Provinciale Staten van Overijssel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciale Staten van Overijssel"

Transcriptie

1 Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle Telefoon Telefax Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2005/ Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij 1 (038) Mw. M.M. Deiman Onderwerp Voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Met deze brief willen wij de nota Voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik Provincie Overijssel onder uw aandacht brengen. In deze nota zijn de eerder vastgestelde maatregelen die in onze organisatie worden getroffen om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan, gecombineerd en in samenhang geformuleerd. De nota is te vinden op het Staten Informatie Systeem met het volgende kenmerk PS/2005/1339. Wij stellen u van deze nota op de hoogte omdat het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik naast het begrotingscriterium en het voorwaardencriterium een van de aspecten is waarop in het kader van rechtmatig handelen wordt gecontroleerd. Deze controle vindt in opdracht van uw staten plaats bij de controle op de jaarrekening door de accountant. Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor het rechtmatig handelen en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik en dienen daarover verantwoording af te leggen aan Provinciale Staten. Daartoe zullen Gedeputeerde Staten Provinciale Staten jaarlijks informeren over de rechtmatige naleving van de wet- en regelgeving en maatregelen. Dit gebeurt voortaan in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarrekening. Gedeputeerde Staten van Overijssel, Voorzitter, Secretaris Bij correspondentie graag ons kenmerk vermelden. RABO Zwolle Tijdens de renovatie van het provinciehuis is een deel van de organisatie gehuisvest op kantoorlocatie Rechterland 1 te Zwolle. Zie voor meer informatie Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle Rechterland 1 Zwolle

2 Voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik Provincie Overijssel In een integer functionerende organisatie is een doeltreffend en veelzijdig integriteitsinstrumentarium aanwezig, is er afdoende controle en zijn misbruik en oneigenlijk gebruik derhalve (nagenoeg) uitgesloten bron: gedragslijn vermoeden van misstanden gemeente Amsterdam Overijssel, november

3 1 Inleiding De overheidsorganisaties worden met ingang van de jaarrekening 2004 geconfronteerd met een rechtmatigheidsoordeel van de accountant. Het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik is naast het begrotingscriterium en het voorwaardencriterium een van de aspecten waarop in het kader van rechtmatig handelen wordt gecontroleerd. De accountant zal nagaan of de provincie beschikt over interne procedures, maatregelen en regels die (opzettelijk) misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies, uitkeringen of bijdragen ondervangen of voorkomen. Als deze maatregelen niet actueel en toereikend zijn, bestaat er voor de accountant een verhoogd risico ten aanzien van de rechtmatige naleving van de desbetreffende wet- en regelgeving. Onze organisatie beschikt al over een groot stelsel van maatregelen waaruit blijkt dat wij misbruik en oneigenlijk gebruik tegengaan. Daarnaast zijn er wettelijke regels en gedragscodes die wij bij de uitvoering van ons werk hanteren. Onze aanpak van misbruik en oneigenlijk gebruik bestaat zo uit een stelsel van maatregelen dat in diverse werkprocessen is verwerkt. Een stelsel van maatregelen, zo ervaren wij, waarmee in voldoende mate en op verschillende niveau s aandacht is voor integer handelen en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Deze notitie is een inventarisatie en combinatie van de maatregelen die bij de provincie Overijssel worden getroffen om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor het rechtmatig handelen en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik en dienen daarover verantwoording af te leggen aan Provinciale Staten. Daartoe zullen Gedeputeerde Staten Provinciale Staten jaarlijks informeren over de rechtmatige naleving van de wet- en regelgeving en maatregelen. Dit gebeurt voortaan in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarrekening. 2 De uitgangspositie Aandacht binnen onze organisatie voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van provinciale regelingen en voorzieningen is niet nieuw. In elke regeling die gevoelig is voor misbruik of oneigenlijk gebruik staan wel regels die misbruik en oneigenlijk gebruik tegen gaan. Bij subsidieregelingen bijvoorbeeld is in de procedure een controle opgenomen dat relevante gegevens juist, tijdig en volledig worden verkregen. In het algemeen worden voor misbruik en oneigenlijk gebruik de volgende definities gehanteerd: - Misbruik: is het bewerkstelligen van geen of geringe betaling van verplichte bijdragen aan de overheid en/of het verkrijgen of genieten van een (te) hoge uitkering/ subsidie door bewust niet, niet tijdig of niet volledig verstrekken van gegevens en inlichtingen. - Oneigenlijk gebruik: is het volgens de wet/ verordening maar in strijd met de bedoelingen van de wettelijke bepalingen, geheel of ten dele ontgaan van een verplichte bijdrage aan de overheid of genieten van een (te hoge) uitkering/subsidie. Samenhangend met de begrippen misbruik en oneigenlijk gebruik is het begrip integriteit. Bij integriteit spelen begrippen als onkreukbaarheid en correctheid een grote rol. Dit betekent dat op het gebied van integriteit de randvoorwaarden duidelijk moeten zijn. 2

4 Het (nog) niet voldoen aan de rechtmatigheidseisen waaraan de provincie zich bij wet dient te houden wil niet zeggen, dat er sprake is van fraude. Bij fraude wordt met opzet niet voldaan aan wetten en regels met het doel er zelf beter van te worden. Nietrechtmatig handelen kan voortkomen uit regelgeving waarvan de naleving niet goed controleerbaar of meervoudig te interpreteren is. Ook het handelen in de geest van de regels maar niet strikt conform de vastgestelde vormvoorschriften, kan tot onrechtmatigheid leiden. Bij professionele functie-uitoefening hoort het naleven van geldende wetten en gedragscodes. Integer handelen en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik zijn voorwaarden voor professioneel handelen. Tevens is het noodzakelijk, dat binnen en buiten de provinciale organisatie, verantwoording af kan worden gelegd over de wijze van handelen. Misbruik en oneigenlijk gebruik is mogelijk door zowel bestuurders als medewerkers van de provincie zelf, maar ook door anderen, externen zoals bijvoorbeeld organisaties die subsidie(s) en/of een vergunning aanvragen. Omdat interne en externe aspecten vaak nauw samenhangen, worden deze in de notitie gezamenlijk opgepakt. Helder moet zijn welk gedrag/werkwijze wij verwachten, wat er gedaan wordt als er onrechtmatigheden worden bemerkt en welke procedure er wordt gevolgd bij (het vermoeden) van misbruik en oneigenlijk gebruik. Misbruik en oneigenlijk gebruik speelt vooral bij die activiteiten waarbij de informatie van derden/ belanghebbenden van groot belang is voor het verlenen c.q. vaststellen van uitkeringen, subsidies, heffingen, personeelsvoorzieningen (fiscale en provinciale regelingen en salarisadministratie) belastingen en vergunningen. Binnen de provincies gaat het hier met name om de volgende processen: - subsidies (EG, Rijk, andere derden) die worden verstrekt aan derden; - provinciale subsidies en bijdragen die worden verstrekt aan derden; - provinciale belastingen; - provinciaal aanbestedingsbeleid; - personeelsvoorzieningen (salarisadministratie, fiscale regelingen, provinciale regelingen) Voorbeelden van misbruik en oneigenlijk gebruik en niet integer handelen of handelingen die kunnen leiden tot misbruik en oneigenlijk gebruik: - belangenverstrengeling; - diefstal en verduistering; - manipulatie van of misbruik van informatie; - misbruik van bevoegdheden; - onverenigbare functies/ bindingen/ activiteiten; - verspilling en misbruik van provinciale eigendommen; - uitoefening van (fysiek) geweld, bedreiging en intimidatie; (strafbare) gedragingen in vrije tijd van ambtenaren, bestuurders, arbeidscontractanten, uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers. 3 De maatregelen ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik Zoals hiervoor al aangegeven is de aandacht binnen de organisatie om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan, niet nieuw. In het verleden zijn er al tal van maatregelen getroffen rond dit thema. De maatregelen komen aan de orde op verschillende momenten binnen de diverse werkprocessen van de provincie: - Maatregelen die worden getroffen bij de voorbereiding van beleid, wetten en regelgeving. Dit uit zich bijvoorbeeld in heldere definities, vermindering van de afhankelijkheid van de gegevens afkomstig van derden, een nauwkeurige omschrijving van doel en doelgroep. In de regelgeving staan vaak al sancties op 3

5 misbruik opgenomen. Daarnaast gaat het hierbij ook om de voorwaarden en regelgeving die aan de (eigen) provinciale organisatie worden gesteld. - Maatregelen in de zin van het geven van voorlichting over het bestaan van wet en regelgeving, de inhoud ervan en de toepassing. Daarbij dient te worden aangegeven, dat misbruik en oneigenlijk gebruik gevolgen zullen hebben en/of worden bestraft - Maatregelen in de vorm van controle. Door middel van controle kan worden gesignaleerd of er sprake is van misbruik en/of oneigenlijk gebruik. - Maatregelen in de vorm van sancties. Om te kunnen reageren op geconstateerd misbruik is een adequaat sanctiebeleid vereist, dat aansluit op de regelgeving. In gevallen van misdrijven wordt aangifte gedaan bij het Openbaar ministerie. Opgelegde sancties kunnen een leereffect hebben en daarnaast heeft het ook een preventieve werking. - Maatregelen in de vorm van evaluatie. Gebreken kunnen worden ontdekt en hersteld in de fase van beleidsevaluatie. Tevens kan zicht worden verkregen op de toereikendheid van de controlemogelijkheden. De meest risicovolle werkprocessen voor misbruik en oneigenlijk gebruik zijn subsidieverlening, inkoop en aanbesteding en vergunningverlening en handhaving. Recent zijn deze drie werkprocessen opnieuw beschreven en geüniformeerd voor de gehele organisatie. Vergunningverlening en handhaving in het project Stroomlijning vergunningverlening, subsidieverlening in het project Stroomlijning & sturing, herijking subsidierelaties en financiële relaties (S+S) en inkoop en aanbesteding in het project Professionalisering inkoopfunctie (PIF). Daarmee is tevens het juridische kader opnieuw vormgegeven en is de administratieve organisatie van deze processen transparanter en beter toetsbaar geworden. Onderstaand een opsomming van de maatregelen die wij in onze organisatie hanteren. A Inkoop- en aanbestedingsbeleid Tot voor kort was het inkoop- en aanbestedingsbeleid versnipperd over de eenheden. Het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid is afgestemd op Europese, nationale en provinciaal wetgeving. Tevens wordt de uitvoering van het nieuwe beleid centraal aangestuurd en uniform voor de gehele organisatie. Het nieuwe werkproces is dusdanig opgezet dat het zichtbaar en toetsbaar is. B Beleid Subsidieverlening In het kader van het project S+S (Stroomlijning en Sturing, herijking subsidierelaties en financiële relaties) is er een nieuwe systematiek c.q. werkproces ontwikkeld. Deze nieuwe systematiek is met ingang van de subsidieverlening 2007 uniform en centraal geldend voor de gehele organisatie. Inmiddels is deze nieuwe systematiek geborgd in de interne regelgeving van de provincie door middel van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005 en het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel Er is sprake van functiescheiding in het proces van verlening en daadwerkelijke uitbetaling en door de subsidiecontroler vindt controle plaats. C Beleid Vergunningverlening en handhaving Organisatiebreed loopt het project Stroomlijning vergunningverlening en handhaving. Er is een Handboek werkprocessen vastgesteld en voorts is er sprake van een strikte scheiding tussen verlening van vergunningen en de handhaving. Uit een brede VROM-inspectie naar de VROM-taakvelden is gebleken dat de provincie Overijssel voldoet aan de vastgestelde kwaliteitscriteria. Hoewel er niet direct sprake is van een financiële geldstroom vindt er wel controle plaats op het misbruik / oneigenlijk gebruik van verstrekte vergunningen. Uiteindelijk kunnen ondernemers ook (groot financieel) voordeel hebben bij misbruik/ oneigenlijk gebruik van vergunningen. Handhaving is daarom van belang. De handhaving vindt plaats op basis van een risico inschatting. 4

