jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant"

Transcriptie

1 vooruit kijken jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant

2 In dit jaarverslag blikken we terug, maar we kijken ook vooruit. Want de maatschappij verandert, het overheidsbeleid verandert en ook de mens staat niet stil. De toekomst? Integraal en wijkgericht werken zijn sleutelwoorden voor Traverse. Zelfwerkzaamheid en eigen kracht zijn sleutelwoorden voor de cliënt. Samen komen we verder.

3 Onze nieuwe website is online. Geen problemen, maar oplossingen. Kijk op over traverse Traverse is een organisatie voor maatschappelijk welzijn, die zich onderscheidt door oplossingsgericht werken. We ondersteunen mensen om (weer) op eigen kracht te participeren in de maatschappij. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Bergen op Zoom. De medewerkers van Traverse zijn actief in zes gemeenten in Westelijk Noord-Brabant en Zeeland. In elke gemeente heeft Traverse één of meer locaties waar we cliënten kunnen ontvangen. Traverse participeert in de Centra voor Jeugd en gezin, is actief in wijken en scholen, en neemt deel aan lokale overlegverbanden om de hulp te optimaliseren en af te stemmen. Ook brengen we vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact. Onze diensten zijn kosteloos en vrij toegankelijk. 2 3

4 inleiding 2011 was een jaar waarin Traverse veel werk heeft verzet en positieve effecten heeft bereikt. Onze maatschappelijk werkers hebben in 2011 bijna 23% meer mensen geholpen dan in 2010, met gelijkblijvende middelen. Ook het effect van de hulp is gemeten. De positieve resultaten zijn verderop in dit jaarverslag te vinden. In 2011 werkten we voor 5 gemeenten in Westelijk Noord- Brabant, die allen in 2012 hun contract met Traverse hebben verlengd. Tevens ontvingen we het positieve bericht dat ook de gemeente Tholen (Zeeland) per 1 januari 2012 gebruik wil maken van onze diensten. We troffen in 2011 voorbereidingen om effectief te kunnen inspelen op de sterk veranderende opvattingen over het welzijnswerk. Integraal en wijkgericht samenwerken is een must om cliënten verder te helpen. Dat hebben we in 2011 op diverse niveaus gedaan. Met gemeenten zijn we in gesprek over de gevolgen van de transities in begeleiding, jeugdzorg en werken naar vermogen. Zorgelijk zijn de snel teruglopende financiële middelen voor projecten. Het voornemen om te fuseren met Surplus, een grote partner in de regio, is voorlopig tot nadere datum uitgesteld op advies van de ondernemingsraad. Financieel is 2011 afgesloten met een licht negatief resultaat. Voor 2012 diende Traverse rekening te houden met een inkomstendaling van circa 14%. Op basis van deze analyse zijn in 2011 bezuinigingsplannen opgesteld. We bedanken onze medewerkers, partners, cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht voor hun grote betrokkenheid en inzet voor de belangen van onze cliënten. Leon Langenberg, Bestuurder Traverse 2011 Was een jaar waarin Traverse positieve effecten heeft bereikt. 4 5

5 oplossingsgericht werken In 2008 heeft Traverse het oplossingsgericht werken ingevoerd. Bij deze manier van werken is de cliënt de expert van zijn eigen situatie. De cliënt weet het beste wat zijn probleem is en welke oplossing hij wenst. De rol van de hulpverlener is vragen stellen waardoor de cliënt zijn kracht ontdekt en gebruikt om problemen op te lossen. Scholing Onze medewerkers hebben de methodiek inmiddels stevig in de vingers. De afgelopen jaren zijn alle medewerkers geschoold in het oplossingsgericht werken. Ook hebben we oplossingsgerichte themacursussen georganiseerd, bijvoorbeeld over schuldhulpverlening en huiselijk geweld. Verwachtingen In 2011 hebben we de effecten van het oplossingsgericht werken onder de loep genomen. Onze aanname bij de start was dat oplossingsgericht werken effectiever is omdat de cliënt leert om zelf oplossingen te bedenken en deze ook zelf realiseert. De tweede verwachting was dat de hulpverlening korter zou duren. Resultaten onderzoek In 2011 zijn de effecten onderzocht op basis van een telefonisch onderzoek onder 149 ex-cliënten van het algemeen maatschappelijk werk. Het telefonisch interview werd afgenomen minimaal een half jaar nadat de hulpverlening was afgesloten. Het onderzoek werd grotendeels uitgevoerd door een lid van de cliëntenraad en deels door MT-leden. Aan ex-cliënten werd onder meer gevraagd om hun situatie op drie momenten te beoordelen: bij de start van de hulp, bij de afsluiting van de hulp en tijdens het telefonisch onderzoek. Rapportcijfer omhoog De geïnterviewden werd gevraagd om hun situatie een rapportcijfer te geven tussen 1 en 10. Daaruit bleek dat hun situatie met gemiddeld 2,1 punten is verbeterd tussen de start en de afsluiting van de hulp. Tussen het moment van afsluiting en het telefonisch onderzoek, is hun situatie nog eens met 1 punt omhoog gegaan. Totaal dus een verbetering van 3,1 punten Ex-cliënten vinden dat hun situatie gemiddeld 3,1 punten is verbeterd op een schaal van 1 tot 10. meetmoment 1 meetmoment 2 meetmoment 3 (start hulp) (einde hulp) (min. half jaar later) 6 7

6 Door oplossingsgericht te werken konden we meer cliënten helpen. Grootste effect Het grootste effect was te zien bij ex-cliënten die kampten met financiële problemen. Meestal ging het om schulden of -in de voorfase daarvan- het niet kunnen rondkomen met het inkomen. Deze ex-cliënten gaven aan dat hun situatie tussen de start en de afsluiting van de hulp is verbeterd met 2,5 punten. Tussen het moment van afsluiting en het telefonisch interview ging hun situatie nog eens met 2 punten vooruit. Totaal dus een stijging van 4,5 punten. Het effect is voor deze mensen zeer concreet meetbaar. Het gaat immers om vragen als: Zijn de schulden beheersbaar geworden? of Kan ik nu wel rondkomen met mijn inkomen?. Conclusie Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat cliënten aangeven dat hun situatie aanmerkelijk verbeterd is. Deze verbetering stopt niet op het moment van hulpverlening maar zet daarna nog door. Het streven van Traverse is juist gericht op stimuleren van de zelfwerkzaamheid en het vergroten van het probleemoplossend vermogen van cliënten. Het feit dat er na beëindiging van de hulpverlening geen terugval plaatsvindt maar dat de verbetering juist toeneemt, geeft ons het vertrouwen dat we op de goede weg zijn. 8 9

7 Het aantal nieuwe cliënten is in % hoger dan in Een substantiële stijging. Meer cliënten geholpen Het aantal nieuwe cliënten van het algemeen maatschappelijk werk is in 2011 fors gestegen in vergelijking tot voorgaande jaren. Het aantal nieuwe cliënten is in % hoger dan in Een substantiële stijging. Ook hier kan geconcludeerd worden dat het oplossingsgericht werken ertoe leidt dat we meer cliënten kunnen helpen met gelijkblijvende middelen

8 opdrachtgevers In 2011 heeft Traverse zijn diensten aangeboden aan 5 gemeenten: Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. Ook voor 2012 zijn de contracten verlengd. We voerden in 2011 constructieve gesprekken met gemeenten over de toegevoegde waarde van het maatschappelijk werk en hoe we dit in de toekomst verder kunnen vormgeven. Gemeente Tholen In november 2011 ontvingen we bericht van de gemeente Tholen (provincie Zeeland), dat we voor een periode van drie jaar het algemeen maatschappelijk werk in deze gemeente mogen overnemen. De gemeente Tholen heeft ons om een offerte gevraagd omdat zij afscheid namen van hun huidige aanbieder van maatschappelijk werk. Tholen is de eerste Zeeuwse gemeente die wij onze diensten mogen aanbieden en dat doen wij met plezier. Onze diensten in 2011: algemeen maatschappelijk werk sociaal raadslieden schoolmaatschappelijk werk bedrijfsmaatschappelijk werk eropaf-team rouwbegeleiding trainingen en groepen vrijwilligerswerk 12 13

9 Deze vrouwen en kinderen hebben net een ernstig incident meegemaakt waardoor ze uit hun huis moeten vluchten. Vervolgens verkeren zij dagen in onzekerheid over een goede opvangplaats. huiselijk geweld Sinds 2010 neemt Traverse deel aan de dagelijkse briefing in het Veiligheidshuis in Bergen op Zoom. Iedere dag komt een team bijeen dat alle meldingen van huiselijk geweld van de dag ervoor analyseert. Er wordt direct actie uitgezet. Door deze manier van werken wordt de geweldspiraal sneller doorbroken. Opvang slachtoffers Een zorgelijke ontwikkeling is het tekort aan opvangplaatsen voor slachtoffers van huiselijk geweld. De vrouwen en kinderen worden door de politie naar ons kantoor gebracht. Daar zitten ze vaak de hele dag te wachten of er opvang geregeld kan worden. Als er om uur geen opvang beschikbaar is, worden ze door de crisisdienst naar een crisisbed gebracht met hun spulletjes. De volgende ochtend worden ze weer terug gebracht naar ons kantoor, net zolang tot er ergens een plek vrij is. Het komt regelmatig voor dat dit een hele week of in extreme gevallen zelfs nog langer doorgaat. Goede afspraken In Roosendaal hebben we gelukkig afspraken kunnen maken met Don Bosco, een instelling voor jeugd en gezin. Vrouwen en kinderen kunnen daar overdag terecht. Deze omgeving is in ieder geval veel kind- en vrouwvriendelijker dan een kantoor. In 2011 hebben we ook overleg gevoerd over het probleem met de regionale vrouwenopvang Valkenhorst. Dat heeft ertoe geleid dat in Roosendaal een geschikte locatie is gevonden voor extra plaatsen vrouwenopvang. Dit is een nieuw concept waarin wonen en zorg gescheiden wordt en veel meer gebruik gemaakt wordt van lokale samenwerkingspartners. Eind 2011 is deze vestiging open gegaan. Traverse biedt hier maatschappelijk werk aan

10 Praten over het verlies, je gevoelens kunnen delen, helpt bij rouw. rouwbegeleiding Binnen Traverse is de werkgroep rouwbegeleiding actief. Deze bestaat uit een aandachtsfunctionaris en 25 geschoolde vrijwilligers. De werkgroep organiseert lotgenotencontact, individuele begeleiding aan huis, themabijeenkomsten, voorlichting en eens per jaar een herdenkingsdienst. De vrijwilligers, soms ervaringsdeskundigen, bieden niet alleen een luisterend oor, maar kijken ook vanuit de oplossingsgerichte methodiek naar de kracht van de mens. Lotgenotengroep In 2011 is voor het eerst een lotgenotengroep gestart voor middelbare scholieren met een verlieservaring. Aanleiding was de vraag van een jongen van 16 jaar, wiens moeder was overleden. Hij klopte -via zijn intern begeleider van schoolaan bij Traverse. De jongen was op zoek naar leeftijdgenoten die weten wat het is om een ouder, broer of zus te verliezen. Samen hebben we gekeken naar de mogelijkheden. We hebben scholen en hulpverleners benaderd en zo is een lotgenotengroep ontstaan waar middelbare scholieren met een verlieservaring bij kunnen aansluiten. Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar zien elkaar nu een aantal keer in de maand om samen te praten, te lachen en te huilen. Zij kijken ook naar de toekomst en hoe ze hun leven opnieuw inhoud kunnen geven. Individuele begeleiding Individuele begeleiding aan kinderen komt ook voor. Een voorbeeld: twee meisjes van 10, een tweeling, misten hun overleden oma heel erg. Oma was er altijd als mama moest werken. Ze was als een tweede moeder. Een begeleider van de werkgroep, een vrijwilliger met een pedagogische achtergrond, is een aantal maal bij de meisjes thuis geweest om met ze te praten. Ze kunnen nu weer verder met hun leven

11 bedrijfsmaatschappelijk werk In 2011 hadden 10 bedrijven en organisaties een contract met Traverse voor de inzet van het bedrijfsmaatschappelijk werk. Signalen De bedrijfsmaatschappelijk werker wordt meestal ingeschakeld door personeelsafdelingen en leidinggevenden om in gesprek te gaan met medewerkers. Signalen zijn bijvoorbeeld dat een medewerker minder productief is, vaker conflicten heeft, zich terugtrekt of zich vaker ziek meldt. In veel organisaties kunnen medewerkers ook rechtstreeks naar de bedrijfsmaatschappelijk werker stappen om een afspraak te maken. De bedrijfsmaatschappelijk werker voert maximaal 5 gesprekken met de cliënt, met als doel dat de werknemer beter gaat functioneren op het werk. Ook het management wordt ondersteund. Omstandigheden Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor iemand minder goed functioneert. Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn zowel gespecialiseerd in privé- als werkgerelateerde omstandigheden (of een combinatie daarvan). Privéomstandigeden: schulden en financiële zorgen rouwverwerking relatieproblemen verslaving problemen met kinderen of familie Werkgerelateerd: conflicten met collega s conflicten met leidinggevenden ervaren van te hoge werkdruk stress, burn-out Oplossingsgerichte aanpak Via de methodiek van het oplossingsgericht werken wordt de werknemer geholpen om op eigen kracht problemen te overwinnen. Bij de meeste bedrijven is de bedrijfsmaatschappelijk werker ook aanwezig bij de overleggen van het Sociaal Medisch Team (SMT). Als iemand niet goed in zijn vel zit, worden de signalen meestal ook zichtbaar op het werk

12 591 ouderen in Roosendaal klopten aan voor informatie en advies. projecten In 2011 zijn 3 drie nieuwe projecten gestart: 1) Project Centrale ouderenadviseur in Roosendaal 2) Informatie- en adviespunten in buurthuizen in Roosendaal 3) Project Grip op de knikkers in Woensdrecht Ouderenadviseur Dankzij projectsubsidie van de gemeente Roosendaal kon Traverse starten met de functie van centrale ouderenadviseur. Het betrof een open inschrijving, waarvan de uitvoering aan Traverse werd gegund. De centrale ouderenadviseur vervult een belangrijke rol in het verbinden van organisaties die kwetsbare ouderen kunnen signaleren en organisaties die hiervoor een aanbod hebben. De ouderenadviseur is betrokken geweest bij diverse projecten zoals gezondheidsvoorlichting aan allochtone ouderen. Ook heeft de ouderenadviseur meegewerkt aan het visiedocument Sluitende beweegketen. Aan 591 ouderen werd informatie en advies gegeven. Mag ik je ogen en oren lenen? Eén van de concrete projecten waaraan de ouderenadviseur deelnam is: Mag ik je oren en ogen lenen?. In dit project werd nauw samengewerkt met vrijwilligersorganisaties zoals de Zonnebloem, KBO etc. Vrijwilligers worden ondersteund om de ogen en de oren te zijn van hun wijk. Door het bieden van ondersteuning in de vorm van trainingen en themabijeenkomsten willen we vrijwilligers daarbij helpen. Het gaat dan om thema s als signaleren, oplossingsgericht werken, activeren, eenzaamheid, dementie, depressie etc

13 Buurthuizen Ook het project Informatie- en adviespunten in buurthuizen is in 2010 door de gemeente Roosendaal opengesteld. Traverse heeft deze projectsubsidie gegund gekregen. In twee buurthuizen in Roosendaal wordt nu informatie en advies gegeven door vrijwilligers en één medewerker op mbo-niveau. Deze vorm van dienstverlening lijkt erg op het aanbod van Bureau Sociale Raadslieden (BSR) van Traverse. Inhoudelijk is de mbo-medewerker daarom toegevoegd aan het team van BSR. In 2011 is wederom gebleken dat er een grote behoefte bestaat aan informatie en advies, licht-juridische ondersteuning en hulp bij het invullen van formulieren. Alleen al in de gemeente Roosendaal hebben Bureau Sociale Raadslieden en de informatie- en adviespunten in buurthuizen cliënten gezien in Ter illustratie: hiervoor is ingezet 1 fte en vrijwilligers. Grip op de knikkers De gemeente Woensdrecht vindt het belangrijk dat jongeren al vroeg leren hoe ze met geld moeten omgaan, zodat ze niet in de schulden raken. Aan Traverse is gevraagd om hiervoor een project op te zetten. Dit project hebben we Grip op de knikkers genoemd en is uitgevoerd in samenwerking met het Moller College (vmbo) in Hoogerheide en Ossendrecht. Traverse heeft een spelvorm opgezet naar een voorbeeld van de tv-quiz Ik hou van Holland en lesmateriaal ontwikkeld waarmee docenten in de klassen konden werken. Door het project kwamen mentoren erachter welke geldproblematiek er bij scholieren leeft. Leerlingen ontdekten tijdens de Week van het geld dat zij niet de enige zijn die hiermee zitten. Ook op ouders had het thema effect. Zij durfden eerder nee te zeggen tegen een schoolactiviteit (zoals een trip naar Parijs) die zij niet kunnen betalen. Het project kreeg een 8 in de evaluatie met scholen. In 2011 bleek wederom dat er een grote behoefte bestaat aan informatie en advies, licht-juridische ondersteuning en hulp bij het invullen van formulieren

14 samenwerken Traverse werkt op diverse niveaus samen met (keten)partners, om cliënten beter te kunnen ondersteunen. Uitgangspunt voor de toekomst is integraal en wijkgericht werken. Fusie uitgesteld In de afgelopen jaren hebben we de mogelijkheden onderzocht van een fusie met Surplus, een organisatie voor welzijn, zorg en kinderopvang, die actief is in West- en Midden-Brabant. In eerste instantie werd gestreefd naar een juridische fusie, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat dit waarschijnlijk teveel energie van de organisatie vraagt, die ten koste gaat van het slagvaardig inspelen op externe ontwikkelingen. Een bestuurlijke fusie is meer op zijn plaats. Bij een bestuurlijke fusie wordt Traverse een zelfstandige stichting onder de aansturing van de Raad van Bestuur van Surplus. Een ingangsdatum van 1 januari 2012 is wenselijk, gezien de snelheid van de externe ontwikkelingen. Zowel de raden van toezicht als de cliëntenraad zijn hiermee akkoord gegaan. De ondernemingsraad van Traverse heeft echter geadviseerd om de fusie voorlopig op te schorten (zie verderop in dit verslag). De raad van bestuur van Traverse heeft besloten om het advies van de ondernemingsraad over te nemen. De fusie is daarmee voorlopig opgeschort tot een nader te bepalen datum. Samenwerken loont. Cliënten zijn erbij gebaat dat organisaties elkaar aanvullen en versterken

15 Kritisch toetsen van ons beleid, dat is de rol van medezeggenschap. medezeggenschap Cliëntenraad Juist in deze roerige tijden is een stevige cliëntenraad van groot belang. Een cliëntenraad is als geen ander in staat om het beleid van de organisatie kritisch te toetsen op de gevolgen voor cliënten. In 2011 is daarom besloten om de cliëntenraad van Traverse, bestaand uit drie leden, verder uit te breiden. Onder meer via advertenties is gericht gezocht naar mensen die op beleidsmatig niveau kunnen meedenken en onze doelgroep(en) goed kennen. De werving had resultaat. In 2011 zijn vier nieuwe leden toegetreden. Verder hebben we afscheid genomen van één van de leden van het eerste uur. Ondernemingsraad De ondernemingsraad van Traverse heeft in 2011 geadviseerd om de fusie met Surplus voorlopig op te schorten. Het advies heeft te maken met de interne ontwikkelingen binnen Surplus Welzijn. Verder vindt de OR het belangrijk dat er eerst meer samenwerking op de werkvloer tot stand komt

16 Door maatregelen te nemen konden we het financieel resultaat in goede banen leiden. organisatie en financiën Traverse heeft 2011 afgesloten met een licht negatief resultaat van 1.425,- (- 0,04% van de baten). Ombuiging In 2008 zijn maatregelen genomen om het negatieve resultaat en de negatieve financiële verwachtingen voor de jaren 2009 t/m 2011 om te buigen naar een positief resultaat. Met de ingezette maatregelen is het beoogde resultaat bereikt. Uitgangspunten Het bezuinigingsplan had de volgende uitgangspunten: De bezuinigingen moeten gevonden worden in de overheadkosten. Er wordt niet bezuinigd op de uitvoering. De bezuinigingen moeten in de jaren oplopen en toereikend zijn om financieel gezond te zijn. Naast bezuinigingen dienen er extra inkomsten gegenereerd te worden. Terugdringen van het ziekteverzuim ,- 239, ,- Resultaten De maatregelen zijn consequent uitgevoerd en hebben ertoe geleid dat Traverse in de afgelopen jaren een klein positief en in 2011 een klein negatief resultaat heeft behaald. Het ziekteverzuim is teruggelopen van 10,8% in 2008 naar minder dan 5% in 2009 en de jaren erna ,

17 Benchmark Traverse doet jaarlijks mee aan een externe benchmark van Hordijk & Hordijk. Begin 2011 hebben wij de gegevens hiervoor aangeleverd. De eindconclusie in het rapport: Evenals afgelopen jaar kent Traverse Groep dit jaar een (verdere) verbetering van alle kengetallen. De kengetallen van Traverse Groep zijn als goed te kwalificeren. Bezuiniging 2012 In mei 2011 is een risicoanalyse gemaakt voor Dit is gebeurd op basis van de op dat moment bekende feiten en reële verwachtingen. Deze risicoanalyse bevestigde de eerdere analyses: Traverse diende rekening te houden met een inkomstendaling van circa 14%. Op basis van deze analyse is opnieuw een bezuinigingsplan opgesteld. Dit betekende dat de overheadkosten moesten dalen, dat we afscheid zouden moeten nemen van een aantal medewerkers met tijdelijke contracten en dat we zelfs afscheid moesten nemen van medewerkers met een vast contract. Gevolgen Eind 2011 bleek dat de inkomsten weliswaar fors afnamen, maar dat er nieuwe bronnen van inkomsten tegenover stonden, zoals het contract met de gemeente Tholen en de extra middelen voor preventieve jeugdzorg. Daarom heeft Traverse alle tijdelijke en vaste contracten binnen het maatschappelijk werk in 2012 kunnen voortzetten. Wel hebben we, vanwege vermindering van de subsidie, afscheid moeten nemen van één medewerker van Bureau Sociale Raadslieden met een vast contract. Daarnaast hebben we afscheid moeten nemen van twee medewerkers met een tijdelijk contract dat op 31 december 2011 afliep. Dit betrof een medewerker bij het VIP in Roosendaal en de coördinerend ouderenwerker in Roosendaal. Provinciale middelen De gemeenten hebben extra provinciale middelen ontvangen om preventieve jeugdzorg in te zetten. In november werd duidelijk dat Traverse een substantieel extra bedrag ontvangt voor 2011 en In de speciale bijlage Investeren in jeugd kunt u lezen hoe Traverse deze extra middelen inzet. Uit de externe benchmark blijkt dat Traverse een verbetering laat zien van alle kengetallen

18 investeren in jeugd samen sterk voor hun toekomst Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant

19 Kinderen en jongeren die veilig en liefdevol kunnen opgroeien, zijn als volwassene beter in staat om zich te redden in onze complexe maatschappij. Traverse maakt sterk zich daarom voor een toekomst goede van de jeugd. Hoe we dat doen, en met welke partners, leest u in deze speciale bijlage.

20 Als er iets is met een leerling, moeten docenten en leerkrachten je feilloos weten te vinden. schoolmaatschappelijk werk Op school gebeurt het, daar moet je zichtbaar zijn Lichte hulp, gewoon op school en zonder verwijsbriefje. Dat is de kracht van het schoolmaatschappelijk werk (smw). Op scholen waar wij een vaste dag per week aanwezig zijn en ook in het ZAT zitten, worden de beste resultaten bereikt, vertelt Sjuul van Gastel, regiomanager van Traverse. Op school gebeurt het. Leerkrachten signaleren een probleem bij een leerling en melden dit bij de intern begeleider. Zo nodig wordt het kind besproken in het Zorgadviesteam (ZAT) en worden er acties uitgezet. Het is erg belangrijk voor schoolmaatschappelijk werkers om zichtbaar te zijn op school. Heb je te weinig uren, zit je niet in het ZAT, dan raak je buiten beeld. Als er iets is met een leerling, moeten docenten of leerkrachten je feilloos weten te vinden. Het is heel fijn dat we voor 2012 extra uren hebben gekregen, vanuit provinciale subsidie, om ons werk op scholen uit te breiden. Basisscholen In 2011 had Traverse 7 smw ers in dienst; in 2012 zijn er 3 bijgekomen. Een positieve ontwikkeling is dat de basisscholen sinds kort ook een Zorgadviesteam hebben. Daardoor kunnen we voorkómen dat problemen uit de hand lopen en dat specialistische hulp nodig is. 2 3

21 Eigen kracht De schoolmaatschappelijk werker wordt ervaren als laagdrempelig. Niet alleen leerlingen, maar ook ouders en leerkrachten weten de weg te vinden. Bijvoorbeeld bij gedragsproblemen of een plotselinge gedragsverandering van een kind, zoals somberheid, agressie of spijbelen. Een paar gesprekken zijn vaak al voldoende om het kind weer op het juiste spoor te zetten. Onze methodiek is oplossingsgericht. We stimuleren kind en ouders om positief te denken en hun eigen kracht te gebruiken. We laten zien hoe hele kleine veranderingen al een groot effect kunnen hebben. Ons motto is: Kijk vooral naar wat goed gaat en doe daar méér van. Systeemgericht werken Een kind kun je niet los zien van het gezin, vervolgt Sjuul van Gastel. Als de ouders financiële problemen hebben of in scheiding liggen, dan heeft dat meestal invloed op het kind. Dat merken we dagelijks. Traverse biedt, waar nodig, steun aan het hele gezin. We doen dus meer dan alleen schoolmaatschappelijk werk. In ons pakket zit ook hulp bij echtscheidingsproblemen, ouderschapsreorganisatie, schuldhulpverlening, sociaal raadswerk etc. Het uitgangspunt is één gezin, één plan Eén gezin, één plan. 4 5

22 persoonlijke ervaringen Moeder Anne: De huilbuien zijn voorbij Mijn dochter Noëlle kwam vaak huilend uit school, dat ging al twee jaar zo. Ze wilde graag bij de populaire meiden horen, maar juist die meiden pestten haar. Vorig jaar ben ik gescheiden en dat maakte Noëlle nog onzekerder. Ze vond het heel moeilijk wanneer haar beste vriendin met iemand anders wilde afspreken. Dat was voor mij het moment om hulp te gaan zoeken. Via school konden we terecht bij de schoolmaatschappelijk werker. Mijn dochter gaat nu af en toe een half uurtje met haar praten. Gewoon op school. Dan mag ze tijdens de les even uit de klas. Zelf heb ik ook twee keer met die mevrouw gesproken. Ze heeft me laten zien hoe belangrijk het is om je kind complimenten te geven. Noëlle is weer het vrolijke en spontane kind dat ze vroeger was. De huilbuien zijn voorbij. Noëlle (10): Ik weet nu wat helpt tegen pesten Mijn vriendinnen deden steeds stommer tegen me. Als ik wilde meespelen, negeerden ze me. Of ze gingen op mijn tenen staan, net zo lang tot ik moest huilen. Het was fijn om daarover met de schoolmaatschappelijk werkster te praten. Ze gaf me goede tips, die ook echt werken. Ze hielp me om me sterk te voelen. Als een boom. Vroeger als ik gepest werd, rende ik weg. Dan renden die meisjes me gewoon achterna. Nu doe ik het anders. Ik zeg heel duidelijk: Nou en?! en dan haal ik mijn schouders op. Daarna loop ik rustig weg. Dat helpt. Soms zit die aardige mevrouw op een praatwolkje in mijn hoofd. Als ik het even niet weet, dan hoor ik haar en dan denk ik: Aha, zo ga ik het doen! Mijn dochter gaat onder schooltijd soms een half uurtje met haar praten. 6 Op verzoek van moeder en dochter zijn de namen veranderd. 7

23 De vader van één van onze leerlingen is vermoord. Er staat vanavond een ouderbijeenkomst gepland over een heel ander onderwerp. Wat doen we? calamiteiten met kinderen Een snelkookpan van emoties Soms gebeurt er iets met kinderen, waardoor alles op z n kop staat. In 2006 werd Jesse Dingemans uit Hoogerheide vermoord op zijn basisschool. In 2008 volgde een gezinsdrama in Roosendaal. Een vader doodde zijn kinderen en pleegde daarna zelfmoord. Traverse bood psychosociale opvang aan de school en de nabestaanden. Leon Langenberg, bestuurder van Traverse, vertelt hoe zijn team handelt bij schokkende gebeurtenissen. We hebben al diverse keren te maken gehad met gezinsdrama s, maar ook met seksueel misbruik en suïcide op scholen. Traverse werkt in een kernteam met partners zoals de GGD. Per situatie wordt ingeschat hoe groot de psychosociale impact zal zijn en wat onze rol kan zijn. Zo n incident is vaak zeer ingrijpend voor de betrokkenen. Mensen komen in een snelkookpan van emoties terecht. Je moet snel handelen, want in deze tijd staat de media vaak sneller op de stoep dan de hulpverleners. Snel paraat Traverse werkt volgens protocol, zodat geen tijd verloren gaat. Als de situatie erom vraagt, hebben we binnen een uur een team van (school) maatschappelijk werkers paraat. Het team verleent de eerste psychosociale opvang op school. We ondersteunen zowel de schooldirectie als de leerkrachten, ouders en kinderen. De situatie is zo abnormaal, dat scholen vaak niet meteen weten wat ze moeten doen. Er komen veel vragen naar boven. Wat vertellen we in de klassen? Hoe gaan kinderen om met de dood? Wat is normaal en wat niet? Hoe reageren we op vragen van ouders? Hoe gaan we om met tegengestelde belangen in het team? 8 9

24 Kinderen uit groep 2 spelen seksuele spelletjes met elkaar. Er ontstaat een conflict tussen de ouders. Hoe lossen we dit op? Tips voor scholen: Zorg dat de telefoonlijst up to date is Geef kinderen, ouders en docenten de ruimte om hun hart te luchten Ga niet mee in speculaties, blijf bij de feiten Pak de dagelijkse routine weer op Biedt gelegenheid om te herdenken Laat mensen hun eigen keuzes maken Emoties Een school maakt zoiets bijna nooit mee, daarom is het een geruststellend idee om te kunnen terugvallen op een ervaren partner.* Traverse biedt vooral opvang en praktisch advies in zo n situatie, vertelt Langenberg. Vroeger leefde het idee dat de omstanders direct hulpverlening moesten krijgen. Dat idee is achterhaald. De meeste mensen kunnen een schokkende gebeurtenis heel goed verwerken in hun eigen sociale kring. Het is belangrijk dat ieder mens dit kan doen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Daarin kun je een ander de wet niet voorschrijven. In Roosendaal hebben sommige klasgenootjes de kist van de overleden kinderen beschilderd, maar niet iedereen had daar behoefte aan. Dat moeten ouders en kinderen zelf kunnen beslissen. Op school Na de moord op Jesse en de twee kinderen zijn we de hele week op school geweest. We waren vooral op de achtergrond aanwezig. Ik heb de schooldirectie ondersteund en onze (school)maatschappelijk werkers waren aanwezig om leerkrachten, kinderen en ouders op te vangen die door emoties werden overmand. Ze boden een luisterend oor, een schouder om uit te huilen en praktische tips. Wij adviseerden leerkrachten bijvoorbeeld om de dagelijkse routine weer op te pakken. Een voorbeeld is de juf die s ochtends met de klas had gepraat over de moord en zich afvroeg wat ze daarna moest doen. De maatschappelijk werker stelde haar de vraag: Wat doe je normaal op dit tijdstip? Rekenen? Oké, ga dan rekenen met de kinderen. Praten is goed, maar breng het daarna zo snel mogelijk terug naar het normale. Dat is wat kinderen het meest helpt in zo n situatie. De opdringerigheid van de media is helaas minder helpend. Ouders en kinderen die met rode ogen de school uitlopen, worden achtervolgd door camera s en microfoons. Al die publiciteit versterkt de emoties en het gespeculeer enorm. Het is iets waar iedere school op voorbereid zou moeten zijn. Nazorg Traverse biedt ook nazorg aan scholen. Want het houdt niet op bij die ene gebeurtenis. Er komen na verloop van tijd weer nieuwe vragen vanuit de school, zoals Hoe herdenken we de overleden kinderen? Wat doen we als het een jaar geleden is? Het aantal kinderen dat na afloop nog psychische hulp nodig heeft, is volgens Leon Langenberg beperkt. Ouders zijn vaak bang dat hun kinderen er iets aan overhouden, maar we merken dat dit in de praktijk wel meevalt. De kinderen die toch hulp nodig hebben, hadden meestal vóór die gebeurtenis ook al problemen. Dat geldt trouwens ook voor ouders en leerkrachten. Zit je tegen een burn out aan, dan kan zo n incident net de druppel zijn. 10 *Over het gezinsdrama in Roosendaal heeft het OBO een boekje uitgebracht met de titel: Verdriet op school. 11

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk JAARVERSLAG 2006 SAMEN STERK 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b Cuijk Postbus 71 5430 AB Cuijk Telefoon

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT. 9300 Kc Class.nr. mmx^t^oom&n^_

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT. 9300 Kc Class.nr. mmx^t^oom&n^_ 112.02807 IIIIIIMMIIIin mi MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT Centraal kantoor: Groen van Prinstererlaan 127 Postbus 53-9400 AB ASSEN Tel.: (0592) 343243 Fax: (0592) 370950 E-mail: info@noordermaat.nl ING

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Een krant. vol tips over. opvoeden en opgroeien! Informatiekrant over opvoeden en opgroeien in Amersfoort

Een krant. vol tips over. opvoeden en opgroeien! Informatiekrant over opvoeden en opgroeien in Amersfoort Een krant vol tips over opvoeden en opgroeien! Wat heeft wethouder Stoelinga met jeugd? Een interview door Parto en Nick Parto en Nick zitten in 3 vwo. Ze maken kennis met wethouder Stoelinga van Jeugd

Nadere informatie

Op Eigen Kracht-training

Op Eigen Kracht-training Rapportage Op Eigen Kracht-training Resultaten 213 Project Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-training MSc Hille Hoogland Jonathan Berg Onze sponsoren Voorwoord Voor u ligt de rapportage van Op Eigen Kracht

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel Cursusaanbod Maatschappelijke Dienstverlening MeerWaarde is een maatschappelijke onderneming voornamelijk werkzaam in de gemeente Haarlemmermeer. We werken aan sociale samenhang, gemeenschapszin en tolerantie

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Adressen. Bemoeizorg. Aanpak huiselijk geweld

Schuldhulpverlening. Adressen. Bemoeizorg. Aanpak huiselijk geweld Adressen Centraal bureau Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b, 5431 TG Cuijk Postbus 71, 5430 AB Cuijk Bereikbaar van 9.00-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur t: (0485) 31 62 04

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Profiel. instituut voor maatschappelijk welzijn. Cliëntgegevens

Profiel. instituut voor maatschappelijk welzijn. Cliëntgegevens instituut voor maatschappelijk welzijn Profiel Jaarverslag 2007 In dit jaarverslag zijn de drie kernfuncties van het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn centraal gesteld. In de artikelen wordt het profiel

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie