Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1"

Transcriptie

1 Voorwoord Van AMW naar Samis Sinds 2013 werkt AMW in 3 gemeenten en was onze naam: AMW Hoorn, Enkhuizen, Koggenland. In januari 2013 is een eerste aanzet gegeven voor het bedenken van een meer passende naam. Eerst is gebrainstormd over wie we zijn, wat we doen en wat we willen uitstralen. Wat ons bindt is samen samen met burgers, samen met collega-instellingen, samen met de gemeente, etcetera. En wat is dat samen dan? Dat is transparant, betrouwbaar, deskundig. Samen + is. samengevoegd Samis. Vanaf 1 januari 2014 zijn wij Samis. Omdat bij het schrijven van dit verslag we Samis zijn is het vreemd om te spreken over AMW en wordt deze naam in dit verslag gebruikt. Vanwege de nieuwe naam zijn onze folders aangepast. Meest in het oog springend is de wijziging van in minder dan 2 jaar van AMW helpt bij problemen naar: Oplossingen? Samen met maatschappelijk werk. Het jaar 2013 heeft voor Samis voor een belangrijk deel in het teken gestaan van voorbereiden op de toekomst van Welzijn Nieuwe Stijl. We zijn daarbij doorgegaan op eerdere ontwikkelingen. De in-company-training Oplossingsgericht Werken heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het anders denken en handelen. Het normaliseren, het vertrouwen hebben in oplossingen die mensen zelf aandragen, gebruik maken van talenten die burgers hebben, het op zoek gaan naar wederkerigheid in het contact en het meer dan voorheen inschakelen van de omgeving heeft positieve wendingen laten zien. In deze kanteling of transitie is het van groot belang om het vakmanschap van de maatschappelijk werker helder te verwoorden. Het vakmanschap van de maatschappelijk werker is dat hij/zij pendelt tussen de leefwereld en systeemwereld. Er wordt gesignaleerd over een breed aantal levensdomeinen. Problemen en tekorten worden vertaald naar kansen en wederkerigheid. De maatschappelijk werker is gewend om met taaie problemen aan de slag te gaan en heeft het lef om vertrouwen te geven aan eigen oplossingen van de bewoners. Tegelijkertijd is de maatschappelijk werker normatief; hij/zij vraagt zich steeds af: Klopt wat ik doe ook voor de mensen om wie het gaat. Wij kijken terug op een jaar waarbij er sprake was van kwalitatieve en kwantitatieve groei en gaan daar vol (zelf) vertrouwen mee door in drs. A. Schaake bestuursvoorzitter drs. N.S. de Vries directeur Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen Inleiding Uitgangspunten Samis Organisatie en Personeel Samis Hoorn Samis Enkhuizen Samis Koggenland Groepswerk SMW VO scholen West-Friesland SMW MBO scholen Productiecijfers 2013 Hoorn Enkhuizen Koggenland Individuele contacten Internethulpverlening Aanwezigheid Voedselbank Productiecijfers groepswerk Primair onderwijs Hoorn Primair onderwijs Enkhuizen Sociaal Raadslieden Enkhuizen Primair onderwijs Koggenland Bijzondere ontwikkelingen 2013 Eindresultaat Samis Hoorn Samis Enkhuizen Samis Koggenland Toekomst Samis Bijlage I: Resultaten wijken Hoorn Bijlage II: Registratie Primair Onderwijs Hoorn Bijlage III: Resultaten Sociaal Raadslieden Enkhuizen Bijlage IV: Enkhuizen Primair onderwijs CAP-J Problematiek kinderen Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 2

3 1. Algemeen 1.1. Inleiding In dit verslag vindt een inhoudelijke verantwoording plaats over de werkzaamheden van Samis die hebben plaats gevonden in Na het weergeven van enkele algemene uitgangspunten, de organisatiestructuur en de te leveren diensten, worden achtereenvolgens de resultaten van de verschillende producten per gemeente gepresenteerd. Tenslotte een korte vooruitblik op de nabije toekomst Uitgangspunten Samis Onze Missie: Het doel van onze hulpverlening/ondersteuning is het herstel van het gewone leven thuis, op school en op het werk; daarbij staat niet het probleem op de voorgrond, maar het samen oplossen. Onze Visie: De eerste stap naar een oplossing Niet alleen, maar samen Erop af Problemen niet exporteren, maar oplossingen importeren Van systeemwereld naar leefwereld. Van zorgen voor naar zorgen dat Samis is een eerstelijns voorziening die hulp- en dienstverlening biedt, laagdrempelig en dichtbij. In Hoorn werkt Samis in 4 wijken, in Enkhuizen in het Sociaal Medisch Centrum en in Koggenland in het Gemeentehuis voor het loket Zorg &Welzijn en het CJG. Er is in Hoorn een gecombineerd telefonischen inloopspreekuur op iedere werkdag van uur. De hulpverlening is voor iedereen. Naast individuele hulpverlening biedt Samis ook groepshulpverlening zoals assertiviteitstrainingen, sociale vaardigheden voor kinderen, Eigen koers trainingen voor pubers op het voortgezet onderwijs en Triple P voor ouders. Daarnaast organiseren we workshops Scheiden en kinderen. Door School Maatschappelijk Werkers (SMW) is Samis op bijna alle basisscholen en bij het Voortgezet Onderwijs West Friesland actief. Ook bij het MBO Horizon College en het Clusius College zijn wij present. Wij zijn daarnaast partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin. We zijn daarbij actief aan het meedenken en meedoen. Het inzetten op 1gezin1plan is één van onze methoden. Naast maatschappelijk werk is er een Sociaal Raadsvrouw in Enkhuizen die vragen over sociale voorzieningen, wetten en regelingen beantwoordt en helpt bij het invullen van ingewikkelde formulieren. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 3

4 De vragen die op ons afkomen, de problemen die er zijn en die om een oplossing vragen, beantwoorden we. Dit doen we in samenwerking met vele anderen. Enkele belangrijke samenwerkingspartners zijn Parlan, Bureau Jeugdzorg, Wijk- en Gezondheidscentra, huisartsenpraktijken en Gemeentelijke voorzieningen. Naast deze samenwerking investeert Samis een goede relatie met de gemeenten. Deze samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie voor het oplossen van gemeentelijke/wijkgerichte vragen Organisatie en Personeel Samis is een Stichting met een bestuur op afstand. Samis is een platte organisatie. De directeur geeft direct leiding aan alle medewerkers. Samis heeft een bedrijfsbureau, inclusief receptie-/baliefunctie en systeembeheerder (2. fte). De hulpverleners zijn allen HBO+ professionals met specifieke aandachtsgebieden zoals Triple P, Bemoeizorg (we gaan er op af, gevraagd en ongevraagd), 1Gezin1Plan, huiselijk geweld. Er is een verdeling in Algemeen Maatschappelijk Werk, School Maatschappelijk Werk en Sociale Raadslieden (SRW) te Enkhuizen. Professionals krijgen veel ruimte om zelf en samen de hulpverleningskoers te bepalen. Overheadkosten, directie (0,9 fte) en secretariaat, huisvestingskosten, algemene kosten en afschrijvingen worden laag gehouden (30%), zodat de beschikbare middelen zoveel mogelijk aangewend worden voor directe hulp- en advies. Ziekteverzuim In dienst Ziekteverzuim Frequentie Gem. verzuim % 0,9 2,6 dagen ,7% 1,9 5,3 dagen ,3% 2,6 6,6 dagen % 2,5 4,5 dag % 2,3 18 dagen ,5% 2,4 7,5 dag % 2,2 5,5 dag In vergelijking tot 2010, 2011 en 2012 is er wederom sprake van een uitzonderlijk hoog verzuim. Omdat de oorzaak hiervan met name is toe te schrijven aan 4 personen, waarvan 1 in het tweede ziektejaar zit en naar verwachting niet meer zal herstellen, 2 personen door fysieke aandoeningen verzuimen en 1 door relatieproblemen in combinatie met lichamelijke kwetsbaarheid verzuimt, is er een berekening gemaakt over respectievelijke en 20 personen. Bestuur In 2013 hebben geen bestuurswijzigingen plaats gevonden. Eind 2013 bestaat het bestuur uit: Dhr. A. Schaake (voorzitter) Dhr. C.J. J. Gordijn Mevr. H.A. Hakhoff-Elsinga (secretaris) Dhr. G.H. Schermers Dhr. H.G. Bakker (penningmeester) Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 4

5 Het bestuur heeft in keer samen met de directeur vergaderd. Daarnaast hadden de voorzitter en de directeur structureel overleg. Bestuursleden waren aanwezig op 16 mei bij de afsluiting van een beleidsdag Welzijn nieuwe Stijl (inclusief 1gezin1plan en veiligheid van kinderen ) Samis Hoorn Formatie uren: In verband met het verminderen van de subsidie in 2013 met meer dan is per 1 juni afscheid genomen van een maatschappelijk werker die 14 uur in Hoorn werkte. In het eerste halfjaar van 2013 werd in Hoorn 161 uur (4,47 fte) algemeen maatschappelijk werker (incl. bemoeizorg en uren CJG) ingezet. In het tweede halfjaar 147 uren (4.08 fte). In totaal was er 4,28 fte inzetbaar in Daarnaast was er 32 uur (0.89 fte) per week voor het primair onderwijs schoolmaatschappelijk werk. Bereikbaarheid: In Hoorn zijn we in 4 wijken present. Iedere werkdag is er tussen en uur een inloop- en telefonisch spreekuur op de hoofdlocatie te Hoorn. In de Kersenboogerd is een algemeen inloopspreekuur op dinsdagochtend van tot uur en op de vrijdagochtend voor het CJG van uur. Op afspraak kan men langs gaan bij Velius Hoed op het t Jeudje en bij de Grote Waal. Elke vrijdag is er, tijdens het uitdelen van de voedselpakketten, een aanspreekmogelijkheid (uitloopspreekuur) bij de Voedselbank. Juist daar zijn kwetsbare mensen die misschien niet zo gemakkelijk bij ons binnen komen lopen. Prestatieafspraken: Voor 2013 zijn de volgende kwantitatieve prestatieafspraken gemaakt: Dienst AMW cliënten Korte contacten 410 Groepsaanbod: assertiviteitstraining 2* Psychosociale hulpverlening 660 Dienst SMW Primair onderwijs cliëntsystemen trajecten 59 systemen Primair onderwijs zorgteams 67.1 uur * groepen Tevens is afgesproken dat Samis deelneemt aan het Centrum voor Jeugd en Gezin. Samis is partner van het CJG. Wij zijn aanwezig op de Kersenboogerd en in de Maelsonstraat. In verband met beschikbare uren is het ons niet gelukt om volledig te participeren in CJG De Cogge Samis Enkhuizen Formatie uren: Aan de prestatieafspraken met Enkhuizen wordt voldaan met de volgende inzet: (1.22 fte) 44 uur algemeen maatschappelijk werk (0.33 fte) 12 uur sociaal raadslieden (0.5 fte) 18 uur primair onderwijs schoolmaatschappelijk werk (vanaf 1 maart) (0.11 fte) 4 uur baliemedewerker CJG Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 5

6 Bereikbaarheid: Het maatschappelijk werk is bereikbaar op de locatie Sociaal Medisch Centrum. Iedere werkdag is op de hoofdlocatie een telefonisch- inloopspreekuur tussen uur. Er is op maandagmiddag een inloopspreek uur in Enkhuizen. Eén dagdeel per week is een maatschappelijk werker en een baliemedewerker in het CJG aanwezig. Iedere inwoner van de gemeente Enkhuizen kan gebruik maken van het inloopspreekuur van de Sociaal Raadslieden. Dit spreekuur is een keer per week van :00 uur in het Sociaal Medisch Centrum. Prestatieafspraken: Voor 2013 zijn de volgende kwantitatieve prestatie afspraken gemaakt: Dienst AMW Cliënten Korte contacten 160 Procesmatige hulpverlening 160 Dienst SRW Client contacten 270 Hulpvragen 380 Dienst SMW Uren Cliëntsystemen trajecten 20 1Gezin1Plan 10 Zorgoverleg op school 16 CJG overleg Samis Koggenland Alhoewel de prestatieafspraken met Koggenland zijn vastgesteld in december 2013 voor 2014, lijkt het toch gepast om die ook als richtlijn voor 2013 te laten gelden. Er is 80 uur (2,2 fte) maatschappelijk werk aanwezig om aan de prestatieafspraken te kunnen voldoen. Deze 80 uur wordt ingevuld door 3 generalisten met elk een eigen domein. In verband met de herkenbaarheid naar het primair onderwijs is er een maatschappelijk werker die zich specifiek richt op het primair onderwijs. Bereikbaarheid: De maatschappelijk werkers zijn vaak direct aanspreekbaar op het Gemeentehuis. Inwoners kunnen zich daar melden. Ook is er elke ochtend een spreekuur te Hoorn waar men zich kan telefonisch kan aanmelden of binnen lopen. Prestatieafspraken: De volgende kwantitatieve prestatie dienen als richtlijn voor 2013: Dienst Samis Cliënten Korte contacten 100 Procesmatige hulpverlening 160 Dienst Samis Primair onderwijs Uren Cliëntsystemen trajecten 30 1Gezin1Plan 10 Zorgoverleg op school 36 Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 6

7 1.7. Groepswerk Training Doel Voor wie Sociale Vaardigheidstraining Assertiviteitstraining Eigen Koers Triple P Workshop Scheiden en kinderen. Doel van de training is het kind vaardigheden aan te leren in de sociale omgang met andere kinderen en volwassenen. Het kind beschikt daarna over persoonlijke strategieën in sociale situaties. Het leert inzien wat werkt en wat niet werkt Subassertieve of agressieve mensen leren op een aanvaardbare manier beter voor zichzelf op te komen met respect voor de ander en zichzelf. De leeftijdsfase tussen 12 en 16 jaar is er één waarin keuzes gemaakt moeten worden. Vragen als wie ben ik en wat wil ik spelen daarin een belangrijke rol. In deze cursus leren jongeren zichzelf beter kennen, worden zich bewust van wat zij willen en hoe ze daar vervolgens naar kunnen handelen. Daarmee gaan zij meer hun eigen koers bepalen. Bij ouders, volgens de methode Triple P, vaardigheden aanleren om gedragsproblemen van kinderen te herkennen en leren hoe gewenst gedrag gestimuleerd kan worden. Ouders bewust maken van het feit dat hoewel men als partners uit elkaar gaat het ouderschap over de kinderen ook na een scheiding nog blijft bestaan Voor schoolkinderen van 8 12 jaar in Hoorn Voor burgers in Hoorn en Enkhuizen Leerlingen van Voortgezet Onderwijs De Dijk - Medemblik Voor burgers in Hoorn Enkhuizen Voor burgers uit Hoorn, Enkhuizen en Koggenland 1.8. SMW VO scholen West-Friesland In 2013 hebben 3 school maatschappelijk werkers (fte. 2.5) van Samis, in het kader van het Convenant Zorgondersteuning Voortgezet Onderwijs West-Friesland, zorgondersteuning geboden aan 11 VO scholen. Verantwoording over de werkzaamheden aan B & W van alle gemeenten in West-Friesland, vindt plaats via aparte rapportage halverwege en na afloop van het schooljaar SMW MBO scholen Voor 16 uur per week is een school maatschappelijk werker aanwezig op het Horizon College. Als resultaatverplichting is afgesproken dat 30% van de door SMW geholpen deelnemers nog 1 jaar op het Horizon blijven studeren. Qua aantal leerlingen is er geen resultaatverplichting. Verantwoording over de resultaten vindt afzonderlijk plaats. Voor ± 4 uur per week is er bij het Clusius College ondersteuning van een schoolmaatschappelijk werker. Verantwoording over de resultaten vindt afzonderlijk plaats. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 7

8 Hoorn Percentages Enkhuizen Percentages Koggenland Percentages 2. Productiecijfers 2013 Hoorn Enkhuizen - Koggenland 2.1. Individuele contacten Begeleiding algemeen Cliëntsystemen vanuit % 52 30% 1 0,5% Nieuwe cliëntsystemen % % ,5% Totaal in cliëntsystemen in begeleiding % % % Afgesloten cliëntsystemen in % % % Doorlopende casussen % 41 24% 35 19% Cliëntgegevens Man % 37 31% 73 40% Vrouw % 82 69% % Onbekend 2 1% Totaal Leeftijd Tot 20 jaar 23 4% 13 11% 12 7% 20 t/m 39 jaar % 51 43% 65 36% 40 t/m 64 jaar % 49 41% 90 49% 65 t/m 79 jaar 36 6% 5 4% 13 7% % 1 1% 2 1% Onbekend 4 1% Gezinssamenstelling Thuiswonend kind 42 7% 6 5% 8 4% Alleenstaand % 22 18% 48 26% Eenoudergezin % 24 20% 27 16% Samenwonend/gehuwd met kinderen % 45 38% 59 32% Samenwonend/gehuwd zonder kinderen 67 11% 9 8% 12 7% Meerpersoonshuishouden 57 9% 7 6% 10 5% Overige familieverbanden 34 5% 6 5% 18 10% Land van herkomst Nederland % % % Niet Nederland 24 4% 5 4% 9 5% De groep niet-nederlanders is ondervertegenwoordigd, zij weten Samis niet makkelijk te vinden of de drempel om hulp te vragen is hoog. De verwachting is dat door meer aanwezig te zijn in de wijk, ook deze groep meer in beeld komt. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 8

9 Hoorn Percentages Enkhuizen Percentages Koggenland Percentages Redenen beëindiging hulpverlening Hulpverlening afgerond % % % Op initiatief van de hulpverlener 24 4% 1 0,5% Op initiatief cliënt 36 5% 13 9% cliënt verhuisd 2 0,5% 3 2% 2 1% cliënt overleden 1 0,5% 2 1% Onbekend 45 7% 6 5% 11 7% Hoofd Problematiek afgesloten hulp Administratie 5 1% 3 2% 0 0% Buurtrelatie 8 1% 2 1,5% 2 1% Cultuurverschil 2 0,5% 0 0% 0 0% Eenzaamheid 16 2,5% 3 2% 5 3% Familierelatie 71 11% 20 15% 10 7% Financiën 95 15% 13 10% 21 14% Gezondheid 43 7% 7 5% 8 5% Huiselijk geweld 10 1,5% 6 5% 5 3% Huisvesting 40 6% 0 0% 17 12% Identiteit 33 5% 5 4% 11 8% Inkomen 15 2% 2 1,5% 4 3% Juridische kwesties 12 2% 1 1% 3 2% Maatschappelijke organisaties 6 1% 0 0% 0 0% Opvoeding 35 6% 6 5% 16 11% Partnerrelatie 99 16% 37 28% 24 16% Psychosociale problemen 47 7% 8 6% 9 6% Relatie met werk 12 2% 2 1,5% 4 3% Schulden 7 1% 2 1,5% 1 0,5% Verwerking 49 8% 11 8% 0 0% Werk en maatschappelijke participatie 22 3% 0 0% 4 3% Overige 7 1% 4 3% 3 2% Totaal Bijzonderheden Van de cliënten die ondersteuning vragen is in de Gemeente Hoorn en Enkhuizen 1 op de 3 van het mannelijk geslacht, in Koggenland 2 van de 3. De leeftijdscategorie tussen 40 en 64 jaar is het meest vertegenwoordigd in Hoorn en Koggenland, in Enkhuizen zijn er iets meer cliënten tussen de 20 en 40 jaar. Maatschappelijk werkers zien het meest cliënten die samenwonend of gehuwd zijn met kinderen (resp. 26%, 38% en 32%) en alleenstaanden (resp. 23%, 18% en 26%). Ook één-oudergezinnen behoren tot een categorie die vaak komen voor het zoeken naar oplossingen (resp. 19%, 20% en 16%). Hulpverleningsvragen kunnen grofweg onderscheiden worden in concrete en psychosociale hulpverlening. Ten aanzien van de concrete hulpverlening zijn er veel problemen omtrent financiën. Huisvesting wordt in Koggenland door 12% van de cliënten genoemd als hoofdproblematiek. Bij de meer psychosociale hulpverlening bestaat de top 5 (evenals in 2012) uit, (1) partnerrelatie, (2) familierelaties, (3) gezondheid, (4) identiteit en (5) verwerking. Qua problematiek hulpverlening zijn er nauwelijks verschillen tussen Hoorn, Enkhuizen en Koggenland. In Enkhuizen was de hulpvraag wat meer gericht op problemen/ingewikkeldheden in de relatie met de partner. Kijken we naar de Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 9

10 afronding van de hulp, dat wil zeggen dat de doelen zijn bereikt en verdere hulp niet nodig is, dan is in elke gemeente de score goed. Evenals vorig jaar is het percentage behaalde doelen in Enkhuizen het hoogst, te weten 93%, Hoorn volgt met 83% en Koggenland met 81%. In Koggenland wordt op initiatief van de cliënt 9% van de hulpverlening beëindigd. Daarentegen wordt in Hoorn in 4% op initiatief van de hulpverlener de hulpverlening beëindigd Internethulpverlening Nadat in het najaar van 2012 de vernieuwde website, inclusief de mogelijkheid om gebruik te maken van internethulpverlening, de lucht in ging, is er eerst nog mondjesmaat, maar in 2013 veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via internethulpverlening ondersteuning te vragen. Van de internethulpverlening komt 79% (93 personen) uit Hoorn, 10% (12 personen) Enkhuizen, 3% (4 personen) Koggenland en 7% (9 personen) uit een van de Gemeenten van West-Friesland. Of het verschil in aanmelding te maken heeft met onbekendheid/onbemind en/of een verschil tussen stad en plattenland is na een ervaring van 1 jaar niet te zeggen. Hoorn Enkhuizen Koggenland Westfriesland Totaal aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % Clientgegevens Man 25 27% 2 17% 2 50% 5 56% 34 29% Vrouw 60 65% 10 83% 2 50% 4 44% 76 64% Onbekend 8 9% 8 7% Totaal Leeftijd tot 20 jaar 5 5% 5 4% 20 t/m 39 jaar 43 46% 4 33% 4 100% 5 56% 56 47% 40 t/m 64 jaar 34 37% 6 50% 3 33% 43 36% 65 t/m % 1 8% 4 3% onbekend 8 9% 1 8% 1 11% 10 8% Gezinssamenstelling Thuiswonend kind 3 3% 1 11% 4 3% Alleenstaand 24 26% 1 8% 2 50% 2 22% 29 25% Eenoudergezin 26 28% 3 25% 1 25% 1 11% 31 26% Meerpersoons 5 5% 5 4% Samenwonend met kk 18 19% 4 33% 1 25% 1 11% 24 20% Samenwonend zonder kk 6 6% 3 25% 1 11% 10 8% Onbekend 11 12% 1 8% 3 33% 15 13% Hoofd problematiek Assertiviteit 6 6% 2 22% 8 6% Echtscheiding 11 11% 2 13% 1 11% 14 11% Familierelatie 6 6% 1 7% 7 5% Financiën 16 16% 3 20% 1 11% 20 15% Huisvesting 13 13% 2 13% 3 75% 18 14% Opvoeding 12 12% 2 22% 14 11% Psychosociale problemen 21 20% 3 20% 1 11% 25 19% Relatie met werk 3 3% 1 11% 4 3% Relatie problemen 15 15% 4 26% 1 25% 1 11% 21 16% Totaal Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 10

11 In vergelijking met face-to-face contacten zijn er in Hoorn meer personen tussen de 20 en 40 jaar en uit een één-oudergezin die contact zoeken via internet. De aantallen van de overige zijn te klein om te vergelijken. In ongeveer 50% van de internetcontacten gaat het om een eenmalige vraag en antwoord, bij 25 % is sprake van meerdere mailcontacten en met 25% wordt via face-to-face ondersteuning geboden. Internethulpverlening is in 2013 een structurele taak geworden van de maatschappelijk werkers. Elke dag is er iemand beschikbaar om de vragen te beantwoorden. Parallel aan onze eigen internethulp hebben we in Noord Hollandse Alliantie-verband een zogenaamde sociale coach waarbij het mogelijk is om naast informatie te krijgen over problemen die men kan hebben, men ook een zelftest kan doen waarbij men geactiveerd wordt om te werken aan een oplossing. Wil men contact met een hulpverlener dan wordt er automatisch doorgeschakeld naar Samis indien men woont in de Gemeente Hoorn of Enkhuizen of Koggenland. Ook bij face-to-face contacten, bij een intake en/of als er enige wachttijd is tussen aanmelding en intake zal de cliënt worden geadviseerd om alvast via de sociale coach aan het werk te gaan Aanwezigheid Voedselbank In juli 2012 is Samis gestart met aanwezigheid bij de Voedselbank te Hoorn. In 2012 was maatschappelijk werk 11 keer aanwezig met 8 contacten als resultaat. In die periode is geëxperimenteerd met waar en op welke wijze de maatschappelijk werker het beste present kan zijn. Vanaf 2013 is de maatschappelijk werker in de hal waar de voedselpakketten worden verstrekt. Het zichtbaar zijn voor de cliënt, door folders van het maatschappelijk werk te combineren met een herkenbaar persoon als aanspreekpunt, verlagen wij de drempel voor cliënten om het gesprek aan te gaan. Cliëntgegevens aantal percentage Man 20 38% Vrouw 32 62% Totaal 52 Leeftijd Tot 20 jaar 1 2% 20 t/m 39 jaar 16 31% 40 t/m 64 jaar 17 33% 65 t/m 79 jaar 3 6% Onbekend 15 28% Gezinssamenstelling Alleenstaand 10 19% Een oudergezin 19 37% Twee oudergezin 10 19% Samenwonend 7 13% Onbekend 6 12% Het spreekt voor zich dat financiële problemen de hoofdmoot zijn. Specifiek wordt genoemd; tekort aan inkomen, schulden, vragen met betrekking tot bewindvoerder, problemen met aanvraag van een uitkering, beslaglegging. Bij 3 cliënten waren er niet zozeer vragen rondom financiële problematiek, Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 11

12 maar werd ondersteuning gevraagd bij verwerking van een gebeurtenis, gezondheid en vragen rondom vrijwilligerswerk. Bij 12 van de 52 cliënten zijn er meerdere gesprekken geweest, oftewel is sprake geweest van procesmatige hulpverlening. Al met al wordt het door medewerkers en cliënten van de voedselbank zeer gewaardeerd dat maatschappelijk werk op deze manier aanwezig is. Regelmatig komt het ook naar voren dat cliënten of kinderen besproken worden in CJG/gebiedsteam en omdat de hulpverlener de ouder kent van de Voedselbank en er gemakkelijk contact wordt gelegd en er snel sprake is van vertrouwen. Door de samenwerking met de Voedselbank heeft het Maatschappelijk werk ook cliënten kunnen bereiken die zelf niet de stap naar de hulpverlening zouden hebben gezet. De samenwerking heeft een preventief en oplossingsgericht karakter. Ook in de toekomstige constructie van 3 gebiedsteam in Hoorn is het van belang om er voor te zorgen dat het uitloopspreekuur behouden blijft. Het wordt op prijs gesteld dat de maatschappelijk werker aanwezig is in de Voedselbank Productiecijfers Groepswerk Training Aantal Aantal Aantal Trainers Voor trainingen bijeenkomsten cursisten Sociale 2 10 voor k.k k.k. 2 per training Hoorn Vaardigheidstraining Subsidie GGD 1 terugkom 1 voor ouders 34 ouders Assertiviteitstraining 2 10 bijeenkomsten 20 2 per training Hoorn en Enkhuizen Eigen Koers Combi Samis-School De Dijk Medemblik Triple A Subsidie GGD 1 5 sessies 7 Combi GGD MW Hoorn en Enkhuizen Workshop Scheiden en kinderen per workshop Hoorn 2.5. Primair Onderwijs Hoorn Het schoolmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd door 2 schoolmaatschappelijk werkers (SMW), een voor 4 uur (Wereldwijzer) en een voor 28 uur, inzetbaar voor 29 scholen. De Wereldwijzer is een multiculturele school in een probleemwijk. Het is een zogenaamde TOM school (Team Onderwijs Anders): meer individuele aandacht voor kinderen en een geïnspireerd team. De SMW-er is één dagdeel per week aanwezig. Zij is er de praatjuf, door haar zichtbaarheid is zij gemakkelijk bereikbaar voor zowel onderwijzers als ouders. Zij is aanwezig bij het zorgteam, ze is een onderdeel van de school. Er zijn korte lijnen waardoor snel en adequaat kan worden ingesprongen op de verschillende vragen. Voor alle andere scholen, uitgezonderd de Zonnewijzer, geldt de afspraak dat er officieel 6 zorgteams per jaar worden geagendeerd en dat de SMW-er bij 3 zorgteams aanwezig is. Het zo weinig frequent aanwezig zijn op scholen maakt dat er minder preventief gehandeld kan worden, dat de SMW-er Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 12

13 soms wordt vergeten met als gevolg dat leerproblemen meer aan bod komen en systeemproblematiek/thuissituatie achtergronden minder. De indruk bestaat dat door deze situatie nu eerder naar de 2 de lijn wordt verwezen. Doordat de SMW-er veel ervaring heeft kan zij snel invoegen. Echter ook voor haar geeft het werk minder voldoening doordat continuïteit in het contact minder is en er tegelijkertijd minder preventief gewerkt kan worden. In de bijlage staan alle gegevens over 2012 en In totaal zijn er in systeem(-gezinnen) gezien ( ). Van deze 88 zijn 16 kinderen aangemeld voor een sociale vaardigheidstraining. Met 72 gezinnen zijn contacten geweest (in , in ). Waar nodig werden naast het aangemelde kind en de ouder(s) ook andere gezinsleden betrokken bij de hulpverlening. Van deze 77 hulpverleningscontacten heeft bij 21 een doorverwijzing plaats gevonden. In 2012 zijn van de 61 gezinnen 7 doorverwezen, of te wel in % en in %. Alhoewel geen doel op zich, is de wens wel om minder door te verwijzen naar de 2 de lijn. De wens is om zo snel mogelijk lichte hulpverlening inzetten om erger te voorkomen. Het meer zichtbaar zijn in de school zou hierbij kunnen helpen. Aandachtspunten Een wens van Samis is om als SMW-er, samen met andere ketenpartners, de CJG-er in de school te zijn. De school is de vindplaats en ook daar is de hulpverlener aanwezig. Er zijn korte lijnen met onderwijzers, ouders en kinderen. Er worden verbanden gelegd tussen de situatie thuis en op school. Er wordt meteen gehandeld als het nodig is. In de ideale situatie heeft de SMW-er snel toegang tot externe specialisten, die kunnen worden uitgenodigd. De SMW-er kan wel de regie in handen houden. De wens is namelijk ook om niet alleen te werken volgens 1gezin1plan, maar ook 1 hulpverlener. De genoemde aandachtspunten zijn ook aan de orde in onder andere de Stuurgroep Jeugd en Gezin, en zijn door Samis besproken met beleidsmedewerkers van de Gemeente Hoorn. Een ander aandachtspunt is de registratie over de problematiek van het aangemelde kind. Voor het schooljaar 2014/2015 zal gebruik gemaakt worden van de CAP-J, dit is een classificatiesysteem over de Aard van de Problematiek in de Jeugdzorg. Een voordeel van CAP-J is dat er sprake is van duidelijke rubrieken en dat bijvoorbeeld opvoedings- en gezinsproblemen nauwkeurig worden benoemd Primair Onderwijs Enkhuizen Vanaf 1 maart is, in plaats van 5 uur, 18 uur school maatschappelijk werk beschikbaar. De SMW-er is daarbij de CJG-er in school en dus de link met het CJG. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 13

14 De Hoeksteen Driespan Tweemaster Pancratius De Wegwijzer De Voorhof SBO-Palet Aantal casussen en werkzaamheden School Aanmeldingen school casussen Aanmeldingen via CJG * Aanwezig bij ZAT overleg Huisbezoeken Gesprekken met kind/ en ouders Gesprekken/telefonisch met ouder(s) (+ leerkracht) Overleggen met RvK, politie Overleg/Aanmelding BJZ Melding AMK 1 1 1G1P (Veel) Overleg over 1 ** Doorverwijzing GGZ * Een aanmelding vanuit het RSG gaf aanleiding om de samenwerking te zoeken met SBO t Palet (jonger broertje). Dit resulteerde in een aanmelding BJZ en een 1gezin1plan, aangestuurd door SMW. Er bleken al vele hulpverleners in het gezin te zijn, maar er werd niet samengewerkt. ** Contact met voetbalvereniging om 4 kinderen op voetbal te krijgen In de uren van het SMW is er 10 keer deelgenomen aan het CJG overleg in Enkhuizen. Daarvan waren 2 overleggen met de West-Friese knoop en 1 met het samenwerkingsverband De Streek. Bijzonderheden Alle aanmeldingen via CJG hadden te maken met echtscheiding van ouders. Opvallend is het geringe aantal aanmeldingen van de Driespan, juist ook omdat het een multiculturele school is. De SMW-er was aanwezig bij overleggen, maar weinig casussen voor het SMW. Het zou kunnen zijn dat er nogal wat weerstand is /schaamte van ouders voor hulpverlening. Het eerste halfjaar heeft de Tweemaster geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het SMW. Een mooie ontwikkeling is dat ouders vaker aanwezig zijn en deelnemen aan het zorgteam bij De Driespan, De Wegwijzer en De Hoeksteen. Het vergroot de betrokkenheid bij ouders, en zorgt voor openheid, transparant zijn. De deelname van een gedragsdeskundige van t Palet tijdens het ZAT overleg was inspirerend. Opmerkelijk was dat sommige scholen moeite hebben met het doorverwijzen naar het SBO. Scholen houden leerlingen misschien te lang op het regulier onderwijs, ook al willen ouders graag dat hun zoon/dochter wordt doorverwezen. Bij kinderen die werden aangemeld was vooral sprake van gedragsproblemen. In gezinnen was vaak de kwaliteit van opvoeding onvoldoende, waren er problemen in de ouder-kinderrelatie en waren ouders vaak gescheiden (bijlage 4 CAP-J Problematiek kinderen). Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 14

15 2.7. Sociaal Raadslieden Enkhuizen Samis biedt Sociaal Raadsliedenwerk aan voor 12 uur per week. Tot 1 oktober was er elke woensdagochtend en vanaf die datum op dinsdagochtend een spreekuur van 9.00 tot uur met een maximaal aantal klanten van 12 per spreekuur. In de bijlage zijn resultaten van 2013 weer gegeven. In 2013 hebben 449 cliënten (2012: 306) met 573 hulpvragen (2012: 505) het spreekuur bezocht. Daarnaast zijn er adviezen gegeven aan maatschappelijk werkers van Samis, waardoor de hulpverlening kon voortgaan. Zoals blijkt uit de registratie wordt er aan het SRW een scala aan vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen. Er worden veel vragen gesteld op het gebied van huur- en zorgtoeslagen, kinderopvangtoeslag, zorgverzekeringswet, heffingskortingen, schulden/budgetteren en belastingen. In de maand maart waren, conform de verwachting, meer vragen rondom het invullen van belastingaangifte. In mei was er een opleving in verband met herinneringen voor vooral 2011 en in november over kwijtscheldingsverzoeken, die meestal gekoppeld zijn aan invorderingsberichten van de gemeente en het hoogheemraadschap. Er wordt veel advies gevraagd omtrent schulden. Deurwaarders leggen in de regel snel beslag op. Vragen zijn gericht op het nagaan van de juiste belastingvrije voet en toepassing van het beslagrecht. Veelal proberen mensen zelf tot een oplossing te komen, vaak is echter de schuldenlast te groot. Een groot aantal hulpvragers betreft bijstand gerelateerde onderwerpen. Het gaat dan om het aanvragen van levensonderhoud en bijzondere bijstand. Opvallend Opvallend weinig zaken rondom arbeidsrecht komen op het spreekuur. Ook maken weinig ouderen gebruik van het spreekuur. Het zou kunnen zijn dat er in de gemeente een goed ouderenbeleid is of men weet ons niet te vinden. Er zijn wel veel vragen over de AOW. Dit gaat om vragen van mensen die overzichten hebben gekregen over opgebouwd recht of over het aanvragen van AOW. Er zijn enkele cliënten die erg onzeker zijn. Zij komen als het ware even langs bij het SRW om een controle te krijgen of zij bepaalde zaken wel goed hebben begrepen of dat zij een formulier wel correct hebben ingevuld. Soms komen mensen met folders/enquêtes waar zij in feite niets mee hoeven te doen, maar dan willen zij toch even checken of ze dit inderdaad weg mogen gooien. In de tweede helft van het jaar was er een behoorlijke toeloop van Poolse inwoners die gebruik maakten van het spreekuur. Velen van hen beheersen de Nederlandse taal nauwelijks, waardoor de communicatie omslachtig verloopt. Samenwerken met vrijwilligers Bij de mensen die onzeker zijn, bij simpele vragen rondom de belastingaangifte, zoals bij inwoners uit Polen is het een wens samen met een vrijwilliger ondersteuning te bieden. Ook leeft de wens om in het voorjaar van 2014 een inloopbijeenkomst te organiseren voor controle van toeslagen. Hierbij zullen vrijwilligers en medewerkers van de gemeente worden betrokken. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 15

16 In 2013 is het niet gelukt om met een vrijwilligerspool te werken. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat er in Enkhuizen geen organisatie is die beschikbare vrijwilligers heeft. Samenwerking met de ouderenbond zou nog een mogelijkheid zijn, ware het niet dat er weinig ouderen komen op het spreekuur. De sociaal raadsvrouw heeft geen tijd om vrijwilligers te werven. Samenvattend Er is een behoorlijke toeloop van cliënten. In 2012 waren er gemiddeld 25, en in 2013 gemiddeld 37 per maand. De verwijzing van de gemeente Enkhuizen, onder ander het Servicepunt, maar ook WelWonen en andere instanties weten ons goed te vinden. Door de drukte wordt alle beschikbare tijd besteed aan vragen die in de spreekuren worden gesteld. Voor andere werkzaamheden is geen ruimte. Gekeken wordt of de aantallen in het eerste kwartaal van 2014 stabiliseren of juist wederom toenemen Primair onderwijs Koggenland. Eén van de maatschappelijk werkers richt zich specifiek op het primair onderwijs. Hierbij een overzicht van de werkzaamheden. Scholen Zorgteams Scholen Zorgteams De Ark Hensbroek 5 Leveling Avenhorn 7 Bavo Ursem 5 (+1 tel) Josef en Maria Spierdijk 5 Bernadette Zuidermeer 4 Jozefschool de Goorn 5 De Caegh Obdam 6 Kelderswerf Obdam 7 Geert Holle Berkhout 6 Langereis Ursem 5 De Grosthuizerschool 2 De Overhaal Avenhorn 6 (+1 tel) Aanmelding Via loket CJG/huisarts 15 Via School 23 Via AMW* 38 1g1p Aantal 5 *aangemeld via ha/cjg/bjz cliënten In 2013 is maatschappelijk werk bij 64 zorgteams aanwezig geweest. Van de 76 aanmeldingen zijn 5 gezinnen via 1Gezin1Plan geholpen. De maatschappelijk werker was 2 keer casemanager. Kinderen van 3 gezinnen zijn in de Verwijsindex gezet, waarbij er tweemaal een match was met het AMK. Bij 8 gezinnen kan gesproken worden over multi-probleem gezinnen waarbij langdurige ondersteuning nodig was. In het afgelopen jaar zijn er diverse overleggen/bijeenkomsten geweest met huisartsen, Parlan, Huis vol Compassie, diaconie Grosthuizen, BJZ/AMK, koffieochtend voor buitenlandse vrouwen, SMW West-Friese Knoop. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 16

17 3. Bijzondere ontwikkelingen 2013 Aanspreekmogelijkheid Voedselbank In juli 2012 is Samis gestart met present zijn bij de Voedselbank te Hoorn. De maatschappelijk werker is aanwezig bij het uitdelen van de voedselpakketten. In 2012 was maatschappelijk werk 11 keer aanwezig met 8 contacten als resultaat. In die periode is geëxperimenteerd met waar en op welke wijze hij/zij het beste aanwezig kan zijn. Vanaf 2013 is de maatschappelijk werker in de hal waar de voedselpakketten worden verstrekt. In totaal hebben 52 personen (32 vrouwen, 20 mannen) ondersteuning gevraagd. Het spreekt voor zich dat financiële problemen de hoofdmoot zijn. Specifiek wordt genoemd; tekort aan inkomen, schulden, vragen met betrekking tot bewindvoerder, problemen met aanvraag van een uitkering, beslaglegging. Bij drie cliënten waren er niet zozeer vragen rondom financiële problematiek, maar werd ondersteuning gevraagd bij verwerking van een gebeurtenis, gezondheid en vragen rondom vrijwilligerswerk. Bij 12 van de 52 cliënten zijn er meerdere gesprekken geweest, oftewel is sprake geweest van procesmatige hulpverlening. Al met al wordt het door medewerkers en cliënten van de voedselbank zeer gewaardeerd dat maatschappelijk werk op deze manier aanwezig is. Regelmatig komt ook naar voren dat cliënten of kinderen besproken worden in CJG/gebiedsteam en omdat de hulpverlener de ouder kent van de Voedselbank, er gemakkelijk contact wordt gelegd en er snel sprake is van vertrouwen. Door de samenwerking met de Voedselbank heeft Samis ook cliënten kunnen bereiken die zelf niet de stap naar de ondersteuning zouden hebben gezet. De samenwerking heeft een preventief en oplossingsgericht karakter. Ook in de toekomstige constructie van 3 gebiedsteam in Hoorn is het van belang om ervoor te zorgen dat het uitloopspreekuur behouden blijft. Vakmanschap aan Zet Eind januari werd er een bijeenkomst georganiseerd met 18 hulpverleners uit verschillende instellingen die op de een of andere wijze (ooit) betrokken waren geweest bij een complex gezinssysteem in de Kersenboogerd. Via een tijdslijn (wat is wanneer en met wie gebeurd en welke hulpverlening is ingezet met welk resultaat) vond verheldering plaats en werd een actieplan ingezet. Wie gaat wat doen. Dit keer met in de hoofdrol 1 coach (hulpverlener) die de spil wordt en het vertrouwen geniet van de familie. Deze coach is in dienst van Samis. De financiering van het project was eerst gerealiseerd tot 1 september. Gelukkig was daarna DNO Doen in staat om via een CIZindicatie naast begeleid wonen ook persoonlijke begeleiding te organiseren. Er zal zeker nog 1 jaar coaching nodig zijn om een en ander te stabiliseren. Eén en ander is alleen mogelijk door samen met de familie/het netwerk te zoeken naar oplossingen in taaie materie en elkaar daarbij te respecteren en te vertrouwen. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 17

18 Pilot Enkhuizen Noord In februari is gestart met een pilot te Enkhuizen, genaamd Enkhuizen-Noord. Uit onderzoek is gebleken dat er in Noord extra inzet nodig is voor kwetsbare mensen. Er is gekozen voor gescheiden ouders waarbij eenzaamheid, geld- en opvoedingsproblemen aan de orde kunnen zijn en eenzame ouderen. De ambitie is om de welzijns- en zorginfrastructuur te optimaliseren en duurzame samenwerking tussen de partners tot stand te brengen. Met WelWonen, de Omring, de Gemeente en Samis is een plan uitgewerkt waarbij in Noord 20 mensen in tweetallen worden bezocht, waarbij een belangrijk uitgangspunt is Wat kan ik voor de wijk betekenen en wat kan de wijk voor mij doen. Eind oktober werden de resultaten bekend. Met 19 personen zijn gesprekken gevoerd. Op twee vragen, rondom betekenis hebben voor elkaar, springen er positief uit, te weten: 1) Zouden uw buurtbewoners een toegevoegde waarde kunnen leveren aan uw woonplezier? en 2) Zou u uw buurtbewoners iets kunnen bieden? De vragen worden beide beantwoord met 15 ja 2 nee. 18 van de 19 hebben contact met de buren. 15 van de 19 geven aan wel te willen meedenken over verbeteringen. Men is goed op de hoogte van activiteiten die plaatsvinden in de wijk, echter slechts 2 van de 16 buurtbewoners nemen deel aan een activiteit. Naar aanleiding van deze uitslag zijn deelnemers uitgenodigd om verder met elkaar in gesprek te gaan over het aanpakken van aandachtspunten. Tot het maken van plannen is men niet overgegaan daar er geen animo was voor deze bijeenkomst. De Dwarse Tulp; kennis delen en internethulpverlening Zeven organisaties voor maatschappelijke dienstverlening vormen samen de Noord Hollandse Alliantie. De Noord Hollandse Alliantie ontwikkelt nieuwe kennis en diensten als antwoord op sociale vraagstukken in de eerste lijn. De eigen kracht van de burger en het versterken van het sociaal netwerk zijn het vertrekpunt. De NHA gaat hierbij uit van de overtuiging dat informele zorg voor formele zorg gaat. In maart is een projectplan De Dwarse Tulp gelanceerd met 4 speerpunten. De 2 belangrijkste speerpunten zijn: 1 het kennis delen en ontwikkelen binnen Sociaal Werk in de Wijk en Jeugdmaatschappelijk werk, en 2 online hulpverlening via een gezamenlijke online portal De sociale coach. Deze website is / kan het voorportaal zijn van het maatschappelijk werk. De sociale coach zet in op mogelijkheden die mensen zelf hebben en die in de omgeving er zijn. Er komen zes thema s aan de orde, waarbij informatie wordt gegeven en waar men door middel van een test aan de slag kan met oplossingen voor problemen. Men kan via een link gemakkelijk contact krijgen met de organisatie in de buurt. Vanaf 2014 gaat Samis sturen op het gebruik maken van deze website. Bij spreekuren worden burgers gewezen op deze mogelijkheid en tijdens de hulpverlening wordt geadviseerd om eens bij een bepaald probleem te werken met de sociale coach. Training Eigen Koers De Wering en Samis hebben gezamenlijk een training ontwikkeld voor jongeren tussen de jaar, genaamd Eigen Koers. De leeftijdsfase tussen 12 en 16 jaar is er één waarin keuzes gemaakt moeten worden. Vragen als wie ben ik en wat wil ik spelen daarin een belangrijke rol. In deze cursus leren jongeren zichzelf beter kennen, worden zich bewust van wat zij willen en hoe ze daar vervolgens naar kunnen handelen. Daarmee gaan zij meer hun eigen koers bepalen. Deze training is, met als co-trainer de zorgcoördinator van school, gegeven op De Dijk. Omdat het de eerste training was voor deze leeftijdsgroep moest er Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 18

19 veel worden bijgesteld. Zowel de jongeren als de ouders waren tevreden met het resultaat. Volgend jaar voorjaar zal er wederom een training plaats vinden. Onderzoek De Grote Waal Centraal In de wijk De Grote Waal in Hoorn wil Samis, in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl, samen met ketenpartners zichtbaar en beschikbaar zijn. In de periode oktober 2012 januari 2013 is door een stagiair bij Samis, in het kader van zijn opleiding HBO-MWD een onderzoek gedaan waarbij hij 11 personen heeft geïnterviewd die betrokken zijn bij de Grote Waal. Deze input heeft geresulteerd in een presentatie aan de wethouders Pijl en Ruppert en beleidsmedewerkers van de Gemeente Hoorn over een sociaal wijkteam Nieuwe Stijl. Omdat op een later tijdstip een bijeenkomst plaats zou vinden van alle geïnterviewden, waarbij ook de wethouders aanwezig zouden zijn, was het van groot belang om van de gemeente goedkeuring te krijgen, om met een klein, krachtig sociaal wijkteam te starten. De Gemeente gaf aan het plan te ondersteunen. In de daarop volgende bijeenkomst met alle geïnterviewden en verder belangstellenden (25 personen) werden de resultaten en het plan nader toegelicht. Aan het eind van de bijeenkomst nam de gemeente het initiatief om direct betrokkenen uit te nodigen met als doel per 1 oktober te starten met een sociaal wijkteam in de Grote Waal. Jammer genoeg is die uitnodiging nooit gekomen, het vervolg bleek toch weerbarstiger dan gedacht. Koplopersproject Kersenboogerd In de Kersenboogerd werd in 2012 gestart om, samen met ketenpartners, zo n vijftig multi-probleem casussen te ondersteunen. Samen én met de gezinnen die het betreft werd ontdekt hoe complexe ondersteuningsvraagstukken kunnen worden aangepakt en op elkaar afgestemd. Eén van de medewerkers van Samis participeerde in het project. In mei heeft een evaluatie plaats gevonden. De werkwijze lijkt bij te dragen aan een snellere en toegankelijker hulpverlening. Meer dan voorheen wordt gebruik gemaakt van de aanwezige krachten in het gezinssysteem en het informele netwerk. De hulpverleners weten elkaar snel te vinden en weten wat ze elkaar te bieden hebben. Vanuit de optiek van Samis werd er veel gefocust op problemen, op zorgen, in plaats van oplossingen. Dit proces was leerzaam en maakt ook duidelijk dat het noodzakelijk is om meer dan één iemand in een team te hebben die werkt volgens een oplossingsgerichte methodiek als normaliseren en versterken de uitgangspunten zijn. Lage deelnemers opkomst Scheiden en kinderen In het voorjaar heeft een student van de Hoge School In Holland op verzoek van Samis een onderzoek gedaan naar de mogelijk lage opkomst van de workshop Scheiden en kinderen. Naast literatuuronderzoek, is gesproken met deelnemers die eerder de workshop hebben gevolgd, met collega instellingen die een soortgelijke workshop aanbieden en ouders van kinderen van basisscholen te Enkhuizen hebben een vragenlijst ingevuld. Uit het onderzoek kwamen de volgende aanbevelingen naar voren: Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 19

20 Maak de doelgroep i.p.v. 8 t/m 12 jaar van 4 t/m 12 jaar Meer doorverwijzingen via het school maatschappelijk werk Het delen van ervaringen is een succesfactor, dit meer uitdragen/in flyers melden Groep ex-deelnemers als ambassadeur inzetten De doelgroep zit in een hectische periode, op het goede moment inzetten (wanneer is dat?) De urgentie vergroten door de gevolgen van een scheiding helder te benoemen Van 19 respondenten koos geen één voor een eenmalige workshop; 13 voor meerdere. In 2014 wordt door het school maatschappelijk werk een flyer verspreid waarin de urgentie wordt benadrukt. Tevens krijgt de workshop een andere naam, hierbij wordt gedacht aan; ouder blijven ook na de scheiding! Oplossingsgericht werken In de maanden september en oktober hebben alle hulpverleners aan een driedaagse training Oplossingsgericht Werken meegedaan. Met elkaar is hard gewerkt aan het (hernieuwd) leren gebruik te maken van deze methodiek. Daarbij zijn de uitgaanspunten: de cliënt is expert wat betreft de eigen ervaringen, gedachten en gevoelens. De hulverlener is expert in OT-gesprekvoering. Cliënt beschikt per definitie over competenties en krachten. De cliënt bepaalt het tempo, de hulpverlener volgt. De hulpverlener is respectvol nieuwsgierig en bescheiden. Om deze manier van werken te verstevigen is het intake- en eindverslag aangepast. Er wordt gevraagd naar oplossing van problemen en bij het eindverslag of de beoogde resultaten van de cliënt zijn gehaald (5 puntsschaal). Daarnaast zijn onze folders aangepast: van problemen naar oplossingen, en bij teamvergaderingen wordt gevraagd wat er goed gaat, in plaats van hoe het gaat. Gebiedsteams Hoorn Enkhuizen Koggenland In de verschillende gemeenten is, in het laatste kwartaal van 2013, meer duidelijkheid gekomen over het gaan werken in gebieds-stadsteams. Bij de gemeente Hoorn werd aan de manager gevraagd potentiele kandidaten voor te dragen, in Enkhuizen konden hulpverleners zich aanmelden voor een nadere kennismakings-belangstellingsgesprek en bij Koggenland wordt al werkende weg het bestaande team aangevuld. Voor de maatschappelijk werkers tijd voor een pas op de plaats; wat wil ik, wat kan ik en krijg ik het groene licht om mee te doen met de selectie. Aan de hand van een competentieprofiel generalist vonden de gesprekken plaats. In de gemeente Hoorn worden kandidaten gedetacheerd voor in eerste instantie 1 jaar bij de Gemeente. Eind november is wethouder M. Pijl via een brief geïnformeerd over enkele dilemma s omtrent deze transitie. Zoals bekend heeft Samis nauwelijks reserves om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Door het uitgangspunt - Oud voor Nieuw geld - kan in verband met verschillende subsidiegevers een probleem ontstaan. Daarnaast is men erop geattendeerd dat hoewel het voor de Gemeente een hele klus is om de transitie in goede banen te leiden, geldt ook voor Samis Alhoewel de boel wordt verbouwd, de winkel wel open blijft. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 20

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT. 9300 Kc Class.nr. mmx^t^oom&n^_

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT. 9300 Kc Class.nr. mmx^t^oom&n^_ 112.02807 IIIIIIMMIIIin mi MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT Centraal kantoor: Groen van Prinstererlaan 127 Postbus 53-9400 AB ASSEN Tel.: (0592) 343243 Fax: (0592) 370950 E-mail: info@noordermaat.nl ING

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Auteurs Michelle van der Kolk 110435 Marleen Kotkamp 110170. Opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening Academie Mens & Maatschappij Saxion

Auteurs Michelle van der Kolk 110435 Marleen Kotkamp 110170. Opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening Academie Mens & Maatschappij Saxion Auteurs Michelle van der Kolk 110435 Marleen Kotkamp 110170 Opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening Academie Mens & Maatschappij Saxion Opdrachtgever Stichting Maatschappelijk Werk Noord West

Nadere informatie

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk JAARVERSLAG 2006 SAMEN STERK 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b Cuijk Postbus 71 5430 AB Cuijk Telefoon

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Daadwerkelijk hulpbetoon

Daadwerkelijk hulpbetoon Daadwerkelijk hulpbetoon Praktijken van materiële hulp- en dienstverlening bij voorzieningen voor maatschappelijk werk Anita Roodenburg Dinie Vilters Ard Sprinkhuizen Margot Scholte Daadwerkelijk hulpbetoon

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie