Monitor Kwetsbare Meiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Kwetsbare Meiden"

Transcriptie

1 Monitor Kwetsbare Meiden Een onderzoek naar de kwaliteit en de effectiviteit van het Expertisecentrum Kwetsbare Meiden Flevoland en van de behoefte van jongeren aan informatie over kwetsbare meiden. 1

2 Colofon: Dit is een uitgave van CMO Flevoland. Dit rapport is mede tot stand gekomen door de provincie Flevoland Auteur: Drs. R. Canwood Drs. J. Doodkorte Drs. N. Bosscher Datum: oktober

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Het Expertisecentrum kwetsbare meiden Flevoland 5 3. De Centrale onderzoeksvragen 6 4. Doel en doelgroep van het onderzoek 7 5. Opzet en werkwijze onderzoek 8 6. Respons en representativiteit Inleiding Respons op de monitor kwetsbare meiden Flevoland Respons naar sector Respons van klanten van het Expertisecentrum kwetsbare meiden Respons T1 meting naar de effectiviteit van het ECKM Representativiteit Resultaten onderzoek Inleiding Professionals en de doelgroep kwetsbare meiden Professionals en de subdoelgroepen kwetsbare meiden Spreiding doelgroep naar instelling Behoefte aan kennis en deskundigheid onder ketenpartners Behoefte aan kennis onder partners van het ECKM Behoefte aan deskundigheidsbevordering door professionals Bekendheid en bereik Expertisecentrum kwetsbare meiden Het gebruik van het Expertisecentrum kwetsbare meiden Inleiding Websitebezoek Expertisecentrum kwetsbare meiden Tijd op de website en het bouncepercentage Toegankelijkheid van de website van het ECKM Het gebruik van het Expertisecentrum kwetsbare meiden door klanten Inleiding Contact met het Expertisecentrum kwetsbare meiden Aantal vragen van klanten aan het Expertisecentrum kwetsbare meiden Aard van de vragen van klanten aan het ECKM Tevredenheid klanten met de afhandeling van de vragen. 25 3

4 7.8 Toegevoegde waarde van het Expertisecentrum Toegevoegde waarde van het Expertisecentrum voor ketenpartner Toegevoegde waarde van het Expertisecentrum voor de professional Toegevoegde waarde van het Expertisecentrum voor de doelgroep Het effect van het Expertisecentrum Effectiviteit van het Expertisecentrum op provinciaal en lokaal niveau Effectiviteit van het Expertisecentrum op organisatieniveau Effectiviteit van het Expertisecentrum op het niveau van de professional Effectiviteit van het ECKM op doelgroepenniveau Positie van het ECKM binnen de keten De centrale positie van het Expertisecentrum onder klanten De positie van het ECKM als centrum van expertise Visie van partners op het Expertisecentrum Inleiding Visie van partners op het ECKM als centrum van expertise Visie van partners op het ECKM als regisseur bij casuïstiekbehandeling Visie op de aanvullende of faciliterende functie van het ECKM Visie op de integrale functie van het ECKM De preventieve functie van het ECKM Financiering van het ECKM Inleiding Structurele financiering van het ECKM Hoofdconclusies Inleiding Hoofdconclusies onderzoek Expertisecentrum kwetsbare meiden Adviezen onderzoek het Expertisecentrum Inleiding Adviezen m.b.t. het bezoek aan de website van het Expertisecentrum Adviezen m.b.t. het bereik en het gebruik van het ECKM Adviezen m.b.t. de kwaliteit, effectiviteit en het waarborgen van de legitimiteit 48 4

5 1. Inleiding Het Expertisecentrum kwetsbare meiden (ECKM) is in juni 2011 opgericht en heeft als primair doel 'Het centraliseren en verspreiden van aanwezige kennis over kwetsbare meiden in de provincie Flevoland en het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe kennis over deze meiden.' Het expertisecentrum draagt bij aan het vergroten van de kennis en deskundigheid van professionals in de provincie Flevoland over deze doelgroep. Andere doelen van het Expertisecentrum betreffen het tot stand brengen van onderling overleg en contact tussen professionals die werken met de doelgroep (netwerkfunctie), het signaleren van hiaten in de hulpverlening en/of sociale kaart en fungeren als vraagbaak. Het voor u liggend onderzoek bestaat uit twee delen. Ten eerste is het onderzoek een voortgangsevaluatie van het werk van het Expertisecentrum kwetsbare meiden Flevoland na ongeveer 1 jaar operationeel te zijn in de provincie Flevoland. Ten tweede biedt het onderzoek zicht op de behoefte van Flevolandse jongeren aan informatie over kwetsbare meiden. De resultaten uit beiden onderdelen zullen worden gebruikt om de routekaart voor het Expertisecentrum verder vorm te geven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door CMO Flevoland in samenwerking met LSG-Rentray, waar het Expertisecentrum organisatorisch onder valt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de stuurgroep van het Expertisecentrum kwetsbare meiden Flevoland. 2. Het Expertisecentrum kwetsbare meiden Flevoland Het Expertisecentrum kwetsbare meiden Flevoland is een initiatief van Provincie Flevoland en Traverse Flevoland, onderdeel van LSG-Rentray. Het expertisecentrum wordt onder andere ondersteund door gemeente Almere, Triade, Bureau Jeugdzorg, ROC Flevoland en CMO Flevoland. Het Expertisecentrum startte in juni 2011 zijn activiteiten met de volgende kwaliteitscriteria. Ten aanzien van het verzamelen, centraliseren en verspreiden van kennis wil het expertisecentrum over actuele kennis beschikken m.b.t. de problematiek en de aanpak van de problemen van kwetsbare meiden. Het Expertisecentrum stelt zich ten doel professionals proactief (door middel van nieuwsbrieven en inhoudelijke bijeenkomsten) en reactief te informeren. Het reactief informeren van professionals omhelst het beantwoorden van verzoeken en vragen die binnenkomen via , telefoon of persoonlijk contact. Ten aanzien van de netwerkfunctie, bekendheid en toegankelijkheid zal het Expertisecentrum bijeenkomsten organiseren, aanwezig zijn bij reeds bestaande overleggen in de provincie Flevoland en zoveel mogelijk aansluiten bij de voorzieningen/instanties in de provincie. Het Expertisecentrum zal in dit kader niet 'het wiel opnieuw uitvinden' en zal bij alle acties eerst in kaart brengen wat reeds voorhanden is in de provincie en/of daarbuiten. Samengevat: de kwaliteit van het Expertisecentrum Flevoland zal worden bepaald door de kwaliteit van (proactief en reactief) aangeboden informatie, het verbinden van professionals, de snelheid van reageren en de tevredenheid van de gebruikers. De volgende hoofdstukken hebben betrekking op het onderzoek over de kwaliteit en de effectiviteit van het Expertisecentrum kwetsbare meiden. Het tweede onderzoeksdeel dat betrekking heeft op de behoefte van jongeren aan informatie over kwetsbare meiden, is apart opgenomen in dit onderzoeksrapport. 5

6 3. De Centrale onderzoeksvragen Het onderzoek naar de kwaliteit en de effectiviteit van het expertisecentrum dient antwoord te geven op de volgende vragen: A. Wat is de behoefte van de doelgroep van het Expertisecentrum m.b.t. kennis en deskundigheidsbevordering? Het gaat hier om professionals die in hun werkpraktijk te maken hebben met kwetsbare meiden. B. Wat vinden professionals van de kwaliteit en de effectiviteit van het Expertisecentrum? Deze hoofdvragen zijn geconcretiseerd in een aantal subvragen: Ad. A. Kennis en deskundigheid van professionals - Wat voor behoefte aan kennis hebben professionals m.b.t. de problematiek van kwetsbare meiden - Wat voor behoeftes hebben professionals m.b.t. deskundigheidsbevordering over de problematiek van kwetsbare meiden. Ad. B1. Kwaliteit van het ECKM - Hoe staat het met de bekendheid van het Expertisecentrum onder Flevolandse professionals? - Hoe vaak en waarvoor maken Flevolandse professionals gebruik van het Expertisecentrum? Het gaat zowel om het gebruik van de website als om het gebruik van de diensten van het ECKM. - In hoeverre zijn klanten tevreden over het Expertisecentrum? - Welke rollen vervult het ECKM binnen Flevoland? - Wat is de functie van het ECKM binnen Flevoland volgens de ketenpartners? - In hoeverre versterkt het werk van het ECKM dat van de ketenpartners? Ad. B2. Effectiviteit van het van het ECKM volgens Ketenpartners: - Wat is de toegevoegde waarde van het werk van het ECKM? - Wat is het effect van het werk van het ECKM volgens de ketenpartners? - Hoe zou het ECKM haar financiële toekomst kunnen waarborgen? 6

7 4. Doel en doelgroep van het onderzoek Het onderzoek heeft een tweetal doelstellingen: 1. Zicht krijgen op de stand van zaken met betrekking tot het functioneren en de huidige positie van het Expertisecentrum kwetsbare meiden in Flevoland sinds de lancering in juni Versterken van de positie van het Expertisecentrum kwetsbare meiden binnen Flevoland. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt nagegaan op welke wijze het functioneren en de positie van het Expertisecentrum versterkt of verbeterd kan worden. In dit onderzoeksverslag worden de resultaten van de stand van zaken m.b.t. het functioneren en de positie van het Expertisecentrum beschreven. Het gaat met name om de ervaringen van ketenpartners met het werk van het ECKM. Binnen de stuurgroep van het Expertisecentrum zal de nodige aandacht geschonken worden aan de versterking van de positie van het centrum in Flevoland. Doelgroep van het onderzoek Het onderzoek is gericht op de ketenpartners van het expertise centrum kwetsbare meiden. Kwetsbare meiden zijn meiden die behoren tot een of meer van de volgende profijtgroepen: - Meisjes die voor hun 20-ste moeder worden - Slachtoffers van loverboys - Slachtoffers van eergerelateerd geweld Het gaat zowel om de klanten als om potentiële klanten van het Expertisecentrum. Potentiële klanten van het Expertisecentrum zijn professionals die gericht zijn op de doelgroep kwetsbare meiden en die nog geen beroep hebben gedaan op het Expertisecentrum kwetsbare meiden Flevoland. 7

8 5. Opzet en werkwijze onderzoek Het onderzoek naar de behoeften van de professionals en de beleving van de kwaliteit en effectiviteit van het Expertisecentrum kwetsbare meiden Flevoland onder professionals werd afgenomen in verschillende stappen: 1. Schriftelijke afname van een monitor Expertisecentrum kwetsbare meiden onder professionals in Flevoland. 2. Een analyse van het bezoek van de website van het Expertisecentrum (gebruik website). Het gaat om een analyse van website gegevens over het bezoek van de website die via Google Analytics zijn verzameld. 3. Een analyse van de vragen die door professionals zijn gesteld aan het Expertisecentrum gedurende de periode juni 2011 tot en met december De analyse heeft plaatsgevonden aan de hand van een databestand over vragen die klanten deponeren bij het Expertisecentrum. In dit bestand zijn gegevens opgenomen over de klant, de vraag van de klant, contactvorm, de antwoorden op de vraag van de klant en de tevredenheid van de klant met het antwoord van het Expertisecentrum kwetsbare meiden. 4. Mondelinge afname van de T0 meting die in 2011 voorafgaand aan de start van het ECKM is gedaan. De T0 vragenlijst is enigszins aangepast om de kern van het onderzoek (effectiviteit van het ECKM). zoveel mogelijk te weerspiegelen. Van LSG Rentray is een lijst ontvangen met namen en overige gegevens van ketenpartners die benaderd moesten worden. De partners zijn benaderd door twee adviseurs van CMO Flevoland om afspraken te maken voor het afnemen van de interviews, die gemiddeld een uur zouden duren. 5. Daarnaast is een selectie van klanten van het Expertisecentrum gemaakt. Deze groep klanten is aangeschreven en verzocht mee te werken aan het onderzoek. Het ging om in totaal 17 klanten. Dit onderzoeksdeel is uitgevoerd van medio januari tot begin februari 2012 en is gedaan omdat de reactie op de monitor tegenviel. Dit kwam doordat de meeste bezoekers van de conferentie geen klanten waren van het ECKM. De monitor en de T1 meting zijn ontwikkeld in overleg met LSG Rentray. Alle verzamelde gegevens uit de interviews, vragenlijst(en), website en databestand van het ECKM zijn geanalyseerd door CMO Flevoland en verwerkt in dit rapport. Onderstaande figuur geeft een overzicht van de verschillende methoden en de aspecten die bevraagd of bekeken zijn in het kader van dit onderzoek. 8

9 6. Respons en representativiteit 6.1 Inleiding Deze paragraaf over de respons zal betrekking hebben op de respons op de monitor kwetsbare meiden en de respons op de T1 meting. Allebei de instrumenten waren gericht op de professionals van wie verondersteld kan worden dat die een werkrelatie hebben met het ECKM. Het gaat dus om klanten van het ECKM, maar ook om de potentiële klanten van het ECKM. 6.2 Respons op de monitor kwetsbare meiden Flevoland Het onderzoek was gericht op professionals die te maken (kunnen) hebben met de doelgroep kwetsbare meiden. In totaal hebben 58 professionals de monitor Expertisecentrum kwetsbare meiden ingevuld. Daarvan is 26% klant en 74% geen klant van het Expertisecentrum kwetsbare meiden. Tabel 1. Respons onderzoek ECKM algemeen % Aantal Klant van het ECKM 26% 15 Geen klant van het ECKM 74% 43 Totaal 100% 58 Klanten van het Expertisecentrum kwetsbare meiden zijn professionals die werkzaam zijn bij LSG-Rentray, Raad voor de Kinderbescherming, ROC Flevoland, GGZ Centraal, GGD Flevoland, Politie Flevoland, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Stichting Welzijn Lelystad. Van de professionals die geen klant zijn van het Expertisecentrum (n=43) is 56% potentiële klant van het centrum, 44% heeft niets te maken met de doelgroep kwetsbare meiden of is hierbij niet als professional betrokken (politici, beleidsmedewerkers). Tabel 2. Respons klanten en potentiële klanten van het ECKM % Aantal Klant van het ECKM 44% 15 Potentiële klant ECKM 56% 24 Totaal 100% 43 Een potentiële klant is een professional die in de directe beroepspraktijk werkt met de doelgroep kwetsbare meiden en/of bekend is met het Expertisecentrum, maar die nog geen beroep heeft gedaan op het Expertisecentrum. 9

10 6.2.1 Respons naar sector Professionals die aan het onderzoek hebben meegedaan, vertegenwoordigen verschillende maatschappelijke sectoren. De meeste professionals die aan het onderzoek hebben meegedaan, zijn werkzaam binnen de sectoren jeugdzorg (24%), onderwijs (22%), gehandicaptenzorg (12%) en welzijn (10%). Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal professionals per sector. Tabel 3. Sectoren % Aantal Klant ECKM Geen klant ECKM Instellingen Jeugdzorg 24% 14 5 Vitree 2 1 LSG Rentray 1 Nieuw Veldzicht 3 Bureau Jeugdzorg 1 1 RvK Onderwijs 22% 13 4 Basisscholen 1 WSNS 1 Eduvier 1 Taalcentrum 1 Praktijkonderwijs 2 2 ROC Flevoland 1 Mind at Work Gehandicaptenzorg 12% 7 6 Triade 1 MEE Flevoland Geestelijke 7% GGz Centraal gezondheidszorg 1 Fornhese Gemeenten 7% 4 2 Gemeente NOP 1 Gemeente Urk 1 - Gemeente (onbek.) Politiek 5% 3 1 SP 1 Politieke Partij 1 Gemeente raadslid Jeugdgezondheidszorg 7% 4 1 CJG 1 Icare JGZ 1 GGD Flevoland 1 ZONL Politie 3% Politie Flevoland Welzijn/maatschappelijke 10% 6 1 Humanitas Lelystad dienstverlening 1 Leger des Heils 2 Welzijn Lelystad 1 St. Balans 1 St. Gewoon Anders Onbekend 2% 1 1 Onbekend Totaal 100%

11 6.3 Respons van klanten van het Expertisecentrum kwetsbare meiden Uit de administratie van het Expertisecentrum kwetsbare meiden blijkt dat in de periode juni 2011 tot en met eind december 2011 in totaal 17 klanten een beroep hebben gedaan op het expertisecentrum. Van deze klanten hebben 15 positief gereageerd op het verzoek om mee te doen aan het onderzoek, dat is een respons van 88%. 6.4 Respons T1 meting naar de effectiviteit van het ECKM Van het ECKM is een lijst ontvangen met de namen van de partners die benaderd moesten worden in het kader van de T1 meting. De T1 meting zou mondeling afgenomen worden onder klanten van het ECKM. In totaal zijn van de 22 ketenpartners benaderd voor deelname aan het onderzoek. Daarvan hebben 20 partners positief gereageerd op het verzoek om mee te doen aan het onderzoek, een respons van 90%. Onderstaande lijst geeft een overzicht van de partners die meegedaan hebben aan het onderzoek in alfabetische volgorde: 1. Centra voor jeugd en Gezin Lelystad (CJG Lelystad) 11. De Waag Almere 2.. De Schoor 12. Fiom 3. Fornhese 13. Gemeente Almere 4. I-Psy 14. JOW Urk 5. Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) 15. Stichting Mee Flevoland 6. Mind At Work (MAT) 16. Nieuw Veldzicht 7. Ontrack 17. Politie Dronten 8. ROC Flevoland 18. Triade 9. Steunpunt Huiselijk Geweld Flevoland (SHG) 19. Vitree 10. Stichting Welzijn Lelystad (SWL) 20. William Schrikker Groep 6.5 Representativiteit De onderzoeksresultaten zijn niet representatief of generaliseerbaar voor de grote groep professionals die te maken hebben met de doelgroep kwetsbare meiden in Flevoland. Deze onderzoeksgroep is niet gedefinieerd en moeilijk te bepalen omdat deze professionals in nagenoeg alle maatschappelijke sectoren werkzaam (kunnen) zijn. De resultaten van het onderzoek zijn wel representatief voor de klanten van het Expertisecentrum. De meeste analyses (bij voorbeeld over het gebruik van het Expertisecentrum, het gebruik van de website) zijn gebaseerd op de totale klantenpopulatie van het Expertisecentrum kwetsbare meiden. Daarnaast is de respons op de enquête, wat een representatieve steekproef was van de klanten van het Expertisecentrum, ook bijzonder hoog (88%). 11

12 7. Resultaten onderzoek 7.1 Inleiding In deze paragraaf worden de resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit en de kwaliteit van het Expertisecentrum kwetsbare meiden uiteengezet. 7.2 Professionals en de doelgroep kwetsbare meiden In totaal hebben 58 respondenten c.q. professionals de vragenlijst ingevuld. 67% van de professionals geeft aan te maken te hebben met de doelgroep kwetsbare meiden in hun werk, 29% van de professionals heeft niets te maken met de doelgroep kwetsbare meiden, terwijl 4% aangeeft nog niet met de doelgroep te maken te hebben gehad, maar te verwachten dat dit zo kan veranderen. Tabel 4. Mate waarin professionals te maken hebben met kwetsbare meiden Percentage Totaal ECKM klanten Ov. professionals Wel mee te maken 67% Niet mee te maken 29% Nog niet mee te maken gehad 4% 2-2 Totaal 100% Onderstaande tabel geeft de spreiding weer van de professionals die te maken hebben met kwetsbare meiden (n=39) als percentage van het totaal aantal respondenten per sector weer. Uit de tabel blijkt dat professionals die te maken hebben met kwetsbare meiden nagenoeg binnen alle relevante maatschappelijke sectoren vertegenwoordigd zijn. Tabel 5. Doelgroep kwetsbare meiden naar sector Percentage Aantal Totaal Jeugdzorg 100% Onderwijs 46% 5 13 Gehandicaptenzorg 57% 4 7 Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening 67% 4 6 Geestelijke gezondheidszorg 75% 3 4 Jeugdgezondheidszorg 100% 4 4 Gemeenten 50% 2 4 Politiek Politie 100% 2 2 Onbekend 100% 1 1 Totaal Professionals die het minst of helemaal niets te maken hebben met de doelgroep kwetsbare meiden komen uit de politieke sector en de deelsector basisonderwijs. 12

13 7.3 Professionals en de subdoelgroepen kwetsbare meiden Van de professionals die in hun werk te maken hebben met de doelgroep kwetsbare meiden (n=39) geeft 82% aan dat het om tienermoeders gaat, 80% zegt te maken te hebben met slachtoffers van loverboys en 41% geeft aan te maken te hebben met slachtoffers van eergerelateerd geweld. Tabel 6. Subdoelgroepen kwetsbare meiden Percentage Totaal Jonge moeders 82% 32 Slachtoffers van loverboys 80% 31 Slachtoffers eergerelateerd geweld 41% 16 N=39 Klanten van het ECKM hebben vaker te maken met slachtoffers van loverboys en eergerelateerd geweld en minder met tienermoeders dan potentiële klanten van het ECKM. Tabel 7. Subdoelgroepen kwetsbare meiden naar klanten en potentiële klanten van het ECK ECKM Klanten Overige professionals Jonge moeders 87% 13 97% 19 Slachtoffers van loverboys 93% 14 71% 17 Slachtoffers eergerelateerd geweld 47% 7 38% 9 N=15 N=24 Tabel 8 geeft de spreiding van het aantal professionals over de verschillende doelgroepen kwetsbare meiden per sector weer. Hieruit blijkt dat de sectoren jeugdzorg, het onderwijs en welzijn het meest te maken hebben met zowel tienermoeders als slachtoffers van loverboys en eergerelateerd geweld. De sectoren jeugdgezondheidszorg en gehandicaptenzorg hebben vooral te maken met tienermoeders en slachtoffers van loverboys. Tabel 8. Subdoelgroepen kwetsbare meiden naar sector Tienermoeders Loverboys Eergerelateerd geweld Jeugdzorg Onderwijs Gehandicaptenzorg Geestelijke gezondheidszorg Gemeenten Politiek Jeugdgezondheidszorg Politie Welzijn Onbekend Totaal

14 7.4 Spreiding doelgroep naar instelling De professionals die meegedaan hebben aan het onderzoek vertegenwoordigen 33 instellingen of organisaties. 67% van de instellingen (n=33) heeft te maken met de doelgroep kwetsbare meiden, 33% heeft niets te maken met de doelgroep kwetsbare meiden. Tabel 9. Mate waarin instellingen te maken hebben met kwetsbare meiden % Aantal instellingen Met doelgroep kwetsbare meiden te maken 67% 22 Niets met kwetsbare meiden te maken te hebben 33% 11 Van die instellingen die met de doelgroep kwetsbare meiden te maken hebben (n=22), heeft 41% te maken met zowel tienermoeders als met slachtoffers van loverboys en eergerelateerd geweld. 36% heeft te maken met tienermoeders en slachtoffers van loverboys en 5% met slachtoffers van loverboys en eergerelateerd geweld. 13% van de instellingen heeft alleen met tienermoeders te maken en 5% alleen met slachtoffers van loverboys. Tabel 10. Spreiding subdoelgroepen kwetsbare meiden over de instellingen % Instellingen Tienermoeders, slachtoffers loverboys en eergerelateerd geweld 41% 9 Tienermoeders en slachtoffers van loverboys 36% 8 Tienermoeders 13% 3 Slachtoffers van loverboys en eergerelateerd geweld 5% 1 Slachtoffers van loverboys 5% 1 Totaal 100% 22 Binnen de sector jeugdzorg zijn het vooral Vitree, Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming die te maken hebben met jonge moeders en slachtoffers van loverboys en eergerelateerd geweld. Binnen de sector onderwijs gaat het vooral om ROC Flevoland. 14

15 7.5 Behoefte aan kennis en deskundigheid onder ketenpartners Aan de partners is gevraagd met wat voor hiaten in kennis en deskundigheid ze mee te maken hebben in het werk gericht op kwetsbare meiden? Behoefte aan kennis onder partners van het ECKM Ketenpartners geven aan behoefte te hebben aan kennis m.b.t. de problematiek van kwetsbare meiden opgenoemd: 1. Opvangproblematiek bij kwetsbare meiden 2. Data of cijfermateriaal over de problematiek van kwetsbare meiden op lokaal niveau 1. Kennis over achtergronden van de problematiek van kwetsbare meiden 2. Kennis m.b.t. doorverwijsmogelijkheden/aanbod van partners/sociale kaart 3. Kennis m.b.t. de hulpverlening aan specifieke doelgroepen 4. Gebrekkig aanbod Ad 1. Opvangproblematiek van kwetsbare meiden Het gebrek aan adequate opvang is een groot probleem voor de hulpverlening aan kwetsbare meiden. Er wordt op dit moment veelal gebruikt gemaakt van commerciële woningen om jongeren onder te brengen. Voor loverboys is dit echter een ideale situatie omdat ze alsnog één op één kunnen opereren met hun slachtoffers. De lange wachttijden voor huisvesting gekoppeld met het gebrek aan motivatie bij de meiden, leidt al te vaak tot uitval uit het hulptraject. Het ECKM zou een provinciale rol kunnen hebben in het oplossen van de opvangproblematiek van kwetsbare meiden. Ad 2. Data en cijfermateriaal over de problematiek kwetsbare meiden op lokaal niveau Er ontbreekt meer cijfermateriaal (over tienermoeders, eergerelateerd geweld en loverboys). Het blijkt namelijk zeer moeilijk om goede cijfers te hebben (er is te veel overlapping van gegevens of te veel verschillende cijfers). Gemeenten en instellingen willen betere cijfers hebben. Het ECKM heeft of zou voldoende materiaal moeten hebben om deze cijfers te genereren. Ad 3. Kennis over de achtergronden van de problematiek kwetsbare meiden op lokaal niveau Er ontbreekt vooral kennis en inzicht van de problematiek van kwetsbare meiden op lokaal niveau. Zo ontbreekt er vooral informatie of kennis van de demografie, wijken, scholen en de sociaal economische kant van de problematiek rondom kwetsbare meiden. Verder is er behoefte aan kennis over de manier waarop jongeren met elkaar omgaan, in het algemeen. De problematiek van kwetsbare meiden heeft namelijk ook te maken met de ontwikkelingen in de omgang van jongeren onderling. Het ECKM zou meer sociologisch inzicht kunnen verschaffen in dergelijke ontwikkelingen onder jongeren. Inzicht in deze ontwikkelingen geeft inzicht in hoe de problematiek te voorkomen, anders is het ECKM aan het dweilen met open kraan. 15

16 Ad 4. Kennis m.b.t. doorverwijsmogelijkheden van partners of sociale kaart Er ontbreekt kennis bij onderwijsgevenden die betrokken zijn bij de zorg aan kwetsbare meiden. Het gaat daarbij vooral om kennis m.b.t. de doorverwijsmogelijkheden. Medewerkers hebben redelijk zicht op het aanbod, maar het gaat eerder om kennis rondom de schotten (wachtlijsten, procedures, financieringsvoorwaarden, regelingen en toelatingscriteria waaraan de meiden moeten) die de hulp aan de meiden bemoeilijkt. Welzijn, zorg en onderwijs zijn allemaal gescheiden werelden. Ook ontbreekt er een direct aanbod voor de meisjes. Ad 5. Kennis m.b.t. hulpverlening aan specifieke doelgroepen Volgens een aantal partners is er behoefte aan kennis over de hulpverlening aan specifieke doelgroepen. Het gaat om specifieke kennis over: interculturele aspecten m.b.t. de hulpverlening aan kwetsbare meiden, wat gevolgen kan hebben voor een effectieve hulpverlening (te witte benadering) aan kwetsbare meiden. het verschil in de hulp aan kwetsbare meiden met een lage, gemiddelde en bovengemiddelde intelligentie. Het ECKM zou rekening moeten houden met dit verschil en geen algemene lijnen trekken of uitzetten als het gaat om de aanpak van de problemen bij deze jonge moeders. geweld in afhankelijkheidsrelaties en de achterliggende processen rondom de problematiek van kwetsbare meiden en zwakbegaafdheid. best practices in the field. Dit is geen "evidence based" project, maar het is ook niet een aanbodgerichte benadering (zoals in de medische sector). kennis rondom de problematiek van meisjes die uit multiprobleem gezinnen komen en slachtoffers van geweld zijn. Bij jonge moeders met een meervoudige problematiek (jong zijn, grote schulden, die geen systeemnetwerk hebben etc) is dit onderscheid vanuit de meiden en de hulpverlening wel van belang voor de aanpak van de problematiek. Ad 6. Behoefte aan een `breder aanbod' Partners geven aan behoefte te hebben aan een breder aanbod. Het gaat om: een integraal aanbod bestaande uit een netwerk van professionals of organisaties die een bredere rol kunnen spelen in de problematiek en de aanpak van de problematiek rondom kwetsbare meiden en die de weg weten in het vervolgtraject om wachtlijsten aan elkaar te sluiten. relevante literatuur over het onderwerp kwetsbare meiden en de mogelijkheid om in te bellen bij workshops of forums. In het kader van deskundigheidsbevordering zou het ECKM een verdiepingsslag kunnen maken met thema's zoals zwangerschap of eerwraak. Wat eerwraak betreft is de kennis in Flevoland nog steeds beperkt en wordt er voornamelijk buiten de provincie gezocht naar kennis (via Friesland met name). Als laatste mist er een aanbod voor de jongeren zelf. 16

17 Een van de partners is van mening dat er geen kennis ontbreekt op het gebied van kwetsbare meiden. Partners hoeven derhalve niet alles te weten als maar helder is waar kennis te halen is. Het ECKM is de spin in het web en heeft daarin een duidelijke rol m.b.t. het verzamelen en verspreiden van kennis. Het ECKM is een goede plek om je netwerkpartners te ontmoeten, om bij te praten en om op de hoogte te blijven van projecten en ontwikkelingen. Dat als je weet ik loop hier tegenaan, dan kan ik daar terecht, aldus deze partner. Twee andere partners opteren dat kennis ook buiten Flevoland gehaald kan worden, maar dan wel met gesloten beurzen. Het ECKM kan veel baat hebben hieraan en zou op basis van dergelijke ervaringen in het land hierover een eigen visie moeten ontwikkelen over de opzet en werkwijze van het ECKM (bijvoorbeeld het thema geweld in afhankelijkheidsrelaties) Behoefte aan deskundigheidsbevordering door professionals Professionals is gevraagd op welke terreinen er behoefte is aan deskundigheidsbevordering. 95% van de professionals (n=37) die met de doelgroep kwetsbare meiden te maken (n=39) heeft, zegt behoefte te hebben aan deskundigheidsbevordering. In totaal zijn er 153 vragen voor deskundigheidsbevordering geformuleerd door 39 professionals. 56% zegt behoefte te hebben aan meer kennis over de culturele problemen en achtergronden van kwetsbare meiden. 51% van de professionals geeft aan meer kennis te willen over het verschijnsel loverboys. 41% zegt meer te willen weten over straatgeweld. Tabel 11. Behoefte aan deskundigheidsbevordering van professionals ECKM Overige Totaal % klanten professionals Culturele problemen/in 2 culturen opgroeien % Loverboys % Geweld op straat/door derden/vrienden % Huiselijk geweld en mishandeling % Seksueel misbruik % Huisvestingsproblemen bij kwetsbare meiden % Gedwongen prostitutie % Tienermoederschap en verzorging % Opleiding en werk % Huwelijks dwang % Financiële problemen van kwetsbare meiden % n= % van de behoefte aan deskundigheidsbevordering wordt geformuleerd door de klanten van het Expertisecentrum (n=15) zelf, 55% daarvan door potentiële klanten van het Expertisecentrum (n=24). 17

18 Per professional die met de doelgroep kwetsbare meiden te maken heeft, zijn 4 vragen om deskundigheidsbevordering geformuleerd. Klanten van het Expertisecentrum hebben gemiddeld 5 vragen naar deskundigheidsbevordering, potentiële klanten van het Expertisecentrum hebben gemiddeld 3 vragen naar deskundigheidsbevordering. De meeste vragen naar deskundigheidsbevordering doen zich voor bij professionals binnen de sectoren Jeugdzorg (39%), Onderwijs (20%), Welzijn (9%) en de Jeugdgezondheidszorg (9%). Binnen de sector Jeugdzorg hebben professionals vooral behoefte aan deskundigheid op het gebied van loverboys, gedwongen prostitutie, culturele problemen, huiselijk geweld en seksueel misbruik. Binnen de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening is er vooral behoefte aan deskundigheid op het gebied van huisvesting en culturele problemen/het leven tussen 2 culturen. Op onderwijsgebied is er vooral behoefte aan deskundigheid op het gebied van straatgeweld. 7.6 Bekendheid en bereik Expertisecentrum kwetsbare meiden Professionals is gevraagd hoe bekend ze zijn met het Expertisecentrum kwetsbare meiden Flevoland en of ze een beroep op het centrum hebben gedaan. 82% Van de professionals (n=39) die met kwetsbare meiden werken, zegt bekend te zijn met het Expertisecentrum, 18% geeft aan niet bekend te zijn met het Expertisecentrum. Tabel 12. Bekendheid professionals met het Expertisecentrum kwetsbare meiden % Aantal ECKM Klanten Overige professionals Bekendheid 82% Onbekendheid 18% % Het Expertisecentrum is zeer goed bekend, hoewel iets minder goed binnen de sectoren jeugdzorg (57%) en de gehandicaptenzorg (50%). Het Expertisecentrum is niet of nauwelijks bekend onder politici en binnen het basisonderwijs. Van de professionals die in hun dagelijkse werk te maken hebben met kwetsbare meiden (n=39) heeft 38% een beroep gedaan op het Expertisecentrum; 62% heeft daarop geen beroep gedaan. Tabel 13. Mate waarin een beroep is gedaan op het Expertise Centrum % Aantal Beroep gedaan op het Expertisecentrum kwetsbare meiden 38% 15 Geen beroep gedaan op het Expertisecentrum kwetsbare meiden 62% 24 Totaal 100% 39 Onderstaande tabel geeft het aantal professionals dat met kwetsbare meiden werken per sector weer en die een beroep heeft gedaan op het Expertisecentrum (c.q. het bereik van het Expertisecentrum per sector). Hieruit blijkt dat vooral professionals in de sectoren jeugdzorg en gehandicaptenzorg onvoldoende zijn bereikt. 18

19 Tabel 14. Bereik per sector Procent Klanten ECKM Potentiële klanten Jeugdzorg 21% 3 14 Onderwijs 60% 3 5 Gehandicaptenzorg 0% - 4 Welzijn & MD 50% 2 4 Geestelijke gezondheidszorg 50% 2 3 Jeugdgezondheidszorg 50% 2 4 Gemeenten 50% 1 2 Politiek Politie 50% 1 2 Onbekend 100% 1 1 Totaal 26% Het gebruik van het Expertisecentrum kwetsbare meiden Inleiding Dit hoofdstuk over het gebruik van het Expertisecentrum is onderverdeeld in een aantal paragrafen die betrekking hebben op het bezoek aan en de toegankelijkheid van de website van het Expertisecentrum, de tijd op de website en het bouncepercentage, het gebruik van het Expertisecentrum door klanten en de tevredenheid van klanten met de wijze waarop de vraag van de klant is afgehandeld c.q. beantwoord door het Expertisecentrum. Voor de analyse van de gegevens over het bezoek aan de website van het Expertisecentrum is data ingezet die verzameld is door Google Analytics over de periode augustus 2011 tot en met december Websitebezoek Expertisecentrum kwetsbare meiden Onderstaande grafiek laat het aantal bezoekers en unieke bezoekers van de website van het Expertisecentrum zien na de lancering in juni

20 Het totaalaantal bezoekers van de website van het ECKM lag in de periode augustus - december 2011 op 1330, het totaal aantal unieke bezoekers in die periode op In september lag het aantal bezoekers (368) en het aantal unieke bezoekers (288) op zijn hoogst. Het gemiddelde aantal bezoekers ligt op 266 bezoeken per maand en 206 unieke bezoekers per maand. De trend in het aantal bezoekers en unieke bezoekers over de meetperiode is nog steeds positief of stijgende. Het aantal unieke bezoekers maakt over deze onderzoeksperiode gemiddeld 73% uit van het totaal aantal bezoekers. Of dit nu veel of weinig is is zeer moeilijk te bepalen Tijd op de website en het bouncepercentage De volgende grafiek toont aan het aantal bezoekers afgezet tegen het bouncepercentage in de periode augustus 2011 tot en met december Het grafiek laat zien dat bezoekers van de website van het Expertisecentrum, gedurende de onderzochte periode, steeds minder tijd op de site doorbrengen, van gemiddeld 7 minuten en 20 seconden in augustus tot 3 minuten en 42 seconden in december. De gemiddelde tijd op de site is in december meer dan de helft minder dan in augustus Gemiddeld brengt een bezoeker 5 minuten en 39 seconden door op de site van het Expertisecentrum. Tegelijkertijd is het bouncepercentage in diezelfde periode gestegen van 27% naar 46%. Het bouncepercentage geeft het percentage bezoekers weer dat direct de instappagina op de site weer verlaat. 20

Enquêteresultaten Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld (LSHG) met betrokkenheid regionale SVO s

Enquêteresultaten Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld (LSHG) met betrokkenheid regionale SVO s Enquêteresultaten Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld (LSHG) met betrokkenheid regionale SVO s De betrokkenen/ervaringsdeskundigen van het Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld zijn, net als vorig jaar, benaderd

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Behoefte van jongeren aan kennis over de problemen van kwetsbare meiden. 2e onderdeel onderzoek 'Monitor Kwetsbare Meiden'

Behoefte van jongeren aan kennis over de problemen van kwetsbare meiden. 2e onderdeel onderzoek 'Monitor Kwetsbare Meiden' Behoefte van jongeren aan kennis over de problemen van kwetsbare meiden 2e onderdeel onderzoek 'Monitor Kwetsbare Meiden' Colofon: Dit is een uitgave van CMO Flevoland. Dit rapport is mede tot stand gekomen

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Er heeft een oriëntatie met en in het veld plaatsgevonden rondom de aanpak van loverboyproblematiek.

Er heeft een oriëntatie met en in het veld plaatsgevonden rondom de aanpak van loverboyproblematiek. Protocol Loverboys Aanleiding Bij de Invoering van het Convenant Veilige school is gesteld dat er een protocol Loverboys toegevoegd moest worden. Beleid inzake het bestrijden van loverboyproblematiek is

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003 Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 23 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Iedereen die zich zorgen maakt over een kind in zijn of haar omgeving kan contact

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 METINGEN 2001, 2002, 2003, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize M. van Zwieten COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

MBO-instellingen en gemeenten

MBO-instellingen en gemeenten MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht,

Nadere informatie

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Landelijk Netwerk Veilig Thuis KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Utrecht, 1 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Kaders zicht op veiligheid voor Veilig Thuis... 4 2.1

Nadere informatie

De prins op het witte paard is een loverboy!

De prins op het witte paard is een loverboy! De prins op het witte paard is een loverboy! Plan van aanpak Loverboyproblematiek in de provincie Groningen in het kader van het provinciale speerpuntproject Huiselijk Geweld Marjolijne Vinkenborg, adviseur

Nadere informatie

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Rapportage LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Aan Deelnemers congres Toekomst van de Jeugdzorg Van Partners+Pröpper drs. Mark Rouw,

Nadere informatie

Het geheel moet meer worden dan de som der delen

Het geheel moet meer worden dan de som der delen Bijlage 2. Het geheel moet meer worden dan de som der delen 26-08-09 1 Inleiding 3 Werkwijze 4 Resultaten ouders 5 De steekproef Uitkomsten gesloten vragen ouders Uitkomsten open vragen ouders Resultaten

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd. Inleiding

Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd. Inleiding Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd Inleiding Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor jeugd tot 18 jaar. Tegelijk bieden huisartsenpraktijken ook zorg aan jeugdigen.

Nadere informatie

TKM Online, april 2012

TKM Online, april 2012 TKM- enquête onder ruim 1.400 professionals Het zwarte gat na een melding Marie-José Linders voor Tijdschrift Kindermishandeling 'Je ziet niet hoe het verder gaat met een kind. Wat gebeurt er? Wat doen

Nadere informatie

Vervolgonderzoek AMK Utrecht

Vervolgonderzoek AMK Utrecht Vervolgonderzoek AMK Utrecht Inspectie jeugdzorg februari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Centrale onderzoeksvraag... 7 1.3 Toetsingskader...

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

De Limburgse Jeugdmonitor

De Limburgse Jeugdmonitor De Limburgse Jeugdmonitor (Wat zeggen cijfers over) kinderen in kwetsbare situaties Marjon Hulst, beleidsmedewerker Jeugdzorg 12 juni 2014 De Limburgse Jeugdmonitor http://www.limburg.databank.nl/ Waarom

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden

Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden Inleiding In april 2016 vroegen we leden van PGGM&CO naar hun ervaringen met huishoudelijke hulp. En hoe zij de toekomst van de huishoudelijke hulp

Nadere informatie

SAMENVATTING. Inleiding

SAMENVATTING. Inleiding SAMENVATTING Inleiding De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) is op 1 januari 2009 in werking getreden. Met een huisverbod kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst.

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD

UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD 1 Inleiding Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor jeugd tot 18 jaar. Tegelijk bieden huisartsenpraktijken ook zorg aan

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Aanleiding In de ledenraadsvergadering van 22 september 2015 is met de ledenraad van Mezzo de afspraak gemaakt dat

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

28638 Mensenhandel. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

28638 Mensenhandel. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 28638 Mensenhandel Nr. 143 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2016 Op 14 april heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Nadere informatie

Cyberpesten in Olst-Wijhe Nederlandse samenvatting van het onderzoek naar cyberpesten onder 12 tot 18 jarigen in de gemeente Olst-Wijhe

Cyberpesten in Olst-Wijhe Nederlandse samenvatting van het onderzoek naar cyberpesten onder 12 tot 18 jarigen in de gemeente Olst-Wijhe Cyberpesten in Olst-Wijhe Nederlandse samenvatting van het onderzoek naar cyberpesten onder 12 tot 18 jarigen in de gemeente Olst-Wijhe Beste lezer Voor u ligt een onderzoeksverslag naar cyberpesten onder

Nadere informatie

Strategische Agenda Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

Strategische Agenda Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid Strategische Agenda 2014 Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid Strategische agenda Concept door stuurgroep 28 november - 22 december 2013 Voorgelegd aan bestuurders convenant 13 januari 2014 5 februari 2014

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

0 SAMENVATTING. Ape 1

0 SAMENVATTING. Ape 1 0 SAMENVATTING Aanleiding Vraagbaak voor preventie van fraude en doorverwijzen van slachtoffers Op 26 februari 2011 is de Fraudehelpdesk (FHD) opengegaan voor (aanvankelijk) een proefperiode van één jaar.

Nadere informatie

Monitor Proeftuinen. Tussenevaluatie Proeftuinen Een goede moat kan gien kwoad en 1+1=3; integratie Sterk in de Klas en OKé-op-School.

Monitor Proeftuinen. Tussenevaluatie Proeftuinen Een goede moat kan gien kwoad en 1+1=3; integratie Sterk in de Klas en OKé-op-School. Monitor Proeftuinen Tussenevaluatie Proeftuinen Een goede moat kan gien kwoad en 1+1=3; integratie Sterk in de Klas en OKé-op-School. De zes Flevolandse gemeenten en de provincie Flevoland hebben op 4

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft, met ingang van het schooljaar 2014-2015, de werkwijze van de afdeling jeugdgezondheidszorg (deels) aangepast. In deze brief

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Begrippen vullen. Directeur/bestuurder Socius

Begrippen vullen. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius september 2016 Begrippen vullen Jaren geleden was ik bij een bijeenkomst in de

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Justine Verschoor Januari 2017 1 Inleiding Vanaf maart 2015 is een start gemaakt met het opzetten van een Veiligheidshuis op Bonaire met de

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin?

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Paul van der Velpen, directeur Public Health & GGD Amsterdam Calixte Veerman, arts M&G, jeugdarts

Nadere informatie

Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016

Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016 Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016 Zorgtafel Mensenhandel en Prostitutie Rotterdam Hun verleden is niet hun toekomst Commissie Azough De Zorgtafel Mensenhandel en Prostitutie in

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 18 maart Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake: Vragenlijsten GGD - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 18 maart Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake: Vragenlijsten GGD - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 maart 2014 nummer: 2014_BW_00173 Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake: Vragenlijsten GGD - vormend Beknopte samenvatting De VVD heeft raadsvragen gesteld naar

Nadere informatie

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs Jeugdmonitor Zeeland Werkplan: Startnotitie primair onderwijs 2014 1 VOORWOORD JEUGDMONITOR ZEELAND De Jeugdmonitor Zeeland biedt beleidsmakers voor de Zeeuwse jeugd de mogelijkheid om statistische en

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

FIER FRYSLÂN IN EEN NOTENDOP

FIER FRYSLÂN IN EEN NOTENDOP FIER FRYSLÂN IN EEN NOTENDOP ADVIES- EN STEUNPUNTEN ADVIES EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD (ASHG) 7x 24 uur telefonisch bereikbaar, via mail en Skype en mogelijkheden voor face-to-face contact (op afspraak)

Nadere informatie

Totaal in begeleiding 2015

Totaal in begeleiding 2015 IVH Jaarverslag Flevoland Almere Met de nieuw gestarte corporatie JGZ is er gesproken over de borging van Integrale Vroeghulp (IVH) binnen de gemeente Almere. Gezien de samenvoeging van de Zorgroep en

Nadere informatie

Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE

Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE Inleiding Op 13 sept.2010 hebben de gemeente Venray en MEE een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin spreken zij uit welke doelen zij samen

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Totaal in begeleiding 2015

Totaal in begeleiding 2015 IVH Jaarverslag Flevoland Zeewolde Al in is IVH als methodiek geborgd in het Ondersteuningshuis. In is dit geëvalueerd met alle betrokkenen inclusief een medewerker van de gemeente. De samenwerking binnen

Nadere informatie

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Rapportage Pieter Honig & Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau E-mail : info@vdbho.nl Opdrachtgever Drs. Paul Hinssen Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Mosae Forum

Nadere informatie

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu SAMENVATTING dr. L.A. Plugge 1, drs. J. Hoonhout 2, T. Carati 2, G. Holle 2 Universiteit Maastricht IKAT, Fac. der Psychologie Inleiding Het

Nadere informatie

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities.

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities. Samenleving Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de gemeenteraad Behandeld door Olga Lemmen

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

5 juni 2012 ONDERZOEK BEPERKT WEERBAAR

5 juni 2012 ONDERZOEK BEPERKT WEERBAAR 5 juni 2012 ONDERZOEK BEPERKT WEERBAAR HET ONDERZOEK In opdracht van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport Uitgevoerd door onderzoekers van Rutgers WPF en Movisie Hoofdvragen Hoe vaak komt

Nadere informatie

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt IJsselland SEKSUEEL GEDRAG Jongerenmonitor 2015 7% geslachtsgemeenschap gehad 10.163 jongeren School Klas 2 13-14 jaar Klas 4 15-16 jaar 49% negatieve houding homoseksualiteit 55% altijd een condoom gebruikt

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête.

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Bureau Architectenregister heeft in het voorjaar van 2015 een onderzoek onder de ingeschrevenen in het register laten uitvoeren. Aan alle bij Bureau Architectenregister

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename?

Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename? Netwerk Sociaal Domein/Wmo Oosterschelderegio Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename? Nadere analyse maatwerkvoorziening dagbesteding en begeleiding Onderzoeksvraag In de periode 2015-2016 zien we

Nadere informatie

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Internetpanel Hengelo jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Wijkgericht werken in Hengelo! Het thema van de laatste internetpeiling van was Wijkgericht werken. Binnen de gemeente Hengelo zijn verschillende

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID SECONDANT #1 MAART 2011 53 De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID door Maartje Timmermans en Miranda Witvliet De auteurs werken als onderzoeker bij

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 metingen 2001 tot en met 2007 A. Kruize M. Hofman B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie