Jaarplan Enschede-West

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015. Enschede-West"

Transcriptie

1 Jaarplan 2015 Enschede-West Stadsdeelteam Enschede-West Januari 2015

2 Voorwoord Op 18 november 2014 hebben we in speeltuin Stadsveld met veel betrokkenheid en betrokkenen, tijdens een gezamenlijke maaltijd, de aandachtsgebieden voor 2015 in stadsdeel West besproken. Aan tafels per wijk / dorp hebben we met raadsleden, wijk-/dorpsraad, maatschappelijke partners, stadsdeelmedewerkers de specifieke speerpunten besproken en aangevuld. Die zijn genoteerd op gekleurde A4 s, waarvan de afbeeldingen in dit jaarplan zijn opgenomen. De durfals Raymond, Vic en Hans Maarten hebben er zelfs op het podium een rap-battle over gedaan!! De input van 18 november, de statistische wijkanalyses van I&O-research en de jaarrapportage 2014 vormen de uitgangspunten voor dit jaarplan. Voor Stadsveld-Zuid/Stevenfenne en West-Boswinkel zijn daar uiteraard ook de in 2013 opgestelde wijkprogramma s voor gebruikt. Zoals gebruikelijk zijn in dit plan per wijk / dorp de acties voor 2015 opgenomen. Daarin is een viertal rode draden te ontdekken die voor geheel Stadsdeel West gelden: Er is een grote noodzaak om de participatie van alle inwoners in West actief verder te stimuleren. Vereenzaming en isolement van bewoners moet worden gesignaleerd en voorkomen; De vele voorzieningen en activiteiten in stadsdeel West zijn nog lang niet overal bij iedereen bekend, terwijl daar juist een belangrijke impuls van uitgaat om iedereen te laten meedoen. Dat moet in 2015 beter op de kaart worden gezet; Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Aandacht voor de opgroeiende jeugd in West, zowel vanuit IKC s en Voortgezet Onderwijs als vanuit de sportplaza s en het jongeren werk; De 3 grote transities worden vanaf 2015 effectief en leiden ook tot nieuwe verhoudingen tussen de samenwerkingspartners. Zij zorgen gezamenlijk voor een adequate infrastructuur om de inwoners van Stadsdeel West te bedienen. Het was mooi om na de gemeenteraadsverkiezingen in Stadsdeel West terug te keren en voort te kunnen zetten waarmee de afgelopen jaren is gestart. Daarbij heb ik bij diverse gelegenheden mogen ervaren welke betrokkenheid en kracht er in de wijken, buurten en dorpen zit. Daar wil ik graag mijn steentje aan blijven bijdragen. Ik roep iedereen op om de kansen die zich voordoen aan te grijpen en samen de schouders er onder te blijven zetten, zodat we de leefbaarheid en veiligheid in onze wijken, buurten en dorpen verder kunnen ontwikkelen. Goodgoan! Patrick Welman Stadsdeelwethouder Enschede-West Jaarplan 2015 stadsdeel West 1

3 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Duurzaam, samen, sterker De koers voor Stadsdeel West Extra aandacht voor risicojongeren Veiligheid en inzet Politie Talentontwikkeling in West Brede school West Inzet Wijkteams nieuwe stijl Jij maakt de buurt! 9 3. Wijkprogramma West-Boswinkel Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling Wijk Wijkprogramma Stadsveld-zuid/Stevenfenne Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling t Zwering/ t Bruggert/ Stadsveld-Noord/ Elferink-Heuwkamp Pathmos Boekelo / Usselo / Twekkelo Overige fysieke projecten Lijst met afkortingen 34 Jaarplan 2015 stadsdeel West 2

4 Inleiding Voor u ligt het jaarplan met een uitwerking van de doelen en activiteiten die met vele betrokken partijen en organisaties in de wijken en dorpen zijn afgesproken voor Op basis van wijkanalyses en de beelden en plannen van wijkbewoners, partners en ondernemers zijn bouwstenen voor het jaarplan aangedragen en prioriteiten aangegeven. Die hebben, samen met de opbrengst van de jaarplansessie op 18 november 2014, geleid tot dit concrete jaarplan. In het jaarplan 2015 zijn opgenomen: een korte notie over duurzaam, samen, sterker en de koers van 2015 in de stadsdelen; een beschrijving van stadsdeel West en de stadsdeel brede speerpunten voor 2015;. Voor West Boswinkel en Stadsveld-Zuid/Stevenfenne een samenvatting van de doelen en acties uit de wijkcontracten Die meerjarige programma s zijn tot stand gekomen en ondertekend door bewoners, ondernemers, scholen, wijkraden, speeltuinen, corporaties, politie, wijkteam, Power en. Voor 2015 zijn concrete acties benoemd. Voor de overige wijken en het dorp zijn jaarplannen gemaakt. Voor alle gebieden; de activiteiten en projecten die in 2015 moeten leiden tot de aangegeven resultaten. De cyclus van de wijkprogramma s zal door een impuls op stadsdeelsgewijs werken vanaf 2015 gekoppeld worden aan de gemeentelijke begroting. Aansluitend hierbij zal in het kader van de verantwoording een jaarlijkse eindrapportage worden gemaakt, die aan de stadsdeelcommissie West wordt voorgelegd. In dit jaarplan vermelden we als eerste de stadsdeel brede thema s, daarna gaan we in op de doelstellingen en activiteiten per wijk. We focussen hierbij vooral op de specifieke doelen per wijk, naar aanleiding van de inbreng van de partners en wijkanalyses. Jaarplan 2015 stadsdeel West 3

5 Duurzaam, samen, sterker! In het Enschedese coalitieakkoord van 2014 is de ambitie uitgesproken een impuls te geven aan de wijkgerichte aanpak, waarbij de stadsdelen de basis vormen. Samen met bewoners, organisaties, partners en gemeente werken we aan de opgaven van de wijk. Het is belangrijk dat vanuit de gemeente initiatieven uit de wijk optimaal worden gefaciliteerd, zodat ze een bijdrage leveren aan de wijkdoelen en steeds meer mensen met initiatieven willen komen. Om nog beter vanuit de gemeente te kunnen aansluiten bij de wijkopgaven en de initiatieven in de wijk wordt binnen de gemeente gewerkt aan een nieuw basismodel stadsdeelsgewijs werken. De bedoeling is dat het eerste deel van het basismodel begin 2015 gerealiseerd is. Met dit basismodel willen we ook het proces voor de totstandkoming van de wijkprogramma s herijken. We streven hierbij naar uniformiteit in het proces met ruimte voor maatwerk in de wijken. Ook wordt hierin vastgelegd hoe we tot (wijk)implementatieplannen voor het nieuwe budget Burgerkracht kunnen komen. Daarnaast is de wijkbegroting een belangrijk onderdeel van het nieuwe basismodel stadsdeelsgewijs werken. Hiermee sluiten we aan bij de vraag van bewoners om inzichtelijk te maken welke bedragen in de wijk geïnvesteerd worden. De wijkbegroting zal stap voor stap ontwikkeld worden, hierbij dient de buurtbegroting van het stadsdeel Oost van Amsterdam als voorbeeld. Vanwege de ontwikkeling van een nieuw basismodel hebben we, in samenspraak met bewoners en partners, een wat eenvoudiger proces doorlopen om te komen tot het jaarprogramma In 2015 voeren we nieuwe wijkanalyses uit en stellen we nieuwe wijkprogramma s op met een doorlooptijd van 4 jaar De koers voor 2015 De komende periode is duurzaamheid het sleutelwoord, sociaal, economisch, financieel en op het gebied van leefomgeving. Door de bezuinigingsmaatregelen moeten er keuzes worden gemaakt. De inzet van de gemeente gaat uit van de volgorde: zelfredzaamheid, samenredzaamheid en professionele hulp. Dat betekent onder meer dat bewoners in beginsel zelf de verantwoordelijkheid hebben voor hun gezondheid en welzijn. Daarnaast kan de omgeving (familie, vrienden, buren, vrijwilligers) helpen. Professionele hulp is beschikbaar en dichtbij voor mensen die het zelf of samen niet redden. Ook in stadsdeel West moeten we keuzes maken voor de besteding van inzet en middelen. Op basis van de wijkanalyses en wijkprogramma s die in 2014 gemaakt zijn blijkt waarop de inzet voornamelijk gericht zou moeten worden. Jaarplan 2015 stadsdeel West 4

6 2. Stadsdeel West Enschede-West is het stedelijke gebied dat wordt begrensd door het spoor (noordelijk), de Parkweg / Pathmossingel / Getfertsingel, Zuiderval, de rijksweg A35 en de gemeentegrens (westelijk). Enschede-West omvat de wijken Stadsveld - met de buurten t Zwering, Stadsveld-Noord, t Bruggert, Elferink-Heuwkamp, Stadsveld-zuid en Stevenfenne- Pathmos, Boswinkel met de buurten Cromhoff Bleek, Kotman, Oost-Boswinkel, Ruwenbos, de dorpen Boekelo, Usselo en Twekkelo en bedrijfsterreinen het Havengebied, De Marssteden, Josink Es en de Usseler Es. Enschede West is een gevarieerd gebied met een kleine inwoners en een groot buitengebied. Door zijn diversiteit in woonmilieus voor alle lagen van de bevolking en de vele verschillende nationaliteiten heeft dit stadsdeel veel te bieden. Het uitgestrekte, waardevolle buitengebied van Twekkelo, Usselo en Boekelo, is daarnaast een belangrijke kwaliteitsfactor. De leefbaarheid in het hele stadsdeel is door de bank genomen goed en heeft zich over het geheel genomen de afgelopen jaren verbeterd, al zijn er wel duidelijke verschillen per wijk. In West spelen verschillende ontwikkelingen: Het herstructureringsproces in de wijk Oost-Boswinkel krijgt steeds meer vorm, waarbij de sloop van de eerste woningen in het najaar van 2014 is gestart. De hoge werkloosheid en zorgvraag maken het noodzakelijk dat, na het aflopen van het project PS: Doen, er ook in 2015 nadrukkelijk wordt ingezet op participatie, activering en de zorgstructuur. Dit zal gebeuren door de totstandkoming van twee sociale wijkteams en het versterken van burgerkracht. Dat geldt ook voor de preventieve jongerenaanpak waarmee in 2013 is gestart. De aanpak is geoptimaliseerd en de aanpak wordt integraal onderdeel van de Wijkteams. Een ander stadsdeel-breed speerpunt is de talentontwikkeling van de jongere wijkbewoners. Het jaar 2015 zal in het teken staan van de implementatie van de 3 decentralisaties en worden de effecten zichtbaar van de aangekondigde bezuinigingen op welzijnswerk en participatie. Kortom het wordt weer een spannend jaar! 2.1 Extra aandacht voor (risico)jongeren Per 1 januari 2015 worden de projectmatige activiteiten in het kader van een integrale aanpak voor risicojongeren in West, voortgezet en geborgd in het reguliere werk van de wijkteams. De activiteiten zijn inmiddels geïntegreerd in de werkvorm binnen de wijkteams. Daarbij wordt gekozen voor 2 werkvormen: een Wijkjongerenteam als operationeel overleg van alle professionals die direct met de jongerengroepen werken (wijkcoach, jeugdagent, jongerenwerker, verslavingszorg) en een Weegtafel als besluitend gremium waarin wordt besloten over de te nemen interventies. In 2015 is er een viertal belangrijke aandachtspunten: 1 de effectieve aanpak van de verschillende risicogroepen vraagt een niet aflatende professionele aandacht; 2 er wordt in 2015 gebruik gemaakt van het systeem van de wijkteams als één informatiesysteem waarin, binnen het convenant t.a.v. privacy, de gegevens van groepen en jongeren voor alle partijen snel benaderbaar zijn; 3 Wijkjongerenteam en Weegtafel zijn nauw aangesloten op elkaar; 4 de ouders van de jongeren en mogelijk buurtbewoners van overlast gevende locaties moeten we blijven betrekken bij het oplossen van het probleem. Daarnaast is het belangrijk met het jongerenwerk in te zetten op de talentontwikkeling van alle jongeren. Het jongerenwerk richt zich zowel op individuele ontplooiing en talentontwikkeling, als op binding met de samenleving (burgerschapsvorming). Het jongerenwerk ondersteunt jongeren in het ontwikkelen van hun persoonlijke en sociale competenties en maakt jongeren bewust van gewenst gedrag en stimuleert de ontwikkeling daarvan. Verder worden jongeren gestimuleerd om zich in te zetten ten behoeve van de buurt of andere jongeren. Zo wordt vanuit alle systemen rondom een jongere (thuis, via o.a. ouderbetrokkenheid, school en straat/buurt ) ingezet op talentontwikkeling en kan er, door samenwerking, indien nodig zo vroeg mogelijk worden bijgestuurd. 2.2 Veiligheid en inzet Politie Op landelijk niveau is bepaald dat 4 hoofdthema s de komende jaren prioriteit krijgen. 1 Jeugd (aanpak van overlast en criminaliteit) 2 Geweld (huiselijk geweld en geweld op straat) 3 Woninginbraken 4 Wijkgericht werken (context gedreven werken) Deze thema s blijven de komende jaren prioriteit houden. In het 1 e kwartaal van 2015 worden de speerpunten benoemd van het wijkgericht werken voor het jaar Deze speerpunten sluiten aan bij de wijkscans die in Jaarplan 2015 stadsdeel West 5

7 november 2014 zijn gemaakt. Aandachtspunten die hieruit naar voren komen zijn woninginbraken, geweld en de jeugdoverlast en de jeugdaanpak in de wijken (zie ook 2.1). Politie en stadsdeelmanagement West blijven zich richten op de hoofdthema s van de wijkscans Op het gebied van woninginbraken wordt er in 2015 door de gemeente in samenwerking met politie gestart met een campagne aanpak woninginbraken, te beginnen met de wijken Stadsveld/Stevenfenne en Boswinkel waar de meeste woninginbraken hebben plaats gevonden. Een ander belangrijk aspect op het gebied van veiligheid is de voortzetting van het overleg Toezicht en Handhaving West waarin, Politie, afdeling Handhaving en Regionale Toezichthouders groep deelnemen. Door hen wordt in gezamenlijkheid de prioritering bepaald van handhavingsacties en locaties en kan er snel worden geschakeld. 2.3 Talentontwikkeling in West De Coördinator Talentontwikkeling adviseert en stimuleert partijen bij het opzetten van (structurele) programma s en activiteiten op het gebied van talentontwikkeling voor de jeugd. De nadruk ligt daarbij op de leeftijd 0 tot 13 jaar en op preventie. Daarnaast is de coördinator de verbindende schakel tussen organisaties (bijv. scholen, sportverenigingen) in de stad, die zich bezighouden met sport/gezonde leefstijl, duurzaamheid, cultuur, opvoedondersteuning en onderwijs. Talentontwikkeling richt zich op de Nieuwe Koers Brede Talentontwikkeling, die in samenspraak met de schoolbesturen tot stand is gekomen. De thema s binnen de nieuwe koers worden voortdurend aan de orde gesteld en zijn beroepsoriëntatie (Beroepsvizier) en ondernemerschap, ICT/nieuwe media, techniek, en gezonde leefstijl. Nieuw is dat alle thema s in de vorm van activiteiten worden aangeboden in het verlengde schooldagaanbod. Per Integraal Kind Centrum (IKC) kan een keuze worden gemaakt uit deze activiteiten, die dan aansluiten bij de doelstellingen van dat IKC. Voor scholen en IKC s is de coördinator het aanspreekpunt op gebied van deze thema s. De rol van de coördinator in relatie tot de verschillende partners is verstevigd en zij vervult ook in 2015 haar verbindende rol. Vanuit het project Leefstijl en gezond gewicht is het streven om wijkbeweegteams op te zetten. In stadsdeel West doen CBS de Koning, OBS Stadsveld en OBS Pathmos mee aan dit project. Het doel van het wijkbeweegteam is afstemming tussen partijen die zich bezig houden met een gezonde leefstijl en motorische achterstanden. In het wijkbeweegteam zitten dan de vakleerkrachten, MRT-docent, combinatiefunctionaris, wijkverpleegkundige en andere partners m.b.t. een gezonde leefstijl. In 2014 is dit wijkbeweegteam in West nog niet opgestart, omdat de prioriteiten elders lagen. In 2015 wordt dit wel opgestart. Talentontwikkeling van kinderen, gezonde leefstijl, kinderen laten opgroeien in een stimulerende omgeving; het zijn allemaal zaken waarbij ouderbetrokkenheid, samenwerking en intensieve contacten met de ouders cruciaal is. Ouderbetrokkenheid is noodzakelijk om de kansen van kinderen te vergroten. Ouders betrekken betekent: vanaf het begin de ouders meenemen in het proces en de vormgeving van de aanpak.binnen de gemeente wordt in aansluiting hierop een kwaliteitskaart/nulmeting voor ouderbetrokkenheid ontwikkeld. Deze is december 2014 gereed. Hiermee kunnen IKC s zichzelf langs de meetlat leggen en, met ondersteuning van de talentcoördinator, interventies inzetten. Ondersteunend aanbod cursussen partners Ter ondersteuning van de vragen die op ons afkomen vanuit de wijken kunnen we gebruik maken van een ruim aanbod aan programma s en trainingen, zowel intern als extern. Zo kan de coördinator Talentontwikkeling helpen op het gebied van beroepenoriëntatie, techniek, gezonde leefstijl, duurzaamheid, opvoedingsondersteuning en cultuur. Daarnaast wordt de Volks Universiteit Enschede (VUE) als externe partner ingezet met een ruim aanbod aan trainingen om vrijwilligers te ondersteunen en projecten om participatie te vergroten. Naar behoefte zullen wij dit aanbod inzetten in de wijken. Via het wijkteam worden cursussen in groepsverband gegeven. Er zijn assertiviteitstrainingen, verwerkingstrainingen op het gebied van relationeel geweld, groepen voor vrouwen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn en sociale vaardigheidstrainingen. 2.4 Brede School West Als subsidieregeling bestaat Brede School niet meer. Doordat het samenwerkingsverband van IKC s, voortgezet onderwijs en instellingen die zich bezighouden met kinderen 0-16 nog steeds zo heet, ontstaat wel eens verwarring. De participanten van de Brede School hebben aanvankelijk in 2013 besloten als overkoepelend orgaan boven de IKC s verder te gaan en daarmee een deel van het toekomstig programma van IKC centraal te organiseren. De diverse partners binnen de Brede School West zijn (zijdelings) betrokken bij de ontwikkelingen op gebied van IKC en het bestuur is en blijft gesprekspartner over de nieuwe koers Brede Talentontwikkeling. In 2014 is er voor de ontwikkeling van het Brede School programma nauw contact gelegd met opbouwwerk en jongerenwerk, Livio, Power Royael, de combinatiefunctionarissen, stadsdeelbeheer en stadsdeel-management. Jaarplan 2015 stadsdeel West 6

8 Maar ook de verbinding met de speeltuinen en buurtinitiatieven zijn opgepakt. Het Verlengde Schooldag aanbod is afgestemd op alle activiteiten in de wijken. In 2015 staat de visie op het samenwerkingsverband prominent op de agenda. De centrale vraag die moet worden beantwoord is: Wat bindt de partijen in West die met kinderen 0-16 werken, en hoe werken we daarin samen Door ontwikkelen samenwerkingsverband Brede School West; Ontwikkeling van een integraal programma voor de IKC s in verbinding met de (partijen in de) wijken (Verlengde Schooldag) Gluren bij culturen Beroepsoriëntatie (Beroepsvizier) En techniekonderwijs Brede School West IKC s Coördinator Talentontwikkeling, Livio, scholen, buurtbewoners, Power Royael, verenigingen, freelancers, kunstenaars uit de buurt. Scholen, Coördinator Talentontwikkeling,, ondernemers, etc. Eind mei Gehele jaar 2.5 Inzet In de RGA 2015 is met afgesproken dat bij de inzet uitgegaan wordt van de volgende algemene doelen: - Sociale veiligheid en preventie - Burgerkracht - Bijdrage aan het wijkprogramma Welzijn op recept Binnen deze doelen ligt de focus op versterken van burgerkracht van kwetsbare bewoners, kwetsbare jeugd/jongeren en bewoners met een (participatie)beperking. Deze doelgroepen zijn vastgesteld in de kadernota van de gemeente Enschede. Burgerkracht is het vermogen van de samenleving om collectieve sociale initiatieven te ontplooien met als doel een kwalitatieve bijdrage te leveren aan de samenleving, vanuit een gezamenlijk belang. Deze bijdrage kan voor een individu zijn, maar ook voor een groep. Vanuit de wijkplannen zet zich in, naast Burgerkracht, op het gebied leefbaarheid en veiligheid. De wijkwerkers ondersteunen buurtbewoners om initiatieven te ontwikkelen ten behoeve van hun eigen straat of wijk. In de jaarplannen van de wijkprogramma s wordt de verbinding gelegd met de benoemde doelen en de te behalen resultaten. In het najaar van 2014 is gestart met welzijn op recept. Huisartsen verwijzen patiënten met klachten die duiden op eenzaamheid of geïsoleerd zijn door naar een medewerker van, die de bewoner ondersteunt en stimuleert om naar de mogelijkheden in zijn of haar omgeving te kijken en om deel te nemen aan de samenleving. Dit kan toeleiden naar een activiteit in de buurt zijn, een sportvereniging bezoeken, etc. Jongerenwerkers richten zich met name op gedragsbeïnvloeding door het betreden van de leefwereld van jongeren. Tevens zetten jongerenwerkers zich in ten behoeve van de veiligheid in de wijk. Ze zorgen voor samenhang en bekendheid in de wijk en brengen bewoners in contact met jongeren om het gevoel van onveiligheid te verminderen. Er wordt intensief afgestemd met het nieuwe sociale wijkteam en andere partners Het stedelijk jongerenwerk heeft een belangrijke rol voor jonge moeders en intensieve begeleiding van jongeren. Voor ouders/opvoeders die (nog) niet altijd op eigen kracht de vragen die de opvoeding van de kinderen stelt adequaat kan hanteren, biedt Enschede mogelijkheden voor informatie en het uitwisselen van ervaringen. Dit gebeurt zowel door professionals als door ervaringsdeskundigen. Jaarplan 2015 stadsdeel West 7

9 Opvoedingsondersteuning wordt in alle wijken uitgevoerd. De ontmoetingsgroepen zijn in Boswinkel, Stadsveld en Stevenfenne. Opvoedcursussen, individuele gesprekken met ouders (triple-p) wordt heel gericht ingezet. In de bijlage vindt u de volledige weergave van de resultaat gerichte afspraken die zijn gemaakt tussen het stadsdeelmanagement en. (RGA West 2015) over de te behalen doelen en resultaten in Resultaten 2015 Coördinatie project preventieve aanpak, politie,wjt-team 2015 Analyse en aanpak van hinderlijke /, politie, wjt-team 2015 overlast gevende groepen jongeren 50 jongeren worden tijdens 5 projecten 2015 gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen en te ontplooien. Met 20 jongeren in de leeftijd van jaar worden (sport)activiteiten ontwikkeld, BO, VO, sportcombi functionaris Resultaten 2015 Er komt een pool van stagiaires, vrijwilligers / bewoners en Klim-oppers die door worden ondersteund, aangestuurd en getraind om in de verschillende buurten / wijken activiteiten op te zetten in het kader van ontmoeting en recreatie. Participatie van ouders en vitale ouderen die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van voldoende aanbod door de speeltuinen zal gestimuleerd en ondersteund worden zodat zij een vaste waarde worden voor de speeltuinen., speeltuinen, scholen, power., speeltuinen, bewoners Resultaten 2015 Aan het opstellen van de wijkprogramma s in West en de uitvoering hiervan zal een bijdrage leveren door minimaal 1 medewerker in te zetten voor de verdere implementatie van het wijkplan. Dit zal resulteren in een significant groter draagvlak en onderlinge saamhorigheid in de daarvoor afgesproken wijken / buurten. Zie de bijlage wijkprogramma s voor acties van.,, wijkraden 2015 Resultaten 2015 Huisartsen verwijzen cliënten door naar als er geen sprake is van een zorgvraag. pakt dit contact vervolgens op en pleegt vraaggerichte inzet., wijkteams 2.6 Wijkteams nieuwe stijl Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente integraal verantwoordelijk voor jeugd, werk, inkomen en ondersteuning. Daarmee worden gemeenten verantwoordelijk voor de doelstelling dat jeugd en volwassenen die (tijdelijk) verminderd zelfredzaam zijn, zo veel mogelijk kunnen participeren in de maatschappij en zo veilig en zelfstandig mogelijk blijven wonen. Dit wordt integraal opgepakt, waarbij het netwerk in de wijken verder wordt versterkt, de Jaarplan 2015 stadsdeel West 8

10 participatie wordt vergroot en het aanbod basiszorg (voorheen 1 e lijn) wordt geïntegreerd in de wijkteams nieuwe stijl, zodat doorverwijzing naar de specialistische zorg (voorheen 2 e lijn) geborgd en gestuurd kan worden. De wijkteams gaan een cruciale rol vervullen. Uitgangspunt hierbij is, een breed ingezette professional als wijkcoach die met ruime bevoegdheden de benodigde ondersteuning op weg naar zelfredzaamheid kan bieden. In 2014 is gestart met het inrichten van 9 wijkteams verdeeld over de stad die per 1 januari 2015 in samenwerking met partners in de wijk de nieuwe en overgehevelde taken zullen uitvoeren. In stadsdeel West zijn twee wijkteams gevormd, één voor het gebied Pathmos en Stadsveld en één voor Boswinkel en Boekelo. De wijkteams zijn verantwoordelijk voor: de taken van de oude wijkteams t.a.v. regie op meervoudige problematiek; ambulante begeleiding van jeugdigen met een verstandelijke beperking; indiceren en toegang verlenen tot de 2 e lijns jeugdzorg; ambulante begeleiding van mensen met psychische en psychosociale problematiek; maatschappelijk werk en cliëntondersteuning; vroegtijdige ondersteuning aan kinderen (0-23 jaar) en hun ouders t.b.v. talentontwikkeling; vergroten van opvoedvaardigheden en bevorderen van psychosociale ontwikkeling (voorheen CJG); ambulante hulpverlening; ondersteuning van vindplekken jeugd in de wijk (school, huisarts, sportclub e.d.); de aanpak voor de groep met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Uitgangspunten/resultaten: het wijkteam is een laagdrempelig, herkenbaar en bereikbaar team dat is verankerd in de wijk; bewoners krijgen passende ondersteuning op maat: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig; het wijkteam heeft verbindingen met voorliggende voorzieningen in de wijk zoals scholen, sportverenigingen, welzijnswerk en corporaties. Het komende jaar wordt verder onderzocht hoe deze samenwerking vormgegeven kan worden; het wijkteam heeft een goede verbinding met de basiszorg (bijvoorbeeld huisartsen) en gespecialiseerde zorg (bijvoorbeeld gespecialiseerde jeugdhulp, Mediant); er is een sterke relatie tussen wijkteam en zorgloket. De doorontwikkeling van de wijkteams gaat vanzelfsprekend een grote rol spelen in het jaar Daarbij zal in de loop van het jaar duidelijk worden hoe e.e.a. zich verder ontwikkelt. Vragen over bijvoorbeeld de taken, rollen en verdere professionalisering van het nieuwe sociale wijkteam in interactie met de bewoners in de wijken en hun hulpvraag. Het overhevelen van de taken, verantwoordelijkheden en personeel ten gevolge van de drie transities heeft geleid tot een nieuw samenwerkingsverband tussen de gemeente Enschede en de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen (SMD E-H) wat in 2017 moet leiden tot een definitieve organisatievorm. 2.7 Jij maakt de buurt! De trend is gezet. Steeds meer bewoners willen meer fris groen in hun wijk en komen hiervoor met concrete plannen. Ook initiatieven voor meer cultuur, kunst en veiligheid nemen toe. Daarnaast zijn er veel sociale activiteiten voor ontmoeting, sport en spel die al meerdere jaren goed lopen. Al met al zien we meer variatie in soorten buurtinitiatieven ontstaan. Dit danken we aan twee succesfactoren: meer samenwerking tussen partijen en goede PR. Bewoners, scholen, verenigingen, ondernemers en gemeente weten elkaar steeds makkelijker te vinden voor het realiseren van een prettige en veilige woonomgeving. Aandacht in de media Succesvolle ideeën krijgen aandacht in de media. De grote waarde die de wijkraden en Dorpsraad hechten aan promotie en publiciteit werpt zijn vruchten af. Wat opvalt is dat initiatiefnemers steeds makkelijker de weg naar de schrijvende pers en overige media weten te vinden. Een voorbeeld is een bewonersgroep aan het Josinkmorsplein die hun eigen plan bedacht voor een groen en schoon buurtplantsoen. Ze legden hun activiteiten op video en foto s vast. You tube, de website JijmaaktdeBuurt, TV Enschede en social media zijn populaire kanalen om ervaringen te delen. Ander voorbeeld is het PR-offensief voor 21 maart. Dan is de NL-DOET dag en vindt in de wijk Boswinkel gelijktijdig de opschoondag plaats, wordt de nieuwe buurtmoestuin geopend en het kunstwerk Bloempotten onthuld. De wethouder wordt uitgenodigd en basisschoolleerlingen zaaien de eerste worteltjes. Een promotiefolder ligt klaar om andere bewoners te enthousiasmeren hun idee voor de wijk om te zetten in een concreet plan. De dag biedt een uitgelezen kans voor positieve publiciteit in de media! Jaarplan 2015 stadsdeel West 9

11 Al met al kunnen ook de wijkkrant Zuid-Wester, Huis-aan-Huis, dorpskrant Boekeloos en Buurtkrant Pathmos zich verheugen op veel kopij. In het kort worden onderstaand de verwachtingen voor het jaar 2015 per wijk toegelicht. In de bestedingsplannen 2015, die in april aan de stadsdeelcommissie worden voorgelegd, geven de wijkraden aan waar belangen en prioriteiten liggen in hun wijk. Stadsveld Groene ruimte. In de wijk Stadsveld verwachten we blijvende aandacht voor meer groen en ruimte voor ontmoeting. De positieve ervaringen van bewoners rond het Josinkmorsplein, Bruggertpark, Pinkelplein (nabij de Lindestraat), Zweringweg en B.W. ter Kuilestraat zijn voorbeelden. Hondenuitlaatplekken worden gescheiden van grasvelden. Kinderen kunnen weer veilig en vrij van hondenpoep spelen, en een nieuwe inrichting maakt het mogelijk je buurtbewoners makkelijker te ontmoeten. Op speeltuin t Bruggert tref je een buurtmoestuin aan, en aan de Robersstraat is de aanleg van een volgende buurtmoestuin in volle gang. Cultuur en kunst. Doe je Ding, een aanbod van muziek en dans voor jong en oud gedurende zes weken, startte in het najaar. Het programma krijgt in 2015 een vervolg. Doel is om via rap, dans, theater en muziek (cultuur) een bijdrage te leveren aan meer welzijn. Vooral jongeren in een soms roerige fase van hun pubertijd, hebben hier baat bij. Speeltuin Stadsveld is het thuishonk voor het buurttheater en is sinds enkele maanden Huiskamer van de Buurt. Meer speeltuinverenigingen ondernemen acties voor het faciliteren en organiseren van buurtinitiatieven. Populair zijn ideeën voor het oppimpen van trafokasten naar het voorbeeld van de vrolijke kinderen op Pathmos aan de Willem de Clerqstraat. Sport, spel en ontmoeting. Kidsaerobics voor 4 tot 8 jarigen draait dit jaar voor de vijfde keer. Bewegen voor vrouwen loopt al jaren goed. Ook is er de ontmoetingsgroep (allochtone) vrouwen.. Bewoners aan het Acaciaplantsoen en speeltuin Robinia verzorgen jaarrond activiteiten rond de feestdagen en voor de jongeren zomeractiviteiten en wekelijks een gezonde lunch na schooltijd. Veiligheid. Het wijkverkeersplan voor Stadsveld is opgeleverd, en wordt in 2015 omgezet in een plan van aanpak. De plannen voor meer drainage en de Stadsbeek gaan van start. De verwachting is dat er veel bewoners met nieuwe initiatieven komen. Tot slot gaat Het Wijkgilde, een plan van arbeidsparticipatie, het tweede jaar in. Wijkcontract Stadsveld Gaandeweg zien we steeds meer initiatieven aansluiten bij de doelen van het wijkcontract Stadsveld-Zuid/Stefenvenne Voorbeelden zijn het Wijkgilde (arbeidsparticipatie, talentontwikkeling), actieve bewonersgroepen (organiserend vermogen), buurtplantsoenen herinrichten (schone en veilig leefomgeving). West-Boswinkel In West-Boswinkel neemt het aantal bewonersinitiatieven langzaam toe. De samenwerking tussen de wijkraad, Power, de Europaschool, speeltuin Boswinkel, Ondernemersvereniging Boswinkel en andere partijen in de wijk werkt hierbij heel stimulerend. Resultaten van deze samenwerking zijn al goed te zien. Zo was De Burendag in september, de tweede in zijn soort, een groot succes met ruim 200 bewoners. En gaat dit voorjaar een omvangrijk plan voor verbetering van de verkeersveiligheid rondom de Europaschool van start. De lopende acties voor veiligheid op winkelcentrum Boswinkel maken dat er volop aandacht is voor het thema veiligheid. Belangrijk dit jaar zijn de besprekingen tussen wijkraad West-Boswinkel en wijkraad Bewonersbelangen Wijk 20. om te komen tot één nieuwe wijkraad onder een nieuwe naam. Doel is bundeling van de krachten en extra impuls geven aan meer bewonersbetrokkenheid en realisatie van bewonersinitiatieven. Ook in West-Boswinkel sluiten steeds meer initiatieven aan bij de doelen van het wijkprogramma West-Boswinkel Voorbeelden zijn de acties voor meer veiligheid, de wekelijkse schoonmaakacties van de Jeu de Boulesvereniging met leerlingen van de Europaschool, de kidsclub en Zumbalessen (eigen kracht bewoners). Wijk 20 Naast de besprekingen met wijkraad West-Boswinkel over de vorming van één nieuwe wijkraad voor heel Boswinkel staat 2015 in het teken van de ontwikkeling van een stukje nieuwe wijk. Het biedt kansen voor nieuwe burencontacten en eigen ideeën voor een duurzame leef- en woonomgeving. De moestuin die is verdwenen door de sloop krijgt een nieuwe plek in de wijk, met de bedoeling door te groeien naar nog meer buurtmoestuin en mogelijkheden voor het verbouwen van je eigen groenten. Jaarplan 2015 stadsdeel West 10

12 De sport- en beweegactiviteiten voor vrouwen en kinderenzijn overgenomen door Sportlust, Het is een royaal aanbod van meerdere keren sport per week, hiermee creëren we continuïteit en hebben we in een sportvereniging in de wijk. De eetsoos voor ouderen, computer- en fotoclubs, een groot wijkfeest en kinderactiviteiten; ook in 2015 voor ieder wat wils. De wijkraad ziet buurthuis t Ni-je Terphoes hierbij als onmisbaar thuishonk. Het aantal activiteiten in t Nije Terphoes zijn in 2014 gestegen en in 2015 wordt onderzocht of deze wijkvoorziening zijn huidige functie kan behouden na 1 oktober 2015.Tot slot voert de Stichting STAVOBOS de financiële administratie van het wijkbudget. Pathmos In Pathmos wordt volop gebruik gemaakt van het wijkbudget. Het hele jaar door komen bewoners met ideeën. Afgelopen jaar zijn er een kleine twintig ideeën ingediend, veelal sociale activiteiten voor jong en oud. Voorbeelden zijn het oppimpen van trafohuisjes, waarbij leerlingen van obs Het Pathmos een grote rol hebben. Zomers is er het Pathmos zomerfeest en eenmaal per 14 dagen de Pathmos markt. Deze markt stelt vooral ouderen in staat hun boodschappen op Pathmos te doen en anderen te ontmoeten. In 2015 wordt de PathmosPlaza gerealiseerd! Dit initiatief draagt bij aan ontmoeting en binding tussen wijkbewoners en geeft kinderen dichtbij huis meer sport- en speelmogelijkheden. Ook op Pathmos wordt dit jaar begonnen met onder meer de aanleg van de Stadsbeek. Boekelo en Usselo Het afgelopen jaar stond in het teken van de verdere ontwikkeling van het Dorpsplan+. Het Dorpshart is opgeleverd en de opening van het nieuwe sportcomplex is gerealiseerd. Net voor het einde van 2014 heeft de oplevering van de Multifunctionele Accommodatie (MFA De Zweede) plaatsgevonden. In 2015 wordt de MFA officieel geopend. Het Bleekerijplein wordt in 2015 aangelegd en het ligt in de bedoeling een aansluiting op het inmiddels gerealiseerde Dorpshart te maken. Het dorpsbudget Boekelo zal ook in 2015 worden ingezet voor (co-) financiering van initiatieven uit de dorpsgemeenschap. Buurtkring Usselo investeerde in 2014 onder meer in de aankleding van de TIP locatie met plantenbakken, AED cursussen en zal ook in 2015 onder meer recreatie en een speeltoestel voor kinderen financieel ondersteunen. Wijk overstijgende initiatieven Voor wijk overstijgende initiatieven kan men ook in 2015 aankloppen bij de commissie initiatiefkracht, die bestaat uit de voorzitters van de wijkraden en Dorpsraad. In 2014 is onder andere bijgedragen aan Gluren bij Culturen, aan een nieuwe opmaaksoftware voor de wijkkrant De Zuid-Wester, de voedselbank en Burger voor Burgers; vrijwilligers verzorgen een doorlopend creatief programma in verzorgingstehuizen voor bewoners met een lichte lichamelijke en/of geestelijke beperking. Bewoners aan de slag met de Wijkbeheerplannen Binnen de campagne Jij maakt de Buurt! vallen ook de wijkbeheerplannen, die vanuit Stadsdeelbeheer samen met bewoners en ondernemers in wijken worden gemaakt en uitgevoerd. In een wijkbeheerplan zijn de wensen en behoeften van bewoners om de openbare ruimte in hun buurt groen, schoon en veilig te houden leidend. In het wijkbeheerplan staan de concrete acties voor de komende vier jaar. De wijkbeheerplannen Ruwenbos, West- Boswinkel, Bruggert, Stevenfenne en Stadsveld-Zuid zijn in uitvoering. In 2015 gaan bewoners samen met partners en gemeente verder aan de slag met het uitvoeren van projecten uit de wijkbeheerplannen. Jij maakt de buurt schoon In het voorjaar en najaar worden samen met bewoners en bedrijvenbewoners opschoondagen georganiseerd in buurten en dorpen in Enschede-West. Alle bewoners en bedrijven worden uitgenodigd om mee te doen aan deze opschoondagen. De opschoondagen worden al een aantal jaren in alle wijken en dorpen in West georganiseerd en veel bewoners doen mee. De wijkbeheerplannen en opschoondagen geven een sterke impuls aan meer betrokkenheid van bewoners bij de leefbaarheid van hun buurt. Veranderen en bezuinigen Openbare Ruimte In 2015 verandert het onderhoud van de openbare ruimte door noodzakelijke bezuinigingen. Het gaat dan om onder andere: Minder maaien van de gazons. Hierdoor wordt de helft van al het gazon lang gras. Ook in het buitengebied wordt minder vaak gemaaid; Blad van bomen en struiken blijft langer liggen; Deze veranderingen worden de komende tijd zorgvuldig uitgewerkt en voorbereid. Waar mogelijk doet de gemeente dit samen met bewoners, bedrijven en instellingen. Ook zetten we bij het beheer en onderhoud van Jaarplan 2015 stadsdeel West 11

13 riolering en wegen net als de voorgaande periode in op risico gestuurd beheer: we vervangen alleen nog riolering of wegen als dit vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is. Dit vanuit het door de raad vastgestelde Wegenbeleidsplan en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) U leest alle informatie over deze veranderingen op: Jaarplan 2015 stadsdeel West 12

14 3. Wijkprogramma West- Boswinkel In een drietal interactieve bijeenkomsten zijn in 2013 met ODBS Europa, de wijkraad, Domijn, De Woonplaats, Ondernemingsvereniging Boswinkel,, Power Royael, SMD E-H, Wijkteam, Politie, Stadsdeelbeheer, het Arbeidsmarktoffensief en Stadsdeelmanagement West gezamenlijk de vijf belangrijkste opgaven in de wijk voor de komende 5 jaar opgesteld. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in een wijkcontract en allen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming hebben hieronder hun handtekening gezet. Daarmee is de richting bepaald voor de ontwikkelingen in de komende vijf jaren en maken we gezamenlijk jaarlijks concrete afspraken voor het komende jaar. Acties Wijkprogramma West-Boswinkel 2015 Doelstelling 1 Optimaal gebruik maken van de voorzieningen in de wijk door het verbinden van alle betrokkenen (scholen, speeltuin, ouderen, jongeren etc.) helemaal gericht op participatie. Totaaloverzicht van activiteiten, voorzieningen etc. in de wijk bijhouden en gebruiken om te verbinden/door te verwijzen Sociale kaart opstellen, vormgeven, bijhouden en communicatie (Stedelijk) Aansluiting houden vanuit de wijk. Uitbreiden en verbreden van activiteiten vanuit eigen kracht bewoners - Wervingsfolder nieuwe initiatieven wijkbudgetten - Bingo bij de speeltuin eigenaar van de actie) WZW SES SES, Speeltuin Boswinkel, ODBS Europa,Brede School Power, wijkteam, SES, Speeltuin Boswinkel, ODBS Europa, Brede School Power, SES, Speeltuin Boswinkel, Brede School, Power, 3e kw 1 e kw 2 e kw Activiteiten in voorzieningen gericht op verhoging saamhorigheid - Power in voorzieningen - Ontmoetingsactiviteiten Power SES, Speeltuin Boswinkel,, Power KidsRun Combinatiefunctionarissen Scholen, Enschede Marathon Het aanbod van sport- en Combinatiefunctionarissen Scholen, Richard spelactiviteiten op de Plaza s Krajicek Foundation, 2 e kwartaal Jaarplan 2015 stadsdeel West 13

15 handhaven en uitbreiden, zodat een grotere groep kinderen met een veelzijdiger aanbod bereikt wordt. Daarbij ook gebruikmaken van aanbod van meerdere sportverenigingen. Onderzoeken mogelijkheden realisatie klimwand Krajicek Plaza Renovatie sportveld Krajicek Plaza Uitbouwen Krajicek-sportclub op het Krajicek Plaza Inzet en begeleiding van ROCstudenten * Johan Cruyff Foundation talentcoördinator ODBS Europa,, 2 e kwartaal combinatiefunctionaris 2 e kwartaal Combinatiefunctionarissen combinatiefunctionarissen Scholen, Richard Krajicek Foundation ROC, Coördinator talentonwikkeling 1 e en 2 e kwartaal Doelstelling 2 Door ontwikkelen van eigen kracht van bewoners. Activiteiten voor de wijk doen en organiseren. Activiteiten gericht op dynamische samenwerking tussen bewoners en professionals, zodat er ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen en plannen. eigenaar van de actie Alle partijen 2015 Initiëren en ondersteunen bewonersinitiatieven voor de wijk en verhogen van betrokkenheid bij/deelname in de Wijkraad Wijkraad,,Power Wijkraadvergaderingen in andere vorm aanbieden Vormgeven Matchen vraag en aanbod bewoners - Bewonersactie - Matchavond Eigen kracht van bewoners ontwikkelen door aanbieden van Educatie Welkomstdienst opzetten. Bewoners heten nieuwe bewoners welkom en bieden informatiemap aan van de wijk Wijkraad / West Alle partijen VUE,, Wijkteam, Power, Domijn, De Woonplaats,Wijkraad 1 e kwartaal 1 e kwartaal 2e kw Doelstelling 3 Het winkelcentrum is de ontmoetingsplek voor ondernemen en werk voor West-Boswinkel. Wijkbraderie met daaraan gekoppeld een ondernemersavond Ondernemersavond, kennismaken en uitwisseling vacatures, werkaanbodzuil etc. eigenaar van de actie) Ondernemingsvereniging Boswinkel Ondernemingsvereniging Boswinkel Alle partijen in de wijk Economie & werk Economie & Werk 2e kw 2 e kw. Verbinding zoeken met jongeren Ondernemingsvereniging Economie & Werk 2e kw Jaarplan 2015 stadsdeel West 14

16 (vakantiewerk) en werkloze volwassenen in de wijk. Inzichtelijk maken per doelgroep (eigen kracht naar werk, via leeren werktrajecten naar werk en maatschappelijke participatie) wat is er gerealiseerd en wat moet er nog gedaan worden. Uitbreiding winkelcentrum Boswinkel Initiatiefnemer onderzoekt of huidige plannen haalbaar zijn. Gemeente ondersteunt hierin Boswinkel Economie & Werk Wijkteam 3 e kw Initiatiefnemer PMBE 2 e kw PMBE Initiatiefnemer 2 e kw Doelstelling 4 Er staat een zorgstructuur, waarbij wijkteam en (ondernemende) bewoners ingezet worden om psychische en financiële problemen van wijkgenoten adequaat op te lossen. Communicatie naar bewoners over zorgstructuur (wijkteam, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, formulierenbrigade etc.), Inloopspreekuur elke dag, en aansluiten bij bestaande inloopmomenten in de wijk eigenaar van de actie Wijkteam, Woningcorporaties, ODBS Europa Signalerende en doorverwijzende taak van woningcorporaties bij psychische en financiële problematiek Activiteiten gericht op bevorderen van doorverwijzing en signalering dmv netwerkbijeenkomsten voor werkers in de wijk. Doel: elkaar leren kennen en samenwerking. Inventarisatie van zorgaanbieders in de wijk, samenwerking versterken en verbindingen leggen Eigen kracht van bewoners versterken en inzetten op gebied van zorg, hen daarbij ondersteunen bv door educatie aan te bieden. Domijn, De Woonplaats Wijkteam, Politie, doorlopend Wijkteam Woningcorporaties Wijkteam, 3 e kw Wijkteam,, VUE, bewoners 3 e kw Doelstelling 5 West-Boswinkel is schoon, heel, leefbaar en veilig, ondanks de bezuinigingen. Acties Wijkbeheerplan Ruwenbos en West-Boswinkel eigenaar van de actie Bewoners Opstellen flyer met verzoek melden drugs- en alcoholoverlast Politie woningcorporaties, 1 e kw Jaarplan 2015 stadsdeel West 15

17 NL Doet Boswinkel Wijkraad 1e kw - Opschoondag - Opening moestuin - Opening Pleintjespark Opschoonochtend Winkelcentrum Ondernemings- 3 e kw Boswinkel vereniging Inbraakpreventieproject Veiligheid/Politie Wijkraad, 1 e kw Controle op illegale storting Twentemilieu ondergrondse containers Zwerfvuil ruimen Krajicek Plaza en ODBS Europa, Jeu de omgeving en uitbreiding naar andere gebieden. Boulesvereniging L Europe, Wijkraad met bewoners in gesprek Wijkraad over deze doelstelling bij activiteiten in de wijk Verkeersveiligheid ODBS Europa ODBS Europa Politie, Verkeer - Uitvoering fase 1,, 2 e kw - Draagvlak en financien fase 2 Wijkraad 4 e kw Leefregels in en rondom de Domijn Domijn torenflats Voorkomen ongedierte Domijn Twente Milieu Verkeersveiligheid Politie Jaarplan 2015 stadsdeel West 16

18 4. Wijk 20 Voor Wijk 20 zijn in 2015 de volgende doelen en acties gepland Herstructeringsprogramma Oost-Boswinkel Besluitvorming voorlopig Ontwerp en realisatieovereenkomst. eigenaar van de actie) De Woonplaats/ PMBE,, Wijkraad wijk 20, Bewonerscommissie 1 e kw Bestemmingsplan voorbereiden. 2 e kw Opstarten woonprogramma (ontwerpsessies) 2 e kw Keuzesessies met terugkeerders en toekomstige bewoners. 3e kw Bestemmingsplan procedure doorlopen (volgende fase). 4 e kw Vergunningentraject. Slopen Bouwwerkzaamheden 4 e kw 4 e kw 2015 Voorbereiding herstructureringsplannen - Sociaal plan voor eengezinswoningen gaat in werking per 1 januari Voorbereiding besluit portiekflats Ons Huis Wijkraad wijk 20 PMBE, 2015 Samenwerking met Wijkraad West-Boswinkel Wijkraad Wijk20 Wijkraad West-Boswinkel 2015 Groei wijkraad Wijkraad Wijk Belangenbehartiging behoud Ni-je Terphoes en activiteiten Wijkraad wijk20,,woonplaats, Bewonerscommissies 2015 Jaarplan 2015 stadsdeel West 17

19 Kotmanpark-Cromhoffbleek Bouw Van der Valk GEM Zuiderval Van der Valk,,, Aanleg wateropvang Cromhoffpark GEM Zuiderval 3 e kwartaal Jaarplan 2015 stadsdeel West 18

20 5. Wijkprogramma Stadsveld-zuid/ Stevenfenne In een interactief en gezamenlijk proces is in de 2 e helft van 2013 het wijkprogramma Stadsveld Zuid / Stevenfenne opgesteld voor de jaren Hiervan is een apart wijkcontract gemaakt wat door alle participanten is ondertekend. In het wijkprogramma zijn 5 doelen beschreven waaraan de komende 5 jaar door alle ondertekenaars hard aan gewerkt gaat worden. Hieronder worden de acties voor de jaarschijf 2015 beschreven en waar de gemeente, school, speeltuinen, SES,, SMD- EH, politie, woningcorporaties, wijkraad en ondernemers zich aan verbinden. Doelstelling 1 Doorontwikkelingen Hart van Stadsveld / winkelcentrum tot een belangrijke Sociaaleconomische motor van de wijk. Renovatie en nieuwbouw complex van DC Vastgoed aan de Wethouder Nijhuisstraat eigenaar van de actie) DC Vastgoed PMBE, 2015 Herinrichting van de openbare ruimte in de Weth. Nijhuisstraat Invulling van de openstaande winkels in de winkelplint in Nieuwbouw de Lienen Continueren winkeliers- / ondernemers- vereniging Stadsveld. Opstarten van KVO in Hart van Stadsveld. Opstellen van een sociale kaart van alle betrokken partijen in de wijk en inzichtelijk maken wie doet wat en wat heeft elke partij te bieden. 2 e kw Richter Winkeliers Ondernemersvereniging Stadsveld Ondernemersvereniging Stadsveld Ondernemers in WC Stadsveld; AH, Emté, Dirk v.d. Broek, detailhandelondernemers,, AH, Emté, Dirk v.d. Broek, Richters, DC Vastgoed,,, Centrum voor criminaliteit en veiligheid 3 e kw - 4 e kw Programma E&W Alle partijen 2 e kw. Jaarplan 2015 stadsdeel West 19

Jaarplan 2014. Enschede-West

Jaarplan 2014. Enschede-West Jaarplan 2014 Enschede-West Stadsdeelteam Enschede-West Februari 2014 Voorwoord Op 4 december 2013 hebben we met wijkraden, dorpsraad, gemeenteraadsleden, medewerkers van onze maatschappelijke partners

Nadere informatie

1 Jaarrapportage Jaarplan 2014 Stadsdeel West Januari t/m december 2014

1 Jaarrapportage Jaarplan 2014 Stadsdeel West Januari t/m december 2014 2. Stadsdeel West algemeen 2.1 Extra aandacht voor risicojongeren Acties: 1. De effectieve aanpak van de verschillende risicogroepen vraagt een niet aflatende professionele aandacht; 2. Er is sterke behoefte

Nadere informatie

Stadsdeel West December 2014 RGA 2015

Stadsdeel West December 2014 RGA 2015 Stadsdeel West December 2014 RGA 2015 Inleiding De RGA 2015 is, net zoals de voorafgaande jaren, tot stand gekomen in nauw overleg met het stadsdeelmanagement West. De RGA West maakt onderdeel uit van

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

1 Halfjaarrapportage Jaarplan 2014 Stadsdeel West Januari t/m juni 2014

1 Halfjaarrapportage Jaarplan 2014 Stadsdeel West Januari t/m juni 2014 2. Stadsdeel algemeen 2.1 Extra aandacht voor risicojongeren Acties: 1. de effectieve aanpak van de verschillende risicogroepen vraagt een niet aflatende professionele aandacht; 2. er is sterke behoefte

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Focus op kwetsbare bewoners, kwetsbare jeugd/jongeren en bewoners met een (participatie) beperking.

Focus op kwetsbare bewoners, kwetsbare jeugd/jongeren en bewoners met een (participatie) beperking. 2.5 Inzet Alifa Focus op kwetsbare bewoners, kwetsbare jeugd/jongeren en bewoners met een (participatie) beperking. In de RGA 2014 is met Alifa afgesproken dat bij de inzet uitgegaan wordt van de volgende

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september Y.M.F. Noordman - te Pas

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september Y.M.F. Noordman - te Pas POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september 2017 1700098005 Y.M.F. Noordman - te Pas UW BRIEF

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland 4 februari 2016 Thema: Hoe kunnen wij een stevigere sociale samenwerking en effectieve zorg in de wijk bevorderen? Op 4 februari 2016 werd een netwerkborrel

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016

Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016 Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016 Agenda 16:00 Opening, welkom 16:10 Toelichting op ambitie en vraagstelling 16:40 Vragen 17:40 Vervolgstappen 18:00 Afsluiting Mededelingen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak)

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) 19 september 2013 Dick Laan, sr adviseur Informatievoorziening Soc. Domein, Gemeente Enschede Aanleiding Ontzorgen en normaliseren Benutten talenten en eigen kracht

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1. Inleiding. 2 Onderdelen (afdelingen) 2.1 Buurtbemiddeling. 2.2 Buurtpreventie Breda

1. Inleiding. 2 Onderdelen (afdelingen) 2.1 Buurtbemiddeling. 2.2 Buurtpreventie Breda Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2 Onderdelen (afdelingen/projecten)... 3 2.1 Buurtbemiddeling... 3 2.1.1 Doelen en resultaten... 3 2.1.2 Acties... 3 2.1.3 Samenwerkingsverbanden... 3 2.2

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Sociaal programma. Boschveld

Sociaal programma. Boschveld Sociaal programma Boschveld Inhoud Terugblik en Sociale visie Stand van zaken Speerpunten en inzet 2012 2013 en verder Terugblik 2007-2011 2005 masterplan 2007 sociale visie Integraal wijkplan 2010 Sociale

Nadere informatie

CONCEPT STEDELIJK PLAN. Amersfoort

CONCEPT STEDELIJK PLAN. Amersfoort CONCEPT STEDELIJK PLAN Amersfoort Amersfoort, 9 november 2016 INLEIDING De gemeente Amersfoort werkt wijkgericht, met als basis een wijkplan en stedelijk plan. In de plannen beschrijven we de doelen en

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Lokale oplegnota. Vitale coalities 2013-2016

Lokale oplegnota. Vitale coalities 2013-2016 Lokale oplegnota Vitale coalities 2013-2016 Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Enschede 2013-2016 1 1 Aanleiding Een goede gezondheid is waardevol voor het individu en voor de samenleving. Mensen met een

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem In Haarlem vond de tweede regionale bijeenkomst van het project Preventie in de Buurt plaats. Professionals vanuit de publieke

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Uitgevoerd door Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht Initiatieven

Nadere informatie

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE)

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE) Wijkplan Veens Riad Agarroud Willemieke Koudijs Simone de Vreede Monique ter Beeke (MEE) Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Wijk West 3 Wijkster 3 Team West 3 Bewonersparticipatie 4 Wijkplatforms 4 Buurtpreventie

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Participatie Oost Boswinkel versie

Participatie Oost Boswinkel versie Bijlage 6 Participatie Oost Boswinkel versie 0.4 02-02-2017 Inleiding De wijk Oost Boswinkel wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. Er zijn twee verhuurders, de Woonplaats en Ons Huis. Globaal is de wijk

Nadere informatie

MO grp_brochure def.indd :06

MO grp_brochure def.indd :06 S ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel voor degene die hulp kreeg.

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet

GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet Inleiding De gemeente Hellendoorn heeft vijf woonservicegebieden ingesteld: 1. Marle, Daarle, Daarleveen 2. Nijverdal Noord, Hulsen 3. Nijverdal

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015 Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in de buurt 2 TYMPAAN 20 mei 2015 De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor ontmoeting in de buurt, want: 3 Je kunt er altijd

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

De lokale verbinding JOGG en GIDS

De lokale verbinding JOGG en GIDS De lokale verbinding JOGG en GIDS Studiedag Gezond in 3 november 2016 Wat is ook alweer het verschil tussen JOGG en GIDS? Wat doen gemeenten die zowel JOGG als GIDS zijn? Voorbeelden: Nuth, Weststellingwerf,

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Onderwijs en de gemeente Oldebroek werken nauw samen aan een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen. Preventie ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal 2 Taakuitbreiding gemeenten Gemeenten krijgen een

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Wijkarrangementen en wijkteams. Welkom. Op het programma. Waarom wijkgericht werken? Wat bereik je met wijkgericht arrangeren?

Wijkarrangementen en wijkteams. Welkom. Op het programma. Waarom wijkgericht werken? Wat bereik je met wijkgericht arrangeren? Wijkarrangementen en wijkteams Welkom Congres Van AWBZ naar Wmo 20 januari 2014 Kennismaking met Deelnemers aan deze sessie Selma Nijhof, implementatiemanager sociale teams gemeente Venlo Hilde van Xanten,

Nadere informatie

Een jongerenruimte in Hapert!

Een jongerenruimte in Hapert! Een jongerenruimte in Hapert! Doelstelling: Het bewerkstelligen van maatschappelijke participatie van jongeren door middel van het aanbieden van een plek aan jongeren in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Beleidsvisie SWW

Beleidsvisie SWW Beleidsvisie SWW 2017-2018 Aanleiding De ontwikkelingen in het sociale domein gaan snel en dit vraagt van de SWW dat voortdurend wordt gekeken of het beleid nog voldoende actueel is. Met deze beleidvisie

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio West-Brabant Oost Oktober 2012 Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

Het belang van anders

Het belang van anders Het belang van anders 1 Perspectief Zutphen Zutphen Ontstaan Perspectief Zutphen Kengetallen Maatschappelijke opgaven Welzijn nieuwe stijl Aanpak Waar staan we nu Leren leren 2 Compact stadje aan de IJssel

Nadere informatie