provinci renthe r (o592) 36 tt tt t7 77 doeltreffendheid Drenthe 2004 informeren wij u over onze lopende onderzoeken en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "provinci renthe r (o592) 36 tt tt t7 77 doeltreffendheid Drenthe 2004 informeren wij u over onze lopende onderzoeken en"

Transcriptie

1 Pr oaincie h øis \Øesterbrink r, Assen Postddres Postbus rzz, 94oo ac Assen r (o592) 36 r (o592) 36 tt tt t7 77 provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 25 oktober Ons kenme k Behandeld door de heer A. Visser (0592) Ondenruerp: Auditprogram ma Geachte voorzitter/leden, Op grond van de door u vastgestelde Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Drenthe 2004 informeren wij u over onze lopende onderzoeken en voorgenomen zelfonderzoeken in de jaren 2011 en Over lopende zelfonderzoeken bent u al eerder geïnformeerd via de 2" bestuursrapportage Voor de volledigheid hebben wij deze wel opgenomen in dit programma. Wij maken onderscheid in zelfonderzoeken onder het regiem van artikel 217avan de Provinciewet en quick scans. De laatste onderzoeken kennen een lagere onderzoekslast, maar zijn in onze visie belangrijk voor de verbetering van de kwaliteit. Deze onderzoeken en het doorvoeren van de aanbevelingen die daaruit voortvloeien dragen bij aan een effectievere en efficiënter functionerende provinciale organisatie. Dit vanuit het doel om de kwaliteit van de provinciale organisatie en (de uitvoering van) het provinciaal beleid te verbeteren. Wij hebben vanuit die optiek gekozen voor ondenruerpen waarbij het leereffect maximaal is. Zoals artikel 3 van de Verordening onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid provincie Drenthe 2004 voorschrijft, brengen wijjaarlijks verslag uit aan uw staten over de bevindingen van de uitgevoerde zelfonderzoeken en de wijze waarop wijomgaan met de aanbevelingen.

2 2 Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende getnformeerd te hebben Hoogachtend, gedeputeerde staten van Drenthe, s Bijlage(n): coll.

3 PROVINCIE DRENTHE AUDITPROGRAMMA Onderzoeken ex. artikel 217a Provinciewet Concernonderzoeken quick scans Al doende leert men...

4 2 September

5 3 INHOUD 1. INLEIDING 5 2. AUDITPROGRAMMA Algemeen Onderzoeken met nadruk op beleidsprocessen Audits 217a PW Quick scans op concernniveau Onderzoeken met nadruk op beheer Audits 217a PW Quick scans MIDDELEN 13 BIJLAGE AFGERONDE ONDERZOEKEN 14 BIJLAGE PLANNING NRK

6 4 4

7 5 1. INLEIDING Een organisatie groeit in kwaliteit door te leren. Leren van successen maar ook leren van fouten en tegenvallers. Dat geldt ook voor overheidsorganisaties. Kritisch kijken naar beleid en beheer helpt ons om de publieke taak meer doeltreffend en doelmatig in te richten. In de Provinciewet worden de dagelijkse besturen van de provincies dan ook uitgenodigd regelmatig zelfonderzoek ( audits ) naar doeltreffendheid en doelmatigheid uit te voeren en daarover te rapporteren. Gedeputeerde Staten van Drenthe voeren meerdere zelfonderzoeken uit. Deze onderzoeken worden op basis van het artikel 217a van de Provinciewet (PW) en volgens de geldende Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid provincie Drenthe 2004 uitgevoerd. In deze nota wordt inzicht gegeven in de zelfonderzoeken die in 2011 en in 2012 zijn geprogrammeerd en welke vraagstelling daaraan ten grondslag ligt. Dit programma vormt een weerslag van een interne ambtelijke en bestuurlijke discussie over de actuele onderwerpen waar de provincie naar onze mening risico s loopt en waar het leereffect maximaal is. Met deze bril hebben we gekeken naar de onderwerpkeuze, om zo ook de kwaliteit van onze organisatie te vergroten. Ook streven wij naar een evenwichtige verdeling van de onderzoeken en de onderzoekslast over de diverse beleidsportefeuilles. Op basis van de onafhankelijke onderzoeksresultaten komen wij met een beleidsreactie en formuleren we eventuele verbetervoorstellen. Wij zullen normaliter via de planning en control cyclus verslag doen en verantwoording afleggen over de ex artikel 217a PW onderzoeken. Provinciale Staten kunnen altijd een rapport ex artikel 217a PW opvragen. Als wij vinden dat integrale toezending van een rapport meerwaarde heeft zullen wij dat actief doen. Naast audits op basis van het artikel 217a van de Provinciewet voeren we op concernniveau ook enkele zogenoemde quick scans uit. Deze worden op eenzelfde wijze uitgevoerd als de audits, alleen met een lichtere vorm van verificatie (beperkt boekenonderzoek) en een lichter proces van hoor en wederhoor. Een quick scan wordt aangeboden aan de directie. En ter kennisneming van Gedeputeerde Staten gebracht. In de bedrijfsvoeringparagraaf in het Jaarverslag geven wij een beknopt verslag van de scan. Voor de volledigheid hebben wij de al bekende afgeronde, lopende (eerder in de P&C documenten gemelde) of al in 2011 geprogrammeerde zelfonderzoeken en quick scans op concernniveau (opdrachtgever directie) in dit plan opgenomen. 5

8 6 6

9 7 2. AUDITPROGRAMMA Algemeen Selectie van onderzoeken In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de door ons gekozen onderwerpen voor de onderzoeken op grond van 217a Provinciewet voor de komende twee jaar. Sommige onderzoeksdoelstellingen zijn algemeen van aard (zoals onderzoek naar integrale beleidsvorming), maar worden op een minder breed terrein in een casus getoetst om het concreet te maken. Uit de casus worden diverse aanbevelingen geformuleerd. Die als best practises voor vergelijkbare processen kunnen dienen. Het auditprogramma is in lijn gebracht met de bekende onderzoeksactiviteiten van de accountant en de Noordelijke Rekenkamer (verder: NRK). Dit om stapeling te voorkomen. NRK onderzoeken worden overigens intern altijd gevolgd en van advies voorzien door een eigen begeleidingsgroep, bestaand uit een directielid, de concerncontroller en betrokken lijnfunctionarissen. Jaarlijks worden 1 à 2 audits artikel 217a PW uitgevoerd, het aantal quick scans varieert naar behoefte. 2.2 Onderzoeken met nadruk op beleidsprocessen Audits 217a PW 2011: Noodzaak en vorm overeenkomsten verbonden partijen (uitloop naar 2012) De provincie Drenthe kent 15 Verbonden partijen, verdeeld over 4 vormen van verbintenissen, te weten deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en andere privaatrechtelijke rechtspersonen en bestuursrechtelijke rechtspersonen. Uit een audit van Deloitte in 2010 is gebleken dat de provincie grosso modo de relaties met de huidige verbonden partijen goed vorm heeft gegeven. Afgezet tegen een vastgesteld normenkader. Wel moet de provincie de vorm of de relatie zelf vaker tegen het licht houden (heroverwegen) en dit meer gestructureerd laten plaatsvinden. Deze aanbeveling hebben wij overgenomen en vormt de basis voor dit onderzoek. De centrale vraag is: zijn er relaties met verbonden partijen die doeltreffender en/of doelmatiger op een andere wijze vorm geven kunnen worden (bijvoorbeeld via prestatiecontracten) en zijn er relaties die beter als verbonden partij kunnen worden aangemerkt maar dat nu niet zijn (als Regiovisies). De veranderende rol van de provincie (provincie nieuwe stijl, nwro) moet daarbij kaderstellend zijn. Casus: niet van toepassing 7

10 8 2012: Integrale beleidsvorming en -uitvoering in de organisatie Met de toenemende gebiedsgerichte en programmatische aanpak wordt er een steeds groter beroep gedaan op de integrale competenties van bestuur en ambtelijke organisatie. Op basis van afgeronde casus leiden observaties tot aanbevelingen om de integrale aanpak en werkwijze te verbeteren. Door dit onderzoek aan een bepaalde casus te koppelen, brengen wij een praktijkgerichte focus aan in dit brede onderzoek. In de audit over Werking pmjp/ilg (2010) heeft de cie. Van Dijk de interne werkwijze binnen de provinciale organisatie aangestipt. Deze tips worden meegenomen in her zelfonderzoek. De centrale vraag is: Heeft de provincie voldoende competenties in huis en een adequate toolkit van instrumenten voor het sturen op integrale beleidsvorming en uitvoering. En als dat nog niet het geval is: op welke wijze dit te bereiken valt en welk normenkader de provincie daarvoor hanteert. Casus: De planvorming rond de verdubbeling van de N33 is afgerond concreet project waar één sector weliswaar dominant is maar veel andere facetten van provinciaal beleid (financiering, grondbeleid, natuur, economie, milieu,..) aan de orde komen Quick scans op concernniveau 2011: Relatiemanagement op overeenkomsten (onderzoek afgerond) Aanvullend op de audit naar de samenwerkingsconstructies van verbonden partijen (Deloitte 2010) is via een quick scan onderzoek gedaan naar de registratie en het (relatie)management van alle aangegane vormen van samenwerking tussen de provincie Drenthe met derden. Als casus zijn alle verbintenissen (convenanten, contracten etc.) tussen de provincie en de gemeente Coevorden geïnventariseerd en onderzocht op welke wijze deze worden geregistreerd en beheerd bij beide partijen en op welke wijze de contacten worden onderhouden. Zowel tussen de beide organisaties als binnen de organisaties. De ambtelijke rapportage is afgerond. De voorlopige aanbevelingen zijn: zorg voor een centrale en toegankelijke registratie van afspraken in het documentsysteem (specifiek convenantregister) en het structureel doen organiseren van kennisuitwisseling tussen betrokken ambtenaren. Ook moeten ambtenaren hun netwerk opnemen in het persoonlijke profiel op het intranet. De centrale vraag is: Heeft de provincie de sturing en het (relatie)beheer van samenwerkingsverbanden op basis van verbintenissen doelmatig en doeltreffend georganiseerd? Casus: Verbintenissen met de gemeente Coevorden waarin eventueel ook derden participeren. 8

11 9 2.3 Onderzoeken met nadruk op beheer Audits 217a PW 2011: De staat van de ICT functie In de periode 2008 tot 2011 heeft de ICT functie sterk onder druk gestaan door de revitalisering van het Provinciehuis en de daaraan gelieerde digitaliseringprojecten. Daarnaast moest de normale bedrijfsvoering en service doorgang vinden. Hiervoor is de afgelopen jaren ook veel extern personeel ingehuurd. Gelet op de langdurige afwijkende situatie, de grote afhankelijkheid van externen, de financiële knelpunten en de nog niet stabiel te noemen ICT omgeving is het onzeker of de ICT infrastructuur voldoende toekomstvast isen de ICT functie voldoende is uitgerust. Klaar om de nieuwe ICT infrastructuur en toepassingen in de komende jaren te beheren en service te kunnen verlenen op een met de organisatie afgesproken of af te spreken niveau. Waarbij de financiële kaders en de sturing op budgetten aandachtspunt zijn. De centrale vraag is: Is de ICT infrastructuur voldoende toekomstvast en is de ICT functie voldoende uitgerust (in termen van formatie, functies, competenties, middelen, contracten en kwaliteitssystemen) om te voldoen aan redelijk te stellen eisen van beschikbaarheid, kwaliteit en service. En welke maatregelen zijn eventueel nodig ter verbetering. Casus: op dit zelfonderzoek is geen casus van toepassing, het betreft een zelfonderzoek naar de huidige status quo van het totaal van de ICT in de organisatie. 2012: Risicomanagement bij grote complexe projecten In de afgelopen periode is in toenemende mate gebruik gemaakt van programmatisch en projectmatig werken. Ook door diverse projecten afgestemd uit te voeren. En er zijn projecten en programma s die in hoge mate afhankelijk zijn van de inzet van derde partijen, of als partner of als leverancier. De voordelen van een integrale aanpak zijn evident, echter de uitvoering van een programma of (Multi)projectmanagement is veelal complexer en langdurig. Daardoor is de kans groot dat het zicht verloren gaat op de oorspronkelijke doelstellingen en de validiteit van het project (de businesscase) Deze vereisen een goede selectie en beheersing van kritische succesfactoren en kritische risico s. De audit is bedoeld om een of meerdere complexe en langdurige projecten te analyseren op (benoemde en niet benoemde) risico s en de beheersing daarvan. Het te analyseren project is bij voorkeur afgerond. De aanbevelingen worden verwerkt in het instrumentarium voor het programmatisch en het projectmatig werken (de WerkWIJzers). De centrale vraag is: Zijn in een relevant complex en langdurig (bijna) afgerond programma of project de juiste kritische risico s geselecteerd en juist geschat en is de beheersing daarvan gedurende het hele project op een doelmatige wijze ingericht en toegepast. Wat valt hiervan te leren voor nieuwe programma s en projecten? Casus: Nieuwbouw en verbouw Drents Museum en VIEP (Versnelde inrichting Eelder- Peizerdiep) 9

12 Quick scans 2011: Overdracht van programma Provinciehuis van Morgen (onderzoek afgerond) Gelet op de grote impact van de revitalisering van het provinciehuis en de daaraan gekoppelde digitalisering op de werkprocessen van de afdelingen is besloten vooraf aan de daadwerkelijke oplevering een evaluatie/quick scan uit te laten voeren op programmaresultaten en de overdracht van programma naar de lijn qua beheer. De quick scan is uitbesteed aan het extern bureau Louweret en Partners. De quick scan heeft geresulteerd is een verlenging van het programma (op basis van nieuwe projectplannen) voor wat betreft deelprojecten voor digitalisering en het beheer van werkprocessen. Per 1 oktober 2011 zijn de andere onderdelen van het programma formeel opgeleverd en overgedragen conform de aanbevelingen van de scan. De centrale vraag is: Zijn het programma Provinciehuis van Morgen (PPvM) en de lijnorganisatie van de provincie Drenthe op de richtdatum 1 juli 2011 zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende gereed opdat acceptatie en overdracht van de resultaten van PPvM naar de lijnorganisatie kan plaatsvinden. Zo nee, welke maatregelen moeten worden genomen om alsnog tot een goede acceptatie en overdracht te komen. 2011: Verbetering resultaatgerichtheid door projectmatig werken Naast de introductie van het professioneel programmatisch werken is ook het projectmatig werken bevorderd. Hiervoor heeft de provincie fors geïnvesteerd in opleidingen en instrumentarium (de WerkWIJZer) Projecten worden in de lijn uitgevoerd in opdracht van lijnmanagers en op concernniveau via de aansturing door de directie of via aansturing door een programmamanager (projecten als onderdeel van programma s). De verwachting is dat het projectmatig werken een grote stimulans geeft aan de gewenste versterking van de resultaatgerichte cultuur in de organisatie. De centrale vraag is: Heeft het stimuleren van projectmatig werken bijgedragen aan een meer resultaatgerichte bedrijfscultuur en wat zijn leer- en ontwikkelpunten voor de verdere (detail)inrichting en werking van het projectmatig werken binnen de provincie Drenthe? NB in 2012 staat een onderzoek geprogrammeerd specifiek naar het risicomanagement in complexe, langdurige projecten, in bovenstaande quick scan wordt daarom aan risicomanagement geen speciale aandacht gegeven. Casus: hier niet van toepassing, onderzoekt algemene status quo 2011: Staat van de informatiebeveiliging Naar aanleiding van enkele beveiligingsincidenten heeft de provincie informatiebeveiliging tot speerpunt binnen de bedrijfsvoering benoemd. In 2009 heeft de provincie een beleidskader vastgesteld en er is een scan uitgevoerd op de stand van zaken ten opzichte van de toen geldende normen. Dat heeft geresulteerd in een plan van aanpak met maatregelen om te voldoen aan het normenkader. In 2011 heeft het IPO een nieuw provinciaal normenkader voor informatiebeveiliging ontworpen die alle provincies zullen hanteren. Naast de wijziging van het normenkader maken ook de stormachtige ontwikkelingen in de social media, de vervagende 10

13 11 grenzen tussen organisaties en tussen werk en privé het onderwerp meer dan actueel. Ook worden inmiddels andere eisen gesteld aan het duurzaam veilig opslaan van archiefstukken. De centrale vraag is: Werkt de provincie op 1 oktober 2011 conform het vastgestelde beleidskader Informatiebeveiliging en heeft de provincie de geplande voortgang geboekt in de maatregelen die leiden tot het voldoen aan het interprovinciaal vastgestelde normenkader? Casus: hier niet van toepassing, onderzoekt algemene status quo 2012: Staat van de algemene organisatieontwikkeling (diagnosemeting) Ook op basis van afspraak met de Ondernemingsraad zal de stand van zaken rond de organisatieontwikkeling periodiek worden geëvalueerd. Daarbij wordt de organisatie kwalitatief beoordeeld en stelt het de directie in staat de ontwikkeling bij te sturen waar nodig. Daarbij hanteert zij het Concernplan en de Directiebrief Slimmer en Slanker als kaders. De meting hanteert een kwaliteitssysteem HPO: High performance organisaties, dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar organisaties die voor langere tijd succesvol zijn. Het wereldwijde onderzoek (dat nog steeds doorgaat) onderzoekt een aantal variabelen in organisaties en heeft in de loop der jaren 5 kritische succesfactoren onderkend. Deze vijf pijlers (kwaliteit van: management, personeel en strategie, een open op samenwerking en actie gerichte cultuur en focus op continue verbetering) passen bij onze visie op de organisatie. In 2009 is een eerste diagnose gesteld. Een herhaling is gepland voor november 2011, de uitwerking en rapportage vindt plaats in het eerste kwartaal van Specifiek zoomen we in op de De centrale vraag is: Is op basis van de HPO diagnose en ten opzichte van 2009 verbetering opgetreden in de organisatie op de vijf geformuleerde kritische succesfactoren? En welke focus moet worden aangebracht in maatregelen om daarin verder te groeien. Casus: hier niet van toepassing, onderzoekt algemene status quo 11

14 12 12

15 13 3. MIDDELEN Voor onderzoeken in het kader van 217a Provinciewet zetten wij 300 uur aan vaste formatie in voor de opdrachtverlening, coördinatie en advisering aan het bestuur. De daadwerkelijke onderzoeken worden uitbesteed aan externe partijen. Quick scans worden projectmatig door interne (maar niet bij het onderwerp betrokken) medewerkers uit de lijnafdelingen uitgevoerd. Het is onze intentie de laatste werkwijze, die kostenbesparend werkt, ook bij audits meer toe te passen. De inzet wordt geschat op ca. 900 uur. De opleiding van interne auditoren gaat via de reguliere opleidingsbudgetten. Voor het onderzoeksprogramma is in totaal beschikbaar. Dit is het in de begroting en 2011 en 2012 gereserveerde budget voor bestuurlijk onderzoek. Vanaf 2013 is jaarlijks ,-- beschikbaar. 13

16 14 BIJLAGE AFGERONDE ONDERZOEKEN Audit onderzoeken 217a PW in de periode Onderzoeksrapporten 2010 Tweede vervolgonderzoek Verzakelijking subsidierelaties (OCWZ) Onderzoek Relatie met Verbonden partijen (Deloitte) Onderzoek Werking pmjp/ilg (cie. Van Dijk/Lysias) Onderzoeksrapporten 2009 Aanpak nieuwe media en e-dienstverlening (PwC) Vervolgonderzoek Verzakelijking subsidierelaties (PwC) Onderzoeksrapporten 2007/2008 Onderzoek naar Gebundelde doeluitkering 2003 Evaluatie Managementcontract Wegen & Kanalen Evaluatie toepassing Wet Bevordering integriteitbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Bibob) Onderzoek Verzakelijking subsidierelaties (PwC) Rapport kwaliteit rechtsbescherming 2007 Onderzoeksrapporten 2006 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Onderzoek Verplaatsing Agrarische Bedrijven Evaluatie Algemene Subsidieverordening 2004 Onderzoeksrapporten 2005 Klanttevredenheidsonderzoek Rechtsbescherming 14

17 15 BIJLAGE PLANNING NRK 2011 Onderzoeksprogramma NRK 2011 Spoedlocaties bodemsanering Eind 2008 zijn er in heel Nederland goed geïdentificeerde (potentieel) ernstig verontreinigde locaties (bekende vervuilde locaties en verdachte locaties). Hiervan moeten locaties gezien de risico s vóór 2015 met voorrang zijn aangepakt. De uitvoering van deze bodemsaneringsoperatie is een taak van de decentrale overheden (provincie en gemeenten). Deze dienen uiterlijk in 2010 de locaties waar op grond van bodemonderzoek met voldoende zekerheid kan worden gesteld dat er sprake is van gezondheidsrisico s bij huidig gebruik, in beeld brengen. Hierbij moet per locatie zijn aangegeven welke (tijdelijke) maatregelen zijn genomen of zijn voorzien. Het onderzoek kan zich richten op de volgende vragen: welke maatregelen hebben de noordelijke provincies getroffen om de risico s van bodemverontreiniging teniet te doen dan wel te beheersen: hebben de provincies de locaties waar het huidig gebruik van de bodem tot problemen kan leiden (de zogenaamde spoedlocaties) goed in beeld en zijn de benodigde vervolgacties tijdig door hen ingezet? Grondbeleid Voor de realisatie van bepaalde publieke doelen is (het gebruik van) grond van essentieel belang. Provincies kunnen met hun grondbeleid een duidelijke invloed en sturing uitoefenen op activiteiten die voortvloeien uit hun omgevingsbeleid. De Nota Ruimte voorziet in een belangrijke rol voor de provincies bij de daadwerkelijke realisering van gebiedsgerichte ontwikkelingsprojecten op een schaalniveau groter dan één gemeente. Een actief grondbeleid is een belangrijk middel om hieraan invulling te geven. Met de inwerkingtreding van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) hebben de provincies de beschikking gekregen over uitvoeringsinstrumenten voor het grondbeleid die voorheen alleen door de gemeenten gebruikt mochten worden. Als gevolg van de Wro kunnen provincies een voorkeursrecht vestigen en de Onteigeningswet toepassen ter uitvoering van een inpassingplan of projectbesluit. Daarnaast hebben provincies de mogelijkheid van kostenverhaal en verevening gekregen. Door het beschikbaar komen van deze grondbeleidsinstrumenten gaan de provincies zich waarschijnlijk actiever op de grondmarkt begeven. Daarnaast geeft de decentralisatie van taken op basis van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) aanleiding tot het voeren van een actief grondbeleid. Essentieel voor de uitvoering van inrichtingsprojecten in het landelijk gebied is immers de beschikbaarheid van grond voor de totstandbrenging van allerhande voorzieningen, de aanleg van natuur en bos, de aanleg, wijziging of verbetering van wegen, waterlopen en de verplaatsing van agrarische bedrijven, al of niet in het kader van een herverkaveling. Vanwege de risico s die met de grondexploitatie gepaard kunnen gaan, is transparantie in het grondbeleid van belang. Complicerende factor daarbij is dat de investeringskosten van aangekochte gronden zijn opgenomen in de grondexploitaties van projecten. Deze grondexploitaties zijn niet 15

18 16 openbaar. Het onderzoek kan gericht zijn op vragen als: voor welke doeleinden gaat de provincie tot aankoop van gronden over, in hoeverre beheerst de provincie de risico s die voortvloeien uit het provinciaal grondbeleid en geeft zij op transparante wijze inzicht in de risico s van haar grondbeleid? Met het onderzoek kan Inzicht in de overweging tot aankoop over te gaan en in de risico s die verbonden zijn aan de realisatie van het provinciaal grondbeleid worden geboden. Ook kan het onderzoek inzicht bieden in beheersing van de risico s en de (actieve) informatievoorziening hierover richting PS. Benchmark onderzoek provinciale ruimtelijke verordeningen Het doel van de Wro die met ingang van 1 juli 2008 in werking is getreden, is vooral duidelijkheid te scheppen. In de loop der jaren was de WRO een lappendeken van bevoegdheden, vrijstellingen, uitzonderingsbepalingen etc. geworden. Dit leidde er toe dat het (plannings)stelsel te kampen had met problemen als complexe en tijdrovende besluitvorming, tekort aan uitvoeringsgerichtheid, gebrekkig conflictoplossend vermogen en zwakke regionale coördinatie. Met de nieuwe wet is het bestemmingsplan weer centraal komen te staan en is er voor de provincie een aantal zaken veranderd. Eén van de mogelijkheden is het vaststellen van provinciale ruimtelijke verordening (artikel 4.1 Wro) om regels stellen omtrent de inhoud van bestemmingsplannen, indien een goede provinciale ruimtelijke ordening dat noodzakelijk maakt. Gemeenteraden moeten vervolgens hun bestemmingsplannen in overeenstemming met de hogere regels uit de provinciale verordening brengen. Binnen het totale provinciale instrumentarium is een verordening een instrument van directe sturing en regulering. In een verordening wordt de beoordeling van bestemmingsplannen vooraf verduidelijkt en ingekaderd. De algemene regels vergroten de voorspelbaarheid van het provinciaal handelen, met name met betrekking tot de bovengemeentelijk aan bestemmingsplannen3 te stellen algemene ruimtelijke kwaliteitseisen. De mogelijkheden voor het vastleggen van algemene regels in een provinciale ruimtelijke verordening zijn bepaald door de rechtsgevolgen. Dit betreft in de eerste plaats het algemeen verbindend zijn van een verordening. In de tweede plaats levert een verordening volgens de Wro een rechtstreekse toetsingsgrond op voor bouw-, aanleg- en sloopvergunningen. Vanwege deze juridische binding moeten beleidsregels duidelijk, ondubbelzinnig en concreet zijn. Daarnaast geldt de eis van voldoende rechtszekerheid (objectiviteit) Opvallend, maar niet verrassend is het feit dat de onderlinge verschillen tussen de provincies groot zijn zowel in keuze en visie, alsook de voortvarendheid die de provincies al dan niet aan de dag hebben gelegd en de mate van gedetailleerdheid. Vier provincies (Groningen, Overijssel, Noord-Holland en Utrecht) hebben inmiddels een vastgestelde provinciale ruimtelijke verordening. Twee provincies (Drenthe en Limburg) kiezen ervoor geen verordening vast te stellen. Beide provincies kiezen voor bestuurlijke samenwerking en overleg met de gemeenten en hebben op een andere wijze zaken die zij als provinciaal belang aanmerken, geregeld. Als het gaat om voortvarendheid bij de provincies die een provinciale ruimtelijke verordening (willen) opstellen, dan zijn er grote (tijds)verschillen tussen de vaststelling van de ontwerpverordening en de (geplande) definitieve verordening (stand 9/2009). De volgende onderwerpen blijft de Rekenkamer volgen: Waddenfonds Demografische ontwikkelingen Compensatiepakket ZZL 16

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Beslispunten: 1. Het onderdeel 'verkeersveiligheid' (uit het programma veiligheid) onderzoeken op doeltreffendheid.

Beslispunten: 1. Het onderdeel 'verkeersveiligheid' (uit het programma veiligheid) onderzoeken op doeltreffendheid. Onderwerp: Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken. Beslispunten: 1. Het onderdeel 'verkeersveiligheid' (uit het programma veiligheid) onderzoeken op doeltreffendheid. 2. De doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 2013-582 Gebiedsvisie windenergie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 Behandeld door de heer W Huizing / de heer E. Diekema, telefoonnummer (0592) 36 58 07, e-mail w.huizing@drenthe.nl

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening

Wet ruimtelijke ordening Gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer Erwin de Bos 5 juni 2008 Inhoud Stand van zaken Kernpunten Wro Structuurvisie Bestemmingsplan Projectbesluit Beheersverordening Grondexploitatie Planschade Overgangsrecht

Nadere informatie

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Heemstede De raad van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 1 4 JULI 2015 655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Geachte raad, Op 1 oktober 2012

Nadere informatie

Rekeningcommissie. : Middelen/CC&A Nummer commissiestuk : RC-0219 Datum : 9 november 2010 Bijlagen : -

Rekeningcommissie. : Middelen/CC&A Nummer commissiestuk : RC-0219 Datum : 9 november 2010 Bijlagen : - Griffie Rekeningcommissie Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 2355849 Behandelend ambtenaar : N. Sluiter Directie/bureau : Middelen/CC&A Nummer commissiestuk : RC-0219 Datum : 9 november 2010

Nadere informatie

Titel : Huisvestingswet 2014 en intrekken beleidsregels bindingseisen woningmarkt Besluit pag. 3. Toelichting pag. 4

Titel : Huisvestingswet 2014 en intrekken beleidsregels bindingseisen woningmarkt Besluit pag. 3. Toelichting pag. 4 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 16 december 2014 NUMMER PS PS2015WMC01 AFDELING FLO COMMISSIE WMC STELLER I. Schartman DOORKIESNUMMER 030 2582486 DOCUMENTUMNUMMER 8110A627 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad

Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad 10 juni 2014 Gemeente Utrecht Agenda 1. Wie is de gemeentelijke accountant?

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro

Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro Statengriffie Provinciehuis Zuid-Hollandplein 1 Postbus 90602 2509 LP Den Haag Telefoon 070-441 82 38 Website www.pzh.nl Zoals ook voor andere spelers binnen

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d.

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d. Ontwerpbesluit / B Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 3 oktober 2014 Onderwerp Financiºle verordening Provinciale Staten van Noord-Brabant, Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. ; Gelet

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

onderzoeksopzet verbonden partijen

onderzoeksopzet verbonden partijen onderzoeksopzet verbonden partijen Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Verbonden Partijen rekenkamercommissie Oss 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 3 2. Wat is een DoeMee-onderzoek?... 3

Nadere informatie

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg Startnotitie Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten (GS) in het najaar in concept de begroting op. Per

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân Kollumerland c.a. Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân Aan de raad van de Gemeente Kollumerland c.a. Postbus 13 9290 AA KOLLUM Afdeling : GRIF Behandeld door : P.J.A. Praat Doorkiesnummer : (0511) 548228

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Kader aanbesteding accountantscontrole Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Introductie Met ingang van boekjaar 2008 is Ernst & Young Accountants door een benoemingscommissie uit de

Nadere informatie

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen.

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen. Aan de Gemeenteraad Raad Status 3 februari 2011 Besluitvormend Onderwerp Advies controlecommissie over rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid Punt no. 6 Korte toelichting De controlecommissie heeft

Nadere informatie

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, 2 februari 2015 Agenda Onderwerpen 1. Verbetertraject beheersing grondexploitaties

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties Verordening ex artikel 213a Gemeentewet en Informatievoorziening grondexploitaties Kleine onderzoeken op twee domeinen Memorandum van het tiende, gecombineerde onderzoek van de Rekenkamercommissie van

Nadere informatie

Aan: Provinciale Staten van Fryslân en Groningen. Assen, 6 augustus 2012. Geachte leden van Provinciale Staten. 1. Aanleiding. De Algemene Rekenkamer

Aan: Provinciale Staten van Fryslân en Groningen. Assen, 6 augustus 2012. Geachte leden van Provinciale Staten. 1. Aanleiding. De Algemene Rekenkamer Aan: Provinciale Staten van Fryslân en Groningen Betreft: Decentralisatieie Waddenfonds Assen, 6 augustus 2012 Geachte leden van Provinciale Staten 1. Aanleiding De Algemene Rekenkamer (AR) heeft in haar

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012.

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012. Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012. Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2013 1 Verordening van.2012, betreffende de uitgangspunten voor de controle

Nadere informatie

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT Nota Bedrijfsvoering RMH Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling nota 3. Personeel 4. Organisatie 5. ICT 6. Financiën/Administratieve Organisatie 7. Communicatie 8. Huisvesting 9. Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Middelen

Commissie Bestuur en Middelen Griffie Commissie Bestuur en Middelen Datum commissievergadering : 18 februari 2011 Document nummer : 2401869 Behandelend ambtenaar : W. de Graaff Directie/bureau : Griffie Nummer commissiestuk : BM-0955

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl november 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 460 Project SPEER Nr. 36 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 november 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota verbonden partijen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota verbonden partijen Bijlage bij raadsvoorstel nr. 10-24 Nota verbonden partijen april 2010 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 a. Aanleiding b. Formeel kader voor deze nota c. Opbouw van deze nota 2. Verbonden partijen 5

Nadere informatie

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad Punt (2 : Aanbevelingen onderzoek Rekenkamer West Twente: Onroerende zaken Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: De Rekenkamer West Twente heeft onderzoek gedaan naar het beleid over - en het

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Aanleiding De gemeenteraad besloot op 3 maart 2015 mee te willen werken aan de komst van een crematorium op de plek waar tot dat moment nog de Bungalowbuurt

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland

onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland Definiteve versie augustus 2009 1 inleiding 1-1 verbonden partijen De gemeente staan verschillende manieren ter beschikking

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK.

RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. RAPPORTAGE NAZORGONDERZOEK REÏNTEGRATIEBELEID GEMEENTE MOERDIJK. 1. Aanleiding: rekenkameronderzoek 2009 In 2009 heeft de Rekenkamer West-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp Reïntegratiebeleid.

Nadere informatie

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen (geconsolideerde versie, geldend vanaf 13-12-2007 tot 21-6-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

Planning en Control cyclus

Planning en Control cyclus Planning en Control cyclus Planning Perspectiefnota Begroting Control Jaarrekening Najaarsnota Jaarrekening Afsluiting van een jaar Inzicht in realisatie van begroting Antwoord op de vragen: Hebben we

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Bodemsanering, provincie Drenthe in landelijk perspectief (werkvoorraad, dekking personele kosten, kwaliteit van de handhaving)

Bodemsanering, provincie Drenthe in landelijk perspectief (werkvoorraad, dekking personele kosten, kwaliteit van de handhaving) 2005-214 Bodemsanering, provincie Drenthe in landelijk perspectief (werkvoorraad, dekking personele kosten, kwaliteit van de handhaving) Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 21

Nadere informatie

Commissie REW van 5 september 2014 PS van 26 september 2014

Commissie REW van 5 september 2014 PS van 26 september 2014 Griffier van de Staten Geleidebrief Controlerend Naam voorstel 14012789 Nummer: SGR-67 Te verzenden aan Brief Rekenkamer Zeeland van 8 juli 2014 met onderzoeksrapport 'Inventarisatie vastgoed en gronden

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling U WILT UW GEBIED ONTWIKKELEN. DAT ROEP VEEL VRAGEN OP: HOE PAK IK DAT AAN? EN IS HET FINANCIEEL WEL HAALBAAR IN DEZE

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding

Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding Secretariaat: Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn Tel. (055) 527 24 01 secretariaat.smo@veluwe.nl Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding Datum 17 augustus 2010 Opgemaakt door Waterschap Veluwe Beheers- en

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2016

Onderzoeksprogramma 2016 Onderzoeksprogramma 2016 Mei 2016 1 Onderzoeksprogramma 2016 1. Inleiding In de verordening op de Rekenkamercommissie Overbetuwe is opgenomen dat de rekenkamercommissie jaarlijks een onderzoeksprogramma

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2003/406

Raadsvoorstel 2003/406 Raadsvoorstel 2003/406 Onderwerp Vaststellen verordeningen inzake financiële functie gemeente Commissie Algemene Bestuurszaken Datum 10 november 2003 Raadsvergadering 11 december 2003 Samenvatting In de

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN Bijlage(n): Jaarverslag 2006 Onderwerp: Rekenkamercommissie Datum: 20 maart 2007 Verzonden: 29 maart 2007 Geachte leden van de Raad, Hierbij heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Rekenkamer Súdwest-Fryslân Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr. M. S. (Marsha) de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013.

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013. Provinciale Staten Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Inlichtingen bij dhr. J.J. Wezenberg

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland RKC Opsterland Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland Beetsterzwaag, 12 oktober 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Motivatie onderzoek 3 Doelstelling 4 Vraagstelling 4 Normenkader

Nadere informatie

Grondbedrijf. Introductie voor nieuwe raadsleden

Grondbedrijf. Introductie voor nieuwe raadsleden Grondbedrijf Introductie voor nieuwe raadsleden Grondbedrijf Yvonne Verkleij Paul van Die Rik Tuitert Planning & control Juridica (privaatrecht) Planeconomie Agenda Taken Beleid Financiële instrumenten

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2015, nr. , tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) Handelend

Nadere informatie

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten,

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten, Mededeling Datum 21 maart 2013 Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Afdeling CC Van drs. G. de Vos Doorkiesnummer 759 Betreft Uitwerking fase 2 Doorontwikkeling begroting (SMART) Registratienummer: 1475555

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016 ONDERZOEKSPLAN Inhuur externen Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Normenkader... 3 Afbakening... 3 Aanpak... 3 Planning... 3 Inleiding

Nadere informatie

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Presentatie Marleen Sanders 2009 Adviesgroep Planeconomie & Grondstrategie inhoud presentatie Doelen van de veranderingen Wat is er veranderd?

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda

Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Reglement van orde van de Rekenkamer Breda Vastgesteld door de Rekenkamer Breda in de vergadering van 24 november 2005. De Rekenkamer Breda besluit - gelet op het bepaalde in artikel 81i van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

9728 ĮT Groningen 1400 AG Bussum 06-52894085 sietse@hofsteengezeeman.nl www.hofsteengezeeman.nl

9728 ĮT Groningen 1400 AG Bussum 06-52894085 sietse@hofsteengezeeman.nl www.hofsteengezeeman.nl HOFSTEENGE ZEEMAN accountante S adviseurs Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek t.a.v. de heer R.W.M. van der Haagen en mevrouw F. van der Giessen L a a

Nadere informatie

Risico s in grondexploitatie. Gemeente Súdwest-Fryslân. Rekenkamer Súdwest-Fryslân. Maart 2012

Risico s in grondexploitatie. Gemeente Súdwest-Fryslân. Rekenkamer Súdwest-Fryslân. Maart 2012 Risico s in grondexploitatie Gemeente Súdwest-Fryslân Rekenkamer Súdwest-Fryslân Maart 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opzet van onderzoek 2 Hoofdstuk 1: Opzet van onderzoek 1.1 Inleiding en aanleiding

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie