VORMING plus OPVOEDING INFOBROCHURE: Opvoedingsondersteuning onderdeel van levenslangleren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VORMING plus OPVOEDING INFOBROCHURE: Opvoedingsondersteuning onderdeel van levenslangleren"

Transcriptie

1 VORMING plus OPVOEDING INFOBROCHURE: Opvoedingsondersteuning onderdeel van levenslangleren

2

3 VORMING plus OPVOEDING Infobrochure: opvoedingsondersteuning onderdeel van levenslangleren

4

5 Inleiding In deze brochure vindt u informatie over opvoedingsondersteuning vanuit een educatieve invalshoek. Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen, als organisator en stimulator van niet-formele educatie, is ook actief rond het thema opvoeding. Wij namen dan ook het initiatief om het terrein van opvoedingsondersteuning te verkennen en na te gaan wat de specifieke bijdrage kan zijn van het volkshogeschoolwerk. We konden hiervoor beroep doen op de medewerking van Ellen Debeer, stagiaire socio cultureel werk IPSOC. Samen met Opvoedingswinkels Roeselare en Kortrijk, Brede School Tielt en het Agentschap Jongerenwelzijn West-Vlaanderen biedt Vormingplus deze themabrochure Opvoedingsondersteuning en vorming aan, aan individuen en instanties die op de één of andere manier actief zijn op het vlak van vorming en/of opvoedingsondersteuning. We hopen dat ze helpt u te oriënteren in het veld van opvoedingsondersteuning en u een zicht geeft op de diverse instanties die in de regio Midden en Zuid West-Vlaanderen op dit vlak actief zijn. We willen ook concrete ondersteuning bieden bij doorverwijzing van ouders naar vorming, door middel van een overzicht van organisaties die informatiesessies, cursussen en ontmoeting aanbieden. Wie zelf vorming wil organiseren kan zich laten inspireren door de resultaten van een eigen en een Vlaamse bevraging van ouders én kan beroep doen op een lijst van docenten/vormingsinstellingen die aanbod hebben rond opvoeding of kan zelf aan de slag met vormingspakketten van het Agentschap Jongerenwelzijn. Om de leesbaarheid te verhogen staan alle websites en contactgegevens gebundeld in hoofdstuk 4. In de tekst verwijzen we: (zie 4). Els Vanhecke, Stafmedewerker Vormingplus september

6 6

7 INHOUD 1. Wat is opvoedingsondersteuning en wie is er betrokken bij de organisatie ervan? Opvoedingsondersteuning een gezamenlijke opdracht Organisatiestructuur van opvoedingsondersteuning in Midden en Zuid West-Vlaanderen Organisatiestructuur opvoedingsondersteuning Lokaal Beleid Opvoedingsondersteuning in onze regio De Opvoedingswinkels in de centrumsteden Kortrijk en Roeselare Het West-Vlaamse team Vlaamse Coördinatoren Opvoedingsondersteuning Ondersteuning door het Provinciebestuur West-Vlaanderen Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning Waar hebben ouders nood aan? Welke behoeftes signaleren diensten en organisaties die met ouders werken? Enquête van Vormingplus bij ouders Waar kunnen ouders vorming volgen? Het bestaande aanbod: Organisaties die een vormingsaanbod voor open publiek hebben in de regio Midden en Zuid West-Vlaanderen Overzichtschema van de organisaties die voordrachten, cursus, training aanbieden voor leeftijdscategorieën Gegevens per organisatie Zelf vorming organiseren: overzicht van vormingsinstellingen, freelance docenten en vormingspakketten Gespecialiseerde vormingsinstellingen Vormingplus docenten Docenten uit de regio: Vormingspakketten voor (ouder) bijeenkomsten: Contact informatie Websites voor meer informatie Instanties en contactpersonen in onze regio

8

9 1. Wat is opvoedingsondersteuning en wie is er betrokken bij de organisatie ervan? 1.1. Opvoedingsondersteuning een gezamenlijke opdracht. Vlaams decreet opvoedingsondersteuning. Sinds juli 2007 is er een Vlaams decreet opvoedingsondersteuning. (zie 4.1) Een van de grote doelstellingen van dit nieuwe decreet is samenwerking en bundeling van de krachten. Actoren uit diverse sectoren (welzijn, onderwijs, thuiszorg, vormingssector, verenigingen, ) moeten een gezamenlijk doel te realiseren: ouders en andere opvoeders ondersteunen in hun opvoedkundige taak. De lokale besturen (steden en gemeenten) zijn trekker van de samenwerkingsverbanden. Zo komt opvoedingsondersteuning dichtbij de mensen te staan. Wat is opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning onderscheidt zich van opvoedingshulp(-verlening) omdat het zich richt tot alle ouders en andere opvoeders. Het gaat hier niet om mensen die in een problematische opvoedingssituaties zitten, maar om mensen zoals u en ik die behoefte hebben aan informatie over een bepaald thema in de opvoeding, die een workshop willen volgen om hun ouderlijke vaardigheid te versterken, die graag contact willen leggen met andere ouders om ervaringen te delen en van elkaar te leren, of die behoefte hebben aan een of enkele adviesgesprekken. Het gaat dus om folders en brochures, informatiegesprekken, voordrachten en/of cursussen, ontmoetingsgroepen en adviesgesprekken. De educatieve invalshoek. Een belangrijk onderdeel van opvoedingsondersteuning is niet-formele educatie onder de vorm van voordrachten, cursussen, workshops, trainingen, ontmoetingsgroepen. Deze opdracht staat in het decreet ook uitdrukkelijk vermeld als een van de taken van de opvoedingswinkels. In die zin is opvoedingsondersteuning onderdeel van levenslang en levensbreed leren en kunnen organisaties die op dit terrein actief zijn hier een belangrijke bijdrage leveren. Een onderdeel van vorming houdt ook kansen in tot ontmoeting en uitwisseling onder de deelnemende ouders en andere opvoeders. Deze kansen tot netwerkvorming en informeel leren zijn een heel belangrijk element in opvoedingsondersteuning. Het is ons inziens een uitdaging voor iedereen die met vorming en opvoedingsondersteuning bezig is om ook hier expliciet aandacht aan te geven. 9

10 1.2. Organisatiestructuur van opvoedingsondersteuning in Midden en Zuid West- Vlaanderen Organisatiestructuur opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning is lokaal georganiseerd met een ondersteuning op provinciaal en Vlaams niveau. Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning Vlaamse Coördinatoren Preventieteams Agentschap Jongerenwelzijn Steunpunten opvoedingsondersteuning opgericht door de Provinciebesturen Opvoedingswinkels in de 13 centrumsteden lokale Coördinatoren en Lokale Overlegorganen Opvoedingsondersteuning gemeentelijk of intergemeentelijke samenwerking Voor onze regio betekent dit 1 Alle lokale besturen worden gevraagd een Lokale Coördinator aan te stellen. Deze persoon start dan een Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning. De taken van de lokale coördinator en de samenstelling en doelstellingen van het overlegplatform zijn in het decreet vermeld. Hier staan vanuit de overheid geen financiële middelen tegenover. 2 De centrumsteden worden gevraagd om in de schoot van hun Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning een samenwerkingsverband op te richten dat een Opvoedingswinkel opstart. In onze regio komt er een opvoedingswinkel in Kortrijk en in Roeselare. Hiervoor is vanuit de overheid wel een enveloppensubsidie voorzien. 3 Op provinciaal niveau zijn er de Vlaamse coördinatoren opvoedingsondersteuning (a) en Provinciale steunpunten opvoedingsondersteuning (b) (a) Preventieteam West-Vlaanderen van het Agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse Overheid. De preventieteams krijgen de functie van Vlaamse Coördinatoren Opvoedingsondersteuning. Hun opdracht is het ondersteunen, stimuleren en coördineren tav de diverse actoren opvoedingsondersteuning. Hiertoe kregen ze een drieledig takenpakket: het bevorderen dat gemeentes een lokale coördinator aanstellen, samen met de lokale coördinatoren het bovenlokaal overleg organiseren en het ondersteunen van de opvoedingswinkels. 10

11 (b) Provinciaal Steunpunt opvoedingsondersteuning West-Vlaanderen. De oprichting van een provinciaal Steunpunt is door het decreet niet verplicht. Voor onze provincie is het nog niet duidelijk of de provincie de Steunpuntfunctie zal uitbouwen. Vanaf september 2009 wordt er wel een ambtenaar aangeworven die verantwoordelijk wordt voor opvoedingsondersteuning en die activiteiten rond opvoedingsondersteuning zal organiseren. 4 Overkoepelend voor heel Vlaanderen is er het Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning in oprichting die deskundige begeleiding voorziet. De nieuwe dienst wordt gehuisvest bij Kind en Gezin in Brussel. Het is een samenwerking van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn Lokaal Beleid Opvoedingsondersteuning in onze regio. Lokale Coördinatoren en Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning: Het is onmogelijk om informatie te geven over de stand van zaken in iedere gemeente uit onze regio Midden en Zuid West-Vlaanderen. De meeste gemeenten zijn ook nog zoekende en de ondersteuning door de West-Vlaamse Coördinatoren komt nu pas goed op gang. Wil je de stand van zaken kennen in je gemeente dan neem je best contact op met de coördinator van het Lokaal Sociaal Beleidsplan. Wil je als lokaal bestuur meer informatie over de andere besturen dan kan je best contact opnemen met de West-Vlaamse Coördinatoren Opvoedingsondersteuning. (zie 4.2) 11

12 Bevraging: Het West-Vlaamse team Vlaamse Coördinatoren Opvoedingsondersteuning heeft in februari 2009 bij 60 gemeenten die een lokaal beleid opvoedingsondersteuning moeten opstarten gepeild naar hun noden en behoeften op dit vlak én naar hun plannen om een lokale coördinator aan te stellen. We geven hier enkele vaststellingen. Deze hebben betrekking op gans de provincie West- Vlaanderen, het was niet haalbaar om de besluiten te distilleren enkel voor onze regio Midden en Zuid West-Vlaanderen. Vaststelling: Meer dan de helft van de gemeentelijke coördinatoren Lokaal Sociaal Beleid kent het decreet opvoedingsondersteuning niet. Eén vierde van de gemeenten hebben opvoedingsondersteuning wel vermeld en opgenomen in hun Lokaal Sociaal Beleidsplan. De invulling ervan is heel divers, gaande van het realiseren van concrete zaken zoals een opvoedingssteunpunt, een onderzoek naar noden en behoeften, de uitbouw van dienstverlening, oprichten van een netwerk, sensibiliseren, aandacht voor opvoedingsvaardigheden, inventariseren van diensten. Opvoedingsondersteuning wordt ten onrechte gelijk gesteld aan opvoedingshulp(verlening). Eén vierde van de gemeenten heeft een groot aantal kwetsbare inwoners, in de meest kwetsbare gebieden is er nood aan buurtwerk. Beleidsopties van het West-Vlaamse team Vlaamse Coördinatoren Opvoedingsondersteuning: De Vlaamse Coördinatoren Opvoedingsondersteuning hebben onder andere als taak de gemeentelijke coördinatoren te ondersteunen in hun lokaal beleid opvoedingsondersteuning. In West-Vlaanderen willen zij rekening houden met de volgende conclusies uit hun onderzoek. Gemeenten signaleren de nood aan samenwerking. Daarom wil het preventieteam aansluiting vinden bij bestaand bovenlokaal overleg zoals de Regionale Welzijnsraad en het Welzijnsconsortium. Gemeenten in de periferie van de centrumsteden verwachten ondersteuning van de opvoedingswinkels. Jongerenwelzijn zal hiervoor aandacht hebben in hun begeleidingsopdracht van de opvoedingswinkels. Omdat diverse bronnen aangeven dat ervaringsuitwisseling tussen ouders over opvoeding één van de meest efficiënte vormen van opvoedingsondersteuning is, zullen de Vlaamse Coördinatoren netwerken en het ontmoeten tussen ouders als een van de aandachtspunten nemen in hun ondersteuning voor lokale besturen. 12

13 Brede School Tielt : Werkgroep opvoedingsondersteuning Brede School Tielt is partner in het tot stand komen van deze brochure. Brede School Tielt is een overlegplatform van de Tieltse scholen en dieverse Tieltse diensten en organisaties. Brede School Tielt wordt daarin ondersteund door de gemeente en de Katho PHO (hogeschool voor kleuter en lager onderwijs). Hun algemene ambitie is om door een intense samenwerking borg te staan voor de brede ontplooiing van alle Tieltse inwoners, in het bijzonder de kinderen en de jongeren in en rond Tielt. Het beter afstemmen van het aanbod van en de dienstverlening vanuit de verschillende Tieltse organisaties moet ertoe leiden dat er beter kan ingespeeld worden op de behoeften en wensen van de Tieltse kinderen, jongeren en volwassenen. Brede School Tielt werkt in de vorm van werkgroepen die ad hoc evolueren. Ook rond het thema opvoedingsondersteuning wordt een werkgroep opgericht die in samenwerking met het gemeentebestuur, het OCMW, het Sociaal Huis Tielt en in nauwe samenwerking met het CAW, het lokale overleg opvoedingsondersteuning vorm zal geven. Het illustreert hoe in de niet centrumsteden opvoedingsondersteuning kan ingeschakeld worden in de bestaande overlegstructuren en samenwerkingsverbanden. (zie 4.2) Opstarten van een lokaal overleg opvoedingsondersteuing. Voor meer informatie over het opstarten van een LOO verwijzen we naar de handleiding voor het lokaal overleg opvoedingsondersteuing (zie 4.1). De overheid kan een opvoedingswinkel die het resultaat is van een samenwerkingsverband binnen een niet-centrumstad erkennen door een kwaliteitslabel toe te kennen. Hierdoor kan de opvoedingswinkel beroep doen op ondersteuning maar er is geen financiële steun voorzien De Opvoedingswinkels in de centrumsteden Kortrijk en Roeselare. De Pluim Opvoedingswinkel te Kortrijk. Stad Kortrijk opent in 2010 De Pluim. Het nieuwe pand komt in de Sint-Janslaan. In de opvoedingswinkel krijgen ook andere opvoedingsondersteunende diensten onderdak. Ook kinderopvang maakt deel uit van het project. De opvoedingswinkel wordt dé plaats bij uitstek voor ouders met hun kinderen en iedereen die met zorg en opvoeding bezig is. Vanaf de zwangerschap tot en met kinderen van achttien jaar. Iedereen kan er terecht voor informatie en advies over de opvoeding van de kinderen. Er liggen folders, brochures, boeken, educatief materiaal,... en mensen kunnen bij de medewerkers terecht met concrete vragen. Ook voor ontmoeting met andere ouders, ontspanning en vormingsactiviteiten biedt de opvoedingswinkel heel wat mogelijkheden. (zie 4.2) 13

14 Infopunten Opvoeding te Roeselare. Roeselare organiseert de opvoedingswinkel niet in één locatie maar kiest voor 6 Infopunten Opvoeding. In ieder Infopunt kunnen ouders en andere opvoeders terecht voor een luisterend oor voor vragen over opvoeding, informatie over allerlei opvoedingsthema s, advies over opvoeding, activiteiten die je helpen bij de opvoeding, De 6 Infopunten zijn: Centrum Algemeen Welzijnswerk Midden West-Vlaanderen (ambulante deelwerking), Kind en Gezin Regio Roeselare, Centrum voor Opvoedingsondersteuning (dienst van het OCMW Roeselare), Sociaal Huis welwel (Stad Roeselare), Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Roeselare, Centrum voor Leerlingenbegeleiding Mandel en Leie. (zie 4.2) Het West-Vlaamse team Vlaamse Coördinatoren Opvoedingsondersteuning. Preventiewerkers en opvoedingsondersteuning. De preventieconsulenten van het Agentschap Jongerenwelzijn worden de nieuwe Vlaamse Coördinatoren Opvoedingsondersteuning. Voor het Agentschap Jongerenwelzijn kadert dit binnen het Globaal Plan Jeugdzorg en vormt zo binnen opvoedingsondersteuning een brug tussen opvoedingsondersteuning en opvoedingshulp. De Vlaamse Coördinatoren hebben een ondersteunende, stimulerende en coördinerende rol ten aanzien van diverse actoren opvoedingsondersteuning. Hun takenpakket is drieledig: - het bevorderen dat gemeentes een lokale coördinator aanstellen, - samen met de lokale coördinatoren het bovenlokaal overleg organiseren - het ondersteunen van de opvoedingswinkels. Zij zullen extra aandacht besteden aan kansengroepen en de leefwereld van jongeren. (zie 4.2) Ondersteuning door het Provinciebestuur West-Vlaanderen De ondersteuning van de provincie zal zichten op het middenveld : organisaties, initiatieven of groepen die op de een of andere manier actief zijn op gebied van opvoedingsondersteuning o.a. begeleiders in de bijzondere jeugdzorg, leerkrachten, socio-culturele organisaties, adviesraden, regionale welzijnsraden, netwerken, Zodra de nieuwe ambtenaar operationeel is worden volgende opdrachten verder uitgewerkt en/of aangevuld: E-zine O² voor OO : we gaan actief op zoek naar initiatieven op het terrein van opvoedingsondersteuning. We bundelen deze en informeren het werkveld hierover. Iedereen is vrij zich in te schrijven maar men kan ook tekst insturen voor publicatie Inschrijven op E-zine 'O2 voor OO' zie (zie 4.2.). 14

15 Een jaarlijkse campagne die zeer eigentijds kan ingevuld worden. Afhankelijk van opportuniteiten, verwachtingen en middelen wordt, in het kader van de week van de opvoeding, een gezamenlijk initiatief over de Provincie heen genomen waardoor opvoedingsondersteuning duidelijk in de kijker wordt gesteld. Het aanleggen van een database met sprekers, deskundigen, het aanbod van initiatieven en raadpleegbaar materiaal e.d. ten behoeve van elke West-Vlaamse opvoedingsgroep. Een halfjaarlijks overlegforum van instanties die een actief aanbieden/ontwikkelen inzake opvoedingsondersteuning in de provincie, zoals de opvoedingswinkels en infopunten, de regionale welzijnsraden, de centrumsteden, e.d. met een luik uitwisseling van ervaringen en vragen, aangevuld door een vormingssessie met een extern deskundige Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning. Het Vlaams Expertisecentrum is bij het verschijnen van deze infobrochure nog niet officieel opgericht en geïnstalleerd. Dit centrum zal bij Kind en Gezin gehuisvest worden. In afwachting komen de oprichtende agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn op een pragmatische wijze tegemoet aan de behoeften van het werkveld. Een vraaggericht open netwerk opdrachten van het expertisecentrum zijn o.a. - ontwikkelen van basisinformatie over het opvoeden van kinderen en jongeren - tekstueel en audiovisueel materiaal aanmaken en verspreiden - een documentatie- en informatiecentrum uitbouwen - telefonische dienstverlening aanbieden in samenwerking met een of meer relevante partners - de voortgangsbewaking van het Vlaamse en internationale wetenschappelijk onderzoek - participatieve en wetenschappelijk onderbouwde methodieken ontwikkelen en verspreiden - opleiding en permanente vorming organiseren voor lokale coördinatoren - trainingen van professionelen in opvoedingsondersteuning organiseren - gegevens verzamelen en rapporteren aan de Vlaamse Regering (zie 4.2) 15

16 16

17 2. Waar hebben ouders nood aan? 2.1. Welke behoeftes signaleren diensten en organisaties die met ouders werken? We contacteerden diverse diensten en organisaties om een zicht te krijgen op wie een aanbod aan vorming voor ouders heeft. (zie ). Hieronder leest u wat deze diensten signaleren als behoeften die zij bij ouders horen en/of zelf vaststellen. Als vertrekpunt van de educatieve activiteiten is het belangrijk om de boodschap te geven u bent goed bezig, positieve signalen uitsturen. Er ligt al heel veel druk op ouders. - Algemeen: Basisvaardigheden praktijkgerichte vorming Info rond ontwikkelingsmijlpalen van kinderen: wat kan je verwachten op bepaalde leeftijd en wat niet? Samenkomsten en netwerkverruiming met als doel te weten wat er normaal is. Uitwisseling rond opvoedingsproblemen met pubers. Concrete vragen rond eet- en slaapproblemen. - Belangrijke thema s: o o o Grenzen stellen in de opvoeding: ouders hebben veel vragen en onzekerheden hieromtrent. Assertiviteitstrainingen voor ouders. Belang van structuur en dagindeling. Ouders die geen raad weten met probleemgedrag: geld, reacties van de kinderen, chantage, geweld. - specifieke thema s: o o o Ouderschap bij echtscheiding / nieuw samengestelde gezinnen. Opvoedingsondersteuning bij allochtone gezinnen. Professionelen: ouders en kindjes uit andere culturen Enquête van Vormingplus bij ouders. Wat wilden we weten? Allereerst stelden we ouders vragen over hun ouderlijke vaardigheden, hun twijfels en vragen in opvoedingskwesties, hun netwerken waar ze opvoedingsthema s bespreken en waar ze informatie over opvoeding zoeken. We vroegen ook naar hun vertrouwdheid met het volgen van voordrachten/cursussen. We peilden daarbij naar hun voorkeurthema s voor vorming en welke de concrete belemmeringen en stimulansen kunnen zijn voor het volgen van voordrachten en cursussen. 17

18 Meer gedetailleerde resultaten kan u consulteren via internet (zie 4.1.), we geven hier enkele grote lijnen weer. Wie? In totaal reageerden 138 ouders op de enquête. Overwegend vrouwen én ouders uit de leeftijdsgroep 28 tot 47 jaar. 23 onder hen zijn alleenstaande ouder, de anderen wonen in een of andere vorm van gezinsverband. De antwoorden gaan over 305 kinderen telkens ongeveer 1/3 van pre-schoolleeftijd, 1/3 lagere schoolleeftijd en 1/3 middelbare schoolleeftijd. Opvoedingsondersteuning is welkom. Meer dan drie kwart van de ouders vinden dat ze als ouder goed hun plan trekken. Toch vinden slechts 7 ouders dat het helemaal niet nodig is om heisa te maken rond opvoedingsondersteuning. Driekwart van de mensen gaat zelfs niet akkoord met deze uitspraak en bekijkt opvoedingsondersteuning positief. De helft van de ouders zijn akkoord met de stelling dat opvoeden nu minder vanzelfsprekend is dan in de tijd van hun ouders. Slechts 9 ouders signaleren dat ze geen vragen hebben over opvoeding en dus ook geen behoefte hebben om vorming te volgen. Bijna de helft van de ouders zegt dat ze andere ouders nodig hebben om informatie uit te wisselen. De mening van deskundigen blijkt voor velen een belangrijke bron van informatie te zijn. Zo is 42% niet akkoord met de stelling dat ouders meer hun eigen intuïtie moeten volgen i.p.v. deskundigen, voor slechts 14% van de ouders klopt deze uitspraak wel. Ouderlijke vaardigheden. We lieten ouders hun ouderlijke vaardigheden scoren. Blijkt dat ouders beter kunnen koesteren dan kaderen Ter illustratie het percentage mensen die zichzelf redelijk goed tot goed scoren in bepaalde ouderlijke vaardigheden. 85%: Ruimte creëren voor gesprek / Je kind iets gunnen / 75%: Jezelf durven verontschuldigen /Zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid stimuleren / Weten met wie je kind omgaat /Opbouwende kritiek geven / 70%: Kijken naar wat goed loopt / Tijd maken voor je kind / Belonen 65%: Stimuleren om zelf problemen op te lossen / Consequent zijn / Complimenten geven / Grenzen stellen / 55%: Kijken of regels nageleefd worden / Onderhandelen Slechts de helft van de mensen volgt de internetactiviteiten goed op en slechts iets meer dan een kwart van de ouders kan goed straffen. Dat ouders zich comfortabeler voelen in hun zorgende, ondersteunende of gevende rol dan in de corrigerende, begrenzende of structurerende rol is ook duidelijk in hun antwoorden op 18

19 de vraag waar ze vragen en twijfels bij hebben én de thema s waar ze vorming zouden rond volgen. De thema s waar mensen vragen en twijfels bij hebben zijn: 19

20 De thema s waar ze mogelijk vorming zouden rond volgen zijn: 20

21 Ondersteuning sociale netwerken. Het belang van sociale netwerken, informele contacten en steun van vrienden en familie blijkt ook uit onze bevraging. Zo gaat ongeveer de helft van de ouders akkoord en helemaal akkoord met de stelling dat ze andere ouders nodig hebben om informatie uit te wisselen. Minder dan 10% van de ouders stippen aan dat ze nergens praten over opvoeding. Ondersteuning via organisaties of verenigingen die vormingsactiviteiten organiseren Ruim een kwart van de ouders kennen geen enkele organisatie die vorming organiseert rond opvoeding. Drie kwart van de ouders kennen dus wel vormingsaanbieders. Daarvan zijn de meest vernoemde: de Gezinsbond (35%) en de school (25%). 20% van de ouders kende Vormingplus maar hier zijn de resultaten enigszins vertekend gezien de enquête ook verspreid werd via Vormingplus publiek. Bijna de helft van de ouders ging nog nooit naar een voordracht rond een opvoedingsthema. Anderzijds zijn er ook een kleine helft van de mensen die al meerdere voordrachten volgden. Het aantal ouders die nog nooit een vormingsactiviteit van meerdere dagdelen volgden (cursus) ligt vrij hoog nl. 80%. 40% van de ouders ouders zegt dat er voldoende informatie is over cursussen en voordrachten in verband met vorming, slechts een kwart bevestigt uitdrukkelijk de stelling dat er te weinig informatie is over cursussen en voordrachten. Positief t.a.v. vorming. Ruim 40% van de ouders waardeert de inbreng van deskundigen. Minder dan een kwart van de mensen zou individueel advies verkiezen boven cursussen volgen. 21

22 Slechts voor 3 mensen betekent het volgen van cursussen en voordrachten toegeven is dat je niet goed bezig bent. Bijna 90% van de mensen vinden dat helemaal niet zo. Er kleeft blijkbaar geen negatief imago aan het volgen van vorming rond opvoeding. Randvoorwaarden die het volgen van vorming belemmeren en stimuleren. Tijdsgebrek Absolute koploper in de hinderpalen is tijdsgebrek, meer dan de helft van de ouders! 22

23 Vorming s avonds 5 tot 10 maximum voor 3u vorming. Voorkeur voor kortlopende programma s. 23

24 Samenwerking met school/kinderopvang/gemeente is een stimulans. Omdat het soms moeilijk is om mensen te bereiken voor voordrachten en cursussen peilden we ook naar welke andere formules het voor ouders mogelijk aantrekkelijker zou maken om in te schrijven. Heel wat ouders zien vorming het liefst georganiseerd in hun leefwereld: meer dan de helft van de ouders geeft aan dat een samenwerking met de school of de kinderopvang het hen makkelijker zou maken om deel te nemen. Ook het feit dat de gemeente de vorming organiseert wordt door een kleine helft van de ouders als stimulerend aangevoeld. 20% vindt een combinatie met opvang voor de kinderen belangrijk. Dit komt ongeveer overeen met het percentage alleenstaande ouders die de enquête invulden. De meer informele formules zoals home-party en praatcafé worden half zo belangrijk ervaren als stimulans om deel te nemen dan de samenwerking met school/opvang en de gemeente. 24

25 25 VORMINGplusOPVOEDING

26

27 3. Waar kunnen ouders vorming volgen? 3.1. Het bestaande aanbod: Organisaties die een vormingsaanbod voor open publiek hebben in de regio Midden en Zuid West-Vlaanderen. Vooraf. Voor het overzicht van vormingsinitiatieven rond opvoedingsondersteuning hebben we met de opvoedingswinkel van Kortrijk, Infopunten Opvoeding Roeselare, Brede School Tielt en Vormingplus een lijst gemaakt van instanties waarvan we wisten of vermoeden dat zij, hoewel het vaak niet hun core-business is, toch occasioneel of op regelmatige basis, voordrachten, trainingen, workshops organiseren rond opvoedingsthema s die open staan voor iedere ouder/ opvoeder. We geven een overzicht van de categorieën organisaties die we contacteerden met daarbij een korte bedenking t.a.v. hun educatief aanbod. Kind en Gezin biedt ondersteuning aan ouders. Behalve de voordrachten voor toekomstige ouders i.s.m. de materniteiten hebben zij geen vormingsaanbod. Zij zijn wel mogelijke partners om lokaal in samenwerking vormingsinitiatieven te organiseren en /of mee bekend te maken. Basis en Secundaire Scholen organiseren al dan niet via oudercomité s voordrachten rond opvoedingsthema s voor ouders van leerlingen van hun school. Dit wordt ook via de leerlingen bekendgemaakt. Zij zijn lokaal wel mogelijke partners om gezamenlijk een voordracht/reeks te organiseren, uit de enquête blijkt immers het feit dat de school/kinderopvang vorming organiseert een stimulerende factor. Kinderopvanginitiatieven organiseren soms voor eigen cliënten oudercontactavonden rond een opvoedingsthema. Zij zijn zeker partners om lokaal in samenwerking vorming aan ouders wil aanbieden. Uit de enquête blijkt immers dat het feit dat de school/kinderopvang vorming organiseert een stimulerende factor is. Een Federatie van Oudercomité s heeft een schooloverkoepelend vormingsaanbod voor de regio. Revalidatiecentra en regionale initiatieven voor kinderen met een handicap hebben ook vaak een beperkt vormingsaanbod voor breed publiek. De Centra Leerlingen Begeleiding hebben allen in meer of mindere mate een aanbod aan voordrachten en/of trainingen voor ouders. De Centra Algemeen Welzijnswerk hebben binnen hun preventieve opdracht ook een aanbod voor ouders die open staat voor iedereen of voor specifieke doelgroepen. Afhankelijk van het C.A.W. is dit aanbod al dan niet uitgebreid. De verschillende Mutualiteiten hebben ook een aanbod voor hun leden dat vaak ook open staat voor niet leden. Het omvat gezondheidsthema s bij kinderen, babymassage, zindelijkheidstraining, 27

28 De Gezinsbond is zeker aanbieder van vorming aan ouders. Zij hebben een werking vanuit hun plaatselijke afdelingen en zijn voor samenwerking op gemeentelijk niveau belangrijke partners. Ook op gewestniveau organiseren zij vorming rond specifieke thema s die met opvoeding te maken hebben. Regionale vormingsinitiatieven (gesubsidieerde of private vzw s) die een specifiek vormingsaanbod hebben naar ouders en andere opvoeders, al dan niet voor een specifieke doelgroep. O.a. Kraamzorgcentrum De Wieg, v.z.w. Zit Stil, Autisme Centraal, Plaatselijke initiatiefnemers. Bij de Pluim Kortrijk, Infopunten Opvoedings Roeselare, Brede School en Provinciebestuur West-Vlaanderen kan u een digitale activiteiten kalender raadplegen. (zie 4.2) Overzichtschema van de organisaties die voordrachten, cursus, training aanbieden voor leeftijdscategorieën. Oproep!!! We willen het aanbod van vormingsactiviteiten zo volledig en zo actueel mogelijk houden. Ken je organisaties die regelmatig een educatieve activiteit organiseren rond opvoedingsondersteuning algemeen en toegankelijk voor iedere ouder/opvoeder laat het ons weten. We nemen die op in de elektronische versie van het overzichtsschema. (zie 4.1 of check of mail ) Alvast bedankt! Lijst van verklaringen van afkortingen CAW CGG CKO CLB ECK OCMW RC VCLB Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Centrum voor Kinderopvang Centrum voor Leerlingen Begeleiding Expertisecentrum Kraamzorg Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Revalidatiecentrum voor taal- en ontwikkelingsproblemen Vrij Centrum voor Leerlingen Begeleiding 28

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning en lokaal

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens 103 Deel 7: Project opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram project opvoedingsondersteuning Het project

Nadere informatie

Themapakketten Opvoedingsondersteuning

Themapakketten Opvoedingsondersteuning Themapakketten Opvoedingsondersteuning 2011 PAGINA 2 Inhoudstafel ALGEMENE INFO Themapakketten? PAGINA 3 Uitleenreglement PAGINA 4 DE PAKKETTEN Opvoedingsspel PAGINA 5 Beweegkriebels PAGINA 6 Taalontwikkeling

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

De organisatie van opvoedingsondersteuning

De organisatie van opvoedingsondersteuning De organisatie van opvoedingsondersteuning 1. Wat is opvoedingsondersteuning? Opvoedingsondersteuning bestaat uit al die activiteiten die tot doel hebben om ouders en andere opvoeders steun te bieden bij

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organogram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens ~ 93 ~ 7 Project opvoedingsondersteuning 7.1 Organogram project opvoedingsondersteuning Het project opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste ouder, opvoeder, professional,

VOORWOORD. Beste ouder, opvoeder, professional, VOORWOORD Beste ouder, opvoeder, professional, In Groot-Aalst bieden verschillende organisaties infomomenten aan over opvoedingsthema s. In dit overzicht zijn al deze initiatieven gebundeld en vindt u

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Opvoedingswinkel Mechelen Activiteitenkalender

Opvoedingswinkel Mechelen Activiteitenkalender Opvoedingswinkel Mechelen Activiteitenkalender januari april 2015 Workshop: Hoe slecht is een slecht rapport? (ADHD) ZIT STIL VZW Ouders vinden school belangrijk. Over huiswerk maken en lessen leren wordt

Nadere informatie

Vormingskalender. 2015 september - december

Vormingskalender. 2015 september - december Vormingskalender 2015 september - december VOORWOORD Beste ouder, opvoeder, professional, In Groot-Aalst bieden verschillende organisaties infomomenten aan over opvoedingsthema s. In dit overzicht zijn

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten Ouders in Huis: gesprekskaarten Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek Ontmoeten 1. Vind je dat er initiatieven nodig zijn waar ouders elkaar kunnen leren kennen? Heb je hier ideeën over?

Nadere informatie

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ OMGEVINGSANALYSE EN LITERATUURSTUDIE AANBOD OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ 10- TOT 17-JARIGEN ANTWERPEN PRESENTATIE 27 OKTOBER 2015 1 SITUERING VAN HET ONDERZOEK 4 grote onderdelen: literatuurstudie focusgroep

Nadere informatie

Deel 5: Opvoedingsondersteuning

Deel 5: Opvoedingsondersteuning Deel : Opvoedingsondersteuning ORGANOGRAM INLEIDING 3 STATISTISCHE GEGEVENS Jaarverslag 04 0 ORGANOGRAM Directeur Adjunct-directeur Verantwoordelijke / Hergomoderator HCA-dienst Ouders Steunen in Opvoeden

Nadere informatie

Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/

Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/ Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/ 1 2 Missie en Waarden http://www.kindengezin.be/over-kind-en-gezin/missie-en-waarden/ 3 4 Opdracht Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/over-kind-en-gezin/wat-doen-we/

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

VORMING OVER OPVOEDEN JONGEREN VAN 12 TOT 18 JAAR

VORMING OVER OPVOEDEN JONGEREN VAN 12 TOT 18 JAAR VORMING OVER OPVOEDEN JONGEREN VAN 12 TOT 18 JAAR AANBOD 2008-2009 Praktische informatie Wat? Het aanbod bestaat uit vormingssessies, lezingen en vormingsreeksen. Een vormingssessie is kort en interactief

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst)

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Programma Timing 9u00-9u15 9u15-10u15 10u15-10u30 10u30-11u30 11u30 Inhoud Verwelkoming Workshop deel I Pauze Workshop deel II Broodjesmaaltijd

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016 Lokaal loket kinderopvang Resultaten enquête 2016 Inleiding Doelstelling: kinderopvang als basisvoorziening Recht van elk kind/ elk gezin op een kwaliteitsvolle dienstverlening Opvang in voldoende mate

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden Studiedag VVSG Kinderopvang en Gezinsbeleid Mechelen 26 maart 2013 2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede is topprioriteit voor de Vlaamse regering

Nadere informatie

Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband

Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband in Heusden-Zolder Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband Ontstaan Vanuit gezamenlijke bezorgdheid omtrent de registratie kansarme geboorten Op initiatief van de gemeentelijke afdeling welzijn en

Nadere informatie

Situering. Decretale opdracht van EXPOO

Situering. Decretale opdracht van EXPOO EXPOO Jaarplan 2014 Situering EXPOO staat in 2014 voor nieuwe (groei)kansen. Het decreet preventieve gezinsondersteuning zorgt voor nieuwe uitdagingen. Onze opdrachten kunnen we waarmaken met een uitbreiding

Nadere informatie

Activiteitenkalender voor ouders en kinderen januari februari - maart 2018

Activiteitenkalender voor ouders en kinderen januari februari - maart 2018 Activiteitenkalender voor ouders en kinderen januari februari - maart 2018 Wanneer Tijdstip Wat Waar Info Woensdag 10 januari Van 13.30 tot 16 u. Wiebelatelier Donderdag 18 januari Van 13 tot 16 u. Bezoek

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Actieplan voor Drugpunt, & 2013 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Locatie Meetpunten / indicatoren O.D. 1.1. De bevolking heeft kennis mbt

Nadere informatie

GEZINSBOND. iedereen. iedereen. voor voor. samenwerking. [Ons aanbod als opstap tot samenwerking] infobrochure voor het huis van het kind

GEZINSBOND. iedereen. iedereen. voor voor. samenwerking. [Ons aanbod als opstap tot samenwerking] infobrochure voor het huis van het kind GEZINSBOND ons aanbod als opstap voor GEZINSBOND samenwerking voor voor infobrochure voor het huis van het kind iedereen iedereen [Ons aanbod als opstap tot samenwerking] [Ons aanbod als opstap tot samenwerking]

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste ouder, opvoeder, professional,

VOORWOORD. Beste ouder, opvoeder, professional, VOORWOORD Beste ouder, opvoeder, professional, In Groot-Aalst bieden verschillende organisaties infomomenten aan over opvoedingsthema s. In dit overzicht zijn al deze initiatieven gebundeld en vindt u

Nadere informatie

Activiteiten voor kinderen en ouders voorjaar 2016

Activiteiten voor kinderen en ouders voorjaar 2016 Activiteiten voor kinderen en ouders voorjaar 2016 Huis van het Kind regio Zottegem Kloosterstraat 40, Zottegem 09 360 53 72 huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be www.facebook.com/huisvanhetkindzottegem Beste

Nadere informatie

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

GROEP INTRO WEST-VLAANDEREN / CAW MIDDEN WEST-VLAANDEREN / JAC MIDDEN WEST-VLAANDEREN / KLINIEK SINT-JOZEF PITTEM / ARKTOS WEST-VLAANDEREN / STAD

GROEP INTRO WEST-VLAANDEREN / CAW MIDDEN WEST-VLAANDEREN / JAC MIDDEN WEST-VLAANDEREN / KLINIEK SINT-JOZEF PITTEM / ARKTOS WEST-VLAANDEREN / STAD GROEP INTRO WEST-VLAANDEREN / CAW MIDDEN WEST-VLAANDEREN / JAC MIDDEN WEST-VLAANDEREN / KLINIEK SINT-JOZEF PITTEM / ARKTOS WEST-VLAANDEREN / STAD ROESELARE THERAPIE EN ONDERZOEKSCENTRUM DE BOOM / OCMW

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Educatief materiaal om te werken rond relaties en seksualiteit met de bijhorende VOET

Educatief materiaal om te werken rond relaties en seksualiteit met de bijhorende VOET 1 Educatief materiaal om te werken rond s en seksualiteit met de bijhorende VOET Beddengoed, voorbehoedmiddelengids voor jongeren Een heldere en leerrijke brochure, bruikbaar in klasverband. Het boekje

Nadere informatie

Peuterspeelpunten Turnhout

Peuterspeelpunten Turnhout Peuterspeelpunten Turnhout Een plaats voor ontmoeting Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen Samen spelen kan je leren Algemene

Nadere informatie

CATALOGUS THEMAPAKKETTEN OUDERBIJEENKOMSTEN. Catalogus themapakketten GGD Gooi & Vechtstreek augustus 2012 Ouderbijeenkomsten

CATALOGUS THEMAPAKKETTEN OUDERBIJEENKOMSTEN. Catalogus themapakketten GGD Gooi & Vechtstreek augustus 2012 Ouderbijeenkomsten CATALOGUS THEMAPAKKETTEN OUDERBIJEENKOMSTEN 2012 1 Overzicht themamateriaal Themapakketten 1. Eetplezier en Beweegkriebels (0-4 jaar) 2. Eten! Ja gezellig!? (2 12 jaar) 3. Pesten live en Online (8-14 jaar)

Nadere informatie

Sociale kaart preventie en behandeling van overgewicht bij kinderen Zwolle

Sociale kaart preventie en behandeling van overgewicht bij kinderen Zwolle Sociale kaart preventie en behandeling van bij kinderen Zwolle eerste uitgave, oktober 2009 Toelichting bij de gegevens op de sociale kaart. Op deze sociale kaart staan interventies die gericht zijn op

Nadere informatie

HUIS VAN HET KIND EEKLO

HUIS VAN HET KIND EEKLO HUIS VAN HET KIND EEKLO Indicatoren Kinderarmoedebestrijding 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 8,02% 10,64% 8,03% 8,61% 16,11% 10,45% 12,66% 11,90% 9,47% 6,00% 4,00% 2,00% 0,87% 0,78% 2,10% 1,40%

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. Ouders die deelnemen aan deze thema- of voorlichtingsbijeenkomst hebben (nieuwe) kennis en informatie

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Week van de opvoeding van 16 tot 23 mei 2017

Week van de opvoeding van 16 tot 23 mei 2017 Week van de opvoeding van 16 tot 23 mei 2017 Van dinsdag 16 tot dinsdag 23 mei 2017 staat naar jaarlijkse gewoonte tijdens de Week van de Opvoeding positief opvoeden centraal. Opvoeden zit in kleine, dagelijkse

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? - Normaal begaafde kinderen van 4 tot 13 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Zuid, die in hun gedrag signalen afgeven die mogelijk duiden op een problematische

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs

Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs Voor u ligt een folder van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld met een

Nadere informatie

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Pantone 430C Pantone 7426C Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Eenheid voor Zelfmoordonderzoek Locoregionale Uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Hoe blijf jij fit in je hoofd?

Nadere informatie

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag

Nadere informatie

Editie Opvoeden in je Buurt

Editie Opvoeden in je Buurt Editie 2015- Opvoeden in je Buurt Het thema van de Week van de Opvoeding 2015 was Opvoeden in je buurt. Het thema werd door de partners van de Week van de Opvoeding uit een shortlist van 10 onderwerpen.

Nadere informatie

Webinar Opvoedingsondersteuning

Webinar Opvoedingsondersteuning Webinar Opvoedingsondersteuning 26 mei 2016 Kristien Nys Lector Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) Praktijkonderzoekster Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek (KULeuven) Ben je 0

Nadere informatie

Signalenlijst KOPP. Vooraf

Signalenlijst KOPP. Vooraf Signalenkaart Kopp Deze kaart is een bewerking door CGG Mandel en Leie Kortrijk en de regionale werkgroep Kopp- Zuid West-Vlaanderen van de kopp-signalenkaart van CGG Vlaams- Brabant Oost Vestiging Leuven.

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

12 december 2012. Vormingsinstellingen. Infomoment visitatoren

12 december 2012. Vormingsinstellingen. Infomoment visitatoren 12 december 2012 Vormingsinstellingen Infomoment visitatoren Sociaal-culturele vormingsinstellingen Volkshogescholen of Vormingpluscentra Gespecialiseerde vormingsinstellingen Syndicale vormingsinstellingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief #3 Preventie. CAW Noord-West-Vlaanderen

Nieuwsbrief #3 Preventie. CAW Noord-West-Vlaanderen Nieuwsbrief #3 Preventie CAW Noord-West-Vlaanderen VOORWOORD Op het einde van een eerder rustige en bij tijden Het Preventieteam ontwikkelde op vraag van de Stad zonnige zomervakantie werd Brugge opgeschrikt

Nadere informatie

Nieuwe projecten Logo Kempen & partners 5/11/2017. Basisonderwijs 10 mei 2017

Nieuwe projecten Logo Kempen & partners 5/11/2017. Basisonderwijs 10 mei 2017 Basisonderwijs 10 mei 2017 9u30: onthaal en kennismaking 9u45: voorstelling projecten Logo Kempen & partners 10u15: voorstelling Sport & bewegen 10u30: pauze 10u45: voorstelling sammy P@ 11u00: voorstelling

Nadere informatie

Sterke mensen, sterk Hasselt. Strategische doelstelling van het Huis van het Kind Hasselt

Sterke mensen, sterk Hasselt. Strategische doelstelling van het Huis van het Kind Hasselt ENGAGEMENTSVERKLARING Sterke mensen, sterk Hasselt Strategische doelstelling van het Huis van het Kind Hasselt HET HUIS VAN HET KIND HASSELT WIL ALLE GEZINNEN MET KINDEREN EN JONGEREN, KINDEREN EN JONGEREN

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Opvoedingswinkel Mortsel

Jaarverslag 2016 Opvoedingswinkel Mortsel Jaarverslag 216 Opvoedingswinkel Mortsel Inleiding De Opvoedingswinkel te Mortsel met punten in Borsbeek, Edegem en Kontich ging van start in 213. We kozen er dit jaar voor om de cijfers in dit jaarverslag

Nadere informatie

Alcohol- en drugpreventie op school.

Alcohol- en drugpreventie op school. Alcohol- en drugpreventie op school. Aan de slag! Voor leerkrachten in het secundair onderwijs Alcohol, cannabis, psychoactieve medicatie, gokken en gamen zijn niet weg te denken uit de leefwereld van

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Echtscheiding en kinderen www.cjggooienvechtstreek.nl

Echtscheiding en kinderen www.cjggooienvechtstreek.nl regio Gooi en Vechtstreek Echtscheiding en kinderen www.cjggooienvechtstreek.nl n Echtscheiding en kinderen Kinderen zien het gezin waarin zij zijn grootgebracht vaak als een eenheid die er altijd was

Nadere informatie

Project Lokaal Vrijwilligen. kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk

Project Lokaal Vrijwilligen. kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk Project Lokaal Vrijwilligen kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk Project ism. Cera en VVSG loopt van november 2015 tot en met oktober 2017 ter ondersteuning van OCMW s,

Nadere informatie

Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen

Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen 2015 Vorming Klare taal - duidelijk gesproken & geschreven taal Klare taal - duidelijk gesproken taal Datum (telkens dezelfde vorming op Doelgroep Locatie

Nadere informatie

HUIS VAN HET KIND EEKLO

HUIS VAN HET KIND EEKLO HUIS VAN HET KIND EEKLO WAT IS EEN HVK? De krachten worden gebundeld: de komende jaren zullen bestaande consultatiebureaus voor gezinsondersteuning evolueren naar 'Huizen van het Kind'. Doel: zoveel mogelijk

Nadere informatie

Samenwerken aan integratie. Titeltekst

Samenwerken aan integratie. Titeltekst Samenwerken aan integratie Titeltekst Samenwerken aan integratie 1. W13 2. Vluchtelingen en wonen 3. Vluchtelingen en werk 4. Vluchtelingen en scholing 5. Vluchtelingen en sociale participatie W13 W13

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van VERA CELIS datum: 23 mei 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk Onlinehulpverlening en Mediawijsheid in het sociaal werk Infobrochure vormingsaanbod Onlinehulpverlening en Media-W 2015 Project Mediawijsheid Een smartphone, laptop, tablet, computer en internet zijn

Nadere informatie

Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers

Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers Ouders en verzorgers spelen vanzelfsprekend een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van het gedrag van hun kind. Uit onderzoek blijkt

Nadere informatie

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP.

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP. JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP www.jongerenwelzijn.be INHOUD Wanneer naar het crisismeldpunt? 4 Wat is het crisismeldpunt? 5 Drie soorten hulp 6 Hulpverleners hebben beroepsgeheim 8 Wanneer wordt informatie

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Lokaal netwerk mantelzorg

Lokaal netwerk mantelzorg Lokaal netwerk mantelzorg met ondersteuning van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen Voor de mantelzorger is nabijheid zeer belangrijk. In die zin is de mantelzorger voor alles wat hij of zij zou kunnen

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede De jaarlijkse poll Wie is aan de slag in een huis van het kind? Wie is nu al actief betrokken bij een huis van het kind of werkt samen met een huis van het kind? (niet

Nadere informatie

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Inleiding: hoe kwam dit memorandum tot stand. Het Lokaal overleg Kinderopvang Kortrijk is een door het stadsbestuur erkende adviesraad. Deze is samengesteld op basis

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Provinciale projecten welbevinden

Provinciale projecten welbevinden Provinciale projecten welbevinden Stimuleren van het algemeen welbevinden en sociale vaardigheden van kinderen en jongeren op school, in de klas en thuis themaproject pesten op school Info antipestkoffers

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Brugge. Casus 1 Verschillende

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo Inleiding Geconfronteerd worden met geestelijke gezondheidsproblemen is niet gemakkelijk. Erover praten is vaak al even moeilijk. Het taboe dat rust op psychische aandoeningen is nog lang de wereld niet

Nadere informatie

Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017

Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 Voorbereiding workshop door Pieter Lanckman Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 Samenwerken is een must Voorkomen dat jongeren thuisloos worden kan niet zonder intersectorale samenwerking. Hoe doen

Nadere informatie

Suggesties en tips voor gebruik in gesprek met de KINDEROPVANG

Suggesties en tips voor gebruik in gesprek met de KINDEROPVANG De film Childcare Stories als discussiemateriaal Suggesties en tips voor gebruik in gesprek met de KINDEROPVANG Enkele voorbeelden: - Vormings- of begeleidingstraject voor medewerkers en verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Opvoedingswinkel Mechelen Activiteitenkalender

Opvoedingswinkel Mechelen Activiteitenkalender Opvoedingswinkel Mechelen Activiteitenkalender mei - juni 2017 Speelactiviteit Kom je mee spelen? Speeltijd voor ouders en hun peuter (1-3 jaar) SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN PROVINCIE - SCHOOLSTART Kom

Nadere informatie

Over geld & opvoeden. Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar. Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud)

Over geld & opvoeden. Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar. Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud) Over geld & opvoeden Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud) Programma: Wie zijn wij? Inhoud cursus Over geld en opvoeden Werken met het materiaal

Nadere informatie