OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT"

Transcriptie

1 OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT 1. Trekkersrol Gezin en samenleving Ruimtelijke ordening Industrie, werkgelegenheid, horeca en handel... 17

2 Missie OPEN-LIJST OPEN-LIJST wenst in de komende legislatuur de gemeente te besturen op een klantgerichte, kostenbewuste en eigentijdse manier. Wij willen ons project realiseren met een maximale inbreng van alle actoren: beleid personeel en inwoners (al dan niet georganiseerd), om te komen tot een werking waarbij een efficiënte en effectieve dienstverlening centraal staat. 2

3 1. Trekkersrol: stilstaan is achteruitgaan 1.1 Algemeen OPEN-LIJST heeft de sterke ambitie om het investeringsbeleid terug aan te zwengelen. Wij hebben de intentie om ondernemend beleid van weleer verder te zetten. Weliswaar met meer inspraak van de burger en met een meer transparant beleid. We mogen niet op onze lauweren rusten en tevreden zijn met wat er reeds gerealiseerd is. Daarom zal de gemeente bij de verdere realisatie van de bipool Overpelt-Neerpelt een voortrekkersrol vervullen. De ontwikkeling van het gebied Haspershoven, voor onderwijs en zachte industrie, evenals de Leopoldlaan, is cruciaal in de expansie van de bipool. De verdere uitbouw van de infrastructuur van het middelbaar onderwijs en bijzonder onderwijs vraagt eveneens alle aandacht en inzet van alle beschikbare middelen en zal door OPEN-LIJST volledig ondersteund worden. Overpelt moet de kansen die een bipool biedt met beide handen grijpen. Er zijn immers nog diverse woonzones die ontwikkeld kunnen worden. Ook een verdere uitbouw van handel en nijverheidsactiviteiten, sociale voorzieningen in nieuw te ontwikkelen gebied verdient de volle aandacht. Deze investeringen moeten uiteindelijk resulteren in een bruisende gemeente met een levendig centrum en een gezellige Oude Markt. Kortom, wij kiezen voor een welvarend Overpelt, waar het goed wonen en leven is! Nu, maar zeker ook voor diegenen die na ons komen, onze eigen jeugd. OPEN-LIJST wil Overpelt over de partijgrenzen heen nog sterker op de kaart zetten. volgende vier items staan de komende legislatuur scherp in het vizier: De Ten eerste, meer initiatieven nemen in de verdere uitwerking van de bipool Overpelt- Neerpelt. Ten tweede, investeren in het centrum en de gehuchten door middel van een transparant beleid 3

4 Ten derde, alle kleine ongemakken op zeer korte termijn oplossen. Ten vierde, behouden en uitbreiden van werkgelegenheid, zeker voor de eigen jeugd 1.2 Financiën Uw geld goed besteed! Gezonde gemeentefinanciën zijn een waarborg om de toekomst van Overpelt veilig te stellen. Dit is ook belangrijk voor hen die na ons komen. Als nieuwe beleidsploeg hebben wij een verantwoordelijkheid tegenover de komende generaties. Dit zal ook bepalend zijn voor de keuzes die moeten gemaakt worden in het gemeentebeleid. Wij zullen daarom prioriteiten stellen op basis van de financiële ruimte die er is. OPEN-LIJST wil een gezond financieel beleid voeren. Daarom zullen wij jaarlijks een begroting indienen die in evenwicht is, gekoppeld aan een sluitend financieel meerjarig beleidsplan. Uitgangspunt hierbij is dat wij deze evenwichtige begroting zullen indienen met een belastingsdruk via de opcentiemen en onroerende voorheffing die, in procenten uitgedrukt, bij de laagste van Limburg is. Investeringen zullen gebeuren in zaken waarvan de meerwaarde voor iedereen duidelijk is en dit na voldoende ruggenspraak en overleg met de inwoners van Overpelt. 1.3 Subsidies Koken kost geld. De organisatie van culturele activiteiten, muzikale optredens, vrijwilligerswerk, jeugdwerking, sport, enz.. vergen de noodzakelijke financiële inspanningen. De gemeente kent hoofdzakelijk twee vormen van subsidiëring: werkingssubsidies (puntensysteem of convenant) en vormingssubsidies (cursus bij een erkende organisatie). Het is een vorm van financiële ondersteuning die het een organisatie mogelijk maakt een activiteit op poten te zetten. OPEN-LIJST hecht veel belang aan financiële ondersteuning. Tegelijkertijd pleiten wij voor een verantwoord subsidiestelsel. Het toekennen van gelden moet er toe leiden dat verenigingen hun werking kwalitatief verbeteren en toegankelijker maken voor een breder publiek. Daarnaast zijn wij van mening dat subsidies niet mogen leiden tot afhankelijkheid. De financiële impulsen moeten de vereniging activeren. Wij zijn een voorstander van het voor-wat-hoort-wat-principe: verenigingen of organisaties die zich engageren om deel te nemen aan een gemeentelijke activiteit, ontvangen in ruil hiervoor financiële middelen. Dat is 4

5 een andere vorm van subsidiëring, met andere woorden een actief subsidiestelsel. OPEN- LIJST wil verenigingen stimuleren om actief hun steentje bij te dragen in de gemeente. Een extra subsidiestelsel waarbij de vereniging in ruil voor de geleverde inspanningen gelden ontvangt, lijkt ons een rechtvaardige en verantwoorde sponsoring van gemeentelijke toelagen. 5

6 2. Gezin en samenleving 2.1 Volksgezondheid t HUIS t Huis verder uitbouwen tot een dienstencentrum waar elke Overpeltenaar dagelijks terecht kan voor informatie over sociale voorzieningen in de gemeente. Waar eveneens een aanbod is van sport- en ontspanningsmogelijkheden. De volgende items zouden hier zeker een plaats moeten krijgen: - infonamiddagen of avonden over uiteenlopende onderwerpen: dementie, mantelzorg, opleiding palliatief verzorgenden, hef- en tiltechnieken voor de mantelzorgers - praktische informatie over dag- en nachtopvangmogelijkheden van bejaarden (met de hulp van vrijwilligers), - inrichten van een pedicure, cafetaria bij de nieuwe serviceflats - promoten van het gebruik van een personenalarm via de gevestigde organisaties, - promoten via derden van warme maaltijdbedeling - assertiviteitstrainingen - initiatiecursus voor ouders rond drugspreventie bij jongeren - cursussen rond opvoedingstips voor ouders, aanpak van gedragsproblemen, - campagnes rond agressie binnen het gezin - mogelijkheden aanbieden om de drempel tot hulp voor het invullen van persoonlijke documenten verlagen(alle leeftijden Dus t Huis zal verder uitgebouwd worden tot één loket. Er is één adres waar men terecht kan met om het even welk probleem op het vlak van sociale voorzieningen, sport en ontspanning. OPEN-LIJST wil blijvende aandacht voor senioren. Wij stellen voor dat de maatschappelijk werker/-ster van de gemeente elke 80-jarige een jaarlijks huisbezoek brengt. Er kan tijdens dit bezoek speciale aandacht zijn voor het voorkomen van ongevallen in huis. Men kan bijvoorbeeld een inventarisatie opmaken van losliggende tapijten, snoeren, enz., of preventietips geven rond een veilige woonomgeving. Ook het stimuleren tot een cursus valpreventie of het geven van financieel advies kan tijdens deze huisbezoeken ter sprake 6

7 komen. Evenals het opmaken en indienen van aanvragen en documenten. De maatschappelijk werker van de gemeente kan in deze gezien worden als een mobiele ambtenaar. OPEN-LIJST wil ook meer aandacht voor de huisvesting van senioren. Daarom verdient ieder privé initiatief dat inspeelt op de behoefte van serviceflats en bejaardenhuisvesting, al dan niet in de deelkernen van Overpelt, de nodige aandacht en steun van de overheid. De gemeente moet blijven investeren in preventiecampagnes. Wij vinden dit een heel belangrijke taak voor het gemeentebestuur om acties te ondernemen voor het welzijn van de inwoners. Op deze manier kunnen we naast de nationale en provinciale acties de lokale accenten plaatsen. Uiteraard zal constant aansluiting gezocht worden op gebied van informatie, geld en materialen bij de nationale en provinciale campagnes. De volgende projecten zullen zeker onze aandacht krijgen zonder hierbij enige beperking in te bouwen - obesitas bij kinderen en volwassenen: in samenwerking met de scholen en bedrijven zoals bv. tutti frutti- project, in samenwerking met jeugd- en sportverenigingen; prijsvraag verbinden, springtouwen uitdelen - rookstopcampagne: alle ondersteuning mogelijk vanuit de provincie - hart- en vaatziekten: middengroep van 45-65j bereiken i.s.m sportclubs en de hartpatiëntenvereniging, ludieke acties opzetten door o.a. lintmeters uit te delen, omdat de buikomtrek bij velen dringend moet afnemen - info borstkankerscreening iedere vrouw vanaf 40 jaar periodiek per brief aansporen om een mammografie te laten nemen - info omtrent prostaatkanker, darmkanker - gezondheidswandelingen organiseren (steun van de provincie dmv bewegingsconsulenten, kinesisten) - veiligheid voor fietsers: fluorescerende vestjes, fietspooling blijven stimuleren en uitbreiden. Fietsveiligheid door aanleg van afgescheiden fietspaden - ludieke acties rond vaccinatie griep, klem. - acties rond veilig vrijen - acties rond alcoholgebruik bij jongeren Praat- en zelfhulpgroepen ondersteunen om jonge gezinnen, alleenstaanden, nieuw- samengestelde gezinnen, holebi s, enz., aan te spreken. Doel: mensen bij elkaar brengen, 7

8 openstaan voor de problemen van een ander, samen aan een oplossing werken, de verdraagzaamheid vergroten en de verzuring tegengaan. Wij willen eveneens initiatieven nemen om de mantelzorgers te ondersteunen in hun dagelijkse taken rond de hulpbehoevende. Naast de mantelzorgpremie moet er ook aandacht zijn voor de mantelzorger zelf. Deze moet ergens terecht kunnen met vragen en problemen, Of om gewoonweg een begrijpende babbel te hebben. Aanmoedigen en in de kijker stellen van de vrijwilligers die steeds zeldzamer worden. Helpen als het kan maar ook geholpen worden als het moet OPEN-LIJST zal de verdere uitvoering van het hele cadmiumproject blijven opvolgen. De sanering van de bodem is een absolute vereiste om opnieuw tot een gezonde leefomgeving te komen. 2.2 Kleine ongemakken Straten en stoepen, parken en pleintjes verdienen meer aandacht. Ze moeten beter onderhouden worden op basis van een duidelijke planning. Dit heeft de laatste jaren te weinig aandacht gekregen van het gemeentebestuur. Om de kleine ongemakken, zoals gaten in de weg, verzakte stoeptegels, water dat blijft staan, enz. aan te pakken zal er een mobiele interventieploeg opgericht worden voor een snelle herstelling van kleine gebreken (binnen de drie dagen) en een snelle planning voor de grote gebreken (binnen tien dagen). Wij ijveren voor goed onderhouden stoepen in heel Overpelt, die vrijgemaakt zijn van obstakels. Rolstoelgebruikers en ouders met kinderwagens moeten op een veilige manier gebruik kunnen maken van de openbare weg. OPEN-LIJST wil het publieke sanitair gaan uitbouwen. Niet door openbare toiletten neer te zetten, maar door gebruik te maken van cafés en dit in overleg met de horeca. De uitbater stelt de toiletten gratis ter beschikking en ontvangt hiervoor in ruil van de gemeente een jaarlijkse vergoeding. 8

9 Vandalisme, scrabuleuze graffiti en sluikstorten kunnen absoluut niet getolereerd worden. Hierop moeten we krachtdadig reageren. De schade dient binnen de tien dagen hersteld te zijn. Het beter opvolgen van de ontsiering van de straat door de blauwe vuilzakken die veel te lang blijven staan nadat ze een afkeuring hebben gekregen. Of vuilzakken die veel te vroeg op straat gezet worden en zo een lekker hapje vormen voor katten en ongedierte. Elk gehucht heeft een centraal plein. Deze buurtpleinen moeten kunnen uitgroeien tot een ontmoetingsplaats met ontspanningsmogelijkheden, petanque, speelruimte en zitbanken. Jaarlijks kan er bijvoorbeeld een petanquetornooi worden georganiseerd met voorrondes in de buurten. De inzet van de finale is dan De Beker van Pelt. Als waardering zal de gemeente de jaarlijkse buurtfeesten mee financieren en logistiek ondersteunen. 2.3 Verenigingsleven Jongeren, volwassenen, gepensioneerden, velen onder hen maken deel uit van een vereniging. Elke wijk of buurt kon rekenen op een legertje vrijwilligers dat zich belangeloos inzette voor de organisatie. Het verenigingsleven brengt mensen samen, maar vergt ook veel energie. Zich vrijwillig inzetten voor iets, is blijkbaar niet meer zo evident. Verenigingen kampen vaak met een tekort aan mensen die de kar willen trekken. Bovendien zijn het dikwijls dezelfden die reeds in andere verenigingen de voortrekkersrol spelen. Daarnaast zijn de ontspanningsmogelijkheden, zowel voor jong als oud, het laatste decennium sterk uitgebreid. Hierdoor komen traditionele verenigingen onder druk te staan. OPEN-LIJST wil in de mate van het mogelijke inspelen op de vraag en behoeften van deze verenigingen. Tegelijkertijd willen wij nieuwe vormen van verenigingen, zoals hobbyclubs, buurtverenigingen, vrouwenen mannenclubs, enz. stimuleren. Elk initiatief met een maatschappelijk doel voor ogen verdient ondersteuning vanuit de gemeente. Wij willen de randvoorwaarden blijven creëren voor een bloeiend sociaal cultureel leven. Het verenigingsleven in zijn traditionele en moderne betekenis blijft immers de garantie tegen verzuring en vereenzaming in de maatschappij. OPEN-LIJST hecht veel belang aan de leefkwaliteit in de wijken. In onze geïnformatiseerde maatschappij van vandaag komt het ouderwetse buurtleven echter steeds minder aan bod. Wij willen hier iets aan doen : het gewone buurtleven mag niet de dupe zijn van onze vooruitgang. Buurt- en wijkfeesten moeten verder aangemoedigd worden. 9

10 2.4 Sport en cultuur Sport en cultuur blijven een belangrijke ambassadeur voor de gemeente. Toch kosten sport en cultuur de gemeente veel geld. Daarom moeten we op zoek gaan naar alternatieve vormen van financiering zonder afbreuk te doen aan het principe dat sport en cultuur voor iedereen toegankelijk moet blijven. Voor cultuur denken wij aan sponsoring van optredens door bedrijven, de ruimte tijdens de week meer promoten als congresruimte, vergaderruimte, beursruimte. Wij zullen blijven ijveren voor de verdere uitbouw van het cultuurprogramma waarbij er een grote variatie in het aanbod zal zijn. Cultuurcentrum Palethe moet hierin een prominente rol blijven spelen. Onze enige voorwaarde is dat dit op een creatieve manier zal gebeuren, waarbij de jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente kan afnemen. Sport is een belangrijk middel voor een gezond en ontspannen leven. Regelmatig sporten zonder te overdrijven, houdt niet alleen het lichaam in een goede conditie, maar zorgt ook voor een gezonde geest. Het belang van sport moet hoog in het gemeentelijk vaandel staan. De talrijke sportclubs illustreren dat sport leeft in de gemeente. Deze clubs worden gedragen door heel veel vrijwilligers, maar zijn sterk afhankelijk van de gemeente in verband met de accommodatie of de ruimtes waar men de sport kan bedrijven. De gemeente heeft reeds veel geïnvesteerd in sport, maar aan een echt sportbeleid met visie moet nog worden gewerkt. Wij vinden het belangrijk dat de geplande investeringen worden verantwoord. Daarnaast moet de gemeente ook niet alles zelf willen blijven doen. De clubs moeten de ruimte krijgen om eveneens hun verantwoordelijkheid te nemen. Door een open visie en goede afspraken kunnen we veel clubs de ruimte geven om op een creatieve manier de club verder uit te bouwen, waarbij de financiële ademruimte voor de club kan toenemen. Sportsubsidies kunnen verkregen worden door de competitieclubs extra mogelijkheden te bieden tot het verdienen van subsidies. Hiervoor kan de gemeente initiatieven nemen door o.a. het organiseren van sportbeurs, happenings, het inhuren van verenigingen bij bepaalde activiteiten als logistieke ondersteuning, enz.. 10

11 Bij het geplande Gemeentelijke Sportpark op de Kadijk dient er voor de buitensporten op een verstandige manier omgaan worden met de locatie, de accommodaties, de bereikbaarheid, de verkeersafwikkeling en de verzuchtingen van de omwonenden. Indien er ruimte vrij is, moet deze kunnen uitbesteed worden. Ruimtegebruik moet echter opgelost worden door een lange termijn visie. Er is ook nog plaats voor uitbreiding zoals een terrein voor beachvolley en basketbal, parcours voor inlineskaters,. Voor de recreant en de individuele sporter willen wij de piste bewandelen van de meer avontuurlijke sporten. De aanleg van een avonturenbos met een challengerparcours, een klimmuur behoort tot de mogelijkheden. De bestaande infrastructuur voor de individuele sporter in de gehuchten en in het centrum, zoals de Finse piste, willen we verder moderniseren en uitbouwen. Speeltuin Overpelt heeft reeds lang een prachtig gelegen speeltuin. Maar de laatste tijd zijn er klachten over het onderhoud hiervan. Kinderen vinden glas in het zand en veel rondslingerend vuil. Een regelmatig onderhoud, zeker in de zomer en een oproep tot de gebruikers door borden en eventuele boetes hieraan gekoppeld zou dit moeten veranderen. Het gebruik van de speeltuigen door probleemjongeren voor ongezonde doeleinden zoals drinken, roken, jaagt vele jonge kinderen schrik aan en moet dringend aangepakt worden. 2.5 Rock n Roll in het jeugdwerk Festivals, concerten, fuiven, jeugd- en sportverenigingen, surfen en chatten, musea, boeken, films, kunst, Jongeren zijn meer dan ooit op veel fronten actief. Dat de jeugdsector voortdurend in beweging is, bewijzen de talrijke initiatieven die de gemeente Overpelt in samenwerking met de jongeren de laatste jaren heeft gerealiseerd: moderne sportaccommodatie, speelpleinwerking, Roefelrock, repetitiekot de Reppe, mini-festivals via de scholen enz.. OPEN-LIJST wil dergelijke projecten blijven ondersteunen, maar pleit 11

12 tegelijkertijd voor opnieuw wat meer rock n roll in het lokale jeugdwerk. Wat bedoelen wij daarmee? Jongeren zijn individueel of met enkele vrienden vaak sterk creatief bezig. Creatief met muziek, maar evenzeer met tekenen, webdesign, graffiti, streetdance, skeelen en skaten. Zonder dat ze het zelf misschien al weten, hebben ze talent in petto. OPEN-LIJST wil dat talent aanboren. Pelt heeft bijvoorbeeld een aantal getalenteerde graffitikunstenaars in huis. Wij zijn er alvast voorstander van dat hun werk meer in het straatbeeld mag opduiken. Daarnaast pleiten wij voor een expressieruimte met atelier. Enerzijds een locatie waar jongeren zich ongeremd creatief kunnen uitleven, anderzijds een locatie waar ze hun werk kunnen tentoonstellen. Kunnen we speelplaatsen na de lesuren onder toezicht openstellen voor skeelers, skaters, tieners die een potje willen voetballen,? Kortom, veel jongeren zitten met een ei, maar kunnen dat niet altijd kwijt. Wij vinden dat iedere jongere met zijn of haar project vanuit de gemeente dient ondersteund te worden. OPEN-LIJST engageert zich om internetpalen en hotspots op publieke plaatsen te installeren. Iedereen kan op deze manier eender waar in de gemeente online diensten raadplegen. Tenslotte vinden wij dat lokale muziekgroepjes meer podiumkansen moeten krijgen tijdens gemeentelijke festiviteiten. De jonge bandjes moeten ook in cafés of bijvoorbeeld tijdens het dorpsfeest hun ding kunnen doen. De gemeente kan hiervoor zowel logistiek als financieel de nodige ondersteuning geven. OPEN-LIJST staat voor een creatief jeugdbeleid dat eenvoudig en efficiënt inspeelt op de vragen van de Overpeltse jeugd. Een beleid dat rekening houdt met de bestaande gemeentelijke jeugdinitiatieven, maar dat tegelijkertijd ook nieuw creatief talent op allerlei gebied wil prikkelen. Kortom, een fris beleid dat jongeren stimuleert tot actie en daarvoor kan rekenen op praktische en financiële steun. Let s rock n roll! 2.6 Inspraak Jaarlijks wordt er per gehucht een hoorzitting georganiseerd, waarbij het gemeentebestuur luistert naar uw noden. Daarnaast wil OPEN-LIJST een open dialoog aangaan met de diverse levensbeschouwelijke stromingen die in de gemeente actief zijn, zoals andersdenkenden, 12

13 holebi-bewegingen, enz.. Tijdens deze hoorzittingen zal de wijkagent eveneens aanwezig zijn. Bovendien zal het tijdschrift de Kiosk nog meer informatief gebruikt gaan worden. De plaatsen waar geplande snelheidscontroles gehouden zullen worden, de overtredingen en inbreuken tegen verkeersveiligheid zullen tweemaandelijks in de kiosk verschijnen. Klachtenfunctionaris Een aanspreekpunt op het gemeentehuis waar de Overpeltenaar met al zijn vragen, verzuchtingen en opmerkingen terecht kan, is een vanzelfsprekende dienstverlening naar de bevolking. Hierbij is het belangrijk dat op korte termijn een opvolging gebeurt en dat de betrokken burger dus op de hoogte wordt gehouden van het verloop van zijn dossier, bijvoorbeeld via een stappenplan dat men op de website van de gemeente kan volgen via een persoonlijke login. De verdere informatisering van de gemeentelijke diensten moet een efficiënte opvolging garanderen. 2.7 Veiligheid OPEN-LIJST vindt eveneens dat elke inwoner zich veilig moet voelen in zijn woning en zijn omgeving. Aandacht voor preventie door het stimuleren van de mensen om hun woning afdoende te beveiligen, auto- en fietsgraveeracties, bezoeken van inwoners die slachtoffer zijn geworden van diefstal, hen de nodige adviezen geven en slachtofferhulp bieden. Hierin speelt de wijkagent een belangrijke actieve rol. 2.8 Toerisme Het toerisme kent ondermeer door het fietsroutenetwerk een sterke groei in Limburg. Overpelt deelt in deze successen maar niet voldoende ondanks dat er steeds meer initiatieven worden genomen die het verblijftoerisme aanmoedigen.. De toeristische troeven moeten nog verder worden uitgespeeld door o.a. het zwembad de Dommelsslag, door deel te nemen aan het netwerk van de ruitersport en het inrichten van wandelpaden. In de toekomst kan Bosland hier nog een belangrijke extra dimensie aan toevoegen. Voor de verdere uitbouw en het promoten van het toerisme in onze gemeente is het belangrijk om regelmatig aanwezig te zijn op beurzen en vakantiesalons. Daarnaast pleiten we voor een 13

14 volwaardig VVV kantoor dat ook open is in het weekend. Wij zien eveneens een mogelijkheid - in overleg met de horeca dat zij toeristische informatie aanbieden. Door het plaatsen van uitgifteposten op strategische plaatsen in de gemeente, kunnen we evenzeer voldoen aan de service van een VVV kantoor. 2.9 Ontwikkelingssamenwerking In Overpelt zijn verschillende actoren actief op het domein van ontwikkelingssamenwerking. Onder impuls van de Derde Wereldraad en Think Global Act Local werden reeds talrijke initiatieven genomen: Ontwikkelingssamenwerking is in Overpelt geen loos begrip. OPEN-LIJST ondersteunt deze lokale organisaties en initiatieven en zal er naar blijven streven om minstens 0,7 procent van de gewone begroting te investeren in ontwikkelingssamenwerking. Wij willen in samenwerking met gemeentelijke organisaties en scholen uitwisselingsprojecten verder stimuleren. Jongeren moeten alleszins de kans krijgen om een bepaalde tijd in een ontwikkelingsland te leven en te wonen. Hierdoor kunnen contacten ontstaan tussen lokale groepen in het zuiden en organisaties in het noorden. Dat is eveneens een vorm van internationale samenwerking in een geglobaliseerde wereld. Vervolgens kunnen wederzijdse sociale, economische en educatieve projecten tot stand komen tussen verschillende partners op lokaal niveau. Daarnaast blijft het als gemeente belangrijk om te werken aan duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling wordt omschreven als "het voorzien in de noden van de huidige generaties zonder de mogelijkheid in gevaar te brengen dat ook toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien. Duurzaam leven wil eigenlijk zeggen dat we op een verstandige manier gebruik mogen maken van de natuur, zonder haar rijkdommen uit te putten, zodat onze kleinkinderen en achterkleinkinderen ook van deze luxe kunnen blijven genieten. Van één ding kunnen we zeker zijn: als we ons leefmilieu op deze manier blijven belasten en blijven verloederen zullen de volgende generaties een onleefbare wereld van ons erven. Als gemeente hebben wij ook in deze een voorbeeldfunctie en willen we binnen de eigen diensten ijveren voor een rationeel energieverbruik en gebruik van duurzame grondstoffen. 14

15 OPEN-LIJST onderschrijft een gemeentelijk ontwikkelingsbeleid met visie. Een beleid dat de bevolking bewust maakt van derde wereldproblematiek. Een beleid dat kritisch en consequent omgaat met het toekennen van financiële middelen Gemeentelijke diensten Een goede verstandhouding en een sterke communicatie is de basis voor een productieve samenwerking. Al onze medewerkers dienen gehuisvest te worden in een werkomgeving waar het fijn werken is, waar aandacht wordt besteed aan openheid en klantgerichtheid, met respect voor iedere bezoeker. OPEN-LIJST wil voor het gemeentepersoneel inspanningen blijven doen voor zowel het infrastructurele als het menselijke aspect binnen de werkomgeving. Wij willen de betrokkenheid van het personeel vergroten door een efficiënte interne communicatie en duidelijke werkafspraken Wegwijs in de administratie Duidelijke communicatie naar de inwoners van Overpelt moet ervoor zorgen dat ze zich sneller en beter thuisvoelen in de administratie. Iedereen die een woning huurt, bouwt of verbouwt, wordt geconfronteerd met tal van reglementen en subsidiemogelijkheden. Concrete en duidelijke informatie door een ambtenaar kan sommige problemen voorkomen en/of het budget helpen verlichten Burgerlijke begrafenissen We leven in een gekleurde samenleving met diverse gebruiken bij de verschillende levensfasen. Momenteel zijn er steeds meer mensen die op een persoonlijke, niet aan een godsdienst gebonden, manier afscheid willen nemen van hun geliefde. OPEN-LIJST wil een neutrale ruimte ter beschikking stellen tegen een betaalbare prijs om burgerlijke afscheidsvieringen te organiseren Openingsuren gemeentelijke administratie Door het toenemend aantal hogeschoolstudenten kan een deel van hen, met name de kotstudenten, geen beroep doen op de gemeentelijke diensten omdat de administratie gesloten 15

16 is tijdens het weekend. OPEN-LIJST wil dat de gemeentelijke diensten minstens één zaterdagvoormiddag per maand tussen uur en uur geopend is om o.a. studenten de mogelijkheid te bieden hun administratieve zaken te regelen. 16

17 3. Ruimtelijke ordening Het gemeentelijk structuurplan is een hele uitdaging. Het doel van dit plan is het leven van iedere Overpeltenaar zo aangenaam mogelijk te maken. Wij brengen immers veel tijd door in onze gemeente en onze buurt. Een heel belangrijke schakel hierin zijn de gemeentelijke ambtenaren, de Dienst Ruimtelijke Ordening en de Technische Dienst. De tevredenheid van de inwoners moet hier centraal staan. We pleiten er voor om de administratieve lasten tot een minimum te beperken en het vergunningenbeleid klantvriendelijker te maken. 3.1 Woningen OPEN-LIJST wil tegemoet komen aan de huidige en toekomstige woonbehoeften. Gezinnen hebben recht op een eigen woning in onze gemeente. Wij willen dit recht beschermen. Wij ijveren om woningen betaalbaar te maken door het aanbod te vergroten en tegelijkertijd de open ruimte te bewaren. Dit wensen wij te realiseren door verdichting, door inbreiding in het centrum, hoger te gaan bouwen en de renovatie van leegstand te stimuleren. Een investeringsvriendelijk bouwkundig beleid voeren, waardoor investeerders gestimuleerd worden. Daarnaast moet het duurzaam bouwen eveneens sterk aangemoedigd worden. Infovergaderingen en subsidies kunnen een stimulans zijn om toekomstige bouwers hiervoor warm te maken. Hierdoor dalen immers de energiekosten voor de bewoners, maar ook de uitstoot van CO 2 daalt, wat goed is voor het milieu. Tenslotte willen wij mensen die de moeite nemen om een bestaande woning te verbouwen, aanmoedigen met extra gratis toegangsbeurten tot het recyclagepark. Het stimuleren van kangoeroewoningen en co-housing. Het is algemeen bekend: we worden met zijn allen steeds ouder en daardoor ook meer hulpbehoevend. Aan de andere kant is het voor jonge gezinnen steeds moeilijker om aan een betaalbare woning te komen. Er bestaat echter een oplossing: de zogenaamde kangoeroewoning of zorgwoning. Een kangoeroewoning is een eengezinswoning, waar een bejaard echtpaar, alleenstaande of hulpbehoevende persoon beneden woont en een jong gezin boven. Beide gezinnen hebben een aparte ingang. De beide gezinnen moeten de wil tonen om samen te werken en samen te leven. De tweede vereiste is wederzijdse beschikbaarheid in noodgevallen door bijvoorbeeld het gebruik van een binnenhuistelefoon. De derde vereiste is de wil tot het verstrekken van 17

18 wederzijdse hulp, vb. de oudere mensen kunnen babysitten, terwijl het jonge gezin voor hen de boodschappen doet. Bij co-housing wordt de mogelijkheid geboden om grotere woningen welke door omstandigheden maar voor een deel bewoond worden (alleenstaanden, kinderloze echtparen, e.d.), te verbouwen en opnieuw in te richten om aldus betaalbare woongelegenheid te bieden aan maximum 2 gezinnen. Let wel: tot nu toe moet er een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden om van een eengezinswoning een kangoeroewoning of co-housing te maken. OPEN-LIJST wil in Overpelt ijveren om deze woonvormen toe te passen waar dit mogelijk is. Op deze manier kunnen meer mensen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en ook betrokken blijven in hun buurt. OPEN-LIJST zal de nodige stappen ondernemen om de senioren te informeren over de bestaande mogelijkheden. Daarnaast willen wij meer aandacht voor de sociale woningen. Streven zal zijn om 8% van de woningen op de sociale huur- of koopmarkt te brengen. Bij elke nieuwe ontwikkelingen zullen er sociale woningen gerealiseerd worden. Woningen die geschikt zijn voor mensen met een laag inkomen, eenoudergezinnen en alleenstaanden. Bovendien zullen er, om de achterstand in te halen, door de gemeente sterke initiatieven genomen worden om enkele sociale woonprojecten te organiseren en ook private ondernemingen de mogelijkheden bieden om op deze vraag in te spelen. Dit moet de gemeente coördineren en stimuleren. Om dit te realiseren zullen we een werkgroep lokaal woonbeleid oprichten. Hierin zetelen vertegenwoordigers van de gemeente, het OCMW, het sociaal verhuurkantoor, vertegenwoordigers van de senioren, enz.. De rol en de taak van een huisvestingsambtenaar zal nader onderzocht moeten worden. 3.2 Verkeer en mobiliteit Over de IJzeren Rijn is al heel wat te doen geweest. OPEN-LIJST is voorstander op die voorwaarde dat de IJzeren Rijn een economische meerwaarde heeft voor Noord-Limburg en de leefbaarheid van Overpelt niet in het gedrang komt. Met een treinverkeer van ongeveer 100 treinen per dag dreigt het verkeer in Overpelt stil te staan, hebben de omwonenden bijna constant last van geluidsoverlast en rijden er regelmatig treinen met gevaarlijke stoffen door het centrum van Overpelt. Daarom eist OPEN-LIJST alternatieven voor de huidige spoorlijn. 18

19 Wij denken aan een omleiding om het centrum, langs het kanaal of waarom niet een tunnel maken van het huidige traject? Stop het aanleggen van verkeersdrempels. Deze die er liggen worden aangepast, zodat ze minder steil en minder gevaarlijk zijn. Verkeersremmers zullen op andere manieren gezocht moeten worden. Wij willen de dorpskernen en het centrum van Overpelt terug aan de fietser en de zwakke weggebruiker geven zonder de auto te bannen. De snelheid moet vlot verkeer mogelijk maken en 30 km per uur blijft beperkt tot het strikte minimum. Wij willen echter in de bebouwde kom een veiligheidsbeleid dat de 50 km consequent afdwingt. Een degelijk onderzoek moet de noden bepalen en voorstellen uitwerken die rekening houden met de behoeften van de bewoners evenals de lokale handel en diensten. Indien er werken worden uitgevoerd, moeten de betrokken middenstanders en omwonenden uitvoerig op de hoogte gesteld worden van het verloop en duurtijd van de werken. Ook tussentijds zullen er regelmatig infobijeenkomsten worden georganiseerd. 19

20 4. Industrie, werkgelegenheid, horeca en handel OPEN-LIJST wil het huidige economische beleid, dat onder sterke impuls van Karel Pinxten werd uitgetekend, verder zetten. Het voortdurend aantrekken van nieuwe investeerders moet de betrachting blijven van het toekomstige gemeentebestuur. OPEN-LIJST wil een ondernemersvriendelijk KMO-beleid de komende legislatuur verder realiseren. 4.1 Administratieve vereenvoudiging Wij pleiten om de administratieve last van de ondernemer tot een minimum te beperken. Een van de belangrijkste inkomsten en dus ook werkingsmiddelen van een gemeente komen echter uit belastingen. Het is dus een utopie te beweren dat alle belastingen afgeschaft kunnen worden. Belastingen moeten blijven, maar het uitgangspunt is dat er kritisch gekeken moet worden naar elke vorm van belastingen. De ingestelde belastingen mogen geen allures krijgen van pestbelastingen. De ondernemer moet geprikkeld en gestimuleerd worden om te ondernemen. De risico s die hij of zij neemt dienen beloond te worden. Wij blijven ijveren voor een vrijstelling van de motorenbelasting voor motoren tot 20 Kw. 4.2 E-loket voor ondernemers OPEN-LIJST is een sterk voorstander van een gemeentelijk e-loket. Een online loket waar ondernemers tot een eenvoudige en snelle afhandeling kunnen komen van de administratieve procedures. Ook wensen wij een startersloket te installeren op het gemeentehuis. Dat loket heeft in samenwerking met de bestaande organisaties alle informatie en administratieve stukken ter beschikking voor de lokale ondernemer en/of starter. Herstarters moeten eveneens gemakkelijk toegang krijgen tot de noodzakelijke procedures. 4.3 Overleg Een efficiënt lokaal economisch beleid kan slechts tot stand komen wanneer er overleg is tussen de verschillende actoren. Bij geplande openbare werken ijveren wij om zowel tijdens de voorbereiding als de uitvoering van de werken rond de tafel te gaan zitten. Een open 20

ONS PROGRAMMA. Overpelt, een gemeente waar het goed om wonen is. Overpelt, een krachtige aantrekkingspool voor onderwijs, ondernemen en tewerkstelling

ONS PROGRAMMA. Overpelt, een gemeente waar het goed om wonen is. Overpelt, een krachtige aantrekkingspool voor onderwijs, ondernemen en tewerkstelling Lijsttrekker ONS PROGRAMMA Overpelt, een gemeente waar het goed om wonen is Overpelt, een krachtige aantrekkingspool voor onderwijs, ondernemen en tewerkstelling Vrijwilligers De gemeentelijke administratie

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

bestuur goed stassen 1 jos

bestuur goed stassen 1 jos SamenvoorKruibeke goed bestuur *ontbreken op de foto: Kristof Van de Vyver, Iris Sinnaeve en Jeannine Cap Een echt bestuur voor een financieel gezond Kruibeke doe je niet alleen, niet als individu, ook

Nadere informatie

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Lokaal economisch beleid wordt steeds belangrijker In de UNIZO KMO-barometer* van maart 2011: het gemeentelijk niveau wordt door

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Houthulst heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN

BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN OOSTROZEBEKE OPEN KRISTELIJK RESPECTVOL ACTIEF BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN IN 2012 1 DOET DE ZILVERPROEF OKRA 55+ is in onze gemeente de grootste socio culturele beweging

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

SENIORENBELEID te VORSELAAR

SENIORENBELEID te VORSELAAR SENIORENBELEID te VORSELAAR Inleiding In het voorjaar 2015 werd het ouderenbehoefteonderzoek in Vorselaar afgerond. Bedoeling is dat de resultaten worden ontleed en als eindresultaat een seniorenbeleidsplan

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening.

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. Werkgroep dienstverlening 23.03.2013 Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. 1) Algemeen: burgerzaken en communicatie Onthaaldag voor nieuwe inwoners Koppeling

Nadere informatie

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Geraardsbergen lijsttrekker Onderwijs, welzijn, cultuur en ontspanning: dat zijn mijn prioriteiten. Ik zet mij in voor onderwijs: niet alleen

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO-afdelingen van Poperinge hebben zich gebogen over de vraag wat verwachten de ondernemers van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Koksijde heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

COMMUNICATIE Transparant beleid met in- en uitspraak.

COMMUNICATIE Transparant beleid met in- en uitspraak. Pagina 1/15 COMMUNICATIE Transparant beleid met in- en uitspraak. De website van de Gemeente Zandhoven dient toegankelijk te zijn en te worden voor alle Zandhovenaren met volledige informatie van en over

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos,

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos, Beste inwoner van Kontich-Waarloos, N-VA belooft u verandering. In dit boekje presenteren enkele van onze kandidaten u graag onze belangrijkste standpunten. Zo weet u hoe we de verandering concreet zullen

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO afdelingen Zonnebeke en Passendale hebben zich, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

1. PUBLIEKE RUIMTE EN GEBOUWEN

1. PUBLIEKE RUIMTE EN GEBOUWEN CHECKLIST LEEFTIJDSVRIENDELIJKE GEMEENTE Items Het is belangrijk om je score telkens te beargumenteren met concrete voorbeelden die je gezien hebt. Die kunnen dan ook aangegrepen worden om aan de situatie

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Stad Lommel. Citymarketing

Stad Lommel. Citymarketing Stad Lommel Citymarketing 1 Wat is citymarketing? Citymarketing = gestructureerd en geïntegreerd beheer van Merkimago en naamsbekendheid van stad / gemeente Ontwikkeling van initiatieven en projecten Levenskwaliteit

Nadere informatie

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS Respons per geslacht Respons per leeftijd ruimtelijke ordening wonen - milieu HELDERGEM: MOOI DORP natuur - aangenaam om wonen ruimtelijke

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Koekelare heeft zich gebogen over de vraag; wat verwachten de ondernemers van onze gemeente van

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden VVSG-Raadsledendagen Antwerpen, 2 juni 2007 Brugge, 16 juni 2007 Inhoud Plannen en budgetteren in de regelgeving: 2 Voor gemeenten Voor OCMW s Plannen

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

De rode draad doortrekken

De rode draad doortrekken De rode draad doortrekken EEN UITNODIGING VOOR EEN GEÏNTEGREERD NOORD-ZUID BELEID IN DE GEMEENTE OVERPELT 2013-2018 Aangeboden aan alle politieke partijen van Overpelt 1. Inleiding Op het eerste zicht

Nadere informatie

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid!

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! Naar een verdieping hoger met je gemeentelijk jeugdbeleid, of een volledige make-over? PROCEDURE Vraag je begeleiding

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee

Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee 1. Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee 1 Inhoud INLEIDING... 3 1. ENQUETE... 4 2. RESULTATEN... 6 2.1. ONDERVRAAGDEN... 6 Leeftijd... 6 Deelgemeenten... 6 Geslacht... 7 2.2. CIJFERS... 8

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

Participatie, waarom niet? Misschien draaien we de vraag waarom participatie? beter om. Dan wordt het: waarom zou je er niet aan beginnen?

Participatie, waarom niet? Misschien draaien we de vraag waarom participatie? beter om. Dan wordt het: waarom zou je er niet aan beginnen? Participatie, waarom niet? Misschien draaien we de vraag waarom participatie? beter om. Dan wordt het: waarom zou je er niet aan beginnen? Zijn er gegronde redenen om participatie geen plaats te geven?

Nadere informatie

Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren

Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren Nood aan citymarketing Houthalen-Helchteren had nood aan citymarketing omwille van ondermeer de volgende zaken Relatief hoge werkloosheid en lage

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE REFERENTIEKADER Waarover gaat het? De gemeente Wingene Feiten & cijfers 2 hoofddorpen + bloeiende woonkernen

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Groene gemeente Trefdag Lokale besturen Sien Cromphout & Rani Bracke

Groene gemeente Trefdag Lokale besturen Sien Cromphout & Rani Bracke Groene gemeente 24-11-16 Trefdag Lokale besturen Sien Cromphout & Rani Bracke Ecologisch Educatief Groene gemeente Economisch Recreatief Gezondheid Groen speelweefsel Wat? Waarom? Waar en hoe? Ideeën en

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming. die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming. die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende aard en omvang realiseert. Wij staan borg voor kwaliteit

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST

INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST OCMW ASSENEDE Hoogstraat 57 9960 Assenede Tel.: 09/341.72.72 Fax: 09/343.07.43 INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST Verantwoordelijke poetsdienst Luc De Groote: 09/341.72.76 Mevrouw, Mijnheer, Ter gelegenheid

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Sport. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl

Sport. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Sport Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Ik beoefen geen sport Voetbal Korfbal Tennis Badminton Handboogschieten Judo Dansen Fitness / sportschool Golf Hardlopen Mountainbike Pilates Spinning Tafeltennis

Nadere informatie

Subsidies. Aanleiding tot het invoeren van subsidies. Ondersteunen van verenigingen. Socio culturele, jeugd en sportverenigingen

Subsidies. Aanleiding tot het invoeren van subsidies. Ondersteunen van verenigingen. Socio culturele, jeugd en sportverenigingen Subsidies Socio culturele, jeugd en sportverenigingen Aanleiding tot het invoeren van subsidies Ondersteunen van verenigingen Afschaffen van de papierophaling en de bedoeling van integratie van de bestaande

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie