HUURINCASSO, EEN MODEL-SOMMATIEBRIEF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUURINCASSO, EEN MODEL-SOMMATIEBRIEF"

Transcriptie

1 HUURINCASSO, EEN MODEL-SOMMATIEBRIEF Hoewel we het woord crisi niet meer in de mond zouden moeten nemen, is het nog steeds een feit dat er slecht betaald wordt door huurders. Ter facilitering biedt Bogaerts & Groenen advocaten u de bijgaande model-sommatiebrief ter incasso van uw huurvorderingen. Pas hem aan, vul hem in, en verzend liefst aangetekend- aan uw huurder! Mocht de huurder dan nog niet betalen, dan werkt ons incassobureau voor u op basis van no win, no fee. Ik verwijs daartoe onderstaand naar een model-sommatiebrief, werkwijze en de kosten. Succes! mr. Bas Collard

2 INGEBREKESTELLING! Aan: Naam en adres debiteur Liefst aangetekend verzenden Plaats, datum Geachte heer/mevrouw, Wij hebben moeten constateren dat tot dusver, ondanks herinnering, nog steeds geen betaling door u heeft plaatsgevonden van onze factu[u]r[en] met factuurnummer[s] [ ] van [datum] ten bedrage van [bedrag] aangaande de huurpenningen van de maand [maand] voor het pand gelegen te [Postcode], [woonplaats] aan de [adres]. Een en ander betekent dat u aan ons verschuldigd bent [totaalbedrag]. Hierbij stellen wij u dan ook in gebreke. Wij verzoeken en, voorzover nodig, sommeren u het bedrag van [bedrag] binnen 14 dagen op onze bankrekening te betalen, met dien verstande dat het bedrag dan verifieerbaar op onze bankrekening moet zijn bijgeschreven. Mochten wij het volledige bedrag niet tijdig hebben ontvangen dan komt u hoe dan ook in verzuim te verkeren en behouden wij ons alle rechten voor om u, zonder nadere aankondiging, in rechte te betrekken. Hierbij zeg ik u tevens de rente aan over het openstaande bedrag, welke rente u verschuldigd bent vanaf de dag van verzuim, tot aan de dag van integrale betaling. Naast het hierboven genoemde bedrag zal tevens op grond van de algemene bepalingen die van toepassing zijn op deze huurovereenkomst aanspraak worden gemaakt op de boete voortvloeiend uit het boetebeding en de boeterente. Indien u geen gehoor geeft aan deze sommatie zullen wij onze vordering meteen ter incasso uit handen geven aan Bogaerts en Groenen advocaten in Boxtel/Oisterwijk. Vanaf dat moment zal de vordering worden vermeerderd met rente, incassokosten, deurwaarderskosten etc. Alle kosten zullen op u worden verhaald. Tevens zullen wij Bogaerts & Groenen Advocaten opdracht geven over te gaan tot het treffen van rechtsmaatregelen, waarvan de kosten eveneens geheel op u zullen worden verhaald. Hoogachtend, Uw naam, adres, bankrekeningnummer

3 INCASSOVOORWAARDEN Behandeling Incassozaken De afdeling incasso van Bogaerts & Groenen advocaten heeft een ruime ervaring met effectief incasseren. Dat betekent kordaat optreden met een rechte rug. Onze procedures zijn helder. Ook geven wij u vooraf duidelijkheid over de kosten voor onze werkzaamheden en de mogelijkheden om deze kosten te verhalen op de debiteur. Effectief debiteurenbeleid Het beste middel om incassoprocedures te voorkomen is een effectief debiteurenbeleid. Dit kunt u zelf doen. Wij adviseren u graag over een debiteurenbeleid dat bij uw organisatie past. Daarbij kijken wij naar de procedure die u voert, de teksten van uw aanmaningen, de algemene voorwaarden die u hanteert, etc. Wij informeren u tevens over de rechten die u heeft zoals het recht van reclame. Tevens kunnen we u voorzien van rode stickers welke op uw laatste aanmaning kunnen worden geplakt met daarop de tekst: wij geven deze achterstallige vordering uit handen aan Bogaerts & Groenen advocaten als binnen 5 werkdagen geen betaling is ontvangen. Hieraan zijn geen kosten verbonden indien met Bogaerts & Groenen een incassoovereenkomst is overeengekomen. Optie: Wij versturen digitaal de ingebrekestelling Wij kunnen uw ingebrekestellingen [digitaal] versturen. De procedure kan dan zijn: 1. U verstuurt de factuur 2. Indien niet is betaald binnen de betaaltermijn, stuurt u een aanmaning. 3. Indien niet is betaald binnen de termijn die in de aanmaning wordt genoemd sturen wij [digitaal] een ingebrekestelling. 4. Indien niet is betaald binnen de termijn die in de ingebrekestelling wordt genoemd, starten wij de incassoprocedure met het versturen van een incassobrief. Voor het versturen van een digitale ingebrekestelling hanteren wij een vast bedrag van 250,00 excl. btw en excl. 6% kantoorkosten per batch. Voor het versturen van een ingebrekestelling per post hanteren wij een bedrag van 25,00 excl. btw per brief. Incassoprocedure Een incassozaak is een zaak waarbij de debiteur geen [inhoudelijk] verweer voert. Voor een eigenlijke incassoprocedure [geen inhoudelijk verweer] hanteert de afdeling incasso de volgende procedure op basis van no-win-no-fee: Dit betekent dat u ons geen abonnementskosten, geen dossierkosten en ook geen provisie verschuldigd bent. De meegevorderde rente betalen wij aan u door. Een zaak waar een debiteur inhoudelijk verweer voert, wordt behandeld als een civiele vordering door een incassoadvocaat van Bogaerts & Groenen advocaten.

4 Indien een debiteur inhoudelijk verweer voert nadat de zaak als incassozaak is ingezet, heeft de incassoafdeling contact met u. U beslist of de zaak ter verdere behandeling wordt overgedragen aan een advocaat of dat het dossier wordt gesloten. In dat geval worden de incassokosten door de advocaat als schadepost opgevoerd in de procedure. De incassokosten bedragen het bedrag dat in de correspondentie met de debiteur is genoemd. Werkwijze DAG 1. De afdeling incasso verzendt een incassobrief [per gewone post en zo mogelijk per ] waarin aangeven wordt dat betaling moet zijn ontvangen na uiterlijk 5 werkdagen. DAG 7. De afdeling incasso neemt telefonisch contact op met de debiteur en afhankelijk van de uitkomst hiervan maakt de afdeling incasso afspraken met de debiteur. DAG 9. Als betaling niet is ontvangen dan zendt de afdeling incasso een 2e sommatiebrief of indien gewenst meteen een conceptdagvaarding of, na overleg met u, een conceptfaillissementsaanvraag met wederom een betaaltermijn van 5 werkdagen. DAG 16. Als betaling niet is ontvangen wordt ofwel de conceptdagvaarding verzonden of indien dat op dag 10 reeds is gebeurd treden wij met u in overleg over de twee opties: het uitbrengen van een dagvaarding voor een civiele procedure. of het indienen van een faillissementsaanvraag. Afhankelijk van uw voorkeur wordt de dagvaarding uitgebracht of faillissementsaanvraag ingediend. Daarbij wordt de kortst mogelijk termijn van dagvaarden gehanteerd. De debiteur kan het doorzetten van de procedure alleen voorkomen indien de hoofdsom met alle kosten [incassokosten, deurwaarderskosten, rente] wordt voldaan. Pas na ontvangst van het totaal verschuldigde bedrag wordt een procedure ingetrokken. Het doel van de faillissementsaanvraag en van de dagvaarding is om de debiteur maximaal te bewegen om tot betaling over te gaan. In overleg met u kan dat ook betekenen dat een betalingsregeling wordt getroffen. Vonnis A Civiele procedure Na ontvangst van het vonnis waarbij de debiteur tot betaling is veroordeeld, sturen wij een brief naar de debiteur met een kopie van het vonnis en het verzoek om het totaal verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te hebben voldaan. Indien wij het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig hebben ontvangen, gaat het vonnis naar de deurwaarder ter betekening en executie. B Faillissement Indien het faillissement van de debiteur is uitgesproken dienen wij de vordering in bij de curator. Op dat moment eindigt de incassoprocedure.

5 Verhaalsmogelijkheden en beslaglegging Voorafgaand aan een incassoprocedure controleren wij in het handelsregister van de Kamer van Koophandel de juiste tenaamstelling van de debiteur. Dit biedt echter geen zekerheid over de verhaalsmogelijkheden. Indien er bij u aanleiding bestaat om te twijfelen aan de verhaalsmogelijkheden op de debiteur, dan bespreken wij met u de mogelijkheden om verhaal zeker te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door het leggen van conservatoir beslag. Als advocaten hebben wij de mogelijkheid toestemming aan de rechtbank te vragen om beslag te mogen leggen. Samen met u zoeken wij naar goederen waar beslag op kan worden gelegd. Informatie Door ons Online Incassosysteem heeft u 7 dagen per week, 24 uur per dag toegang tot uw incassodossiers. In een oogopslag ziet u wat onze incassomedewerkers in het betreffende dossiers aan werkzaamheden hebben verricht, wat er bij de debiteur is geïncasseerd, etc. Kosten incassoprocedure Het uitgangspunt is dat de incassokosten door de debiteur worden betaald. Na ontvangst van de betaling van de debiteur wordt de hoofdsom en de rente aan u doorbetaald. Externe kosten [deurwaarder, informatiekosten, griffierecht, etc.] worden op voorhand aan u in rekening gebracht en worden vervolgens voor zoveel mogelijk verhaald op de debiteur. Mocht dit niet mogelijk zijn dan blijven deze externe kosten voor u. Wij vorderen van de debiteur een incassohonorarium. Dit berekenen wij op basis van de wet of regelgeving. Tot het moment van dagvaarden, kunt u de incassoprocedure stopzetten, zonder dat er incassohonorarium in rekening wordt gebracht. Indien de debiteur de hoofdsom rechtstreeks aan u betaalt, dan dient het incassohonorarium of door de debiteur of door u te worden betaald. Indien op uw verzoek een faillissementsaanvraag is ingediend en debiteur daadwerkelijk in staat van faillissement wordt verklaard, dan zullen weer op voorhand de externe kosten [informatiekosten, griffierecht, deurwaarderskosten etc.] aan u in rekening brengen evenals de kosten voor het bijwonen van de zitting. Deze kosten worden vervolgens, voor zoveel mogelijk, doorbelast aan de debiteur. Aan u wordt geen incassohonorarium in rekening gebracht. Indien wij in de loop van de incassoprocedure tot de conclusie komen dat uw debiteur geen verhaalsmogelijkheden biedt, zullen wij het dossier sluiten en de opdracht aan u terug geven. Aan u wordt op dat moment geen incassohonorarium in rekening gebracht. Indien u op dat moment aangeeft dat u de zaak toch door ons wilt laten doorzetten,,dan zullen wij u het incassohonorarium in rekening brengen, indien dit niet verhaald kan worden op de debiteur.

6 Vordering op de debiteur buiten Nederland. a. De debiteur woont / is gevestigd binnen de EU. Het woon/vestigingsadres van de debiteur moet bekend zijn. Afhankelijk van de hoogte van de vordering vindt incasso ook plaats op basis van no-win-no-fee. Dit is het geval indien de Nederlandse rechter bevoegd is en Nederlands recht van toepassing is. Wij zullen een Europees Betalingsbevel vragen of een Europese procedure volgen voor geringe vorderingen [max ,=]. Ook hierbij geldt dat de out-of-pocket kosten op voorhand aan u in rekening worden gebracht en, voor zoveel, mogelijk worden verhaald op de debiteur. b. De debiteur woont / is gevestigd buiten de EU Indien de incassoprocedure gevoerd moet worden in een land buiten de EU dan zullen wij, via een van de internationale netwerken [zoals Debt Collection Lawyers Alliance] de vordering laten incasseren door een buitenlandse collega. Zo mogelijk wordt een buitenlandse collega ingeschakeld die de vordering kan incasseren op basis van no-win-no-fee. Daar waar dat niet mogelijk is zal vooraf een offerte worden gevraagd voor de werkzaamheden. De incasso-opdracht wordt verstrekt zodra u akkoord gaat met de offerte. Voor het coördineren van contacten met de buitenlandse advocaat wordt 5% van de geïncasseerde bedragen, met een minimum van 150,= aan u in rekening gebracht. februari 2013

7 KOSTEN VOOR EEN INCASSOPROCEDURE IN NEDERLAND Buitengerechtelijke incasso van kleine vorderingen Alleen voor vorderingen kleiner dan EUR 500,00 Wat doet BOGAERTS & GROENEN, ADVOCATEN alleen buitengerechtelijke incasso maximaal 3 sommatiebrieven aan de debiteur het treffen van betalingsregeling met debiteur alle activiteiten worden gerapporteerd in het online dossiervolgsysteem incasso stopt op het moment dat de debiteur verweer voert succesvolle incasso [we incasseren het bedrag zoals gevorderd] hoofdsom + rente voor cliënt incassokosten voor B&G advocaten gedeeltelijk succesvolle incasso hoofdsom volledig betaald: incassokosten worden aan cliënt doorbelast hoofdsom gedeeltelijk betaald: incassokosten worden na rato [volgens incassostaffel] aan cliënt doorbelast Incasso van grotere onbetwiste vorderingen vorderingen hoger dan EUR 500,00 debiteur betwist de vordering niet of erkent deze debiteur verschijnt in de rechtbank maar betwist de vordering niet check adresgegevens van de debiteur afhankelijk van de hoogte van de vordering overleggen we met de cliënt de mogelijkheid van het leggen van een conservatoir beslag verzending van een sommatiebrief aan de debiteur het leggen van zowel telefonisch als schriftelijk contact met de debiteur om betaling van de volledige vordering te verkrijgen als er geen betaling plaatsvindt, zenden we een conceptdagvaarding aan de debiteur als er alsnog geen betaling plaatsvindt, start, na overleg met de cliënt een gerechtelijke procedure [dagvaarding / faillissementsaanvraag] na het verkrijgen van vonnis, zal het vonnis ten uitvoer worden gelegd alle activiteiten worden gerapporteerd in het online dossiervolgsysteem niet succesvolle incasso cliënt betaalt de eventueel gemaakte externe kosten cliënt betaalt geen incassokosten succesvolle incasso [we incasseren het bedrag zoals gevorderd] hoofdsom + rente voor cliënt incassokosten voor B&G advocaten compensatie voor gerechtelijke kosten zoals gewezen door de rechter voor B&G advocaten bij beslaglegging: cliënt betaalt de kosten van beslaglegging voor zover voor zover niet betaald door debiteur gedeeltelijk succesvolle incasso hoofdsom is betaald, rente en kosten niet: keuze aan cliënte om procedure al dan niet voort te zetten. Indien procedure wordt stopgezet, worden incassokosten doorbelast aan cliënt hoofdsom gedeeltelijk betaald: de incassokosten worden na rato [volgens incassostaffel] aan cliënt doorbelast cliënt betaalt de eventueel gemaakt externe kosten niet succesvolle incasso cliënt betaalt de gemaakte externe kosten: deurwaarderskosten EUR 76,71 excl. btw per exploot] griffierecht [afhankelijk van de hoogte

8 van de vordering] bij beslaglegging: cliënt betaalt de kosten van beslaglegging voor zover niet betaald door debiteur deurwaarderskosten ten behoeve van executie OPTIE: B&G verstuurt ingebrekestelling Wij kunnen de ingebrekestelling digitaal voor u versturen. De kosten bedragen EUR 250,= per batch. De kosten voor verzending van een ingebrekestelling per post bedragen 25,00 per stuk Incasso van grotere betwiste vorderingen Vorderingen hoger dan EUR 500,00 de debiteur betwist de vordering na ontvangst van de sommatiebrief de debiteur verschijnt in de rechtbank en betwist de vordering als de debiteur de vordering betwist, heeft de cliënt de keuze de vordering te laten incasseren door een advocaat de advocaat zal de betwisting van de debiteur weerspreken de advocaat zal met cliënt diverse opties bespreken zoals een conservatoir beslag, een faillissementsaanvraag of een kort geding de advocaat zal de gerechtelijke stukken verzorgen de advocaat vertegenwoordigt de cliënt tijdens rechtszittingen na het verkrijgen van vonnis, zal het vonnis ten uitvoer worden gelegd succesvolle incasso [we incasseren het bedrag zoals gevorderd] hoofdsom + rente voor cliënt incassokosten voor B&G advocaten compensatie voor gerechtelijke kosten zoals gewezen door de rechter voor de cliënt de advocaatkosten zullen op uurbasis worden doorberekend aan cliënt [EUR EUR 250] cliënt betaalt de gemaakte externe kosten bij beslaglegging: cliënt betaalt de kosten van beslaglegging voor zover niet betaald door debiteur niet succesvolle incasso de advocaatkosten zullen op uurbasis worden doorberekend aan cliënt [EUR EUR 250] cliënt betaalt de gemaakte externe kosten bij beslaglegging: cliënt betaalt de kosten van beslaglegging voor zover niet betaald door debiteur

9 overzicht incassokosten vergoeding voor de buitengerechtelijke fase volgens de staffel zoals wettelijk verplicht bij consumenten [Wet Incassokosten]. indien tussen handelspartijen een andere incassovergoeding is overeengekomen, wordt deze gehanteerd, indien deze minimaal de hoogte van onderstaande vergoeding bedraagt de incassokostenvergoeding wordt berekend op basis van de wet Er geldt een minimumbedrag van 40,00 aan incassokosten en een maximumbedrag van 6.775,00 bij een vordering van ,- overzicht griffierecht 1 de hoogte van het griffierecht hangt af van de hoogte van de vordering [exclusief rente en kosten] over griffierecht is geen btw verschuldigd het griffierecht moet voorafgaand aan de gerechtelijke procedure door de cliënt worden betaald in de procedure vorderen we vergoeding door debiteur van het griffierecht < 500 EUR EUR EUR EUR > EUR per 1/1/2013 Kosten voor conservatoir beslag / faillissementsaanvraag de deurwaarderskosten zijn afhankelijk van het aantal beslagen en het type beslag [goederen, bankrekening, onroerende zaak] de rechter kan een hoorzitting beleggen als de vordering wordt betwist en/of wanneer de vordering niet correct is gedocumenteerd en/of als de rechtbank vragen heeft over de consequenties van het beslag. kosten voor aanvragen conservatoir beslag voorbereiden conservatoir beslag door advocaat EUR 750 deurwaarder [afhankelijk type beslag en aantal] p.m. bijwonen zitting door advocaat EUR 750 griffierecht 1 EUR 589 kosten voor aanvragen faillissementsverzoek voorbereiden faillissementsaanvraag door advocaat EUR 750 bijwonen zitting door advocaat EUR 750 griffierecht 1 EUR 589 Alle vergoedingen/kosten zoals hierboven genoemd zijn exclusief btw Alle out-of-pocket kosten [deurwaarder, griffierecht] dienen door de opdrachtgever vooruit te worden betaald, en worden, zo mogelijk, verhaald op de debiteur. Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Bogaerts & Groenen advocaten van toepassing. Zie Februari per 1/1/2013

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren van zakelijke vorderingen op zakelijke debiteuren. De incassovoorwaarden

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. Incassovoorwaarden voor incasso op zakelijke debiteuren (b2b) 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren

Nadere informatie

Buitengerechtelijke incasso uw debiteur betaalt onze rekening!

Buitengerechtelijke incasso uw debiteur betaalt onze rekening! Buitengerechtelijke incasso uw debiteur betaalt onze rekening! 1. Pre-incasso Indien er sprake is van een particuliere debiteur is een zogenaamde 14-dagen brief verplicht. Bij B2B incasso s niet, maar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U?

DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U? DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U? 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. 14-dagen brief 3 3. Berekening incassokosten 3 4. Btw 4 5. Afwijkingen van de incassokosten berekening 4 6. Meerdere

Nadere informatie

DE WET INCASSOKOSTEN WAT BETEKENT DIT VOOR U?

DE WET INCASSOKOSTEN WAT BETEKENT DIT VOOR U? DE WET INCASSOKOSTEN WAT BETEKENT DIT VOOR U? 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Blz. 2. Hoe is de situatie nu? 5 3. Wat houdt de nieuwe regeling in? 5 4. Hoe worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend?

Nadere informatie

Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V.

Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V. Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V. Deze tarieven gelden van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. Zowel de wet als de executoriale titel (bijvoorbeeld een vonnis)

Nadere informatie

Nieuwe wet incassokosten

Nieuwe wet incassokosten Nieuwe wet incassokosten Op 01 juli jl. is de nieuwe wet betreffende de incassokosten in werking gegaan. Het doel van deze wet is enerzijds om de consument te beschermen tegen te hoge incassokosten en

Nadere informatie

Incasso-opdracht ingediend. En nu?

Incasso-opdracht ingediend. En nu? Incasso-opdracht ingediend. En nu? Brochure voor cliënten over de incassoprocedure April 2012 ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f. Staalstraat 29C 3572 RG Utrecht www.hoevehorstincasso.nl info@hoevehorstincasso.nl

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 1.1 22 augustus 2012 Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? Whitepaper Handvatten Incassokosten vanaf 2012 oktober 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Wanneer is de nieuwe regeling van toepassing? 4 1.1 Consument

Nadere informatie

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? Handvatten Incassokosten vanaf 2012 Versie 1.3 oktober 2015 Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Wanneer is de nieuwe regeling

Nadere informatie

Alle genoemde bedragen en percentages zijn exclusief btw.

Alle genoemde bedragen en percentages zijn exclusief btw. Tarieven en Algemene voorwaarden van Bill incasso B.V. (Van toepassing op opdrachtgevers met een account aangemaakt op 01-07-2017 of later. Op basis van losse opdracht(en), er is geen abonnement van toepassing)

Nadere informatie

1. Opdrachtgever verleent Bill incasso B.V. een volmacht om namens haar de openstaande vordering bij debiteur te incasseren.

1. Opdrachtgever verleent Bill incasso B.V. een volmacht om namens haar de openstaande vordering bij debiteur te incasseren. Algemene Voorwaarden & Tarieven van Bill incasso B.V. (Van toepassing op opdrachtgevers met een account aangemaakt op 01-08-2017 of later. Op basis van losse opdracht(en), er is geen abonnement van toepassing)

Nadere informatie

Tarievenblad Klant en Syncasso

Tarievenblad Klant en Syncasso Tarievenblad Klant en Syncasso TARIEVEN KLANT 1. Definities Opdrachtgever: Alle klanten, die niet vallen onder de omschrijving van Tussenpersonen, zoals bedoeld in de algemene voorwaarden van Syncasso.

Nadere informatie

De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u? Handvatten Incassokosten 2012 Versie 1.1 oktober 2012 Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Wanneer is de nieuwe

Nadere informatie

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid Amstel Incasso, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Olympiaplein 131, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. 1.2 De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend.

ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. 1.2 De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend. ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Credifin Nederland gevestigd te Amstelveen aan de Bovenkerkerweg 41-4, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

WIK (Wet Incassokosten)

WIK (Wet Incassokosten) WIK (Wet Incassokosten) Per 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Wat moet u weten? In de WIK wordt de verschuldigdheid van de incassokosten wettelijk vastgelegd. De rechter mag

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase 1 Preventie: maak eigen analyse wat kan beter? hanteer strakke procedure(s) gebruik onze incassosticker De minnelijke incassofase 1. Inleiding Als

Nadere informatie

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay gezocht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. XS to XL Incasso is een dynamisch, sterk groeiend incassobureau. U vindt ons in Leerdam en Woerden.

Nadere informatie

* mocht u nog geen inlogcode en handleiding hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

* mocht u nog geen inlogcode en handleiding hebben ontvangen, neem dan contact met ons op. Werkwijze: 1. Bij alle incasso-opdrachten die wij voor 16.00 uur ontvangen hebben, versturen wij nog diezelfde dag de eerste sommatie (per fax, per e-mail en per post voor zover U die aan ons heeft medegedeeld).

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Clausule 230 Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand,

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 2.1 20 mei 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VOOR WELKE VORDERINGEN GELDT DE NIEUWE REGELING?...

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade.

Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade. Incasso dienstverlening Incassade 2014 Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade.nl (0)888 444 111 Incassade Deurwaarders en

Nadere informatie

*) Mocht u nog geen inlogcode en handleiding hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

*) Mocht u nog geen inlogcode en handleiding hebben ontvangen, neem dan contact met ons op. Werkwijze: 1. Bij alle incasso opdrachten die wij voor 16.00 uur ontvangen hebben, versturen wij nog diezelfde dag de eerste sommatie (per fax, per e-mail en per post voor zover U die aan ons heeft medegedeeld).

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Dekking (zuivere Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand, dekking verleend voor (zuivere.

Nadere informatie

Help, mijn klant betaalt niet!!!

Help, mijn klant betaalt niet!!! Help, mijn klant betaalt niet!!! Tips voor uw debiteurenbeheer en incasso Inleiding Steeds meer ondernemers ondervinden hinder van oninbare vorderingen op en/of oplopende betalingsachterstanden bij hun

Nadere informatie

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte.

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Vastgoed/Six-Hummel/Know how/incasso/notitie buitengerechtelijke kosten 2012-07-24/MVA Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Met ingang van 1 juli 2012 is de regelgeving met betrekking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Karansingh & Partners Gerechtsdeurwaarders, gevestigd en kantoorhoudende te 3053JB Rotterdam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE

ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE Artikel 1 Definities en toepassing In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Pay Force: Pay Force B.V., optredend als Opdrachtnemer; B. Opdrachtgever: de contractspartij

Nadere informatie

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Re-Effect Flevoland Postbus 30180 1303 AD Almere E: info@re-effectflevoland.nl www.re-effectflevoland.nl T: +31 (0)36-5254921 M: +31 (0)6-49691721

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Haenen Gerechtsdeurwaarders (hierna te noemen: Haenen) zijn van toepassing op

Nadere informatie

Voorwaarden Huismr.service De Kempenaer Advocaten N.V.

Voorwaarden Huismr.service De Kempenaer Advocaten N.V. Voorwaarden Huismr.service De Kempenaer Advocaten N.V. INHOUD I. Het basisabonnement 2 II. Uw huismr. 3 III. Incasso s 4 IV. Vraagbaak 6 V. Contractenscan 6 VI. Spelregels 7 I. Het basisabonnement Het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Medicas. GEEN dossierkosten en provisie over hoofdsom. incassojuristen

Medicas. GEEN dossierkosten en provisie over hoofdsom. incassojuristen GEEN dossierkosten en provisie over hoofdsom is een toonaangevend incasso & juridisch adviesbureau in de (para)medische sector. is al meer dan 20 jaar voor veel praktijken een betrouwbare partner in hun

Nadere informatie

GEEN dossierkosten en provisie over hoofdsom

GEEN dossierkosten en provisie over hoofdsom GEEN dossierkosten en provisie over hoofdsom MediCas is een toonaangevend incasso- & juridisch adviesbureau in de (para)medische sector. MediCas is al meer dan 20 jaar voor veel praktijken een betrouwbare

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V. versie september 2011

Algemene Voorwaarden Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V. versie september 2011 Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk en Vis B.V., h/o De Klerk & Vis - Gerechtsdeurwaarders en Incasso, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

De Kluijver Actief voor uw zaak

De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver. Actief voor uw zaak Actie ondernemen op een factuur die te lang uitstaat? Dan wordt het tijd voor De Kluijver. De Kluijver in Alphen aan den Rijn is al vele

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Incasso Voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met All-Round Incasso tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

Betalingsvoorwaarden. Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay

Betalingsvoorwaarden. Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay Betalingsvoorwaarden Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van deze website, uw aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring

Nadere informatie

U zorgt voor uw cliënten. Mediquard zorgt voor u.

U zorgt voor uw cliënten. Mediquard zorgt voor u. U zorgt voor uw cliënten. Mediquard zorgt voor u. Blijven uw nota s vaak te lang openstaan? Dan bent u de enige niet. Nogal wat medici en zorginstellingen kampen met te laat betaalde of zelfs onbetaalde

Nadere informatie

Vragen? Mocht u na lezing van de toelichting nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens treft u aan op pagina 7.

Vragen? Mocht u na lezing van de toelichting nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens treft u aan op pagina 7. Betalings- en incassovoorwaarden inclusief toelichting Duidelijke betalingsafspraken voor snelle betaling Bij het zakendoen is het van belang duidelijke afspraken te maken. Ook ten aanzien van de betaling.

Nadere informatie

de incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures enz.

de incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures enz. ALGEMENE VOORWAARDEN EN TARIEVEN van de besloten vennootschap Deurwaarderskantoor van Lith B.V., handelend onder de naam Van Lith Gerechtsdeurwaarders & Incasso, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven.

Nadere informatie

ADVOCARE `FIXED PRICE' - TARIEVEN

ADVOCARE `FIXED PRICE' - TARIEVEN ADVOCARE `FIXED PRICE' - TARIEVEN 1. WANPRESTATIE/ONRECHTMATIGE DAAD 2. INCASSOZAKEN 3. FAILLISSEMENTRECHT 4. GOEDERENRECHT 5. PROCEDURES BETREFFENDE BEWARING VAN RECHTEN 6. ARBEIDSOVEREENKOMST 7. HUURGESCHILLEN

Nadere informatie

Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould

Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould Deze bijdrage richt zich geheel op de buitengerechtelijke incassokosten om de eenvoudige reden dat per 1 juli 2012 het Besluit

Nadere informatie

Informeer uw patiënten

Informeer uw patiënten Informeer uw patiënten Hieronder vindt u informatie over een nota van Famed. Deze informatie kunt u gebruiken (bijvoorbeeld op uw website) om uw patiënten te informeren over de samenwerking met Famed en

Nadere informatie

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER INCASSO-OPDRACHT FORMULIER Salus Juridische Diensten B.V. nieuwezaak@salusjuristen.nl Postbus 18, 6200 AA Maastricht FAX 043 7009 701 Uw vordering indienen in 3 eenvoudige stappen 1. U vult uw (bedrijfs)gegevens

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - INCASSO

ALGEMENE VOORWAARDEN - INCASSO ALGEMENE VOORWAARDEN - INCASSO Algemene voorwaarden van de eenmanszaak 'TOM Incasso & Bemiddeling', gevestigd te Horssen en kantoorhoudende te (6631 AJ) Horssen aan de Meester Muldersstraat 15. Gedeponeerd

Nadere informatie

Incassotrajecten incassokosten. Overzicht van incassotrajecten

Incassotrajecten incassokosten. Overzicht van incassotrajecten Incassotrajecten incassokosten Overzicht van incassotrajecten Het incassotraject strekt zich uit over diverse fasen. Onderstaand wordt uitgebreid uitleg gegeven over het onderscheid per fase, de kosten

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase 1 Een juridische procedure: is voor rekening en risico opdrachtgever kan een langdurig proces zijn wordt actieve inbreng van u verwacht De gerechtelijke

Nadere informatie

Handleiding Deze handleiding stelt u in staat om de voorbeeldbrieven op een effectieve wijze in het kader van uw debiteurenbeheer te gebruiken.

Handleiding Deze handleiding stelt u in staat om de voorbeeldbrieven op een effectieve wijze in het kader van uw debiteurenbeheer te gebruiken. Handleiding voorbeeldbrieven betalingsherinnering en aanmaning Onbetaalde factuur? Iedere ondernemer heeft wel eens met wanbetalers te maken. Het eerste wat u zelf kunt doen indien uw factuur niet wordt

Nadere informatie

ACM Incasso is onderdeel van Orduseven-Semerci Advocatuur - 1 -

ACM Incasso is onderdeel van Orduseven-Semerci Advocatuur - 1 - DIENSTEN ACM INCASSO 2014 ACM Incasso is onderdeel van Orduseven-Semerci Advocatuur ACM Incasso is onderdeel van Orduseven-Semerci Advocatuur - 1 - I N H O U D Over ACM Incasso 3 Services 4 Pre-Incasso:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten

Algemene voorwaarden van Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten Algemene voorwaarden van Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten 1.1 Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten, tevens handelende onder de naam GVK Advocaten, hierna ook het kantoor genoemd, is een maatschap naar

Nadere informatie

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever;

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever; Wanneer u als klant/opdrachtgever akkoord gaat met de incasso-overeenkomst van RL-Incasso, gaat u ook automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden. Mocht u vragen hebben over de onderstaande voorwaarde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Haenen Gerechtsdeurwaarders (hierna eveneens te noemen: Haenen) zijn van toepassing

Nadere informatie

1. Hoe betaalt u de huur?

1. Hoe betaalt u de huur? Huur betalen 1 Door het tekenen van de huurovereenkomst heeft u toegezegd dat u de verschuldigde huur per de eerste van elke maand aan ons zult betalen. Het kan echter voorkomen dat u de huur door bepaalde

Nadere informatie

Betalingsproblemen IN DE VVE? Incasso! Klik om de titelstijl van het model te bewerken

Betalingsproblemen IN DE VVE? Incasso! Klik om de titelstijl van het model te bewerken Betalingsproblemen IN DE VVE? Incasso! Klik om de titelstijl van het model te bewerken Jolanda /John Juridische Dienst Incassosupport VvE Belang Wilma/Danielle/Marjolein Incassospecialist / Gerechtsdeurwaarder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt: de (rechts)persoon die Incasso Express verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten; 1.2 Overeenkomst: elke

Nadere informatie

[1] 1. Toepassingsgebied

[1] 1. Toepassingsgebied Reglement, houdende Bepalingen, voorschriften, incassovoorwaarden en tarieven voor de ambtelijke en niet-ambtelijke rechtspraktijk van Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V. te Enschede 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Artikel 1. Toepassingsgebied: A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso verstrekte opdrachten

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding Algemene voorwaarden van Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, allen gevestigd te Harderwijk, hierna gezamenlijk dan wel individueel aan te duiden als Wittebrood

Nadere informatie

REGLEMENT TARIEVEN FLANDERIJN 2017

REGLEMENT TARIEVEN FLANDERIJN 2017 REGLEMENT TARIEVEN FLANDERIJN 2017 A. Onderscheid trajecten Flanderijn Om het verloop van het dossier voor de opdrachtgever inzichtelijk te houden, wordt onderscheid gemaakt tussen vier trajecten van dienstverlening:

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 2.4 20 december 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VOOR WELKE VORDERINGEN GELDT DE NIEUWE REGELING?...

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 Instantie Datum uitspraak 25-09-2013 Datum publicatie 11-10-2013 Zaaknummer 2113562 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Eerste

Nadere informatie

Incassobureau Oost Nederland

Incassobureau Oost Nederland Handleiding voorbeeldbrieven betalingsherinnering en aanmaning Onbetaalde factuur? Iedere ondernemer heeft wel eens met wanbetalers te maken. Het eerste wat u zelf kunt doen indien uw factuur niet wordt

Nadere informatie

MINNELIJK => PROCES => GERECHTELIJK

MINNELIJK => PROCES => GERECHTELIJK Soort opdrachten - Incasso opdrachten in de minnelijke fase. - Procesvoering - Gerechtelijke tenuitvoerlegging (executie) - Juridisch advies No cure, less pay! Groen & De Wilde werkt niet op basis van

Nadere informatie

Oefenbrief 3 bij training Oneerlijke incassopraktijken

Oefenbrief 3 bij training Oneerlijke incassopraktijken Oefenbrief 3 bij training Oneerlijke incassopraktijken Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten Aanmaningen van M&TM Magazine en Jurista Incasso Met deze oefenbrief gaan uw cursisten aan de slag met

Nadere informatie

Wet Incassokosten (WIK)

Wet Incassokosten (WIK) WORKSHOP DEBITEURENBEHEER: ZELF DOEN! Beste Relatie. In mijn Workshop Debiteurenbeheer: zelf doen! geef ik achtergronden, processen, vaardigheden en hulpmiddelen om effectief debiteurenbeheer zelf binnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a De opdrachtnemer : Bayar Incasso gevestigd te Marum 1.b De opdrachtgever : de (rechts-)persoon die Bayar Incasso

Nadere informatie

Spelregels No cure no pay incasso is gebonden aan spelregels. Zie voor meer informatie artikel 3.

Spelregels No cure no pay incasso is gebonden aan spelregels. Zie voor meer informatie artikel 3. Incassovoorwaarden e-legal incasso advocaten 1. No cure no pay incasso Factuur niet betaald? Wij presenteren uw debiteur de rekening. Betaalt uw debiteur uw factuur niet? Dan presenteren wij uw debiteur

Nadere informatie

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken.

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken. Algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het

Nadere informatie

Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten

Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten Per 1 juli 2012 is de wet van kracht op het gebied van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze wet heeft gevolgen voor de aanmaningskosten die door

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over gerechtsdeurwaarder X te Rotterdam. Datum: 6 april 2012. Rapportnummer: 2012/058

Rapport. Rapport over een klacht over gerechtsdeurwaarder X te Rotterdam. Datum: 6 april 2012. Rapportnummer: 2012/058 Rapport Rapport over een klacht over gerechtsdeurwaarder X te Rotterdam. Datum: 6 april 2012 Rapportnummer: 2012/058 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat gerechtsdeurwaarder X te Rotterdam haar binnen

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN: PRO ACTIEF INCASSO GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE TILBURG

ALGEMENE INCASSO- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN: PRO ACTIEF INCASSO GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE TILBURG Artikel 1 Algemeen 1.1 Pro Actief Incasso is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, gevestigd te Tilburg onder nummer 52633616. 1.2 Op alle overeenkomsten met en opdrachten aan

Nadere informatie

Tarievenblad Tussenpersoon en Syncasso

Tarievenblad Tussenpersoon en Syncasso Tarievenblad Tussenpersoon en Syncasso TARIEVEN TUSSENPERSONEN 1. Definities Tussenpersoon: Alle klanten, die niet vallen onder de omschrijving van Opdrachtgevers, zoals bedoeld in de algemene voorwaarden

Nadere informatie

De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer

De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer Veel ondernemers besteden nauwelijks tot geen aandacht aan debiteurenbeheer. En dat terwijl de consequente opvolging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

Definitie s. Algemene bepalingen.

Definitie s. Algemene bepalingen. Definitie s 1. Amps Unlimited: De eenmanszaak, Amps Unlimited, statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51104113. 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cardec Incasso B.V. ( KvK-nummer )

Algemene voorwaarden Cardec Incasso B.V. ( KvK-nummer ) Algemene voorwaarden Cardec Incasso B.V. ( KvK-nummer 65322487) 1.Toepassing: 1.1 De algemene voorwaarden van Cardec Incasso B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Wassenaar aan de Langstraat 58b, zijn

Nadere informatie

Paraaf opdrachtgever: Opdrachtformulier Incasso versie januari 2015

Paraaf opdrachtgever: Opdrachtformulier Incasso versie januari 2015 Opdrachtformulier Incasso versie januari 2015 U heeft dit opdrachtformulier ontvangen en daarmee uw interesse kenbaar gemaakt om uw vordering aan ons kantoor aan te bieden. Bij het invullen, ondertekenen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Afwegingen bij beleid voor aanmanen. Wettelijke regeling voor incassokosten. Notitie

Afwegingen bij beleid voor aanmanen. Wettelijke regeling voor incassokosten. Notitie Afwegingen bij beleid voor aanmanen Wettelijke regeling voor incassokosten Notitie Inhoud Inleiding... 3 Enkele vragen die spelen... 3 Welke termijnen?... 3 Breken met oude gewoontes... 3 Hoe vaak aanmanen

Nadere informatie

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de maatschap Reijnders Vreugdenhil Bottinga Advocaten, gevestigd te Haarlem met nevenvestiging te Amsterdam. I. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN POSTNL CREDIT MANAGEMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN POSTNL CREDIT MANAGEMENT ALGEMENE VOORWAARDEN POSTNL CREDIT MANAGEMENT Artikel 1. DEFINITIES 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan: Algemene Voorwaarden: Bijlage Tarieven: Debiteur: Deze

Nadere informatie

Voorbeeld van een incasso-overeenkomst

Voorbeeld van een incasso-overeenkomst Voorbeeld van een incasso-overeenkomst tussen A, incassant en B, opdrachtgever De opdrachtgever geeft aan de incassant schuldvorderingen ter incasso op de volgende voorwaarden: 1 Incassoprovisie 1.1 De

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

Reglement tarieven en bepalingen Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V. - versie 1 juli 2014

Reglement tarieven en bepalingen Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V. - versie 1 juli 2014 Reglement tarieven en bepalingen Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V. - versie 1 juli 2014 Reglement tarieven en bepalingen voor de niet-ambtelijke rechtspraktijk en aanvullende tarieven aangaande de ambtelijke

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging. voor het verrichten van een gerechtelijke procedure. Naam: Geboortedatum: M V

Opdrachtbevestiging. voor het verrichten van een gerechtelijke procedure. Naam: Geboortedatum: M V versie juni 2011 1 / 8 Opdrachtbevestiging voor het verrichten van een gerechtelijke procedure Ondergetekende, Bedrijfsnaam: Rechtsvorm: KvK nummer: Ingeschreven te: BTW-Plichtig: ja nee Naam: Geboortedatum:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer

Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer zijn van toepassing

Nadere informatie

LUCIAN Creative Solutions Versie 6 : April 2014 Dwingeloweg 73 9671 KC Winschoten

LUCIAN Creative Solutions Versie 6 : April 2014 Dwingeloweg 73 9671 KC Winschoten LUCIAN Creative Solutions Versie 6 : April 2014 Dwingeloweg 73 9671 KC Winschoten Aanvullende voorwaarden : incassodiensten Artikel 1. Definities 1. In deze aanvullende voorwaarden worden de volgende termen

Nadere informatie