OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT"

Transcriptie

1 OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT 1. Trekkersrol Gezin en samenleving Ruimtelijke ordening Industrie, werkgelegenheid, horeca en handel... 17

2 Missie OPEN-LIJST OPEN-LIJST wenst in de komende legislatuur de gemeente te besturen op een klantgerichte, kostenbewuste en eigentijdse manier. Wij willen ons project realiseren met een maximale inbreng van alle actoren: beleid personeel en inwoners (al dan niet georganiseerd), om te komen tot een werking waarbij een efficiënte en effectieve dienstverlening centraal staat. 2

3 1. Trekkersrol: stilstaan is achteruitgaan 1.1 Algemeen OPEN-LIJST heeft de sterke ambitie om het investeringsbeleid terug aan te zwengelen. Wij hebben de intentie om ondernemend beleid van weleer verder te zetten. Weliswaar met meer inspraak van de burger en met een meer transparant beleid. We mogen niet op onze lauweren rusten en tevreden zijn met wat er reeds gerealiseerd is. Daarom zal de gemeente bij de verdere realisatie van de bipool Overpelt-Neerpelt een voortrekkersrol vervullen. De ontwikkeling van het gebied Haspershoven, voor onderwijs en zachte industrie, evenals de Leopoldlaan, is cruciaal in de expansie van de bipool. De verdere uitbouw van de infrastructuur van het middelbaar onderwijs en bijzonder onderwijs vraagt eveneens alle aandacht en inzet van alle beschikbare middelen en zal door OPEN-LIJST volledig ondersteund worden. Overpelt moet de kansen die een bipool biedt met beide handen grijpen. Er zijn immers nog diverse woonzones die ontwikkeld kunnen worden. Ook een verdere uitbouw van handel en nijverheidsactiviteiten, sociale voorzieningen in nieuw te ontwikkelen gebied verdient de volle aandacht. Deze investeringen moeten uiteindelijk resulteren in een bruisende gemeente met een levendig centrum en een gezellige Oude Markt. Kortom, wij kiezen voor een welvarend Overpelt, waar het goed wonen en leven is! Nu, maar zeker ook voor diegenen die na ons komen, onze eigen jeugd. OPEN-LIJST wil Overpelt over de partijgrenzen heen nog sterker op de kaart zetten. volgende vier items staan de komende legislatuur scherp in het vizier: De Ten eerste, meer initiatieven nemen in de verdere uitwerking van de bipool Overpelt- Neerpelt. Ten tweede, investeren in het centrum en de gehuchten door middel van een transparant beleid 3

4 Ten derde, alle kleine ongemakken op zeer korte termijn oplossen. Ten vierde, behouden en uitbreiden van werkgelegenheid, zeker voor de eigen jeugd 1.2 Financiën Uw geld goed besteed! Gezonde gemeentefinanciën zijn een waarborg om de toekomst van Overpelt veilig te stellen. Dit is ook belangrijk voor hen die na ons komen. Als nieuwe beleidsploeg hebben wij een verantwoordelijkheid tegenover de komende generaties. Dit zal ook bepalend zijn voor de keuzes die moeten gemaakt worden in het gemeentebeleid. Wij zullen daarom prioriteiten stellen op basis van de financiële ruimte die er is. OPEN-LIJST wil een gezond financieel beleid voeren. Daarom zullen wij jaarlijks een begroting indienen die in evenwicht is, gekoppeld aan een sluitend financieel meerjarig beleidsplan. Uitgangspunt hierbij is dat wij deze evenwichtige begroting zullen indienen met een belastingsdruk via de opcentiemen en onroerende voorheffing die, in procenten uitgedrukt, bij de laagste van Limburg is. Investeringen zullen gebeuren in zaken waarvan de meerwaarde voor iedereen duidelijk is en dit na voldoende ruggenspraak en overleg met de inwoners van Overpelt. 1.3 Subsidies Koken kost geld. De organisatie van culturele activiteiten, muzikale optredens, vrijwilligerswerk, jeugdwerking, sport, enz.. vergen de noodzakelijke financiële inspanningen. De gemeente kent hoofdzakelijk twee vormen van subsidiëring: werkingssubsidies (puntensysteem of convenant) en vormingssubsidies (cursus bij een erkende organisatie). Het is een vorm van financiële ondersteuning die het een organisatie mogelijk maakt een activiteit op poten te zetten. OPEN-LIJST hecht veel belang aan financiële ondersteuning. Tegelijkertijd pleiten wij voor een verantwoord subsidiestelsel. Het toekennen van gelden moet er toe leiden dat verenigingen hun werking kwalitatief verbeteren en toegankelijker maken voor een breder publiek. Daarnaast zijn wij van mening dat subsidies niet mogen leiden tot afhankelijkheid. De financiële impulsen moeten de vereniging activeren. Wij zijn een voorstander van het voor-wat-hoort-wat-principe: verenigingen of organisaties die zich engageren om deel te nemen aan een gemeentelijke activiteit, ontvangen in ruil hiervoor financiële middelen. Dat is 4

5 een andere vorm van subsidiëring, met andere woorden een actief subsidiestelsel. OPEN- LIJST wil verenigingen stimuleren om actief hun steentje bij te dragen in de gemeente. Een extra subsidiestelsel waarbij de vereniging in ruil voor de geleverde inspanningen gelden ontvangt, lijkt ons een rechtvaardige en verantwoorde sponsoring van gemeentelijke toelagen. 5

6 2. Gezin en samenleving 2.1 Volksgezondheid t HUIS t Huis verder uitbouwen tot een dienstencentrum waar elke Overpeltenaar dagelijks terecht kan voor informatie over sociale voorzieningen in de gemeente. Waar eveneens een aanbod is van sport- en ontspanningsmogelijkheden. De volgende items zouden hier zeker een plaats moeten krijgen: - infonamiddagen of avonden over uiteenlopende onderwerpen: dementie, mantelzorg, opleiding palliatief verzorgenden, hef- en tiltechnieken voor de mantelzorgers - praktische informatie over dag- en nachtopvangmogelijkheden van bejaarden (met de hulp van vrijwilligers), - inrichten van een pedicure, cafetaria bij de nieuwe serviceflats - promoten van het gebruik van een personenalarm via de gevestigde organisaties, - promoten via derden van warme maaltijdbedeling - assertiviteitstrainingen - initiatiecursus voor ouders rond drugspreventie bij jongeren - cursussen rond opvoedingstips voor ouders, aanpak van gedragsproblemen, - campagnes rond agressie binnen het gezin - mogelijkheden aanbieden om de drempel tot hulp voor het invullen van persoonlijke documenten verlagen(alle leeftijden Dus t Huis zal verder uitgebouwd worden tot één loket. Er is één adres waar men terecht kan met om het even welk probleem op het vlak van sociale voorzieningen, sport en ontspanning. OPEN-LIJST wil blijvende aandacht voor senioren. Wij stellen voor dat de maatschappelijk werker/-ster van de gemeente elke 80-jarige een jaarlijks huisbezoek brengt. Er kan tijdens dit bezoek speciale aandacht zijn voor het voorkomen van ongevallen in huis. Men kan bijvoorbeeld een inventarisatie opmaken van losliggende tapijten, snoeren, enz., of preventietips geven rond een veilige woonomgeving. Ook het stimuleren tot een cursus valpreventie of het geven van financieel advies kan tijdens deze huisbezoeken ter sprake 6

7 komen. Evenals het opmaken en indienen van aanvragen en documenten. De maatschappelijk werker van de gemeente kan in deze gezien worden als een mobiele ambtenaar. OPEN-LIJST wil ook meer aandacht voor de huisvesting van senioren. Daarom verdient ieder privé initiatief dat inspeelt op de behoefte van serviceflats en bejaardenhuisvesting, al dan niet in de deelkernen van Overpelt, de nodige aandacht en steun van de overheid. De gemeente moet blijven investeren in preventiecampagnes. Wij vinden dit een heel belangrijke taak voor het gemeentebestuur om acties te ondernemen voor het welzijn van de inwoners. Op deze manier kunnen we naast de nationale en provinciale acties de lokale accenten plaatsen. Uiteraard zal constant aansluiting gezocht worden op gebied van informatie, geld en materialen bij de nationale en provinciale campagnes. De volgende projecten zullen zeker onze aandacht krijgen zonder hierbij enige beperking in te bouwen - obesitas bij kinderen en volwassenen: in samenwerking met de scholen en bedrijven zoals bv. tutti frutti- project, in samenwerking met jeugd- en sportverenigingen; prijsvraag verbinden, springtouwen uitdelen - rookstopcampagne: alle ondersteuning mogelijk vanuit de provincie - hart- en vaatziekten: middengroep van 45-65j bereiken i.s.m sportclubs en de hartpatiëntenvereniging, ludieke acties opzetten door o.a. lintmeters uit te delen, omdat de buikomtrek bij velen dringend moet afnemen - info borstkankerscreening iedere vrouw vanaf 40 jaar periodiek per brief aansporen om een mammografie te laten nemen - info omtrent prostaatkanker, darmkanker - gezondheidswandelingen organiseren (steun van de provincie dmv bewegingsconsulenten, kinesisten) - veiligheid voor fietsers: fluorescerende vestjes, fietspooling blijven stimuleren en uitbreiden. Fietsveiligheid door aanleg van afgescheiden fietspaden - ludieke acties rond vaccinatie griep, klem. - acties rond veilig vrijen - acties rond alcoholgebruik bij jongeren Praat- en zelfhulpgroepen ondersteunen om jonge gezinnen, alleenstaanden, nieuw- samengestelde gezinnen, holebi s, enz., aan te spreken. Doel: mensen bij elkaar brengen, 7

8 openstaan voor de problemen van een ander, samen aan een oplossing werken, de verdraagzaamheid vergroten en de verzuring tegengaan. Wij willen eveneens initiatieven nemen om de mantelzorgers te ondersteunen in hun dagelijkse taken rond de hulpbehoevende. Naast de mantelzorgpremie moet er ook aandacht zijn voor de mantelzorger zelf. Deze moet ergens terecht kunnen met vragen en problemen, Of om gewoonweg een begrijpende babbel te hebben. Aanmoedigen en in de kijker stellen van de vrijwilligers die steeds zeldzamer worden. Helpen als het kan maar ook geholpen worden als het moet OPEN-LIJST zal de verdere uitvoering van het hele cadmiumproject blijven opvolgen. De sanering van de bodem is een absolute vereiste om opnieuw tot een gezonde leefomgeving te komen. 2.2 Kleine ongemakken Straten en stoepen, parken en pleintjes verdienen meer aandacht. Ze moeten beter onderhouden worden op basis van een duidelijke planning. Dit heeft de laatste jaren te weinig aandacht gekregen van het gemeentebestuur. Om de kleine ongemakken, zoals gaten in de weg, verzakte stoeptegels, water dat blijft staan, enz. aan te pakken zal er een mobiele interventieploeg opgericht worden voor een snelle herstelling van kleine gebreken (binnen de drie dagen) en een snelle planning voor de grote gebreken (binnen tien dagen). Wij ijveren voor goed onderhouden stoepen in heel Overpelt, die vrijgemaakt zijn van obstakels. Rolstoelgebruikers en ouders met kinderwagens moeten op een veilige manier gebruik kunnen maken van de openbare weg. OPEN-LIJST wil het publieke sanitair gaan uitbouwen. Niet door openbare toiletten neer te zetten, maar door gebruik te maken van cafés en dit in overleg met de horeca. De uitbater stelt de toiletten gratis ter beschikking en ontvangt hiervoor in ruil van de gemeente een jaarlijkse vergoeding. 8

9 Vandalisme, scrabuleuze graffiti en sluikstorten kunnen absoluut niet getolereerd worden. Hierop moeten we krachtdadig reageren. De schade dient binnen de tien dagen hersteld te zijn. Het beter opvolgen van de ontsiering van de straat door de blauwe vuilzakken die veel te lang blijven staan nadat ze een afkeuring hebben gekregen. Of vuilzakken die veel te vroeg op straat gezet worden en zo een lekker hapje vormen voor katten en ongedierte. Elk gehucht heeft een centraal plein. Deze buurtpleinen moeten kunnen uitgroeien tot een ontmoetingsplaats met ontspanningsmogelijkheden, petanque, speelruimte en zitbanken. Jaarlijks kan er bijvoorbeeld een petanquetornooi worden georganiseerd met voorrondes in de buurten. De inzet van de finale is dan De Beker van Pelt. Als waardering zal de gemeente de jaarlijkse buurtfeesten mee financieren en logistiek ondersteunen. 2.3 Verenigingsleven Jongeren, volwassenen, gepensioneerden, velen onder hen maken deel uit van een vereniging. Elke wijk of buurt kon rekenen op een legertje vrijwilligers dat zich belangeloos inzette voor de organisatie. Het verenigingsleven brengt mensen samen, maar vergt ook veel energie. Zich vrijwillig inzetten voor iets, is blijkbaar niet meer zo evident. Verenigingen kampen vaak met een tekort aan mensen die de kar willen trekken. Bovendien zijn het dikwijls dezelfden die reeds in andere verenigingen de voortrekkersrol spelen. Daarnaast zijn de ontspanningsmogelijkheden, zowel voor jong als oud, het laatste decennium sterk uitgebreid. Hierdoor komen traditionele verenigingen onder druk te staan. OPEN-LIJST wil in de mate van het mogelijke inspelen op de vraag en behoeften van deze verenigingen. Tegelijkertijd willen wij nieuwe vormen van verenigingen, zoals hobbyclubs, buurtverenigingen, vrouwenen mannenclubs, enz. stimuleren. Elk initiatief met een maatschappelijk doel voor ogen verdient ondersteuning vanuit de gemeente. Wij willen de randvoorwaarden blijven creëren voor een bloeiend sociaal cultureel leven. Het verenigingsleven in zijn traditionele en moderne betekenis blijft immers de garantie tegen verzuring en vereenzaming in de maatschappij. OPEN-LIJST hecht veel belang aan de leefkwaliteit in de wijken. In onze geïnformatiseerde maatschappij van vandaag komt het ouderwetse buurtleven echter steeds minder aan bod. Wij willen hier iets aan doen : het gewone buurtleven mag niet de dupe zijn van onze vooruitgang. Buurt- en wijkfeesten moeten verder aangemoedigd worden. 9

10 2.4 Sport en cultuur Sport en cultuur blijven een belangrijke ambassadeur voor de gemeente. Toch kosten sport en cultuur de gemeente veel geld. Daarom moeten we op zoek gaan naar alternatieve vormen van financiering zonder afbreuk te doen aan het principe dat sport en cultuur voor iedereen toegankelijk moet blijven. Voor cultuur denken wij aan sponsoring van optredens door bedrijven, de ruimte tijdens de week meer promoten als congresruimte, vergaderruimte, beursruimte. Wij zullen blijven ijveren voor de verdere uitbouw van het cultuurprogramma waarbij er een grote variatie in het aanbod zal zijn. Cultuurcentrum Palethe moet hierin een prominente rol blijven spelen. Onze enige voorwaarde is dat dit op een creatieve manier zal gebeuren, waarbij de jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente kan afnemen. Sport is een belangrijk middel voor een gezond en ontspannen leven. Regelmatig sporten zonder te overdrijven, houdt niet alleen het lichaam in een goede conditie, maar zorgt ook voor een gezonde geest. Het belang van sport moet hoog in het gemeentelijk vaandel staan. De talrijke sportclubs illustreren dat sport leeft in de gemeente. Deze clubs worden gedragen door heel veel vrijwilligers, maar zijn sterk afhankelijk van de gemeente in verband met de accommodatie of de ruimtes waar men de sport kan bedrijven. De gemeente heeft reeds veel geïnvesteerd in sport, maar aan een echt sportbeleid met visie moet nog worden gewerkt. Wij vinden het belangrijk dat de geplande investeringen worden verantwoord. Daarnaast moet de gemeente ook niet alles zelf willen blijven doen. De clubs moeten de ruimte krijgen om eveneens hun verantwoordelijkheid te nemen. Door een open visie en goede afspraken kunnen we veel clubs de ruimte geven om op een creatieve manier de club verder uit te bouwen, waarbij de financiële ademruimte voor de club kan toenemen. Sportsubsidies kunnen verkregen worden door de competitieclubs extra mogelijkheden te bieden tot het verdienen van subsidies. Hiervoor kan de gemeente initiatieven nemen door o.a. het organiseren van sportbeurs, happenings, het inhuren van verenigingen bij bepaalde activiteiten als logistieke ondersteuning, enz.. 10

11 Bij het geplande Gemeentelijke Sportpark op de Kadijk dient er voor de buitensporten op een verstandige manier omgaan worden met de locatie, de accommodaties, de bereikbaarheid, de verkeersafwikkeling en de verzuchtingen van de omwonenden. Indien er ruimte vrij is, moet deze kunnen uitbesteed worden. Ruimtegebruik moet echter opgelost worden door een lange termijn visie. Er is ook nog plaats voor uitbreiding zoals een terrein voor beachvolley en basketbal, parcours voor inlineskaters,. Voor de recreant en de individuele sporter willen wij de piste bewandelen van de meer avontuurlijke sporten. De aanleg van een avonturenbos met een challengerparcours, een klimmuur behoort tot de mogelijkheden. De bestaande infrastructuur voor de individuele sporter in de gehuchten en in het centrum, zoals de Finse piste, willen we verder moderniseren en uitbouwen. Speeltuin Overpelt heeft reeds lang een prachtig gelegen speeltuin. Maar de laatste tijd zijn er klachten over het onderhoud hiervan. Kinderen vinden glas in het zand en veel rondslingerend vuil. Een regelmatig onderhoud, zeker in de zomer en een oproep tot de gebruikers door borden en eventuele boetes hieraan gekoppeld zou dit moeten veranderen. Het gebruik van de speeltuigen door probleemjongeren voor ongezonde doeleinden zoals drinken, roken, jaagt vele jonge kinderen schrik aan en moet dringend aangepakt worden. 2.5 Rock n Roll in het jeugdwerk Festivals, concerten, fuiven, jeugd- en sportverenigingen, surfen en chatten, musea, boeken, films, kunst, Jongeren zijn meer dan ooit op veel fronten actief. Dat de jeugdsector voortdurend in beweging is, bewijzen de talrijke initiatieven die de gemeente Overpelt in samenwerking met de jongeren de laatste jaren heeft gerealiseerd: moderne sportaccommodatie, speelpleinwerking, Roefelrock, repetitiekot de Reppe, mini-festivals via de scholen enz.. OPEN-LIJST wil dergelijke projecten blijven ondersteunen, maar pleit 11

12 tegelijkertijd voor opnieuw wat meer rock n roll in het lokale jeugdwerk. Wat bedoelen wij daarmee? Jongeren zijn individueel of met enkele vrienden vaak sterk creatief bezig. Creatief met muziek, maar evenzeer met tekenen, webdesign, graffiti, streetdance, skeelen en skaten. Zonder dat ze het zelf misschien al weten, hebben ze talent in petto. OPEN-LIJST wil dat talent aanboren. Pelt heeft bijvoorbeeld een aantal getalenteerde graffitikunstenaars in huis. Wij zijn er alvast voorstander van dat hun werk meer in het straatbeeld mag opduiken. Daarnaast pleiten wij voor een expressieruimte met atelier. Enerzijds een locatie waar jongeren zich ongeremd creatief kunnen uitleven, anderzijds een locatie waar ze hun werk kunnen tentoonstellen. Kunnen we speelplaatsen na de lesuren onder toezicht openstellen voor skeelers, skaters, tieners die een potje willen voetballen,? Kortom, veel jongeren zitten met een ei, maar kunnen dat niet altijd kwijt. Wij vinden dat iedere jongere met zijn of haar project vanuit de gemeente dient ondersteund te worden. OPEN-LIJST engageert zich om internetpalen en hotspots op publieke plaatsen te installeren. Iedereen kan op deze manier eender waar in de gemeente online diensten raadplegen. Tenslotte vinden wij dat lokale muziekgroepjes meer podiumkansen moeten krijgen tijdens gemeentelijke festiviteiten. De jonge bandjes moeten ook in cafés of bijvoorbeeld tijdens het dorpsfeest hun ding kunnen doen. De gemeente kan hiervoor zowel logistiek als financieel de nodige ondersteuning geven. OPEN-LIJST staat voor een creatief jeugdbeleid dat eenvoudig en efficiënt inspeelt op de vragen van de Overpeltse jeugd. Een beleid dat rekening houdt met de bestaande gemeentelijke jeugdinitiatieven, maar dat tegelijkertijd ook nieuw creatief talent op allerlei gebied wil prikkelen. Kortom, een fris beleid dat jongeren stimuleert tot actie en daarvoor kan rekenen op praktische en financiële steun. Let s rock n roll! 2.6 Inspraak Jaarlijks wordt er per gehucht een hoorzitting georganiseerd, waarbij het gemeentebestuur luistert naar uw noden. Daarnaast wil OPEN-LIJST een open dialoog aangaan met de diverse levensbeschouwelijke stromingen die in de gemeente actief zijn, zoals andersdenkenden, 12

13 holebi-bewegingen, enz.. Tijdens deze hoorzittingen zal de wijkagent eveneens aanwezig zijn. Bovendien zal het tijdschrift de Kiosk nog meer informatief gebruikt gaan worden. De plaatsen waar geplande snelheidscontroles gehouden zullen worden, de overtredingen en inbreuken tegen verkeersveiligheid zullen tweemaandelijks in de kiosk verschijnen. Klachtenfunctionaris Een aanspreekpunt op het gemeentehuis waar de Overpeltenaar met al zijn vragen, verzuchtingen en opmerkingen terecht kan, is een vanzelfsprekende dienstverlening naar de bevolking. Hierbij is het belangrijk dat op korte termijn een opvolging gebeurt en dat de betrokken burger dus op de hoogte wordt gehouden van het verloop van zijn dossier, bijvoorbeeld via een stappenplan dat men op de website van de gemeente kan volgen via een persoonlijke login. De verdere informatisering van de gemeentelijke diensten moet een efficiënte opvolging garanderen. 2.7 Veiligheid OPEN-LIJST vindt eveneens dat elke inwoner zich veilig moet voelen in zijn woning en zijn omgeving. Aandacht voor preventie door het stimuleren van de mensen om hun woning afdoende te beveiligen, auto- en fietsgraveeracties, bezoeken van inwoners die slachtoffer zijn geworden van diefstal, hen de nodige adviezen geven en slachtofferhulp bieden. Hierin speelt de wijkagent een belangrijke actieve rol. 2.8 Toerisme Het toerisme kent ondermeer door het fietsroutenetwerk een sterke groei in Limburg. Overpelt deelt in deze successen maar niet voldoende ondanks dat er steeds meer initiatieven worden genomen die het verblijftoerisme aanmoedigen.. De toeristische troeven moeten nog verder worden uitgespeeld door o.a. het zwembad de Dommelsslag, door deel te nemen aan het netwerk van de ruitersport en het inrichten van wandelpaden. In de toekomst kan Bosland hier nog een belangrijke extra dimensie aan toevoegen. Voor de verdere uitbouw en het promoten van het toerisme in onze gemeente is het belangrijk om regelmatig aanwezig te zijn op beurzen en vakantiesalons. Daarnaast pleiten we voor een 13

14 volwaardig VVV kantoor dat ook open is in het weekend. Wij zien eveneens een mogelijkheid - in overleg met de horeca dat zij toeristische informatie aanbieden. Door het plaatsen van uitgifteposten op strategische plaatsen in de gemeente, kunnen we evenzeer voldoen aan de service van een VVV kantoor. 2.9 Ontwikkelingssamenwerking In Overpelt zijn verschillende actoren actief op het domein van ontwikkelingssamenwerking. Onder impuls van de Derde Wereldraad en Think Global Act Local werden reeds talrijke initiatieven genomen: Ontwikkelingssamenwerking is in Overpelt geen loos begrip. OPEN-LIJST ondersteunt deze lokale organisaties en initiatieven en zal er naar blijven streven om minstens 0,7 procent van de gewone begroting te investeren in ontwikkelingssamenwerking. Wij willen in samenwerking met gemeentelijke organisaties en scholen uitwisselingsprojecten verder stimuleren. Jongeren moeten alleszins de kans krijgen om een bepaalde tijd in een ontwikkelingsland te leven en te wonen. Hierdoor kunnen contacten ontstaan tussen lokale groepen in het zuiden en organisaties in het noorden. Dat is eveneens een vorm van internationale samenwerking in een geglobaliseerde wereld. Vervolgens kunnen wederzijdse sociale, economische en educatieve projecten tot stand komen tussen verschillende partners op lokaal niveau. Daarnaast blijft het als gemeente belangrijk om te werken aan duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling wordt omschreven als "het voorzien in de noden van de huidige generaties zonder de mogelijkheid in gevaar te brengen dat ook toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien. Duurzaam leven wil eigenlijk zeggen dat we op een verstandige manier gebruik mogen maken van de natuur, zonder haar rijkdommen uit te putten, zodat onze kleinkinderen en achterkleinkinderen ook van deze luxe kunnen blijven genieten. Van één ding kunnen we zeker zijn: als we ons leefmilieu op deze manier blijven belasten en blijven verloederen zullen de volgende generaties een onleefbare wereld van ons erven. Als gemeente hebben wij ook in deze een voorbeeldfunctie en willen we binnen de eigen diensten ijveren voor een rationeel energieverbruik en gebruik van duurzame grondstoffen. 14

15 OPEN-LIJST onderschrijft een gemeentelijk ontwikkelingsbeleid met visie. Een beleid dat de bevolking bewust maakt van derde wereldproblematiek. Een beleid dat kritisch en consequent omgaat met het toekennen van financiële middelen Gemeentelijke diensten Een goede verstandhouding en een sterke communicatie is de basis voor een productieve samenwerking. Al onze medewerkers dienen gehuisvest te worden in een werkomgeving waar het fijn werken is, waar aandacht wordt besteed aan openheid en klantgerichtheid, met respect voor iedere bezoeker. OPEN-LIJST wil voor het gemeentepersoneel inspanningen blijven doen voor zowel het infrastructurele als het menselijke aspect binnen de werkomgeving. Wij willen de betrokkenheid van het personeel vergroten door een efficiënte interne communicatie en duidelijke werkafspraken Wegwijs in de administratie Duidelijke communicatie naar de inwoners van Overpelt moet ervoor zorgen dat ze zich sneller en beter thuisvoelen in de administratie. Iedereen die een woning huurt, bouwt of verbouwt, wordt geconfronteerd met tal van reglementen en subsidiemogelijkheden. Concrete en duidelijke informatie door een ambtenaar kan sommige problemen voorkomen en/of het budget helpen verlichten Burgerlijke begrafenissen We leven in een gekleurde samenleving met diverse gebruiken bij de verschillende levensfasen. Momenteel zijn er steeds meer mensen die op een persoonlijke, niet aan een godsdienst gebonden, manier afscheid willen nemen van hun geliefde. OPEN-LIJST wil een neutrale ruimte ter beschikking stellen tegen een betaalbare prijs om burgerlijke afscheidsvieringen te organiseren Openingsuren gemeentelijke administratie Door het toenemend aantal hogeschoolstudenten kan een deel van hen, met name de kotstudenten, geen beroep doen op de gemeentelijke diensten omdat de administratie gesloten 15

16 is tijdens het weekend. OPEN-LIJST wil dat de gemeentelijke diensten minstens één zaterdagvoormiddag per maand tussen uur en uur geopend is om o.a. studenten de mogelijkheid te bieden hun administratieve zaken te regelen. 16

17 3. Ruimtelijke ordening Het gemeentelijk structuurplan is een hele uitdaging. Het doel van dit plan is het leven van iedere Overpeltenaar zo aangenaam mogelijk te maken. Wij brengen immers veel tijd door in onze gemeente en onze buurt. Een heel belangrijke schakel hierin zijn de gemeentelijke ambtenaren, de Dienst Ruimtelijke Ordening en de Technische Dienst. De tevredenheid van de inwoners moet hier centraal staan. We pleiten er voor om de administratieve lasten tot een minimum te beperken en het vergunningenbeleid klantvriendelijker te maken. 3.1 Woningen OPEN-LIJST wil tegemoet komen aan de huidige en toekomstige woonbehoeften. Gezinnen hebben recht op een eigen woning in onze gemeente. Wij willen dit recht beschermen. Wij ijveren om woningen betaalbaar te maken door het aanbod te vergroten en tegelijkertijd de open ruimte te bewaren. Dit wensen wij te realiseren door verdichting, door inbreiding in het centrum, hoger te gaan bouwen en de renovatie van leegstand te stimuleren. Een investeringsvriendelijk bouwkundig beleid voeren, waardoor investeerders gestimuleerd worden. Daarnaast moet het duurzaam bouwen eveneens sterk aangemoedigd worden. Infovergaderingen en subsidies kunnen een stimulans zijn om toekomstige bouwers hiervoor warm te maken. Hierdoor dalen immers de energiekosten voor de bewoners, maar ook de uitstoot van CO 2 daalt, wat goed is voor het milieu. Tenslotte willen wij mensen die de moeite nemen om een bestaande woning te verbouwen, aanmoedigen met extra gratis toegangsbeurten tot het recyclagepark. Het stimuleren van kangoeroewoningen en co-housing. Het is algemeen bekend: we worden met zijn allen steeds ouder en daardoor ook meer hulpbehoevend. Aan de andere kant is het voor jonge gezinnen steeds moeilijker om aan een betaalbare woning te komen. Er bestaat echter een oplossing: de zogenaamde kangoeroewoning of zorgwoning. Een kangoeroewoning is een eengezinswoning, waar een bejaard echtpaar, alleenstaande of hulpbehoevende persoon beneden woont en een jong gezin boven. Beide gezinnen hebben een aparte ingang. De beide gezinnen moeten de wil tonen om samen te werken en samen te leven. De tweede vereiste is wederzijdse beschikbaarheid in noodgevallen door bijvoorbeeld het gebruik van een binnenhuistelefoon. De derde vereiste is de wil tot het verstrekken van 17

18 wederzijdse hulp, vb. de oudere mensen kunnen babysitten, terwijl het jonge gezin voor hen de boodschappen doet. Bij co-housing wordt de mogelijkheid geboden om grotere woningen welke door omstandigheden maar voor een deel bewoond worden (alleenstaanden, kinderloze echtparen, e.d.), te verbouwen en opnieuw in te richten om aldus betaalbare woongelegenheid te bieden aan maximum 2 gezinnen. Let wel: tot nu toe moet er een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden om van een eengezinswoning een kangoeroewoning of co-housing te maken. OPEN-LIJST wil in Overpelt ijveren om deze woonvormen toe te passen waar dit mogelijk is. Op deze manier kunnen meer mensen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en ook betrokken blijven in hun buurt. OPEN-LIJST zal de nodige stappen ondernemen om de senioren te informeren over de bestaande mogelijkheden. Daarnaast willen wij meer aandacht voor de sociale woningen. Streven zal zijn om 8% van de woningen op de sociale huur- of koopmarkt te brengen. Bij elke nieuwe ontwikkelingen zullen er sociale woningen gerealiseerd worden. Woningen die geschikt zijn voor mensen met een laag inkomen, eenoudergezinnen en alleenstaanden. Bovendien zullen er, om de achterstand in te halen, door de gemeente sterke initiatieven genomen worden om enkele sociale woonprojecten te organiseren en ook private ondernemingen de mogelijkheden bieden om op deze vraag in te spelen. Dit moet de gemeente coördineren en stimuleren. Om dit te realiseren zullen we een werkgroep lokaal woonbeleid oprichten. Hierin zetelen vertegenwoordigers van de gemeente, het OCMW, het sociaal verhuurkantoor, vertegenwoordigers van de senioren, enz.. De rol en de taak van een huisvestingsambtenaar zal nader onderzocht moeten worden. 3.2 Verkeer en mobiliteit Over de IJzeren Rijn is al heel wat te doen geweest. OPEN-LIJST is voorstander op die voorwaarde dat de IJzeren Rijn een economische meerwaarde heeft voor Noord-Limburg en de leefbaarheid van Overpelt niet in het gedrang komt. Met een treinverkeer van ongeveer 100 treinen per dag dreigt het verkeer in Overpelt stil te staan, hebben de omwonenden bijna constant last van geluidsoverlast en rijden er regelmatig treinen met gevaarlijke stoffen door het centrum van Overpelt. Daarom eist OPEN-LIJST alternatieven voor de huidige spoorlijn. 18

19 Wij denken aan een omleiding om het centrum, langs het kanaal of waarom niet een tunnel maken van het huidige traject? Stop het aanleggen van verkeersdrempels. Deze die er liggen worden aangepast, zodat ze minder steil en minder gevaarlijk zijn. Verkeersremmers zullen op andere manieren gezocht moeten worden. Wij willen de dorpskernen en het centrum van Overpelt terug aan de fietser en de zwakke weggebruiker geven zonder de auto te bannen. De snelheid moet vlot verkeer mogelijk maken en 30 km per uur blijft beperkt tot het strikte minimum. Wij willen echter in de bebouwde kom een veiligheidsbeleid dat de 50 km consequent afdwingt. Een degelijk onderzoek moet de noden bepalen en voorstellen uitwerken die rekening houden met de behoeften van de bewoners evenals de lokale handel en diensten. Indien er werken worden uitgevoerd, moeten de betrokken middenstanders en omwonenden uitvoerig op de hoogte gesteld worden van het verloop en duurtijd van de werken. Ook tussentijds zullen er regelmatig infobijeenkomsten worden georganiseerd. 19

20 4. Industrie, werkgelegenheid, horeca en handel OPEN-LIJST wil het huidige economische beleid, dat onder sterke impuls van Karel Pinxten werd uitgetekend, verder zetten. Het voortdurend aantrekken van nieuwe investeerders moet de betrachting blijven van het toekomstige gemeentebestuur. OPEN-LIJST wil een ondernemersvriendelijk KMO-beleid de komende legislatuur verder realiseren. 4.1 Administratieve vereenvoudiging Wij pleiten om de administratieve last van de ondernemer tot een minimum te beperken. Een van de belangrijkste inkomsten en dus ook werkingsmiddelen van een gemeente komen echter uit belastingen. Het is dus een utopie te beweren dat alle belastingen afgeschaft kunnen worden. Belastingen moeten blijven, maar het uitgangspunt is dat er kritisch gekeken moet worden naar elke vorm van belastingen. De ingestelde belastingen mogen geen allures krijgen van pestbelastingen. De ondernemer moet geprikkeld en gestimuleerd worden om te ondernemen. De risico s die hij of zij neemt dienen beloond te worden. Wij blijven ijveren voor een vrijstelling van de motorenbelasting voor motoren tot 20 Kw. 4.2 E-loket voor ondernemers OPEN-LIJST is een sterk voorstander van een gemeentelijk e-loket. Een online loket waar ondernemers tot een eenvoudige en snelle afhandeling kunnen komen van de administratieve procedures. Ook wensen wij een startersloket te installeren op het gemeentehuis. Dat loket heeft in samenwerking met de bestaande organisaties alle informatie en administratieve stukken ter beschikking voor de lokale ondernemer en/of starter. Herstarters moeten eveneens gemakkelijk toegang krijgen tot de noodzakelijke procedures. 4.3 Overleg Een efficiënt lokaal economisch beleid kan slechts tot stand komen wanneer er overleg is tussen de verschillende actoren. Bij geplande openbare werken ijveren wij om zowel tijdens de voorbereiding als de uitvoering van de werken rond de tafel te gaan zitten. Een open 20

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Hoofdstuk 1 HET BESTUUR EN DE BURGER Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde 'gelijkheidsbeginsel', dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde... "Allen die

Nadere informatie

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Versie 8 augustus 2012 Pagina 2 van 75 Wat is de bestaansreden van sp.a-evergem? Het kartel PVG-sp.a heeft in de vorige legislatuur

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Lelystad Sterker dan we denken Verkiezingsprogramma 2014 2018 Vastgesteld op de ledenvergadering van 23 november 2013 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 WERKEN: DE ECONOMIE DRAAIENDE HOUDEN EN KANSEN PAKKEN...5

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Twaalf keer gelijke kansen 1. Alle mensen verdienen een toekomst. Voor ons is het dat wat telt. Wij willen voor iedereen dezelfde kansen op een goede

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66 Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Ruimte voor Amsterdammers Amsterdam D66 Ruimte voor Amsterdammers 2 3 inhoudopgave Inhoudsopgave 06 Voorwoord 08 Visie

Nadere informatie