Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008"

Transcriptie

1 Sint-Niklaas, december 2008 Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008 Vervolg op de Lokale vertaling van de federale beleidsnota drugs (december 2003) Synthesenota Overzicht van de beschikbare gegevens en bestaande initiatieven Contactpersoon: Ann Opgenhaffen, dienst preventie, 03 /

2 1. Inleiding p3 2. Cijfermateriaal p 4 Verzamelen cijfermateriaal (VAD) Schatting van het aantal druggebruikers (extrapolatie) 3. Drugoverleg in Sint-Niklaas p6 4. Preventie p7 Inleiding Bestaande preventie-initiatieven in SN Preventiepakketten naar het onderwijs LIFT MEGA LEEFSLEUTELS ROOKVRIJE KLASSEN TIME-OUT KICK IT DRUGBELEID OP SCHOOL Opvoedingsondersteuning STOP STRAATHOEKWERK Sensibiliseringsacties 5. Hulpverlening p12 Inleiding Bestaande initiatieven rond hulpverlening in SN MSOC DELTA Andere diensten 6. Politie en handhaving p16 7. Justitie 2

3 1. Algemene inleiding Alcohol en andere drugs zijn ruim aanwezig in onze samenleving. Met alcohol en andere drugs bedoelen we alcohol, tabak, psychoactieve medicatie, illegale drugs. Het onderscheid tussen legale en illegale drugs is in de eerste plaats een juridisch onderscheid, dat niets zegt over het gezondheidsrisico van deze middelen. Vanuit een gezondheidsperspectief zijn al deze middelen 'drugs' en houden ze in meerdere of mindere mate risico's in voor de gezondheid en het welzijn van de gebruiker en zijn omgeving. Het is belangrijk om als stad te werken aan een lokaal alcohol- en drugbeleid*. Dit maakt een globale aanpak van de alcohol- en drugthematiek in Sint-Niklaas mogelijk. Met een lokaal alcohol- en drugbeleid willen we: preventief optreden: we willen problemen voorkomen; hulp bieden bij problemen als gevolg van gebruik; adequaat optreden als er grenzen worden overschreden. Een globale aanpak van de alcohol- en drugthematiek situeert zich bijgevolg op vier niveaus die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: een welzijnsbevorderend beleid op het vlak van tewerkstelling, onderwijs, huisvesting; een preventiebeleid dat gedragen wordt door alle maatschappelijke sectoren; een hulpverleningsbeleid met een gedifferentieerd en goed bereikbaar hulpverleningsaanbod; een repressief beleid dat instaat voor controle, wetshandhaving, vervolging en bestraffing. De stad is reeds jaren actief op vlak van drugpreventie in samenwerking met diverse andere partners. Meestal gaat het om werk dat achter de schermen gebeurt en niet steeds zichtbaar is voor de buitenwereld. Veel preventiewerk is ook gericht naar een welzijnsbevorderend beleid en wordt daarom niet steeds erkend als volwaardig preventiewerk. Ook de politie zorgt reeds jaren voor de aanpak van drugspecifieke problemen. In dit document schetsen we een overzicht van alle gegevens en initiatieven die er momenteel bestaan op vlak van alcohol- en drugpreventie in Sint-Niklaas. Met dit document willen we tevens een aanzet geven naar de toekomst. We willen een lokaal alcohol- en drugbeleid uittekenen waar iedereen achter kan staan. Het kan als een vervolg beschouwd worden op een eerste document dat reeds in december 2003 werd opgemaakt, met name de lokale vertaling van de federale drugnota. Want we zijn er nog niet. Een drugbeleid is immers een werk van lange adem. * Opm: alcohol is een legale drug en zit sowieso onder de noemer drugbeleid. Gezien het echter een maatschappelijk aanvaarde drug is, wordt dit soms nog apart vermeld. 3

4 2. Cijfermateriaal Verzamelen cijfermateriaal Wanneer men de hogervermelde definitie leest over alcohol en andere drugs, kan men er uit afleiden dat cijfermateriaal of gegevens rond alcohol- en druggebruik bij mensen niet evident te verzamelen zijn; evenals gegevens rond mensen met een alcohol- of drugproblematiek. Er bestaan wel studies die door de VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen) worden gepubliceerd rond alcohol- en druggebruik. Aan de hand hiervan kunnen we met de nodige voorzichtigheid via extrapolatie ook een beeld schetsen van het lokaal gebruik. We beschikken over gegevens uit het jaarrapport van het MSOC-project en de straathoekwerker drugs. Daarnaast beschikken we ook over cijfers van de politie, die ons eveneens een bepaald aspect tonen van druggebruik. Gegevens over de opnames binnen de hulpverleningssettings hebben we nog niet kunnen bekomen. Tevens hebben we gegevens verzameld over het bereik van jongeren en ouders via de diverse preventieprojecten. Schatting van het aantal alcohol- en druggebruikers (extrapolatie van nationale gegevens naar de demografische gegevens in Sint-Niklaas) Er zijn op 1 januari burgers in Sint-Niklaas ingeschreven. Hiervan zijn er jongeren tussen 12 en 18 jaar. In het schooljaar lopen scholieren school in het secundair onderwijs, hiervan komt bijna 60% van buiten Sint-Niklaas. Alcohol Uit nationaal onderzoek blijkt dat 70% van de jongeren tussen 12 en 18 jaar alcohol drinkt (dit betekent alcoholgebruik op een schaal gaande van eenmalig gebruik tot regelmatig gebruik tot problematisch gebruik, m.a.w. niet iedereen die alcohol nuttigt, drinkt op een problematische manier). Er loopt momenteel een ECAT-onderzoek (rond alcohol) in Sint-Niklaas, maar de cijfers zijn nog niet beschikbaar. Wanneer we met de nodige omzichtigheid- een extrapolatie van de nationale cijfers maken naar Sint-Niklaas, waarbij we ervan uit gaan dat de bevolking van Sint-Niklaas niet anders is dan de gemiddelde bevolking, dan zouden ongeveer Sint-Niklase jongeren tussen 12 en 18 jaar alcohol drinken. Dit betekent eveneens dat jongeren, die in de secundaire scholen van Sint-Niklaas schoollopen, alcohol drinken. Uit nationaal onderzoek blijkt eveneens dat 5% van de Belgen probleemdrinkers zijn. De grootste groep probleemdrinkers situeert zich tussen de 45 en 54 jaar. Wanneer we weer een extrapolatie maken naar Sint-Niklaas, zien we dat Sint-Niklasenaars probleemdrinkers zijn. 4

5 Illegale drugs Gebruik Uit nationaal onderzoek blijkt dat 13% van de Belgen in hun leven ooit cannabis (gaande van eenmalig/ regelmatig tot problematisch) gebruikte. 3% gebruikte de afgelopen maand cannabis. 1,7% van alle Belgen gebruikte XTC en/of speed/amfetamines. Meer mannen dan vrouwen gebruiken illegale drugs. Wanneer we ook hier een extrapolatie maken zien we dat in Sint-Niklaas burgers ooit cannabis (gaande van eenmalig/regelmatig tot problematisch) gebruikten. Uit onderzoek bij de Vlaamse leerlingen uit weten we dat 8,5% van de jongeren uit het secundair onderwijs tijdens het voorbije jaar cannabis gebruikte, dubbel zoveel jongens (11,6%) dan meisjes (5,4%). Het cannabisgebruik neemt toe met de leeftijd: 2% van de jarigen gebruikte cannabis het voorbije jaar; voor de jarigen was dit 9,5% en voor de jarigen 21,7%. 2,7% van de jongeren gebruikte het voorbije jaar minstens één keer per week cannabis, 5,8% deed dit minder vaak. 0,3% gebruikte het voorbije jaar regelmatig XTC, 0,2% amfetamines. De cijfers tonen aan dat veel jongeren die illegale drugs gebruiken, slechts af en toe gebruiken. Vaak gaat het om experimenteren. Extrapolatie met de nodige omzichtigheid: 890 scholieren uit het secundair onderwijs in Sint-Niklaas gebruikte ooit cannabis. Problematische gebruikers Het taboe op problemen met illegale drugs is nog groter dan het taboe op alcoholproblemen. Illegaal druggebruik speelt zich vooral verborgen af, waardoor het aantal mensen dat hulp zoekt nog beperkter is dan bij alcohol. Daarom zijn onderstaande cijfers schattingen. In de Europese Unie wordt het aantal problematische gebruikers (gedefinieerd als injecteerders van drugs of langdurig gebruik van heroïne, cocaïne of speed - het gaat vooral om heroïnegebruikers) zeer verschillend ingeschat, van land tot land. De schattingen lopen uiteen van 2 tot 8 personen per inwoners van 15 tot 64 jaar. Tabak 28% van de Belgen rookt; 24 % rookt dagelijks. Maw extrapolatie: mensen in Sint-Niklaas roken. 26% van de jongeren tussen 15 en 24 jaar rookt. 11% van de jarigen rookt dagelijks. 5

6 3. Drugoverleg in Sint-Niklaas Een lokaal alcohol- en drugbeleid is een zaak van iedereen. Het is dus belangrijk om alle vormen van overleg binnen de verschillende sectoren (onderwijs, vrijetijd, horeca, ) te stimuleren; alsook tussen de verschillende betrokken partners: hulpverlening, preventie, parket, politie, stedelijk beleid, bevolking, gebruikers. Van in het begin van de jaren 80 is er een drugoverleg actief in Sint-Niklaas. Tot 1993 was er het Stedelijk Overleg Drugs. Sinds 93 is dit de Werkgroep Drugpreventie bestaande uit: Dienst preventie, Delta-preventie (afdeling GGZ Waas en Dender), CM-infocentrum voor de gezondheid, CLB Waas en Dender (vrij onderwijs), CLB Waasland (gemeenschapsonderwijs), JAC Waasland, LOGO Waasland. Sinds kort zit er ook een vertegenwoordiging in van de politie via de leefbaarheidsambtenaar (Zie ook ECAT-project),. Begin 2000 werd er eveneens een Werkgroep Drughulpverlening in het leven geroepen vanuit Delta met als partners onder meer de diensten geestelijke gezondheidszorg, de psychiatrische ziekenhuizen, het ziekenhuis Maria Middelares, het OCMW, CAW, CLB, en de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Dendermonde. Deze werkgroep is momenteel niet meer actief. Een inventaris van alle diensten die betrokken zijn bij de drugproblematiek werd opgemaakt in december 2003 naar aanleiding van de federale drugnota (zie document: lokale vertaling van de federale beleidsnota drugs, december 2003). Sinds 1993 is er i.s.m. de werkgroep drugpreventie ook een scholenoverleg waarop de drugthematiek wordt besproken. Vele scholen hebben een eigen drugbeleid op school. Diverse partners zoals politie en justitie werden hierbij in het verleden betrokken. Sinds 2007 wordt het scholenoverleg overgenomen binnen het flankerend onderwijs. Vanuit de leefbaarheidsambtenaar wordt het HORECA-overleg in het stadscentrum nieuw leven ingeblazen. Ook werd een intensief overleg met de dancinguitbater(s) geïnstalleerd o.l.v. de politie. 6

7 4. Preventie Inleiding Het doel van preventie is problemen als gevolg van middelengebruik te voorkomen. Dit houdt in dat individu én samenleving leren omgaan met alcohol en andere drugs. Hieronder verstaan we onder meer dat mensen op een verantwoordelijke manier omgaan met middelen (van niet-gebruik tot schadebeperkend), maar ook dat het thema bespreekbaar is, dat mensen genuanceerd denken over middelengebruik en dat ze op een doordachte en verantwoordelijke manier met middelengebruik in hun omgeving en in de samenleving kunnen omgaan. Deze algemene doelstelling kan, afhankelijk van de situatie (Milieu), de persoonlijkheidskenmerken (Mens) en de drug (Middel), als volgt worden gedifferentieerd: 1) Niet-gebruik aanmoedigen, ondersteunen en bestendigen. Alcohol- en ander druggebruik mag nooit vanzelfsprekend zijn. Niet-gebruik is altijd de veiligste en meest gezonde keuze. In bepaalde situaties (bijvoorbeeld het verkeer) en voor bepaalde personen (bijvoorbeeld zwangere vrouwen, jonge kinderen, psychisch en sociaal kwetsbare mensen) is het zelfs de enige veilige optie. 2) Experimenteergedrag uitstellen. Onderzoek toont aan dat hoe jonger men met alcohol en andere drugs gaat experimenteren, hoe groter de kans is op later probleemgebruik. Preventie-initiatieven voor jongeren zijn daarom gericht op het uitstellen van de beginleeftijd en dus op het bestendigen van niet-gebruik. 3) Verantwoordelijk gedrag bevorderen. Door het aanbieden van correcte informatie en structurele ondersteuning en door het aanleren van persoonlijke en sociale vaardigheden, zetten we mensen aan tot bewust, weloverwogen en verantwoordelijk gedrag. 4) Vroegtijdige aanpak stimuleren. Hoe sneller problemen worden opgemerkt en aangepakt (bijvoorbeeld begeleiding van experimenterende jongeren, ondersteunen van ouders), hoe groter de kans op gedragsverandering is. 5) Schade beperken. Wanneer stoppen met gebruik op een bepaald moment geen haalbare doelstelling is voor een gebruiker, is het van belang - zowel voor de gebruiker zelf als voor zijn omgeving - om in tussentijd de schade die uit dit gebruik voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken. Dit kunnen we doen door structurele interventies (bijvoorbeeld voorzien van alternatief vervoer) en door maatregelen op het niveau van persoonlijk en maatschappelijk functioneren van de gebruiker (bijvoorbeeld spuitenruil). 7

8 Bestaande preventie- initiatieven in Sint-Niklaas Vanuit de bovenvermelde visie, een visie die tevens vanuit de VAD (Vereniging voor Alcoholen Drugproblemen, een gevestigde waarde op vlak van de drugproblematiek) wordt uitgedragen, werden in Sint-Niklaas heel wat initiatieven genomen. De meeste initiatieven zijn vanuit de dienst preventie uitgegroeid tot structurele projecten i.s.m. diverse partners: Delta-preventie, afdeling GGZ Waas en Dender, Logo Waasland, de beide CLB s, JAC, CM-infocentrum voor de gezondheid, politie, de scholen,.. -> Algemene preventiepakketten naar onderwijs ter uitvoering van doelstelling Het investeren in kinderen en jongeren is belangrijk. Preventie moet op alle leeftijden en kan niet vroeg genoeg beginnen. Kinderen en jongeren persoonlijke en sociale vaardigheden bijbrengen wordt als een belangrijke versterkende factor gezien naar drugpreventie en een positieve aanpak van grensoverschrijdend gedrag bij kinderen. LIFT Lift is een preventieproject rond sociale vaardigheden voor kleuters in de derde kleuterklas. Er wordt zowel in de klas als op de speelplaats gewerkt. Het programma loopt sinds september Per klas die getraind wordt, worden er eveneens 3 ouderavonden aangeboden. Bij de opstart werden 4 scholen per jaar bediend; nu verloopt het programma intensiever; ofwel wordt het ganse schoolteam betrokken ofwel de ganse kleuterblok. Belangrijk is dat men met het programma de schoolcultuur kan beïnvloeden in functie van een positieve, oplossingsgerichte aanpak van het negatief gedrag van kleutertjes. Momenteel: 1 schooltje uit het gemeenschapsonderwijs en 1 schooltje uit basisonderwijs of vrije onderwijs. Er is eveneens een nauwe samenwerking met de CLB s van de beide netten. LEEFSLEUTELS Leefsleutels voor jongeren is een preventieproject rond sociale vaardigheden naar jarigen in de secundaire scholen. Voor jarigen is er Leefsleutels in actie. Het programma werd vanuit de stad heel intensief aangeboden in 93. Heel wat scholen hebben het programma geïmplementeerd in hun lessenpakket. Ook de ouders worden betrokken bij het programma. MEGA Mega is een preventieproject rond drugs en geweld voor leerlingen uit het 6 de jaar basisonderwijs vanuit de lokale politie. Het werd opgestart in september Aan dit project zijn eveneens 3 ouderavonden gekoppeld (1 in Sint-Niklaas, 1 in Nieuwkerken en 1 in Belsele). Bijna alle basisscholen uit Sint-Niklaas nemen deel. 8

9 ROOKVRIJE KLASSEN Vanuit LOGO wordt i.s.m. de stad gewerkt rond Rookvrije Klassen en gezonde voeding (Tutti Frutti). Rookvrije klassen werd opgestart in Deze wedstrijd loopt op Europees vlak en is bestemd voor de leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs. Er wordt eveneens een folder meegegeven aan alle ouders van de betrokken leerlingen. De wedstrijd loopt van eind oktober tot eind april. De bedoeling is dat de leerlingen gedurende een periode van 6 maanden volledig rookvrij blijven. Indien meer dan 10 % van de klasgenoten rookt, valt de klas uit de wedstrijd. Tijdens deze wedstrijd wordt er 2 maal geregistreerd wie rookvrij is en wie rookt. Deze registratie wordt, via LOGO-Waasland, doorgegeven aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie te Brussel, die de wedstrijd coördineert voor Vlaanderen. Binnen Sint-Niklaas nemen gemiddeld 8 grote scholen deel. TIME-OUT Time-out is een preventief project naar leerlingen uit het secundair onderwijs bij wie het momenteel op school moeilijk loopt. In een periode van 3 weken tracht men de negatieve spiraal te doorbreken en het geloof in de eigen mogelijkheden te herstellen. Het project loopt sinds september 2002 in nauwe samenwerking met Groep Intro, de beide scholengemeenschappen, de beide CLB s, en heel wat andere partners. Ook met de ouders zijn er informatiemomenten. KICK IT Kick It is een vorming voor experimenterende druggebruikers op school door CLB en Delta. Er is een gelijkaardig project, Hi-a-way, naar jongeren uit Syntra en het deeltijds onderwijs. Ter ondersteuning van Kick It is er een Werkgroep KICK IT, een overleg waarop de drugproblematiek binnen de scholen nauw besproken wordt. Drugbeleid op school De meeste scholen hebben een eigen DRUGBELEID OP SCHOOL ontwikkeld in samenwerking met het CLB en Delta. Zo n drugbeleid op school steunt op 3 pijlers: a) regelgeving (wat kan en niet kan op school), b) begeleiding en c) educatie en structurele maatregelen. Scholen kunnen steeds beroep doen op Delta en het CLB voor de coaching van een alcohol- en drugbeleid. Ook werd er in het verleden (op een scholenoverleg) tussen de politie en de secundaire scholen een protocol afgesloten waarbij elke school beroep kan doen op een contactpersoon binnen de politie om specifieke problemen i.v.m. drugs te bespreken. Delta-preventie richt zich tot sleutelfiguren van diverse sectoren in de regio Waas en Dender. Dit zijn personen die tussen de preventiewerkers en de doelgroep staan zoals bv. leerkrachten, welzijnswerkers, jeugdhuismedewerkers, opvoeders, Delta-preventie werkt op maat en naargelang de vraag wordt coaching van een alcohol- en drugbeleid, overleg of vorming aangeboden. 9

10 -> Opvoedingsondersteuning: STOP ter uitvoering van doelstelling 3 Stop staat voor Samen sterker terug op pad. Het project richt zich naar kinderen met gedragsproblemen tussen 4 en 7 jaar en hun ouders. Het gaat over kleuters met grensoverschrijdend/risicovol gedrag. Gedurende 10 weken volgen de kinderen 1 dag in de week een sociale vaardigheidstraining en komen hun ouders samen om te praten over opvoeding. Er zijn eveneens huis- en schoolbezoeken aan gekoppeld. Het project is gegroeid vanuit de dienst preventie maar wordt nu actief gedragen vanuit het CKG. Er zijn ook heel wat andere werkingen binnen de Opvoedingswinkel vb. Pedagogisch spreekuur voor ouders, vormingsavonden naar ouders (Tieners in Huis) die gelinkt kunnen worden aan (drug)preventie. -> Straathoekwerk ter uitvoering van doelstelling De kernopdracht van het STRAATHOEKWERK is om mensen die niet of nauwelijks aansluiting vinden bij de maatschappij (zowel een eigen sociaal netwerk als diverse maatschappelijke voorzieningen) op te zoeken, er te zijn voor hen als ze het moeilijk hebben, en hen te begeleiden op verschillende levensdomeinen. Sinds 1996 wordt intensief gewerkt naar mensen met problematisch/chronisch druggebruik in Sint-Niklaas. Momenteel bestaat de doelgroep vooral uit jongeren met een sterk coke- en gokgebruik. De straathoekwerker begeleidt momenteel 35 gasten tussen 16 jaar en 60 jaar intensief, hij heeft evenwel werkcontacten met veel meer gasten. Ook de straathoekwerker naar (allochtone) jongeren bereikt heel wat jongeren met druggebruik. -> Sensibiliseringsacties ter ondersteuning van doelstelling 1 en 3 Alcoholpreventie - Van 93 tot 98 werden er intense Drink Wijs-campagnes gevoerd in de examens - Nog steeds wordt er naar aanleiding van de 100-dagen jaarlijks aandacht gegeven aan alcoholpreventie - Recent wordt er door Delta en de leefbaarheidsambtenaar werk gemaakt van het ECATproject. Info-sessies en vormingen - Diverse vormingen rond drugs naar ouders en intermediairen (leerkrachten, cafébazen, hulpverleners, ) door Delta-preventie, GGZ Waas en Dender en CLB -Vorming naar stadspersoneel door Delta - Aanbieden van preventiemateriaal door CM-infocentrum voor de gezondheid Dancings - Actie afkrabloten Dancing Areaz (zie ook politie) Diverse aanverwante acties - assertiviteitstrainingen voor jongeren door JAC, CLB en CM-infocentrum voor de gezondheid (2X 15 jongeren per jaar) - aanpak spijbelen en project tewerkstelling jongeren DO 10

11 5. Hulpverlening Inleiding De centrale doelstelling van hulpverlening bij problematisch middelengebruik is het bevorderen van de levenskwaliteit op het vlak van lichamelijke en psychische gezondheid en van sociaal welzijn, met respect voor de autonomie van de cliënt. Om deze doelstelling te bereiken kan een aantal tussendoelen worden geformuleerd, zoals verbetering van de levenskwaliteit, beheersing van het probleem, bevordering van probleeminzicht en motivatie tot verandering. De finaliteit van hulpverlening kan variëren van schadebeperking over gecontroleerd gebruik tot abstinentie. De doelstellingen hangen onder meer af van de mogelijkheden van de cliënt en kunnen wijzigen in de loop van de behandeling. Gezien de complexiteit van de alcohol- en drugproblematiek is een snelle en definitieve oplossing niet steeds realistisch. Hulpverlening bij ernstig problematisch alcohol- en druggebruik en afhankelijkheid is dikwijls een langdurig proces, dat in verschillende fasen verloopt en verschilt van cliënt tot cliënt. Zorg op maat betekent dus verschillende interventies, aangepast aan de fase waarin de cliënt zich bevindt en aan de problematiek zoals die zich voordoet. Fase 1) Vroeginterventie Bij hulpverlening is het belangrijk om zo vroeg mogelijk in te grijpen in het ontwikkelingsproces van problematisch middelengebruik. Onderzoek bevestigt dat hoe eerder men ingrijpt, hoe gunstiger de resultaten zijn, omdat de negatieve gevolgen op het vlak van gezondheid en van andere levensdomeinen doorgaans minder ernstig zijn. Door vroeg in te grijpen heeft de betrokkene meestal nog meer keuzemogelijkheden dan bij langdurig gebruik. Vroegtijdige signalering van problemen is daarom een belangrijke opdracht van de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Ook de omgeving kan hierin een belangrijke rol opnemen. Fase 2) Begeleiding, behandeling, zorg De hulpverlening ondersteunt de cliënt om vat te krijgen op het problematisch middelengebruik. Vanuit verschillende behandelingsmodellen (farmacotherapie, psychotherapie en andere therapeutische activiteiten) wordt met de cliënt gewerkt aan het middelenprobleem en aan de geassocieerde problematiek en/of pathologie. Bedoeling is dat de cliënt zijn vrijheid van handelen herwint. Verder richt de hulpverlening zich ook op een verbetering van de levenskwaliteit van de cliënt en zijn omgeving. Ten slotte betekent een integraal behandelingsaanbod: werken aan maatschappelijke reïntegratie en aandacht schenken aan alle levensgebieden die onder het problematisch gebruik te lijden hebben gehad. Ondersteuning van en hulp aan de omgeving - ouders, partner, kinderen - zijn eveneens belangrijke factoren voor het succes van de begeleiding. Bij afhankelijkheid hebben we dikwijls te maken met een langdurige, chronische problematiek, waarbij de hulpverlening de cliënt helpt om het probleem te beheersen en de kwaliteit van zijn leven te verbeteren. In dat perspectief kan ook schadebeperking zijn plaats krijgen: wanneer de cliënt nog niet in staat is om met gebruik te stoppen, kunnen schadebeperkende maatregelen ervoor zorgen dat de schade ten gevolge van het gebruik zo beperkt mogelijk blijft. Afwisselend en/of gelijktijdig zijn interventies in het hulpverleningsaanbod gericht op 'cure' of 'care': soms is vooral zorg en bescherming nodig, in andere gevallen ligt de nadruk op therapie of begeleiding en op nog andere momenten is er nood aan reïntegratie. Fase 3) Terugvalpreventie Aangezien het bij middelenmisbruik om een chronische problematiek gaat, moet in het behandelingsproces met een mogelijke terugval rekening worden gehouden. Met terugvalpreventie tracht men terugval te voorkomen of te beperken (niet laten escaleren) door de cliënt te leren omgaan met situaties die een risico op terugval betekenen. 11

12 Bestaande initiatieven rond hulpverlening in Sint-Niklaas A. MSOC (dienst preventie): ter uitvoering van fase 2 en 3 MSOC (Medisch Sociaal Opvang Centrum) is een laagdrempelig hulpverleningsprogramma voor chronische druggebruikers dat in 1999 werd opgestart met subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen. Het MSOC in Sint-Niklaas is een ankerpunt van het MSOC Gent. Elke donderdag zijn er een arts, een verpleegkundige (Wit-gele kruis) en een psycho-sociale hulpverlener (beurtrol OCMW, Mutualiteiten Bond Moyson en CM, dienst GGZ Waas en Dender, dienst preventie, ) in het welzijnshuis aanwezig. B. Delta-curatie (dienst geestelijke gezondheidszorg Waas en Dender) Delta Vroeginterventie ter uitvoering fase 2 en 3 Delta probeert ook personen te behoeden voor verder gebruik wanneer zij in de fase zitten tussen het eerste gebruik en afhankelijk. In dit kader biedt Delta-preventie een ondersteunende rol bij de uitbouw van projecten zoals kick-it en hi(a)way. Deze projecten zijn respectievelijk gericht naar jonge schoolgaande gebruikers en jongeren in de leertijd. Deze projecten zijn ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen delta-preventie, vrij CLB Waas en Dender en CLB Waasland. Delta- Curatie ter uitvoering van fase 2 De hulpverleners van Delta bieden psycho-sociale, psychologische en psychiatrische begeleiding omtrent alcohol- en drugproblemen. Zowel vrijwillige hulpverlening voor minder- en meerderjarigen, als gedwongen hulpverlening in een justitieel kader wordt aangeboden. Daarnaast is er een zorgtraject jongeren alcohol en andere drugs Dendermonde, ouderconsult, hulpverlening in het kader van het MSOC-ankerpunt in Sint-Niklaas,... Mensen die overmatig genotsmiddelen gebruik(t)en/misbruik(t)en en/of hun naaste omgeving, kunnen zich aanmelden bij Delta-curatie voor een kennismakingsgesprek. Op basis van dit gesprek wordt na overleg een individuele-, gezins of ouderbegeleiding voorgesteld. Indien nodig wordt doorverwezen naar andere diensten. Delta-curatie werkt steeds op afspraak. Sinds kort hebben we ook een aanbod voor Dendermonde en omliggende gemeenten. Dit is een onderdeel van het Zorgtraject jongeren alcohol en andere drugs Dendermonde. Dit ambulant begeleidingsaanbod is bedoeld voor jongeren van 12 tot 21 jaar met alcohol/drug-misbruik. Door Delta is er eveneens aan de spoeddiensten een voorstelling gedaan van het therapeutisch project. Op die manier kunnen zij ouders informeren over het bestaan van begeleidingsmogelijkheden inzake drughulpverlening. Delta-curatie verzorgt ook de groepsvorming Drugs achter het stuur in samenwerking met het Parket van Dendermonde. Jongeren tussen 18 en 25 die in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde betrapt worden op het rijden onder invloed van drugs, kunnen deze groepsvorming volgen in plaats van een geldboete te betalen. Gedurende 20 uren worden ze gesensibiliseerd hun gedrag te verbeteren. 12

13 Delta: Zorgtraject jongeren alcohol en andere drugs Dendermonde: Inspelend op de nood aan drughulpverlening in de regio Schelde-Dender, startte in Dendermonde een therapeutisch overlegproject voor jongeren tussen 12 en 21 jaar die regelmatig middelen gebruiken en waarbij een verhoogd risico bestaat op verdere afhankelijkheid. Het project biedt geen rechtstreekse hulp, maar is een overlegplatform voor jongeren die al in de hulpverlening zitten, en waar de lopende zorg onvoldoende blijkt. Ook jongeren die nog geen hulpverlening krijgen, kunnen aangemeld worden. Met dit initiatief willen we vroegtijdig ingrijpen door een aangepast multidisciplinair zorgtraject uit te stippelen. Dit initiatief wordt getrokken door een medewerker van GGZwd, afdeling Delta. Zij doen dit in samenspraak met twee andere kernactoren, AZ Sint- Blasius en Ovosit (geïntegreerde dienst voor Thuiszorg). Het basisaanbod bestaat uit: korte screening, eventueel begeleidingsadvies en toeleiding naar de aangewezen zorg, driemaandelijkse opvolgbesprekingen van de evolutie, zolang als zinvol. Voor wie: jongeren van 12 tot en met 20, met alcohol / drugmisbruik, die akkoord gaan dat hun situatie eens met andere deskundigen bekeken wordt, of die dit door de jeugdrechter opgelegd krijgen. C. Andere diensten (zie ook lokale vertaling van de federale drugnota december 2003) CLB s Algemene ziekenhuizen Psychiatrische ziekenhuizen CAW Waasland Ziekenfondsen OCMW s Querido Sociale dienst Dendermonde 13

14 6. Politie en handhaving Uitgangspunt: de politionele benadering van de drugsproblematiek moet een schakel zijn binnen een bredere maatschappelijke aanpak. Context: in het zonaal veiligheidsplan werd drugs opgenomen als actiepunt. Het drugactieplan werd echter algauw een onderdeel van de prioriteit overlast in de uitgaansbuurten, als gevolg van de stijging van het recreatief gebruik, voornamelijk in de discotheken. Evoluties: Steeds meer jongeren gebruiken drugs, ook minderjarigen. Cocaïne, GHB* en XTC zijn populair in het uitgaansleven. De combinatie met alcoholische dranken geeft bovendien een negatief effect. Housedealing steekt de kop op, om te vermijden dat men betrapt wordt door de politie op openbare plaatsen. Het gedoogbeleid van de regering leidt tot veel misverstanden bij de jongeren. Hot spots N70: dansinstellingen in Lokeren, Sint-Niklaas en Beveren In het weekend bevindt zich een grote concentratie van jongeren in de discotheken op de N70: Le Dimanche (Lokeren), Bell s Café (Sint-Niklaas), Club Royal (Sint-Niklaas), Memory s (Sint-Niklaas), Areaz (Sint-Niklaas), Cream (Beveren) en Pallas (Beveren). Problematiek: (1) gebruik van cocaïne, GHB, XTC en speed door deel van de jongeren dat uitgaan sowieso koppelt aan druggebruik. Soms wordt druggebruik gecombineerd met alcohol. (2) Drugsdealing. (3) Rijden onder invloed van drugs. (4) Overlast voor de buurtbewoners. Sint-Nicolaasplein-Houtbriel Na schooltijd verzamelen de scholieren op het Sint-Nicolaasplein (vooral vrijdag). Het Sint- Nicolaasplein en de Houtbriel kennen een aantal populaire uitgaansgelegenheden die vooral op woensdag-, vrijdag- en zaterdagavond bezocht worden. Problematiek: (1) softdruggebruik door scholieren na schooltijd, (2) gebruik en dealing van cannabis, XTC en speed, en in mindere mate GHB, heroïne en cocaïne tijdens het uitgaan. Station van Sint-Niklaas en lijnbussen tussen Hulst en Sint-Niklaas Gebruikers en dealers van softdrugs bevoorraden zich in Hulst. Harddruggebruikers van heroïne en cocaïne (meestal behorend tot een marginaal milieu) gaan zich bevoorraden in Antwerpen. Problematiek: (1) rondhanggedrag. (2) Overlast door gebruik in wachtplaatsen, toiletten, perrons, omgeving station. (3) Drugsdealing. N403: verbindingsweg tussen Sint-Niklaas en Hulst Drugstoeristen met een voertuig (auto, bromfiets) gebruiken deze weg om zich te gaan bevoorraden in Hulst en Terneuzen. Problematiek: rijden onder invloed van drugs, opgedreven bromfietsen Scholen Dit gaat voornamelijk over het gebruik van softdrugs door jongeren voor of na schooltijd, of tijdens de middagpauze in de onmiddellijke omgeving van de school. Op scholen worden meer feiten van drugbezit, druggebruik en drugsdealing vastgesteld. Problematiek: vooral een individueel probleem voor de druggebruikende en vaak minderjarige jongere. Stadspark Door de beperkte sociale controle in het park, leent het zich uitstekend voor gebruik in groep van voornamelijk cannabisproducten. Ook de Walburgconcerten trekken cannabisgebruikers aan. Problematiek: (1) deel van de bevolking stoort zich aan deze jongeren. (2) In de zomer ook drugsdealing. 14

15 *GHB= is een vloeibare drug die vroeger werd gebruikt als narcosemiddel bij operaties. GHB wordt ook wel eens liquid XTC genoemd,. Fietsroute Sint-Niklaas Sint-Jansteen Drugstoeristen met fiets of bromfiets kiezen vaak voor deze verbindingsweg. Problematiek: rijden onder invloed van drugs, opgedreven bromfietsen. Speelpleinen Meldingen van druggebruik door jongeren op Kon. Elisabethplein en rond de Witte Molen. Problematiek: rondhanggedrag, al dan niet gepaard met drugs. Aanpak politie N70: dansinstellingen in Lokeren, Sint-Niklaas en Beveren Normprocedure afgesproken met de gerechtelijke overheid en met Areaz en Club Royal: veiligheidsverantwoordelijke kan bij het aantreffen van een kleine hoeveelheid drugs zelf een verklaring van de verdachte afnemen, waarna de politie een pv opstelt. Projectploeg is in de nacht van zaterdag op zondag aanwezig op de N70, en controleert parkings, toegang en omgeving. Daarnaast vinden regelmatig acties van de lokale recherche in de discotheken plaats. Sint-Nicolaasplein-Houtbriel Projectploeg is aanwezig vrijdag na schooltijd. Projectploeg is aanwezig in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Station van Sint-Niklaas en lijnbussen tussen Hulst en Sint-Niklaas Toezicht tijdens reguliere diensten. Regelmatig een gecoördineerde actie op verschillende tijdstippen. N403: verbindingsweg tussen Sint-Niklaas en Hulst Prikcontroles tijdens reguliere diensten. Op deze N403 organiseert de PZ Sint-Gillis-Waas-Stekene al regelmatig acties. Scholen Op verzoek van de directie, gecoördineerde acties. Toezicht tijdens reguliere diensten. Stadspark Controles met drughond. Gewone patrouilles. Fietsroute Sint-Niklaas Sint-Jansteen Prikcontroles tijdens reguliere diensten Speelpleinen Prikcontroles tijdens reguliere diensten. Partners Bestuurlijke overheid: het nemen van beleidsbeslissingen terzake. Federale politie: aanvraag stille drugshonden en drugsbus bij grote acties. Bijstand van spoorwegpolitie in stations. Dienst preventie en samenleving: preventieve ondersteuning bij grote evenementen, preventieacties in discotheken en scholen. Samenwerking voor Mega. Therapiecentrum DELTA: nazorg Vertrouwenspersonen scholen: de drugssectie van de lokale recherche heeft contact met deze vertrouwenspersonen, die steeds kunnen rekenen op hun knowhow. Daarnaast ook samenwerking in het raam van Mega Stationschef: gebruik lokaal binnen station. De Lijn: vorming aan chauffeurs, discrete informatie-uitwisseling. Parkwachter: informatie-uitwisseling. Dancinguitbaters: regelmatig overleg Café-uitbaters Houtbriel, Sint-Nicolaasplein: bereidheid tot samenwerking, meer overleg is nodig. Nederlandse politie: grensoverschrijdende acties. Andere politiezones: afspraken voor het gelijktijdig voeren van acties. Parket: goed contact met drugsmagistraten, normprocedure, werkgroep. Pers: aankondiging acties en resultaten. Ziekenhuizen: samenwerking op het vlak van beeldvorming, informatie-uitwisseling. 15

16 Kritieke succesfactoren (factoren die van beslissend belang zijn voor het behalen van succes) Politiemedewerkers moeten worden gescreend op interesse en motivatie voor het project, en indien nodig bijscholing krijgen. De korpsleiding moet terzake een lange termijnvisie ontwikkelen, samen met de andere partners. Een goede informatie-uitwisseling tussen interventie, wijk, MO-team en lokale recherche is cruciaal. De projectchef moet erover waken dat er geen routine in het project kruipt. De projectchef bepaalt de uren van controle. Het ingezette personeel durft tijdens deze opgelegde uren de nodige initiatieven nemen. Het gerechtelijk arrondissement moet voldoende steun bieden aan de lokale zones. Een werkgroep werkte reeds een checklist uit (DOPE) voor gebruik op het terrein. Indien het stadsbestuur en de politie nog meer inzicht willen krijgen in de problematiek, is openheid van ziekenhuizen en scholen vereist. 7. Justitie De wetgeving en aanpak van justitie overstijgt het lokale beleid. 16

Aan de slag met de leerlingenbevraging

Aan de slag met de leerlingenbevraging Aan de slag met de leerlingenbevraging Programma Introductie Resultaten VAD- leerlingenbevraging Actieplan DOS Introductie Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs Preventie en hulpverlening Methodiek

Nadere informatie

Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs. CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015

Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs. CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015 Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015 Kennismaking Preventiewerker van het Alcohol- en drugteam De Meander De Meander is onderdeel van het Centrum voor Geestelijke

Nadere informatie

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Actieplan voor Drugpunt, & 2013 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Locatie Meetpunten / indicatoren O.D. 1.1. De bevolking heeft kennis mbt

Nadere informatie

brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid

brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? CHECKLIST DOS of TAD-beleid 1 Als school heeft u de

Nadere informatie

Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie

Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie Presenteert Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie (9 september 2014) http://www.skillville.be 1 Doelstelling van het pakket Alcohol-, tabak-, en drugspreventie... 4 1.1 Alcohol... 4 1.2 Tabak...

Nadere informatie

brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid

brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid brugge.be/preventie sherrie smith Dreamstime Stock Photos PREVENTIE CHECKLIST DOS of TAD-beleid Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? CHECKLIST DOS of TAD-beleid 1 Als school heeft u de

Nadere informatie

Inhoud. Lijst met afkortingen 13. Voorwoord 15. Inleiding 17

Inhoud. Lijst met afkortingen 13. Voorwoord 15. Inleiding 17 Inhoud Lijst met afkortingen 13 Voorwoord 15 Inleiding 17 DEEL 1 TRENDS IN CIJFERS OVER ILLEGALE DRUGS IN VLAANDEREN/BELGIË 1997-2007 19 HOOFDSTUK 1! ILLEGALE DRUGS. SITUERING EN DEFINIËRING 21 1.1 Wat

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

CROSS-OVER 2/12/2014

CROSS-OVER 2/12/2014 CROSS-OVER 2/12/2014 SKILLVILLE: Alcohol, tabak en cannabis Historiek Start Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) september 2012 Impact van het ontwikkelen en inzetten van een educatieve game ter

Nadere informatie

Drugpunt 24 februari 2015. Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen

Drugpunt 24 februari 2015. Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen Drugpunt 24 februari 2015 Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen DRUGPUNT TEAM Filip Claeys filip.claeys@drugpunt.be 09/381 86 63 of 0498

Nadere informatie

Alcohol- en drugpreventie op school.

Alcohol- en drugpreventie op school. Alcohol- en drugpreventie op school. Aan de slag! Voor leerkrachten in het secundair onderwijs Alcohol, cannabis, psychoactieve medicatie, gokken en gamen zijn niet weg te denken uit de leefwereld van

Nadere informatie

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht BIJLAGE inspiratiemap Materialenoverzicht drugs 1 1. Brochures of affiches Hieronder vindt u een lijst met informatieve materialen over cannabis en andere drugs De materialen zijn verkrijgbaar bij VAD.

Nadere informatie

Basisvorming drugs & & drugge g bruik i

Basisvorming drugs & & drugge g bruik i Basisvorming drugs & druggebruik 1. Drugpunt en PZ Deinze -Zulte 2. Productinformatie: soorten drugs 3. Wetgeving 4. Welke drugs worden door onze leerlingen gebruikt? Inhoud 5. Hoe moeten we dat druggebruik

Nadere informatie

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Prof. dr. Brice De Ruyver Studiedag De Kiem 29 maart 2012, Gent 1 Structuur 1. De bevraging van de noden

Nadere informatie

Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem KOAP. Gezondheidsconferentie 2016

Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem KOAP. Gezondheidsconferentie 2016 Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem KOAP Gezondheidsconferentie 2016 Probleem KOAP? Aandacht voor KOAP Herkenning geven Opgroeien in een gezin met stress en negatieve interacties Jonge

Nadere informatie

DOS-BELEIDSPLAN

DOS-BELEIDSPLAN DOS-BELEIDSPLAN 2017-2018 DRUGS OP SCHOOL Inhoud 1 Visie DOS... 2 2 Vier pijlers... 3 2.1 Regelgeving met duidelijke grenzen en consequenties... 3 2.2 Begeleiding... 6 2.2.1 Wie doet wat bij VERMOEDEN

Nadere informatie

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER kleuter 2,5-6j 1 ste graad LO 6-8j 2 de graad LO 8-10j 3 de graad LO 10-12j doelstelling doelstelling doelstelling doelstelling Versterken

Nadere informatie

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden Leerlijnen per graad : 3 de graad LO 10-12j Doelstelling: Versterken van de kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken en niet te roken, geen alcohol te drinken en op een

Nadere informatie

Drugs Expertise Team

Drugs Expertise Team brugge.be DRUG PREVENTIE Drugs Expertise Team Aanbod deskundigheidsbevordering Wanneer men geconfronteerd wordt met illegaal middelengebruik bij cliënten roept dit vaak heel wat vragen, twijfels en/of

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

Verstandelijke beperking en middelengebruik. Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking

Verstandelijke beperking en middelengebruik. Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking Verstandelijke beperking en middelengebruik Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking Johan woont al enkele jaren zelfstandig. Als begeleider ga jij twee

Nadere informatie

Het actieplan van Drugpunt Lokeren Berlare Zele bestaat uit 2 strategische doelstellingen:

Het actieplan van Drugpunt Lokeren Berlare Zele bestaat uit 2 strategische doelstellingen: Actieplan Drugpunt, Berlare, Zele Het actieplan van Drugpunt Berlare Zele bestaat uit 2 strategische doelstellingen: 1. Preventie van alcohol en andere drugs 2. Vroeginterventie Daarnaast: Essentiële randvoorwaarden

Nadere informatie

NODENBEVRAGING HORECA

NODENBEVRAGING HORECA NODENBEVRAGING HORECA VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, wil nagaan hoe er in horecazaken in Vlaanderen omgegaan wordt met alcohol en andere drugs. Daarnaast willen we weten of u,

Nadere informatie

8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016

8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016 8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016 Brussel, 14 juni 2017 2016 werd voor De DrugLijn het op twee na drukste jaar ooit. In totaal werden 6.544 bellers, skypers, mailers en chatters anoniem

Nadere informatie

Lokaal Overleg Drugs Zulte. Verslag donderdag 30 januari 2014. Toelichting en terugblik

Lokaal Overleg Drugs Zulte. Verslag donderdag 30 januari 2014. Toelichting en terugblik Lokaal Overleg Drugs Zulte Verslag donderdag 30 januari 2014 Aanwezig Verontschuldigd Michaël Vandemeulebroecke (schepen), Tom Heyerick (politie Deinze-Zulte), Dominique Laquiere (Sociaal Huis), Philippe

Nadere informatie

De Sociale plattegrond. Inhoudstafel

De Sociale plattegrond. Inhoudstafel De Sociale plattegrond Sector: Verslaving Spreker: Marc Tack (CAT CGG Eclips) Inhoudstafel I. Kenmerken van problematisch alcoholen middelengebruik II. Implicaties voor de hulpverlening III. Overzicht

Nadere informatie

Een drugbeleid op onze school

Een drugbeleid op onze school Een drugbeleid op onze school 1. Waarom een drugbeleid? We zijn het er allemaal over eens dat jongeren het zeker niet gemakkelijk hebben in onze samenleving. Jongeren met problemen zijn zeer vatbaar voor

Nadere informatie

Een alcohol- en drugbeleid voor het secundair onderwijs

Een alcohol- en drugbeleid voor het secundair onderwijs Een alcohol- en drugbeleid voor het secundair onderwijs V E R E N I G I N G V O O R A L C O H O L - E N A N D E R E D R U G P R O B L E M E N ( V A D ) W W W. V A D. B E Een beleid opzetten Middelengebruik

Nadere informatie

Hulpverlening in de politiecel. Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009

Hulpverlening in de politiecel. Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009 Hulpverlening in de politiecel Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009 Hulpverlening in politiecel - Wat is het doel van Fortuna-acties - Ervaring in het buitenland - Voorbereiding - Aanbod SODA

Nadere informatie

EN STRUCTURELE MAATREGELEN...

EN STRUCTURELE MAATREGELEN... 1 Inhoud 1. Visietekst verslavende middelen VTI Tielt... 3 2. Uitwerking van de eerste pijler:... 5 A. REGELS... 5 B. PROCEDURES... 7 3. Uitwerking van de tweede pijler: BEGELEIDING... 11 4. Uitwerking

Nadere informatie

Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving

Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving De Kiem biedt hulp aan personen die problemen ervaren door het gebruik van drugs en aan mensen uit hun omgeving. Het residentiële luik van het

Nadere informatie

Illegale drugs (andere dan cannabis) in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC)

Illegale drugs (andere dan cannabis) in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC) Illegale drugs (andere dan cannabis) in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC) Illegale drugs in de BBC Het gebruik van illegale drugs zoals cocaïne, xtc en speed is in iedere Vlaamse

Nadere informatie

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst)

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Programma Timing 9u00-9u15 9u15-10u15 10u15-10u30 10u30-11u30 11u30 Inhoud Verwelkoming Workshop deel I Pauze Workshop deel II Broodjesmaaltijd

Nadere informatie

Alcohol -en drugspreventie aanbod voor de sector Bijzondere Jeugdzorg

Alcohol -en drugspreventie aanbod voor de sector Bijzondere Jeugdzorg brugge.be drug preventie Alcohol -en drugspreventie aanbod voor de sector Bijzondere Jeugdzorg - 1 - Beste directies en medewerkers, Naar goede gewoonte willen we voorzieningen en diensten binnen de bijzondere

Nadere informatie

I-Plan 2.0 BROCHURE VOOR OUDERS DRINKEN IS GEEN KINDERSPEL

I-Plan 2.0 BROCHURE VOOR OUDERS DRINKEN IS GEEN KINDERSPEL I-Plan 2.0 BROCHURE VOOR OUDERS DRINKEN IS GEEN KINDERSPEL Lies D hont, Preventiedienst Brugge Niek Vanmaeckelberghe, CGG Middelpunt West-Vlaanderen Vooronderzoek 1. Probleemanalyse: Wat is het probleem

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle 1. Doelstellingen 1.1. Dit samenwerkingsakkoord dient om de veiligheid en de bescherming van personeelsleden

Nadere informatie

PROVINCIAAL SPIJBELACTIEPLAN ANTWERPEN

PROVINCIAAL SPIJBELACTIEPLAN ANTWERPEN PROVINCIAAL SPIJBELACTIEPLAN ANTWERPEN Els Dupon netwerk STS Voorstelling Arr.Turnhout 28 november 2017 Spijbelen een zorg? SO VLAANDEREN (leerplichtig) Schooljaar 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 #lln

Nadere informatie

CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date?

CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? CHECKLIST DOS CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? Als school heeft u de opdracht om te werken rond verschillende gezondheidsthema s, gekaderd in een

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit s.r.kruit@hr.nl 1 Huiswerkopdracht : Programma les 2 Theorie basis informatie Cannabis -presentatie Voorlichtingsmateriaal -nabespreken

Nadere informatie

De SEM-J in cijfers. Wat is de SEM-J?

De SEM-J in cijfers. Wat is de SEM-J? De SEM-J in cijfers 12-18 jaar Wat is de SEM-J? individuele begeleidingscontext op eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier: een ernstinschatting maken van het middelengebruik van de jongere & nood aan

Nadere informatie

3wwonen, werken & welzijn in Halle-Vilvoorde. Sociale Kaart WWKLD Wezembeek-Oppem Wemmel Kraainem Linkebeek en Drogenbos

3wwonen, werken & welzijn in Halle-Vilvoorde. Sociale Kaart WWKLD Wezembeek-Oppem Wemmel Kraainem Linkebeek en Drogenbos intergemeentelijke preventiedienst drugs en alcohol Sociale Kaart WWKLD Wezembeek-Oppem Wemmel Kraainem Linkebeek en Drogenbos provincie vlaams brabant wezembeek-oppem Wemmel kraainem linkebeek drogenbos

Nadere informatie

DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening

DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening 1 INHOUD PRESENTATIE I. Belgisch drugbeleid II. O.M. en problematisch druggebruik III.De rechtbank en problematisch

Nadere informatie

HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN?

HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN? HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN? Deinze 4 juni 2013 www.drugpunt.be/heelwatinhuis Drugpunt Leie & Schelde Filip Claeys Sanne Foulon www.drugpunt.be

Nadere informatie

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis 1. Inhoud van het CAP Het centraal aanmeldpunt drugs of kortweg CAP, wil alle gedetineerden met een drugprobleem ondersteunen in hun zoektocht

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

BELEIDSNOTA DRUGBELEID VAGGA

BELEIDSNOTA DRUGBELEID VAGGA BELEIDSNOTA DRUGBELEID VAGGA INHOUD Inleiding 1. Waarom een drugbeleid? 2. Uitgangspunten 3. Regelgeving 4. Procedures 5. Hulpverlening 6. Vorming & Voorlichting 7. Evaluatie Inleiding In onze samenleving

Nadere informatie

Cannabis preventie IrisZorg

Cannabis preventie IrisZorg Cannabis preventie IrisZorg Inleiding Een effectieve preventie van drugsproblemen zoals cannabis vraagt een integrale aanpak. Dat betekent dat samen met uiteenlopende beleidsterreinen en partnerorganisaties

Nadere informatie

Preventie en hulpverlening in een evoluerend drugsbeleid. Frieda Matthys, MD, PhD

Preventie en hulpverlening in een evoluerend drugsbeleid. Frieda Matthys, MD, PhD Preventie en hulpverlening in een evoluerend drugsbeleid Frieda Matthys, MD, PhD Overzicht Cannabis en gezondheid Prevalentie van gebruik Problemen door gebruik Drugbeleid vanuit gezondheidsperspectief

Nadere informatie

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht BIJLAGE inspiratiemap Materialenoverzicht Alcohol 1 1. Brochures of affiches Hieronder vindt u een lijst met informatieve materialen over alcohol Deze materialen zijn verkrijgbaar bij VAD. www.vad.be,

Nadere informatie

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1 zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Veel jongeren experimenteren in de puberteit met roken, alcohol en drugs en een deel laat zich verleiden tot risicovol gedrag. Jongeren zijn extra

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

Cannabis en andere illegale drugs zijn ten allen tijde verboden op de school, in de naaste omgeving van de school en op uitstappen en schoolreizen.

Cannabis en andere illegale drugs zijn ten allen tijde verboden op de school, in de naaste omgeving van de school en op uitstappen en schoolreizen. Alcohol- en drugbeleid ( pijler sanctioneren ) Cannabis en andere illegale drugs Cannabis en andere illegale drugs zijn ten allen tijde verboden op de school, in de naaste omgeving van de school en op

Nadere informatie

You bet! Educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen

You bet! Educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen You bet! Educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen V.U. Paul Van Deun VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel - januari 2016 D/2016/6030/3 De DrugLijn is een initiatief van VAD - VAD wordt gefinancierd

Nadere informatie

MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald'

MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald' MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald' Met het evenement Heet van de naald werd op donderdag 12 januari 2017 in het Pand, het 20-jarig bestaan van het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC)

Nadere informatie

Voorstelling Team Verslavingszorg

Voorstelling Team Verslavingszorg 27/05/2015 Voorstelling Team Verslavingszorg Ivo Vanschooland Doelgroep De afdeling staat open voor mannen en vrouwen uit gans Vlaanderen en Nederland met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid

Nadere informatie

Preventief werken rond middelenmisbruik met hoge risicogroepen: kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Regio Roeselare

Preventief werken rond middelenmisbruik met hoge risicogroepen: kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Regio Roeselare Preventief werken rond middelenmisbruik met hoge risicogroepen: kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders Regio Roeselare Motivatie tot het project Frequent contact met risicogroep Geen aangepast

Nadere informatie

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet?

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet? Drugs en de wet Mag het nu wel of niet? Alles over drugs De Druglijn tel. 078 15 10 20 www.druglijn.be Federale politie www.polfed-fedpol.be Advocaten voor jongeren www.jeugdadvocaat.be Jongeren Advies

Nadere informatie

NOG TIJD ZAT voor een enquête

NOG TIJD ZAT voor een enquête 13/11/2014 NOG TIJD ZATvoor een enquête Waarom? Wie? Voorstelling resultaten enquêtes en geplande acties NOG TIJD ZAT voor een enquête Enquête jongeren - algemeen 1668 jongeren 62% van 12 tot 15 jaar 29%

Nadere informatie

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet?

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet? Drugs en de wet Mag het nu wel of niet? Alles over drugs en de wet De DrugLijn tel. 078 15 10 20 www.druglijn.be Federale politie www.polfed-fedpol.be Advocaten voor jongeren www.jeugdadvocaat.be Jongeren

Nadere informatie

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Intrafamilaal geweld: provincies slaan brug tussen federale en Vlaamse overheid Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

KOMPAS vzw. JUBILEUM 25j WERKING. PERSTEKST.

KOMPAS vzw. JUBILEUM 25j WERKING. PERSTEKST. BEHANDELINGSCENTRUM VOOR DRUGGEBRUIKERS KOMPAS vzw. JUBILEUM 25j WERKING. PERSTEKST. INLEIDING. 19/08/1987 om 10h15. Na een 10-tal dagen wachttijd in een kliniek wordt Franky V. opgenomen in het Crisisprogramma

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Auditinstrument. LVB & Middelengebruik

Auditinstrument. LVB & Middelengebruik Auditinstrument LVB & Middelengebruik Trimbos-instituut Organisatie: Organisatie-eenheid / locatie: Datum afname: Auditoren: Versie 9 mei 0 Pagina . Visie & beleid a. Beleid rondom middelengebruik De organisatie(eenheid)

Nadere informatie

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende werksoorten binnen de alcohol- en drughulpverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende werksoorten binnen de alcohol- en drughulpverlening. WEGWIJS IN DE DRUGHULPVERLENING Mensen die er niet in slagen hun middelengebruik onder controle te krijgen, kunnen een beroep doen op een gevarieerd zorg- en hulpaanbod. De welzijns- en gezondheidssector

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners

Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners 1 Inhoudsopgave 1. GEZAMENLIJKE VISIE 3 2. TOEGANKELIJKHEID 4 3. DOMEINEN 5 3.1. PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG 5 3.2. LEREN

Nadere informatie

Lokaal Beleidsplan alcohol en andere drugs 2014-2017

Lokaal Beleidsplan alcohol en andere drugs 2014-2017 Lokaal Beleidsplan alcohol en andere drugs 2014-2017 Dit plan kadert binnen het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017 van Stad Brugge, onder fenomeen 5. Opmaak: Niek Vanmaeckelberghe Drugcoördinator

Nadere informatie

Inleiding : Aanzet tot een project Impact van middelenmisbruik op de kinderen Het antwoord van ons project: Uitbouw van een netwerk Acties gericht

Inleiding : Aanzet tot een project Impact van middelenmisbruik op de kinderen Het antwoord van ons project: Uitbouw van een netwerk Acties gericht Inleiding : Aanzet tot een project Impact van middelenmisbruik op de kinderen Het antwoord van ons project: Uitbouw van een netwerk Acties gericht naar de kinderen Acties gericht naar hulpverlening en

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Leerrecht Limburg. Samenwerking tussen CLB, scholen, netwerkpartners en provincie Limburg. VCLB Limburg

Leerrecht Limburg. Samenwerking tussen CLB, scholen, netwerkpartners en provincie Limburg. VCLB Limburg Leerrecht Limburg Samenwerking tussen CLB, scholen, netwerkpartners en provincie Limburg VCLB Limburg 1. Visieontwikkeling 2. Samenwerking 3. Concrete acties Netoverstijgende samenwerking 15 CLB s Zorgen

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Visietekst drugbeleid

Visietekst drugbeleid TU1.UT TUVisie TU2.UT TUHet TU3.UT TUDrugpuntUT TUA.UT TUDrugsUT TUB.UT TUComplex TUC.UT TUKritisch TUA.UT TUGeïntegreerd TUB.UT TUGlobaal TUC.UT TUDrie TUD.UT TULange TUE.UT TUIntergemeentelijke TUF.UT

Nadere informatie

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs: de context Doelstelling De leerlijn is een praktisch instrument dat het schoolteam wil ondersteunen bij het preventief werken rond alcohol,

Nadere informatie

MAPA-PROJECT OPVOEDINGSONDERSTEUNING AAN (EX-) DRUGGEBRUIKENDE OUDERS

MAPA-PROJECT OPVOEDINGSONDERSTEUNING AAN (EX-) DRUGGEBRUIKENDE OUDERS MAPA-PROJECT OPVOEDINGSONDERSTEUNING AAN (EX-) DRUGGEBRUIKENDE OUDERS Joke Gabriel Veerle Bex Inhoud MaPa Pondo Methodieken Contactgegevens MaPa MaPa WAAR STAAT MAPA VOOR? (Opvoedings)ondersteuning aan

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Antwerpen School aan de beurt

Antwerpen School aan de beurt www.besafe.be Antwerpen School aan de beurt Antwerpen - School aan de beurt 1 Antwerpen School aan de beurt FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Analyse Onze samenleving aanvaardt alcohol en nicotine en ze gedoogt softdrugs. De eerste twee zijn wettelijk en sociaal aanvaard, de laatste probeert dit te worden. Meer dan een half miljoen Vlamingen

Nadere informatie

Hoe zet ik een alcohol- en drugpreventiebeleid op in mijn onderneming? Informatiebrochure voor werkgevers

Hoe zet ik een alcohol- en drugpreventiebeleid op in mijn onderneming? Informatiebrochure voor werkgevers WG Hoe zet ik een alcohol- en drugpreventiebeleid op in mijn onderneming? Informatiebrochure voor werkgevers Wist u dat...? Het aantal probleemdrinkers bij de beroepsbevolking wordt geschat op 5 tot 10%.

Nadere informatie

Face it, Work it. Overzicht

Face it, Work it. Overzicht Face it, Work it Dr. H. Peuskens Psychiater Psychiatrische kliniek Broeders Alexianen Tienen Overzicht Middelengebruik in Vlaanderen CAO 100 Middelengerelateerde problematiek Expertise in residentiële

Nadere informatie

Inleiding TAD. Inhoud. 1. Drinken onze jongeren teveel? 1. Drinken onze jongeren teveel? 2. Kadering TAD-gebruik. 3. Aanpak op school. 4.

Inleiding TAD. Inhoud. 1. Drinken onze jongeren teveel? 1. Drinken onze jongeren teveel? 2. Kadering TAD-gebruik. 3. Aanpak op school. 4. Inleiding TAD Studiedag gezonde school 17/03/2017 Joyce Borremans & Gwen Maris Inhoud 1. Drinken onze jongeren teveel? 2. Kadering TAD-gebruik 3. Aanpak op school 4. Rolmodel 1. Drinken onze jongeren teveel?

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

Alcohol- en drugpreventie op de werkvloer

Alcohol- en drugpreventie op de werkvloer Alcohol- en drugpreventie op de werkvloer M A A I K E D E C O N I N C K C G G VA G G A B O O M G A A R D S T R A A T 7 2018 A N T W E R P E N 0 3. 2 5 6. 9 1. 4 1 W W W. V A G G A. B E Eigen normen en

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV

'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV 'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV +HWJHPHHQWHOLMNDDQERGYDQGUXJSUHYHQWLHHQ YURHJLQWHUYHQWLHLQ$VVHQHGH 'UXJSUHYHQWLHGLHQVW$VVHQHGH 0DUNW*HPHHQWHKXLV $VVHQHGH %HVWHGLUHFWLH %HVWHOHHUNUDFKWHQHQOHHUOLQJHQEHJHOHLGHUV

Nadere informatie

Leerlijn drugs. 1 ste graad. tabak alcohol Illegale drugs Kennis aanbrengen Basiskennis aanbrengen Herkomst alcohol Verslavende stof

Leerlijn drugs. 1 ste graad. tabak alcohol Illegale drugs Kennis aanbrengen Basiskennis aanbrengen Herkomst alcohol Verslavende stof Leerlijn drugs Kennis aanbrengen Basiskennis aanbrengen Herkomst tabak Samenstelling tabak(srook) Verslavende stof nicotine Sociale, gezondheids- en financiële effecten: - korte termijn effecten - lange

Nadere informatie

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Cluster jeugd Preventie, inclusief minimale interventie van 1-3 gesprekken I- hulp (ambitie ook

Nadere informatie

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst Drugsbeleid

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst Drugsbeleid KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst Drugsbeleid De hulpverlening in KIDS is gericht op de maximale ontplooiing van de totale persoon. Communicatie neemt daarin een belangrijke plaats, en is zowel middel als

Nadere informatie

Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO. Therapeuten voor Jongeren

Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO. Therapeuten voor Jongeren Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO Therapeuten voor Jongeren ONTSTAAN DE STANDAARD 04 09 2009 GUY TEGENBOS TEJO Gent: de start TEJO Therapeuten voor Jongeren De

Nadere informatie

STAP Verslag Studieconferentie Minder drank met meer beleid

STAP Verslag Studieconferentie Minder drank met meer beleid STAP Verslag Studieconferentie Minder drank met meer beleid Dag/datum/tijd: woensdag, 15:15u. Naam/nummer sessie:middag thema 1 Spreker: Sandra Hagens, stad Aalst, België De aanpak van een lokaal alcoholbeleid

Nadere informatie

Slim leven. Motiveren tot een gezonde leefstijl

Slim leven. Motiveren tot een gezonde leefstijl Slim leven Motiveren tot een gezonde leefstijl Grip op het eigen leven Elke jongere verdient de kans om zich te ontwikkelen. Om uit te groeien tot een zelfstandig individu met ambities, doelen en perspectief.

Nadere informatie

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK Pedagogische studiedag Vrijdag 28 januari 2011 SPREKER : BART COUSSEMENT Commissaris van Politie Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) Directie Risicomanagement Voetbalcel

Nadere informatie

Sociale Werkplaatsen De Sleutel. Mahatma Gandhistraat 2A 9000 Gent 09/232.58.08

Sociale Werkplaatsen De Sleutel. Mahatma Gandhistraat 2A 9000 Gent 09/232.58.08 Sociale Werkplaatsen De Sleutel Mahatma Gandhistraat 2A 9000 Gent 09/232.58.08 VZW SWP De Sleutel is een werking die behoort tot de algemene werking van De Sleutel. De visie van beide organisaties is dan

Nadere informatie

preventie regels sancties voorlichting hulpverlening tabak alcohol medicatie illegale drugs gokken

preventie regels sancties voorlichting hulpverlening tabak alcohol medicatie illegale drugs gokken D R U G S preventie B E L E I D regels sancties voorlichting hulpverlening tabak alcohol medicatie illegale drugs gokken inleiding Het drugspreventiebeleid handelt over het bezit, gebruik en verspreiden

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit s.r.kruit@hr.nl 1 Huiswerkopdracht : Programma les 2 Theorie basis informatie Cannabis -presentatie Voorlichtingsmateriaal -nabespreken

Nadere informatie

Onderzoek naar de afstemming tussen zorgvraag en aanbod in de Oost-Vlaamse drughulpverlening

Onderzoek naar de afstemming tussen zorgvraag en aanbod in de Oost-Vlaamse drughulpverlening Onderzoek naar de afstemming tussen zorgvraag en aanbod in de Oost-Vlaamse drughulpverlening Delphine Mortier Masterstudent vakgroep Orthopedagogiek, Ugent Promotor: Wouter Vanderplasschen Overzicht Inleiding

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Brugge. Casus 1 Verschillende

Nadere informatie

OPEN MINDS Congres geestelijke gezondheid 26-27 mei 2016 / The Egg Brussel

OPEN MINDS Congres geestelijke gezondheid 26-27 mei 2016 / The Egg Brussel OPEN MINDS Congres geestelijke gezondheid 26-27 mei 2016 / The Egg Brussel De sociale kost van verslaving: iedereen betaalt, iedereen draagt zorg Freya Vander Laenen Structuur Opwarmen: U komt bij de huisarts

Nadere informatie

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013 PRIT praat INTERSECTORAAL 12 december 2013 Wie is de persoon met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek? Enkele cijfers (Itinera) Als 3 willekeurige Belgen rond een tafel zitten,

Nadere informatie