Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI"

Transcriptie

1 AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 78 ste jaargang februari LEEFTIJD Een Europese richtlijn verplicht België komaf te maken met de discriminatie op basis van de leeftijd, bijvoorbeeld in collectieve arbeidsovereenkomsten. 4 BRUSSELS GEWESTSECRETARIS Philippe Vandenabeele werd met een meerderheid van 61 % verkozen tot Brussels Gewestsecretaris. Zijn verkiezing was een gevolg van de statutenwijziging waardoor een Brusselse regionale werd opgericht. INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI De afgevaardigden van de verschillende ACLVB-zones kwamen op 18 januari in een Nationaal Comité samen en keurden het ontwerp van interprofessioneel akkoord goed met een meerderheid van 91 %. Het is een evenwichtig akkoord, benadrukt Nationaal Secretaris Bernard Noël die de ACLVB vertegenwoordigde tijdens de onderhandelingen in de Groep van 10. Het bevestigt de solidariteit tussen de werknemers. Het beste voorbeeld daarvan is de verhoging van het gemiddeld minimum maandinkomen. De sociale partners zijn het eens geworden over een indicatieve loonnorm van 5 %, conform de bepalingen van de wet van 26 juli 1996 over de competitiviteit. Deze loonmarge omvat de kost van de inflatie en de loonbarema s. Ze vragen trouwens opnieuw aan de sectoren die het nog niet gedaan hebben om, in het kader van het IPA , een correctiemechanisme te onderhandelen dat eventuele loonontsporingen voorkomt. Een aantal afgevaardigden lieten hun ongerustheid blijken over het feit dat een herziening van de loonbarema s gebaseerd op leeftijd (een eis van Europa) tot een meerkost leidt die de loonmarge verkleint. Zal het akkoord evenwichtig blijven bij de uitvoering ervan? De werkgevers hebben ook engagementen aangegaan die ze moeten respecteren, namelijk op het vlak van vorming en investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Aan de sectoren wordt gevraagd om in het kader van de tweejaarlijkse sectorale onderhandelingen concrete pistes uit te werken om de inspanningen met 0,1 % per jaar te verhogen of om de participatiegraad aan vormingen met 5 % te doen stijgen. Alle sectoren moeten de inspanningen aanhouden zolang het algemene doel van 1,9 % niet bereikt is. Als ACLVB zullen wij erover waken dat deze engagementen gerespecteerd worden. De afgevaardigden van de ACLVB-zones hebben tot slot de beslissingen goedgekeurd die door de sociale partners genomen werden in de dossiers die door het Generatiepact opengelaten werden : tijdkrediet, gelijkgestelde periodes en de zware beroepen. De ACLVB zegt volmondig ja aan het ontwerp van interprofessioneel akkoord BRUGPENSIOEN Het Generatiepact heeft het gebruik van het brugpensioen voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering sterk gewijzigd. Een overzicht van wat er verandert. 8ZIEKTE Bij ziekte kan een werknemer in bepaalde gevallen aanspraak maken op gewaarborgd loon. Welke zijn echter die voorwaarden waaraan voldaan moet worden? 12 SEPA Na de invoering van de euro staat we begin volgend jaar voor een nieuwe belangrijke stap : het eengemaakt betalingsverkeer. We geven u alvast de eerste informatie. 30 OUDERE WERKLOZEN Oudere werklozen kunnen van bepaalde verplichtingen vrijgesteld worden waaraan andere werklozen wel moeten voldoen. Er bestaan 2 types : de mini- en de maxi-vrijstelling.

2 2 internationaal MICROKREDIET VOOR TEXTIELVERFSTERS Yacine Koné, een goed opgeleide vrouw die een praktijk heeft in het regionaal hospitaal van Kaédi (regio Gorgol, Mauritanië) is voorzitster van een beheerseenheid van een syndicale kas voor microkrediet. Het geld dient voor de financiering van de aankoop van grondstoffen en materialen voor de textielverfsters. De textielverfsters dragen bij aan het fonds om hun activiteiten te financieren. BIS heeft beslist om hen bijkomende hulp te bieden door een kas voor microkrediet op te richten. Help uzelf en de vakbond zal u helpen. NAAIMACHINES Ali Moktar : U bent reeds verschillende jaren aangesloten bij de vakbond en u hebt zelfs deelgenomen aan internationale seminaries, maar ik zie u nu om een andere reden : het syndicaal microkrediet. Wat schuilt er achter uw engagement ten aanzien van deze vrouwen die in schamele omstandigheden leven? YK : Ik ben inderdaad bijna tien jaar geleden beginnen militeren in de syndicale beweging. Ik ben vooral in aanraking gekomen met mannen en vrouwen die werknemer zijn en die dus actief waren in betere arbeidsomstandigheden dan de textielverfsters. Hun zelfopoffering en pientere geest om te overleven, hebben zulk een indruk op mij gemaakt dat ik me afvroeg hoe ik die vrouwen kon helpen. Zij verdienen onze solidariteit en de gerechtigheid wil dat wij hen helpen. En dat doen we sedert De CGTM zet zich in voor de syndicalisatiecampagne voor vrouwen, daarmee speelt ze in op de IVV-campagne de vakbonden voor de vrouwen en de vrouwen voor de vakbonden. De start van de samenwerking met de vzw BIS van de ACLVB heeft de voorwaarden voor het realiseren van onze wens gecreëerd, te weten de organisatie van de werkneemsters die geen loon krijgen en het helpen in het promoten en beheren van hun activiteiten. Ali Moktar : Hoe bent u ertoe gekomen om deze syndicale kas voor microkrediet, deze sociale bank op te richten? YK : In eerste instantie zijn we overeengekomen dat elke vrouw 200 UM per maand bijdraagt om een fonds op te richten dat ons later toeliet om activiteiten te ontplooien. De bijdragen zijn verder gezet, net zoals de verfpraktijken en de verkoop van de producten op de markt. Ik heb soms vastgesteld dat de vrouwen de financiële middelen niet hadden om basismaterialen In het kader van een ander project ten bate van een beter bestaan via het werk - voor de vrouwen in de informele sector, gaan we in Mauritanië verder met de bedeling van de naaimachines die u ons bezorgde. (stoffen, verfproducten en andere benodigdheden) aan te schaffen. We zijn dan op het idee gekomen om het door de bijdragen gespijsde fonds aan te wenden om deels deze problemen op te lossen. In januari 2006 is een gezamenlijke missie van het CGTM en BIS naar Kaédi gekomen. Als gevolg van een algemene vergadering in het jongerenhuis dat barstenvol zat (hoofdzakelijk met vrouwen), voelde de delegatie aan dat het mogelijk maken dat de vrouwen over een minimum aan middelen beschikten om zich te kunnen voorzien van basismaterialen, een goede piste was. BIS heeft, na evaluatie en overleg met CGTM, beslist om een bedrag ter beschikking te stellen om aan deze bezorgdheid, die trouwens wijd verspreid is in de andere regio s van Mauritanië, het hoofd te bieden. In november 2006 heeft de CGTM ons laten weten dat een deel van het budget van BIS voor microprojecten in 2006 aan Kaédi werd toegekend. Een missie is langsgeweest om de fondsen af te geven en vorming te geven aan de beheerseenheid van de kas en andere syndicale kaderleden. Ali Moktar : Hoe werkt deze syndicale kas? YK : Ze werkt onder de vorm van leningen met een lage interest (5 %) die door de leden in 4 maanden terugbetaald kunnen worden. Het plafondbedrag van elke lening is momenteel UM. We zijn bezig met het uitwerken van een uitgebreider reglement voor het beheer van de kas (voorwaarden voor de lening, aanmaningen in het geval van niet-terugbetaling binnen de termijn,...) en we gaan gebruikmaken van de ervaring van anderen om ons microproject te doen slagen. Ali Moktar : Waarom worden de leningen beperkt en dienen ze binnen de 4 maand terugbetaald te worden? YK : Omdat het beschikbare bedrag niet iedereen op hetzelfde ogenblik kan bereiken en door de terugbetalingen kunnen we anderen de mogelijkheid geven om leningen aan te gaan. Ali Moktar : Is het moeilijk? YK : Syndicale actie is zeker moeilijk, maar het is ook inspirerend wanneer het gaat over een deel van de werkneemsters uit de informele sector die over geen rechten vanuit regeringszijde beschikken en die door de politici en de andere actoren voor egoïstische doelstellingen gebruikt worden. We moeten aan hun zijde blijven en hen naar de vakbond leiden om hun situatie te verbeteren. Het is een plicht uit solidariteitsoverwegingen en we danken onze partners van de Liberale Vakbond in België die ons aanzienlijk helpen deze doelstelling te verwezenlijken. BA Ali MOCTAR BIS-projectleider in Mauritanië

3 Collectieve arbeidsovereenkomsten actualiteit GEDAAN MET DISCRIMINATIE OMWILLE VAN DE LEEFTIJD 3 Een Europese richtlijn gebiedt ons komaf te maken met discriminatie op basis van iemands leeftijd, onder meer in collectieve arbeidsovereenkomsten. De sociale partners verbinden zich daartoe in het kader van het interprofessioneel akkoord. Tegen uiterlijk 2009 zullen oplossingen moeten gevonden worden. H Het is niet steeds gemakkelijk om logisch tegenover zichzelf te blijven. Van zodra we alle vormen van discriminatie onder werknemers uit de wereld willen helpen - of het nu gaat om discriminatie op basis van geslacht, ras, overtuigingen, een handicap,...- moeten we toestaan dat die vorm van discriminatie wordt geschrapt die in de cao s voordelen aan de werknemers toekent omwille van hun leeftijd. Blijkt nu dat talrijke barema s loonschalen voorzien die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de leeftijd. Meer bepaald stijgt het loon automatisch naargelang de leeftijd van de werknemer, zonder dat er verwezen wordt naar andere criteria, zoals beroepservaring of anciënniteit in de onderneming bijvoorbeeld. Doos van Pandora Tijdens het Nationaal Comité van ACLVB dat het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord heeft goedgekeurd, zorgde de kwestie voor een debat. Bestendig Secretaris Guy Beckers (Vlaams- Brabant) vroeg zich af of de herziening van de cao s op dat precieze punt de werkgevers niet zou aanzetten om tal van andere verworvenheden in vraag te stellen. We weten wat er gebeurt als Pandora uit onbedwingbare nieuwsgierigheid de doos met alle onheil van de mensheid opent. U begrijpt best dat het op een drafje vervangen van een loonstructuur die werd uitgewerkt tijdens verschillende decennia van onderhandelingen en die rekening houdt met subtiele evenwichten, geen gemakkelijke klus is. Anderzijds mag het proces er niet toe leiden dat sommigen morgen minder verdienen dan vandaag. Andere criteria Er zal dus aan vervangingscriteria moeten gedacht worden die billijk zijn en die rekening houden met het echte element dat telt voor de onderneming : de beroepservaring. De leeftijd is slechts een onvolledige weergave van dat element. Vanuit syndicaal oogpunt willen we die beroepservaring laten meetellen, ook - en vooral - wanneer de werknemer verandert van bedrijf of activiteitensector. Het systeem moet vandaag dringend hervormd worden. Maar dringend en overhaast zijn twee verschillende dingen. De barema s vormen een factor van stabiliteit in de ondernemingen. De onderhandelaars zullen oplossingen op lange termijn moeten ontwikkelen. Op twee jaar zullen ze barema s die als discriminerend worden beschouwd moeten veranderen in een systeem dat rekening houdt met meer gerechtvaardigde criteria. Gelijke behandeling De Richtlijn 2000/78/EG heeft tot doel een algemeen kader te creëren voor de strijd tegen discriminatie gebaseerd op religie of overtuiging, een handicap, de leeftijd of de seksuele geaardheid, voor wat betreft werkgelegenheid en arbeid. België heeft die tekst omgezet in zijn wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie. De Richtlijn is namelijk van toepassing op de werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de ontslag- en verloningsmodaliteiten. Verschillen in behandeling op basis van de leeftijd kunnen slechts blijven bestaan indien ze gerechtvaardigd zijn. De lidstaten kunnen er zo voor zorgen dat verschillen in behandeling op basis van de leeftijd geen discriminatie vormen wanneer ze objectief en redelijk gerechtvaardigd worden in het kader van het nationaal recht, door legitieme doelstellingen, namelijk om het tewerkstellingsbeleid, de arbeidsmarkt en de beroepsopleiding te oriënteren, en dat de middelen om dat doel te realiseren daarop afgestemd en noodzakelijk zijn. SALON 2007 BOIS & HABITAT 9 DE EDITIE Bois & Habitat is de grootste Europese beurs rond de volgende thema s : binnen- en buiteninrichting met hout, bouw en renovatie met hout, hernieuwbare energie voor gebruik in de woning. Ruim 250 zorgvuldig geselecteerde vaklui staan klaar om u concreet te helpen met al uw belangrijke plannen. Op ruim m 2 tentoonstellingsruimte tonen ze u alle nieuwigheden, laten ze u kennismaken met hun knowhow en geven ze u een flinke dosis advies. Tijdens vier uitzonderlijke dagen heeft BOIS & HABITAT voor u in petto :, diverse vrij toegankelijke lezingen (ecobouw, haalbare hernieuwbare energie,...), een tentoonstelling rond architectuur in hout, een tentoonstelling rond design in hout en de Design-bois 2007 publieksprijs, een gespecialiseerde boekhandel Praktisch Namen Expo - Avenue Sergent Vrithoff Namen Vrijdag 23 maart 2007 van 18 u. tot 21 u. nocturne voor het grote publiek. Zat. 24, zon. 25 en ma. 26 maart 2007 van 10 u. tot 19 u. Toegang : Volwassenen : 8 - Studenten : 4 - Kinderen ( 12 jaar) : gratis Meer info? Tel.: ( 0,45/min.) VRIJKAARTEN TE WINNEN VIA ACLVB! Gratis naar Bois & Habitat? Vul onderstaande bon en stuur hem tegen uiterlijk 10 maart 2007 naar ACLVB, Wedstrijd Vrijuit, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. WEDSTRIJD BOIS & HABITAT NAAM VOORNAAM ACLVB-LIDNUMMER STRAAT NR GEMEENTE POSTCODE

4 4 actualiteit Brusselse regionale PHILIPPE VANDENABEELE VERKOZEN ALS GEWESTSECRETARIS Op 12 februari, amper een maand nadat de Brusselse Regionale officieel opgenomen werd in de statuten, konden de afgevaardigden ervan hun Gewestsecretaris verkiezen. Ondanks zijn palmares aan het hoofd van de zone ACLVB Brussels Hoofdstedelijk Gewest, besliste Philippe Vandenabeele om zijn huidige situatie op het spel te zetten in plaats van een eenvoudige bevestiging van zijn mandaat te vragen aan het Brussels regionaal comité. Ook in dit geval besliste Frédéric De Clerck om zijn tegenkandidatuur te stellen. Met reden ging hij ervan uit dat een afgevaardigde afkomstig van de basis de organisatie kan doen genieten van zijn onderhandelingservaring op het terrein. Een meerderheid van 61 % koos voor Philippe Vandenabeele, terwijl Frédéric De Clercq kon rekenen op 39 % van de stemmen. In onze volgende editie geven we u meer gegevens, met name over de oprichting van nieuwe rondetafels om het debat rond drie thema s te stimuleren : de sociale verkiezingen, de sectorale onderhandelingen in de nasleep van het interprofessioneel akkoord en de standpunten die de ACLVB zal verdedigen op het Brusselse socio-economische vlak. Roger Mené - UCM MISLUKKEN VAN IPA ZOU CATASTROFAAL GEWEEST ZIJN Roger Mené is de ouderdomsdeken van de onderhandelaars van het jongste interprofessioneel akkoord. Als voorzitter van de Union des Classes Moyennes (UCM) verdedigde hij de belangen van de zelfstandigen en de kmo s. Het jongste overleg werd, meer dan anders, gekenmerkt door de hoffelijkheid waarmee men zich aan de afspraken heeft gehouden, blikt hij terug. Ik denk dat in de huidige economische omstandigheden iedereen veel goede wil aan de dag gelegd heeft om een mislukking te vermijden. Alle onderhandelaars zijn zo netjes geweest om het tijdens de onderhandelingen sereen te houden, wat bijgedragen heeft tot het succes. Bovendien heeft het akkoord echt inhoud. We hebben de problematiek van het minimumloon niet doorgespeeld naar de NAR. We hebben integendeel het bedrag van de verhogingen en de termijnen vastgelegd. Een van de motto s van Roger Mené is liever overtuigen dan opdringen. Hij is - om het over een gevoelig onderwerp te hebben uiteraard tegen de aanwezigheid van vakbondsafgevaardigden in kmo s, maar hij is best bereid te luisteren naar onze argumenten en de discussie aan te gaan. Het sociaal overleg heeft de verdienste dat het mensen met tegenovergestelde ideeën toelaat van gedachten te wisselen, op een hoffelijke manier, zoals ik al zei. We hebben het geluk in een vrije maatschappij te leven. Voor hij zijn verwarmings- en huishoudtoestellenbedrijf oprichtte, was Mené als chemicus aan de slag bij Cockerill. Uit die beroepservaring onthield hij dat de vakbonden geen vijanden zijn, en dat ze zelfs onontbeerlijk zijn... in grote ondernemingen.

5 Week van de sociale economie 2007 IEDEREEN WIN(S)T! actualiteit Op initiatief van de Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie gaat dit jaar van 9 tot 16 maart opnieuw de Week van de Sociale Economie door. De nadruk ligt op de rol die de producten en diensten van de sociale economie in ons leven kunnen spelen en op goed management. 5 De slogan die aan de week gekoppeld werd is Iedereen win(s)t! Bij de sociale economie staan immers de mens en de maatschappij centraal en dus niet de financiële winsten die in de normale economie het hoge woord voeren. Dat komt iedereen ten goede : de ondernemer, de werknemer en dus de ganse samenleving. Traditiegetrouw worden er tijdens deze week een aantal ambassadeurs voor de sociale economie naar voor geschoven. De keuze voor de ambassadeurs werd dit jaar ingegeven door het feit dat zij aantonen dat de producten en diensten van de sociale economie ook inspelen op de basisbehoeften van iedereen : vrije tijd (Loca Labora 2 vzw uit Beernem), gastronomie (Le Pont uit Sprimont), mode (Spullenhulp uit Brussel), energie (Koepel Vlaamse Kringloopcentra (KVK)/ Wonen en Werken vzw uit Leuven) en mobiliteit (Elektroboot uit Gent). Elk van de ambassadeurs krijgt en zet zich het ganse jaar in voor het promoten van de waarden van de sector. Bovendien zal Staatssecretaris van Weert tussen 12 en 16 maart in elk van de bedrijven kort stage lopen. Nieuw dit jaar is de verkiezing van een Manager Sociale Economie van In samenwerking met de cel sociale economie van de Universiteit Antwerpen Management School werd een competentieprofiel voor zo een manager opgemaakt. Hij moet de waarden van de sociale economie verpersoonlijken en zich op een professionele manier voor de sector inzetten. De winnaar van de Manager Sociale Economie wordt bekendgemaakt tijdens het Feest voor de Sociale Economie op 9 maart. Ook in het hoger onderwijs wordt op initiatief van het Vlaams Overleg voor de Sociale Economie (VOSEC) en Febecoop tijdens deze week aandacht besteed aan de sociale economie. Op de universiteiten van Gent, Leuven, Antwerpen en Limburg en in een aantal hogescholen zullen de docenten in de lessen aandacht besteden aan het onderwerp, zal er een stagemarkt komen en zullen er workshops en seminaries georganiseerd worden. Meer informatie over de Week van de Sociale Economie kan u vinden op HUISELIJK GEWELD De ACLVB ondersteunt de campagne van Amnesty International STOP Geweld Tegen Vrouwen. U kan in uw plaatselijke ACLVB-secretariaaat een praktische folder vinden die door Amnesty werd uitgegeven. Wat te doen (praten, vertrekken, blijven, zich mengen in andermans zaken, klacht indienen)? Wie contacteren? Het vaststellen van alarmsignalen, het begrijpen van de geweldscyclus De folder behandelt alle aspecten van het huiselijk geweld. Air U HEEFT RECHTEN! Geweld binnen de relatie is een vergrijp dat door de wetgever wordt bestraft. Deze geeft aan dat geweld binnen een relatie strafrechterlijk strafbaar is, zelfs indien de partners niet met elkaar zijn getrouwd (artikel 410 Strafwetboek wet van 24 november 1997). Ook stalking is strafbaar. Het geweld tussen echtgenoten wordt veroordeeld door de wet van 4 juli Amnesty International Vlaanderen Kerkstraat B2060 Antwerpen tel.: +32 (0) fax: +32 (0) website: rekening:

6 6 actualiteit NIEUWS UIT DE NATIONALE ARBEIDSRAAD 2007 zal zeker een jaar worden tijdens hetwelk er binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) veel collectieve arbeidsovereenkomsten zullen worden afgesloten. Het jaar is alvast goed begonnen met de plenaire zitting van 30 januari en dit ritme zal ook in de komende maanden aangehouden blijven. Een overzicht. S Sedert de wet van 5 december 1968 over de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités kunnen er binnen de Nationale Arbeidsraad cao s afgesloten worden. Deze cao s hebben een interprofessionele draagwijdte en zijn zonder onderscheid van toepassing op alle werkgevers uit de privé-sector in België en de werknemers die ze tewerkstellen. Ze bevatten fundamentele elementen, zowel voor de werknemers individueel (zoals het minimumloon, het brugpensioen, de verplaatsingskosten en de niet-discriminatie) als op een meer collectief niveau (ondernemingsraad, syndicale delegatie). In totaal zijn er ongeveer 90 cao s en dan hebben we het nog niet over de talloze aanpassingen en de wijzigende overeenkomsten. Controle werknemers Tijdens de plenaire zitting van de NAR op 30 januari werd de cao over de controle van de werknemers bij het verlaten van de onderneming ondertekend. De sociale partners hadden reeds een advies over deze materie gegeven in oktober Ze hadden zich geëngageerd een collectieve arbeidsovereenkomst erover af te sluiten van zodra de noodzakelijke wettelijke aanpassingen die er voor nodig waren effectief gebeurd waren. Gezien de wijziging in de wetgeving is dat dus nu een feit met het aannemen van cao nr. 89. Voor meer informatie verwijzen we u naar VRIJUIT van november 2006 waarin we een artikel gewijd hadden aan deze materie. Er is in tussentijd geen wijziging gebeurd. Een andere overeenkomst die op 30 januari 2007 werd afgesloten : cao nr. 88 over het ontwikkelen van een statuut voor de Europese coöperatieve vennootschap, met name wat betreft de participatie van de werknemers. Naast de Europese naamloze vennootschap zal er dus een nieuwe mogelijke vorm van maatschappij met een transnationaal karakter bestaan. Ze zal slechts vorm kunnen krijgen met participatie van de werknemersvertegenwoordigers. Deze cao inspireert zich eveneens op datgene dat ontwikkeld werd voor de Europese ondernemingsraden. Dit soort coöperatieve kan misschien een groter succes kennen dan de Europese naamloze vennootschap die sinds haar ontstaan er niet in geslaagd is om veel bijval te verkrijgen noch is zij erin geslaagd om veel bedrijven te overtuigen van haar nut. Andere te verwachten cao s Het interprofessioneel akkoord is eindelijk ondertekend. Voor de periode voorziet deze tekst een zeer gedetailleerde sociale programmatie en de Nationale Arbeidsraad zal de draaischijf vormen bij de uitwerking ervan. Het technische werk is reeds begonnen. Er wordt nu al gediscussieerd over de teksten van verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten en, in eerste instantie, over het verhogen van het minimumloon (om het in juridische termen te zeggen : het gemiddeld minimum maandinkomen) dat nu bepaald wordt door cao nr. 43. Onder de discussie die op het punt staan om afgerond te worden vinden we de aanpassingen aan het tijdskrediet (CAO nr. 77 bis). Deze cao zou net zoals de aanpassing van het minimumloon van kracht moeten worden op 1 april Hetzelfde geldt voor outplacement (afwerken van een wijziging aan cao nr. 82) als voor het brugpensioen. Wat dat laatste betreft heeft het interprofessioneel akkoord gezorgd voor de creatie van een nieuwe categorie bruggepensioneerde : een mogelijk vertrek na een effectief gepresteerde loopbaan van 40 jaar waarbij men beginnen werken is op 14, 15 of 16 jaar. Kortom, er staan ons nog vele handtekeningen te wachten in voorbereiding op de tientallen andere onderwerpen die op korte termijn aangevat worden. Olivier VALENTIN VERNIEUWDE WEBSITE FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Op 1 februari lanceerde de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een volledig nieuwe website. De vorige site dateerde grotendeels van 1998 en was volledig verouderd. De nieuwe website is gebruiksvriendelijker en biedt heel wat nieuwe functionaliteiten. De site is te vinden op een nieuw adres : De informatie wordt nu ontsloten via tien thema s, waaraan de module-informatie telkens gekoppeld is. Op de themapagina heeft de bezoeker via de rechternavigatie toegang tot de publicaties, gecoördineerde regelgeving, procedures en formulieren,... over het gekozen onderwerp. Het blijft ook mogelijk om een overzicht te krijgen van een volledige module en er opzoekingen in te doen via trefwoord of per thema. Daarnaast zijn er voor de niet-gespecialiseerde bezoeker de informatiefiches, die toegankelijk zijn via een alfabetische trefwoordenlijst in de Gids van A tot Z (de vroegere Metagids). Deze korte fiches bieden een voorstelling van het onderwerp en verwijzen naar de meer gedetailleerde informatie bij de thema s of in de modules. Ook in de Gids van A tot Z kan gefilterd worden op thema. In Over de FOD bevindt zich de institutionele informatie van het departement en de minister. Naast de wijzigingen aan de structuur werden ook nieuwe functionaliteiten toegevoegd:, de zoekmotor werd geïntegreerd met de navigatiestructuur, zodat het nu op elke pagina mogelijk is om te zoeken in de volledige site of in het deel waar de bezoeker zich op dat moment bevindt;, aan de nieuwsrubriek werd een RSS-feed toegevoegd.;, er kan ingeschreven worden op een nieuwsbrief, waarvan een eerste editie eind februari zal verstuurd worden.

7 Hoe werkt het? O Op dit ogenblik bedraagt de normale leeftijd om met brugpensioen te gaan 60 jaar, uitgezonderd indien er een sectorale of bedrijfs-cao bestaat die de leeftijd op 58 jaar brengt. Er bestaat bovendien een mogelijkheid om op 56 jaar op brugpensioen te gaan na 20 jaar nachtarbeid of bij arbeidsongeschiktheid in de bouwsector. Er bestaan nog afwijkende leeftijdsgrenzen in andere sectoren, bijvoorbeeld 55 jaar in de metaalsector. Ook hierin zal het Generatiepact wijziging brengen vanaf 2008, in hoofdzaak voor wat betreft de anciënniteitsvoorwaarde. In moeilijkheden of herstructurering Komen we aan de ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering die vallen onder de maatregelen voor het actief beheer van herstructureringen. De brugpensioenleeftijd kan er in uitzonderlijke omstandigheden tot 55, 52 of 50 jaar verlaagd worden (na advies van de commissie brugpensioen waarin vertegenwoordigers zitten van de werkgeversorganisaties en de vakbonden). Hij moet zich verplicht inschrijven in de tewerkstellingscel die opgericht wordt in het kader van de herstructurering om beroep te kunnen doen op brugpensioen. De bestaande informatie werd aangepast, uitgebreid en beter ontsloten : de cao s (collectieve arbeidsovereenkomsten) en de administratieve interpretaties van de bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités kunnen nu opgezocht worden via een uitgebreid zoekscherm. Daarnaast werden ook heel wat nieuwe teksten toegevoegd. actualiteit BRUGPENSIOEN BIJ HERSTRUCTURERING 7 Het geval Volkswagen toont aan in welke mate het brugpensioen een veiligheidsklep is om sociale explosies te voorkomen. Het Generatiepact heeft het gebruik van het brugpensioen voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering sterk gewijzigd. Een kleine opfrissing. Hij zal er gedurende 6 maanden actief aan moeten deelnemen. Indien hij geen werk vindt gedurende deze periode, zal hij effectief tot het brugpensioen worden toegelaten. Een andere nieuwigheid in het kader van het actief beheer van herstructureringen is dat de bruggepensioneerde beschikbaar zal moeten blijven voor de arbeidsmarkt. Dat betekent dat hij verplicht is in te gaan op een gepaste job die door de VDAB of de BGDA wordt aangeboden. Het ogenblik waarop de herstructurering wordt aangekondigd in de Ondernemingsraad is een belangrijke fase in het proces. Het is op die datum dat men de leeftijdsvoorwaarde beoordeelt in hoofde van de werknemer. Met andere woorden, hij moet op die dag de leeftijd bereikt hebben om op brugpensioen te kunnen vertrekken. Courant verlies Onder een onderneming in moeilijkheden wordt een bedrijf verstaan dat in de jaarrekeningen van de twee jaar voorafgaand aan de periode waarin de erkenning werd gevraagd een courant verlies voor de belastingen leed, terwijl voor het laatste boekjaar dat verlies het bedrag overschreed van de afschrijvingen en de waardevermindering van de installatiekosten, de vaste en de vlottende activa. In erkende ondernemingen in moeilijkheden kan de brugpensioenleeftijd tot 52 jaar verlaagd worden. In uitzonderlijke omstandigheden en na advies van de commissie brugpensioen kan de leeftijd verder verlaagd worden tot 50 jaar. Collectief ontslag Onder een onderneming in herstructurering wordt dan weer een bedrijf verstaan dat overgaat tot collectief ontslag. Voor ondernemingen met meer dan 20 maar minder dan 100 werknemers is er sprake van collectief ontslag indien minstens 10 werknemers betrokken zijn. In ondernemingen met meer dan 100 werknemers moet 10 % onder hen getroffen te zijn. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers is er sprake van collectief ontslag indien minstens 6 werknemers ontslagen worden (onderneming met 12 tot 20 werknemers) of minstens 50 % (onderneming met minder dan 12 werknemers). De brugpensioenleeftijd kan verlaagd worden tot 55 jaar in een onderneming die overgaat tot het ontslaan van minstens 10 % van de tewerkgestelde werknemers. De leeftijd kan verlaagd worden tot 52 jaar indien men overgaat tot het ontslaan van minstens 20 % van de werknemers. In uitzonderlijke omstandigheden en na advies van de commissie brugpensioen kan de toegangsleeftijd verlaagd worden tot 50 jaar.

8 8 arbeidsrechtbank Verplichtingen werknemer WAT TE DOEN IN GEVAL VAN ZIEKTE? Indien een werknemer ziek wordt, kan hij in bepaalde gevallen aanspraak maken op gewaarborgd loon. Hiervoor dienen echter een aantal voorwaarden te worden vervuld. Bovendien is het mogelijk dat de werknemer in bepaalde omstandigheden geen aanspraak kan maken op gewaarborgd loon. In deze bijdrage wordt nagegaan welke verplichtingen de werknemer moet vervullen om aanspraak te maken op gewaarborgd loon in geval van ziekte. 1/ Werkgever verwittigen De werknemer is wettelijk verplicht de werkgever op de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid. Deze verwittiging moet onmiddellijk gebeuren, dus bij het begin van de arbeidsdag. In bepaalde arbeidsreglementen is trouwens uitdrukkelijk voorzien op welk tijdstip de werknemer moet verwittigen (bv. uiterlijk om 10 uur). In de wetgeving is niet bepaald op welke wijze die verwittiging moet gebeuren, doch in de meeste gevallen zal dat telefonisch zijn. Het is evenwel evident dat de melding de werkgever moet toelaten zich er duidelijk van te vergewissen dat de werknemer door ziekte of ongeval is weerhouden. Het toesturen van een uitsluitend in het Turks opgesteld stuk, vermoedelijk vanuit Turkije, laat de werkgever niet toe zich te vergewissen van de inhoud van dit schrijven (Arbeidsrechtbank Gent, 6 september 1999). De verwittigingsplicht geldt eveneens in geval van verlenging van de arbeidsongeschiktheid. Indien de werknemer niet of laattijdig verwittigt, verliest hij zijn recht op gewaarborgd loon voor de dagen die aan de verwittiging voorafgaan, tenzij in geval van overmacht (bv. plotse hospitalisatie, coma, alleenstaande zonder telefoon). In het arbeidsreglement kunnen desgevallend nog andere sancties ingebouwd zijn. 2/ Indienen medisch attest De Arbeidsovereenkomstenwet zelf voorziet niet in een verplichting tot voorlegging van een medisch attest. Een medisch attest moet slechts afgeleverd worden indien een cao of het arbeidsreglement zulks voorschrijft, of bij gebrek aan dergelijk voorschrift, op verzoek van de werkgever. Het medisch attest maakt melding van de identiteitsgegevens van de werknemer en zijn behandelende geneesheer, de arbeidsongeschiktheid, de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid, en of de werknemer zich met het oog op controle al dan niet naar een andere plaats mag begeven. Dergelijk attest kan afgeleverd worden door geneesheren, tandartsen en vroedvrouwen. De werknemer zendt het medisch attest op of geeft het af op de onderneming binnen 2 werkdagen vanaf de dag van de ongeschiktheid of de dag van ontvangst van het verzoek, tenzij een cao of het arbeidsreglement een andere termijn voorziet. De bepalingen in het arbeidsreglement en de cao hebben dus voorrang op de termijn van twee werkdagen. Onder werkdag wordt verstaan, elke dag van de week met uitzondering van zon- of feestdagen, zonder dat effectief rekening wordt gehouden met de concrete situatie in de onderneming of met de arbeidsregeling van de betrokken werknemer. Wordt het attest na de voorgeschreven termijn overgelegd, dan kan aan de werknemer het gewaarborgd loon worden ontzegd voor de dagen ongeschiktheid die de dag van afgifte of verzending van het attest voorafgaan. Wanneer de laattijdige indiening van het attest echter het gevolg is van overmacht, verliest de werknemer niet het recht op gewaarborgd loon (Arbeidshof Luik, 14 november 1983). Hoe dit attest moet worden overgemaakt, is niet voorzien. De wet verplicht de werknemer niet het medisch attest aangetekend te verzenden (Arbeidshof Brussel, 13 december 1988). Het Arbeidshof van Brussel oordeelde bovendien dat het origineel attest niet moet opgestuurd worden, zodat ook een verzending per fax geldig is (Arbeidshof Brussel, 6 december 2004). Controle arbeidsongeschiktheid De werkgever heeft het recht de arbeidsongeschiktheid te laten controleren gedurende de volledige periode van de arbeidsongeschiktheid, dus ook buiten de periode van het gewaarborgd loon (Hof van Cassatie, 17 januari 1973; Arbeidshof Gent, 10 april 1996). In principe is de werkgever volledig vrij in de keuze van de controlegeneesheer. Nochtans kan deze controle uitsluitend gebeuren door een geneesheer die minstens 5 jaar ervaring heeft als huisarts of een vergelijkbare praktijk. Bij elke opdracht moet de controlearts een verklaring van onafhankelijkheid ondertekenen die dient als garantie dat de controlearts volledig onafhankelijk is van de betrokken werkgever en werknemer. De kosten die verbonden zijn aan het controlerecht vallen volledig ten laste van de werkgever. Deze controle kan zowel bij de werknemer thuis als elders plaatsvinden. Voor werknemers waarvan het medisch attest bepaalt dat zij zich niet naar een andere plaats mogen begeven, moet de controle verplicht thuis gebeuren. Werknemers die zich daarentegen wel naar een andere plaats mogen begeven, zullen zich hetzij op verzoek van de werkgever of de controlegeneesheer hetzij spontaan, zonder dat enig verzoek nodig is, op grond van de bepalingen van hun arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement moeten aanbieden bij de controlegeneesheer (Hof van Cassatie, 25 november 1970). De verplaatsingskosten vallen dan ook ten laste van de werkgever. Ook op zaterdag, zon- of feestdagen of andere inactiviteitsdagen kan de controle plaatsvinden.

9 arbeidsrechtbank 9 De controlearts gaat na of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is, verifieert de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid en de reden van de arbeidsongeschiktheid zoals ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval, beroepsziekte, sportongeval. Alle andere vaststellingen vallen evenwel onder het beroepsgeheim. Echter, het beroepsgeheim van de controlegeneesheer heeft uitsluitend betrekking op elementen van medische aard zodat de mededeling van feitelijke gegevens of omstandigheden (bv. de werknemer was op zijn dak aan het werken) aan de werkgever toegelaten is (Arbeidshof Antwerpen, 21 december 1999). Vanaf de datum van het eerste controleonderzoek (en niet vroeger) waartoe de werknemer werd uitgenodigd of de datum van het eerste huisbezoek van de controlegeneesheer kan aan de werknemer het recht worden ontzegd op het gewaarborgd loon met uitzondering van de periode van arbeidsongeschiktheid waarover er geen betwisting is. Controleweigering De werknemer mag niet weigeren zich aan de controle te onderwerpen. Hij dient alle maatregelen te nemen om de controle mogelijk te maken (Arbeidshof Bergen, 15 januari 1996). Dit betekent bv. dat hij zijn verblijfplaats moet kenbaar maken (Arbeidshof Brussel, 13 juli 1982) of bv. dat hij zijn hond dient te verwijderen wanneer diens aanwezigheid de controle totaal onmogelijk maakt (Arbeidshof Antwerpen, 16 oktober 1986). Ook de werknemer die toelating had van zijn behandelende geneesheer om de woning te verlaten, moet de nodige schikkingen treffen om de controle mogelijk te maken. Dit houdt in dat de werknemer niet de ganse dag afwezig kan blijven en er zich bij zijn thuiskomst moet van vergewissen of er boodschappen in de brievenbus zijn (Arbeidshof Gent, 10 april 1996; Arbeidshof Brussel, 7 februari 2001). De weigering van controle is een feitenkwestie die in geval van betwisting overgelaten wordt aan de soevereine appreciatiebevoegdheid van de arbeidsgerechten. Hoe dan ook ligt de bewijslast bij de werkgever. In de praktijk moet wel vastgesteld worden dat wanneer de werknemer stelt geen oproepingsbrief van de controlegeneesheer in zijn brievenbus te hebben ontvangen, de arbeidsgerechten eerder geloof hechten aan de beweringen van de controlegeneesheer dan aan die van de betrokken werknemer. De controleweigering leidt tot verlies van het gewaarborgd loon en dit van bij de aanvang van de arbeidsongeschiktheid (Hof van Cassatie, 25 november 1970; Arbeidshof Antwerpen, 16 oktober 1986). Volgens sommige arbeidsgerechten kan controleweigering zelfs aanleiding geven tot ontslag om dringende reden (Arbeidshof Antwerpen, 22 oktober 1997; Arbeidshof Luik, 18 januari 1995). Verlies van het recht op gewaarborgd loon Tot slot is de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd aan de werknemer indien de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een door hem gepleegde zware fout of indien hij het slachtoffer is van een sportongeval opgelopen naar aanleiding van een lichaamsoefening uitgevoerd tijdens een sportcompetitie of -exhibitie waarvoor de inrichter toegangsgeld ontvangt en waarvoor de deelnemers in om het even welke vorm een loon ontvangen. Het Hof van Cassatie is echter van oordeel dat het feit dat de werknemer een bepaalde chirurgische ingreep heeft laten uitvoeren (sterilisatie) die om een andere reden werd uitgevoerd dan het herstel of het behoud van de gezondheid, niet belet dat hij recht heeft op gewaarborgd loon (Hof van Cassatie, 12 maart 1984). Sofie SCHOCKAERT

10 10 VROUW EN VAKBOND vrouw en vakbond Mannen en vrouwen worden in het arbeidsmilieu helaas nog niet gelijkwaardig behandeld. Daarnaast zijn er te weinig vrouwen betrokken in het vakbondsgebeuren. Met Vrouw en Vakbond wil ACLVB het gelijkekansenbeleid helpen ondersteunen. Vrijuit laat opnieuw twee vrouwelijke afgevaardigden aan het woord die kozen voor de combinatie van een beroepsloopbaan, een gezinsleven en een mandaat van werknemersafgevaardigde. Mogen ze vrouwelijke ACLVB-leden positief inspireren! Vrouw & Vakbond ACLVB Vrouwen Brigitte WOLKE EEN TEGENMACHT VORMEN De eerste keer dat ik me kandidaat gesteld heb bij de sociale verkiezingen, was het voor de bescherming, bekent Brigitte Wolke. Destijds, in 1995, hingen er afdankingen in de lucht bij Unisys System. De ACLVB was nog niet vertegenwoordigd in het bedrijf. We hebben dus een lijst ingediend en behaalden, met Martine de Groote, twee mandaten... allebei uitgeoefend door een vrouw dus. Uiteindelijk zijn er niet zoveel ontslagen gevallen als verwacht. Het vakbondsengagement bestaat erin een tegenwicht van de werknemers te vormen tegenover de almacht van de werkgever. Daarom handelen we in gemeenschappelijk front. Betekent het feit een vrouw te zijn een hinderpaal bij het uitoefenen van het vakbondswerk? Die vraag heb ik me eerlijk gezegd nooit gesteld! De dagtaak van vrouwen zit er inderdaad nog niet op wanneer ze s avonds naar huis gaan, waar het huishouden wacht of als ze gaan sporten of dansen om de stress van zich af te schudden. Nee, wat mij eerder afremt, is de aard van mijn job. Brigitte Wolke is consultant, wat betekent dat ze bij het cliënteel werkt, soms voor een lange periode. In die omstandigheden is het niet eenvoudig de nodige tijd te vinden voor vakbondswerk. Het is moeilijk voor me om tijdens de normale kantooruren mijn arbeidspost te verlaten en de vakbond te promoten binnen het bedrijf. Unisys en de klant verwachten immers een maximale aanwezigheid van me om tijdig de voorgeschreven doelstellingen te behalen. Ik verlaat de klant wel even in geval van noodzaak of om bijvoorbeeld bij ontslagen de collega s bij te staan. Ik doe dat tevens om deel te nemen aan de voorbereidende vergaderingen en de maandelijkse vergaderingen van de Ondernemingsraad. Evenmin gemakkelijk is het onderhouden van de contacten met de collega s. Door het feit dat ik elders werk, ken ik de nieuwe personeelsleden niet snel en de ouderen verdwijnen dan weer op brugpensioen.. Gedurende lange tijd liet Brigitte de vormingen vallen. Deze keer heb ik me opnieuw ingeschreven, want ik heb ontdekt dat ik niet altijd meer mee ben met de sociale wetgeving. Wie op de hoogte wil blijven van een materie die dermate complex is en voortdurend evolueert, moet inderdaad zijn kennis geregeld laten bijspijkeren. Esther DELCOURT GEEN TIJD VERLIEZEN AAN FUTILITEITEN Ze controleert de aanwending van de subsidies bij de Nationale Loterij, is goed van de tongriem gesneden en aarzelt niet om het woord te nemen : Esther Delcourt. In het vakbondswerk stel ik vast dat vrouwen strijdlustiger zijn, problemen echt willen opgelost zien. Ze zijn, in het algemeen uiteraard, minder bekommerd om zichzelf en hebben meer oog voor de sociale en menselijke aspecten van problemen. Haar ware vakbondsengagement ontstond in 2004, toen de Nationale Loterij voor het eerst sociale verkiezingen moest organiseren. Hoewel ze rotsvast overtuigd is van het nut van vakbonden, blijkt Esther Delcourt de eerste om te vinden dat delegees noodgedwongen veel tijd en energie verspillen aan futiliteiten. Sommigen creëren bewust onenigheid bij het personeel en tussen de vakbonden, volgens het aloude adagium : verdeel en heers. Discriminaties jegens vrouwen? Neen, we worden behandeld zoals de mannen, zij het dat de directie volkomen uit mannen bestaat. Nog dit : een goed vakbondsafgevaardigde houdt zich niet bezig met politieke spelletjes.

11 europa : EUROPEES JAAR VAN DE GELIJKHEID VAN KANSEN VOOR ALLEN Op 30 en 31 januari 2007 verzamelden in Berlijn 450 delegees, afkomstig uit alle hoeken van Europa, voor de eerste top van de Gelijkheid. Ze gaven er het startschot van het Europees Jaar van de Gelijkheid van Kansen voor allen. R Rechten, vertegenwoordiging, erkenning, respect... de belangrijkste doelstellingen van het Europees Jaar zullen bestaan in het informeren van de burgers over hun recht op non-discriminatie en op gelijke behandeling, het bevorderen van de gelijkheid van kansen voor allen en het in de verf zetten van de voordelen van diversiteit. De activiteiten die georganiseerd worden in het kader van dit jaar, zullen dus draaien rond vier thema s. De publieke opinie sensibiliseren omtrent het recht op de gelijkheid van behandeling en op non-discriminatie en omtrent de problematiek van de verschillende discriminaties is daar een eerste van. Tezelfdertijd zal men proberen een debat aan te zwengelen over de mogelijkheden om de maatschappelijke deelname te versterken van de groepen die het slachtoffer zijn van discriminatie, evenals een evenredige deelname van mannen en vrouwen. Tijdens het Jaar zal ook werk gemaakt worden van het betrekken van het grote publiek bij een open debat over de zin van diversiteit in het Europa van vandaag en de manier om de verschillen in de maatschappij te valoriseren. Tot slot zullen tijdens het Jaar volop inspanningen geleverd worden om de publieke opinie en de betrokken personen te sensibiliseren omtrent het belang van het overboord gooien van clichés, stereotypen en geweld en van het voorrang geven aan goede relaties tussen alle geledingen van de maatschappij en in het bijzonder bij de jongeren. Het zal ook gericht zijn op het bevorderen en verspreiden van de waarden van de gelijkheid van behandeling en van de strijd tegen de discriminatie. Op het internet Teneinde resultaten op het terrein te behalen en zoveel mogelijk mensen te bereiken, zal de campagne van het Europees Jaar van de Gelijkheid van Kansen sterk gedecentraliseerd worden en zullen honderden activiteiten georganiseerd worden op alle niveaus. In dat verband zal de website die speciaal gewijd is aan dit Jaar informatie verstrekken over de activiteiten voor de burgers, verslag uitbrengen van de verschillende gerealiseerde projecten en het oprichten van netwerken ondersteunen. Een goede zichtbaarheid op het internet zou ook moeten toelaten om effecten op lange termijn te creëren en ideeën aan te reiken voor het nieuwe programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en solidariteit (PROGRESS) dat activiteiten op het vlak van de gelijkheid en de non-discriminatie zal financieren in de periode Een zaak van allen Volgens een recente enquête, gerealiseerd in de aanloop naar het Europees Jaar van de Gelijkheid van Kansen voor allen, is een groot deel van de Europeanen (51 %) van oordeel dat in hun land te weinig maatregelen worden genomen in de strijd tegen de discriminatie. Nochtans hebben al heel wat initiatieven waarbij partners betrokken worden vanuit diverse hoek, het levenslicht gezien, met name in België. Zo heeft de ACLVB, via de nationale werkgroep belast met de strijd tegen discriminatie, actief meegewerkt aan de totstandkoming van een brochure getiteld Overzicht van de initiatieven voor de bevordering van de diversiteit op de Belgische arbeidsmarkt. Dat document geeft in zekere zin een overzicht van de instrumenten die de werkgevers en de werknemers kunnen aanwenden bij het invoeren van een diversiteitsbeleid in de onderneming. In de stroom van wat reeds in 2006 op het getouw werd gezet in België en in Europa, zullen nog andere initiatieven het licht zien in 2007 teneinde te strijden tegen discriminatie en vooral het grote publiek beter te informeren. Verwijzen we bijvoorbeeld naar de stop-discriminatie-truck die Europa verder zal doorkruisen, een persprijs voor de beste campagne tegen discriminatie, een fotowedstrijd of nog de verdere uitbreiding van de website gewijd aan de campagne (www.stop-discrimination.info). De zaken evolueren dus in de goede zin. Hopelijk draagt ieder van ons zijn steentje bij. Dienst Europa De winnende affiche van de wedstrijd Breaking Stereotypes die in 2006 georgniseerd werd voor de studenten aan de Europese kunstacademies. De logo s van het Europese jaar en de Campgne tegen discriminatie.

12 12 verbruik SEPA, AN ACCIDENT WAITING TO HAPPEN? Na de invoering van de euro in 2002, komt Europa opnieuw met een ambitieuze visie op het vlak van betalingen. In lijn met de Lissabon-agenda en de verdere uitbouw van een Europese Interne Markt, is het de bedoeling een gemeenschappelijk eurobetalingsgebied te creëren: SEPA (Single Euro Payment Area). Los van enig standpunt hieromtrent, leek het ons nuttig een eerste informatie te geven. Want als alles goed loopt, moet SEPA op 1/1/2008 al een feit zijn. JJanuari 2002 was een mijlpaal voor Europa. Vanaf dat historische moment werd het mogelijk tussen de 12 landen van het eurogebied contante betalingen te verrichten met één enkele valuta, de euro, net zo gemakkelijk als met de vroegere nationale biljetten en munten. Zoals bij elke verandering van formaat is het heel belangrijk dat alle spelers zich betrokken voelen. Tal van acties en infocampagnes werden op poten gezet, een wedstrijd werd uitgeschreven, opleidingen georganiseerd, websites gelanceerd,... Kortom, iedereen sprong wel ergens mee op de eurotrein : optimisme alom en vooral bij iedereen! SEPA is een heel ander verhaal Het objectief is veelbelovend, maar de praktische uitwerking en vooral de betrokkenheid van alle spelers laat te wensen over! De filosofie is simpel : de vervolmaking van de interne markt zal pas voltooid zijn als ook de girale betalingen geharmoniseerd worden. Concreet betekent dit dat particulieren en ondernemingen de mogelijkheid moeten hebben binnen het gehele eurogebied girale betalingen te verrichten vanaf één enkele betaalrekening. Dit alles op net zo gemakkelijke, efficiënte en veilige wijze als thans mogelijk op nationaal niveau. Elke burger die al eens een buitenlandse overschrijving gedaan heeft weet dat dit omslachtiger is dan een binnenlandse overschrijving. Tot voor kort was dit ook kostelijker. Bij veelvuldig gebruik opteerde de consument dan ook meestal om een rekening in het buitenland te openen, met dito kosten. Sedert de Europese verordening 2560/2001 is dit prijsprobleem echter opgelost. Deze verordening bepaalt dat de prijs van euro-overschrijvingen en eurobetalingen per kaart voor alle landen uit de eurozone dezelfde moet zijn. Wat kan dan nog de meerwaarde zijn van een eengemaakte betaalmarkt? Dergelijke projecten moeten we steeds in een toekomstperspectief bekijken. We kunnen er niet omheen, de cijfers bewijzen de alomtegenwoordige gedragsverandering; elektronische betalingen nemen de overhand op de cashbetalingen. Als we de cijfers moeten geloven circuleren in het

13 verbruik 13 eurogebied meer dan 350 miljoen kaarten, die samen goed zijn voor 12 miljard betalingen per jaar en 6 miljard geldafhalingen per jaar. De opmars van elektronische betaalen bankverrichtingen volgt gewoon dezelfde stroom van onze digitaliserende maatschappij. Belgisch betaalsysteem Niemand staat er echt bij stil hoe dit nu allemaal in zijn werk gaat. Voor de consument is het vooral het resultaat dat telt en tot nu toe regelt elk land in de EU zijn betaalzaken apart, via een nationaal systeem. En we moeten toegeven; ons Belgisch betaalsysteem mag gezien worden. Ons klein Belgenland beschikt namelijk over een van de meest moderne en performante markten voor het betalingsverkeer en is daarom al jaren hiervan één van de pioniers. Deze aanpak heeft er dan ook voor gezorgd dat we ook een van de snelste en goedkoopste leerlingen ter wereld zijn. Om maar een aantal troeven op te noemen; de uniformisering zoals de rekeningnummers met 12 cijfers of uniforme documenten zoals overschrijvingen, uitbouw van betaalterminals en geldautomaten over het ganse grondgebied,... Maar toch moeten we verder durven kijken dan het enkel naar het resultaat. Uit een recent rapport van de EU-commissie, blijkt dat er nog veel verbeteringen mogelijk zijn. De concurrentie tussen banken blijft beperkt en dus betalen de consumenten wellicht te veel voor hun elementaire bankdiensten én voor het gebruik van betaalkaarten en betaalsystemen. Ook de primus België kent een aantal pijnpunten... De belangrijkste pijnpunten zijn de fragmentarisering van de markt, de prijsrigiditeit en de afwezigheid van mobiliteit van de klanten. Of vertaald betekent dit dat elke instelling (of toch zeker elk land) een beetje haar eigen regels hanteert, dat de prijs niet direct de markt volgt en eerder berust op afspraken (als 1 bank haar basisrente wijzigt, volgt de rest...) en dat elke klant tenslotte gemiddeld levenslang bij dezelfde bank blijft. Op die manier is de concurrentie natuurlijk heel ver te zoeken. Als we er dan ook nog het quasi-monopolie van een aantal internationale betaalsystemen bijtellen (VISA, Maestro, Mastercard) is de cirkel rond. Gemeenschappelijke instrumenten SEPA zou hier dus een mogelijk antwoord kunnen bieden. Naast het verbeteren van de efficiëntie van grensoverschrijdende betalingen, richt het zich tevens op het ontwikkelen van gemeenschappelijke instrumenten, standaarden, procedures en infrastructuren teneinde tot substantiële schaalvoordelen te komen. Dit kader moet het dan ook mogelijk maken verschillende (en vooral nieuwe) spelers op de markt toe te laten, zodat de concurrentie kan spelen en zo ook het consumentensurplus vergroten. Een adequate en vooruitstrevende regelgeving zal hiervoor primordiaal zijn. Als SEPA gelijkstaat met een transparanter en meer concurrentiële banksector, dan zijn we uiteraard vóór. (Want toegegeven, voor grensoverschrijdende betalingen die slechts 2 percent uitmaken van het betaalverkeer, moeten we toch geen dergelijke aardverschuivende maatregelen nemen?) Maar dan lijkt de deadline toch wel overschat! Want hoezeer de achterliggende filosofie als muziek in de oren klinkt, de overgangsfase zal niet zonder slag of stoot gaan. Denk bv. aan de verplichte IBAN en BIC code, waardoor je in totaal 24 karakters zal moeten ingeven bij een overschrijving, ook zullen heel wat bankkaarten moeten vervangen worden, terminals aangepast, om nog niet over gewijzigde tarieven te spreken... Intuïtief kan je aanvoelen dat als je 27 landen op dezelfde lijn moet krijgen, de beste leerlingen zullen moeten inleveren ten koste van landen die minder ver staan. Anderzijds zullen we allemaal meegenieten van een verbeterd systeem, concurrentiëler, transparanter en dus ook beter controleerbaar. Vertaald betekent dat dus zeker en vast goedkoper! Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verhaal, en op korte termijn zullen er zeker een aantal kosten moeten verteerd worden, maar op lange termijn moet iedereen erbij winnen. Als consumentenstem in dit debat zullen wij er vooral op toezien dat niet enkel de kosten, maar zeker ook de opbrengsten eerlijk verdeeld worden. Want als er één waarheid eens eindelijk de wereld uit moet, dan is het deze : De bank wint altijd. Caroline JONCKHEERE Het Belgische formulier voor SEPA-overschrijvingen moet vanaf 1 januari 2008 gebruikt worden voor grensoverschrijdende overschrijvingen. Vanaf januari 2011 wordt ook het gewone overschrijvingsformulier hierdoor vervangen.

14 14 bedrijvig EURO GIFTS BELGIUM Wervik Het bedrijf is ontstaan begin de jaren '70 en gegroeid tot een van de belangrijkste leveranciers van bedrukte publiciteits-, relatie- en eindejaarsgeschenken, met als grootste specialiteit de kogelpen. Om te voldoen aan de eisen van de klanten, is de service een van de grootste pluspunten van Euro Gifts. Daarvoor zijn alle technieken van het personaliseren aanwezig, nl. zeefdruk, tampondruk, transfert, broderie, lasergravure, Met zijn commerciële vestigingen in Nederland en Frankrijk en vertegenwoordiging in Groot-Brittannië is de firma Euro Gifts een Europees begrip op de markt van relatiegeschenken. De cataloog - met een oplage van honderdduizenden per jaar - is terug te vinden in vele firma s, instellingen, verenigingen, Bij de campagne in het kader van de sociale verkiezingen van 2004 mocht Euro Gifts voor de ACLVB als hoofdleverancier leveren. De vestiging in Wervik is representatief voor de ganse firma, want daar is zowel de volledige administratie, pre-press, voorraad en productie aanwezig. Via de website kan er optimaal kennis genomen worden van de activiteiten, mogelijkheden, contacten, In 2000 waren de sociale verkiezingen een unieke kans om te starten met het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Met een beperkte ACLVB-vertegenwoordiging werden toch een drietal kandidaten op de lijst geplaatst, namelijk Yves Overbergh (rechtstreeks verkozen), Marijke Dumortier en Lydia Caveye. Er kon een waardevolle syndicale werking opgericht worden die vele positieve resultaten wist te bereiken voor de werknemers, en met de sociale verkiezingen in 2004 werd de inzet van voornoemde personen terug beloond met een rechtstreeks verkozene. De verkozen ACLVB-delegatie is duidelijk aanwezig op de firma, zowel voor arbeiders als voor bedienden en heeft tot op heden prachtig werk geleverd om de sociale omstandigheden op het werk te verbeteren. GD Sociale verkiezingen CURSUS OPNIEUW OP WEG! De voorbereiding van sociale verkiezingen start niet een week voordien, maar verdient voortdurende aandacht en vereist de nodige motivatie. Opkomen bij de sociale verkiezingen vergt moed en vereist misschien wel een of andere strategie. Wie dit in 2008 opnieuw wil proberen, is welkom op deze cursus! ZUID-WEST-VLAANDEREN Geslaagde cursus computer en Internet voor beginners te Menen Eindelijk, het was zover. De computer- en Internetcursus voor beginners werd opgestart in Menen. Het was één groot succes. Waarschijnlijk zal de cursus volgend cursusjaar opnieuw aangeboden worden. Iedereen die deze cursus gevolgd heeft, houdt er een goed gevoel aan over. De deelnemers zijn er veel slimmer uitgekomen, maar door het vele denkwerk zijn er wel enige misvormingen zichtbaar (zie foto). Gelukkig zat enkele uren later alles terug op zijn plaats. Ook bedankt aan de lesgevers van dienst. Doe zo verder! GD Wat? Een 5-daagse cursus met overnachtingen in Oostende (Ostend Hotel) van 12 tot 16 maart 07. Voor wie? Alle werknemers verkozen in 2000, niet in 2004 en van plan zich terug kandidaat te stellen in Geïnteresseerd? Neem vlug contact op met : Werknemerswelzijn tel.: LVL

15 bedrijvig 15 Zoals elke maand komen de afgevaardigden van AXA en Winterthur bijeen om een debriefing te doen over alles wat besproken werd in de verschillende overlegorganen (CPBW, OR en SD). De maatregelen uit het plan voor de geografische mobiliteit werden gedetailleerd. Integratie AXA-Winterthur VOORAKKOORD GEOGRAFISCHE MOBILITEIT Bij de integratie van Winterthur in AXA is het dossier over de geografische mobiliteit van de werknemers een van de grote openstaande dossiers. Het voorakkoord behandelt thema s als beroepsmobiliteit binnen de onderneming en het woonwerkverkeer. Tijdens de herstructureringen die gepaard gingen met de concentratie in de verzekeringssector zijn de werknemers gewoon geworden te kunnen genieten van min of meer gunstige vertrekregelingen. Dat van AXA is nog niet volledig afgerond. Veel collega s zijn vragende partij, zegt hoofdafgevaardigde Dominique Calistri. Ze kunnen niet allemaal vertrekken, want ze zijn nodig om de onderneming draaiende te houden. Bovendien heeft het Generatiepact de mogelijkheden flink beperkt. Er moet blijk gegeven worden van verbeeldingsvermogen binnen het kader van de bestaande wetgeving, het tijdskrediet en de cao nr. 17. Verhuis In afwachting hebben de onderhandelaars van de ACLVB het voorakkoord over de geografische mobiliteit voorgesteld. De werknemers die individueel of omdat hun ganse dienst verhuist, moeten veranderen van arbeidsplaats, zullen compensaties krijgen onder de vorm van geld en tijd. AXA heeft beslist om diegenen die voorkeur geven aan het openbaar vervoer, carpooling of gebruik maken van de fiets of de motor om naar het werk te komen, financieel te bevoordelen. De langere duur van het traject zal gecompenseerd worden door bijkomende verlofdagen. Er zijn ook andere compensaties voorzien voor de bijkomende kosten voor kinderopvang en er is een tussenkomst in de verhuiskosten voor diegenen die aanmerkelijk dichter bij hun nieuwe werkplek gaan wonen. Volledig Van bij aanvang van het integratieproces, eind oktober 2006, heeft de ploeg ACLVB-afgevaardigden bij AXA en Winterthur geen snipperdag genomen. Ze waren de eerste en de enigen om tegenvoorstellen te doen in november. Alle discussies verlopen in een sereen klimaat, erkent hoofdafgevaardigde Nadine Vranken. Van bij de start hebben wij gevraagd dat de mensen van Winterthur overgenomen zouden worden volgens de procedure in cao nr. 32 bis, zoals het hoort, maar dat ze bovendien zouden kunnen blijven genieten van alle bestaande akkoorden in hun onderneming en die niet gedekt zijn door de bewuste cao. De discussies zijn niet eenvoudig in die zin dat het de volledige syndicale delegatie is die onderhandelt, zijnde 80 afgevaardigden van AXA Belgium, AXA Bank en Winterthur Belgium. Werkgarantie Natuurlijk, zoals bij elke fusie, opslorping, integratie of wat men het ook noemt, creëert het een zekere vrees bij het personeel. De ontslagen hebben de hogere kaders geraakt omwille van een dubbele invulling van functies. Er is geen onderscheid gemaakt tussen de mensen van AXA of Winterthur, bevestigt Dominique Calistri. De directie heeft gekozen voor de meest competente personen om de functies in kwestie in te vullen. Het personeel heeft een werkgarantie tot 31 december 2009 tegen ontslagen om technische of economische redenen. Het werkgelegenheidsakkoord heeft stricto sensu geen betrekking op het globale volume na de integratie. De Syndicale Delegatie heeft het principe aanvaard dat het aantal jobs kan variëren naargelang de economische omstandigheden. Daarentegen moet elke variatie het onderwerp uitmaken van onderhandelingen om sociaal aanvaardbare oplossingen te vinden (interne herklassering, brugpensioen ). Vandaar het belang om een weldoordacht vertrekplan op punt te stellen.

16 16 dossier TUSSENKOMST VAN DE WERKGEVER IN DE VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR WOON-WERKVERKEER De werkgever is verplicht tussen te komen in de kosten die u maakt voor uw verplaatsingen van en naar het werk. De fiscus probeert natuurlijk ook een graantje hiervan mee te pikken. Het woon-werkverkeer slaat op de verplaatsingen die u doet tussen uw woonplaats en uw werkplaats. Het traject tussen verschillende werkplaatsen valt hierbuiten. De regels kunnen soms verschillen per sector, beroep, statuut of frequentie van de verplaatsingen. Weg naar het werk Voor bepaalde beroepen is het moeilijk te bepalen wat nu de exacte werkplaats is, bijvoorbeeld voor bejaardenhelpers of leraars die op verschillende plaatsen lesgeven... De wet voorziet dat het moet gaan om een vaste werkplaats. In het geval van bejaardenhelpers is er dan ook geen sprake van woon-werkverkeer. De situatie in de bouwsector is een totaal andere constructie. Werven worden wel beschouwd als een vaste werkplaats waardoor het traject tussen woonplaats en werf beschouwd wordt als werktraject. Dit vormt echter de uitzondering die de regel bevestigt. Indien u gebruikmaakt van het openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro), dan is uw werkgever ertoe gehouden om tussen te komen in de verplaatsingskosten. Daarenboven kennen bepaalde sectoren een vergoeding voor de verplaatsingskosten toe indien een privétransportmiddel wordt gebruikt. Openbaar vervoer Geniet ik automatisch van een tussenkomst in mijn onkosten door mijn werkgever wanneer ik het openbaar vervoer gebruik om naar het werk te gaan? Arbeiders en bedienden met een abonnement of een verklaring waaruit het regelmatig gebruik van het openbaar vervoer blijkt, hebben recht op een financiële tegemoetkoming. Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming? Het bedrag hangt af van het aantal kilometer dat wordt afgelegd en van het type van openbaar vervoer : trein, tram, metro, bus of een combinatie ervan. In de tabel hiernaast geven we een aanduiding van de verplichte tegemoetkoming van de werkgever. Die is echter vrij om daarbovenop nog een bijkomende tegemoetkoming te doen. Trein De bedragen van de tussenkomst zijn zoals gezegd afhankelijk van het aantal afgelegde kilometer en komen neer op gemiddeld 60 % van de prijs van het abonnement (zie tabel, geldig vanaf 01/02/2007). De vermelde tarieven hebben betrekking op het wekelijks, maandelijks, trimestrieel en jaarlijks abonnement en de Railflex-kaart. Die kaart biedt deeltijdse werknemers vijf heen- en terugritten in een periode van 15 kalenderdagen. De vermelde week- en maandtarieven gelden eveneens voor een gemengd parcours (NMBS en bus, tram of metro). In dat geval zijn de afstanden van het treinverkeer beperkt tot maximum 150 kilometer. Voor langere afstanden hanteert de NMBS hetzelfde tarief als dat voor 150 kilometer. Let wel : onder afstand wordt hier de enkele afstand tussen station van vertrek en station van aankomst verstaan; het tarief van de treinkaart en de daarmee overeenstemmende tussenkomst slaan daarentegen op de heen- én terugreis.

17 dossier 17 WERKGEVERSTUSSENKOMST IN DE TREINKOSTEN (BEDRAGEN IN ) AFSTAND TREINKAART TREINKAART TREINKAART RAILFLEX IN KM VOOR 1 WEEK VOOR 1 MAAND VOOR 1 JAAR 0-3 4,80 16,00 45,00 161,00 4 5,30 17,40 48,50 175,00 5 5,70 18,80 53,00 189,00 6 6,00 20,20 57,00 201,00 7 6,40 21,30 60,00 213,00 8 6,80 22,40 63,00 225,00 9 7,10 23,80 67,00 237, ,50 24,90 70,00 249, ,90 26,00 74,00 263, ,30 27,50 77,00 275, ,70 29,00 81,00 290, ,00 30,00 85,00 302, ,40 31,00 88,00 314, ,80 32,50 92,00 328, ,20 34,00 95,00 340, ,50 35,50 99,00 352, ,00 36,50 102,00 366, ,30 38,00 106,00 378, ,70 39,00 109,00 391, ,10 40,00 113,00 404, ,60 42,00 117,00 418, ,90 43,00 120,00 430, ,30 44,50 124,00 443, ,70 45,50 128,00 457, ,10 47,00 131,00 469, ,50 48,00 135,00 482, ,70 49,50 138,00 494, ,30 51,00 142,00 507, ,00 53,00 148,00 531, ,10 57,00 159,00 569, ,20 61,00 170,00 607, ,20 64,00 180,00 644, ,40 68,00 192,00 683, ,70 72,00 202,00 720, ,80 76,00 212,00 759, ,60 79,00 220,00 786, ,20 81,00 226,00 809, ,50 84,00 235,00 838, ,00 87,00 243,00 869, ,50 92,00 256,00 913, ,50 96,00 267,00 955, ,00 100,00 279,00 997, ,50 104,00 292, , ,50 108,00 303, , ,00 113,00 316, , ,00 117,00 327, , ,50 121,00 339, , ,00 126,00 351, , ,00 130,00 363, , ,50 134,00 377, , ,50 139,00 388, , ,50 143,00 400, , ,00 147,00 412, , ,50 152,00 424, , ,50 156,00 435, , ,50 162,00 452, , ,50 164,00 459, , ,00 168,00 470, , ,00 172,00 482, , ,00 176,00 493, , ,00 180,00 504, , ,00 184,00 516, , ,00 188,00 527, , ,00 192,00 539, , ,00 197,00 550, , ,00 201,00 561, ,00 PRIJS VAN DE TREINKAART AFSTAND PER PER PER PER DEELTIJDS IN KM WEEK MAAND TRIMISTER JAAR 0-3 8,60 28,50 80,00 287,00 9,50 4 9,40 31,00 87,00 312,00 11, ,10 33,50 94,00 337,00 12, ,80 36,00 101,00 359,00 13, ,40 38,00 107,00 381,00 14, ,10 40,00 113,00 402,00 14, ,70 42,50 119,00 424,00 15, ,40 44,50 125,00 445,00 16, ,00 46,50 131,00 467,00 16, ,70 49,00 137,00 488,00 17, ,30 51,00 143,00 510,00 17, ,90 53,00 149,00 532,00 18, ,60 55,00 155,00 553,00 19, ,20 57,00 161,00 575,00 19, ,90 60,00 167,00 596,00 20, ,50 62,00 173,00 618,00 20, ,20 64,00 179,00 640,00 21, ,80 66,00 185,00 661,00 21, ,50 68,00 191,00 683,00 22, ,10 70,00 197,00 704,00 22, ,80 73,00 203,00 726,00 23, ,40 75,00 209,00 747,00 24, ,10 77,00 215,00 769,00 24, ,70 79,00 221,00 791,00 25, ,40 81,00 227,00 812,00 25, ,00 83,00 233,00 834,00 26, ,50 86,00 239,00 855,00 26, ,50 88,00 246,00 877,00 27, ,50 91,00 255,00 912,00 28, ,00 97,00 270,00 965,00 30, ,50 102,00 285, ,00 31, ,00 107,00 300, ,00 33, ,50 112,00 315, ,00 34, ,50 118,00 330, ,00 36, ,00 123,00 344, ,00 37, ,00 127,00 355, ,00 39, ,00 131,00 365, ,00 40, ,50 134,00 376, ,00 41, ,00 139,00 390, ,00 43, ,50 146,00 408, ,00 46, ,50 152,00 425, ,00 48, ,50 158,00 443, ,00 50, ,50 164,00 461, ,00 53, ,00 171,00 478, ,00 55, ,00 177,00 496, ,00 57, ,00 183,00 513, ,00 59, ,00 190,00 531, ,00 61, ,00 196,00 548, ,00 63, ,00 202,00 566, ,00 65, ,00 208,00 584, ,00 67, ,00 215,00 601, ,00 68, ,00 221,00 619, ,00 70, ,00 227,00 636, ,00 72, ,00 234,00 654, ,00 74, ,00 240,00 672, ,00 75, ,00 249,00 696, ,00 77, ,00 252,00 707, , ,00 259,00 724, , ,00 265,00 742, , ,00 271,00 760, , ,00 278,00 777, , ,00 284,00 795, , ,00 290,00 812, , ,00 296,00 830, , ,00 303,00 848, , ,00 309,00 865, ,00 -

18 18 dossier In bepaalde sectoren werd de werkgeverstussenkomst verhoogd :, terugwinning van papier (Paritair Comité ) : 100 % van de treinkaart;, petroleumnijverheid en -handel (PC 211 en PC 117) : 100 % van de treinkaart;, Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk (PC 214) : 100 % voor bedienden in overbruggingsploegen;, Hotelbedrijf (PC 302) : 70 % van de treinkaart;, Grote kleinhandelszaken (PC 311) : 66 % van de treinkaart;, Warenhuizen (PC 312) : 66 % van de treinkaart ;, Tandprothese (PC ) : 100 % van de treinkaart. Bus-tram-metro Om recht te hebben op een werkgeversbijdrage in de prijs van uw abonnement, moet de afstand tussen de vertrek- en eindhalte minstens 5 km bedragen (sommige sectoren wijken af van die voorwaarde). Wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, is de werkgeverstussenkomst gelijk aan de tussenkomst in de prijs van een treinabonnement voor dezelfde afstand, zonder echter 60 % van de werkelijke vervoerprijs te overschrijden. Is de prijs daarentegen een eenheidsprijs - ongeacht de afstand - dan wordt de tussenkomst van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt ze 56 % van de effectief door de werknemer betaalde prijs. Dit zonder het bedrag van de werkgeverstussenkomst in de prijs van een trein-abonnement voor een afstand van 7 kilometer te overschrijden. Gecombineerd gemeenschappelijk openbaar vervoer Indien u gebruikmaakt van een combinatie van de trein en een of meer andere middelen van openbaar vervoer en u heeft slechts één vervoerbewijs voor de volledige afstand zonder dat in dit vervoerbewijs een onderscheid wordt gemaakt per gemeenschappelijk openbaar-vervoermiddel, dan zal de bijdrage van uw werkgever gelijk zijn aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart. Worden er verschillende vervoerbewijzen afgeleverd, dan wordt de bijdrage van de werkgever als volgt berekend : voor ieder afzonderlijk vervoermiddel wordt de tussenkomst bepaald volgens de specifieke regels (zie hierboven) en de verschillende bijdragen worden opgeteld. Individuele vervoermiddelen We hebben nu de regels gezien voor verplaatsingen met het openbaar vervoer. Maar hoe zit het indien u de wagen, de moto of de fiets gebruikt om naar het werk te gaan? Hebt u dan recht op een tussenkomst van de werkgever? Dat is afhankelijk van de situatie. De tussenkomst moet voorzien zijn in een collectieve of individuele overeenkomst. Die verschillen echter sterk. Er is echter geen enkele verplichting. Contacteer uw bestendig secretaris of verantwoordelijke syndicale ondersteuning indien u wil weten of uw bedrijf of sector in een dergelijke tussenkomst voorziet. Hetzelfde geldt voor diegenen die slechts sporadisch gebruik maken van het openbaar vervoer. Stel dat u recht heeft op een tussenkomst, hoe groot is die tussenkomst dan? Ook hier hangt alles af van geval tot geval. Er bestaat geen algemene minimumvergoeding. Vaak wordt rekening gehouden met de afstand tussen de woonplaats en het werk en de barema s die door de werkgever worden gehanteerd bij tussenkomt in het treinabonnement. In andere gevallen baseert men zich op de tarieven die van toepassing zijn bij ambtenaren. Tot slot : moeten er sociale bijdragen betaald worden op de tussenkomst door de werkgever? In principe niet, tenminste voor zover de tussenkomst van de werkgever niet als buitensporig hoog wordt beoordeeld. In dat geval loopt u het risico dat de tussenkomst wordt beschouwd als een verdoken vorm van verloning die onderhevig is aan de afhouding van sociale bijdragen. VERPLAATSINGEN VOOR HET WERK NNa de regels met betrekking tot het woon-werkverkeer onder de loep te hebben genomen, richten we onze aandacht op de verplaatsingen die door de werknemer voor rekening van de werkgever gedaan worden met zijn privé-voertuig. De kilometervergoeding die u ontvangt voor het gebruik van uw voertuig voor professionele doeleinden wordt doorgaans niet beschouwd als voordeel van alle aard. Het wordt gezien als een beroepskost die door de werkgever wordt terugbetaald. Daardoor worden deze vergoedingen niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en vormen ze geen belastbaar beroepsinkomen. Tenzij het natuurlijk gaat om buitensporige bedragen die kunnen aanzien worden als verdoken loon. Om in aanmerking te komen als werkelijke beroepskost, moet niet alleen de echtheid, maar ook het bedrag en het professioneel karakter ervan worden gerechtvaardigd. De vergoeding moet ofwel overeenstemmen met de werkelijk gemaakte kosten, ofwel is het een forfaitair bedrag dat vastgelegd is bij overeenkomst, ofwel een bedrag gebaseerd op het tarief dat de Staat toekent aan zijn personeel. Dat is momenteel bepaald op 0,2910 per kilometer, ongeacht de fiscale PK van de wagen. En de belastingen? De werkgeverstussenkomst in de verplaatsingsonkosten voor het woonwerkverkeer is in principe belastbaar. U kan het bedrag van de tussenkomst trouwens terugvinden op de fiscale fiche In bepaalde gevallen bestaat er evenwel een gedeeltelijke of gehele vrijstelling. Indien u zich met de wagen verplaatst, geniet u van een nietbelastbaar bedrag van 160 euro, voor zover u niet uw werkelijke kosten aangeeft. Indien u zich verplaatst met het openbaar vervoer, is de werkgeverstussenkomst in zijn geheel vrijgesteld, voor zover die de kosten gemaakt door de werknemer niet overschrijdt. Heeft u een abonnement, dan zal u overigens een attest van de openbaarvervoermaatschappij ontvangen om bij uw belastingaangifte te voegen. Indien u gebruikmaakt van gemeenschappelijk vervoer georganiseerd door de werkgever, dan is de tussenkomst vrijgesteld van belastingen voor een maximumbedrag gelijk aan de prijs voor een abonnement in eerste klas voor een zelfde afstand. Combineert u verschillende vervoermiddelen, dan moet de vrijstelling van de werkgeverstussenkomst gebaseerd worden per transportmiddel. Indien u zich met de wagen naar het werk begeeft, kan het interessant zijn om uw werkelijke kosten aan te geven. Concreet kan u 0,15 per km woon-werkverkeer, vermenigvuldigd met het aantal werkdagen per jaar aftrekken. De kosten zelf moeten niet bewezen worden, wel het effectief gebruik van de wagen en de afgelegde kilometers. Merken we nog op dat de kosten voor gsm en financiering niet inbegrepen zijn in het forfait en apart in rekening gebracht kunnen worden. Voor de andere vervoermiddelen (te voet, per fiets, per trein, ) kan u eveneens 0,15 per kilometer aanrekenen, maar slechts voor maximum 100 km enkele reis. Als u kan bewijzen dat de werkelijke kosten verbonden aan andere vervoermiddelen dan de auto hoger liggen, kunnen die hogere kosten (bv. voor moto, trein 1ste klas) worden ingebracht. Dit systeem is eveneens van toepassing in geval van carpooling. In dat geval kan elk van de meerijdenden 0,15 per km (tot 100 km enkel) inbrengen.

19 bedrijvig 19 Volkswagen VORST BEDIENDEN KEUREN AKKOORD GOED Tijdens de Ondernemingsraad van 8 februari kregen de vakbonden concrete voorstellen van de Volkswagen Groep met betrekking tot de productievolumes en de daaraan verbonden modellen voor de komende jaren. De productie in de jaren 2007, 2008 en 2009 zou wagens per jaar bedragen. In de daaropvolgende jaren zouden jaarlijks meer dan wagens geproduceerd worden. Wat de modellen betreft, plaatst de Duitse bedrijfsleiding het volgende in het vooruitzicht : voor het jaar 2007 het bouwen van de Volkswagen Polo, Volkswagen Golf en Audi A3, vanaf 2008 de Audi A3, de huidige Polo en het nieuwe model Polo, en vanaf 2009 de nieuwe Audi A1, eventueel aangevuld met andere modellen. Toekomstscenario VW Vorst zou in de toekomst (vanaf dit voorjaar, officieel in 2009) onder het management van Audi komen. Om toekomst te bieden aan VW Vorst eist Audi als voorwaarde dat de arbeidskosten met 20 % naar omlaag moeten gaan en op internationaal competitief niveau worden gebracht. Enerzijds zouden de arbeiders 38 in plaats van 35 uur per week moeten werken, de bedienden 40 in plaats van 36 uur, telkens zonder looncompensatie. Anderzijds wenst Audi meer flexibiliteit, lees toepassing van het plus-minconto-principe in de automobielsector maar dit op jaarbasis, daar inbegrepen tot 6 op 7 dagen werken. Die flexibiliteit is in functie van wat de verkoop/de klant vraagt. De piekmomenten zijn van de lente tot herfst, die periodes dienen opgevangen te worden door overwerk weliswaar aan hetzelfde basisloon. In de dalmomenten van de productie wordt het basisloon gegarandeerd mits het recupereren van de meeruren. Dat wil zeggen, werken op warme/mooie dagen en thuis in de winter. De bijkomende meerkost van de verwarming baat de werknemers kopzorgen.er zou er een akkoord moeten totstandkomen over de details van de personeelsafbouw, dus over het sociaal plan. Onder de nieuwe voorwaarden zouden volgens de directie jobs kunnen gegarandeerd worden (voor arbeiders en 300 bedienden). Daarbij beloofde de onderneming dat ze bereid zou zijn de werknemers aanzienlijk te kwalificeren. De directie zet het personeel onder druk om tot een groot princiepsakkoord over de arbeidskostvermindering te komen voor 7 maart. Eind februari wil ze immers de herstructurering afsluiten en de fabriek heropstarten, weet Bestendig Secretaris Stephan De Muelenaere. Marathononderhandeling Op 12 februari legden de bedienden het werk neer, nadat het sociaal overleg met de directie was vastgelopen. Vooral het prijskaartje van de maximaal honderd naakte ontslagen die bij de bedienden dienen doorgevoerd te worden, zorgde voor onenigheid. Voor de vakbonden was het duidelijk : iemand die ontslagen wordt, moet minstens evenveel krijgen als iemand die kiest voor een gouden handdruk. Ook de problematiek van de verregaande flexibiliteit vormde een struikelblok. Uiteindelijk werd de volgende ochtend na een marathononderhandeling van 17 uur toch een voorakkoord voor de bedienden bereikt. Dat werd vervolgens door de bedienden goedgekeurd. De vakbonden kregen van de directie de garantie dat er maximaal 100 bedienden zouden ontslagen worden. Informatie- en begeleidingssessies Ondertussen vergaderden de leden van de Volkswagen-crisiscel op het kabinet van Benoît Cerexhe, Brussels Minister van Economie en Tewerkstelling. De partijen kwamen er tot een akkoord over een onmiddellijke informering en begeleiding van de nog niet ontslagen maar sedert verschillende weken economisch werkloze werknemers (ongeveer 1.900) en dat voor het afsluiten door de sociale partners van het sociaal plan van VW Vorst. De werknemers zouden eraan kunnen deelnemen op vrijwillige basis. Het initiatief, waarbij nauw samengewerkt zou worden met VDAB, BGDA en FOREM en waarvan VW de kosten draagt met inbegrip van de verplaatsingskosten van de werknemers, komt bovenop het sociaal plan en doet niets af aan het gegeven dat de werkgever zijn wettelijke verplichtingen moet nakomen. De werknemers die een job vinden, zullen geen nadeel ondervinden en zullen recht hebben op de voordelen die in het sociaal plan zijn opgenomen. Er zullen collectieve infosessies gehouden worden, in Brussel maar ook in Henegouwen en Oost- Vlaanderen, twee regio s waar het aantal door de herstructurering getroffen werknemers hoger ligt. Ook de toeleveringsbedrijven van VW Vorst zullen gecontacteerd worden om te onderzoeken of het opportuun is voor hun werknemers gelijkaardige informatie- en begeleidingssessies te organiseren.

20 20 bedrijvig DHL/EXEL SUPPLY CHAIN - Wommelgem Op 17 januari werd de sluiting van de vestiging in Wommelgem aangekondigd. Als reden wordt vermeld : een herstructurering bij de belangrijkste klant en het vertrek van 2 andere klanten. Momenteel wordt slechts 30 % van het magazijn benut en gezien de aard van de gestockeerde goederen is het niet mogelijk om de resterende ruimte onder te verhuren. Indien er geen maatregelen zouden getroffen worden, zouden er in 2007 gigantische verliezen geboekt worden. 64 werknemers zijn betrokken bij deze sluiting, maar het is de intentie om niet tot ontslag te moeten overgaan door herplaatsing binnen de groep met een minimum aan extra verplaatsingstijd en -kilometers. Voor de arbeiders zijn er vacatures in verschillende supply chain - vestigingen in de nabijheid van de woonplaats die op korte termijn kunnen ingevuld worden. De directie is bereid om de loon- en arbeidsvoorwaarden te bespreken. Wat de bedienden betreft, moeten de vacatures nog in kaart gebracht worden binnen de DHL-groep. Dat zal hopelijk reeds gebeurd zijn bij het verschijnen van dit artikel. FVDB SPINNERIJ UTEXBEL - Ronse Einde januari kondigde de directie van Utexbel aan dat ze de intentie heeft om in de spinnerij van Ronse over te gaan tot het collectief ontslag van maximaal 51 arbeiders van de 130, de 7 bedienden blijven verder in dienst. Utexbel is een geïntegreerd textielbedrijf met verschillende vestigingen in Ronse, Kluisbergen, Moeskroen, en Noord-Frankrijk. Er werken in totaal nog een personeelsleden. Volgens de directie is de ingreep noodzakelijk en het gevolg van de enorme stijging van de prijzen van sommige grondstoffen, de energieprijzen, de prijsdruk uit de lagelonenlanden, de afschaffing van de importquota sedert 1 januari 2005 en de loonkostenhandicap. Het collectief ontslag blijft beperkt tot de spinnerij in Ronse, en die spinnerij blijft verder bestaan, maar met een beperking van de activiteiten tot specialiteiten die hoofdzakelijk bestemd zijn om in eigen weefsels te gebruiken en als belangrijke leverancier van de weverij. Met de vakbonden en afgevaardigden werden een reeks data afgesproken om de verschillende fasen in de procedure collectief ontslag te doorlopen. Half februari kan vermoedelijk de eerste fase van informatie en consultatie worden afgesloten, waarna de onderhandelingen over het sociaal begeleidingsplan kunnen starten. DB METAALGIETERIJ GIESEN - Hoboken De groep Hayes Lemmerz International, waartoe MGG behoort, heeft een rangorde (safety performance ranking) gemaakt van alle tot de groep behorende bedrijven inzake (on)veiligheidsresultaten. MGG scoort hier zéér slecht en wedijvert (sic) met de plant in Barcelona om de laatste plaats. Om tot een actief veiligheidsbeleid te komen, werd de idee geopperd om werkgroepen samen te stellen die ieder een apart item onder handen zullen nemen. De deelname van de vakbonden wordt in deze erkend, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk. Het bedrijf koppelt hieraan een opleiding tot preventieadviseur niveau 3 voor de deelnemers aan deze werkgroepen. Evaluatiemomenten zullen duidelijkheid moeten scheppen in de continuering van dit project op langere termijn. FVDB

RECHTEN EN PLICHTEN VAN WERKNEMER EN WERKGEVER IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

RECHTEN EN PLICHTEN VAN WERKNEMER EN WERKGEVER IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID RECHTEN EN PLICHTEN VAN WERKNEMER EN WERKGEVER IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Sarah Depuydt, FOD WASO, AD IAB Artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (WAO) Gevolgen

Nadere informatie

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3)

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3) Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S. 13.7.1999 Ed. 3) Hoofdstuk I. Algemene bepaling Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

Melden van afwezigheid

Melden van afwezigheid Bijkomende vermeldingen Melden van afwezigheid Nu t Een werknemer die om de een of andere reden onverwacht niet aanwezig zal kunnen zijn op het werk, moet zijn werkgever verwittigen. Deze verplichting

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Nieuwsflash

Nieuwsflash Nieuwsflash 24.11.2011 De positie van de overnemer in cao nr. 102. Op 5 oktober 2011 werd in de schoot van de Nationale Arbeidsraad ( NAR ) de cao nr. 102 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 107 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 127 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 Outplacement Ontwerp

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli A D V I E S Nr. 1.410 ------------------------------ Zitting van woensdag 10 juli 2002 ---------------------------------------------- Outplacement - Uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners Sectorale CAO s in PC 117/211 Periode 2017-2018 Teneinde het sectoraal proces voor de toekomst te vrijwaren en omwille van de solidariteit tussen de verschillende

Nadere informatie

Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen?

Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen? Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen? Verantwoordelijke Uitgever: Daniël Samyn, Dienst Beroepsopleiding, departement Onderwijs en Vorming, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Topics uit het Arbeidsrecht. Contact. ZZOnderscheid tussen arbeiders en bedienden ongrondwettig

PC Advocaten Nieuwsbrief. Topics uit het Arbeidsrecht. Contact. ZZOnderscheid tussen arbeiders en bedienden ongrondwettig Topics uit het Arbeidsrecht Vakantietijd, komkommertijd, maar de gerechtelijke molen draait door, bvb. in het arbeidsrecht, waar recent enkele belangrijke beslissingen werden genomen. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20 april 2017 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

A AN B E V E L I N G Nr SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING

A AN B E V E L I N G Nr SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING A AN B E V E L I N G Nr. 24 ---------------------------------------- SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - WET VAN 12 APRIL 2011

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 118 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991)

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [02 oktober 1992 tot wijziging van het

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart A D V I E S Nr. 2.025 ------------------------------ Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ----------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 over de stelsels

Nadere informatie

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied Sectoraal voorakkoord PC 117 en PC 211 2009-2010 1. Duurtijd 2 jaar, van 1 januari 2009 tot 31 december 2010, met uitzondering van brugpensioen (van 1 juli 2009 tot 30 juni 2011) 2. Toepassingsgebied Ongewijzigd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER ----------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 --------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu?

Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu? Alles over ziekte Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu? Breng je werkgever op de hoogte Eerst en vooral: verwittig je werkgever. Hoe dat precies moet staat niet in de wet: het kan via telefoon,

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02)

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen

Nadere informatie

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Ms. Nathalie Wellemans Senior Legal Consultant nathalie.wellemans@groups.be De Nationale

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS -------------------------

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ---------------------------------------------

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 mei

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 mei A D V I E S Nr. 1.939 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ---------------------------------------------- Aanpassing van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 126 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor het beoordelingscomité voor starterscontracten

Huishoudelijk reglement voor het beoordelingscomité voor starterscontracten Huishoudelijk reglement voor het beoordelingscomité voor starterscontracten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016 Bekendgemaakt op 27 april 2016 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS ------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

--------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

--------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 64 VAN 29 APRIL 1997 TOT INSTELLING VAN EEN RECHT OP OUDERSCHAPSVERLOF, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDS- OVEREENKOMST NR. 64 BIS VAN 24 FEBRUARI 2015 ---------------------

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

Welkom. Sociale verkiezingen 2012

Welkom. Sociale verkiezingen 2012 Welkom Sociale verkiezingen 2012 1 120 kantoren 750 medewerkers 24 uur per dag 7 dagen op 7 2 Welkom Sociale verkiezingen 2012 Aandachtspunten tijdens het referentiejaar 2011 Isabel Plets Stijn Demeestere

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 120 VAN 21 MAART 2017 TOT VASTSTELLING, VOOR 2017 EN 2018, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN BEDRIJF- STOESLAG IN HET KADER VAN HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid.

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. je rechten op zak Ziekte of ongeval In een aantal gevallen, en dan hebben we het niet over feestdagen of vakantie, kan je het werk onderbreken wegens toevallige omstandigheden (zoals ziekte of een ongeval).

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied van de regelgeving

2. Toepassingsgebied van de regelgeving COLLECTIEF ONTSLAG 1. Inleiding Als een onderneming ertoe gebracht wordt verschillende werknemers te ontslaan, kan het gebeuren dat ze te maken krijgt met de regelgeving over collectief ontslag ("procedure

Nadere informatie

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen 12 februari 2015 1 I. Intersectoraal niveau II. Sectoraal niveau 2 1 I. Intersectoraal niveau Twee maatregelen : A. Opname

Nadere informatie

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. 12 februari 2015

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. 12 februari 2015 De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen 12 februari 2015 1 I. Intersectoraal niveau II. Sectoraal niveau 2 I. Intersectoraal niveau Twee maatregelen : A. Opname

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉ LEVEN EN EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf 01.01.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) ter wijziging van de regels

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110006 Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure 1. Wat te doen vanaf de aangifte van de arbeidsongeschiktheid? Ten laatste twee maanden na de aangifte van je arbeidsongeschiktheid maakt de arts van

Nadere informatie

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen Circ. : 2007 228/HM/bf Dat. : 22/11/2007 De. : INT Contact : H. MUYLDERMANS Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen De Bestuursraad van Federgon Uitzendarbeid heeft tijdens zijn laatste

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN van de wegens ziekte afwezige bediende

VERPLICHTINGEN van de wegens ziekte afwezige bediende VERPLICHTINGEN van de wegens ziekte afwezige bediende Versie 1.0 augustus 2013 Fontainasplein 9-11 - 1000 Brussel - www.acod-spoor.be TEL. 02 508 59 18 - FAX 02 508 58 18 - BINNENLIJN 911/58225 - e-mail:

Nadere informatie

het werk na langdurige ziekte

het werk na langdurige ziekte TERUG in het ZADEL OPNIEUW aan het werk na langdurige ziekte Wat? Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. In deze folder vind je de belangrijkste

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende het sectorakkoord 2015-2016

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende het sectorakkoord 2015-2016 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende het sectorakkoord 2015-2016 Inhoudstafel 1. Toepassingsgebied 2. Vastheid van betrekking

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290104 Integratiecentra Overwerk... 1 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 3 Eindejaarspremie... 4 Vervoerskosten...

Nadere informatie

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact We trachten volgende vragen te beantwoorden : Stoppen:

Nadere informatie

VERKIEZING VAN VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN: PRAKTISCHE INFORMATIE

VERKIEZING VAN VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN: PRAKTISCHE INFORMATIE CHRISTELIJKE ONDERWIJSCENTRALE Trierstraat 31-33 1040 BRUSSEL Brussel, 10 december 2014 AAN DE VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN VAN COC 1 VERKIEZING VAN VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN: PRAKTISCHE INFORMATIE Bijlagen: 1.

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 486 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan?

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? 2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? Om de strijd tegen discriminatie op de werkvloer aan te gaan, kan je als militant beroep doen op een breed wettelijk kader. Je vindt hieronder de belangrijkste

Nadere informatie

redenen voor uitzendarbeid

redenen voor uitzendarbeid redenen voor uitzendarbeid Randstad-uitzendkrachten geven uw bedrijf meer kracht en flexibiliteit om in wisselende omstandigheden optimaal te functioneren. Uitzendarbeid is echter strikt gereglementeerd.

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE

FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE X - 60 Van 9 december tot 22 decembre 2011 Schriftelijke mededeling door de werkgever : aan de Raad of aan het Comité of, bij ontstentenis ervan, aan

Nadere informatie

OUTPLACEMENT PROGRAMMA

OUTPLACEMENT PROGRAMMA OUTPLACEMENT PROGRAMMA VOOR DE WERKNEMERS UIT HET PARITAIR COMITÉ N 307 VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN WERKGEVER VERSIE VOOR WIE IS HET PROGRAMMA BEDOELD? Het begeleidingsprogramma is bestemd

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Bepalingen met betrekking tot de nachtarbeid van toepassing op vol- en deeltijdse werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van afdeling 4 van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 122 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Persconferentie 15 april 2008 Hasselt

Persconferentie 15 april 2008 Hasselt Persconferentie 15 april 2008 Hasselt 1. Onafhankelijke kandidaten sociale verkiezingen startten een procedure voor de Arbeidsrechtbank 8 onafhankelijke kandidaten verdeeld over 5 provincies 2 Limburg

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.342 ------------------------------ Zitting van donderdag 15 maart 2001 Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 106 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------ COLLECTIEVE

Nadere informatie