Schoolgids Locatie Teisterbantlaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2013-2014 Locatie Teisterbantlaan"

Transcriptie

1 Schoolgids Locatie Teisterbantlaan

2 Locatie Teisterbantlaan Directeur: mw. J.A. Rijks-Lutke MEM Teisterbantlaan EB Tiel Postbus AB Tiel T (0344) E I ING bank t.n.v. RSG Lingecollege Bestuurder: drs. P.J. Ronner Teisterbantlaan EB Tiel Postbus AE Tiel T (0344) E I ING bank t.n.v. RSG Lingecollege

3 Schoolgids RSG Lingecollege Locatie Teisterbantlaan

4 Inhoudsopgave Algemeen deel Voorwoord 3 De visie van de school 4 Bestuur en directie 6 Contacten met de ouders/verzorgers 8 Locatiedeel Onderwijs 12 Lessentabellen 16 Leerlingbegeleiding 20 Lingeplein 24 Buitenschoolse activiteiten 26 Rapportage 28 Reglement 29 Financiën 30 Namen en contactgegevens 32 4 Algemeen Inhoudsopgave

5 Voorwoord De schoolgids voor het schooljaar biedt u allerlei wetenswaardigheden over onze school. De handige weetjes van het schoolleven van alledag staan hierin opgenomen. De schoolgids bestaat uit een algemeen deel met informatie die geldt voor RSG Lingecollege als geheel en uit een deel met die informatie, die van belang is voor de desbetreffende locatie. In de loop van het schooljaar ontvangt u via de website van de school, nieuwsbrieven en natuurlijk op de diverse ouderavonden en voorlichtingsavonden alle aanvullende informatie, die nodig is om het schoolleven van uw zoon of dochter te kunnen volgen. Als er onduidelijkheden zijn, aarzelt u dan niet contact met de school op te nemen. In een gesprek kunnen we uw vragen beantwoorden. In de schoolgids staan afspraken en regels vermeld. De belangrijkste voorwaarde om er samen voor te zorgen dat onze school een plezierige en goede school is, valt hierin eigenlijk niet te vatten. De dagelijkse omgang, elkaar groeten, naar elkaar luisteren, respect voor (de mening van) de ander, dat alles doet meer dan welke regel ook. RSG Lingecollege biedt de leerlingen een breed onderwijsaanbod van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. De leerlingen kunnen kiezen voor de sportklas, Cambridge English, het technasium of het gymnasium op de locatie Heiligestraat en de sportklas, Vakcolleges of een horeca-opleiding op de Teisterbantlaan. De school is georganiseerd in kleinere eenheden de locaties met daarbinnen de kernteams waar iedereen zich gekend kan voelen. Een school waar de leerling zijn of haar eigen plek weet te vinden en iedere dag weer naar volwassenheid groeit. Ik hoop dat deze schoolgids een praktisch en bruikbaar spoorboekje is en u de weg wijst voor het komende schooljaar. Ik wens alle leerlingen, ouders/verzorgers en collega s van RSG Lingecollege een plezierig en gezond schooljaar toe. drs. P.J. Ronner bestuurder Algemeen Voorwoord 5

6 De visie van de school RSG Lingecollege is een scholengemeenschap op drie locaties in Tiel. De school biedt haar leerlingen alle leerwegen, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Onze visie De school is er voor de leerlingen. Zij hebben recht op het beste onderwijs en alle kansen om zich te ontwikkelen. De school is kleinschalig georganiseerd met modern onderwijs, aandacht voor individuele zorg, voor de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van de leerlingen en veel buitenschoolse activiteiten. RSG Lingecollege is de enige school voor voortgezet onderwijs in Tiel en biedt de leerlingen om die reden de volledige breedte aan onderwijsinrichtingen aan. Wij willen onze leerlingen stimuleren samen met ons het maximale uit zichzelf te halen op cognitief, sportief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. We bieden een vangnet voor die leerlingen die tijdelijk uit de boot dreigen te vallen en extra kansen die aansluiten bij de talenten en mogelijkheden van onze leerlingen. RSG Lingecollege is een openbare school, waar de leerlingen elkaars levensovertuiging en culturele achtergrond respecteren. De leerlingen voelen zich veilig en thuis in de kleinschalig georganiseerde teams binnen de drie locaties onder het motto: elkaar kennen, herkennen en erkennen! De school biedt een breed aanbod aan vakken en (buiten) lesactiviteiten. De leerlingen worden in hun persoonlijke ontwikkeling voorbereid op de eisen die vervolgopleiding, werk en maatschappij aan hen stellen. Immers, niet voor de school, maar voor het leven leren wij! 6 Algemeen De visie van de school

7 Toelating De toelating van leerlingen in leerjaar 1 wordt geregeld door de toelatings- en plaatsingscommissie. Als het gaat om toelating tot de overige leerjaren dan kunt u contact opnemen met de afdelingsleider. Voor de afdeling praktijkonderwijs is de toelating enigszins anders geregeld. Nadere informatie daarover staat vermeld in de schoolgids van de locatie Rozenstraat. Het onderwijsaanbod Iedere locatie van RSG Lingecollege heeft zijn eigen onderwijsaanbod locatie Heiligestraat leerjaar 1 t/m 6 van het atheneum en gymnasium leerjaar 1 t/m 5 van het havo leerjaar 1 van de theoretische leerweg Internationale Schakelklas (ISK) locatie Teisterbantlaan leerjaar 2, 3 en 4 van de theoretische en de gemengde leerweg leerjaar 1 van de theoretische/kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 1 t/m 4 van de kader- en de basisberoepsgerichte leerweg locatie Rozenstraat Praktijkonderwijs Algemeen De visie van de school 7

8 Bestuur en directie Bestuur en Raad van Toezicht Het bevoegd gezag van RSG Lingecollege wordt gevormd door het bestuur van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel. Bestuurder drs. P.J. Ronner De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Raad van Toezicht mw. J.P.M. Meijers, voorzitter R. van Alfen drs. P.J.J. Elferink mw. J.A.M. van de Kerkhof mw. drs. G.T. Niemeijer mr. P.G.M.M. Dijkman, vicevoorzitter R. Spee Het correspondentieadres van bestuur en Raad van Toezicht is: Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel, Postbus 224, 4000 AE Tiel 8 Algemeen Bestuur en directie

9 Directie Het managementteam van RSG Lingecollege wordt gevormd door de bestuurder, de beide locatiedirecteuren en de adjunct-directeuren. De bestuurder representeert de scholengemeenschap als geheel en is eindverantwoordelijke naar de Raad van Toezicht. De locaties Heiligestraat en Teisterbantlaan/Rozenstraat van RSG Lingecollege hebben elk een eigen directie, bestaande uit een locatiedirecteur en een of meer adjunct-directeuren. De locatiedirectie is verantwoordelijk voor zowel de uitvoering van het beleid van RSG Lingecollege als geheel als de ontwikkeling en uitvoering van het beleid dat betrekking heeft op de eigen locatie en legt daarover verantwoording af aan de bestuurder. Locatiedirectie Heiligestraat mw. Y.A. Admiraal MEM, locatiedirecteur drs. P.P. Spoon, adjunct-directeur Locatiedirectie Teisterbantlaan/Rozenstraat mw. J.A. Rijks-Lutke MEM, locatiedirecteur R.M. Noppen, adjunct-directeur J. van Wijhe, adjunct-directeur A.A.M. Zeldenrust, adjunct-directeur Algemeen Bestuur en directie 9

10 Contacten met de ouders/verzorgers Informatievoorziening gescheiden ouders/verzorgers Wanneer ouders/verzorgers gescheiden leven of gaan scheiden, kan het voor de school moeilijk zijn om te bepalen welke positie bij het verstrekken van informatie moet worden ingenomen. De wet biedt hierin een duidelijke richtlijn. Meer informatie op Lestijden Lesrooster Kernteams 1, 2 en 3 Klachtenregeling Het bevoegd gezag heeft voor RSG Lingecollege een klachtenregeling vastgesteld. Deze regeling ligt op de administratie van iedere locatie ter inzage. De school heeft als doelstelling klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht zich echter een klacht voordoen dan dient deze klacht op een effectieve en zorgvuldige manier te worden opgelost. Meer informatie op Lestijden Lesrooster Kernteam Mavo 1e lesuur 2e lesuur pauze 3e lesuur 4e lesuur pauze 5e lesuur 6e lesuur pauze 7e lesuur 8e lesuur 9e lesuur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur 1e lesuur 2e lesuur 3e lesuur pauze 4e lesuur 5e lesuur pauze 6e lesuur 7e lesuur pauze 8e lesuur 9e lesuur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur 10 Algemeen Contacten met de ouders/verzorgers

11 Leermiddelen Via het boekenfonds worden de leermiddelen in bruikleen verstrekt aan de leerlingen via studieboekhandel de Ruiter & Fanoy. RSG Lingecollege kent een reglement leermiddelen waarin staat beschreven welke leermiddelen aan de leerlingen gratis in bruikleen verstrekt worden voor alle vakken die de leerling volgt. Meer informatie op Lesuitval RSG Lingecollege probeert lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Langdurig zieke docenten worden vervangen. Indien op vergaderdagen de lessen slechts voor een deel van de dag behoeven te vervallen, gelden aangepaste lestijden. Bij lesuitval worden de leerlingen op verantwoorde wijze door een docent in een klaslokaal opgevangen. Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van de medewerkers, de leerlingen en de ouders/verzorgers. Veel zaken in de school kunnen alleen worden geregeld wanneer ze de instemming hebben van de MR. De MR kan het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd advies geven. De locaties Heiligestraat en Teisterbantlaan/ Rozenstraat hebben elk een deelraad, die eveneens bestaat uit medewerkers, ouders/verzorgers en eventueel enkele leerlingen. De leden van de deelraad worden gekozen door respectievelijk de medewerkers, de ouders/verzorgers en indien van toepassing de leerlingen van de desbetreffende locatie. De deelraad wordt door de locatiedirectie geraadpleegd omtrent zaken die de locatie betreffen. Hierover heeft de deelraad instemmingsrecht of adviesbevoegdheid. Ouderbijdrage RSG Lingecollege heeft de Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs onderschreven. Dit betekent, dat de hoogte van de ouderbijdrage in samenspraak met de medezeggenschapsraad tot stand komt en er over de ouderbijdrage een aparte verantwoording plaatsvindt. De inning van de ouderbijdrage wordt per locatie geregeld. De ouderbijdrage kent twee onderdelen: de vrijwillige ouderbijdrage Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden die zaken gefinancierd die voor het volgen van onderwijs niet essentieel zijn en waarvoor de school dus ook geen bekostiging ontvangt, maar die wel een verrijking voor de leerlingen vormen: (buitenschoolse) leerlingactiviteiten, excursies, de mediatheek, et cetera; daarnaast zijn er de zogenaamde noodzakelijke kosten voor de aanschaf van zaken en diensten die noodzakelijk zijn voor het volgen van onderwijs, maar waarvoor de school geen bekostiging krijgt: een atlas, gymkleding, gereedschappen en kosten voor specifieke opleidingen, zoals Cambridge English, de sportklas en het Technasium. Meer informatie op Algemeen Contacten met de ouders/verzorgers 11

12 Kluisjes Leerlingen kunnen een kluisje huren op school om hun spullen veilig op te bergen. Hiervoor wordt huur en een borg in rekening gebracht. De huur van een kluisje is niet verplicht, maar wordt wel dringend aangeraden. Het verlies van sleutel of kluispas moet direct worden gemeld bij de conciërge. Tegen betaling wordt een nieuwe sleutel of kluispas verstrekt. Het (laten) namaken van sleutels is niet toegestaan. De school heeft maatregelen getroffen om personen en goederen te beschermen. Zo nodig kan de schoolleiding overgaan tot het doorzoeken van kluisjes en tassen en kan de schoolleiding de politie toestemming geven tot fouilleren. Tegemoetkoming studiekosten Afhankelijk van het inkomen kunnen ouders/ verzorgers van leerlingen in aanmerking komen voor een Kindgebonden budget. Meer informatie op Pont uit de vaart Als de pont uit de vaart is, regelt de school een bus. De bus rijdt s morgens vroeg en aan het einde van de middag en stopt in drie dorpen, te weten Beneden-Leeuwen, Dreumel en Wamel. De kosten van de bus komen ten laste van de school. Vertrektijd bus s morgens: uur RK kerk Dreumel uur RK kerk Wamel uur Lidl (Zandstraat) Beneden-Leeuwen s middags: uur Locatie Teisterbantlaan uur Locatie Heiligestraat 12 Algemeen Contacten met de ouders/verzorgers

13 Vensters voor Verantwoording Vensters voor Verantwoording is een project van de VO-raad, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van bijvoorbeeld DUO (voorheen Cfi), Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Scholen kunnen vervolgens de gegevens over hun eigen school via een link publiceren op hun website. Resultaten worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Scholen kunnen ook een toelichting geven op gepubliceerde cijfers en feiten. Het resultaat is een genuanceerd, compleet en actueel beeld van het onderwijs. Op basis van Vensters kunnen scholen het gesprek aangaan met hun belanghebbenden. Verzekeringen De school heeft een aanvullende verzekering afgesloten, die de lichamelijke schade dekt welke ontstaat wanneer de leerling op school en van en naar school een ongeval overkomt. Naast deze verzekering is ook de schade gedekt wanneer de leerling als gevolg van het ongeval blijvend invalide wordt dan wel komt te overlijden. Tevens is de leerling voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd, indien er schade wordt aangericht aan derden wanneer de leerling onder toezicht staat van de school. Bovenstaande elementen gelden ook bij stages, excursies en werkweken. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerlingen. Meer informatie op Vakanties schooljaar Start school Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Pasen Meivakantie t/m Hemelvaart en Pinksteren Zomervakantie t/m Wet Bescherming Persoonsgegevens RSG Lingecollege handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens die sinds 1 september 2001 van kracht is. Meer informatie op Algemeen Contacten met de ouders/verzorgers 13

14 Onderwijs De nieuwe leerlingen van leerjaar 1 zijn in 4 groepen verdeeld: de schakelklas tl/kb, een Vakcollegeklas techniek, een Vakcollegeklas zorg en vier klassen, die aan het eind van leerjaar 1 een keuze gaan maken uit de kerndelen techniek, zorg of economie. De schakelklas tl/kb maakt deel uit van onze nieuwe mavo, waardoor ze nog beter voorbereid worden op het vervolg naar havo-4 en de beroepsrichtingen op het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast kunnen ze vanaf leerjaar 2 al voor een sporttraject kiezen. De nieuwe eerstejaars leerlingen gaan over 4 jaar een ander examen afleggen, dan de huidige tweede-, derde- en vierdejaars leerlingen. Gedurende het eerste leerjaar zal uitvoerige informatie worden gegeven over de nieuwe examenprogramma s. Een tipje van de sluier willen we wel oplichten: de nieuwe examenprogramma s bestaan uit een kerndeel, profiel- en keuzedelen. Het leuke is, dat leerlingen die voor economie kiezen, ook profiel- en keuzedelen kunnen kiezen uit techniek en zorg! In leerjaar 1 en 2 worden vakken en leergebieden aangeboden. Een voorbeeld van een leergebied is mens- en maatschappij, dat bestaat uit de vakken aardrijkskunde, economie en geschiedenis. In veel vakken neemt ICT een belangrijke plaats in. Leerlingen gebruiken de computer om informatie te zoeken en te selecteren. Ze leren ook welke rol ICT in de maatschappij speelt en hoe ICT in de verschillende beroepen wordt toegepast. Ook is er veel aandacht voor vaardigheden zoals samen werken. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen actiever en zelfstandiger leren. In de eerste twee leerjaren hebben de leerlingen, naast een individueel begeleidingsuur (ib-uur), wekelijks 31 lesuren. Het inloop of individuele uur wordt door de mentor gebruikt om met leerlingen te praten over hun functioneren, voor het geven van specifieke studiehulp en het verzorgen van lessen rond thema s zoals bijvoorbeeld digitaal pesten. Voor alle leerlingen van leerjaar 1 tot en met 4 staat een lesuur Taal en Rekenen op het lesrooster om ze voor te bereiden op het 2F niveau, waaraan alle leerlingen moeten voldoen. 14 Teisterbantlaan Onderwijs

15 In de leerjaren 1 kb en 1 k en 2 kb en 2 k wordt het vak, praktische sectororiëntatie aangeboden. Tijdens deze lessen worden de leerlingen voorbereid op techniek, zorg of economie. Op zeer praktische wijze alleen en in groepjes wordt kennisgemaakt met de wereld van studie en beroep en wordt nagedacht over de eigen toekomstige plaats daarin. Bij deze lessen stellen de leerlingen zich bijvoorbeeld de volgende vragen. Waar liggen mijn interesses? Waar ben ik goed in? Wat wil ik nog leren om mijn interesses verder vorm te kunnen geven? voor 6 (plus technologie) of 7 algemene vakken, dan doen de leerlingen examen in de theoretische leerweg. De leerlingen kunnen ook kiezen voor de richting LO-2. Dat is een 2-jarig traject voor leerlingen, met veel affiniteit voor sport en die in het mbo door willen leren aan opleidingen zoals CIOS en Sport en Management. Met een tl-diploma behoort de doorstroom naar havo-4 ook tot de mogelijkheden. Aan het eind van leerjaar 1 kiezen de leerlingen van de kader- en basisberoepsgerichte leerweg een sector. De leerlingen van 2tl maken een keuze voor een vakkenpakket in leerjaar 3 en 4 van de theoretisch- en gemengde leerweg. In de theoretische/gemengde leerweg kunnen de leerlingen in leerjaar 3 het praktijkgerichte vak technologie kiezen. In leerjaar 4 maken zij een keuze of zij al dan niet examen doen in het vak technologie. Leerlingen die hiervoor kiezen, doen examen gemengde leerweg : een examen dat bestaat uit 5 algemene vakken en het vak technologie. Kiezen ze Teisterbantlaan Onderwijs 15

16 Stages Een goede oriëntatie en voorbereiding op de arbeidsmarkt of het gekozen beroep is belangrijk. Daarom is stage verplicht voor de leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. Stage is een vorm van buitenschoolse praktijkoriëntatie. Voor de leerlingen van het Vakcollege worden zowel in het derde als het vierde jaar stageblokken ingepland. De beoordeling, die de stagebegeleider van het bedrijf of de instelling over een leerling geeft én de beoordeling door de vakdocent van het door de leerling gemaakte stageverslag, worden omgezet in één cijfer, dat meetelt voor het eindexamen. Vmbo-Vakcollege Techniek Het vmbo-vakcollege is bedoeld voor gemotiveerde hardwerkende leerlingen, die weten dat ze de techniek in willen en naast leren graag met hun handen werken. In samenwerking met ROC-Rivor, bedrijfsopleidingen en bedrijven worden deze leerlingen in 6 jaar tijd opgeleid tot minimaal niveau 2 van het mbo. Ook wordt veel aandacht besteed aan excursies naar bedrijven. 16 Teisterbantlaan Onderwijs

17 Extra certificaat leerjaar 3 sector Techniek Elke derdejaars (kader) leerling (sector Techniek) krijgt een cursus aangeboden, waarin het thema veilig werken binnen de techniek centraal staat. Deze cursus VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemerij) wordt op school afgesloten met een landelijk examen. Het landelijk erkende certificaat is 10 jaar geldig. Vmbo-Vakcollege Zorg Het Vakcollege Zorg is bedoeld voor leerlingen, die nu al weten dat ze een beroep in de sector zorg & welzijn zullen gaan kiezen. De leerlingen willen naast leren ook graag met hun handen bezig zijn. In samenwerking met het ROC, het mbo en de zorginstellingen worden deze leerlingen in 6 jaar tijd opgeleid tot minimaal niveau 2 mbo. Ook wordt veel aandacht besteed aan excursies naar zorginstellingen en gastlessen door zorgverleners. Maatschappelijke stage (MaS) Alle leerlingen doen op onze school een maatschappelijke stage. Dit is een vorm van leren, waarbij leerlingen vrijwilligersactiviteiten verrichten. Hiermee willen we actief burgerschap stimuleren en leerlingen kennis laten maken met vrijwilligerswerk. Teisterbantlaan Onderwijs 17

18 Lessentabellen Onderbouw 1kb 1tk 1vc-t 1vc-z 2kb/bb 2vc-t 2vc-z 2tl 2tlo2 Nederlands Engels Frans Duits 3 3 Wiskunde Mens&Maatschappij Economie Aardrijkskunde Geschiedenis Exact 2 2 Techniek Natuur&Gezondheid Natuurkunde 2 2 Biologie Kunst&Cultuur Muziek Handvaardigheid 1 0,5 0,5 Tekenen 1 0,5 0,5 Bewegen&Sport Studie Begeleidingsuur 1 1 PSO 2 2 Keuzebegeleiding 1 Taal&Rekenen ICT 1 Mens&Dienstverlenen 10 8 Techniek&Vakmanschap 10 8 Keuzewerktijd 1 1 Totaal lesuren Teisterbantlaan Lessentabellen

19 Leerjaar 3 Tb3 kb/ bb Vc3T ZW3b ZW3k Vc3Z HA/ HTV 3b HA/ HTV 3k Nederlands Engels Frans 3 Duits 3 Wiskunde 4/ Economie Aardrijkskunde 2 Geschiedenis 2 Natuurkunde 3 Nask Biologie Muziek 1 CKV Technologie 3 Lichamelijke Opvoeding Lichamelijke Opvoeding 2 3 Maatschappijleer Maatschappijleer 2 2 2*** Taal&Rekenen 2/ Mens&Dienstverlenen 11 Techniek&Vakmanschap 11 Techniek-Breed 11 HTV 11* 11* Handel&Administratie 11* 11* Zorg&Welzijn-breed Totaal lesuren ** 3tg Teisterbantlaan Lessentabellen 19

20 Leerjaar 4 Tb4b Tb4k vc4t ZW4 kb/ bb HA/HTV 4b HA/HTV 4k Nederlands Engels Frans 4 Duits 4 Wiskunde Economie Aardrijkskunde 4 Geschiedenis 4 Nask Nask-2 4 Biologie 3 4 Technologie 5 Lichamelijke Opvoeding Lichamelijke Opvoeding 2 3 Taal&Rekenen Techniek&Vakmanschap 9 Bouwbreed 11* 11* Metalektro 11* 11* Installatietechniek 11* 11* Transport&Logistiek 11* 11* HTV 11* 11* Handel&Administratie 11* 11* Zorg&Welzijn-breed 11 Totaal lesuren ** * = Afhankelijk van de gekozen beroepsrichting ** = Aantal uren hangt af van het vakkenpakket *** = Keuzevak 4tg 20 Teisterbantlaan Lessentabellen

21 Opmerkingen: 1 In de theoretische/gemengde leerweg kiest de leerling in leerjaar 3 drie van de zes vakken Duits, Frans, economie, biologie, technologie en LO2. In leerjaar 4 zijn Nederlands en Engels verplichte examenvakken. Daarnaast kiest de leerling nog vier of vijf examenvakken uit de overige vakken. Naast de zes of zeven examenvakken zijn lichamelijke opvoeding en maatschappijleer verplicht. Voor de sector economie is economie het verplichte sectorvak en voor de sector zorg & welzijn is biologie verplicht. Voor de sector techniek is natuur-/scheikunde 1 het verplichte sectorvak. Het vak natuur-/scheikunde 2 kan in het vrije deel worden gekozen. 2 LO2. Leerlingen in de theoretische/gemengde leerweg in leerjaar 3 kunnen kiezen voor het examenvak LO2. De leerlingen die kiezen voor dit examenvak, krijgen per week drie lesuren extra Sport. Het daarbij behorend vaste vakkenpakket is afgestemd op vervolgopleidingen (Ne; En; Du; wi; bi; gs; ak; nask-1/2; ec; lo-1; lo-2; ckv; ma). 3 In de kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg zijn in leerjaar 3 Nederlands, Engels en maatschappijleer verplicht, evenals lichamelijke opvoeding en CKV. Als gevolg van hun sectorkeuze volgt de leerling het beroepsgerichte programma, alsmede wiskunde en natuur-/scheikunde (sector techniek), biologie en wiskunde/maatschappijleer 2 (sector zorg & welzijn) of economie en wiskunde (sector economie). In leerjaar volgt de leerling hetzelfde programma als in leerjaar 3, behalve de vakken maatschappijleer 1 en CKV. 4 Zorg & welzijn: Maatschappijleer 2 is voor de leerlingen van de bassisberoepsgerichte leerweg die deze sector gekozen hebben, een verplicht vak. Voor de kaderleerlingen is het een keuzevak. Overgangsregelingen De overgangsregelingen van alle leerjaren en afdelingen worden in september aan alle ouders/verzorgers en leerlingen kenbaar gemaakt. Teisterbantlaan Lessentabellen 21

22 Leerlingbegeleiding Leerlingbegeleiding neemt op de locatie Teisterbantlaan een belangrijke plaats in. Naast het geven van goed onderwijs willen wij voorwaarden scheppen voor optimale leerlingbegeleiding, zodat de leerling alle kansen krijgt zelfstandig te worden. Zo heeft elke leerling een eigen mentor. De mentor is de eerste contactpersoon met ouders. Daarnaast hebben we op school in elk team leerlingbegeleiders. Gedurende de lestijden is er altijd een leerlingbegeleider die de leerlingen met raad en daad kan bijstaan. Studiebegeleiding door docenten tijdens de reguliere lessen en eventueel tijdens het zogenaamde ib-uur: studielessen, huiswerkbegeleiding, R.T.-lessen (met name Taal en Rekenen), de lessen remedial teaching en ondersteuning bij dyslectische leerlingen in de onderbouw. Keuzebegeleiding door de loopbaanbegeleiders in samenwerking met de mentor en de vakdocenten. De PSO lessen spelen hier een belangrijke rol. Ook kan een beroep gedaan worden op schoolmaatschappelijk werk (SMW) en kunnen leerlingen uitgenodigd worden om deel te nemen aan sociale vaardigheidstrainingen, faalangstreductietrainingen en assertiviteitstrainingen. Leerlingvolgsysteem De locatie Teisterbantlaan kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem. Hiermee kan de leerling doorlopend gevolgd worden in zijn ontwikkeling. Elk leergebied/vak kent een aantal deelgebieden, zoals bij de talen bijvoorbeeld lezen, schrijven, spreken en luisteren. Drie maal per jaar geven de docenten een beoordeling aan de hand van afgenomen toetsen, resulterend in een rapport. Leerlingen die op een aantal gebieden onvoldoende resultaten behalen, worden besproken in het lesgevende team. Daar wordt bekeken welke begeleiding de leerling nodig heeft om voldoende resultaten te kunnen behalen. Bij alle leergebieden/vakken zijn mogelijkheden voor extra ondersteuning, bijvoorbeeld door de vakdocent, de mentor en de R.T.-docent. In alle leerjaren worden de verkregen gegevens gebruikt bij de begeleiding van leerlingen. 22 Teisterbantlaan Leerlingbegeleiding

23 Teamleiders Op de Teisterbantlaan zijn vier kernteams. Kernteams zijn kleine eenheden, waarbinnen het onderwijs voor ongeveer 150 tot 250 leerlingen wordt verzorgd door een vast team van ongeveer 15 tot 20 vakdocenten en mentoren. Ieder kernteam is gehuisvest in een eigen herkenbaar deel van het gebouw. De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het kernteam, zowel op het gebied van onderwijskundige zaken als op het gebied van de begeleiding van leerlingen. Leerlingloopbaanbegeleider/decaan De leerlingloopbaanbegeleider geeft voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden en begeleidt de leerlingen daarbij. Hij geeft informatie over leerplicht, solliciteren, sociale wetten en tegemoetkoming in de studiekosten. Hij helpt de leerlingen met de keuze van de sector, het vaststellen van het examenvakkenpakket en het daarbij behorende programma. Dit alles gebeurt zowel in lessen als op voorlichtingsavonden. De decaan wordt bijgestaan door de medewerker Leerlingbegeleiding. Counselors De counselor wil een aanspreekpunt zijn voor leerlingen die met een vertrouwenspersoon willen praten over problemen die zij ervaren. Naast problemen met het leren leren en het leren kiezen, kunnen er ook persoonlijke en/of sociale problemen zijn die een ontspannen en prettig verblijf op school in de weg staan. De counselor probeert de leerling te ondersteunen en samen met de leerling naar oplossingen te zoeken om hem/haar zo goed mogelijk te begeleiden in zijn/haar groei naar zelfstandigheid. Zorgcoördinator De zorgcoördinator heeft een belangrijke taak met betrekking tot de organisatie en coördinatie van extra ondersteuning/begeleiding, zoals o.a. faalangstreductietrainingen, examenvreesreductietraining, sociale vaardigheidstraining. De zorgcoördinator heeft tevens een coördinerende taak in de procesbegeleiding van leerlingen met specifieke problemen, die in het Zorgadviesteam en eventueel in de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) besproken worden. Het Time Out lokaal Het Time Out lokaal (Tol)is een lokaal waar leerlingen, die tijdelijk niet in de reguliere lessen onderwijs kunnen krijgen, naar toe worden gestuurd. In dat lokaal krijgen leerlingen een T.O.F. (= time-out formulier) en vindt de eerste opvang plaats. Tevens kan via dit lokaal eventueel een beroep gedaan worden op de counselors of een leerlingbegeleider. Een leerling die te laat komt, dient zich ook te melden in het tol-lokaal. Middels een telaatkomersbriefje krijgt de leerling toegang tot de lessen. Een leerling die ziek wordt, meldt zich in het tol-lokaal. De tolfunctionaris neemt dan altijd contact op met de ouders voordat de zieke leerling naar huis gaat. Zonder toestemming van ouders/verzorgers krijgt een leerling geen toestemming naar huis te gaan. Faalangst-reductietraining Leerlingen die last hebben van faalangst kunnen minder goede prestaties gaan leveren. Zij zijn dan zo zenuwachtig, dat ze niet meer rustig kunnen nadenken en onnodige fouten gaan maken. Leerlingen die last hebben van negatieve faalangst, kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan de cursus faalangst-reductietraining. Nadere informatie is via de mentor verkrijgbaar. Teisterbantlaan Leerlingbegeleiding 23

24 Examenvrees-reductietraining Tijdens tentamens en examens wordt de prestatiedruk hoog opgevoerd. Sommige leerlingen kunnen dan last krijgen van examenvrees: de angst om te mislukken bij toetsen, tentamens en examens. Deze angst kan er de oorzaak van zijn dat het normale denken geblokkeerd wordt. Een examenvreestraining kan helpen te leren met die spanning om te gaan. Leerlingen van het vierde leerjaar, die door de mentor zijn aangedragen, krijgen aan het begin van het schooljaar twee testen met betrekking tot examenvrees en spanning. Op grond van de uitslagen van deze tests wordt bepaald welke leerlingen eventueel voor een examenvreestraining in aanmerking komen. Begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Bij speciale problemen (dyslexie, faalangst, sociale vaardigheidstraining en/of beroepskeuze) kan via de school een individueel onderzoek worden aangevraagd bij een onderwijsbegeleidingsinstituut. Leerlingen over wie docenten geen duidend advies kunnen geven voor het vervolgtraject op school, kunnen deelnemen aan een capaciteiten- en prestatie/motivatieonderzoek door een onderwijsbegeleidingsinstituut. Leerproblemen en dyslexie, dyscalculie Leerlingen die (ernstige) leerproblemen hebben waardoor ze problemen krijgen met de leerstof, kunnen worden verwezen naar de remedial teacher voor onderzoek en/of het opstellen van een begeleidingsplan. Bij lees- en spellingproblemen die een vermoeden geven van dyslexie, wordt de leerling verwezen naar een orthopedagoog, die verder onderzoek verricht. Leerlingen met een dyslexieverklaring ontvangen een dyslexiepas. Zij kunnen op school gebruik maken van faciliteiten zoals extra tijd en toetsen met een vergroot lettertype. Daarnaast zijn hulp- en oefenprogramma s beschikbaar. Jeugdarts Elke leerling wordt in het tweede leerjaar schriftelijk uitgenodigd voor een PGO (=periodiek geneeskundig onderzoek) Dit onderzoek vindt op school plaats door de jeugdarts. Dit onderzoek is een vervolg op de onderzoeken uit de basisschoolperiode. Individuele leerlingen uit de andere leerjaren en/of hun ouders/verzorgers kunnen een afspraak maken met de jeugdarts (tel. (0344) ). Ook kunnen leerlingen op verzoek van school uitgenodigd worden bij de jeugdarts. Dit kan gebeuren in geval van gezondheidsproblemen, een hoog ziekteverzuim e.d. Dit geschiedt altijd in overleg met de ouders/verzorgers. 24 Teisterbantlaan Leerlingbegeleiding

Schoolgids 2014-2015 Locatie Teisterbantlaan

Schoolgids 2014-2015 Locatie Teisterbantlaan Schoolgids 2014-2015 Locatie Teisterbantlaan Locatie Teisterbantlaan Directeur: mw. J.A. Rijks-Lutke MEM Teisterbantlaan 2 4006 EB Tiel Postbus 56 4000 AB Tiel T (0344) 61 43 41 E teisterbantlaan@rsglingecollege.nl

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 4 maart 2015 Van 2TL naar 3 TL / Mavo + Welkom

Voorlichtingsavond 4 maart 2015 Van 2TL naar 3 TL / Mavo + Welkom Voorlichtingsavond 4 maart 2015 Van 2TL naar 3 TL / Mavo + Welkom Wie was wie ook alweer? Mw. Boland Teamleider TL / mavo + Dhr. Derks Mentor 2T1 (002) Dhr. Hofman Mentor 2T2 (007) Dhr. Oplaat Mentor 2T3

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom Van 3TG naar 4TG Welkom Wie was wie ook alweer? Mw. Boland Teamleider TL /TG Dhr. Uzm Mentor 3TG1 (002) Dhr. Jansen* Mentor 3TG2 Dhr. Hofman Mentor 3TG3 (200) Dhr. Van Peer Mentor 3TG4 (005) Dhr. Van Vliet

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN

JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN Aan de ouders/verzorgers van leerlingen RSG Lingecollege locatie Teisterbantlaan Tiel, 26 september 2013 Betreft: Activiteitenkalender schooljaar

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

LESSENTABELLEN schooljaar

LESSENTABELLEN schooljaar LESSENTABELLEN schooljaar 2012-2013 EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR VMBO, HAVO EN VWO / DERDE LEERJAAR HAVO EN VWO VMBO lw VMBO zg VMBO VMBOt/ HAVO HAVO/ VWO NE Nederlands 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 LA Latijn

Nadere informatie

STRUCTUUR SG SINT URSULA

STRUCTUUR SG SINT URSULA 7 Onderwijs STRUCTUUR SG SINT URSULA De Scholengemeenschap St. Ursula heeft locaties in Horn en in Heythuysen. In de locatie Heythuysen zijn de opleidingen voor theoretisch, gemengd en beroepsgericht (kader

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Eric van den Boogaard, teamleider vmbo Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool -> voortgezet Meer vakken, docenten, meer

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 10-2-2017 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 12 oktober 2011 leerjaar 4KL en 4TOP Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling rapportage examenvrees examentraining het centraal

Nadere informatie

Keuze vervolgopleiding en wiskunde-plus

Keuze vervolgopleiding en wiskunde-plus Keuze vervolgopleiding en wiskunde-plus Naam: Klas 3: Mentor: Vul in: 1e Profiel keuze: Eventueel 2e Profiel keuze: Vul ook de onderstaande gegevens zorgvuldig in. Dan kan bekeken worden of het gekozen

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo Decaan: I.C. de Vries Welkom Programma voor vanavond Keuzebegeleiding Vakkeuze Vervolgopleidingen Mogelijkheid tot vragen stellen Inschrijven voor intakegesprek met de

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016)

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016) Bevorderingsnormen Schooljaar 2016 2017 (september 2016) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 1 naar klas 2... 7 Klas 1 Basis... 7 Klas 1 Kader... 7 Klas 1 Mavo... 8 Klas

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 29-1-2015 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Informatie door de decaan in de aula 19.00-19.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL VOORLICHTINGSAVOND, 1 februari Pakketkeuze 4TL 1. Opening 2. Toelichting programma 3. Presentatie vakkenpakketkeuze 4. Presentatie overgangsnormen Gelegenheid om met mentoren van gedachten te wisselen.

Nadere informatie

Hondsrug College. Lessentabellen. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! 2017/2018

Hondsrug College. Lessentabellen. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! 2017/2018 Hondsrug College Lessentabellen 2017/2018 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! 2 Inhoudsopgave Lessentabellen Hondsrug Start College leerjaar 1 3 Lessentabellen leerjaar 2 4 Lessentabellen

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2014-2015 RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN

JAAROVERZICHT 2014-2015 RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN JAAROVERZICHT 2014-2015 RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN Tiel, 5 oktober 2014 Betreft: Activiteitenkalender schooljaar 2014-2015 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Het schooljaar is weer

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

LESSENTABELLEN ONDERBOUW

LESSENTABELLEN ONDERBOUW LESSENTABELLEN ONDERBOUW TL-Havo-VWO 2014-2015 Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 4 3 Frans 3 3 Duits 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Wiskunde 4 3 Rekenen 0,5 0,5 Natuur- en scheikunde

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 2 2 Quiz Nodig: de kaartjes

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Algemene voorlichting

Algemene voorlichting Algemene voorlichting 2012-2013 Locaties Locatie Etten-Leur Trivium 60 Locatie Rucphen Bosheidestraat 1 VMBO-school 4 leerwegen: Theoretische leerweg / mavo Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017)

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017) Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3 Schooljaar 2017 2018 (juni 2017) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 2 naar klas 3... 7 Klas 2 Basis... 7 Klas 2 Kader... 7 Klas 2 Mavo...

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND, 11 MAART. Pakketkeuze 4TL

VOORLICHTINGSAVOND, 11 MAART. Pakketkeuze 4TL VOORLICHTINGSAVOND, 11 MAART Pakketkeuze 4TL Toelichting programma 1. Opening 2. Toelichting programma 3. Presentatie Vakkenpakketkeuze Pauze 4. Mentoren in lokalen T3a Lub 014 T3b Jns 015 T3c Ber 013

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 10-2-2017 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 10 minuten pauze Gastspreker van Lentiz MBO Maasland:

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 KEUZE IN KLAS 3 Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 VMBO 4 leerwegen: 1. Basisberoepsgerichte leerweg 2. Kaderberoepsgerichte leerweg 3. Gemengde leerweg 4. Theoretische leerweg VMBO op

Nadere informatie

Welkom op de voorlichtingsavond 2 MAVO. Leerwegen Sectorkeuze Vakkenpakket 17 februari 2016

Welkom op de voorlichtingsavond 2 MAVO. Leerwegen Sectorkeuze Vakkenpakket 17 februari 2016 Welkom op de voorlichtingsavond 2 MAVO Leerwegen Sectorkeuze Vakkenpakket 17 februari 2016 Programma 20.00 Opening dhr. Keun, afdelingsleider JC2 20.10 Info decaan MAVO, mevr. Bakker 20.30 20.35 21.00

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Welkom op Vincent van Gogh

Welkom op Vincent van Gogh Welkom op Vincent van Gogh Het keuzeproces in VMBO 3 23 januari 2017 I. Barmentloo de Boer Programma Doel LOB/keuzebegeleiding in klas 3 Nieuwe wet- en regelgeving voor LOB Het vakkenpakket voor klas 4

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Leerwegen. Hub van Doornecollege basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg. Alfrinkcollege gemengde leerweg theoretische leerweg

Leerwegen. Hub van Doornecollege basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg. Alfrinkcollege gemengde leerweg theoretische leerweg Programma 19.00-19.30 inloop met koffie/thee Opening Willem Verachtert De decaan, Maria van Lieshout Dienstverlening en Producten/Techniekroute Eventuele vragen aan de mentor in een lokaal Planning 19

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 Woensdag 12 oktober 2011 leerjaar 4 - BL Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling examentraining rapportage examenvrees het

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Voorlichting klas 3 3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Programma Inleiding Programma 3 VMBO Bevorderingsnormen en tijdpad Vakkenkeuze en examen 4 VMBO Doorstroming en leerwegen

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Welkom! Op de informatieavond van leerjaar 4 Donderdag 17 september Website: www.helicon.nl Email: info.vb@helicon.nl Voorstellen

Nadere informatie

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Leerwegplanner Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Inleiding Kiezen in de derde klas. Vorig schooljaar heb je in de tweede klas de eerste keuze gemaakt in de richting van een sector. Doordat

Nadere informatie

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Wat heeft uw kind nodig? Inspirerende en veilige omgeving Meer dan een diploma, brede ontwikkeling Leuke, actieve middelbareschooltijd Ouders en leerlingen waarderen

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

Welkom. LOB-informatieavond Klas 2 MAVO. Dinsdag 17 november 2015

Welkom. LOB-informatieavond Klas 2 MAVO. Dinsdag 17 november 2015 Welkom LOB-informatieavond Klas 2 MAVO Dinsdag 17 november 2015 Deze avond Opening Kiezen Wat doen wij eraan? De bovenbouw MAVO De sectoren Mogelijkheden na de MAVO Sluiting Kiezen is een proces We onderscheiden

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Vanavond. Ouderavond Mavo 3 Maandag 12 januari 2015. Wij heten u van harte welkom

Vanavond. Ouderavond Mavo 3 Maandag 12 januari 2015. Wij heten u van harte welkom Vanavond Ouderavond Mavo 3 Maandag 12 januari 2015 Wij heten u van harte welkom Programma 19:30 uur -...:... uur Wat staat uw kind te wachten? Mentoren 3Ma: Dhr Huygen 3Mb: Mw Wessels Afdelingscoördinator

Nadere informatie

LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool

LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool LESSENTABELL 2015 2016 Mei 2015 Aantal lessen per vak en per week Eerste leerjaar highschool Vakcode vmbo-bk vmbo-tl havo/vmbo-tl havo vwo/havo ath gym Nederlands ne Frans fa - Duits du 2 - - - - - - Engels

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4

Welkom. Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4 Welkom Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4 Een woordje vooraf Oudertevredenheidsonderzoek 45-minutenrooster Summa wegwijsdagen Oudertevredenheidsonderzoek Belangrijk voor verbetering Leerjaar 3 wordt

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v Welkom Ouderavond klassen 3 h/v Programma De presentatie wordt op de website gepubliceerd Centraal Opening / voorstellen Algemene informatie Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (door de decaan) Profielen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen brugjaar. Schooljaar (juni 2017)

Bevorderingsnormen brugjaar. Schooljaar (juni 2017) Bevorderingsnormen brugjaar Schooljaar 2017 2018 (juni 2017) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 1 naar klas 2... 5 Klas 1 B/K... 5 Klas 1 K/M... 6 Klas 1 M/H... 7 Overal

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool LESSENTABELLEN 201 2015 (vastgesteld door MR op 10201) Aantal lessen per v en per week Eerste leerjaar highschool Vcode vmbobk vmbotl havo/vmbotl havo vwo/havo ath gym Nederlands ne Frans fa Duits du 2

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2015-2016. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat Ouderavond VMBO tl

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat Ouderavond VMBO tl KEUZE IN KLAS 3 Decanaat 2013-2014 Ouderavond VMBO tl 3 10-09-2013 Geschiedenis In de brugklas volgt de definitieve keuze voor een bepaalde afdeling VMBO 4 leerwegen: 1. Basisberoepsgerichte leerweg 2.

Nadere informatie

Informatieavond Informatie avond Profiel en Pakket keuze Van klas 2 naar klas 3 GTL 4 april 2017

Informatieavond Informatie avond Profiel en Pakket keuze Van klas 2 naar klas 3 GTL 4 april 2017 Informatieavond Informatie avond Profiel en Pakket keuze Van klas 2 naar klas 3 GTL 4 april 2017 Programma 19.00 uur welkom, teamleidster TGL mevr.o.grootjans 19.00 19.30 uur uitleg over de profiel en

Nadere informatie

OVERGANG NAAR 2 VMBO GT

OVERGANG NAAR 2 VMBO GT Ouderavond vmbo OVERGANG NAAR 2 VMBO GT - LESSEN IN 2 GT - KEUZEVAKKEN - SCHOOLJAAR 2016-2017 - BOVENBOUW Vakken: Nederlands Engels Duits Wiskunde Natuurkunde Biologie Economie Geschiedenis Aardrijkskunde

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

WELKOM OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE

WELKOM OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE WELKOM OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE Op weg.. Volgend jaar klas 4 Mei 2017 centraal schriftelijk examen HET EINDEXAMEN Het examen is begonnen aan het begin van de 3e klas. Cijfers klas 3 tellen

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3 Mavo. Betreft: keuze examenvak. Den Haag, 29 november Geachte heer/mevrouw,

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3 Mavo. Betreft: keuze examenvak. Den Haag, 29 november Geachte heer/mevrouw, Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3 Mavo Betreft: keuze examenvak Den Haag, 29 november 2016 Geachte heer/mevrouw, Het eindexamen voor Mavo bestaat uit twee verplichte examenvakken, sectorvakken

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit.

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Mededelingen Overgangsrichtlijnen van klas 2 naar 3; Determinatie: keuze kader-, basis beroepsgerichte Leerweg; of gemengde Leerweg. Zorg

Nadere informatie

Welkom Informatieavond MAVO XL van ljr.2 naar ljr. 3

Welkom Informatieavond MAVO XL van ljr.2 naar ljr. 3 Welkom Informatieavond MAVO XL van ljr.2 naar ljr. 3 Loopbaan Oriëntatie Begeleiding De rol van de ouders Tafelgesprekken Zoek mee Toon interesse Stimuleer het zetten van stappen Leer ze zelfstandigheid

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Vanavond. Ouderavond Mavo 3 Maandag 13 januari 2014. Wij heten u van harte welkom

Vanavond. Ouderavond Mavo 3 Maandag 13 januari 2014. Wij heten u van harte welkom Vanavond Ouderavond Mavo 3 Maandag 13 januari 2014 Wij heten u van harte welkom Programma 19:30 uur -...:... uur Wat staat uw kind te wachten? Mentoren 3Ma: Dhr Huygen 3Mb: Mw Wessels Afdelingsmanager

Nadere informatie