De rentabiliteitsratio s van een onderneming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rentabiliteitsratio s van een onderneming"

Transcriptie

1 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De rentabiliteitsratio s van een onderneming p. 6/ Bezoek van de fiscus : mag hij zomaar over de drempel? De rentabiliteitsratio s van een onderneming 1. Inleiding Het voortbestaan van een onderneming is afhankelijk van verscheidene parameters, waaronder de rentabiliteit. Maar wat betekent dit begrip? Het rendement is immers zowel van belang voor de bedrijfsleider als voor de aandeelhouder, al houden ze er wel een andere visie op na. De bedrijfsleider wil dat zijn onderneming goed presteert en de aandeelhouder wil dat zijn in de onderneming belegd kapitaal behoorlijk wordt vergoed. Om er nader op in te gaan, moeten we dus de twee visies bekijken. De voorgestelde ratio s maken deel uit van de door de Nationale Bank van België vastgestelde ratio s. II. De rentabiliteit voor de bedrijfsleider De bedrijfsleider stelt zijn beheer in vraag. Levert de activiteit winst op? Is de winstmarge toereikend? Is de toegevoegde waarde groot genoeg om de personeelskosten te dekken? Is de structuur / het beheer van de onderneming efficiënt? Voor het antwoord op deze vragen baseert de bedrijfsleider zich op gegevens van de resultatenrekening, vooral op het bedrijfsresultaat, dat de activiteit weergeeft. Hij zal deze gegevens vergelijken aan de hand van ratio s die het mogelijk maken de economische rentabiliteit van de onderneming te evalueren. Het belang van een ratio ligt niet bij de berekening ervan, maar bij de interpretatie. Die wordt doorgaans gemaakt over verschillende boekjaren en aangevuld met een vergelijking van de onderneming met andere ondernemingen uit dezelfde sector. We zullen even ingaan op de voornaamste rentabiliteitsratio s die voor de bedrijfsleider van nut zijn. Het betreft voornamelijk de verkoopmarge en de toegevoegde waarde. 1. De rentabiliteit van de verkopen De rentabiliteit van de verkopen kan op verschillende wijzen worden berekend. De brutoverkoopmarge 1 Deze ratio, ook rentabiliteit van de verkopen vóór afschrijvingen genoemd, wordt bepaald door volgende verhouding : Bedrijfswinst of -verlies vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 2 Omzet + Andere bedrijfsopbrengsten, zonder subsidies 1 In de financiële analyse betekent het woord «bruto» zeer vaak dat het een cashflow betreft, omdat de gegevens in aanmerking genomen worden vóór afschrijvingen. Cashflow is het verschil tussen de ontvangen opbrengsten en de uitgegeven kosten. De cashflow kan bepaald worden op het niveau van de exploitatie, of op het globale niveau van de bedrijfsuitoefening. 2 De brutoverkoopmarge wordt door de Nationale Bank van België berekend met volgende formule : Teller : Bedrijfswinst (-verlies) (9901) + Afschrijvingen (630) + Waardeverminderingen (631/4) + Voorzieningen voor risico s en kosten (635/7). Noemer : Omzet (70) + Andere bedrijfsopbrengsten (74) Exploitatiesubsidies en van de overheid ontvangen compenserende bedragen (740). De nummers tussen haakjes staan voor de posten en subposten van de resultatenrekening gepresenteerd volgens het wettelijk schema. P Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in de weken

2 De teller kan vergeleken worden met het begrip EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Deze ratio is voor elke onderneming nuttig, want zij geeft de cashflow gegenereerd door de gewone bedrijfsuitoefening weer. Een marge van 20 % betekent dat de onderneming, per omzet van 100 euro, een cashflow van 20 euro op de bestanddelen van de bedrijfsuitoefening genereert. De gegenereerde cash moet niet alleen de afschrijvingen, maar ook de financiële en uitzonderlijke kosten dekken. De brutoverkoopmarge weerspiegelt het beleid van de onderneming op het gebied van de productie, het voorraadbeheer en het personeel, maar ook het commercieel beleid. De waarde van deze ratio zal lager zijn dan de ratio van de toegevoegde waarde, aangezien zij rekening houdt met de personeelskosten. Om deze ratio te kunnen interpreteren, moeten we haar vergelijken met de ratio van andere ondernemingen uit dezelfde sector. Dit is een interessante vergelijking, aangezien de brutoverkoopmarge niet wordt beïnvloed door het aan elke onderneming eigen afschrijvingsbeleid. De nettoverkoopmarge 3 Deze marge, ook rentabiliteit van de verkopen na afschrijvingen genoemd, wordt als volgt berekend : Bedrijfsresultaat Omzet + Andere bedrijfsopbrengsten, zonder subsidies In tegenstelling tot de vorige ratio wordt de nettoverkoopmarge wel beïnvloed door het afschrijvingsbeleid van de onderneming. Zij houdt rekening met de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen. Daarom is de waarde ervan doorgaans lager dan die van de brutoverkoopmarge. Indien ze toch hoger is dan de brutoverkoopmarge, is dat het gevolg van een terugneming van waardeverminderingen of van een besteding van voorzieningen. Net zoals voor de vorige ratio moet de nettoverkoopmarge vergeleken worden met de marge van andere ondernemingen uit dezelfde activiteitssector 4. 3 In de financiële analyse betekent het woord «netto» zeer vaak dat het een resultaat betreft, omdat de gegevens in aanmerking genomen worden na afschrijvingen. 4 http ://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_05_00_00_00/03_05_02_0 0_00/03_06_01_22_11.htm?l=nl 2. De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is een relevante indicator van de globale prestatie van een onderneming. Macro-economisch is ze gelijk aan het verschil tussen de productiewaarde en het verbruik van goederen en diensten 5. In de onderneming is de productiewaarde gelijk aan de volgende bestanddelen : de verkochte productie de omzet ; de productie in voorraad de wijzigingen in gereed product, goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering. Dit wordt verklaard door het feit dat deze voorraadbestanddelen op middellange termijn zullen verkocht worden ; de geactiveerde productie de productie die de onderneming vervaardigd heeft voor eigen gebruik en opgenomen wordt als materiële of immateriële vaste activa. Het verbruik van goederen en diensten omvat : de kostprijs van de toeleveringen en handelsgoederen de door de onderneming verrichte aankopen na aanrekening van de voorraadwijzigingen ; de kostprijs van de diensten en diverse goederen de diensten en diverse goederen verbruikt om de activiteit te verwezenlijken. Daaruit volgt dat de toegevoegde waarde wordt gedefinieerd als de waarde die de onderneming toevoegt aan de aangekochte goederen en diensten. Ze wordt berekend door van de bedrijfsopbrengsten het verbruik van goederen en diensten af te trekken, namelijk 70/74 (60+61). Toegevoegde waarde = Bedrijfsopbrengsten (70/74) Verbruik van goederen en diensten (60+61) De toegevoegde waarde moet de andere bedrijfskosten, de financiële kosten, de uitzonderlijke kosten en de belastingen kunnen dekken, maar vooral de personeelskosten. De personeelskosten worden opgenomen onder post 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen. De kosten i.v.m. bepaalde personeelscategorieën worden nochtans onder post 61 Diensten en diverse goederen opgenomen. Het betreft de kosten van uitzendkrachten (617) en de kosten met betrekking tot zelfstandige bedrijfslei- 5 Ooghe H. en Van Wymeersch Ch., Traité d analyse financière, deel 1, Ed. Anthemis, Louvain-la-Neuve, p

3 ders (618). De waarde van de rubriek diensten en diverse goederen moet dus worden aangepast. De toegevoegde waarde is zeer nuttig voor de bedrijfsleider, want zij vormt een indicator van de economische kwaliteit van de onderneming ten aanzien van haar omgeving. In feite wordt ze beïnvloed door twee elementen : het «volume»-effect, met name het belang van de gerealiseerde verkopen, die voortvloeien uit de omzet. Hoe meer de onderneming verkoopt, des te gunstiger dat voor haar is. het «marge»-effect, met name het belang van de marge op elke verkochte eenheid, die het gevolg is van de hier hoger besproken toegevoegde waarde. Hoe hoger dit percentage is, des te meer winst per verkochte eenheid de onderneming maakt. Die twee gegevens kunnen in dezelfde richting evolueren, maar in bepaalde gevallen kunnen ze in omgekeerde richting evolueren. Een toename van de verkopen (stijgend volume-effect) kan inderdaad een hogere toename van het verbruik van goederen en diensten, en bijgevolg, een vermindering van de toegevoegde waarde (dalend marge-effect) teweegbrengen. De toegevoegde waarde zal evolueren volgens het overwegend effect : volume of marge. Uit het begrip toegevoegde waarde vloeien verschillende ratio s voort. Het percentage van de toegevoegde waarde Het percentage van de toegevoegde waarde is gelijk aan de toegevoegde waarde uitgedrukt in relatieve waarde. Percentage van de toegevoegde waarde = Toegevoegde waarde Verkopen en diensten zonder bedrijfssubsidies (70/74 740) Het staat dus voor de verhouding tussen de toegevoegde waarde en de bedrijfsopbrengsten zonder bedrijfssubsidies. Die bedrijfssubsidies worden niet meegeteld om enkel de door de onderneming zelf, zonder externe hulp, gegenereerde opbrengsten in beschouwing te nemen. Het percentage geeft aan hoeveel toegevoegde waarde de onderneming creëert per 1 euro omzet. Maar die ratio is vooral afhankelijk van de economische sector waarin de onderneming actief is. Hij zal doorgaans laag zijn voor een handelsactiviteit en hoger voor een productieonderneming. Toegevoegde waarde, personeelskosten en personeelsbestand De toegevoegde waarde wordt vaak in verband gebracht met het personeel. We zullen eerst de toegevoegde waarde per personeelslid bekijken. Daartoe zullen we het gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten gebruiken. Toegevoegde waarde per personeelslid = Toegevoegde waarde Gemiddeld personeelsbestand Met deze ratio kan de toegevoegde waarde per personeelslid worden bepaald en de efficiëntie of het rendement van het personeel worden gemeten. Indien het verbruik van goederen en diensten dat in aanmerking genomen wordt in de toegevoegde waarde de kosten van uitzendkrachten en van zelfstandige bedrijfsleiders bevat, moeten ze hier in post 61 Diensten en diverse goederen worden gelaten, of uit het verbruik worden verwijderd. Deze ratio kan interessant zijn voor de kleine en middelgrote ondernemingen. In deze ondernemingen mag de totale kost per personeelslid immers de toegevoegde waarde per personeelslid niet te boven gaan. Voorts kan de uitbesteding van een deel van de productie of van de aan de klant geleverde diensten deze ratio sterk beïnvloeden. Daarom moet hij omzichtig geïnterpreteerd worden. Vervolgens beschouwen we het aandeel van de personeelskosten in de toegevoegde waarde. Die ratio geeft het belang van de loonkosten in de toegevoegde waarde aan. Aandeel van de personeelskosten in de toegevoegde waarde = Bezoldigingen en sociale lasten (inclusief de toevoegingen aan de pensioenvoorzieningen) Toegevoegde waarde De waarde ervan hangt af van de graad van automatisering en van de activiteitssector van de onderneming. Een ambachtelijke onderneming zal immers een hogere ratio vertonen dan een onderneming met een doorgedreven automatisering. 3

4 III. De rentabiliteit voor de aandeelhouder De aandeelhouder, van zijn kant, wil de financiële rentabiliteit van de onderneming vernemen. Die kan worden afgelezen dankzij twee belangrijke ratio s. 1. Rentabiliteit van het eigen vermogen De aandeelhouder wil het rendement kennen van zijn investering in de onderneming, de vergoeding van het in de onderneming belegd kapitaal. Die vergoeding wordt bepaald met een ratio, de rentabiliteit van het eigen vermogen na belastingen, ook ROE (Return On Equity) genoemd. Die ratio wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het nettoresultaat (resultaat van het boekjaar na belastingen) en het eigen vermogen. Rentabiliteit van het eigen vermogen na belastingen = Resultaat van het boekjaar na belastingen Eigen vermogen Die ratio geeft aan hoeveel 1 euro in de onderneming geïnvesteerd kapitaal / eigen vermogen opbrengt. De bekomen ratio moet vergeleken worden met andere beleggingen die de aandeelhouder had kunnen doen (de door de banken geboden interestvoet verhoogd met een risicopremie). Geld in een onderneming beleggen is immers riskanter dan het op een bankrekening deponeren. Indien de rentabiliteit van het eigen vermogen lager is dan de door de banken geboden interestvoet, zou de aandeelhouder kunnen besluiten om niet meer in de onderneming te beleggen of zelfs zijn in de onderneming belegd geld terug te trekken. Dit geldt des te meer wanneer de rentabiliteit van het eigen vermogen negatief is. Dat betekent dat het resultaat van de onderneming een verlies is. Indien die toestand voortduurt, heeft de aandeelhouder reden om zich zorgen te maken over de leefbaarheid van de onderneming waarin hij geld heeft geïnvesteerd. Die ratio wordt dus sterk beïnvloed door het beleid inzake resultaatverwerking van de onderneming. Een onderneming die nooit dividend uitkeert aan haar aandeelhouders, zal dat effect zeer fors ondergaan, want haar eigen vermogen stijgt voortdurend. Opmerking : Wanneer een onderneming belangrijke verliezen lijdt over verschillende opeenvolgende boekjaren, kan haar eigen vermogen negatief worden. In dergelijk geval wordt de financiële ratio positief, hoewel de toestand van de onderneming alarmerend is. 2. Rentabiliteit van het totaal der activa De aandeelhouder, maar ook de bedrijfsleider, wil de gedane investeringen, de ter beschikking van de onderneming gestelde bedrijfsmiddelen, zo goed mogelijk zien renderen. Om dit aspect van de rentabiliteit te meten, worden twee ratio s gebruikt. Beide ratio s staan los van de wijze van financiering en van het fiscaal beleid van de onderneming. Ze worden met name berekend vóór de kosten van de schulden en vóór belastingen. Die aanpak maakt ook een pertinente vergelijking tussen verschillende ondernemingen uit dezelfde activiteitssector mogelijk. Brutorentabiliteit van het totaal der activa vóór belastingen en kosten van de schulden Die ratio wordt berekend door volgende verhouding : Winst of verlies van het boekjaar vóór afschrijvingen, kosten van de schulden en belastingen Totaal der activa Deze ratio geeft aan in welke mate de ter beschikking van de onderneming gestelde middelen winst opbrengen. Nettorentabiliteit van het totaal der activa vóór belastingen en kosten van de schulden Winst of verlies van het boekjaar na afschrijvingen en vóór kosten van de schulden en belastingen Totaal der activa Deze ratio wordt beïnvloed door het afschrijvingsbeleid van de onderneming, maar ook door de eventuele waardeverminderingen en voorzieningen. Hij zal doorgaans lager zijn dan de vorige ratio, omdat er meer lasten in aanmerking worden genomen. IV. Conclusie Het komt wel eens voor dat sommigen rentabiliteit verwarren met liquiditeit. Die twee begrippen hebben nochtans een andere inhoud. De rentabiliteit vloeit voort uit de vergelijking tussen de opbrengsten en kosten, bestanddelen van de resultatenrekening. Deze vergelijking maakt het mogelijk het resultaat van de onderneming te be- 4

5 palen : winst als de opbrengsten hoger zijn dan de kosten, verlies in het omgekeerde geval. Wanneer de onderneming over verschillende opeenvolgende boekjaren verlies boekt, heeft dat een ongunstige invloed op haar eigen vermogen. De begrippen opbrengsten en kosten houden geen rekening met de financiële stromen, met name de inkomsten (of ontvangsten) en de uitgaven. Sommige opbrengsten genereren trouwens geen inkomsten (bv. een terugneming van afschrijvingen) terwijl sommige kosten geen uitgave genereren (bv. een toevoeging aan de afschrijvingen). De liquiditeit staat voor de vergelijking tussen de ontvangsten en de uitgaven. Indien de uitgaven te hoog zijn ten opzichte van de ontvangsten, tracht de onderneming bijkomende financiering te vinden, een bankkrediet in de meeste gevallen. Indien deze financieringsbron niet kan aangewend worden, verkeert de onderneming in een hachelijke toestand en riskeert zij in liquiditeitsproblemen te verzeilen. Wanneer dergelijke situatie voortduurt, loopt de onderneming gevaar om het vertrouwen van haar partners, geldschieters, leveranciers en bankiers te verliezen. Het wankelen van haar krediet is ingezet en het faillissement loert om de hoek. De faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt : «De koopman die op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en wiens krediet geschokt is, bevindt zich in staat van faillissement» 6. Met onderstaande tabel 7 kunnen de verschillende situaties, qua rentabiliteit en liquiditeit van een onderneming, visueel worden voorgesteld. Rentabiliteit + Liquiditeit + «In goede gezondheid» «Chronische ziekte» «Ziekte van voorbijgaande aard» «Het einde is nabij» De situatie «In goede gezondheid» duidt op een onderneming met een positieve rentabiliteit en liquiditeit. Het beheer is evenwichtig en de financiering is aangepast aan de bedrijvigheid. De bedrijfsleiders en aandeelhouders mogen gerust zijn maar moeten waakzaam blijven. De situatie «Ziekte van voorbijgaande aard» wijst op een rendabele onderneming met liquiditeits- problemen. Die situatie is tijdelijk en betreft doorgaans jonge en snelgroeiende ondernemingen. De bedrijvigheid is rendabel maar het vreemd vermogen is ontoereikend voor de investeringen en de exploitatiecyclus. De onderneming noteert bestellingen van klanten maar moet proberen haar liquiditeitsproblemen te beheersen zodat ze slechts tijdelijk blijven. De situatie «Chronische ziekte» heeft betrekking op ondernemingen die niet rendabel zijn, maar een behoorlijker liquiditeit kunnen voorleggen. Het chronisch aspect wordt verklaard door een opeenvolging van met verlies afgesloten boekjaren. Het overgedragen verlies wordt jaarlijks groter. Het gebrek aan rentabiliteit zal tot een gebrek aan liquiditeit leiden. De onderneming moet reageren en de oorzaak van haar gebrek aan rentabiliteit uitzoeken zodat ze efficiënte maatregelen kan nemen om de toestand op te klaren, zo lang het nog kan. Een veel voorkomende oorzaak van deze toestand is een te aanzienlijk aandeel van de structuurkosten of een vermindering van de concurrentiekracht. De laatste situatie «Het einde is nabij» doet zich voor wanneer een onderneming zowel rentabiliteitsproblemen als liquiditeitsproblemen ervaart. De ziekte heeft de onderneming in haar greep en de fatale afloop van het faillissement dreigt. Als de aandeelhouders, om persoonlijke of professionele redenen, nog wat gemotiveerd zijn om de onderneming in leven te houden, kunnen ze haar nog wat zuurstof toedienen : haar herstructureren. Zo iets kan diverse maatregelen inhouden, zoals de inbreng van liquide middelen in de vorm van een kapitaalverhoging. Maar dit is net de toestand die de bedrijfsleider en de aandeelhouder willen vermijden. Daarom raden wij hun ten zeerste aan om de rentabiliteitsratio s te berekenen, constant op te volgen en te vergelijken met de ratio s van andere ondernemingen die in dezelfde sector actief zijn. Om hun daarin bij te staan, zijn er tools op de markt en de beroepsbeoefenaars staan klaar om hun de ratio s uit te leggen en de bedrijfsleiders te helpen ze te interpreteren. Want vergeet niet dat bedrijfsleiders en aandeelhouders hetzelfde doel nastreven, namelijk het voortbestaan van de onderneming. 6 Wet van 8 augustus 19697, artikel 2. 7 Ooghe H. en Van Wymeersch Ch., Traité d analyse financière, deel 1, Ed. Anthemis, Louvain-la-Neuve, p. 6 en 440. Anne BILS, Assistent-docent Wilfried NIESSEN, Professor en Director of HEC Liège Executive School 5

6 Bezoek van de fiscus : mag hij zomaar over de drempel? Inleiding Fiscaal bezoekrecht. De draagwijdte en grenzen van deze onderzoeksbevoegdheid lijken op het eerste gezicht vrij duidelijk. Het visitatierecht laat vermoeden dat de fiscus toegang verzoekt tot bedrijfslokalen teneinde een aantal vaststellingen te doen. In de praktijk blijkt de fiscus het visitatierecht vrij extensief te interpreteren en de grenzen van deze onderzoeksbevoegdheid af te tasten. Al dan niet vergezeld van politie en sociale inspectie vinden immers meer en meer onaangekondigde visitaties, zelfs (huis)zoekingen, plaats waarbij op eigen initiatief kasten en lades actief worden doorzocht en zelfs computerbestanden worden gekopieerd. Enkele recente gevallen hebben het fiscaal visitatierecht in de schijnwerpers geplaatst. Een stand van zaken. Onderzoeksbevoegdheden De fiscale wetboeken laten de fiscus toe een visitatie uit te voeren in de beroepslokalen van een belastingplichtige (art. 319 e.v. WIB 1992 en art. 63 e.v. WBTW). Het bezoekrecht werd destijds door de wetgever ingevoerd om twee redenen. Enerzijds beoogt het de fiscus de mogelijkheid te verschaffen om de aard en de belangrijkheid van de uitgeoefende beroepswerkzaamheid vast te stellen. Anderzijds moet het de fiscus toelaten het bestaan, de aard en de hoeveelheid van de voorraden en voorwerpen van alle aard te controleren. De ambtenaren moeten daarbij hun aanstellingsbewijs kunnen voorleggen. Daarnaast kan het onderzoek te allen tijde (btw), dan wel enkel tijdens de werkuren dat een beroepswerkzaamheid in de lokalen wordt uitgeoefend (inkomstenbelastingen), plaatsvinden. Wil de fiscus een particuliere woning bezoeken, dan moet hij een machtiging van de politierechter kunnen voorleggen. Tevens is zulk bezoek slechts toegestaan tussen vijf uur s morgens en negen uur s avonds. De fiscus kan tijdens een visitatie de boeken en bescheiden controleren die in de lokalen aangetroffen worden. De fiscus kan inzage nemen zonder voorafgaande toestemming van de belastingplichtige. Geen enkele wetsbepaling inzake inkomstenbelastingen verleent de fiscus evenwel de mogelijkheid om boeken, facturen, kopieën van facturen en andere stukken of kopieën ervan mee te nemen, tenzij de belastingplichtige ermee zou instemmen. Hoewel bovenstaande facetten van het visitatierecht duidelijk lijken, geeft de toepassing ervan aanleiding tot discussie. Reken daarbij nog de verhouding van het visitatierecht met het recht op privacy en de toepassing van de (strafrechtelijke) Antigoon-leer 1 in fiscale zaken, en het hoeft niet te verbazen dat het visitatierecht niet onbeperkt is. Mag fiscus actieve onderzoeksdaden stellen? Volgens het Hof van Cassatie laat het bezoekrecht de fiscus toe om alle in de beroepslokalen aanwezige boeken en stukken die een licht kunnen werpen op de manier waarop een onderneming wordt gevoerd (boekhouding, prijsoffertes, reservatieboeken, e.d.m.) te onderzoeken zonder voorafgaande toestemming 2. Het hof nuanceerde daarbij de eerdere rechtspraak van het hof van beroep te Antwerpen, waarin geoordeeld werd dat een administratief onderzoek niet gelijkgesteld kon worden met een huiszoeking in het kader van een strafonderzoek 3. Maar mag de fiscus om het even welke kast of bureaulade openen op zoek naar fiscaal relevante informatie? Bepaalde lagere rechtspraak meent van wel. Zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Brussel dat «de fiscus de hele inboe- 1 Genoemd naar het Antigoon-arrest d.d. 14 oktober 2003 van het Hof van Cassatie waarin het hof oordeelde dat, inzake strafzaken, de vonnis- en onderzoeksgerechten enkel tot de nietigheid van het onrechtmatig bewijs kunnen besluiten : (i) hetzij wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden voorgeschreven wordt op straffe van nietigheid (bv. niet-naleving van de strikte voorwaarden inzake telefoontap) ; (ii) hetzij wanneer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast ; (iii) hetzij wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces ; (iv) hetzij wanneer het bewijs werd verkregen met miskenning van een substantiële vormvereiste dat de organisatie van de hoven en rechtbanken raakt (Cass. 24 april 2013, P F, 2 Cass. 16 december 2003, T.F.R. 2004, Antwerpen 22 mei 2000, Fiskoloog, nr. 757, p. 1 ; Antwerpen 13 mei 2001, T.F.R. 2001, 485 ; Antwerpen 4 december 2012, Fisc. Act. 2012, nr. 10, p. 2. 6

7 del mag doorzoeken» 4. De facto zou de fiscus aldus over een fiscaal huiszoekingsrecht in de beroepslokalen beschikken, wat in bepaalde gevallen zelfs verder kan gaan dan de strafrechtelijke huiszoeking. Deze rechtspraak werd om die reden door de rechtsleer fel bekritiseerd. Computers = kasten? Er bestond gerede twijfel of de fiscus tijdens een visitatie inzage in computers mag eisen, zoals hij een boek in een (open) kast mag vastnemen en inkijken. Volgens recente rechtspraak verschillen computers niet van kasten : beiden bevatten immers documenten die de fiscus kan inkijken. Ook mailboxen, zoals die op het ogenblik van de controle opgeslagen zijn op de bedrijfscomputer, zouden binnen de onderzoeksbevoegdheid van de fiscus vallen. De fiscus zou mogen aannemen dat een bedrijfscomputer, die in de beroepslokalen staat, enkel voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, zodat er geen privégegevens op staan, aldus de rechtspraak. Meer nog, de administratie zou zelfs gerechtigd zijn om de documenten die ze aantreft te kopiëren en de kopies mee te nemen naar kantoor voor verder onderzoek 5. Nochtans loopt de vergelijking met een kast o.i. spaak : bij het openmaken van een kast is veelal onmiddellijk duidelijk wat al dan niet relevant is voor het fiscaal onderzoek. Bij een computeronderzoek weten de ambtenaren daarentegen op voorhand niet welke gegevens relevant zijn, zodat de belastingplichtige het risico loopt dat ook privéinformatie wordt meegenomen. De bovenstaande interpretatie lijkt bovendien in strijd te zijn met de tekst van artikel 315bis WIB 1992 dat de loutere voorlegging van gegevens en kopiename door de belastingplichtige op verzoek van de fiscus voorschrijft (art. 319, derde lid WIB 1992). De vraag moet ook gesteld worden of een uitgeschakelde computer of een computer waarvoor een paswoord moet worden ingegeven, als een kast kan worden aangemerkt. Dit lijkt een brug te ver. Beroepsgeheim Bepaalde beroepsgroepen, waaronder boekhouders-fiscalisten, accountants, belastingconsulen- 4 Rb. Brugge 26 oktober 2011, T.F.R. 2012, 499 ; Rb. Brussel 17 januari 2012, T.F.R. 2012, Ibid. ten, advocaten, e.d.m., zijn krachtens artikel 458 Sw. gebonden aan het beroepsgeheim. Het bewaren van het beroepsgeheim raakt de openbare orde 6. Uit de voorbereidende werkzaamheden van artikel 319 WIB 1992 blijkt duidelijk dat een fiscale controle niet tot gevolg mag hebben dat het beroepsgeheim van de belastingplichtige geschonden wordt. Dit impliceert dat de fiscus geen toegang heeft tot lokalen van de betrokkene gedurende de tijd dat hij zijn beroep in aanwezigheid van zijn cliënten uitoefent 7. Niettemin mag men het beroepsgeheim niet inroepen met als enig doel een eigen fiscale controle te ontwijken 8. Het beroepsgeheim geldt slechts ter bescherming van het cliënteel. EHRM en het recht op privacy De vraag of de fiscus computerbestanden mag kopiëren, is recent aan bod gekomen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), meer bepaald in het kader van het recht op privacy (art. 8 EVRM) 9. Het EHRM moest zich uitspreken over een geval waarbij de Noorse fiscus tijdens een controle een backup-tape van alle serverbestanden had meegenomen. Hoewel de Noorse wet dit als zodanig toelaat, onderzocht het EHRM of de wet bij het onderzoek van de backup-tape op het kantoor van de fiscus voldoende garanties tegen misbruik biedt. Het hof antwoordde hierop bevestigend. De Noorse wet voorziet immers in het recht van de belastingplichtige om het onderzoek van de server bij te wonen, een bezwaarrecht van de belastingplichtige tegen dit onderzoek, de schorsende werking van een dergelijk bezwaarrecht en de vernietiging van de gekopieerde gegevens door de fiscus na de voltooiing van het onderzoek. Bijgevolg was het hof van oordeel dat artikel 8 EVRM niet geschonden is. Uit dit arrest kan o.i. evenwel niet worden afgeleid dat zulks ook in België zonder meer mogelijk is. Het arrest maakt duidelijk dat de fiscus niet zomaar informatie bij belastingplichtigen kan opvorderen. De nationale wet moet een aantal waarborgen bieden. Het is zeer de vraag of het huidig Belgisch wettelijk kader momenteel die waarborgen biedt. 6 T. AFSCHRIFT en F. GODDEVRIENDT, «Het beroepsgeheim van fiscale raadgevers : camera obscura of tabula rasa», T.F.R. 2002, Gedr. St., Kamer , nr. 264/42, 217. Zie ook Com.IB 1992, nr. 319/3 en Btw-Comm., nr. 63/81. 8 Cass. 17 juni 1969, Pas.1969, EHRM 14 maart 2013, Bernh Larsen Holding, Fisc. Act. 2013, nr. 13, p

8 Optima-vonnis bevestigt grenzen Op 30 januari 2012 verrichte de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een visitatie bij Optima Bank. Naast de traditionele inzage in de boeken werden zonder toestemming klantengegevens gekopieerd, persoonlijke tassen doorzocht en werd zelfs de ipad van de topman ingekeken. Vervolgens riep de gewestelijk directeur van de Gentse BBI langs mediakanalen de Optima-klanten op spontaan over te gaan tot fiscale regularisatie. De rechtbank van eerste aanleg te Gent tilt hier zwaar aan : «Het kopiëren van gegevens bij een financiële instelling met als doel rechtstreeks de klanten van deze instelling te onderzoeken, is een flagrante overtreding [van het visitatierecht]», stelde de rechtbank 10. Het visitatierecht betreft immers het onderzoek en de taxatie bij en van de belastingplichtige zelf, en niet de taxatie van derden. Het tegenargument dat de fiscus, in afwachting van de uitspraak, geen enkel onderzoek heeft gedaan naar de klantendossiers, baatte niet. De rechtbank besliste dat de uitgevoerde visitatie volstrekt nietig was en de gegevens totaal onbruikbaar waren. Reden tot paniek? Hoewel de vonnissen van de rechtbanken van eerste aanleg te Brugge en Brussel geen gelopen koers zijn, grijpt de fiscus deze aan om (te) ruime onderzoeksmachten te rechtvaardigen. Deze visitaties creëren onrust. Belastingplichtigen doen er dan ook goed aan om proactief een visitatie voor te bereiden. Zo is het aangewezen dat er een interne procedure wordt opgesteld met de do s en don ts bij een fiscale visitatie (bv. aanduiding van de contactpersonen, richtlijnen voor de receptioniste, e.d.m.). Ook na de visitatie zijn bepaalde handelingen aangewezen, zoals een evaluatie van de interne procedure, verspreiding van een persbericht, e.d.m. Besluit Reeds in 1966 bekritiseerden The Beatles met hun «Taxman» de bevoegdheden van de fiscus. Bijna 50 jaar later is de problematiek nog steeds actueel. Terecht maakt de fiscus werk van de strijd tegen fiscale fraude en uiteraard moet hij daarbij gebruikmaken van zijn onderzoeksbevoegdheden. Afgezien daarvan moeten ook de rechten van de belastingplichtige worden geëerbiedigd. België blijft namelijk een rechtstaat. Zowel de fiscus als de belastingplichtige hebben baat bij wetgeving die duidelijk de rechten en plichten van beide partijen aangeven. Dit komt de rechtszekerheid ten goede. Thans is er een wetsvoorstel ingediend waarbij aan de fiscus uitdrukkelijk het recht zou worden verleend om de noodzakelijke boeken en bescheiden naar het belastingkantoor mee te nemen (nieuw art. 315ter WIB 1992) 11. Dit zou de fiscus opnieuw een stap in de richting van fiscaal onderzoeksrechter laten nemen. Indien deze uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheid niet gepaard gaat met fundamentele waarborgen ter bescherming van de belastingplichtige, dreigt het nieuwe wetsartikel het EVRM te schenden. Kim BRONSELAER advocaat Laga Tom DE CLERCK advocaat Laga 10 Rb. Gent 11 juni 2013, AR/12/2106/A. 11 Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen, zoals goedgekeurd door de regering op de ministerraad van 24 oktober Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Jean-Marie CONTER, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ URL : http: //www.bibf.be. Redactie : Jean-Marie CONTER, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Xavier SCHRAEPEN, Chantal DEMOOR. Adviesraad : Professor P. MICHEL, Professor Emeritus, Universiteit Luik, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Gerealiseerd in samenwerking met kluwer 8

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

De draagwijdte van het fiscaal visitatierecht

De draagwijdte van het fiscaal visitatierecht De draagwijdte van het fiscaal visitatierecht 1 Wettelijke grondslag Art. 319 WIB92 Natuurlijke of rechtspersonen zijn gehouden aan de ambtenaren van de administratie der directe belastingen, voorzien

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

UA Tiberghien Belastingconferentie 15 oktober 2013 CASUS 3 DE DRAAGWIJDTE VAN DE FISCALE VISITATIE ANNO 2013, ONDUIDELIJKHEID TROEF.

UA Tiberghien Belastingconferentie 15 oktober 2013 CASUS 3 DE DRAAGWIJDTE VAN DE FISCALE VISITATIE ANNO 2013, ONDUIDELIJKHEID TROEF. CASUS 3 DE DRAAGWIJDTE VAN DE FISCALE VISITATIE ANNO 2013, ONDUIDELIJKHEID TROEF 11u00 11u45 VOORZITTER: Prof. dr. Bruno Peeters, UAntwerpen PANELLEDEN: Dhr. Albert Bouwen, Diensthoofd Informaticacel,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn Ontwerp technische nota van 15 maart 2017 1. In hetgeen volgt wenst

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

RENTABILITEIT RENTABILITEIT. winst = continuïteit. = studie resultatenrekening = maakt onderneming voldoende winst?

RENTABILITEIT RENTABILITEIT. winst = continuïteit. = studie resultatenrekening = maakt onderneming voldoende winst? KDT Financiele analyse P05.01 1 RENTABILITEIT KDT Financiele analyse P05.01 2 RENTABILITEIT = studie resultatenrekening = maakt onderneming voldoende winst? winst = continuïteit 1 KDT Financiele analyse

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

4-10-2011. Wat is gezond?

4-10-2011. Wat is gezond? Wat is gezond? 1 Hoe minder schuld, hoe beter het bedrijf ervoor staat akkoord 25% geen mening 0% niet akkoord 75% n=8 Winst maken is voor een bedrijf minder belangrijk dan geld verdienen akkoord 13% niet

Nadere informatie

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse De compenserende bedragen en exploitatiesubsidies (740) maken deel uit van de Andere bedrijfsopbrengsten (74) en worden in de toelichting gedetailleerd. We

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Valse facturen: voldoende aanwijzing van fraude of niet?

Valse facturen: voldoende aanwijzing van fraude of niet? Valse facturen: voldoende aanwijzing van fraude of niet? Onderzoek en controle Fiscale Actualiteit nr. 2017/10, pag. 1-5 De fiscus is gebonden aan strikte onderzoekstermijnen. Als de administratie onderzoek

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4. Balanscentrale. Ondernemingsdossier

DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4. Balanscentrale. Ondernemingsdossier DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4 Balanscentrale Ondernemingsdossier Beknopte handleiding Oktober 2008 Inleiding De Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) staat in voor de verspreiding

Nadere informatie

1. Wanneer mag uw controleur onverwachts langskomen?

1. Wanneer mag uw controleur onverwachts langskomen? 1. Wanneer mag uw controleur onverwachts langskomen? 1.1. MAG UW CONTROLEUR EIGENLIJK WEL ONVERWACHTS LANGSKOMEN? Noch inzake de directe belastingen, noch inzake de btw bestaat er een bepaling die de controleambtenaren

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE

3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE KDT Financiele analyse P02.00 1 3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE 1 KDT Financiele analyse P02.00 2 3.1 HORIZONTALE ANALYSE doel techniek evolutie in de tijd vaststellen analyse beperkt tot 2 jaar per

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Deze artikelen regelen de verplichting tot het verstrekken van informatie en het recht van toegang tot de beroepslokalen. 121

Deze artikelen regelen de verplichting tot het verstrekken van informatie en het recht van toegang tot de beroepslokalen. 121 Hoofdstuk 2 De misdrijven 63 152. In het fiscaal strafonderzoek gelden de gebruikelijke regels van het strafprocesrecht. De fiscus en het strafrechtelijk opsporingsapparaat opereren apart en zoals hierna

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Rentabiliteitsratio s

Rentabiliteitsratio s 18 Rentabiliteitsratio s Nu we de begrippen balans, resultatenrekening en kasstromentabel onder de knie hebben, kunnen we overgaan tot het meer interessante werk, nl. het onderzoek naar de performantie

Nadere informatie

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T Rolnummer 3739 Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 413bis tot 413octies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2016 P.15.0768.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0768.N 1. H J V D K, beklaagde, 2. T P V Z, beklaagde, eisers, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel Financieel Verslag 2016 Stichting 2109 Gevestigd te Voorblad 0 0 Inhoud Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Resultaatvergelijking 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Resultatenrekening

Nadere informatie

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T Rolnummer 5942 Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Er is al heel wat gezegd en geschreven over het onderwerp Cash Flows. Wat ons blijft verbazen is hoe onvolledig deze publicaties

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

We gaan de winstgevendheid van een onderneming analyseren. DOEL: - hoe verliezen oplossen? - financieren met VV vanuit rentabiliteitsstandpunt?

We gaan de winstgevendheid van een onderneming analyseren. DOEL: - hoe verliezen oplossen? - financieren met VV vanuit rentabiliteitsstandpunt? Hfst 7: Rentabiliteit We gaan de winstgevendheid van een onderneming analyseren. DOEL: - hoe verliezen oplossen? - financieren met VV vanuit rentabiliteitsstandpunt? Goede rentabiliteit heeft ook z n invloed

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Rolnummer 5552. Arrest nr. 161/2013 van 21 november 2013 A R R E S T

Rolnummer 5552. Arrest nr. 161/2013 van 21 november 2013 A R R E S T Rolnummer 5552 Arrest nr. 161/2013 van 21 november 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 378 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals vervangen bij artikel 380 van

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

De bom onder de fiscale rechtshandhaving. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De bom onder de fiscale rechtshandhaving. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten De bom onder de fiscale rechtshandhaving Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten administratief recht strafrecht CRITERIUM STRAFMAAT administratief recht strafrecht medewerkingsplicht zwijgrecht

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Bewaartermijn van boeken en documenten

Bewaartermijn van boeken en documenten Bewaartermijn van boeken en documenten Een praktisch overzicht Waarover gaat het? Aan de hand van deze brochure proberen wij een antwoord te geven op volgende vragen: Wat moet er bijgehouden worden? Hoe

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Auteur(s): Filip Smet Editie: 1202 p. 9 Publicatiedatum: 21 april 2010 Rechtbank/Hof: Cassatie Datum van uitspraak: 11 februari 2010 Wetboek: W.I.B.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 FEBRUARI 2015 P.14.1739.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1739.F I. E. V. D., II. A. A. Mr. Patricia Vanlersberghe, advocaat bij het Hof van Cassatie. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF De

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten Advies van 9 december 2015 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt beoogd de

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 1 februari 2016 ADVIES 2016-07 met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot het volledige

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Financiële ratio s bieden een schat aan informatie

Financiële ratio s bieden een schat aan informatie Financiële ratio s bieden een schat aan informatie Ellen Vos, Innovatiesteunpunt Project ADLO Demo Groenten Tielt, 13 maart 2017 Sint-Katelijne-Waver, 14 maart 2017 Financiële ratio s De financiële toestand

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Rolnummer 5091. Arrest nr. 190/2011 van 15 december 2011 A R R E S T

Rolnummer 5091. Arrest nr. 190/2011 van 15 december 2011 A R R E S T Rolnummer 5091 Arrest nr. 190/2011 van 15 december 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 49 en 53, 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 6: FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING Indeling: 1. Beschrijving van de ondernemingssituatie 2. Balansanalyse 3. Omloopsnelheid en -tijd Financiële analyse

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst)

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) In dit verband kan verwezen worden naar de Programmawet van 10 augustus 2015 ( B.S. 18 augustus 2015), alsook naar de Programmawet van 18

Nadere informatie

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T Rolnummer 5678 Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

Extra uitleg bij berekeningen budgettering

Extra uitleg bij berekeningen budgettering Extra uitleg bij berekeningen budgettering A. Algemene opmerkingen Bij het budgetteren komen zeer veel berekeningen voor, wat dus een grote kans op rekenfouten met zich meebrengt. Bovendien bestaat de

Nadere informatie