6 D Activiteiten gericht op naleving van rechtmatig handelen Zowel binnen de eenheden als op centraal niveau zijn maatregelen en activiteiten opgenomen die zijn gericht op het rechtmatig handelen. Elke eenheid voert jaarlijks een AO/IC jaarplan uit. Of en in welke mate er sprake is van rechtmatig handelen wordt zichtbaar door met enige regelmaat audits te laten uitvoeren. Handelingen in een proces moeten controleerbaar en dus beschreven zijn om het misbruik en oneigenlijk gebruik te kunnen toetsen aan de norm. E Persoonsgericht M&O beleid Persoonsgericht integriteitbeleid begint bij de werving en aanstelling van personeel. Hierbij kan er bijvoorbeeld aandacht zijn voor een onderzoek naar het arbeidsverleden. Bij specifieke functies kan worden gedacht aan een antecedentenonderzoek, een verklaring van goed gedrag, het toetsen van diploma s etc. In het voorjaar van 2005 heeft Minister Remkes een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer verstuurd waarin wordt voorgesteld de ambtseed in te voeren. Wij hanteren deze ambtseed nu nog niet. In IPO verband zullen wij ons standpunt bepalen over het eventueel invoeren hiervan. F Gedragscode provinciale ambtenaren Begin 2005 is een gedragscode vastgesteld voor alle ambtenaren, uitzendkrachten en arbeidscontractanten, De gedragscode provinciale ambtenaren en procedureregeling melding misstand (MI 2005/283, GS 7 maart 2005), vastgesteld 1 mei Hiermee zijn duidelijke regels vastgesteld met betrekking tot het borgen van de integriteit van de individuele provinciale ambtenaar. In de gedragscode wordt de ambtelijke integriteit in een breder perspectief geplaatst door te wijzen op een aantal kernbegrippen zoals dienstbaarheid, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Voorts vormt de procedureregeling Melding misstand provincies, een belangrijk onderdeel van de regeling evenals de bescherming van de ambtenaar die vermoedens van misstanden heeft gemeld. Daarnaast zijn er provinciaal concreet regels vastgesteld voor het aannemen van giften (> 50,-- ), tot het verrichten van diensten ten behoeve van derden, draaideurconstructies en nevenfuncties. Jaarlijks wordt in onze organisatie in de teamoverleggen specifiek aandacht gegeven aan de integriteit. Het onderwerp integriteit staat minimaal 1x per jaar op de agenda van een team. Ook voorbeeldgedrag van bestuurders, management en collega s en maatschappelijke trends hebben invloed op gedragingen van medewerkers. G Gedragscode voor bestuurders PS hebben op basis van de Provinciewet een gedragscode voor bestuurders (PS-leden, gedeputeerden, en de Commissaris van de Koningin) vastgesteld. Op 4 februari 2004 (PS 2003/851) is deze gedragscode vastgesteld. Hierin zijn regels opgenomen betreffende omgangsvormen, belangenverstrengeling, het vervullen van nevenfuncties, het gebruik van informatie, het aannemen van geschenken, het declaratiegedrag, gebruik van provinciale eigendommen en regels bij buitenlandse dienstreizen. Bestuurders zijn op de naleving van gedragscodes aanspreekbaar; niet naleving kan gevolgen hebben voor hun functioneren en positie. H Organisatie van het werkproces Onze organisatie beschikt over een Bestuur en Management Concept (BMC) waarin de opbouw van de organisatie en de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op de diverse niveaus zijn omschreven. Voor de uitvoering is er een functiegebouw incl. functiescheiding geformuleerd. Tevens gaat de aandacht uit naar regelgeving rond het gebruik van bevoegdheden en de invulling van het budgethouderschap, het beschrijven van werkprocessen/ werkinstructies en het werken volgens voorschriften/ procedures (functiescheiding). 5

7 Via het jaaroverzicht planning en control vindt er op diverse momenten in een jaar verantwoording plaats van de werkzaamheden. Hiermee wordt bewerkstelligd dat er transparantie is aangebracht tussen de begroting en (tussentijdse) verantwoording van middelen en de daarmee gerealiseerde producten. De administratieve organisatie is in hoofdlijnen aangegeven in het Handboek Administratieve Organisatie en de verordening Financieel Beheer. Hierin zijn tal van maatregelen genomen om een integere bedrijfsvoering te bevorderen. Een van de maatregelen is het beschrijven van de werkprocessen en de vaststelling van de bevoegdheden en bevoegde functionarissen. In de scheiding van beschikkende, de bewarende, registerende en controlerende functies over de verschillende functionarissen wordt de waarborg ter voorkoming van M&O zichtbaar. I Regels rond het gebruik van bevoegdheden en budgethouderschap Door GS en het management zijn, via de vaststelling van bevoegdhedenlijsten en aanwijzen van budgethouders, de verantwoordelijkheden toebedeeld (gemandateerd) aan de organisatie. Bestuur en management blijven echter verantwoordelijk. Controle op een juist gebruik van gemandateerde bevoegdheden wordt mogelijk door deze vast te leggen, aangevuld met een bevoegdhedenbesluit, een regeling (budget)verantwoordelijkheid en een parafenlijst waarop de namen, handtekeningen en/of parafen van de bevoegde personen staan. In onze organisatie beschikken alle eenheden over een geactualiseerd bevoegdhedenregister. Tevens zijn er budgethouders aangewezen en is een parafenlijst aanwezig. De bevoegdhedenlijst is te vinden op het intranet. Het budgethouderschap is geregeld in de verordening financieel beheer provincie Overijssel en is eveneens op intranet beschikbaar. Stelselmatig worden de bevoegdheden geëvalueerd om te bezien of het nog van kracht is, of er opgeschoond kan worden De financiële administratie binnen het organisatieonderdeel Middelen voert (steekproefsgewijs) controle uit op correcte toepassing van de bevoegdheden. J Beschrijvingen van de werkprocessen en de administratieve organisatie Het doel van beschrijvingen is het zichtbaar maken van de administratieve organisatie en het werkproces van de activiteiten die de provincie uitvoert. Daarnaast beoogt de provincie haar taken transparant, effectief, efficiënt en uniform uit te voeren. het motto is We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. De beschrijving van werkprocessen en de daadwerkelijke naleving ervan, dragen bij aan (de verankering van) rechtmatig handelen, de bewustwording en het controleerbaar maken van onze werkzaamheden. Een belangrijk aspect van de nieuw ontwikkelde en centraal geformuleerde werkprocessen op de terreinen subsidieverlening, vergunningverlening en handhaving en inkoop en aanbesteding is dan ook de borging in de lijnorganisatie. K Diverse Ook worden maatregelen als (fysieke) beveiliging van gebouwen, apparatuur, voorraden, geld, beveiliging tegen verlies/ diefstal onder de maatregelen ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik, geschaard. 4 Borging en naleving De belangrijkste elementen van het borgen in de organisatie dat misbruik en oneigenlijk gebruik worden voorkomen, zijn de volgende: Regels - Het opstellen en vaststellen van regels (ASV, subsidieverordeningen en uitvoeringsregels) en intern de procedures, bevoegdheden, gedragscodes en werkafspraken. Tevens is het van belang dat de regels regelmatig worden geëvalueerd op houdbaarheid, actualiteit en werkbaarheid. Controle - Effectieve controle zowel financieel als materieel, adequaat geheel aan controlemaatregelen. 6

8 Sancties - Het formuleren, vaststellen en uitvoeren van adequate en rechtvaardig geachte sancties. Zowel de strafrechtelijke als disciplinaire afhandeling van schendingen. Wegnemen van verleidingen - Bijvoorbeeld via functiescheiding, adequate administratieve organisatie en screening van medewerkers, functieroulatie. Dit vindt plaats in systemen, processen en personeelsbeleid. Bij incidenten van misbruik en oneigenlijk gebruik is het van belang dat sprake is van: - Eenduidig optreden; streng en consequent tegen organisaties, ambtenaren en bestuurders die voorbij gaan aan geldende regels. - Een consequente en strakke lijn bij overtredingen. - Het professioneel reageren en het onderzoek richten op degene(n) die in de uitoefening van hun taak of als leidinggevende over de schreef zijn gegaan. - Open, actieve en integere communicatie: intern en indien nodig extern. - Melding van misstand in de lijn en /of direct bij commissie Integriteit van het Rijk. Ingeval een (vermoeden van) fraude aanwezig is dient te worden gehandeld conform de (procedure)regeling melding misstand provincies vastgesteld (MI 2005/283, 7/3/ 2005). Hierbij wordt ervan uit gegaan dat de melding in de lijn gebeurt, tenzij het een strafbaar feit betreft. In dat geval vindt aangifte bij de politie plaats. Melding kan ook rechtstreeks bij de Commissie integriteit. Onder misstand wordt verstaan een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van gedraging of een nalaten van voldoende gewicht betreffende een ernstig strafbaar feit, een grove schending van regelgeving, het misleiden van Justitie, een groot gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid of milieu, of het bewust achterhouden van informatie over deze feiten. De melding geschiedt bij het hoofd eenheid, resp. directie. De portefeuille houder integriteit is de Commissaris van de Koningin. 5 Verbeterpunten Een aantal (complexe en risicovolle) processen zijn niet beschreven of sterk gedateerd ten opzichte van de oorspronkelijke beschrijving. Dit bemoeilijkt het zicht (controle) op het rechtmatig handelen. In een controle is het van belang dat op basis van audits duidelijk wordt of o.a. het M&O beleid afdoende wordt nageleefd. Interne audit teams moeten duidelijkheid geven of het in de regelgeving vastgestelde en opgenomen M&O maatregelen in de praktijk voldoende functioneren. het is van belang dat dergelijk risicovolle werkprocessen worden herschreven en geactualiseerd. 6 Tot slot Voorgaande maatregelen vormen min of meer een samenhangend stelsel van regelingen en gedragscodes. In combinatie met het bevorderen van de integriteit wordt voorkomen dat personen en organisaties in situaties terecht (dreigen te) komen die uitnodigen tot misbruik en oneigenlijk gebruik. Wij zijn van mening dat er daarmee voldoende en afdoende maatregelen zijn om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan, er in voldoende mate controle op wordt uitgeoefend en er voldoende aandacht is voor integriteit en professioneel handelen. Daarbij moeten we ons realiseren dat ondanks alle regels, controle enz. het nooit helemaal te voorkomen dat misbruik en oneigenlijk gebruik plaatsvindt. 7

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Gemeente Velsen

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Gemeente Velsen Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik Gemeente Velsen 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Definities blz. 5 Kader gemeente Velsen blz. 7 Beleidsuitgangspunten blz. 7 Aandachtspunten voor de uitvoering

Nadere informatie

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten De code bestaat uit drie onderdelen. Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit en plaatst

Nadere informatie

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast)

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Inleiding Met ingang van 2004 moeten alle provinciale jaarrekeningen worden voorzien van een accountantsverklaring met betrekking tot de financiële

Nadere informatie

Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren

Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren De overheid is er voor de burgers. Zij verkeert vaak in een monopoliepositie: de burger die iets wil of juist niet wil, kan niet om de overheid heen. Dit

Nadere informatie

Kadernota Voorkoming misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O-beleid)

Kadernota Voorkoming misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O-beleid) Kadernota Voorkoming misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O-beleid) Inhoud pagina - Inleiding 2 1. - Doel van de nota 2 2. - Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 2 3. - Definities en begrippenkader 2 4.

Nadere informatie

Basisnormen integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Basisnormen integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie Basisnormen integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie 1. Inleiding De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, de Raad van Hoofdcommissarissen,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Inwerkingtreding De klokkenluidersregeling is op 18 mei 2016 vastgesteld in de vergadering van de RvC en treedt per 18 mei 2016 in werking. Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

INTEGRITEITBELEID AMBTENAREN GEMEENTE UDEN

INTEGRITEITBELEID AMBTENAREN GEMEENTE UDEN INTEGRITEITBELEID AMBTENAREN GEMEENTE UDEN Vastgesteld op 13-12-2011 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE bladzijde Wat is integriteit eigenlijk? 3 Actualiteit 4 Integriteitbeleid voor ambtenaren 5 Maatregelen

Nadere informatie

Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten van Overijssel, Voorzitter, Secretaris. www.prv-overijssel.nl

Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten van Overijssel, Voorzitter, Secretaris. www.prv-overijssel.nl www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1395 25 11

Nadere informatie

Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel

Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel Inleiding en doelstelling Plan van Aanpak Interne controle Rechtmatigheid De visie en missie van de organisatie is : Bestuurders

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

BIJLAGE STRATEGISCH KADER FRAUDE

BIJLAGE STRATEGISCH KADER FRAUDE BIJLAGE STRATEGISCH KADER FRAUDE Deze kadernotitie bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt het theoretisch kader van fraude beschreven en wordt ingegaan op de vraag wat fraude is, welke relatie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGOBR Directie Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten De Commissaris van de Koning (CdK), Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS) zijn gehouden

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum December 2015 Nummer 6856 Onderwerp Besluit controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, overwegende dat -

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Juli 2013 Klokkenluidersregeling Poort6 Inleiding Poort6 hecht er veel waarde aan dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314;

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Regeling melden Integriteitschendingen Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Gelet op artikel 125, derde

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2010; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Gedragscode voor

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN DB 3 DECEMBER 2015 RM 2015-535832881 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Onderwerp : Normenkader Rechtmatigheid 2015 Kenmerk : RM 2015-535832881 Bijlagen : -1- Besluitdatum : 24 september

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 12-6-2014 tot 1-9-2014) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) (VGBA) Geldend per 1 januari 2014 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, Gelet op artikel 19, tweede lid, aanhef en

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d.

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d. Ontwerpbesluit / B Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 3 oktober 2014 Onderwerp Financiºle verordening Provinciale Staten van Noord-Brabant, Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. ; Gelet

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling NWO-werkgever. Inleiding

Klokkenluiderregeling NWO-werkgever. Inleiding Klokkenluiderregeling NWO-werkgever Inleiding Voor NWO is integriteit in doen en laten een essentiële voorwaarde om haar wettelijke taakstelling te kunnen uitvoeren. Integriteit begint bij integer gedrag

Nadere informatie

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Basisnorm Aandacht voor integriteit: format integriteitsbeleid

Basisnorm Aandacht voor integriteit: format integriteitsbeleid Basisnorm Aandacht voor integriteit: format integriteitsbeleid Voor u ligt een format voor het opstellen van integriteitsbeleid. Iedere overheidsorganisatie is wettelijk verplicht integriteitsbeleid te

Nadere informatie

Nota beleid voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen

Nota beleid voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. Nr. 10630 5 februari 2015 Nota beleid voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen Beleid Voorkomen van misbruik en

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007 Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 51 40 www.igz.nl Internet Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders.

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders. Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Definitief Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010 Zwolle, april 2010 Shared Service Center Inkoop Colofon Datum April 2010 Auteur

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling de Alliantie

Klokkenluidersregeling de Alliantie Pagina : 1/7 Klokkenluidersregeling de Alliantie Regeling procedure betreffende het omgaan met een vermoeden of aanwijzing van een misstand Inleiding De Alliantie wil in al haar activiteiten hoge normen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Auteur: Compliance Versie: Definitief (6 december 2016) Algemeen Vektis legt de lat hoog waar het gaat om integer, open en fatsoenlijk handelen (binnen de wet en de eigen gedragscode)

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Rijnland wil worden gezien als een betrouwbaar, professioneel en toegankelijk waterschap, dat zichtbaar en aanspreekbaar is voor

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 4 november 2014 NUMMER PS PS2014BEM16 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Jan Wichers DOORKIESNUMMER 2386 DOCUMENTUMNUMMER 810CEE93 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

NOTA VOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Sectorhfd. I Sectorhfd. II Sectorhfd. Ill

NOTA VOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Sectorhfd. I Sectorhfd. II Sectorhfd. Ill NOTA VOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Sectorhfd. I Sectorhfd. II Sectorhfd. Ill Paraaf/datum Secretaris Burgemeester Wethouder Wethouder Paraaf/datum Portefeuillehouder: drs. J. H. M. Dittner Te behandelen

Nadere informatie

Rechtmatigheid: Voorkoming Misbruik & Oneigenlijk Gebruik (M&O)

Rechtmatigheid: Voorkoming Misbruik & Oneigenlijk Gebruik (M&O) Rechtmatigheid: Voorkoming Misbruik & Oneigenlijk Gebruik (M&O) 1. Algemeen Eén van de nieuwe rechtmatigheidcriteria die zijn verankerd in het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG)

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Besluit pag. 3. Toelichting pag. 5

Besluit pag. 3. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 4 november 2014 NUMMER PS PS2014BEM16 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Jan Wichers DOORKIESNUMMER 2386 DOCUMENTUMNUMMER 810CEE93 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluiderregeling Oosterpoort Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Groesbeek Juni 2008 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Definities 4 3. Het melden van een (vermoeden

Nadere informatie

SO/ Griffie. Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo

SO/ Griffie. Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER SO/ Griffie AGENDANUMMER SAMENVATTING De gedragscode integriteit raadsleden werd oktober 2005 voor het laatst herzien. Als

Nadere informatie

Advies commissie BBV aan ministerie van BZK mei 2013. Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording

Advies commissie BBV aan ministerie van BZK mei 2013. Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording Van een rechtmatigheidsoordeel naar een rechtmatigheidsverantwoording Samenvatting Mede op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de commissie BBV een onderzoek

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011

Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011 Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011 De gedragscode is een leidraad voor het integer handelen van u als waterschapsmedewerker. De code geeft de hoofdlijnen weer van de bepalingen

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Deel I Kernbegrippen van (bestuurlijke) integriteit Leden van de gemeenteraad stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Randstad Nederland B.V.

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Randstad Nederland B.V. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Meldingsregeling overtredingen of misstanden Group Compliance Document informatie Titel Klokkenluidersregeling Auteur Group Compliance Versie 2.0 Datum 1 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard.

Procedure Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van de RAD Hoeksche Waard. 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het algemeen bestuur een aantal zaken op hoofdlijnen nader regelen. In dit controleprotocol vindt dat

Nadere informatie

Incidenten- regeling

Incidenten- regeling Incidentenregeling Uitgave januari 2015 Incidentenregeling (januari 2015) Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert in geval van melding van een (dreigend) Incident.

Nadere informatie

Reglement van Orde rekenkamercommissie Soest

Reglement van Orde rekenkamercommissie Soest Reglement van Orde rekenkamercommissie Soest In overeenstemming met artikel 3.1 van de Verordening Rekenkamercommissie Gemeente Soest 2007 heeft de rekenkamercommissie Soest ten behoeve van vergaderingen

Nadere informatie

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Notitie integriteitsbeleid gemeente Texel

Notitie integriteitsbeleid gemeente Texel Notitie integriteitsbeleid gemeente Texel 2011 Inhoudsopgave Inleiding 4 Waarom integriteitsbeleid 4 Basisnormen integriteitsbeleid 4 Wat is integriteit? 5 Doel van integriteitsbeleid 5 Onze visie op integriteit:

Nadere informatie

Bijlage bij het Statenvoorstel inzake Gedragscode integriteit bestuurders provincie Flevoland 2013 (nr. 1433105).

Bijlage bij het Statenvoorstel inzake Gedragscode integriteit bestuurders provincie Flevoland 2013 (nr. 1433105). 1 Bijlage bij het Statenvoorstel inzake Gedragscode integriteit bestuurders provincie Flevoland 2013 (nr. 1433105). Provinciale staten van Flevoland, overwegende dat: - de Provinciewet provinciale staten

Nadere informatie

Integriteitcode Bo-Ex

Integriteitcode Bo-Ex Integriteitcode Bo-Ex Versie 1.0 Datum december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom integriteitsbeleid? 3. Wat is integriteit? 4. Uitgangspunten van de integriteitscode 5. Twee basisprincipes 6.

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES... 5 4. RECHTMATIGHEID...

Nadere informatie

Saxion Gedragscode. Vastgesteld op 30 november 2010 en bijgewerkt d.d. 9 februari Kenmerk:

Saxion Gedragscode. Vastgesteld op 30 november 2010 en bijgewerkt d.d. 9 februari Kenmerk: Saxion Gedragscode Vastgesteld op 30 november 2010 en bijgewerkt d.d. 9 februari 2015. Kenmerk: 20100002971 INLEIDING Wij werken in een maatschappelijke organisatie, die kennis en vaardigheden ontwikkelt

Nadere informatie

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode Versie definitief 1 november 2012 Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode versie definitief 1 november 2012 1 Inleiding De

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die op grond van de statuten en de desbetreffende bepalingen

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden

Nadere informatie

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden.

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden. februari 2012 Verbonden partijen en aanbesteding 1. Algemeen Het takenpakket van gemeenten en provincies is groot. Deze taken worden niet altijd door de eigen ambtelijke organisatie van de gemeenten en

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

f" Provincie Noord-Holland

f Provincie Noord-Holland f" Provincie Noord-Holland 2 5 MEI 2012 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland Postbus 20 1530 AA WORMER (., OP Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M.v.d.Plas

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Handreiking bij hoofdstuk 7 van de Kadernota Voorkoming misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O-beleid)

Handreiking bij hoofdstuk 7 van de Kadernota Voorkoming misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O-beleid) Handreiking bij hoofdstuk 7 van de Kadernota Voorkoming misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O-beleid) Deze handreiking is een hulpmiddel voor de opzet en uitvoering van het M&O-beleid. Het is een toelichting

Nadere informatie

Regeling integriteitmeldingen gemeente Waalwijk, P&O/cfw, 11/0007253 Vastgesteld door het college van de gemeente Waalwijk d.d. 16 augustus 2011 1

Regeling integriteitmeldingen gemeente Waalwijk, P&O/cfw, 11/0007253 Vastgesteld door het college van de gemeente Waalwijk d.d. 16 augustus 2011 1 Regeling integriteitmeldingen Gemeente Waalwijk respectvol, open en eerlijk samenwerken Vastgesteld door het college van de gemeente Waalwijk d.d. 16 augustus 2011 1 Inleiding Een goede regeling voor het

Nadere informatie

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën;

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën; Regeling van de Minister van Financiën van 23 mei 2014, tot vaststelling van het Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal voor Fiscale Zaken Besluit van 23 mei 2014, kenmerk BJZ/2014/1456M De

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Informatieprotocol Inspectieview Milieu (IvM)

Informatieprotocol Inspectieview Milieu (IvM) Informatieprotocol Inspectieview Milieu (IvM) Met het Juridisch Kader zijn de wettelijke (en door de jurisprudentie gepreciseerde) grenzen beschreven binnen welke IvM kan en mag worden gebruikt. Daarbinnen

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Doelstelling... 1 1.2 Wettelijk kader... 1 1.3 Procedure... 2 2 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

I-Infrastructuur Incidenten

I-Infrastructuur Incidenten I-Infrastructuur Incidenten Incidenten zijn situaties waarin medewerkers in strijd met de waarden en normen van de organisatie hebben gehandeld. Het oppakken van (vermoedens van) misstanden is een aandachtsgebied

Nadere informatie

Gedragscode Zayaz voor relaties

Gedragscode Zayaz voor relaties Gedragscode Zayaz voor relaties s-hertogenbosch, december 2011 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag wel en wat niet? Welk gedrag verwacht Zayaz van haar relaties 1 en wat kan en

Nadere informatie