Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen"

Transcriptie

1 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleiding pedagogische wetenschappen (hierna te noemen: de opleiding). De opleiding wordt verzorgd door het onderwijsinstituut pedagogische wetenschappen en onderwijskunde (hierna te noemen: het onderwijsinstituut), binnen de faculteit der sociale wetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen (hierna te noemen: de faculteit). 2. Bepalingen omtrent de uitvoering van deze onderwijs- en examenregeling (OER) zijn opgenomen in de uitvoeringsregeling. Deze is als bijlage opgenomen. Artikel 1.2 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek afgekort tot WHW en zoals sindsdien gewijzigd; b. opleiding: de bacheloropleiding bedoeld in art. 7.3a, lid 1 sub a van de wet; c. student: hij of zij die is ingeschreven aan de Katholieke Universiteit Nijmegen voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding; d. propedeuse: de propedeutische fase van de opleiding, als onderdeel van de opleiding genoemd in art. 7.8 van de wet; e. practicum: een praktische oefening als bedoeld in art. 7.13, lid 2 sub d van de wet, in één van de volgende vormen: het schrijven van een scriptie; het maken van een werkstuk of een proefontwerp; het uitvoeren van een ontwerpof onderzoekopdracht; het verrichten van een literatuurstudie; het verrichten van een stage; het deelnemen aan veldwerk of een excursie; het uitvoeren van proeven en experimenten; of het deelnemen aan een andere onderwijsactiviteit, die gericht is op het bereiken van bepaalde vaardigheden; f. tentamen: een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student met betrekking tot een bepaalde onderwijseenheid, alsmede de beoordeling van dat onderzoek door minstens één daartoe door de examencommissie aangewezen examinator; g. examen: toetsing, waarbij door de examencommissie wordt vastgesteld of alle tentamens van de tot de propedeuse behorende onderwijseenheden resp. van alle tot het bachelorprogramma behorende onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd (conform art van de wet); h. examencommissie: de examencommissie van een opleiding ingesteld conform art van de wet, hier bedoeld de examencommissie van de opleiding pedagogische wetenschappen; i. examinator: degene die door de examencommissie wordt aangewezen ten behoeve van het afnemen van tentamens, conform art van de wet; j. opleidingscommissie: de opleidingscommissie bedoeld in art van de wet, hier bedoeld de opleidingscommissie van de opleiding pedagogische wetenschappen; k. uitvoeringsregeling: de uitvoeringsregeling behorende bij de OER en Faculteit sociale wetenschappen 1

2 Onderwijsinstituut pedagogische wetenschappen en onderwijskunde geldend voor een specifieke opleiding; l. werkdag: maandag t/m vrijdag m.u.v. de erkende feestdagen; m. studiegids: de gids voor de in art. 1.1 sub 1 genoemde opleiding, bevattende de specifieke informatie voor de bacheloropleiding; n. instelling: de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN); o. directeur: de directeur van het onderwijsinstituut pedagogische wetenschappen en onderwijskunde; p. decaan: de decaan van de faculteit; q. gezamenlijke vergadering: de gezamenlijke vergadering van de onderdeelcommissie (van de universitaire ondernemingsraad) en de facultaire studentenraad van de faculteit; r. deficiëntieprogramma: een programma t.b.v. afgestudeerden aan een verwante hbo-opleiding, leidend tot een toegangsbewijs voor de masteropleiding pedagogische wetenschappen. Artikel 1.3 Doel van de opleiding Met de opleiding wordt beoogd: a. kennis, inzicht en vaardigheid bij te brengen op het gebied van de pedagogische wetenschappen, teneinde de afgestudeerde in aanmerking te laten komen voor toelating tot de masteropleiding pedagogische wetenschappen van de faculteit, zoals vermeld in art De uitgewerkte doelstellingen en eindtermen zijn in de studiegids opgenomen; het betreffende gedeelte maakt deel uit van deze OER. Het gebied van de pedagogische wetenschappen wordt nader bestudeerd binnen drie afstudeerrichtingen: orthopedagogiek: gezin en gedrag orthopedagogiek: leren en ontwikkeling opvoedingsfilosofie; b. academische vorming; c. voorbereiding voor een verdere studieloopbaan, met tenminste toegang tot de masteropleiding pedagogische wetenschappen van de faculteit, zoals vermeld in art Artikel 1. Vorm van de opleiding De opleiding wordt voltijds en deeltijds verzorgd. Artikel 1.5 Examens van de opleiding In de opleiding kunnen de volgende examens worden afgelegd: a. het propedeutisch examen; b. het bachelorexamen. Artikel 1.6 Aanwijzing aansluitende masteropleiding Wie het afsluitend examen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd, heeft toegang tot ten minste de masteropleiding pedagogische wetenschappen van de faculteit en onder nadere condities tot andere masteropleidingen. Deze nadere condities kunnen aanvullende examenonderdelen omvatten die de examinandus moet volgen. Artikel 1.7 Studielast 1. Eén studiepunt (stp) staat gelijk aan 0 uren studie. 2. Het propedeutisch examen heeft een studielast van 2 stp. 3. Het bachelorexamen heeft een studielast van 126 stp. Artikel 1.8 Taal 1. Het onderwijs wordt in het Nederlands gegeven (art. 7.2 WHW). Hiervan mag in de volgende gevallen worden afgeweken: a. bij een opleiding voor een vreemde taal; b. bij een gastcollege door een anderstalige docent; c. als de specifieke aard, inrichting of kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt. 2. Wanneer het onderwijs in een andere taal wordt gegeven, dan is daarvoor de gedragscode vreemde taal van toepassing, als bedoeld in art. 7.2, sub c WHW. Deze gedragscode is opgenomen in bijlage 2. 2 Onderwijs- en examenregelingen

3 Artikel 1.9 Vrije ruimte In de bacheloropleiding is een vrije ruimte opgenomen van stp. Artikel 1.10 Filosofie In het verplichte deel van de bacheloropleiding zijn wijsgerige onderdelen, i.c. inleiding in de opvoedingsfilosofie en ethiek opgenomen, met tezamen een omvang van 8 stp. Paragraaf 2 De propedeuse Artikel 2.1 Samenstelling propedeuse 1. De propedeutische fase omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast (in stp): a. inleiding orthopedagogiek: gezin en gedrag b. inleiding orthopedagogiek: leren en ontwikkeling c. inleiding onderwijs en educatie d. inleiding opvoedingsfilosofie e. psychologie van opvoeding en onderwijs f. sociologie van opvoeding en onderwijs g. geschiedenis van opvoeding en onderwijs h. tutorgroep inleiding pedagogiek en onderwijskunde 6 i. beschrijvende statistiek j. onderzoeksmethoden totaal 2 2. Buiten het officiële programma valt: voorbereidende cursus statistiek. Alle studenten leggen begin september de zgn. vóórtoets statistiek af; degenen, die daarvoor niet slagen, volgen de Voorbereidende cursus statistiek; na afloop van deze cursus wordt de eindtoets afgenomen; deze toets is verplicht voor die studenten, die niet voor de vóórtoets zijn geslaagd; voor de eindtoets wordt één herkansing geboden. Degenen die bij geen van deze gelegenheden slagen, mogen het tentamen beschrijvende statistiek niet afleggen. 3. Als propedeuse voor de opleiding gelden eveneens de propedeuses van de opleidingen pedagogische wetenschappen van: de Rijksuniversiteit Groningen; de Vrije Universiteit Amsterdam; de Universiteit van Amsterdam; de Universiteit Leiden; de Universiteit Utrecht.. Onder nadere condities gelden voorts als propedeutisch examen voor de opleiding de propedeuse van de bacheloropleidingen behorend tot de faculteit. Artikel 2.2 Onderwijsvormen in de propedeuse 1. Het onderwijs in de propedeuseonderdelen wordt gegeven in de vorm van student activerend onderwijs en omvat hoorcolleges, werkgroepen, responsiecolleges en practica. 2. Bij werkgroepen en practica kan aanwezigheid en actieve deelname verplicht worden gesteld. Nadere bepalingen hieromtrent zijn opgenomen in de studiegids. Paragraaf 3 De postpropedeutische fase van de opleiding Artikel 3.1 Samenstelling postpropedeutische fase 1. De postpropedeutische fase omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast (in stp): algemeen verplicht grondslagen van de pedagogische wetenschappen en onderwijskunde ethiek diagnostiek in opvoeding en onderwijs psychometrie toetsende statistiek data-analyse * vrije keuze differentiatiegedeelte invulling afstudeerrichting (zie uitvoeringsregeling) 56 / 60** totaal 8 * geldt niet voor de afstudeerrichting opvoedingsfilosofie ** geldt voor de afstudeerrichting opvoedingsfilosofie Faculteit sociale wetenschappen 3

4 Onderwijsinstituut pedagogische wetenschappen en onderwijskunde 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, kan de student - overeenkomstig art. 7.3, lid van de WHW - bij de examencommissie een voorstel doen voor een vrije variant van het bachelorexamen pedagogische wetenschappen. De voorwaarden en criteria voor deze voorstellen worden vastgesteld door de decaan, de directeur gehoord en na instemming van de gezamenlijke vergadering. De examencommissie toetst of het voorstel aan de voorwaarden/criteria voldoet. 3. Met toestemming van de examencommissie kunnen onderdelen van het programma van een universitaire opleiding, dan wel van een opleiding voor hoger beroepsonderwijs, ter vervanging dienen. Artikel 3.2 Onderwijsvormen in de postpropedeutische fase 1. Het onderwijs in het tweede studiejaar wordt gegeven in de vorm van student activerend onderwijs en omvat hoorcolleges, werkgroepen, responsiecolleges en practica. 2. Het onderwijs in het derde studiejaar omvat hoorcolleges, werkgroepen, responsiecolleges, practica en stage. 3. Bij werkgroepen, practica en stage kan aanwezigheid en actieve deelname verplicht worden gesteld. Nadere bepalingen hieromtrent zijn opgenomen in de uitvoeringsregeling. Paragraaf Tentamens en examens van de opleiding Artikel.1 Volgorde tentamens Ten aanzien van de volgorde van tentamens of delen van programma's geldt de volgende regeling: 1. Men rondt eerst de propedeuse af, daarna het tweede bachelorjaar (B2) en daarna het derde bachelorjaar (B3). Hierbij gelden de volgende nadere bepalingen. Op verzoek van de student kan de examencommissie hem toelaten tot het afleggen van bepaalde tentamens van het B2-jaar nog voordat hij het propedeutisch examen heeft behaald, onder de voorwaarde dat van het betreffende propedeutisch examen tenminste 28 stp zijn behaald. Deze toelating geldt voor een termijn van ten hoogste één jaar. De student die niet aan deze eis heeft voldaan kan op zijn verzoek worden toegelaten tot een of meer B2-onderdelen. Hij licht dit verzoek toe in een gesprek met de studieadviseur. Deze legt met de student een planning vast, waarin de nog niet behaalde propedeutische onderdelen met de hoogste prioriteit zijn opgenomen. De studieadviseur handelt bij het verlenen van toestemming tot deelname aan B2-onderdelen namens de examencommissie. Deelname aan cursussen/tentamens uit het B3-jaar is slechts mogelijk wanneer a. de propedeuse is voltooid; b. voldaan is aan tenminste 28 stp van het B2-jaar; met voor de afstudeerrichtingen orthopedagogiek als aanvullende bepalingen, dat voor deelname aan de stage de themacolleges diagnostiek en het basispracticum hulpverlening resp. het klinisch practicum moeten zijn afgerond. 2. In de uitvoeringsregeling zijn de onderdelen opgenomen waaraan niet eerder kan worden deelgenomen nadat tentamens van de daarbij vermelde onderdelen zijn behaald. 3. De in dit artikel opgenomen bepalingen ten aanzien van de volgorde van tentamens gelden niet voor de studenten die toegang hebben tot een deficiëntieprogramma. Deze studenten worden vanaf de aanvang van hun studie toegelaten tot postpropedeutische tentamens die blijkens een besluit van de decaan deel uitmaken Onderwijs- en examenregelingen

5 van het programma van hun eerste jaar.. Voor het volgen van een keuzevak bij een andere opleiding, gelden de daar heersende toelatingseisen. Artikel.2 Tijdvakken en frequentie tentamens 1. Tot het afleggen van de tentamens van de in de art. 2.1 en 3.1 genoemde onderdelen wordt in elk academisch jaar tweemaal de gelegenheid gegeven op de door de directeur van het onderwijsinstituut vóór het begin van het studiejaar vastgestelde data. De eerste gelegenheid vindt zo mogelijk plaats binnen twee weken na afloop van het onderwijs in het onderdeel. De tweede gelegenheid vindt plaats circa 6 weken na de eerste gelegenheid; bij tentamens waarvan de eerste gelegenheid kort voor de zomervakantie wordt geboden vindt de tweede gelegenheid in de tweede helft van augustus plaats. 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 wordt tot het afleggen van het tentamen van een onderdeel, waarvan het onderwijs in een bepaald studiejaar niet is gegeven, in dat jaar slechts eenmaal de gelegenheid gegeven. 3. Ieder die studeert voor het propedeutisch examen of voor het bachelorexamen van de opleiding en in één academisch jaar niet slaagt voor een studieonderdeel kan in het volgend academisch jaar weer aan het tentamen deelnemen, maar zal dan getoetst worden over de inhoud die dat onderdeel in het nieuwe academisch jaar heeft.. Ten aanzien van het in lid 1, 2 en 3 gestelde kan door de examencommissie een afwijkende beslissing genomen worden, wanneer de student door bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid is geweest aan de geboden gelegenheden deel te nemen en de voortgang van de studie hierdoor ernstig belemmerd zou worden. Alvorens een dergelijk besluit te nemen, wint de examencommissie advies in bij de studieadviseur over de omstandigheden en de studievoortgang. Artikel.3 Vorm tentamens 1. De tentamens van de onderdelen van de propedeuse worden schriftelijk afgelegd. De tutorgroep wordt echter afgerond middels opdrachten. Waar dit in de beschrijving van het onderdeel in de studiegids is opgenomen wordt in aanvulling op het schriftelijk tentamen het voldoen aan opdrachten vereist. 2. In bijzondere gevallen kan de examencommissie toestaan dat van het gestelde in lid 1 wordt afgeweken. 3. De tentamens van de onderdelen van de postpropedeutische fase kunnen schriftelijk, dan wel mondeling, dan wel in de vorm van opdrachten worden afgelegd.. Wat betreft de onderdelen in propedeuse en postpropedeutische fase die (mede) een practicum en/of werkgroep omvatten, kunnen aanwezigheid, actieve deelname, opdrachten en/of een verslag deel uitmaken van de toetsing. 5. Aan studenten met een functiestoornis wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een zoveel mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze af te leggen. De examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen. Artikel. Mondelinge tentamens 1. Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald. 2. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de examencommissie of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student/examinator daartegen bezwaar heeft gemaakt. Faculteit sociale wetenschappen 5

6 Onderwijsinstituut pedagogische wetenschappen en onderwijskunde Artikel.5 Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag 1. De examinator stelt in principe terstond na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast en reikt de student een desbetreffende schriftelijke verklaring uit. 2. De examinator stelt in de regel de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen twintig werkdagen na de dag waarop het is afgelegd en verschaft het onderwijsdienstverleningscentrum (ODC) van de faculteit de nodige gegevens ten behoeve van de uitreiking van het schriftelijk bewijsstuk omtrent de uitslag aan de student. Het ODC zendt iedere student tweemaal per academisch jaar een overzicht van de tentamenuitslagen en voorts zo vaak de student daarom verzoekt. 3. De termijn van twintig werkdagen in het voorgaande lid 2 moet zo worden gelezen, dat tussen de datum van het bekendmaken van de uitslag van een tentamen en de datum van de herkansing tenminste een termijn van veertien dagen dient te zijn.. T.a.v. een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamen bepaalt de examencommissie tevoren op welke wijze en binnen welke termijn de student een schriftelijke verklaring omtrent de uitslag zal ontvangen. 5. De kwalificatie van de toetsing van elk onderdeel van de opleiding wordt door de examinator vastgesteld in de vorm van een cijfer. Voor alle onderdelen mogen uitsluitend hele en halve cijfers worden toegekend, met uitzondering van het cijfer 5,5. Hierbij geldt dat het cijfer vanaf 6 beschouwd wordt als een voldoende. 6. Op de schriftelijke verklaring omtrent de uitslag van een tentamen wordt de student gewezen op het inzagerecht, bedoeld in art..7 lid 1, alsmede op de beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens. Artikel.6 Geldigheidsduur 1. De geldigheid van behaalde propedeuseonderdelen verstrijkt op 31 augustus van het academisch jaar dat volgt op het academisch jaar waarin men zich voor het eerst voor de propedeutische fase van de opleiding heeft ingeschreven indien op die datum niet alle onderdelen van het propedeutisch examen zijn behaald. Voor de deeltijdse opleiding wordt deze termijn met een jaar verlengd. De examencommissie kan op schriftelijk en individueel verzoek van de studenten hiervan afwijken. 2. Wanneer het propedeutisch examen is behaald, is de geldigheidsduur van propedeutische onderdelen onbeperkt. 3. Voor postpropedeutische onderdelen kan de examencommissie m.b.t. een onderdeel, waarvan het tentamen langer dan 6 jaar geleden is behaald, een aanvullend dan wel vervangend tentamen opleggen, alvorens de student wordt toegelaten tot het afleggen van het desbetreffende examen. Een dergelijk vervangend, dan wel aanvullend tentamen levert geen extra studiepunten op. Artikel.7 Inzagerecht 1. Gedurende maximaal dertig dagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk. Tevens wordt hem op zijn verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van dat werk. 2. Gedurende de in lid 1 genoemde termijn kan elke belanghebbende kennis nemen van vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 3. De examencommissie kan bepalen, dat de inzage of de kennisneming 6 Onderwijs- en examenregelingen

7 geschiedt op een vaste plaats en op een vast tijdstip. Indien de betrokkene aantoont door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in lid 1 genoemde termijn. Artikel.8 Recht op nabespreking 1. Gedurende een termijn van dertig dagen na de bekendmaking van de uitslag van een tentamen kan een student of groep studenten aan de examinator verzoeken om een nabespreking. Alsdan wordt de beoordeling van het tentamen toegelicht. 2. De examinator kan, alvorens een individuele nabespreking toe te staan, een collectieve nabespreking organiseren. Artikel.9 Vrijstelling 1. De examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen van een tentamen of practicum, indien de student: hetzij een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire of hogere beroepsopleiding heeft voltooid; om inhoud, niveau en studielast te kunnen beoordelen dient een gewaarmerkte beschrijving van het betreffende onderdeel te worden bijgevoegd; hetzij aantoont door werk- c.q. beroepservaring over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken m.b.t. het desbetreffende onderdeel. 2. Voor bezitters van een aantal verwante hbo-diploma's gelden deficiëntieprogramma's, bestaande uit een selectie van onderdelen van het bachelorprogramma. Van de daarin niet opgenomen onderdelen van het bachelorprogramma zijn betreffende studenten vrijgesteld (zie de uitvoeringsregeling). Deze programma's bieden na toestemming van de examencommissie toegang tot de masteropleiding pedagogische wetenschappen. 3. Aan het deficiëntieprogramma is geen bachelorexamen verbonden; de student ontvangt na het behalen van de in de uitvoeringsregeling genoemde onderdelen geen bachelorgetuigschrift. Artikel.10 Examen 1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, zodra de student voldoende bewijzen overlegt van door hem behaalde tentamens en de daarmee verworven academische vorming. 2. Alvorens de uitslag van het examen vast te stellen kan de examencommissie zelf een onderzoek instellen naar de kennis van de student met betrekking tot een of meer onderdelen of aspecten van de opleiding, indien en voorzover de uitslagen van de desbetreffende tentamens haar daartoe aanleiding geven. 3. Tot het afleggen van het propedeutisch examen wordt de gelegenheid geboden nadat de student binnen de daarvoor vereiste termijn tenminste een voldoende heeft behaald voor alle onderdelen van het propedeutisch examen.. Tot het afleggen van het bachelorexamen wordt de gelegenheid geboden nadat de student voor alle onderdelen van het bachelorexamen tenminste een voldoende heeft behaald. 5. In uitzonderlijke gevallen kan de examencommissie beslissen een examen af te nemen buiten deze vastgestelde data. 6. Het afleggen van examens is geformaliseerd. Dit betekent dat wanneer de examencommissie constateert dat alle onderdelen van het examen door de betreffende student zijn behaald, het propedeutisch- dan wel het bachelordiploma door de universiteit zal worden verleend. Op Faculteit sociale wetenschappen 7

8 Onderwijsinstituut pedagogische wetenschappen en onderwijskunde verzoek van de universiteit zal de examencommissie van de opleiding het diploma uitreiken. Bij die gelegenheid worden van de student geen aparte studieprestaties gevraagd. Artikel.11 Uitslag examen 1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, nadat de student de vereiste bewijzen van door hem behaalde tentamens heeft overgelegd. 2. De uitslag van het propedeutisch examen kent de volgende judicia: geslaagd: geen van de onderdelen lager dan 6; cum laude: over alle onderdelen gemiddeld 8 of hoger; alle onderdelen tenminste De uitslag van het bachelorexamen kent de volgende judicia: geslaagd: geen van de onderdelen lager dan 6; met genoegen: over alle onderdelen gemiddeld 7 of hoger; alle onderdelen tenminste 6; afstudeerwerkstuk: tenminste 7; cum laude: over alle onderdelen gemiddeld 8 of hoger; alle onderdelen tenminste 7; afstudeerwerkstuk: tenminste 8.. De examencommissie kan van de in lid 2 en 3 gestelde eisen afwijken, wanneer het naar haar oordeel gerechtvaardigd is een hoger judicium toe te kennen dan op grond van het gestelde in lid 2 en 3 mogelijk zou zijn. 5. Bij drie of meer vrijstellingen van propedeutische onderdelen wordt geen judicium 'cum laude' toegekend. Artikel.12 Graad 1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad 'bachelor of science' verleend. 2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. Paragraaf 5 Vooropleiding Artikel 5.1 Vervangende eisen deficiënties vooropleiding 1. Deficiënties in de vooropleiding m.b.t. het vak wiskunde A worden vervuld door het met goed gevolg afleggen van de toets van de voorbereidende cursus statistiek. 2. De examencommissie bepaalt op welke wijze andere deficiënties in de vooropleiding worden vervuld. 3. De examencommissie kan in bijzondere gevallen een universitair docent in het desbetreffende vak belasten met het afnemen van een of meer tentamens.. Ten aanzien van de toelating van studenten met een buitenlandse vooropleiding adviseert de examencommissie het College van Bestuur van de universiteit. Artikel 5.2 Nederlandse taal Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal. Artikel 5.3 Inschrijving op basis van hbopropedeusediploma Ervan uitgaande dat een bezitter van een hbo-propedeuse d.m.v. het voldoen aan de eisen van de voorbereidende cursus statistiek in het eerste jaar de wiskundedeficiëntie kan opheffen kan hij zich voor de opleiding inschrijven. Artikel 5. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: a. Nederlands: een samenvatting van een artikel in de Nederlandse taal; b. wiskunde: de eisen worden ontleend aan die van de Voorbereidende cursus statistiek; c. eén moderne taal (bij voorkeur Engels): een tekstverklaring op vwo-niveau. 8 Onderwijs- en examenregelingen

9 Paragraaf 6 Studiebegeleiding Artikel 6.1 Studievoortgangsadministratie 1. De faculteit registreert de individuele studieresultaten van de studenten. 2. Zij verschaft elke student tenminste twee maal per jaar een overzicht van de door hem behaalde studieresultaten in relatie tot het onderwijs- en examenprogramma van de opleiding. Artikel 6.2 Studiebegeleiding De faculteit draagt zorg voor de introductie en de studiebegeleiding van de studenten, die voor de opleiding zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding. Artikel 6.3 Studieadvies eerste jaar 1. In het jaar van zijn eerste inschrijving krijgt elke student voor het einde van het eerste en vervolgens voor het einde van het tweede semester een schriftelijk advies over de voortzetting van zijn opleiding. 2. Desgevraagd geeft de faculteit de student mondeling advies over de voortzetting van zijn studie in of buiten de faculteit en over eventuele andere ontwikkelingsmogelijkheden. Paragraaf 7 Overgangs- en slotbepalingen Artikel 7.1 Tentamens en examens 'oude stijl' 1. Voor de studenten, die direct voorafgaand aan het tijdstip van invoering van deze regeling ononderbroken waren ingeschreven voor de opleiding pedagogische wetenschappen, blijft de desbetreffende OER, geldend vanaf 1 september 2001, van kracht, onder de volgende voorwaarden: a. tot 1 september 2003 wordt de gelegenheid geboden het propedeutisch examen af te leggen; b. tot 1 september 2006 wordt aan degenen die het sub a bedoelde examen hebben behaald, de gelegenheid geboden de overige tentamens alsmede het doctoraalexamen van de opleiding af te leggen. 2. Onderdelen, voorbereidend op het in lid 1 sub a bedoelde examen, kunnen voor de laatste maal afgerond worden in het studiejaar Onderdelen, voorbereidend op het in lid 1 sub b bedoelde examen, kunnen voor de laatste maal afgerond worden in het studiejaar In bijzondere gevallen kan de examencommissie aan andere studenten dan die bedoeld in lid 1, toestemming verlenen tentamens en examens af te leggen volgens de in lid 1 bedoelde OER. Het bepaalde in lid 1 sub a en sub b blijft daarbij onverminderd van kracht. Artikel 7.2 Overstap van 'oude stijl' naar 'nieuwe stijl' Een student, als bedoeld in art. 7.1, kan onder de volgende voorwaarden deelnemen aan de opleiding krachtens deze OER: a. behaalde studieresultaten kunnen worden gewaardeerd als vrijstelling voor overeenkomstige onderdelen 'nieuwe stijl'; b. deelneming staat open voorzover de gefaseerde invoering van het onderwijs en de tentamens volgens deze regeling dat feitelijk toelaten. Artikel 7.3 Vervangende eisen 'oude stijl'- vwo Voor de bezitter van een vwo-diploma, dat is behaald volgens de op 31 juli 1998 geldende bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs vastgestelde voorschriften worden deficiënties in de hierna genoemde vakken vervuld door: wiskunde A: het voldoen aan de eisen van de voorbereidende cursus statistiek. Artikel 7. Deficiëntie hbo-propedeuse Het gestelde in art. 5.3 lid 1 geldt voor het studiejaar Met ingang Faculteit sociale wetenschappen 9

10 Onderwijsinstituut pedagogische wetenschappen en onderwijskunde van geldt als voorwaarde voor inschrijving, dat de student voorafgaande aan die inschrijving heeft voldaan aan de eisen van de voorbereidende cursus statistiek. Artikel 7.5 Vaststelling OER / wijzigingen 1. Vaststelling en wijziging van deze regeling geschiedt door de decaan bij afzonderlijk besluit, de directeur gehoord en na voorafgaande instemming van facultaire gezamenlijke vergadering. 2. De directeur wordt inzake vaststelling en wijziging van deze regeling geadviseerd door de opleidingscommissie en de raad van advies van het onderwijsinstituut. 3. Geen wijzigingen vinden plaats die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad.. Wijzigingen kunnen voorts niet ten nadele van de studenten van invloed zijn op enige andere beslissing welke krachtens deze regeling door de examencommissie ten aanzien van een student is genomen. Artikel 7.6 Bekendmaking 1. De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling (OER) alsmede van elke wijziging van deze regeling. 2. Elke belangstellende kan bij het ODC een exemplaar van de in lid 1 bedoelde stukken verkrijgen. Artikel 7.7 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september Aldus vastgesteld door de decaan op 10 juli Bijlage 1 Uitvoeringsregeling bij de OER pedagogische wetenschappen Samenstelling postpropedeutische fase (OER art. 3.1) De postpropedeutische fase omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast (in stp): algemeen verplicht grondslagen van de pedagogische wetenschappen en onderwijskunde ethiek diagnostiek in opvoeding en onderwijs psychometrie toetsende statistiek data-analyse * vrije keuze differentiatiegedeelte invulling afstudeerrichting 56/60** totaal 8 Het differentiatiegedeelte bestaat uit de volgende onderdelen: afstudeerrichting orthopedagogiek: gezin en gedrag ontwikkelingspsychopathologie ontwikkelingspsychologie kinderneurologie 2 drie modulen te kiezen uit: 12 jeugd- en gezinsbeleid () opvoedingsondersteuning () gezinsbehandeling en - therapie () pleegzorg en residentiële behandeling () besliskunde basispracticum hulpverlening 10 stage 8 jeugdrecht 2 themacolleges diagnostiek onderzoekseminar orthopedagogiek gezin en gedrag eindwerkstuk 6 afstudeerrichting orthopedagogiek: leren en ontwikkeling tutorgroep: hulpverleningsvaardigheden 6 10 Onderwijs- en examenregelingen

11 verklarings- en oplossingsmodellen van leer- en ontwikkelingsproblemen werkvelden orthopedagogiek van leren en ontwikkeling: 8 verstandelijke handicaps: theorie en praktijk (2) zintuiglijke handicaps: theorie en praktijk (2) lichamelijke handicaps: theorie en praktijk (2) leerproblemen: theorie en praktijk (2) variatie in communicatie variatie in cognitie variatie in gedrag behandelingsmethodiek themacolleges diagnostiek klinisch practicum 8 onderzoekseminar eindwerkstuk 6 afstudeerrichting opvoedingsfilosofie onderzoeksmethoden in de opvoedingsfilosofie gezinsgeschiedenis waarden en normen in opvoeding en onderwijs moderne en hedendaagse filosofie management en beleidsvaardigheden voor pedagogen kinderliteratuur vroeger en nu geschiedenis van de kinderbescherming grondslagen orthopedagogiek wetenschapsjournalistiek op het terrein van de pedagogiek gelijke kansen in het onderwijs opvoeding, onderwijs en overheid uitbreiding op zelf te kiezen module 2 stage 8 eindwerkstuk Onderwijsvormen in de postpropedeutische fase (OER art. 3.2) Verplichte aanwezigheid en/of actieve deelname wordt verondersteld bij de volgende onderwijsonderdelen: afstudeerrichting orthopedagogiek: gezin en gedrag: basispracticum hulpverlening 10 stage 8 onderzoekseminar orthopedagogiek gezin en gedrag afstudeerrichting orthopedagogiek: leren en ontwikkeling: tutorgroep: hulpverleningsvaardigheden 6 behandelingsmethodiek klinisch practicum 8 onderzoekseminar orthopedagogiek: leren en ontwikkeling afstudeerrichting opvoedingsfilosofie onderzoeksmethoden in de opvoedingsfilosofie stage 8 Vrijstelling (OER art..9) Bezitters van de hierna te noemen hbogetuigschriften komen in aanmerking voor een deficiëntieprogramma van 6 stp: a. pedagogische academie basisonderwijs of daarmee gelijkgesteld diploma; b. maatschappelijk werk; c. inrichtingswerk; d. verpleegkunde; e. logopedie; f. mens en arbeid; g. ortho-agogisch werk; h. jeugdwelzijnswerk, resp. sociaal pedagogische hulpverlening. Dit programma biedt na toestemming van de examencommissie toegang tot de masteropleiding pedagogische wetenschappen van 2 stp. De volgende onderdelen behoren tot het deficiëntieprogramma van 6 stp: inleiding in de te kiezen afstudeerrichting tutorgroep hbo-1 (waaronder onderzoeksmethoden) 6 beschrijvende statistiek grondslagen van opvoeding en onderwijs ethiek 2 diagnostiek in opvoeding en onderwijs themacursus 6 toetsende statistiek psychometrie data-analyse * Faculteit sociale wetenschappen 11

12 Onderwijsinstituut pedagogische wetenschappen en onderwijskunde tutorgroep hbo-2 (waaronder het eindwerkstuk) 6 modulen afstudeerrichting 16/20** totaal 6 Buiten het officiële programma valt: voorbereidende cursus statistiek. Bezitters van een opleiding mo-a pedagogiek, dan wel hogere pedagogische opleiding komen in aanmerking voor een deficiëntieprogramma van 38 stp in de bacheloropleiding. Dit programma biedt na toestemming van de examencommissie toegang tot de masteropleiding pedagogische wetenschappen van 2 stp. De volgende onderdelen behoren tot het deficiëntieprogramma van 38 stp: tutorgroep hbo-1 6 toetsende statistiek psychometrie data-analyse * onderzoekseminar (waaronder het eindwerkstuk) 6 modulen afstudeerrichting1/18** totaal 38 Bezitters van een opleiding mo-b pedagogiek, dan wel hogere kaderopleiding pedagogiek komen in aanmerking voor een deficiëntieprogramma van 26 stp in de bacheloropleiding. Dit programma biedt na toestemming van de examencommissie toegang tot de masteropleiding pedagogische wetenschappen van 2 stp. De volgende onderdelen behoren tot het deficiëntieprogramma van 26 stp: onderzoekseminar (waaronder het eindwerkstuk) 6 toetsende statistiek psychometrie data-analyse * modulen afstudeerrichting 8/12** totaal 26 * geldt niet voor de afstudeerrichting opvoedingsfilosofie ** geldt alleen voor de afstudeerrichting opvoedingsfilosofie Bijlage 2 Gedragscode vreemde taal, als bedoeld in art. 7.2 sub c WHW Binnen de KUN geldt de onderstaande gedragscode. Artikel 1 Binnen de KUN kan het verzorgen van onderwijs en het afnemen van tentamens en examens in een andere taal dan het Nederlands geschieden indien de specifieke aard, inrichting of kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt. Artikel 2 Een besluit tot het gebruik van een vreemde taal wordt genomen door de decaan van de desbetreffende faculteit, na advies ingewonnen te hebben van de opleidingscommissie. De decaan neemt daarbij de volgende uitgangspunten in acht: de noodzaak van het gebruik van een andere taal dan het Nederlands dient vast te staan; tentamens en examens worden ook in het Nederlands afgenomen; het gebruik van een vreemde taal mag niet leiden tot verzwaring van de studielast van de opleiding; het anderstalig onderwijs voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als het onderwijs verzorgd in het Nederlands. Artikel 3 In de OER van de opleiding wordt het besluit van de decaan verwerkt. Artikel De decaan van de faculteit brengt jaarlijks het College van Bestuur verslag uit van de door hem genomen besluiten. 12 Onderwijs- en examenregelingen

13 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen...1 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...1 Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling...1 Artikel 1.2 Begripsbepalingen...1 Artikel 1.3 Doel van de opleiding...2 Artikel 1. Vorm van de opleiding...2 Artikel 1.5 Examens van de opleiding.2 Artikel 1.6 Aanwijzing aansluitende masteropleiding...2 Artikel 1.7 Studielast...2 Artikel 1.8 Taal...2 Artikel 1.9 Vrije ruimte...3 Artikel 1.10 Filosofie...3 Paragraaf 2 De propedeuse...3 Artikel 2.1 Samenstelling propedeuse..3 Artikel 2.2 Onderwijsvormen in de propedeuse...3 Paragraaf 3 De postpropedeutische fase van de opleiding...3 Artikel 3.1 Samenstelling postpropedeutische fase...3 Artikel 3.2 Onderwijsvormen in de postpropedeutische fase... Paragraaf Tentamens en examens van de opleiding... Artikel.1 Volgorde tentamens... Artikel.2 Tijdvakken en frequentie tentamens...5 Artikel.3 Vorm tentamens...5 Artikel. Mondelinge tentamens...5 Artikel.5 Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag...6 Artikel.6 Geldigheidsduur...6 Artikel.7 Inzagerecht...6 Artikel.8 Recht op nabespreking...7 Artikel.9 Vrijstelling...7 Artikel.10 Examen...7 Artikel.11 Uitslag examen...8 Artikel.12 Graad...8 Paragraaf 5 Vooropleiding...8 Artikel 5.1 Vervangende eisen deficiënties vooropleiding...8 Artikel 5.2 Nederlandse taal...8 Artikel 5.3 Inschrijving op basis van hbo-propedeusediploma...8 Artikel 5. Colloquium doctum...8 Paragraaf 6 Studiebegeleiding...9 Artikel 6.1 Studievoortgangsadministratie...9 Artikel 6.2 Studiebegeleiding... 9 Artikel 6.3 Studieadvies eerste jaar... 9 Paragraaf 7 Overgangs- en slotbepalingen... 9 Artikel 7.1 Tentamens en examens 'oude stijl'... 9 Artikel 7.2 Overstap van 'oude stijl' naar 'nieuwe stijl'... 9 Artikel 7.3 Vervangende eisen 'oude stijl'-vwo... 9 Artikel 7. Deficiëntie hbo-propedeuse... 9 Artikel 7.5 Vaststelling OER / wijzigingen Artikel 7.6 Bekendmaking Artikel 7.7 Inwerkingtreding Bijlage 1 Uitvoeringsregeling bij de OER pedagogische wetenschappen Samenstelling postpropedeutische fase (OER art. 3.1) Onderwijsvormen in de postpropedeutische fase (OER art. 3.2) Vrijstelling (OER art..9) Bijlage 2 Gedragscode vreemde taal, als bedoeld in art. 7.2 sub c WHW 12 Artikel Artikel Artikel Artikel Faculteit sociale wetenschappen 13

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Bacheloropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie OER MSc psychologie 2005-2006 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2005-2006 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Toepasbaarheid regeling Art. 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding kunstmatige intelligentie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding kunstmatige intelligentie Bacheloropleiding kunstmatige intelligentie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding kunstmatige intelligentie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Taal- en spraakpathologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Taal- en spraakpathologie FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Taal- en spraakpathologie 2005-2006 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding communicatiewetenschap

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding communicatiewetenschap Bacheloropleiding communicatiewetenschap Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding communicatiewetenschap Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding sociologie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding sociologie Bacheloropleiding sociologie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding sociologie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Literatuurwetenschap 2012-2013 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2009/2010

Onderwijs- en Examenregeling 2009/2010 Onderwijs- en Examenregeling 2009/2010 Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taal- en Spraaktechnologie (Language and Speech Technology)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taal- en Spraaktechnologie (Language and Speech Technology) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Taal- en Spraaktechnologie (Language and Speech Technology) 2008-2009 Par. 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2006-2007 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen Artikel 1.3. Doel en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Kunstgeschiedenis 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Informatica Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taal- en spraakpathologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taal- en spraakpathologie FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Taal- en spraakpathologie 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel II - Masteropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 2005-2006 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Informatica Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Geschiedenis 2005-2006 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taalwetenschap (Linguistics)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taalwetenschap (Linguistics) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Taalwetenschap (Linguistics) 2006-2007 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Taal- en spraakpathologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Taal- en spraakpathologie FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Taal- en spraakpathologie 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN model onderzoeksmaster ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde. Deel I - Bacheloropleiding

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde. Deel I - Bacheloropleiding BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel I - Bacheloropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Historische Wetenschappen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen 2006-2007

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen 2006-2007 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen 2006-2007 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Geschiedenis 2010-2011 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2012-2013

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief 2012-2013 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taalwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taalwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Taalwetenschap 2005-2006 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur. Inhoud: 1. Algemeen. 2. Opbouw van de opleiding. 3.

Onderwijs- en examenregeling. Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur. Inhoud: 1. Algemeen. 2. Opbouw van de opleiding. 3. Onderwijs- en examenregeling Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur Inhoud: 1. Algemeen 2. Opbouw van de opleiding 3. Onderwijs 4. Toetsing 5. Vooropleiding 6. Studiebegeleiding 7. Overgangsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis 2010-2011 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding onderwijskunde 2005-2006

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding onderwijskunde 2005-2006 OER MSc onderwijskunde 2005-2006 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding onderwijskunde 2005-2006 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Toepasbaarheid regeling Art. 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Taal- en Cultuurstudies 2005-2006 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Taal- en Cultuurstudies 2006-2007 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 2009-2010 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen OER BA pedagogsiche wetenschappen 2004-2005 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen 2004-2005 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Toepasbaarheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Geschiedenis 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2008-2009

Nadere informatie

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 2005-2006 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taalwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taalwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Taalwetenschap 2007-2008 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen 2007-2008

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen 2007-2008 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen 2007-2008 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen Artikel

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Beschrijving van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Toelatingseisen Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Inhoud 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen artikel X

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Nederlandse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Nederlandse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN Radboud Universiteit Nijmegen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2007-2008 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie