Evaluatie Coffeeshopbeleid Waalwijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Coffeeshopbeleid Waalwijk"

Transcriptie

1 Evaluatie Coffeeshopbeleid Waalwijk December 2004

2 Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk 1 Inleiding Aanleiding Inhoud van de evaluatie 3 Hoofdstuk 2 Vigerend coffeeshopbeleid Waalwijk Inleiding Gedoogbeleid Maximumstelsel AHOJ-G criteria Geen verkoop alcohol in coffeeshop Vestigingscriteria Strafblad / crimineel verleden Sluitingstijden 5 Hoofdstuk 3 Landelijke richtlijnen, uitgangspunten, beleidsvoornemens, adviezen en ontwikkelingen Inleiding Landelijke analyse cannabisgebruik Gedoogbeleid Maximumstelsel Vestigingscriteria Criminele inmenging Handhaving Geïntegreerde benadering Ontmoedigingsbeleid Coffeeshoptoerisme Recente aanvullingen op juridisch instrumentarium Overige wetgeving 11 Hoofdstuk 4 Omgaan met drugs in de regio Inleiding Maximumstelsel AHOJ-G criteria Vestigingscriteria Criminele inmenging Handhaving Sluitingstijden Drugstoerisme 13 Hoofdstuk 5 Lokale ontwikkelingen Inleiding Lokale analyse cannabisgebruik Politiecijfers (drugs)overlast Leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek Algemene Plaatselijke Verordening Monopoliepositie Ontmoedigingsbeleid De Wet BIBOB Horecabeleid (terrassen) Speelautomatenverordening 15 Hoofdstuk 6 Conclusie / aanbevelingen Inleiding Conclusies / aanbevelingen 16 Bijlagen 2

3 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Het oorspronkelijke coffeeshopbeleid van de gemeente Waalwijk is vastgesteld op 23 april Na de herindeling van 1 januari 1997 zijn de Algemene Plaatselijke Verordeningen geharmoniseerd en is tegelijkertijd het coffeeshopbeleid aangepast en vastgesteld voor de gehele gemeente Waalwijk (coffeeshopbeleid 1992 en 1997 bijgevoegd). Bij de vaststelling van dat beleid, op 18 maart 1997, is besloten de lokale discussie over de drugsproblematiek opnieuw te voeren zodra de uitkomsten van de discussie met betrekking tot het regionale afstemmingsbeleid bekend zouden zijn. Gezien het regionale afstemmingsbeleid al geruime tijd geleden is opgesteld en tot op heden niet is geëvalueerd, is in het veiligheidsactieplan 2004 als concreet actiepunt opgenomen dat een evaluatie van het coffeeshopbeleid plaats moest vinden en op basis daarvan mogelijk het lokale coffeeshopbeleid aangepast / geactualiseerd zou worden. Daarnaast geven landelijke beleidsvoornemens, gewijzigde wet- en regelgeving op landelijke en lokaal niveau en jurisprudentie inzake coffeeshopbeleid tevens een aanleiding tot een evaluatie van het vigerende coffeeshopbeleid. 1.2 Inhoud van de evaluatie In de evaluatie die voor u ligt worden in hoofdstuk 2 de belangrijkste componenten uit het vigerende coffeeshopbeleid puntsgewijs behandeld. Hiermee ontstaat een helder beeld van zaken die reeds geregeld zijn. Daarna worden in de hoofdstukken 3, 4 en 5 de resp. landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen / adviezen / beleidsvoornemens beschreven. In het volgende hoofdstuk wordt een conclusie gegeven op welke punten het vigerende beleid overeen komt, dan wel afwijkt van de landelijk, regionale of lokale ontwikkelingen / adviezen / beleidsvoornemens. Op basis van de puntsgewijze conclusies worden aanbevelingen gegeven. 3

4 Hoofdstuk 2 Vigerend coffeeshopbeleid Waalwijk 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de belangrijkste componenten van het vigerende coffeeshopbeleid puntsgewijs behandeld. Op deze wijze ontstaat een helder beeld van zaken die reeds geregeld zijn in het bestaand beleid. (coffeeshopbeleid 1992 en 1997 bijgevoegd) 2.2 Gedoogbeleid In de Nederlandse wet is het opportuniteitsbeginsel opgenomen, dit houdt in dat het openbaar ministerie kan afzien van vervolging van strafbare feiten als hiermee een maatschappelijk belang gediend is. Het openbaar ministerie heeft richtlijnen opgesteld met prioriteiten voor vervolging bij overtreding van de Opiumwet. Het bezit van een kleine hoeveelheid cannabis wordt hierin gedoogd. De verkoop van kleine hoeveelheden cannabis is gedoogd onder strikte voorwaarden en met toestemming van gemeente, politie en openbaar ministerie. De gemeente Waalwijk heeft met de vaststelling van het coffeeshopbeleid in 1992 en later in 1997 aangegeven onder bepaalde voorwaarden de verkoop van kleine hoeveelheden cannabis toe te staan. 2.3 Maximumstelsel In de gemeente Waalwijk geldt een gemotiveerd maximumstelsel van twee coffeeshops, met dien verstande dat deze gelegen zijn in de kern Waalwijk. 2.4 AHOJ-G-criteria De gedoog- en exploitaitievoorwaarden voor verkoop van soft-drugs in het Waalwijks coffeeshopbeleid zijn de zogenaamde AHOJ-G-criteria, welke inhouden: - A geen affichering: - H geen harddrugs: - O geen overlast: - J geen verkoop aan jeugdigen beneden de 16 jaar: - G geen verkoop van meer dan 5 gram softdrugs per persoon per etmaal en in de coffeeshop een handelsvoorraad aan softdrugs van maximaal 500 gram. 2.5 Geen verkoop alcohol in coffeeshops Door de gemeente Waalwijk is, conform landelijke afspraken, besloten dat geen combinatie van verkoop van alcoholhoudende dranken en verkoop van softdrugs in gedoogde coffeeshop mag plaatshebben. 2.6 Vestigingscriteria In verband met de waarborging van het woon- en leefklimaat voor de omgeving en in verband met aspecten van openbare orde en volksgezondheid wordt in Waalwijk overgegaan tot sluiting indien een coffeeshop gevestigd is (zie beleid 1992): - in de onmiddellijke nabijheid van een onderwijsinstelling of een jeugdcentrum van andere aard, indien en voor zover blijkt, dat door vermenging van de doelgroepen van onderwijsinstelling / jeugdcentrum enerzijds en coffeeshop anderzijds gevaar bestaat voor de volksgezondheid, dan wel aantasting of dreigende aantasting van de openbare orde en / of het woon- en / of leefklimaat; - in de onmiddellijke nabijheid andere horecabedrijven of winkels, als door vermenging van de doelgroepen van die horecabedrijven / de winkels enerzijds en de coffeeshop anderzijds het gevaar bestaat voor aantasting of dreigende aantasting van de openbare orde en / of het woonen / of leefklimaat. 4

5 2.7 Strafblad / Crimineel verleden De gemeente Waalwijk heeft bepaald dat een exploitant of beheerder van een coffeeshop geen strafblad als gevolg van een crimineel verleden mag hebben. 2.8 Sluitingstijden De sluitingstijden van de beide coffeeshops in Waalwijk zijn vastgelegd in de verleende exploitatievergunningen. Voor de coffeeshop in de Stationsstraat geldt een sluitingstijd van uur tot uur. De coffeeshop aan het Bloemenoordplein heeft sluitingstijden die per dag variëren. 5

6 Hoofdstuk 3 Landelijke richtlijnen, uitgangspunten, beleidsvoornemens, adviezen en ontwikkelingen 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven van de landelijke richtlijnen, de hoofdpunten uit de cannabisbrief die van belang zijn voor Waalwijk en een toelichting op de uitbreiding van het juridisch instrumentarium van de laatste jaren. In paragraaf 3.2 worden echter eerst landelijke cijfers van een onderzoek naar cannabisgebruik gepresenteerd. Eind april 2004 is een interdepartementale beleidsbrief cannabis aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze cannabisbrief is opgesteld door de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid Welzijn en Sport. In de brief wordt een overzicht gegeven van uitgangspunten, beleidsvoornemens en maatregelen die het Kabinet voorstaat. Deze voorstellen hebben betrekking op vier onderdelen, te weten: ontmoediging cannabisgebruik, aanscherping handhaving cannabisbeleid, coffeeshoptoerisme en teelt van cannabis. (cannabisbrief bijgevoegd) 3.2 Landelijke analyse cannabisgebruik Van alle drugs wordt cannabis het meest gebruikt. In 1997 en 2001 vonden peilingen plaats van het Nationaal Prevalentie Onderzoek (NPO), uitgevoerd door het Amsterdamse instituut CEDRO. Van 1997 tot 2001 nam het gebruik van cannabis in Nederland licht toe. Kerncijfers zijn: * In 2001 had 1 op de 6 ondervraagden van 12 jaar en ouder ooit cannabis gebruikt (zie onderstaande tabel). * 1 op de 33 had dit nog gedaan in de maand voor het interview (actueel gebruik). * In absolute getallen nam het aantal actuele gebruikers van cannabis in die 4 jaar toe van naar , een stijging van 25%. * Consumptie van cannabis komt vooral voor onder jongeren en jonge volwassenen (zie onderstaande figuur). - De stijging in zowel ooitgebruik als actueel gebruik was het grootst in de leeftijdsgroep 20 tot en met 24 jaar. - Onder jongeren van 12 tot en met 15 jaar nam het ooitgebruik licht af * Meer mannen dan vrouwen gebruiken cannabis (zie onderstaande tabel). Tabel: Gebruik van cannabis in Nederland onder mensen van 12 jaar en ouder. Peiljaren 1997 en 2001 Heeft ooit gebruikt Mannen Vrouwen Heeft pas nog gebruikt I Mannen Vrouwen ,6% 17,0% 20,6% 21,3% 10,8% 12,8% 2,5% 3,5% 1,4% 3,0% 4,3% 1,8% Heeft voor het eerst in het afgelopen jaar gebruikt 1,3% 1,0% Gemiddelde leeftijd van de actuele gebruikers 28 jaar 28 jaar I. In de laatste maand. Bron: NPO, CEDRO. 6

7 Figuur: Cannabisgebruikers in Nederland per leeftijdsgroep. Peiljaren 1997 en 2001 Percentage gebruikers ooit in het leven en actueel (laatste maand) per leeftijdsgroep. Bron: NPO, CEDRO. 3.3 Gedoogbeleid In de Opiumwet zijn de regels vastgelegd voor het bezit, de productie en distributie van 'bewustzijnsbeïnvloedende' middelen. Sinds 1976 wordt in de Opiumwet onderscheid gemaakt tussen drugs met een onaanvaardbaar risico (harddrugs als heroïne, cocaïne en XTC) en middelen die minder risico opleveren (waaronder de zogenoemde softdrugs). Op zijn de richtlijnen van het openbaar ministerie van kracht geworden inzake het opsporings- en strafvorderingsbeleid van strafbare feiten van de Opiumwet. Dit landelijk justitieel beleid over de opsporing en vervolging van de delicten, genoemd in de Opiumwet, kent een stringente scheiding tussen hard- en softdrugs en tussen handelaren en gebruikers. Met dit onderscheid wordt beoogd de markten van softdrugs en harddrugs te scheiden. Dit scheidingsbeleid heeft tot doel te voorkomen dat mensen die softdrugs kopen direct in aanraking komen met drugs met een onaanvaardbaar gezondheidsrisico (hard drugs). Het openbaar ministerie is belast met de handhaving van de verbodsbepalingen in de Opiumwet. In het Nederlands strafrecht is het opportuniteitsbeginsel opgenomen. Dit houdt in dat het openbaar ministerie de bevoegdheid heeft om af te zien van vervolging van strafbare feiten als hiermee het algemeen maatschappelijk belang gediend is. Hoogste prioriteit heeft de in- en uitvoer van harddrugs. Daarna volgen strafbare feiten met betrekking tot de teelt van en de handel in softdrugs. Opsporing en vervolging van het bezit van harddrugs of softdrugs voor eigen gebruik hebben een lage prioriteit. Het aanwezig hebben van een gebruikershoeveelheid cannabis is weliswaar strafbaar volgens de Opiumwet, maar het openbaar ministerie kent aan dit feit een lage opsporingsprioriteit toe en in geval van constatering zal geen strafrechtelijke actie worden ondernomen. Het openbaar ministerie kent tevens een lage prioriteit toe aan de handel in softdrugs, mits dit geschiedt onder strikte 7

8 voorwaarden. Met andere woorden, de verkoop van softdrugs vanuit coffeeshops wordt gedoogd, mits voldaan wordt aan strikte voorwaarden. Deze voorwaarden worden ook wel de AHOJ-G-criteria genoemd, welke inhouden: A geen affichering: betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit. Het adverteren in de media door affiches, advertenties of stickers is niet overeenstemming met dit criterium; H geen harddrugs: dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht worden in de coffeeshop. Dit criterium vloeit rechtstreeks voort uit de beoogde scheiding van harddrugs en softdrugs; O geen overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshops, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten; J geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang aan jeugdigen tot een coffeeshop: gelet op de toename van het cannabisgebruik onder jongeren is gekozen voor een strikte handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar; G geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruik (= 5 gram); onder "transactie" wordt begrepen alle koop en verkoop in één coffeeshop op een zelfde dag met betrekking tot een zelfde koper. Verder hanteert het openbaar ministerie een aantal aanvullende voorwaarden bij de handel van softdrugs vanuit coffeeshops: - Coffeeshops zijn alcoholvrije horecagelegenheden waar onder strikte voorwaarden handel in en gebruik van softdrugs plaatsvindt. De handel van softdrugs in natte horeca, horeca-inrichtingen waar alcohol geschonken wordt, valt buiten het justitieel gedoogbeleid. Met andere woorden, het gedoogbeleid beoogt een scheiding van de verkoop van softdrugs en de verkoop van alcohol. - De gedoogde handelsvoorraad in gedoogde coffeeshops is maximaal 500 gram. 3.4 Maximumstelsel Een maximumstelsel houdt in dat in een gemeente een vastgesteld maximum aantal coffeeshops wordt toegelaten. Het voeren van een maximumbeleid is toelaatbaar indien aan het beleid woon- en leefklimaat motieven ten grondslag liggen. Op grond hiervan moet de gemeente aangeven hoeveel coffeeshops in (een deel van) de gemeente getolereerd kunnen worden. Het aangeven van een maximum is toelaatbaar als dreigende overlast van te veel coffeeshops wordt aangetoond. Het is voldoende als daarbij zorgvuldig wordt aangegeven waar de overlast voor het woon- en leefklimaat uit kan bestaan. 3.5 Vestigingscriteria Het Kabinet geeft in de cannabisbrief aan dat zij wil komen tot een verdere terugdringing van coffeeshops in de buurt van scholen en zal met gemeenten overleggen over het hanteren van een afstandscriterium van coffeeshops tot scholen. 3.6 Criminele inmenging Criminele betrokkenheid bij coffeeshops moet zoveel mogelijk bestreden worden. Volgens het Kabinet is dit niet alleen een taak van het openbaar ministerie en justitie, maar ook van het lokale bestuur. Het Kabinet probeert gemeenten te bewegen gebruik te maken van het BIBOB-instrumentarium bij de vergunningverlening aan coffeeshops. Hierbij wordt het 8

9 verleden van de vergunninghouder of vergunningaanvrager doorgelicht (nadere toelichting zie paragraaf 3.12). 3.7 Handhaving Het Kabinet geeft aan dat beleid ondersteund moet worden door een strikte handhaving om overlast en ander negatieve verschijnselen tegen te gaan. Zij vraagt gemeenten daarom mee te werken aan een aanscherping van het cannabisbeleid. Het Kabinet is van mening dat bestuurlijke kaders, zoals gemeentelijke beleidsplannen, handhavingarrangementen en samenwerkingsovereenkomsten met partners belangrijke elementen zijn voor de effectieve handhaving. Voorts dienen bestaande instrumenten voor het toepassen van bestuursdwang op onder meer coffeeshops en niet-gedoogde verkooppunten effectief te worden toegepast. Over het beleid en de bestuurlijke handhaving van de regelgeving is het gemeentebestuur verantwoording schuldig aan de gemeenteraad. 3.8 Geïntegreerde benadering Naast de aanbevelingen van het Kabinet over de samenwerking bij handhaving, doet zij ook aanbevelingen over samenwerking met andere actoren die een rol spelen bij de totstandkoming van coffeeshopbeleid. Met de andere actoren worden verslavingszorg, GGZ, GGD, scholen, ouders, jeugdhulpverlening, woningbouwcorporaties en de coffeeshopbranche bedoeld en gaat de samenwerking vooral over preventie. De gemeente moet, volgens het Kabinet, in deze samenwerking een rol als regisseur op zich nemen. 3.9 Ontmoedigingsbeleid Het Kabinet geeft aan dat het gebruik van cannabis zeker niet zonder risico s is. Het gebruik van cannabis brengt gezondheidsrisico s met zich mee. Cannabis wordt overwegend gerookt, daarom schept het alleen al het gevaar van schade aan de luchtwegen. Problematisch gebruik en afhankelijkheid lijken eveneens reële risico s. Recente informatie over de relatie tussen cannabisgebruik en psychische stoornissen maakt nader onderzoek noodzakelijk. Het THCgehalte 1 van cannabis is de afgelopen jaren strek gestegen. Het Kabinet heeft derhalve een actieplan ontwikkeld ter voorkoming van vooral problematisch gebruik van cannabis. Daarnaast adviseert zij gemeenten preventie-activiteiten in dit kader te intensiveren Coffeeshoptoerisme Het Nederlands cannabisbeleid leidt tot een toeloop van buitenlanders, wat weer leidt tot internationale kritiek op het Nederlandse beleid en schadelijk is voor de buitenlandse betrekkingen. Het Kabinet wil in overleg met de betrokken gemeenten passende maatregelen treffen om het cannabistoerisme in te dammen. Zo onderzoekt het Kabinet op welke wijze de verkoop aan niet-ingezetenen tot een minimum kan worden teruggebracht. Om te voorkomen dat coffeeshoptoeristen zich vervolgens zullen wenden tot illegale verkooppunten zal het kabinet er zorg voor dragen dat nadrukkelijk op de illegale verkooppunten gehandhaafd wordt. Om het coffeeshoptoerisme effectief te kunnen bestrijden is het nodig om de grensoverschrijdende politiesamenwerking verder tot stand te brengen Recente aanvulling op juridisch instrumentarium In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op enkele juridische instrumenten die na de vaststelling van het coffeeshopbeleid in 1997 zijn doorgevoerd en direct verband houden met cannabisbeleid. 1 Het THC-gehalte is het werkzame bestanddeel van cannabis en bepaalt de invloed van de psychoactieve effecten op de gebruiker. 9

10 De Wet Damocles (artikel 13b van de Opiumwet) Uit de wetshistorie blijkt dat de Opiumwet een uitputtende regeling is en dat het motief van die wet de bescherming van de volksgezondheid is. De ruimte die de gemeente heeft om invulling te geven aan lokaal coffeeshopbeleid worden gevormd door internationale verdragen, de Opiumwet en het nationale drugbeleid. Het gedoogbeleid is een uitwerking van het nationale beleid. De Opiumwet heeft in 1999 een belangrijke wijziging ondergaan, waar het gaat om het lokale coffeeshopbeleid. Per 21 april 1999 is de zogenaamde Wet Damocles in werking getreden. Het gaat hier om een toevoeging van artikel 13b van de Opiumwet, waarin de burgemeester de bevoegdheid krijgt om bestuursdwang uit te oefenen tegen voor het publiek toegankelijke lokalen, zoals coffeeshops, theehuizen, café s, restaurants en de daarbij behorende erven, indien hard- of softdrugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt, dan wel daartoe aanwezig zijn. Tot die tijd konden gemeenten alleen maar via het openbare-orde-instrumentarium of met een beroep op allerhande indirecte instrumenten tegen coffeeshops optreden. Anders dan voorheen, hoeft dus niet meer worden aangetoond dat sprake is van overlast. Met de invoering van de Wet Damocles is er dus nog slechts één juridische grondslag voor sluiting: artikel 13b van de Opiumwet. Deze bestuursdwangbevoegdheid is een zogenaamde discretionaire (vrije) bevoegdheid van de burgemeester. Daarom worden in de jurisprudentie hoge eisen gesteld aan de bestuursdwangaanschrijving. Niet alleen moet komen vast te staan dat sprake is van overtreding van een wettelijk voorschrift, maar ook het belang van daadwerkelijk optreden op de door de burgemeester aangegeven wijze moet goed gemotiveerd zijn. Dit maakt het noodzakelijk om handhavingsbeleid te formuleren waarin wordt aangegeven onder welke omstandigheden en op welke wijze gebruik zal worden gemaakt van de bestuursdwangbevoegdheid. De Wet Victoria (artikel 174a van de Gemeentewet) Sinds maart 1997 kan de burgemeester een drugspand sluiten op grond van artikel 174a van de Gemeentewet als er sprake is van een ernstige verstoring van de openbare orde in de omgeving van het pand. Het 1 e lid van dit artikel luidt: De burgemeester kan besluiten een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te sluiten, indien door gedragingen in de woning of het lokaal of op het erf de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord. Deze bepaling wordt aangemerkt als de Wet Victoria. Sluiting van een woning is een ingrijpend middel. De overheid maakt hiermee inbreuk op het recht van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 van de Grondwet). Voor de toepassing van dit artikel gelden daarom een aantal uitgangspunten: * Het huisrecht en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn in het geding. Hierdoor moet de sluiting noodzakelijk zijn: dus moet de sluiting voldoen aan de eisen van subsidiariteit (is er een ander, meer probaat middel voorhanden dat niet of in mindere mate ingrijpt in de privacy van de bewoners) en proportionaliteit (staat de maatregel in verhouding tot de overlast). * Het sluitingsbevel moet slechts als ultimum remedium worden ingezet. * Er moet sprake zijn van ernstige verstoring van de openbare orde, die de veiligheid en gezondheid van mensen in de omgeving van de betrokken woning in ernstige mate aantast (bijvoorbeeld drugsoverlast, handel in wapens en prostitutie). * Het bevel tot sluiting is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en moet voldoen aan de bepalingen die in deze wet zijn opgenomen. 10

11 De Wet Victor De wet Victor is in werking getreden op 13 juli De wet Victor regelt het natraject van een sluiting op grond van Opiumwet artikel 13b of Gemeentewet artikel 174a. Als uiterste mogelijkheid om overlast te bestrijden bevat de wet het instrument van de onteigening Overige wetgeving Deze paragraaf geeft een beschrijving van recente wetgeving die indirect verband houdt met cannabisbeleid. De Wet BIBOB Op 1 juni 2003 is de wet BIBOB in werking getreden. BIBOB staat voor Wet bevordering integriteitbevoordelingen door het openbaar bestuur. Deze wet biedt het openbaar bestuur de mogelijkheid om zich te beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd bij het verlenen van subsidies en vergunningen. De weigering of intrekking van de vergunning kan gebeuren op basis van een ernstige mate van gevaar dat de gebruikte vergunning mede gebruikt wordt om strafbare feiten mee te plegen of om uit strafbare feiten verkregen geld wit te wassen. Het BIBOB-instrumentarium is van toepassing op de horeca-exploitatievergunning en niet op de gedoogbeschikking. Gemeenten die geen systeem van horeca-exploitatievergunningen kennen en slechts werken met gedoogverklaringen kunnen de wet BIBOB dus niet gebruiken voor coffeeshops of andere droge horecagelegenheden. De Wet op de kansspelen De wijzigingen van de Wet op de kansspelen zijn op 1 juni 2000 in werking getreden. Hierbij is het onderscheid tussen hoog- en laagdrempelig in stand gehouden. Volgens vaste jurisprudentie is een coffeeshop laagdrempelig. 11

12 Hoofdstuk 4 Omgaan met drugs in de regio 4.1 Inleiding In 1997 is in de politieregio Midden en West Brabant een regionale nota Omgaan met drugs in de regio (hierna regionale drugsnota) opgesteld ten behoeve van de harmonisering en afstemming van het drugsbeleid op regionaal niveau. De regionale drugsnota geeft adviezen, aandachtspunten, kaders en handreikingen voor het lokale drugsbeleid in brede zin. In dit hoofdstuk worden alleen de punten uit de regionale drugsnota behandeld die betrekking hebben op coffeeshops, daar het in deze evaluatie handelt om coffeeshopbeleid en niet om cannabisbeleid in brede zin. 4.2 Maximumstelsel In de regionale drugnota worden adviezen gegeven over het aantal coffeeshops in een gemeente. Deze adviezen zijn gebaseerd op landelijk aanvaarde normen. Als leidraad voor alle gemeenten met minder als inwoners wordt geadviseerd een nuloptie te hanteren. Voor gemeenten met meer dan inwoners wordt geadviseerd om per of inwoners één coffeeshop toe te staan. Deze norm is berekend door rekening te houden met o.a. behoefte aan softdrugs en de impact van een coffeeshop. 4.3 AHOJ-G criteria In de regionale drugsnota wordt geadviseerd de AHOJ-G criteria zoals beschreven in paragraaf 3.2, de scheiding van verstrekking van alcohol en verkoop van soft-drugs in gedoogde coffeeshops en de maximale handelsvoorraad van 500 gram strikt te handhaven. 4.4 Vestigingscriteria De regionale drugsnota adviseert om voor de vestiging van coffeeshops verschillende voorwaarden in het beleid op te nemen om ongewenste vestiging te kunnen voorkomen. Hieronder de geadviseerde vestigingcriteria: - bepaal een gebied binnen de gemeente alwaar de vestiging van een coffeeshop al dan niet gewenst is; - geen coffeeshop binnen een, afhankelijk van de lokale situatie te bepalen, (loop)afstand van een terrein waarop een school, jongerencentrum, buurthuis of een instelling voor opvang of behandeling van drugsverslaafden en niet aan een scholenroute; - geen concentratie van coffeeshops, al dan niet gecombineerd met andersoortige horecabedrijven in een bepaald gebied, dat redelijkerwijs verwacht mag worden dat als gevolg van deze concentratie het woon- en leefklimaat in het betroken gebied in ontoelaatbare mate wordt belast. - geen coffeeshop in de directe omgeving van bebouwing die (nagenoeg) uitsluitend of in overwegende mate is bestemd of wordt gebruikt voor bewoning; - geen coffeeshop in de onmiddellijke nabijheid van andersoortig horecabedrijf/winkel met dusdanig andere bezoekersgroep, dat ten gevolge van de vestiging van een coffeeshop de ontmoeting van de betrokken bezoekersgroepen openbare ordeproblemen tot gevolg heeft of tot gevolg dreigt te hebben. 4.5 Criminele inmenging Criminele inmenging in coffeeshops wordt door de regio als zeer ongewenst gezien. Zij raadt dan ook aan om in het beleid bepalingen op te nemen om dit te voorkomen. 12

13 4.6 Handhaving Met het oog op effectieve handhaving van de AHOJ-G criteria wordt in de regionale drugsnota voorgesteld een prioriteitsvolgorde van de te controleren criteria te hanteren. (Voor gemeenten met aanvullende te controleren criteria dienen die criteria in de prioriteitsstelling tevens te worden ingepast). Daarnaast wordt voorgesteld het lokaal bestuurlijk sanctiebeleid regionaal op elkaar af te stemmen en het sanctiebeleid te differentiëren. Met de differentiatie wordt uitdrukking gegeven aan de verschillen in de mate waarop het overtreden van een criterium de openbare orde en veiligheid negatief beïnvloed. Om de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving op elkaar af te stemmen, wordt door de regio voorts geadviseerd om een zogenaamd handhavingsarrangement op te stellen. Dit kan gebeuren aan de hand van door de regio opgestelde sanctiematrix. 4.7 Sluitingstijden De drugsnota adviseert om de sluitingstijden van coffeeshops binnen een gemeente, gelijk te houden aan de sluitingstijden van de coffeeshops uit de omliggende gemeente. 4.8 Drugstoerisme De regionale nota geeft aan dat met name grensgemeente met coffeeshops overlast ondervinden van drugstoeristen. Dit draagt bij tot toenemende onveiligheidsgevoelens bij omwonenden van coffeeshops. 13

14 Hoofdstuk 5 Lokale ontwikkelingen 5.1 Inleiding Dit hoofdstuk staat in het teken van lokale ontwikkelingen in relatie tot coffeeshops. 5.2 Lokale analyse cannabisgebruik Vanaf de jaren 70 zijn er reeds coffeeshops aanwezig in de gemeente Waalwijk. Dit wijst erop dat er in Waalwijk en omgeving al geruime tijd een markt is voor softdrugs. Volgens een onderzoek van de GGD in 2001 onder Waalwijkse jongeren (13-22 jaar) heeft 29 % ooit en 9% recent hasj/wiet gebruikt (regio Midden Brabant resp. 32% en 10%). Het ooitgebruik van hasj/wiet is in Waalwijk en Midden Brabant iets hoger dan landelijk, het recent gebruik van hasj/wiet is vergelijkbaar. 5.3 Politiecijfers (drugs)overlast Uit politiecijfers vanaf 1998 blijkt niet dat er in de directe omgeving van de huidige coffeeshops sprake is drugsoverlast of overlast veroorzaakt door rondhangende jeugd. Het aantal bij de politie geregistreerde meldingen ten aanzien van (drugs)overlast is zeer beperkt. Voorts zijn uit de gehouden controles door de politie bij coffeeshops sinds 1997 tot op heden geen onregelmatigheden gebleken. (politiecijfers bijgevoegd) 5.4 Leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek Uit het in 2003 gehouden Leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek in Waalwijk blijkt dat leefbaarheid en veiligheid in de buurt rondom de coffeeshop op het Bloemenoordplein door de geënquêteerden beiden iets lager worden beoordeeld dan het gemiddelde in Waalwijk. Opvallend hierbij is dat het percentage dat ontevreden is over overlast als gevolg van gedrag van jongeren en softdrugsgebruik of -handel hoger ligt dan het gemiddelde in Waalwijk. Rondom de coffeeshop in het centrum scoort de leefbaarheid en veiligheid soms iets hoger en soms iets lager dan het gemiddelde in Waalwijk. Het percentage dat ontevreden is over overlast als gevolg van gedrag van jongeren en softdrugsgebruik of -handel is wisselend. 5.5 Algemene Plaatselijke Verordening In artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening is bepaald dat coffeeshops onder het begrip horecabedrijf vallen. Artikel , lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening schrijft voor dat het verboden is een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester. In dit artikel zijn tevens diverse weigeringsgronden opgenomen zoals; strijd met het geldend bestemmingsplan, de woon en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed, geen verklaring omtrent gedrag. Artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening bepaalt dat onverminderd het bepaalde in de Opiumwet het verboden is op of aan de weg post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen en zich op of aan wegen in of op een voertuig te bevinden of daarmee heen en weer of rond te rijden, met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen. 14

15 5.6 Monopoliepositie In 1999 is er, naar aanleiding van verkoop van een coffeeshop in Waalwijk, een aanvraag tot exploitatie ingediend bij de gemeente Waalwijk door de exploitant van de andere coffeeshop. De lokale driehoek heeft destijds, op advies van de werkgroep Verslavingszorg, het volgende geadviseerd: Indien er meerdere coffeeshops in Waalwijk geëxploiteerd worden dient dit te gebeuren door verschillende exploitanten. De inkoop van de softdrugs is nog altijd illegaal en gebeurt via een illegaal circuit. Indien een exploitant twee coffeeshops beheert, zullen de inkoopstromen groter worden en waarschijnlijk in toenemende mate criminaliseren. Bovendien zal het in de handhaving problemen opleveren: wat te doen als bij één van de shops overtreding van voorwaarden wordt geconstateerd, of als een exploitant besluit om een coffeeshop te sluiten of hele beperkte openingstijden te hanteren. Feitelijk kan dan een situatie ontstaan waarbij sprake is van één coffeeshop, terwijl bewust gekozen wordt voor twee coffeeshops. De coffeeshops dienen dan ook door verschillende personen geëxploiteerd te worden. Door het college is het standpunt over de monopoliepositie overgenomen. 5.7 Ontmoedigingsbeleid Aanvullend op het coffeeshopbeleid wordt in Waalwijk ook nadrukkelijk aandacht besteed aan ontmoediging van cannabisgebruik in het kader van gezondheidszorg- en verslavingszorgbeleid. In beide beleidsterreinen wordt zowel in preventieve als repressieve zin ingespeeld op het gebruik van cannabisproducten. In 2004 zijn door de werkgroep Verslavingszorg voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een concreet werkplan waarin nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan het gebruik van cannabisproducten. 5.8 De Wet BIBOB Door college van Waalwijk is in 2004 de beleidsregel toepassing wet BIBOB in de horecaen prostitutiebranche vastgesteld en per 1 april 2004 in werking getreden. In deze regel is onder meer opgenomen dat alle aanvragen voor vestiging van een coffeeshop onderworpen moeten worden aan een intern BIBOB-onderzoek. 5.9 Horecabeleid (terrassen) In het Horecabeleid 2005 is opgenomen dat bij een coffeeshop geen terras wordt toegestaan Speelautomatenverordening De wijzigingen van de Wet op de kansspelen zijn op 1 juni 2000 in werking getreden. Hierbij is het onderscheid tussen hoog- en laagdrempelig in stand gehouden. Volgens vaste jurisprudentie is een coffeeshop laagdrempelig. In de Speelautomatenverordening Waalwijk is bepaald dat voor laagdrempelige inrichtingen onder meer het voorschrift is verbonden dat per inrichting maximaal 1 behendigheidsautomaat is toegestaan. Voor hoogdrempelige inrichtingen wordt onder meer het voorschrift verbonden dat per inrichting maximaal 2 speelautomaten zijn toegestaan. Hieruit vloeit dus ook voort dat geen kansspelautomaten toegestaan zijn in coffeeshops. 15

16 Hoofdstuk 6 Conclusies / aanbevelingen 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt puntsgewijs geconcludeerd of het vigerende beleid overeen komt, dan wel afwijkt van de landelijk, regionale of lokale ontwikkelingen / adviezen / beleidsvoornemens. Op basis van de puntsgewijze conclusies worden aanbevelingen gegeven. 6.2 Conclusies / aanbevelingen Gedoogbeleid De gemeente Waalwijk heeft met de vaststelling van het coffeeshopbeleid in 1992 en later in 1997 aangegeven de verkoop van kleine hoeveelheden cannabis toe te staan. De landelijke wetgever staat dit onder bepaalde voorwaarden toe. Maximumstelsel Het voeren van een maximumbeleid is toelaatbaar indien aan het beleid woon- en leefklimaat motieven ten grondslag liggen. In de regionale drugsnota worden gemeenten met meer dan inwoners geadviseerd om per of inwoners één coffeeshop toe te staan. In de gemeente Waalwijk geldt een gemotiveerd maximumstelsel van twee coffeeshops, met dien verstande dat deze gelegen zijn in de kern Waalwijk. Daarnaast past het aantal toegestane coffeeshops in Waalwijk binnen het advies uit de regionale drugsnota. Aanbeveling: Maximumstelsel van twee coffeeshops in Waalwijk, gelegen in de kern Waalwijk, in stand houden. Vestigingscriteria Het Kabinet adviseert verdere terugdringing van coffeeshops in de buurt van scholen. De regionale drugsnota beveelt, naast het afstandstandscriterium ten opzichte van scholen, aan meer vestigingscriteria, zoals criteria over concentratie van coffeeshops en coffeeshops in de directe omgeving van bebouwing die in overwegende mate is bestemd voor bewoning, op te nemen in coffeeshopbeleid. De gemeente Waalwijk kent vestigingscriteria ten aanzien van de nabijheid van onderwijsinstellingen, jeugdcentra, horecabedrijven of winkels (zonder concrete afstandscriterium). Met de aanvulling van de criteria uit de regionale drugsnota zoals hierboven genoemd wordt ook ongewenste vestiging in woonwijken en concentratie van coffeeshops voorkomen. Met deze aanvullingen kunnen de twee coffeeshops op de huidige plaats gevestigd blijven. Aanbeveling: De vestigingscriteria uit het vigerende beleid in stand houden (zie 2.6) en aan te vullen met de vestigingscriteria betreffende de concentratie van coffeeshops (minimale afstand tussen twee coffeeshops dient 200 meter te zijn) en coffeeshops niet in de directe omgeving van bebouwing die in overwegende mate is bestemd voor bewoning. AHOJ-G criteria In het coffeeshopbeleid van Waalwijk zijn als gedoog- en exploitatievoorwaarden de AHOJ-G criteria, een maximale handelsvoorraad en verbod van verkoop van alcohol in coffeeshops opgenomen. In de regionale drugsnota wordt hantering van deze gedoog- en exploitatievoorwaarden onderschreven en wordt voorgesteld hierin een prioriteitsvolgorde aan te brengen. Na vaststelling van het coffeeshopbeleid in Waalwijk zijn deze criteria door het openbaar ministerie verder aangescherpt en redactioneel aangepast. Aanbeveling: De AHOJ-G criteria, de maximale handelsvoorraad en het verbod op verkoop van alcohol in coffeeshops, zoals beschreven in hoofdstuk 3, over nemen. 16

17 Strafblad / criminele inmenging Criminele betrokkenheid bij coffeeshops moet zoveel mogelijk bestreden worden. Volgens het Kabinet is dit niet alleen een taak van het openbaar ministerie en justitie, maar ook van het lokale bestuur. Het Kabinet probeert gemeenten te bewegen gebruik te maken van het BIBOB-instrumentarium bij de vergunningverlening aan coffeeshops. Criminele inmenging in coffeeshops wordt uiteraard ook door de regio als zeer ongewenst gezien. Zij raadt dan ook aan om in het beleid bepalingen op te nemen om dit te voorkomen. Door college van Waalwijk is in 2004 de beleidsregel toepassing wet BIBOB in de horecaen prostitutiebranche vastgesteld en per 1 april 2004 in werking getreden. In deze regel is onder meer opgenomen dat alle aanvragen voor vestiging van een coffeeshop onderworpen moeten worden aan een intern BIBOB-onderzoek. Daarnaast heeft de gemeente Waalwijk in haar Algemene Plaatselijke Verordening vastgelegd dat het verboden is een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester. Eén van de weigeringsgronden is onder andere het ontbreken van een verklaring omtrent gedrag. Tot slot is reeds in het beleid uit 1992 als aanvullende voorwaarde aangegeven dat de exploitant van een coffeeshop niet over een strafblad als gevolg van een crimineel verleden mag beschikken. In verband met het belang van deze voorwaarde en om uniformiteit te bewerkstelligen wordt geadviseerd te doen aansluiten bij de eisen van artikel 8 van de Dranken Horecawet en de daaruit voortvloeiende eisen uit het Besluit eisen zedelijk gedrag Dranken Horecawet 1999 voor exploitanten van een coffeeshop. Aanbeveling: Strikt toepassen van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Wet BIBOB en de exploitant van een coffeeshop opleggen dat hij moet voldoen aan de eisen van artikel 8 van de Drank- en Horecawet en de daaruit voortvloeiende eisen uit het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet Handhaving Het Kabinet geeft aan dat beleid ondersteund moet worden door een strikte handhaving om overlast en ander negatieve verschijnselen tegen te gaan. Het Kabinet is van mening dat bestuurlijke kaders, zoals gemeentelijke beleidsplannen, handhavingarrangementen en samenwerkingsovereenkomsten met partners belangrijke elementen zijn voor de effectieve handhaving. Voorts dienen bestaande instrumenten voor het toepassen van bestuursdwang op onder meer coffeeshops en niet-gedoogde verkooppunten effectief te worden toegepast. Met het oog op effectieve handhaving wordt in de regionale drugsnota voorgesteld een prioriteitsvolgorde van de te controleren criteria te hanteren. Daarnaast wordt voorgesteld het lokaal bestuurlijk sanctiebeleid regionaal op elkaar af te stemmen en het sanctiebeleid te differentiëren. Om de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving op elkaar af te stemmen, wordt door de regio voorts geadviseerd om een zogenaamd handhavingsarrangement op te stellen. Handhaving en toezicht op de Waalwijkse coffeeshops is de afgelopen jaren uitgevoerd door de politie Waalwijk. De resultaten van de controles zijn in de lokale driehoek als vast agendapunt behandeld. Aanbeveling: De gemeente Waalwijk dient in samenwerking met het openbaar ministerie en de politie een handhavingsarrangement op te stellen, waarbij integrale handhaving het uitgangspunt is en een differentiatie in het sanctiebeleid wordt aangebracht. 17

18 Bestaande instrumenten voor het toepassen van bestuursdwang, zoals bijvoorbeeld beschreven in hoofdstuk 3, op coffeeshops en niet-gedoogde verkooppunten effectief toepassen, indien nodig. Geïntegreerde benadering / ontmoedigingsbeleid Het Kabinet geeft aan dat het gebruik van cannabis zeker niet zonder risico s is. Uit landelijke cijfers naar het gebruik van cannabis blijkt dat er een toename is onder actuele gebruikers van cannabis en dat cannabisproducten met name worden gebruikt door jongeren en jong volwassenen. Zij beveelt aan, naast de samenwerking bij handhaving, ook in samenwerking met andere actoren binnen gemeenten permanent gerichte preventieactiviteiten op het gebied van cannabisgebruik te blijven ontwikkelen. Volgens een onderzoek van de GGD in 2001 onder Waalwijkse jongeren (13-22 jaar) heeft 29 % ooit en 9% recent hasj/wiet gebruikt (regio Midden Brabant resp. 32% en 10%). Het ooitgebruik van hasj/wiet is in Waalwijk en Midden Brabant iets hoger dan landelijk, het recent gebruik van hasj/wiet is vergelijkbaar. In Waalwijk wordt aanvullend op het coffeeshopbeleid nadrukkelijk aandacht besteed aan ontmoediging van cannabisgebruik in het kader van gezondheidszorg- en verslavingszorgbeleid. In beide beleidsterreinen wordt zowel in preventieve als repressieve zin ingespeeld op het gebruik van cannabisproducten. Aanbeveling: In gezondheidszorg- en / of verslavingszorgbeleid in samenwerking met andere actoren blijvend gericht ontmoedigingdbeleid op het gebruik van cannabisproducten voeren. Sluitingstijden De regionale drugsnota adviseert om de sluitingstijden van coffeeshops binnen een gemeente, gelijk te houden aan de sluitingstijden van de coffeeshops uit de omliggende gemeente. In de omliggende gemeenten van Waalwijk zijn geen coffeeshops gevestigd en derhalve geldt het regionale advies niet voor Waalwijk. De beide coffeeshops in Waalwijk hebben afwijkende sluitingstijden. Uit het oogpunt van handhaving is een zelfde sluitingstijd wenselijk. Aanbeveling: In overleg met coffeeshopexploitanten de sluitingstijden van de beide coffeeshops harmoniseren. Uitgangspunt is een sluitingstijd vanaf ongeveer uur tot uur. Horecabeleid (terrassen) In het Horecabeleid 2005 is opgenomen dat bij een coffeeshop geen terras wordt toegestaan. Aanbeveling: Handhaven horecabeleid ten aanzien van het niet toestaan van terrassen bij coffeeshops. Speelautomatenverordening De wijzigingen van de Wet op de kansspelen zijn op 1 juni 2000 in werking getreden. Hierbij is het onderscheid tussen hoog- en laagdrempelig in stand gehouden. Volgens vaste jurisprudentie is een coffeeshop laagdrempelig. In de Speelautomatenverordening Waalwijk is bepaald dat voor laagdrempelige inrichtingen onder meer het voorschrift is verbonden dat per inrichting maximaal 1 behendigheidsautomaat is toegestaan. Voor hoogdrempelige inrichtingen wordt onder meer het voorschrift verbonden dat per inrichting maximaal 2 speelautomaten zijn toegestaan. Hieruit vloeit dus ook voort dat geen kansspelautomaten toegestaan zijn in coffeeshops. Aanbeveling: Handhaven speelautomatenverordening. 18

19 Monopoliepositie Door het college is, op advies van de lokale driehoek en de werkgroep Verslavingszorg van de gemeente Waalwijk, besloten dat coffeeshops in Waalwijk vanwege diverse redenen geëxploiteerd dienen te worden door verschillende personen. Aanbeveling: Handhaven standpunt college dat coffeeshops geëxploiteerd dienen te worden door verschillende exploitanten Drugstoerisme Het Kabinet wil in overleg met de betrokken gemeenten passende maatregelen treffen om het cannabistoerisme in te dammen. Zo onderzoekt het Kabinet op welke wijze de verkoop aan niet-ingezetenen van Nederland tot een minimum kan worden teruggebracht. Om te voorkomen dat coffeeshoptoeristen zich vervolgens zullen wenden tot illegale verkooppunten zal het kabinet er zorg voor dragen dat nadrukkelijk op de illegale verkooppunten gehandhaafd wordt. De regionale nota geeft aan dat met name grensgemeenten met coffeeshops overlast ondervinden van drugstoeristen. Dit draagt bij tot toenemende onveiligheidsgevoelens bij omwonenden van coffeeshops. In Waalwijk zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van coffeeshop- of drugstoerisme vanuit het buitenland. De Waalwijkse coffeeshops vervullen in zekere mate wel een regionale rol, maar deze leidt niet tot een onacceptabele overlast op het gebied van openbare orde en leefbaarheid in de omgeving van de coffeeshops. Aanbeveling: Omdat in Waalwijk geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van coffeeshop- of drugstoerisme vanuit het buitenland en het Kabinet nog onderzoekt op welke wijze de verkoop van niet-ingezetenen tot een minimum kan worden teruggebracht is er vooralsnog geen aanleiding tot het ontwikkelen van expliciet beleid op het gebied van coffeeshop- of drugstoerisme. 19

20 Bijlagen 20

21 Politiecijfers Incidenten omgeving Bloemenoordplein en Stationsstraat. Weergegeven worden per jaar de incidenten in de gehele gemeente Waalwijk en in de omgeving van de desbetreffende locaties. Het betreffen het Bloemenoordplein Andoornstraat en Venkelstraat alsmede de gehele Stationsstraat Irenestraat en Anna van Burenstraat Waalwijk Bloemenoordplein e.o. Stationsstraat e.o. Softdrugs Controle drugs 13?? Overlast van/door drugs Overlast van/door jeugd Waalwijk Bloemenoordplein e.o. Stationsstraat e.o. Softdrugs Controle drugs 8?? Overlast van/door drugs Overlast van/door jeugd Waalwijk Bloemenoordplein e.o. Stationsstraat e.o. Softdrugs Controle drugs 8?? Overlast van/door drugs Overlast van/door jeugd Waalwijk Bloemenoordplein e.o. Stationsstraat e.o. Softdrugs Controle drugs 9?? Overlast van/door drugs Overlast van/door jeugd Waalwijk Bloemenoordplein e.o. Stationsstraat e.o. Softdrugs Controle drugs Overlast van/door drugs Overlast van/door jeugd

22 2003 Waalwijk Bloemenoordplein e.o. Stationsstraat e.o. Softdrugs Controle drugs Overlast van/door drugs Overlast van/door jeugd t/m/ maand 6 Waalwijk Bloemenoordplein e.o. Stationsstraat e.o. Softdrugs Controle drugs Overlast van/door drugs Overlast van/door jeugd

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde NUL-BELEID COFFEESHOPS Gemeente Bellingwedde 2014 Aanleiding In archiefstukken wordt aangegeven dat de gemeente Bellingwedde een nul-beleid hanteert voor coffeeshops. Echter is er in het archief geen raadsbesluit

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop

N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR399988_1 4 juli 2016 N ulstelsel Coffeeshop s van de Gemeente Nieuwkoop Versiebeheer Versiebeheer Versie Datum 1.0 9 september 2011 Wijzigingen Eerste uitgave

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wettelijk kader voor coffeeshopbeleid

1. Inleiding. 2. Wettelijk kader voor coffeeshopbeleid Besluit van de burgemeester van Goeree-Overflakkee tot vaststelling van de Beleidsregels inzake coffeeshops en handhaving gemeente Goeree-Overflakkee 2013. 1. Inleiding Veel gemeenten in Nederland hebben

Nadere informatie

Handhavingarrangement coffeeshopbeleid

Handhavingarrangement coffeeshopbeleid Handhavingarrangement coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Handhavingarrangement coffeeshopbeleid

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 32905 12 juni 2014 Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Gemeente Tilburg Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk Beleidsregels voor coffeeshops in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk Datum: 16-10-2012 Versie: DEF Auteur: J. van Donselaar, COO Vastgesteld in maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond 3 Afstemming

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013

Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad 2013 Citeertitel

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

A: geen affichering: betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit.

A: geen affichering: betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit. BELEID VAN DE BURGEMEESTER ALS UITVOERING VAN DE KADERSTELLING VAN DE GEMEENTERAAD ZOALS VASTGESTELD OP 19 MEI 2008 MET BETREKKING TOT HET SOFTDRUGSBELEID VOOR DE GEMEENTE SLIEDRECHT (kort aangeduid als

Nadere informatie

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt:

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt: B en W. nr. 13.0496 d.d, 11-6-2013 BB.nr. 13.044 Onderwerp Vaststelling Sanctiebesluit Coffeeshops 2013 Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens van de commissie 1. kennis te nemen van het besluit

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet versie 24 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Doelstelling van artikel 13b Opiumwet... 2 3. Juridisch kader... 3 4. Handhavingsarrangement

Nadere informatie

Coffeeshop handhavingsarrangement

Coffeeshop handhavingsarrangement Coffeeshop handhavingsarrangement Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer

Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Deventer. Nr. 76486 21 augustus 2015 Gedoog- en handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet Gemeente Deventer Inleiding In dit document zijn de gedoogcriteria

Nadere informatie

Nulbeleid coffeeshops. gemeente Zeewolde

Nulbeleid coffeeshops. gemeente Zeewolde Nulbeleid coffeeshops gemeente Zeewolde 2 Aanleiding In de gemeenteraad is de discussie geweest, mede naar aanleiding van het VNG rapport Modernisering Cannabisbeleid waarin het failliet van het gedoogbeleid

Nadere informatie

NULBELEID COFFEESHOPS GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM

NULBELEID COFFEESHOPS GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM NULBELEID COFFEESHOPS GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM 2012 1 Aanleiding In de gemeente Kaag en Braassem zijn geen coffeeshops gevestigd en dat moet naar de mening van het bestuur zo blijven. In de voormalige

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011.

De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. memo aan onderwerp van datum De gemeenteraad van Gouda Oriënterende informatie coffeeshopbeleid naar aanleiding van de motie hierover dd 10 november 2011. College van Burgemeester en Wethouders 15 mei

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover bevoegd; b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Over drugs en de coffeeshop (Wat is het?)

Over drugs en de coffeeshop (Wat is het?) Vragen en antwoorden tijdelijke coffeeshop Almere Buiten de Meridiaan Over drugs en de coffeeshop (Wat is het?) 1. Wat is een coffeeshop? Een coffeeshop is een horecabedrijf. Een gesloten ruimte, waar

Nadere informatie

artikel 13b van de Opiumwet en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Veenendaal (APV);

artikel 13b van de Opiumwet en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Veenendaal (APV); De burgemeester van de gemeente Veenendaal; overwegende dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen dan

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR203206_1 12 juli 2016 Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast Inhoudsopgave 1. Inleiding -02-1.1. Vooraf -02-1.2. Beleidsmatig onderscheid -02-1.3.

Nadere informatie

Evaluatie coffeeshopbeleid

Evaluatie coffeeshopbeleid Vastgesteld door het college d.d. 17 december 2004 Inwerkingtreding d.d. 31 december 2004 Gemeente Zandvoort Telefoon: 023 574 01 00 Fax: 023 571 37 24 Email: info@zandvoort.nl Internet: www.zandvoort.nl

Nadere informatie

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid

Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Blauwe Nota discussienota coffeeshopbeleid Inhoud 1. inleiding a. huidig coffeeshopbeleid b. regionale afspraken c. aanleiding blauwe nota d. doel van de blauwe nota 2. opdracht raad a. opdrachtomschrijving

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND Besluit: vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2009 Jaar: 2009 Nummer: 21 Besluit: B&W 17 februari 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Beleidsregels Handhaving Opiumwet Oplegvel Informatienota Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr. 2009/2531 ZONDER

Nadere informatie

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008 Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen gemeente Velsen 2008 De burgemeester van Velsen, gelet op artikel 13b Opiumwet, de landelijke Richtlijn inzake opsporing- en vervolgingsbeleid

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van Houten; gelet op de artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008 Jaar: 2008 Nummer: 45 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol

Nadere informatie

Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops

Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veenendaal. Nr. 129092 28 december 2015 Beleidsregels voor handhaving artikel 13b Opiumwet bij lokalen, woningen en coffeeshops De burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE De burgemeester van de gemeente Heeze-Leende; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te

Nadere informatie

NEE. Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811

NEE. Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811 Datum: 17 augustus 2015 Team: JLV Tekenstukken: Nee Bijlagen: 3 Afschrift aan: n.v.t. N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Titel: Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Vastgesteld: 31-05-2016 Treedt in werking: 7 juni 2016 Wettelijke basis: Artikel 13B Opiumwet

Nadere informatie

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen De burgemeester van Vianen, Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Juridisch kader 3. Nul optiebeleid coffeeshops 4. Handhavingsbeleid artikel 13b van de Opiumwet 5. Afwijkingsbevoegdheid

Nadere informatie

Damoclesbeleid Gemeente Sluis

Damoclesbeleid Gemeente Sluis Damoclesbeleid Gemeente Sluis Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Doel van Wet Damocles 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Doel van Wet Damocles 2 2.2.1 Algemeen 2 2.2.2 Doel van het gemeentelijk Damoclesbeleid 3 3. Wet

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

Het college kan criteria stellen om te voorkomen dat met name jongere doelgroepen op jonge leeftijd al in aanraking komen met coffeeshops.

Het college kan criteria stellen om te voorkomen dat met name jongere doelgroepen op jonge leeftijd al in aanraking komen met coffeeshops. Discussienotitie aanscherping lokaal coffeeshopbeleid De burgemeester is het bevoegde gezag betreffende de uitvoering van het lokaal coffeeshopbeleid. Hij verstrekt de exploitatievergunning voor het exploiteren

Nadere informatie

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 De burgemeester van Twenterand; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegende: 1. dat artikel 13b lid 1 Opiumwet

Nadere informatie

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Valkenswaard; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013 Jaar: 2013 Nummer: 82 Besluit: Burgemeester 25 oktober 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond,

Nadere informatie

Nota van de Burgemeester

Nota van de Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van de Burgemeester onderwerp Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer Burgemeester drs. Theo Weterings Datum besluit 30 augustus 201 6 inlichtingen C. Bremer (carola.bremer@haarlemmermeer.nl)

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) 1 Beleidsregels voor de toepass van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuw evolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Waalwijk; Overwegende dat: In

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid 2007

Coffeeshopbeleid 2007 Coffeeshopbeleid 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Coffeeshopbeleid 2007 Citeertitel Coffeeshopbeleid 2007 Besloten

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast leuwegem Gemeenteraad O 0 1 ö " 2 5 7 onderwerp Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland Inzake APVwljzlglng drugsoverlast Datum 10 augustus 2010 Raadsvoorstel Afdeling Communicatie, Juridische & Personeelszaken

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond 1. Inleiding Coffeeshops zijn alcoholvrije horecagelegenheden waar handel in en gebruik van

Nadere informatie

Jaar: 2008 Nummer: 61 Besluit: Burgemeester 28 oktober 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL MAXIMUMSTELSEL COFFEESHOPS HELMOND 2008

Jaar: 2008 Nummer: 61 Besluit: Burgemeester 28 oktober 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL MAXIMUMSTELSEL COFFEESHOPS HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 61 Besluit: Burgemeester 28 oktober 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL MAXIMUMSTELSEL COFFEESHOPS HELMOND 2008 De burgemeester van Helmond Gehoord het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

dat de gewijzigde Aanwijzing Opiumwet aanleiding vormt voor aanpassing van het coffeeshopbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet en;

dat de gewijzigde Aanwijzing Opiumwet aanleiding vormt voor aanpassing van het coffeeshopbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet en; Coffeeshopbeleid gemeente Almere 2013 De burgemeester van Almere, gelet op artikel 13b Opiumwet, de landelijke Richtlijn inzake opsporing- en vervolgingsbeleid Opiumwet (verder: Aanwijzing Opiumwet) en

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid Breda 2005. herziene versie 2009

Coffeeshopbeleid Breda 2005. herziene versie 2009 Coffeeshopbeleid Breda 2005 herziene versie 2009 1 nul. Inhoudsopgave één. Inleiding 3 twee. Sluitingsbeleid ten aanzien van de gedoogde coffeeshops 5 drie. Toelichting op het sluitingsbeleid 9 vier. Handhaving

Nadere informatie

Wat is de rol van de gemeente

Wat is de rol van de gemeente Landelijk beleid Wat is de rol van de gemeente Wat doen we al? Alcoholwetgeving: In de nieuwe D&H-wet worden verdergaande stappen gezet om het gebruik van alcohol onder jongeren te ontmoedigen Uitvoering

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING Dit rapport biedt inzicht in de aantallen officieel gedoogde verkooppunten van softdrugs (coffeeshops) en het gemeentelijk coffeeshopbeleid in Nederland in 2007. Het tellen van het aantal

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hattem op

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Cannabisbeleid 3 De Staatssecretaris

Nadere informatie

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Corsanummer: 2008013733 Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Gemeente Bloemendaal Telefoon: 023 5225 565 E-mail: gemeente@bloemendaal.nl Internet: www.bloemendaal.nl Bezoekadres: Bloemendaalseweg 158

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 WONINGEN. 20 december 2013

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 WONINGEN. 20 december 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellendoorn. Nr. 4481 20 december 2013 Damoclesbeleid 2013 Nijverdal, 17 december 2013 Nr. 13INT04099 De Burgemeester van Hellendoorn, gelet op artikel 13b,

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

COFFEESHOPBELEID GEMEENTE WINTERSWIJK

COFFEESHOPBELEID GEMEENTE WINTERSWIJK Sb gemeente Winterswijk NOTA COFFEESHOPBELEID GEMEENTE WINTERSWIJK 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Het landelijke drugsbeleid 2 2.1 Doel 2 2.2 AHOJG-richtlijnen 3 3. Juridisch kader gemeentelijk coffeeshopbeleid

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek 1. Inleiding De gemeenteraden van Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek hebben

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl Commissie Mens & Samenleving Behandeld door J.C.D. Hofland Doorkiesnummer 030-28 61256 E-mail j.hofland@utrecht.nl Onderwerp Aanpassing

Nadere informatie

Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen.

Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen. Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen. A. Uittreksel uit het concept-raadsvoorstel: Samenvatting Het voorstel is om de Algemene plaatselijke verordening (verder

Nadere informatie

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; Burgemeester van Schouwen-Duiveland; gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat de effecten van illegale verkooppunten van verdovende middelden

Nadere informatie

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving GEMEENTE HOOGEVEEN Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners - Gemeente Hoogeveen - Openbaar Ministerie Drenthe - district Zuid-West Drenthe Doel van het handhavingsarrangement In de vergadering van de

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 107405 16 november 2015 Speelautomatenhalverordening Leusden 2015 De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2007

Coffeeshops in Nederland 2007 AANTALLEN COFFEESHOPS EN GEMEENTELIJK BELEID 1999-2007 Coffeeshops in Nederland 2007 B. Bieleman A. Beelen R. Nijkamp E. de Bie COLOFON WODC/St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast Beleidsregels van de burgemeester van Vaals voor de toepassing van artikel 3b Opiumwet en artikel 74a Gemeentewet Inhoudsopgave Blz.. Inleiding 3 t/m 6 Vooraf 3 t/m 5 Beleidsmatig onderscheid 5 Relatie

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid. Augustus 2016

Coffeeshopbeleid. Augustus 2016 Augustus 2016 Versie Coffeeshopbeleid In deze infosheet leest u hoe het landelijke kader van het coffeeshopbeleid er uit ziet, wat de doelstellingen zijn en hoe het lokale coffeeshopbeleid daarbinnen kan

Nadere informatie

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op

Nadere informatie

Nulbeleid coffeeshops en bestuursrechtelijke handhavingsarrangement

Nulbeleid coffeeshops en bestuursrechtelijke handhavingsarrangement Inleiding De gemeente Woudenberg wordt, zoals meer Nederlandse kleinere gemeenten, tot op heden weinig geconfronteerd met handel in en gebruik van betekenis van hard- en softdrugs en de daarmee samenhangende

Nadere informatie

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregels van de burgemeester van Valkenburg aan de Geul voor de uitvoering van artikel 174a van de Gemeentewet, dat de burgemeester de bevoegdheid

Nadere informatie

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam Gemeente Loon op Zand De Burgemeester van Loon op Zand, overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder bestuursdwang toe te passen indien

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 24 077 Drugbeleid Nr. 293 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Datum vaststelling 24 januari 2014 Datum inwerkingtreding 17 februari 2014 Laatste wijziging 3 februari 2016 Inwerkingtreding laatste wijziging

Nadere informatie

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen;

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen; Victoriabeleid Alkmaar De burgemeester van Alkmaar Overwegende: dat overlast vanuit en rond woningen en lokalen een zeer ernstige inbreuk vormt op de leefbaarheid van een wijk en op de veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 De raad der gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 juli 2000; bijlage nr. 6.6; gelet op het bepaalde in artikel 30, 31

Nadere informatie

TEYLINGEN BURGEMEESTERSBESLUIT 2008/06788. Coffeeshop beleid. Beheer Leefomgeving. C.M, HoektfJ^Jsifc. De burgemeester besluit:

TEYLINGEN BURGEMEESTERSBESLUIT 2008/06788. Coffeeshop beleid. Beheer Leefomgeving. C.M, HoektfJ^Jsifc. De burgemeester besluit: BURGEMEESTERSBESLUIT TEYLINGEN onderwerp registratienummer Coffeeshop beleid 2008/06788 afdeling Beheer Leefomgeving paraaf afdelingshoofd ^ behandeld door datum besluit C.M, HoektfJ^Jsifc paraaf burgemeester

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis van artikel 13b Opiumwet

Vast te stellen hieronder opgenomen Damoclesbeleid lokalen en woningen op basis van artikel 13b Opiumwet Ons kenmerk G.15.01258 ii urn in li ui ii in ii ii Dossiercode: Besluit van de Burgemeester De burgemeester van besluit: Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Stafbureau POC NOTA DRUGSBELEID coll.: INHOUD BLADZIJDE 1. Inleiding 2 2. Beleidsoverwegingen 2 3. Beleidskeuze 3 4. Handhaving Opiumwet 4 5. Overige handhavingsinstrumenten 5 6.

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2009

Coffeeshops in Nederland 2009 A A N TA L L E N C O F F E E S H O P S E N G E M E E N T E L I J K B E L E I D 1999-2009 Coffeeshops in Nederland 2009 B. Bieleman R. Nijkamp In 2010 is de negende meting van de monitor naar aantallen

Nadere informatie

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiderdorp. Nr. 282 2 januari 2017 Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca Inleiding Een eerder Sanctiebesluit van gemeente Leiderdorp, relatief kort

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) Beleidsregels voor de toepass van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuw evolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Waalwijk; Overwegende dat: «In het

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid).

Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid). Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid). De burgemeester van de gemeente Asten, Gelet op artikel 13b van de Opiumwet en artikel 2 Politiewet, Besluit vast te stellen:

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 27 oktober Steller Documentnummer Afdeling. J.A.R. de Haas z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 27 oktober Steller Documentnummer Afdeling. J.A.R. de Haas z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling z16006959 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229536 Nee G.J. Gorter Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid gemeente Zaanstad 16 juni 2015

Coffeeshopbeleid gemeente Zaanstad 16 juni 2015 Registratienummer 2015 / 197835 Coffeeshopbeleid gemeente Zaanstad 16 juni 2015 1 Inhoud 1 Inleiding...3 2 Doelstellingen huidig beleid...4 3 Effecten van het huidige beleid...4 4 Beleidswijzigingen 2015...

Nadere informatie

Beleid drugsverkooppunten

Beleid drugsverkooppunten 2013 Beleid drugsverkooppunten Gemeente. Vastgesteld Introductie Binnen de gemeentegrenzen van gemeenten in Noord-Holland Noord is sprake van drugshandel. De drugshandel gebeurt gedoogd vanuit een coffeeshop,

Nadere informatie

Gemeentebreed Interventieteam

Gemeentebreed Interventieteam Gemeentebreed Interventieteam Team Toezicht en Handhaving 1 teammanager 8 coördinatoren (1 toezichthouder Drank- en Horecawet) 4 juristen 30 toezichthouders BOA gecertificeerd (3 toezichthouders Drank-

Nadere informatie

28 secondant #3/4 juli-augustus 2011. Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid. Nut en nood

28 secondant #3/4 juli-augustus 2011. Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid. Nut en nood 28 secondant #3/4 juli-augustus 2011 Volksgezondheid staat centraal in het Nederlandse drugsbeleid Nut en nood van coffeeshops Zes op tien coffeeshops dicht door kabinetsbeleid, Sluit coffeeshops in Maastricht,

Nadere informatie

DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet

DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet Gemeente Hof van Twente september 2013 De burgemeester van Hof van Twente gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, in overeenstemming met de

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid Oss 2004

Notitie coffeeshopbeleid Oss 2004 Vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2004 Notitie coffeeshopbeleid Oss 2004 Samenvatting Aanleiding Vraagstelling Hoofdstuk 1 Huidige stand van zaken Hoofdstuk 2 Uitwerking van de vraagstelling

Nadere informatie

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit.

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit. Plan van aanpak van en door de burgemeester van de gemeente Hattem om op te treden bij verstoring van de openbare orde rondom horecabedrijven in de gemeente Hattem. 1. Inleiding In de omgeving van horecabedrijven

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid 2013

Coffeeshopbeleid 2013 Coffeeshopbeleid 2013 Inleiding Op 18 januari 2004 is het Coffeeshopbeleid Gemeente Apeldoorn in werking getreden. Het coffeeshopbeleid voorziet in de algehele behoefte, helderheid te geven in de manier

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet)

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Vastgesteld door de burgemeester d.d. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Juridisch kader 2 3. Damoclesbeleid (Handhavingsbeleid artikel

Nadere informatie