Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol MJD als gewilde stageplek Zelf & Samen

2 Gemengde gevoelens. Die heb ik wanneer ik terugblik op 2012 en tegelijk een doorkijkje naar Gevoelens van trots. Over datgene wat we als profes sionals en vrijwilligers in 2012 hebben bereikt. Geïnspireerd door de resultaten die ze hebben geboekt. Hoe samen werking in buurtwelzijnteams steeds verder van de grond komt en burgers met succes worden aangesproken op hun eigen kracht. Ben ik geraakt door reacties van burgers en ketenpartners die zeggen dat de MJD onmisbaar is. Tegelijk is er zorg. Tegenover de toenemende armoede en een complexere hulpvraag van burgers wacht de MJD een aanzienlijke korting op de budgetten, die de komende jaren flink oploopt. Zorgen Eerst de zorgen. Ik ontkom er niet aan. We zetten onder meer via Welzijn Nieuwe Stijl in op de eigen kracht van burgers, het uitvoeren van algemeen en gezinsmaatschappelijk werk, buurtwerk, sociaal raadslieden, jeugdhulpverlening, bemoeizorg, etcetera. Datgene waar we als MJD sterk in zijn. Met onze nulde en eerstelijns hulp- en dienstverlening. Aanwezig zijn in de wijken, voor iedereen. Liefst met vaste contactpersonen, korte lijnen, één plek voor alle hulp en advies. Alert zijn Met deze inzet en investeringen op de basisvoorzieningen willen we voorkomen dat burgers buiten de boot vallen en een beroep doen op intensieve en duurdere zorg. Dat is wat we allemaal willen; de MJD, ketenpartners, ook de gemeente. Onze grote zorg is dat mede in het licht van de transities van AWBZ, Jeugdzorg en het gebied van Werk en Inkomen en de bijhorende bezuinigingen die voor de burgers zo belangrijke voorzieningen sterk onder druk komen te staan. Die zorg geldt ook de belasting van vrijwilligers en burgers. Een appèl doen op de inzet van burgers en hun sociale netwerk is prima. Het levert goede resultaten op. Tegelijk dienen we alert te zijn, dat de druk op het soms broze vangnet niet te groot wordt en dat we onder het mom van bezuinigingen doorschieten in belastbaarheid. Compliment Die bezuinigingen werpen helaas bij vlagen een schaduw over datgene wat we hebben bereikt, ook in Is het waardevol te vernemen dat we onmisbaar zijn, als uitkomst van het dit verslagjaar gehouden tevredenheidonderzoek onder cliënten en ketenpartners. Een mooi compliment voor werkers en vrijwilligers, van wie bij de laatste het aantal in 2012 sterk is gegroeid. Onmisbaar willen we ook zijn, als dé eerstelijns organisatie, stevig verankerd in de Groningse wijken. Als verbinder die vrijwilligers, professionals, burgers en organisaties in de wijken samenbrengt. Nieuwe initiatieven Het verbinden gebeurt vanuit onze eigen kracht; gezond, vitaal en ondernemend als we zijn. Dat doen we waar nodig in samenwerking met ketenpartners, zoals in multidisciplinaire (wijk)teams, zoals Buurtwelzijn, Sociale Teams, vanuit CJG of Stip. We zetten nieuwe initiatieven op, zoals de hulp verlenings website Hulp Online Noord. Onmiskenbaar hebben we in 2012 stappen gezet, zoals blijkt uit dit digitale jaarverslag. De interviews, de links naar filmpjes en artikelen in de media bieden een fraai overzicht en zijn het tastbare bewijs hoe onze inspanningen resultaat op leveren in de wijken. Anja Aaldering directeur-bestuurder MJD

3 1 Dienstverlening tot in de haarvaten van alle Groningse wijken burgers klopten in 2012 bij de MJD aan voor onze hulp- en dienstverlening die vertegenwoordigd is tot in de haarvaten van alle Groningse wijken, Eemsmond en Ten Boer. Veel bewoners vinden ons op eigen initiatief. Maar ook organisaties waarmee we nauw samenwerken verwijzen burgers naar ons door. Die organisaties vertegenwoordigen een breed palet van de Groninger sociale samenleving, zoals de sociale dienst, Groningse Kredietbank, gemeente, politie, huisartsen, woningcorporaties en scholen. Daarmee krijgen burgers eerder en beter die hulp die ze zoeken en nodig hebben. Veruit het grootste aantal van die burgers kwam bij ons met een specifieke vraag om informatie en advies. Van deze vragen was 75% van financiële aard. Deze cijfers worden onderbouwd door het NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren). Landelijk waren er in schuldhulpverleningstrajecten met een gemiddelde schuld van Dit is een stijging van 10% ten opzichte van De complexiteit van de problemen neemt toe. Dat dubieuze voorrecht is niet langer alleen de sociaal minder toebedeelden voorbehouden. Er ontstaat een groep nieuwe armen, onder wie tweeverdieners. Wanneer onder invloed van het mindere economische tij één van beiden (of soms allebei) een baan verliest, kan dit op korte termijn grote problemen met zich meebrengen, zoals de gedwongen verkoop van het huis. Schuldhulpverlening Onder de noemer Schuldhulpverlening biedt de MJD voor burgers van alle leeftijden verschillende producten en diensten. Professionals, zoals de sociaal raadslieden, werken hierbij nauw samen met getrainde vrijwilligers. Het betreft hulp bij de belastingaangifte, aanvraag huurtoeslag of andere Een vrijwilliger van Orde in de paperassen helpt een buurtbewoner met haar administratie. voorzieningen, maar ook advies richting een traject van schuldhulpverlening. Ook biedt de MJD concrete diensten zoals Orde in de paperassen, de informatieve website Tips voor de smalle beurs en sinds januari 2013 Hulp Online Noord.

4 In 2012 was november De Maand van het Geld. Verspreid over de stad werden tal van activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, onder anderen door jeugd- en jongerenwerkers. De voornaamste doelgroep betrof jongeren, onder wie studenten. Een toenemend aantal van hen krijgt te maken met financiële problemen. Enerzijds door onverantwoord met geld om te gaan (telefoon, scooter) anderzijds als gevolg van studieschulden. Preventie is een van de belangrijkste doel stellingen van de Maand van het Geld, die in 2013 een vervolg krijgt. De aandacht voor preventie rond geld voor jongeren wordt verder ingebed in het totale aanbod van producten en diensten op het gebied van Schuldhulpverlening. Binnen de MJD heeft het thema permanente aandacht, onder meer door een breed aanbod van trainingen en workshops voor en door collega s. Voorlichting Over 2012 werden 216 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, waarvan 113 door de sociaal raadslieden. Bij de voorlichting zoeken we in toenemende mate de samenwerking met relevante netwerkorganisaties, zoals de Voedselbank en de Groningse Kredietbank.

5 S o c i a a l R a a d s m a n H e n k V e g t : Ons werk is harder nodig dan ooit tevoren I N T E R V I E W Regels en voorzieningen De eindjes aan elkaar knopen, de broekriem nog ietsje strakker aantrekken, soms is dat gewoon niet genoeg. Het overzien van de gevolgen op de eigen situatie bij veranderingen in regelingen en voorzieningen is niet altijd eenvoudig volgens Henk Vegt van het sociaal raadslieden werk in Lewenborg. Door de bezuinigingen volgen de veranderingen van regels elkaar in rap tempo op. Het is voor de meeste mensen niet meer bij te houden. Veel mensen komen hierdoor in de problemen. Schulden In 2012 hadden de vijf sociaal raadslieden in de stad 3885 casussen waarvan bijna 90% betrekking had op financiële problemen. Henk signaleert dat de bezuinigingen forse gevolgen met zich meebrengen, bijvoorbeeld stijgende ziektekosten. Medische kosten waren voorheen fiscaal op te voeren als specifieke zorgkosten. Vanaf 2013 is dit helemaal afgeschaft. Ook bij de sociale dienst kan men hiervoor niet meer terecht voor het aanvragen van bijzondere bijstand. De bijstandsuitkeringen gaan amper omhoog maar wel is het eigen risico fors gestegen van 220,00 naar 350,00 en voor veel behandelingen en medicijnen is een eigen bijdrage vereist. Deze kosten worden nergens meer gecompenseerd. Gedwongen huisuitzettingen Maar het zijn niet alleen de ziektekosten die stijgen, op alle fronten worden mensen financieel onder druk gezet. Henk: Er is een toename van het aantal gedwongen huisuitzettingen. Door de crisis en reorganisaties verliezen veel mensen hun baan met alle financiële gevolgen van dien. Bemiddelen met instanties doet Henk ook, soms werpt dat zijn vruchten af. In een aantal gevallen lukt het om het tij nog te keren. Maar helaas wordt in sommige gevallen daadwerkelijk tot ontruiming overgegaan. Het zijn schrijnende gevallen die laten zien dat ons werk meer dan tevoren hard nodig is. Preventie De verzorgingsstaat brokkelt snel af, de ene voorziening na de andere wordt geschrapt. Henk: We waren gewend om van de wieg tot het graf verzorgd te worden en nu wordt er verwacht dat je op eigen kracht alles oplost. Dit vraagt natuurlijk een mentaliteitsverandering, daarom is het belangrijk om in te zetten op preventie. We bieden collectieve groepsvoorlichting aan om zo meer mensen te bereiken. Te vaak zien wij namelijk dat mensen te lang wachten voordat zij hulp zoeken voor hun financiële problemen. Individuele hulp blijft daarnaast ook noodzakelijk. Het liefst ziet Henk dat voorlichting over geld al op de basisschool begint. Van jongs af aan leren dat de balans in evenwicht moet zijn. De tering naar de nering zetten, een mobiele telefoon hoeft niet perse een smartphone te zijn, om maar iets te noemen. Henk verwoordt het mooi: Je bent meer dan je bezit.

6 Eemsmond Welzijn Nieuwe Stijl aan t Wad Uitgaan van de eigen kracht van de burger ofwel Welzijn Nieuwe Stijl is ook in Eemsmond het uitgangspunt bij de dienstverlening. Niet alleen vanuit efficiencyoverwegingen, maar ook omdat het mensen een goed gevoel geeft zelf iets te kunnen bijdragen aan de oplossing van hun probleem. Mensen kunnen meer dan ze zelf denken, zo vatten de medewerkers van MJD Eemsmond dit samen in een interview in de Ommelander Courant september Net als vorig jaar constateren we in Eemsmond een groei van het aantal hulpvragen waarbij financiële problemen een rol spelen. In 2012 was dit bij ruim 68 procent het geval. We werken intensief samen met de afdeling sociale zaken van de gemeente en ontwikkelen op basis van veel voorkomende vragen een collectief aanbod. Tijdens de spreekuren worden de professionals ondersteund door vrijwilligers. Ondanks deze inzet is bij het maatschappelijk werk en het sociaal raadsliedenwerk sprake van een wachttijd. In 2012 waren er 163 hulpverleningstrajecten aan kinderen en jongeren. In samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn drie maatschappelijk werkers getraind voor Kort ambulant/licht Pedagogische Hulpverlening (LPH). In gezinnen, waar het vaak botst tussen ouders en jongeren leren zij hoe je door beter naar elkaar te luisteren en met elkaar te praten kunt voorkomen dat problemen uit de hand lopen en de situatie thuis onhoudbaar dreigt te worden. Het MJD-team Eemsmond werkt heel nauw samen met andere partners in het CJG. Ze beantwoorden vragen over opvoeden en opgroeien, bieden licht-pedagogische hulp, begeleiding bij verwijzing naar geïndiceerde hulp en geven voorlichting. In 2012 startte een Jonge Moedergroep. De groep draagt zelf de thema s aan waarover ze meer willen weten, delen ervaringen en leren van elkaar. De MJD maakt deel uit van het Zorgadviesteam 12+ van het Hoogeland College. Tien seniorenvoorlichters bezochten in zelfstandig wonende ouderen. Zo n 10 procent van deze groep werd verwezen naar de ouderenadviseur. De vragen gaan meestal over Wmo-voorzieningen en over eenzaamheid. Eén keer per maand geeft de ouderenadviseur voorlichting in De Steunstee in Roodeschool. Ten Boer start met dorpscoaches Per 1 januari 2012 is de gemeente Ten Boer gestart met de Dorpscoaches. Deze groep vrij - willigers verwees in nieuwe klanten met meervoudige problematiek en/of klanten die langdurige hulpverlening nodig hebben, naar de MJD. Onder hen is een toename te zien van financiële problematiek, alsmede een stijgend aantal mannelijke klanten. Deze zijn veelal alleenstaand en kampen met psychische problemen. In de gemeente Ten Boer zijn steeds meer mensen als vrijwilliger actief. Jongerenwerk In Ten Boer deed een groot aantal jongeren mee aan activiteiten. De jongerenwerker begeleidde drie van de tien projecten, die door een inwonersjury zijn uitgekozen uit de ruim dertig ideeën die waren ingebracht voor De Vonk van Ten Boer.

7 Hulp Online Noord Een nieuwe ontwikkeling binnen onze dienstverlening is Hulp Online Noord, dat eind 2012 is gestart. Drie grote welzijnsorganisaties in het noorden, waaronder de MJD, bieden burgers een digitaal platform voor hulp. De hulp is in plaats van of aanvullend op de reguliere hulpverlening en biedt de mogelijkheid om 24 uur per dag, al dan niet anoniem, een hulpvraag te stellen. Dit kan via maar ook via de dagelijkse chat-spreekuren, bemenst door professionals. Hulp Online Noord biedt een laagdrempelig platform, zoals bijvoorbeeld tweeverdieners die zich door de terugval van twee inkomens naar één voor problemen zien gesteld en door schaamte grote moeite hebben aan te kloppen bij reguliere instanties.

8 H u l p O n l i n e N o o r d : o n d e r s t e u n i n g v i a d e c o m p u t e r De hulpvrager houdt de volledige regie I N T E R V I E W Drempel over Marieke Venhuizen was vanaf najaar 2012 betrokken bij de ontwikkeling van Hulp Online Noord (HON), oftewel hulpverlening via de computer. HON is een initiatief van drie grote noordelijke welzijnsinstellingen MJD, Tinten Welzijnsgroep en Stichting Noordermaat. Vanaf 1 januari 2013 is ze één van de MJD ers die vragen via de computer beantwoordt en chat. De chatservice is maandag tot en met zaterdag bereikbaar. Daarnaast werkt Marieke ook als buurtwerker zorgondersteuning en heeft ze dus goed zicht op de verschillen tussen online en traditionele hulpverlening. Voor een flink deel gaat het om dezelfde zaken zoals schulden en huisvestingsproblemen, maar online ontmoeten we ook mensen die niet gauw naar een spreekuur gaan. Bijvoorbeeld de vrouw die een klein netwerk heeft en steeds meer mensen om zich heen ziet wegvallen. Ze vond het moeilijk om de eerste stap te zetten, maar was daarna heel opgelucht dat ze de drempel over wonnen had. Of de zorgverleenster die snel na elkaar enkele sterfgevallen meemaakte en zich daar verantwoordelijk voor voelde. Bij een hulpverlener zou ze zich niet gemeld hebben. Via de computer kon ze wel haar gevoelens uiten. Goed checken wat iemand bedoelt Een verschil is ook dat de klant bij online hulpverlening automatisch de regie houdt op het contact en er de verantwoordelijkheid voor draagt. Hij beslist of en wanneer hij chat of een bericht stuurt en waar over. Zelfs wel of niet bekend maken wie je bent, is iets waarover de klant beslist. Om je aan te melden bij Hulp Online Noord zijn voornaam, postcode en adres voldoende. Pas als het contact uitmondt in een langdurig traject, verdwijnt de mogelijkheid om anoniem te blijven. Online hulpverlening is volgens Marieke heel leuk maar ook een grote uitdaging. Je moet steeds goed checken of je begrijpt wat mensen bedoelen. Als je tegenover iemand zit, zie je aan zijn gezicht wel of je hem begrijpt. Dat mis je hier. Via Hulp Online Noord kunnen mensen niet alleen vragen stellen en chatten, maar ook informatie opzoeken in de online bibliotheek en trainingen volgen. Marieke: Bijvoorbeeld om voor zichzelf op te leren komen of beter met geld om te gaan. En ik geef ook weleens huiswerk op. Dat werkt goed: mensen antwoorden dan dat zaken duidelijker geworden zijn, alleen door erover te schrijven. Nuttige aanvulling Alle hulpverleners van de MJD zijn of worden getraind in online hulpverlening. Wij kunnen dan mensen die met een vaste hulpverlener willen chatten, doorsturen naar de teams in de wijken. En daar kunnen ze de online hulpverlening een plaats geven in hun reguliere contacten. Persoonlijke contacten zullen voor de MJD altijd heel belangrijk blijven. Maar de online hulpverlening is er een nuttige aanvulling op en bereikt een doelgroep die op andere wijze hulp zoekt.

9 Buurtwelzijn / Stips De uitgangspunten van WMO/ Welzijn Nieuwe Stijl vormen steeds meer een blauwdruk voor ons werk in de wijken. Dat geldt voor de professionals, maar in de slipstream ook voor vrijwilligers. Vanuit de acht bakens Welzijn Nieuwe Stijl streven we naar een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Het is niet langer u vraagt en wij draaien. We werken vanuit de eigen kracht van burgers, die door gerichte activering meer gebruik maken van de eigen sociale omgeving. De regie terug naar de burger is een jaar van stevige stappen! De samenwerking binnen Buurtwelzijn MJD, Stiel en Humanitas heeft verder gestalte gekregen én is uitgebreid. Het aantal Stadjers dat zich vrijwillig en actief inzet in de wijken is toegenomen. De Stips zijn meer en meer het centrale loket in de wijk waar bewoners terecht kunnen met vragen en ideeën. In alle wijken zijn vrijwillige wijkvacaturebanken opgezet, er hebben

10 Wijktafels (waarderend onderzoek) plaatsgevonden om gezamenlijk Buurtwelzijn te evalueren en er zijn door, voor en met wijkbewoners talloze activiteiten georganiseerd die hebben bijgedragen aan ontmoeting, activering en leefbaarheid in de wijken. Hoe dit in de praktijk werkt, is prachtig te zien in de november 2012 verschenen film over Buurtwelzijn Groningen: Burgerkracht optimaal benut. Veertien projecten worden in de film belicht, waarin stuk voor stuk de kracht van de burgers naar vormen komt, van jong tot oud: Film Buurtwelzijn Groningen. Stip: 35 procent meer contacten Het aantal burgers dat bij een Stip aanklopte met een vraag om informatie of hulp is ten opzichte van 2011 met 38 procent gestegen tot De toename is te verklaren door betere toeleiding van burgers naar de Stips en uitbreiding van het aantal Stips in 2012, zoals Stip Beijum. Ook de informatievoorziening vanuit de Stips is verbeterd, vooral dankzij de lancering van een eigen website Op de website ondermeer een actueel overzicht van activiteiten in de wijken. Team VCT Eind 2012 hebben MJD en Stiel, beide zeer actief met en voor vrijwilligers, de handen ineen geslagen. Het resultaat is het Vrijwilligers Coördinatie Team (VCT). Dit team coördineert alle zaken rondom vrijwillige inzet, participatiebanen en vacatures voor vrij willigers. Ze bieden niet alleen een uitgebreid aanbod van vrijwilligerswerk, maar brengen ook vraag en aanbod, bijvoorbeeld tussen bedrijven en vrijwilligers, samen. MJD en Stiel hebben samen ongeveer vierhonderd vrijwilligers, die structureel één of meer dagdelen per week actief zijn. Ook wordt nauw samengewerkt met de dienst Sozawe, waar Team VCT (v.l.n.r.): Marja Wolthuizen, Antoine van Duyn, Michel Keyzer het gaat om participatiebanen. Dit biedt een unieke mogelijkheid voor mensen om met behoud van uitkering maximaal 2 jaar werkervaring op te doen. Ondersteuning professional / vrijwilliger De druk op het werk van de vrijwilligers is toegenomen, mede ingegeven door het huidige economisch tij. Veel vragen zijn complexer van aard. Juist ook de vrijwilliger moet goed zijn toegerust op zijn taak en zich gesteund en begeleid weten door de professional. We zetten sterk in op goede opleiding en training voor vrijwilligers.

11 2 Het kloppende hart van de sociaal maatschappelijke dienstverlening In 2012 deden burgers een beroep op de maatschappelijk werkers. De inzet van de professionals is er in toenemende mate op gericht om het antwoord op de hulpvraag zo veel mogelijk te vinden bij de cliënt en zijn sociale netwerk zelf (Welzijn Nieuwe Stijl). Dit vraagt ook vanuit de professional extra tijd en energie om de cliënt en/of zijn netwerk te begeleiden bij het zelf en samen zoeken naar een oplossing. De werkwijze werpt zijn vruchten af in de praktijk. Niet zelden met als resultaat dat verwijzing naar complexere en veelal duurdere hulpverlening wordt voorkomen. De inzet en communicatie is erop gericht deze werkwijze ook scherper onder de aandacht te brengen bij onze netwerkpartners. De combinatie van Welzijn Nieuwe Stijl en de kanteling in het werk van de professional heeft in 2012 ook een mooi persoonlijk resultaat opgeleverd. Maatschappelijk werker Glimina Chakor ontving tijdens het landelijke Welzijnsdebat de publieksprijs Sociaal Werker van het jaar (zie interview). Groepsactiviteiten In 2012 vonden 216 groepsactiviteiten plaats. Voorbeelden zijn de Glanstraining voor 55-plussers, gespreksgroep voor vrouwen na geweldservaring, assertiviteitstrainingen en de jonge moedergroepen. Meerwaarde hiervan is dat deelnemers onderling ervaringen uitwisselen en contacten opdoen. Niet zelden nemen de deelnemers zelf het initiatief tot het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. We werken nauw samen met netwerkpartners zoals Humanitas en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

12 I N T E R V I E W Gewoon dóen Ze is iemand die vanuit passie haar vak beoefent en de bewoners van haar wijk zoveel mogelijk hun eigen kracht laat ontdekken, benutten en vergroten. En dat is nog maar één van de lovende zinnen in het rapport dat de jury voor de Sociaal Werker van 2012 schreef over Glimina Chakor. Buurtmaatschappelijk werker Glimina was één van de drie genomineerden voor de prijs en winnaar van de publieksprijs. Ik trap niet zo snel op de rem als iemand met een idee komt, en kijk vooral naar wat wél kan. Gewoon dóen, zeg ik al heel snel. Ik denk dat ik mijn uitverkiezing vooral daaraan te danken heb. Op de goede weg Glimina ervaart haar nominatie en prijs als erkenning. Zowel voor het vak maatschappelijk werker als voor mezelf. Maatschappelijk werkers zijn vaak erg bescheiden terwijl ze heel belangrijk werk doen: helpen levens veranderen. Mooi dat daar waardering voor komt. En voor mezelf is het een bevestiging dat ik wel wat kan, op de goede weg ben. Het is ook een aansporing om door te gaan. Ik heb daarom met het geld van de prijs een studie opgepakt om te kunnen doorstromen naar een coördinerende functie. G e p a s s i o n e e r d i n a c t i e v o o r d e b e w o n e r s v a n h a a r w i j k Landelijke erkenning voor het werk van Glimina Chakor Betrokkenheid overbrengen In beeld komen als sociaal werker van het jaar betekent ook gevraagd worden door politiek, onderwijs, gemeente, vakbond, enz.-- om je verhaal te doen. Glimina: Ik houd het dan zo concreet mogelijk en vertel vooral over mijn praktijk. Het is mooi om bij studenten de betrokkenheid bij het werk en bij de mensen over te brengen, en met beleidsmedewerkers te praten over waar we tegenaan lopen: bureau cratie, langs elkaar heen werken. Achter de voordeur Eropaf stappen is het motto van de buurtmaatschappelijk werker. Wij wachten niet tot iemand met een hulpvraag bij ons komt, maar stappen naar mensen toe als we signalen krijgen, bijvoorbeeld dat iemand anders zich zorgen maakt. En dan is het de uitdaging om achter de voordeur te komen. Belangrijk is dat je mensen op de juiste manier benadert en motiveert. Klik hier voor een filmpje over het werk van Glimina. Nauwe samenwerking Glimina werkte een aantal jaren in de wijk Paddepoel en maakte onlangs de overstap naar de Indische Buurt en De Hoogte, waar ze deel uitmaakt van het sociale team dat daar gestart is. We werken met mensen van verschillende organisaties heel nauw samen om de wijk te bedienen. Het grote voordeel daarvan is dat je niet hoeft door te verwijzen, maar iedereen in het team hebt, ook bijvoorbeeld hulpverleners van Lentis of NOVO en iemand van de dienst Sozawe. Je leert veel van elkaar en de werkwijze levert soms spannende discussies op, over vragen als: Waarom doe jij het zo? Wij zijn een heel andere aanpak gewend.

13 Expertmeeting Meldcode Kindermishandeling, Huiselijk geweld. Vlnr: Alice Vellinga, Anja Aaldering, Martin Sitalsing Huiselijk geweld MJD-medewerkers zijn betrokken geweest bij 189 huiselijk geweldszaken in de stad Groningen. In 36 gevallen betrof het een huisverbodzaak. In 2011 is de MJD samen met ketenpartner AFPN gestart met het geven van training/ groepshulpverlening aan de slachtoffers. In 2012 hebben 44 slachtoffers van huiselijk geweld aan deze training deelgenomen. De training is erop gericht het patroon van het geweld te herkennen en handvatten te bieden om deze cirkel te doorbreken. Zorgmijders Een klein percentage van de burgers weigert hulp, terwijl deze door de omgeving wel als nodig wordt ervaren. Buurtmaatschappelijk werkers hebben in casussen van deze zorgmijders voor hun rekening genomen, waarvan 63 via de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz). Ze gaan op huisbezoek en zoeken deze burgers letterlijk op. Ten opzichte van 2011 is dit een sterke toename (83). Bureau Woonkans In weerwil van onder meer de slechtere economische omstandigheden neemt de aard van de problemen en daarmee de druk op een deel van de burgers toe. Met als consequentie een toename van het aantal uitgezette huishoudens en intensievere contacten met zittende huurders. De inzet van Bureau Woonkans is er onder meer op gericht om nauw samen te werken met ketenpartners. Maatschappelijke Psychiatrie De afdeling Maatschappelijke Psychiatrie (MP) biedt binnen de MJD een combinatie van psychiatrische hulp en maatschappelijke ondersteuning. Die combinatie is vrij uniek binnen het aanbod van hulpverlening in Groningen. De meeste cliënten die een beroep doen op de dienstverlening kampen met meervoudige en complexe problematiek: naast de psychische problemen spelen er ook problemen op andere leefgebieden. Met de cliënt wordt na de intake een behandelplan en traject opgesteld. Het unieke van MP is dat indien nodig vanuit de maatschappelijke ondersteuning ook hulp kan worden gegeven op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsreïntegratie, opvoedingondersteuning of schuldenproblematiek. In 2012 volgden totaal 212 cliënten een behandeling bij MP. Van dat aantal zijn 141 trajecten gestart in 2012 en liepen 71 door vanuit In totaal werden in trajecten afgesloten. Bijzonder voor 2012 was de invoering van de eigen bijdrage van 200 euro. Voor veel cliënten bleek dit een hoge drempel om aan te kloppen voor hulp. De MJD heeft hierop geanticipeerd door van een speciaal fonds voor deze cliënten geld vrij te maken, waarmee de kosten voor eigen bijdrage konden worden betaald. Op deze manier bleef hulpverlening mogelijk. In de stad nemen we deel aan het project Eerder af op meldingen bij incidenten van huiselijk geweld. In dergelijke situaties bleek de ernst van de signalen wel bekend bij de politie, maar niet bij de hulpverlening. Doel van het project is intensievere samenwerking en overleg, met als directe inzet een efficiëntere wijze van aanmelding voor hulpverlening. De werkwijze resulteerde in een toename van het aantal hulpverleningstrajecten. De keerzijde is dat afstemmingsoverleg en de werkwijze zeer arbeidsintensief zijn. Migrantenprostitutie/ Mensenhandel 2012 was onder meer belangrijk omdat de gemeente Groningen haar steun uitsprak voor deze kwetsbare groep in de samenleving en geld beschikbaar stelde voor het voortzetten van de steun van vrouwen in de prostitutie dan wel slachtoffers van mensenhandel. Het is een veelal moeilijk bereikbare en kwetsbare groep. In 83 situaties verleende de vertrouwenspersoon migrantenprostitutie hulpverlening, zoals bij de aanvraag van een uitkering of woonurgentie. De MJD nam de financiering van de zorgcoördinator grotendeels voor haar rekening, omdat wij de verbinding met de hulpverlening cruciaal vinden.

14 Gezinshulpverlening Over 2012 is in totaal aan 178 gezinnen een intensieve vorm van ambulante gezinshulpverlening geboden. Bij het merendeel ging het om geïndiceerde zorg op basis van een indicatie vanuit de AWBZ of Jeugdzorg. Vanuit de WMO werden 60 gezinshulpverleningstrajecten gestart. Dit betrof 35 multiprobleemgezinnen vanuit Basiszorg in de Buurt, dertien trajecten gezinscoaching MPG (inclusief De Ploeg) en twaalf casussen gezinscoaching aan Antilliaanse gezinnen. Binnen de gezinshulpverlening is veel aandacht voor opleiding en accreditatie. Alle gezinshulpverleners/ gezinscoaches zijn Triple P geaccrediteerd. Onze ambulante hulpverleners zetten steeds vaker de Triple P methodiek in. Dit geldt voor zowel de ouders van kinderen tot twaalf jaar als voor ouders van pubers. Hierdoor krijgen ouders diverse opvoedmogelijkheden aangereikt om zo een positief contact met de kinderen te bevorderen, gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te hanteren. Ook wordt er verbinding gezocht met de werkwijze binnen de Centra voor Jeugd en Gezin. Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Over 2012 is de samenwerking met de Centra voor Jeugd en Gezin verder geïntensiveerd. Inmiddels zijn er acht centra in de stad en één in Eemsmond (CJG Noord-Groningen). De samenwerking is erop gericht om het aanbod voor de doelgroep, te weten ouders en jongeren tot 23 jaar, zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en waar relevant te integreren. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de Jonge Moedergroep in stadsdeel Zuid. Ook is er frequent overleg tussen de jeugdhulpverleners van de MJD en de overige hulpverleners van het CJG. Zo heeft de helft van de jeugdhulpverleners regelmatig (wekelijks of maandelijks) contact met het CJG in de betreffende wijk. In Zuid houdt de jeugdhulpverlener spreekuur in het CJG. Waar gewenst trekken CJG en MJD gezamenlijk op, zoals bij het doorbraakproject in Vinkhuizen. Jeugdhulpverlening nam hieraan deel om zo de verbinding met de scholen vorm te geven. Over het algemeen wordt het contact over en weer als laagdrempelig ervaren. De lijnen zijn kort, informatieuitwisseling verloopt soepel. Op de foto deelnemers aan de Jonge Moedergroep. Klik hier voor een publicatie over de Jonge Moeders in het Dagblad van het Noorden.

15 3 De kleurrijke en diverse Groningse samenleving Er is aandacht voor stedelijke thema s zoals homoseksualiteit, mannenactiviteiten en specifieke gezondheidsproblemen van burgers met een nietwesterse achtergrond. Tevens wordt stevig ingezet op integrale samenwerking, bijvoorbeeld met de CJG s en het Alfa-College. Onze medewerkers spelen een belangrijke rol in het bereiken van bewoners met een niet-westerse achtergrond en weten deze burgers onder meer te betrekken bij (vrijwilligers-) activiteiten in de wijk. De begeleiding en ondersteuning aan verschillende vrouwengroepen is hier een voorbeeld van. Veel vrouwen zijn door hun deelname aan deze groepen actief geworden in de wijken waar ze wonen en actief gebleven nadat ze uitgestroomd waren uit de vrouwengroep. Totaal waren er in 2012 rond dit thema 652 consulten adviesvragen. Evenals in voorgaande jaren waren de hoogst scorende thema s intregratie, arbeid en dagbesteding, financiën, activiteitenaanbod culturele minderheden en ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van projecten op het gebied van diversiteit. Succesvol in 2012 was de jaarlijks terugkerende Dag van de Dialoog (8 november 2012). Vertegenwoordigers van tal van organisaties en burgers uit zowel de stad als de provincie gingen met elkaar in gesprek. In Groningen namen verspreid over de stad aan 34 tafels 326 burgers deel aan dit initiatief, met een brede vertegenwoordiging uit alle lagen en culturen van de bevolking. Antillianen Specifieke doelgroepen in de samenleving verdienen onverminderd onze aandacht, zoals Antillianen. De hulp aan de Antilliaanse gemeenschap is intensief. Taalproblemen, beperkt opleidingsniveau en cultuurverschillen spelen hierbij een belangrijke rol. Veelal zijn het problemen van diverse aard. Nog meer is de inzet erop gericht om samen met ketenpartners te zoeken naar goede samenwerking, vooral geïnitieerd door de gezinscoach. De hulp aan de Antilliaanse gemeenschap staat om financiële redenen onder druk, met als risico dat opgezette initiatieven dreigen te worden stopgezet. Zo is in 2012 een deel van de reguliere bekostiging (specifiek veiligheidsmiddelen) van het project stopgezet. Hierdoor ontstaat een verhoogd risico op cumulatie van de problemen op de diverse leef gebieden. Activeringsproject Somaliërs Het Activeringsproject Groningse Somaliërs (AGS) leidt Groningse Somalische mannen toe naar dagbesteding, opleiding en werk, zorgt dat ze goed in Ook jeugd nam deel aan de Dag van de dialoog beeld zijn en blijven, en voorziet ze van de juiste hulpen dienstverlening en zorg. Problemen die actieve deelname aan de maatschappij belemmeren, moeten daardoor teruggedrongen worden. De MJD voert het project uit in nauwe samenwerking met de Stichting Somaliërs Groningen (SSG), Lentis, Sozawe, WerkPro, Stichting Huis en Toevluchtsoord, politie, woningcorporaties, VNN en andere ketenpartners. De overlast in de publieke ruimte is afgenomen door goede samenwerking binnen het zorgoverleg en door de presentiebenadering van de toeleiders en de Stichting Somaliërs Groningen (SSG). De samenwerking binnen het zorgoverleg, waarvan inmiddels ook Lentis deel uit maakt, verloopt goed. In 2012 is vanuit het provinciale netwerk PolRad een aanvraag gedaan voor een Europese subsidie voor POLRAD de kracht van lokale rolmodellen waarin het project AGS is opgenomen. De subsidie is toegekend, wat betekent dat we in 2013 verder kunnen met de doorontwikkeling en uitrol van het project (ook regionaal en landelijk). Dit project loopt door tot eind 2014.

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk JAARVERSLAG 2006 SAMEN STERK 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b Cuijk Postbus 71 5430 AB Cuijk Telefoon

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Tugba, 12 jaar Nieuw Portfolio Hans Karstel: De veranderingen brengen nieuwe kansen met zich mee. het portret van Esmiralda Meertens in gesprek met Hoefsloot &

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie Meedoen doet ertoe Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie 10 redenen om voor sociaal werkers te kiezen www.sociaalwerkers.nl 2 Meedoen doet ertoe Participatie

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare. Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers

Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare. Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare Een handreiking over jeugdparticipatie voor

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven

Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 00 Marian van der Klein Rob Lammerts Jessica van den Toorn Juli 00 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen

versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen 1 Thuisadministratie versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen 2 Voorwoord Preventieve werking & laagdrempeligheid 5 Klanten Het kan iedereen gebeuren: stapels ongeopende

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie