Jaarplan Enschede-West

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015. Enschede-West"

Transcriptie

1 Jaarplan 2015 Enschede-West Stadsdeelteam Enschede-West Januari 2015

2 Voorwoord Op 18 november 2014 hebben we in speeltuin Stadsveld met veel betrokkenheid en betrokkenen, tijdens een gezamenlijke maaltijd, de aandachtsgebieden voor 2015 in stadsdeel West besproken. Aan tafels per wijk / dorp hebben we met raadsleden, wijk-/dorpsraad, maatschappelijke partners, stadsdeelmedewerkers de specifieke speerpunten besproken en aangevuld. Die zijn genoteerd op gekleurde A4 s, waarvan de afbeeldingen in dit jaarplan zijn opgenomen. De durfals Raymond, Vic en Hans Maarten hebben er zelfs op het podium een rap-battle over gedaan!! De input van 18 november, de statistische wijkanalyses van I&O-research en de jaarrapportage 2014 vormen de uitgangspunten voor dit jaarplan. Voor Stadsveld-Zuid/Stevenfenne en West-Boswinkel zijn daar uiteraard ook de in 2013 opgestelde wijkprogramma s voor gebruikt. Zoals gebruikelijk zijn in dit plan per wijk / dorp de acties voor 2015 opgenomen. Daarin is een viertal rode draden te ontdekken die voor geheel Stadsdeel West gelden: Er is een grote noodzaak om de participatie van alle inwoners in West actief verder te stimuleren. Vereenzaming en isolement van bewoners moet worden gesignaleerd en voorkomen; De vele voorzieningen en activiteiten in stadsdeel West zijn nog lang niet overal bij iedereen bekend, terwijl daar juist een belangrijke impuls van uitgaat om iedereen te laten meedoen. Dat moet in 2015 beter op de kaart worden gezet; Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Aandacht voor de opgroeiende jeugd in West, zowel vanuit IKC s en Voortgezet Onderwijs als vanuit de sportplaza s en het jongeren werk; De 3 grote transities worden vanaf 2015 effectief en leiden ook tot nieuwe verhoudingen tussen de samenwerkingspartners. Zij zorgen gezamenlijk voor een adequate infrastructuur om de inwoners van Stadsdeel West te bedienen. Het was mooi om na de gemeenteraadsverkiezingen in Stadsdeel West terug te keren en voort te kunnen zetten waarmee de afgelopen jaren is gestart. Daarbij heb ik bij diverse gelegenheden mogen ervaren welke betrokkenheid en kracht er in de wijken, buurten en dorpen zit. Daar wil ik graag mijn steentje aan blijven bijdragen. Ik roep iedereen op om de kansen die zich voordoen aan te grijpen en samen de schouders er onder te blijven zetten, zodat we de leefbaarheid en veiligheid in onze wijken, buurten en dorpen verder kunnen ontwikkelen. Goodgoan! Patrick Welman Stadsdeelwethouder Enschede-West Jaarplan 2015 stadsdeel West 1

3 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Duurzaam, samen, sterker De koers voor Stadsdeel West Extra aandacht voor risicojongeren Veiligheid en inzet Politie Talentontwikkeling in West Brede school West Inzet Wijkteams nieuwe stijl Jij maakt de buurt! 9 3. Wijkprogramma West-Boswinkel Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling Wijk Wijkprogramma Stadsveld-zuid/Stevenfenne Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling t Zwering/ t Bruggert/ Stadsveld-Noord/ Elferink-Heuwkamp Pathmos Boekelo / Usselo / Twekkelo Overige fysieke projecten Lijst met afkortingen 34 Jaarplan 2015 stadsdeel West 2

4 Inleiding Voor u ligt het jaarplan met een uitwerking van de doelen en activiteiten die met vele betrokken partijen en organisaties in de wijken en dorpen zijn afgesproken voor Op basis van wijkanalyses en de beelden en plannen van wijkbewoners, partners en ondernemers zijn bouwstenen voor het jaarplan aangedragen en prioriteiten aangegeven. Die hebben, samen met de opbrengst van de jaarplansessie op 18 november 2014, geleid tot dit concrete jaarplan. In het jaarplan 2015 zijn opgenomen: een korte notie over duurzaam, samen, sterker en de koers van 2015 in de stadsdelen; een beschrijving van stadsdeel West en de stadsdeel brede speerpunten voor 2015;. Voor West Boswinkel en Stadsveld-Zuid/Stevenfenne een samenvatting van de doelen en acties uit de wijkcontracten Die meerjarige programma s zijn tot stand gekomen en ondertekend door bewoners, ondernemers, scholen, wijkraden, speeltuinen, corporaties, politie, wijkteam, Power en. Voor 2015 zijn concrete acties benoemd. Voor de overige wijken en het dorp zijn jaarplannen gemaakt. Voor alle gebieden; de activiteiten en projecten die in 2015 moeten leiden tot de aangegeven resultaten. De cyclus van de wijkprogramma s zal door een impuls op stadsdeelsgewijs werken vanaf 2015 gekoppeld worden aan de gemeentelijke begroting. Aansluitend hierbij zal in het kader van de verantwoording een jaarlijkse eindrapportage worden gemaakt, die aan de stadsdeelcommissie West wordt voorgelegd. In dit jaarplan vermelden we als eerste de stadsdeel brede thema s, daarna gaan we in op de doelstellingen en activiteiten per wijk. We focussen hierbij vooral op de specifieke doelen per wijk, naar aanleiding van de inbreng van de partners en wijkanalyses. Jaarplan 2015 stadsdeel West 3

5 Duurzaam, samen, sterker! In het Enschedese coalitieakkoord van 2014 is de ambitie uitgesproken een impuls te geven aan de wijkgerichte aanpak, waarbij de stadsdelen de basis vormen. Samen met bewoners, organisaties, partners en gemeente werken we aan de opgaven van de wijk. Het is belangrijk dat vanuit de gemeente initiatieven uit de wijk optimaal worden gefaciliteerd, zodat ze een bijdrage leveren aan de wijkdoelen en steeds meer mensen met initiatieven willen komen. Om nog beter vanuit de gemeente te kunnen aansluiten bij de wijkopgaven en de initiatieven in de wijk wordt binnen de gemeente gewerkt aan een nieuw basismodel stadsdeelsgewijs werken. De bedoeling is dat het eerste deel van het basismodel begin 2015 gerealiseerd is. Met dit basismodel willen we ook het proces voor de totstandkoming van de wijkprogramma s herijken. We streven hierbij naar uniformiteit in het proces met ruimte voor maatwerk in de wijken. Ook wordt hierin vastgelegd hoe we tot (wijk)implementatieplannen voor het nieuwe budget Burgerkracht kunnen komen. Daarnaast is de wijkbegroting een belangrijk onderdeel van het nieuwe basismodel stadsdeelsgewijs werken. Hiermee sluiten we aan bij de vraag van bewoners om inzichtelijk te maken welke bedragen in de wijk geïnvesteerd worden. De wijkbegroting zal stap voor stap ontwikkeld worden, hierbij dient de buurtbegroting van het stadsdeel Oost van Amsterdam als voorbeeld. Vanwege de ontwikkeling van een nieuw basismodel hebben we, in samenspraak met bewoners en partners, een wat eenvoudiger proces doorlopen om te komen tot het jaarprogramma In 2015 voeren we nieuwe wijkanalyses uit en stellen we nieuwe wijkprogramma s op met een doorlooptijd van 4 jaar De koers voor 2015 De komende periode is duurzaamheid het sleutelwoord, sociaal, economisch, financieel en op het gebied van leefomgeving. Door de bezuinigingsmaatregelen moeten er keuzes worden gemaakt. De inzet van de gemeente gaat uit van de volgorde: zelfredzaamheid, samenredzaamheid en professionele hulp. Dat betekent onder meer dat bewoners in beginsel zelf de verantwoordelijkheid hebben voor hun gezondheid en welzijn. Daarnaast kan de omgeving (familie, vrienden, buren, vrijwilligers) helpen. Professionele hulp is beschikbaar en dichtbij voor mensen die het zelf of samen niet redden. Ook in stadsdeel West moeten we keuzes maken voor de besteding van inzet en middelen. Op basis van de wijkanalyses en wijkprogramma s die in 2014 gemaakt zijn blijkt waarop de inzet voornamelijk gericht zou moeten worden. Jaarplan 2015 stadsdeel West 4

6 2. Stadsdeel West Enschede-West is het stedelijke gebied dat wordt begrensd door het spoor (noordelijk), de Parkweg / Pathmossingel / Getfertsingel, Zuiderval, de rijksweg A35 en de gemeentegrens (westelijk). Enschede-West omvat de wijken Stadsveld - met de buurten t Zwering, Stadsveld-Noord, t Bruggert, Elferink-Heuwkamp, Stadsveld-zuid en Stevenfenne- Pathmos, Boswinkel met de buurten Cromhoff Bleek, Kotman, Oost-Boswinkel, Ruwenbos, de dorpen Boekelo, Usselo en Twekkelo en bedrijfsterreinen het Havengebied, De Marssteden, Josink Es en de Usseler Es. Enschede West is een gevarieerd gebied met een kleine inwoners en een groot buitengebied. Door zijn diversiteit in woonmilieus voor alle lagen van de bevolking en de vele verschillende nationaliteiten heeft dit stadsdeel veel te bieden. Het uitgestrekte, waardevolle buitengebied van Twekkelo, Usselo en Boekelo, is daarnaast een belangrijke kwaliteitsfactor. De leefbaarheid in het hele stadsdeel is door de bank genomen goed en heeft zich over het geheel genomen de afgelopen jaren verbeterd, al zijn er wel duidelijke verschillen per wijk. In West spelen verschillende ontwikkelingen: Het herstructureringsproces in de wijk Oost-Boswinkel krijgt steeds meer vorm, waarbij de sloop van de eerste woningen in het najaar van 2014 is gestart. De hoge werkloosheid en zorgvraag maken het noodzakelijk dat, na het aflopen van het project PS: Doen, er ook in 2015 nadrukkelijk wordt ingezet op participatie, activering en de zorgstructuur. Dit zal gebeuren door de totstandkoming van twee sociale wijkteams en het versterken van burgerkracht. Dat geldt ook voor de preventieve jongerenaanpak waarmee in 2013 is gestart. De aanpak is geoptimaliseerd en de aanpak wordt integraal onderdeel van de Wijkteams. Een ander stadsdeel-breed speerpunt is de talentontwikkeling van de jongere wijkbewoners. Het jaar 2015 zal in het teken staan van de implementatie van de 3 decentralisaties en worden de effecten zichtbaar van de aangekondigde bezuinigingen op welzijnswerk en participatie. Kortom het wordt weer een spannend jaar! 2.1 Extra aandacht voor (risico)jongeren Per 1 januari 2015 worden de projectmatige activiteiten in het kader van een integrale aanpak voor risicojongeren in West, voortgezet en geborgd in het reguliere werk van de wijkteams. De activiteiten zijn inmiddels geïntegreerd in de werkvorm binnen de wijkteams. Daarbij wordt gekozen voor 2 werkvormen: een Wijkjongerenteam als operationeel overleg van alle professionals die direct met de jongerengroepen werken (wijkcoach, jeugdagent, jongerenwerker, verslavingszorg) en een Weegtafel als besluitend gremium waarin wordt besloten over de te nemen interventies. In 2015 is er een viertal belangrijke aandachtspunten: 1 de effectieve aanpak van de verschillende risicogroepen vraagt een niet aflatende professionele aandacht; 2 er wordt in 2015 gebruik gemaakt van het systeem van de wijkteams als één informatiesysteem waarin, binnen het convenant t.a.v. privacy, de gegevens van groepen en jongeren voor alle partijen snel benaderbaar zijn; 3 Wijkjongerenteam en Weegtafel zijn nauw aangesloten op elkaar; 4 de ouders van de jongeren en mogelijk buurtbewoners van overlast gevende locaties moeten we blijven betrekken bij het oplossen van het probleem. Daarnaast is het belangrijk met het jongerenwerk in te zetten op de talentontwikkeling van alle jongeren. Het jongerenwerk richt zich zowel op individuele ontplooiing en talentontwikkeling, als op binding met de samenleving (burgerschapsvorming). Het jongerenwerk ondersteunt jongeren in het ontwikkelen van hun persoonlijke en sociale competenties en maakt jongeren bewust van gewenst gedrag en stimuleert de ontwikkeling daarvan. Verder worden jongeren gestimuleerd om zich in te zetten ten behoeve van de buurt of andere jongeren. Zo wordt vanuit alle systemen rondom een jongere (thuis, via o.a. ouderbetrokkenheid, school en straat/buurt ) ingezet op talentontwikkeling en kan er, door samenwerking, indien nodig zo vroeg mogelijk worden bijgestuurd. 2.2 Veiligheid en inzet Politie Op landelijk niveau is bepaald dat 4 hoofdthema s de komende jaren prioriteit krijgen. 1 Jeugd (aanpak van overlast en criminaliteit) 2 Geweld (huiselijk geweld en geweld op straat) 3 Woninginbraken 4 Wijkgericht werken (context gedreven werken) Deze thema s blijven de komende jaren prioriteit houden. In het 1 e kwartaal van 2015 worden de speerpunten benoemd van het wijkgericht werken voor het jaar Deze speerpunten sluiten aan bij de wijkscans die in Jaarplan 2015 stadsdeel West 5

7 november 2014 zijn gemaakt. Aandachtspunten die hieruit naar voren komen zijn woninginbraken, geweld en de jeugdoverlast en de jeugdaanpak in de wijken (zie ook 2.1). Politie en stadsdeelmanagement West blijven zich richten op de hoofdthema s van de wijkscans Op het gebied van woninginbraken wordt er in 2015 door de gemeente in samenwerking met politie gestart met een campagne aanpak woninginbraken, te beginnen met de wijken Stadsveld/Stevenfenne en Boswinkel waar de meeste woninginbraken hebben plaats gevonden. Een ander belangrijk aspect op het gebied van veiligheid is de voortzetting van het overleg Toezicht en Handhaving West waarin, Politie, afdeling Handhaving en Regionale Toezichthouders groep deelnemen. Door hen wordt in gezamenlijkheid de prioritering bepaald van handhavingsacties en locaties en kan er snel worden geschakeld. 2.3 Talentontwikkeling in West De Coördinator Talentontwikkeling adviseert en stimuleert partijen bij het opzetten van (structurele) programma s en activiteiten op het gebied van talentontwikkeling voor de jeugd. De nadruk ligt daarbij op de leeftijd 0 tot 13 jaar en op preventie. Daarnaast is de coördinator de verbindende schakel tussen organisaties (bijv. scholen, sportverenigingen) in de stad, die zich bezighouden met sport/gezonde leefstijl, duurzaamheid, cultuur, opvoedondersteuning en onderwijs. Talentontwikkeling richt zich op de Nieuwe Koers Brede Talentontwikkeling, die in samenspraak met de schoolbesturen tot stand is gekomen. De thema s binnen de nieuwe koers worden voortdurend aan de orde gesteld en zijn beroepsoriëntatie (Beroepsvizier) en ondernemerschap, ICT/nieuwe media, techniek, en gezonde leefstijl. Nieuw is dat alle thema s in de vorm van activiteiten worden aangeboden in het verlengde schooldagaanbod. Per Integraal Kind Centrum (IKC) kan een keuze worden gemaakt uit deze activiteiten, die dan aansluiten bij de doelstellingen van dat IKC. Voor scholen en IKC s is de coördinator het aanspreekpunt op gebied van deze thema s. De rol van de coördinator in relatie tot de verschillende partners is verstevigd en zij vervult ook in 2015 haar verbindende rol. Vanuit het project Leefstijl en gezond gewicht is het streven om wijkbeweegteams op te zetten. In stadsdeel West doen CBS de Koning, OBS Stadsveld en OBS Pathmos mee aan dit project. Het doel van het wijkbeweegteam is afstemming tussen partijen die zich bezig houden met een gezonde leefstijl en motorische achterstanden. In het wijkbeweegteam zitten dan de vakleerkrachten, MRT-docent, combinatiefunctionaris, wijkverpleegkundige en andere partners m.b.t. een gezonde leefstijl. In 2014 is dit wijkbeweegteam in West nog niet opgestart, omdat de prioriteiten elders lagen. In 2015 wordt dit wel opgestart. Talentontwikkeling van kinderen, gezonde leefstijl, kinderen laten opgroeien in een stimulerende omgeving; het zijn allemaal zaken waarbij ouderbetrokkenheid, samenwerking en intensieve contacten met de ouders cruciaal is. Ouderbetrokkenheid is noodzakelijk om de kansen van kinderen te vergroten. Ouders betrekken betekent: vanaf het begin de ouders meenemen in het proces en de vormgeving van de aanpak.binnen de gemeente wordt in aansluiting hierop een kwaliteitskaart/nulmeting voor ouderbetrokkenheid ontwikkeld. Deze is december 2014 gereed. Hiermee kunnen IKC s zichzelf langs de meetlat leggen en, met ondersteuning van de talentcoördinator, interventies inzetten. Ondersteunend aanbod cursussen partners Ter ondersteuning van de vragen die op ons afkomen vanuit de wijken kunnen we gebruik maken van een ruim aanbod aan programma s en trainingen, zowel intern als extern. Zo kan de coördinator Talentontwikkeling helpen op het gebied van beroepenoriëntatie, techniek, gezonde leefstijl, duurzaamheid, opvoedingsondersteuning en cultuur. Daarnaast wordt de Volks Universiteit Enschede (VUE) als externe partner ingezet met een ruim aanbod aan trainingen om vrijwilligers te ondersteunen en projecten om participatie te vergroten. Naar behoefte zullen wij dit aanbod inzetten in de wijken. Via het wijkteam worden cursussen in groepsverband gegeven. Er zijn assertiviteitstrainingen, verwerkingstrainingen op het gebied van relationeel geweld, groepen voor vrouwen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn en sociale vaardigheidstrainingen. 2.4 Brede School West Als subsidieregeling bestaat Brede School niet meer. Doordat het samenwerkingsverband van IKC s, voortgezet onderwijs en instellingen die zich bezighouden met kinderen 0-16 nog steeds zo heet, ontstaat wel eens verwarring. De participanten van de Brede School hebben aanvankelijk in 2013 besloten als overkoepelend orgaan boven de IKC s verder te gaan en daarmee een deel van het toekomstig programma van IKC centraal te organiseren. De diverse partners binnen de Brede School West zijn (zijdelings) betrokken bij de ontwikkelingen op gebied van IKC en het bestuur is en blijft gesprekspartner over de nieuwe koers Brede Talentontwikkeling. In 2014 is er voor de ontwikkeling van het Brede School programma nauw contact gelegd met opbouwwerk en jongerenwerk, Livio, Power Royael, de combinatiefunctionarissen, stadsdeelbeheer en stadsdeel-management. Jaarplan 2015 stadsdeel West 6

8 Maar ook de verbinding met de speeltuinen en buurtinitiatieven zijn opgepakt. Het Verlengde Schooldag aanbod is afgestemd op alle activiteiten in de wijken. In 2015 staat de visie op het samenwerkingsverband prominent op de agenda. De centrale vraag die moet worden beantwoord is: Wat bindt de partijen in West die met kinderen 0-16 werken, en hoe werken we daarin samen Door ontwikkelen samenwerkingsverband Brede School West; Ontwikkeling van een integraal programma voor de IKC s in verbinding met de (partijen in de) wijken (Verlengde Schooldag) Gluren bij culturen Beroepsoriëntatie (Beroepsvizier) En techniekonderwijs Brede School West IKC s Coördinator Talentontwikkeling, Livio, scholen, buurtbewoners, Power Royael, verenigingen, freelancers, kunstenaars uit de buurt. Scholen, Coördinator Talentontwikkeling,, ondernemers, etc. Eind mei Gehele jaar 2.5 Inzet In de RGA 2015 is met afgesproken dat bij de inzet uitgegaan wordt van de volgende algemene doelen: - Sociale veiligheid en preventie - Burgerkracht - Bijdrage aan het wijkprogramma Welzijn op recept Binnen deze doelen ligt de focus op versterken van burgerkracht van kwetsbare bewoners, kwetsbare jeugd/jongeren en bewoners met een (participatie)beperking. Deze doelgroepen zijn vastgesteld in de kadernota van de gemeente Enschede. Burgerkracht is het vermogen van de samenleving om collectieve sociale initiatieven te ontplooien met als doel een kwalitatieve bijdrage te leveren aan de samenleving, vanuit een gezamenlijk belang. Deze bijdrage kan voor een individu zijn, maar ook voor een groep. Vanuit de wijkplannen zet zich in, naast Burgerkracht, op het gebied leefbaarheid en veiligheid. De wijkwerkers ondersteunen buurtbewoners om initiatieven te ontwikkelen ten behoeve van hun eigen straat of wijk. In de jaarplannen van de wijkprogramma s wordt de verbinding gelegd met de benoemde doelen en de te behalen resultaten. In het najaar van 2014 is gestart met welzijn op recept. Huisartsen verwijzen patiënten met klachten die duiden op eenzaamheid of geïsoleerd zijn door naar een medewerker van, die de bewoner ondersteunt en stimuleert om naar de mogelijkheden in zijn of haar omgeving te kijken en om deel te nemen aan de samenleving. Dit kan toeleiden naar een activiteit in de buurt zijn, een sportvereniging bezoeken, etc. Jongerenwerkers richten zich met name op gedragsbeïnvloeding door het betreden van de leefwereld van jongeren. Tevens zetten jongerenwerkers zich in ten behoeve van de veiligheid in de wijk. Ze zorgen voor samenhang en bekendheid in de wijk en brengen bewoners in contact met jongeren om het gevoel van onveiligheid te verminderen. Er wordt intensief afgestemd met het nieuwe sociale wijkteam en andere partners Het stedelijk jongerenwerk heeft een belangrijke rol voor jonge moeders en intensieve begeleiding van jongeren. Voor ouders/opvoeders die (nog) niet altijd op eigen kracht de vragen die de opvoeding van de kinderen stelt adequaat kan hanteren, biedt Enschede mogelijkheden voor informatie en het uitwisselen van ervaringen. Dit gebeurt zowel door professionals als door ervaringsdeskundigen. Jaarplan 2015 stadsdeel West 7

9 Opvoedingsondersteuning wordt in alle wijken uitgevoerd. De ontmoetingsgroepen zijn in Boswinkel, Stadsveld en Stevenfenne. Opvoedcursussen, individuele gesprekken met ouders (triple-p) wordt heel gericht ingezet. In de bijlage vindt u de volledige weergave van de resultaat gerichte afspraken die zijn gemaakt tussen het stadsdeelmanagement en. (RGA West 2015) over de te behalen doelen en resultaten in Resultaten 2015 Coördinatie project preventieve aanpak, politie,wjt-team 2015 Analyse en aanpak van hinderlijke /, politie, wjt-team 2015 overlast gevende groepen jongeren 50 jongeren worden tijdens 5 projecten 2015 gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen en te ontplooien. Met 20 jongeren in de leeftijd van jaar worden (sport)activiteiten ontwikkeld, BO, VO, sportcombi functionaris Resultaten 2015 Er komt een pool van stagiaires, vrijwilligers / bewoners en Klim-oppers die door worden ondersteund, aangestuurd en getraind om in de verschillende buurten / wijken activiteiten op te zetten in het kader van ontmoeting en recreatie. Participatie van ouders en vitale ouderen die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van voldoende aanbod door de speeltuinen zal gestimuleerd en ondersteund worden zodat zij een vaste waarde worden voor de speeltuinen., speeltuinen, scholen, power., speeltuinen, bewoners Resultaten 2015 Aan het opstellen van de wijkprogramma s in West en de uitvoering hiervan zal een bijdrage leveren door minimaal 1 medewerker in te zetten voor de verdere implementatie van het wijkplan. Dit zal resulteren in een significant groter draagvlak en onderlinge saamhorigheid in de daarvoor afgesproken wijken / buurten. Zie de bijlage wijkprogramma s voor acties van.,, wijkraden 2015 Resultaten 2015 Huisartsen verwijzen cliënten door naar als er geen sprake is van een zorgvraag. pakt dit contact vervolgens op en pleegt vraaggerichte inzet., wijkteams 2.6 Wijkteams nieuwe stijl Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente integraal verantwoordelijk voor jeugd, werk, inkomen en ondersteuning. Daarmee worden gemeenten verantwoordelijk voor de doelstelling dat jeugd en volwassenen die (tijdelijk) verminderd zelfredzaam zijn, zo veel mogelijk kunnen participeren in de maatschappij en zo veilig en zelfstandig mogelijk blijven wonen. Dit wordt integraal opgepakt, waarbij het netwerk in de wijken verder wordt versterkt, de Jaarplan 2015 stadsdeel West 8

10 participatie wordt vergroot en het aanbod basiszorg (voorheen 1 e lijn) wordt geïntegreerd in de wijkteams nieuwe stijl, zodat doorverwijzing naar de specialistische zorg (voorheen 2 e lijn) geborgd en gestuurd kan worden. De wijkteams gaan een cruciale rol vervullen. Uitgangspunt hierbij is, een breed ingezette professional als wijkcoach die met ruime bevoegdheden de benodigde ondersteuning op weg naar zelfredzaamheid kan bieden. In 2014 is gestart met het inrichten van 9 wijkteams verdeeld over de stad die per 1 januari 2015 in samenwerking met partners in de wijk de nieuwe en overgehevelde taken zullen uitvoeren. In stadsdeel West zijn twee wijkteams gevormd, één voor het gebied Pathmos en Stadsveld en één voor Boswinkel en Boekelo. De wijkteams zijn verantwoordelijk voor: de taken van de oude wijkteams t.a.v. regie op meervoudige problematiek; ambulante begeleiding van jeugdigen met een verstandelijke beperking; indiceren en toegang verlenen tot de 2 e lijns jeugdzorg; ambulante begeleiding van mensen met psychische en psychosociale problematiek; maatschappelijk werk en cliëntondersteuning; vroegtijdige ondersteuning aan kinderen (0-23 jaar) en hun ouders t.b.v. talentontwikkeling; vergroten van opvoedvaardigheden en bevorderen van psychosociale ontwikkeling (voorheen CJG); ambulante hulpverlening; ondersteuning van vindplekken jeugd in de wijk (school, huisarts, sportclub e.d.); de aanpak voor de groep met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Uitgangspunten/resultaten: het wijkteam is een laagdrempelig, herkenbaar en bereikbaar team dat is verankerd in de wijk; bewoners krijgen passende ondersteuning op maat: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig; het wijkteam heeft verbindingen met voorliggende voorzieningen in de wijk zoals scholen, sportverenigingen, welzijnswerk en corporaties. Het komende jaar wordt verder onderzocht hoe deze samenwerking vormgegeven kan worden; het wijkteam heeft een goede verbinding met de basiszorg (bijvoorbeeld huisartsen) en gespecialiseerde zorg (bijvoorbeeld gespecialiseerde jeugdhulp, Mediant); er is een sterke relatie tussen wijkteam en zorgloket. De doorontwikkeling van de wijkteams gaat vanzelfsprekend een grote rol spelen in het jaar Daarbij zal in de loop van het jaar duidelijk worden hoe e.e.a. zich verder ontwikkelt. Vragen over bijvoorbeeld de taken, rollen en verdere professionalisering van het nieuwe sociale wijkteam in interactie met de bewoners in de wijken en hun hulpvraag. Het overhevelen van de taken, verantwoordelijkheden en personeel ten gevolge van de drie transities heeft geleid tot een nieuw samenwerkingsverband tussen de gemeente Enschede en de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen (SMD E-H) wat in 2017 moet leiden tot een definitieve organisatievorm. 2.7 Jij maakt de buurt! De trend is gezet. Steeds meer bewoners willen meer fris groen in hun wijk en komen hiervoor met concrete plannen. Ook initiatieven voor meer cultuur, kunst en veiligheid nemen toe. Daarnaast zijn er veel sociale activiteiten voor ontmoeting, sport en spel die al meerdere jaren goed lopen. Al met al zien we meer variatie in soorten buurtinitiatieven ontstaan. Dit danken we aan twee succesfactoren: meer samenwerking tussen partijen en goede PR. Bewoners, scholen, verenigingen, ondernemers en gemeente weten elkaar steeds makkelijker te vinden voor het realiseren van een prettige en veilige woonomgeving. Aandacht in de media Succesvolle ideeën krijgen aandacht in de media. De grote waarde die de wijkraden en Dorpsraad hechten aan promotie en publiciteit werpt zijn vruchten af. Wat opvalt is dat initiatiefnemers steeds makkelijker de weg naar de schrijvende pers en overige media weten te vinden. Een voorbeeld is een bewonersgroep aan het Josinkmorsplein die hun eigen plan bedacht voor een groen en schoon buurtplantsoen. Ze legden hun activiteiten op video en foto s vast. You tube, de website JijmaaktdeBuurt, TV Enschede en social media zijn populaire kanalen om ervaringen te delen. Ander voorbeeld is het PR-offensief voor 21 maart. Dan is de NL-DOET dag en vindt in de wijk Boswinkel gelijktijdig de opschoondag plaats, wordt de nieuwe buurtmoestuin geopend en het kunstwerk Bloempotten onthuld. De wethouder wordt uitgenodigd en basisschoolleerlingen zaaien de eerste worteltjes. Een promotiefolder ligt klaar om andere bewoners te enthousiasmeren hun idee voor de wijk om te zetten in een concreet plan. De dag biedt een uitgelezen kans voor positieve publiciteit in de media! Jaarplan 2015 stadsdeel West 9

11 Al met al kunnen ook de wijkkrant Zuid-Wester, Huis-aan-Huis, dorpskrant Boekeloos en Buurtkrant Pathmos zich verheugen op veel kopij. In het kort worden onderstaand de verwachtingen voor het jaar 2015 per wijk toegelicht. In de bestedingsplannen 2015, die in april aan de stadsdeelcommissie worden voorgelegd, geven de wijkraden aan waar belangen en prioriteiten liggen in hun wijk. Stadsveld Groene ruimte. In de wijk Stadsveld verwachten we blijvende aandacht voor meer groen en ruimte voor ontmoeting. De positieve ervaringen van bewoners rond het Josinkmorsplein, Bruggertpark, Pinkelplein (nabij de Lindestraat), Zweringweg en B.W. ter Kuilestraat zijn voorbeelden. Hondenuitlaatplekken worden gescheiden van grasvelden. Kinderen kunnen weer veilig en vrij van hondenpoep spelen, en een nieuwe inrichting maakt het mogelijk je buurtbewoners makkelijker te ontmoeten. Op speeltuin t Bruggert tref je een buurtmoestuin aan, en aan de Robersstraat is de aanleg van een volgende buurtmoestuin in volle gang. Cultuur en kunst. Doe je Ding, een aanbod van muziek en dans voor jong en oud gedurende zes weken, startte in het najaar. Het programma krijgt in 2015 een vervolg. Doel is om via rap, dans, theater en muziek (cultuur) een bijdrage te leveren aan meer welzijn. Vooral jongeren in een soms roerige fase van hun pubertijd, hebben hier baat bij. Speeltuin Stadsveld is het thuishonk voor het buurttheater en is sinds enkele maanden Huiskamer van de Buurt. Meer speeltuinverenigingen ondernemen acties voor het faciliteren en organiseren van buurtinitiatieven. Populair zijn ideeën voor het oppimpen van trafokasten naar het voorbeeld van de vrolijke kinderen op Pathmos aan de Willem de Clerqstraat. Sport, spel en ontmoeting. Kidsaerobics voor 4 tot 8 jarigen draait dit jaar voor de vijfde keer. Bewegen voor vrouwen loopt al jaren goed. Ook is er de ontmoetingsgroep (allochtone) vrouwen.. Bewoners aan het Acaciaplantsoen en speeltuin Robinia verzorgen jaarrond activiteiten rond de feestdagen en voor de jongeren zomeractiviteiten en wekelijks een gezonde lunch na schooltijd. Veiligheid. Het wijkverkeersplan voor Stadsveld is opgeleverd, en wordt in 2015 omgezet in een plan van aanpak. De plannen voor meer drainage en de Stadsbeek gaan van start. De verwachting is dat er veel bewoners met nieuwe initiatieven komen. Tot slot gaat Het Wijkgilde, een plan van arbeidsparticipatie, het tweede jaar in. Wijkcontract Stadsveld Gaandeweg zien we steeds meer initiatieven aansluiten bij de doelen van het wijkcontract Stadsveld-Zuid/Stefenvenne Voorbeelden zijn het Wijkgilde (arbeidsparticipatie, talentontwikkeling), actieve bewonersgroepen (organiserend vermogen), buurtplantsoenen herinrichten (schone en veilig leefomgeving). West-Boswinkel In West-Boswinkel neemt het aantal bewonersinitiatieven langzaam toe. De samenwerking tussen de wijkraad, Power, de Europaschool, speeltuin Boswinkel, Ondernemersvereniging Boswinkel en andere partijen in de wijk werkt hierbij heel stimulerend. Resultaten van deze samenwerking zijn al goed te zien. Zo was De Burendag in september, de tweede in zijn soort, een groot succes met ruim 200 bewoners. En gaat dit voorjaar een omvangrijk plan voor verbetering van de verkeersveiligheid rondom de Europaschool van start. De lopende acties voor veiligheid op winkelcentrum Boswinkel maken dat er volop aandacht is voor het thema veiligheid. Belangrijk dit jaar zijn de besprekingen tussen wijkraad West-Boswinkel en wijkraad Bewonersbelangen Wijk 20. om te komen tot één nieuwe wijkraad onder een nieuwe naam. Doel is bundeling van de krachten en extra impuls geven aan meer bewonersbetrokkenheid en realisatie van bewonersinitiatieven. Ook in West-Boswinkel sluiten steeds meer initiatieven aan bij de doelen van het wijkprogramma West-Boswinkel Voorbeelden zijn de acties voor meer veiligheid, de wekelijkse schoonmaakacties van de Jeu de Boulesvereniging met leerlingen van de Europaschool, de kidsclub en Zumbalessen (eigen kracht bewoners). Wijk 20 Naast de besprekingen met wijkraad West-Boswinkel over de vorming van één nieuwe wijkraad voor heel Boswinkel staat 2015 in het teken van de ontwikkeling van een stukje nieuwe wijk. Het biedt kansen voor nieuwe burencontacten en eigen ideeën voor een duurzame leef- en woonomgeving. De moestuin die is verdwenen door de sloop krijgt een nieuwe plek in de wijk, met de bedoeling door te groeien naar nog meer buurtmoestuin en mogelijkheden voor het verbouwen van je eigen groenten. Jaarplan 2015 stadsdeel West 10

12 De sport- en beweegactiviteiten voor vrouwen en kinderenzijn overgenomen door Sportlust, Het is een royaal aanbod van meerdere keren sport per week, hiermee creëren we continuïteit en hebben we in een sportvereniging in de wijk. De eetsoos voor ouderen, computer- en fotoclubs, een groot wijkfeest en kinderactiviteiten; ook in 2015 voor ieder wat wils. De wijkraad ziet buurthuis t Ni-je Terphoes hierbij als onmisbaar thuishonk. Het aantal activiteiten in t Nije Terphoes zijn in 2014 gestegen en in 2015 wordt onderzocht of deze wijkvoorziening zijn huidige functie kan behouden na 1 oktober 2015.Tot slot voert de Stichting STAVOBOS de financiële administratie van het wijkbudget. Pathmos In Pathmos wordt volop gebruik gemaakt van het wijkbudget. Het hele jaar door komen bewoners met ideeën. Afgelopen jaar zijn er een kleine twintig ideeën ingediend, veelal sociale activiteiten voor jong en oud. Voorbeelden zijn het oppimpen van trafohuisjes, waarbij leerlingen van obs Het Pathmos een grote rol hebben. Zomers is er het Pathmos zomerfeest en eenmaal per 14 dagen de Pathmos markt. Deze markt stelt vooral ouderen in staat hun boodschappen op Pathmos te doen en anderen te ontmoeten. In 2015 wordt de PathmosPlaza gerealiseerd! Dit initiatief draagt bij aan ontmoeting en binding tussen wijkbewoners en geeft kinderen dichtbij huis meer sport- en speelmogelijkheden. Ook op Pathmos wordt dit jaar begonnen met onder meer de aanleg van de Stadsbeek. Boekelo en Usselo Het afgelopen jaar stond in het teken van de verdere ontwikkeling van het Dorpsplan+. Het Dorpshart is opgeleverd en de opening van het nieuwe sportcomplex is gerealiseerd. Net voor het einde van 2014 heeft de oplevering van de Multifunctionele Accommodatie (MFA De Zweede) plaatsgevonden. In 2015 wordt de MFA officieel geopend. Het Bleekerijplein wordt in 2015 aangelegd en het ligt in de bedoeling een aansluiting op het inmiddels gerealiseerde Dorpshart te maken. Het dorpsbudget Boekelo zal ook in 2015 worden ingezet voor (co-) financiering van initiatieven uit de dorpsgemeenschap. Buurtkring Usselo investeerde in 2014 onder meer in de aankleding van de TIP locatie met plantenbakken, AED cursussen en zal ook in 2015 onder meer recreatie en een speeltoestel voor kinderen financieel ondersteunen. Wijk overstijgende initiatieven Voor wijk overstijgende initiatieven kan men ook in 2015 aankloppen bij de commissie initiatiefkracht, die bestaat uit de voorzitters van de wijkraden en Dorpsraad. In 2014 is onder andere bijgedragen aan Gluren bij Culturen, aan een nieuwe opmaaksoftware voor de wijkkrant De Zuid-Wester, de voedselbank en Burger voor Burgers; vrijwilligers verzorgen een doorlopend creatief programma in verzorgingstehuizen voor bewoners met een lichte lichamelijke en/of geestelijke beperking. Bewoners aan de slag met de Wijkbeheerplannen Binnen de campagne Jij maakt de Buurt! vallen ook de wijkbeheerplannen, die vanuit Stadsdeelbeheer samen met bewoners en ondernemers in wijken worden gemaakt en uitgevoerd. In een wijkbeheerplan zijn de wensen en behoeften van bewoners om de openbare ruimte in hun buurt groen, schoon en veilig te houden leidend. In het wijkbeheerplan staan de concrete acties voor de komende vier jaar. De wijkbeheerplannen Ruwenbos, West- Boswinkel, Bruggert, Stevenfenne en Stadsveld-Zuid zijn in uitvoering. In 2015 gaan bewoners samen met partners en gemeente verder aan de slag met het uitvoeren van projecten uit de wijkbeheerplannen. Jij maakt de buurt schoon In het voorjaar en najaar worden samen met bewoners en bedrijvenbewoners opschoondagen georganiseerd in buurten en dorpen in Enschede-West. Alle bewoners en bedrijven worden uitgenodigd om mee te doen aan deze opschoondagen. De opschoondagen worden al een aantal jaren in alle wijken en dorpen in West georganiseerd en veel bewoners doen mee. De wijkbeheerplannen en opschoondagen geven een sterke impuls aan meer betrokkenheid van bewoners bij de leefbaarheid van hun buurt. Veranderen en bezuinigen Openbare Ruimte In 2015 verandert het onderhoud van de openbare ruimte door noodzakelijke bezuinigingen. Het gaat dan om onder andere: Minder maaien van de gazons. Hierdoor wordt de helft van al het gazon lang gras. Ook in het buitengebied wordt minder vaak gemaaid; Blad van bomen en struiken blijft langer liggen; Deze veranderingen worden de komende tijd zorgvuldig uitgewerkt en voorbereid. Waar mogelijk doet de gemeente dit samen met bewoners, bedrijven en instellingen. Ook zetten we bij het beheer en onderhoud van Jaarplan 2015 stadsdeel West 11

13 riolering en wegen net als de voorgaande periode in op risico gestuurd beheer: we vervangen alleen nog riolering of wegen als dit vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is. Dit vanuit het door de raad vastgestelde Wegenbeleidsplan en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) U leest alle informatie over deze veranderingen op: Jaarplan 2015 stadsdeel West 12

14 3. Wijkprogramma West- Boswinkel In een drietal interactieve bijeenkomsten zijn in 2013 met ODBS Europa, de wijkraad, Domijn, De Woonplaats, Ondernemingsvereniging Boswinkel,, Power Royael, SMD E-H, Wijkteam, Politie, Stadsdeelbeheer, het Arbeidsmarktoffensief en Stadsdeelmanagement West gezamenlijk de vijf belangrijkste opgaven in de wijk voor de komende 5 jaar opgesteld. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in een wijkcontract en allen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming hebben hieronder hun handtekening gezet. Daarmee is de richting bepaald voor de ontwikkelingen in de komende vijf jaren en maken we gezamenlijk jaarlijks concrete afspraken voor het komende jaar. Acties Wijkprogramma West-Boswinkel 2015 Doelstelling 1 Optimaal gebruik maken van de voorzieningen in de wijk door het verbinden van alle betrokkenen (scholen, speeltuin, ouderen, jongeren etc.) helemaal gericht op participatie. Totaaloverzicht van activiteiten, voorzieningen etc. in de wijk bijhouden en gebruiken om te verbinden/door te verwijzen Sociale kaart opstellen, vormgeven, bijhouden en communicatie (Stedelijk) Aansluiting houden vanuit de wijk. Uitbreiden en verbreden van activiteiten vanuit eigen kracht bewoners - Wervingsfolder nieuwe initiatieven wijkbudgetten - Bingo bij de speeltuin eigenaar van de actie) WZW SES SES, Speeltuin Boswinkel, ODBS Europa,Brede School Power, wijkteam, SES, Speeltuin Boswinkel, ODBS Europa, Brede School Power, SES, Speeltuin Boswinkel, Brede School, Power, 3e kw 1 e kw 2 e kw Activiteiten in voorzieningen gericht op verhoging saamhorigheid - Power in voorzieningen - Ontmoetingsactiviteiten Power SES, Speeltuin Boswinkel,, Power KidsRun Combinatiefunctionarissen Scholen, Enschede Marathon Het aanbod van sport- en Combinatiefunctionarissen Scholen, Richard spelactiviteiten op de Plaza s Krajicek Foundation, 2 e kwartaal Jaarplan 2015 stadsdeel West 13

15 handhaven en uitbreiden, zodat een grotere groep kinderen met een veelzijdiger aanbod bereikt wordt. Daarbij ook gebruikmaken van aanbod van meerdere sportverenigingen. Onderzoeken mogelijkheden realisatie klimwand Krajicek Plaza Renovatie sportveld Krajicek Plaza Uitbouwen Krajicek-sportclub op het Krajicek Plaza Inzet en begeleiding van ROCstudenten * Johan Cruyff Foundation talentcoördinator ODBS Europa,, 2 e kwartaal combinatiefunctionaris 2 e kwartaal Combinatiefunctionarissen combinatiefunctionarissen Scholen, Richard Krajicek Foundation ROC, Coördinator talentonwikkeling 1 e en 2 e kwartaal Doelstelling 2 Door ontwikkelen van eigen kracht van bewoners. Activiteiten voor de wijk doen en organiseren. Activiteiten gericht op dynamische samenwerking tussen bewoners en professionals, zodat er ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen en plannen. eigenaar van de actie Alle partijen 2015 Initiëren en ondersteunen bewonersinitiatieven voor de wijk en verhogen van betrokkenheid bij/deelname in de Wijkraad Wijkraad,,Power Wijkraadvergaderingen in andere vorm aanbieden Vormgeven Matchen vraag en aanbod bewoners - Bewonersactie - Matchavond Eigen kracht van bewoners ontwikkelen door aanbieden van Educatie Welkomstdienst opzetten. Bewoners heten nieuwe bewoners welkom en bieden informatiemap aan van de wijk Wijkraad / West Alle partijen VUE,, Wijkteam, Power, Domijn, De Woonplaats,Wijkraad 1 e kwartaal 1 e kwartaal 2e kw Doelstelling 3 Het winkelcentrum is de ontmoetingsplek voor ondernemen en werk voor West-Boswinkel. Wijkbraderie met daaraan gekoppeld een ondernemersavond Ondernemersavond, kennismaken en uitwisseling vacatures, werkaanbodzuil etc. eigenaar van de actie) Ondernemingsvereniging Boswinkel Ondernemingsvereniging Boswinkel Alle partijen in de wijk Economie & werk Economie & Werk 2e kw 2 e kw. Verbinding zoeken met jongeren Ondernemingsvereniging Economie & Werk 2e kw Jaarplan 2015 stadsdeel West 14

16 (vakantiewerk) en werkloze volwassenen in de wijk. Inzichtelijk maken per doelgroep (eigen kracht naar werk, via leeren werktrajecten naar werk en maatschappelijke participatie) wat is er gerealiseerd en wat moet er nog gedaan worden. Uitbreiding winkelcentrum Boswinkel Initiatiefnemer onderzoekt of huidige plannen haalbaar zijn. Gemeente ondersteunt hierin Boswinkel Economie & Werk Wijkteam 3 e kw Initiatiefnemer PMBE 2 e kw PMBE Initiatiefnemer 2 e kw Doelstelling 4 Er staat een zorgstructuur, waarbij wijkteam en (ondernemende) bewoners ingezet worden om psychische en financiële problemen van wijkgenoten adequaat op te lossen. Communicatie naar bewoners over zorgstructuur (wijkteam, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, formulierenbrigade etc.), Inloopspreekuur elke dag, en aansluiten bij bestaande inloopmomenten in de wijk eigenaar van de actie Wijkteam, Woningcorporaties, ODBS Europa Signalerende en doorverwijzende taak van woningcorporaties bij psychische en financiële problematiek Activiteiten gericht op bevorderen van doorverwijzing en signalering dmv netwerkbijeenkomsten voor werkers in de wijk. Doel: elkaar leren kennen en samenwerking. Inventarisatie van zorgaanbieders in de wijk, samenwerking versterken en verbindingen leggen Eigen kracht van bewoners versterken en inzetten op gebied van zorg, hen daarbij ondersteunen bv door educatie aan te bieden. Domijn, De Woonplaats Wijkteam, Politie, doorlopend Wijkteam Woningcorporaties Wijkteam, 3 e kw Wijkteam,, VUE, bewoners 3 e kw Doelstelling 5 West-Boswinkel is schoon, heel, leefbaar en veilig, ondanks de bezuinigingen. Acties Wijkbeheerplan Ruwenbos en West-Boswinkel eigenaar van de actie Bewoners Opstellen flyer met verzoek melden drugs- en alcoholoverlast Politie woningcorporaties, 1 e kw Jaarplan 2015 stadsdeel West 15

17 NL Doet Boswinkel Wijkraad 1e kw - Opschoondag - Opening moestuin - Opening Pleintjespark Opschoonochtend Winkelcentrum Ondernemings- 3 e kw Boswinkel vereniging Inbraakpreventieproject Veiligheid/Politie Wijkraad, 1 e kw Controle op illegale storting Twentemilieu ondergrondse containers Zwerfvuil ruimen Krajicek Plaza en ODBS Europa, Jeu de omgeving en uitbreiding naar andere gebieden. Boulesvereniging L Europe, Wijkraad met bewoners in gesprek Wijkraad over deze doelstelling bij activiteiten in de wijk Verkeersveiligheid ODBS Europa ODBS Europa Politie, Verkeer - Uitvoering fase 1,, 2 e kw - Draagvlak en financien fase 2 Wijkraad 4 e kw Leefregels in en rondom de Domijn Domijn torenflats Voorkomen ongedierte Domijn Twente Milieu Verkeersveiligheid Politie Jaarplan 2015 stadsdeel West 16

18 4. Wijk 20 Voor Wijk 20 zijn in 2015 de volgende doelen en acties gepland Herstructeringsprogramma Oost-Boswinkel Besluitvorming voorlopig Ontwerp en realisatieovereenkomst. eigenaar van de actie) De Woonplaats/ PMBE,, Wijkraad wijk 20, Bewonerscommissie 1 e kw Bestemmingsplan voorbereiden. 2 e kw Opstarten woonprogramma (ontwerpsessies) 2 e kw Keuzesessies met terugkeerders en toekomstige bewoners. 3e kw Bestemmingsplan procedure doorlopen (volgende fase). 4 e kw Vergunningentraject. Slopen Bouwwerkzaamheden 4 e kw 4 e kw 2015 Voorbereiding herstructureringsplannen - Sociaal plan voor eengezinswoningen gaat in werking per 1 januari Voorbereiding besluit portiekflats Ons Huis Wijkraad wijk 20 PMBE, 2015 Samenwerking met Wijkraad West-Boswinkel Wijkraad Wijk20 Wijkraad West-Boswinkel 2015 Groei wijkraad Wijkraad Wijk Belangenbehartiging behoud Ni-je Terphoes en activiteiten Wijkraad wijk20,,woonplaats, Bewonerscommissies 2015 Jaarplan 2015 stadsdeel West 17

19 Kotmanpark-Cromhoffbleek Bouw Van der Valk GEM Zuiderval Van der Valk,,, Aanleg wateropvang Cromhoffpark GEM Zuiderval 3 e kwartaal Jaarplan 2015 stadsdeel West 18

20 5. Wijkprogramma Stadsveld-zuid/ Stevenfenne In een interactief en gezamenlijk proces is in de 2 e helft van 2013 het wijkprogramma Stadsveld Zuid / Stevenfenne opgesteld voor de jaren Hiervan is een apart wijkcontract gemaakt wat door alle participanten is ondertekend. In het wijkprogramma zijn 5 doelen beschreven waaraan de komende 5 jaar door alle ondertekenaars hard aan gewerkt gaat worden. Hieronder worden de acties voor de jaarschijf 2015 beschreven en waar de gemeente, school, speeltuinen, SES,, SMD- EH, politie, woningcorporaties, wijkraad en ondernemers zich aan verbinden. Doelstelling 1 Doorontwikkelingen Hart van Stadsveld / winkelcentrum tot een belangrijke Sociaaleconomische motor van de wijk. Renovatie en nieuwbouw complex van DC Vastgoed aan de Wethouder Nijhuisstraat eigenaar van de actie) DC Vastgoed PMBE, 2015 Herinrichting van de openbare ruimte in de Weth. Nijhuisstraat Invulling van de openstaande winkels in de winkelplint in Nieuwbouw de Lienen Continueren winkeliers- / ondernemers- vereniging Stadsveld. Opstarten van KVO in Hart van Stadsveld. Opstellen van een sociale kaart van alle betrokken partijen in de wijk en inzichtelijk maken wie doet wat en wat heeft elke partij te bieden. 2 e kw Richter Winkeliers Ondernemersvereniging Stadsveld Ondernemersvereniging Stadsveld Ondernemers in WC Stadsveld; AH, Emté, Dirk v.d. Broek, detailhandelondernemers,, AH, Emté, Dirk v.d. Broek, Richters, DC Vastgoed,,, Centrum voor criminaliteit en veiligheid 3 e kw - 4 e kw Programma E&W Alle partijen 2 e kw. Jaarplan 2015 stadsdeel West 19

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Ede Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Integrale veiligheid 3 3 Visie 3 4 Uitgangspunten integraal veiligheidsbeleid 3 5 Stand van

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Programmabegroting 2009-2012

Programmabegroting 2009-2012 Programmabegroting 2009-2012 Cluster Centrale Staf, Vakteam Strategie & Control 1 Uitgave Gemeente Delft, augustus 2008 Druk Den Haag Media Groep Informatie Gemeente Delft, vakteam Strategie & Control,

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Profiel... 4 1.1. Algemene identificatiegegevens... 4 1.2. Structuur van Alifa... 4 1.3. Kerngegevens... 4 1.3.1. Kernactiviteiten en

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Wijkactieprogramma 2014 Overvecht Doe mee in Overvecht

Wijkactieprogramma 2014 Overvecht Doe mee in Overvecht Wijkactieprogramma 2014 Overvecht Doe mee in Overvecht Utrecht.nl/overvecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 De wijk Overvecht Hoofdstuk 2 5 Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten Hoofdstuk 3 6 Wijkambitie

Nadere informatie

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden Colofon Titel: Ondertitel: Onderwijsinstelling: Opleiding: Afstudeerbegeleider: Opdrachtgever: Contactpersoon: Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie