Schoolgids Locatie Teisterbantlaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2013-2014 Locatie Teisterbantlaan"

Transcriptie

1 Schoolgids Locatie Teisterbantlaan

2 Locatie Teisterbantlaan Directeur: mw. J.A. Rijks-Lutke MEM Teisterbantlaan EB Tiel Postbus AB Tiel T (0344) E I ING bank t.n.v. RSG Lingecollege Bestuurder: drs. P.J. Ronner Teisterbantlaan EB Tiel Postbus AE Tiel T (0344) E I ING bank t.n.v. RSG Lingecollege

3 Schoolgids RSG Lingecollege Locatie Teisterbantlaan

4 Inhoudsopgave Algemeen deel Voorwoord 3 De visie van de school 4 Bestuur en directie 6 Contacten met de ouders/verzorgers 8 Locatiedeel Onderwijs 12 Lessentabellen 16 Leerlingbegeleiding 20 Lingeplein 24 Buitenschoolse activiteiten 26 Rapportage 28 Reglement 29 Financiën 30 Namen en contactgegevens 32 4 Algemeen Inhoudsopgave

5 Voorwoord De schoolgids voor het schooljaar biedt u allerlei wetenswaardigheden over onze school. De handige weetjes van het schoolleven van alledag staan hierin opgenomen. De schoolgids bestaat uit een algemeen deel met informatie die geldt voor RSG Lingecollege als geheel en uit een deel met die informatie, die van belang is voor de desbetreffende locatie. In de loop van het schooljaar ontvangt u via de website van de school, nieuwsbrieven en natuurlijk op de diverse ouderavonden en voorlichtingsavonden alle aanvullende informatie, die nodig is om het schoolleven van uw zoon of dochter te kunnen volgen. Als er onduidelijkheden zijn, aarzelt u dan niet contact met de school op te nemen. In een gesprek kunnen we uw vragen beantwoorden. In de schoolgids staan afspraken en regels vermeld. De belangrijkste voorwaarde om er samen voor te zorgen dat onze school een plezierige en goede school is, valt hierin eigenlijk niet te vatten. De dagelijkse omgang, elkaar groeten, naar elkaar luisteren, respect voor (de mening van) de ander, dat alles doet meer dan welke regel ook. RSG Lingecollege biedt de leerlingen een breed onderwijsaanbod van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. De leerlingen kunnen kiezen voor de sportklas, Cambridge English, het technasium of het gymnasium op de locatie Heiligestraat en de sportklas, Vakcolleges of een horeca-opleiding op de Teisterbantlaan. De school is georganiseerd in kleinere eenheden de locaties met daarbinnen de kernteams waar iedereen zich gekend kan voelen. Een school waar de leerling zijn of haar eigen plek weet te vinden en iedere dag weer naar volwassenheid groeit. Ik hoop dat deze schoolgids een praktisch en bruikbaar spoorboekje is en u de weg wijst voor het komende schooljaar. Ik wens alle leerlingen, ouders/verzorgers en collega s van RSG Lingecollege een plezierig en gezond schooljaar toe. drs. P.J. Ronner bestuurder Algemeen Voorwoord 5

6 De visie van de school RSG Lingecollege is een scholengemeenschap op drie locaties in Tiel. De school biedt haar leerlingen alle leerwegen, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Onze visie De school is er voor de leerlingen. Zij hebben recht op het beste onderwijs en alle kansen om zich te ontwikkelen. De school is kleinschalig georganiseerd met modern onderwijs, aandacht voor individuele zorg, voor de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van de leerlingen en veel buitenschoolse activiteiten. RSG Lingecollege is de enige school voor voortgezet onderwijs in Tiel en biedt de leerlingen om die reden de volledige breedte aan onderwijsinrichtingen aan. Wij willen onze leerlingen stimuleren samen met ons het maximale uit zichzelf te halen op cognitief, sportief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. We bieden een vangnet voor die leerlingen die tijdelijk uit de boot dreigen te vallen en extra kansen die aansluiten bij de talenten en mogelijkheden van onze leerlingen. RSG Lingecollege is een openbare school, waar de leerlingen elkaars levensovertuiging en culturele achtergrond respecteren. De leerlingen voelen zich veilig en thuis in de kleinschalig georganiseerde teams binnen de drie locaties onder het motto: elkaar kennen, herkennen en erkennen! De school biedt een breed aanbod aan vakken en (buiten) lesactiviteiten. De leerlingen worden in hun persoonlijke ontwikkeling voorbereid op de eisen die vervolgopleiding, werk en maatschappij aan hen stellen. Immers, niet voor de school, maar voor het leven leren wij! 6 Algemeen De visie van de school

7 Toelating De toelating van leerlingen in leerjaar 1 wordt geregeld door de toelatings- en plaatsingscommissie. Als het gaat om toelating tot de overige leerjaren dan kunt u contact opnemen met de afdelingsleider. Voor de afdeling praktijkonderwijs is de toelating enigszins anders geregeld. Nadere informatie daarover staat vermeld in de schoolgids van de locatie Rozenstraat. Het onderwijsaanbod Iedere locatie van RSG Lingecollege heeft zijn eigen onderwijsaanbod locatie Heiligestraat leerjaar 1 t/m 6 van het atheneum en gymnasium leerjaar 1 t/m 5 van het havo leerjaar 1 van de theoretische leerweg Internationale Schakelklas (ISK) locatie Teisterbantlaan leerjaar 2, 3 en 4 van de theoretische en de gemengde leerweg leerjaar 1 van de theoretische/kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 1 t/m 4 van de kader- en de basisberoepsgerichte leerweg locatie Rozenstraat Praktijkonderwijs Algemeen De visie van de school 7

8 Bestuur en directie Bestuur en Raad van Toezicht Het bevoegd gezag van RSG Lingecollege wordt gevormd door het bestuur van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel. Bestuurder drs. P.J. Ronner De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Raad van Toezicht mw. J.P.M. Meijers, voorzitter R. van Alfen drs. P.J.J. Elferink mw. J.A.M. van de Kerkhof mw. drs. G.T. Niemeijer mr. P.G.M.M. Dijkman, vicevoorzitter R. Spee Het correspondentieadres van bestuur en Raad van Toezicht is: Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel, Postbus 224, 4000 AE Tiel 8 Algemeen Bestuur en directie

9 Directie Het managementteam van RSG Lingecollege wordt gevormd door de bestuurder, de beide locatiedirecteuren en de adjunct-directeuren. De bestuurder representeert de scholengemeenschap als geheel en is eindverantwoordelijke naar de Raad van Toezicht. De locaties Heiligestraat en Teisterbantlaan/Rozenstraat van RSG Lingecollege hebben elk een eigen directie, bestaande uit een locatiedirecteur en een of meer adjunct-directeuren. De locatiedirectie is verantwoordelijk voor zowel de uitvoering van het beleid van RSG Lingecollege als geheel als de ontwikkeling en uitvoering van het beleid dat betrekking heeft op de eigen locatie en legt daarover verantwoording af aan de bestuurder. Locatiedirectie Heiligestraat mw. Y.A. Admiraal MEM, locatiedirecteur drs. P.P. Spoon, adjunct-directeur Locatiedirectie Teisterbantlaan/Rozenstraat mw. J.A. Rijks-Lutke MEM, locatiedirecteur R.M. Noppen, adjunct-directeur J. van Wijhe, adjunct-directeur A.A.M. Zeldenrust, adjunct-directeur Algemeen Bestuur en directie 9

10 Contacten met de ouders/verzorgers Informatievoorziening gescheiden ouders/verzorgers Wanneer ouders/verzorgers gescheiden leven of gaan scheiden, kan het voor de school moeilijk zijn om te bepalen welke positie bij het verstrekken van informatie moet worden ingenomen. De wet biedt hierin een duidelijke richtlijn. Meer informatie op Lestijden Lesrooster Kernteams 1, 2 en 3 Klachtenregeling Het bevoegd gezag heeft voor RSG Lingecollege een klachtenregeling vastgesteld. Deze regeling ligt op de administratie van iedere locatie ter inzage. De school heeft als doelstelling klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht zich echter een klacht voordoen dan dient deze klacht op een effectieve en zorgvuldige manier te worden opgelost. Meer informatie op Lestijden Lesrooster Kernteam Mavo 1e lesuur 2e lesuur pauze 3e lesuur 4e lesuur pauze 5e lesuur 6e lesuur pauze 7e lesuur 8e lesuur 9e lesuur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur 1e lesuur 2e lesuur 3e lesuur pauze 4e lesuur 5e lesuur pauze 6e lesuur 7e lesuur pauze 8e lesuur 9e lesuur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur 10 Algemeen Contacten met de ouders/verzorgers

11 Leermiddelen Via het boekenfonds worden de leermiddelen in bruikleen verstrekt aan de leerlingen via studieboekhandel de Ruiter & Fanoy. RSG Lingecollege kent een reglement leermiddelen waarin staat beschreven welke leermiddelen aan de leerlingen gratis in bruikleen verstrekt worden voor alle vakken die de leerling volgt. Meer informatie op Lesuitval RSG Lingecollege probeert lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Langdurig zieke docenten worden vervangen. Indien op vergaderdagen de lessen slechts voor een deel van de dag behoeven te vervallen, gelden aangepaste lestijden. Bij lesuitval worden de leerlingen op verantwoorde wijze door een docent in een klaslokaal opgevangen. Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van de medewerkers, de leerlingen en de ouders/verzorgers. Veel zaken in de school kunnen alleen worden geregeld wanneer ze de instemming hebben van de MR. De MR kan het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd advies geven. De locaties Heiligestraat en Teisterbantlaan/ Rozenstraat hebben elk een deelraad, die eveneens bestaat uit medewerkers, ouders/verzorgers en eventueel enkele leerlingen. De leden van de deelraad worden gekozen door respectievelijk de medewerkers, de ouders/verzorgers en indien van toepassing de leerlingen van de desbetreffende locatie. De deelraad wordt door de locatiedirectie geraadpleegd omtrent zaken die de locatie betreffen. Hierover heeft de deelraad instemmingsrecht of adviesbevoegdheid. Ouderbijdrage RSG Lingecollege heeft de Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs onderschreven. Dit betekent, dat de hoogte van de ouderbijdrage in samenspraak met de medezeggenschapsraad tot stand komt en er over de ouderbijdrage een aparte verantwoording plaatsvindt. De inning van de ouderbijdrage wordt per locatie geregeld. De ouderbijdrage kent twee onderdelen: de vrijwillige ouderbijdrage Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden die zaken gefinancierd die voor het volgen van onderwijs niet essentieel zijn en waarvoor de school dus ook geen bekostiging ontvangt, maar die wel een verrijking voor de leerlingen vormen: (buitenschoolse) leerlingactiviteiten, excursies, de mediatheek, et cetera; daarnaast zijn er de zogenaamde noodzakelijke kosten voor de aanschaf van zaken en diensten die noodzakelijk zijn voor het volgen van onderwijs, maar waarvoor de school geen bekostiging krijgt: een atlas, gymkleding, gereedschappen en kosten voor specifieke opleidingen, zoals Cambridge English, de sportklas en het Technasium. Meer informatie op Algemeen Contacten met de ouders/verzorgers 11

12 Kluisjes Leerlingen kunnen een kluisje huren op school om hun spullen veilig op te bergen. Hiervoor wordt huur en een borg in rekening gebracht. De huur van een kluisje is niet verplicht, maar wordt wel dringend aangeraden. Het verlies van sleutel of kluispas moet direct worden gemeld bij de conciërge. Tegen betaling wordt een nieuwe sleutel of kluispas verstrekt. Het (laten) namaken van sleutels is niet toegestaan. De school heeft maatregelen getroffen om personen en goederen te beschermen. Zo nodig kan de schoolleiding overgaan tot het doorzoeken van kluisjes en tassen en kan de schoolleiding de politie toestemming geven tot fouilleren. Tegemoetkoming studiekosten Afhankelijk van het inkomen kunnen ouders/ verzorgers van leerlingen in aanmerking komen voor een Kindgebonden budget. Meer informatie op Pont uit de vaart Als de pont uit de vaart is, regelt de school een bus. De bus rijdt s morgens vroeg en aan het einde van de middag en stopt in drie dorpen, te weten Beneden-Leeuwen, Dreumel en Wamel. De kosten van de bus komen ten laste van de school. Vertrektijd bus s morgens: uur RK kerk Dreumel uur RK kerk Wamel uur Lidl (Zandstraat) Beneden-Leeuwen s middags: uur Locatie Teisterbantlaan uur Locatie Heiligestraat 12 Algemeen Contacten met de ouders/verzorgers

13 Vensters voor Verantwoording Vensters voor Verantwoording is een project van de VO-raad, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van bijvoorbeeld DUO (voorheen Cfi), Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Scholen kunnen vervolgens de gegevens over hun eigen school via een link publiceren op hun website. Resultaten worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Scholen kunnen ook een toelichting geven op gepubliceerde cijfers en feiten. Het resultaat is een genuanceerd, compleet en actueel beeld van het onderwijs. Op basis van Vensters kunnen scholen het gesprek aangaan met hun belanghebbenden. Verzekeringen De school heeft een aanvullende verzekering afgesloten, die de lichamelijke schade dekt welke ontstaat wanneer de leerling op school en van en naar school een ongeval overkomt. Naast deze verzekering is ook de schade gedekt wanneer de leerling als gevolg van het ongeval blijvend invalide wordt dan wel komt te overlijden. Tevens is de leerling voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd, indien er schade wordt aangericht aan derden wanneer de leerling onder toezicht staat van de school. Bovenstaande elementen gelden ook bij stages, excursies en werkweken. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerlingen. Meer informatie op Vakanties schooljaar Start school Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Pasen Meivakantie t/m Hemelvaart en Pinksteren Zomervakantie t/m Wet Bescherming Persoonsgegevens RSG Lingecollege handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens die sinds 1 september 2001 van kracht is. Meer informatie op Algemeen Contacten met de ouders/verzorgers 13

14 Onderwijs De nieuwe leerlingen van leerjaar 1 zijn in 4 groepen verdeeld: de schakelklas tl/kb, een Vakcollegeklas techniek, een Vakcollegeklas zorg en vier klassen, die aan het eind van leerjaar 1 een keuze gaan maken uit de kerndelen techniek, zorg of economie. De schakelklas tl/kb maakt deel uit van onze nieuwe mavo, waardoor ze nog beter voorbereid worden op het vervolg naar havo-4 en de beroepsrichtingen op het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast kunnen ze vanaf leerjaar 2 al voor een sporttraject kiezen. De nieuwe eerstejaars leerlingen gaan over 4 jaar een ander examen afleggen, dan de huidige tweede-, derde- en vierdejaars leerlingen. Gedurende het eerste leerjaar zal uitvoerige informatie worden gegeven over de nieuwe examenprogramma s. Een tipje van de sluier willen we wel oplichten: de nieuwe examenprogramma s bestaan uit een kerndeel, profiel- en keuzedelen. Het leuke is, dat leerlingen die voor economie kiezen, ook profiel- en keuzedelen kunnen kiezen uit techniek en zorg! In leerjaar 1 en 2 worden vakken en leergebieden aangeboden. Een voorbeeld van een leergebied is mens- en maatschappij, dat bestaat uit de vakken aardrijkskunde, economie en geschiedenis. In veel vakken neemt ICT een belangrijke plaats in. Leerlingen gebruiken de computer om informatie te zoeken en te selecteren. Ze leren ook welke rol ICT in de maatschappij speelt en hoe ICT in de verschillende beroepen wordt toegepast. Ook is er veel aandacht voor vaardigheden zoals samen werken. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen actiever en zelfstandiger leren. In de eerste twee leerjaren hebben de leerlingen, naast een individueel begeleidingsuur (ib-uur), wekelijks 31 lesuren. Het inloop of individuele uur wordt door de mentor gebruikt om met leerlingen te praten over hun functioneren, voor het geven van specifieke studiehulp en het verzorgen van lessen rond thema s zoals bijvoorbeeld digitaal pesten. Voor alle leerlingen van leerjaar 1 tot en met 4 staat een lesuur Taal en Rekenen op het lesrooster om ze voor te bereiden op het 2F niveau, waaraan alle leerlingen moeten voldoen. 14 Teisterbantlaan Onderwijs

15 In de leerjaren 1 kb en 1 k en 2 kb en 2 k wordt het vak, praktische sectororiëntatie aangeboden. Tijdens deze lessen worden de leerlingen voorbereid op techniek, zorg of economie. Op zeer praktische wijze alleen en in groepjes wordt kennisgemaakt met de wereld van studie en beroep en wordt nagedacht over de eigen toekomstige plaats daarin. Bij deze lessen stellen de leerlingen zich bijvoorbeeld de volgende vragen. Waar liggen mijn interesses? Waar ben ik goed in? Wat wil ik nog leren om mijn interesses verder vorm te kunnen geven? voor 6 (plus technologie) of 7 algemene vakken, dan doen de leerlingen examen in de theoretische leerweg. De leerlingen kunnen ook kiezen voor de richting LO-2. Dat is een 2-jarig traject voor leerlingen, met veel affiniteit voor sport en die in het mbo door willen leren aan opleidingen zoals CIOS en Sport en Management. Met een tl-diploma behoort de doorstroom naar havo-4 ook tot de mogelijkheden. Aan het eind van leerjaar 1 kiezen de leerlingen van de kader- en basisberoepsgerichte leerweg een sector. De leerlingen van 2tl maken een keuze voor een vakkenpakket in leerjaar 3 en 4 van de theoretisch- en gemengde leerweg. In de theoretische/gemengde leerweg kunnen de leerlingen in leerjaar 3 het praktijkgerichte vak technologie kiezen. In leerjaar 4 maken zij een keuze of zij al dan niet examen doen in het vak technologie. Leerlingen die hiervoor kiezen, doen examen gemengde leerweg : een examen dat bestaat uit 5 algemene vakken en het vak technologie. Kiezen ze Teisterbantlaan Onderwijs 15

16 Stages Een goede oriëntatie en voorbereiding op de arbeidsmarkt of het gekozen beroep is belangrijk. Daarom is stage verplicht voor de leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. Stage is een vorm van buitenschoolse praktijkoriëntatie. Voor de leerlingen van het Vakcollege worden zowel in het derde als het vierde jaar stageblokken ingepland. De beoordeling, die de stagebegeleider van het bedrijf of de instelling over een leerling geeft én de beoordeling door de vakdocent van het door de leerling gemaakte stageverslag, worden omgezet in één cijfer, dat meetelt voor het eindexamen. Vmbo-Vakcollege Techniek Het vmbo-vakcollege is bedoeld voor gemotiveerde hardwerkende leerlingen, die weten dat ze de techniek in willen en naast leren graag met hun handen werken. In samenwerking met ROC-Rivor, bedrijfsopleidingen en bedrijven worden deze leerlingen in 6 jaar tijd opgeleid tot minimaal niveau 2 van het mbo. Ook wordt veel aandacht besteed aan excursies naar bedrijven. 16 Teisterbantlaan Onderwijs

17 Extra certificaat leerjaar 3 sector Techniek Elke derdejaars (kader) leerling (sector Techniek) krijgt een cursus aangeboden, waarin het thema veilig werken binnen de techniek centraal staat. Deze cursus VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemerij) wordt op school afgesloten met een landelijk examen. Het landelijk erkende certificaat is 10 jaar geldig. Vmbo-Vakcollege Zorg Het Vakcollege Zorg is bedoeld voor leerlingen, die nu al weten dat ze een beroep in de sector zorg & welzijn zullen gaan kiezen. De leerlingen willen naast leren ook graag met hun handen bezig zijn. In samenwerking met het ROC, het mbo en de zorginstellingen worden deze leerlingen in 6 jaar tijd opgeleid tot minimaal niveau 2 mbo. Ook wordt veel aandacht besteed aan excursies naar zorginstellingen en gastlessen door zorgverleners. Maatschappelijke stage (MaS) Alle leerlingen doen op onze school een maatschappelijke stage. Dit is een vorm van leren, waarbij leerlingen vrijwilligersactiviteiten verrichten. Hiermee willen we actief burgerschap stimuleren en leerlingen kennis laten maken met vrijwilligerswerk. Teisterbantlaan Onderwijs 17

18 Lessentabellen Onderbouw 1kb 1tk 1vc-t 1vc-z 2kb/bb 2vc-t 2vc-z 2tl 2tlo2 Nederlands Engels Frans Duits 3 3 Wiskunde Mens&Maatschappij Economie Aardrijkskunde Geschiedenis Exact 2 2 Techniek Natuur&Gezondheid Natuurkunde 2 2 Biologie Kunst&Cultuur Muziek Handvaardigheid 1 0,5 0,5 Tekenen 1 0,5 0,5 Bewegen&Sport Studie Begeleidingsuur 1 1 PSO 2 2 Keuzebegeleiding 1 Taal&Rekenen ICT 1 Mens&Dienstverlenen 10 8 Techniek&Vakmanschap 10 8 Keuzewerktijd 1 1 Totaal lesuren Teisterbantlaan Lessentabellen

19 Leerjaar 3 Tb3 kb/ bb Vc3T ZW3b ZW3k Vc3Z HA/ HTV 3b HA/ HTV 3k Nederlands Engels Frans 3 Duits 3 Wiskunde 4/ Economie Aardrijkskunde 2 Geschiedenis 2 Natuurkunde 3 Nask Biologie Muziek 1 CKV Technologie 3 Lichamelijke Opvoeding Lichamelijke Opvoeding 2 3 Maatschappijleer Maatschappijleer 2 2 2*** Taal&Rekenen 2/ Mens&Dienstverlenen 11 Techniek&Vakmanschap 11 Techniek-Breed 11 HTV 11* 11* Handel&Administratie 11* 11* Zorg&Welzijn-breed Totaal lesuren ** 3tg Teisterbantlaan Lessentabellen 19

20 Leerjaar 4 Tb4b Tb4k vc4t ZW4 kb/ bb HA/HTV 4b HA/HTV 4k Nederlands Engels Frans 4 Duits 4 Wiskunde Economie Aardrijkskunde 4 Geschiedenis 4 Nask Nask-2 4 Biologie 3 4 Technologie 5 Lichamelijke Opvoeding Lichamelijke Opvoeding 2 3 Taal&Rekenen Techniek&Vakmanschap 9 Bouwbreed 11* 11* Metalektro 11* 11* Installatietechniek 11* 11* Transport&Logistiek 11* 11* HTV 11* 11* Handel&Administratie 11* 11* Zorg&Welzijn-breed 11 Totaal lesuren ** * = Afhankelijk van de gekozen beroepsrichting ** = Aantal uren hangt af van het vakkenpakket *** = Keuzevak 4tg 20 Teisterbantlaan Lessentabellen

21 Opmerkingen: 1 In de theoretische/gemengde leerweg kiest de leerling in leerjaar 3 drie van de zes vakken Duits, Frans, economie, biologie, technologie en LO2. In leerjaar 4 zijn Nederlands en Engels verplichte examenvakken. Daarnaast kiest de leerling nog vier of vijf examenvakken uit de overige vakken. Naast de zes of zeven examenvakken zijn lichamelijke opvoeding en maatschappijleer verplicht. Voor de sector economie is economie het verplichte sectorvak en voor de sector zorg & welzijn is biologie verplicht. Voor de sector techniek is natuur-/scheikunde 1 het verplichte sectorvak. Het vak natuur-/scheikunde 2 kan in het vrije deel worden gekozen. 2 LO2. Leerlingen in de theoretische/gemengde leerweg in leerjaar 3 kunnen kiezen voor het examenvak LO2. De leerlingen die kiezen voor dit examenvak, krijgen per week drie lesuren extra Sport. Het daarbij behorend vaste vakkenpakket is afgestemd op vervolgopleidingen (Ne; En; Du; wi; bi; gs; ak; nask-1/2; ec; lo-1; lo-2; ckv; ma). 3 In de kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg zijn in leerjaar 3 Nederlands, Engels en maatschappijleer verplicht, evenals lichamelijke opvoeding en CKV. Als gevolg van hun sectorkeuze volgt de leerling het beroepsgerichte programma, alsmede wiskunde en natuur-/scheikunde (sector techniek), biologie en wiskunde/maatschappijleer 2 (sector zorg & welzijn) of economie en wiskunde (sector economie). In leerjaar volgt de leerling hetzelfde programma als in leerjaar 3, behalve de vakken maatschappijleer 1 en CKV. 4 Zorg & welzijn: Maatschappijleer 2 is voor de leerlingen van de bassisberoepsgerichte leerweg die deze sector gekozen hebben, een verplicht vak. Voor de kaderleerlingen is het een keuzevak. Overgangsregelingen De overgangsregelingen van alle leerjaren en afdelingen worden in september aan alle ouders/verzorgers en leerlingen kenbaar gemaakt. Teisterbantlaan Lessentabellen 21

22 Leerlingbegeleiding Leerlingbegeleiding neemt op de locatie Teisterbantlaan een belangrijke plaats in. Naast het geven van goed onderwijs willen wij voorwaarden scheppen voor optimale leerlingbegeleiding, zodat de leerling alle kansen krijgt zelfstandig te worden. Zo heeft elke leerling een eigen mentor. De mentor is de eerste contactpersoon met ouders. Daarnaast hebben we op school in elk team leerlingbegeleiders. Gedurende de lestijden is er altijd een leerlingbegeleider die de leerlingen met raad en daad kan bijstaan. Studiebegeleiding door docenten tijdens de reguliere lessen en eventueel tijdens het zogenaamde ib-uur: studielessen, huiswerkbegeleiding, R.T.-lessen (met name Taal en Rekenen), de lessen remedial teaching en ondersteuning bij dyslectische leerlingen in de onderbouw. Keuzebegeleiding door de loopbaanbegeleiders in samenwerking met de mentor en de vakdocenten. De PSO lessen spelen hier een belangrijke rol. Ook kan een beroep gedaan worden op schoolmaatschappelijk werk (SMW) en kunnen leerlingen uitgenodigd worden om deel te nemen aan sociale vaardigheidstrainingen, faalangstreductietrainingen en assertiviteitstrainingen. Leerlingvolgsysteem De locatie Teisterbantlaan kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem. Hiermee kan de leerling doorlopend gevolgd worden in zijn ontwikkeling. Elk leergebied/vak kent een aantal deelgebieden, zoals bij de talen bijvoorbeeld lezen, schrijven, spreken en luisteren. Drie maal per jaar geven de docenten een beoordeling aan de hand van afgenomen toetsen, resulterend in een rapport. Leerlingen die op een aantal gebieden onvoldoende resultaten behalen, worden besproken in het lesgevende team. Daar wordt bekeken welke begeleiding de leerling nodig heeft om voldoende resultaten te kunnen behalen. Bij alle leergebieden/vakken zijn mogelijkheden voor extra ondersteuning, bijvoorbeeld door de vakdocent, de mentor en de R.T.-docent. In alle leerjaren worden de verkregen gegevens gebruikt bij de begeleiding van leerlingen. 22 Teisterbantlaan Leerlingbegeleiding

23 Teamleiders Op de Teisterbantlaan zijn vier kernteams. Kernteams zijn kleine eenheden, waarbinnen het onderwijs voor ongeveer 150 tot 250 leerlingen wordt verzorgd door een vast team van ongeveer 15 tot 20 vakdocenten en mentoren. Ieder kernteam is gehuisvest in een eigen herkenbaar deel van het gebouw. De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het kernteam, zowel op het gebied van onderwijskundige zaken als op het gebied van de begeleiding van leerlingen. Leerlingloopbaanbegeleider/decaan De leerlingloopbaanbegeleider geeft voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden en begeleidt de leerlingen daarbij. Hij geeft informatie over leerplicht, solliciteren, sociale wetten en tegemoetkoming in de studiekosten. Hij helpt de leerlingen met de keuze van de sector, het vaststellen van het examenvakkenpakket en het daarbij behorende programma. Dit alles gebeurt zowel in lessen als op voorlichtingsavonden. De decaan wordt bijgestaan door de medewerker Leerlingbegeleiding. Counselors De counselor wil een aanspreekpunt zijn voor leerlingen die met een vertrouwenspersoon willen praten over problemen die zij ervaren. Naast problemen met het leren leren en het leren kiezen, kunnen er ook persoonlijke en/of sociale problemen zijn die een ontspannen en prettig verblijf op school in de weg staan. De counselor probeert de leerling te ondersteunen en samen met de leerling naar oplossingen te zoeken om hem/haar zo goed mogelijk te begeleiden in zijn/haar groei naar zelfstandigheid. Zorgcoördinator De zorgcoördinator heeft een belangrijke taak met betrekking tot de organisatie en coördinatie van extra ondersteuning/begeleiding, zoals o.a. faalangstreductietrainingen, examenvreesreductietraining, sociale vaardigheidstraining. De zorgcoördinator heeft tevens een coördinerende taak in de procesbegeleiding van leerlingen met specifieke problemen, die in het Zorgadviesteam en eventueel in de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) besproken worden. Het Time Out lokaal Het Time Out lokaal (Tol)is een lokaal waar leerlingen, die tijdelijk niet in de reguliere lessen onderwijs kunnen krijgen, naar toe worden gestuurd. In dat lokaal krijgen leerlingen een T.O.F. (= time-out formulier) en vindt de eerste opvang plaats. Tevens kan via dit lokaal eventueel een beroep gedaan worden op de counselors of een leerlingbegeleider. Een leerling die te laat komt, dient zich ook te melden in het tol-lokaal. Middels een telaatkomersbriefje krijgt de leerling toegang tot de lessen. Een leerling die ziek wordt, meldt zich in het tol-lokaal. De tolfunctionaris neemt dan altijd contact op met de ouders voordat de zieke leerling naar huis gaat. Zonder toestemming van ouders/verzorgers krijgt een leerling geen toestemming naar huis te gaan. Faalangst-reductietraining Leerlingen die last hebben van faalangst kunnen minder goede prestaties gaan leveren. Zij zijn dan zo zenuwachtig, dat ze niet meer rustig kunnen nadenken en onnodige fouten gaan maken. Leerlingen die last hebben van negatieve faalangst, kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan de cursus faalangst-reductietraining. Nadere informatie is via de mentor verkrijgbaar. Teisterbantlaan Leerlingbegeleiding 23

24 Examenvrees-reductietraining Tijdens tentamens en examens wordt de prestatiedruk hoog opgevoerd. Sommige leerlingen kunnen dan last krijgen van examenvrees: de angst om te mislukken bij toetsen, tentamens en examens. Deze angst kan er de oorzaak van zijn dat het normale denken geblokkeerd wordt. Een examenvreestraining kan helpen te leren met die spanning om te gaan. Leerlingen van het vierde leerjaar, die door de mentor zijn aangedragen, krijgen aan het begin van het schooljaar twee testen met betrekking tot examenvrees en spanning. Op grond van de uitslagen van deze tests wordt bepaald welke leerlingen eventueel voor een examenvreestraining in aanmerking komen. Begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Bij speciale problemen (dyslexie, faalangst, sociale vaardigheidstraining en/of beroepskeuze) kan via de school een individueel onderzoek worden aangevraagd bij een onderwijsbegeleidingsinstituut. Leerlingen over wie docenten geen duidend advies kunnen geven voor het vervolgtraject op school, kunnen deelnemen aan een capaciteiten- en prestatie/motivatieonderzoek door een onderwijsbegeleidingsinstituut. Leerproblemen en dyslexie, dyscalculie Leerlingen die (ernstige) leerproblemen hebben waardoor ze problemen krijgen met de leerstof, kunnen worden verwezen naar de remedial teacher voor onderzoek en/of het opstellen van een begeleidingsplan. Bij lees- en spellingproblemen die een vermoeden geven van dyslexie, wordt de leerling verwezen naar een orthopedagoog, die verder onderzoek verricht. Leerlingen met een dyslexieverklaring ontvangen een dyslexiepas. Zij kunnen op school gebruik maken van faciliteiten zoals extra tijd en toetsen met een vergroot lettertype. Daarnaast zijn hulp- en oefenprogramma s beschikbaar. Jeugdarts Elke leerling wordt in het tweede leerjaar schriftelijk uitgenodigd voor een PGO (=periodiek geneeskundig onderzoek) Dit onderzoek vindt op school plaats door de jeugdarts. Dit onderzoek is een vervolg op de onderzoeken uit de basisschoolperiode. Individuele leerlingen uit de andere leerjaren en/of hun ouders/verzorgers kunnen een afspraak maken met de jeugdarts (tel. (0344) ). Ook kunnen leerlingen op verzoek van school uitgenodigd worden bij de jeugdarts. Dit kan gebeuren in geval van gezondheidsproblemen, een hoog ziekteverzuim e.d. Dit geschiedt altijd in overleg met de ouders/verzorgers. 24 Teisterbantlaan Leerlingbegeleiding

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 1 2 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. In deze gids staat belangrijke informatie over het komende schooljaar. De schoolgids is een voor alle scholen

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Inhoudsopgave Schoolgids 2014-2015 - versie 7 juli 2014 De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Schoolgids 2014/2015 Rhenen

Schoolgids 2014/2015 Rhenen Schoolgids 2014/2015 Rhenen Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van RSG Pantarijn locatie Rhenen. Deze gids geeft informatie over de schoolorganisatie, de inrichting van het onderwijs, de opzet van de

Nadere informatie

Schoolgids. CSG Winsum maakt deel uit van de. christelijke scholengemeenschap groningen

Schoolgids. CSG Winsum maakt deel uit van de. christelijke scholengemeenschap groningen Schoolgids 2014 2015 CSG Winsum maakt deel uit van de christelijke scholengemeenschap groningen Inhoud 1. Praktische informatie...3 1.1 Contactgegevens...3 1.2 Data en tijden...4 1.3 Lesmateriaal...6 1.4

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning

schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning inhoud 3 Voorwoord 28 Financiële zaken 4 Schooltijden en vakanties 31 Verzekeringen, aansprakelijkheid

Nadere informatie