Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Texels Welzijn verstaat de kunst van het verbinden. Het verbinden van vitaliteit en kwetsbaarheid, van zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Mensen op Texel wonen, indien zij dat wensen, zo lang en zo zelfstandig mogelijk in hun eigen leefomgeving. De vraag staat centraal. Het resultaat telt. Eenvoudig als het kan, professioneel als het moet. Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen rekenen op ondersteuning op die momenten dat zij zelf even iets nodig hebben. Kortdurende hulpverlening door het maatschappelijk werk. Een ruim aanbod op het gebied van WonenPlus, 55+ in beweging, voorlichting en preventie, cursussen en activiteiten in het kader van ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Texel, maart 2014 Brigitte Hollands 1

2 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 3 Dorpswerkers Pagina 6 Maatschappelijk werk Pagina 13 Welzijn breed Pagina Preventie en voorlichting Pagina WonenPlus Pagina Ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling Pagina Verbeteren exploitatie De Buureton Pagina 27 Mantelzorgers en vrijwilligers Pagina 29 Samenwerking en voorlichting Pagina 33 Texels Welzijn: de organisatie Pagina 34 2

3 Inleiding Sinds 1 januari 2013 is Texels Welzijn een feit. Texels Welzijn is de brede welzijnsorganisatie op Texel waarbinnen de Stichting Welzijn Ouderen Texel (SWOT), Pharos en het maatschappelijk werk zijn samengegaan. Dit samengaan was noodzakelijk om welzijn op Texel ook in tijden van ingrijpende bezuinigingen toekomstbestendig te maken. Want één welzijnsorganisatie betekent meer 'handen aan het bed' en minder management. Eén welzijnsorganisatie betekent verantwoord omgaan met de beschikbare maatschappelijke middelen. Maar bovenal heeft Texels Welzijn de ambitie een brede, herkenbare en bereikbare welzijnsorganisatie te zijn voor burgers op die momenten dat ze onze steun, ons meedenken, onze diensten of activiteiten even nodig hebben. Texels Welzijn wil één loket zijn voor alle vragen op het terrein van welzijn, maatschappelijke ondersteuning én de Wmo. Pilot Wmo In 2013 is de pilot gestart waarbinnen Texels Welzijn taken voor de gemeente uitvoert, op gekantelde wijze, in het kader van de Wmo. Dorpswerkers vormen daarbinnen het eerste aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning én de Wmo en tevens voeren zij alle eerste gesprekken (het keukentafelgesprek ) met de burger in deze. Gedurende 2013 is er een vruchtbare en prettige samenwerking gegroeid tussen de dorpswerkers en de Wmo-medewerkers van de gemeente Texel binnen deze pilot en kunnen we samen constateren dat de kritische succesfactoren van deze pilot, zoals beschreven in de Raadsinformatiebrief 043, in 2013 gerealiseerd zijn. Daarnaast kan Texels Welzijn constateren dat het de dorpswerkers in nauwe samenwerking met de burger in het afgelopen jaar regelmatig gelukt is goede oplossingen voor vragen te vinden zónder gebruik te maken van een voorziening in het kader van de Wmo. Ruim aanbod De kracht van Texels Welzijn zit in de breedte van haar ruime aanbod van diensten en activiteiten, in de samenhang binnen dit aanbod én in de inzet van haar ruim 200 vrijwilligers. Zo hebben er afgelopen jaar 313 huisbezoeken plaatsgevonden, vonden er wekelijks inloopspreekuren plaats (waarvan circa 450 maal gebruik is gemaakt) en vond er maandelijks een thema-ochtend in het kader van preventie en voorlichting plaats in ieder dorp op Texel. Het maatschappelijk werk droeg zorg voor de uitvoering van 190 trajecten kortdurende hulpverlening met als doel het ondersteunen van burgers in het weer zelfstandig oppakken van hun leven. Ook kende Texels Welzijn een ruim aanbod aan activiteiten in het kader van 55+ in beweging, WonenPlus (zo werden in 2013 onder andere maaltijden rondgebracht op Texel), preventie en voorlichting, sport en spel, muziek en dans, cursussen, schouwburgreizen, het Café Doodgewoon,. Tenslotte geeft Texels Welzijn gedurende het hele jaar vorm aan de diverse activiteiten waarbinnen de waardering, werving, toerusting en ondersteuning van onze vrijwilligers en Texelse mantelzorgers centraal staan. 3

4 Samenwerking Om dit te kunnen realiseren heeft Texels Welzijn in 2013 nauw samengewerkt met het vrijwillige netwerk in ieder dorp en het professionele netwerk op Texel. Samenwerking en afstemming vonden plaats met de dorpscommissies, de dorpshuizen, het mobiliteitsplan Oosterend, restaurant De Rotisserie, Kerk en Minima, de ANBO, de stichting Handen in Huis, de Stichting AED Texel, het CJG, Politie Texel, Omring, Geriant, Woontij, de GGD, de GGZ, Sportservice Texel, Fysiotherapie Texel, de Wmo-adviesraad, De Skuul, Novalishoeve, Brijderstichting, de huisartsen, het consultatiebureau, de Voedselbank, het Rode Kruis, de Zonnebloem, Ecomare, de Stichting Present, de Stichting Zo, bibliotheek Kopgroep Texel, Artex en de partners binnen Texelzorg en de Gemeenschapsraad. Wij bedanken al deze vrijwillige en professionele netwerkpartners dan ook graag voor de vruchtbare samenwerking in En natuurlijk zien we uit naar het vervolg hiervan in Nieuwe acties Texels Welzijn kijkt uit naar 2014 waarin, naast de voortgang van haar huidige diensten en activiteiten, ook een aantal nieuwe acties gepland staan. Te noemen zijn: Het verbeteren, kwalitatief en kwantitatief, van de mogelijkheden van De Buureton om maatschappelijke initiatieven en activiteiten van Texels Welzijn én de Texelse burgers een thuisbasis te bieden. Deze uitdaging, mede aangegaan omdat in Den Burg een dorpshuis ontbreekt, is het uitgangspunt geweest van de verbouwingsplannen die Texels Welzijn in het najaar van 2013 in gang heeft gezet. Door de financiële ondersteuning van Woontij, het Texelfonds en de Stichting Samen Eén kan deze verbouwing in de zomer van 2014 gerealiseerd worden. Texels Welzijn, het consultatiebureau en andere ketenpartners binnen het CJG komen regelmatig gezinnen tegen die best een steuntje in de rug van een vrijwilliger zouden willen krijgen. Inmiddels hebben zich een zevental vrijwilligers gemeld die, na een training in mei-juni 2014, ingezet zullen worden. Samen met Omring en Geriant houdt Texels Welzijn een onderzoek naar het welzijn van onze Texelse mantelzorgers. Want hoe gaat het nu eigenlijk met hen, waar lopen zij tegen aan, wat hebben zij zelf nodig, in welke mate is er sprake van overbelasting en waar liggen hun wensen richting toekomst? In 2014 zullen de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd worden. Maatschappelijk werk zal in het kader van haar groepshulpverlening in 2014 een training Beter en/of anders leren omgaan met je geld (gericht op preventie) aanbieden. Deze training wordt ontwikkeld op basis van de verschillende vragen die het maatschappelijk werk krijgt met betrekking tot budgetteren. Vrijwilligers en mantelzorgers Op het terrein van de zorg is het streven van de rijksoverheid gericht op substantiële bezuinigingen en tegelijk een grotere inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Veel mensen zijn in hoge mate bereid zich in te zetten voor de ander. Zij doen dat vrijwillig omwille van het plezier dat ze er aan ontlenen, uit liefde voor hun naasten, uit zorg om hun buurt, ter ondersteuning van hun kinderen of gewoon omdat ze verantwoordelijkheid willen dragen in en voor hun omgeving. Zij participeren in de samenleving, niet omdat het moet, maar omdat ze het willen. Hun inzet is van de grootst mogelijke waarde, zeker in deze tijden van bezuinigingen die alles en iedereen raken. En deze vrijwillige inzet voor de ander is iets van 4

5 ons samen. Want iedereen heeft op sommige momenten iets te geven en heeft op andere momenten iets nodig van een ander. Tegelijk dienen we ons te realiseren dat die vrijwillige inzet niet van boven af opgelegd kan worden. De essentie van vrijwilligheid is dat mensen zich vanuit zichzelf, vanuit een eigen motivatie, inzetten voor een ander. De overheid kan gerust een beroep doen op meer vrijwillige inzet, maar mag deze niet afdwingen. Op het moment dat het dwang wordt of dwang lijkt, gaan mensen afhaken. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn geen onbetaalde professionals en kunnen dan ook niet als zodanig ingezet worden. Als de overheid een beroep wil doen op meer vrijwillige inzet, dient zij de eigen aard van deze inzet te respecteren. En dat vraagt dat de overheid deze al op grote schaal aanwezige inzet (participatie) voluit erkent, breed ondersteunt en op alle mogelijke manieren faciliteert. In deze wil Texels Welzijn graag haar bijdrage leveren. Zij beschouwt het als een van haar taken er te zijn op al die momenten dat de mantelzorger of vrijwilliger even zelf iets nodig heeft. Met het oog op hun inzet is echter een nauwe samenwerking tussen zorg en welzijn van het grootste belang. En gelukkig mogen we constateren dat deze samenwerking in 2013 op intensieve en constructieve wijze tot stand is gekomen. Tegelijk tekenen we hierbij aan dat, hoezeer goed georganiseerd welzijn en de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers de professionele zorg ook kunnen ontlasten, de beschikbaarheid van deze zorg gegarandeerd moet zijn waar en wanneer nodig. 5

6 Dorpswerkers Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers op Texel bij vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de Wmo. Om goed bereikbaar te zijn voor burgers is Texels Welzijn iedere week aanwezig in alle dorpen op Texel met een concreet en herkenbaar gezicht: de eigen dorpswerker. Daarnaast is Texels Welzijn iedere werkdag bereikbaar, telefonisch én op haar thuisbasis De Buureton. De dorpswerker denkt mee bij vragen en gaat samen met de burger op zoek naar oplossingen dichtbij en op maat, verbindt en ondersteunt waar nodig bij het snel en makkelijk toegang krijgen tot de diensten, activiteiten of voorzieningen die daar eventueel voor nodig zijn. Want de dorpswerker kent de weg in het dorp en op Texel. Intro In 2013 is een pilot gestart waarin Texels Welzijn verschillende taken voor de gemeente uitvoert, op gekantelde wijze, in het kader van de Wmo. Dorpswerkers vormen daarbinnen het eerste aanspreekpunt (de toegang) voor alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning én de Wmo. Zij voeren dus ook alle eerste gesprekken (het zogenaamde keukentafelgesprek ) met de burger. Als tijdens dit gesprek blijkt dat naast de eigen mogelijkheden en/of de mogelijkheden van de informele zorg ook de inzet van een voorziening in het kader van de Wmo noodzakelijk is om tot een goede oplossing te komen zal hiervoor een aanvraag bij de gemeente ingediend worden. Aan deze aanvraag wordt de rapportage van de dorpswerker toegevoegd, en deze geldt daarmee als een zwaarwegend advies. De eerste maanden van 2013 hebben voornamelijk in het teken gestaan van de verdere voorbereiding (onder andere de scholing inzake de Wmo) van deze pilot. Met ingang van 1 maart zijn de dorpswerkers gestart met de eerste huisbezoeken, in eerste instantie nog even samen met de Wmo-medewerker, bij aanvragen in het kader van Hh1 en kleine woningaanpassingen. Sinds 1 september voeren de dorpswerkers de eerste gesprekken ook uit voor alle andere individuele voorzieningen binnen de Wmo. Vanaf 1 januari 2014 is dit nog uitgebreid met de uitvoering van een groot deel van de herindicaties. Gedurende 2013 is er een vruchtbare en prettige samenwerking gegroeid tussen de dorpswerkers en de Wmo-medewerkers zodat we samen kunnen constateren dat de kritische succesfactoren, zoals beschreven in de Raadsinformatiebrief 043, in 2013 gerealiseerd zijn: - De dorpswerkers hebben voldoende kennis van de Wmo. - Er is overeenstemming tussen dorpswerkers en Wmo-medewerkers over de situaties waar afstemming nodig is. - De onderlinge afspraken zijn duidelijk. - Afspraken worden nagekomen. - Dorpswerkers onderscheiden zich van Wmo-medewerkers door hun verbindende activiteiten in de nulde lijn. - Wmo-medewerkers kunnen vertrouwen op de kwaliteit van het keukentafelgesprek zoals gevoerd door dorpswerkers. 6

7 NB In 2013 kenden de dorpswerkers enkel het recht van een zwaarwegend advies in het kader van de Wmo. Een mandaat in deze ontbrak. Daardoor kon echter dubbel werk/ meer werk niet altijd voorkomen worden. Daarom zal Texels Welzijn in 2014 opnieuw met de gemeente Texel in gesprek gaan over de mogelijkheden voor toekenning van ook een mandaat. Spreekuren In de periode januari-februari 2013 is in ieder dorp op Texel het wekelijks inloopspreekuur van Texels Welzijn feestelijk geopend. En tijdens dit eerste spreekuur konden de bezoekers natuurlijk ook meteen kennismaken met hun eigen dorpswerker. De dorpswerkers hebben in 2013 gemiddeld spreekuren gehouden in ieder dorp (locatie het eigen dorpshuis) op Texel. Alleen in Oudeschild heeft het spreekuur maar 32 maal doorgang kunnen vinden omdat het dorpshuis in de zomerperiode ongeveer drie maanden gesloten is. Den Burg kent 5 dagen per week, het jaar rond, een doorlopend spreekuur. Naast deze spreekuren zijn de dorpswerkers iedere werkdag telefonisch bereikbaar. De spreekuren vallen in alle dorpen, met uitzondering van Den Burg, samen met de eigen koffie-inloopochtenden van het dorp. Op deze ochtenden zijn er veelal 10 25, min of meer, vaste bezoekers per dorp aanwezig. De aanwezigheid van deze vaste bezoekers biedt de dorpswerker iedere week opnieuw de mogelijkheid om even met hen in gesprek te gaan over wat er zoal leeft in het dorp. Daarnaast gebruiken de bezoekers zelf dit moment ook regelmatig om hun zorgen te delen, zorgen om zichzelf of juist om een ander. Waar nodig pakt de dorpswerker een dergelijk signaal dan verder op. In 2013 werd er verder tijdens de spreekuren 50 x een beroep op de dorpswerker gedaan voor ondersteuning door de vaste bezoekers en 35 maal door andere bezoekers van het spreekuur (ziekenvervoer, formulieren, informatie en advies, ) In Den Burg is er in 2013 ruim 350 maal gebruik gemaakt van het dagelijkse inloopspreekuur in De Buureton. En dit alles natuurlijk naast alle dagelijkse telefonische contacten. Naast de gewone spreekuren (1 uur per week) verzorgt de dorpswerker maandelijks in ieder dorp een thema-ochtend in het kader van preventie en voorlichting. Deze ochtenden trekken ook altijd weer nieuwe bezoekers die geïnteresseerd zijn in het thema van die maand. Thema s in 2013 waren: voorlichting medicijnen (apotheker), voeding (diëtiste), valpreventie (Fysiotherapie Texel), mantelzorg (Texels Welzijn), natuurbeleving vroeger en nu (Nationaal Park Duinen van Texel), informatie gemeentewerken, maatschappelijk werk, bijzondere bijstand, het DOT-team (Omring) en Woonstede Nesland (ANBO). 7

8 Huisbezoeken (vanaf 1 maart 2013) Totaal aantal huisbezoeken 2013: 313 (NB. In de eerste 10 weken van 2014 hebben er inmiddels 98 huisbezoeken plaatsgevonden). Casus In samenwerking met de Stichting Present werd er in 2013 een gezinswoning, schoongemaakt, geschilderd, behangen en ingericht met behulp van de Rommelmarkt in Oosterend. Deze actie gaf het gezin weer vertrouwen in een betere toekomst waardoor het inzetten van de ook noodzakelijke professionele hulp weer mogelijk werd. En ook Woontij beloonde het gezin met het renoveren van badkamer en toilet. Een vrijwilliger ondersteunt inmiddels waar nodig en bij (nieuwe) vragen en/of problemen wordt er regelmatig contact opgenomen met de dorpswerker. De Cocksdorp 10 huisbezoeken: 3 x aanvraag Wmo; tweemaal werd een individuele voorziening aangevraagd en eenmaal werd gebruik gemaakt van een collectieve voorziening (mobiliteitsplan Oosterend). 7 x anders: inzet vrijwilligers, personenalarmering, info en advies, een luisterend oor. Casus Een familie vraagt Texels Welzijn mee te denken over een tijdelijke oplossing voor hun moeder. Mevrouw is 90+ en woont nog zelfstandig. Haar man is overleden en haar kinderen wonen niet op het eiland. Familie en buren maken zich zorgen omdat mevrouw langzaam begint te dementeren. Met wat aanpassingen en Tafeltje Dekje is het nog een hele tijd goed gegaan. Toch namen de zorgen toe, zeker toen mevrouw tijdens de ochtenduren steeds onrustiger werd. Mevrouw kwam op de wachtlijst voor opname in de Gollards. In overleg met de familie heeft de dorpswerker toen een drietal vrijwilligers geregeld die iedere ochtend rond half elf bij mevrouw op bezoek gingen totdat Tafeltje Dekje er was. Op maandag was er verder een vrijwilliger die haar meenam naar de Gollards, om koffie te drinken en oude bekenden te ontmoeten. En op donderdagmorgen kwam mevrouw naar de koffie-inloopochtend in het eigen dorp. In het weekend was er tenslotte altijd iemand van de familie. Samen kon er dus gezorgd worden voor veiligheid en rust. En voor mevrouw zelf was het heel plezierig dat er steeds een bekende bij haar was. De Koog 31 huisbezoeken (exclusief vervolg huisbezoeken): 14 x aanvraag Wmo; vijfmaal werd een individuele aangevraagd en negenmaal kon op een andere wijze een oplossing gevonden worden. 17 x anders: inzet vrijwilligers, Tafeltje Dekje, ondersteuning bij aanschaf eigen scootmobiel door cliënt, informatie en advies. Casus Natuurlijk krijgt de dorpswerker vaak vragen in het kader van de Wmo. En regelmatig is het toekennen van een individuele voorziening een passende oplossing. Maar vaak kan het ook anders én beter. Zoals bij de vraag van een burger om een vervoersvoorziening. Tijdens het gesprek blijkt dat hij er vooral behoefte aan heeft er af en toe eens op uit te kunnen gaan, liefst samen met iemand anders. In plaats van een kilometervergoeding weet de dorpswerker een vrijwilliger uit het eigen dorp aan hem te koppelen. Samen maken zij nu regelmatig een rondje over Texel. 8

9 De Waal 1 huisbezoek: 1 x aanvraag Wmo: er werd geen individuele voorziening aangevraagd maar bemiddeld naar particuliere huishoudelijke hulp. Den Burg 195 huisbezoeken: 87 x aanvraag Wmo: negenenvijftig maal werd een individuele voorziening aangevraagd en 28 maal kon op een andere wijze een oplossing gevonden worden (inzet vrijwilligers, Tafeltje Dekje, afstemming met Omring, doorverwijzing naar maatschappelijk werk). 108 x anders: zorgsignaal partner of directe omgeving, ruzie, rouwverwerking, verwaarlozing, mobiliteit, activering, vraag om koppeling met vrijwilliger (42 x, en het organiseren van de inzet van een vrijwilliger in deze is steeds gelukt!), zinvolle dagbesteding, vrijwilligerswerk, inzet maatje, informatie en advies. Casus Een dochter, zelf wonend aan de overkant, loopt met haar ruim 80-jarige moeder even binnen. Ze zijn op zoek naar activiteiten waarmee moeder ook wat meer in contact kan komen met anderen. Want moeder is pas onlangs verhuisd en heeft nog geen sociale contacten. Samen met de dorpswerker maken moeder en dochter een plan. Moeder gaat deelnemen aan een tweetal activiteiten in het dorpshuis. Daarnaast wordt er diezelfde dag een vrijwilliger gevonden die bereid is de komende tijd samen met de moeder Texel verder te gaan verkennen. Casus Een echtpaar vraagt om huishoudelijke hulp. Tijdens het huisbezoek blijkt een individuele Wmovoorziening voor hen zeker niet de beste én voordeligste oplossing te zijn. Gebruik maken van de mogelijkheden van de diensten van de particuliere huishoudelijke hulp zou passender zijn. Meer op maat en zelf de regie houden. Een kwartier later was de gevraagde ondersteuning, op maat, geregeld. Den Hoorn 12 huisbezoeken: 5 x aanvraag Wmo: voor vier aanvragen werd een individuele voorziening aangevraagd en eenmaal werd de oplossing gevonden door de inzet van particuliere huishoudelijke hulp. 7 x anders: inzet vrijwilligers, informatie en advies, zorgsignaal partner, luisterend oor. Casus Omring belt omdat zij een aanvraag hebben gekregen van een wat ouder en kwetsbaar echtpaar voor personenalarmering. Maar het echtpaar kent eigenlijk niemand op Texel die een eerste contactpersoon in deze voor de Omring kan zijn De dorpswerker kent echter wel een ander echtpaar in dezelfde straat. Zij neemt met hen contact op en daarmee is de gevraagde contactpersoon geregeld. Het ouder echtpaar is hiermee een personenalarmering én een contact in de eigen straat rijker. 9

10 Oosterend 39 huisbezoeken: 22 x aanvraag Wmo: negenmaal werd er een individuele voorziening aangevraagd en dertienmaal kon op een andere wijze een oplossing gevonden worden, zoals inzet vrijwilligers (16 x!) en Tafeltje Dekje. 17 x anders: vrijwilligerswerk, inzet vrijwilliger, informatie en advies, ondersteuning bij aanschaf driewielfiets. Casus Een gezin kent veel problemen. Op het gebied van gezondheid, opvoeding, inkomen en schulden. De man zoekt hulp en een indicatie voor de voedselbank wordt via het (interne) maatschappelijk werk snel geregeld. Maar er is meer nodig. In samenwerking met het CJG organiseert de dorpswerker een Eén gezin, één plan gesprek. Tijdens dit gesprek beseft de moeder van het gezin pas dat haar man hulp heeft gezocht. Zij reageert afwijzend, maar als ze de betreffende dorpswerker blijkt te kennen groeit het vertrouwen. Inmiddels neemt hun dochter deel aan het obesitasprogramma en is er contact gelegd met vrijwilligers om de verwaarloosde woning op te knappen. Onlangs gaf de man aan dat hij zijn vrouw voor het eerst in de afgelopen jaren weer heeft zien lachen. Er komt ruimte en rust in haar hoofd. Met deze rust en ruimte kunnen de andere noodzakelijke zaken in de nabije toekomst opgepakt worden zoals de schulden, de opvoeding en het isolement van moeder. Oudeschild 25 huisbezoeken: 11x aanvraag Wmo: zesmaal werd er een individuele voorziening aangevraagd en vijfmaal kon op een andere wijze een oplossing gevonden worden zoals inzet vrijwilligers, Tafeltje Dekje, aanschaf driewielfiets door cliënt zelf. 14 x anders: informatie en advies. Casus Een rijder van Tafeltje Dekje komt langs in De Buureton omdat hij zich zorgen maakt over een oudere heer bij wie hij dagelijks de warme maaltijd brengt. Steeds vaker komt er eten terug en soms is de maaltijd zelfs helemaal niet aangeraakt. Als hij zijn zorgen probeert te bespreken met deze oudere heer ontmoet hij alleen maar verwarring. Wat de rijder nog bezorgder maakt. Daarom neemt de dorpswerker contact op met de thuiszorg en regelt met hen dat zij in de komende tijd hun zorg aan deze heer gaan bieden rond etenstijd, in plaats van in de ochtenduren, zodat er wat meer zicht kan ontstaan op zijn zelfverzorging in deze. NB NB NB Informatie en advies gaan veelal over uitleg of bemiddeling met betrekking tot vrijwilligerswerk, de ziektekostenverzekering, CAK, Woontij, DOC-team, Geriant, Omring, fysio en de gemeente. In dit overzicht zijn eventuele vervolg huisbezoeken (en/of telefonische contacten) veelal niet Meegenomen. De beschreven casussen zijn niet gekoppeld aan de specifieke dorpen die er omheen staan. 10

11 Samenwerking in eigen dorp en het professionele netwerk Bij de start van de dorpswerkers met het wekelijks inloopspreekuur in ieder dorp bleek al snel dat de verwachtingen van de deelnemers van de bestaande koffie-inloop niet direct parallel liepen met de taken van de dorpswerker. Zij waren uit eerdere jaren gewend dat de beroepskracht van Pharos ook tijdens de koffie-inloop de leiding nam. Dus was de nieuwe situatie in het begin wel even wennen. Inmiddels wordt in ieder dorp door eigen vrijwilligers de koffie-inloop georganiseerd. En nemen zij zelf ook de verantwoordelijkheid deze ochtenden gemiddeld tweemaal per maand in te vullen met een speciale activiteit. De regie in deze is dus weer terug bij waar hij hoort, bij de burger zelf. En natuurlijk gebeurt dit alles binnen de context van een goede samenwerking tussen dorpswerker en vrijwilligers. In 2013 zijn in enkele dorpen de gezamenlijke dorpsmaaltijden weer opnieuw opgestart. In een dorp (zes maaltijden per jaar) door de samenwerking tussen dorpshuisbeheerder en dorpswerker. In een ander dorp (een wekelijkse maaltijd) door een samenwerking tussen restaurant, dominee en dorpswerker. In 2013 is de Bibliotheek Kopgroep gestopt met hun diensten (uitleenposten) in de buitendorpen. In een van de dorpen heeft de dorpswerker het initiatief genomen boekenkasten in het dorpshuis te plaatsen waar iedereen vrijblijvend een of meerdere boeken uit kan halen of juist in plaatsen. Dit blijkt een succes te zijn en wordt nu verder opgepakt door het Eierlandsche Huis. Een uitbreiding van het Mobiliteitsplan Oosterend wordt voorbereid. Uitbreiding op het gebied van de inzet van vrijwilligers, het scheppen van werkervaringsplaatsen en het aantal en soorten beschikbare hulpmiddelen. Kern van het Mobiliteitsplan Oosterend is het opknappen van tweedehands hulpmiddelen, zoals scootmobiels en rollators, die vervolgens uitgeleend worden aan burgers die deze hulpmiddelen tijdelijk nodig hebben. De dorpswerkers hebben in 2013 veel energie gestoken in het bekend worden bij en samenwerken met de diverse partners in ieder dorp. Zo werden dorpscommissies en jaarvergaderingen bezocht, werden er contacten gelegd met aanwezige organisaties en sleutelpersonen, werden zoveel als mogelijk dorpsactiviteiten bezocht en vond er veelal een nauwe samenwerking plaats met de beheerders van de dorpshuizen. Ook werken de dorpswerkers zeer regelmatig samen met het professionele netwerk in het dorp en/of op Texel. Zoals Geriant (maandelijks casusoverleg), Omring (wijkverpleegkundigen, intensieve thuisbegeleiding, Stichting ZO), Stichting Present, gemeente Texel, Woontij, huisartsen, consultatiebureau, En ook in 2014 zal de intensivering en uitbreiding van deze samenwerkingsrelaties tot een van de prioriteiten behoren. Tenslotte verzorgen de dorpswerkers in iedere uitgave van de verschillende dorpskranten een artikel over de spreekuren, de bereikbaarheid, de maandelijkse thema-ochtenden, de dorpsmaaltijden en ander nieuws van Texels Welzijn of collega-organisaties. 11

12 Scholing en casusoverleg Scholing en bijscholing van de dorpswerkers bestond In 2013 met name uit de volgende onderdelen: - trainingsdagen o.l.v. Miensskipssoarch (drie dagen). - kennisoverdracht met betrekking tot de Wmo-voorzieningen o.l.v. de gemeente (twee middagen). - bijscholing op onderwerpen als minimabeleid/bijstand, dementie en (sociale)media. Wekelijks staat, tijdens de reguliere teamvergadering van Texels Welzijn, het casusoverleg van de dorpswerkers gepland. Bij dit casusoverleg is het maatschappelijk werk ook aanwezig. Eenmaal per maand schuiven ook de Wmo-medewerkers (gedeeltelijk) bij dit overleg aan, mede met het oog op goede afstemming binnen bepaalde casussen. 12

13 Maatschappelijk werk Maatschappelijk werk ondersteunt mensen, jong en oud, als psychosociale klachten of problemen het dagelijks leven gaan belemmeren. Vaak hebben deze problemen te maken met relaties, werk, opvoeding, wonen, financiën, Maatschappelijk werk biedt verschillende vormen van hulpverlening: individuele gesprekken, relatiegesprekken, systeemgesprekken en groepshulpverlening. Daarnaast draagt het maatschappelijk werk zorg voor de voedselbankindicaties. Dankzij de kortdurende ambulante hulpverlening van het maatschappelijk werk zijn burgers vaak weer in staat hun leven zelfstandig op te pakken, dan wel te worden doorgeleid naar vrijwillige hulp/steun en/of gespecialiseerde zorg. Overzicht maatschappelijk werk 2013 Hulpeenheden Trajecten 161 Korte contacten (65) 6 Groepshulpverlening (AT) 23 Totaal 190 (waarvan nog 23 lopend) Opmerking: In het jaarverslag van De Wering (waarbij het maatschappelijk werk tot 1 januari 2013 was ondergebracht) zijn m.b.t. de hulpeenheden over 2012 de volgende data te vinden (dit ter vergelijking): Trajecten 134 Korte contacten (107) 11 Groepshulpverlening 16 Totaal 161 (waarvan nog 15 lopend) NB Het maatschappelijk werk bij De Wering kende 42 formatie-uren per week. Bij Texels Welzijn is dit in 2013 teruggebracht tot 40 formatie-uren per week. Totstandkoming contact Op initiatief van cliënt 39% Op initiatief AMW 5% Verwezen 56% 13

14 Verwezen door Familie 9% Gemeente 11% (met name afdeling Werk & inkomen) Huisarts 30% GGZ 1% Jeugdhulpverlening 2% Kerken/vrijwilligersorg. 30% (o.a. voedselbank, kerk en minima) Politie 4% Schuldhulpverlening 4% Overig 9% NB Het aantal verwijzingen door de huisarts is in 2013 bijna verdubbeld (2012; 15,7%). Het aantal verwijzingen door de gemeente is bijna verdrievoudigd (2012; 4,4%) Duur hulpverlening Korter dan 1 maand 53% (o.a. voedselbank, structurering, overdracht aan vrijwilliger/professional, crisisinterventie) 1 tot 3 maanden 30% 3 tot 6 maanden 15% 6 tot 9 maanden 2% (o.a. rouwverwerking) NB Duur hulpverlening korter dan 1 maand is in 2013 in verhouding flink gestegen (2012; 32,1%) Geslacht cliënten Vrouw 65% Man 35% Leeftijd cliënten 18 t/m 24 7% 25 t/m 34 22% 35 t/m 44 23% 45 t/m 54 22% 55 t/m 64 23% 65 t/m 74 0% 75 t/m 84 1% 85 t/m 99 2% 14

15 Bron van inkomsten AOW en pensioen 5% Arbeidsongeschiktheid 20% Leeft van inkomen ander 3% Loondienst 38% Sociale voorziening (Wwb ed.) 11% Werkeloosheidsuitkering 6% Zelfstandig beroep 5% Zonder inkomen 11% (o.a. wachttijd richting uitkering, inwonend, mensen die op Texel landen ) Anders 1% Leefsituatie Eenouderhuishouden 20% Eenpersoonshuishouden 28% Inwonend bij ouders/familie 9% Samengesteld gezin 3% Samenwonend paar met kinderen 28% Samenwonend paar zonder kinderen 11% Onbekend 1% Land van herkomst Nederland 88% Niet-westerse allochtonen 8% (o.a. Somalië, Irak) Westerse allochtonen 4% (o.a. Duitsland, Italië, Roemenië) Woonplaats De Cocksdorp 7% De Koog 9% De Waal 0% Den Burg 58% Den Hoorn 3% Oosterend 12% Oudeschild 11% 15

16 Problematiek Sociaal-materiële problemen 35% Huisvesting 4% Inkomen/financiën 7% Maatschappelijke organisaties (UWV ed.) 10% Voedselbank 78% Werk overig 1% Sociaal-psychische problemen 38% Depressieve klachten 5% Eenzaamheid 4% Lichamelijke gezondheid 13% Psychosociale problematiek 71% (o.a. assertiviteit, spanningsklachten) Verslaving 3% Verwerking 4% Relationele problemen 18% Buurtrelatie 2% Familierelatie 22% Opvoeding 22% Partnerrelatie 52% Werk 2% Huiselijk geweld 9% Lichamelijke mishandeling 55% Psychische mishandeling 27% Anders 18% (o.a. stalken, dreiging) NB Het percentage sociaal-materiële problemen is gestegen, met name door stijging aanvragen voedselbankindicaties (2012; 25,7%) Aard aangeboden hulp Bemiddeling en belangenbehartiging 6% Crisishulpverlening 3% Groepshulpverlening assertiviteit 11% Informatie en advies 33% Onderzoek en rapportage 2% Pedagogische begeleiding 3% Praktische en materiële begeleiding 6% Psychosociale begeleiding 33% Toeleiding gespecialiseerde zorg 3% 16

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014

Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Rapportage Voorlichtingsservice 75+ 2014 Stichting Welzijn Putten Een kijkje achter de voordeur Juli 20jujj Inhoud Voorwoord 3 Werkwijze 1. 2. 5 3. 1. 4. Doel 5 2. Resultaat 5 3. Uitgangspunten 6 4. Frequentie

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011 Jaarrapport Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport Jaarrapport 3 Voorwoord Wie hoopte op een zo uitgebreid verslag als vorig jaar, afgewisseld met portretten van professionals, moeten we helaas teleurstellen.

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; overwegende dat een beleidsplan dient te worden vastgesteld ten aanzien van

Nadere informatie

Nabuurschap 2.0. Informele zorg & dienstverlening. Wmo in de buurt. Marga van Aalst. Alwien Bogaart. Carolien van den Handel.

Nabuurschap 2.0. Informele zorg & dienstverlening. Wmo in de buurt. Marga van Aalst. Alwien Bogaart. Carolien van den Handel. Nabuurschap 2.0 Informele zorg & dienstverlening in de buurt Marga van Aalst Alwien Bogaart Carolien van den Handel Carla Kolner Paul van Soomeren Amsterdam 1 oktober 2012 Wmo in de buurt Inhoud 1 Informele

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Het minimabeleid

Nadere informatie