Diversiteit en Discriminatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diversiteit en Discriminatie"

Transcriptie

1 Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie Hoe omgaan met discriminatie in de dienstenchequesector? Thomas Aelbrecht

2

3 Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie 3 Table of Contents Inleiding... 5 Algemeen... 6 Wat is discriminatie?... 6 Is discriminatie wettelijk verboden?... 6 Vormen van discriminatie... 7 Kan je ook positief discrimineren?... 8 Voorwaarden... 8 Géén automatische voorrang... 9 Waar kan je terecht voor meer informatie, advies en bijstand?... 9 Discriminatie in de dienstenchequesector Wat leren we uit onderzoek? Discriminatie door gebruikers volgens erkende ondernemingen (ondernemingsenquête) Discriminatie door gebruikers volgens gebruikers (gebruikersenquête) Profiel van de dienstenchequewerknemer Vacatures en discriminatie Leeftijd Taal Geslacht Geloof of levensbeschouwing Woonplaats en gerechtelijk verleden Genetische en fysieke eigenschappen Hoe omgaan met discriminatie in de dienstenchequesector? Valkuilen Stappenplan voor een duurzaam diversiteitsbeleid Succesfactoren voor een geslaagd beleid Diversteit in een dienstencheque-onderneming Waarom? Loopbaan- en diversiteitsplannen Waarom? Welke plannen bestaan er? Overtuigd? Jobkanaal Wat is jobkanaal? Tour & Taxis Havenlaan 86 C bus Brussel Tel

4 Hoe werkt het? Interesse? Diversiteitsconsulenten van de vakbonden Hoezo? Wat doen ze? Waar kan ik ze terugvinden? VORM DC De diversiteitsjungle Hou ons in het oog Ondersteuning?... 28

5 Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie 5 Inleiding De sector van de dienstencheques is, om het simplistisch in 1 woord uit te drukken, heterogeen. De sector bestaat namelijk uit een heel divers publiek van werkgevers (erkende bedrijven), werknemers en gebruikers. Deze diversiteit aan actoren heeft zo zijn voor- en nadelen voor elke sector. Hoewel zo n verscheidenheid voor heel wat verrijking zorgt, werkt het evenzeer enkele nefaste vooroordelen en mogelijks discriminatoire praktijken in de hand, ook in de dienstenchequesector. Onder meer op vraag van het sectoraal vormingsfonds voegde IDEA consult een onderzoek naar discriminatie van dienstenchequewerknemers toe aan hun jaarlijkse doorlichting van het stelsel van de dienstencheques 1. Discriminatie bestaat in vele vormen en uit zich op verschillende manieren. De vragen die het sectoraal vormingsfonds zich stelde zijn de volgende: 1) Is er sprake van discriminatie in de dienstenchequesector? 2) Worden ondernemingen, en in extenso de dienstenchequewerknemers, geconfronteerd met discriminatie door gebruikers? 3) Welke doelgroepen worden gediscrimineerd én op welke manier? Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek en de eigen ervaringen uit de sector werd beslist om onze bedrijven te sensibiliseren en tegelijkertijd te ondersteunen in het voeren van een specifiek beleid naar klanten rond gelijke kansen, racismebestrijding en diversiteit. Deze gids beoogt een leidraad te zijn voor alle dienstenchequebedrijven die geconfronteerd worden met discriminerend gedrag van de particuliere gebruikers. Aan de hand van tips en tricks en best practices wensen we hun te ondersteunen in het dichten van deze valkuil in plaats van erom heen te wandelen. 1 Zie Idea consult, Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurt- en baandiensten 2010 Tour & Taxis Havenlaan 86 C bus Brussel Tel

6 Algemeen Wat is discriminatie? Discriminatie betekent letterlijk het maken van onderscheid. Het maken van onderscheid wordt pas problematisch als het gaat over onrechtmatig onderscheid. Discriminatie kan men dus best beschouwen als "het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen". Om na te gaan of iets discriminatoir is volstaat het om de vraag te stellen of gelijke gevallen ook gelijk behandeld worden. Is discriminatie wettelijk verboden? Discriminatie is bij wet verboden en is in sommige gevallen strafbaar. Iemand discrimineren is iemand schade toebrengen. Een rechter kan een discriminerende persoon of zijn/haar werkgever veroordelen tot het vergoeden van het slachtoffer voor de geleden schade. Opgelet, als er sprake is van (racistisch) opzet, dan is ook strafvervolging mogelijk. Het speelt geen rol of de discriminatie al dan niet opzettelijk gebeurde. In de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 die werd afgesloten door de interprofessionele sociale partners staat namelijk het volgende: Ongelijke behandeling vindt niet altijd volledig bewust plaats. Het kan gaan om ingeslopen gewoonten of achterhaalde functie-eisen. Daarom is er een bewuste inzet van de ondernemingen nodig. In België bestaat er op federaal niveau de antiracismewet, de wet op de gelijkheid van vrouwen en mannen en de antidiscriminatiewet. Ook de deelstaten hebben antidiscriminatie-decreten uitgevaardigd. Deze wetten verbieden discriminatie op grond van volgende beschermde criteria: zogenaamd ras, huidskleur, nationale of etnische herkomst, afkomst (o.m. Joods of niet-joods), nationaliteit, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke of syndicale overtuiging, geloof of levensbeschouwing, taal, gezondheidstoestand, handicap, lichamelijke of genetische kenmerken en sociale afkomst. De bescherming tegen discriminatie geldt in 2 richtingen. Het criterium leeftijd beschermt zowel oudere als jongere werknemers, de nationale herkomst beschermt zowel allochtonen als autochtonen, enz. Dit is een verschil met het diversiteitsbeleid dat vooral gericht is op het wegwerken van de achterstand van sommige bevolkingsgroepen op de arbeidsmarkt (zie verder positieve actie ).

7 Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie 7 Vormen van discriminatie Naast een verschil in behandeling, verbiedt de wet ook neutrale maatregelen die vooral werknemers met een beschermd persoonskenmerk schade toebrengen, discriminatoire pesterijen en het opdracht geven tot discriminatie. Bovendien moet de werkgever op vraag van een (kandidaat-)werknemer met een arbeidshandicap in redelijke aanpassingen voorzien. Directe discriminatie Er is sprake van directe discriminatie wanneer iemand op basis van een beschermd criterium een minder gunstige behandeling krijgt dan iemand anders in een vergelijkbare situatie en hiervoor geen rechtvaardiging bestaat. Voorbeeld van directe discriminatie: Een dienstenchequebedrijf weigert een man aan te nemen omwille van zijn geslacht. Een rechtstreeks onderscheid op grond van geslacht, zgn. raciale kenmerken, geloof of levensbeschouwing, leeftijd en seksuele geaardheid kan men doorgaans niet rechtvaardigen. Indirecte discriminatie Indirecte discriminatie is wat moeilijker, je kunt namelijk ook benadeeld worden door schijnbaar neutrale maatregelen zoals reglementen of een bepaalde bedrijfscultuur. Voorbeeld van indirecte discriminatie: Een dienstenchequebedrijf stelt in haar vacaturebericht dat de moedertaal van de sollicitant Nederlands moet zijn. Een onrechtstreeks onderscheid is discriminatoir als er evenwaardige oplossingen bestaan die een veel minder schadelijke weerslag hebben op werknemers met een beschermd persoonskenmerk. Weigeren van redelijke aanpassingen (arbeidshandicap) Een werkgever die niet ingaat op het verzoek om redelijke aanpassingen van een (kandidaat)-werknemer met een arbeidshandicap, begaat een discriminatie. De aanpassingen kunnen o.m. bestaan uit wijzigingen in het takenpakket, het uurrooster, ter beschikking stelling van hulpmiddelen, enz. Voorbeeld van redelijke aanpassing: Een poetshulp met aanhoudende, ernstige rugproblemen krijgt werk waarbij hij/zij zich minder hoeft te bukken. De beoordeling van de redelijkheid van de aanpassing gebeurt aan de hand van de organisatorische en financiële kost, het bestaan van compenserende maatregelen en tegemoetkomingen, maar ook de investering over de tijd zal meespelen. Tour & Taxis Havenlaan 86 C bus Brussel Tel

8 Opdracht geven tot discriminatie Zowel het dienstenchequebedrijf dat een discriminatie uitvoert, als de klant die daar opdracht toe gegeven heeft kunnen beiden aansprakelijk gesteld worden. Dit geldt in principe ook als er een hiërarchische relatie bestaat tussen diegene die opdracht geeft tot discriminatie en de uitvoerder ervan. Voorbeeld van opdracht geven: Een klant vraagt om geen huishoudhulp ouder dan 35 jaar door te sturen. De zaakvoerder van het dienstenchequebedrijf vraagt aan zijn medewerkers om rekening te houden met deze leeftijdsgrens. Kan je ook positief discrimineren? Het is mogelijk om zogenaamd positief te discrimineren, dit noemen we de positieve acties. Die acties bestaan uit specifieke maatregelen om de nadelen die verband houden met één van de beschermde criteria - zoals geslacht of leeftijd - te voorkomen of te compenseren, met het oog op het waarborgen van een volledige gelijkheid. Uiteraard zijn aan deze positieve acties voorwaarden verbonden. Voorwaarden Een maatregel van positieve actie kan slechts worden uitgevoerd mits naleving van de volgende voorwaarden: 1. er moet een kennelijke ongelijkheid zijn; 2. het verdwijnen van deze ongelijkheid moet worden aangewezen als een te bevorderen doelstelling; 3. de positieve actie moet van tijdelijke aard zijn en verdwijnen zodra de beoogde doelstelling is bereikt; 4. de maatregel mag andermans rechten niet onnodig beperken. Is aan één van deze voorwaarden niet voldaan, is er geen sprake van toegelaten positieve actie maar van verboden discriminatie!

9 Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie 9 Géén automatische voorrang Een voorrangsregeling mag nooit automatisch en onvoorwaardelijk zijn en moet steeds een objectieve beoordeling en een gesprek met evenwaardige kandidaten inhouden die toelaat een zicht te krijgen op de persoonlijkheid van alle kandidaten. Een aanwervingpolitiek die automatisch voorrang geeft aan vrouwen zou discriminatoir zijn. Positieve actie hoeft zich overigens niet te beperken tot het domein van aanwerving en bevordering, maar kan gaan over om het even welke voorrangsregel met betrekking tot de arbeidsverhoudingen (bvb. specifieke opleidingen, begeleiding, ). Noot! Het K.B. dat de positieve acties moet oplijsten is nog in de maak. In afwachting hiervan beveelt het CGKR* aan om de vacature voor iedereen open te stellen en enkel bij gelijke geschiktheid voorrang te geven aan kandidaten uit een door de overheid bepaalde kansengroep (50+, allochtoon, arbeidshandicap, ). *Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Waar kan je terecht voor meer informatie, advies en bijstand? Interfederaal Gelijkekansencentrum Advies en bijstand i.v.m. discriminatie (algemeen) website: of mail: adres: Koningsstraat 138, 1000 Brussel, tel.0800/12800, fax 02/ Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen (IGVM) Advies en bijstand m.b.t. gelijkheid van mannen en vrouwen, discrimatie o.b.v. geslacht website: of mail: adres: Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel, tel. 02/ , fax 02/ Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) Vaststellingen van feiten van arbeidsgerelateerde discriminatie, toezicht sociale wetten. website: of mail: adres: Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel, tel. 02/ , fax 02/ Departement Werk en Sociale Economie, Inspectie Werk en Sociale Economie Vaststellingen van feiten van arbeidsgerelateerde discriminatie (Vlaamse bevoegdheid) website: of mail: adres:koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel, tel. 02/ , fax 02/ Tour & Taxis Havenlaan 86 C bus Brussel Tel

10 Discriminatie in de dienstenchequesector Wat leren we uit onderzoek? Vanaf het jaar 2005 wordt aangaande het stelsel van de dienstencheques door de minister bevoegd voor de Werkgelegenheid een jaarlijks evaluatieverslag opgemaakt. Naast aandacht voor de globale bruto en netto kostprijs, het werkgelegenheidseffect en de toepasselijke loons- en arbeidsvoorwaarden van de maatregel werd er in de meest recente studie 2 ook een onderzoek naar discriminatie in de sector toegevoegd. Dit gebeurde door middel van een ondernemingsenquête (bevraging van de erkende bedrijven) en een gebruikersenquête (bevraging van de particuliere gebruikers). Let wel, elke onderzoeksmethode kent zijn methodologische beperkingen en tekortkomingen. Enquêtes geven een eerder kwantitatief overzicht en kunnen, omwille van het onderzoeksopzet, niet nagaan waarom men gaat discrimineren. Met andere woorden, er is geen mogelijkheid tot het uitdiepen van individuele gedachten en motieven van de respondenten. Desalniettemin verkrijgen we door middel van deze bevragingen een beter beeld van discriminatie in de sector. Discriminatie door gebruikers volgens erkende ondernemingen (ondernemingsenquête) Onderzoek toont aan dat ondernemingen vaak geconfronteerd worden met discriminatie (vanuit de particuliere gebruiker) gericht naar oudere, mannelijke of allochtone werknemers. Over het algemeen waren vooral allochtonen het mikpunt van discriminatie, gevolgd door mannen en oudere werknemers. Er zijn echter belangrijke verschillen tussen de regio s op te merken. Over het algemeen wordt er het meest gediscrimineerd in Brussel in vergelijking met de andere 2 regio s. In Wallonië ligt de discriminatie naar mannen hoger terwijl in Vlaanderen de discriminatie tegen allochtonen het meest frequent voorkomt. Ook naargelang het type ondernemingen zijn er opmerkelijke (significante) verschillen op te merken. We krijgen dezelfde volgorde naargelang de geviseerde doelgroep (allochtonen, mannen, ouderen) over alle types bedrijven heen maar merken vooral een verschil in frequentie op. Zo ondervinden gemeenten, ocmw s, pwa s en natuurlijke personen het minst discriminatie vanuit hun gebruikers. Invoegondernemingen ervaren het vaakst discriminatie ten aanzien van hun werknemers. Discriminatie naar ouderen toe is het hoogste bij private ondernemingen en invoegbedrijven gevolgd door de PWA s. Ook naar mannen toe zijn het vaak de private ondernemingen en invoegbedrijven die geconfronteerd worden met discriminatie. Discriminatie jegens allochtonen komt het meeste voor bij invoegbedrijven, gevolgd door ondernemingen die opereren onder de naam van een interimbedrijf, vzw s en private ondernemingen. 2 Zie Idea consult, Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurt- en baandiensten 2010

11 Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie 11 Discriminatie door gebruikers volgens gebruikers (gebruikersenquête) De gebruikersenquête afgenomen bij de particuliere gebruikers van het dienstenchequesysteem moeten we met de nodige voorzichtigheid interpreteren aangezien het hier gaat over zelfrapportering. Gebruikers konden aangeven wat ze dachten over verschillende doelgroepen van werknemers, onafhankelijk of dit betrekking had op hun persoonlijke, individuele situatie. Over het algemeen geven gebruikers aan dat ze het meeste problemen zien met mannelijke werknemers, gevolgd door allochtone werknemers en oudere werknemers. Ook hier tekent zich een ander patroon af naargelang de landsregio s. Brusselse gebruikers hebben amper problemen met allochtonen, veel minder dan Waalse of Vlaamse gebruikers maar staan dan wel weer negatief ten opzichte van oudere werknemers. Vlaamse gebruikers zien allochtonen en mannen als het meest problematisch maar hebben amper problemen met ouderen. Waalse gebruikers zien erg op tegen mannelijke werknemers. Allochtonen komen op de tweede plaats, gevolgd door ouderen. Over het algemeen blijkt wel dat allochtonen als minder problematisch werden aangegeven dan door de ondernemingen werd aangegeven. Als we de leeftijd van de gebruiker in acht nemen blijkt dat er een stijging van terughoudendheid ten opzichte van de drie groepen bestaat naarmate men ouder wordt. Met andere woorden, hoe ouder de gebruiker hoe hoger de gerapporteerde problemen. Profiel van de dienstenchequewerknemer Dienstenchequebedrijven werken over het algemeen met een zeer diverse pool van werknemers. Het typische profiel van de dienstenchequewerknemer is dan ook zeer uiteenlopend. Het betreft hier voornamelijk laaggeschoolde vrouwen tussen de 30 en 50 jaar. 3 op 4 werknemers in de sector zijn van Belgische nationaliteit. Dit wil uiteraard niet zeggen dat er geen hooggeschoolden, jongeren, mannen, ouderen of allochtonen zijn tewerkgesteld in de sector. Zoals we hiervoor in dit rapport hebben gelezen zijn het vooral deze drie laatsgenoemde groepen die vaak het mikpunt zijn van discriminatie. Onderzoek leert ons dat ook de dienstenchequesector niet gespaard blijft van discriminatoire praktijken. Discriminatie, en in het bijzonder indirecte discriminatie, is echter niet altijd eenvoudig te herkennen. Zowel de particuliere gebruiker als de dienstencheque-ondernemingen zelf kunnen zich (ongewild) schuldig maken aan discriminatie. Hieronder bespreken we enkele concrete valkuilen m.b.t. tot het thema discriminatie en reiken we enkele mogelijke oplossingen aan. Beginnen doen we bij het begin, namelijk de aanwerving van nieuw personeel en meer in bijzonder de plaatsing van een vacature. Dit doen we door op basis van de beschermde criteria (zie hierboven onder het luikje algemeen ) enkele voorbeelden te geven van wat al dan niet toegelaten is. Nadien keren we de rollen om en richten we onze aandacht naar de particuliere gebruiker die, al dan niet bewust, vraagt aan de onderneming om te discrimineren. Hoe gaat een onderneming hier het best mee om? Hoe kunnen problematische situaties het best vermeden worden? Welke Tour & Taxis Havenlaan 86 C bus Brussel Tel

12 beleidsopties kan een onderneming toepassen om een specifiek beleid te voeren naar klanten rond gelijke kansen, racismebestrijding en diversiteit? Vacatures en discriminatie Nieuw personeel vinden is geen sinecure voor een dienstencheque-onderneming. Het plaatsen van vacatures is dan ook voor velen een quasi dagelijkse bezigheid. Nochtans schuilen er enkele discriminatoire adders onder het gras die vaak niet zichtbaar zijn voor het ongetrainde oog. Waarop moet je letten bij het plaatsen van een vacature? Hieronder gaan we telkens uit van realistische voorbeeldsituaties (vaak gebaseerd op werkelijke ervaring) aan de hand van de beschermde criteria. We gaan telkens verklaren waarom bepaalde zaken problematisch (kunnen) zijn en geven de lezer telkens enkele tips hoe we discriminatoire zaken kunnen vermijden bij het redigeren van een vacaturemelding. Leeftijd Gezocht! Huishoudhulp te Bornem, maximum leeftijd 50 jaar, voor onmiddellijke indiensttreding, geen ervaring vereist! Gezocht! Poetshulp te Baardegem, voor aanwerving in kader van tewerkstellingsmaatregel voor 50+ Leeftijd is een beschermd criterium volgens de wet. Dit houdt in dat een discriminatie op basis van leeftijd uit den boze is en dus niet kan gerechtvaardigd worden door juridisch aanvaardbare redenen. Het linkse voorbeeld, waarbij gevraagd wordt naar een huishoudhulp van maximum 50 jaar is bijgevolg discriminerend. Dit zou ook het geval zijn als er bijvoorbeeld een leeftijd van minimum 25 jaar gevraagd worden. Er is namelijk geen enkele (juridische) reden om dit als selectiecriterium te gebruiken. Het rechtse voorbeeld is een dubbeltje op z n kant. Het betreft hier een zogenaamde positieve actie. Die acties bestaan uit specifieke maatregelen om de nadelen die verband houden met één van de beschermde criteria - zoals leeftijd - te voorkomen of te compenseren, met het oog op het waarborgen van een volledige gelijkheid. Zolang het K.B. (zie hierboven) niet opgesteld is beveelt het CGKR 3 aan om de vacature voor iedereen open te stellen en pas bij gelijke geschiktheid van kandidaten voorrang te geven aan de kandidaten die van een bepaalde tewerkstellingsmaatregel kunnen genieten. 3 Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding

13 Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie 13 Taal Wij werven aan: Flexibele huishoudhulp in regio Gent, geen ervaring vereist, kennis van de Nederlandse taal (schriftelijk en mondeling) is vereist. Wij werven aan: Poetshulp voor regio Aalst, we werken met uitsluitend Nederlandstalige klanten, moedertaal Nederlands vereist, goede verloning + maaltijdcheques. Dringend Gezocht! Tweetalige huishoudhulp (NL/FR), uitstekende verloning, voor onmiddellijke indiensttreding, geen ervaring vereist! Plaats van tewerkstelling: regio Brussel Voor de uitoefening van verschillende jobs in allerhande sectoren is een bepaalde taalkennis noodzakelijk. In de dienstenchequesector is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat de dienstenchequewerknemer kan communiceren met zowel de erkende onderneming als met de particuliere gebruiker. Ook naar veiligheid toe is een degelijke talenkennis onontbeerlijk. Het vereiste taalniveau moet altijd in verhouding staan met de uit te oefenen functie. Dit is een algemene stelregel die men in het achterhoofd moet houden bij het opstellen van vacatures. Als werkgever mag je een bepaald niveau van kennis van het Nederlands (of Frans) vragen zolang dit objectief en gerechtvaardigd is. In bovenstaande voorbeelden is vooral het uiterst rechtse (regio Aalst) problematisch. Hier stelt de werkgever de vereiste dat de kandidaat-sollicitant als moedertaal Nederlands moet hebben. Hoewel het logisch zou zijn dat een zekere kennis van het Nederlands nodig is, aangezien men uitsluitend met Nederlandstalige klanten werkt, is het niet te rechtvaardigen dat dit de moedertaal van de sollicitant moet zijn. Je sluit namelijk onmiddellijk een grote groep allochtonen uit die misschien wel de Nederlandse taal voldoende machtig zijn maar daarom niet het Nederlands als moedertaal hebben. Door dit als vereiste te stellen gaat de werkgever hier (al dan niet bewust) indirect discrimineren. In het linkse voorbeeld (regio Gent) is de vereiste talenkennis objectief en redelijk te rechtvaardigen. Een vlotte communicatie tussen poetshulp en particulier is namelijk noodzakelijk in kader van de uitoefening van de functie als dienstenchequewerknemer. Ook in het andere voorbeeld (regio Brussel) is de gevraagde talenkennis gerechtvaardigd en objectief. Brussel is namelijk tweetalig gebied en tijdens de uitoefening van de functie is het aannemelijk dat er contact zal zijn met Franstalige en/of Nederlandstalige klanten. Tour & Taxis Havenlaan 86 C bus Brussel Tel

14 Geslacht Wanted! Flexibele poetsvrouw te Meeuwen- Gruitrode voor onmiddellijke indiensttreding, min. 20u per week! Voor aanwerving gezocht: 1 huishoudhulp (M/V), zonder hoofddoek, voor de regio Brussel. Goede verloning, flexibele uren voor optimale combinatie werk en gezin! Dringend! Huishoudhulp (M/V) voor onmiddellijke indiensttreding, geen ervaring vereist! Regio Gent, verloning volgens barema s, mogelijkheid tot volgen van opleiding. Zoals we uit het typische profiel van de dienstenchequewerknemer kunnen afleiden bestaat de dienstenchequesector hoofdzakelijk uit vrouwen. Evenwel werken er ook mannen in de sector hoewel ze sterk in de minderheid zijn. Schoonmaken wordt, ondanks het hardnekkige -ondertussen voorbijgestreefde- rollenpatroon, nogal eens gezien als een typische vrouwenfunctie. Dit vertaalt zich ook vaak naar vacatures en de bewoordingen die we gebruiken zoals we duidelijk kunnen zien in het linkse voorbeeld. De werkgever is in feite op zoek naar een huishoudhulp, ongeacht of het nu een man of een vrouw is, maar maakt (uit gewoonte) gebruik van de term poetsvrouw. Mannen worden in dit voorbeeld aldus gediscrimineerd. Een vacature moet altijd neutraal opgesteld worden wat het geslacht betreft. Voor bepaalde functies kan het wel maar dan moet het noodzakelijk en objectief te rechtvaardigen zijn. Een voorbeeld waar het wel kan: reclame voor anti-rimpelcrème specifiek voor mannen. Hier mag de vacature wel vragen naar mannelijke kandidaten. Schoonmaken in het algemeen en schoonmaken bij particulieren in het bijzonder kan men echter noch objectief noch neutraal linken aan een geslacht. Daarom kan men best spreken van een huishoudhulp of poetshulp. Idealiter zet men er ook nog eens (M/V) achter om de neutraliteit te benadrukken. In het rechtse voorbeeld gebruikt de werkgever de juiste termen maar weigert deze kandidaten met hoofddoek. Kandidaat-sollicitanten weigeren omwille van een hoofddoek is naast een discriminatie op basis religie zelfs een indirecte discriminatie op basis van geslacht, nationale of etnische herkomst (of eventueel gezondheid bij kankerpatiënten). Het onderste voorbeeld is het zogenaamde type-voorbeeld. Deze vacature staat open voor iedereen op een neutrale, objectieve manier zonder gewag te maken van gendervereisten.

15 Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie 15 Geloof of levensbeschouwing Onmiddellijke indiensttreding: 2 poetshulpen te regio Antwerpen, goede verloning, maaltijdcheques, liefst geen moslim-kandidaten omwille van de ramadan. Voor aanwerving gezocht: 1 huishoudhulp (M/V), zonder hoofddoek, voor de regio Brussel. Goede verloning, flexibele uren voor optimale combinatie werk en gezin! In onze multiculturele samenleving is het politiek debat rond (de impact van) geloof en/of levensbeschouwing nog steeds een heet hangijzer. Ook naar vacatures toe is het aangewezen om hier rekening mee te houden. Bovenstaande voorbeelden zijn, zoals velen onmiddellijk zullen opgemerkt hebben, uiteraard fout. De vraag hier is eerder waarom is het fout? Het rechtse voorbeeld zijn we al eerder tegengekomen onder het criterium geslacht. De hoofddoek is echter niet enkel geslachtsgebonden, het is bovenal geloofsgebonden. De hoofddoek moet worden beschouwd als een veruiterlijking van het geloof, en discriminatie op basis van geloof is bij wet verboden. Het al dan niet dragen van zo n hoofddoek heeft dan ook niets te maken met de goede uitoefening van de functies als dienstenchequewerknemer. Uiteraard kunnen er wel afspraken gemaakt worden qua veiligheid en hygiëne. Gebruikers van dienstencheques durven nogal eens te vragen naar een poetshulp zonder hoofddoek of (het vermijden) van een bepaalde afkomst. Later in deze gids, onder de noemer hoe omgaan met discriminatie in de dienstenchequesector, gaan we hier dieper op in en geven we de lezer enkele waardevolle tips om hierop gepast te reageren. In het linkse voorbeeld wenst de werkgever geen moslims aan te trekken omwille van het verhoogde absenteïsme en het lagere rendement gedurende de ramadan. Ondanks het feit dat de werkgever wel bepaalde productiviteitseisen kan opleggen aan zijn personeel is het hier niet geoorloofd om moslims te weigeren omwille van religieuze aangelegenheden. Dit is een (in)direct onderscheid op grond van geloof dat niet kan gerechtvaardigd worden. Uiteraard kunnen er wel afspraken gelden in het kader van veiligheid. Hetzelfde gaat uiteraard op voor andere religies en hun bijhorende feestdagen en andere aangelegenheden. Er bestaat eveneens geen wettelijke verplichting voor de werkgever om redelijke aanpassingen te doen op grond van religie, zoals het voorzien van een bidruimte. Bidden kan in principe enkel tijdens de (onbetaalde) pauzes of na afstemming met de werkgever. Het is aan de werkgever om een efficiënte en haalbare regeling tot stand te brengen met betrekking tot verlofdagen tijdens religieuze aangelegenheden. Duidelijke afspraken en een goede planning waarbij het personeel inspraak heeft kan hier al veel toekomstige problemen en misverstanden vermijden. Zoek dus een goed evenwicht tussen de verzuchtingen van uw personeel en de basisdienstverlening van uw onderneming. Tour & Taxis Havenlaan 86 C bus Brussel Tel

16 Woonplaats en gerechtelijk verleden Dringend gezocht: 2 poetshulpen voor tewerkstelling te Etterbeek, liefst geen kandidaten uit de Matongéwijk, goede verloning, extralegale voordelen, vlottende uren. Werk voor iedereen! Gezocht! 1 huishoudhulp (M/V) te Leuven, tewerkstelling binnen de ring rond Leuven, veel voordelen, goede verloning, geen ex-gedetineerden! De criteria woonplaats en gerechtelijk verleden zijn geen beschermde criteria volgens de antidiscriminatiewetgeving. Nochtans kan ook hier gediscrimineerd worden zoals duidelijk blijkt uit bovenstaande voorbeelden. Het linkse voorbeeld vraagt kandidaten voor een tewerkstelling te Etterbeek. De Matongéwijk, bekend voor zijn vele Afrikaanse en in het bijzonder Congolese inwoners wordt echter geweigerd. Op deze manier discrimineert men minstens op een indirecte manier, zodat een rechtvaardiging nodig is. Er wonen veel Afrikanen in deze wijk die verhoudingsgewijs meer nadeel ondervinden van deze (op het eerste zicht neutrale) maatregel. De uitsluiting van de Matongéwijk is dus niet objectief te rechtvaardigen. Het criterium woonplaats, hoewel geen beschermd criterium, kan dus wel een discriminatoire impact hebben als dit in realiteit voornamelijk personen van een bepaalde nationale of etnische herkomst, vermogen, sociale afkomst, treft. Het gerechtelijk verleden is evenmin beschermd door de antidiscriminatiewetten, zodat een exgedetineerde die benadeeld werd geen beroep kan doen op de bijzondere beschermingsmaatregelen uit de antidiscriminatiewetgeving (bvb. verschuiving van bewijslast, forfait schadevergoeding, bijstand overheidsinstellingen, ). Bij duidelijke willekeur kan de exgedetineerde echter via een (pro deo)-advocaat eventueel zelf gerechtelijke stappen ondernemen op basis van de gewone aansprakelijkheidsregels. Een werkgever kan immers maar voor een beperkt aantal functies een bewijs van goed gedrag en zeden vragen. Een rechter kan een schadevergoeding toekennen als de uitsluiting op grond van het gerechtelijk verleden van de sollicitant niet gebeurd zou zijn door een normaal zorgvuldige werkgever die in dezelfde omstandigheden geplaatst is.

17 Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie 17 Genetische en fysieke eigenschappen Gezocht! Huishoudhulp (m/v) te Sint-Martens- Latem, goed voorkomen vereist: geen piercings of tatoeages! Goede verloning, extra maaltijdcheques Dringend! Poetshulp te Sint-Pieters-Woluwe, verzorgd voorkomen, kandidaten met afwijkend uiterlijk komen niet in aanmerking. (vb. wijnvlek, corpulent) De antiracisme- en /of antidiscriminatiewetten beschermen ook lichamelijke en genetische eigenschappen. Het linkse voorbeeld vraagt specifiek geen kandidaten met piercings of tatoeages, vermoedelijk omdat de tewerkstelling in een welgestelde buurt is. Hoewel fysieke kenmerken beschermd worden door de anti-discriminatiewetgeving betreft het hier geen discriminatie. Piercings en tatoeages zijn namelijk niet lichaamseigen en dus vrije keuzes van de desbetreffende persoon en vallen hierdoor niet onder een beschermd criterium. Dit betekent uiteraard niet dat men kandidaten steeds kan uitsluiten omwille van tatoeages, piercings, haardracht, (zie: gerechtelijk verleden ). In het rechtse voorbeeld discrimineert men rechtstreeks op bepaalde lichamelijke (corpulentie) of genetische (wijnvlek) eigenschappen. Aangezien deze eigenschappen beschermd zijn door de wetgever moet men dit criterium objectief kunnen rechtvaardigen. Voor de wijnvlek lijkt er geen rechtvaardiging mogelijk. Bij corpulentie is het belangrijk eraan te herinneren dat de werkgever geen geneeskundige risicoselectie mag doorvoeren (bvb. corpulente personen hebben een groter risico op gezondheidsproblemen). Het is de arbeidsgeneesheer die een kandidaat al dan niet arbeidsgeschikt verklaart. Wanneer men rekening wil houden met de fysieke verschijning van een potentiële kandidaat moet men dus telkens nagaan of de verschijningsvorm al dan niet een vrije keuze is van de kandidaat (bijvoorbeeld: verzorgd voorkomen). Hoe dan ook moet de persoonlijke levenssfeer van een kandidaat-sollicitant gerespecteerd worden (cao nr. 38, privacywetgeving). Dit houdt in dat men bepaalde privézaken niet mag laten meespelen bij het al dan niet aannemen van een persoon zolang deze niet relevant zijn voor de aard en uitoefening van een bepaalde functie. Tour & Taxis Havenlaan 86 C bus Brussel Tel

18 Hoe omgaan met discriminatie in de dienstenchequesector? Doorheen dit rapport werd een antwoord gegeven op de vragen die we ons hebben gesteld in de inleiding. Discrimatie komt wel degelijk voor in alle sectoren en aldus ook in de dienstenchequesector. Wat de dienstenchequesector betreft blijken er 3 doelgroepen te zijn die de meeste hinder zullen ondervinden van discriminatie. Deze discriminatie richt zich vooral naar mannen, allochtonen en ouderen. Een andere vraag die we ons in deze context moeten stellen is de volgende: Hoe kan een dienstenchequeonderneming zich beleidsmatig wapenen tegen discriminatie? De oplossing ligt in het uitwerken van een duurzaam (personeels)beleid met de nodige aandacht voor diversiteit en (het anticiperen op en tegengaan van) discriminatie. In wat volgt overlopen we de verschillende stappen om te komen tot een postief, actiegericht beleid. Vooraleer we deze stappen toelichten moeten we ons bewust zijn van de mogelijke valkuilen. Op deze manier kunnen anticiperen op mogelijke obstakels in het creëren van dergelijk diversiteitsbeleid. Valkuilen Er zijn 2 grote gaten in de weg naar een goed (diversiteits)beleid. Enerzijds vraagt een degelijk beleid voortdurende aandacht en anderzijds speelt de veranderingsbereidheid binnen elke organisatie een zeer belangrijke rol. Permanent aandachtspunt Het tegengaan van discriminatie en het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid in een onderneming is per definitie een langzaam proces. Het creëren van zo n open beleid zorgt er voor dat de onderliggende waarden en normen naar boven komen en bespreekbaar worden. De sleutel tot succes ligt in het levendig houden van deze besprekingen en het permanent oog hebben voor diversiteit. Hou dus een open geest en zie het als een investering op lange termijn. Veranderingsbereidheid De mate waarin een onderneming openstaat voor verandering wordt bepaald door de heersende bedrijfscultuur. De ene organisatie is de andere niet en waarden en normen kennen zeer grote verschillen tussen personen en bedrijven onderling. Het overschatten van de veranderingsbereidheid van en binnen een organisatie kan vooral bij de opstart problemen veroorzaken. Diversiteit gaat namelijk altijd over hoe men omgaat met verschillen en hoe deze verschillen geapprecieerd worden. Denk aan de vele verschillen in visie, opvattingen, methoden en gedrag, de stijl van werken, de omgang met gebruikers en de algemene attitude t.o.v. het werk. Een succesvol diversiteitsbeleid is gestoeld op een positieve bedrijfscultuur, gedragen door alle personeelsleden, waarin men openstaat voor verandering en geen angst heeft van nieuwe (en andere) zaken en/of personen. Het is dus belangrijk om steeds te starten vanuit de heersende waarden en normen binnen een bedrijf wil men realistische en effectieve maatregelen realiseren die aansluiten bij wat de medewerkers ervaren.

19 Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie 19 Stappenplan voor een duurzaam diversiteitsbeleid Een diversiteitsbeleid hanteren als dienstencheque-onderneming is een essentieel onderdeel van duurzaam (en maatschappelijk verantwoord) ondernemen. Bovendien is het een belangrijke factor voor toekomstig succes. Maar hoe begint men eraan? Met de voornoemde valkuilen in het achterhoofd komen we tot een eenvoudig stappenplan. Allereerst moet er gewerkt worden aan een visie rond diversiteit. Die visie moet dan weer vertaald worden naar een concreet en duidelijk beleid. En dat duurzaam beleid geeft aanleiding tot acties binnen en rond de onderneming. Stap 1: Ontwikkel een visie rond diversiteit De allereerste stap is het uitwerken van een visie. De belangrijkste vraag die een onderneming zich hierbij moet stellen is de volgende: Waar willen we met deze onderneming naartoe?. Dit kan zich vertalen in verschillende vragen zoals: Wat is ons toekomstbeeld? Wat zijn onze lange termijn ambities? Wat willen we bereiken? Wat is ons gemeenschappelijk beeld van een gewenste en haalbaar geachte toekomstige situatie en van het veranderingstraject dat nodig is om daar te komen? Hoe begin je er concreet aan? Formuleer duidelijke redenen waarom de organisatie een diversiteitsbeleid zou moeten opstarten en zoek naar voordelen op korte en lange termijn. Zoek voorbeelden binnen de sector (van bv. gelijkaardige bedrijven) waar dezelfde voordelen werden gerealiseerd dankzij een diversiteitsbeleid. Leg een eigen lijst aan van voorbeelden en argumenten die gehanteerd kunnen worden binnen de organisatie (bv. Hoe reageer je als onderneming op een discriminatoire vraag). Koppel het diversiteitsbeleid rechtstreeks aan de doelstellingen van de organisatie. Schenk aandacht aan het diverser worden van gebruikers van dienstencheques en speel hier op in. Denk op voorhand na (anticipeer) over hoe de onderneming omgaat met zaken zoals geloofsovertuiging (hoofddoek, ramadam, weigeren om bij een man thuis te gaan), verlofregeling (religieuze feestdagen, langere of andere vakantieperiodes) en mogelijke reacties van gebruikers en werknemers (werkweigering, discriminatoire vragen). Eens de visie duidelijk werd opgesteld moet deze gecommuniceerd worden naar het personeel én naar de gebruikers. Een visie hanteren zonder hierover te communiceren heeft absoluut geen zin. Zowel voor het personeel als voor de gebruikers moet het zeer duidelijk zijn wat de visie is en waarom deze wordt toegepast. Dit kan bijvoorbeeld bij een intakegesprek (bij nieuwe klant of Tour & Taxis Havenlaan 86 C bus Brussel Tel

20 nieuwe werknemer) of door middel van weerkerende communicatie. Ook het visualiseren van diversiteit (bv. in folders/affiches) geeft een duidelijk signaal. Stap 2: Vertaal deze visie naar een concreet beleid Na het ontwikkelen van de visie volgt de vertaling ervan naar een concreet beleid. Een beleid bestaat voornamelijk uit procedures en reglementen. De vraag is dus welke concrete procedures en reglementen, volgend uit de visie, die een bedrijf zal hanteren. Procedures: Welke procedures men ook hanteert als bedrijf, ze moeten voldoende duidelijk zijn zodat elke werknemer er zich consequent kan naar gedragen. Enkele voorbeelden van mogelijke procedures: Welke werkwijze hanteert men bij het voorstellen van de dienstencheque-werknemer aan de gebruiker? Welke procedure moet er worden gevolgd wanneer een gebruiker duidelijk laat merken dat hij/zij geen allochtone/mannelijke/oudere dienstencheque-werknemer wenst? Wat is het alternatief? Wat doet men als een gebruiker, zelfs na een kennismaking, toch de dienstenchequewerknemer weigert? Hoe reageert de onderneming hierop? Welke stappen worden gezet als er sprake is van racisme of discriminatie vanuit een gebruiker? Welke procedure moet de dienstencheque-werknemer volgen indien hij/zij klacht wenst neer te leggen wegens discriminatie of racisme vanwege een gebruiker? Arbeidsreglement: Binnen het arbeidsreglement kan men eveneens een non-discriminatieclausule opnemen. Zo n clausule kan zich beperken tot een kort en krachtig statement of kan in een meer uitgebreide vorm ook gekoppeld worden aan eventuele sancties en andere procedures. Voor elke wijziging van het arbeidsreglement moet het personeel en/of de afgevaardigden betrokken worden. Bijvoorbeeld: Alle personeelsleden (m/v) dienen elkaar en anderen in principe steeds gelijk en met het nodige respect te behandelen, ongeacht hun geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst. Alle medewerkers (m/v) waken erover dat zij geen gelijkaardige of uiteenlopende handelingen stellen, uitlatingen of grappen maken of verspreiden (hetzij mondeling, schriftelijk, per of op andere wijze), waarbij -mogelijk onbedoeld- een persoon of een groep personen omwille van een van de boven vermelde persoonskenmerken systematisch geviseerd worden.

CLIËNT OF KONING? Hoe omgaan met discriminerend gedrag van cliënten? Een kijk op beleid

CLIËNT OF KONING? Hoe omgaan met discriminerend gedrag van cliënten? Een kijk op beleid 1 CLIËNT OF KONING? Hoe omgaan met discriminerend gedrag van cliënten? Een kijk op beleid 2 Situering Cliënten die hulpverleners discrimineren omwille van hun uiterlijk, geslacht of enig ander verschil.

Nadere informatie

Discriminatie op de werkvloer

Discriminatie op de werkvloer Discriminatie op de werkvloer Discriminatie op de werkvloer inhoud VOORWOORD 7 DEEL 1: Wat is discriminatie? 8 1. Wanneer spreken we over discriminatie? 9 1.1. Wat is het verschil tussen stereotypen,

Nadere informatie

voor werving & selectie

voor werving & selectie Met uitneembaar overzicht van ALLE religieuze feestdagen TIPS voor werving & selectie Goed werk heeft geen kleur DIVERSITEIT inhoudsopgave 1. Kiezen voor diversiteit 4 2. REKRUTEREN 2.1 Hoe stel ik mijn

Nadere informatie

Diversiteitsbeleid, Doen!

Diversiteitsbeleid, Doen! Diversiteitsbeleid, Doen! I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 1 1.1. Wat vindt u in de brochure 1 2. Diversiteit, wat is het en waarom zouden we? 2 2.1. Wat is het? 2 2.2. Wat zijn de resultaten na

Nadere informatie

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E 44 - THEMA Gezocht : Juridische aspecten (m/v) van werving en selectie 53 - TOEGELICHT Aanwerven en afwerven van personeel 56 - DE KRITISCHE KIJK

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie

Versterking door verschillen

Versterking door verschillen Versterking door verschillen Een syndicaal actiepunt in bedrijven Versterking door verschillen Een syndicaal actiepunt in bedrijven 4 ACLVB Versterking door verschillen Een syndicaal actiepunt in bedrijven

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Raad R/2718 17 april 2014

Raad R/2718 17 april 2014 Raad R/2718 17 april 2014 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 25 april 2014 Ontwerpadvies Discriminatie werkt niet! Advies over het tegengaan van discriminatie bij de arbeid Dit is een ontwerpadvies

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING of de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens BAPN Belgisch Netwerk Armoedebestrijding v.z.w. Vooruitgangstraat 333/6-1030 Brussel - België

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Projectcoördinatie Prevent An Rommel Marthe Verjans Jenna Gailly Partners

Nadere informatie

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSB AANP KKEN

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSB AANP KKEN LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSB I AANP KKEN PSYCHOSOCIALE RISICO'S.be LEEftIjdSbEwuSt PERSOnEELSbELEId AAnPAkkEn met nuttige aanbevelingen voor de uitvoering van de Cao nr.104 betreffende een werkgelegenheidsplan

Nadere informatie

Allochtoon talent aan het werk

Allochtoon talent aan het werk Allochtoon talent aan het werk Gwen VANDEVENNE Dr. Steven LENAERS Allochtoon talent aan het werk Kansen van hooggeschoolde allochtonen bij arbeidsmarktintrede ONDERWIJS EN INTEGRATIE 1 Met dank aan de

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie