provinci renthe r (o592) 36 tt tt t7 77 doeltreffendheid Drenthe 2004 informeren wij u over onze lopende onderzoeken en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "provinci renthe r (o592) 36 tt tt t7 77 doeltreffendheid Drenthe 2004 informeren wij u over onze lopende onderzoeken en"

Transcriptie

1 Pr oaincie h øis \Øesterbrink r, Assen Postddres Postbus rzz, 94oo ac Assen r (o592) 36 r (o592) 36 tt tt t7 77 provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 25 oktober Ons kenme k Behandeld door de heer A. Visser (0592) Ondenruerp: Auditprogram ma Geachte voorzitter/leden, Op grond van de door u vastgestelde Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Drenthe 2004 informeren wij u over onze lopende onderzoeken en voorgenomen zelfonderzoeken in de jaren 2011 en Over lopende zelfonderzoeken bent u al eerder geïnformeerd via de 2" bestuursrapportage Voor de volledigheid hebben wij deze wel opgenomen in dit programma. Wij maken onderscheid in zelfonderzoeken onder het regiem van artikel 217avan de Provinciewet en quick scans. De laatste onderzoeken kennen een lagere onderzoekslast, maar zijn in onze visie belangrijk voor de verbetering van de kwaliteit. Deze onderzoeken en het doorvoeren van de aanbevelingen die daaruit voortvloeien dragen bij aan een effectievere en efficiënter functionerende provinciale organisatie. Dit vanuit het doel om de kwaliteit van de provinciale organisatie en (de uitvoering van) het provinciaal beleid te verbeteren. Wij hebben vanuit die optiek gekozen voor ondenruerpen waarbij het leereffect maximaal is. Zoals artikel 3 van de Verordening onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid provincie Drenthe 2004 voorschrijft, brengen wijjaarlijks verslag uit aan uw staten over de bevindingen van de uitgevoerde zelfonderzoeken en de wijze waarop wijomgaan met de aanbevelingen.

2 2 Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende getnformeerd te hebben Hoogachtend, gedeputeerde staten van Drenthe, s Bijlage(n): coll.

3 PROVINCIE DRENTHE AUDITPROGRAMMA Onderzoeken ex. artikel 217a Provinciewet Concernonderzoeken quick scans Al doende leert men...

4 2 September

5 3 INHOUD 1. INLEIDING 5 2. AUDITPROGRAMMA Algemeen Onderzoeken met nadruk op beleidsprocessen Audits 217a PW Quick scans op concernniveau Onderzoeken met nadruk op beheer Audits 217a PW Quick scans MIDDELEN 13 BIJLAGE AFGERONDE ONDERZOEKEN 14 BIJLAGE PLANNING NRK

6 4 4

7 5 1. INLEIDING Een organisatie groeit in kwaliteit door te leren. Leren van successen maar ook leren van fouten en tegenvallers. Dat geldt ook voor overheidsorganisaties. Kritisch kijken naar beleid en beheer helpt ons om de publieke taak meer doeltreffend en doelmatig in te richten. In de Provinciewet worden de dagelijkse besturen van de provincies dan ook uitgenodigd regelmatig zelfonderzoek ( audits ) naar doeltreffendheid en doelmatigheid uit te voeren en daarover te rapporteren. Gedeputeerde Staten van Drenthe voeren meerdere zelfonderzoeken uit. Deze onderzoeken worden op basis van het artikel 217a van de Provinciewet (PW) en volgens de geldende Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid provincie Drenthe 2004 uitgevoerd. In deze nota wordt inzicht gegeven in de zelfonderzoeken die in 2011 en in 2012 zijn geprogrammeerd en welke vraagstelling daaraan ten grondslag ligt. Dit programma vormt een weerslag van een interne ambtelijke en bestuurlijke discussie over de actuele onderwerpen waar de provincie naar onze mening risico s loopt en waar het leereffect maximaal is. Met deze bril hebben we gekeken naar de onderwerpkeuze, om zo ook de kwaliteit van onze organisatie te vergroten. Ook streven wij naar een evenwichtige verdeling van de onderzoeken en de onderzoekslast over de diverse beleidsportefeuilles. Op basis van de onafhankelijke onderzoeksresultaten komen wij met een beleidsreactie en formuleren we eventuele verbetervoorstellen. Wij zullen normaliter via de planning en control cyclus verslag doen en verantwoording afleggen over de ex artikel 217a PW onderzoeken. Provinciale Staten kunnen altijd een rapport ex artikel 217a PW opvragen. Als wij vinden dat integrale toezending van een rapport meerwaarde heeft zullen wij dat actief doen. Naast audits op basis van het artikel 217a van de Provinciewet voeren we op concernniveau ook enkele zogenoemde quick scans uit. Deze worden op eenzelfde wijze uitgevoerd als de audits, alleen met een lichtere vorm van verificatie (beperkt boekenonderzoek) en een lichter proces van hoor en wederhoor. Een quick scan wordt aangeboden aan de directie. En ter kennisneming van Gedeputeerde Staten gebracht. In de bedrijfsvoeringparagraaf in het Jaarverslag geven wij een beknopt verslag van de scan. Voor de volledigheid hebben wij de al bekende afgeronde, lopende (eerder in de P&C documenten gemelde) of al in 2011 geprogrammeerde zelfonderzoeken en quick scans op concernniveau (opdrachtgever directie) in dit plan opgenomen. 5

8 6 6

9 7 2. AUDITPROGRAMMA Algemeen Selectie van onderzoeken In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de door ons gekozen onderwerpen voor de onderzoeken op grond van 217a Provinciewet voor de komende twee jaar. Sommige onderzoeksdoelstellingen zijn algemeen van aard (zoals onderzoek naar integrale beleidsvorming), maar worden op een minder breed terrein in een casus getoetst om het concreet te maken. Uit de casus worden diverse aanbevelingen geformuleerd. Die als best practises voor vergelijkbare processen kunnen dienen. Het auditprogramma is in lijn gebracht met de bekende onderzoeksactiviteiten van de accountant en de Noordelijke Rekenkamer (verder: NRK). Dit om stapeling te voorkomen. NRK onderzoeken worden overigens intern altijd gevolgd en van advies voorzien door een eigen begeleidingsgroep, bestaand uit een directielid, de concerncontroller en betrokken lijnfunctionarissen. Jaarlijks worden 1 à 2 audits artikel 217a PW uitgevoerd, het aantal quick scans varieert naar behoefte. 2.2 Onderzoeken met nadruk op beleidsprocessen Audits 217a PW 2011: Noodzaak en vorm overeenkomsten verbonden partijen (uitloop naar 2012) De provincie Drenthe kent 15 Verbonden partijen, verdeeld over 4 vormen van verbintenissen, te weten deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en andere privaatrechtelijke rechtspersonen en bestuursrechtelijke rechtspersonen. Uit een audit van Deloitte in 2010 is gebleken dat de provincie grosso modo de relaties met de huidige verbonden partijen goed vorm heeft gegeven. Afgezet tegen een vastgesteld normenkader. Wel moet de provincie de vorm of de relatie zelf vaker tegen het licht houden (heroverwegen) en dit meer gestructureerd laten plaatsvinden. Deze aanbeveling hebben wij overgenomen en vormt de basis voor dit onderzoek. De centrale vraag is: zijn er relaties met verbonden partijen die doeltreffender en/of doelmatiger op een andere wijze vorm geven kunnen worden (bijvoorbeeld via prestatiecontracten) en zijn er relaties die beter als verbonden partij kunnen worden aangemerkt maar dat nu niet zijn (als Regiovisies). De veranderende rol van de provincie (provincie nieuwe stijl, nwro) moet daarbij kaderstellend zijn. Casus: niet van toepassing 7

10 8 2012: Integrale beleidsvorming en -uitvoering in de organisatie Met de toenemende gebiedsgerichte en programmatische aanpak wordt er een steeds groter beroep gedaan op de integrale competenties van bestuur en ambtelijke organisatie. Op basis van afgeronde casus leiden observaties tot aanbevelingen om de integrale aanpak en werkwijze te verbeteren. Door dit onderzoek aan een bepaalde casus te koppelen, brengen wij een praktijkgerichte focus aan in dit brede onderzoek. In de audit over Werking pmjp/ilg (2010) heeft de cie. Van Dijk de interne werkwijze binnen de provinciale organisatie aangestipt. Deze tips worden meegenomen in her zelfonderzoek. De centrale vraag is: Heeft de provincie voldoende competenties in huis en een adequate toolkit van instrumenten voor het sturen op integrale beleidsvorming en uitvoering. En als dat nog niet het geval is: op welke wijze dit te bereiken valt en welk normenkader de provincie daarvoor hanteert. Casus: De planvorming rond de verdubbeling van de N33 is afgerond concreet project waar één sector weliswaar dominant is maar veel andere facetten van provinciaal beleid (financiering, grondbeleid, natuur, economie, milieu,..) aan de orde komen Quick scans op concernniveau 2011: Relatiemanagement op overeenkomsten (onderzoek afgerond) Aanvullend op de audit naar de samenwerkingsconstructies van verbonden partijen (Deloitte 2010) is via een quick scan onderzoek gedaan naar de registratie en het (relatie)management van alle aangegane vormen van samenwerking tussen de provincie Drenthe met derden. Als casus zijn alle verbintenissen (convenanten, contracten etc.) tussen de provincie en de gemeente Coevorden geïnventariseerd en onderzocht op welke wijze deze worden geregistreerd en beheerd bij beide partijen en op welke wijze de contacten worden onderhouden. Zowel tussen de beide organisaties als binnen de organisaties. De ambtelijke rapportage is afgerond. De voorlopige aanbevelingen zijn: zorg voor een centrale en toegankelijke registratie van afspraken in het documentsysteem (specifiek convenantregister) en het structureel doen organiseren van kennisuitwisseling tussen betrokken ambtenaren. Ook moeten ambtenaren hun netwerk opnemen in het persoonlijke profiel op het intranet. De centrale vraag is: Heeft de provincie de sturing en het (relatie)beheer van samenwerkingsverbanden op basis van verbintenissen doelmatig en doeltreffend georganiseerd? Casus: Verbintenissen met de gemeente Coevorden waarin eventueel ook derden participeren. 8

11 9 2.3 Onderzoeken met nadruk op beheer Audits 217a PW 2011: De staat van de ICT functie In de periode 2008 tot 2011 heeft de ICT functie sterk onder druk gestaan door de revitalisering van het Provinciehuis en de daaraan gelieerde digitaliseringprojecten. Daarnaast moest de normale bedrijfsvoering en service doorgang vinden. Hiervoor is de afgelopen jaren ook veel extern personeel ingehuurd. Gelet op de langdurige afwijkende situatie, de grote afhankelijkheid van externen, de financiële knelpunten en de nog niet stabiel te noemen ICT omgeving is het onzeker of de ICT infrastructuur voldoende toekomstvast isen de ICT functie voldoende is uitgerust. Klaar om de nieuwe ICT infrastructuur en toepassingen in de komende jaren te beheren en service te kunnen verlenen op een met de organisatie afgesproken of af te spreken niveau. Waarbij de financiële kaders en de sturing op budgetten aandachtspunt zijn. De centrale vraag is: Is de ICT infrastructuur voldoende toekomstvast en is de ICT functie voldoende uitgerust (in termen van formatie, functies, competenties, middelen, contracten en kwaliteitssystemen) om te voldoen aan redelijk te stellen eisen van beschikbaarheid, kwaliteit en service. En welke maatregelen zijn eventueel nodig ter verbetering. Casus: op dit zelfonderzoek is geen casus van toepassing, het betreft een zelfonderzoek naar de huidige status quo van het totaal van de ICT in de organisatie. 2012: Risicomanagement bij grote complexe projecten In de afgelopen periode is in toenemende mate gebruik gemaakt van programmatisch en projectmatig werken. Ook door diverse projecten afgestemd uit te voeren. En er zijn projecten en programma s die in hoge mate afhankelijk zijn van de inzet van derde partijen, of als partner of als leverancier. De voordelen van een integrale aanpak zijn evident, echter de uitvoering van een programma of (Multi)projectmanagement is veelal complexer en langdurig. Daardoor is de kans groot dat het zicht verloren gaat op de oorspronkelijke doelstellingen en de validiteit van het project (de businesscase) Deze vereisen een goede selectie en beheersing van kritische succesfactoren en kritische risico s. De audit is bedoeld om een of meerdere complexe en langdurige projecten te analyseren op (benoemde en niet benoemde) risico s en de beheersing daarvan. Het te analyseren project is bij voorkeur afgerond. De aanbevelingen worden verwerkt in het instrumentarium voor het programmatisch en het projectmatig werken (de WerkWIJzers). De centrale vraag is: Zijn in een relevant complex en langdurig (bijna) afgerond programma of project de juiste kritische risico s geselecteerd en juist geschat en is de beheersing daarvan gedurende het hele project op een doelmatige wijze ingericht en toegepast. Wat valt hiervan te leren voor nieuwe programma s en projecten? Casus: Nieuwbouw en verbouw Drents Museum en VIEP (Versnelde inrichting Eelder- Peizerdiep) 9

12 Quick scans 2011: Overdracht van programma Provinciehuis van Morgen (onderzoek afgerond) Gelet op de grote impact van de revitalisering van het provinciehuis en de daaraan gekoppelde digitalisering op de werkprocessen van de afdelingen is besloten vooraf aan de daadwerkelijke oplevering een evaluatie/quick scan uit te laten voeren op programmaresultaten en de overdracht van programma naar de lijn qua beheer. De quick scan is uitbesteed aan het extern bureau Louweret en Partners. De quick scan heeft geresulteerd is een verlenging van het programma (op basis van nieuwe projectplannen) voor wat betreft deelprojecten voor digitalisering en het beheer van werkprocessen. Per 1 oktober 2011 zijn de andere onderdelen van het programma formeel opgeleverd en overgedragen conform de aanbevelingen van de scan. De centrale vraag is: Zijn het programma Provinciehuis van Morgen (PPvM) en de lijnorganisatie van de provincie Drenthe op de richtdatum 1 juli 2011 zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende gereed opdat acceptatie en overdracht van de resultaten van PPvM naar de lijnorganisatie kan plaatsvinden. Zo nee, welke maatregelen moeten worden genomen om alsnog tot een goede acceptatie en overdracht te komen. 2011: Verbetering resultaatgerichtheid door projectmatig werken Naast de introductie van het professioneel programmatisch werken is ook het projectmatig werken bevorderd. Hiervoor heeft de provincie fors geïnvesteerd in opleidingen en instrumentarium (de WerkWIJZer) Projecten worden in de lijn uitgevoerd in opdracht van lijnmanagers en op concernniveau via de aansturing door de directie of via aansturing door een programmamanager (projecten als onderdeel van programma s). De verwachting is dat het projectmatig werken een grote stimulans geeft aan de gewenste versterking van de resultaatgerichte cultuur in de organisatie. De centrale vraag is: Heeft het stimuleren van projectmatig werken bijgedragen aan een meer resultaatgerichte bedrijfscultuur en wat zijn leer- en ontwikkelpunten voor de verdere (detail)inrichting en werking van het projectmatig werken binnen de provincie Drenthe? NB in 2012 staat een onderzoek geprogrammeerd specifiek naar het risicomanagement in complexe, langdurige projecten, in bovenstaande quick scan wordt daarom aan risicomanagement geen speciale aandacht gegeven. Casus: hier niet van toepassing, onderzoekt algemene status quo 2011: Staat van de informatiebeveiliging Naar aanleiding van enkele beveiligingsincidenten heeft de provincie informatiebeveiliging tot speerpunt binnen de bedrijfsvoering benoemd. In 2009 heeft de provincie een beleidskader vastgesteld en er is een scan uitgevoerd op de stand van zaken ten opzichte van de toen geldende normen. Dat heeft geresulteerd in een plan van aanpak met maatregelen om te voldoen aan het normenkader. In 2011 heeft het IPO een nieuw provinciaal normenkader voor informatiebeveiliging ontworpen die alle provincies zullen hanteren. Naast de wijziging van het normenkader maken ook de stormachtige ontwikkelingen in de social media, de vervagende 10

13 11 grenzen tussen organisaties en tussen werk en privé het onderwerp meer dan actueel. Ook worden inmiddels andere eisen gesteld aan het duurzaam veilig opslaan van archiefstukken. De centrale vraag is: Werkt de provincie op 1 oktober 2011 conform het vastgestelde beleidskader Informatiebeveiliging en heeft de provincie de geplande voortgang geboekt in de maatregelen die leiden tot het voldoen aan het interprovinciaal vastgestelde normenkader? Casus: hier niet van toepassing, onderzoekt algemene status quo 2012: Staat van de algemene organisatieontwikkeling (diagnosemeting) Ook op basis van afspraak met de Ondernemingsraad zal de stand van zaken rond de organisatieontwikkeling periodiek worden geëvalueerd. Daarbij wordt de organisatie kwalitatief beoordeeld en stelt het de directie in staat de ontwikkeling bij te sturen waar nodig. Daarbij hanteert zij het Concernplan en de Directiebrief Slimmer en Slanker als kaders. De meting hanteert een kwaliteitssysteem HPO: High performance organisaties, dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar organisaties die voor langere tijd succesvol zijn. Het wereldwijde onderzoek (dat nog steeds doorgaat) onderzoekt een aantal variabelen in organisaties en heeft in de loop der jaren 5 kritische succesfactoren onderkend. Deze vijf pijlers (kwaliteit van: management, personeel en strategie, een open op samenwerking en actie gerichte cultuur en focus op continue verbetering) passen bij onze visie op de organisatie. In 2009 is een eerste diagnose gesteld. Een herhaling is gepland voor november 2011, de uitwerking en rapportage vindt plaats in het eerste kwartaal van Specifiek zoomen we in op de De centrale vraag is: Is op basis van de HPO diagnose en ten opzichte van 2009 verbetering opgetreden in de organisatie op de vijf geformuleerde kritische succesfactoren? En welke focus moet worden aangebracht in maatregelen om daarin verder te groeien. Casus: hier niet van toepassing, onderzoekt algemene status quo 11

14 12 12

15 13 3. MIDDELEN Voor onderzoeken in het kader van 217a Provinciewet zetten wij 300 uur aan vaste formatie in voor de opdrachtverlening, coördinatie en advisering aan het bestuur. De daadwerkelijke onderzoeken worden uitbesteed aan externe partijen. Quick scans worden projectmatig door interne (maar niet bij het onderwerp betrokken) medewerkers uit de lijnafdelingen uitgevoerd. Het is onze intentie de laatste werkwijze, die kostenbesparend werkt, ook bij audits meer toe te passen. De inzet wordt geschat op ca. 900 uur. De opleiding van interne auditoren gaat via de reguliere opleidingsbudgetten. Voor het onderzoeksprogramma is in totaal beschikbaar. Dit is het in de begroting en 2011 en 2012 gereserveerde budget voor bestuurlijk onderzoek. Vanaf 2013 is jaarlijks ,-- beschikbaar. 13

16 14 BIJLAGE AFGERONDE ONDERZOEKEN Audit onderzoeken 217a PW in de periode Onderzoeksrapporten 2010 Tweede vervolgonderzoek Verzakelijking subsidierelaties (OCWZ) Onderzoek Relatie met Verbonden partijen (Deloitte) Onderzoek Werking pmjp/ilg (cie. Van Dijk/Lysias) Onderzoeksrapporten 2009 Aanpak nieuwe media en e-dienstverlening (PwC) Vervolgonderzoek Verzakelijking subsidierelaties (PwC) Onderzoeksrapporten 2007/2008 Onderzoek naar Gebundelde doeluitkering 2003 Evaluatie Managementcontract Wegen & Kanalen Evaluatie toepassing Wet Bevordering integriteitbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Bibob) Onderzoek Verzakelijking subsidierelaties (PwC) Rapport kwaliteit rechtsbescherming 2007 Onderzoeksrapporten 2006 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Onderzoek Verplaatsing Agrarische Bedrijven Evaluatie Algemene Subsidieverordening 2004 Onderzoeksrapporten 2005 Klanttevredenheidsonderzoek Rechtsbescherming 14

17 15 BIJLAGE PLANNING NRK 2011 Onderzoeksprogramma NRK 2011 Spoedlocaties bodemsanering Eind 2008 zijn er in heel Nederland goed geïdentificeerde (potentieel) ernstig verontreinigde locaties (bekende vervuilde locaties en verdachte locaties). Hiervan moeten locaties gezien de risico s vóór 2015 met voorrang zijn aangepakt. De uitvoering van deze bodemsaneringsoperatie is een taak van de decentrale overheden (provincie en gemeenten). Deze dienen uiterlijk in 2010 de locaties waar op grond van bodemonderzoek met voldoende zekerheid kan worden gesteld dat er sprake is van gezondheidsrisico s bij huidig gebruik, in beeld brengen. Hierbij moet per locatie zijn aangegeven welke (tijdelijke) maatregelen zijn genomen of zijn voorzien. Het onderzoek kan zich richten op de volgende vragen: welke maatregelen hebben de noordelijke provincies getroffen om de risico s van bodemverontreiniging teniet te doen dan wel te beheersen: hebben de provincies de locaties waar het huidig gebruik van de bodem tot problemen kan leiden (de zogenaamde spoedlocaties) goed in beeld en zijn de benodigde vervolgacties tijdig door hen ingezet? Grondbeleid Voor de realisatie van bepaalde publieke doelen is (het gebruik van) grond van essentieel belang. Provincies kunnen met hun grondbeleid een duidelijke invloed en sturing uitoefenen op activiteiten die voortvloeien uit hun omgevingsbeleid. De Nota Ruimte voorziet in een belangrijke rol voor de provincies bij de daadwerkelijke realisering van gebiedsgerichte ontwikkelingsprojecten op een schaalniveau groter dan één gemeente. Een actief grondbeleid is een belangrijk middel om hieraan invulling te geven. Met de inwerkingtreding van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) hebben de provincies de beschikking gekregen over uitvoeringsinstrumenten voor het grondbeleid die voorheen alleen door de gemeenten gebruikt mochten worden. Als gevolg van de Wro kunnen provincies een voorkeursrecht vestigen en de Onteigeningswet toepassen ter uitvoering van een inpassingplan of projectbesluit. Daarnaast hebben provincies de mogelijkheid van kostenverhaal en verevening gekregen. Door het beschikbaar komen van deze grondbeleidsinstrumenten gaan de provincies zich waarschijnlijk actiever op de grondmarkt begeven. Daarnaast geeft de decentralisatie van taken op basis van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) aanleiding tot het voeren van een actief grondbeleid. Essentieel voor de uitvoering van inrichtingsprojecten in het landelijk gebied is immers de beschikbaarheid van grond voor de totstandbrenging van allerhande voorzieningen, de aanleg van natuur en bos, de aanleg, wijziging of verbetering van wegen, waterlopen en de verplaatsing van agrarische bedrijven, al of niet in het kader van een herverkaveling. Vanwege de risico s die met de grondexploitatie gepaard kunnen gaan, is transparantie in het grondbeleid van belang. Complicerende factor daarbij is dat de investeringskosten van aangekochte gronden zijn opgenomen in de grondexploitaties van projecten. Deze grondexploitaties zijn niet 15

18 16 openbaar. Het onderzoek kan gericht zijn op vragen als: voor welke doeleinden gaat de provincie tot aankoop van gronden over, in hoeverre beheerst de provincie de risico s die voortvloeien uit het provinciaal grondbeleid en geeft zij op transparante wijze inzicht in de risico s van haar grondbeleid? Met het onderzoek kan Inzicht in de overweging tot aankoop over te gaan en in de risico s die verbonden zijn aan de realisatie van het provinciaal grondbeleid worden geboden. Ook kan het onderzoek inzicht bieden in beheersing van de risico s en de (actieve) informatievoorziening hierover richting PS. Benchmark onderzoek provinciale ruimtelijke verordeningen Het doel van de Wro die met ingang van 1 juli 2008 in werking is getreden, is vooral duidelijkheid te scheppen. In de loop der jaren was de WRO een lappendeken van bevoegdheden, vrijstellingen, uitzonderingsbepalingen etc. geworden. Dit leidde er toe dat het (plannings)stelsel te kampen had met problemen als complexe en tijdrovende besluitvorming, tekort aan uitvoeringsgerichtheid, gebrekkig conflictoplossend vermogen en zwakke regionale coördinatie. Met de nieuwe wet is het bestemmingsplan weer centraal komen te staan en is er voor de provincie een aantal zaken veranderd. Eén van de mogelijkheden is het vaststellen van provinciale ruimtelijke verordening (artikel 4.1 Wro) om regels stellen omtrent de inhoud van bestemmingsplannen, indien een goede provinciale ruimtelijke ordening dat noodzakelijk maakt. Gemeenteraden moeten vervolgens hun bestemmingsplannen in overeenstemming met de hogere regels uit de provinciale verordening brengen. Binnen het totale provinciale instrumentarium is een verordening een instrument van directe sturing en regulering. In een verordening wordt de beoordeling van bestemmingsplannen vooraf verduidelijkt en ingekaderd. De algemene regels vergroten de voorspelbaarheid van het provinciaal handelen, met name met betrekking tot de bovengemeentelijk aan bestemmingsplannen3 te stellen algemene ruimtelijke kwaliteitseisen. De mogelijkheden voor het vastleggen van algemene regels in een provinciale ruimtelijke verordening zijn bepaald door de rechtsgevolgen. Dit betreft in de eerste plaats het algemeen verbindend zijn van een verordening. In de tweede plaats levert een verordening volgens de Wro een rechtstreekse toetsingsgrond op voor bouw-, aanleg- en sloopvergunningen. Vanwege deze juridische binding moeten beleidsregels duidelijk, ondubbelzinnig en concreet zijn. Daarnaast geldt de eis van voldoende rechtszekerheid (objectiviteit) Opvallend, maar niet verrassend is het feit dat de onderlinge verschillen tussen de provincies groot zijn zowel in keuze en visie, alsook de voortvarendheid die de provincies al dan niet aan de dag hebben gelegd en de mate van gedetailleerdheid. Vier provincies (Groningen, Overijssel, Noord-Holland en Utrecht) hebben inmiddels een vastgestelde provinciale ruimtelijke verordening. Twee provincies (Drenthe en Limburg) kiezen ervoor geen verordening vast te stellen. Beide provincies kiezen voor bestuurlijke samenwerking en overleg met de gemeenten en hebben op een andere wijze zaken die zij als provinciaal belang aanmerken, geregeld. Als het gaat om voortvarendheid bij de provincies die een provinciale ruimtelijke verordening (willen) opstellen, dan zijn er grote (tijds)verschillen tussen de vaststelling van de ontwerpverordening en de (geplande) definitieve verordening (stand 9/2009). De volgende onderwerpen blijft de Rekenkamer volgen: Waddenfonds Demografische ontwikkelingen Compensatiepakket ZZL 16

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007 veri ssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uwkenmerk Uwbrief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Grote Projecten. Wie is aan zet?

Grote Projecten. Wie is aan zet? Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Leden van de gemeenteraad van Haarlem

Leden van de gemeenteraad van Haarlem irekenkamercommissie Haarlem Leden van de gemeenteraad van Haarlem I I Datum 01 november 2013 Ons kenmerk GRIFFIE/RKC/2013/147830 Contactpersoon J. Caffé Doorkiesnummer 023-5113038 E-mail jcaffe@haarlem.nl

Nadere informatie

Geachte raadsleden, Vriendelijke groet, Claudio Bruggink. Secretaris-directeur

Geachte raadsleden, Vriendelijke groet, Claudio Bruggink. Secretaris-directeur Onderwerp: T.a.v. gemeenteraad: resultaat rekenkameronderzoek provinciaal toezicht op de gemeentefinanciën Geachte raadsleden, Onlangs hebben wij ons rapport Overijssels financieel toezicht: meerwaarde

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Informatiebeleid in een veranderende tijd

Informatiebeleid in een veranderende tijd Informatiebeleid in een veranderende tijd Verkennend onderzoek naar de staat van het informatiebeleid bij de provincie Zeeland Deel 2 Rekenkamer Zeeland Middelburg, mei 2011 REKENKAMER ZEELAND Leden Dr.

Nadere informatie

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Inhoudsopgave 3 1. INLEIDING 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de ministeries

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling Rekenkamercommissie

Colofon. Samenstelling Rekenkamercommissie Colofon Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden De heer mr. P.M.B. Schrijvers (voorzitter) De heer ir. N. op de Laak De heer drs. R.G.L. Peeters RA Raadsleden Mevrouw A.P.H. Waajen-Crins Mevrouw

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie