Aanvaard wat je niet kunt veranderen. Verander wat je niet kunt aanvaarden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvaard wat je niet kunt veranderen. Verander wat je niet kunt aanvaarden."

Transcriptie

1 Aanvaard wat je niet kunt veranderen. Verander wat je niet kunt aanvaarden. Geachte heer de Vries, Sneek, februari 2012 Mat hartelijk dank voor uw uitnodiging om ons de gelegenheid te geven ons MVO beleid te delen. Graag lichten we toe hoe het MVO beleid van Recreatiecentrum Sneek er uit ziet en hoe wij, als fris ontluikende duurzame ondernemers, MVO toepassen in ons jonge recreatiebedrijf. Graag vernemen wij wat onze duurzame positie is tussen de overige aangesloten recreatie bedrijven. Bij voorbaat dank en vriendelijke groeten, Liesbeth & Bert de Jonge Recreatiecentrum Sneek Wie en wat zijn wij? Recreatiecentrum Sneek is in de loop van 2010 door ondertekenden opgericht. Het bedrijf wordt door ons als eigenaren en enige vaste medewerkers geëxploiteerd. De kernactiviteiten zijn momenteel: - verhuur en verkoop van sloepen en electroboten - verhuur en verkoop van campers - verhuur van ligplaatsen Ons MVO-ideaal is het realiseren een duurzaam CO2-neutraal bedrijf met grote maatschappelijke betrokkenheid, dat diensten levert die de verwachtingen van onze gasten overtreft. Uitgangspunt hierbij is aanvaard wat je niet kunt (of wilt) veranderen, verander wat je niet kunt aanvaarden. We zijn nog enigszins zoekende naar een definitieve vorm en producten waarin we ons bedrijf uiteindelijk gaan exploiteren. Op dit moment zijn we bezig de basis neer te zetten. Wij proberen naar buiten ons enthousiasme, betrokkenheid en plezier in ons vak uit te stralen. Zowel door onze persoonlijke als maatschappelijk houding als door onze producten. Verantwoordelijkheid zit in ons DNA. Waarden en normen staan hoog in ons vaandel. We hechten aan duurzaamheid, gewoon ook omdat dat het langste duurt. 1

2 We voelen grote betrokkenheid bij mensen. Naast de recreatie hebben we beiden in de zorgsector gewerkt en verrich(t)ten we diverse bestuurlijke en uitvoerende taken op basis van vrijwilligheid. Brengen vinden we minstens zo belangrijk als halen. We voelen ons betrokken en mede verantwoordelijk voor onze planeet. Wij zien maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen niet als een trend, maar een toenemend voor zich sprekend denken en handelen om de wereld leefbaar te kunnen houden. Duurzaam ondernemen zien wij tevens als een ontdekkingsreis met een zich steeds vernieuwend perspectief. Recreatie Recreatie vindt veelal plaats in buitengebieden. Daardoor is de invloed op het natuur- en cultuurlandschap en het milieu groot. Juist contact met de omgeving is van belang om schade en overlast te vermijden. Denk aan verstoring van het ecosysteem, luchtvervuiling, waterverbruik en (zwerf-)afval. Dat geldt zowel voor de mensen als voor de natuur. Natuur kan door lawaai en ruimtegebruik verstoord worden. Het beperken van deze overlast is zowel voor de omgeving als voor onze gasten belangrijk. Als leverancier van ontspanning en beleving en collega van soortgelijke bedrijven zijn wij ons bewust van de maatschappelijke rol die wij hierin vervullen. Hierin zien we een persoonlijke opdracht liggen. Missie Recreatiecentrum Sneek Op bescheiden wijze middels eigen handelen bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering en een beetje betere wereld. We willen graag het steentje in de vijver zijn in duurzame bewustwording daarbij opererend vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Maatschappelijk Veranwoord Ondernemen RCS wil haar verantwoordelijkheid toepassen in het uitvoeren van duurzame bedrijfsprocessen en deze uitdragen mede in haar producten. Zij neemt verantwoordelijkheid op de kernthema s op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal gebied (People). Hiertoe gaan wij over tot: - Het afleggen van rekenschap - Transparantie in (de gevolgen van) haar besluiten en activiteiten die invloed hebben op de maatschappij en het milieu - Het realiseren van ethisch gedrag gebaseerd op eerlijkheid, rechtvaardigheid en integriteit in het handelen. - Committent bij het rekening houden met de belangen van anderen en zorgvuldig omgaan met mensen, dieren en milieu - Respect voor stakeholder belangen en deze meenemen in haar overwegingen - Respect voor wet- en regelgeving - Respect voor internationale gedragsnormen - Respect voor de universele rechten van de mens. 2

3 MVO en recreatie, waarom duurzaam? Wanneer de gevolgen voor mens en milieu negatief zijn is er sprake van recreatiedruk op de omgeving van een gebied. Het bewustzijn hier omtrent willen we graag overbrengen op onze gasten. Gezien onze bestuurlijke activiteiten en middels ons netwerk zien we het tevens als een opdracht om dit bewustzijn te stimuleren bij collega ondernemers. Wij geloven dat duurzaamheid rendeert, zeker op langere termijn. De meerderheid van de gasten zetten duurzaamheid nog niet op de eerste plaats in de hiërarchie van zaken die belangrijk zijn voor een recreatieve activiteit of vakantie. Prijs en comfort scoren veelal hoger. Voor een groeiende groep vakantiegangers is duurzaamheid echter wel van belang. Daar willen wij graag op aansluiten en bij de overige gasten het inzicht in de duurzame mogelijkheden vergroten. Daarbij zien wij MVO ook als een ontdekkingsreis, een cyclisch proces. Ontwikkeling en groei zijn afhankelijk van geleerde lessen en ontwikkelingen bij de omgeving en onszelf. Meten is weten In het voorjaar van 2011 heeft Recreatiecentrum Sneek zich aangesloten bij het Koploperproject A7-zone. Adviesbureau DGMR uit Drachten heeft onze gegevens over het eerste boekjaar van Recreatiecentrum Sneek ingebracht in de Milieubarometer en de DuOn- Quickscan afgenomen. Belangrijkste conclusies waren dat we ons bevinden in een startfase en dat we actief verantwoordelijkheid nemen hoewel hiervan weinig of niets op papier stond. We blijken redelijk doordrongen van het belang van MVO. Ons duurzaam handelen is ook deels terug te zien in de scan maar het ontbreekt nog geheel aan beschreven beleid, communicatie en aan transparantie. We kunnen meer aandacht besteden aan duurzaamheidaspecten mbt. onze leveranciers. Eerlijk handelen, maatschappelijke betrokkenheid en consumentenaangelegenheden scoren goed. Duurzaamheid moet beter worden gecommuniceerd met de gasten Op het gebeid van milieumanagement was nog weinig geregeld. Afvalstromen zijn niet in kaart gebracht. De invloed van onze gasten op het milieu moet meer aandacht krijgen Doelstellingen Uit de meting en onze behoeftes komen o.a. de volgende te behalen doelen naar voren: Korte termijn: Missie en visie van het bedrijf in kaart te gaan brengen Aanvullende communicatie middelen in kaart brengen en uitvoeren Website updaten als communicatiemiddel naar de klanten en stakeholders In kaart brengen van onze stakeholders en deze vervolgens screenen op duurzaamheid Duurzaamheidsagenda opstellen Duurzaamheid op de agenda zetten in onze omgeving 3

4 Lange termijn: Onderzoek naar mogelijke aanschaf PV panelen Bewust werken aan het gebruik van fair trade- en streekproducten en de mogelijkheden onderzoeken bij verwerking in te realiseren producten Onderzoek naar mogelijkheden ter compensatie van de uitstoot van sloepen en campers Onderzoen naar mogelijkheden tot toepassing van alternatieven voor anti-fouling. Risico Meten, resultaten presenteren, certificering, transparantie over beleid en handelen etc. vinden we prima. Anderzijds realiseren we ons dat we maar een klein bedrijf zijn met beperkingen qua financiën, tijd en mogelijkheden. Daarbij zijn wij meer doeners als denkers. We houden graag plezier in ons werk. Plezier betekent voor ons niet een dag achter de computer zitten. We zijn meer mensen van het hart als van het hoofd. Wij zien het als een risico zijn om met veel mooie woorden naar buiten te treden wanneer onze zaakjes intern omtrent duurzaamheid niet helder geformuleerd zijn en/of het beleid in onze optiek niet haalbaar blijkt en onvoldoende geïmplementeerd is. Te ambitieuze doelstellingen en activiteiten leiden tevens tot te hoge druk, frustratie en staan in de weg van verdere ontwikkeling. Anderzijds zwakt overdreven voorzichtigheid en stagnatie het vertrouwen in de integriteit af. Hierin proberen we in alle bescheidenheid een goede balans te vinden. Monitoringssystemen We willen uiteindelijk komen tot een eenvoudig monitorsysteem op kwantitatief en kwalitatief niveau. Zover zijn we nog niet. De nulmeting is de de CO2 voetprint. Verschillende aspecten zijn lastig en minder zinvol in kaart te brengen, zoals de mate van papierrecycling of de oorzaken van energiereductie (Verwarming/ licht/ materiaal). De vraag is of dit ook veel bij draagt aan ons streven. Dat wat eenvoudig kwantitatief gemaakt kan worden zal bij gaan dragen aan concretisering van de resultaten. Overige resultaten kunnen via imago of tevredenheidonderzoeken gedefinieerd worden. Aangaande de sociale aspecten zullen we initiatieven gaan beschrijven. Evaluaties en certificatie Er zijn verschillende richtlijnen en certificatiemogelijkheden met betrekking tot MVO. Gezien de grootte van ons bedrijf zijn voor het laatste maar weinig te ambiëren mogelijkheden. Wij moeten zien hoe we onze resultaten op de MVO Prestatieladder kunnen gaan verantwoorden. Keuzes in richtlijnen geven ons in ieder geval houvast voor het managen. Ketenverantwoordelijkheid Ketenverantwoordelijkheid betreft voor ons de samenwerking met alle mogelijke stakeholders om de duurzame en sociale initiatieven optimaal te kunnen vorm geven. Hierbij gaan we o.a. onderzoeken welke collega s, leveranciers ed. wel/niet maatschappelijk verantwoord produceren, leveren en afnemen. 4

5 Daarnaast zien we diverse kansen tot (collegiale) beïnvloeding van onze omgeving. Met zeer veel energie slaan wij als klein bedrijfje maar een zeer klein duurzaam deukje in het bekende pakje boter. Het Friese recreatieve pallet aan bedrijven worden uitgemaakt door veel man/vrouw bedrijfjes als het onze. Samen kunnen we wel een forse duurzame deuk realiseren in het niet duurzame recreatieaanbod. We hebben concrete mogelijkheden om binnen onze netwerken, waar veel van dergelijke bedrijfjes deel van uitmaken, duurzaamheid op de agenda te zetten. Daar zijn we ook al mee begonnen. Bijv. middels het realiseren van een initiatief tot het aanbieden van Friese streekproducten aan mogelijke afnemers. Bij ondernemersvereniging Ontdek Ons hebben we MVO letterlijk op de agenda gezet. Communicatie Communicatie over MVO zien wij in eerste instantie als MVO zijn! Onze communicatiestrategie is afhankelijk van de doelgroep en het beschikbare budget. Evaluatie van de effectiviteit van de communicatiemiddelen kan daarbij helpen om per activiteit de geschikte middelen in te zetten. Bijv. registratie van websitebezoeken per pagina en item, interactieve forums, tweets of andere uitingen over de thema s en de inventarisaties plus het naar buiten brengen van reviews en overige publiciteit. Onze mogelijkheden: (Free-) Publicity Adverteren Website Nieuwsbrief Brochures Social media Logo Agenderen in de branche Reviewsystemen tbv. de gasten Presentaties Concretisering Om onze visie verder te kunnen concretiseren zijn wij gekomen tot de volgende uitgangspunten: - zorg voor een lange termijn visie - maak werk van duurzaam toerisme - vind aansluiting bij initiatieven vanuit de branche - neem kennis van de milieubelasting van diverse vervoermiddelen - meten is weten - verkrijg erkenning, zo mogelijk certificering en werk samen in de keten - maak duurzaamheid onderdeel van de gehele organisatie en directe omgeving - inventariseer de verwachtingen van stakeholders - werk een duurzaamheidstrategie (voor de korte en lange termijn) en daarop gebaseerd actieplan uit - pas bestaande duurzame oplossingen toe 5

6 - maak gebruik van bestaande (subsidie)regelingen - communiceer over MVO het intern en extern communiceren over de aanpak (en de bereikte resultaten). - vergroot de geloofwaardigheid middels het waarborgen van de gehaalde doelen - monitor en verbeter de MVO-activiteiten middels het opzetten van een monitoringen rapportage systeem Uitvoering Het ideaal waar we naar toe werken is een CO2-neutraal bedrijf met grote maatschappelijke betrokkenheid, dat diensten levert die de verwachtingen van de gasten overtreffen. Uitgangspunt daarbij is dat je aanvaard wat je niet kunt veranderen en verander wat je niet kunt aanvaarden. Een ander belangrijk uitgangspunt is communiceren wat we doen en doen wat we communiceren. Daarnaast realiseren we ons dat we beter onze energie kunnen steken in de 80 % van de meest voor de hand liggende en renderende oplossingen en plaats van veel tijd en energie te stoppen in die moeilijk haalbare en resterende 20%. Op basis van bovenstaande komen zijn we gekomen tot bij ons passende overzichtelijke uitvoering en planning. Onderstaand de agenda op basis van onze duurzaam gerichte activiteiten van afgelopen jaar en de geplande voor aankomend jaar. Daaronder als bijlage de resultaten van de DuOn-Quickscan en de Milieubarometer van vorig jaar. Liesbeth & Bert de Jonge Sneek, februari 2012 Duurzaamheidsagenda Recreatiecentrum Sneek Actie Doel Realisering Afname volledige groene energie (gas en electriciteit) Greenchoice CO2 uitstoot 2010 Alle gloeilampen in bedrijf vervangen door Minder energie verbruik April 2010 spaar- en ledlampen Gescheiden afval verzamelen Vermindering kosten en CO2 April 2010 uitstoot Aanpassen website, foldermateriaal en Meer bekendheid en transparantie Mei 2011 duurzaam logo gerelateerd aan elektrisch varen Deelname Koplopertraject A7 duurzaam Ambitie MVO waarmaken Mei 2011 ondernemen Aanschaf en verhuur van 2 elektrische boten Onderscheid, < kosten en CO2 Mei 2011 uitstoot Deelname aan inventarisatie tbv Milieubarometer en DuOn-Quickscan Verkrijgen duurzaamheidsprofiel en nulmeting Juni

7 Actie Doel Realisering Deelname stageproject cq ondersteunen studenten onderzoeksproject MVO Verkrijgen informatie en lering voor alle betrokkenen Juli okt Deelname/Presentatie op Verdieping en informatie MVO Okt terugkoppelingsbijeenkomst Koplopers A7 Nieuwbouw duurzame bedrijfswoning / passief Realisering (bijna) energie neutrale Okt huis woning Vermelding omtrent deelname duurzaam Bekendheid en transparantie Nov ondernemen en koploperproject op de website Duurzaamheid op de agenda zetten in Kennis MVO verspreiden in ons Jan ondernemersvereniging Ontdek Ons netwerk Streekproducten onder de aandacht brengen Ketenafname bevorderen en < CO2 Jan van Ontdek Ons leden bij afnemers MVO beleid op papier Inzicht, structurering en Febr transparatie Duurzaamheidsagenda Concretisering cq uitvoering beleid Febr Nieuwbouw duurzaam kantoor Realisering energieneutrale werkplek 2012 Proef uitvoeren op 2 electroboten alternatieve antifouling Vermindering milieubelasting en kosten 2012 Overleg gemeente SWF wel/niet voortzetten verhuur elektr. boten vanuit centrum van Sneek Verhuur electrische boten vanuit centrum Sneek 2012 Gebruiksaanwijzing gewenst duurzaam gedrag Respect van gasten voor natuur en April 2012 tbv. gasten in verhuurmiddelen omgeving en < CO2 uitstoot Duurzame arrangement ontwikkelen met Aanbieden van duurzame April 2012 duurzame producten producten Afvalscheiding verbeteren Helderder en effectiever April 2012 verzamelen van te scheiden afval gasten Menustructuur en uitvoering website aanpassen Verbeteren transparantie en April 2012 met toelichting op duurzaam ondernemen communicatie duurzaamheid Review-systeem website aanpassen Feedback van gasten gericht op April 2012 MVO online Milieubarometer bijwerken en online plaatsen > Communicatie en transparantie Mei 2012 Onderzoeken mogelijkheid tot bouw en subsidie van overdekte ligplaatsen met juiste dakhelling Energieopwekking voor o.a. de elektrische sloepen en overig Juni-juli 2012 voor plaatsing van zonnepanelen verbruik Stakeholders analyse Verbeteren opbouw, beheer en Nov inzicht van en in onze relaties Duurzaamheid op de agenda zetten bij Verduzamen van onze woon- en Nov ondernemersvereniging t Ges Bezien financiële mogelijkheid tot compensatie van de resterende uitstoot van de dieselmotoren van de sloepen en campers Bezien financiële mogelijkheden en structureel ondersteunen van een sociaal project werkomgeving Zoveel mogelijk CO2 Neutraal ondernemen > Aandacht voor universele rechten en mogelijkheden van de mens Dec.2012 Jan Dec Jan

8 Actie Doel Realisering Onderzoek vervanging bedrijfswagen door een < CO2 belasting Febr auto met een meer duurzame energiebron zoals biogas of electriciteit Uitvoeren acties richting stakeholders Beïnvloeding van duurzaam gedrag Febr vanuit en richting RCS Meten stroomverbruik ligplaatshouders middels aanpassing verbruiksmeters Bewustzijn energieverbruik gasten verhogen en kosten verlagen 2013 Realiseren van enkele duurzame appartementen > Omzet en stimulering duurzame recreatie 2013 Evaluatie en bijstellen visie en doelstellingen duurzaam ondernemen Actualisering op basis voortschrijdend inzicht 2013 Bijlage 1 DuOn-Quickscan 2011 Uit de scan komt duidelijk naar voren dat we ons bevinden in een startfase. We zijn doordrongen van het belang van MVO, ons duurzaam handelen is ook deels terug te zien in de scan maar het ontbreekt nog geheel aan beschreven beleid, communicatie en aan transparantie. Uit de scan komt naar voren dat we actief verantwoordelijkheid nemen hoewel hiervan weinig of niets op papier stond. Een stakeholderanalyse ontbreekt nog. We zijn internationaal niet actief wat zichtbaar is in de scan. Hieraan kunnen we wel aandacht besteden m.b.t. onze leveranciers. 8

9 Uit de scan komt naar voren dat we geen personeel in dienst hebben. Eerlijk handelen, maatschappelijke betrokkenheid en consumentenaangelegenheden scoren goed. Duurzaamheid moet beter worden gecommuniceerd met de gasten. Op het gebeid van milieumanagement was nog weinig geregeld. Afvalstromen niet in kaart gebracht. Gebuik van water, energie en gronstoffen scoren hoger. De invloed van onze gasten op het milieu moet meer aandacht krijgen. Onze duurzame economische drijfveren worden hier duidelijker. Voordelen worden onderscheiden zoals continuïteit, marktvergroting, onderscheiding, kwaliteitsverbetering, motivatie en groeimogelijkheden van ons persoonlijk als wel het bedrijf 9

10 Bijlage 2 De resultaten uit de milieubarometer 2011: - Overzicht van de relatieve milieubelasting van de verschillende milieuthema s - CO2 Emissie Aandachtspunten ter vermindering van onze CO2 uitstoot zijn de vermindering van bedrijfsafval, besparing van brandstof en/of elektriciteit. 10

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Volgens de internationale richtlijn ISO 26000 In het kader van de NEN NPR 9026 Praktijknorm voor zelfverklaring ISO 26000 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Groeien naar meer waarde

Groeien naar meer waarde Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Versie 1.1 (04-11-2014) Groeien naar

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

RAPPORTAGE BREEAM & MVO

RAPPORTAGE BREEAM & MVO RAPPORTAGE BREEAM & MVO Onderzoek in opdracht van de Dutch Green Building Council Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: MVO en BREEAM kunnen elkaar versterken 4 Voortdurend vinger aan pols 4 MVO 4 BREEAM en

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

mvo leeft in het MKB Onderzoek naar MVO-activiteiten onder leden van brancheverenigingen september 2014

mvo leeft in het MKB Onderzoek naar MVO-activiteiten onder leden van brancheverenigingen september 2014 mvo leeft in het MKB Onderzoek naar MVO-activiteiten onder leden van brancheverenigingen september 2014 josé van der Klauw MVO Netwerk Brancheorganisaties INHOUD colofon Dit onderzoek kwam tot stand in

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog

Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog Schiermonnikoog, december 2014 Werkgroep Fairtrade Schiermonnikoog e-mail: Fairtrade.Schiermonnikoog@gmail.com Projectplan Fairtrade gemeente Schiermonnikoog

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

COMMUNICATIE- STRATEGIE

COMMUNICATIE- STRATEGIE COMMUNICATIE- STRATEGIE juli 2014 Communicatiestrategie (marketingcommunicatieplan) Auteur: Theo Jansma Juli 2014 3 Samenvatting Trynergie, een samensmelting van Trynwâlden en energie, is een nieuwe energiecoöperatie

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

ISO 26000. zelfverklaring maart 2015

ISO 26000. zelfverklaring maart 2015 ISO 26000 zelfverklaring maart 2015 Inhoudsopgave 2 1 Introductie Maasveste Berben Bouw 3 2 Stakeholder analyse 4 3 De 7 MVO principes, normen en waarden 6 4 MVO in de praktijk bij Maasveste Berben Bouw

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie