BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. CHAMPIX 0,5 mg filmomhulde tabletten CHAMPIX 1 mg filmomhulde tabletten. varenicline

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. CHAMPIX 0,5 mg filmomhulde tabletten CHAMPIX 1 mg filmomhulde tabletten. varenicline"

Transcriptie

1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER CHAMPIX 0,5 mg filmmhulde tabletten CHAMPIX 1 mg filmmhulde tabletten varenicline Lees de hele bijsluiter zrgvuldig dr vrdat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan ndig zijn m deze ng eens dr te lezen. - Heeft u ng vragen, raadpleeg dan uw arts f aptheker. - Dit geneesmiddel is aan u persnlijk vrgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet dr aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk vr hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvr u het geneesmiddel heeft gekregen. - Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wrdt f als er bij u een bijwerking ptreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts f aptheker. In deze bijsluiter: 1. Wat is CHAMPIX en waarvr wrdt het gebruikt 2. Wat u met weten vrdat u CHAMPIX inneemt 3. He wrdt CHAMPIX ingenmen 4. Mgelijke bijwerkingen 5. He bewaart u CHAMPIX 6. Aanvullende infrmatie 1. WAT IS CHAMPIX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT CHAMPIX is een nictinevrij geneesmiddel dat u kan helpen bij het stppen met rken. CHAMPIX kan het verlangen naar een sigaret en de ntwenningsverschijnselen die gepaard gaan met het stppen met rken verlichten. Hewel wrdt aangeraden niet te rken na uw stpdatum, kan CHAMPIX k het gent tijdens het rken van sigaretten verlagen wanneer u rkt tijdens de behandeling. (De stpdatum is de dag in de tweede behandelweek waarp u zult stppen met rken, zie rubriek 3.) 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CHAMPIX INNEEMT Neem CHAMPIX niet in - als u allergisch (vergevelig) bent vr vareniclinetartraat f vr één van de andere bestanddelen van CHAMPIX. Wees extra vrzichtig met CHAMPIX Er zijn meldingen van depressie, zelfmrdgedachten en gedrag en zelfmrdpgingen bij patiënten die CHAMPIX gebruiken. Als u CHAMPIX gebruikt en u ntwikkelt nrust (agitatie), geprimeerde stemming f gedragsveranderingen waarver u, uw familie f arts zich zrgen maken, dient u uw behandeling te stppen en nmiddellijk cntact p te nemen met uw arts. Dit geldt k als u CHAMPIX gebruikt en zelfmrdgedachten f gedragingen ntwikkelt. Gebruik met andere geneesmiddelen Vertel uw arts f aptheker als u andere geneesmiddelen gebruikt f krt geleden heeft gebruikt. Dit geldt k vr geneesmiddelen die u znder vrschrift kunt krijgen. 60

2 De effecten van stppen met rken De veranderingen in uw lichaam die wrden verrzaakt drdat u stpt met rken, met f znder behandeling met CHAMPIX, kunnen de manier waarp andere geneesmiddelen werken veranderen. Daarm kan in smmige gevallen een aanpassing van de dsering ndig zijn. Vrbeelden zijn nder andere thefylline (een geneesmiddel vr de behandeling van ademhalingsprblemen), warfarine (een geneesmiddel dat de bledstlling vermindert) en insuline (een geneesmiddel vr de behandeling van diabetes). Raadpleeg uw arts f aptheker als u twijfelt. Bij smmige mensen is stppen met rken, met f znder behandeling, in verband gebracht met een verhgd risic p het ervaren van veranderingen in denken f gedrag, gevelens van depressie en angst en kan het in verband gebracht wrden met het verergeren van een psychiatrische ziekte. Als u een vrgeschiedenis van psychiatrische ziekte heeft, dient u dit met uw arts f aptheker te bespreken. Na stppen met rken, met f znder behandeling, kan gedeprimeerde stemming ptreden. Depressie, zelden gepaard gaand met zelfmrdgedachten en zelfmrdpgingen, is gemeld bij patiënten die prberen te stppen met rken. Deze gevelens zijn k gemeld tijdens pgingen m te stppen met rken met behulp van CHAMPIX. Als deze symptmen aanhuden wanneer u stpt met het innemen van CHAMPIX dient uw arts u nauwlettend in de gaten te huden ttdat u zich beter velt. U kunt tijdelijk verhgde geïrriteerdheid, neiging m te rken, depressie en/f slaapstrnissen ervaren als u stpt met het innemen van CHAMPIX. Uw arts kan besluiten m geleidelijk uw dsis van CHAMPIX te verlagen aan het einde van de behandeling. Het effect van CHAMPIX p andere geneesmiddelen Het valt niet te verwachten dat CHAMPIX de manier waarp andere geneesmiddelen werken, beïnvledt. Het effect van andere geneesmiddelen p CHAMPIX Dr de manier waarp vareniclinetartraat uit het lichaam wrdt verwijderd, valt niet te verwachten dat andere geneesmiddelen de manier waarp CHAMPIX werkt, zullen beïnvleden. Het gebruik van CHAMPIX in cmbinatie met andere behandelingen m te stppen met rken De veiligheid en de vrdelen van het gebruik van CHAMPIX in cmbinatie met andere geneesmiddelen m te stppen met rken zijn niet nderzcht. Het wrdt daarm niet aangeraden m CHAMPIX te gebruiken in cmbinatie met andere behandelingen m te stppen met rken. CHAMPIX wrdt niet aanbevlen vr gebruik bij kinderen en adlescenten jnger dan 18 jaar. Inname van CHAMPIX met vedsel en drank CHAMPIX kan met f znder vedsel wrden ingenmen. Zwangerschap U met CHAMPIX niet innemen wanneer u zwanger bent. Raadpleeg uw arts als u van plan bent zwanger te wrden. Als u CHAMPIX wilt gaan gebruiken, met uw behandeling z gepland wrden dat u de kuur heeft beëindigd vrdat u zwanger wrdt. Brstveding Alhewel het niet is nderzcht, kan CHAMPIX uitgescheiden wrden in de medermelk. U dient uw arts f aptheker m advies te vragen vrdat u CHAMPIX inneemt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines CHAMPIX kan duizeligheid en slaperigheid verrzaken. U dient niet te rijden, geen ingewikkelde machines te bedienen f andere mgelijk gevaarlijke activiteiten uit te veren ttdat u weet f dit geneesmiddel uw vermgen m deze activiteiten uit te efenen, beïnvledt. 61

3 3. HOE WORDT CHAMPIX INGENOMEN U heeft een grtere kans m te stppen met rken als u gemtiveerd bent m te stppen. Uw arts en uw aptheker kunnen u adviseren, ndersteunen f verdere infrmatie verschaffen m ervr te zrgen dat uw pging m te stppen met rken succesvl zal zijn. Vlg bij gebruik van CHAMPIX nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts f aptheker. Vrdat u met uw CHAMPIX-kuur begint, met u een datum in de tweede behandelweek kiezen (tussen dag 8 en dag 14), waarp u zult stppen met rken. Schrijf deze datum p de verpakking als geheugensteuntje. CHAMPIX tabletten dienen in hun geheel met water te wrden ingeslikt. De gebruikelijke dsering vr vlwassenen die u vanaf dag 1 met vlgen, wrdt in nderstaande tabel beschreven: Week 1 Dag 1-3 Dag 4-7 Week 2 Dag 8-14 Week 3-12 Dag 15 - einde van de behandeling Dsering Van dag 1 tt dag 3 met u eenmaal per dag één witte filmmhulde CHAMPIX-tablet van 0,5 mg innemen. Van dag 4 tt dag 7 met u tweemaal per dag één witte filmmhulde CHAMPIX-tablet van 0,5 mg innemen, één keer s chtends en één keer s avnds, elke dag p ngeveer dezelfde tijd. Van dag 8 tt dag 14 met u tweemaal per dag één lichtblauwe filmmhulde CHAMPIXtablet van 1 mg innemen, één keer s chtends en één keer s avnds, elke dag p ngeveer dezelfde tijd. Van dag 15 tt het einde van de behandeling met u tweemaal per dag één lichtblauwe filmmhulde CHAMPIX-tablet van 1 mg innemen, één keer s chtends en één keer s avnds, elke dag p ngeveer dezelfde tijd. Mcht u bijwerkingen ervaren die u niet kunt verdragen, dan kan uw arts besluiten m uw dsering tijdelijk f blijvend te verlagen naar 0,5 mg tweemaal daags. Als u na 12 weken behandeling gestpt bent met rken, kan uw arts u aanraden m ng eens 12 weken een behandeling met filmmhulde CHAMPIX-tabletten van 1 mg tweemaal daags te ndergaan. Bij de behandeling vr het stppen met rken kan het risic p terugval naar het rken verhgd zijn in de peride direct na het beëindigen van de behandeling. Uw arts kan besluiten m uw CHAMPIXdsering geleidelijk te verlagen aan het einde van de behandeling. Als u nierprblemen heeft, met u hierver met uw arts spreken vrdat u CHAMPIX gaat gebruiken. U zu een lagere dsering ndig kunnen hebben. Wat u met den als u meer van CHAMPIX heeft ingenmen dan u zu mgen Als u per ngeluk meer CHAMPIX heeft ingenmen dan uw arts u heeft vrgeschreven, met u nmiddellijk medische hulp inrepen f naar de eerstehulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan. Neem de ds met tabletten mee. Wat u met den wanneer u bent vergeten CHAMPIX in te nemen Neem geen dubbele dsis m een vergeten tablet in te halen. Het is belangrijk dat u CHAMPIX regelmatig p hetzelfde tijdstip van de dag inneemt. Als u een dsis vergeet in te nemen, neem deze 62

4 dan alsng in zdra u er aan denkt. Als het al bijna tijd is vr de vlgende dsis, neemt u de tablet die u gemist heeft niet meer in. Als u stpt met het innemen van CHAMPIX In klinische nderzeken is bewezen dat uw kansen m te stppen met rken verhgen wanneer u alle dseringen van uw geneesmiddel p de juiste tijdstippen en gedurende de aangeraden duur van de hierbven beschreven behandeling inneemt. Daarm is het belangrijk CHAMPIX te blijven innemen vlgens de instructies die in de tabel hierbven staan beschreven, behalve als uw arts u pdraagt te stppen met de behandeling. Als u ng vragen heeft ver het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts f aptheker. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Het stppen met rken, met f znder behandeling, kan verschillende symptmen verrzaken. Deze symptmen kunnen bestaan uit stemmingswisselingen (zals zich depressief, geïrriteerd, gefrustreerd f angstig velen), slapelsheid, meite met cncentreren, verlaagde hartslag en tegenmen eetlust f gewichtstename. Zals alle geneesmiddelen kan CHAMPIX bijwerkingen verrzaken, hewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Als u CHAMPIX gebruikt en nrust (agitatie), gedeprimeerde stemming, gedragsveranderingen f zelfmrdgedachten ntwikkelt, dient u uw behandeling te stppen en nmiddellijk cntact p te nemen met uw arts. - Zeer vaak vrkmende bijwerkingen die bij meer dan 1 p de 10 mensen kunnen ptreden, wrden hiernder genemd: Hfdpijn, slaapprblemen, abnrmale drmen Misselijkheid - Vaak vrkmende bijwerkingen die bij meer dan 1 p de 100 mensen kunnen ptreden wrden hiernder genemd: Tegenmen eetlust, veranderingen in smaak, drge mnd Slaperigheid, vermeidheid, duizeligheid Braken, verstpping, diarree, pgeblazen gevel, maagklachten, spijsverteringsstrnis, winderigheid - Sms vrkmende bijwerkingen die bij meer dan 1 p de 1000 mensen kunnen ptreden wrden hiernder genemd: Ontsteking, ngemak f pijn van de luchtwegen, ntsteking van de neushlten (sinussen) Krts, kudegevel, gevel van zwakte f nwel velen, virale infectie, krtademigheid, hesten, heesheid, keelpijn en -irritatie, verstpte hlten (sinussen), lpneus, snurken Verminderde eetlust, drstig gevel, gewichtstename Paniekgevel, meite met denken, stemmingswisselingen Beven, cördinatiestrnissen, meite met praten, minder gevelig vr aanraking, verhgde spierspanning, rustelsheid Hartritmestrnissen, verhgde bleddruk, verhgde hartslag 63

5 Verstrd gezichtsvermgen, verkleuring van de gbl, pijn in de gen, verwijde pupillen, bijziendheid, geveligheid vr licht, waterige gen Orsuizen Bled in braaksel, geïrriteerde maag f brandend maagzuur, buikpijn, abnrmale ntlasting, rd bled in ntlasting, beren, mndzweren, pijnlijk tandvlees, beslagen tng Huiduitslag, cyste, schimmelinfectie, rdheid van de huid, jeuk, acne, tegenmen transpiratie Pijnlijke brstwand en ribben, stijve gewrichten, stuiptrekkingen Glucse in de urine, verhgde urineprductie en frequentie Verhgd menstruatievlume, vaginale afscheiding, veranderingen in geslachtsdrift (libid) f seksuele functie - Er zijn pstmarketingmeldingen van hartaanval, hallucinaties, veranderingen in denken f gedrag (zals agressie en irratineel gedrag), depressie, en zelfmrdgedachten bij mensen die prberen te stppen met rken met behulp van CHAMPIX. Er zijn k meldingen van ernstige allergische reacties, waarnder angi-edeem (zwelling van het gezicht, de mnd f de keel), en huidreacties, waarnder erythema multifrme (een srt huiduitslag) en het syndrm van Stevens-Jhnsn (een ernstige ziekte waarbij er blaren ntstaan p de huid, mnd, rnd de gen f de geslachtsrganen). U dient te stppen met de inname van CHAMPIX en nmiddellijk cntact p te nemen met uw arts als u zwelling van het gezicht, de mnd f de keel ptreedt f als uw huid begint ls te laten f als u blaren krijgt. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wrdt f als er bij u een bijwerking ptreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts f aptheker. 5. HOE BEWAART U CHAMPIX Buiten het bereik en zicht van kinderen huden. Gebruik CHAMPIX niet meer na de vervaldatum die staat vermeld p de kaartverpakking f ds. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Dit geneesmiddel vereist geen bijzndere bewaarmstandigheden. Geneesmiddelen dienen niet via het afvalwater f met huishudelijk afval weggegid te wrden. Vraag uw aptheker wat u met medicijnen met den die niet meer ndig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat CHAMPIX - Het werkzame bestanddeel is respectievelijk 0,5 mg varenicline en 1 mg varenicline - De andere bestanddelen zijn: Tabletkern CHAMPIX 0,5 mg en 1 mg filmmhulde tabletten Micrkristallijne cellulse Watervrij Calciumwaterstffsfaat Natriumcrscarmellse Watervrij Cllïdaal silica Magnesiumstearaat Tabletmhulling CHAMPIX 0,5 mg filmmhulde tabletten 64

6 Hyprmellse Titaniumdixide (E171) Macrgls Triacetine Tabletmhulling CHAMPIX 1 mg filmmhulde tabletten Hyprmellse Titaniumdixide (E171) Macrgls Indigkarmijn aluminiumlak (E132) Triacetine He zien CHAMPIX 0,5 en 1 mg filmmhulde tabletten eruit en wat is de inhud van de verpakking - CHAMPIX 0,5 mg filmmhulde tabletten zijn witte, filmmhulde, gemdificeerde capsulevrmige tabletten, gemarkeerd met Pfizer" en CHX 0,5 - CHAMPIX 1 mg filmmhulde tabletten zijn lichtblauwe, filmmhulde, gemdificeerde capsulevrmige tabletten, gemarkeerd met Pfizer en CHX 1,0 CHAMPIX is beschikbaar in de vlgende verpakkingen: Het is mgelijk dat niet alle genemde verpakkingsgrtten in de handel wrden gebracht. - Een startbehandelingsverpakking met 2 blisters; 1 heldere blister van 11 CHAMPIX 0,5 filmmhulde tabletten en 1 heldere blister van 14 CHAMPIX 1 mg filmmhulde tabletten in kaartverpakking. - Een startbehandelingsverpakking met 2 blisters; 1 heldere blister van 11 CHAMPIX 0,5 mg en 14 1 mg filmmhulde tabletten en 1 heldere blister van 28 CHAMPIX 1 mg filmmhulde tabletten in kaartverpakking. - Een vervlgverpakking (nderhudsdsis) met 2 heldere blisters van 14 CHAMPIX 1 mg filmmhulde tabletten in kaartverpakking. - Een vervlgverpakking (nderhudsdsis) met 2 heldere blisters van 28 CHAMPIX 1 mg filmmhulde tabletten in kaartverpakking. - Een vervlgverpakking (nderhudsdsis) met 2 heldere blisters van 14 CHAMPIX 0,5 mg filmmhulde tabletten in kaartverpakking. - Een vervlgverpakking (nderhudsdsis) met 2 heldere blisters van 28 CHAMPIX 0,5 mg filmmhulde tabletten in kaartverpakking. - Een startbehandelingsverpakking met 2 blisters; 1 heldere blister van 11 CHAMPIX 0,5 mg filmmhulde tabletten en 1 heldere blister van 14 CHAMPIX 1 mg filmmhulde tabletten in een dsje. - Een vervlgverpakking (nderhudsdsis) met 2 heldere blisters van 14 CHAMPIX 1 mg filmmhulde tabletten in een dsje. - Een vervlgverpakking (nderhudsdsis) met 4 heldere blisters van 14 CHAMPIX 1 mg filmmhulde tabletten in een dsje. - Een vervlgverpakking (nderhudsdsis) met 8 heldere blisters van 14 CHAMPIX 1 mg filmmhulde tabletten in een dsje. - Een vervlgverpakking (nderhudsdsis) met 10 heldere blisters van 14 CHAMPIX 1 mg filmmhulde tabletten in een dsje. - Een verzegelde blauw-witte HDPE-flacn, met een kindveilige schrefdp met 56 CHAMPIX 1 mg filmmhulde tabletten, in een ds. - Een verzegelde blauw-witte HDPE-flacn, met een kindveilige schrefdp met 56 CHAMPIX 0,5 mg filmmhulde tabletten, in een ds. 65

7 Huder van de vergunning vr het in de handel brengen Pfizer Limited Sandwich Kent CT13 9NJ Verenigd Kninkrijk Fabrikant Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Heinrich-Mack-Str. 35 D Illertissen Duitsland Neem vr alle infrmatie met betrekking tt dit geneesmiddel cntact p met de lkale vertegenwrdiger van de registratiehuder. België/Belgique/Belgien Pfizer S.A./N.V. Tél/Tel: + 32 (0) България Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: Česká republika Pfizer s.r.. Tel: Danmark Pfizer ApS Tlf: Deutschland Pfizer Pharma GmbH Tel: +49 (0) Eesti Pfizer Luxemburg SARL Eesti filiaal Tel: Ελλάδα Pfizer Hellas A.E. Τηλ: España Pfizer S.A. Tel: France Pfizer Tél: + 33 (0) Luxemburg/Luxemburg Pfizer S.A. Tél/Tel: + 32 (0) Magyarrszág Pfizer Kft. Tel.: Malta V.J. Salmne Pharma Ltd. Tel : Nederland Pfizer bv Tel: +31 (0) Nrge Pfizer AS Tlf: Österreich Pfizer Crpratin Austria Ges.m.b.H. Tel.: +43 (0) Plska Pfizer Plska Sp. z.. Tel.: Prtugal Labratóris Pfizer, Lda. Tel: Rmânia Pfizer Rmânia S.R.L. Tel: +40 (0)

8 Ireland Pfizer Healthcare Ireland Tel: (tll free) +44 (0) Ísland Vistr hf. Sími: Italia Pfizer Italia S.r.l. Tel: Κύπρος GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD Τηλ: Latvija Pfizer Luxemburg SARL filiāle Latvijā Tel: Slvenija Pfizer Luxemburg SARL, Pfizer, pdružnica za svetvanje s pdrčja farmacevtske dejavnsti, Ljubljana Tel: (0) Slvenská republika Pfizer Luxemburg SARL, rganizačná zlžka Tel: Sumi/Finland Pfizer Oy Puh/Tel: (0) Sverige Pfizer AB Tel: + 46 (0) United Kingdm Pfizer Limited Tel: + 44 (0) Lietuva Pfizer Luxemburg SARL filialas Lietuvje Tel Deze bijsluiter is vr de laatste keer gedgekeurd in. Gedetailleerde infrmatie ver dit geneesmiddel is beschikbaar p de website van het Eurpese Geneesmiddelen Bureau (EMEA): 67

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt. GIOTRIF 30 mg filmomhulde tabletten afatinib

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt. GIOTRIF 30 mg filmomhulde tabletten afatinib Bijsluiter: Informatie voor de patiënt GIOTRIF 30 mg filmomhulde tabletten afatinib Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Viramune 100 mg tabletten met verlengde afgifte Viramune 50 mg tabletten met verlengde afgifte nevirapine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Viramune 100 mg tabletten met verlengde afgifte Viramune 50 mg tabletten met verlengde afgifte nevirapine Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Viramune 100 mg tabletten met verlengde afgifte Viramune 50 mg tabletten met verlengde afgifte nevirapine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. SIRTURO 100 mg tabletten bedaquiline

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. SIRTURO 100 mg tabletten bedaquiline Bijsluiter: informatie voor de patiënt SIRTURO 100 mg tabletten bedaquiline Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Brintellix 20 mg filmomhulde tabletten Vortioxetine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Brintellix 20 mg filmomhulde tabletten Vortioxetine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Brintellix 20 mg filmomhulde tabletten Vortioxetine Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er Blz.1/5 RVG 18864 NL Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er ZANTAC 75, 75 mg tabletten Zantac 75 bevat als werkzaam bestanddeel ranitidinehydrochloride, overeenkomend met 75 mg ranitidine. Lees de

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cetirizine EG 10 mg filmomhulde tabletten Cetirizinedihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cetirizine EG 10 mg filmomhulde tabletten Cetirizinedihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Cetirizine EG 10 mg filmomhulde tabletten Cetirizinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg Baclofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit geneesmiddel

Nadere informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Sirdalud 2 mg en 4 mg tablet (tizanidine) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem

Nadere informatie

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Gyno-Daktarin 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht Gyno-Daktarin 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht miconazolenitraat Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

Primperan 10 mg, tabletten Metoclopramide hydrochloride

Primperan 10 mg, tabletten Metoclopramide hydrochloride 1Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT Primperan 10 mg, tabletten Metoclopramide hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Daivonex crème 50 microgram/g, crème

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Daivonex crème 50 microgram/g, crème Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

Sarotex Retard 25mg en Sarotex Retard 50mg, capsules met gereguleerde afgifte Amitriptyline (als hydrochloride)

Sarotex Retard 25mg en Sarotex Retard 50mg, capsules met gereguleerde afgifte Amitriptyline (als hydrochloride) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Sarotex Retard 25mg en Sarotex Retard 50mg, capsules met gereguleerde afgifte Amitriptyline (als hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl

Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Otrivin XylometazolineHCl Care 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazoline HCl Neusspray voor kinderen van 2-12 jaar (doseerspray) Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

1. WAT IS FOSTER EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAT IS FOSTER EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foster 100/6 microgram/dosis, aërosol, oplossing beclometasondipropionaat, formoterolfumaraatdihydraat. Voor gebruik door volwassenen. Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. broomhexinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. broomhexinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BISOLVON drank voor kinderen met aardbeiensmaak, 4 mg/5 ml BISOLVON drank voor kinderen, 4 mg/5 ml broomhexinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BISOLVON druppels voor kinderen, 2 mg/ml broomhexinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BISOLVON druppels voor kinderen, 2 mg/ml broomhexinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BISOLVON druppels voor kinderen, 2 mg/ml broomhexinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. hydrochloorthiazide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. hydrochloorthiazide Sandoz B.V. Page 1/8 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER hydrochloorthiazide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. Asaflow 80 mg, maagsapresistente tabletten Asaflow 160 mg, maagsapresistente tabletten.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. Asaflow 80 mg, maagsapresistente tabletten Asaflow 160 mg, maagsapresistente tabletten. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS Asaflow 80 mg, maagsapresistente tabletten Asaflow 160 mg, maagsapresistente tabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BUSCOPAN omhulde tabletten, 10 mg butylscopolaminebromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BUSCOPAN omhulde tabletten, 10 mg butylscopolaminebromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BUSCOPAN omhulde tabletten, 10 mg butylscopolaminebromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. colistimethaatnatrium

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. colistimethaatnatrium BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Tadim 1 miljoen internationale eenheden (IE), poeder voor oplossing voor infusie colistimethaatnatrium Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. EpiPen 0,3 mg/dosis, oplossing voor injectie 1 mg/ml Adrenaline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. EpiPen 0,3 mg/dosis, oplossing voor injectie 1 mg/ml Adrenaline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER EpiPen 0,3 mg/dosis, oplossing voor injectie 1 mg/ml Adrenaline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Sinestic turbuhaler 200/6 inhalatiepoeder 200/6 µg/dosis budesonide / formoterolfumaraatdihydraat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Sinestic turbuhaler 200/6 inhalatiepoeder 200/6 µg/dosis budesonide / formoterolfumaraatdihydraat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Sinestic turbuhaler 200/6 inhalatiepoeder 200/6 µg/dosis budesonide / formoterolfumaraatdihydraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Buscopan 20 mg filmomhulde tabletten butylhyoscine bromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Buscopan 20 mg filmomhulde tabletten butylhyoscine bromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Buscopan 20 mg filmomhulde tabletten butylhyoscine bromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cisordinol-Acutard 50 mg/ml Zuclopentixol (als acetaat)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Cisordinol-Acutard 50 mg/ml Zuclopentixol (als acetaat) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Cisordinol-Acutard 50 mg/ml Zuclopentixol (als acetaat) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

VERMOX 100 mg tabletten VERMOX 20 mg/ml suspensie voor oraal gebruik

VERMOX 100 mg tabletten VERMOX 20 mg/ml suspensie voor oraal gebruik Publieksbijsluiter VERMOX Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u VERMOX zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Colex klysma, oplossing voor rectaal gebruik. dinatriumwaterstoffosfaat / natriumdiwaterstoffosfaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Colex klysma, oplossing voor rectaal gebruik. dinatriumwaterstoffosfaat / natriumdiwaterstoffosfaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Colex klysma, oplossing voor rectaal gebruik dinatriumwaterstoffosfaat / natriumdiwaterstoffosfaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

eliglustat weer nodig. het is alleen schadelijk zijn 6. Inhoud van de 1. Wat is Cerdelga Cerdelga Cerdelga normale snelheid arts zal aan de hand van

eliglustat weer nodig. het is alleen schadelijk zijn 6. Inhoud van de 1. Wat is Cerdelga Cerdelga Cerdelga normale snelheid arts zal aan de hand van Bijsluiter: informatie voor de patiënt Cerdelga 84 mg capsules, hard eliglustat Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ALOPEXY 2% oplossing voor cutaan gebruik. Minoxidil

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ALOPEXY 2% oplossing voor cutaan gebruik. Minoxidil BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ALOPEXY 2% oplossing voor cutaan gebruik. Minoxidil Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie