IN GEVAL VAN EEN BETWISTING GELDEN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN GEVAL VAN EEN BETWISTING GELDEN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE"

Transcriptie

1 ALGEMENE VRAGEN V: Kan ik de dekking van de Kaart uitbreiden? A: Nee. Dit is ee n va st pro gramma dat niet o p i ndividuele basi s kan worde n uitgebreid. Indien u een bijkomende dekking wenst, kiest u beter voor een alternatieve polis van een andere verzekeringsmaatschappij. V: Welk telefoonnummer kan ik bellen voor bijkomende informatie over mijn dossier nadat ik de schade bij Chartis heb ingediend? Welke referentie gebruik ik? A: Zodra het schadedossier geopend is, ontvangt u een brie f die de ontvangst van uw dossier b evestigt. Het telefoonnummer, de naam van de schadebeheerder en uw referentienummer worden in de brief vermeld. V: Welke landen behoren tot de Europese Unie? A: De volg ende la nden behoren tot de Europe se Unie: Belgi ë, Bulgarije, Cyprus, Den emarken, Du itsland, Estland, Finl and, Fran krijk, Gri ekenland, Ho ngarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, L uxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, P olen, Po rtugal, Ro emenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, T sjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. V: Ik zit met een schade. Kan ik de verzekeraar bellen om zeker te weten of ik gedekt ben? A: Een dekking kan niet worden bevestigd op basis van telefonisch verstrekte informatie. U kunt de procedure die dient te worden gevolgd voor het indienen van uw schadedossier raadplegen. Dit document is beschikbaar op Gelieve het schadeaangifte formulier naar behoren in te vullen en sturen naar het adres op het formulier. Het schadeaangifte formulier kan wo rden gedo wnload via de websi te u. Indien u het scha deaangifte formulier wenst te ontvangen via de post of via , gelieve ons uw postadres of elektronisch adres door te geven. Het aangifte formulier dient, samen met al de gen oemde documenten in de b epalingen met betrekking tot de dekking, te worden verstuurd per post naar de Verzekeraar, op het adres Chartis, Afdeling schadebeheer, 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Luxembourg. Uw schad edossier wo rdt door een scha debeheerder beoordeeld op b asis van alle rel evante stu kken en overeenkomstig de al gemene voo rwaarden van d e verz ekering. De sgevallend zal de schadebeheerder u contacteren voor bijkomende informatie. 1

2 UITBREIDING WAARBORG CONSTRUCTEUR Visa Classic Visa CyberCard Visa Classic & Assistance V: Wat dekt de verzekering Uitbreiding waarborg constructeur? A: De verzekering breidt de oorspronkelijke fabrieksgarantie van 24 maanden uit met nog eens 24 maanden. V: Welke goederen worden er gedekt? A: De volgende goederen worden door de uitgebreide garantie gedekt: nieu w WITGOED: wasma chines, droogtrom mels/was-droogcombinaties, vaatwasm achines, fornuizen, ovens, koelkasten, stofzuigers, strijkijzers, broodroosters, elektrische tandenborstels nie uw BRUINGOED: audi o- en videotoestellen zoal s tele visies, l cd-schermen, pl asmaschermen, dvdspelers/recorders, home cinemasystemen, hifi-sy stemen, mp3 -spelers, fototoestellen, video camera's, gpssystemen nie uw GRIJSGOED: comm unicatie- e n comp uterapparatuur zoal s printe rs, laptops, draa gbare telefoon, faxmachines, tablet, smartphone 1) die in het land van verblijf of in Luxemburg, Duitsland, België en Frankrijk zijn aangekocht, 2) die een geldige oorspronkelijke fabrieksgarantie van 24 maanden hebben, 3) en waarvan de aankoopprijs minimaal 50 bedraagt (inclusief btw, exclusief leveringskosten). DEZE VOORWAARDEN ZIJN CUMULATIEF V: Is er een minimale aankoopwaarde? A: De dekking geldt voor goederen met een minimale eenheidswaarde van 50 (inclusief btw). V: In welk land geldt de dekking? A: De de kking geldt in de landen van d e Europese Unie plus Noorwegen, Monaco, Andorra, Liechte nstein en Zwitserland. V: Ik woon in het VK en heb een Kaart. Ik kocht in het VK een magnetron en betaalde daarvoor 150 ( 166) met mijn Kaart. Geldt de dekking? A: Geldt de originele fabrieksgarantie van uw magnetron voor 24 maanden? Zo JA, dan is de magnetron gedekt. Zo NIET, dan geldt de dekking niet. V: Welke defecten worden gedekt? A: De uitgebreide garantie dekt uitsluitend de geval len waarin het verzekerde goed niet meer werkt voor het doel waarvoor het werd ontworpen als gevolg van defecten in materiaal en vakmanschap van het product. Externe schade of schade ten gevolge van een externe oorzaak wordt niet gedekt. De de kking g eldt uitsluitend indien het defect oo k door de originele fab rieksgarantie van 24 maa nden wordt gedekt. De uitgebreide garantiedekking breidt de originele fabrieksgarantie met 24 extra maanden uit. V: Wat is er niet gedekt? A: Het volgende wordt van deze dekking uitgesloten: boten, auto's, motorboten, vliegtuigen of andere gemotoriseerde voertuigen en/of hun onderdelen, items waarvoor de originele fabrieksgarantie meer of minder dan 24 maanden bedraagt, items zonder serienummer, alle verb ruiksgoederen, met inbeg rip van maar niet bepe rkt t ot batterijen, dvd-kopp en, lensfilters, lampen, riemen, zakken, cartridges en dergelijke, items gebruikt of bedoeld voor professionele of commerciële doeleinden, 2

3 kosten voor de herstelling van cosmetische schade wanneer de werking van het toestel onaangetast is, zoals deuken, verf en afwerking, krassen en roest, schade veroorzaakt door een foutieve bediening, schade veroorzaakt door de hersteller, herstelling of schade aan het verzekerde artikel wanneer de herstelling niet door de verzekeraar werd toegestaan, externe schade. V: Moet ik de goederen met de Kaart kopen? A: De goederen moeten met de Kaart worden gekocht voor een minimum waarde van 50 (TTC). V: Ben ik gedekt indien ik het goed gedeeltelijk met mijn Kaart betaal? A: De d ekking gel dt uitsl uitend wanneer d e h ele aankoop met d e Kaa rt werd betaal d. Indi en uit sluitend een deel van de aankoopprijs met de Kaart werd betaald, geldt de dekking niet. V: Bestaat er een limiet voor het verzekerde bedrag? A: Na afloop van de originele fab rieksgarantie be draagt de li miet van het verze kerde bedrag ge durende 2 4 kalendermaanden: Visa Classic per claim/ per jaar Jaar = 12 opeenvolgende maanden Visa CyberCard per claim/ per jaar Visa Classic & Assistance per claim/ per jaar per claim/ per jaar Indien op de datum van de aankoop en op de datum van het schadegeval de Kaarthouder eveneens houder is van ee n g eldige VISA Cla ssic & Assi stance kaart of een geldige VISA Gold kaart, all ebei uitgeven door de Verzekeringsnemer, zal de dekking worden to egepast zo als omsch reven in de alge mene voorwaarden van respectievelijk de VISA Classic & Assistance kaart of VISA Gold kaart, en dit eveneens voor de goederen die zijn betaald met een CyberCard. V: Het verzekerde artikel is stuk. Wat moet ik doen? A: Gelieve de Verzekeraar te contacteren voor toestemming alvorens het stuk te laten he rstellen. Vervolgens, gelieve een schadedossier in te dienen. V: Een wasmachine waarvoor ik in 2008 met mijn Kaart betaalde is stuk. Kan ik er een schade voor indienen? A: De dekking geldt voor alle goederen die tijdens d e duur van de polis met d e Kaart worden gekocht, m.a.w. vanaf 1 januari Alle goederen die vóór die datum werden gekocht zijn niet gedekt. V: Welke documenten moet ik in geval van een schade bezorgen? A: Wanneer u een scha dedossier bij d e verzekeraar indient, mo et u het scha deaangifteformulier ingevuld en ondertekend versturen, samen met: de originele aankoopfactuur of een kopie ervan, en een kopie van het VISA-afschrift ter bevestiging van de aankoop van het verzekerde artikel met de Kaart en met vermelding van het productienummer; een gedetailleerde factuur van de herstelling met daarop: naam, adres en handtekening van de verzekerde datum van het defect merk, type en model van het verzekerde artikel beschrijving van het defect beschrijving van het uitgevoerde werk prijsopgave van de hersteller (met de o fficiële stempel van de he rsteller) met detailge gevens over onderdelen, uitgaven, uurlonen de kostprijs van de prijsopgave zelf is van de dekking uitgesloten een kopie van de originele fabrieksgarantie 3

4 LEVERING VAN VIA INTERNET GEKOCHTE GOEDEREN Visa Classic Visa CyberCard Visa Classic & Assistance V: Wat dekt de verzekering Safe on Line? A: De verzekering biedt dekking wanneer het verzekerde goed n iet geleve rd wordt of niet conform g eleverd wordt. Niet g eleverd bete kent ni et geleve rd binnen de 3 0 kalend erdagen na d ebettering van d e re kening van d e verzekerde zoals vermeld op het ontvangstbewijs. Niet conform geleverd betekent dat het geleverde verze kerde goed voldoet niet aan het op het bestelformulier vermelde fab rieks- of dist ributiekenmerk of het verz ekerde go ed is bij leve ring be schadigd, gebroke n o f onvolledig. V: Welke goederen worden er gedekt? A: De dekking van Safe on Line geldt voor alle nieuwe materiële roerende goederen voor privégebruik, 1) die op het internet werden aangekocht van een verkoper in de Europese Unie of de Verenigde Staten, 2) die per post of privévervoer worden geleverd aan de verzekerde in de Europese Unie en in Noorwegen, Monaco, Andorra, Liechtenstein en Zwitserland, 3) en die met een minimale eenheidswaarde van 50 (inclusief btw) hebben. V: Wat is de dekking voor sets of paren? A: Een paar of set van verzekerde goederen wordt als een geheel gedekt. Voorbeeld: een porseleinen servies V: Is er een minimale aankoopwaarde? A: De dekking geldt voor goederen met een minimale eenheidswaarde van 50 (inclusief btw). V: Ik bestelde bij een onlineverkoper 5 T-shirts tegen 35 per T-shirt. Ze werden nooit geleverd. Kan ik een schade voor 175 indienen? A: De dekking geldt voor goederen met een minimale eenheidswaarde van 50 (inclusief btw) en niet voor het totale bedrag van de bestelling. Aangezien elk T-shirt 35 kost, worden ze niet gedekt. V: Wat is er niet gedekt? A: Alle goederen met een aankoopprijs van minder dan 50 worden van de dekking uitgesloten, alsook: - levende dieren - beperkt houdbare goederen en voedsel - dran ken - planten - gemoto riseerde voertuigen - cash, effecten, obligaties, aandelen en alle eigendomsbewijzen of waardepapieren - juwelen of edelstenen, kunstwerken, goudsmidswerk, zilverwaren met een waarde van meer dan digitale gegevens die op internet worden bekeken of gedownload (mp3's, bestanden, foto's, software enz.) - alle online gekochte diensten - online dienstverlening - items die in een professionele of industriële context worden gebruikt - items die worden gekocht om te worden doorverkocht - items die op veilingwebsites worden gekocht - opzettelijke of criminele daden van de verzekerde - opzettelijk veroorzaakte schade aan het verzekerde item door de verzekerde - niet-levering van het verzekerde item ten gevolge van een staking bij de postdiensten of de vervoerder - schade veroorzaakt door oorlog, terrorisme of natuurramp - alle schadeclaims ten gevolge van frauduleus gebruik van de Kaart 4

5 V: Moet ik de goederen met de Kaart kopen? A: De g oederen m oeten met de Kaa rt worden gekocht e n moet en ee n mini male ee nheidswaarde va n 50 (inclusief btw) hebben. V: Ben ik gedekt indien ik het goed gedeeltelijk met mijn Kaart betaal? A: De d ekking gel dt uitsl uitend wanneer d e h ele aankoop met d e Kaa rt werd betaal d. Indi en uit sluitend een deel van de aankoopprijs met de Kaart werd betaald, geldt de dekking niet. V: Bestaat er een limiet voor het verzekerde bedrag? A: De limiet van het verzekerde bedrag is als volgt: Visa Classic per claim/ per jaar Jaar = 12 opeenvolgende maanden Visa CyberCard per claim/ per jaar Visa Classic & Assistance per claim/ per jaar per claim/ per jaar Indien op de datum van de aankoop en op de datum van het schadegeval de Kaarthouder eveneens houder is van ee n g eldige VISA Cla ssic & Assi stance kaart of een geldige VISA Gold kaart, all ebei uitgeven door de Verzekeringsnemer, zal de dekking worden to egepast zo als omsch reven in de alge mene voorwaarden van respectievelijk de VISA Classic & Assistance kaart of VISA Gold kaart, en dit eveneens voor de goederen die zijn betaald met een CyberCard. V: Wat moet ik doen wanneer een artikel dat ik met de Kaart heb gekocht niet wordt geleverd of bij levering stuk is? A: Wanneer het artikel niet wordt geleverd of bij levering stuk is, neemt u contact op met de verkoper en tracht u tot een minnelijke schikking te komen, bijvoorbeeld vervanging of terugbetaling. Wanneer e r geen o plossing wordt gevonden, d ient u een schadedossier bij de ve rzekeraar in. De schadebeheerder onderhandelt vervolgens met de verkoper om tot een bevredigende oplossing te komen. Indien er binnen de 90 dagen geen oplossing wordt gevonden, betaalt de verzekeraar u de aankoopprijs van het artikel terug. Stuur het artikel naar de verzekerde die de verzendkosten zal dragen. Indien d e verkope r de terug zending van het a rtikel aanvaardt en e en ve rvangend a rtikel ve rstuurt of d e aankoopwaarde aan de verzekerde terugbetaalt, dekt de verzekering de kosten om het artikel naar de verkoper terug te zenden ingeval die niet door de verkoper worden gedragen. Indien de verkoper de terugzending van het a rtikel aanvaardt maar geen vervangend artikel verstuu rt of de aankoopwaarde niet aa n de verzekerde terugbetaalt, dekt de ve rzekering de kosten o m het verzekerde goed naar de verkoper terug te zenden en de aankoopwaarde van het verzekerde goed (exclusief leveringskosten). V: Ik heb mijn aankoop betaald via Pay Pal. Is deze gedekt indien er een probleem optreedt bij levering? A: Opdat een aankoop via internet gedekt is moet de VISA afrekening de exacte prijs van aankoop vermelden van het goed dat werd betaald via Pay Pal. In dat geval zal de verzekering tussenkomen volgens de algemene voorwaarden. Indien, daa rentegen, de Pay Pal w ordt voorzien me t een globaal be drag en er gee n spoo r is van d e aankooptransactie via internet van het g oed in kwestie van de VISA kaart naar Pay Pal, zal de verzekering niet tussenkomen. V: Welke documenten moet ik in geval van een schade bezorgen? A: Wanneer u een scha dedossier bij d e verzekeraar indient, mo et u het scha deaangifteformulier ingevuld en ondertekend versturen, samen met: 5

6 een afd ruk van de orderbevestiging ( ), elke bevestigi ng van de o rder door de ve rkoper of e en schermafdruk van de order een kopie v an het VISA-afsch rift of debetb ericht v an de verze kerde ter bevestigin g van het (d e) gedebiteerde bedrag(en) van het order in geval van levering door een privévervoerder: het ontvangstbewijs in geval van levering per post: het volgdocument van de levering dat de verzekerde in zijn/haar bezit heeft ingeval het verzekerde go ed naar de v erkoper wordt teruggezonden: het ontv angstbewijs ter bevestiging van de vervoerkosten 6

7 AANKOOP Visa Classic Visa CyberCard Visa Classic & Assistance V: Wat dekt de Aankoopverzekering? A: De verzekering dekt het verzekerde goed tegen accidentele schade en gekwalificeerde diefstal (diefstal met geweldpleging of door inbraak). In geval van accide ntele schad e de kt de verze kering de h erstellingskosten of de a ankoopprijs van het verzekerde goed. In geval van gekwalificeerde diefstal betaalt de verzekering de aankoopprijs van het verzekerde goed terug. V: Welke goederen worden er gedekt? A: Elk roerend goed met e en minimale eenheidswaarde van 50 (inclusief btw) dat nieuw d oor de verzekerde werd gekocht en dat volledig met de Kaart werd betaald, wordt door Aankoopverzekering gedekt. V: Wat is de dekking voor sets of paren? A: Een paar of set van verzekerde goederen wordt als een geheel gedekt. Voorbeeld: een porseleinen servies V: Wat is er niet gedekt? A: Alle goederen met een aankoopprijs van minder dan 50 worden van de dekking uitgesloten, alsook: - juwelen (voorwerpen di e door ee n p ersoon worden ge dragen en di e ge deeltelijk of vol ledig van edelmetalen of -stenen zijn gemaakt) - bont - levende dieren - planten - beperkt houdbare goederen of dranken - vr eemde valuta - vervoersd ocumenten - alle waardepapieren - nieuwe of tweedehandse gemotoriseerde voertuigen - en gsm's V: Moet ik de goederen met de Kaart kopen? A: De g oederen m oeten met de Kaa rt worden gekocht e n moet en ee n mini male ee nheidswaarde va n 50 (inclusief btw) hebben. V: Is er een minimale aankoopwaarde? A: De dekking geldt voor goederen met een minimale eenheidswaarde van 50 (inclusief btw). V: Geldt de dekking indien het goed gedeeltelijk met de Kaart wordt betaald? A: De d ekking gel dt uitsl uitend wanneer d e h ele aankoop met d e Kaa rt werd betaal d. Indi en uit sluitend een deel van de aankoopprijs met de Kaart werd betaald, geldt de dekking niet. V: Ik kocht een gouden halssnoer met mijn Kaart. Geldt de dekking? A: Het gouden halssnoer wordt beschouwd als een juweel en is bijgevolg van de dekking uitgesloten. V: Mijn horloge viel op de grond en is stuk. Kan ik er een schade voor indienen? A: Is uw horloge gedeeltelijk of volledig van edelmetaal en/of edelstenen gemaakt? Zo JA, dan wordt het horloge als een juweel beschouwd en is het bijgevolg van de dekking uitgesloten. Zo NIET, kunt u een schadedossier indienen. 7

8 V: Ik deed mijn vriend een gsm cadeau die vervolgens werd gestolen. Kan ik er een schade voor indienen? A: Gsm's zijn van de dekking uitgesloten, zoals vermeld op de lijst met uitsluitingen in uw polisvoorwaarden. V: Bestaat er een limiet voor het verzekerde bedrag? A: De limiet van het verzekerde bedrag is als volgt: Visa Classic per claim/ per jaar Jaar = 12 opeenvolgende maanden Visa CyberCard per claim/ per jaar Visa Classic & Assistance per claim/ per jaar per claim/ per jaar V: Wat is de duur van de dekking? A: De de kking wo rdt verworven voo r zover de g ekwalificeerde diefstal of a ccidentele sch ade zi ch vo ordoet binnen de: Visa Classic Visa CyberCard Visa Classic & Assistance 30 dagen 30 dagen 90 dagen vanaf de dag van de aankoop of de dag van de levering van het verzekerde goed. 90 dagen Indien op de datum van de aankoop en op de datum van het schadegeval de Kaarthouder eveneens houder is van ee n g eldige VISA Cla ssic & Assi stance kaart of een geldige VISA Gold kaart, all ebei uitgeven door de Verzekeringsnemer, zal de dekking worden to egepast zo als omsch reven in de alge mene voorwaarden van respectievelijk de VISA Classic & Assistance kaart of VISA Gold kaart, en dit eveneens voor de goederen die zijn betaald met een CyberCard. V: Welke documenten moet ik in geval van een schade bezorgen? A: Wanneer u een scha dedossier bij d e verzekeraar indient, mo et u het scha deaangifteformulier ingevuld en ondertekend versturen. In elk geval moet de verzekerde de verzekeraar ook het volgende bezorgen: het VISA-afschrift ter bevestiging van de betaling van het verzekerde goed met de Kaart elk be wijsstuk dat het verze kerde g oed, alsoo k de aankoop prijs en d atum kan id entificeren, zoal s ee n factuur, ontvangstbewijs enz. In geval van gekwalificeerde diefstal moet de verze kerde de v olgende do cumenten n aar de verze keraar sturen: het originele politieverslag elk bewijs van verlies, zoals: in geval van diefstal met geweld pleging: een atte st, zoal s ee n medisch a ttest of een schriftelijke getuigenis in geval van diefstal door inbraak: elk document ter bevestiging van de schade, zoals de prijsopgave of factuur van de herstellin g van het slot of sluitmecha nisme of een kopie va n de verkl aring voor d e autoverzekering, brandverzekering of woningverzekering In geval van accidentele schade moet de verze kerde ook de volgende do cumenten naar de verze keraar sturen: het origineel van de prijsopgave of factuur van de herstelling, of een certificaa t van de verkop er, met bi jzonderheden van de aa rd van de sch ade en b evestiging dat h et verzekerde goed onherstelbaar is 8

9 REIS Visa Classic & Assistance ALGEMENE VRAGEN V: Welke reizen zijn gedekt? A: De dekking van de reisverzekering geldt voor alle reizen, privé en professioneel, 1) verder dan 100 kilometer van de woonplaats van de verzekerde, 2) waarbij minstens één nacht op voorhand wordt geboekt, 3) voor een periode van maximaal 90 opeenvolgende dagen, 4) en op voorwaarde dat minstens 50% van de vervoers- of verblijfskosten met de Kaart werden betaald. V: Wat wordt er beschouwd als een zakenreis gedekt door deze verzekering? A: Elke verplaatsing van de Kaarthouder, zoals hierboven beschreven, in het kader van de uitoefening van zijn beroep als werknemer, eigenaar of zaakvoerder van de Vennootschap, hoofdtitularis van de Kaart rekening, en waarvoor minstens 50% van het transport of verblijf werd betaald met een Kaart ter beschikking gesteld aan de Kaarthouder door de Vennootschap waar de Kaarthouder werkt als werknem er of waarvan hij/zij eigenaar of zaakvoerder is. V: Wat wordt er beschouwd als een betaling met de Kaart? A: Elke betaling die wordt uitgevoerd: door een (papieren) ontvangstbewijs te ondertekenen, of door met een pincode van de Kaart een verrichting toe te staan, of door het nummer van u w Kaart mee te delen, dat samen met de datum schrif telijk of via de comp uter (het internet of andere vorm van e-commercel) door de dienstverlener, luchtvaartmaatschappij of het reisbureau wordt geregistreerd. V: Wie wordt er gedekt? A: Onder deze polis zijn de volgende personen gedekt: In het kader van een privé-reis: de Kaa rthouder die binnen d e Eu ropese Unie pl us Noorwegen, Mon aco, Ando rra, Liechtenstein en Zwitserland verblijft de echtgeno(o)t(e)/partner, kinderen van de Kaarthouder In het kader van een zakenreis: de Kaa rthouder die binnen d e Eu ropese Unie pl us Noorwegen, Mon aco, Ando rra, Liechtenstein en Zwitserland verblijft 9

10 REISANNULERING & -ONDERBREKING V: Wat dekt de waarborg reisannulering en -onderbreking? A: De verzekeraar vergoedt het volgende: In geval van een annulering of wijziging de niet-verhaalbare bedragen waarvoor de verzekerde volgens de algemene voorwaarden van de reisovereenkomst wettelijk aansprakelijk is. In geval van een onderbreking het deel van de niet-gebruikte diensten op pro-rata-temporisbasis. De verzekeraar vergoedt de niet-verhaalbare bedragen. De luchthaventaksen moeten op het reisbureau worden verhaald. V: Wat is de limiet van het verzekerde bedrag? A: De dekking geldt tot Visa Classic & Assistance per reis, per gezin, per jaar per reis, per gezin, per jaar Indien op de datum van de aankoop en op de datum van het schadegeval de Kaarthouder eveneens houder is van ee n g eldige VISA Cla ssic & Assi stance kaart of een geldige VISA Gold kaart, all ebei uitgeven door de Verzekeringsnemer, zal de dekking worden to egepast zo als omsch reven in de alge mene voorwaarden van respectievelijk de VISA Classic & Assistance kaart of VISA Gold kaart, en dit eveneens voor de goederen die zijn betaald met een CyberCard. V: Aan welke voorwaarden is de dekking onderworpen? A: Enkel in de volgende gevallen is er een vergoeding aan de verzekerde verschuldigd: Ziekte, ongeval of overlijden van o de verzekerde o zijn/ha ar echtgeno(o)t(e)/partner o ouders/grootouders (niet verder dan de 2e graad) o afstammelingen (niet verder dan de 2e graad) o broe rs, zussen o familieleden door huwelijk (niet verder dan de 2e graad) o familieleden door verwantschap (niet verder dan de 2e graad) o o reisgezellen vermeld op het registratieformulier partners, of ande re p ersonen die de verze kerde tijdelijk verva ngen i n de context van hun beroepsactiviteiten (bv.: artsen, apothekers enz.) Deze personen ontvangen geen vergoeding indien zij niet de verzekerde zijn. Voorbeeld 1: De grootouders gaan op privé reis. Hun kleinkind wordt erg ziek en ligt in het ziekenhuis. Indien de reis voor minstens 50% met de Kaart werd betaald, zijn beiden gedekt voor annulering of inkorting van de reis. Voorbeeld 2: De Kaarthouder gaat met zijn zu s op privé reis; de reis werd met de Kaart betaald. De zus wordt ziek en de reis mo et wo rden g eannuleerd. De Ka arthouder is verzekerd en kan zijn deel van de reisko sten terugvorderen, maar niet de reiskosten van zijn zus aangezien zij niet verzekerd is. Voorbeeld 3: De Kaa rthouder gaat op privé reis m et zijn vrien din die niet o p hetzelfde adres woont al s hij; de reis werd met de Kaart betaald. De Kaarthouder is ziek en de reis moet worden geannuleerd. De Kaarthouder is verzekerd en kan zijn deel van de reiskosten terugvorderen, maar niet de reiskosten van zijn vriendin aangezien zij niet verzekerd is. Voorbeeld 4: De Ka arthouder gaat op privé reis met zijn pa rtner die op hetzelfde adres woont als hij; de reis werd met de Kaart betaald. De Kaarthouder is ziek en de reis moet worden geannuleerd. Zowel de Kaarthouder als zijn partner zijn verzekerd en hij kan alle reiskosten terugvorderen. Voorbeeld 5: De Kaarthouder gaat op zakenreis (voor definitie zie p. 8) met zijn partner die op hetzelfde adres woont al s hij ; de reis werd volledi g b etaald met de Kaart. De K aarthouder i s zie k en de reis mo et wo rden geannuleerd. De Kaarth ouder i s verze kerd en kan zijn de el van de rei skosten terugvo rderen, maar ni et de reiskosten van zijn partner die niet verzekerd is. 10

11 Grote m ateriële sch ade (brand, di efstal, watersch ade, expl osie, insto rting) aan d e woonpl aats of bedrijfsruimten van de verzekerde. Gekwalificeerde diefstal van de reisd ocumenten (paspoort of identiteitskaa rt die door de vervoersmaatschappij wo rden verei st voor ee n verzeke rde b uitenlandse reis) maximaal 4 8 uur vóó r h et vertrek: o diefstal met geweldpleging: elke fysieke bedreiging of elk fysiek geweld door een derde partij o diefstal door inbraak: inbraak in een met een sleutel afgesloten ruimte of motorvoertuig Het voordeel komt boven op elke andere schadevergoeding van de vervoerder. De terugbetaling is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van de verzekerde. V: Ik ben ziek en heb van de arts een medisch attest gekregen dat ik niet kan reizen. Wat moet ik doen? A: Gelieve de reis bij uw reisbureau/luchtvaartmaatschappij enz. te ANNULEREN. Indien u de vlucht annuleert, moet u een terugbetaling van de luchthaventaksen vragen. Gelieve een schadedossier in te dienen. V: Ik heb mijn visum / paspoort enz. dat ik nodig heb om te reizen, niet ontvangen. Ik had geen tijd om mijn ticket op te halen. Ik kreeg niet de nodige inentingen. Ben ik gedekt voor een annulering van de reis? A: Dit wordt niet gedekt onder de huidige verzekering. V: Ik kocht voor 20 een reisannulatieverzekering bij mijn reisbureau. Kan ik die premie van 20 terugvorderen als ik mijn reis annuleer? A: De premie van een bijkomende reisannulatieverzekering wordt niet door deze verzekering gedekt. V: Binnen 4 dagen vertrek ik op reis. Gisteren werd mijn paspoort gestolen en ik mag niet zonder paspoort reizen. Kan ik de reis annuleren en de annulatiekosten terugvorderen? A: Indien u binne n 4 dagen op reis ve rtrekt, moet u de lokale autoriteiten contacteren om een vervangingsdocument te ontvangen. Indien u ervoor kiest om uw reis te annuleren, geldt de dekking niet. V: In juli werd bij mij diabetes/kanker enz. vastgesteld. Ik boekte mijn reis in september. Omwille van mijn ziekte voel ik me op dit ogenblik niet goed/moet ik een behandeling ondergaan en ik wil de reis annuleren. Ben ik gedekt? A: De de kking gel dt niet v oor reizen di e word en geannuleerd o mwille va n e en o nstabiele zie kte die v óór de boeking van de reis bekend was. V: Op reis brak ik mijn teen/kreeg ik een verkoudheid/koortsblaasje op mijn lip. Ik besloot mijn reis te beëindigen en nam een vlucht terug naar huis. Ben ik gedekt voor de niet-gebruikte reisdagen? A: Een oppervlakkige ziekte die ter plaatse kan worden behandeld, wordt niet gedekt. V: Mijn vrouw is 8 maanden zwanger. We boekten een reis naar Madrid. In de luchthaven weigerde het luchthavenpersoneel ons de toegang tot het vliegtuig. Kunnen we een schadeclaim indienen voor de annulering van onze reis? A: De dekking geldt niet wanneer de vervoerder de toegang weigert. V: We boekten een reis toen mijn vrouw 5 maanden zwanger was. Omwille van complicaties moeten we de reis nu annuleren. Zijn we gedekt? A: De dekking geldt voor de annulering omwille van zwangerschapscomplicaties. V: Welke documenten moet ik in geval van een schade bezorgen? A: Wanneer u een schadedossier bij de verzekeraar indient, gelieve naar verzekeraar te bezorgen: het ingevulde en ondertekende schadeaangifteformulier met vermelding van het tijdstip en de plaats van de voorvallen het bewijs dat de verzekerde reis met de Kaart werd betaald - In geval van annulering van de reis: 11

12 bevestiging van de reservatie bewijs van de annulering - In geval van onderbreking van de reis: bevestiging van de reservatie verklaring van het reisbureau ter bevestiging van het aantal niet-gebruikte dagen - In geval van overlijden: overlijdensakt e - In geval van ziekte: medisch attest - In geval van grote materiële schade: document ter bevestiging van de voorvallen dat werd uitgereikt door de lokale autoriteiten (politieverslag, verklaring van de brandweer enz.) VLUCHTVERTRAGING V: Wat dekt de waarborg Vluchtvertraging? A: De verzekeraar vergoedt de uitgaven van de verzekerde voor: - maaltijden, - dranken en hapjes, - verblijfskosten, - vervoer van en naar de luchthaven of terminal, indien die vertraging meer dan 4 u ur bedraagt vanaf de oor spronkelijke vertrektijd die o p de reisdocumenten staat vermeld. De dekking wordt in de volgende omstandigheden toegekend: 1- vertraging of annulering van de geboekte en bevestigde lijnvlucht 2- onvrijwillige weigering van toegang aan boord omwille van overboeking op de geboekte en bevestigde lijnvlucht 3- late aan komst van d e reg uliere verbindi ngsvlucht wa ardoor de verzekerde d e volgend e verbindingslijnvlucht mist Voorbeeld 1: De verzekerde belde de luchtvaartmaatschappij 24 uur op voorhand en de vlucht werd bevestigd. Bij aankomst in de lu chthaven stelt de verzekerde vast dat de v lucht vertraging heeft of g eannuleerd is de dekking is van toepassing. Voorbeeld 2: De Kaarthouder komt in d e luchthaven aan en wordt aan de i ncheckbalie de t oegang geweigerd omwille van een overboeking de dekking is van toepassing. Alleen de lijnvluchten van luchtvaartmaatschappijen die hun dienstregeling publiceren worden gedekt. Het voordeel komt boven op elke andere schadevergoeding van de vervoerder. De terugbetaling is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van de verzekerde aan de hand van ontvangstbewijzen. V: Wat is de limiet van het verzekerde bedrag? A: De dekking geldt tot maximaal Visa Classic & Assistance 250 per reis, per gezin 500 per reis, per gezin 12

13 Indien op de datum van de aankoop en op de datum van het schadegeval de Kaarthouder eveneens houder is van ee n g eldige VISA Cla ssic & Assi stance kaart of een geldige VISA Gold kaart, all ebei uitgeven door de Verzekeringsnemer, zal de dekking worden to egepast zo als omsch reven in de alge mene voorwaarden van respectievelijk de VISA Classic & Assistance kaart of VISA Gold kaart, en dit eveneens voor de goederen die zijn betaald met een CyberCard. V: Aan welke voorwaarde is de dekking onderworpen? A: De dekking wordt toegekend indien er binnen de 4 uur na de geplande vertrektijd (of werkelijke aankomsttijd van de verbi ndingsvlucht) van een op voorha nd g eboekte en bevestigde re guliere vlucht geen ve rgelijkbaar alternatief vervoer door de vervoerder ter beschikking wordt gesteld. V: Mijn vlucht werd geannuleerd omdat de luchtvaartmaatschappij/luchthaven staakt. Ben ik gedekt? A: De dekking geldt niet voor een vertraging ten gevolge van een staking. V: Mijn vlucht heeft meer dan 4 uur vertraging. Ontvang ik van de verzekeraar het forfaitaire bedrag van 250 / 500? A: Bij deze verze kering moet er gee n forfaitair b edrag wo rden betaald. Indien de de kking geldt, betaalt de verzekeraar op basis van de ontvangstbewijzen de WERKELIJKE KOSTEN v oor maaltijden, dranken, v erblijf, vervoer van en naar de luchthaven of terminal tot maximaal 250 / 500 terug. V: Welke documenten moet ik in geval van een schade bezorgen? A: Wanneer u een schadedossier bij de verzekeraar indient, gelieve naar verzekeraar te bezorgen: het ingevulde en ondertekende schadeaangifteformulier met vermelding van het tijdstip en de plaats van de voorvallen het bewijs dat de verzekerde reis met de Kaart werd betaald bewijs van vertraging (attest) van de vervoerder het origineel van ontvangstbewijzen/biljetten bijzonderheden van de schadevergoeding die door de vervoerder werd betaald BAGAGEVERTRAGING V: Wat dekt de waarborg bagagevertraging? A: Indien de geregistreerde bagage met meer dan 4 uur vertraging wordt afgeleverd, vergoedt de verzekeraar de aankoop van dringende noodzakelijke vervangartikelen. Voorbeeld van d ringende noodzakelijke arti kelen: toi letgerief, ve rvangende kleding, specifieke babyartikelen, zwemkleding (indien zomervakantie) enz. Het voordeel komt boven op elke andere schadevergoeding van de vervoerder. De terugbetaling is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van de verzekerde aan de hand van ontvangstbewijzen. V: Wat is de limiet van het verzekerde bedrag? A: De dekking geldt tot maximaal Visa Classic & Assistance 500 per reis, per gezin per reis, per gezin Indien op de datum van de aankoop en op de datum van het schadegeval de Kaarthouder eveneens houder is van ee n g eldige VISA Cla ssic & Assi stance kaart of een geldige VISA Gold kaart, all ebei uitgeven door de Verzekeringsnemer, zal de dekking worden to egepast zo als omsch reven in de alge mene voorwaarden van respectievelijk de VISA Classic & Assistance kaart of VISA Gold kaart, en dit eveneens voor de goederen die zijn betaald met een CyberCard. V: Aan welke voorwaarden is de dekking onderworpen? A: De dekking geldt onder de volgende voorwaarden: 13

14 - de aankopen moeten gedaan zijn voordat de bagage aan de verzekerde werd terugbezorgd - de aankopen moeten gedaan zijn in het land van bestemming V: Toen mijn bagage niet aankwam, heb ik onmiddellijk vervangende kleding gekocht. Mijn bagage werd 3 uur later in mijn hotel bezorgd. Kan ik een schade indienen? A: De dekking geldt uitsluitend wanneer de bagage meer dan 4 uur vertraging oploopt. V: Toen mijn bagage niet aankwam, heb ik de luchthaven verlaten zonder met de luchtvaartmaatschappij te spreken. Ik heb geen Property Irregularity Report. Kan ik een schade indienen? A: De de kking geldt en kel wann eer d e verze kerde een Pro perty Irregul arity Rep ort aan d e verze keraar kan voorleggen. V: Wat is een Property Irregularity Report? A: Met e en Property Irregularity Report (PIR) wordt verloren/beschadigde bagage in e en luchthaven gemeld. Wanneer u uw baga geproblemen aan de bagag edienst in de luchthaven gaa t melden, moet de luchtvaartmaatschappij of beambte een Property Irregularity Report (PIR) invullen en u een kopie bezorgen. V: Toen mijn bagage niet aankwam, kocht ik parfum voor mijn echtgenoot en mezelf. Kan ik een schade indienen? A: De dekking geldt uitsluitend voor dringende noodzakelijke vervangartikelen. Luxeparfums behoren daar niet toe. De dekking geldt bijgevolg niet. V: Toen mijn bagage niet aankwam, kocht ik niets op mijn bestemming. Bij mijn terugkeer thuis kocht ik vervangende kleding. Kan ik een schade indienen? A: De dekking geldt uitsluitend voor dringende noodzakelijke aankopen op de bestemming. Aangezien u na uw terugkeer vervangartikelen kocht, geldt de dekking niet. V: Mijn bagage werd met vertraging bezorgd omdat de luchtvaartmaatschappij/luchthaven staakte. Ben ik gedekt? A: De d ekking g eldt ni et voor ee n v ertraging ten gevol ge van een st aking die meer dan 2 4 u ur vóór de vertrektijd werd aangekondigd. V: Welke documenten moet ik in geval van een schade bezorgen? A: Wanneer u een schadedossier bij de verzekeraar indient, gelieve naar verzekeraar te bezorgen: het ingevulde en ondertekende schadeaangifteformulier met vermelding van het tijdstip en de plaats van de voorvallen het bewijs dat de verzekerde reis met de Kaart werd betaald het Property Irregularity Report het origineel van ontvangstbewijzen/biljetten bijzonderheden van de schadevergoeding die door de vervoerder werd betaald HERWAARDERING VAN DE VERVOERBEWIJZEN V: Wat dekt de waarborg Herwaardering van de vervoerbewijzen? A: De verzekeraar vergoedt alle extra kosten die d e verzekerde oploopt om zijn vervoerbewijs heen of weer om te schakelen naar een categorie van een gelijkaardige of hogere klasse. V: Wat is de limiet van het verzekerde bedrag? A: De dekking geldt tot maximaal Visa Classic & Assistance per reis, per gezin per reis, per gezin 14

15 Het voordeel komt boven op elke andere schadevergoeding van de vervoerder. De terugbetaling is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van de verzekerde aan de hand van ontvangstbewijzen. Indien op de datum van de aankoop en op de datum van het schadegeval de Kaarthouder eveneens houder is van ee n g eldige VISA Cla ssic & Assi stance kaart of een geldige VISA Gold kaart, all ebei uitgeven door de Verzekeringsnemer, zal de dekking worden to egepast zo als omsch reven in de alge mene voorwaarden van respectievelijk de VISA Classic & Assistance kaart of VISA Gold kaart, en dit eveneens voor de goederen die zijn betaald met een CyberCard. V: Aan welke voorwaarde is de dekking onderworpen? A: Deze dekking geldt in de volgende gevallen: indien het ve rtrek van een bevestig de li jnvlucht of specifieke e n regulie re trein verbinding mi nstens 4 uu r vertraging heeft of wordt geannuleerd, of indien de verzekerde geen plaats bekomt op een bevestigde lijnvlucht of een treinverbinding wegens, of indien de verzekerde zijn aansluiting op de plaats van ove rstappen mist wegens het laattijdig aankomen van de verbindinggevende vlucht of treinverbinding EN indien de vervoerder de verzeke rde bi nnen de 4 uu r na de gepla nde vertre ktijd van de vlucht of treinverbinding geen ander vervoermiddel ter beschikking stelt. Deze dekking is uitsluitend van kracht indien het nieuwe vervoerbewijs met de Kaart wordt betaald. V: Mijn vlucht werd met 6 uur vertraagd. Na 2 uur wachten stelde een medewerker van de luchtvaartmaatschappij mij voor om een andere vlucht te nemen die binnen de 3 uur vertrok. Ik gaf er de voorkeur aan om een ticket te kopen voor een vlucht van een andere luchtvaartmaatschappij die binnen 1 uur vertrok. Ben ik gedekt? A: Het voordeel geldt niet indien de verze kerde het alte rnatieve vervoermiddel weigert dat binnen de 4 uu r na de originele vertrektijd van de reguliere vlucht door de vervoerder wordt aangeboden. V: Mijn vlucht werd met 8 uur vertraagd. Na 2 uur wachten stelde een medewerker van de luchtvaartmaatschappij mij voor om een vlucht te nemen die morgen vertrekt. Ik gaf er de voorkeur aan om een ticket te kopen voor een vlucht van een andere luchtvaartmaatschappij die dezelfde dag vertrok. Ben ik gedekt? A: Indien h et aanb od van de lu chtvaartmaatschappij ni et redelijk i s (t e lang e vertraging, slechtere omstandigheden enz.), geldt de verzekering. V: Welke documenten moet ik in geval van een schade bezorgen? A: Wanneer u een schadedossier bij de verzekeraar indient, gelieve naar verzekeraar te bezorgen: het ingevuld e en ond ertekende aangifteformulier m et ve rmelding van het tijdstip e n de plaats va n d e voorvallen het bewijs dat de verzekerde reis met de Kaart werd betaald attest van de vervoerder bewijs dat de bijkomende reiskosten met de Kaart werden betaald 15

16 PERSOONLIJKE VEILIGHEID: DIEFSTAL LEDERWAREN, PAPIEREN & SLEUTELS V: Wat dekt de persoonlijke veiligheidsverzekering? A: De dekking geldt in geval van gekwalificeerde diefstal (diefstal met geweldpleging of door inbraak) van - sleutels: sleutels (inclusief sloten) van het eerste en tweede verblijf en van gemotoriseerde voertuigen - documenten: nation ale i dentiteitskaart, rijbewij s en kentekenbewijs, vaa rvergunning, jachtvergunning, visvergunning, inschrijvingskaart en paspoort van de verzekerde - lederwaren: handtas, portefeuille en kaartenhouder van de verzekerde De dekking geldt voor sleutels en documenten: terugbetaling van de vervangingskosten lederwaren: terugbetaling van de herstellings- of vervangingskosten De kosten worden gedragen mits aftrek van de waardevermindering: 10% van de aankoopwaarde per jaar; max. wordt er 70% van de aankoopprijs (inclusief btw) vanaf de aankoopdatum afgetrokken. V: Wie wordt er gedekt? A: De Kaarthouder. V: Wat is de limiet van het verzekerde bedrag? A: De dekking geldt tot maximaal: sleutels en documenten: 150 per schadegeval per periode van 12 opeenvolgende maanden lederwaren: 250 per schadegeval per periode van 12 opeenvolgende maanden De totale terugbetaling bedraagt niet meer dan 400 per schadegeval per periode van 12 opeenvolgende maanden. V: Wat is er van de dekking uitgesloten? A: Het volgende wordt van deze dekking uitgesloten: een opzettelijke fout door de verzekerde de verdwijning of het verlies van de verzekerde goederen inhoud van de lederwaren (behalve portefeuille, kaartenhouder, sleutels of documenten) juwelen en a ndere waard evolle voorwerpe n die o p het ogen blik van de ge kwalificeerde diefstal door de verzekerde werden gedragen diefstal zonder geweld of inbraak V: Kan ik een schade indienen voor de portefeuille en sleutels die in mijn gestolen handtas zaten? A: Indien er in de ge stolen handta s sl eutels e n do cumenten za ten, kunt u d aarvoor oo k een sch adedossier indienen. Alle andere inhoud van de handtas wordt van de dekking uitgesloten. De bijdrage van de verzekeraar is beperkt tot 400 per schadegeval. V: Mijn handtas werd gestolen. Wat moet ik doen? A: Gelieve een schadedossier in te dienen. V: Ik liet mijn portefeuille op de kassa achter en was verstrooid; mijn portefeuille is weg. Wat moet ik doen? A: Gelieve een schadedossier in te dienen. 16

17 V: Ik liet mijn handtas achter in het open kastje in mijn fitnesscentrum; toen ik uit de douche kwam, was mijn handtas weg. Wat moet ik doen? A: Gelieve een schadedossier in te dienen. V: Welke documenten moet ik in geval van een schade bezorgen? A: Wanneer u een scha dedossier bij d e verzekeraar indient, mo et u het scha deaangifteformulier ingevuld en ondertekend versturen, samen met: - in alle gevallen het politieverslag - in geval van gekwalificeerde diefstal van sleutels originele factuur van de vervanging - in geval va n gekwalificeerde diefstal van documenten kopie voor- en achterzijde van de ve rvangen officiële administratieve documenten en de factuur van de vervangingskosten - in geval va n ge kwalificeerde dief stal van led erwaren originele aankoopfactuur van ge stolen of beschadigde lederwaren + alle bewijzen van de geweldpleging 17

18 DEKKING VAN DE VRIJSTELLING VAN DE HUURWAGEN V: Wat dekt de dekking van de Vrijstelling van de huurwagen? A: In geval van materiële schade bij diefstal vergoedt de verzekeraar de kosten voor herstelling of reparatie van de huurwagen in zijn oorspronkelijke staat tot maximaal het bedrag van het eigen risico in de huurovereenkomst. De vergoeding omvat: a) indien de verzekerde de verzekering van het autoverhuurbedrijf niet heeft aanvaard het bedrag van het eigen risico dat in de huurovereenkomst wordt voorzien (hoog eigen risico), OF b) indien de verzekerde de verzekering van het autoverhuurbedrijf heeft aanvaard het bedrag van het nietaflosbare eigen risico dat in de huurovereenkomst wordt voorzien (laag eigen risico) Deze verzekering komt ALTIJD boven op de verzekeringsovereenkomst van het autoverhuurbedrijf. V: Wat is een hoog eigen risico? A: Wanneer u een auto huurt die beschadigd raakt of wordt gesloten, bent u aansprakelijk voor een zeer hoog eigen risico dat so ms zelfs gelij k is aan de total e waarde va n de auto. Dit eigen risico is van toe passing wanneer u bij uw hu urovereenkomst een bijko mende verzekering (Collision Da mage Waiver) va n het autoverhuurbedrijf weigert te kopen. V: Wat is een laag eigen risico? A: Wanneer u een auto huurt en een bijkom ende v erzekering (Colli sion Dam age Waiver) van he t autoverhuurbedrijf koopt, wordt het ei gen risico ve rlaagd waa rvoor u aansprakelijk bent wan neer de auto beschadigd raakt of wordt gestolen. V: Wie wordt er gedekt? A: De Kaarthouder. Personen die samen me t de Ka arthouder reizen e n met de huur wagen rijden, zijn g edekt indien hun na am o p voorhand in de huurovereenkomst wordt vermeld. De bestuurder moet een geldig rijbewijs hebben. V: Wat is de limiet van het verzekerde bedrag? A: De dekking geldt tot maximaal per schadegeval. Eigen risico bedraagt 75 per schadegeval. Indien de he rstellings- of vervanging skosten mee r dan 75 bedrage n, wordt het totale bedrag van de herstellings- of vervangin gskosten aan de verze kerde terug betaald, met een maximum van en tot maximaal het bedrag van het eigen risico in de huurovereenkomst. V: Aan welke voorwaarde is de dekking onderworpen? A: De dekking geldt onder de volgende voorwaarden: 1) de huurwagen moet volledig met de Kaart worden betaald 2) de huurperiode mag maximaal 30 dagen bedragen Indien de overeenkomst voor 31 dagen of me er wordt afge sloten, geldt de dekking zelfs nie t voor de eerste 30 dagen! 3) de namen van de bestuurders moeten duidelijk in de huurovereenkomst worden vermeld. V: Waar geldt de dekking? A: De d ekking gel dt werel dwijd, behalve bin nen ee n straal va n 1 00 km va naf de woonplaats of pe rmanente verblijfplaats van de verzekerde. De dekking geldt ook binnen deze straal van 100 km voor reizen met d e huurwagen, indien de afstand tot de bestemming groter is dan 100 km. 18

19 OPDAT DE REIS GE DEKT ZO U Z IJN, M OET MINSTENS ÉÉN NA CHT OP V OORHAND WORDEN GEBOEKT Voorbeeld: Indien de cliënt een auto huurt om voor een vakantie van Parijs tot Nice te reizen (meer dan 1 nacht op voorhand geboekt), geldt de dekking voor de totale reisafstand. V: Welke documenten moet ik in geval van een schade bezorgen? A: Wanneer u een scha dedossier bij d e verzekeraar indient, mo et u het scha deaangifteformulier ingevuld en ondertekend versturen, samen met: het verslag van het ongeval of van de polis bewijs dat de huurwagen met de Kaart werd betaald 19

DE AMERICAN EXPRESS GOLD KAART

DE AMERICAN EXPRESS GOLD KAART DE AMERICAN EXPRESS GOLD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN: VERZEKERINGEN, DIENSTEN EN BIJSTAND ITC_AC CONS CH GOLD STD PLUS_V1_NL INHOUDSTAFEL Return protection 1 DEFINITIES. 5 1.1 Alpha Card.....................................

Nadere informatie

Verzekeringspolis Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen Package MC Business of MC Business Prepaid - MC Gold of MC Gold Prepaid

Verzekeringspolis Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen Package MC Business of MC Business Prepaid - MC Gold of MC Gold Prepaid Verklaringen 1. Partijen Verzekeringnemer: Verzekeraar: Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000

Nadere informatie

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011 Travel www.europ-assistance.be NoGo Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering geldig vanaf 01.04.2011 De overeenkomst gesloten tussen Europ Assistance en de verzekeringsnemer bestaat uit de bijzondere

Nadere informatie

12222223 TELEFOONNR:.../ 123... BANK-/POSTREK.NR: - -

12222223 TELEFOONNR:.../ 123... BANK-/POSTREK.NR: - - 05044 POLIS Reisbijstand NLv1 11-03-2005 14:27 Pagina 1 VAB-REISBIJSTAND ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER VAB-Reisbijstand polisnummer: 1222222222223 NAAM EN VOORNAAM VERZEKERDE:... 122222222222222222223 STRAAT:...NR:

Nadere informatie

ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER

ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER VAB-Bijstand polisnummer: 1222222222223 NAAM EN VOORNAAM VERZEKERDE: 12222222222222222222223 STRAAT: 122222222222223 NR: 123 POSTNR: 1223 WOONPLAATS: 122222222222222223 TELEFOONNR:

Nadere informatie

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.07.2014

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.07.2014 Travel www.europ-assistance.be NoGo Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering geldig vanaf 01.07.2014 De duur van de overeenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden en kan niet langer

Nadere informatie

De American Express kaart Verzekeringsvoorwaarden

De American Express kaart Verzekeringsvoorwaarden De American Express kaart Verzekeringsvoorwaarden VERSIE FEBRUARI 2013 Inhoud Extra verzekering tegen reisongevallen 1 Wie komen er in aanmerking voor deze verzekering?... 3 2 Wanneer geldt de verzekering?...

Nadere informatie

SAMENVATTING DEKKING. Dekking Ryanair Reisverzekering* *Onderworpen aan de Voorwaarden Uitkeringsschema

SAMENVATTING DEKKING. Dekking Ryanair Reisverzekering* *Onderworpen aan de Voorwaarden Uitkeringsschema RYANAIR SAMENVATTING DEKKING Dekking Ryanair Reisverzekering* 3 Eigen risico annulering SLECHTS 15 3 Dekking bij annulering als gevolg van Ontslag 3 Medische bijstand in noodgevallen 24 uur per dag 3 Gestolen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen Referte: REI.002 201503 REI.002-V1 OPTIMCO N.V. - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

OP REIS IN EUROPA ALLES OVER JE RECHTEN VOOR, TIJDENS EN NA JE REIS

OP REIS IN EUROPA ALLES OVER JE RECHTEN VOOR, TIJDENS EN NA JE REIS OP REIS IN EUROPA ALLES OVER JE RECHTEN VOOR, TIJDENS EN NA JE REIS 1 2 3 4 DE REIS RESERVEREN 3 1. Zelf organiseren of een pakketreis kopen? 3 2. Met een pakketreis ben je beter beschermd 4 3. Koop je

Nadere informatie

Voorwaarden van de Groepsverzekeringspolis voor American Express Gold Cardmembers

Voorwaarden van de Groepsverzekeringspolis voor American Express Gold Cardmembers Voorwaarden van de Groepsverzekeringspolis voor American Express Gold Cardmembers VERSIE DECEMBER 2012 Dit document is geen verzekeringsovereenkomst, maar geeft een beschrijving van de diverse uitkeringen

Nadere informatie

Doorlopend Reis. Privé Pakket Online. Aanvullende Voorwaarden. Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 1.0

Doorlopend Reis. Privé Pakket Online. Aanvullende Voorwaarden. Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 1.0 Privé Pakket Online Doorlopend Reis Aanvullende Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 1.0 Uw bagage wordt gestolen tijdens uw vakantie in Spanje. U komt in het ziekenhuis terecht in Amerika.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN Beschrijvende prestaties gewaarborgd per product* all in + all in travel protect annuleringsverzekering personenbijstand bagageverzekering kapitaal reisongeval optie voertuigbijstand 4.1 tot 4.3 4.1 tot

Nadere informatie

Go Safe Jaarlijkse reisverzekering

Go Safe Jaarlijkse reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK... ... TOT AANKOMST

VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK... ... TOT AANKOMST VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK...... TOT AANKOMST inhoud Gemeenschappelijke bepalingen 3 Annulering 5 Bijstand personen 7 Kapitaal reisongeval 12 Burgerlijke

Nadere informatie

Voorwaarden van de Groepsverzekeringspolis voor American Express Platinum Cardmembers

Voorwaarden van de Groepsverzekeringspolis voor American Express Platinum Cardmembers Voorwaarden van de Groepsverzekeringspolis voor American Express Platinum Cardmembers Versie 24/07/2012 Dit document is geen verzekeringsovereenkomst, maar geeft een beschrijving van de diverse uitkeringen

Nadere informatie

Informatie over uw Doorlopende Reisverzekering voor Particulieren. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Doorlopende Reisverzekering voor Particulieren. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Doorlopende Reisverzekering voor Particulieren Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Doorlopende Reisverzekering

Nadere informatie

Tel vanuit België: 070 344 666 of vanuit het buitenland: +32 3 253 65 65. Fax: +32 3 252 69 58

Tel vanuit België: 070 344 666 of vanuit het buitenland: +32 3 253 65 65. Fax: +32 3 252 69 58 VAB-BIJSTAND: ALGEMENE VOORWAARDEN De VAB-Alarmcentrale is dag en nacht, 7 dagen op 7 bereikbaar voor alle problemen die u onderweg kunt tegenkomen. Vergeet niet het telefoonnummer door te geven waar wij

Nadere informatie

DE VOORWAARDEN REISVERZEKERING VAN INSHARED APRIL 2015

DE VOORWAARDEN REISVERZEKERING VAN INSHARED APRIL 2015 DE VOORWAARDEN REISVERZEKERING VAN INSHARED APRIL 2015 Voorwaarden Reisverzekering van InShared U heeft een Reisverzekering afgesloten bij InShared. En u heeft hierbij een of meer extra onderdelen gekozen.

Nadere informatie

SCHADEAANGIFTEFORMULIER

SCHADEAANGIFTEFORMULIER ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) SCHADEAANGIFTEFORMULIER 1) Naam en adres van de

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Doorlopende Reisverzekering voor Particulieren

DSM Insurances BV. Doorlopende Reisverzekering voor Particulieren DSM Insurances BV Doorlopende Reisverzekering voor Particulieren Algemeen REA 01 14 Wegwijzer zie pagina 2 Wat moet ik doen als ik tijdens mijn reis hulp nodig heb? Algemeen REA.1 01 14 1 Dekking Hulpverlening,

Nadere informatie

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

Collectieve Polis BAS7804. Algemene Voorwaarden (REF 0420-ICTN-010912) GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING GOLDEN TRAVEL INSURANCE

Collectieve Polis BAS7804. Algemene Voorwaarden (REF 0420-ICTN-010912) GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING GOLDEN TRAVEL INSURANCE Collectieve Polis BAS7804 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN A1198 Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Go Safe with Artas

Algemene voorwaarden Go Safe with Artas Algemene voorwaarden Go Safe with Artas AV-GO SAFE WITH ARTAS HOME 03/2014 EUROPESE De verzekerde geniet van volgende waarborgen en kapitalen: Bijstand personen tot 5.000.000 Lichamelijke ongevallen tot

Nadere informatie

Dé autoverzekering Bij Vrieling

Dé autoverzekering Bij Vrieling Dé autoverzekering Bij Vrieling Polisvoorwaarden Dé Autoverzekering Inhoudsopgave Pagina 3 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 14 Begrippenlijst

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance Plus

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance Plus BAS 21213 Bijstand nodig? +32 (0)3 253.64.15 Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance

Nadere informatie

GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING. Algemene voorwaarden. Geldig vanaf 01.10.2010 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN

GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING. Algemene voorwaarden. Geldig vanaf 01.10.2010 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING Algemene voorwaarden Geldig vanaf 01.10.2010 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE INHOUDSTABEL GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Golden Travel Insurance - Tijdelijke reisverzekering

Golden Travel Insurance - Tijdelijke reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

Reisverzekering. Verzekeringsbijsluiter

Reisverzekering. Verzekeringsbijsluiter Reisverzekering Verzekeringsbijsluiter overeenkomst nr. 303.904 Dekkingen: Optimale annulering Bagageschade Hulpverlening Aan Personen Reisonderbreking Mondial Assistance Leader mondial de l assistance

Nadere informatie