AGC Bijlage 6a. Regionale agendering Baanbrekend Drechtsteden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGC 17-4-2013 Bijlage 6a. Regionale agendering Baanbrekend Drechtsteden"

Transcriptie

1 AGC Bijlage 6a Regionale agendering Baanbrekend Drechtsteden

2

3 VOORBLAD DOSSIER NUMMER Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Regelement van Orde van de fractie Beter voor Dordt over Baanbrekend Drechtsteden en SDD Aangemaakt Zaaktype Brief beantwoording door college Zaak Pijler Sociale Leefomgeving Programma Werk en inkomen Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.) Behandeld ambtenaar Leemans, Joost; DOCUMENTEN Antwoordbrief Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Regelement van Orde van de fractie Beter voor Dordt over Baanbrekend Drechtsteden en SDD Aanspreekpunt S.V. Vooren Aanpsreekpunt telefoon Aanpsreekpunt Onderwerplijstnr 166 Artikel 40 vragen BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN In vergadering Agendacommissie - dinsdag 26 maart :00 Besluit Mevrouw Van Dongen geeft aan dat haar fractie dit stuk graag wil bespreken. Baanbrekend Drechtsteden haalt de targets niet, dit heeft een directe link met de Dordtse begroting, het is dus van invloed wat we lokaal hiervan vinden. Daarnaast is een groot deel van het klantenbestand Dordtse klanten. BVD wil graag bespreken of we zo door willen gaan met Baanbrekend Drechtsteden. De heren Heijkoop en Van Verk en Mevrouw Ruisch geven aan dit een regionaal thema te vinden dat ze graag regionaal willen bespreken. Mevrouw Koene deelt die mening maar stelt voor wel een overzicht te vragen wat deze ontwikkelingen per gemeente betekenen (financieel en inhoudelijk), vóór de behandeling in de Drechtsteden. Met die afspraak kan de agendacommissie in meerderheid instemmen. Mocht er na de regionale bespreking nog behoefte zijn aan een lokale bespreking, dan kan dit onderwerp opnieuw worden ingebracht. In vergadering Gemeenteraad - dinsdag 19 maart :15 Besluit Het stuk wordt op verzoek van de fractie van Beter Voor Dordt doorgeleid naar de agendacommissie.

4 Postadres: Postbus AA DORDRECHT Aan Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 DORDRECHT de heer D.T. van Antwerpen van de fractie Beter Voor Dordt Beekenstein ZB DORDRECHT T14078 F (078) Contactpersoon J.M. Leemans Datum 5 maart 2013 Ons kenmerk MO/ Bijlage(n) 2 Betreft Beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden Geachte heer Van Antwerpen, Namens u fractie Beter Voor Dordt vraagt u in een brief, ontvangen op 31 januari 2013, nadere inlichtingen (op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad) betreffende Baanbrekend Drechtsteden en de Sociale Dienst Drechtsteden. De antwoorden op de in deze brief gestelde vragen luiden als volgt. T (078) E DOSSIER Afschrift: - MO/RB2, JM Leemans SK Dordrecht West l e etage - wethouder Van de Burgt SK Dordrecht SBC/Concern, EG Imthorn SK Dordrecht raadsgriffler Van Hall t.b.v. raads- en burgerraadsleden SK Dordrecht Oost l e etage Vraag 1) Is onze stelling juist dat bij het aangaan van de publiek-private samenwerking met Randstad instemming van alle lokale raden vereist was en dat dit ook geldt bij continuering van de samenwerking? Indien u van mening bent dat onze stelling onjuist is, kunt u dan aangeven waarom? Indien onze stelling naar uw mening juist is, waarom is dan niet aan de lokale raden instemming gevraagd? Antwoord: De site die wordt geciteerd als basis voor deze vragen is geen site van SDD/BBD of Dordrecht. De site is een nieuwssite voor "Actualiteit, trends en vakkennis voor de flexibele arbeidsmarkt" en onderdeel van een bedrijvengroep uit Hilversum. Baanbrekend Drechtsteden is in formeel juridische zin géén "publiek private samenwerking". Op de site van BBD vindt u een dergelijke formulering dan ook niet maar wordt gesproken over "een bijzondere samenwerking". Overigens staat ook in het aangehaalde citaat nadrukkelijk "het is letterlijk een publiek-private samenwerking". Er is immers sprake van samenwerking tussen een publieke en een private partij. Formeel juridisch is er echter sprake van een opdrachtgever (SDD)-opdrachtnemer (Randstad Groep Nederland) relatie. Concreet betreft het inhuur van een deel van het personeel van Randstad (expertise op marktbewerking en matching) en een fee bij (duurzame) plaatsingen. Ook dit staat overigens op de aangehaalde site (onder het kopje "no cure less pay"). Gezien voorgaande betreft het de reguliere bedrijfsvoering van de SDD en de geldende organisatie- en mandaat regeling en is er geen instemming van de (lokale) raden nodig. Pagina 1/6 /V Mixed l-v* Sources MM cmot MiJw o msrsc FSC

5 DORDRECHT Datum 5 maart 2013 Ons kenmerk MO/ Betreft Beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden Vraag 2) In bovenstaand citaat staat dat niet volledig geoutsourced wordt en het team is opgebouwd uit intercedenten van Randstad en Klantmanagers van de gemeente. Hoe verhoudt outsourcen zich tot de re-organisatie van vorig jaar waarbij mensen boventallig verklaard zijn? Antwoord: BBD bestaat in de beschreven vorm al sinds begin De reorganisatie van betrof niet de gehele SDD. BBD is een van de onderdelen die daar geen onderdeel van uitmaakten. Overigens is er bij BBD nooit sprake geweest van het outsourcen van taken die voorheen door regulier personeel van de SDD werden gedaan. Er is een nieuwe vorm van dienstverlening ontwikkeld die, en dat is juist de essentie van het concept, voor een deel vroeg om inbreng van matchingsexpertise en marktkennis en ontsluiting van een grote uitzendpartner. Overigens geldt voor BBD, evenals voor de rest van de GRD, dat in het geval er vacatures of extra werkzaamheden bestaan in eerste instantie wordt gekeken naar of er onder de boventallige collega's mensen zijn die die werkzaamheden redelijkerwijs in zouden kunnen (gaan) vullen. Vraag 3) Beter Voor Dordt is van mening dat deze evaluatie (tevens) aan de individuele gemeenteraden had moeten worden aangeboden aangezien de gemeenten financieel verantwoordelijk zijn bij een tekort bij de SDD. Deelt u deze mening? Indien dit niet het geval is, waarom niet? Antwoord: De stelling dat de lokale raden financieel "verantwoordelijk" zijn voor eventuele tekorten geldt voor (alle taken van) de gehele GRD en andere gemeenschappelijke regelingen waarin wordt deelgenomen. Dit laat onverlet dat de sturing en verantwoording van de GRD aan de Drechtraad zijn overgedragen. Overigens vinden in het kader van een goede bedrijfsvoering van de GRD regelmatig grotere en kleinere evaluaties qua bedrijfsvoering plaats onder de verantwoordelijkheid van het management en het DSB. Gezien de belangstelling van de Drechtraad voor BBD is de Drechtraad, via de door u bij uw vragen gevoegde raadsinformatiebrief, over de evaluatie geïnformeerd. Vraag 4) Kunt u aangeven hoeveel bijstandsuitkeringen er waren per 1 januari 2013? Wij gaan er van uit dat het antwoord op vraag 2 (aanzienlijk) boven het streefgetal van is. Antwoord: Hierover zijn de Drechtraad, de (lokale) portefeuillehouders financiën en sociaal en betrokken ambtenaren via bijgevoegde raadsinformatiebrief van 8 januari 2013 geïnformeerd. Vraag 5) Hoe reëel vind u (achteraf) de stelling in de bestuursrapportage 2012 dat een verlaging tot uitkeringen te realiseren is? Antwoord: Ten tijde van de bestuursrapportage was er, met de kennis van dat moment, de arbeidsmarktsituatie van dat moment, en de toen nog uit te voeren intensiveringsacties via het zogenaamde "Aanvalsplan" een redelijke verwachting dat het behalen van de doelstelling nog denkbaar was. In de 2 e burap SDD en tijdens de carrousels is aangegeven dat de Pagina 2/6

6 DORDRECHT Datum 5 maart 2013 Ons kenmerk MO/ Betreft Beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden kans van niet realiseren er was. Verder verwijzen we graag naar de beantwoording van dezelfde vraag tijdens de Drechtraad van 15 januari jl. en bijgevoegde raadsinformatiebrief van 7 februari 2013 waar ook over de ontwikkeling van het klantenbestand is gerapporteerd. Vraag 6) Heeft u overwogen om het achterblijven bij de oorspronkelijke doelstelling eerder mede te delen aan cg. Te bespreken met de Gemeenteraad en/of de Drechtraad? Indien dit het geval is, waarom heeft dat dan niet plaatsgevonden? Indien dit niet het geval is, waarom niet? Antwoord: Hiervoor verwijzen we naar voorgaande antwoord op vraag 5. Vraag 7) Waarom wordt de participatieladder door de SDD niet gebruikt terwijl dit "gepromoot" wordt door o.a. Divosa en VNG? Antwoord: De participatieladder is ons inziens een achterhaald instrument in het licht van de op handen zijnde Participatiewet. We spreken daarin liever over een loonwaarde van mensen. Afhankelijk van de loonwaarde worden er instrumenten ingezet. Vraag 8) Kunt u aangeven hoeveel van het participatiebudget besteed wordt aan Baanbrekend Drechtsteden en hoeveel er dan overblijft voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt? Antwoord: In 2012 is het financiële beeld van BBD als volgt: Het re-integratiebudget 2012 is 11,8 miljoen. Hiervan is 3,6 miljoen uitgegeven aan BBD. Dit is inclusief personeel, apparaatskosten, individueel verionen en in inzet van BBD in Vraag 9) Welke Instrumenten worden ingezet voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt? Antwoord: Deze instrumenten zijn: sollicitatietrainingen, bedrijfsbezoeken, taalvaardigheidcursussen, competentietesten, presentatie technieken, assertiviteitstrainingen, arbeidsdeskundige en arbeidsmedische onderzoeken, VCA, branchegerichte scholingen, branchegerichte werkplaatsen, werkplaatsen gericht op werknemersvaardigheden (bijv. BST, Combigoods), etc. Daarnaast is er de workshop "werken naar vermogen" waarin we mensen wijzen op rechten en plichten m.b.t. (tijdelijke) inkomensondersteuning, mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, community jobs, en onze visie "Partner in zelfstandigheid". Vraag 10) Deelt u onze mening dat het beter is de samenstelling van het klantenbestand leidend te laten zijn bij de keuze voor een reintegratie-instrument in plaats van andersom? Indien dit niet het geval is, waarom niet? Pagina 3/6 /"Y Mixed AP Sources r.i cu«x»13*0 eiwn FSC

7 DORDRECHT Datum 5 maart 2013 Ons kenmerk MO/ Betreft Beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden Antwoord: 3a, dat is ook het beleid van de afgelopen jaren geweest. Inzet van inspanning en begeleiding wordt juist nadrukkelijk bezien tegen de achtergronden van de mate waarin men kansrijk is op de arbeidsmarkt en vanuit maatwerk voor betrokkene. Vraag 11) Deelt u onze mening dat het beter zou zijn geweest eerst voldoende inzicht te hebben in de samenstelling van het klantenbestand alvorens contractafspraken met derden te maken? Indien dit niet het geval is, waarom niet? Antwoord: Ja, wij zijn van mening dat we dit inzicht hebben en hadden. Op basis van dit inzicht en de kennis en mogelijkheden van de arbeidsmarkt worden instrumenten ingekocht. Vraag 12) Tussen de start van Baanbrekend (2011) en het inzicht krijgen in mogelijkheden klanten via de "CV-aktie" (2 e helft 2012) zit anderhalf jaar. Kunt u aangeven waarom dit zolang geduurd heeft? Antwoord: De mogelijkheden van BBD voor mensen met een uitkering zijn steeds meer toegenomen. Om de mogelijkheden voor mensen die al een uitkering hebben te vergroten, hebben we de CV actie ingezet. Vraag 13) Wij vinden het onbegrijpelijk dat klaarblijkelijk tot 2e helft 2012 er onvoldoende beeld was van de mogelijkheden van de klanten van de SDD. Kunt u aangeven wat de oorzaak is dat daarvoor er blijkbaar onvoldoende inzicht in het bestand geweest is? Antwoord: Hiervoor verwijzen we naar het antwoord op vraag 11. Vraag 14) Beter Voor Dordt gaat er van uit dat het aanboren van het netwerk van RGN een belangrijke reden geweest is voor het starten met het samenwerkingsverband Baanbrekend Drechtsteden. Kunt u aangeven wat de reden is dat niet eerder is vastgesteld dat het netwerk van RGN onvoldoende is aangehaakt? Antwoord: In de samenwerking tussen SDD en Randstad is dit vanaf het begin van de samenwerking een nadrukkelijk punt van aandacht en gesprek geweest. Een uitdaging is om de markt "net onder" de reguliere uitzendmarkt te ontsluiten. Een uitdaging waarin overigens de expertise van een grote uitzender navenant nodig is. Vraag 15) In hoeverre is bij de vergelijking tussen Baanbrekend en WSP/Reintegratiebureaus sprake van een vergelijkbare doelgroep? Immers, Baanbrekend richt zich tot mensen die kansrijk geacht worden. Antwoord: De doelgroep van BBD en WSP zijn vergelijkbaar. Vraag 16) Kunt u aangeven hoeveel mensen duurzaam zijn uitgestroomd naar regulier werk via Baanbrekend Drechtsteden? Antwoord: In 2011 uitstroom van 453 en in 2012: 468. Pagina 4/6

8 DORDRECHT Datum 5 maart 2013 Ons kenmerk MO/ Betreft Beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden Vraag 17) Kunt u aangeven hoeveel van de mensen die bij Baanbrekend Drechtsteden gestart zijn in een Re-integratie Werk Overeenkomst (RWO) van 3 maanden en na afloop van de RWO weer in de WWB terecht zijn gekomen en hoeveel mensen zijn doorgestroomd naar regulier werk? Antwoord: In 2011 zijn 470 mensen gestart in een RWO, waarvan 238 succesvol. In 2012 zijn 310 mensen gestart in een RWO, waarvan 170 succesvol, (t/m november '12). Vraag 18) Uit gesprekken met mensen die bij Baanbrekend Drechtsteden middels een RWO uitgestroomd waren, bleek dat een aantal van hen niet of nauwelijks daadwerkelijk gewerkt hebben maar "betaald thuis zaten" met als opdracht te blijven solliciteren. Herkent u deze signalen? Bent u bereid hierover met Baanbrekend Drechtsteden in gesprek te gaan? Baanbrekend Drechtsteden is een samenwerkingsverband met Randstadgroep Nederland. Antwoord: De situatie waar u aan refereert heeft inderdaad gedurende korte tijd bestaan. De SDD heeft dit eind 2011 geconstateerd en heeft daarover samen met Randstad harde afspraken gemaakt. Sindsdien komt dit niet meer voor. Vraag 19) In hoeverre is er ook naar andere samenwerkingspartners gekeken bij de start van Baanbrekend en nu bij de evaluatie? Antwoord: Zowel bij de start als bij de evaluatie is dit een punt van aandacht geweest. Op beide momenten waren er de nodige afwegingen om niet te switchen naar een andere grote uitzender. Vraag 20) Aangezien zowel in 2011 als in 2012 de resultaten tegenvielen lijkt het Beter Voor Dordt rechtvaardig om resultaatsverplichtingen aan te gaan met Baanbrekend. Is daar nu al sprake van en indien dit niet het geval is, bent u dan bereid om resultaatafspraken te maken met Baanbrekend en daar financiële gevolgen aan te koppelen? Antwoord: Zowel het contract 2011 als het bijgestelde contract 2012 en het concept contract 2013 bevatten nadrukkelijk resultaatafspraken die direct gekoppeld zijn aan de financiële verdiensten voor Randstad. Vraag 21) In hoeverre neigt dit naar uitsluiten van andere private partijen? Antwoord: Duidelijk is dat de verbondenheid van de merknamen Baanbrekend en Randstad elkaar versterken en het eventueel ontkoppelen daarvan voor beide partijen nadelige effecten in de markt zal hebben. Er wordt in 2013 juist ook ingezet op het versterken van de lijn tussen BBD en andere uitzenders. Vraag 22) Kunt u bovenstaande stelling toelichten? Antwoord: Zie ons antwoord bij vraag 21. Pagina 5/6 * Mixed Sources r." M r» roe MM e MM FK

9 Datum Ons kenmerk Betreft 5 maart 2013 MO/ Beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden Vraag 23) Beter Voor Dordt is van mening dat inzetten van het juiste instrument, passend bij de samenstelling van het klantenbestand van de SDD de enige afweging dient te zijn bij de keuze voor een re-integratieinstrument. Deelt u deze mening? Indien dat niet het geval is, waarom niet? Antwoord: Dat delen wij echter daarbij betrekken wij nadrukkelijk de kansen op de arbeidsmarkt en de (afnemende) financiële mogelijkheden. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Pagina 6/6

10 RAADSINFORMATIEBRIEF Bezoekadres Noordendijk RR Dordrecht Postbus AP Dordrecht Aan de (plv.) leden van de Drechtraad BNG Telefoon (078) Fax Behandeld doorw.h. Bak Onderwerp Klantenbestand WWB per 1 januari 2013 i.r.t. begroting 2013 Datum 8 januari 2013 Ons kenmerk BDR/13/ Bljlage(n) n.v.t. Geachte leden van de Drechtraad, In de geactualiseerde begroting GRD 2013, die 15 januari in uw raad behandeld zal worden, is voor de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) een doelstelling opgenomen die is gerelateerd aan het aantal bijstandsklanten. Zoals daarin toegezegd en evenals vorig jaar wordt u bij deze geïnformeerd over de uiteindelijke eindstand per 31 december Aangezien in de actuele begroting 2013 in afwachting hiervan is uitgegaan van een eindstand conform de doelstelling heeft dit ook financiële effecten, zoals in de actuele begroting ook is aangegeven. In deze brief worden deze effecten ook vermeld; ze zullen echter pas bij de 1 e bestuursrapportage verwerkt (kunnen) worden. Navolgend wordt kort op de volgende onderdelen ingegaan: 1. Daadwerkelijke eindstand 2012/beginstand 2013 WWB 2. Financiële effecten begroting Doelstelling Daadwerkelijke eindstand 2012/beginstand 2013 WWB De doelstelling in de begroting SDD voor het aantal klanten dat eind 2012 afhankelijk zou zijn van een uitkering 2012 was (maximaal) klanten. Dat impliceerde een geleidelijke daling van (per saldo) 350 klanten vanaf 1 januari Over de ontwikkelingen gedurende 2012 is via de bestuursrapportages gerapporteerd en maandelijks zijn de standen verspreid onder de wethouders sociaal. Ondanks de gedurende het jaar al tegenvallende ontwikkelingen is de doelstelling gedurende het jaar niet bijgesteld. Dit om maximale druk te houden op het zo veel mogelijk realiseren van de doelstelling. Ook is medio 2012 een programma gestart om verdere uitstroom zoveel mogelijk te faciliteren. Alhoewel dat deels inderdaad tot extra uitstroom heeft geleid in 2012 zijn de activiteiten vooral voorwaardenscheppend geweest om de uitstroom vanaf 2013 beter mogelijk te maken. Zo zijn bijvoorbeeld inmiddels alle klanten Alblasserdam / Dordrecht / Hendrik-ldo-Ambacht / Papendrecht / Sliedrecht / Zwijndrecht Pagina 1 van 2

11 Datum 8 januari 2013 Ons kenmerk BDR/13/ zonder vrijstelling gesproken en is actuele en relevante "CV-informatie" vastgelegd, zodat het gehele bestand goed in beeld is om makkelijk vacatures en mensen te matchen. Op 31 december 2012 bleek de SDD Wwb-klanten in het bestand te hebben; 511 meer dan de doelstelling en 161 meer dan op 1 januari Dat wil zeggen een stijging van 3,4%. Daarmee bevindt de SDD zich wat grote gemeenten betreft in de middenmoot: de cijfers in de benchmark variëren van één daler met -0,8% tot voor het overige stijgers tussen de 0,7 en 11,6% (gegevens eind oktober 2012). Over de redenen van de achterblijvende resultaten is het PFO Sociaal regelmatig bijgepraat en op 4 december jl. via een memo geïnformeerd. Oorzaken zijn een mix van de effecten van de reorganisatie gedurende het eerste half jaar en de blijvende en toenemend verslechterende arbeidsmarkt, hetgeen zowel meer instroom oplevert als de uitstroom verder bemoeilijkt. In de jaarrekening 2012 zal hierover vanzelfsprekend ook verantwoording worden afgelegd. 2. Financiële effecten begroting 2013 GRD Begroting 2013 In de actuele begroting 2013 is aangegeven dat het daar nog voorlopig geprognosticeerde overschot op basis van klanten ca. 7 miljoen negatief zou moeten worden bijgesteld als het bestand op zou blijven. Het klantenbestand valt met nog hoger uit dan in die calculatie. Tezamen met enkele andere correcties wordt de prognose per saldo met 7,5 miljoen negatief bijgesteld, van een verwacht overschot van 12,5 miljoen naar een verwacht overschot van 5 miljoen. De bijstellingen betreffen: Prognose overschot actuele begroting 2013 : 12,5 min Beginstand in plaats van : 7,5 min nadelig Hogere gemiddelde uitkering a.g.v. samenstelling bestand : 1,4 min nadelig Verwachte hogere uitkering (prijseffect) 2013 : 1,1 min nadelig Bijstelling rijksvergoedingen : 1,8 min voordelig Bijstellen debiteurensystematiek : 0.7 min voordelig 7,5 min nadelig -/- Actuele prognose overschot min Omdat in de actuele begroting 2013 is aangegeven het overschot - mede gegeven deze te verwachten bijstelling - vooralsnog te reserveren, heeft de bijstelling geen financieel effect voor de gemeenten. 3. Doelstelling 2013 In de actuele begroting 2013 zijn de volgende doelstellingen benoemd voor de SDD: 1. Het aantal mensen dat eind 2013 een bijstandsuitkering ontvangt is 200 lager dan op 31 december Daarnaast wil de SDD 500 mensen met een beperkte loonwaarde laat werken naar vermogen, wat resulteert in een netto besparing van 250 uitkeringen. Uitgaande van de beginstand van wordt daarmee de doelstelling: = Het ontwikkelen van een eigen variant, vooruitlopend op de mogelijkheden van de nieuwe participatiewet, blijkt echter weerbarstig. Zodra een werkbare variant ontwikkeld is (planning: eerste kwartaal 2013) zult u daar nader over geïnformeerd worden. Verdere procedure, communicatie en uitvoering Bij de eerste bestuursrapportage 2013 zullen de financiële effecten van de gerealiseerde beginstand van het klantenaantal WWB verwerkt worden. Zodra deze ontwikkeld is wordt u geïnformeerd over een werkbare variant loondispensatie en wat dat doet met het aantal klanten (planning: eerste kwartaal 2013). Hoogachtend, HeUDrechtstedenbestuur

12 Drechtsteden RAADSINFORMATIEBRIEF Bezoekadres Noordendijk RR Dordrecht Postbus AP Dordrecht Aan de (plv.) leden van de Drechtraad BNG Telefoon (078) Fax htsteden.nl Behandeld door P. van der Meijden Onderwerp klantontwikkeling WWB 2012 Datum 7 februari 2013 Ons kenmerk BDR/13/ Bijlage(n) geen Geachte (plv.) leden van de Drechtraad, Toelichting In de vergadering van de Drechtraad van 15 januari jl. is door leden van de Drechtraad gevraagd om inzicht in de ontwikkeling van het aantal klanten van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) in Door de portefeuillehouder is toegezegd dit inzicht te geven. In deze raadsinformatiebrief wordt die toezegging nagekomen. Samenvatting In de ontwikkeling van het aantal klanten in 2012 zien we de volgende trends: Algemeen: De economie is in 2012 gekrompen ten opzichte van De investeringen, de productie in de bouw en de consumptieve bestedingen lopen terug, en het aantal banen neemt af. Vanaf medio 2011 is er sprake van een voortdurend stijgende werkloosheid, van 5% in juni 2011 naar 7,2% eind Het aantal WW-uitkeringen loopt op; het aantal lopende WW-uitkeringen kwam in december 2012 uit op 340 duizend. Dat zijn er 70 duizend meer dan een jaar eerder. Bovendien zijn er minder WW-uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting. Er is een toename van het aantal personen dat na de WW in de bijstand komt. Onderzoek toont aan dat 10 tot 16 % doorstroomt naar de WWB. Belangrijkste oorzaken: economische crisis, verkorten maximale uitkeringsduur van WW en groei van aantal verzekerde werknemers. Tussen de gemeenten bestaan duidelijke verschillen in de ontwikkeling sinds eind juni Er zijn zowel stijgingen als dalingen. Onder de gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners deed de grootste daling zich voor bij Haarlem, Haarlemmermeer en Dordrecht. Eind juni 2012 werden daar 6 procent minder bijstandsuitkeringen verstrekt dan een jaar eerder 1. 1 CBS, persbericht Alblasserdam / Dordrecht / Hendrik-ldo-Ambacht / Papendrecht / Sliedrecht / Zwijndrecht Pagina 1 van 2

13 Datum 30 januari 2013 Ons kenmerk BDR/13/ Ontwikkeling klanten SDD 2012 Klanten SDD TOTAAL (O 4800 C 4750 < I. 1 1 : rrrt jul okt jan dec feb apr mei jun aug sep nov dec Maand Eerste kwartaal: stijging In het eerste kwartaal is het aantal klanten vooral gestegen als gevolg van een lage uitstroom. Dit had twee oorzaken. Ten eerste de reorganisatie van de SDD en de hiermee gepaard gaande transitietijd. Er was sprake van een herverdeling van functies en klanten, bijbehorende training van medewerkers, én inkrimping van personeel (50 mensen minder), waardoor regisseurs zich moesten inwerken op hun taak en klanten, en het werk met minder mensen uitgevoerd moest worden. Ten tweede werden de SDD-medewerkers geconfronteerd met invoering van de Huishoudtoets en niet veel later met de afschaffing ervan, én het inregelen van het nieuwe minimabeleid. Dit vroeg extra tijd van de medewerkers die niet benut kon worden voor uitstroomtaken. Tweede en derde kwartaal: daling Vanaf het tweede kwartaal zijn de gevolgen van de reorganisatie achter de rug en zien we dat het bestand langzaam daalt, behalve tijdens de maand juli, maar vanwege de vakantieperiode stijgt het bestand dan meestal enigszins. Begin van het derde kwartaal heeft de SDD een "aanvalsplan" ingezet om het klantenbestand verder omlaag te brengen. Vierde kwartaal: stijging In het vierde kwartaal is het niet gelukt om een verdere daling van het klantenbestand te bereiken. Dit ligt vooral aan de hoge Instroom van klanten in de bijstand. Ten opzichte van het tweede en derde kwartaal is de instroom in het vierde kwartaal met ruim 30% toegenomen, terwijl de uitstroom ongeveer op hetzelfde niveau bleef. De gevolgen van de economische crisis laten zich steeds meer voelen. Verdere procedure, communicatie en uitvoering Niet van toepassing.

Aan. de heer D.T. van Antwerpen van de fractie Beter Voor Dordt Beekenstein ZB DORDRECHT. Geachte heer Van Antwerpen,

Aan. de heer D.T. van Antwerpen van de fractie Beter Voor Dordt Beekenstein ZB DORDRECHT. Geachte heer Van Antwerpen, Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 DORDRECHT de heer D.T. van Antwerpen van de fractie Beter Voor Dordt Beekenstein 26 3328 ZB DORDRECHT T14078 F (078) 770 8080

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht (via griffiemail) I.a.a. de Leden van de Gemeenteraad

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht (via griffiemail) I.a.a. de Leden van de Gemeenteraad Beter Voor Dordt Voorstraat 367 3311 CT Dordrecht www.betervoordordt.nl Dordrecht, 28 januari 2013 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht (via griffiemail) I.a.a. de Leden van de

Nadere informatie

congres 27 november 2014 Werken vanuit werkgeverstaal

congres 27 november 2014 Werken vanuit werkgeverstaal congres 27 november 2014 Werken vanuit werkgeverstaal 11 12 Sociale Dienst Drechtsteden / Baanbrekend Drechtsteden Walter H. Bak QC/AC MBA MT-lid Werk & Inkomen Doorlichting Middelen 2010 ± 265.000 Inwoners

Nadere informatie

Carrousel Sociaal. Bijlage S1. Baanbrekend Drechtsteden

Carrousel Sociaal. Bijlage S1. Baanbrekend Drechtsteden Carrousel Sociaal Bijlage S1 Baanbrekend Drechtsteden - Brief college van Dordrecht d.d. 5 maart 2013 aan de fractie Beter Voor Dordt inzake beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 31 maart 2015 Ons kenmerk MO10/

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/ NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/1012711 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. A. de Wit paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Begrotingswijziging Inkomensdeel WWB

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 2014 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over

Nadere informatie

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld.

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld. Gemeente Haarlem Retouradres Participatieraad Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 11 november 2014 2014/411388 Eric Dorscheidt 0235114010 edorscheidt@haarlem.nl Ongevraagd

Nadere informatie

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 1e helft 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015.

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief bijstandsontwikkeling 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Voorgesteld wordt de raad een brief te

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Halfjaarbrief Inkomen

Halfjaarbrief Inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Halfjaarbrief Inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In deze brief informeren we de raad over de bijstandsontwikkeling

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar Evaluatie Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015 2018 periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Gemeente Wassenaar Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 03 1.1 Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

Rapportage Participatiewet / IOAW / IOAZ / BBZ

Rapportage Participatiewet / IOAW / IOAZ / BBZ Gemeente Groesbeek 2 e Rapportage Participatiewet / IOAW / IOAZ / BBZ 2 e Kenmerk: Z-15-28447 Versiedatum: 11-9-215 Afdeling Sociale Zaken M. Nijkamp 1 Gemeente Groesbeek 2 e Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

DORDRECHT. de gemeenteraad

DORDRECHT. de gemeenteraad DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 Aan de gemeenteraad 3300 AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.ni Datum 13 december 2016 Contactpersoon

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24 en 25 - -7,5% - 2% 5% % 5% 25-2,5% % -5% -% -5% -2% 24 2,5% 7,5% Verticale as: afwijking t.o.v. landelijk

Nadere informatie

Baanbrekend Drechtsteden

Baanbrekend Drechtsteden Carrousel Sociaal 3 december 2013 1 v/d 12 Baanbrekend Drechtsteden Bert van de Burgt Portefeuillehouder Sociaal Drechtsteden Walter Bak MT-lid / Hoofd Front-office Werk & Inkomen Doorlichting Middelen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 5

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 5 Raadsvoorstel Agenda nr. 5 Onderwerp: Instemmen met het Plan van aanpak verlagen uitgaven BUIG middelen. Soort: Kaderstellend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder: A.H.M. van Bussel Zaaknummer:

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder F.J.P.M. Cuijpers. Onderwerp : aanvullend re-integratiebudget Voorstelnummer : 16.

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder F.J.P.M. Cuijpers. Onderwerp : aanvullend re-integratiebudget Voorstelnummer : 16. Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : wethouder F.J.P.M. Cuijpers Onderwerp : aanvullend re-integratiebudget 2016 Voorstelnummer : 16.42 Info bij afdelingshoofd : Fred Donk Telefoonnummer :

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013 SP DORDRECHT 1 1I 1 MPGR32013061209110050 GR3 12.06.2013 0050 g k 5 Usik M er wedestr aat 275 3313 GT DORDRECHT spil Aan de Drechtraad Postbus 619 3300 AP DORDRECHT Dordrecht, 10 juni 2013 Onderwerp: meev

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Postadres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24, 25 en 26 -, -7,5% -5, 2 5% 24 5% 26 25-2,5%, 2,5% 5, -5% - -5% -2 7,5%, Verticale as: afwijking t.o.v.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

MIMI. 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden. 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden

MIMI. 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden. 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden WW w IN.1071162 gemeente O o s t e r h o u t MIMI GEMEENTE OOST ERHOUT class.nr. zaaknr. 2 8 OKT. 2010 ter ben. yrfpp streefdatum kopie Aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 10 juli 2014 H. Teussink UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER (053)

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw.

Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw. Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2015/2095 Raadsvergadering : 20 oktober 2016 Agendapunt : Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw. Aanleiding Voor de uitvoering van de Participatiewet en

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-011 17 januari 2003 9.30 uur Werkloosheid in 2002 gestegen Het aantal geregistreerde werklozen kwam over heel 2002 gemiddeld uit op 170 duizend. Dat

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006.

Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006. Directie Inwoners Werk & Inkomen Ingekomen stuk D6 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur aan de Gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024)

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad,

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad, Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 15 september 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Voorstel aan college en raad

Voorstel aan college en raad Voorstel aan college en raad Nummer: h160033755 Datum: 21 september 2016 Opsteller: J.F.W. Cornielje Portefeuillehouder: Wethouder Van der Wal-Zeggelink Onderwerp: 1e MARAP en 2e begrotingswijziging SDV

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

: dhr. J.L.M. Vlaar : M. van Dam

: dhr. J.L.M. Vlaar : M. van Dam RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 29 november 2016 Zaaknummer : 368266 Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Ito. i 46. B&W-nota. Égeneeaitte Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/5 datum nota: 16 maart 2016

Ito. i 46. B&W-nota. Égeneeaitte Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/5 datum nota: 16 maart 2016 Ito Égeneeaitte Winterswijk nr(s) geregistreerde stuk(ken): 110836 blad: 1/5 datum nota: 16 maart 2016 programma: 7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening werkdoel: 1011 - Bedrijfsvoering SDOA onderwerp:

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Effectmeting re-integratie

Effectmeting re-integratie Effectmeting re-integratie Gemeente Noordoostpolder Mei 2014 Versie 1.3 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 1.1. Versiebeheer... 2 2. Inleiding... 3 3. Re-integratie... 4 3.1. Wat is re-integratie...

Nadere informatie

arbeidsmarkt Uw partner op de Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur Margriet Broere accountadviseur

arbeidsmarkt Uw partner op de Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur Margriet Broere accountadviseur Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur e.boer@drechtsteden.nl 06 13 23 57 84 Spuiboulevard 298 3311 GR Dordrecht 078 770 87 70 info@baanbrekenddrechtsteden.nl www.baanbrekenddrechtsteden.nl

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

16R RAADSINFORMATIEBRIEF 16R O*

16R RAADSINFORMATIEBRIEF 16R O* -O* RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00027 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 26 januari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s) : Sociaal Domein; Participatie,

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000681 Dronten, 28 april 2015 maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de consequenties

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-110 18 mei 2000 9.30 uur Dalende tendens werkloosheid houdt aan Volgens de nieuwste cijfers van het CBS kwam het aantal geregistreerde werklozen in de

Nadere informatie

Bestuursrapportage. 1 e halfjaar 2014. Kompas

Bestuursrapportage. 1 e halfjaar 2014. Kompas Bestuursrapportage 1 e halfjaar 2014 Kompas INHOUDSOPGAVE 1 BELEIDS SAMENVATTING 2 2 FINANCIEEL PROGRAMMA SOCIALE ZAKEN 2 2.1 Financieel overzicht Programma Sociale Zaken... 4 3 KLANTONTWIKKELING BINNEN

Nadere informatie

1431 EH Aalsmeer Lijn 340, halte Drie Kolommenplein 1 T (0297) Lijn 198, halte Drie Kolommenplein 1

1431 EH Aalsmeer Lijn 340, halte Drie Kolommenplein 1 T (0297) Lijn 198, halte Drie Kolommenplein 1 Uw contact E. Schneider T (020) 540 47 89 info@aalsmeer.nl Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Betreft Datum 27 juni 2017

Nadere informatie

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM. Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM. Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Wat adviseert het college te besluiten? De raad voor te stellen: 1. Als gemeente Oss een partnership met IBN

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

Baanbrekend publiek-private samenwerking

Baanbrekend publiek-private samenwerking http://www.flexnieuws.nl/2012/11/09/baanbrekend-publiek-private-samenwerking/ Baanbrekend publiek-private samenwerking Gepubliceerd op: 09-11-2012 15:23 Gelezen: 607 keer More Sharing ServicesShare Baanbrekend

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-012 18 januari 2002 9.30 uur Werkloosheid stabiel op laag niveau In het vierde kwartaal van 2001 waren er volgens de nieuwste CBScijfers gemiddeld 135

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Dit leidt tot het volgende tegemoetkomingenschema: Meer dan Niet meer dan 4 dagen of meer. 0 km 5 km Geen tegemoetkoming. 5km 10 km 31,-- per maand

Dit leidt tot het volgende tegemoetkomingenschema: Meer dan Niet meer dan 4 dagen of meer. 0 km 5 km Geen tegemoetkoming. 5km 10 km 31,-- per maand Reiskostenregeling reïntegratietrajecten Sociale Dienst Drechtsteden (vastgesteld door de Bestuurscommissie d.d. 07-05-2007, grondslag van deze regeling gewijzigd bij de vaststelling van de verordening

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel *Z0184C81A92* documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Datum college : 26 augustus 2016 Portefeuillehouder : A.M. Henisch-Hulsman

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Cliëntenbestand. Vangnetuitkering. RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. Geachte leden van de raad,

Cliëntenbestand. Vangnetuitkering. RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. Geachte leden van de raad, RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 9-8-2016 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon Uw brief van: Onderwerp: ZK16001249 Samenleving R. Knoop Aanvraag

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Ons kenmerk 10.1461895

Ons kenmerk 10.1461895 gemeente WW w Oosterhout Fractie GroenLinks t.a.v. de heer W.J.W.A. van der Zanden Hoogstraat 6 4901 PK OOSTERHOUT Datum 13 januari 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk 10.1461895 In behandeling bij a.burqer(5)oosterïiout.nl

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L400/05.37751. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L400/05.37751. Aantal bijlagen 1 Directie Inwoners Werk & Inkomen Ingekomen stuk D3 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur aan de gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024)

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen.

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen. DORDRECH iè Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F ( 78 770 8080 ) www.dordrecht.nl Contactpersoon Datum 10 april 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

Openbaar. Schriftelijke vragen, conform art. 39, betreffende vacaturecafés

Openbaar. Schriftelijke vragen, conform art. 39, betreffende vacaturecafés Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen, conform art. 39, betreffende vacaturecafés Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In een ingezonden

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0535 B.16.0535 Landgraaf, 31 maart 2016 ONDERWERP: Jaarstukken 2015 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 20 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-164 19 juli 2000 9.30 uur Geregistreerde werkloosheid gedaald In het tweede kwartaal van dit jaar kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 173

Nadere informatie