Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG)"

Transcriptie

1 Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG) Wat is de regeling Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten? De gemeentelijke regeling Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG) komt in de plaats van de landelijke regelingen Compensatie Eigen Risico (CER) en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). CER en Wtcg hadden, in combinatie met de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten, als doel om de doelgroep van chronisch zieken en gehandicapten gericht te compenseren voor meerkosten als gevolg van hun beperking. Dit doel is niet bereikt: sommige mensen met meerkosten worden niet gecompenseerd en sommige mensen zonder meerkosten worden wel gecompenseerd. De regeling MvCG beoogt gerichte ondersteuning van de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten. In de aanvulling op het beleidsplan Wmo is vastgelegd dat de gemeente Drimmelen de regeling MvCG uitwerkt als een financiºle tegemoetkoming vanuit de Wmo. Deze vorm doet recht aan de individuele keuzevrijheid van cliºnten, het buiten beschouwing laten van de eigen woning bij het beoordelen van een aanvraag voor deze regeling en maakt een eenvoudige uitvoering van de regeling mogelijk. Vanaf 2015 is het wettelijk niet meer toegestaan om categoriale bijstand te verlenen aan chronisch zieken of gehandicapten. Dat gebeurt nu wel. Deze vorm van bijstand gaat ook op in het nieuwe maatwerk voor chronisch zieken en gehandicapten. Wie komen in aanmerking voor de regeling MvCG? In aanmerking voor de regeling MvCG komen mensen met een chronische beperking die hierdoor meerkosten hebben die moeilijk op te brengen zijn in verband met het inkomen. Wat verstaan we onder een chronische beperking? In het algemeen worden chronische ziekten omschreven als irreversibele aandoeningen zonder uitzicht op volledig herstel en met een relatief lange ziekteduur. Een chronische ziekte onderscheidt zich verder door een langdurig beroep op de zorg. Afgemeten aan de aard van de ziekte en het ziektebeloop kunnen vier typen chronische ziekten onderscheiden worden (Van den Bos et al., 2000): levensbedreigende ziekten zoals bijvoorbeeld kanker en beroerte; aandoeningen die tot periodiek terugkerende klachten leiden, zoals bijvoorbeeld astma, epilepsie en koemelkallergie; aandoeningen die progressief verslechteren en invaliderend van aard zijn, zoals reumato de artritis en chronisch hartfalen; + nierziekte, cystic fibrosis, spierziekten chronische psychische stoornissen. Wat verstaan we onder meerkosten? Onder meerkosten wordt verstaan: 1. Genees- en heelkundige hulp 2. Voorgeschreven medicijnen 3. Reiskosten (i.p.v. forfaitair bedrag gebruik eigen auto) 4. Dieet op voorschrift van een arts of erkende diºtist 5. Woningaanpassingen

2 6. Verhuiskosten 7. Inrichtingskosten i.v.m. cara 8. Hulpmiddelen (rollator, beeldtelefoon, sportvoorzieningen) 9. Extra uitgaven voor kleding en beddengoed 10. Energiekosten 11. Uitgaven voor extra gezinshulp 12. Overschrijden eigen risico ZVW Er is alleen sprake van meerkosten als de kosten niet worden gedekt door andere (voorliggende) regelingen zoals de Zvw en de Wmo of op een andere wijze worden gecompenseerd, bijvoorbeeld via de werkgever. Als een cliºnt in meer dan drie categorieºn meerkosten heeft, komt de cliºnt in aanmerking voor een hogere vergoeding dan in het geval hij in maximaal drie categorieºn meerkosten heeft. Welke inkomensgrenzen hanteren we? Door het afschaffen van de CER en Wtcg worden mensen met een inkomen rond het sociaal minimum het hardst getroffen. Ook burgers met een inkomen boven het minimuminkomen kunnen door de meerkosten die ze hebben op of onder het sociaal minimum komen. Voor de regeling geldt daarom een inkomensgrens tot 130% van het sociaal minimum. De hoogte van deze inkomensgrens is afhankelijk van de leeftijd (jonger/ouder dan 65) en de leefsituatie (wel/niet gehuwd of samenwonend). Voor inkomens tot 110% van het sociaal minimum geldt een hogere tegemoetkoming dan voor inkomens tussen de 110% en 130% van het sociaal minimum. Wat is de hoogte van de tegemoetkoming? Als sprake is van een chronische beperking, aannemelijke meerkosten en een laag inkomen ontvangt de cliºnt een tegemoetkoming. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van enerzijds de inkomenssituatie van het gezin van de cliºnt en anderzijds de mate van meerkosten. Inkomensgrenzen in relatie tot leeftijd en leefsituatie: 110% soc.min. 130% soc.min. Alleenstaand en jonger dan 65 jaar Alleenstaand en ouder dan 65 jaar Gehuwd/samenwonend en jonger dan 65 jaar Gehuwd/samenwonend en ouder dan 65 jaar De hoogte van de vergoeding per jaar in relatie tot inkomen en meerkosten: Tegemoetkoming Lage vergoeding Hoge vergoeding 110% sociaal minimum % sociaal minimum

3 Hoe voeren we de regeling MvCG uit? De uitvoering van de regeling wordt vastgelegd in de Beleidsregels Wmo. De werkwijze is in hoofdlijnen als volgt. 1. Een aanvraag indienen. Een aanvraag voor MvCG kan worden ingediend zodra het chronische karakter van de ziekte vaststaat. 2. Vaststellen van de aanwezigheid van een chronische beperking. Dit kan vaak eenvoudig gebeuren, omdat de cliºnt bij de gemeente bekend is vanwege het gebruik van andere voorzieningen. Als dat niet het geval is zal een bewijs (bijvoorbeeld een indicatie of medische gegevens) worden gevraagd of medisch advies worden ingewonnen. 3. Vaststellen van de aannemelijkheid van meerkosten. De aannemelijkheid van meerkosten zal in veel gevallen evident zijn of op basis van kennis van de beperking kunnen worden vastgesteld. In geval van twijfel zal medisch advies worden ingewonnen. 4. Vaststellen van de inkomenssituatie. In het gesprek met de cliºnt komt de vraag aan de orde of er problemen zijn met het rondkomen. Als dit niet het geval is, komt de cliºnt niet in aanmerking voor deze maatwerkvoorziening. Als er wel problemen zijn, wordt de cliºnt gevraagd naar zijn inkomen en dat van zijn partner in het vorige jaar of het jaar daarvoor. Een IB60-formulier, de belastingaangifte of andere stukken kunnen hiervoor als bewijs dienen. 5. Een beschikking afgeven. Als uit het onderzoek blijkt dat de cliºnt voor de tegemoetkoming in aanmerking komt, wordt hiervoor een beschikking afgegeven. Opmerkingen: Omdat de gemeente nog geen ervaring heeft met de regeling zal de tegemoetkoming voor ØØn jaar worden toegekend. De regeling zal onder de aandacht worden gebracht van de huidige gebruikers van CER en Wtcg die hebben aangegeven ge nformeerd te willen worden over de nieuwe gemeentelijke regelingen op dit gebied als ook onder die van de gebruikers van Wmo-voorzieningen. Financiºn zijn een onderdeel van het (brede) gesprek dat met cliºnten wordt gevoerd. De regeling zal actief onder de aandacht worden gebracht indien sprake is van moeite met rondkomen in relatie tot een chronische ziekte of beperking. De regeling zal worden uitgevoerd door de leden van het Dorpsteam. Waarbij de beschikking door de casemanagers Wmo wordt afgegeven. Wat zijn de gevolgen voor de cliºnt? Door het ontbreken van gegevens zijn individuele gevolgen voor cliºnten niet te berekenen. Wel is duidelijk dat veel mensen door het afschaffen van CER, Wtcg en categoriale bijstand door het rijk voor fors hogere kosten komen te staan. De regeling Maatwerk voor chronisch zieken en gehandicapten kan dit negatieve effect slechts voor een deel van de mensen gedeeltelijk te niet doen. De inzet is om een bijdrage te leveren aan het voor iedereen toegankelijk houden van zorg en ondersteuning. Zie de notitie over stapeling van kosten voor een globaal overzicht van de effecten van het vervallen van de oude regelingen en het instellen van de nieuwe regeling. Wat zijn de kosten en risico s en wat doen wij daar aan? Om een goede schatting te maken van de kosten van de regeling is een goed inzicht in de omvang van de doelgroep en hun situatie nodig (aard beperking, inkomen, leeftijd en

4 leefsituatie). Daarnaast zou bekend moeten zijn welke meerkosten aannemelijk zijn bij een bepaalde chronische beperking. Deze gegevens zijn niet aanwezig bij de gemeente. Voor het ramen van de kosten is daarom een ruwe schatting van de omvang van de doelgroep gemaakt. We gaan uit van mensen met een chronische beperking met aannemelijke meerkosten. We nemen aan dat 40% onder de 110% grens valt en nog eens 20% onder de 130% grens. Verder nemen we aan dat 50% niet meer dan drie soorten meerkosten heeft en 50% meer dan drie soorten meerkosten heeft. Bij deze aannamen komen 900 mensen in aanmerking voor de regeling en bedragen de kosten circa Het budget bedraagt in 2015 waarvan is gereserveerd voor advieskosten. Door de regeling door de casemanagers samen met de cliºnt te laten uitvoeren, verwachten we deze advieskosten laag te kunnen houden. De werkelijke situatie kan uiteraard sterk afwijken van de veronderstelde situatie. Aan deze regeling zijn dan ook financiële risico s verbonden. Omdat het moeilijk is om in te schatten hoeveel mensen een beroep zullen doen op de regeling en de financiºle risico s die dat met zich meebrengt, is er voor gekozen om de tegemoetkoming vooralsnog voor een jaar toe te kennen, hoewel dat strijdig is met het chronische karakter van de beperking en het eenvoudig uitvoeren van de regeling. De regeling zal ingaan op 1 januari 2015 en al in het tweede kwartaal worden geºvalueerd en zo nodig worden bijgesteld. Hiertoe dienen Beleidsregels en Besluit Wmo te worden aangepast. (In samenhang met de herziening van beleidsregels en besluit per 1 juli 2015 die voortvloeit uit de invoering van huishoudelijke hulp als algemene voorziening en het bijbehorende financiºle maatwerk indien de raad dit in het eerste kwartaal besluit.) Bijlage: Stapeling eigen bijdragen en betalingen voor zorg en ondersteuning

5 Bijlage: Stapeling eigen bijdragen en betalingen voor zorg en ondersteuning ACHTERGROND In 2015 veranderen zorg en ondersteuning ingrijpend. De nieuwe Wmo, Jeugdwet en Participatiewet worden ingevoerd. Regelingen vanuit het rijk om chronisch zieken en gehandicapten financieel te ondersteunen worden versoberd. Maatwerkvoorzieningen kunnen algemene voorzieningen worden die de cliºnt zelf dient te betalen. De regels voor eigen bijdragen worden aangepast. Er is een breed gedeelde zorg dat dit leidt tot een stapeling van eigen bijdragen en kosten bij inwoners wat er ook toe zou kunnen leiden dat zij afzien van noodzakelijke zorg en ondersteuning. In deze notitie wordt enerzijds een inventarisatie gemaakt van de ontwikkelingen die kunnen leiden tot stapeling van kosten. Anderzijds wordt een inventarisatie gemaakt van nieuwe regelingen die worden ontwikkeld om zorg en ondersteuning toegankelijk en betaalbaar te houden. Deze notitie beperkt zich tot ontwikkelingen en maatregelen op het gebied van zorg en ondersteuning. De effecten van de nieuwe Participatiewet als ook maatregelen die het rijk neemt om lage inkomens te ondersteunen blijven buiten beschouwing. Deze notitie is bedoeld om zicht te krijgen op deze materie en wordt per raadsbrief aan de raad aangeboden (conform toezegging wethouder in opinieraad november bij bespreken Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015). ONTWIKKELINGEN DIE KUNNEN LEIDEN TOT STAPELING VAN KOSTEN 1. Meer en langer eigen bijdragen vragen Vanaf 2015 is het wettelijk mogelijk een eigen bijdrage te vragen voor woningaanpassingen ten behoeve van een kind. De gemeente Drimmelen volgt deze lijn wat betekent dat vanaf 2015 eigen bijdrage voor een gezin hoger kan worden. Ook is het vanaf 2015 mogelijk een eigen bijdrage te vragen tot de kostprijs van de voorziening is betaald. Voorheen bedroeg deze periode maximaal 3 jaar. De gemeente Drimmelen zal deze lijn volgen. Mensen betalen daardoor soms langer een eigen bijdrage dan nu het geval is. Eigen bijdragen worden ge nd via het CAK en zijn gebonden aan een maximale periodebijdrage die afhankelijk is van inkomen en vermogen (exclusief eigen woning) en zodoende rekening houdt met de financiºle draagkracht van mensen. De eigen bijdrage kan dus hoger worden of langer betaald moeten worden, maar deze systematiek waarborgt dat de eigen bijdrage nooit de maximale periodebijdrage te boven gaat. Binnen het domein jeugd wordt een eigen bijdrage ingevoerd voor hulp aan kinderen die in een instelling verblijven. Deze bijdrage valt buiten de CAK systematiek en kan dus leiden tot een stapeling van eigen bijdragen. De achterliggende gedachte is dat door opname in de instelling een deel van de kosten voor het levensonderhoud van het kind vervallen. Deze eigen bijdrage is dus eigenlijk geen lastenverzwaring.

6 2. De korting op de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen vervalt Het Rijk heeft besloten met ingang van 2015 de korting van 33% op de eigen bijdrage voor individuele Wmo-voorzieningen te laten vervallen. Cliºnten ontvingen deze korting vanuit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Deze wet wordt ingetrokken. Bij de laagste inkomens gaat dat om circa 7 (alleenstaanden) tot circa 9 (samenwonenden) per vier weken. Op jaarbasis is dat circa 90 respectievelijk 120. Inkomens hoger dan 120% van het sociaal minimum betalen een hogere bijdrage en ontvangen dus een hogere korting. Het vervallen van die korting heeft grotere financiºle gevolgen naarmate het inkomen hoger wordt. 3. De algemene tegemoetkoming uit de Wtcg vervalt De Wtcg gaf naast de korting op de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen ook een algemene tegemoetkoming voor meerkosten als gevolg van hun chronische beperking. Afhankelijk van leeftijd, leefsituatie en hoogte van zorggebruik kregen mensen een tegemoetkoming. Alleenstaanden met een inkomen tot circa per jaar en echtparen/samenwonenden met een inkomen tot circa per jaar kregen een tegemoetkoming die afhankelijk van leeftijd en zorggebruik opliep van 148 per jaar (ouder dan 65, laag zorggebruik) tot 494 per jaar (echtpaar, hoog zorggebruik). Deze regeling was problematisch omdat het geld vaak buiten de doelgroep terecht kwam en mensen uit de doelgroep werden overgeslagen inwoners maakten van deze regeling gebruik. Vanwege privacyredenen worden hierover geen NAW-gegevens door het CAK aan de gemeenten verstrekt. 4. Het vervallen van de compensatie eigen risico Zvw Met ingang van 2014 is de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) vervallen. De CER was bedoeld om mensen met een chronische beperking die steeds hun eigen risico binnen de ziektekostenverzekering volmaakten te compenseren. De regeling voldeed echter niet (het geld kwam niet altijd bij de mensen terecht voor wie het was bedoeld) en is daarom door het Rijk opgeheven. De tegemoetkoming was een vast bedrag van 99 per jaar. Mensen die gebruik maken van deze regeling konden via een antwoordkaart laten weten aan het CAK dat het CAK hun naam, BSN en geboortedatum aan de gemeenten mochten doorgeven. De afdeling MA beschikt daarom over namen van mensen die dit jaar recht hadden op de CER. 5. Invoering algemene voorzieningen waarvoor bijdrage wordt gevraagd Hulp bij het huishouden Onder voorbehoud van definitieve besluitvorming door de raad in het eerste kwartaal van 2015 zal hulp bij het huishouden, categorie 1 (HbH1) worden omgevormd tot een algemene voorziening. In eerste instantie wordt de cliºnt geacht voor HbH zijn eigen sociale netwerk in te schakelen of deze voorziening zelf te betalen. Voor een cliºnt met een laag inkomen die bijvoorbeeld drie uur HbH1 via een alfahulp afneemt kunnen de kosten fors stijgen. In plaats van de laagste eigen bijdrage ( 12 of 18 per vier weken) is de cliënt dan circa 190 euro per maand kwijt. Aan het voorstel tot invoering van HbH als algemene voorziening is ook een regeling voor een financiºle tegemoetkoming verbonden voor mensen die HbH niet zelf kunnen organiseren en betalen. Inmiddels is daar vanuit het rijk nog de Huishoudelijke Hulp Toelage bijgekomen. Hiermee kunnen

7 ook mensen met hogere inkomens subsidie op HbH1 ontvangen. Verderop in deze notitie meer over deze nieuwe regelingen. Bijkomende kosten begeleiding Voor begeleiding zullen algemene voorzieningen worden ingezet. Voor het gebruik van deze voorzieningen wordt geen bijdrage in de kosten gevraagd. Cliºnten kunnen echter wel te maken krijgen met kosten voor bijvoorbeeld een kop koffie/thee of een maaltijd. Voor de (aller)laagste inkomens of voor mensen die op een of andere manier weinig te besteden hebben, kunnen dergelijke bijdragen een drempel vormen. 6. Belastingtechnische zaken De fiscale aftrek en tegemoetkoming voor bijzondere ziektekosten blijft bestaan, maar vanaf 1 januari 2014 vallen rolstoel, scootmobiel en woningaanpassing hier buiten. De effecten hiervan zijn ons niet bekend. In eerdere plannen van het Rijk zouden gemeenten de beschikking krijgen over de volledige budgetten die aan de WTCG en CER worden besteed. Echter heeft het Rijk later besloten een groot deel ervan toe te delen aan de belastingdienst voor fiscale maatregelen. Hierdoor is het gemeenten niet mogelijk om hun inwoners helemaal te compenseren voor het vervallen van de WTCG en CER. Het is op dit moment niet bekend op welke wijze en in hoeverre de belastingdienst extra gaat compenseren. 7. Afschaffen categoriale bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten De gemeente Drimmelen kent categoriale bijstand voor mensen met een chronische beperking met een inkomen op het sociaal minimum. Het gaat om een bedrag van 250 per jaar. Ongeveer tien cliºnten maken van deze regeling gebruik. Categoriale bijstand voor dit doel is vanaf 2015 wettelijk niet meer toegestaan. NIEUWE REGELINGEN T.B.V. TOEGANKELIJKHEID ZORG EN ONDERSTEUNING Zoals uit het bovenstaande blijkt, kan er in bepaalde situaties zeker sprake zijn van een stapeling van kosten. Fors extra kosten kunnen ontstaan door de omvorming van HbH1 tot een algemene voorziening. Daarnaast kan het wegvallen van een aantal rijksregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten ook flinke financiºle gevolgen hebben voor cliºnten. De gemeente Drimmelen ontwikkelt hiervoor een aantal nieuwe regelingen. Deze nieuwe regelingen worden vormgegeven vanuit de visie die gericht is op het bevorderen van zelfredzaamheid enerzijds en het waarborgen van de toegankelijkheid tot zorg en ondersteuning voor hen die dat nodig hebben anderzijds. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de gestelde financiºle kaders die onder druk staan als gevolg van bezuinigingen door het rijk. 1. Financiºle tegemoetkoming voor Hulp bij het Huishouden Cliºnten die HbH1 niet zelf kunnen betalen en organiseren kunnen een financiºle tegemoetkoming krijgen waarvan de hoogte afhangt van het inkomen. Deze regeling is nog in ontwikkeling in samenhang met de omvorming van HbH1 tot een algemene

8 voorziening (raadsbesluit gepland voor eerste kwartaal 2015). Bij de huidige stand van zaken in kunnen cliºnten met een inkomen tot circa 120% van het sociaal minimum uitkomen op een prijs van 4 per uur. De kosten voor een uur HbH1 bedragen momenteel 15,94 of 21,01 per uur, waarover cliºnten een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage bedraagt voor mensen met een laag inkomen, per periode, 12,54 voor alleenstaanden en 17,95 voor echtparen, na toepassing van de korting van 33%. 2. Huishoudelijke Hulp Toelage Recent is door het rijk de Huishoudelijke Hulp Toelage ge ntroduceerd. Cliºnten die niet in aanmerking komen voor de financiºle tegemoetkoming krijgen hiermee toch subsidie op HbH1. Voor deze cliënten komt de prijs rond de 10 per uur te liggen. De kosten bij een gemiddelde afname van HbH komen dan rond de 120 per vier weken te liggen. De regeling wordt uitgewerkt in samenhang met bovengenoemde financiºle tegemoetkoming voor hulp bij het huishouden. 3. Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG) In overeenstemming met de aanvulling op het beleidsplan Wmo wordt een regeling Maatwerkvoorziening financiºle tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG) ingesteld. Over deze regeling is een afzonderlijke notitie opgesteld. De regeling is opgenomen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 en wordt uitgewerkt in de beleidsregels Wmo en het besluit Wmo. De regeling MvCG beoogt gerichte ondersteuning van de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten. In aanmerking voor de regeling MvCG komen mensen met een chronische beperking die hierdoor meerkosten hebben die moeilijk op te brengen zijn in verband met het inkomen. Conform de systematiek van eigen bijdragen wordt hierbij de eigen woning buiten beschouwing gelaten. De inzet is om de beperkte middelen die voor deze regeling beschikbaar zijn zo in te zetten dat ze bijdragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van zorg en ondersteuning voor mensen met lage inkomens (tot 130% van het sociaal minimum). De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van inkomen en hoogte van de meerkosten. Lage vergoeding Hoge vergoeding Tot 110% sociaal minimum Tot 130% sociaal minimum CONCLUSIE EN VERVOLG Wat ØØn en ander voor individuele cliºnten of voor bepaalde groepen cliºnten betekent, is moeilijk na te gaan door het gebrek aan gegevens en door de grote verschillen tussen individuele situaties. In de bijlage is een rekenvoorbeeld opgenomen. Dit geeft een indicatie van wat zou kunnen gebeuren. Er treden stapelingseffecten op. Dit vloeit ook voort uit het beleid met betrekking tot zorg en ondersteuning (bevorderen eigen kracht, betaalbare zorg).

9 Door gerichte maatregelen worden de stapelingseffecten voor de lagere inkomens verzacht waardoor wordt bijgedragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. De nieuwe regelingen zullen actief worden meegenomen in het gesprek met cliºnten en het aanbieden van maatwerk. Ook zullen mensen die begeleiding en ondersteuning bieden worden ge nformeerd (bijvoorbeeld gezinsbegeleiders). 4 Rekenvoorbeeld Samenwonende cliºnt met chronische beperking en inkomen op sociaal minimum. Cliºnt heeft een recent aangepaste woning (Wmo maatwerk) en neemt drie uur alfahulp (algemene voorziening) per week af. Maakt jaarlijks eigen risico Zvw vol en ontving hiervoor compensatie vanuit CER. Effecten van vervallen (rijks)regelingen: Categoriale bijstand -250 Wtcg: algemene tegemoetkoming -495 Wtcg: korting op eigen bijdrage -120 CER Kosten HbH middels alfahulp (48 weken, 16 per uur) per jaar -272,42 per maand Effecten van nieuwe gemeentelijke regelingen: Maatwerk voor chronisch zieken en gehandicapten 250 Financiële tegemoetkoming HbH (48 weken, 12 per uur) per jaar 164,83 per maand Netto effect per jaar -107,58 per maand

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. Gemeentelijk maatwerk chronisch zieken en gehandicapten In het Regeerakkoord is opgenomen dat onderstaande inkomensondersteunende regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten gaan verdwijnen. * de

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015

Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken 2015 Artikel 1 Begripsomschrijving en algemene bepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: - belanghebbende: de belanghebbende, als

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Algemeen In de op 3 juni 2013 aangenomen wet (wetsvoorstel 33 726) is de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015

BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015 BELEIDSREGELS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN ZORG 2015 Vanaf 1 januari 2015 kan bij het college van Venlo een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming in de meerkosten worden ingediend voor zover

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016

I-SZ/2015/2087 / RIS (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 I-SZ/2015/2087 / RIS 2015-546 (Bijlage) Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 Vastgesteld door het College 20 oktober 2015 . Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 2 Regeling Compensatie Zorgkosten 2016 (RCZ)

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Compensatieregeling Tegemoetkoming meerkosten 2016

Aanvraagformulier Compensatieregeling Tegemoetkoming meerkosten 2016 Aanvraagformulier Compensatieregeling Tegemoetkoming meerkosten 2016 Gegevens aanvrager naam en voorletter(s) geboortedatum burgerservicenummer (BSN) :.... :..... geslacht : man vrouw straat en huisnummer

Nadere informatie

Wat wordt nu precies afgeschaft en wat betekent dit financieel voor de chronisch zieken en gehandicapten.

Wat wordt nu precies afgeschaft en wat betekent dit financieel voor de chronisch zieken en gehandicapten. Werk en Inkomen Team 3 gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 24 juni 2014 Betreft

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking:

Wmo-raad Maastricht. Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Wmo-raad Maastricht Advies nr. 28 Inkomensondersteuning voor personen met een chronische ziekte en/of beperking: Het beeld Als WMO-Raad constateren wij, -dat gemeenten met de drie decentralisaties verantwoordelijk

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen Inkomensondersteuning op maat Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 1. Intro 4 2. Tien vragen over de nieuwe regeling 5 3.

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten Jasja Bos Marcel Warnaar

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 CVDR Officiële uitgave van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR416953_1 3 januari 2017 Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. Voorstel tot vaststelling maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. AAN DE RAAD Samenvatting Vanaf 2014 schaft het rijk twee landelijke financiële

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Geld terug van de Belastingdienst. Het kan nog steeds. Hebt u een handicap of chronische ziekte, dan is de kans groot dat u gebruik kunt

Nadere informatie

Afschaffing Cer, Q en A

Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing CER[Compensatie eigen risico] /Wtcg [Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten] Krijg ik nog wel een Cer vergoeding over het jaar 2014? De CER is afgeschaft

Nadere informatie

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl.

Deze toelichting is u toegezegd in de Algemene Raadscommissie van 9 september jl. Ivanl -W- -W- GEMEENTE Hoorn Afdeling Sociale Zaken Aan de leden van de raad Bureau Beleid en Bedrijfsvoering Contactpersoon Telefoonnr. Email D. Bruijn 0229-252200 gemeente@hoorn.nl Uw brief d.d. Zaaknummer

Nadere informatie

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad

Openbaar. Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten. Zie vervolgblad Openbaar Onderwerp Maatwerkvoorziening Chronisch Zieken en gehandicapten Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Sinds 1 januari 2014 zijn

Nadere informatie

Bijgevoegde bijlage(n): Notitie omvorming HBH1 van maatwerk naar algemene voorziening Nadere regels ISD Bollenstreek Schema

Bijgevoegde bijlage(n): Notitie omvorming HBH1 van maatwerk naar algemene voorziening Nadere regels ISD Bollenstreek Schema VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van juni 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00037 Onderwerp: Hulp bij het huishouden Wmo algemeen 2016 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Voorgesteld wordt de hulp bij het

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Beleidsnota. Maatregelen compensatie chronisch zieken. Gemeente Druten. Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer

Beleidsnota. Maatregelen compensatie chronisch zieken. Gemeente Druten. Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer Beleidsnota Maatregelen compensatie chronisch zieken Gemeente Druten Auteurs: André Slot/ Mirjam Stoffer 12 februari 2015 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Probleemstelling

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Nadere regels compensatie eigen risico ziektekosten gemeente Heemskerk 2015

Nadere regels compensatie eigen risico ziektekosten gemeente Heemskerk 2015 Nadere regels compensatie eigen risico ziektekosten gemeente Heemskerk 2015 15 december 2015 BIVO/2015/30197 *Z01C4EFF199* NADERE REGELS COMPENSATIE EIGEN RISICO ZIEKTEKOSTEN GEMEENTE HEEMSKERK 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 20 januari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ontworpen door: M. van Bochove Ingekomen d.d. Adviesnr. 89688 Voorliggend

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op:

GEMEENTEBLAD. Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op: Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op: de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten 2015; het amendement van PvdA, CDA en D 66, behorende bij raadsvoorstelnummer

Nadere informatie

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn NOTA datum: 13 oktober 2014 registratienummer: DS/1401219 afdelingsnaam: WIZ/Trajectbegeleiding steller: mevr. W. Hoogenhout paraaf chef: kopie aan: onderwerp: voorstel CZM en inzet gelden chronisch ziekebn

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen

Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen Beleidsregels categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Afdeling Samenleving, juni 2009 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Hoogte eigen bijdragen Wmo en minimabeleid

Hoogte eigen bijdragen Wmo en minimabeleid Hoogte eigen bijdragen Wmo en minimabeleid Inhoudsopgave Doel van deze avond: informeren Aanleiding Eigen bijdragen en zorgkosten Wat kunnen we als gemeente doen? Wat doen we al? Wat gaan we nog doen?

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015 zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Samen Leven en Werken Regnr B&W dd 21 juli 2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad

Nadere informatie

DE EIGEN BIJDRAGE WMO

DE EIGEN BIJDRAGE WMO DE EIGEN BIJDRAGE WMO De eigen bijdrage Wmo in de gemeente Scherpenzeel Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925 CC SCHERPENZEEL Telefoon: (033) 277 23 24 Fax: (033) 277 46 84 E-mail: info@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen:

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen: Fractie: PvdA-GL Naam: K. Gerritsen Onderwerp: Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart 2016 Vragen: De fractie van de PvdA-GL heeft hierover de volgende vragen: NB. Toelichting op vragen

Nadere informatie

Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken. Nibud, september 2016

Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken. Nibud, september 2016 Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken Nibud, september 2016 Zorguitgaven van chronisch zieken en mensen met een beperking in 2011 en 2016 vergeleken Nibud,

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland

Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oud-Beijerland. Nr. 162135 21 november 2016 Regeling tegemoetkoming bij hoge zorgkosten WIHW 2016 gemeente Oud-Beijerland 1. Inleiding Met de Wtcg (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

GEMEENTE SCHINNEN. Bijdrageregeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.

GEMEENTE SCHINNEN. Bijdrageregeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. GEMEENTE SCHINNEN Bijdrageregeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. 2006 1 Inleiding Meer nog dan in de Abw ligt in de WWB het accent bij de verlening van bijzondere bijstand op het individuele

Nadere informatie

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) Regeling voor mensen met laag inkomen en hoge zorgkosten In de Perspectiefnota 2016 is structureel een bedrag van 575.000 vrij

Nadere informatie

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Reactie/advies: WMO-raad Uden Om alle reacties uit 12 gemeenten samen te kunnen brengen, wordt u verzocht om gebruik te maken van

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Schriftelijke vragen over de Verordening Sociaal Domein. Castricum, 3 april 2017

Schriftelijke vragen over de Verordening Sociaal Domein. Castricum, 3 april 2017 Schriftelijke vragen over de Verordening Sociaal Domein Castricum, 3 april 2017 Naar aanleiding van de raadsinformatieavond over de Verordening Sociaal Domein en de agendering daarvan in de raadscarrousel

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda Versie 2.4 BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda 1 Beleidsregels tegemoetkoming Ondersteuningsfonds chronisch zieken en gehandicapten 2015

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch zieken en gehandicapten

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch zieken en gehandicapten Raad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk 2014-02/300581 Afdeling Doorkiesnummer 14 0418 Kerkdriel Verzenddatum 24 februari 2014 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA over compensatie chronisch

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

Bijzondere bijstand voor. chronisch zieken, gehandicapten. en ouderen

Bijzondere bijstand voor. chronisch zieken, gehandicapten. en ouderen Bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2005 Midden-Delfland, februari 2005 Inleiding Het kabinet heeft besloten om voor 2004 en 2005 extra geld ter beschikking te stellen om

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN Naam : Adres : Telefoonnummer : Geboortedatum : BS-nummer : Burgerlijke staat : Let op: Wanneer u over het gehele jaar 2014 en 2015

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Nota eigen bijdrage Wmo 2016

Nota van B&W. onderwerp Nota eigen bijdrage Wmo 2016 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Nota eigen bijdrage Wmo 2016 Portefeuillehouder dr. Tom Horn Collegevergadering 17 november 2015 inlichtingen Tessa Kraemer (+31235674957), Femke Nederstigt

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing huishoudelijke hulp Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels Decosnummer: 277

Nadere informatie

Onderwerp: Overzicht maatregelen Terneuzen ter voorkoming van stapeling zorgkosten.

Onderwerp: Overzicht maatregelen Terneuzen ter voorkoming van stapeling zorgkosten. Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 14 0115 Vanuit buitenland: +31 115 455 000 E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij

Nadere informatie

NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016.

NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016. NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016. I. HOE ZIET GEMEENTELIJK REGELGEVING BIJ DE WMO ER UIT? De Wmo-verordening De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Vijfheerenlanden (RSD en KB AV)

Vijfheerenlanden (RSD en KB AV) Beleidsregels eenmalige uitbetaling in verband met het afschaffen CER 2014 Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard /Vijfheerenlanden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Vooruitblik op uitwerking nadere regels bij Verordening Maatschappelijke ondersteuning MVS 2015

Vooruitblik op uitwerking nadere regels bij Verordening Maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 Vooruitblik op uitwerking nadere regels bij Verordening Maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 Inleiding De verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 biedt het kader voor de verstrekking van

Nadere informatie

Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015

Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015 Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015 De raad van de gemeente Nunspeet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Wijzigingen Minimabeleid 2015 Raadsvoorstel is

Nadere informatie

8200 AB Lelystad 8244 DJ Lelystad

8200 AB Lelystad 8244 DJ Lelystad Aan College van de Gemeente Lelystad Van Wmo Cliëntenraad Lelystad Tav wethouder mevr. J. Sparreboom Adres Postbus 91 Adres Lemmerstraat 127 8200 AB Lelystad 8244 DJ Lelystad Telefoon 0320 264407 E-mail

Nadere informatie

Armoedebeleid en (voorgenomen) maatregelen Rijk. Presentatie Cie. MC 28 januari 2014

Armoedebeleid en (voorgenomen) maatregelen Rijk. Presentatie Cie. MC 28 januari 2014 Armoedebeleid en (voorgenomen) maatregelen Rijk Presentatie Cie. MC 28 januari 2014 Programma Cijfers, regelingen en maatregelen Eindhoven Landelijk kader en wetsvoorstellen Voorgenomen maatregelen Overige

Nadere informatie

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013

Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014. Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 Bijgestelde koopkrachtplaatjes van chronisch zieken en gehandicapten 2013-2014 Nibud, oktober 2013 In

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK

SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK SCENARIOANALYSE SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE RIDDERKERK Scenarioanalyse Sociaal Domein gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Oktober 2014 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp Anne-Wil

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 0620094919 Team: Onderwijs, Welzijn &

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman Te lang radiostilte over nieuwe regeling inzake de klacht van mevrouw M. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Doesburg, 30 maart Geacht college,

Doesburg, 30 maart Geacht college, Aan: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doesburg Onderwerp: BSMR-advies nr. 2016-003 inzake Beleid chronisch zieken en gehandicapten gemeente Doesburg Doesburg, 30 maart 2016 Geacht

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 98220 Datum: 18 november 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie