IN GEVAL VAN EEN BETWISTING GELDEN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN GEVAL VAN EEN BETWISTING GELDEN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE"

Transcriptie

1 ALGEMENE VRAGEN V: Kan ik de dekking van de Kaart uitbreiden? A: Nee. Dit is ee n va st pro gramma dat niet o p i ndividuele basi s kan worde n uitgebreid. Indien u een bijkomende dekking wenst, kiest u beter voor een alternatieve polis van een andere verzekeringsmaatschappij. V: Welk telefoonnummer kan ik bellen voor bijkomende informatie over mijn dossier nadat ik de schade bij Chartis heb ingediend? Welke referentie gebruik ik? A: Zodra het schadedossier geopend is, ontvangt u een brie f die de ontvangst van uw dossier b evestigt. Het telefoonnummer, de naam van de schadebeheerder en uw referentienummer worden in de brief vermeld. V: Welke landen behoren tot de Europese Unie? A: De volg ende la nden behoren tot de Europe se Unie: Belgi ë, Bulgarije, Cyprus, Den emarken, Du itsland, Estland, Finl and, Fran krijk, Gri ekenland, Ho ngarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, L uxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, P olen, Po rtugal, Ro emenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, T sjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. V: Ik zit met een schade. Kan ik de verzekeraar bellen om zeker te weten of ik gedekt ben? A: Een dekking kan niet worden bevestigd op basis van telefonisch verstrekte informatie. U kunt de procedure die dient te worden gevolgd voor het indienen van uw schadedossier raadplegen. Dit document is beschikbaar op Gelieve het schadeaangifte formulier naar behoren in te vullen en sturen naar het adres op het formulier. Het schadeaangifte formulier kan wo rden gedo wnload via de websi te u. Indien u het scha deaangifte formulier wenst te ontvangen via de post of via , gelieve ons uw postadres of elektronisch adres door te geven. Het aangifte formulier dient, samen met al de gen oemde documenten in de b epalingen met betrekking tot de dekking, te worden verstuurd per post naar de Verzekeraar, op het adres Chartis, Afdeling schadebeheer, 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Luxembourg. Uw schad edossier wo rdt door een scha debeheerder beoordeeld op b asis van alle rel evante stu kken en overeenkomstig de al gemene voo rwaarden van d e verz ekering. De sgevallend zal de schadebeheerder u contacteren voor bijkomende informatie. 1

2 UITBREIDING WAARBORG CONSTRUCTEUR Visa Classic Visa CyberCard Visa Classic & Assistance V: Wat dekt de verzekering Uitbreiding waarborg constructeur? A: De verzekering breidt de oorspronkelijke fabrieksgarantie van 24 maanden uit met nog eens 24 maanden. V: Welke goederen worden er gedekt? A: De volgende goederen worden door de uitgebreide garantie gedekt: nieu w WITGOED: wasma chines, droogtrom mels/was-droogcombinaties, vaatwasm achines, fornuizen, ovens, koelkasten, stofzuigers, strijkijzers, broodroosters, elektrische tandenborstels nie uw BRUINGOED: audi o- en videotoestellen zoal s tele visies, l cd-schermen, pl asmaschermen, dvdspelers/recorders, home cinemasystemen, hifi-sy stemen, mp3 -spelers, fototoestellen, video camera's, gpssystemen nie uw GRIJSGOED: comm unicatie- e n comp uterapparatuur zoal s printe rs, laptops, draa gbare telefoon, faxmachines, tablet, smartphone 1) die in het land van verblijf of in Luxemburg, Duitsland, België en Frankrijk zijn aangekocht, 2) die een geldige oorspronkelijke fabrieksgarantie van 24 maanden hebben, 3) en waarvan de aankoopprijs minimaal 50 bedraagt (inclusief btw, exclusief leveringskosten). DEZE VOORWAARDEN ZIJN CUMULATIEF V: Is er een minimale aankoopwaarde? A: De dekking geldt voor goederen met een minimale eenheidswaarde van 50 (inclusief btw). V: In welk land geldt de dekking? A: De de kking geldt in de landen van d e Europese Unie plus Noorwegen, Monaco, Andorra, Liechte nstein en Zwitserland. V: Ik woon in het VK en heb een Kaart. Ik kocht in het VK een magnetron en betaalde daarvoor 150 ( 166) met mijn Kaart. Geldt de dekking? A: Geldt de originele fabrieksgarantie van uw magnetron voor 24 maanden? Zo JA, dan is de magnetron gedekt. Zo NIET, dan geldt de dekking niet. V: Welke defecten worden gedekt? A: De uitgebreide garantie dekt uitsluitend de geval len waarin het verzekerde goed niet meer werkt voor het doel waarvoor het werd ontworpen als gevolg van defecten in materiaal en vakmanschap van het product. Externe schade of schade ten gevolge van een externe oorzaak wordt niet gedekt. De de kking g eldt uitsluitend indien het defect oo k door de originele fab rieksgarantie van 24 maa nden wordt gedekt. De uitgebreide garantiedekking breidt de originele fabrieksgarantie met 24 extra maanden uit. V: Wat is er niet gedekt? A: Het volgende wordt van deze dekking uitgesloten: boten, auto's, motorboten, vliegtuigen of andere gemotoriseerde voertuigen en/of hun onderdelen, items waarvoor de originele fabrieksgarantie meer of minder dan 24 maanden bedraagt, items zonder serienummer, alle verb ruiksgoederen, met inbeg rip van maar niet bepe rkt t ot batterijen, dvd-kopp en, lensfilters, lampen, riemen, zakken, cartridges en dergelijke, items gebruikt of bedoeld voor professionele of commerciële doeleinden, 2

3 kosten voor de herstelling van cosmetische schade wanneer de werking van het toestel onaangetast is, zoals deuken, verf en afwerking, krassen en roest, schade veroorzaakt door een foutieve bediening, schade veroorzaakt door de hersteller, herstelling of schade aan het verzekerde artikel wanneer de herstelling niet door de verzekeraar werd toegestaan, externe schade. V: Moet ik de goederen met de Kaart kopen? A: De goederen moeten met de Kaart worden gekocht voor een minimum waarde van 50 (TTC). V: Ben ik gedekt indien ik het goed gedeeltelijk met mijn Kaart betaal? A: De d ekking gel dt uitsl uitend wanneer d e h ele aankoop met d e Kaa rt werd betaal d. Indi en uit sluitend een deel van de aankoopprijs met de Kaart werd betaald, geldt de dekking niet. V: Bestaat er een limiet voor het verzekerde bedrag? A: Na afloop van de originele fab rieksgarantie be draagt de li miet van het verze kerde bedrag ge durende 2 4 kalendermaanden: Visa Classic per claim/ per jaar Jaar = 12 opeenvolgende maanden Visa CyberCard per claim/ per jaar Visa Classic & Assistance per claim/ per jaar per claim/ per jaar Indien op de datum van de aankoop en op de datum van het schadegeval de Kaarthouder eveneens houder is van ee n g eldige VISA Cla ssic & Assi stance kaart of een geldige VISA Gold kaart, all ebei uitgeven door de Verzekeringsnemer, zal de dekking worden to egepast zo als omsch reven in de alge mene voorwaarden van respectievelijk de VISA Classic & Assistance kaart of VISA Gold kaart, en dit eveneens voor de goederen die zijn betaald met een CyberCard. V: Het verzekerde artikel is stuk. Wat moet ik doen? A: Gelieve de Verzekeraar te contacteren voor toestemming alvorens het stuk te laten he rstellen. Vervolgens, gelieve een schadedossier in te dienen. V: Een wasmachine waarvoor ik in 2008 met mijn Kaart betaalde is stuk. Kan ik er een schade voor indienen? A: De dekking geldt voor alle goederen die tijdens d e duur van de polis met d e Kaart worden gekocht, m.a.w. vanaf 1 januari Alle goederen die vóór die datum werden gekocht zijn niet gedekt. V: Welke documenten moet ik in geval van een schade bezorgen? A: Wanneer u een scha dedossier bij d e verzekeraar indient, mo et u het scha deaangifteformulier ingevuld en ondertekend versturen, samen met: de originele aankoopfactuur of een kopie ervan, en een kopie van het VISA-afschrift ter bevestiging van de aankoop van het verzekerde artikel met de Kaart en met vermelding van het productienummer; een gedetailleerde factuur van de herstelling met daarop: naam, adres en handtekening van de verzekerde datum van het defect merk, type en model van het verzekerde artikel beschrijving van het defect beschrijving van het uitgevoerde werk prijsopgave van de hersteller (met de o fficiële stempel van de he rsteller) met detailge gevens over onderdelen, uitgaven, uurlonen de kostprijs van de prijsopgave zelf is van de dekking uitgesloten een kopie van de originele fabrieksgarantie 3

4 LEVERING VAN VIA INTERNET GEKOCHTE GOEDEREN Visa Classic Visa CyberCard Visa Classic & Assistance V: Wat dekt de verzekering Safe on Line? A: De verzekering biedt dekking wanneer het verzekerde goed n iet geleve rd wordt of niet conform g eleverd wordt. Niet g eleverd bete kent ni et geleve rd binnen de 3 0 kalend erdagen na d ebettering van d e re kening van d e verzekerde zoals vermeld op het ontvangstbewijs. Niet conform geleverd betekent dat het geleverde verze kerde goed voldoet niet aan het op het bestelformulier vermelde fab rieks- of dist ributiekenmerk of het verz ekerde go ed is bij leve ring be schadigd, gebroke n o f onvolledig. V: Welke goederen worden er gedekt? A: De dekking van Safe on Line geldt voor alle nieuwe materiële roerende goederen voor privégebruik, 1) die op het internet werden aangekocht van een verkoper in de Europese Unie of de Verenigde Staten, 2) die per post of privévervoer worden geleverd aan de verzekerde in de Europese Unie en in Noorwegen, Monaco, Andorra, Liechtenstein en Zwitserland, 3) en die met een minimale eenheidswaarde van 50 (inclusief btw) hebben. V: Wat is de dekking voor sets of paren? A: Een paar of set van verzekerde goederen wordt als een geheel gedekt. Voorbeeld: een porseleinen servies V: Is er een minimale aankoopwaarde? A: De dekking geldt voor goederen met een minimale eenheidswaarde van 50 (inclusief btw). V: Ik bestelde bij een onlineverkoper 5 T-shirts tegen 35 per T-shirt. Ze werden nooit geleverd. Kan ik een schade voor 175 indienen? A: De dekking geldt voor goederen met een minimale eenheidswaarde van 50 (inclusief btw) en niet voor het totale bedrag van de bestelling. Aangezien elk T-shirt 35 kost, worden ze niet gedekt. V: Wat is er niet gedekt? A: Alle goederen met een aankoopprijs van minder dan 50 worden van de dekking uitgesloten, alsook: - levende dieren - beperkt houdbare goederen en voedsel - dran ken - planten - gemoto riseerde voertuigen - cash, effecten, obligaties, aandelen en alle eigendomsbewijzen of waardepapieren - juwelen of edelstenen, kunstwerken, goudsmidswerk, zilverwaren met een waarde van meer dan digitale gegevens die op internet worden bekeken of gedownload (mp3's, bestanden, foto's, software enz.) - alle online gekochte diensten - online dienstverlening - items die in een professionele of industriële context worden gebruikt - items die worden gekocht om te worden doorverkocht - items die op veilingwebsites worden gekocht - opzettelijke of criminele daden van de verzekerde - opzettelijk veroorzaakte schade aan het verzekerde item door de verzekerde - niet-levering van het verzekerde item ten gevolge van een staking bij de postdiensten of de vervoerder - schade veroorzaakt door oorlog, terrorisme of natuurramp - alle schadeclaims ten gevolge van frauduleus gebruik van de Kaart 4

5 V: Moet ik de goederen met de Kaart kopen? A: De g oederen m oeten met de Kaa rt worden gekocht e n moet en ee n mini male ee nheidswaarde va n 50 (inclusief btw) hebben. V: Ben ik gedekt indien ik het goed gedeeltelijk met mijn Kaart betaal? A: De d ekking gel dt uitsl uitend wanneer d e h ele aankoop met d e Kaa rt werd betaal d. Indi en uit sluitend een deel van de aankoopprijs met de Kaart werd betaald, geldt de dekking niet. V: Bestaat er een limiet voor het verzekerde bedrag? A: De limiet van het verzekerde bedrag is als volgt: Visa Classic per claim/ per jaar Jaar = 12 opeenvolgende maanden Visa CyberCard per claim/ per jaar Visa Classic & Assistance per claim/ per jaar per claim/ per jaar Indien op de datum van de aankoop en op de datum van het schadegeval de Kaarthouder eveneens houder is van ee n g eldige VISA Cla ssic & Assi stance kaart of een geldige VISA Gold kaart, all ebei uitgeven door de Verzekeringsnemer, zal de dekking worden to egepast zo als omsch reven in de alge mene voorwaarden van respectievelijk de VISA Classic & Assistance kaart of VISA Gold kaart, en dit eveneens voor de goederen die zijn betaald met een CyberCard. V: Wat moet ik doen wanneer een artikel dat ik met de Kaart heb gekocht niet wordt geleverd of bij levering stuk is? A: Wanneer het artikel niet wordt geleverd of bij levering stuk is, neemt u contact op met de verkoper en tracht u tot een minnelijke schikking te komen, bijvoorbeeld vervanging of terugbetaling. Wanneer e r geen o plossing wordt gevonden, d ient u een schadedossier bij de ve rzekeraar in. De schadebeheerder onderhandelt vervolgens met de verkoper om tot een bevredigende oplossing te komen. Indien er binnen de 90 dagen geen oplossing wordt gevonden, betaalt de verzekeraar u de aankoopprijs van het artikel terug. Stuur het artikel naar de verzekerde die de verzendkosten zal dragen. Indien d e verkope r de terug zending van het a rtikel aanvaardt en e en ve rvangend a rtikel ve rstuurt of d e aankoopwaarde aan de verzekerde terugbetaalt, dekt de verzekering de kosten om het artikel naar de verkoper terug te zenden ingeval die niet door de verkoper worden gedragen. Indien de verkoper de terugzending van het a rtikel aanvaardt maar geen vervangend artikel verstuu rt of de aankoopwaarde niet aa n de verzekerde terugbetaalt, dekt de ve rzekering de kosten o m het verzekerde goed naar de verkoper terug te zenden en de aankoopwaarde van het verzekerde goed (exclusief leveringskosten). V: Ik heb mijn aankoop betaald via Pay Pal. Is deze gedekt indien er een probleem optreedt bij levering? A: Opdat een aankoop via internet gedekt is moet de VISA afrekening de exacte prijs van aankoop vermelden van het goed dat werd betaald via Pay Pal. In dat geval zal de verzekering tussenkomen volgens de algemene voorwaarden. Indien, daa rentegen, de Pay Pal w ordt voorzien me t een globaal be drag en er gee n spoo r is van d e aankooptransactie via internet van het g oed in kwestie van de VISA kaart naar Pay Pal, zal de verzekering niet tussenkomen. V: Welke documenten moet ik in geval van een schade bezorgen? A: Wanneer u een scha dedossier bij d e verzekeraar indient, mo et u het scha deaangifteformulier ingevuld en ondertekend versturen, samen met: 5

6 een afd ruk van de orderbevestiging ( ), elke bevestigi ng van de o rder door de ve rkoper of e en schermafdruk van de order een kopie v an het VISA-afsch rift of debetb ericht v an de verze kerde ter bevestigin g van het (d e) gedebiteerde bedrag(en) van het order in geval van levering door een privévervoerder: het ontvangstbewijs in geval van levering per post: het volgdocument van de levering dat de verzekerde in zijn/haar bezit heeft ingeval het verzekerde go ed naar de v erkoper wordt teruggezonden: het ontv angstbewijs ter bevestiging van de vervoerkosten 6

7 AANKOOP Visa Classic Visa CyberCard Visa Classic & Assistance V: Wat dekt de Aankoopverzekering? A: De verzekering dekt het verzekerde goed tegen accidentele schade en gekwalificeerde diefstal (diefstal met geweldpleging of door inbraak). In geval van accide ntele schad e de kt de verze kering de h erstellingskosten of de a ankoopprijs van het verzekerde goed. In geval van gekwalificeerde diefstal betaalt de verzekering de aankoopprijs van het verzekerde goed terug. V: Welke goederen worden er gedekt? A: Elk roerend goed met e en minimale eenheidswaarde van 50 (inclusief btw) dat nieuw d oor de verzekerde werd gekocht en dat volledig met de Kaart werd betaald, wordt door Aankoopverzekering gedekt. V: Wat is de dekking voor sets of paren? A: Een paar of set van verzekerde goederen wordt als een geheel gedekt. Voorbeeld: een porseleinen servies V: Wat is er niet gedekt? A: Alle goederen met een aankoopprijs van minder dan 50 worden van de dekking uitgesloten, alsook: - juwelen (voorwerpen di e door ee n p ersoon worden ge dragen en di e ge deeltelijk of vol ledig van edelmetalen of -stenen zijn gemaakt) - bont - levende dieren - planten - beperkt houdbare goederen of dranken - vr eemde valuta - vervoersd ocumenten - alle waardepapieren - nieuwe of tweedehandse gemotoriseerde voertuigen - en gsm's V: Moet ik de goederen met de Kaart kopen? A: De g oederen m oeten met de Kaa rt worden gekocht e n moet en ee n mini male ee nheidswaarde va n 50 (inclusief btw) hebben. V: Is er een minimale aankoopwaarde? A: De dekking geldt voor goederen met een minimale eenheidswaarde van 50 (inclusief btw). V: Geldt de dekking indien het goed gedeeltelijk met de Kaart wordt betaald? A: De d ekking gel dt uitsl uitend wanneer d e h ele aankoop met d e Kaa rt werd betaal d. Indi en uit sluitend een deel van de aankoopprijs met de Kaart werd betaald, geldt de dekking niet. V: Ik kocht een gouden halssnoer met mijn Kaart. Geldt de dekking? A: Het gouden halssnoer wordt beschouwd als een juweel en is bijgevolg van de dekking uitgesloten. V: Mijn horloge viel op de grond en is stuk. Kan ik er een schade voor indienen? A: Is uw horloge gedeeltelijk of volledig van edelmetaal en/of edelstenen gemaakt? Zo JA, dan wordt het horloge als een juweel beschouwd en is het bijgevolg van de dekking uitgesloten. Zo NIET, kunt u een schadedossier indienen. 7

8 V: Ik deed mijn vriend een gsm cadeau die vervolgens werd gestolen. Kan ik er een schade voor indienen? A: Gsm's zijn van de dekking uitgesloten, zoals vermeld op de lijst met uitsluitingen in uw polisvoorwaarden. V: Bestaat er een limiet voor het verzekerde bedrag? A: De limiet van het verzekerde bedrag is als volgt: Visa Classic per claim/ per jaar Jaar = 12 opeenvolgende maanden Visa CyberCard per claim/ per jaar Visa Classic & Assistance per claim/ per jaar per claim/ per jaar V: Wat is de duur van de dekking? A: De de kking wo rdt verworven voo r zover de g ekwalificeerde diefstal of a ccidentele sch ade zi ch vo ordoet binnen de: Visa Classic Visa CyberCard Visa Classic & Assistance 30 dagen 30 dagen 90 dagen vanaf de dag van de aankoop of de dag van de levering van het verzekerde goed. 90 dagen Indien op de datum van de aankoop en op de datum van het schadegeval de Kaarthouder eveneens houder is van ee n g eldige VISA Cla ssic & Assi stance kaart of een geldige VISA Gold kaart, all ebei uitgeven door de Verzekeringsnemer, zal de dekking worden to egepast zo als omsch reven in de alge mene voorwaarden van respectievelijk de VISA Classic & Assistance kaart of VISA Gold kaart, en dit eveneens voor de goederen die zijn betaald met een CyberCard. V: Welke documenten moet ik in geval van een schade bezorgen? A: Wanneer u een scha dedossier bij d e verzekeraar indient, mo et u het scha deaangifteformulier ingevuld en ondertekend versturen. In elk geval moet de verzekerde de verzekeraar ook het volgende bezorgen: het VISA-afschrift ter bevestiging van de betaling van het verzekerde goed met de Kaart elk be wijsstuk dat het verze kerde g oed, alsoo k de aankoop prijs en d atum kan id entificeren, zoal s ee n factuur, ontvangstbewijs enz. In geval van gekwalificeerde diefstal moet de verze kerde de v olgende do cumenten n aar de verze keraar sturen: het originele politieverslag elk bewijs van verlies, zoals: in geval van diefstal met geweld pleging: een atte st, zoal s ee n medisch a ttest of een schriftelijke getuigenis in geval van diefstal door inbraak: elk document ter bevestiging van de schade, zoals de prijsopgave of factuur van de herstellin g van het slot of sluitmecha nisme of een kopie va n de verkl aring voor d e autoverzekering, brandverzekering of woningverzekering In geval van accidentele schade moet de verze kerde ook de volgende do cumenten naar de verze keraar sturen: het origineel van de prijsopgave of factuur van de herstelling, of een certificaa t van de verkop er, met bi jzonderheden van de aa rd van de sch ade en b evestiging dat h et verzekerde goed onherstelbaar is 8

9 REIS Visa Classic & Assistance ALGEMENE VRAGEN V: Welke reizen zijn gedekt? A: De dekking van de reisverzekering geldt voor alle reizen, privé en professioneel, 1) verder dan 100 kilometer van de woonplaats van de verzekerde, 2) waarbij minstens één nacht op voorhand wordt geboekt, 3) voor een periode van maximaal 90 opeenvolgende dagen, 4) en op voorwaarde dat minstens 50% van de vervoers- of verblijfskosten met de Kaart werden betaald. V: Wat wordt er beschouwd als een zakenreis gedekt door deze verzekering? A: Elke verplaatsing van de Kaarthouder, zoals hierboven beschreven, in het kader van de uitoefening van zijn beroep als werknemer, eigenaar of zaakvoerder van de Vennootschap, hoofdtitularis van de Kaart rekening, en waarvoor minstens 50% van het transport of verblijf werd betaald met een Kaart ter beschikking gesteld aan de Kaarthouder door de Vennootschap waar de Kaarthouder werkt als werknem er of waarvan hij/zij eigenaar of zaakvoerder is. V: Wat wordt er beschouwd als een betaling met de Kaart? A: Elke betaling die wordt uitgevoerd: door een (papieren) ontvangstbewijs te ondertekenen, of door met een pincode van de Kaart een verrichting toe te staan, of door het nummer van u w Kaart mee te delen, dat samen met de datum schrif telijk of via de comp uter (het internet of andere vorm van e-commercel) door de dienstverlener, luchtvaartmaatschappij of het reisbureau wordt geregistreerd. V: Wie wordt er gedekt? A: Onder deze polis zijn de volgende personen gedekt: In het kader van een privé-reis: de Kaa rthouder die binnen d e Eu ropese Unie pl us Noorwegen, Mon aco, Ando rra, Liechtenstein en Zwitserland verblijft de echtgeno(o)t(e)/partner, kinderen van de Kaarthouder In het kader van een zakenreis: de Kaa rthouder die binnen d e Eu ropese Unie pl us Noorwegen, Mon aco, Ando rra, Liechtenstein en Zwitserland verblijft 9

10 REISANNULERING & -ONDERBREKING V: Wat dekt de waarborg reisannulering en -onderbreking? A: De verzekeraar vergoedt het volgende: In geval van een annulering of wijziging de niet-verhaalbare bedragen waarvoor de verzekerde volgens de algemene voorwaarden van de reisovereenkomst wettelijk aansprakelijk is. In geval van een onderbreking het deel van de niet-gebruikte diensten op pro-rata-temporisbasis. De verzekeraar vergoedt de niet-verhaalbare bedragen. De luchthaventaksen moeten op het reisbureau worden verhaald. V: Wat is de limiet van het verzekerde bedrag? A: De dekking geldt tot Visa Classic & Assistance per reis, per gezin, per jaar per reis, per gezin, per jaar Indien op de datum van de aankoop en op de datum van het schadegeval de Kaarthouder eveneens houder is van ee n g eldige VISA Cla ssic & Assi stance kaart of een geldige VISA Gold kaart, all ebei uitgeven door de Verzekeringsnemer, zal de dekking worden to egepast zo als omsch reven in de alge mene voorwaarden van respectievelijk de VISA Classic & Assistance kaart of VISA Gold kaart, en dit eveneens voor de goederen die zijn betaald met een CyberCard. V: Aan welke voorwaarden is de dekking onderworpen? A: Enkel in de volgende gevallen is er een vergoeding aan de verzekerde verschuldigd: Ziekte, ongeval of overlijden van o de verzekerde o zijn/ha ar echtgeno(o)t(e)/partner o ouders/grootouders (niet verder dan de 2e graad) o afstammelingen (niet verder dan de 2e graad) o broe rs, zussen o familieleden door huwelijk (niet verder dan de 2e graad) o familieleden door verwantschap (niet verder dan de 2e graad) o o reisgezellen vermeld op het registratieformulier partners, of ande re p ersonen die de verze kerde tijdelijk verva ngen i n de context van hun beroepsactiviteiten (bv.: artsen, apothekers enz.) Deze personen ontvangen geen vergoeding indien zij niet de verzekerde zijn. Voorbeeld 1: De grootouders gaan op privé reis. Hun kleinkind wordt erg ziek en ligt in het ziekenhuis. Indien de reis voor minstens 50% met de Kaart werd betaald, zijn beiden gedekt voor annulering of inkorting van de reis. Voorbeeld 2: De Kaarthouder gaat met zijn zu s op privé reis; de reis werd met de Kaart betaald. De zus wordt ziek en de reis mo et wo rden g eannuleerd. De Ka arthouder is verzekerd en kan zijn deel van de reisko sten terugvorderen, maar niet de reiskosten van zijn zus aangezien zij niet verzekerd is. Voorbeeld 3: De Kaa rthouder gaat op privé reis m et zijn vrien din die niet o p hetzelfde adres woont al s hij; de reis werd met de Kaart betaald. De Kaarthouder is ziek en de reis moet worden geannuleerd. De Kaarthouder is verzekerd en kan zijn deel van de reiskosten terugvorderen, maar niet de reiskosten van zijn vriendin aangezien zij niet verzekerd is. Voorbeeld 4: De Ka arthouder gaat op privé reis met zijn pa rtner die op hetzelfde adres woont als hij; de reis werd met de Kaart betaald. De Kaarthouder is ziek en de reis moet worden geannuleerd. Zowel de Kaarthouder als zijn partner zijn verzekerd en hij kan alle reiskosten terugvorderen. Voorbeeld 5: De Kaarthouder gaat op zakenreis (voor definitie zie p. 8) met zijn partner die op hetzelfde adres woont al s hij ; de reis werd volledi g b etaald met de Kaart. De K aarthouder i s zie k en de reis mo et wo rden geannuleerd. De Kaarth ouder i s verze kerd en kan zijn de el van de rei skosten terugvo rderen, maar ni et de reiskosten van zijn partner die niet verzekerd is. 10

11 Grote m ateriële sch ade (brand, di efstal, watersch ade, expl osie, insto rting) aan d e woonpl aats of bedrijfsruimten van de verzekerde. Gekwalificeerde diefstal van de reisd ocumenten (paspoort of identiteitskaa rt die door de vervoersmaatschappij wo rden verei st voor ee n verzeke rde b uitenlandse reis) maximaal 4 8 uur vóó r h et vertrek: o diefstal met geweldpleging: elke fysieke bedreiging of elk fysiek geweld door een derde partij o diefstal door inbraak: inbraak in een met een sleutel afgesloten ruimte of motorvoertuig Het voordeel komt boven op elke andere schadevergoeding van de vervoerder. De terugbetaling is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van de verzekerde. V: Ik ben ziek en heb van de arts een medisch attest gekregen dat ik niet kan reizen. Wat moet ik doen? A: Gelieve de reis bij uw reisbureau/luchtvaartmaatschappij enz. te ANNULEREN. Indien u de vlucht annuleert, moet u een terugbetaling van de luchthaventaksen vragen. Gelieve een schadedossier in te dienen. V: Ik heb mijn visum / paspoort enz. dat ik nodig heb om te reizen, niet ontvangen. Ik had geen tijd om mijn ticket op te halen. Ik kreeg niet de nodige inentingen. Ben ik gedekt voor een annulering van de reis? A: Dit wordt niet gedekt onder de huidige verzekering. V: Ik kocht voor 20 een reisannulatieverzekering bij mijn reisbureau. Kan ik die premie van 20 terugvorderen als ik mijn reis annuleer? A: De premie van een bijkomende reisannulatieverzekering wordt niet door deze verzekering gedekt. V: Binnen 4 dagen vertrek ik op reis. Gisteren werd mijn paspoort gestolen en ik mag niet zonder paspoort reizen. Kan ik de reis annuleren en de annulatiekosten terugvorderen? A: Indien u binne n 4 dagen op reis ve rtrekt, moet u de lokale autoriteiten contacteren om een vervangingsdocument te ontvangen. Indien u ervoor kiest om uw reis te annuleren, geldt de dekking niet. V: In juli werd bij mij diabetes/kanker enz. vastgesteld. Ik boekte mijn reis in september. Omwille van mijn ziekte voel ik me op dit ogenblik niet goed/moet ik een behandeling ondergaan en ik wil de reis annuleren. Ben ik gedekt? A: De de kking gel dt niet v oor reizen di e word en geannuleerd o mwille va n e en o nstabiele zie kte die v óór de boeking van de reis bekend was. V: Op reis brak ik mijn teen/kreeg ik een verkoudheid/koortsblaasje op mijn lip. Ik besloot mijn reis te beëindigen en nam een vlucht terug naar huis. Ben ik gedekt voor de niet-gebruikte reisdagen? A: Een oppervlakkige ziekte die ter plaatse kan worden behandeld, wordt niet gedekt. V: Mijn vrouw is 8 maanden zwanger. We boekten een reis naar Madrid. In de luchthaven weigerde het luchthavenpersoneel ons de toegang tot het vliegtuig. Kunnen we een schadeclaim indienen voor de annulering van onze reis? A: De dekking geldt niet wanneer de vervoerder de toegang weigert. V: We boekten een reis toen mijn vrouw 5 maanden zwanger was. Omwille van complicaties moeten we de reis nu annuleren. Zijn we gedekt? A: De dekking geldt voor de annulering omwille van zwangerschapscomplicaties. V: Welke documenten moet ik in geval van een schade bezorgen? A: Wanneer u een schadedossier bij de verzekeraar indient, gelieve naar verzekeraar te bezorgen: het ingevulde en ondertekende schadeaangifteformulier met vermelding van het tijdstip en de plaats van de voorvallen het bewijs dat de verzekerde reis met de Kaart werd betaald - In geval van annulering van de reis: 11

12 bevestiging van de reservatie bewijs van de annulering - In geval van onderbreking van de reis: bevestiging van de reservatie verklaring van het reisbureau ter bevestiging van het aantal niet-gebruikte dagen - In geval van overlijden: overlijdensakt e - In geval van ziekte: medisch attest - In geval van grote materiële schade: document ter bevestiging van de voorvallen dat werd uitgereikt door de lokale autoriteiten (politieverslag, verklaring van de brandweer enz.) VLUCHTVERTRAGING V: Wat dekt de waarborg Vluchtvertraging? A: De verzekeraar vergoedt de uitgaven van de verzekerde voor: - maaltijden, - dranken en hapjes, - verblijfskosten, - vervoer van en naar de luchthaven of terminal, indien die vertraging meer dan 4 u ur bedraagt vanaf de oor spronkelijke vertrektijd die o p de reisdocumenten staat vermeld. De dekking wordt in de volgende omstandigheden toegekend: 1- vertraging of annulering van de geboekte en bevestigde lijnvlucht 2- onvrijwillige weigering van toegang aan boord omwille van overboeking op de geboekte en bevestigde lijnvlucht 3- late aan komst van d e reg uliere verbindi ngsvlucht wa ardoor de verzekerde d e volgend e verbindingslijnvlucht mist Voorbeeld 1: De verzekerde belde de luchtvaartmaatschappij 24 uur op voorhand en de vlucht werd bevestigd. Bij aankomst in de lu chthaven stelt de verzekerde vast dat de v lucht vertraging heeft of g eannuleerd is de dekking is van toepassing. Voorbeeld 2: De Kaarthouder komt in d e luchthaven aan en wordt aan de i ncheckbalie de t oegang geweigerd omwille van een overboeking de dekking is van toepassing. Alleen de lijnvluchten van luchtvaartmaatschappijen die hun dienstregeling publiceren worden gedekt. Het voordeel komt boven op elke andere schadevergoeding van de vervoerder. De terugbetaling is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van de verzekerde aan de hand van ontvangstbewijzen. V: Wat is de limiet van het verzekerde bedrag? A: De dekking geldt tot maximaal Visa Classic & Assistance 250 per reis, per gezin 500 per reis, per gezin 12

13 Indien op de datum van de aankoop en op de datum van het schadegeval de Kaarthouder eveneens houder is van ee n g eldige VISA Cla ssic & Assi stance kaart of een geldige VISA Gold kaart, all ebei uitgeven door de Verzekeringsnemer, zal de dekking worden to egepast zo als omsch reven in de alge mene voorwaarden van respectievelijk de VISA Classic & Assistance kaart of VISA Gold kaart, en dit eveneens voor de goederen die zijn betaald met een CyberCard. V: Aan welke voorwaarde is de dekking onderworpen? A: De dekking wordt toegekend indien er binnen de 4 uur na de geplande vertrektijd (of werkelijke aankomsttijd van de verbi ndingsvlucht) van een op voorha nd g eboekte en bevestigde re guliere vlucht geen ve rgelijkbaar alternatief vervoer door de vervoerder ter beschikking wordt gesteld. V: Mijn vlucht werd geannuleerd omdat de luchtvaartmaatschappij/luchthaven staakt. Ben ik gedekt? A: De dekking geldt niet voor een vertraging ten gevolge van een staking. V: Mijn vlucht heeft meer dan 4 uur vertraging. Ontvang ik van de verzekeraar het forfaitaire bedrag van 250 / 500? A: Bij deze verze kering moet er gee n forfaitair b edrag wo rden betaald. Indien de de kking geldt, betaalt de verzekeraar op basis van de ontvangstbewijzen de WERKELIJKE KOSTEN v oor maaltijden, dranken, v erblijf, vervoer van en naar de luchthaven of terminal tot maximaal 250 / 500 terug. V: Welke documenten moet ik in geval van een schade bezorgen? A: Wanneer u een schadedossier bij de verzekeraar indient, gelieve naar verzekeraar te bezorgen: het ingevulde en ondertekende schadeaangifteformulier met vermelding van het tijdstip en de plaats van de voorvallen het bewijs dat de verzekerde reis met de Kaart werd betaald bewijs van vertraging (attest) van de vervoerder het origineel van ontvangstbewijzen/biljetten bijzonderheden van de schadevergoeding die door de vervoerder werd betaald BAGAGEVERTRAGING V: Wat dekt de waarborg bagagevertraging? A: Indien de geregistreerde bagage met meer dan 4 uur vertraging wordt afgeleverd, vergoedt de verzekeraar de aankoop van dringende noodzakelijke vervangartikelen. Voorbeeld van d ringende noodzakelijke arti kelen: toi letgerief, ve rvangende kleding, specifieke babyartikelen, zwemkleding (indien zomervakantie) enz. Het voordeel komt boven op elke andere schadevergoeding van de vervoerder. De terugbetaling is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van de verzekerde aan de hand van ontvangstbewijzen. V: Wat is de limiet van het verzekerde bedrag? A: De dekking geldt tot maximaal Visa Classic & Assistance 500 per reis, per gezin per reis, per gezin Indien op de datum van de aankoop en op de datum van het schadegeval de Kaarthouder eveneens houder is van ee n g eldige VISA Cla ssic & Assi stance kaart of een geldige VISA Gold kaart, all ebei uitgeven door de Verzekeringsnemer, zal de dekking worden to egepast zo als omsch reven in de alge mene voorwaarden van respectievelijk de VISA Classic & Assistance kaart of VISA Gold kaart, en dit eveneens voor de goederen die zijn betaald met een CyberCard. V: Aan welke voorwaarden is de dekking onderworpen? A: De dekking geldt onder de volgende voorwaarden: 13

14 - de aankopen moeten gedaan zijn voordat de bagage aan de verzekerde werd terugbezorgd - de aankopen moeten gedaan zijn in het land van bestemming V: Toen mijn bagage niet aankwam, heb ik onmiddellijk vervangende kleding gekocht. Mijn bagage werd 3 uur later in mijn hotel bezorgd. Kan ik een schade indienen? A: De dekking geldt uitsluitend wanneer de bagage meer dan 4 uur vertraging oploopt. V: Toen mijn bagage niet aankwam, heb ik de luchthaven verlaten zonder met de luchtvaartmaatschappij te spreken. Ik heb geen Property Irregularity Report. Kan ik een schade indienen? A: De de kking geldt en kel wann eer d e verze kerde een Pro perty Irregul arity Rep ort aan d e verze keraar kan voorleggen. V: Wat is een Property Irregularity Report? A: Met e en Property Irregularity Report (PIR) wordt verloren/beschadigde bagage in e en luchthaven gemeld. Wanneer u uw baga geproblemen aan de bagag edienst in de luchthaven gaa t melden, moet de luchtvaartmaatschappij of beambte een Property Irregularity Report (PIR) invullen en u een kopie bezorgen. V: Toen mijn bagage niet aankwam, kocht ik parfum voor mijn echtgenoot en mezelf. Kan ik een schade indienen? A: De dekking geldt uitsluitend voor dringende noodzakelijke vervangartikelen. Luxeparfums behoren daar niet toe. De dekking geldt bijgevolg niet. V: Toen mijn bagage niet aankwam, kocht ik niets op mijn bestemming. Bij mijn terugkeer thuis kocht ik vervangende kleding. Kan ik een schade indienen? A: De dekking geldt uitsluitend voor dringende noodzakelijke aankopen op de bestemming. Aangezien u na uw terugkeer vervangartikelen kocht, geldt de dekking niet. V: Mijn bagage werd met vertraging bezorgd omdat de luchtvaartmaatschappij/luchthaven staakte. Ben ik gedekt? A: De d ekking g eldt ni et voor ee n v ertraging ten gevol ge van een st aking die meer dan 2 4 u ur vóór de vertrektijd werd aangekondigd. V: Welke documenten moet ik in geval van een schade bezorgen? A: Wanneer u een schadedossier bij de verzekeraar indient, gelieve naar verzekeraar te bezorgen: het ingevulde en ondertekende schadeaangifteformulier met vermelding van het tijdstip en de plaats van de voorvallen het bewijs dat de verzekerde reis met de Kaart werd betaald het Property Irregularity Report het origineel van ontvangstbewijzen/biljetten bijzonderheden van de schadevergoeding die door de vervoerder werd betaald HERWAARDERING VAN DE VERVOERBEWIJZEN V: Wat dekt de waarborg Herwaardering van de vervoerbewijzen? A: De verzekeraar vergoedt alle extra kosten die d e verzekerde oploopt om zijn vervoerbewijs heen of weer om te schakelen naar een categorie van een gelijkaardige of hogere klasse. V: Wat is de limiet van het verzekerde bedrag? A: De dekking geldt tot maximaal Visa Classic & Assistance per reis, per gezin per reis, per gezin 14

15 Het voordeel komt boven op elke andere schadevergoeding van de vervoerder. De terugbetaling is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van de verzekerde aan de hand van ontvangstbewijzen. Indien op de datum van de aankoop en op de datum van het schadegeval de Kaarthouder eveneens houder is van ee n g eldige VISA Cla ssic & Assi stance kaart of een geldige VISA Gold kaart, all ebei uitgeven door de Verzekeringsnemer, zal de dekking worden to egepast zo als omsch reven in de alge mene voorwaarden van respectievelijk de VISA Classic & Assistance kaart of VISA Gold kaart, en dit eveneens voor de goederen die zijn betaald met een CyberCard. V: Aan welke voorwaarde is de dekking onderworpen? A: Deze dekking geldt in de volgende gevallen: indien het ve rtrek van een bevestig de li jnvlucht of specifieke e n regulie re trein verbinding mi nstens 4 uu r vertraging heeft of wordt geannuleerd, of indien de verzekerde geen plaats bekomt op een bevestigde lijnvlucht of een treinverbinding wegens, of indien de verzekerde zijn aansluiting op de plaats van ove rstappen mist wegens het laattijdig aankomen van de verbindinggevende vlucht of treinverbinding EN indien de vervoerder de verzeke rde bi nnen de 4 uu r na de gepla nde vertre ktijd van de vlucht of treinverbinding geen ander vervoermiddel ter beschikking stelt. Deze dekking is uitsluitend van kracht indien het nieuwe vervoerbewijs met de Kaart wordt betaald. V: Mijn vlucht werd met 6 uur vertraagd. Na 2 uur wachten stelde een medewerker van de luchtvaartmaatschappij mij voor om een andere vlucht te nemen die binnen de 3 uur vertrok. Ik gaf er de voorkeur aan om een ticket te kopen voor een vlucht van een andere luchtvaartmaatschappij die binnen 1 uur vertrok. Ben ik gedekt? A: Het voordeel geldt niet indien de verze kerde het alte rnatieve vervoermiddel weigert dat binnen de 4 uu r na de originele vertrektijd van de reguliere vlucht door de vervoerder wordt aangeboden. V: Mijn vlucht werd met 8 uur vertraagd. Na 2 uur wachten stelde een medewerker van de luchtvaartmaatschappij mij voor om een vlucht te nemen die morgen vertrekt. Ik gaf er de voorkeur aan om een ticket te kopen voor een vlucht van een andere luchtvaartmaatschappij die dezelfde dag vertrok. Ben ik gedekt? A: Indien h et aanb od van de lu chtvaartmaatschappij ni et redelijk i s (t e lang e vertraging, slechtere omstandigheden enz.), geldt de verzekering. V: Welke documenten moet ik in geval van een schade bezorgen? A: Wanneer u een schadedossier bij de verzekeraar indient, gelieve naar verzekeraar te bezorgen: het ingevuld e en ond ertekende aangifteformulier m et ve rmelding van het tijdstip e n de plaats va n d e voorvallen het bewijs dat de verzekerde reis met de Kaart werd betaald attest van de vervoerder bewijs dat de bijkomende reiskosten met de Kaart werden betaald 15

16 PERSOONLIJKE VEILIGHEID: DIEFSTAL LEDERWAREN, PAPIEREN & SLEUTELS V: Wat dekt de persoonlijke veiligheidsverzekering? A: De dekking geldt in geval van gekwalificeerde diefstal (diefstal met geweldpleging of door inbraak) van - sleutels: sleutels (inclusief sloten) van het eerste en tweede verblijf en van gemotoriseerde voertuigen - documenten: nation ale i dentiteitskaart, rijbewij s en kentekenbewijs, vaa rvergunning, jachtvergunning, visvergunning, inschrijvingskaart en paspoort van de verzekerde - lederwaren: handtas, portefeuille en kaartenhouder van de verzekerde De dekking geldt voor sleutels en documenten: terugbetaling van de vervangingskosten lederwaren: terugbetaling van de herstellings- of vervangingskosten De kosten worden gedragen mits aftrek van de waardevermindering: 10% van de aankoopwaarde per jaar; max. wordt er 70% van de aankoopprijs (inclusief btw) vanaf de aankoopdatum afgetrokken. V: Wie wordt er gedekt? A: De Kaarthouder. V: Wat is de limiet van het verzekerde bedrag? A: De dekking geldt tot maximaal: sleutels en documenten: 150 per schadegeval per periode van 12 opeenvolgende maanden lederwaren: 250 per schadegeval per periode van 12 opeenvolgende maanden De totale terugbetaling bedraagt niet meer dan 400 per schadegeval per periode van 12 opeenvolgende maanden. V: Wat is er van de dekking uitgesloten? A: Het volgende wordt van deze dekking uitgesloten: een opzettelijke fout door de verzekerde de verdwijning of het verlies van de verzekerde goederen inhoud van de lederwaren (behalve portefeuille, kaartenhouder, sleutels of documenten) juwelen en a ndere waard evolle voorwerpe n die o p het ogen blik van de ge kwalificeerde diefstal door de verzekerde werden gedragen diefstal zonder geweld of inbraak V: Kan ik een schade indienen voor de portefeuille en sleutels die in mijn gestolen handtas zaten? A: Indien er in de ge stolen handta s sl eutels e n do cumenten za ten, kunt u d aarvoor oo k een sch adedossier indienen. Alle andere inhoud van de handtas wordt van de dekking uitgesloten. De bijdrage van de verzekeraar is beperkt tot 400 per schadegeval. V: Mijn handtas werd gestolen. Wat moet ik doen? A: Gelieve een schadedossier in te dienen. V: Ik liet mijn portefeuille op de kassa achter en was verstrooid; mijn portefeuille is weg. Wat moet ik doen? A: Gelieve een schadedossier in te dienen. 16

17 V: Ik liet mijn handtas achter in het open kastje in mijn fitnesscentrum; toen ik uit de douche kwam, was mijn handtas weg. Wat moet ik doen? A: Gelieve een schadedossier in te dienen. V: Welke documenten moet ik in geval van een schade bezorgen? A: Wanneer u een scha dedossier bij d e verzekeraar indient, mo et u het scha deaangifteformulier ingevuld en ondertekend versturen, samen met: - in alle gevallen het politieverslag - in geval van gekwalificeerde diefstal van sleutels originele factuur van de vervanging - in geval va n gekwalificeerde diefstal van documenten kopie voor- en achterzijde van de ve rvangen officiële administratieve documenten en de factuur van de vervangingskosten - in geval va n ge kwalificeerde dief stal van led erwaren originele aankoopfactuur van ge stolen of beschadigde lederwaren + alle bewijzen van de geweldpleging 17

18 DEKKING VAN DE VRIJSTELLING VAN DE HUURWAGEN V: Wat dekt de dekking van de Vrijstelling van de huurwagen? A: In geval van materiële schade bij diefstal vergoedt de verzekeraar de kosten voor herstelling of reparatie van de huurwagen in zijn oorspronkelijke staat tot maximaal het bedrag van het eigen risico in de huurovereenkomst. De vergoeding omvat: a) indien de verzekerde de verzekering van het autoverhuurbedrijf niet heeft aanvaard het bedrag van het eigen risico dat in de huurovereenkomst wordt voorzien (hoog eigen risico), OF b) indien de verzekerde de verzekering van het autoverhuurbedrijf heeft aanvaard het bedrag van het nietaflosbare eigen risico dat in de huurovereenkomst wordt voorzien (laag eigen risico) Deze verzekering komt ALTIJD boven op de verzekeringsovereenkomst van het autoverhuurbedrijf. V: Wat is een hoog eigen risico? A: Wanneer u een auto huurt die beschadigd raakt of wordt gesloten, bent u aansprakelijk voor een zeer hoog eigen risico dat so ms zelfs gelij k is aan de total e waarde va n de auto. Dit eigen risico is van toe passing wanneer u bij uw hu urovereenkomst een bijko mende verzekering (Collision Da mage Waiver) va n het autoverhuurbedrijf weigert te kopen. V: Wat is een laag eigen risico? A: Wanneer u een auto huurt en een bijkom ende v erzekering (Colli sion Dam age Waiver) van he t autoverhuurbedrijf koopt, wordt het ei gen risico ve rlaagd waa rvoor u aansprakelijk bent wan neer de auto beschadigd raakt of wordt gestolen. V: Wie wordt er gedekt? A: De Kaarthouder. Personen die samen me t de Ka arthouder reizen e n met de huur wagen rijden, zijn g edekt indien hun na am o p voorhand in de huurovereenkomst wordt vermeld. De bestuurder moet een geldig rijbewijs hebben. V: Wat is de limiet van het verzekerde bedrag? A: De dekking geldt tot maximaal per schadegeval. Eigen risico bedraagt 75 per schadegeval. Indien de he rstellings- of vervanging skosten mee r dan 75 bedrage n, wordt het totale bedrag van de herstellings- of vervangin gskosten aan de verze kerde terug betaald, met een maximum van en tot maximaal het bedrag van het eigen risico in de huurovereenkomst. V: Aan welke voorwaarde is de dekking onderworpen? A: De dekking geldt onder de volgende voorwaarden: 1) de huurwagen moet volledig met de Kaart worden betaald 2) de huurperiode mag maximaal 30 dagen bedragen Indien de overeenkomst voor 31 dagen of me er wordt afge sloten, geldt de dekking zelfs nie t voor de eerste 30 dagen! 3) de namen van de bestuurders moeten duidelijk in de huurovereenkomst worden vermeld. V: Waar geldt de dekking? A: De d ekking gel dt werel dwijd, behalve bin nen ee n straal va n 1 00 km va naf de woonplaats of pe rmanente verblijfplaats van de verzekerde. De dekking geldt ook binnen deze straal van 100 km voor reizen met d e huurwagen, indien de afstand tot de bestemming groter is dan 100 km. 18

19 OPDAT DE REIS GE DEKT ZO U Z IJN, M OET MINSTENS ÉÉN NA CHT OP V OORHAND WORDEN GEBOEKT Voorbeeld: Indien de cliënt een auto huurt om voor een vakantie van Parijs tot Nice te reizen (meer dan 1 nacht op voorhand geboekt), geldt de dekking voor de totale reisafstand. V: Welke documenten moet ik in geval van een schade bezorgen? A: Wanneer u een scha dedossier bij d e verzekeraar indient, mo et u het scha deaangifteformulier ingevuld en ondertekend versturen, samen met: het verslag van het ongeval of van de polis bewijs dat de huurwagen met de Kaart werd betaald 19

- SCHADEAANGIFTE - «Plus Zichtrekening»

- SCHADEAANGIFTE - «Plus Zichtrekening» - SCHADEAANGIFTE - «Plus Zichtrekening» ALGEMENE INFORMATIE De Plus zichtrekening is een rekening van: Beobank NV/SA Boulevard Général Jacques 263g B-1050 Bruxelles België Verzekeringmaatschappij: De dekking

Nadere informatie

ING Luxemburg - Visa AANGIFTE SCHADEGEVAL Polisnummer

ING Luxemburg - Visa AANGIFTE SCHADEGEVAL Polisnummer Geachte heer, mevrouw, Om een dossier voor een schadegeval in te dienen, verzoeken wij u deze verklaring in te vullen en te ondertekenen. De verklaring met alle bewijsstukken van de schade dient uiterlijk

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van het contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Belfius MasterCard Platinum

Belfius MasterCard Platinum Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Belfius MasterCard Platinum Polis 2.040.119 Reisverzekering Schadeaangifte Algemene gegevens

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Reisannulatie Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 6) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Reisannulatie Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 6) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS Reisannulatie Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 6) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

Een wereld van privileges

Een wereld van privileges Een wereld van privileges Conciërgediensten op maat, exclusieve aanbiedingen en privileges voor leden, een complete verzekering en volledige bijstand. Bovendien zijn de opname- en betalingslimieten aangepast

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Herwaardering van de tickets Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Herwaardering van de tickets Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L ALGEMENE GEGEVENS Herwaardering van de tickets Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch

Nadere informatie

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel 1 ECC-Net: Travel app Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland Een gezamenlijk project van het Netwerk van Europese Consumentencentra Naam van de APP ECC-Net:

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - AANKOOPVERZEKERING Polisnummer: 64813368-64813373 -64813374-64813375 -64813376 64813377-64817253 64817254 64818640-64823002

- SCHADEAANGIFTE - AANKOOPVERZEKERING Polisnummer: 64813368-64813373 -64813374-64813375 -64813376 64813377-64817253 64817254 64818640-64823002 ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kaart: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g B -1050 Brussel - België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven door Chubb Insurance Company of Europe

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

Student Travel Insurance

Student Travel Insurance Veelgestelde Vragen Wat wordt er gedekt door SIP? SIP dekt gezondheidszorg, dringende tandartskosten, buitengewone kosten in geval van ongevallen/ziektes zoals repatriëring, aansprakelijkheid, rechtsbijstand,

Nadere informatie

SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) Polisnummer:

SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) Polisnummer: SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) ALGEMENE INFORMATIE Kaartuitgever Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g B -1050 Brussel - België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven

Nadere informatie

Reis- & Annuleringsverzekering

Reis- & Annuleringsverzekering Reis- & Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering? Wat is een reisverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent of als je de reis moet annuleren. De

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK NV Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040.147 ALGEMENE GEGEVENS

ARGENTA SPAARBANK NV Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040.147 ALGEMENE GEGEVENS Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 5 Nadere begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500 Mobiliteitsservice Gratis SEAT-pechhulp SEAT SERVICE 0800-0242500 SEAT houdt je mobiel Bij een nieuwe SEAT krijg je gratis Mobiliteitsservice. Die helpt je bij pech snel weer op weg, 24 uur per dag en

Nadere informatie

Aangifte Schadeclaim Formulier

Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Referentie: (Voorbehouden administratie) Uw gegevens Volledige naam: Soort schadeclaim: Datum: Adres: Telefoonnummer: E mail adres: Belangrijke Information

Nadere informatie

ad Holland De doorlopende

ad Holland De doorlopende d De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De doorlo sverzekeringen van Stad Holland De doorlopendereisverzekeri ad Holland De doorlopende De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De dereisverzekeringen

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.

BANQUE DE LUXEMBOURG Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040. Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht DLR 0813 / 08-2013 Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering U heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten bij de SOM. De verzekering is tot stand

Nadere informatie

RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER

RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER DIT FORMULIER KAN WORDEN GEBRUIKT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ EN/OF EEN NATIONALE HANDHAVINGSINSTANTIE. Rechten die passagiers

Nadere informatie

Aangifte van schade VvAA reisverzekering

Aangifte van schade VvAA reisverzekering Aangifte van schade VvAA reisverzekering Alle voor uw schade van toepassing zijnde vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden, zo nodig toelichten. IN TE VULLEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ Schadenummer

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Schade-aangifte Reisverzekering

Schade-aangifte Reisverzekering Belangrijk Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schade- afhandeling. Stuur verklaringen, originele nota s en andere bewijsstukken altijd direct mee.

Nadere informatie

Beobank Visa Gold Beobank World Travel MasterCard - SCHADEAANGIFTE - BESCHERMING VAN VERTRAGING EN VERLIES VAN BAGAGE Polisnummer: 64813373-64813374

Beobank Visa Gold Beobank World Travel MasterCard - SCHADEAANGIFTE - BESCHERMING VAN VERTRAGING EN VERLIES VAN BAGAGE Polisnummer: 64813373-64813374 ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kaart: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan, 263G B-1050 Brussel België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven door Chubb Insurance Company of Europe

Nadere informatie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie SUNASSISTANCE Technische Fiche: Jaarpolissen ANNO GOLD ANNO 1. Annulering 2.500,00-2. Niet verbleven dagen 2.500,00 - Geldig in België en buitenland vanaf 1 overnachting 3. Bagage 1. Diefstal of beschadiging

Nadere informatie

Compensatie en assistentie. Bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten vertrekkend uit EU-landen

Compensatie en assistentie. Bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten vertrekkend uit EU-landen Compensatie en assistentie Bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten vertrekkend uit EU-landen Compensatie en assistentie Bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten vertrekkend

Nadere informatie

SCHADE-AANGIFTE VLUCHT- OF INTERNATIONALE TREINVERTRAGING / GEMISTE AANSLUITING Polisnummer: ALGEMENE GEGEVENS

SCHADE-AANGIFTE VLUCHT- OF INTERNATIONALE TREINVERTRAGING / GEMISTE AANSLUITING Polisnummer: ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kredietkaarten: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g B-1050 Brussel België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven door Chubb Insurance Company

Nadere informatie

Verzekeringsprogramma Beobank Visa/MasterCard Classic of Student of Beobank Visa Club of Beobank Partner MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES

Verzekeringsprogramma Beobank Visa/MasterCard Classic of Student of Beobank Visa Club of Beobank Partner MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES Verzekeringsprogramma Beobank Visa/MasterCard Classic of Student of Beobank Visa Club of Beobank Partner MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN 1. AANKOOPVERZEKERING Polis n : 64813368 geldig vanaf 01/01/2012.

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

- Voor bestellingen in België retourneert u uw horloge naar de kleinhandelaar die u aanduidde bij de check-out.

- Voor bestellingen in België retourneert u uw horloge naar de kleinhandelaar die u aanduidde bij de check-out. WEBSHOP FAQ RODANIA GARANTIE Heb ik garantie? U hebt garantie op uw Rodania-horloge voor alle fabricatiefouten gedurende een periode van twee jaar, vanaf de datum van eerste aankoop. U vindt de garantiekaart

Nadere informatie

ISIS reisverzekering. ISIS annuleringsverzekering. Adres ISIS - Goudse Verzekeringen

ISIS reisverzekering. ISIS annuleringsverzekering. Adres ISIS - Goudse Verzekeringen ISIS reisverzekering Wat te doen met de reisverzekering bij schade, kosten of problemen? Bij noodgevallen natuurlijk altijd de alarmcentrale bellen, voor asistentie. Gemaakte kosten kunnen, mits gedekt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. "Sony BRAVIA Actie"

Algemene voorwaarden. Sony BRAVIA Actie Algemene voorwaarden "Sony BRAVIA Actie" 1. De aanbieder van de Sony BRAVIA Actie (de "actie") is Home Entertainment & Sound Europe, een divisie van Sony Europe Limited ("Sony"), met vestigingsadres The

Nadere informatie

Q8 World MasterCard - SCHADEAANGIFTE - Auto- Agressie/Diefstal van autosleutels en/of -papieren (pagina 1 van 5) Polisnummer : 64818460

Q8 World MasterCard - SCHADEAANGIFTE - Auto- Agressie/Diefstal van autosleutels en/of -papieren (pagina 1 van 5) Polisnummer : 64818460 Q8 World MasterCard - SCHADEAANGIFTE - Auto- Agressie/Diefstal van autosleutels en/of -papieren (pagina 1 van 5) Polisnummer : 64818460 ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Q8 World MasterCard kaart Beobank

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Top Selection met Exclusieve waarborgen Top Selection Flight Selection met Exclusieve waarborgen Flight Selection Travel Selection medische kosten in het

Nadere informatie

Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009

Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009 r Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009 1 Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009 1 Inleiding Rabobank Nederland heeft voor u een overeenkomst

Nadere informatie

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig

BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i Mobile Care BMW maakt rijden geweldig BMW i MOBILE CARE REGLEMENT. 1. Algemene bepalingen BMW i Service Card De houder van een geldige BMW i Service Card, hierna de houder, en de gevolmachtigde gebruiker

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK NV Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040.

ARGENTA SPAARBANK NV Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040. Formulier (Pagina 1 op 8) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Claims Department Pleinlaan,

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

REFERENCE, EXCELLENCE OF TIJDELIJKE BIJSTAND?

REFERENCE, EXCELLENCE OF TIJDELIJKE BIJSTAND? Gerust op reis Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, AXA Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg, onze medewerkers zorgen snel

Nadere informatie

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD REISANNULERING EN -ONDERBREKING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD REISANNULERING EN -ONDERBREKING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de Brussels Airlines MasterCard kaart (naam

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - VEILIG ONLINE Polisnummer: 64813376 64817254 648186460-64823002 ALGEMENE GEGEVENS

- SCHADEAANGIFTE - VEILIG ONLINE Polisnummer: 64813376 64817254 648186460-64823002 ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kaart: Verzekeraar: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan, 263g B -1050 Brussel - België De polis is verstrekt en onderschreven door Chubb Insurance Company of Europe

Nadere informatie

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering Polisnummer(s): 1. Verzekerde die schade heeft geleden Naam en voornaam/voornamen: man vrouw Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Mobiel: Beroep: Geboortedatum:

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten World Gold met jaarannulering World Full Comfort Classic Auto territorialiteit wereldwijd wereldwijd Europa wereldwijd medische kosten in het buitenland onbeperkt

Nadere informatie

MASTERCARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) REISANNULERING, -WIJZIGING EN -ONDERBREKING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

MASTERCARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) REISANNULERING, -WIJZIGING EN -ONDERBREKING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de kaart MasterCard Brussels Airlines / MasterCard

Nadere informatie

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Polisnummer Deze aangifte uiterlijk binnen de 8 dagen overmaken aan uw contractbeheerder (zie uw polisoverzicht) De beschadigde goederen moeten ter beschikking

Nadere informatie

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum In te vullen door Meeùs Relatienummer 03070315 Schadenummer Maatschappij Schadeaangifteformulier Reis Subag./coll.nr. Behandelaar Gegevens Verzekeringnemer Naam Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315)

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier Reis en Annulering

Schadeaangifteformulier Reis en Annulering Schadeaangifteformulier Reis en Annulering Gegevens Voorletters en man vrouw Adres Postcode Woon Telefoon Mobiele nummer Geboortedatum E-mail IBAN Is er recht op aftrek btw? ja nee Beroep/bedrijf annulering

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering lokale groepen

Informatiefiche verzekering lokale groepen Informatiefiche verzekering lokale groepen Als je lid bent van Hujo - dat betekent als je afdracht van 3,00 is gestort (of gratis voor kinderen tot en met het 6 de studiejaar) en je gegevens via de ledenlijst

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Relatienummer VERZEKERINGNEMER Naam Geboortedatum Adres

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex Verklaringen

Nadere informatie

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING Individuele boekingen 1 Voorwaarden Annuleringsverzekering De deelnemer die zich individueel

Nadere informatie

ree n ve i r z zek e erin n gen

ree n ve i r z zek e erin n gen reizen en verzekeringen Op reis kan er vaker dan thuis iets onverwachts gebeuren. Daarom wil je misschien extra bescherming tegen de financiële gevolgen van vervelende gebeurtenissen. Maar verzekeringen

Nadere informatie

Marc Vandenthoren Malika Koukabi 26/02/2014. REISBIJSTANDSVERZEKERING onderschreven door DE VLAAMSE OVERHEID

Marc Vandenthoren Malika Koukabi 26/02/2014. REISBIJSTANDSVERZEKERING onderschreven door DE VLAAMSE OVERHEID Marc Vandenthoren Malika Koukabi 26/02/2014 REISBIJSTANDSVERZEKERING onderschreven door DE VLAAMSE OVERHEID Wie is verzekerd? De personeelsleden en de personen die hen vergezellen tijdens hun dienstreizen.

Nadere informatie

CHARTIS EUROPE. Inhoud. Algemene Voorwaarden. Algemene Dekkingsvoorwaarden VISA Gold Pagina 1/18. A. Uitbreiding producer waarborg

CHARTIS EUROPE. Inhoud. Algemene Voorwaarden. Algemene Dekkingsvoorwaarden VISA Gold Pagina 1/18. A. Uitbreiding producer waarborg Pagina 1/18 Inhoud CHARTIS EUROPE...1 A. Uitbreiding producer waarborg...1 B. Verzekering levering van via internet gekochte goederen.2 C. Aankoopverzekering...3 D.. Reisverzekering...4 E. Verzekering

Nadere informatie

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH JA REF.:TYPEPERPERSOON MODELVOOROPTIONELEVERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEKBESTUDEERD VOOR: ALQUILERESOLTASUCH Valencia(Spanje),Woensdag14deMaart2012 Pagina 1 van 10 1.-KOSTENVOORANNULERINGVANBOEKINGEN De

Nadere informatie

Klantnummer Geboortedatum / / Achternaam Voorletter(s) man vrouw

Klantnummer Geboortedatum / / Achternaam Voorletter(s) man vrouw IAK Doorlopende reis/annulering Schadeformulier verzekering Voordat wij uw aangifte in behandeling kunnen nemen, hebben wij nog enkele gegevens nodig. Wij verzoeken u vriendelijk het schadeformulier in

Nadere informatie

Privilege Service Plus.

Privilege Service Plus. Privilege Service Plus. U staat er nooit alleen voor. Uw mobiliteitsgarantie, GRATIS verlengd Altijd klaar om uw mobiliteit te beschermen: Privilege Service en Privilege Service Plus. Instappen, starten,

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen,

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen, Waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid Bestuurdersverzekering Globale verkeersongevallen Pechbijstand Beperkt gebruik Beschrijving Schade aan derden, zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade. Verplichte

Nadere informatie

Idéaalpakket Doorlopende annulering

Idéaalpakket Doorlopende annulering Bijzondere voorwaarden Idéaalpakket Doorlopende annulering Versie 03/2014 Bijzondere voorwaarden Doorlopende annulering (indien verzekerd) De bijzondere voorwaarden van de module Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap - Aanvullende pensioenen - Bewijs van kosten voor verplaatsing tussen

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - Dagelijkse uitkering in geval van hospitalisatie Polisnummer: ALGEMENE GEGEVENS

- SCHADEAANGIFTE - Dagelijkse uitkering in geval van hospitalisatie Polisnummer: ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kaart: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g B -1050 Brussel - België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven door Chubb Insurance Company of Europe

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering Doorlopende annuleringsverzekering 2014 2015.1 2014 Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

WILLEMOT PROTECTION CLIENT PLUS ALGEMENE VOORWAARDEN

WILLEMOT PROTECTION CLIENT PLUS ALGEMENE VOORWAARDEN Polis nr. BF59000002, onderschreven door Willemot NV, Coupure 228, 9000 Gent, verzekeringstussenpersoon ingeschreven in het register van de CBFA met het nummer 010361 A, bij Chartis Europe nv - Belgisch

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS PURCHASE PROTECTION SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS PURCHASE PROTECTION SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Verzekering diefstal afgehaalde contanten Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Verzekering diefstal afgehaalde contanten Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L ALGEMENE GEGEVENS Verzekering diefstal afgehaalde contanten Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe

Nadere informatie

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

Dit is de steekkaart waarmee je het jaar afsluit. Alles wat je op kamp moet weten over verzekeringen vind je hier terug.

Dit is de steekkaart waarmee je het jaar afsluit. Alles wat je op kamp moet weten over verzekeringen vind je hier terug. Steekkaart 5 Kamp en weekend Dit is de steekkaart waarmee je het jaar afsluit. Alles wat je op kamp moet weten over verzekeringen vind je hier terug. Wat is standaard verzekerd op kamp? Lichamelijke ongevallen

Nadere informatie

ree n vei r z zek e erinn gen

ree n vei r z zek e erinn gen eizen en verzekeringen Op reis kun net als thuis ziek worden, een ongeval oplopen, iets kwijt spelen,, neem je soms zelfs wat meer risico dan thuis. Terwijl je niet automatisch dezelfde bescherming geniet.

Nadere informatie

NIEUW GAMMA PRODUCTEN (1/2)

NIEUW GAMMA PRODUCTEN (1/2) TBS modulariteit NIEUW GAMMA PRODUCTEN (1/2) TBS BENELUX VEHICLE u Auto, moto, Van (max. 5.5T, max. 6,5 m lengte en/of 3 m hoog) u Technische bijstand, sleping, terug-naar-huis service u Benelux + 50 km

Nadere informatie

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

VERZOENINGSPROCEDURE OVEREENKOMST TOT VERZOENING 1. GEGEVENS 2. MEDEREIZIGERS DOSSIER NR

VERZOENINGSPROCEDURE OVEREENKOMST TOT VERZOENING 1. GEGEVENS 2. MEDEREIZIGERS DOSSIER NR VERZOENINGSPROCEDURE DOSSIER NR OVEREENKOMST TOT VERZOENING 1. GEGEVENS (Hier komen de gegevens van de persoon die de reis heeft geboekt en bijgevolg de bestelbon ondertekende of, bij telefonische bestelling,

Nadere informatie

Permanente annuleringsverzekering

Permanente annuleringsverzekering V E R Z E K E R I N G S M A A T S C H A P P I J N. V. Permanente annuleringsverzekering Versie 2009.1 1 Postbus 362 3300 AJ Dordrecht T: 078-632 75 75 F: 078-632 75 76 E: info@na.nl I: www.na.nl KvK: 23078337

Nadere informatie

ŠKODA MOBILITEITSSERVICE HULP BIJ PECH ONDERWEG

ŠKODA MOBILITEITSSERVICE HULP BIJ PECH ONDERWEG ŠKODA MOBILITEITSSERVICE HULP BIJ PECH ONDERWEG Bel gratis 0800-023 00 24 24 uur per dag, 7 dagen per week. Buiten Nederland: bel +31 800 023 00 24 (gratis) of +31 33 4949600 (niet gratis). ŠKODA MOBILITEITSSERVICE

Nadere informatie

Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering

Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering Door adviseur ENNIA in te vullen relatie nr. agent naam agent nr. naam adviseur adviseur nr. telefoon adviseur telefoon agent uw schade aangifteformulier

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Aangifte Schadeclaim Formulier

Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Formulier Aangifte Schadeclaim Referentie: (Voorbehouden administratie) Uw gegevens Volledige naam: Soort schadeclaim: Datum: Adres: Telefoonnummer: E mail adres: Belangrijke Information

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex Verklaringen Partijen Verzekeringnemer: Verzekerde: Verzekeraar: Polisnummer: 2.009.806/0029 Belfius Bank NV Pachecolaan

Nadere informatie

scan het formulier en de overige documenten in en stuur ze per email naar schade@independer.nl

scan het formulier en de overige documenten in en stuur ze per email naar schade@independer.nl SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING Je hebt schade en je wilt deze graag vergoed krijgen. Hieronder geven wij je enkele tips hoe je dit het beste kunt doen en wat je moet doen om de schade snel te verhalen.

Nadere informatie

Schade-aangifte reis- en annuleringsverzekering

Schade-aangifte reis- en annuleringsverzekering Schade-aangifte reis- en annuleringsverzekering Verzekeringsadviseur Adres Rekeningnummer Het schadeaangifteformulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Het door ons gevraagde houdt geen vergoedingsverplichting

Nadere informatie

ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER

ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER P a g e 1 ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER DIT DOCUMENT IS NIET BEDOELD VOOR FRAUDES MET VISA-KAARTEN IN GEVAL VAN FRAUDE MET UW KAART, GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN MET DE DIENST VISA OP HET

Nadere informatie

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR Aangifteformulier reisannuleringsverzekering OPSTUREN NAAR Polisnummer KBC 97990136 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Gold (Flex) Polisnummer KBC 97990137 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Platinum (Flex) X X X

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

schade-aangifteformulier Reisverzekering

schade-aangifteformulier Reisverzekering schade-aangifteformulier Reisverzekering Als u bij het invullen van dit formulier vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd Even Apeldoorn bellen op (055) 5 79 8250. Polisnummer Schadenummer Zie laatste nota

Nadere informatie

VAKANTIE- VERZEKERING

VAKANTIE- VERZEKERING VAKANTIE- VERZEKERING ONBEZORGD OP VAKANTIE Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering van REAAL

Nadere informatie

IRIS PHOTO EQUIPMENT INSURANCE Polisvoorwaarden F

IRIS PHOTO EQUIPMENT INSURANCE Polisvoorwaarden F IRIS PHOTO EQUIPMENT INSURANCE Polisvoorwaarden 01.04.2016 F015643 201604 ALGEMENE VOORWAARDEN : Alle risico's zoals beschreven in artikel 8 van de transportpolis van Antwerpen (d.d. 20.04.2004) Algemene

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie www.reaal.nl Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering

Nadere informatie

Doorlopende reis/annulering verzekering Schadeformulier

Doorlopende reis/annulering verzekering Schadeformulier Doorlopende reis/annulering verzekering Schadeformulier Voordat wij uw aangifte in behandeling kunnen nemen, hebben wij nog enkele gegevens nodig. Wij verzoeken u vriendelijk het schadeformulier in te

Nadere informatie

RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN

RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN RENAULT ROUTE SERVICE GRATIS SERVICE ALGEMENE VOORWAARDEN PAGINA 1 VAN 9 1. ALGEMEEN Dit document geeft een beschrijving

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie