Dhr. Patrick Meeuwsen Dhr. Nigel Buis Dhr. Haivsen Navarro Dhr. Rico Lammers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dhr. Patrick Meeuwsen Dhr. Nigel Buis Dhr. Haivsen Navarro Dhr. Rico Lammers"

Transcriptie

1 Projectplan Geschreven in opdracht van: Project: Projectmanager: Projectleider: Dhr Bart Mom Implementatie VMware ESX Dhr. Bart Mom Dhr. Ben Beitler Projectleden: Dhr. Ben Beitler Dhr. Patrick Meeuwsen Dhr. Nigel Buis Dhr. Haivsen Navarro Dhr. Rico Lammers Laatste bewerkingen Auteur: Ben Beitler Datum: Afgedrukt op: Kwaliteitsborging Naam: Dhr. Robert Lefering Datum: Versie Datum Auteur Reden februari 2007 Ben Beitler concept februari 2007 Ben Beitler Aanpassingen na gesprek opdrachtgever maart 2007 Ben Beitler Review Michiel Christiaanse april 2007 Ben Beitler Review John Kriele Copyright (c) 2010, Zorgverzekeraar VGZ, Nijmegen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming Zorgverzekeraar VGZ, Nijmegen. No part of this publication may be reproduced in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by Zorgverzekeraar VGZ, Nijmegen.

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING ACHTERGROND PROJECTDOEL EN RESULTAAT AFBAKENING RANDVOORWAARDEN AANPAK / WERKWIJZE FASERING: ACTIVITEITEN, RESULTATEN EN PRODUCTEN PROJECTBEHEERSING TIJD GELD KWALITEIT INFORMATIE ORGANISATIE PROJECTORGANISATIE Pagina 2 van 24

3 1. Managementsamenvatting Het Management Team uit hoofde van Dhr. Bart Mom, manager ICT Rekencentrum van Zorgverzekeraar VGZ te Nijmegen. (hierna genoemd VGZ) heeft Ben Beitler gevraagd een nieuwe hoog beschikbare infrastructuur te implementeren, rekening houdend met het terugdringen van het aantal huidige fysieke systemen. Met een hoog beschikbare infrastructuur wordt in dit geval het centrale datacenter te Nijmegen bedoeld, waarin de belangrijkste Back-end en Front-end servers, de centrale storage en de verbinding tussen de datacenters hoog beschikbaar zijn. Dit project plan geeft een beschrijving van de projectopdracht, projectdoel, projectresultaat, projectorganisatie, projectbeheersing, projectaanpak, de verantwoordelijkheden, de deliverables, de planning, de aannames die gemaakt zijn en de voorwaarden waaronder het project tot stand is gekomen. Dit document beschrijft het hele project vanuit het oogpunt van Ben Beitler. Ben Beitler zal niet verantwoordelijk zijn voor alle genoemde onderdelen van het project, zie de afbakening. Centrale doelstelling van het project is om te komen tot een IT-infrastructuur die het bedrijfsproces van VGZ op een optimale wijze ondersteunt. Uitgangspunten hierbij zijn applicatiebeschikbaarheid, bedrijfszekerheid, schaalbaarheid en flexibiliteit. Het projectresultaat zal een geconsolideerde, operationele, opgeleverde, geteste en goedgekeurde hoog beschikbare centrale datacenter infrastructuur zijn. Er zullen meerdere engineers van VGZ fulltime betrokken zijn, daarnaast zal dit project begeleid worden door projectleider Ben Beitler vanuit het GID team van VGZ. Er zal twee wekelijks een voortgangsrapportage opgeleverd worden aan Dhr. Bart Mom. Ook zal er een stuurgroep worden geformeerd, met daarin het Management Team van VGZ en Ben Beitler, een senior gebruiker van VGZ en de opdrachtgever in de persoon van Bart Mom. Deze stuurgroep zal periodiek bijeenkomen om wijzigingen op de voortgang en scope te bespreken. Pagina 3 van 24

4 De volgende fasering wordt aangehouden: Fase 0 Initiatie Al voltooid Fase 1 Definitie N.N.T.B Fase 2 Ontwerp N.N.T.B Fase 3 Voorbereiding N.N.T.B Fase 4 Realisatie N.N.T.B Fase 5 Nazorg N.N.T.B Aan het eind van elke fase en bij sommige mijlpalen zal aan de stuurgroep worden gevraagd om verder te mogen gaan met de volgende fase van het project. Ook zijn er vele checkpoints waar aan VGZ zal worden gevraagd om goedkeuring van bepaalde producten, bijvoorbeeld oplevering van een project en of testplan. Naar verwachting zal dit project 1020 uur kosten en doorlopen tot eind maart 2008, waarin ook nazorg ingecalculeerd zijn. Dit project wordt uitgevoerd op basis van een initiële kostenschatting. De volgende aspecten vallen zeker buiten de scope van het VGZ-GID team gedeelte van dit project: client devices; Disaster Recovery Plan; IT-netwerkinfrastructuur op locaties; veranderingen aan het applicatielandschap van VGZ, inclusief de client; eindgebruikers- en beheerders training verder alle zaken die niet binnen de scope zijn benoemd. Zie hieronder. De volgende aspecten vallen binnen de scope van het VGZ-GID team gedeelte van dit project: Proof of Concept. Projectmanagement en oplevering van management en technische documenten. Back-end veranderingen het (her)inrichten van; server deployment, SCCM, SCOM, SQL 2005 en de VMware farm. Virtualisatie van applicatie servers Front-end veranderingen het (her)inrichten van; de Citrix Farm, de Citrix Client Access Gateway, 35 Virtuele desktops. Storage veranderingen het (her)inrichten van; de backup, dmv ESX ranger en TSM. Pagina 4 van 24

5 Netwerk veranderingen het (her)inrichten van; de Backbone / LAN en IP. Oplevering en acceptatie productieomgeving; presentaties, opleveren documenten en overdracht naar de beheerorganisatie. Data migratie Om een goed verloop van dit project te waarborgen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: beschikbaarheid van hardware, software en licenties; volledige toegang tot alle resources (materieel en mensen) door GID team; geen gelijktijdige projecten die beslag leggen op resources; tussentijdse scope wijzigingen kunnen de componenten Tijd, Geld en Kwaliteit beïnvloeden. Afhankelijkheden en aannames: Essentiële hardware, software en diensten worden al besteld voor de Proof of Concept. Na een Proof of Concept zal de rest worden besteld. Datum van bestellen essentiële hardware, software en diensten ligt op uiterlijk 14 mei Levertijd voor alle componenten bedraagt maximaal 3 weken. De factoren Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie van het Project worden beheerst door dit project volgens de Prince 2 methodiek aan te sturen. Pagina 5 van 24

6 2. Achtergrond Zorgverzekeraar VGZ te Nijmegen staat voor een veranderingstraject waarbij diverse nieuwe applicaties in gebruik genomen worden en waarbij nieuwe technologieën zoals Microsoft SharePoint geïntroduceerd worden. Om deze veranderingen en verhoogde beschikbaarheids eisen te faciliteren zijn wijzigingen in de bestaande ICT infrastructuur noodzakelijk. Om dit veranderingstraject te faciliteren zijn naast de genoemde veranderingen op het gebied van applicaties ook veranderingen noodzakelijk binnen de huidige ICT infrastructuur. Na een aantal strategische sessies waarbij de, binnen VGZ, lopende en toekomstige businessprojecten tot 2009 zijn geïnventariseerd en vastgesteld is besloten tot het maken van een high level design op basis waarvan VGZ keuzes kan maken voor de toekomst. Het ICT MT heeft in vervolg hierop Ben Beitler de opdracht gegeven om dit high level design te ontwerpen. Uitgangspunt voor dit high level design is een ICT infrastructuur die geschikt is voor de nu bekend zijnde businessprojecten welke tot 2009 uitgevoerd zullen worden. Na realisatie van het project dat mogelijk voortkomt uit dit high level design zijn dan tot 2009 geen grote infrastructurele wijzigingen noodzakelijk om de resultaten van deze businessprojecten in productie te houden. Daarbij moet aangetekend worden dat VGZ kiest voor de sturingsfactor tijd en wil dat het project eind maart 2008 opgeleverd wordt. Dat betekent dat een belangrijk component uit het ontwerp, de vernieuwing van de Citrix farm naar; Windows 2008, Application Streaming en 64 bit computing, waarschijnlijk in een tweede fase moet worden opgepakt. Dit zal duidelijk worden na het Proof of Concept. Het high level design is besproken door Ben Beitler en het ICT Management Team van VGZ heeft na enige tijd besloten de IT-infrastructuur zoals besproken in het high level design te realiseren. Ben Beitler heeft daarop een project opgestart om het project uit te gaan voeren. Dit projectplan beschrijft het project dat de nieuw te realiseren infrastructuur gaat realiseren. Pagina 6 van 24

7 3. Projectdoel en resultaat Projectdoel Centrale doelstelling van het project is om te komen tot een IT-infrastructuur die het bedrijfsproces van VGZ op een optimale wijze ondersteunt. Uitgangspunten hierbij zijn consolidatie, applicatie beschikbaarheid, bedrijfszekerheid, schaalbaarheid en flexibiliteit. Bij VGZ kunnen vele applicaties als bedrijfskritisch worden bestempeld. VGZ heeft daarom aan Ben Beitler gevraagd een nieuwe hoog beschikbare datacenter infrastructuur te implementeren. Projectresultaat Het projectresultaat is een geconsolideerde, operationele, opgeleverde, geteste en goedgekeurde hoog beschikbare centrale datacenter infrastructuur zijn. Met dit projectresultaat kan VGZ het risico van productieverlies door verstoringen in de business applicaties, ICT infrastructuur en bedrijfsprocessen inperken. Het behalen van dit projectresultaat zal daarom aanzienlijk bijdragen aan het zekerstellen van de bedrijfsdoelstellingen. Projectresultaat specifiek Met een hoog beschikbare centrale datacenter infrastructuur wordt in dit geval een datacenter infrastructuur bedoeld, waarin de belangrijkste Back-end en Front-end servers, de centrale storage en de verbinding tussen de datacenters hoog beschikbaar zijn doorgevoerd. Voor meer details zie het hoofdstuk afbakening. De nieuw te bouwen infrastructuur moet de belangrijkste gedefinieerde businessprojecten kunnen faciliteren en geschikt zijn voor groei van de VGZ organisatie tot 4500 medewerkers. De belangrijkste businessprojecten zijn, Oracle Open Zorg, SharePoint en Exchange Door VGZ is aangegeven dat men kiest voor een overdimensionering van 25%. De totale productiecapaciteit bij volledige benutting van het datacenter bedraagt 125%. Deze omgeving zal in de 1 e helft van 2008 worden opgeleverd en er zullen daarna tot eind 2009 geen grote infrastructurele projecten meer nodig zijn. Daarbij moet aangetekend worden dat de vernieuwing van de Citrix farm waarschijnlijk later moet worden opgepakt vanwege de opleverdatum eind maart. Dit zal duidelijk worden na het Proof of Concept. Pagina 7 van 24

8 In geval van een calamiteit is het van belang een calamiteitenplan (Disaster Recovery Plan) op te stellen, dit behoort niet tot de scope van dit project daar het de storage organisatie van VGZ betreft. Het projectresultaat is een geconsolideerde, operationele, opgeleverde, geteste en goedgekeurde hoog beschikbare datacenter infrastructuur zijn. VGZ wordt gevraagd om goedkeuring van het technisch ontwerp en om acceptatiecriteria. Bij het opleveren van de omgeving zal aan de hand van een testplan worden getest en getoetst of de omgeving voldoet aan het ontwerp en de acceptatiecriteria. De omgeving kan dan worden geaccepteerd en goedgekeurd, waarna deze operationeel is. Pagina 8 van 24

9 4. Afbakening Beide partijen hebben binnen het project bepaalde verantwoordelijkheden. Grofweg kan gesteld worden dat GID team verantwoordelijk is voor oplevering van een correct werkende omgeving, daar waar het de apparatuur betreft die functioneert binnen de centrale omgeving zoals die in het datacentrum geplaatst wordt. VGZ draagt verantwoordelijkheid voor de koppeling van de diverse kantoren naar het datacentrum, de werkplekautomatisering binnen de diverse kantoren, de onderhandelingen met leveranciers, inrichting van de datacenters en de belijning tussen de datacenters. Hieronder worden de aspecten in het project benoemd die vallen onder de verantwoordelijkheid van GID team. De volgende aspecten vallen zeker buiten de scope van het Qwise gedeelte van dit project: cliënt devices; Disaster Recovery Plan; IT-infrastructuur op locaties; veranderingen aan het applicatielandschap van VGZ inclusief de client; eindgebruikers- en beheerders training verder alle zaken die niet binnen scope vallen. Zie hieronder. De volgende aspecten vallen binnen de scope van het GID team gedeelte van dit project: Proof of Concept Oplevering van management documentatie o Projectplan o Acceptatie/Testplan o Bill of Materials o Rapport Proof of Concept Oplevering van technische documentatie o Design Proof of Concept o Technisch Ontwerp o Migratieplan o Installatie en configuratie documenten Pagina 9 van 24

10 Back-end veranderingen (her)inrichten van: o SCCM o SCOM o VMware farm Virtualisatie van maximaal 45 applicatie servers Storage veranderingen het (her)inrichten van; o de backup. Oplevering en acceptatie productieomgeving; o Presentaties o Opleveren installatie, configuratie en beheer documenten o Overdracht naar de beheerorganisatie. Pagina 10 van 24

11 5. Randvoorwaarden Randvoorwaarden zijn alle zaken die noodzakelijk zijn voor het project, maar die buiten de macht van de projectleider Ben Beitler liggen, om te regelen. Het zijn dus de zaken die de opdrachtgever of externe leveranciers in moeten vullen, zodat de projectleider het project kan gaan uitvoeren en managen. Om een goed verloop van dit deel project te waarborgen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: beschikbaarheid van software en licenties; tijdige beschikbaarheid van de te bestellen hardware; beschikbaarheid van tijdig ingerichte datacenter; beschikbaarheid van werkplekken; volledige toegang tot alle resources door GID team; geen gelijktijdige projecten die beslag leggen op resources; tussentijdse scope wijzigingen kunnen fasering beïnvloeden; beschikbaarheid van de projectmanager en projectleider voor informatie en goedkeuring checkpoints; beschikbaarheid van deskundige gebruikers voor de functionele testen, opstellen specificaties, review van documenten en overdracht; 5 Terra byte aan SAN ruimte ten behoeve van project; beschikbaarheid en functioneren van client devices. Niet voldoen aan deze voorwaarden heeft gevolgen voor de planning en te leveren inspanningen van het project. Afhankelijkheden en aannames: Essentiële hardware, software en diensten worden al besteld voor de Proof of Concept. Na een Proof of Concept zal de rest worden besteld. Datum van bestellen essentiële hardware, software en diensten ligt op uiterlijk 14 april Levertijd voor alle componenten bedraagt maximaal 3 weken. Belijning tussen de beide datacenters, Dark Fiber of andersoortige verbinding met voldoende performance en capaciteit, is uiterlijk beschikbaar per 1 februari Indien de hierboven genoemde data niet worden behaald zal de oplevering van het project later worden. Concreet wil dit zeggen dat als het datacenter 2 weken later wordt opgeleverd het project ook twee weken later wordt opgeleverd. Pagina 11 van 24

12 6. Aanpak / werkwijze Dit project wordt aangepakt door de PRINCE2 methodiek te gebruiken. PRINCE2 biedt voordelen voor managers en bestuurders van projecten en aan organisaties, door het gecontroleerd gebruik van resources en de mogelijkheid om zakelijke en projectmatige risico's beter en effectiever te beheren. PRINCE2 biedt gevestigde technieken voor projectmanagement die in de praktijk hun nut bewezen hebben. PRINCE2 wordt in een brede omgeving gebruikt en toegepast, zodat het een gemeenschappelijke taal kan zijn voor alle deelnemers aan het project. PRINCE2 moedigt formele bevestiging van verantwoordelijkheden binnen een project aan en focust op wat, waar, wanneer en voor wie een project een product moet opleveren. PRINCE2 voorziet projecten met: Een gecontroleerde en georganiseerde start, midden en eindfase Regelmatige controle op de voortgang tegen de planning en tegen de Business Case flexibele beslissingspunten Automatisch management controle op afwijkingen op het plan De betrokkenheid van management en aandeelhouders op de juiste momenten en plaatsen gedurende het project Goede communicatiekanalen tussen het project, projectmanagement, en de rest van de organisatie. Het project wordt opgedeeld in verschillende fases. Aan het eind van elke fase en bij sommige mijlpalen zal aan de stuurgroep worden gevraagd om verder te mogen gaan met de volgende fase van het project. Ook zijn er vele checkpoints waar aan het ICT Management Team zal worden gevraagd om goedkeuring van bepaalde producten, bijvoorbeeld oplevering van een project en of testplan. Hieronder de verschillende gedefinieerde fases. Fase 0 Initiatie Al voltooid Fase 1 Definitie N.N.T.B. Fase 2 Ontwerp N.N.T.B. Pagina 12 van 24

13 Fase 3 Voorbereiding N.N.T.B. Algemeen en Documenten Proof of Concept Levering hardware Infra klaar voor start installatie Back-end en front-end installatie Definitieve inrichting Fase 4 Realisatie N.N.T.B. Fase 5 Nazorg N.N.T.B. Het afgebakende resultaat zal worden bereikt door Het doel van deze beperkte Proof of Concept is om een aantal (voor VGZ) nieuwe concepten te testen, die in het nieuwe VMware cluster in het datacenter zullen worden gebruikt. De uitkomst van de Proof of Concept is een rapport waarin; beschreven wordt of de keuzes in het functionele en technisch ontwerp goed zijn, een voorstel welke wijzigingen nog nodig of wenselijk zijn en een voorstel voor de definitieve Bill of Materials. Ook zullen een aantal voor de Proof of Concept geïnstalleerde servers weer worden gebruikt voor het opbouwen van de definitieve productieomgeving. Er zullen meerdere medewerkers van het GID team fulltime betrokken zijn, daarnaast zal dit project begeleid worden door een projectleider, te weten: Ben Beitler. Er zal twee wekelijks een voortgangsrapportage opgeleverd worden aan het ICT Management Team. Ook zal er een stuurgroep worden geformeerd. Deze stuurgroep zal periodiek bijeenkomen om wijzigingen op de voortgang en scope te bespreken. De GID team standaard deployment methode en andere best practices worden gebruikt voor het inrichten van de IT-infrastructuur en (management) documenten. Deze best practices zijn van verschillende leveranciers zoals; Citrix, Microsoft, IBM en HP. Voor het plannen van het project zal gebruik worden gemaakt van Microsoft Excel Dit omdat niet iedereen beschikking heeft over Microsoft Project of Visio. Pagina 13 van 24

14 Het is van groot belang de stakeholders (projectomgeving, de gebruikersgroepen, de beheerders e.d.) mee te nemen in het project. Er zal veel tijd worden besteed om hen initieel en periodiek te voorzien van informatie. De stakeholders zijn naast de projectleden, zie hoofdstuk 9, de volgende personen en of groepen: ServiceDesk Eind gebruikers, developers Projectleiders en leden van andere projecten. Leveranciers; VMware, IBM, HP, Microsoft en Scholten en Awater. Pagina 14 van 24

15 7. Fasering: activiteiten, resultaten en producten Planning Nog uit te werken, voorstel reeds ingediend. LET OP: dit projectplan is vanaf de definitiefase geschreven, in de hierna volgende fasering ontbreekt dus de initiatie fase. Fasering / activiteiten (Tussen) resultaten / producten: Start datum Eind datum Fase 1: DEFINITIEFASE Globaal projectplan, Project Initiatie Document High Level Design Programma van wensen en eisen Project kick-off Risicoanalyse en Risklog Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn: Opstellen documenten Gesprekken met klanten en akkoord stukken Gesprekken met leveranciers Project kick-off organiseren en projectorganisatie formeren Fase 2: Gedetailleerd ontwerp Gedetailleerd projectplan Testplan Migratieplan Design Proof of Concept Concept Bill of Materials Acceptatieprocedure Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn: Opstellen documenten; gedetailleerd ontwerp, gedetailleerd projectplan, testplan, migratieplan, design Proof of Concept, concept Bill of Materials en acceptatieprocedure. Gesprekken met klanten en akkoord stukken Bestellen hardware Proof of Concept Gesprekken met leveranciers Fase 3: VOORBEREIDING Proof of Concept Rapport Ingerichte projectomgeving Pagina 15 van 24

16 Migratieplan voor de realisatiefase Definitief Gedetailleerd Technisch Ontwerp Definitief Bill of Materials Installatie en configuratie documenten Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn: Opstellen documenten; Proof of Concept rapport, Migratieplan, definitief gedetailleerd Technisch Ontwerp, definitief Bill of Materials, en installatie en configuratie documenten. Inrichten Proof of Concept Evalueren Proof of Concept Aanpassen o Bill of Materials o Projectplan o Technisch Ontwerp Applicaties aanpassen o Inbouw hardware in Datacenter o Inrichting en configuratie IP Infra o Installatie en configuratie SAN Inrichten en configureren o Backup o Citrix Farm o Netwerk o SCCM o SCOM o SQL2005 o VMware Farm Fase 4: gerealiseerde, goedgekeurde en overgedragen REALISATIEFASE active-active omgeving met de volgende onderdelen: Backup Citrix Farm 45 gevirtualiseerde applicatie servers SCCM SCOM SQL2005 VMware cluster VMware Farm detailplan voor de nazorgfase Pagina 16 van 24

17 Overdracht documenten Test/Acceptatie plan geaccepteerd Nieuwe SLA Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn: Aanpassen applicaties Migreren o P2Vén van meerdere applicatie servers in de O en T omgeving o Citrix omgeving o Data; bedrijf, applicatie en userdata o SQL omgeving o VMware omgeving Fase 5: Project resultaat bereikt zonder teveel NAZORG restpunten. Decharge van het project Overgedragen projectarchief en documenten Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn: Restpunten opgelost Documentatie reviewen en overdragen CMDB aanpassen Pagina 17 van 24

18 8. Projectbeheersing 8.1. Tijd Knelpunten die de planning, Tijd van het project betreffen, bijvoorbeeld de oplevering van de omgeving. Tijdens de doorlooptijd van het project moet de planning worden bewaakt. Het is dan ook gewenst de deel- of tussenresultaten en het proces (management, mensen, materialen en methoden) te toetsen aan de planning. In de voortgangsrapportage wordt periodiek de stand van zaken weergegeven. Indien blijkt dat de planning wordt overschreden, zal worden overlegd met de opdrachtgever. Als niet meer kan worden voldaan aan de norm voor planning moeten de stuurmiddelen Kwaliteit en Geld worden ingezet om weer binnen de norm te geraken of een overeenstemming bereikt over een nieuwe norm van Kwaliteit Geld Knelpunten die de factor Geld van het project betreffen, bijvoorbeeld een verhoging van het aantal benodigde servers. Tijdens de doorlooptijd van het project moet het budget worden bewaakt. Het is dan ook gewenst de deel- of tussenresultaten en het proces (management, mensen, materialen en methoden) te toetsen aan het budget. In de voortgangsrapportage wordt periodiek de stand van zaken weergegeven. Indien blijkt dat het budget wordt overschreden, zal worden overlegd met de opdrachtgever. Als niet meer kan worden voldaan aan de norm voor Geld moeten de stuurmiddelen Kwaliteit en Tijd worden ingezet om weer binnen de norm te geraken of een overeenstemming bereikt over een nieuwe norm van Kwaliteit. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er nu minder servers worden besteld en pas extra servers worden besteld als de geplande projecten worden vervroegd Kwaliteit Knelpunten die de Kwaliteit van het project betreffen, bijvoorbeeld het uiteindelijke projectresultaat. Tijdens de doorlooptijd van het project moet de Kwaliteit worden bewaakt. Het is dan ook gewenst de deel- of tussenresultaten en het proces (management, mensen, materialen en methoden) te toetsen. In de voortgangsrapportage wordt periodiek de stand van zaken weergegeven. De op te leveren producten worden geaccepteerd door de klant door middel van vooraf vastgelegde acceptatiecriteria en procedures. Indien blijkt dat de norm uit dit acceptatiecriteria niet wordt gerealiseerd, zal worden overlegd met de opdrachtgever. Als niet meer kan worden voldaan aan de norm voor Kwaliteit moeten de stuurmiddelen Pagina 18 van 24

19 Tijd en Geld worden ingezet om weer binnen de norm te geraken of een overeenstemming bereikt over een nieuwe norm van Kwaliteit. Dit kan bijvoorbeeld concreet betekenen dat er extra geheugen wordt besteld voor servers om de vooraf bepaalde gewenste performance voor de eindgebruiker te garanderen Informatie Knelpunten die de informatie van het project betreffen, bijvoorbeeld de activiteitenplanning en communicatie met gebruikers. Periodiek worden er voortgangsbesprekingen met de diverse projectleiders gehouden. De resultaten hiervan worden vastgelegd in een voortgangsrapportage. De voortgang van de activiteiten en de consequenties van afwijkingen voor de informatiebeheersing worden in elke fase nauwlettend bewaakt. Als niet meer kan worden voldaan aan de norm voor informatie moeten de stuurmiddelen Kwaliteit, Tijd en Geld worden ingezet om weer binnen de norm te geraken. Dit kan bijvoorbeeld concreet betekenen dat er extra presentaties of workshop worden georganiseerd om de overdracht goed te regelen of meer mensen worden betrokken bij overleg. Pagina 19 van 24

20 8.5. Organisatie Knelpunten die de organisatie van het project betreffen, bijvoorbeeld het signaleren en oplossen van knelpunten ontstaan door verloop van personeel, niet beschikbaar zijn van de juiste mensen door invloed van andere projecten worden gemeld in de voortgangsrapportage en besproken met de opdrachtgever. Indien niet kan worden voldaan aan de norm gesteld in dit Projectplan dient Kwaliteit, Tijd en Geld te worden veranderd om weer binnen de norm te geraken. Pagina 20 van 24

21 9. Projectorganisatie Dit project zal fulltime worden begeleid door een projectleider van het GID team. Er zal tweewekelijks een projectoverleg plaatsvinden tussen de projectleider en de medewerkers die op dat moment informatie dienen op te leveren. Er zal twee wekelijks een voortgangsrapportage worden opgeleverd voor het ICT Management Team. Ook zal er een stuurgroep worden geformeerd. Deze stuurgroep zal periodiek bijeenkomen om wijzigingen op de voortgang en scope te bespreken. Pagina 21 van 24

22 Rollen en verantwoordelijkheden Rol Wie Vervanger Verantwoordelijkheden Opdrachtgever Bart Mom Wim Cornelissen Projectinitiatie, projectopdracht en requirements goedkeuren, onderhandelingen leveranciers, accepteren projectplan, accepteren omgeving en project decharge. Senior gebruiker Robert Lefering N.t.b. Requirements goedkeuren, accepteren omgeving. Senior Leverancier Ben Beitler Patrick Meeuwsen Opdrachtnemer, beschikbaar stellen van de juiste resources, accepteren omgeving. Projectleider Ben Beitler n.v.t. Beheersen Tijd, Kwaliteit, Informatie en Organisatie van het VGZ stuk van het project. Bewaken projectdoel en resultaat. Projectassurance Michiel John Kriele Kwaliteitscontrole project. Christiaanse Technisch Projectleider Back-end en infra Ben Beitler n.v.t. Reviewen documenten, rapporteren aan de projectmanagers over de voortgang en aansturen technisch specialisten. Change management Haivsen Navarro Nigel Buis Wijzigingsbeheer, configuratiebeheer, acceptatie omgeving. Pagina 22 van 24

23 De volgende aspecten vallen binnen de scope van de Projectleider: Beheersen Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie van het project; Bewaken projectdoel en resultaat; Opstellen, laten reviewen en goedkeuren management documenten; Begeleiden Technisch Ontwerp; Begeleiden Proof of Concept; Begeleiden inrichten en testen nieuwe productieomgeving Aansturen technisch specialisten en technisch projectleden van VGZ en externe leveranciers Communicatie naar de stuurgroep. Bestellen servers en netwerk componenten; Opstellen acceptatiecriteria ten behoeve van het Proof of Concept en oplevering productieomgeving; Functionele testen; Accepteren en reviewen management documenten; Accepteren en goedkeuren Proof of Concept, productieomgeving; Communicatie. De volgende aspecten vallen binnen de scope van de opdrachtgever: Projectopdracht en requirements goedkeuren; Onderhandelingen leveranciers van storage, netwerk en servers; Accepteren management documenten; Accepteren en goedkeuren Proof of Concept, productieomgeving; Deelnemen aan de stuurgroep; Decharge project. De volgende aspecten vallen binnen de scope van de project assurance: Bewaken van de kwaliteit voor de senior leverancier en projectmanager Qwise Reviewen management documenten De volgende aspecten vallen binnen de scope van de senior leverancier: De senior leverancier is de opdrachtnemer; Bestellen en leveren software licenties; Bestellen SAN; Beschikbaar stellen van de juiste resources; Accepteren management documenten; Pagina 23 van 24

24 Accepteren en goedkeuren Proof of Concept, productieomgeving; Deelnemen aan de stuurgroep; Decharge project. De volgende aspecten vallen binnen de scope van de technisch projectleider: Reviewen installatie en configuratie documenten; Reviewen ontwerp, migratie en test documenten; Rapporteren aan de projectmanagers over de voortgang; Deelnemen aan het project en of stuurgroep overleg indien gewenst; Aansturen technisch specialisten. De volgende aspecten vallen binnen de scope van de technisch specialisten: Inrichten en configureren hardware en software; Opstellen installatie en configuratie documenten; Opstellen ontwerp, migratie en test documenten; Rapporteren aan de technisch projectleiders en projectmanagers over de voortgang; Deelnemen aan het project overleg indien gewenst. Pagina 24 van 24

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB Sociale Verzekeringsbank Colophon Deloitte Risk Services B.V. Versie: 1.0 (definitief) Datum: 15-10-2014 Samengesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga, senior

Nadere informatie

15-10-2014 Niek IJzinga RS/ib/14-1520.1

15-10-2014 Niek IJzinga RS/ib/14-1520.1 Deloitte Risk Services B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland www.deloitte.nl Sociale Verzekeringsbank T.a.v. mevrouw N.A. Vermeulen MBA Van Heuven Goedhartlaan 1

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Versie 1.0 Datum 7 juli 2011 Status Publicatieversie Inhoud 1 INLEIDING...5 1.1 DOEL EN BEREIK VAN DIT DOCUMENT...5 1.2 DEFINITIES, ACRONIEMEN EN AFKORTINGEN...5

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

Samenvatting Project Management Professional

Samenvatting Project Management Professional Samenvatting Project Management Professional Arie Bubberman Inhoudsopgave Voorbereiden project...4 Projectopdracht...4 Relatie met strategie en organisatie...4 Invullingen term projectopdracht...5 Afstemmen

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling Voorbeeldexamen ITPMA I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Virtualiseren met Inter Access

Virtualiseren met Inter Access Virtualiseren met Inter Access Whitepaper 2007 Kees Hoofd Architect Technical Infrastructure Deze whitepaper dient als richtlijn en hulpmiddel voor uw organisatie bij de keuze en de mogelijkheden van virtualisatie.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT>

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Winkelsystemen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking tot winkelsystemen en bijbehorende infrasctuur voor winkelbedrijven.

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

Realisatieplan SSC ICT

Realisatieplan SSC ICT MIJLPAALDOCUMENT Project SSC ICT fase-2 startgroep Realisatieplan SSC ICT (Concept) onderdeel van het programma Shared Service Centers ICT Dit document heeft pagina s 25 januari 2005 Versie 14 Realisatieplan

Nadere informatie

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Whitepaper Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Visie Op Virtualisatie-Platformen. Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving

Visie Op Virtualisatie-Platformen. Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie