AGC Bijlage 6a. Regionale agendering Baanbrekend Drechtsteden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGC 17-4-2013 Bijlage 6a. Regionale agendering Baanbrekend Drechtsteden"

Transcriptie

1 AGC Bijlage 6a Regionale agendering Baanbrekend Drechtsteden

2

3 VOORBLAD DOSSIER NUMMER Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Regelement van Orde van de fractie Beter voor Dordt over Baanbrekend Drechtsteden en SDD Aangemaakt Zaaktype Brief beantwoording door college Zaak Pijler Sociale Leefomgeving Programma Werk en inkomen Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.) Behandeld ambtenaar Leemans, Joost; DOCUMENTEN Antwoordbrief Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Regelement van Orde van de fractie Beter voor Dordt over Baanbrekend Drechtsteden en SDD Aanspreekpunt S.V. Vooren Aanpsreekpunt telefoon Aanpsreekpunt Onderwerplijstnr 166 Artikel 40 vragen BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN In vergadering Agendacommissie - dinsdag 26 maart :00 Besluit Mevrouw Van Dongen geeft aan dat haar fractie dit stuk graag wil bespreken. Baanbrekend Drechtsteden haalt de targets niet, dit heeft een directe link met de Dordtse begroting, het is dus van invloed wat we lokaal hiervan vinden. Daarnaast is een groot deel van het klantenbestand Dordtse klanten. BVD wil graag bespreken of we zo door willen gaan met Baanbrekend Drechtsteden. De heren Heijkoop en Van Verk en Mevrouw Ruisch geven aan dit een regionaal thema te vinden dat ze graag regionaal willen bespreken. Mevrouw Koene deelt die mening maar stelt voor wel een overzicht te vragen wat deze ontwikkelingen per gemeente betekenen (financieel en inhoudelijk), vóór de behandeling in de Drechtsteden. Met die afspraak kan de agendacommissie in meerderheid instemmen. Mocht er na de regionale bespreking nog behoefte zijn aan een lokale bespreking, dan kan dit onderwerp opnieuw worden ingebracht. In vergadering Gemeenteraad - dinsdag 19 maart :15 Besluit Het stuk wordt op verzoek van de fractie van Beter Voor Dordt doorgeleid naar de agendacommissie.

4 Postadres: Postbus AA DORDRECHT Aan Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 DORDRECHT de heer D.T. van Antwerpen van de fractie Beter Voor Dordt Beekenstein ZB DORDRECHT T14078 F (078) Contactpersoon J.M. Leemans Datum 5 maart 2013 Ons kenmerk MO/ Bijlage(n) 2 Betreft Beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden Geachte heer Van Antwerpen, Namens u fractie Beter Voor Dordt vraagt u in een brief, ontvangen op 31 januari 2013, nadere inlichtingen (op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad) betreffende Baanbrekend Drechtsteden en de Sociale Dienst Drechtsteden. De antwoorden op de in deze brief gestelde vragen luiden als volgt. T (078) E DOSSIER Afschrift: - MO/RB2, JM Leemans SK Dordrecht West l e etage - wethouder Van de Burgt SK Dordrecht SBC/Concern, EG Imthorn SK Dordrecht raadsgriffler Van Hall t.b.v. raads- en burgerraadsleden SK Dordrecht Oost l e etage Vraag 1) Is onze stelling juist dat bij het aangaan van de publiek-private samenwerking met Randstad instemming van alle lokale raden vereist was en dat dit ook geldt bij continuering van de samenwerking? Indien u van mening bent dat onze stelling onjuist is, kunt u dan aangeven waarom? Indien onze stelling naar uw mening juist is, waarom is dan niet aan de lokale raden instemming gevraagd? Antwoord: De site die wordt geciteerd als basis voor deze vragen is geen site van SDD/BBD of Dordrecht. De site is een nieuwssite voor "Actualiteit, trends en vakkennis voor de flexibele arbeidsmarkt" en onderdeel van een bedrijvengroep uit Hilversum. Baanbrekend Drechtsteden is in formeel juridische zin géén "publiek private samenwerking". Op de site van BBD vindt u een dergelijke formulering dan ook niet maar wordt gesproken over "een bijzondere samenwerking". Overigens staat ook in het aangehaalde citaat nadrukkelijk "het is letterlijk een publiek-private samenwerking". Er is immers sprake van samenwerking tussen een publieke en een private partij. Formeel juridisch is er echter sprake van een opdrachtgever (SDD)-opdrachtnemer (Randstad Groep Nederland) relatie. Concreet betreft het inhuur van een deel van het personeel van Randstad (expertise op marktbewerking en matching) en een fee bij (duurzame) plaatsingen. Ook dit staat overigens op de aangehaalde site (onder het kopje "no cure less pay"). Gezien voorgaande betreft het de reguliere bedrijfsvoering van de SDD en de geldende organisatie- en mandaat regeling en is er geen instemming van de (lokale) raden nodig. Pagina 1/6 /V Mixed l-v* Sources MM cmot MiJw o msrsc FSC

5 DORDRECHT Datum 5 maart 2013 Ons kenmerk MO/ Betreft Beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden Vraag 2) In bovenstaand citaat staat dat niet volledig geoutsourced wordt en het team is opgebouwd uit intercedenten van Randstad en Klantmanagers van de gemeente. Hoe verhoudt outsourcen zich tot de re-organisatie van vorig jaar waarbij mensen boventallig verklaard zijn? Antwoord: BBD bestaat in de beschreven vorm al sinds begin De reorganisatie van betrof niet de gehele SDD. BBD is een van de onderdelen die daar geen onderdeel van uitmaakten. Overigens is er bij BBD nooit sprake geweest van het outsourcen van taken die voorheen door regulier personeel van de SDD werden gedaan. Er is een nieuwe vorm van dienstverlening ontwikkeld die, en dat is juist de essentie van het concept, voor een deel vroeg om inbreng van matchingsexpertise en marktkennis en ontsluiting van een grote uitzendpartner. Overigens geldt voor BBD, evenals voor de rest van de GRD, dat in het geval er vacatures of extra werkzaamheden bestaan in eerste instantie wordt gekeken naar of er onder de boventallige collega's mensen zijn die die werkzaamheden redelijkerwijs in zouden kunnen (gaan) vullen. Vraag 3) Beter Voor Dordt is van mening dat deze evaluatie (tevens) aan de individuele gemeenteraden had moeten worden aangeboden aangezien de gemeenten financieel verantwoordelijk zijn bij een tekort bij de SDD. Deelt u deze mening? Indien dit niet het geval is, waarom niet? Antwoord: De stelling dat de lokale raden financieel "verantwoordelijk" zijn voor eventuele tekorten geldt voor (alle taken van) de gehele GRD en andere gemeenschappelijke regelingen waarin wordt deelgenomen. Dit laat onverlet dat de sturing en verantwoording van de GRD aan de Drechtraad zijn overgedragen. Overigens vinden in het kader van een goede bedrijfsvoering van de GRD regelmatig grotere en kleinere evaluaties qua bedrijfsvoering plaats onder de verantwoordelijkheid van het management en het DSB. Gezien de belangstelling van de Drechtraad voor BBD is de Drechtraad, via de door u bij uw vragen gevoegde raadsinformatiebrief, over de evaluatie geïnformeerd. Vraag 4) Kunt u aangeven hoeveel bijstandsuitkeringen er waren per 1 januari 2013? Wij gaan er van uit dat het antwoord op vraag 2 (aanzienlijk) boven het streefgetal van is. Antwoord: Hierover zijn de Drechtraad, de (lokale) portefeuillehouders financiën en sociaal en betrokken ambtenaren via bijgevoegde raadsinformatiebrief van 8 januari 2013 geïnformeerd. Vraag 5) Hoe reëel vind u (achteraf) de stelling in de bestuursrapportage 2012 dat een verlaging tot uitkeringen te realiseren is? Antwoord: Ten tijde van de bestuursrapportage was er, met de kennis van dat moment, de arbeidsmarktsituatie van dat moment, en de toen nog uit te voeren intensiveringsacties via het zogenaamde "Aanvalsplan" een redelijke verwachting dat het behalen van de doelstelling nog denkbaar was. In de 2 e burap SDD en tijdens de carrousels is aangegeven dat de Pagina 2/6

6 DORDRECHT Datum 5 maart 2013 Ons kenmerk MO/ Betreft Beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden kans van niet realiseren er was. Verder verwijzen we graag naar de beantwoording van dezelfde vraag tijdens de Drechtraad van 15 januari jl. en bijgevoegde raadsinformatiebrief van 7 februari 2013 waar ook over de ontwikkeling van het klantenbestand is gerapporteerd. Vraag 6) Heeft u overwogen om het achterblijven bij de oorspronkelijke doelstelling eerder mede te delen aan cg. Te bespreken met de Gemeenteraad en/of de Drechtraad? Indien dit het geval is, waarom heeft dat dan niet plaatsgevonden? Indien dit niet het geval is, waarom niet? Antwoord: Hiervoor verwijzen we naar voorgaande antwoord op vraag 5. Vraag 7) Waarom wordt de participatieladder door de SDD niet gebruikt terwijl dit "gepromoot" wordt door o.a. Divosa en VNG? Antwoord: De participatieladder is ons inziens een achterhaald instrument in het licht van de op handen zijnde Participatiewet. We spreken daarin liever over een loonwaarde van mensen. Afhankelijk van de loonwaarde worden er instrumenten ingezet. Vraag 8) Kunt u aangeven hoeveel van het participatiebudget besteed wordt aan Baanbrekend Drechtsteden en hoeveel er dan overblijft voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt? Antwoord: In 2012 is het financiële beeld van BBD als volgt: Het re-integratiebudget 2012 is 11,8 miljoen. Hiervan is 3,6 miljoen uitgegeven aan BBD. Dit is inclusief personeel, apparaatskosten, individueel verionen en in inzet van BBD in Vraag 9) Welke Instrumenten worden ingezet voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt? Antwoord: Deze instrumenten zijn: sollicitatietrainingen, bedrijfsbezoeken, taalvaardigheidcursussen, competentietesten, presentatie technieken, assertiviteitstrainingen, arbeidsdeskundige en arbeidsmedische onderzoeken, VCA, branchegerichte scholingen, branchegerichte werkplaatsen, werkplaatsen gericht op werknemersvaardigheden (bijv. BST, Combigoods), etc. Daarnaast is er de workshop "werken naar vermogen" waarin we mensen wijzen op rechten en plichten m.b.t. (tijdelijke) inkomensondersteuning, mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, community jobs, en onze visie "Partner in zelfstandigheid". Vraag 10) Deelt u onze mening dat het beter is de samenstelling van het klantenbestand leidend te laten zijn bij de keuze voor een reintegratie-instrument in plaats van andersom? Indien dit niet het geval is, waarom niet? Pagina 3/6 /"Y Mixed AP Sources r.i cu«x»13*0 eiwn FSC

7 DORDRECHT Datum 5 maart 2013 Ons kenmerk MO/ Betreft Beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden Antwoord: 3a, dat is ook het beleid van de afgelopen jaren geweest. Inzet van inspanning en begeleiding wordt juist nadrukkelijk bezien tegen de achtergronden van de mate waarin men kansrijk is op de arbeidsmarkt en vanuit maatwerk voor betrokkene. Vraag 11) Deelt u onze mening dat het beter zou zijn geweest eerst voldoende inzicht te hebben in de samenstelling van het klantenbestand alvorens contractafspraken met derden te maken? Indien dit niet het geval is, waarom niet? Antwoord: Ja, wij zijn van mening dat we dit inzicht hebben en hadden. Op basis van dit inzicht en de kennis en mogelijkheden van de arbeidsmarkt worden instrumenten ingekocht. Vraag 12) Tussen de start van Baanbrekend (2011) en het inzicht krijgen in mogelijkheden klanten via de "CV-aktie" (2 e helft 2012) zit anderhalf jaar. Kunt u aangeven waarom dit zolang geduurd heeft? Antwoord: De mogelijkheden van BBD voor mensen met een uitkering zijn steeds meer toegenomen. Om de mogelijkheden voor mensen die al een uitkering hebben te vergroten, hebben we de CV actie ingezet. Vraag 13) Wij vinden het onbegrijpelijk dat klaarblijkelijk tot 2e helft 2012 er onvoldoende beeld was van de mogelijkheden van de klanten van de SDD. Kunt u aangeven wat de oorzaak is dat daarvoor er blijkbaar onvoldoende inzicht in het bestand geweest is? Antwoord: Hiervoor verwijzen we naar het antwoord op vraag 11. Vraag 14) Beter Voor Dordt gaat er van uit dat het aanboren van het netwerk van RGN een belangrijke reden geweest is voor het starten met het samenwerkingsverband Baanbrekend Drechtsteden. Kunt u aangeven wat de reden is dat niet eerder is vastgesteld dat het netwerk van RGN onvoldoende is aangehaakt? Antwoord: In de samenwerking tussen SDD en Randstad is dit vanaf het begin van de samenwerking een nadrukkelijk punt van aandacht en gesprek geweest. Een uitdaging is om de markt "net onder" de reguliere uitzendmarkt te ontsluiten. Een uitdaging waarin overigens de expertise van een grote uitzender navenant nodig is. Vraag 15) In hoeverre is bij de vergelijking tussen Baanbrekend en WSP/Reintegratiebureaus sprake van een vergelijkbare doelgroep? Immers, Baanbrekend richt zich tot mensen die kansrijk geacht worden. Antwoord: De doelgroep van BBD en WSP zijn vergelijkbaar. Vraag 16) Kunt u aangeven hoeveel mensen duurzaam zijn uitgestroomd naar regulier werk via Baanbrekend Drechtsteden? Antwoord: In 2011 uitstroom van 453 en in 2012: 468. Pagina 4/6

8 DORDRECHT Datum 5 maart 2013 Ons kenmerk MO/ Betreft Beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden Vraag 17) Kunt u aangeven hoeveel van de mensen die bij Baanbrekend Drechtsteden gestart zijn in een Re-integratie Werk Overeenkomst (RWO) van 3 maanden en na afloop van de RWO weer in de WWB terecht zijn gekomen en hoeveel mensen zijn doorgestroomd naar regulier werk? Antwoord: In 2011 zijn 470 mensen gestart in een RWO, waarvan 238 succesvol. In 2012 zijn 310 mensen gestart in een RWO, waarvan 170 succesvol, (t/m november '12). Vraag 18) Uit gesprekken met mensen die bij Baanbrekend Drechtsteden middels een RWO uitgestroomd waren, bleek dat een aantal van hen niet of nauwelijks daadwerkelijk gewerkt hebben maar "betaald thuis zaten" met als opdracht te blijven solliciteren. Herkent u deze signalen? Bent u bereid hierover met Baanbrekend Drechtsteden in gesprek te gaan? Baanbrekend Drechtsteden is een samenwerkingsverband met Randstadgroep Nederland. Antwoord: De situatie waar u aan refereert heeft inderdaad gedurende korte tijd bestaan. De SDD heeft dit eind 2011 geconstateerd en heeft daarover samen met Randstad harde afspraken gemaakt. Sindsdien komt dit niet meer voor. Vraag 19) In hoeverre is er ook naar andere samenwerkingspartners gekeken bij de start van Baanbrekend en nu bij de evaluatie? Antwoord: Zowel bij de start als bij de evaluatie is dit een punt van aandacht geweest. Op beide momenten waren er de nodige afwegingen om niet te switchen naar een andere grote uitzender. Vraag 20) Aangezien zowel in 2011 als in 2012 de resultaten tegenvielen lijkt het Beter Voor Dordt rechtvaardig om resultaatsverplichtingen aan te gaan met Baanbrekend. Is daar nu al sprake van en indien dit niet het geval is, bent u dan bereid om resultaatafspraken te maken met Baanbrekend en daar financiële gevolgen aan te koppelen? Antwoord: Zowel het contract 2011 als het bijgestelde contract 2012 en het concept contract 2013 bevatten nadrukkelijk resultaatafspraken die direct gekoppeld zijn aan de financiële verdiensten voor Randstad. Vraag 21) In hoeverre neigt dit naar uitsluiten van andere private partijen? Antwoord: Duidelijk is dat de verbondenheid van de merknamen Baanbrekend en Randstad elkaar versterken en het eventueel ontkoppelen daarvan voor beide partijen nadelige effecten in de markt zal hebben. Er wordt in 2013 juist ook ingezet op het versterken van de lijn tussen BBD en andere uitzenders. Vraag 22) Kunt u bovenstaande stelling toelichten? Antwoord: Zie ons antwoord bij vraag 21. Pagina 5/6 * Mixed Sources r." M r» roe MM e MM FK

9 Datum Ons kenmerk Betreft 5 maart 2013 MO/ Beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden Vraag 23) Beter Voor Dordt is van mening dat inzetten van het juiste instrument, passend bij de samenstelling van het klantenbestand van de SDD de enige afweging dient te zijn bij de keuze voor een re-integratieinstrument. Deelt u deze mening? Indien dat niet het geval is, waarom niet? Antwoord: Dat delen wij echter daarbij betrekken wij nadrukkelijk de kansen op de arbeidsmarkt en de (afnemende) financiële mogelijkheden. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Pagina 6/6

10 RAADSINFORMATIEBRIEF Bezoekadres Noordendijk RR Dordrecht Postbus AP Dordrecht Aan de (plv.) leden van de Drechtraad BNG Telefoon (078) Fax Behandeld doorw.h. Bak Onderwerp Klantenbestand WWB per 1 januari 2013 i.r.t. begroting 2013 Datum 8 januari 2013 Ons kenmerk BDR/13/ Bljlage(n) n.v.t. Geachte leden van de Drechtraad, In de geactualiseerde begroting GRD 2013, die 15 januari in uw raad behandeld zal worden, is voor de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) een doelstelling opgenomen die is gerelateerd aan het aantal bijstandsklanten. Zoals daarin toegezegd en evenals vorig jaar wordt u bij deze geïnformeerd over de uiteindelijke eindstand per 31 december Aangezien in de actuele begroting 2013 in afwachting hiervan is uitgegaan van een eindstand conform de doelstelling heeft dit ook financiële effecten, zoals in de actuele begroting ook is aangegeven. In deze brief worden deze effecten ook vermeld; ze zullen echter pas bij de 1 e bestuursrapportage verwerkt (kunnen) worden. Navolgend wordt kort op de volgende onderdelen ingegaan: 1. Daadwerkelijke eindstand 2012/beginstand 2013 WWB 2. Financiële effecten begroting Doelstelling Daadwerkelijke eindstand 2012/beginstand 2013 WWB De doelstelling in de begroting SDD voor het aantal klanten dat eind 2012 afhankelijk zou zijn van een uitkering 2012 was (maximaal) klanten. Dat impliceerde een geleidelijke daling van (per saldo) 350 klanten vanaf 1 januari Over de ontwikkelingen gedurende 2012 is via de bestuursrapportages gerapporteerd en maandelijks zijn de standen verspreid onder de wethouders sociaal. Ondanks de gedurende het jaar al tegenvallende ontwikkelingen is de doelstelling gedurende het jaar niet bijgesteld. Dit om maximale druk te houden op het zo veel mogelijk realiseren van de doelstelling. Ook is medio 2012 een programma gestart om verdere uitstroom zoveel mogelijk te faciliteren. Alhoewel dat deels inderdaad tot extra uitstroom heeft geleid in 2012 zijn de activiteiten vooral voorwaardenscheppend geweest om de uitstroom vanaf 2013 beter mogelijk te maken. Zo zijn bijvoorbeeld inmiddels alle klanten Alblasserdam / Dordrecht / Hendrik-ldo-Ambacht / Papendrecht / Sliedrecht / Zwijndrecht Pagina 1 van 2

11 Datum 8 januari 2013 Ons kenmerk BDR/13/ zonder vrijstelling gesproken en is actuele en relevante "CV-informatie" vastgelegd, zodat het gehele bestand goed in beeld is om makkelijk vacatures en mensen te matchen. Op 31 december 2012 bleek de SDD Wwb-klanten in het bestand te hebben; 511 meer dan de doelstelling en 161 meer dan op 1 januari Dat wil zeggen een stijging van 3,4%. Daarmee bevindt de SDD zich wat grote gemeenten betreft in de middenmoot: de cijfers in de benchmark variëren van één daler met -0,8% tot voor het overige stijgers tussen de 0,7 en 11,6% (gegevens eind oktober 2012). Over de redenen van de achterblijvende resultaten is het PFO Sociaal regelmatig bijgepraat en op 4 december jl. via een memo geïnformeerd. Oorzaken zijn een mix van de effecten van de reorganisatie gedurende het eerste half jaar en de blijvende en toenemend verslechterende arbeidsmarkt, hetgeen zowel meer instroom oplevert als de uitstroom verder bemoeilijkt. In de jaarrekening 2012 zal hierover vanzelfsprekend ook verantwoording worden afgelegd. 2. Financiële effecten begroting 2013 GRD Begroting 2013 In de actuele begroting 2013 is aangegeven dat het daar nog voorlopig geprognosticeerde overschot op basis van klanten ca. 7 miljoen negatief zou moeten worden bijgesteld als het bestand op zou blijven. Het klantenbestand valt met nog hoger uit dan in die calculatie. Tezamen met enkele andere correcties wordt de prognose per saldo met 7,5 miljoen negatief bijgesteld, van een verwacht overschot van 12,5 miljoen naar een verwacht overschot van 5 miljoen. De bijstellingen betreffen: Prognose overschot actuele begroting 2013 : 12,5 min Beginstand in plaats van : 7,5 min nadelig Hogere gemiddelde uitkering a.g.v. samenstelling bestand : 1,4 min nadelig Verwachte hogere uitkering (prijseffect) 2013 : 1,1 min nadelig Bijstelling rijksvergoedingen : 1,8 min voordelig Bijstellen debiteurensystematiek : 0.7 min voordelig 7,5 min nadelig -/- Actuele prognose overschot min Omdat in de actuele begroting 2013 is aangegeven het overschot - mede gegeven deze te verwachten bijstelling - vooralsnog te reserveren, heeft de bijstelling geen financieel effect voor de gemeenten. 3. Doelstelling 2013 In de actuele begroting 2013 zijn de volgende doelstellingen benoemd voor de SDD: 1. Het aantal mensen dat eind 2013 een bijstandsuitkering ontvangt is 200 lager dan op 31 december Daarnaast wil de SDD 500 mensen met een beperkte loonwaarde laat werken naar vermogen, wat resulteert in een netto besparing van 250 uitkeringen. Uitgaande van de beginstand van wordt daarmee de doelstelling: = Het ontwikkelen van een eigen variant, vooruitlopend op de mogelijkheden van de nieuwe participatiewet, blijkt echter weerbarstig. Zodra een werkbare variant ontwikkeld is (planning: eerste kwartaal 2013) zult u daar nader over geïnformeerd worden. Verdere procedure, communicatie en uitvoering Bij de eerste bestuursrapportage 2013 zullen de financiële effecten van de gerealiseerde beginstand van het klantenaantal WWB verwerkt worden. Zodra deze ontwikkeld is wordt u geïnformeerd over een werkbare variant loondispensatie en wat dat doet met het aantal klanten (planning: eerste kwartaal 2013). Hoogachtend, HeUDrechtstedenbestuur

12 Drechtsteden RAADSINFORMATIEBRIEF Bezoekadres Noordendijk RR Dordrecht Postbus AP Dordrecht Aan de (plv.) leden van de Drechtraad BNG Telefoon (078) Fax htsteden.nl Behandeld door P. van der Meijden Onderwerp klantontwikkeling WWB 2012 Datum 7 februari 2013 Ons kenmerk BDR/13/ Bijlage(n) geen Geachte (plv.) leden van de Drechtraad, Toelichting In de vergadering van de Drechtraad van 15 januari jl. is door leden van de Drechtraad gevraagd om inzicht in de ontwikkeling van het aantal klanten van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) in Door de portefeuillehouder is toegezegd dit inzicht te geven. In deze raadsinformatiebrief wordt die toezegging nagekomen. Samenvatting In de ontwikkeling van het aantal klanten in 2012 zien we de volgende trends: Algemeen: De economie is in 2012 gekrompen ten opzichte van De investeringen, de productie in de bouw en de consumptieve bestedingen lopen terug, en het aantal banen neemt af. Vanaf medio 2011 is er sprake van een voortdurend stijgende werkloosheid, van 5% in juni 2011 naar 7,2% eind Het aantal WW-uitkeringen loopt op; het aantal lopende WW-uitkeringen kwam in december 2012 uit op 340 duizend. Dat zijn er 70 duizend meer dan een jaar eerder. Bovendien zijn er minder WW-uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting. Er is een toename van het aantal personen dat na de WW in de bijstand komt. Onderzoek toont aan dat 10 tot 16 % doorstroomt naar de WWB. Belangrijkste oorzaken: economische crisis, verkorten maximale uitkeringsduur van WW en groei van aantal verzekerde werknemers. Tussen de gemeenten bestaan duidelijke verschillen in de ontwikkeling sinds eind juni Er zijn zowel stijgingen als dalingen. Onder de gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners deed de grootste daling zich voor bij Haarlem, Haarlemmermeer en Dordrecht. Eind juni 2012 werden daar 6 procent minder bijstandsuitkeringen verstrekt dan een jaar eerder 1. 1 CBS, persbericht Alblasserdam / Dordrecht / Hendrik-ldo-Ambacht / Papendrecht / Sliedrecht / Zwijndrecht Pagina 1 van 2

13 Datum 30 januari 2013 Ons kenmerk BDR/13/ Ontwikkeling klanten SDD 2012 Klanten SDD TOTAAL (O 4800 C 4750 < I. 1 1 : rrrt jul okt jan dec feb apr mei jun aug sep nov dec Maand Eerste kwartaal: stijging In het eerste kwartaal is het aantal klanten vooral gestegen als gevolg van een lage uitstroom. Dit had twee oorzaken. Ten eerste de reorganisatie van de SDD en de hiermee gepaard gaande transitietijd. Er was sprake van een herverdeling van functies en klanten, bijbehorende training van medewerkers, én inkrimping van personeel (50 mensen minder), waardoor regisseurs zich moesten inwerken op hun taak en klanten, en het werk met minder mensen uitgevoerd moest worden. Ten tweede werden de SDD-medewerkers geconfronteerd met invoering van de Huishoudtoets en niet veel later met de afschaffing ervan, én het inregelen van het nieuwe minimabeleid. Dit vroeg extra tijd van de medewerkers die niet benut kon worden voor uitstroomtaken. Tweede en derde kwartaal: daling Vanaf het tweede kwartaal zijn de gevolgen van de reorganisatie achter de rug en zien we dat het bestand langzaam daalt, behalve tijdens de maand juli, maar vanwege de vakantieperiode stijgt het bestand dan meestal enigszins. Begin van het derde kwartaal heeft de SDD een "aanvalsplan" ingezet om het klantenbestand verder omlaag te brengen. Vierde kwartaal: stijging In het vierde kwartaal is het niet gelukt om een verdere daling van het klantenbestand te bereiken. Dit ligt vooral aan de hoge Instroom van klanten in de bijstand. Ten opzichte van het tweede en derde kwartaal is de instroom in het vierde kwartaal met ruim 30% toegenomen, terwijl de uitstroom ongeveer op hetzelfde niveau bleef. De gevolgen van de economische crisis laten zich steeds meer voelen. Verdere procedure, communicatie en uitvoering Niet van toepassing.

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Aan de slag! Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Aan de slag! Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Aan de slag! Effectiviteit en efficiency van beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie Gulpen-Wittem 2009 2012

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009

Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009 Te midden van de storm december 2009 Behoort bij Raadsvoorstel 12 2010 1 Achtergrond en opzet nota In mei 2007 heeft de Helmondse gemeenteraad de Kadernotitie arbeidsmarkt 2007-2010 vastgesteld, waarin

Nadere informatie

Traag rende ik een smalle brug op, t water over

Traag rende ik een smalle brug op, t water over TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 2007.391 12085 Meedoen in de Drechtsteden Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Evaluatie De Brug

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Via de bijgevoegde brief

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken

Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken Lucy Kok en Aenneli Houkes Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken Een literatuurstudie Onderzoek uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen De Raad voor

Nadere informatie

Kansen voor oudere Ww'ers (45+)!

Kansen voor oudere Ww'ers (45+)! Opdrachtgever Inspectie SZW Opdrachtnemer Inspectie SZW Onderzoek Einddatum 14 maart 2014 Categorie Werkwijze en dienstverlening Kansen voor oudere Ww'ers (45+)! Conclusie Verslag van een onderzoek naar

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

Jaarverslag IWI 2009

Jaarverslag IWI 2009 Opdrachtgever IWI Jaarverslag IWI 2009 Conclusie Onderzoek Jaarverslag Inspectie 2009 Einddatum 1 mei 2010 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Op basis van de door IWI uitgevoerde

Nadere informatie