Ondernemen op Curaçao

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemen op Curaçao"

Transcriptie

1 Ondernemen op Curaçao Handboek voor startende en kleine ondernemers over belastingen, sociale verzekeringen en overige relevante informatie. Met welke instanties krijgt u als ondernemer te maken? Waar moet u zich als ondernemer registeren? Welke voordelen zijn er voor u als ondernemer? Hoe zit het met het bijhouden van een administratie? Welke voorzieningen zijn er voor startende en kleine ondernemers? Dit zijn allemaal vragen die voor u als ondernemer belangrijk zijn.

2 2009 Ondernemen op Curaçao Handboek voor startende en kleine ondernemers over belastingen, sociale verzekeringen en overige relevante informatie. Dit is een uitgave van: Stichting Belastingaccountantsbureau Januari 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Handboek Ondernemen op Curaçao 2

3 Voorwoord Ondernemer worden is vaak niet het moeilijkste, maar ondernemer zijn en blijven is dikwijls geen eenvoudige opgave. Als ondernemer wordt u dagelijks met allerlei zaken geconfronteerd, zowel prettige als onaangename. U dient met verschillende aspecten van het ondernemerschap rekening te houden, zoals het voeren van uw administratie, het inkopen van goederen, het personeelsbeleid, het beheren van de kosten en het betalen van belastingen en sociale verzekeringen. Daarnaast heeft u ook een privé-leven en in vele gevallen een partner en kinderen. U moet uw aandacht dus over vele schijven verdelen. Naast al de activiteiten die u als ondernemer uit moet voeren, dient u ook rekening te houden met allerlei wetten, regels en voorschriften. In een aantal gevallen is deze informatie misschien niet helemaal duidelijk en helder of is de informatie niet eenvoudig ter beschikking te krijgen. Daarnaast is de informatie van verschillende instanties en organisaties afkomstig, waardoor u als ondernemer dikwijls onmisbare tijd verliest bij het achterhalen van die informatie. Ik ben dan ook zeer verheugd dat de Stichting Belastingaccountantsbureau het initiatief heeft genomen om een Handboek voor startende en kleine ondernemers over belastingen, sociale verzekeringen en overige relevante informatie samen te stellen. Dit Handboek biedt de ondernemer essentiële informatie over een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot het ondernemerschap. Naast een toelichting op de verschillende belastingen en sociale verzekeringen wordt tevens aandacht geschonken aan een aantal instanties waarmee ondernemers te maken kunnen krijgen. Dit Handboek getuigt van een inventieve en positieve aandacht voor de ondernemers, toch de bakermat van onze economie. Ik spreek dan ook de hoop uit dat het door velen met enthousiasme wordt begroet en dat het de ondernemers de noodzakelijke informatie verschaft. Mevr. Drs. E.T. de Lannooy Minister van Financiën Handboek Ondernemen op Curaçao 3

4 Ten geleide Startende en kleine ondernemers op Curaçao krijgen met veel regelingen en procedures te maken. Zo worden zij geconfronteerd met de belastingwetgeving, de sociale verzekeringswetten, het aanvragen van vergunningen maar ook met inschrijvingen, bijvoorbeeld bij de Dienst Arbeidszorg en de Kamer van Koophandel. Daarnaast hebben ondernemers ook de mogelijkheid om van bepaalde regelingen en subsidies gebruik te maken. Verder is er een aantal instanties die de ondernemers kunnen begeleiden, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een regeling of subsidie. Om het deze doelgroep makkelijker te maken is het handboek Ondernemen op Curaçao samengesteld. In het handboek wordt op een breed scala aan informatie ingegaan. Dit boek is met name gebaseerd op interviews en literatuuronderzoek. De interviews zijn gehouden met medewerkers van instellingen die de benodigde informatie konden verstrekken over de wet- en regelgeving voor ondernemers, onder andere over belastingen en sociale verzekeringen. De redactie wil graag iedereen bedanken die door het geven van advies, ondersteuning en commentaar heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit handboek. Zonder hun medewerking zou dit handboek niet tot stand zijn gekomen. Handboek Ondernemen op Curaçao 4

5 Inhoudsopgave Proloog... 3 Ten geleide... 4 Inhoudsopgave... 5 Samenvatting... 8 Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Ondernemerschap Wat is een onderneming? Wie is ondernemer? Ondernemer voor de omzetbelasting Ondernemer voor de inkomstenbelasting Schematische weergave: Stappenplan bij het opstarten van een onderneming De rechtsvormen Eenmanszaak Maatschap Vennootschap onder Firma (v.o.f) Man-/vrouw-firma Commanditaire Vennootschap (CV) Besloten Vennootschap (BV) Naamloze Vennootschap (NV) Stichtingen en Verenigingen Schematisch overzicht van alle rechtsvormen Hoofdstuk 3. Kamer van Koophandel Handelsregister Afdeling Investeringsbevordering en Zakelijke Activiteiten Ondernemingsvormen Procedures bij inschrijving Eenmanszaak en VOF NV en BV Hoofdstuk 4. Belastingen Inschrijven bij de Belastingdienst Omzetbelasting De levering van goederen Het verrichten van diensten Vrijstellingen Invoer van goederen Administratie Facturen Tijdstip waarop de OB verschuldigd wordt Aangifte en betaling van OB Aangifteformulier invullen Naheffing Regeling kleine ondernemers Winstbelasting Wat is winstbelasting? Voor wie is de winstbelasting? Wanneer draagt u winstbelasting af? Verschillen tussen commerciële en fiscale jaarrekening Handboek Ondernemen op Curaçao 5

6 4.3.5 Winstberekening Vervangingsreserve Verliescompensatie Stichtingen en verenigingen Tax holiday en Economische Zone Vragenlijst Inkomstenbelasting Inkomstenbelasting Voor wie geldt de inkomstenbelasting Wanneer draagt u inkomstenbelasting af? Inhouding inkomstenbelasting: aansprakelijkheid van de werkgever Loonbelasting Personeel en belastingen Formulieren Aangifte en betaling Het begrip loon Onkostenvergoedingen Vaste onkostenvergoedingen Ketenaansprakelijkheid Administreren en belastingen Overzichtelijke administratie Kasadministratie Tips Kosten en belastingen Kosten Aftrekbare en niet aftrekbare kosten Onroerend goed Investeringen en inkopen Wat zijn inkopen? Wat is investeren? Wat zijn bedrijfsmiddelen? Afschrijvingen en vervroegde afschrijvingen op bedrijfsmiddelen Investeringsaftrek Desinvesteringsbijtelling Autokosten en belastingen Een auto van uw onderneming of uw eigen auto? De werknemer rijdt in een auto van de onderneming Bezwaar en beroep Bezwaar Beroep Administratieve boeten Verzuimboeten Vergrijpboeten Hoofdstuk 5. Stichting Belastingaccountantsbureau De organisatie Stichting Belastingaccountantsbureau Taken Stichting Belastingaccountantsbureau Soorten onderzoeken Wat is een boekenonderzoek? Waarneming ter plaatse (WTP) Bijzondere onderzoeken Flitsonderzoeken Procedure boekenonderzoek Hoofdstuk 6. Sociale verzekeringen Wat zijn sociale verzekeringen? Inschrijven bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) Wijzigingen doorgeven Handboek Ondernemen op Curaçao 6

7 6.4 De volksverzekeringen De Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) De Algemene Weduwen-, Weduwnaars- en Wezenverzekering (AWW) De Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) Werknemersverzekeringen Ziekteverzekering Ongevallenverzekering Cessantiaregeling Hoofdstuk 7. Dienst Arbeidszorg Wat is de Dienst voor Arbeidszorg? Voor wie is de DAZ bedoeld? Inschrijving bij de DAZ Wat is een arbeidsregister? Doorgeven van wijzigingen aan de DAZ Werkzaamheden van de DAZ Hoofdstuk 8. Dienst Economische Zaken E-fondo regeling ADA-regeling Faston-regeling Overige regelingen/subsidies Hoofdstuk 9. Vergunningen Vestigingsvergunning Situatieschets Vergunning op basis van de Hinderverordening Vergunningen uit de Vergunningslandsverordening Importvergunning Ontheffing Landsverordening Winkelsluiting Vergunningen voor overwerk en afwijkende werktijden Verblijfs- en werkvergunning Hoofdstuk 10. Douane Invoer Opslag Vrijstellingen Doorvoer Bezwaar E-zone Hoofdstuk 11. Begeleidende instanties De Stichting Sedeck Doelstellingen van de Stichting Sedeck Voor wie is de Stichting Sedeck bedoeld? Overige diensten van de Stichting Sedeck De Stichting Stimul-IT De Stichting Stimul-IT Voor wie is de Stichting Stimul-IT bedoeld? Werkzaamheden van de Stichting Stimul-IT E-fondo (e-business Fonds) Administratiekantoren Wat is een administratiekantoor? Werkzaamheden administratiekantoor Voor wie kan een administratiekantoor van nut zijn? Procedure aanmelding Lijst van gebruikte afkortingen Begrippenlijst Lijst met belangrijkste adressen en telefoonnummers Trefwoordenregister Handboek Ondernemen op Curaçao 7

8 Samenvatting Hoofdstuk 1 bevat een korte inleiding op het Handboek voor ondernemers. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 op het ondernemerschap ingegaan. Naast een toelichting op het begrip onderneming, wordt ook aan het ondernemerschap voor de belastingen aandacht besteed. Het opstarten van een onderneming wordt daarna in een stappenplan uitgewerkt. Hoofdstuk 2 wordt met een uiteenzetting over de verschillende ondernemingsvormen afgesloten. In hoofdstuk 3 wordt op de Kamer van Koophandel ingegaan. Daarbij komen zaken aan de orde als het handelsregister, bepaalde werkzaamheden van de Kamer en de procedures die voor het inschrijven van natuurlijke en rechtspersonen in acht dienen te worden genomen. Het onderdeel belastingen wordt in hoofdstuk 4 behandeld. Allereerst wordt op het inschrijven bij de Belastingdienst ingegaan. Daarna worden de belangrijkste aspecten van de omzetbelasting behandeld. Aan de orde komen onder andere: de begrippen het leveren van goederen en het verrichten van diensten, de verschillende vrijstellingen voor de omzetbelasting, de aspecten van de omzetbelasting bij de invoer van goederen, de diverse administratieve verplichtingen, het indienen en betalen van de aangifte omzetbelasting en de speciale regeling voor de kleine ondernemers (RKO-regeling). Na de omzetbelasting worden de belangrijkste aspecten van de winstbelasting behandeld. Zo wordt op het begrip winstbelasting en de belastingplicht voor deze belasting ingegaan. Vervolgens komt zowel het begrip commerciële als fiscale jaarrekening aan de orde. Tot slot worden enkele specifieke bepalingen uit de winstbelasting nader toegelicht. Vervolgens wordt kort de inkomstenbelasting besproken. Aan bod komen de volgende aspecten: wie is er belastingplichtig voor deze belasting en wanneer moet er inkomstenbelasting worden betaald. De laatste belasting die in hoofdstuk 4 wordt behandeld, is de loonbelasting. Daarbij wordt eerst op het personeel (de werknemers) ingegaan. Vervolgens komen in het kort de administratieve verplichtingen voor de loonbelasting aan bod waarna de begrippen loon en onkostenvergoeding worden toegelicht. Het onderdeel wordt afgesloten met een uitleg over de ketenaansprakelijkheid. Hoofdstuk 4 bevat verder nog zes paragrafen waarin achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod komen: het belang van administreren, aftrekbaarheid van kosten, verschillen tussen investeringen en inkopen (inclusief afschrijvingen), autokosten en privé gebruik auto van de zaak, de regels ten aanzien van bezwaar en beroep en tot slot de administratieve boeten. In hoofdstuk 5 wordt een uiteenzetting gegeven over de werkzaamheden van de Stichting Belastingaccountantsbureau. Tevens worden de verschillende soorten onderzoeken kort toegelicht en wordt de gang van zaken met betrekking tot een boekenonderzoek beschreven. Het onderdeel sociale verzekeringen wordt in hoofdstuk 6 behandeld. Na de algemene toelichting op de sociale verzekeringen wordt op het inschrijven bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ingegaan. Vervolgens wordt een toelichting op de Antilliaanse Handboek Ondernemen op Curaçao 8

9 volksverzekeringen en werknemersverzekeringen gegeven. Het hoofdstuk wordt met een korte beschrijving over de cessantiaregeling afgesloten. In hoofdstuk 7 wordt de Dienst voor Arbeidszorg besproken. De belangrijkste aspecten die worden besproken zijn: wat doet deze Dienst en voor wie is zij bestemd, hoe verloopt de inschrijving bij deze Dienst en wat is een arbeidsregister. Voor ondernemers zijn, uit economisch oogpunt, dikwijls speciale regelingen beschikbaar. In hoofdstuk 8, met als titel Dienst Economische Zaken, worden een aantal van deze regelingen besproken. Hoofdstuk 9 bevat informatie over de verschillende vergunningen die een ondernemer eventueel dient aan te vragen. Voor eilanden is over het algemeen de import van groot belang. In hoofdstuk 10 wordt daarom aandacht besteed aan de activiteiten die betrekking hebben op de Douane. Naast de invoer, opslag en doorvoer van goederen worden ook de vrijstellingen besproken. Verder komt het indienen van bezwaar aan bod. Het hoofdstuk wordt met een toelichting op de E-zone afgesloten. Hoofdstuk 11 is het laatste hoofdstuk van dit Handboek waarin verschillende begeleidende instanties worden besproken, namelijk de stichting Sedeck, de stichting Stimul-IT en administratiekantoren. Het Handboek bevat tot slot nog een aantal bijlagen. Handboek Ondernemen op Curaçao 9

10 Hoofdstuk 1 Inleiding Een onderneming is een organisatie die erop gericht is om, met behulp van arbeid en kapitaal, deel te nemen aan het maatschappelijke productieproces met het oogmerk om winst te behalen. Een ondernemer is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent en per dag meer dan 8 uur werkt. Een onderneming kan dus worden gedreven in een bepaalde rechtsvorm. Allereerst dient een onderneming in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao te worden ingeschreven. Daarvoor is een aantal procedures en voorwaarden van belang, waarbij onderscheid tussen de verschillende rechtsvormen wordt gemaakt. Vervolgens meldt de ondernemer zich bij de Belastingdienst en vraagt daar een CRIBnummer aan (CRIB: Curaçao Registratie Informatie Belastingdienst). Tevens vult hij een formulier in zodat de Belastingdienst de voor de belastingen van belang zijnde informatie verkrijgt. De ondernemer dient tijdens het drijven van de onderneming aangifte en betaling van omzetbelasting, winstbelasting (bij rechtspersonen) of inkomstenbelasting (bij natuurlijke personen) te doen. Indien de ondernemer werknemers in dienst heeft, vindt ook aangifte en betaling van loonbelasting en premies sociale verzekeringen plaats. De Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) zorgt er mede voor dat de ondernemers belastingaangifte doen en de verschuldigde belasting betalen, onder andere door het controleren van de boekhouding van een onderneming. Na de aanmelding bij de Belastingdienst dient de ondernemer zich in te schrijven bij de Sociale Verzekeringsbank. Zij voert de sociale verzekeringswetten uit. Sociale verzekeringen bestaan uit volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Ze geven dekking bij bepaalde gebeurtenissen. Daarvoor worden premies, die gekoppeld zijn aan het inkomen, betaald. Ten slotte dient de ondernemer zich bij de Dienst Arbeidszorg (DAZ) aan te melden om de hoeveelheid werknemers, die bij hem in dienst zijn, te registreren. De DAZ is een instelling die er op gericht is om de rechten en plichten van werknemers te waarborgen. De DAZ is er zowel voor de werkgevers als de werknemers. Naast de informatie over de verplichte inschrijving bij verschillende instanties wordt ook informatie verstrekt over instanties die op een andere wijze van belang zijn voor de ondernemer. De Dienst Economische Zaken (DEZ) bijvoorbeeld heeft een aantal speciale regelingen voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) op Curaçao. Het voornaamste doel daarvan is om dit soort bedrijven te stimuleren een onderneming op te starten. Verder dient de ondernemer rekening te houden met de diverse vergunningen die dienen te worden aangevraagd. Eén van deze vergunningen is de vestigingsvergunning, dit ter bescherming van de handel. De aanvraag geschiedt schriftelijk bij de DEZ. Bij het inkopen en verkopen van goederen in het buitenland krijgt de ondernemer te maken met de douane. Goederen kunnen worden ingevoerd, doorgevoerd of uitgevoerd per schip of vliegtuig. Bij de invoer van goederen dient de ondernemer rekening te houden met het Handboek Ondernemen op Curaçao 10

11 indienen van een aangifte, de invoertarieven en omzetbelasting en met bepaalde opslagtermijnen. Verder is er in dit handboek ook informatie over begeleidende instanties opgenomen. Hiertoe behoren onder andere Sedeck, Stichting Stimul-IT en de Vereniging van Antilliaanse Belastingadviseurs (VAB). Daarnaast kan de ondernemer gebruik maken van de diensten van een administratiekantoor of andersoortige advieskantoren. Handboek Ondernemen op Curaçao 11

12 Hoofdstuk 2 Ondernemerschap 2.1 Wat is een onderneming? 2.2 Wie is de ondernemer? Ondernemer voor de omzetbelasting Ondernemer voor de inkomstenbelasting 2.3 Schematische weergave: Stappenplan bij het opstarten van een onderneming 2.4 De rechtsvormen Eenmanszaak Maatschap Vennootschap onder Firma (v.o.f) Man-/vrouw-firma Commanditaire Vennootschap (CV) Besloten Vennootschap (BV) Naamloze Vennootschap (NV) Stichtingen en Verenigingen Schematisch overzicht van alle rechtsvormen Handboek Ondernemen op Curaçao 12

13 Hoofdstuk 2 Ondernemerschap Als ondernemer krijgt u met verschillende belastingregelingen en met sommige sociale verzekeringen te maken. Zo kan het zijn dat u voor de belasting ondernemer bent als u een onderneming voert als winkelier. Maar als u bijvoorbeeld uw auto aan uw buurman verkoopt, dan bent u geen ondernemer voor de Belastingdienst. Dit zijn de kenmerken die aan het ondernemerschap verbonden zijn: wie is ondernemer, wanneer bent u ondernemer, voor welke belastingen komt u in aanmerking en welke rechtsvormen zijn er? In dit hoofdstuk wordt eerst een beschrijving gegeven van de aspecten van het ondernemerschap. Er wordt eerst een beschrijving gegeven over de betekenis van het ondernemer zijn. Daarna volgt een opsomming van de rechtsvormen. Als laatste zal er een schematische weergave worden gegeven over de stappen die u dient te nemen wanneer u een onderneming gaat beginnen. 2.1 Wat is een onderneming? Een onderneming is een organisatie, die erop gericht is om met behulp van arbeid en kapitaal deel te nemen aan het maatschappelijke productieproces met het oogmerk om winst te behalen. Er zijn geen richtlijnen voor het opstarten van een onderneming wat betreft een startkapitaal. Kenmerken van een onderneming kunnen onder andere de volgende zijn: het beogen om winst te behalen; verrichten van verkopen of diensten. 2.2 Wie is ondernemer? U bent ondernemer als u zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. U bent geen ondernemer als u werkzaamheden in loondienst verricht. U bent ondernemer als u meer dan 8 uur per dag werkt en arbeid verricht met het oogmerk om winst te behalen. Wanneer u ervoor kiest om een onderneming te starten krijgt u onder andere te maken met verschillende belastingen. Zo dient u bijvoorbeeld omzetbelasting te betalen als u goederen inkoopt of verkoopt en over de diensten die u verleent. (zie Hoofdstuk 4, paragraaf 2 omzetbelasting) Er zijn verschillen in het afdragen van omzetbelasting en het afdragen van inkomstenbelasting. Wanneer u hoeden maakt voor uw hobby en u verkoopt er af en toe één, dan bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Om het te verduidelijken wordt hierna een beschrijving gegeven van het ondernemer zijn voor de omzetbelasting en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Handboek Ondernemen op Curaçao 13

14 2.2.1 Ondernemer voor de omzetbelasting U bent ondernemer voor de omzetbelasting (OB) als u goederen inkoopt/ verkoopt en als u diensten verleent aan derden. Hierbij gaat het erom dat u zelfstandig uw bedrijf voert en hoe regelmatig u goederen in- en verkoopt. Het maakt voor de OB niet uit in welke rechtsvorm u uw bedrijf uitoefent. Voorbeeld Mevrouw Marie verkoopt haar bankstel aan de buurvrouw. Zij is geen ondernemer voor de omzetbelasting. Nu wil zij bankstellen gaan inkopen met als doel het verkopen van bankstellen op regelmatige basis. Is zij dan wel ondernemer voor de omzetbelasting? Het is van belang of zij naar buiten treedt als ondernemer, bijvoorbeeld door het adverteren in kranten. Indien dit het geval is, dient zij omzetbelasting af te dragen, anders niet Ondernemer voor de inkomstenbelasting U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting als u aan de volgende eisen van ondernemerschap voldoet: u beoogt winst te behalen. de mate waarin u zelfstandig uw onderneming voert. u besteedt meer dan 50% van de tijd die u werkt aan uw onderneming. u bent aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming. Als natuurlijk persoon draagt u inkomstenbelasting af bij de onderstaande rechtsvormen: de eenmanszaak; de maatschap; de Vennootschap onder firma (v.o.f.); de man-/vrouw-firma; de Commanditaire vennootschap (CV). 2.3 Schematische weergave: Stappenplan bij het opstarten van een onderneming Bij het opstarten van een onderneming zijn er verschillende regelingen waar u rekening mee dient te houden. Om het voor u te vergemakkelijken is er een stappenplan gemaakt, zodat u schematisch kunt zien hoe u te werk dient te gaan. Stap 1: U wilt een zaak beginnen. In deze fase oriënteert u zich over de mogelijkheden voor het opzetten van een bedrijf. U hebt een idee dat realistisch en haalbaar is en u beschikt over de middelen om een bedrijf op te starten. In deze fase kunt u contact opnemen met de hierna genoemde instellingen voor onder andere: het opzetten van een ondernemingsplan; het verlenen van een financiering; kennis opdoen, door middel van workshops en dergelijke; of u kunt contact opnemen met verschillende organisaties om meer informatie te verkrijgen over het opzetten van een bedrijf. Handboek Ondernemen op Curaçao 14

15 Instellingen die onder andere van belang zijn voor u in deze fase: Sedeck, informatie over het opstarten van een bedrijf; Stimul-IT, workshop ICT; bank, in verband met mogelijke financiering; Dienst Economische Zaken (DEZ), over vergunningen. Stap 2: Als u weet wat voor soort onderneming u wilt gaan beginnen, dan kunt u zich gaan oriënteren op de goederen die u wilt verkopen, of diensten die u wilt gaan verlenen. Zo is het van belang om te weten of u bepaalde vergunningen nodig heeft voor uw bedrijf. Een ander aspect is of u goederen invoert of uitvoert. Instellingen die hierbij van belang zijn: Douane; Dienst Economische Zaken (DEZ); fabrikanten. Stap 3: U hebt een plan voor het opstarten van uw bedrijf. Nu dient u uw bedrijf te registreren bij verschillende instellingen, zoals: de Kamer van Koophandel (KvK); de Sociale verzekeringsbank (SVB); de Dienst Arbeidszorg (DAZ); de Inspectie der Belastingen. Er zijn voor het inschrijven bij de KvK en DAZ kosten aan verbonden. Voor de overige instellingen is dit kosteloos. 2.4 De rechtsvormen Als u een onderneming gaat starten is het van belang om te weten welke rechtsvorm u gaat nemen. Zo kunt u er voor kiezen om een onderneming te nemen, die u zelf als eigenaar of samen met een ander leidt. Ook kunt u voor een rechtspersoon kiezen. Rechtspersoon is een andere naam voor de soort rechtsvorm waar u voor kiest. Zo is een Naamloze Vennootschap (N.V.) of een Besloten Vennootschap (B.V.) een rechtspersoon. Als een onderneming een rechtspersoon is, is de aansprakelijkheid anders geregeld dan bij een natuurlijke persoon. Er wordt hierna per rechtsvorm een korte beschrijving gegeven Eenmanszaak U bent de enige eigenaar van de onderneming. Als u personeel in dienst neemt, krijgt u onder andere te maken met loonbelasting en met premies sociale verzekeringen. (zie hoofdstuk 4, paragraaf Loonbelasting en hoofdstuk 6 Sociale verzekeringen). Ook de omzetbelasting is van toepassing op de eenmanszaak. (Zie hoofdstuk 4, paragraaf 2 Omzetbelasting). Als eigenaar van een eenmanszaak bent u ook ondernemer voor de inkomstenbelasting. (Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4 Inkomstenbelasting). U kunt zich als eigenaar van een eenmanszaak, op grond van de Landsverordening Ziekteverzekering (ZV) niet verzekeren bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor ziektekosten. Dit is een verzekering die alleen voor werknemers geldt. U dient zich dus particulier te verzekeren tegen ziektekosten. Handboek Ondernemen op Curaçao 15

16 De eenmanszaak is geen rechtspersoon; de eigenaar is aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Let op! Als eigenaar van een eenmanszaak bent u ook privé aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming Maatschap Wanneer u een vrij beroep uitoefent in samenwerking met anderen (uw maten ), wordt uw onderneming een maatschap genoemd. Vrije beroepbeoefenaren zijn bijvoorbeeld artsen, advocaten en notarissen. Elke maat is voor een gelijk deel aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Voorbeeld Een maatschap heeft twee eigenaren (maten) en ze hebben een schuld openstaan van Naf ,-. Dan is elke maat aansprakelijk voor Naf , -. Stel dat de een Naf ,- heeft dan behoort de andere maat zorg te dragen voor het resterende bedrag van Naf ,-. Ze zijn beiden aansprakelijk voor een evenredig deel van de totale schuld. De maatschap is geen rechtspersoon. Elke maat is ondernemer voor de inkomstenbelasting voor zijn deel van de winst. Een maatschap dient loonbelasting en premies voor de sociale verzekeringen af te dragen, als de maatschap personeel in dienst neemt (zie hoofdstuk 4, paragraaf 5 Loonbelasting en hoofdstuk 6 Sociale verzekeringen). Ook omzetbelasting is van toepassing op een maatschap. (Zie hoofdstuk 4, paragraaf 2 Omzetbelasting) Vennootschap onder Firma (v.o.f.) Als u samen met anderen (firmanten of vennoten) een onderneming begint, dan wordt er gesproken van een Vennootschap onder Firma (v.o.f.). Als een v.o.f. personeel in dienst neemt dan dient zij loonbelasting te betalen en premies voor sociale verzekeringen af te dragen. (zie Hoofdstuk 6 Sociale verzekeringen) Iedere vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van de totale schuld van de v.o.f. Voorbeeld Stel dat een v.o.f. drie vennoten heeft en de v.o.f. heeft een schuld van Naf ,-. Twee vennoten hebben geen geld om een deel te betalen. Dan dient de derde vennoot die het bedrag wel heeft, het gehele bedrag van Naf ,- te betalen. Een v.o.f. is geen rechtspersoon. Elke vennoot draagt inkomstenbelasting af over zijn deel van de winst. (Zie hoofdstuk 4 Belastingen). Omzetbelasting is van toepassing op de v.o.f. Handboek Ondernemen op Curaçao 16

17 2.4.4 Man-/vrouw-firma De man-/vrouw firma is een speciale vorm van de vennootschap onder firma. Bij deze ondernemingsvorm start u samen met uw partner een onderneming. Voor de man-/vrouwfirma gelden dezelfde regels als voor de v.o.f. De man-/vrouw-firma valt onder de inkomstenbelasting net zoals bij de v.o.f. U dient een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met uw partner. Wanneer de firma personeel in dienst neemt, krijgt zij te maken met loonbelasting en met sociale verzekeringen (zie hoofdstuk 4, paragraaf 5 Loonbelasting en hoofdstuk 6 Sociale verzekeringen). De man-/vrouw-firma is geen rechtspersoon, iedere partner is met zijn of haar persoonlijke vermogen hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming. Omzetbelasting is eveneens van toepassing op deze rechtsvorm (zie hoofdstuk 4, paragraaf 2 Omzetbelasting). Let op! De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ook als u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd Commanditaire Vennootschap (CV) Voor de commanditaire vennootschap (CV) gelden bijna dezelfde regels als voor de vennootschap onder firma (v.o.f.). Zo is de CV ook belast met omzetbelasting en zijn de vennoten ieder hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van alle schulden van de onderneming. Het verschil met de v.o.f. is dat een CV stille vennoten heeft. Een stille vennoot investeert geld in de onderneming, maar bemoeit zich niet met de gang van zaken van de onderneming. Een stille vennoot is ook niet aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. De inkomsten van de stille vennoot worden wel belast als winst uit onderneming. Als de CV personeel in dienst neemt krijgt zij te maken met loonbelasting en met premies sociale verzekeringen (zie hoofdstuk 4, paragraaf 5 Loonbelasting en hoofdstuk 6 Sociale verzekeringen) Besloten Vennootschap (BV) Een besloten vennootschap (BV) is een onderneming die u alleen, of met anderen kunt oprichten. De oprichting van een BV vindt plaats via bemiddeling van de notaris. Hij stelt een notariële akte op, waarin onder andere de statuten vermeld staan en de namen van de aandeelhouders. Aan de oprichting zijn kosten verbonden. De BV is een rechtspersoon met één of meer op naam gestelde aandelen. Naast de notariële akte dient de BV ook te beschikken over een vestigingsvergunning. Deze dient aangevraagd te worden bij de Dienst Economische Zaken (DEZ). De BV is als rechtspersoon aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Handboek Ondernemen op Curaçao 17

18 De BV draagt omzetbelasting af over de omzet en winstbelasting (WB) over de winst uit de onderneming. (Zie hoofdstuk 4, paragraaf 2 Omzetbelasting en 3 Winstbelasting) De BV draagt voor de directeur en het eventuele personeel loonbelasting af en premies sociale verzekeringen (zie hoofdstuk 4, paragraaf 5 Loonbelasting en hoofdstuk 6 Sociale verzekeringen) Naamloze vennootschap (NV) De naamloze vennootschap (NV) is een rechtspersoon, met één of meer op naam of aan toonder gestelde aandelen. De oprichting geschiedt bij de notaris. De notaris stelt een notariële akte op, met vermelding van de statuten en de namen van de aandeelhouder(s). Naast de notariële akte dient de NV ook te beschikken over een vestigingsvergunning. Deze dient aangevraagd te worden bij de Dienst Economische Zaken(DEZ). De NV is als rechtspersoon aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. De directeur van de NV wordt beschouwd als werknemer en komt hierdoor in aanmerking voor ziekte- en ongevallenverzekering. De NV draagt loonbelasting en premies sociale verzekeringen af.( Zie hoofdstuk 4, paragraaf 5 Loonbelasting en hoofdstuk 6 Sociale verzekeringen) De NV draagt omzetbelasting af over de omzet en winstbelasting over de winst. (Zie Hoofdstuk 4, paragraaf 2 Omzetbelasting en 3 Winstbelasting) Let op! Bij wanbeleid kan de directeur aansprakelijk gesteld worden. Dit geldt ook voor de BV. Voor de BV en de NV gelden dezelfde oprichtingsnormen, namelijk: oprichting door middel van notariële akte; vestigingsvergunning is noodzakelijk (DEZ); publicatie van de Statuten Stichtingen en Verenigingen Een stichting en een vereniging is een organisatie die niet gericht is op het behalen van winst. Een stichting is een rechtspersoon die geen leden kent. Een stichting beoogt een algemeen maatschappelijk belang te behartigen, zoals bevorderen van het welzijn van kinderen of het ondersteunen van hulpbehoevenden. Het doel van de stichting mag niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of de bestuursleden inhouden. De stichting kan wel aan derden uit ideële of sociale motieven een uitkering verstrekken. Een vereniging is een rechtspersoon die leden kent. Het doel van de vereniging is het bevorderen van belangen van de leden zelf, bijvoorbeeld een sportvereniging. Of het bevorderen van belangen van niet-leden, bijvoorbeeld een vereniging met een sociale of ideële doelstelling. De stichting of vereniging dient geen winstbelasting te betalen, indien zij geen onderneming drijft. Let op! Indien een stichting of een vereniging een onderneming uitoefent, dient zij alleen winstbelasting te betalen over de winst uit de onderneming. Handboek Ondernemen op Curaçao 18

19 Let op! Een stichting of een vereniging die geen onderneming drijft, hoeft geen aangiftebiljet in te vullen. Handboek Ondernemen op Curaçao 19

20 2.4.9 Schematisch overzicht van alle rechtsvormen U treft hier een schematisch overzicht van alle rechtsvormen aan, waarin de juridische kenmerken en de belastingen staan beschreven. Rechtsvorm Juridische kenmerken Belastingen Eenmanszaak 1 eigenaar met of zonder personeel Vennootschap onder firma (VOF) Meerdere eigenaren (de vennoten), met of zonder personeel Man-/vrouw-firma Echtgenoten samen eigenaar, met of zonder personeel Maatschap Meerdere beroepsbeoefenaren (maten) Bijvoorbeeld: advocatenkantoor. Commanditaire Vennootschap (CV) Meerdere eigenaren (de vennoten), met of zonder personeel. De stille vennoten brengen alleen geld in de onderneming Geen rechtspersoon, Eigenaar is privé hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming Afsluiten samenwerkingsovereenkomst; Geen rechtspersoon; Elke eigenaar is aansprakelijk voor het geheel aan schulden van de onderneming Afsluiten samenwerkingsovereenkomst; Elke partner privé aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming. (ook bij huwelijkse voorwaarden) Afsluiten samenwerkingsovereenkomst; Geen rechtspersoon; Elke maat is aansprakelijk voor een gelijk deel van de schulden van de Maatschap Afsluiten samenwerkingsovereenkomst; Geen rechtspersoon; Elke beherende vennoot is aansprakelijk voor de schulden van de gehele onderneming. (Stille vennoten lopen alleen risico om ingebracht kapitaal te verliezen) Eigenaar: Omzetbelasting; Inkomstenbelasting over winst; Loonbelasting voor personeel Elke eigenaar: Inkomstenbelasting over zijn deel van de winst; VOF: Omzetbelasting over de omzet; Loonbelasting voor personeel. Elke partner: Omzetbelasting over de omzet; Inkomstenbelasting over zijn deel van de winst; Loonbelasting voor personeel. Elke maat: Omzetbelasting over de omzet; Inkomstenbelasting over zijn deel van de winst; Loonbelasting voor personeel. Elke beherende vennoot: Inkomstenbelasting over zijn deel van de winst Elke stille vennoot: Inkomstenbelasting over zijn vergoeding. CV: Omzetbelasting over de omzet, Loonbelasting voor personeel. Handboek Ondernemen op Curaçao 20

SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen. Omzetbelasting

SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen. Omzetbelasting SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen Omzetbelasting Januari 2003 1. Voor wie is deze brochure? Op 1 maart 1999 is op Bonaire en Curaçao de omzetbelasting (OB)

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IK! (2013)

EIGEN BAAS? IK! (2013) EIGEN BAAS? IK! (2013) Als je voor jezelf begint als ondernemer of als freelancer bied je diensten of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment moet je regelmatig je boekhouding bijhouden.

Nadere informatie

Verzekeringen en de startende ondernemer

Verzekeringen en de startende ondernemer Verzekeringen en de startende ondernemer Verzekeren uitzoeken is een lastige zaak. Als startende ondernemer heeft u de keuze uit tal van verzekeringen. Elke verzekering heeft zijn eigen kenmerken en verzekert

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1. ALGEMENE AANWIJZINGEN 4 2. FORMULIEREN EN TABELLEN 4 2.1. LOONBELASTINGVERKLARING 5 2.2. LOONSTAAT 5 2.3. LOONBELASTINGKAART 6 2.4. ARTIKEL

Nadere informatie

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8 Uw bedrijf en de BTW Als u ondernemer bent, heeft u te maken met de BTW. Over vrijwel alle producten en diensten bent u BTW verschuldigd. De BTW die u zelf heeft betaald over uw inkopen, mag u daar weer

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek EIGEN BAAS? (2009) Als je voor jezelf wilt beginnen als ondernemer of als freelancer (formeel: resultaat overige werkzaamheden) bied je een dienst of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment

Nadere informatie

Rechtspersonen, besloten vennootschappen

Rechtspersonen, besloten vennootschappen deel 2 De structuur 81 Hoofdstuk 3 Rechtspersonen, besloten vennootschappen 3.1 Rechtspersoonlijkheid 83 3.1.1 Natuurlijk persoon 83 3.1.2 Rechtspersoon algemeen 84 3.1.3 Besluitvorming 85 3.1.4 Handelingen

Nadere informatie

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. Over vrijwel alle producten en diensten bent u btw verschuldigd. De btw die u zelf hebt betaald over uw inkopen, mag u daar weer vanaf trekken. In deze

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Het ondernemingsplan is een goed overzicht van mogelijkheden en onmogelijkheden, gekoppeld aan de financiële consequenties

Het ondernemingsplan is een goed overzicht van mogelijkheden en onmogelijkheden, gekoppeld aan de financiële consequenties DE START VAN UW ONDERNEMING Het is een zeer aantrekkelijk idee om eigen baas te zijn en zelf rechtstreeks te profiteren van de resultaten. Veel starters merken echter na korte of langere tijd dat ze de

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie