S C H O O L G I D S. versie 2015/2016 FABRITIUS SCHOOL VOOR OPENBAAR BASISONDERWIJS HILVERSUM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S C H O O L G I D S. versie 2015/2016 FABRITIUS SCHOOL VOOR OPENBAAR BASISONDERWIJS HILVERSUM. e-mail: fhigler@fabritiusschool.nl"

Transcriptie

1 S C H O O L G I D S versie 2015/2016 FABRITIUS SCHOOL VOOR OPENBAAR BASISONDERWIJS HILVERSUM locatie Fabritiuslaan FABRITIUSLAAN 52, 1213 CT HILVERSUM Tel: locatie Egelantierstraat EGELANTIERSTRAAT 115, 1214 EC HILVERSUM Tel:

2 1 Inhoud schoolgids Inhoudsopgave blz. 1 Een woord vooraf blz. 4 Hoofdstuk 1 De school 1.1 naam blz richting blz directie blz situering van de school blz schoolgrootte blz. 7 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Waar de school voor staat 2.1 missie/visie STIP O.B.H. blz missie/visie Fabritiusschool blz het klimaat van de school blz. 9 De organisatie van de school 3.1 school- en klassenorganisatie blz samenstelling team blz activiteiten voor de kinderen blz speciale voorzieningen in het schoolgebouw blz groepsgrootte blz. 15 De zorg voor kinderen 4.1 opvang nieuwe leerlingen blz. 16 plaatsingsbeleid en wachtlijst 4.2 een leerling met een handicap blz. 18 in de school 4.3 passend onderwijs blz het volgen van de ontwikkeling van de kinderen blz rapportage en doubleren blz de speciale zorg voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften blz. 24

3 2 4.7 begeleiding in de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs blz verstrekken van onderwijskundige rapporten blz buitenschoolse activiteiten voor kinderen blz jeugdgezondheidszorg GGD blz de verwijsindex blz. 31 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 De leraren 5.1 wijze van vervanging bij ziekte, compensatieverlof blz de inzet van onderwijsassistenten blz de begeleiding en inzet van stagiaires blz scholing van leerkrachten blz Risico inventarisatie (RI&E) blz Arbobeleid blz. 36 De ouders 6.1 belang betrokkenheid blz informatievoorziening aan de ouders blz inspraak blz ouderactiviteiten blz overblijfmogelijkheden blz contacten leraren/ouders blz klachtenprocedure blz ouderbijdragen blz sponsoring blz schoolverzekering blz Voor- en naschoolse opvang blz. 45 De ontwikkeling van het onderwijs 7.1 kwaliteitszorg blz de beleidsvoornemens en activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school blz zorg voor de relatie school en omgeving blz. 49 De resultaten van het onderwijs 8.1 inleiding blz in- en uitstroomgegevens blz. 50

4 3 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Regeling school- en vakantietijden 9.1 onderwijstijd blz benutting onderwijstijd blz school- en vakantietijden blz regels van de leerplicht blz. 56 Stip openbaar basisonderwijs Hilversum 10.1 Stip blz. 57 Namen / adressen 11.1 toelichting blz. 59

5 4 Een woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van de Fabritiusschool. In deze schoolgids kunt u lezen wat u van ons kunt verwachten, wat wij van u verwachten en wat wij voor uw kind kunnen betekenen. Met behulp van deze gids kunt u nagaan of de Fabritiusschool de beste school voor uw kind is. De schoolgids is u behulpzaam bij het maken van een beredeneerde schoolkeuze, maar biedt u bovendien veel informatie over de school ook als u al kinderen op de Fabritiusschool hebt zitten. De tekst in de schoolgids is opgesteld door de directie in samenwerking met het team. De tekst is aan de medezeggenschapsraad ter instemming voorgelegd. Na instemming van de medezeggenschapsraad wordt de gids ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van STIP openbaar basisonderwijs Hilversum. Daarna wordt de schoolgids aangeboden aan de Rijksinspectie van het onderwijs. Voor wijzigingen in de gids wordt hetzelfde, hierboven beschreven, traject gevolgd. De inhoud van deze schoolgids is vastgesteld voor het schooljaar en bevat algemene informatie over de school. Daarom zal specifieke informatie per schooljaar in een jaarlijks te verschijnen bijlage worden opgenomen.

6 5 Hoofdstuk 1 De school 1.1 naam Fabritiusschool voor openbaar onderwijs 1.2 richting De Fabritiusschool is een openbare school, die valt onder Stip, openbaar basisonderwijs Hilversum (Stip,zie ook hoofdstuk 10). Het openbaar basisonderwijs Hilversum wordt aangestuurd door een bovenschools management, waarvan de directeur/bestuurder de eindverantwoordelijkheid heeft voor alle openbare basisscholen die onder deze stichting vallen. De directeur/bestuurder van Stip legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en aan de schoolinspectie van de regio Haarlem. 1.3 directie De dagelijkse leiding van de school is in handen van een (hoofdlocatie)directeur aan de Fabritiuslaan, bovendien aanspreekpunt voor algemene zaken betreffende de gehele school, en een locatiedirecteur aan de Egelantierstraat die als aanspreekpunt geldt voor specifiek de locatie Egelantierstraat. De hoofdlocatiedirecteur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de organisatie als geheel.

7 6 1.4 situering Locatie Fabritiuslaan De school staat in de "schilderswijk" aan de Fabritiuslaan en is daarom genoemd naar de schilder Carel - g van Rembrandt en leermeester van Vermeer. Carel Fabritius' bekendste schilderij is "Het Puttertje", het hangt in het Mauritshuis in Den Haag. Foto locatie Fabritiuslaan Het schoolgebouw, met een karakteristiek rieten dak en een besloten plein, is ontworpen door de - In 1985 brandde het gebouw geheel af. De school is herbouwd. In 1987 kon een gebouw betrokken worden dat van buiten in oude staat is hersteld en van binnen gemoderniseerd. Het gebouw biedt onderdak aan groepen van ondermidden- en bovenbouw. Locatie Egelantierstraat Foto locatie Egelantierstraat Dit schoolgebouw, de voormalige Catharina van Rennes kleuterschool, is eveneens ontworpen door de architect W.M. Dudok.

8 7 Opvallend aan het gebouw is het duiventorentje. De school heeft verder o.a. een inpandig speelplein, een patio. In 1998 is het schoolgebouw opgeknapt en geschikt gemaakt voor gebruik als basisschool en als zodanig in januari 1999 in gebruik genomen. De noodzakelijke renovatie is in de zomer van 2006 afgerond. Het gebouw biedt onderdak aan onderbouw- en middenbouwgroepen. In principe bedient de Fabritiusschool de wijken rondom het gebouw, maar de school blijkt leerlingen uit heel Hilversum en omliggende gemeenten te trekken. 1.5 schoolgrootte De locatie Fabritiuslaan herbergt maximaal tien groepen. Totale capaciteit: 300 leerlingen. De locatie Egelantierstraat bevat zeven lokalen. Totale capaciteit: 210 leerlingen. Hiermee is ook direct de maximale capaciteit van de totale school benut. Verdere uitbreiding van de Fabritiusschool is gebouwtechnisch niet mogelijk en daardoor schoolorganisatorisch ongewenst. (zie verder toelating nieuwe leerlingen paragraaf 4.1) Met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs en het optimaal kunnen uitnutten en ontwikkelen van talenten van de kinderen is extra ruimte wel zeer gewenst, onder andere het creëren van één of meerdere plusklassen. Momenteel wordt hier bovenschools onderzoek naar gedaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Per 17 augustus 2015 komt er een aparte ruimte buiten de school, de STIPklas-Zuid. Hierin krijgen leerlingen die daarvoor in aanmerking komen een dagdeel per week extra stof, projecten te verwerken en leren leren op een hoger (plus) niveau. Dit geldt voor de drie openbare basisscholen uit Hilversum Zuid (het eerste jaar als pilot met leerlingen uit de leerjaren vijf en zes). Aan de school zijn 32 medewerkers verbonden.

9 8 Hoofdstuk 2 Waar de school voor staat 2.1 missie/visie van Stip De missie van Stip is: Wij laten leerlingen profiteren van het beste onderwijs, inspirerend, verantwoord, resultaatgericht en professioneel onderwijs in de maatschappij van nu. De visie van Stip is: Het openbaar basisonderwijs Hilversum is een veilige, vriendelijke en professionele organisatie, waar leerlingen en medewerkers zich bewust zijn van het doel en de waarde van onderwijs, leerlingen zich volwaardig willen en kunnen ontwikkelen, vanuit een positieve houding naar leren. 2.2 missie/visie van de De Fabritiusschool onderschrijft de missie en de visie Fabritiusschool van Stip. Verder is de Fabritiusschool een goede en plezierige school met orde en regelmaat, waar naar inschatting van alle betrokkenen goede pedagogische en didactische aspecten van vroeger en nu harmonieus zijn verenigd. De school is een plaats waar... het kind zich veilig en geborgen voelt... iedereen goed onderwijs wordt geboden... de lessen en de leerstof steeds worden aangepast aan elk kind.... permanent hoge eisen worden gesteld aan de bekwaamheid van de leerkrachten.... kinderen worden gestimuleerd om samen te leven en samen te werken.... naar kinderen wordt geluisterd en waar met kinderen wordt gesproken.... constant aan kwaliteit wordt gewerkt. De Fabritiusschool: Traditioneel sterk, veilig en op maat!

10 9 Uitgangspunten en doelstellingen primair onderwijs: 1. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. 2. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, en op ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 3. Alle leermethodes die binnen de Fabritiusschool worden gehanteerd, voldoen aan de kerndoelen, zoals die zijn geformuleerd door het ministerie OCW, voor alle vakgebieden. 4. Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. 2.3 klimaat van de school Wij bieden de kinderen veiligheid en geborgenheid, maar geleidelijk aan ook steeds meer zelfstandigheid; de kinderen moeten zich immers later kunnen redden in een steeds gecompliceerdere en snel veranderende samenleving. Wij bieden de leerlingen een gedegen opleiding, waarbij veel aandacht aan de traditionele leervakken wordt besteed. Tegelijk wil het team dat de kinderen met veel plezier naar school gaan, zodat zij er een fijne tijd doorbrengen. Het eigene van ieder kind wordt daarom niet uit het oog verloren en komt met name tot uiting tijdens projecten en [buitenschoolse] activiteiten, in de wijze waarop leerkrachten en leerlingen met elkaar omgaan en bovenal in de manier waarop de kinderen dagelijks werken. Op school geldt een aantal gedragsregels. Deze regels hebben tot doel om in de school een gezellige en rustige werksfeer te scheppen. Tegelijkertijd worden de leerlingen, met het toepassen van deze regels, bewust gemaakt van de algemeen geldende normen en waarden. De voorbeeldfunctie van de leerkrachten en ouders heeft een belangrijke rol. Het onderschrijven van de school- en klassenregels is hierbij essentieel. De betreffende school- en klassenregels staan beschreven in de jaarlijkse bijlage van deze schoolgids.

11 10 Hoofdstuk 3 De organisatie van het onderwijs 3.1 school- en klassenorganisatie Onderbouw middenbouw middenbouw bovenbouw groep 1 groep 3 groep 5 groep 7 groep 2 groep 4 groep 6 groep 8 Wij werken een tiental jaren met dagtaken. De bedoeling hiervan is de leerlingen zelfstandiger te laten gaan werken [en hierdoor hun werk te leren plannen]. In de groep werkt de leerkracht handelingsgericht met groepsplannen en volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken binnen het kader van de zogenaamde 1-zorgroute. Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen wordt er drie keer per schooljaar een clustering in subgroepen (basis-, zorg- en verrijkingsgroep) gemaakt voor de vakgebieden taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele vaardigheden. Er zijn grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling bij kinderen. Naast zorg voor kinderen die minder snel kunnen meekomen, is er ook specifieke aandacht voor de meerbegaafde leerling. Om dit streven vorm te geven is de keus gemaakt te werken binnen de kaders van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. In de teamvergaderingen worden de ervaringen regelmatig besproken, verfijnd en wordt de werkwijze zo nodig bijgesteld. Op deze manier wordt er ingespeeld op de continu veranderende (onderwijs)ontwikkelingen.

12 samenstelling team taakaanduiding directeur [dagelijkse leiding van de locatie Fabritiuslaan, bovendien eindverantwoordelijk voor de algehele leiding van de school] locatiedirecteur Egelantierstraat [ dagelijkse leiding van de locatie Egelantierstraat] de groepsleerkrachten [dagelijks lesgeven in de groepen. Indien twee leerkrachten in een groep lesgeven, gebeurt dit in nauw overleg] intern begeleider [coördinatie van zorg voor open uitvallende leerlingen] remedial teacher [speciale leerhulp aan daarvoor geselecteerde kinderen] conciërge [huishoudelijke taken en technisch onderhoud] 3.3 activiteiten voor In de kleutergroepen valt de nadruk, naast de de kinderen gebruikelijke aandacht voor de ontwikkelingslijnen op auditief, visueel en motorisch gebied, op de zelfstandigheidtraining en op de sociale vorming. Daarom wordt in de kleutergroepen met opzet gewerkt in heterogene leeftijdsgroepen, dat wil zeggen dat kinderen van vier, vijf en zes jaar bij elkaar zitten. De kinderen leren elkaar te helpen, rekening te houden met elkaar en zelf beslissingen te nemen. Bovendien werkt het voor het jonge kind zeer stimulerend om te zien hoe oudere kinderen hetzelfde werkje op een andere manier aanpakken. In de kleutergroepen is veel materiaal aanwezig, waarmee de kleuters zich individueel of in groepjes, doorgaans spelenderwijs, kunnen ontwikkelen. De kleuters mogen met alle materialen kennismaken. De leerkracht observeert en stimuleert en probeert de kleuter, die steeds hetzelfde werkje pakt, te bewegen ook eens wat anders te kiezen. Op het moment dat de leerkracht denkt dat de kleuter er aan toe is, worden na dit experimenteren ook werkjes aangeboden en opdrachten gegeven, zodat iedere kleuter uiteindelijk gelegenheid krijgt om met elk materiaal, maar ook zonder materiaal tot het maximum van zijn kunnen te komen. Om de klassenorganisatie voor de kleuters en leerkrachten zo goed en overzichtelijk mogelijk te laten verlopen wordt er gewerkt met het zogenaamde arbeid naar keuze -bord en het dagritmebord. Op de schoolpleinen kunnen de kleuters bij goed weer dagelijks naar hartenlust buiten spelen.

13 12 Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de speellokalen (op beide locaties aanwezig) In deze modern uitgeruste lokalen worden kleutergymnastiek en bewegingsspelletjes gedaan. Groep drie vormt de speelse overgang van het open karakter in de onderbouw naar het meer gesloten profiel in de midden- en bovenbouw. De kinderen beginnen hier met het feitelijke lezen, schrijven en rekenen. Het werken achter een eigen tafeltje met eigen spulletjes wordt afgewisseld met taal- en rekenspelletjes in de klas of op de gang, met zangspelletjes en allerlei andere spelvormen. Vanaf groep drie wordt gewerkt in homogene leeftijdsgroepen. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. De directie heeft er de afgelopen jaren naar gestreefd om combinatieklassen te vermijden. Dat heeft geleid tot de huidige dubbele bezetting van elke jaargroep vanaf groep drie. De leerstof wordt gescheiden aangeboden. Dit houdt in dat er afzonderlijke vakken bestaan. Bij de behandeling van de diverse onderdelen hiervan worden de leerlijnen van de methodes gevolgd. Beoordeling van de resultaten wordt met een cijfer, een woordomschrijving of een beoordeling op de schaal die loopt van ++ naar - - aangegeven. De basisleerstof voor taal en rekenen wordt door de leerkracht met de hele klas gezamenlijk besproken [klassikale directe instructie]. Na de klassikale instructie volgt de instructie en de verwerking per subgroep. Voor de zorggroep wordt de basisleerstof d.m.v. verschillende leer/uitlegstrategieën herhaald of wordt (individueel) aangepast. De verrijkingsgroep krijgt naast de klassikale instructie ook, instructie over de verplichte verrijkingsleerstof. Het werken in de drie groepen is er op gericht om alle leerlingen succeservaringen te laten opdoen. In enkele gevallen zullen leerlingen die een apart programma volgen niet deelnemen aan de klassikale instructie. Zij worden dan begeleid met een voor hun ontworpen handelingsplan; het OPP (ontwikkelingsperspectief). Aard en omvang van de verwerkingsstof worden per groep en per genoemde vakgebieden waar nodig aangepast aan de behoefte van het kind [gedifferentieerde verwerking]. Bij de behandeling van de vakken voor wereldoriëntatie [aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde/biologie, verkeer] wordt op deze manier in de hogere groepen de nadruk gelegd op de zelfwerkzaamheid van de kinderen.

14 13 Vanaf midden schooljaar 2009/2010 is een definitief beleidstuk het hoogbegaafdheids protocol in de school ingevoerd. huiswerk Vanaf groep zes (hoofdzakelijk leerwerk) wordt aan de leerlingen huiswerk gegeven. De leerlingen leren hoe ze hiervoor [met behulp van een agenda, in de groepen zeven en acht door de school verstrekt] een tijdsplanning kunnen maken. Naarmate de kinderen in een hogere groep komen, neemt de hoeveelheid huiswerk toe; in groep acht krijgen de leerlingen, naast de proefwerken voor wereldoriëntatie, wekelijks een taaltaak en een rekentaak. Huiswerk wordt vooral gegeven om de leerlingen al vroeg te leren omgaan met huiswerk en ze zodoende voor te bereiden op de eisen die in het voortgezet onderwijs aan hen worden gesteld. Er wordt dus m.n. gewerkt aan de eigen verantwoordelijkheid van de leerling, waarbij het product minder centraal staat. uitgangspunten In de hogere leerjaren wordt veel aandacht besteed aan kennisoverdracht. Hiervoor is een aantal basisdoelen geformuleerd. Deze doelen zijn tot stand gekomen door: * de Wet op het Basisonderwijs o.a. kerndoelen * de tussendoelen uit de gebruikte methodes * de eigen visie op onderwijs * te luisteren naar de wensen van de ouders. * in te spelen op de eisen van het vervolgonderwijs zelfstandigheid Naast kennisoverdracht staat in de hoogste groepen zelfstandigheid centraal. De kinderen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor het eigen werk. Die zelfstandigheid wordt, naast het eerder genoemde werken met dagtaken, bijvoorbeeld geoefend bij het maken van werkstukken, het voorbereiden en houden van spreekbeurten en de organisatie van klassenavonden en periodesluitingen. Ook bij schoolkampen en projecten wordt op de zelfstandigheid een beroep gedaan. [Zie ook 3.1] samenwerking De kinderen zijn gewend om in groepen samen te werken. De kinderen helpen elkaar: een leerling die een bepaald onderdeel van de lesstof al beheerst mag uitleg geven aan medeleerlingen. In verschillende methoden worden opdrachten gegeven die in een groepje moeten worden uitgewerkt.

15 14 Ook bij de expressievakken worden regelmatig opdrachten gegeven die de kinderen samen doen. expressie activiteiten In alle groepen wordt regelmatig aan expressie [tekenen, handvaardigheid, muziek, drama] gedaan. Deze activiteiten vinden in de lagere groepen op meerdere momenten per dag plaats en in de hogere leerjaren vooral s middags. lichamelijke opvoeding In de groepen drie tot en met acht krijgen de kinderen les van de eigen leerkracht en waar mogelijk van een gymnastiekleerkracht. Dit laatste wordt mogelijk gemaakt door extra ouderbijdrage die de ouderraad vrijwillig vraagt aan de ouders. onderwijs in allochtone levende talen (OALT) Voor de ouders van kinderen uit de culturele minderheden is er bij voldoende belangstelling een mogelijkheid om te kiezen voor lessen in de eigen taal en cultuur voor hun kinderen. Deze lessen vinden plaats buiten de reguliere schooltijden. centrale opvangklas Voor kinderen die rechtstreeks vanuit het land van herkomst het Nederlandse basisonderwijs instromen is er een centrale opvangklas basisonderwijs. Deze centrale opvangklas heeft twee hoofddoelstellingen: het systematisch aanleren van mondelinge communicatie in het Nederlands met het accent op de omgangstaal en kennismaking met de Nederlandse samenleving en het aanleren van de zelfredzaamheid. De opvangklas van het Hilversumse basisonderwijs is als speciale groep gevestigd in basisschool De Dubbeldekker. In principe kunnen de kinderen het gehele jaar door instromen en mogen zij maximaal één jaar in de opvangklas verblijven. onderwijs aan (langdurig) zieke kinderen Sinds de wetswijziging van 1 augustus 1999, waarin werd vastgelegd dat de school verantwoordelijk is voor (langdurig) zieke leerlingen, zijn er bij diverse onderwijs begeleidingsinstellingen gespecialiseerde consulenten om deze leerlingen te kunnen begeleiden. Aanmelding voor begeleiding van deze leerlingen gaat via de groepsleerkracht.

16 speciale voorzieningen In het schoolgebouw aan de Fabritiuslaan en de Egelantierstraat zijn voorzieningen voor rolstoelgebruikers aangelegd. 3.5 groepsgrootte Door diverse maatregelen zijn door de inzet van extra formatie de groepen in de loop van de jaren sterk verkleind. De maximale groepsgrootte voor de groepen één tot en met acht is 30 leerlingen. Deze groepsgrootte ligt nog boven het landelijk gemiddelde. Door de grote mate van belangstelling waarin de school staat, zal er - ondanks deze bovengemiddelde klassengrootte - in de komende jaren regelmatig een wachtlijst ontstaan voor nieuwe instromende leerlingen. (zie ook paragraaf 4.1)

17 16 Hoofdstuk 4 De zorg voor kinderen 4.1 opvang nieuwe leerlingen toelating leerlingen plaatsingsbeleid en Om als leerling te kunnen worden toegelaten, moet wachtlijst het kind de leeftijd van vier jaar hebben bereikt. Vanaf twee weken voor de vierde verjaardag mogen de kinderen een of twee keer komen wennen, in principe op de vrijdagochtend. Ouders die van deze gelegenheid gebruik willen maken, regelen dit in overleg met de directie en de groepsleerkracht. Als het vierjarige kind op school geplaatst is, is er voor ouders de mogelijkheid om het eerste half uur van de eerste schooldag bij hun kind in de groep te blijven om zo de overgang naar het schoolleven voor hun kind gemakkelijker te maken. Ouders die hun kinderen op de Fabritiusschool willen inschrijven, kunnen gebruik maken van het aanmeldingsformulier, welke te vinden is op de website van de school (www.fabritiusschool.nl). U ontvangt per mail een bevestiging van ontvangst van het aanmeldingsformulier. Uiteraard kunt u zelf altijd contact hierover opnemen met de directeur van de school. Bovendien kunnen de (nieuwe) ouders na afspraak met de directeur, ter kennismaking een rondleiding door de school krijgen vanaf het moment dat het (aangemelde) kind drie jaar is. Nieuwe leerlingen die worden ingeschreven voor een groep en hiermee de maximale groepsgrootte overschrijden, worden op een wachtlijst geplaatst. plaatsingsbeleid en wachtlijst Mochten er meer inschrijvingen dan plaatsingsmogelijkheden zijn, dan gelden de volgende plaatsingscriteria; 1. Broertjes/zusjes 2. direct woongebied om de school 3. de overige inschrijvingen

18 17 Binnen deze drie categorieën wordt nog gesorteerd op datum van inschrijving. Broertjes en zusjes zijn in principe altijd geplaatst. Kinderen van leerkrachten die op de Fabritiusschool werken, vallen bij inschrijving onder de noemer van broertjes en zusjes. In de maanden april/mei, voorafgaande aan het nieuwe schooljaar, worden alle ouders van de ingeschreven kinderen geïnformeerd of hun zoon/dochter geplaatst kan worden in het nieuwe schooljaar en in welke groep. Mocht het kind niet geplaatst kunnen worden, dan kunnen ouders door middel van het retourneren van een antwoordstrookje aangeven dat ze op de wachtlijst geplaatst willen worden. Dit proces herhaalt zich elk jaar, ook voor de leerlingen die al één of meer jaren op de wachtlijst staan. Indien het antwoordstrookje niet wordt geretourneerd voor een in de brief genoemde datum, dan zal de aanmelding automatisch worden verwijderd. Door eerder genoemde onderwijskundige en organisatorische doelstellingen zijn wij verplicht aan onze huidige leerlingen en ouders de kwaliteit ervan te waarborgen. Dit kan alleen door eerder genoemde maximum groepsgrootte toe te passen. Door de groepen die omvang te geven, komen combinatiegroepen niet meer voor in de leerjaren 3 t/m 8. Uitzonderingen op bovenstaand beleid van de groepsgrootte kunnen alleen gemaakt worden in de twee volgende gevallen: a) als er sprake is van doubleren. b) niet alle broertjes en zusjes kunnen geplaatst worden. Het bovengenoemde beleid is bekend bij het bovenschools management van Stip en is door hen geaccordeerd en heeft voorts de volledige instemming van de medezeggenschapsraad. Mocht dit beleid leiden tot onoverkomelijke problemen dan dienen de ouders zich met de directeur van de school in contact te stellen.

19 18 tussentijdse plaatsingen Kinderen die tussentijds op de Fabritiusschool worden geplaatst kunnen, in overleg met de directie en de groepsleerkracht, een [deel van een] schooldag meemaken in de groep waarin de leerling geplaatst wordt. Elk van deze kinderen, hoger dan half groep 2, zal,indien nodig, door onze eigen Remedial Teacher (RT) worden gescreend. Het is de bedoeling dat op deze wijze het kind in de juiste groep geplaatst wordt en het onderwijs aansluit bij het niveau van het kind. Mocht de zorgbehoefte van een leerling zodanig zijn dat het onderwijsteam van de school hieraan niet kan beantwoorden, dan kan een leerling niet toegelaten worden. Dit zal altijd in goed overleg en wel onderbouwd plaatsvinden. Daarnaast zal de Interne Begeleider (IB) contact opnemen met de school van herkomst om te informeren naar de leerprestaties, onderwijsbehoeften en gedrag van de leerling in kwestie. Ouders van nieuwe kinderen moeten ervoor zorgen dat de oude school op de hoogte is van vertrek en op welke datum dit zal gebeuren. De oude school dient dan een verklaring van uitschrijving aan de nieuwe school toe te sturen. 4.2 een leerling met een handicap in de school Ieder kind is in principe welkom op de Fabritiusschool, d.w.z. met of zonder handicap, dus ook kinderen die toelaatbaar zijn geacht voor een Regionaal ExpertiseCentrum (REC), door de Commissie van Indicatiestelling (toelatingscommissie) van een REC. Wat betreft bovenstaande houdt het schoolteam zich hier aan de afspraken die gemaakt zijn t.a.v. het plaatsingsbeleid. Het onderwijsteam van de school tracht voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren, d.w.z. onderwijs waarbij we proberen te komen tot een goed pedagogisch en didactisch aanbod, zoveel mogelijk afgestemd op datgene wat het kind nodig heeft, passend bij dat kind. Adequaat onderwijs, kijkend naar wat wenselijk is, maar ook wat haalbaar is bij ons op school. Realisme is geboden, eenvoudigweg omdat er ook grenzen zijn aangaande de mogelijkheden van het onderwijsteam van de school.

20 19 De volgende grenzen worden onderscheiden: Verstoring van rust en veiligheid Verhouding van verzorging/behandeling en onderwijs. Verstoring van het leerproces. Er dient dus een zorgvuldige afweging plaats te vinden met u als ouder en het REC voordat wij een kind toelaten. De eventuele integratie van het kind in het regulair primair onderwijs mag niet de ontwikkeling van het kind schaden. Sommige kinderen zullen beter op hun plaats zijn in het SBO (Speciaal Basis Onderwijs). Om tot een zorgvuldige afweging te komen hanteren wij het volgende stappenplan: Een gesprek door directie en IB (interne begeleiding) met de ouder/verzorger en het opvragen van informatie bij het REC (als het kind daar al is aangemeld) Directie en IB informeren het team. Afweging van de mogelijkheden binnen de school i.s.m. het REC (als het kind daar al is aangemeld) Een gesprek door directie en IB met de ouder/verzorger; bespreking van de stand van zaken (voor- en nadelen, knelpunten, wellicht is verder onderzoek nodig) Directie en IB nemen een besluit: a. Verder onderzoek b. Wel plaatsen c. Niet plaatsen Bij a: Verder onderzoek, gesprek met ouder/verzorger, aanvullende informatie halen, vervolgens besluit. Bij b: Plaatsing, gesprek met ouder/verzorger, vastleggen afspraken, maken van handelingsplan in overleg met iedereen die betrokken is bij de begeleiding van het kind Het uiteindelijke besluit om een leerling wel of niet te plaatsen, wordt genomen door de directeur van de school. Bij plaatsing kan gedurende de schoolloopbaan toch blijken dat het schoolteam niet meer kan voldoen aan de juiste begeleiding en hulp, die nodig is voor een kind met een handicap. Er zal daarom per jaar moeten worden bekeken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om een leerling met een

21 20 handicap te begeleiden. Waarbij de bovengenoemde grenzen als uitgangspunt dienen. Bij c: Afwijzing, gesprek door directie en IB met ouder/verzorger, de ouder/verzorger krijgt motivering op schrift, directie en IB bekijken met de ouder/verzorger verdere mogelijkheden en de te nemen vervolgstappen. 4.3 passend onderwijs Vanaf 1 augustus 2014 is er een nieuwe wet voor passend onderwijs. Deze verplicht besturen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Tot 1 augustus 2014 bestond er in het reguliere onderwijs nog een extra bekostiging voor zorgleerlingen vanuit de zogenaamde leerlinggebonden financiering (LGF). In het nieuwe stelsel zijn deze budgetten niet meer op dezelfde manier beschikbaar. De financiële middelen die na de afschaffing van de leerlinggebonden budgetten vrijkomen, worden door de overheid aan ons samenwerkingsverband Unita (SWV Unita) toegekend. SWV Unita is het nieuwe samenwerkingsverband passend onderwijs voor primair onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. Alle scholen binnen deze regio, waaronder ook onze Stip-scholen, vallen onder dit samenwerkingsverband. Indien er een ondersteuningsvraag is voor een leerling welke niet binnen de basisondersteuning valt, kan een MultiDisciplinair Overleg (MDO) worden gepland. Aan dit overleg nemen naast de ouders, de leerkracht en de interne begeleider ook deskundigen deel. In het MDO zal worden besproken welke ondersteuning (onderwijsjeugdarrangement (OJA)) de leerling en/of leerkracht nodig heeft. Ook in de thuissituatie kan, indien gewenst, ondersteuning geboden worden. Daarnaast kan in het MDO een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO of SO worden afgegeven., samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. Onder Unita vallen alle scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 uit de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. De WSNS samenwerkingsverbanden Annie M.G. Schmidt en Het Gooi e.o. zijn opgeheven per 1 augustus Voor vragen kunt u tevens

22 21 telefonisch ( ) of per contact opnemen. Basisondersteuning Basisondersteuning is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijszorg die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden. De basisondersteuning wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. (Extra informatie is te vinden op de website van Unita: De basisondersteuning is niet landelijk vastgesteld; samenwerkingsverbanden bepalen zelf het niveau van basisondersteuning die de scholen binnen het samenwerkingsverband bieden. De basisondersteuning kan dus verschillen per regio. De kwaliteit van de basisondersteuning moet voldoen aan door de onderwijsinspectie vastgestelde normen. De basisondersteuning laat zien wat de mogelijkheden van de school zijn om ondersteuning in te zetten. Schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel legt de school tenminste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en bestuur. In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. De school zorgt dat voor iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) inzichtelijk is wat de mogelijkheden van de school zijn voor extra ondersteuning. Het samenwerkingsverband legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Het doel is dat alle leerlingen een passende plek krijgen.

23 4.4 het volgen van de leerlingvolgsysteem ontwikkeling van de De volgende leerlingvolgsystemen worden kinderen gehanteerd: 1) het GOVK voor kleuters 2) het CITO-LVS voor alle leerlingen 3) Scol (sociaal-emotioneel) 22 Bij de kleuters wordt gebruik gemaakt van het GOVK. (Gouds Ontwikkeling Volgsysteem voor Kleuters) Dit specifiek op kleuters gerichte volgsysteem is bedoeld om de ontwikkeling van kleuters nauwgezet te kunnen volgen. De nadruk in dit model ligt op het preventief werken door het bieden van een overdracht ontwikkelingsaanbod binnen kleutervriendelijke contexten. Naast het GOVK voor kleuters is er binnen de school het CITO leerlingvolgsysteem. Dit systeem volgt alle leerlingen door middel van onderstaande landelijk genormeerde toetsen. Groep één en twee: - toets Rekenen voor kleuters - toets Taal voor kleuters Groep drie t/m acht: - Technisch lezen: o toets Technisch Lezen o toets AVI (alleen bij uitvallende lezers) o toets DMT (alleen bij uitvallende lezers) - Begrijpend lezen o toets Begrijpend lezen - Taal / spelling o toets Spelling - Rekenen o toets Rekenen-Wiskunde - Studievaardigheden o toets Studievaardigheden (vanaf groep 6) Daarnaast vindt in het kader van het dyslexieprotocol vlak na de zomervakantie, in oktober/november, en februari/maart nog een extra toetsmoment plaats voor de groepen 3 en uitvallende lezers. In enkele gevallen worden uitvallende lezers ook nog op andere niet-vaststaande momenten getoetst.

24 23 In het kader van het advies voor het Voortgezet Onderwijs maken de leerlingen van groep 7 tijdens de toetsing aan het eind van het jaar de Entreetoets i.p.v. de losse toetsen zoals hierboven vermeld.(zie hoofdstuk 4.6) Voor sommige leerlingen kan hiervan afgeweken worden. Dit gebeurt alleen na overleg met de ouders en eventuele deskundigen (bv. orthopedagoog/psycholoog) De momenten van afname staan ieder jaar vermeld in de schoolgidsbijlage, die elk jaar aan het begin van het schooljaar wordt uitgedeeld aan alle ouders. Als de resultaten van een leerling onder de, door ons gestelde normen, blijven, worden de ouders hiervan door de klassenleerkracht op de hoogte gesteld. Hierna wordt gekeken in welke subgroep binnen het groepsplan de leerling geplaatst wordt of er wordt een plan van aanpak gemaakt ( met eventueel IB en/of RT ) en dit wordt met de ouders besproken. Na een periode van zes tot acht weken volgt er een evaluatie en wordt het plan van aanpak afgesloten of bijgesteld (waarna een nieuwe periode van zes tot acht weken wordt gewerkt) 4.5 Rapportage en doubleren verslaggeving Naast de CITO lees-, reken- en taaltoetsen krijgen de leerlingen voor lezen, rekenen en taal methodegebonden toetsen en dictees. De leerstof voor de zaakvakken [aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs] wordt regelmatig overhoord en ook hier wordt gebruik gemaakt van methodegebonden toetsen. Op basis van de resultaten van het werk in de groep komen de beoordelingen op het rapport tot stand. De kinderen van de groepen drie tot en met acht krijgen drie maal per jaar een rapport mee naar huis. Na het eerste en het tweede rapport worden de ouders uitgenodigd om de resultaten met de leerkracht te bespreken in een tien minuten gesprek. Aan de hand van rapportage gelinieerd aan het GOVK, krijgen de ouders van de leerlingen uit de groepen één en twee ook de gelegenheid om twee maal per jaar met de groepsleerkracht(en) over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind te praten. Aan het einde van elk schooljaar worden de ouders schriftelijk geïnformeerd over de scores van hun kind op het CITO leerlingvolgsysteem. Dit overzicht

25 24 betreft dan de CITO-scores over hun hele schoolloopbaan op de Fabritiusschool. Deze informatie wordt in een dichte envelop meegegeven. Van iedere leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden. In het leerlingdossier worden alleen gegevens verzameld, die louter berusten op feiten, zoals gegevens over het gezin, de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en toetsgegevens. De groepsleerkrachten beheren deze dossiers. Na iedere toetsperiode bespreken de leerkrachten de resultaten met de intern begeleider. Er wordt speciaal aandacht besteed aan leerlingen met zwakke of zeer goede resultaten. De dossiers worden in de school bewaard en kunnen door de ouders worden ingezien na overleg met groepsleerkracht en/of directie. Met ingang van het schooljaar is het zogenaamde Beleid Zittenblijven van kracht. Vanaf groep vijf kunnen leerlingen alleen in een uitzonderlijk geval nog doubleren. Deze beslissing is gestoeld op de volledige schoolloopbaan van de leerling tot dat moment en er moet sprake zijn van meer dan alleen leerproblemen. Na overleg met de ouders neemt de directeur de uiteindelijke beslissing. Doubleren van groep 3 of 4 kan als er redelijkerwijs verwacht mag worden dat de leerling goede vorderingen gaat maken op het gebied van de leerstof. Ook deze beslissing wordt na overleg met de ouders door de school genomen. In alle gevallen verplicht de school zich een doorgaande leerlijn voor de leerling te volgen. M.b.t. het verlengen of verkorten van de kleuterperiode (groep één en twee) werken wij met een stappenplan. Met dit stappenplan, met daaraan gekoppelde beslissingsaspecten, besluit de directeur of een leerling de verlengde of verkorte kleuterperiode volgt. Daarnaast worden t.a.v. een vervroegde doorstroming de adviezen van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) gehanteerd. 4.6 de speciale zorg voor Met de invoering van HGW (HandelingsGericht kinderen met specifieke Werken) en het werken volgens de uitgangspunten onderwijsbehoefte van de zogenaamde 1-zorgroute werken kinderen met groepsplannen (zie 3.3 werken in subgroepen ). Voor kinderen die op een bepaald gebied behoefte hebben aan speciale zorg wordt een individueel plan van aanpak gemaakt.(opp)

26 25 In samenwerking met de intern begeleider (IB) en/of de remedial teacher (RT) kunnen deze kinderen een apart programma gaan volgen. Deze leerlingen worden door de groepsleerkracht en/of de remedial teacher apart begeleid. Een plan van aanpak wordt besproken met de ouders. Indien een leerling met een apart programma een bepaald onderdeel van de leerstof beheerst en er een nieuw onderdeel aan de orde komt, wordt dit vermeld in het plan van aanpak of wordt er een nieuw plan van aanpak opgesteld. Op het rapport van de leerling wordt vermeld dat die leerling met een apart programma werkt en hoe de vorderingen zijn. beleidsplan hoogbegaafdheid Het schoolteam richt zich met dit beleidsplan op leerlingen die behoefte hebben aan een aangepast leerstofaanbod, omdat het reguliere leerstofaanbod hen te weinig uitdaging biedt. Omschrijving doelgroep Begaafde leerlingen: beschikken in voldoende mate over de leer- en persoonlijkheidseigenschappen die kenmerkend zijn voor kinderen met een hoge intelligentie. Bij deze leerlingen zijn er geen specifieke problemen in het functioneren en zijn in principe alleen didactische aanpassingen noodzakelijk. Hoogbegaafde leerlingen: beschikken in sterke mate over de leer- en persoonlijkheidseigenschappen die kenmerkend zijn voor kinderen met een zeer hoge intelligentie. De persoonskenmerken van begaafdheid komen echter minder duidelijk naar voren, waardoor er bij deze leerlingen problemen kunnen zijn in het functioneren, die maken dat de leerling niet optimaal uit de verf komt. Bij deze leerlingen zijn naast aanpassingen in het leerstofaanbod pedagogische aandachtspunten in de begeleiding aan de orde. Voor leerlingen, waarbij sprake is van specifieke problematiek (zoals o.a. faalangst, sociaalemotionele problematiek) of leerproblemen (zoals o.a. dyslexie, ADHD en een disharmonisch ontwikkelingsprofiel) wordt individueel bekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn, eventueel in overleg met een externe deskundige. Het volledige beleidsplan staat ter inzage op de website van de school.

27 26 specifieke voorzieningen In de school heeft zowel de intern begeleider als de remedial teacher een aparte ruimte. In de ruimte van de intern begeleider worden diverse gesprekken gevoerd met leerkrachten en ouders en wordt de administratie van de zorgleerlingen bijgehouden. Het is tevens de plek waar u als ouder een gesprek kunt hebben met de intern begeleider. (rechtstreeks bereikbaar ) In het lokaal van de remedial teacher wordt met zorgleerlingen gewerkt. In dit lokaal is bovendien de orthotheek aanwezig. De remedial teacher is een deel van de week beschikbaar. Eén intern begeleider is per week alle schooldagen beschikbaar en een andere één keer in de twee weken op woensdag. Deze laatste richt zich meer op de drie kleutergroepen op de locatie Egelantier. Via het SWV (samenwerkingsverband), gevestigd in de Annie M.G.Schmidtschool (SBO school = Speciaal Basis Onderwijs), kan een groot aantal hulpinstanties worden ingeschakeld bij de begeleiding van op- en uitvallende leerlingen [de Annie M.G.Schmidtschool beschikte vanouds al over een groot aantal voorzieningen ten behoeve van de speciale zorg voor de leerlingen die op deze school geplaatst zijn]. Bovendien is er de mogelijkheid om bij de zorg ambulante begeleiding voor een kind in te schakelen. In het kader van Weer Samen Naar School [WSNS] is een Zorgplan opgesteld. De gezamenlijke schoolbesturen verenigd in het Federatief Samenwerkingsverband zorgen voor de opstelling van dit zorgplan. In het Zorgplan is de werkwijze vastgelegd waarop de zorg voor op- en uitvallende leerlingen in de regio moet plaatsvinden. Alle scholen binnen de regio volgen deze werkwijze. Als een kind op de basisschool, ondanks de zorg die aan dit kind besteed wordt blijft uitvallen, is er de mogelijkheid om multidisciplinair overleg te starten. In dit overleg zitten ouders, leerkracht, intern begeleider en expertise van buitenaf vanaf het eerste moment gezamenlijk om de tafel om voor het desbetreffende kind te komen tot een op maat gesneden begeleidingstraject. Hieruit kan ook een verwijzing volgen naar een andere vorm van onderwijs.

28 begeleiding in Vanaf het schooljaar 2012/2013 krijgen de leerlingen overgang van kinderen een schooladvies, dat wordt verstrekt door de naar het leerkracht van groep acht. voortgezet onderwijs Dit advies wordt als volgt opgebouwd: CITO Entree toets (eind groep zeven) Een Intelligentieonderzoek (NIO) Het CITO leerlingvolgsysteem ervaringen van de leerkrachten uit zeven en acht Op basis van de uitslagen en een gesprek met de begeleider van de CED Groep (die de afname van het intelligentieonderzoek verzorgt) zal een eenduidig advies worden gegeven, waarna de leerkracht van groep 8 alles afwegend (aanleg en talenten van een leerling; leerprestaties; de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode; concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen van een leerling ) het definitieve schooladvies geeft. Dit advies zal de ouders mondeling op een contactavond in januari van leerjaar acht worden medegedeeld en uitgelegd. Met dit advies kunnen de ouders, eventueel in overleg met de leerkracht van groep acht, een schoolkeuze maken. Elke ouder zal schriftelijk in groep zeven toestemming moeten geven voor deelname aan het NIO. Medio april is er voor de ouders van groep zeven elk jaar een informatieavond over de procedure en inhoud van dit schooladvies De uitslag van de (met ingang van het schooljaar 2014/2015) verplichte (CITO) eindtoets komt na het definitieve schooladvies van de leerkracht uit groep acht. Sinds het schooljaar moeten scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen op het schooladvies van de basisschool toelaten. Middelbare scholen mogen toelating dan niet meer af laten hangen van het resultaat van de (CITO) eindtoets. Het schooladvies mag alleen worden bijgesteld wanneer de uitslag van de eindtoets nadrukkelijk hoger uitvalt. In groep acht is er een informatieavond waarop vertegenwoordigers van scholen voor voortgezet onderwijs informatie over die scholen aan de ouders verstrekken. De leerlingen brengen bovendien ter kennismaking bezoeken aan scholen voor voortgezet onderwijs. Na het gegeven advies wordt in groep acht de Citotoets afgenomen. Voor leerlingen die ver onder de norm presteren is er de mogelijkheid om in

29 28 aanmerking te komen voor LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) of PRO (praktijkonderwijs). De IB-er verzorgt hiervoor de aanmelding uiteraard na overleg met de ouders. 4.8 verstrekken van In samenwerking met groepsleerkracht, ouders, onderwijskundige intern begeleider en SWV wordt beslist of het rapporten voor een kind nodig is een onderwijskundig rapport in te vullen en door te sturen naar de PCL. Als een school alle inspanningen heeft geleverd om een leerling voor het regulier basisonderwijs te behouden en toch blijkt dat de leerling meer aangepast onderwijs nodig heeft dat past bij zijn ontwikkeling, dan kan pas een onderwijskundig rapport ter beoordeling aan de PCL worden voorgelegd. Vanuit het MultiDisciplinair Overleg (MDO) kan een leerling rechtstreeks geplaatst worden op een school voor SBO. 4.9 buitenschoolse sport- en recreatie-evenementen activiteiten voor De leerlingen van de Fabritiusschool kunnen elk jaar kinderen deelnemen aan een aantal sportevenementen. Deze vinden doorgaans plaats in de vakanties. Het basketbaltoernooi valt in de kerstvakantie, het schoolvoetbaltoernooi valt in de paasvakantie en het korfbaltoernooi rond de meivakantie. Incidenteel wordt ook aan andere sportevenementen deelgenomen. Een grote groep leerlingen, ouders en enkele leerkrachten lopen elk jaar mee in de Avondvierdaagse. Op de laatste dag van de Avondvierdaagse loopt de groep in blauw/geel tenue. Indien de weersomstandigheden zich hiervoor lenen wordt in de winter een schaatsfestijn georganiseerd. Op een mooie zomermiddag gaan de groepen drie tot en met acht zwemmen in Baarns bosbad De Vuursche. In mei neemt groep acht deel aan de sportdag van de Hilversumse openbare basisscholen. Eenmaal per twee jaar wordt er ook een sportdag voor de gehele Fabritiusschool georganiseerd. De ouderraad (OR) speelt bij bovenstaande evenementen een belangrijke rol. Bijvoorbeeld: bij de sportevenementen zorgt de ouderraad voor een versnapering voor de kinderen. Bij de Avondvierdaagse zorgen teamleden voor de foerage onderweg. Voor de ouders en de kinderen wordt er aan het begin van het schooljaar een gezamenlijk startkennismakingsavond door de leerkrachten verzorgd. Dit kan bijvoorbeeld een puzzeltocht door de buurt of

30 29 een fietsspeurtocht door de natuurgebieden rond Hilversum zijn. schoolreisjes en schoolkampen De kinderen van de groepen één/twee gaan tegen het eind van het schooljaar voor een zomerfeest naar een bestemming in de omgeving van Hilversum. Dit kan ook een pretpark of dierentuin zijn. Het vervoer gaat per bus of per particuliere auto s. Er worden spelletjes gedaan, er is een puzzel- en speurtocht door het bos en er wordt gezamenlijk gegeten. Voor de groep drie, vier, vijf en zes is er een schoolreisje. De kinderen van de groep zeven gaan aan het begin van het schooljaar twee dagen op kamp. Groep acht gaat op het einde van het schooljaar drie dagen op kamp. excursies Elke groep in de school gaat minimaal een keer per jaar op excursie. Dit kan zijn: een bezoek aan een kinderboerderij, een museum, een speciale tentoonstelling, het bijwonen van een toneel-, filmvoorstelling of concert. veiligheid buitenschoolse activiteiten Op de Fabritiusschool is een beleid vastgelegd om de veiligheid tijdens buitenschoolse activiteiten zo goed mogelijk te waarborgen. Hierin is onder andere opgenomen dat er geen gezamenlijke uitstapjes meer plaatsvinden op de fiets. Bij georganiseerde rustige uitstapjes zoals museumbezoek etc. geldt voor de groepen één t/m vier dat er minimaal 3 begeleiders aanwezig zijn en bij de groepen vijf t/m acht minimaal twee. Bij een schoolreisje of bezoek aan speeltuin, pretpark of zwembad geldt voor de groepen één t/m vier dat er één begeleider is per vijf leerlingen. Voor de groepen vijf t/m acht ligt dit op één begeleider per maximaal acht leerlingen. Wanneer er onvoldoende begeleiders zijn, zal de activiteit komen te vervallen. Alleen wanneer de groep de school uitgaat om naar de gymzaal te lopen mag worden volstaan met één begeleider. Wanneer de klas lopend de school uit gaat dienen minimaal twee begeleiders te zijn gekleed in een reflecterend opvallend hesje en dient er een

31 30 verkeerspannenkoek te worden meegenomen voor bij het oversteken. Beide genoemde materialen zijn aanwezig op beide locaties. Ook mag tijdens alle binnen- en buitenschoolse activiteiten geen energie- of alcoholische drank worden genuttigd door de leerlingen. (bijv. bier, wijn, Red Bull) 4.10 jeugdgezondeheidszorg uitnodiging gezondheidsonderzoek van de GGD Kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar worden door de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gooi & Vechtstreek verschillende keren uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Voor welke onderzoeken worden kinderen in de basisschoolleeftijd uitgenodigd? En met welke vragen kunnen kinderen en ouders terecht bij de JGZ? Meer informatie hierover biedt onderstaande tekst. Vragen over de ontwikkeling Als u vragen heeft over de lichamelijke, geestelijke of sociale ontwikkeling, kunt u contact opnemen met de JGZ. Bijvoorbeeld bij vragen over taal/spraak, voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, sport en beweging, seksualiteit, zindelijkheid, etc. In de meeste gevallen kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige hierbij voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij door. Opvoedondersteuning Ook voor vragen over de opvoeding kunt u bij de JGZ terecht. De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken. Zij doen dat volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden). Daarnaast biedt de GGD de oudercursus Opvoeden & Zo (3-11 jaar) en 'Beter omgaan met pubers' (12-18 jaar) aan. Onderzoek in groep 2 en 7 Alle kinderen uit groep 2 en groep 7 worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. In de uitnodiging wordt vermeld waar deze afspraak plaatsvindt: op de school of op een GGD-locatie. De jeugdarts, jeugdverpleegkundige of doktersassistente voert het onderzoek uit en besteedt aandacht aan de groei, ontwikkeling, gezondheid en gedrag van uw kind.

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én Protocol groepsindeling 1. Inleiding De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN ZITTENBLIJVEN OVERGAAN 1. ALGEMEEN Dit protocol gebruiken we als leidraad vanaf groep 3 bij de overgang naar een volgende groep. Voor de overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 is er een apart

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Beleid najaarskinderen in groep ½

Beleid najaarskinderen in groep ½ Beleid najaarskinderen in groep ½ De doorstroom van groep 1/2/3 2013 Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied Inhoud Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 Praktische invulling Groep 1 Groep 2 Kleuterverlenging

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol KLBRA4 OVERGANGSPROTOCOL Algemeen Het uitgangspunt op De Brug is dat leerlingen 8 jaar op onze school zijn en dus niet Natuurlijk ontwikkelen kinderen zich niet allemaal

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Branding om tot een goed

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool Ondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Datum: 22 februari 2012 Aantal leerlingen: 226 Aantal groepen: 8 Aantal leerkrachten: 16 Korte toelichting bij het profiel In dit zorgprofiel vindt u informatie

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S Zorgniveau Toeleiding op basis van indicatoren door consultatiebureau medewerker

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Capellenborg Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Inhoudsopgave Aanleiding 2 Bronnen 2 Wetgeving 2 Rol Sallandse Onderwijskamer 2 Uitgangspunten plaatsingsregeling 3 Plaatsingsregeling 3 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Overgang Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming...

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool SamSam. Oosterhout (Gld)

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool SamSam. Oosterhout (Gld) SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool SamSam Oosterhout (Gld) 1 2 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool SamSam. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Protocol overgang PO-VO

Protocol overgang PO-VO Protocol overgang PO-VO Aan de hand van de vijf fasen komen we tot een verantwoord school beleid t.o.v. de overgang PO- VO ( Bron: School aan Zet). 1- Oriëntatie op uitstroombestemming VO, 2- Schooladvies,

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Instromers in andere groepen Komt uw kind van een andere basisschool, dan kan hij/ zij vóór definitieve plaatsing ook een dag komen kennismaken.

Instromers in andere groepen Komt uw kind van een andere basisschool, dan kan hij/ zij vóór definitieve plaatsing ook een dag komen kennismaken. De opvang van nieuwe leerlingen in de school Denkt u erover uw kind op de Alfonsusschool te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

4. De zorg voor onze leerlingen

4. De zorg voor onze leerlingen 4.1 Algemeen 4. De zorg voor onze leerlingen Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen en doen wij die dingen goed. Wij hechten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

Protocol overgang PO VO

Protocol overgang PO VO Protocol overgang PO VO In dit protocol beschrijven we hoe op onze school de overgang van het basisonderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is geregeld. Het traject start in groep 7 en loopt door

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen Protocol verlengen - doubleren - versnellen 0 Protocol verlengen - doubleren - versnellen Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs afgestemd moet worden op de voortgang

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Op De Werkplaats worden de leerlingen werkers genoemnd. De leerkrachten zijn medewerkers

Op De Werkplaats worden de leerlingen werkers genoemnd. De leerkrachten zijn medewerkers Schoolondersteuningsprofiel Werkplaats Kindergemeenschap - BO Wat is een Schoolondersteuningsprofiel? Het schoolondersteuningsprofiel is een document dat elke school voor primair of voorgezet (speciaal)

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school.

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. 7. O N D E R W I J S O P M A A T O P D E K E R K E W E I 7.1 Leerlingen van

Nadere informatie

5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS. 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen

5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS. 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen 5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen Aanmelding Ouders / verzorgers van kinderen die de vierjarige leeftijd hebben bereikt, of weldra zullen bereiken, worden via de plaatselijke

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie