Brabantse Bestuursscan Gemeente Hilvarenbeek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brabantse Bestuursscan Gemeente Hilvarenbeek www.hilvarenbeek.nl"

Transcriptie

1 Brabantse Bestuursscan Gemeente Hilvarenbeek Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 21 november 2012

2 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt van het aanbod van de provincie Noord-Brabant, in met de Vereniging van Brabantse Gemeenten, tot deelname aan de door BMC ontwikkelde Brabantse Bestuursscan. De resultaten van de scan zijn een spreekwoordelijke portretfoto (of: spiegelbeeld) van de gemeente om de eigen discussie en die met andere gemeenten en partners te stimuleren over de toekomstbestendigheid van de gemeente. Methodiek Hieronder de schematische weergave van de Brabantse Bestuursscan. Interactie met Gezonde financiële positie Samenwerking Samenwerking 3 O s sverbanden Decentralisatieopgaven Werken naar vermogen Uitvoering: Opdrachtgevers: De kern van het bestuurlijk profiel van de gemeente bestaat uit het fundament van een goed functionerende gemeente, hetgeen blijkt uit een stabiel bestuur, een organisatie die op orde is en een gezonde financiële positie. De bestuurlijke kent diverse vormen, variërend van het uitvoeren van een incidenteel intergemeentelijk project tot clustering van buurgemeenten tot een gemeenschappelijke organisatie. Dit veld is in het rechterdeel van het schema uiteengezet. De informatie is via zelfanalyse met vragenlijsten voor gemeenten (inventarisatie meningen) en deskresearch (inventarisatie feiten) verzameld. Vervolgens heeft een gesprek tussen gemeentebestuurders en enkele leden van de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant plaatsgevonden. Dit alles leidt tot een zgn. SWOT-analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. De gegevens uit de deskresearch en de SWOT-analyse zijn in dit document opgenomen. 2 Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Hilvarenbeek 3

3 De gemeente Hilvarenbeek is per 1 januari 1997 gefuseerd met de gemeente Diessen. De gemeente Hilvarenbeek grenst aan de gemeenten Goirle, Tilburg, Oisterwijk, Oirschot, Bladel en Reuselde Mierden en aan de Belgische grens. De gemeente bestaat uit de kernen Hilvarenbeek, Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek en Haghorst. Bevolking: bewoners (per ) waarvan de verdeling mannen en vrouwen bijna gelijk is. 94% is autochtoon (ref. 84% in Noord-Brabant), tegenover 6% allochtoon (ref. 16% in Noord-Brabant). Hilvarenbeek kent een bevolkingsgroei van 0,08% (ref. 0,38% in Noord-Brabant). Dit komt voort uit een geboorteteoverschot van 0,07% (ref. 0,21% in Noord-Brabant) en een migratieoverschot van 0,01% (ref. 0,17% in Noord-Brabant). De groene druk (jonger dan 19 jaar) bedraagt 43,5% (38,5% gem. in Noord-Brabant) en de grijze druk (65 jaar of ouder) bedraagt 27,1% (25,7% gem. in Noord-Brabant). Beroepsbevolking: Hilvarenbeek heeft een totale beroepsbevolking van mensen. Hilvarenbeek heeft micro, kleine, middelgrote en grote ondernemingen in haar gemeente. Hilvarenbeek kent een positief oprichtingssaldo in de sectoren nijverheid, dienstverlening en detailhandel. Woningen: Hilvarenbeek heeft woningen (t.o.v in heel Noord-Brabant) en een woningtoename van 0,13%. De gemiddelde woningwaarde is ,- en ligt daarmee boven het Brabants gemiddelde (ref ,- in Noord-Brabant). Inkomen: het gemiddeld persoonlijk inkomen ligt op , burgers ontvangen een uitkering. Van de personen met een uitkering heeft 68% een AO-uitkering, 22% een WW-uitkering en 10% een WWB-uitkering. Er zijn significant minder AO-, WW- en WWB-uitkeringen dan gemiddeld in Noord-Brabant en Nederland. Gemeenteraad Gemeenschapslijst: 6 zetels CDA: 2 zetels PvdA: 2 zetels 6 Kernen Belang: 2 zetels VVD: 2 zetels HOI: 3 zetels College van burgemeester en wethouders drs. R.F.I. Palmen burgemeester (VVD) P.J.M. Hesselmans wethouder (Gemeenschapslijst) J.A. Dierckx wethouder (HOI) drs. B.J.A. Roks wethouder (VVD) drs. M.J. Horeman gemeentesecretaris Organisatiemodel Sinds 1 juni 2009 is de nieuwe organisatiestructuur voor de gemeente Hilvarenbeek van kracht. Oude (staf)afdelingen en sectoren zijn verdwenen. Met als doel de horizontale en verticale lijnen kort te houden en zo min mogelijk zelfstandige organisatorische eenheden en eilanden te creëren, bestaat de nieuwe structuur uit de vier afdelingen Bedrijfsvoering, Ontwikkeling, Beheer en realisatie en Gemeentewinkel. 4 Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Hilvarenbeek 5

4 Interactie met Interactie met Gezonde financiële positie Gezonde financiële positie Financiën op orde: de gemeente Hilvarenbeek valt in het begrotingsjaar 2012 onder het zogeheten repressief toezicht. Zowel de begroting als de meerjarenraming zijn structureel sluitend. De gemeente hanteert nog geen risicomanagement. In 2012 zal een begin worden gemaakt met de invoering hiervan. Als norm voor het weerstandsvermogen hanteert men de oude provinciale norm. Het weerstandsvermogen bevindt zich binnen deze norm. Grondbeleid: de grondexploitaties zijn actueel. Ook bij de grondexploitaties heeft de gemeente nog geen risicobeleid. Hierbij geldt eveneens de oude provinciale norm, waar het weerstandsvermogen ruimschoots binnen blijft. In het rapport van de accountantscontrole wordt de situatie van grondexploitatie in Hilvarenbeek (2010) nog nader toegelicht. De grondexploitatie in Hilvarenbeek kenmerkt zich door een beperkt aantal in exploitatie zijnde bestemmingsplannen en een vaste ontwikkeling. Er is een viertal complexen voor woningbouw in ontwikkeling (in 2010). In 2010 is één complex afgesloten en financieel afgewikkeld. De calculaties sluiten naar verwachting met een fors positief resultaat. : de gemeente Hilvarenbeek beschikt over een organisatiebesluit (2011) waarin de taken, verantwoordelijkheden en structuur voor het college en het management zijn geregeld. In juni 2009 heeft de organisatie een nieuwe organisatiestructuur geadopteerd, die een kanteling (naar de burger toe) teweeg heeft gebracht. Uit de accountantscontrole (Deloitte, 2010) blijkt dat de inrichting van de financiële administratie capabel wordt geacht om getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk te maken. In 2007 heeft de gemeente voor het laatst een medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan. De overall tevredenheid van de medewerkers van de gemeente Hilvarenbeek als werkgever is gelijk aan het benchmarkgemiddelde. De mate van plezier in het werk is hoog en de mate waarin men de gemeente aan anderen zou aanbevelen als werkgever is iets gunstiger dan gemiddeld. Samenwerking: in het raadsprogramma Samen aan de slag is de intentie opgenomen te komen tot meer met andere gemeenten bij de uitvoering van publieke zaken om de gewenste dienstverlening te kunnen geven en om als zelfstandige gemeente te kunnen blijven opereren. In 2011 is de toekomstvisie opgesteld. De svisie die hierin is opgenomen, richt zich met name op het lokale niveau. Daarnaast maakt Hilvarenbeek deel uit van de ROM-gemeenten, welke op verschillende beleidsterreinen samenwerken. De volgende gemeenten participeren hierin: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. In de met de ROM is eind 2009 de intentie uitgesproken te komen tot een strategische agenda voor Midden-Brabant. In 2010 is deze agenda uitgewerkt in een vijftal thema s waarbij social innovation het verbindende element is. Er vindt regionale afstemming plaats op gebieden als sociale zaken, huisvesting, bedrijfsterreinen, toerisme en recreatie, ruimtelijke ontwikkeling, milieu, Wmo en jeugd. 6 Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Hilvarenbeek 7

5 Interactie met Interactie met Gezonde financiële positie Gezonde financiële positie Eind 2010 is een traject gestart voor het opstellen van een toekomstvisie voor de gemeente Hilvarenbeek. Het opstellen van een toekomstvisie voor de gemeente Hilvarenbeek komt voort uit de behoefte aan bouwstenen voor langetermijnbeleid. Een toekomstvisie kan hierbij gezien worden als een kompas dat bij het maken van keuzes richting geeft. Hiernaast wordt de toekomstvisie gezien als kans om de betrouwbaarheid van de gemeente naar de inwoners toe te vergroten, en door de verwachtingen over en weer duidelijk in beeld te brengen (Voorjaarsnota plus, 2011). In 2011 is er geen aparte kadernota opgesteld, omdat in datzelfde jaar de strategische toekomstvisie is opgesteld en de uitkomsten daarvan de basis vormen voor het beleid van de komende jaren. In de toekomstvisie van de gemeente (2011) zijn de volgende vijf pijlers opgenomen: kwaliteit,, verantwoordelijkheid, gemeenschapszin en kleinschaligheid. Op het gebied van gelden onder andere de volgende uitgangspunten: (1) Op het gebied van zorg en welzijn regelen we lokaal wat mogelijk is en regionaal wat nodig is, (2) Professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties werken samen, (3) Inwoners organiseren zelf collectieve woningbouwprojecten. Ze werken samen met professionele partners, (4) De gemeente, de inwoners en de bedrijven van Hilvarenbeek zetten zich samen in om maatschappelijke doelen te realiseren en de bijzondere kwaliteiten van Hilvarenbeek te behouden. Dit is mogelijk door de hechte en warme gemeenschap binnen de zes unieke dorpen. In 2008 heeft de gemeente deelgenomen aan het onderzoek naar burgerrollen, genaamd waar staat je gemeente. In de verschillende rollen krijgt de gemeente voornamelijk een gemiddelde waardering op een 10-puntsschaal: als kiezer (5,3), als klant (7,4), als onderdaan (5,7), als partner (5,1), als wijkbewoner (6,5) en als belastingbetaler (5,4). De burger als partner laat een laag rapportcijfer zien van 5,1, maar is nog steeds gelijk aan het landelijk gemiddelde van kleine gemeenten (< inwoners). De toekomstvisie 2030 (opgemaakt in 2011) is bewust in interactie met de maatschappij opgesteld. Op de volgende website is het resultaat van de toekomstvisie voor iedereen inzichtelijk: Ook de website zelf is interactief ingestoken; een verbinding met social media, filmfragmenten en contactinformatie maken onderdeel uit van de website. Een ansichtkaartenactie (waarin burgers de toekomstwens konden opgeven) en vier interactieve bijeenkomsten voor bewoners en (maatschappelijke) organisaties lagen ten grondslag aan de toekomstvisie. 8 Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Hilvarenbeek 9

6 Samenwerking 3 O s Decentralisatie-opgaven Samenwerking 3 O s Decentralisatie-opgaven Werken naar vermogen Werken naar vermogen sverbanden sverbanden De gemeente Hilvarenbeek telt acht basisscholen, verdeeld over de verschillende dorpskernen. In de gemeente Hilvarenbeek zijn geen scholen voor voortgezet. De meeste kinderen uit de gemeente gaan naar scholen in Tilburg, Goirle en Bladel. Per 1 augustus 2011 moeten alle delen van de Wet Oke (ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) zijn ingevoerd. Het doel van de wet is de taalontwikkeling bij jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteitseisen van de peuterspeelzalen te verbeteren. De wet- en regelgeving voor de kwaliteit van peuterspeelzalen is in lijn gebracht met die van de kinderopvang (voorjaarsnota plus, 2011). In de Samenwijsvisie heeft de gemeente een beleidskader geschetst voor de (verdere) ontwikkeling van brede scholen in de gemeente (2007). Op basis van deze visie zijn de Samenwijsaccommodaties (Schoolstraat en Gelderakkers) in de kern Hilvarenbeek ontwikkeld. Met de Samenwijsvisie als basis wordt hiernaast gestreefd naar de ontwikkeling van Samenwijs in alle kernen van de gemeente Hilvarenbeek. In de regio Midden-Brabant worden de drie decentralisatiethema s zoveel mogelijk gezamenlijk opgepakt. Initiatiefnemers hierin zijn de ROM (Regionaal Overleg Midden-Brabant)-gemeenten. De volgende gemeenten participeren in dit overleg: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Heusden sluit alleen aan waar het gaat om de transitie Wet werken naar vermogen (Wwnv). Uitgangspunt in de regionale is Lokaal, tenzij, hetgeen aangeeft dat er in de voorbereiding regionaal wordt samengewerkt, maar het primaat blijft een lokale aangelegenheid. De koers is op de verschillende domeinen bepaald. Ook het kwartiermakerschap is belegd en de projectgroepen zijn ingericht. De volgende stap is de inrichting van de overlegstructuur. Momenteel wordt er een keuzenota voorbereid waarin de toegang, arrangementen, contracten (met afnemers) en verantwoording zijn geregeld. Jeugdzorg: de jeugdzorg wordt vanaf 1 januari 2015 van het Rijk overgeheveld naar de gemeenten. In december 2011 is een regionaal transitieplan Jeugd voor de regio Midden-Brabant opgeleverd. De uitvoeringsorganisatie wordt opgezet volgens de principes van programmasturing en projectmatig werken. De bestuurders binnen het portefeuillehoudersoverleg hebben uit hun midden drie wethouders (Tilburg, Waalwijk en Gilze en Rijen) aangewezen als kartrekker. De wethouder van Tilburg, tevens voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg, is ook voorzitter van de kartrekkers. Ook het regionale aanjaagteam van deze transitie wordt ingevuld door deze drie gemeenten. De ambtelijke programmasturing wordt geleverd door de machinekamer, waarin de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Gilze en Rijen, Goirle, de provincie en de coördinator CJG centraal deel van uit maken. AWBZ/Wmo: de acht gemeenten betrekken vanuit de decentralisatie AWBZ ook de twee andere decentralisaties. Er zijn verschillende scenario s geschetst voor passende arrangementen. RUD: De regio Midden (acht gemeenten) heeft aangegeven te willen samenwerken met de regio West (achttien gemeenten) en zo samen één RUD West- en Midden-Brabant te vormen. De 26 gemeenten en de provincie hebben een intentieverklaring ondertekend. Het werkgebied is daarmee gelijk aan de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. Hiermee is de inrichting van de RUD begonnen. Het doel is om naast het landelijke basispakket, ook de milieutaken onder te brengen bij de RUD. In de provinciaal bestuurlijke regiegroep van 25 januari 2012 is besloten dat de BRZO-Omgevingsdienst van Noord-Brabant de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant wordt. Een volledig bedrijfsplan van de nieuwe omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is vastgesteld. De RUD zal worden opgericht als openbaar lichaam onder een functionele gemeenschappelijke regeling, die wordt aangestuurd door de colleges van de gemeenten en Gedeputeerde Staten van de provincie. Werken naar vermogen: op regionaal niveau wordt tussen de acht gemeenten naar gezocht, die tevens aanhaakt bij de andere twee transities. 10 Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Hilvarenbeek 11

7 Samenwerking 3 O s Decentralisatie-opgaven Samenwerking 3 O s Decentralisatie-opgaven Werken naar vermogen Werken naar vermogen sverbanden sverbanden sverbanden: in de programmabegroting 2011 zijn de verbonden partijen (rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft) opgenomen. Het betreft onder andere de volgende svormen: GGD Hart voor Brabant wordt (29 gemeenten), Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (gem. reg.), Regionaal Overleg Midden- Brabant (gem. reg.), Regionaal Ambulance Voorziening Brabant Midden-West- Noord (gem. reg.) en Diamantgroep (SW-bedrijf). Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Hilvarenbeek werkt daarnaast ook nog actief samen met partners uit de keten. : in ROM-verband is afgesproken dat voor de inkoop wordt samengewerkt op programmagebied. Vanaf 2010 wordt het inkoop- en aanbestedingsbeleid gezamenlijk met de gemeente Oisterwijk ingevuld. Voor de backoffice Sociale Zaken en de uitvoering van de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen wordt samengewerkt met de gemeente Tilburg. De automatisering heeft de gemeente Hilvarenbeek uitbesteed aan de gemeente Oosterhout. Ook op programmaniveau wordt met de gemeente Tilburg samengewerkt in bijvoorbeeld de regionale aanpak van de hennepteelt op basis van een dienstverleningsovereenkomst met het programma Handhaving van de gemeente Tilburg. 12 Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Hilvarenbeek 13

8 Verslag SWOT-gesprek gemeente Hilvarenbeek 19 juni 2012 Algemeen Dit verslag is een verkorte weergave van de opgedane resultaten en indrukken tijdens de gesprekken van de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant met het college van burgemeester en wethouders en een delegatie uit de raad van de gemeente Hilvarenbeek. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van onder meer de beschreven situatie in de deskresearch en de antwoorden in de vragenlijst. De deskresearch maakt integraal onderdeel uit van dit verslag. De focus ligt op een aantal gezichtspunten, te weten: en gezonde financiële positie. Robuust en veerkrachtig bestuur dat ook onder minder gunstige omstandigheden effectief is en adequaat functioneert. Vermogen om opgaven en ambities te definiëren en om te zetten in uitvoering; gereed voor de uitvoering van de decentralisatieopgaven. Visie op ; sbereidheid, bijvoorbeeld strategische opgaven in de regio; prioritering conform opgaven Agenda van Brabant. Kennis en vermogen om te verbinden tussen inwoners, maatschappelijke en bestuurlijke partners. 14 Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Hilvarenbeek 15

9 Interactie met Samenwerking 3 O s Decentralisatie-opgaven Werken naar vermogen Gezonde financiële positie sverbanden Sterk Er is een actieve samenleving waar de bevolking veel zelf regelt. De 3D-voorbereiding wordt zonder discussie door de ROM-gemeenten gezamenlijk opgepakt. Pragmatisme is het sleutelwoord in Hilvarenbeek. Problemen worden snel opgepakt en ad hoc is er veel kracht om actuele knelpunten aan te pakken. Zo zijn de belastingen uitbesteed aan Tilburg en springt deze gemeente ook nog bij als er knelpunten op dit gebied zijn. Er is een goed collegeprogramma en een midterm review. De top drie van actuele vraagstukken is helder, namelijk: het multicultureel centrum, de brede school en 3D. De begroting sluit in de plus, zij het dat er nog wel enkele taakstellingen moeten worden ingevuld. De vertegenwoordigers van de raad zijn zeer open in het bespreken van de actuele knelpunten. Het raadsinitiatief inzake de verkenning regionale waarbij in eerste instantie wordt gekeken naar Oisterwijk en Oirschot. Zwak De van Hilvarenbeek met andere gemeenten is diffuus. Voor de rode onderwerpen ligt de bij de ROM. Voor de groene onderwerpen wordt door de collegeleden nagestreefd met de Kempengemeenten. Hilvarenbeek heeft daarmee nog geen eenduidige keuze gemaakt en het gevaar bestaat dat de gemeente de aansluiting mist bij én de Kempen én bij de gemeenten in het ROM-gebied. Samenwerken met Tilburg heeft weliswaar niet de voorkeur, maar dienstverleningsovereenkomsten met Tilburg zijn bespreekbaar en gangbaar. Hilvarenbeek is van mening dat het toegroeien naar één ambtelijke organisatie met Tilburg of Goirle niet wenselijk is, vanwege de ongelijkwaardige positie. Kansen In de verkiezingstijd is het multicultureel centrum een belangrijk item met veel dynamiek geweest. Uiteindelijk is het politiek bestuur er sterker uitgekomen. Tilburg wil voorkomen te dominant over te komen en is daarom niet leidend op alle terreinen. Er is een gezonde taakverdeling. De knelpunten in het functioneren van de organisatie zijn bekend en bespreekbaar. Het verbeterplan is in uitvoering, de kwetsbaarheid is verminderd, maar de organisatie is er nog niet. Hilvarenbeek heeft als beeld over de eigen positie; een plattelandsgemeente die wil samenwerken met andere vergelijkbare gemeenten. De eerste oriëntatie is op Oirschot en Oisterwijk. Als dat niet lukt, vinden de aanwezige raadsleden dat De Kempen een geschikte partij is voor. Het besef is aanwezig dat er een visie op moet gaan komen. Bedreigingen De sfeer rondom de kwaliteit van de ambtelijke organisatie is, ondanks het verbeterprogramma, nog negatief (raad). Hilvarenbeek ervaart de RUD-vorming als weinig effectief. Structuurvorming vraagt veel aandacht en inhoudelijke verbeterpunten raken naar de achtergrond. Het profiel van ROM (Regio Hart van Brabant) is als zodanig scherp, maar social innovation is nog geen levend begrip. Naar de mening van Hilvarenbeek is het profiel van Midden-Brabant toch vooral toerisme/beekse Bergen/Efteling. De raad staat wel vaak op grote afstand van de profileringdiscussies van Midden-Brabant. Door ziekte zijn er te veel wisselingen in het college geweest. 16 Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Hilvarenbeek 17

10

Brabantse Bestuursscan Gemeente Dongen www.dongen.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Dongen www.dongen.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Dongen www.dongen.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 21 november 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Gilze en Rijen

Brabantse Bestuursscan Gemeente Gilze en Rijen Brabantse Bestuursscan Gemeente Gilze en Rijen www.gilzeenrijen.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 21 november 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Oisterwijk

Brabantse Bestuursscan Gemeente Oisterwijk Brabantse Bestuursscan Gemeente Oisterwijk www.oisterwijk.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 21 november 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Waalwijk www.waalwijk.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Waalwijk www.waalwijk.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Waalwijk www.waalwijk.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 21 november 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Geertruidenberg www.geertruidenberg.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Geertruidenberg www.geertruidenberg.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Geertruidenberg www.geertruidenberg.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Goirle

Brabantse Bestuursscan Gemeente Goirle Brabantse Bestuursscan Gemeente Goirle www.goirle.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 21 november 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Loon op Zand

Brabantse Bestuursscan Gemeente Loon op Zand Brabantse Bestuursscan Gemeente Loon op Zand www.loonopzand.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 21 november 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Tilburg www.tilburg.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Tilburg www.tilburg.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Tilburg www.tilburg.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 21 november 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Eersel www.eersel.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Eersel www.eersel.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Eersel www.eersel.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Etten-Leur

Brabantse Bestuursscan Gemeente Etten-Leur Brabantse Bestuursscan Gemeente Etten-Leur www.etten-leur.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Alphen-Chaam www.alphen-chaam.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Alphen-Chaam www.alphen-chaam.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Alphen-Chaam www.alphen-chaam.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Zundert

Brabantse Bestuursscan Gemeente Zundert Brabantse Bestuursscan Gemeente Zundert www.zundert.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Baarle-Nassau

Brabantse Bestuursscan Gemeente Baarle-Nassau Brabantse Bestuursscan Gemeente Baarle-Nassau www.baarle-nassau.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Oirschot

Brabantse Bestuursscan Gemeente Oirschot Brabantse Bestuursscan Gemeente Oirschot www.oirschot.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Cranendonck

Brabantse Bestuursscan Gemeente Cranendonck Brabantse Bestuursscan Gemeente Cranendonck www.cranendonck.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Roosendaal www.roosendaal.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Roosendaal www.roosendaal.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Roosendaal www.roosendaal.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Moerdijk www.moerdijk.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Moerdijk www.moerdijk.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Moerdijk www.moerdijk.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Vught

Brabantse Bestuursscan Gemeente Vught Brabantse Bestuursscan Gemeente Vught Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Drimmelen

Brabantse Bestuursscan Gemeente Drimmelen Brabantse Bestuursscan Gemeente Drimmelen www.drimmelen.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Geldrop-Mierlo

Brabantse Bestuursscan Gemeente Geldrop-Mierlo Brabantse Bestuursscan Gemeente Geldrop-Mierlo www.geldrop-mierlo.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint-Michielsgestel

Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint-Michielsgestel Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint-Michielsgestel Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Son en Breugel www.sonenbreugel.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Son en Breugel www.sonenbreugel.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Son en Breugel www.sonenbreugel.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Deurne www.deurne.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Deurne www.deurne.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Deurne www.deurne.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Nuenen c.a. www.nuenen.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Nuenen c.a. www.nuenen.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Nuenen c.a. www.nuenen.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Rucphen

Brabantse Bestuursscan Gemeente Rucphen Brabantse Bestuursscan Gemeente Rucphen www.rucphen.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Asten

Brabantse Bestuursscan Gemeente Asten Brabantse Bestuursscan Gemeente Asten www.asten.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Bernheze

Brabantse Bestuursscan Gemeente Bernheze Brabantse Bestuursscan Gemeente Bernheze Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruik-

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Valkenswaard

Brabantse Bestuursscan Gemeente Valkenswaard Brabantse Bestuursscan Gemeente Valkenswaard www.valkenswaard.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint Anthonis

Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint Anthonis Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint Anthonis Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Waalre www.waalre.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Waalre www.waalre.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Waalre www.waalre.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Maasdonk

Brabantse Bestuursscan Gemeente Maasdonk Brabantse Bestuursscan Gemeente Maasdonk Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Veghel

Brabantse Bestuursscan Gemeente Veghel Brabantse Bestuursscan Gemeente Veghel Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Cuijk

Brabantse Bestuursscan Gemeente Cuijk Brabantse Bestuursscan Gemeente Cuijk Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruik-

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Bergen op Zoom

Brabantse Bestuursscan Gemeente Bergen op Zoom Brabantse Bestuursscan Gemeente Bergen op Zoom www.bergenopzoom.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Oosterhout

Brabantse Bestuursscan Gemeente Oosterhout Brabantse Bestuursscan Gemeente Oosterhout www.oosterhout.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Oss

Brabantse Bestuursscan Gemeente Oss Brabantse Bestuursscan Gemeente Oss Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Breda www.breda.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Breda www.breda.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Breda www.breda.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Schijndel

Brabantse Bestuursscan Gemeente Schijndel Brabantse Bestuursscan Gemeente Schijndel Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Heeze-Leende

Brabantse Bestuursscan Gemeente Heeze-Leende Brabantse Bestuursscan Gemeente Heeze-Leende www.heeze-leende.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Helmond www.helmond.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Helmond www.helmond.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Helmond www.helmond.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Someren

Brabantse Bestuursscan Gemeente Someren Brabantse Bestuursscan Gemeente Someren www.someren.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint-Oedenrode

Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint-Oedenrode Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint-Oedenrode Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Best

Brabantse Bestuursscan Gemeente Best Brabantse Bestuursscan Gemeente Best www.gemeentebest.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Boekel

Brabantse Bestuursscan Gemeente Boekel Brabantse Bestuursscan Gemeente Boekel Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Uden

Brabantse Bestuursscan Gemeente Uden Brabantse Bestuursscan Gemeente Uden Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Veldhoven

Brabantse Bestuursscan Gemeente Veldhoven Brabantse Bestuursscan Gemeente Veldhoven www.veldhoven.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente s-hertogenbosch

Brabantse Bestuursscan Gemeente s-hertogenbosch Brabantse Bestuursscan Gemeente s-hertogenbosch Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Boxmeer

Brabantse Bestuursscan Gemeente Boxmeer Brabantse Bestuursscan Gemeente Boxmeer Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 20-1-2015 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg College van Waalwijk

Nadere informatie

Samenwerking Regio Twente & Netwerkstad Twente. Commissie Bestuur 19 januari 2012

Samenwerking Regio Twente & Netwerkstad Twente. Commissie Bestuur 19 januari 2012 Samenwerking Regio Twente & Netwerkstad Twente Commissie Bestuur 19 januari 2012 Inhoud presentatie Het belang van regionale samenwerking (Frank Kerckhaert) Intensivering langs twee sporen: 1. Regio Twente

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Grave

Brabantse Bestuursscan Gemeente Grave Brabantse Bestuursscan Gemeente Grave Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruik-

Nadere informatie

a. Het kunnen instellen van een bestuurscommissie b. De stemverhoudingen c. De benoeming van de gemeente Tilburg tot gastheergemeente

a. Het kunnen instellen van een bestuurscommissie b. De stemverhoudingen c. De benoeming van de gemeente Tilburg tot gastheergemeente Gemeenschappelijke regeling Regionaal overleg Midden-Brabant In het voorjaar van 1998 heeft een aantal gemeenten in Midden-Brabant, na het besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Rapportage stemming Verenigde Vergadering Regio Hart van Brabant

Rapportage stemming Verenigde Vergadering Regio Hart van Brabant Rapportage stemming Verenigde Vergadering Regio Hart van Brabant Loon op Zand, 19 maart 2016 TITEL (MAX 2 REGELS) Subtitel GfK maart 2016] 1 Op 19 maart 2016 vond de 1 ste Verenigde Vergadering Regio Hart

Nadere informatie

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI.0120066 Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Tekst

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief *17.I000475* 17.I Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot. Geachte raadsleden,

Raadsinformatiebrief *17.I000475* 17.I Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot. Geachte raadsleden, ** Raadsinformatiebrief Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot Geachte raadsleden, In december 2016 heeft u met elkaar afgesproken om in 2017 te komen tot een standpunt over de bestuurlijke

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Toelichting Overzicht aantal leden en aan te wijzen door wie Overzicht leden voor de periode 2014-2018 Gemeenschappelijke regelingen 1) Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016 Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 1 november 2016 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg Colleges van

Nadere informatie

Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014

Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014 Zaaknummer: 00384933 Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014 Collegevoorstel Inleiding Op 1 januari 2015 gaat de regie van de jeugdzorg over naar de gemeenten

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Burgemeester A. Callewaert - de Groot Onderwerp : Fusie BLOS-Kempen TV Betreffend onderdeel

Nadere informatie

Gelderse Bestuursscan. Gemeente Doesburg

Gelderse Bestuursscan. Gemeente Doesburg Gelderse Bestuursscan Gemeente Doesburg Inhoudsopgave Voorwoord 2 Deskresearch 3 Kansen- en ontwikkelanalyse 8 Bijlage: Zelfanalyse 11 Voorwoord De gemeenten in Gelderland staan voor grote opgaven. Economische,

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Gelderse Bestuursscan. Gemeente Overbetuwe

Gelderse Bestuursscan. Gemeente Overbetuwe Gelderse Bestuursscan Gemeente Overbetuwe Inhoudsopgave Voorwoord 2 Deskresearch 3 Kansen- en ontwikkelanalyse 8 Bijlage: Zelfanalyse 11 Voorwoord De gemeenten in Gelderland staan voor grote opgaven. Economische,

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg.

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Onderwerp Decentralisatie Jeugdzorg Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Inleiding Gemeenten worden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing

Nadere informatie

Verbonden partijen. Paragraaf 6

Verbonden partijen. Paragraaf 6 Paragraaf 6 Verbonden partijen Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee wij een bestuurlijke en financiële band hebben. Dit zijn onder andere gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen (waarvan

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 247372-1 Emmeloord, 19 mei 2014. Onderwerp Keuzenotitie t.b.v. beleidsplan sociaal domein Advies raadscommissie De meeste genoemde opties lijken op voldoende steun in de raad te kunnen rekenen. In

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Raadsvoorstel Agendapunt: 11 Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN Samenwerken in de Duinstreek BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN 1) ONDERZOEK SAMENVOEGEN GEMEENTELIJKE ORGANISATIES BERGEN, UITGEEST, CASTRICUM EN HEILOO

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 18 JUL 20U AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM. Aan de raad van de Gemeente Werkendam. Kennisnemen van deze informatie.

Raadsinformatiebrief 18 JUL 20U AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM. Aan de raad van de Gemeente Werkendam. Kennisnemen van deze informatie. ^1 SAMENWERKENDE GEMEENTEN AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM Raadsinformatiebrief Aan de raad van de Gemeente Werkendam onderwerp Gezamenlijke collegebijeenkomst en gesprek gedeputeerde juli 2014 samenvatting

Nadere informatie

Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden

Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden De Kempen, 7 januari 2014 Inhoudsopgave 3D Raadsplanning Planning 3 decentralisaties voor de Raden Aanlevermomenten

Nadere informatie

Samenwerken door gemeente Oirschot. De samenwerkingspraktijk van de gemeente Oirschot

Samenwerken door gemeente Oirschot. De samenwerkingspraktijk van de gemeente Oirschot Samenwerken door gemeente Oirschot De samenwerkingspraktijk van de gemeente Oirschot Waarom samenwerken OIRSCHOT EN SAMENWERKING Toekomstvisie 2030 Decentralisatie Rijks- en provincietaken Waar werken

Nadere informatie

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen JAARVERSLAG 2014 Participeren is gewoon meedoen Duiven, maart 2015 VOORWOORD Grote veranderingen wierpen in 2014 hun schaduw vooruit. De kranten stonden er vol van; de grootste politiek-bestuurlijke verbouwing

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO. Datum raadsvergadering 20 juli 2010. Datum voorstel 26 mei 2010

Raadsvoorstel. Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO. Datum raadsvergadering 20 juli 2010. Datum voorstel 26 mei 2010 Raadsvoorstel Agendapunt: 9 Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO Datum voorstel 26 mei 2010 Datum raadsvergadering 20 juli 2010 Bijlagen Ter inzage B&W-voorstel; liquidatieplan; brief gemeente

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Opbouw en toelichting Achtergrond Bedrijfsplan Gevolgen gemeente Drimmelen GR Vervolg OMWB: achtergrond

Nadere informatie

ZomerRaad. Basiskennis Gemeentefinanciën

ZomerRaad. Basiskennis Gemeentefinanciën ZomerRaad Basiskennis Gemeentefinanciën 22 juli 2014 Wat is ProDemos? Landelijk Niet-partijgebonden Zonder winstoogmerk Informeert over de democratische rechtsstaat Stimuleert actieve politieke deelname

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord WA/Vi Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio West-Brabant Oost Oktober 2012 Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Presentatie beeldvormende avond 11 juni 2015

Presentatie beeldvormende avond 11 juni 2015 Wat gaan we vanavond doen: - Projectenboek sociaal domein 2015 - Control sociaal domein / dashboard Risicomanagement - Onderzoek rekenkamer-commissie Projectenboek sociaal domein 2015 2014: eerste versie

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie