Congres Sociaal werk, het hart van het sociale domein De positie van sociale professionals en de drie decentralisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Congres Sociaal werk, het hart van het sociale domein De positie van sociale professionals en de drie decentralisaties"

Transcriptie

1 Congres Sociaal werk, het hart van het sociale domein De positie van sociale professionals en de drie decentralisaties Op 21 november organiseren MOVISIE, MOgroep en NVMW het congres Sociaal werk, het hart van het sociale domein. De kwaliteit, profilering en het vakmanschap van het sociaal werk staan hierbij centraal. Het sociale domein is flink in beweging. Na de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl staan nu drie decentralisaties voor de deur. Het sociaal werk moet eenvoudiger, goedkoper en met de kracht van burgers als vertrekpunt. Tegelijk staat sociaal werk onder druk door bezuinigingen en door concurrentie van andere branches en ZZP-ers. Van sociaal werkers wordt verwacht dat ze meer aan burgers en vrijwilligers overlaten en dat ze tegelijkertijd de kwaliteit en opbrengst van het werk goed zichtbaar maken aan beleidsmakers en gemeenten. De vraag is hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat sociaal werk het hart blijft van het sociale domein. Wil jij hierover meedenken? En wil jij staatssecretaris Martin van Rijn hierover horen spreken? Kom dan naar dit congres en neem samen met wetenschappers, experts, professionals en beleidsmakers deel aan de zoektocht naar een heldere visie. - Hoe profileert en positioneert het sociaal werk zich in het hart van het sociale domein? - Wat vragen de decentralisaties van het vakmanschap van sociaal werkers? - Hoe komt de kwaliteit en het effect van sociaal werk beter in beeld? Voor wie: Alle professionals en managers werkzaam in het sociale domein Locatie: Fulcotheater IJsselstein Tijd: uur Kosten: 100,-

2 Programma 9.30 Inschrijving en ontvangst met koffie & thee Plenaire opening Welkom door dagvoorzitter Jan Laurier, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers Inleiding door staatssecretaris Martin van Rijn, ministerie van VWS Inleiding door Margot Scholte, lector maatschappelijk werk Hogeschool Inholland Workshopronde Lunch Plenair debat Sociaal werk aan de hartslagmeter Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen alle deelnemers een survey. De vragen en stellingen in deze survey gaan over in hoeverre zij hun organisatie in het hart van het sociale domein op lokaal niveau plaatsen. Een panel reageert op de resultaten. Wat vinden ze van de uitslag en hoe kunnen organisaties hun score op dat gebied verbeteren? De nadruk ligt op deze praktische hoe-vraag. Het publiek wordt op een interactieve manier betrokken bij het debat. Debatleider: Martijn de Greve Het panel: Hans van Ewijk (bijzonder hoogleraar aan de HVU) Marijke Vos (voorzitter MOgroep) Evalien Verschuren (sociaal professional van het jaar) Daniël Giltay Veth (eigenaar van DGV Creatieve Impulsen) Koffiepauze Workshopronde Afsluitende netwerkborrel Dit congres wordt georganiseerd door NVMW, MOVISIE en MOgroep. In samenwerking met Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, Krachtvoer en BVJong, Vereniging Hogescholen en MBO-Raad.

3 Workshopronde 1 Titel Werelden verbinden Methodiek en nieuwe publicatie Dichterbij Samenwerken nieuwe stijl Eigen kracht van de medewerker in een nieuwe CAO Welzijn Manager in Verandering Sociale media Inhoud Lies Schilder, directeur van de NVMW, schetst een beeld over de gespannen voet waarop organisatiebelang en professionele autonomie soms met elkaar staan. De werkgever draagt primair verantwoordelijkheid voor het belang van de organisatie en de professional voor dat van haar cliënt. Beide belangen liggen in elkaars verlengde. Het lukt echter lang niet altijd dat ook zo te ervaren en te realiseren. Zeker in grote instellingen liggen de werelden van managers en professionals vaak mijlen ver uit elkaar, waardoor beleid en praktijk niet goed op elkaar aansluiten. De workshop begint met een presentatie, vervolgens wordt een oefening gedaan en worden antwoorden op de vragen uitgewisseld. De lerende dialoog die zo ontstaat, kan inspireren tot het voeren van dergelijke dialogen in de eigen instelling! Margot Scholte en Ard Sprinkhuizen, lector en associate lector maatschappelijk werk bij hogeschool Inholland en beiden ook werkzaam bij MOVISIE, presenteren vanuit het programma Sociaal Werk in de Wijk de methodiek en de nieuwe publicatie: Dichterbij. Dichterbij komt in de plaats van Wegen en (blijven) overwegen, het intake-instrument dat indertijd voor het maatschappelijk werk ontwikkeld is. Deze vernieuwing is nodig omdat de praktijk sterk aan het veranderen is als gevolg van de Wmo, Welzijn Nieuwe Stijl en de stelselherzieningen. Dichterbij omvat een flexibel te hanteren procesmodel dat ondersteund wordt met een inhoudelijk uitgewerkte redeneer- en handelswijze, en een serie hulpmiddelen. De praktijktheorie van Dichterbij is gestoeld op het brede empowermentparadigma. Dichterbij vertrekt hierbij vanuit het zelfhelpend, helpend en het hulporganiserend vermogen van cliënten en hun omgeving (in brede zin) en heeft als doel dit te versterken. De toevoeging in brede zin geeft aan dat het niet alleen gaat om de cliënt en zijn naasten maar ook om de veerkracht van een buurt en zijn bewoners en om het versterken van vitale organisatie en netwerken in een buurt of rondom een doelgroep. In de workshop is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de plek van de methodiek in de praktijk van alledag. Christine Kuipers en Maaike Kluft, adviseurs en trainers bij MOVISIE, kijken samen met jou hoe je in het huidige werk nog meer en beter kan samenwerken. Meer dan voorheen moet je als sociale professional samenwerken. Niet alleen met andere professionele disciplines, maar ook met familie, wijkbewoners en vrijwilligers. Hoe doe je dat? Welke kennis deel je, welke niet? Welke dilemma s kom je tegen? Op interactieve en dynamische wijze wordt met elkaar op zoek gegaan naar de antwoorden. Hans Spanjes, directeur bij Vitaliteit Centrum en expert op het gebied van HR management, CAO onderhandeling, Duurzame Inzetbaarheid, Vitaliteit en Bevlogenheid, bespreekt tijdens deze workshop hoe optimale duurzame inzetbaarheid er voor professionals uitziet. Sociale partners in de branche streven ernaar om per 1 januari 2014 een nieuwe cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening van kracht te laten zijn, die de eigen kracht van medewerkers ondersteunt en optimale duurzame inzetbaarheid centraal stelt. Welke ruimte heb jij nodig en welke ondersteuning heb jij nodig om in je kracht te blijven? Om de wensen, ideeën en meningen van de deelnemers scherp en helder te krijgen, zal er een stevig debat plaatsvinden! Daan de Bruijn, organisatieadviseur bij MOVISIE, en Mieke Vloet, manager bij Radius organisatie voor welzijn Land van Cuijk, gaan aan de hand van het profiel van de manager samen met jou onderzoeken hoe je als manager om kan gaan met de veranderingen en ontwikkelingen in de sociale sector. Managers in maatschappelijke organisaties begeven zich in een spannend krachtenveld. De manager heeft een cruciale rol in het bijbenen van de externe ontwikkelingen, samenhang te zien in de veranderopgaves en medewerkers hierin mee te nemen en goed toe te rusten. Deelnemers leren van elkaars ervaringen en inspireren elkaar in het vormgeven van veranderprocessen. Juliette van der Wurff, Adviseur en Trainer Sociale Media & Internet, Yard Internet, laat je zien hoe je je als sociaal professional binnen Zorg & Welzijn kan profileren via Sociale Media. Dit wordt tenslotte steeds belangrijker. Hoe word je zichtbaar, hoe ga je de interactie aan met de doelgroep? Welke Sociale Media kanalen zijn er op dit moment

4 #Krachtproef belangrijk en hoe zorg je voor een goede (effectieve) visie en strategie? In de workshop worden voorbeelden gegeven vanuit Twitter maar ook voor profilering binnen LinkedIn/facebook is aandacht. De workshop is bedoeld voor starters en gevorderden die nog niet overtuigd zijn van de kansen van Sociale Media. Joop Hofman, directeur van Rode Wouw, en Hans Hoogvorst, onderzoeker, opleider en adviseur op het gebied van wijk- en buurtgericht werken en bewonersparticipatie, laten manieren zien waarop opbouwwerkers van #Krachtproef het voortouw hebben genomen in hun eigen vakontwikkeling en wat dit heeft opgeleverd in opbouwwerkland. Er wordt gekeken wat de lessen kunnen zijn voor het maatschappelijk werk met de werkvorm thirty five. Aan de hand van ervaringen en ideeën van de aanwezige werkers wordt beoordeelt wat er echt toe doet en wat jullie als uitvoerende vakmensen kunnen doen om niet alleen uit het hok te komen maar ook het initiatief te nemen bij horizontale vakontwikkeling. Thirty Five is een leuke en letterlijk actieve werkvorm waarin de aanwezigen zowel de gehele groep en in tweespraak beoordelen wat maatschappelijk werkers willen als het gaat om de ontwikkeling en vakmanschap en wat het beste zou kunnen werken. Workshopronde 2 Titel Inhoud Steun daadkracht professionals in sociale sector Interdisciplinair e samenwerking in wijkteam: de T-shaped professional Hoe werk ik in een sociaal wijkteam? Martijn van Lanen, teamleider van de deeltijdopleidng Social Work, geeft een lezing over de kracht van de sociale professionals in het voortdurend nemen van besluiten, die grote impact hebben op het leven van de cliënt. De organisaties waarin zij werken moet zich daarom niet blind staren op regels en protocollen, maar professionals maximaal steunen in het nemen van deze besluiten. Het nemen van deze besluiten vraagt lef en ondernemerschap. Om een sociale professional goed te laten functioneren is het van belang dat er erkenning is voor de risico s van deze besluiten en dat de professional maximaal gesteund wordt in de beslissingen die hij neemt. Lies Korevaar, lector rehabilitatie aan de Hanzehogeschool Groningen en projectleider WMOwerkplaats Noord, geeft inzicht in de T-shaped professional. In het kader van de invoering van de Wmo worden steeds meer sociale wijkteams of buurtzorgteams opgericht. In deze teams werken verschillende disciplines, afkomstig uit verschillende organisaties, samen aan de doelstellingen van de Wmo. De vraag die de professionals zichzelf stellen is of zij als generalist of als specialist in het team moeten functioneren. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken in de Wmo-praktijken, is in de Wmo-werkplaats Noord geconcludeerd dat het niet om of een generalist of een specialist gaat, maar om interdisciplinaire samenwerking, vormgegeven in de T-shaped professional. Deze workshop start met een korte introductie van de T-shaped professional. Vervolgens wordt op een interactieve manier aandacht besteed aan één of meer elementen van interdisciplinaire samenwerking. Joke Westerhof, kwartiermaker sociaal wijkteam Oostelijke Binnenstad Amsterdam, Karin Sok, projectleider Samenwerken in de Wijk, sr. Adviseur MOVISIE Participatie en actief burgerschap en Paul Vlaar, projectleider professionalisering MOVISIE Vakmanschap, nemen je namens het programma Sociaal Werk in de Wijk mee in het vormen van- en werken in een sociaal wijkteam. Als generalist aan de slag in een sociaal wijkteam, wat betekent dat eigenlijk? Het lijkt iets nieuws, tegelijkertijd blijkt dat veel methoden die niet meer gebruikt werden, nu weer actueel worden met de komst van de sociale wijkteams. Maar hoe ziet een sociaal wijkteam er eigenlijk uit, hoe werk je in zo n team en wat moet je daarvoor kunnen? Prangende vragen voor startende sociale wijkteams, maar ook voor wijkteams die al even op weg zijn. Een aantal van die teams zijn vanuit het landelijk programma Sociaal werk in de wijk gevolgd. Er wordt een overview gegeven van de resultaten en die worden geïllustreerd met concrete ervaringen uit Amsterdam. Ook jouw ervaringen en vragen komen aan bod.

5 De sociaal werker centraal: professionaliser ing en vakmanschap Wat kun je, wat wil je en hoe kom je daar? Laat je leiden over het Loopbaanplein. Opleiden voor sociaal vakmanschap van de toekomst: andere accenten of helemaal anders? Aan de hand Joke van Alten, leren in bedrijf en binnen FCB projectleider EVC en Mia Peters, themaadviseur Leren en Ontwikkelen, manager Expertise bij FCB, laten je zien hoe jij je als professional kan profileren binnen en buiten de organisatie. Hoe ontwikkel jij je op de lijn van beginner naar bekwame naar vakvolwassen professional? Hoe maak je zichtbaar dat je de professionaliseringsslag naar welzijn nieuwe stijl gemaakt hebt? En dat je deze manier van werken hebt verbonden met je soms jarenlange werkervaring? In deze workshop laten we je zien hoe je met de branchestandaard voor sociaal werker op deze vragen antwoord kunt geven. En je kunt er nog veel meer mee... Durf jij het aan om de scan te doen?! Maarten Hüttner, werkveldadviseur bij FCB, en Kristiaan Hillen, Adviseur Instroom & Mobiliteit en projectleider van onder andere het Loopbaanplein en de Loopbaanwinkel, laten zien hoe je als uitvoerend medewerker (digitaal) aan de slag kunt met je eigen inzetbaarheid. Als werknemer heb je vast gemerkt dat de arbeidsmarkt verandert. Van jou wordt verwacht dat je steeds meer werkondernemer wordt. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen loopbaan. Maar hoe doe je dat? In de workshop laten we je zien hoe je in drie stappen meer grip kan krijgen op je eigen loopbaan. Hoe ga je aan de slag met je eigen inzetbaarheid? Wat wil je, wat kun je, hoe kom je daar? Hoe blijf je jezelf ontwikkelen? Waarom is dat van belang? FCB zal tijdens de actieve workshop, aan de hand van de instrumenten op het loopbaanplein, vertellen wat je hier als werknemer mee kan om jezelf te (blijven) ontwikkelen. Kathelijne van Kammen, directeur Sociale Studies HAN en voorzitter Sectoraal Adviescollege HSAO van de Vereniging Hogescholen en Adriaan Oosterloo, MT lid Academie voor Sociale Studies CHE, tevens voorzitter LOO (landelijk overleg) SPH nemen je mee in de opleiding van de beginnende sociale professional. Herschikkingen en transities in het maatschappelijk werk en welzijn leiden al snel tot de roep om nieuwe en andere sociaal werkers, en dus tot andere, nieuwe opleidingen. Is dat terecht? Verandert het vakmanschap van de sociaal werker daadwerkelijk? moet hij/zij andere dingen kunnen en kennen, zich anders gaan gedragen? of verandert vooral de context waarin hij/zij gaat werken? Het HBO leidt de beginnende sociale professionals op en staat midden in die discussie. Klaas Blaak, ervaren uitvoerend kinderwerker bij Netwerk in Hoorn en tevens coördinator van het agogisch team in de wijk Grote Waal, en Gerrit de Lang, ervaren uitvoerend jongerenwerker bij de welzijnsinstelling Timpaan in Weststellingwerf en tevens coördinator jongerenwerk, gaan in een interactieve workshop aan de slag met hoe je als professional van systeemwereld naar leefwereld kan gaan. De kern van professioneel kinder- en jongerenwerk is individuele coaching, begeleiding van jeugdigen in hun vrije tijd en agogisch werk in buurten en dorpen vanuit de leefwereld van hun doelgroep. Dat betreft veelal jeugdigen met een lage Sociaal Economische Status. Op alle drie elkaar overlappende terreinen werken ze samen met ouders, vrijwilligers en professionals uit andere disciplines. In het kader van de kanteling, aankomende transities, doorgaande bezuinigingen en verscherping van armoede en sociale uitsluiting is integraal werken in sociale wijk- en regioteams de nieuwe toekomst. Van systeemwereld naar leefwereld is de nieuwe richtlijn. Kinder- en jongerenwerkers nemen kwetsbare jeugdigen, opvoeders en andere professionals aan de hand om voor iedereen gelijke kansen te realiseren. Een nieuw tijdperk voor sociaal werk breekt aan.

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen.

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen. Jos van der Lans BURGERS & PROFESSIONALS TIJD VOOR meedoen INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET naar achteren dringen Februari 2014 colofon Column Februari 2014 FCB stimuleert en ondersteunt

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening De professionele manager (M/V) in W&MD Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Auteur: Sonja Liefhebber, Judith van de Haterd en Chantal van Arensbergen Met

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Modellen voor lokale participatie

Modellen voor lokale participatie Modellen voor lokale participatie Een zoektocht naar toekomstbestendige, lokale burger- en cliëntenparticipatie Colofon Uitgave: Koepel Wmo-raden, Movisie, Zorgbelang Noord-Holland Auteurs: Maarten de

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Albert Jan Kruiter weg van gebaande paden. zakelijke aanpak. marijke vos & eric de macker over sectorplan. beter voor cliënt

Albert Jan Kruiter weg van gebaande paden. zakelijke aanpak. marijke vos & eric de macker over sectorplan. beter voor cliënt Albert Jan Kruiter weg van gebaande paden zakelijke aanpak beter voor cliënt marijke vos & eric de macker over sectorplan augustus 2014 colofon Column augustus 2014 FCB stimuleert en ondersteunt werkgevers

Nadere informatie

Scholingsgids. Utrecht, 31 oktober 2014

Scholingsgids. Utrecht, 31 oktober 2014 Scholingsgids Utrecht, 31 oktober 2014 Scholingsgids versie 31 oktober 2014 Inleiding... 5 Richting en ruimte scholing branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening... 7 Richting en ruimte scholing

Nadere informatie

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Openbaarmaking of verspreiding van deze uitgave staat vrij, mits daarbij

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

CATALOGUS DIENSTEN EN PRODUCTEN

CATALOGUS DIENSTEN EN PRODUCTEN CATALOGUS DIENSTEN EN PRODUCTEN 1 Diensten en producten WZW Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW) biedt u deze aan! Wie vooruit wil als organisatie of

Nadere informatie

Scholingsgids. Utrecht, 7 november 2014

Scholingsgids. Utrecht, 7 november 2014 Scholingsgids Utrecht, 7 november 2014 Scholingsgids versie 7 november 2014 Inleiding Richting en ruimte scholing branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening... 7 Richting en ruimte scholing branche

Nadere informatie

Nu N Investeren I in MenswaardigheidM

Nu N Investeren I in MenswaardigheidM NIM Maatschappelijk Werk Nu N Investeren I in MenswaardigheidM Strategisch Plan 2013-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie / visie NIM 6 Strategische kernambities 8 Zingeving als basis 8 NIM s sociale

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

KRANT VOOR AMBTENAREN DIE ZICH BEZIGHOUDEN MET WERK, PARTICIPATIE, INKOMEN EN ZORG

KRANT VOOR AMBTENAREN DIE ZICH BEZIGHOUDEN MET WERK, PARTICIPATIE, INKOMEN EN ZORG De Vakmanschapskrant KRANT VOOR AMBTENAREN DIE ZICH BEZIGHOUDEN MET WERK, PARTICIPATIE, INKOMEN EN ZORG nr.02//2014 PROFESSIONALISERING KLANTMANAGER VERGT LANGE ADEM Hij vindt dat de aandacht voor vakmanschap

Nadere informatie

Loopbaangids. Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015. Loopbaangids versie 12.0 (29 juli 2015)

Loopbaangids. Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015. Loopbaangids versie 12.0 (29 juli 2015) Loopbaangids Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015 Inhoud Inleiding... 4 Aanbieders... 5 De Loopbaanwinkel... 5 ZorgpleinNoord... 6 OSA... 7 Zowelwerk... 8 Limburg Care... 9 Vergelijken van Aanbieders...

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie