Brabantse Bestuursscan Gemeente Hilvarenbeek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brabantse Bestuursscan Gemeente Hilvarenbeek www.hilvarenbeek.nl"

Transcriptie

1 Brabantse Bestuursscan Gemeente Hilvarenbeek Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 21 november 2012

2 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt van het aanbod van de provincie Noord-Brabant, in met de Vereniging van Brabantse Gemeenten, tot deelname aan de door BMC ontwikkelde Brabantse Bestuursscan. De resultaten van de scan zijn een spreekwoordelijke portretfoto (of: spiegelbeeld) van de gemeente om de eigen discussie en die met andere gemeenten en partners te stimuleren over de toekomstbestendigheid van de gemeente. Methodiek Hieronder de schematische weergave van de Brabantse Bestuursscan. Interactie met Gezonde financiële positie Samenwerking Samenwerking 3 O s sverbanden Decentralisatieopgaven Werken naar vermogen Uitvoering: Opdrachtgevers: De kern van het bestuurlijk profiel van de gemeente bestaat uit het fundament van een goed functionerende gemeente, hetgeen blijkt uit een stabiel bestuur, een organisatie die op orde is en een gezonde financiële positie. De bestuurlijke kent diverse vormen, variërend van het uitvoeren van een incidenteel intergemeentelijk project tot clustering van buurgemeenten tot een gemeenschappelijke organisatie. Dit veld is in het rechterdeel van het schema uiteengezet. De informatie is via zelfanalyse met vragenlijsten voor gemeenten (inventarisatie meningen) en deskresearch (inventarisatie feiten) verzameld. Vervolgens heeft een gesprek tussen gemeentebestuurders en enkele leden van de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant plaatsgevonden. Dit alles leidt tot een zgn. SWOT-analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. De gegevens uit de deskresearch en de SWOT-analyse zijn in dit document opgenomen. 2 Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Hilvarenbeek 3

3 De gemeente Hilvarenbeek is per 1 januari 1997 gefuseerd met de gemeente Diessen. De gemeente Hilvarenbeek grenst aan de gemeenten Goirle, Tilburg, Oisterwijk, Oirschot, Bladel en Reuselde Mierden en aan de Belgische grens. De gemeente bestaat uit de kernen Hilvarenbeek, Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek en Haghorst. Bevolking: bewoners (per ) waarvan de verdeling mannen en vrouwen bijna gelijk is. 94% is autochtoon (ref. 84% in Noord-Brabant), tegenover 6% allochtoon (ref. 16% in Noord-Brabant). Hilvarenbeek kent een bevolkingsgroei van 0,08% (ref. 0,38% in Noord-Brabant). Dit komt voort uit een geboorteteoverschot van 0,07% (ref. 0,21% in Noord-Brabant) en een migratieoverschot van 0,01% (ref. 0,17% in Noord-Brabant). De groene druk (jonger dan 19 jaar) bedraagt 43,5% (38,5% gem. in Noord-Brabant) en de grijze druk (65 jaar of ouder) bedraagt 27,1% (25,7% gem. in Noord-Brabant). Beroepsbevolking: Hilvarenbeek heeft een totale beroepsbevolking van mensen. Hilvarenbeek heeft micro, kleine, middelgrote en grote ondernemingen in haar gemeente. Hilvarenbeek kent een positief oprichtingssaldo in de sectoren nijverheid, dienstverlening en detailhandel. Woningen: Hilvarenbeek heeft woningen (t.o.v in heel Noord-Brabant) en een woningtoename van 0,13%. De gemiddelde woningwaarde is ,- en ligt daarmee boven het Brabants gemiddelde (ref ,- in Noord-Brabant). Inkomen: het gemiddeld persoonlijk inkomen ligt op , burgers ontvangen een uitkering. Van de personen met een uitkering heeft 68% een AO-uitkering, 22% een WW-uitkering en 10% een WWB-uitkering. Er zijn significant minder AO-, WW- en WWB-uitkeringen dan gemiddeld in Noord-Brabant en Nederland. Gemeenteraad Gemeenschapslijst: 6 zetels CDA: 2 zetels PvdA: 2 zetels 6 Kernen Belang: 2 zetels VVD: 2 zetels HOI: 3 zetels College van burgemeester en wethouders drs. R.F.I. Palmen burgemeester (VVD) P.J.M. Hesselmans wethouder (Gemeenschapslijst) J.A. Dierckx wethouder (HOI) drs. B.J.A. Roks wethouder (VVD) drs. M.J. Horeman gemeentesecretaris Organisatiemodel Sinds 1 juni 2009 is de nieuwe organisatiestructuur voor de gemeente Hilvarenbeek van kracht. Oude (staf)afdelingen en sectoren zijn verdwenen. Met als doel de horizontale en verticale lijnen kort te houden en zo min mogelijk zelfstandige organisatorische eenheden en eilanden te creëren, bestaat de nieuwe structuur uit de vier afdelingen Bedrijfsvoering, Ontwikkeling, Beheer en realisatie en Gemeentewinkel. 4 Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Hilvarenbeek 5

4 Interactie met Interactie met Gezonde financiële positie Gezonde financiële positie Financiën op orde: de gemeente Hilvarenbeek valt in het begrotingsjaar 2012 onder het zogeheten repressief toezicht. Zowel de begroting als de meerjarenraming zijn structureel sluitend. De gemeente hanteert nog geen risicomanagement. In 2012 zal een begin worden gemaakt met de invoering hiervan. Als norm voor het weerstandsvermogen hanteert men de oude provinciale norm. Het weerstandsvermogen bevindt zich binnen deze norm. Grondbeleid: de grondexploitaties zijn actueel. Ook bij de grondexploitaties heeft de gemeente nog geen risicobeleid. Hierbij geldt eveneens de oude provinciale norm, waar het weerstandsvermogen ruimschoots binnen blijft. In het rapport van de accountantscontrole wordt de situatie van grondexploitatie in Hilvarenbeek (2010) nog nader toegelicht. De grondexploitatie in Hilvarenbeek kenmerkt zich door een beperkt aantal in exploitatie zijnde bestemmingsplannen en een vaste ontwikkeling. Er is een viertal complexen voor woningbouw in ontwikkeling (in 2010). In 2010 is één complex afgesloten en financieel afgewikkeld. De calculaties sluiten naar verwachting met een fors positief resultaat. : de gemeente Hilvarenbeek beschikt over een organisatiebesluit (2011) waarin de taken, verantwoordelijkheden en structuur voor het college en het management zijn geregeld. In juni 2009 heeft de organisatie een nieuwe organisatiestructuur geadopteerd, die een kanteling (naar de burger toe) teweeg heeft gebracht. Uit de accountantscontrole (Deloitte, 2010) blijkt dat de inrichting van de financiële administratie capabel wordt geacht om getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk te maken. In 2007 heeft de gemeente voor het laatst een medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan. De overall tevredenheid van de medewerkers van de gemeente Hilvarenbeek als werkgever is gelijk aan het benchmarkgemiddelde. De mate van plezier in het werk is hoog en de mate waarin men de gemeente aan anderen zou aanbevelen als werkgever is iets gunstiger dan gemiddeld. Samenwerking: in het raadsprogramma Samen aan de slag is de intentie opgenomen te komen tot meer met andere gemeenten bij de uitvoering van publieke zaken om de gewenste dienstverlening te kunnen geven en om als zelfstandige gemeente te kunnen blijven opereren. In 2011 is de toekomstvisie opgesteld. De svisie die hierin is opgenomen, richt zich met name op het lokale niveau. Daarnaast maakt Hilvarenbeek deel uit van de ROM-gemeenten, welke op verschillende beleidsterreinen samenwerken. De volgende gemeenten participeren hierin: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. In de met de ROM is eind 2009 de intentie uitgesproken te komen tot een strategische agenda voor Midden-Brabant. In 2010 is deze agenda uitgewerkt in een vijftal thema s waarbij social innovation het verbindende element is. Er vindt regionale afstemming plaats op gebieden als sociale zaken, huisvesting, bedrijfsterreinen, toerisme en recreatie, ruimtelijke ontwikkeling, milieu, Wmo en jeugd. 6 Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Hilvarenbeek 7

5 Interactie met Interactie met Gezonde financiële positie Gezonde financiële positie Eind 2010 is een traject gestart voor het opstellen van een toekomstvisie voor de gemeente Hilvarenbeek. Het opstellen van een toekomstvisie voor de gemeente Hilvarenbeek komt voort uit de behoefte aan bouwstenen voor langetermijnbeleid. Een toekomstvisie kan hierbij gezien worden als een kompas dat bij het maken van keuzes richting geeft. Hiernaast wordt de toekomstvisie gezien als kans om de betrouwbaarheid van de gemeente naar de inwoners toe te vergroten, en door de verwachtingen over en weer duidelijk in beeld te brengen (Voorjaarsnota plus, 2011). In 2011 is er geen aparte kadernota opgesteld, omdat in datzelfde jaar de strategische toekomstvisie is opgesteld en de uitkomsten daarvan de basis vormen voor het beleid van de komende jaren. In de toekomstvisie van de gemeente (2011) zijn de volgende vijf pijlers opgenomen: kwaliteit,, verantwoordelijkheid, gemeenschapszin en kleinschaligheid. Op het gebied van gelden onder andere de volgende uitgangspunten: (1) Op het gebied van zorg en welzijn regelen we lokaal wat mogelijk is en regionaal wat nodig is, (2) Professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties werken samen, (3) Inwoners organiseren zelf collectieve woningbouwprojecten. Ze werken samen met professionele partners, (4) De gemeente, de inwoners en de bedrijven van Hilvarenbeek zetten zich samen in om maatschappelijke doelen te realiseren en de bijzondere kwaliteiten van Hilvarenbeek te behouden. Dit is mogelijk door de hechte en warme gemeenschap binnen de zes unieke dorpen. In 2008 heeft de gemeente deelgenomen aan het onderzoek naar burgerrollen, genaamd waar staat je gemeente. In de verschillende rollen krijgt de gemeente voornamelijk een gemiddelde waardering op een 10-puntsschaal: als kiezer (5,3), als klant (7,4), als onderdaan (5,7), als partner (5,1), als wijkbewoner (6,5) en als belastingbetaler (5,4). De burger als partner laat een laag rapportcijfer zien van 5,1, maar is nog steeds gelijk aan het landelijk gemiddelde van kleine gemeenten (< inwoners). De toekomstvisie 2030 (opgemaakt in 2011) is bewust in interactie met de maatschappij opgesteld. Op de volgende website is het resultaat van de toekomstvisie voor iedereen inzichtelijk: Ook de website zelf is interactief ingestoken; een verbinding met social media, filmfragmenten en contactinformatie maken onderdeel uit van de website. Een ansichtkaartenactie (waarin burgers de toekomstwens konden opgeven) en vier interactieve bijeenkomsten voor bewoners en (maatschappelijke) organisaties lagen ten grondslag aan de toekomstvisie. 8 Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Hilvarenbeek 9

6 Samenwerking 3 O s Decentralisatie-opgaven Samenwerking 3 O s Decentralisatie-opgaven Werken naar vermogen Werken naar vermogen sverbanden sverbanden De gemeente Hilvarenbeek telt acht basisscholen, verdeeld over de verschillende dorpskernen. In de gemeente Hilvarenbeek zijn geen scholen voor voortgezet. De meeste kinderen uit de gemeente gaan naar scholen in Tilburg, Goirle en Bladel. Per 1 augustus 2011 moeten alle delen van de Wet Oke (ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) zijn ingevoerd. Het doel van de wet is de taalontwikkeling bij jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteitseisen van de peuterspeelzalen te verbeteren. De wet- en regelgeving voor de kwaliteit van peuterspeelzalen is in lijn gebracht met die van de kinderopvang (voorjaarsnota plus, 2011). In de Samenwijsvisie heeft de gemeente een beleidskader geschetst voor de (verdere) ontwikkeling van brede scholen in de gemeente (2007). Op basis van deze visie zijn de Samenwijsaccommodaties (Schoolstraat en Gelderakkers) in de kern Hilvarenbeek ontwikkeld. Met de Samenwijsvisie als basis wordt hiernaast gestreefd naar de ontwikkeling van Samenwijs in alle kernen van de gemeente Hilvarenbeek. In de regio Midden-Brabant worden de drie decentralisatiethema s zoveel mogelijk gezamenlijk opgepakt. Initiatiefnemers hierin zijn de ROM (Regionaal Overleg Midden-Brabant)-gemeenten. De volgende gemeenten participeren in dit overleg: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Heusden sluit alleen aan waar het gaat om de transitie Wet werken naar vermogen (Wwnv). Uitgangspunt in de regionale is Lokaal, tenzij, hetgeen aangeeft dat er in de voorbereiding regionaal wordt samengewerkt, maar het primaat blijft een lokale aangelegenheid. De koers is op de verschillende domeinen bepaald. Ook het kwartiermakerschap is belegd en de projectgroepen zijn ingericht. De volgende stap is de inrichting van de overlegstructuur. Momenteel wordt er een keuzenota voorbereid waarin de toegang, arrangementen, contracten (met afnemers) en verantwoording zijn geregeld. Jeugdzorg: de jeugdzorg wordt vanaf 1 januari 2015 van het Rijk overgeheveld naar de gemeenten. In december 2011 is een regionaal transitieplan Jeugd voor de regio Midden-Brabant opgeleverd. De uitvoeringsorganisatie wordt opgezet volgens de principes van programmasturing en projectmatig werken. De bestuurders binnen het portefeuillehoudersoverleg hebben uit hun midden drie wethouders (Tilburg, Waalwijk en Gilze en Rijen) aangewezen als kartrekker. De wethouder van Tilburg, tevens voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg, is ook voorzitter van de kartrekkers. Ook het regionale aanjaagteam van deze transitie wordt ingevuld door deze drie gemeenten. De ambtelijke programmasturing wordt geleverd door de machinekamer, waarin de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Gilze en Rijen, Goirle, de provincie en de coördinator CJG centraal deel van uit maken. AWBZ/Wmo: de acht gemeenten betrekken vanuit de decentralisatie AWBZ ook de twee andere decentralisaties. Er zijn verschillende scenario s geschetst voor passende arrangementen. RUD: De regio Midden (acht gemeenten) heeft aangegeven te willen samenwerken met de regio West (achttien gemeenten) en zo samen één RUD West- en Midden-Brabant te vormen. De 26 gemeenten en de provincie hebben een intentieverklaring ondertekend. Het werkgebied is daarmee gelijk aan de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. Hiermee is de inrichting van de RUD begonnen. Het doel is om naast het landelijke basispakket, ook de milieutaken onder te brengen bij de RUD. In de provinciaal bestuurlijke regiegroep van 25 januari 2012 is besloten dat de BRZO-Omgevingsdienst van Noord-Brabant de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant wordt. Een volledig bedrijfsplan van de nieuwe omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is vastgesteld. De RUD zal worden opgericht als openbaar lichaam onder een functionele gemeenschappelijke regeling, die wordt aangestuurd door de colleges van de gemeenten en Gedeputeerde Staten van de provincie. Werken naar vermogen: op regionaal niveau wordt tussen de acht gemeenten naar gezocht, die tevens aanhaakt bij de andere twee transities. 10 Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Hilvarenbeek 11

7 Samenwerking 3 O s Decentralisatie-opgaven Samenwerking 3 O s Decentralisatie-opgaven Werken naar vermogen Werken naar vermogen sverbanden sverbanden sverbanden: in de programmabegroting 2011 zijn de verbonden partijen (rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft) opgenomen. Het betreft onder andere de volgende svormen: GGD Hart voor Brabant wordt (29 gemeenten), Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (gem. reg.), Regionaal Overleg Midden- Brabant (gem. reg.), Regionaal Ambulance Voorziening Brabant Midden-West- Noord (gem. reg.) en Diamantgroep (SW-bedrijf). Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Hilvarenbeek werkt daarnaast ook nog actief samen met partners uit de keten. : in ROM-verband is afgesproken dat voor de inkoop wordt samengewerkt op programmagebied. Vanaf 2010 wordt het inkoop- en aanbestedingsbeleid gezamenlijk met de gemeente Oisterwijk ingevuld. Voor de backoffice Sociale Zaken en de uitvoering van de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen wordt samengewerkt met de gemeente Tilburg. De automatisering heeft de gemeente Hilvarenbeek uitbesteed aan de gemeente Oosterhout. Ook op programmaniveau wordt met de gemeente Tilburg samengewerkt in bijvoorbeeld de regionale aanpak van de hennepteelt op basis van een dienstverleningsovereenkomst met het programma Handhaving van de gemeente Tilburg. 12 Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Hilvarenbeek 13

8 Verslag SWOT-gesprek gemeente Hilvarenbeek 19 juni 2012 Algemeen Dit verslag is een verkorte weergave van de opgedane resultaten en indrukken tijdens de gesprekken van de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant met het college van burgemeester en wethouders en een delegatie uit de raad van de gemeente Hilvarenbeek. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van onder meer de beschreven situatie in de deskresearch en de antwoorden in de vragenlijst. De deskresearch maakt integraal onderdeel uit van dit verslag. De focus ligt op een aantal gezichtspunten, te weten: en gezonde financiële positie. Robuust en veerkrachtig bestuur dat ook onder minder gunstige omstandigheden effectief is en adequaat functioneert. Vermogen om opgaven en ambities te definiëren en om te zetten in uitvoering; gereed voor de uitvoering van de decentralisatieopgaven. Visie op ; sbereidheid, bijvoorbeeld strategische opgaven in de regio; prioritering conform opgaven Agenda van Brabant. Kennis en vermogen om te verbinden tussen inwoners, maatschappelijke en bestuurlijke partners. 14 Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Hilvarenbeek 15

9 Interactie met Samenwerking 3 O s Decentralisatie-opgaven Werken naar vermogen Gezonde financiële positie sverbanden Sterk Er is een actieve samenleving waar de bevolking veel zelf regelt. De 3D-voorbereiding wordt zonder discussie door de ROM-gemeenten gezamenlijk opgepakt. Pragmatisme is het sleutelwoord in Hilvarenbeek. Problemen worden snel opgepakt en ad hoc is er veel kracht om actuele knelpunten aan te pakken. Zo zijn de belastingen uitbesteed aan Tilburg en springt deze gemeente ook nog bij als er knelpunten op dit gebied zijn. Er is een goed collegeprogramma en een midterm review. De top drie van actuele vraagstukken is helder, namelijk: het multicultureel centrum, de brede school en 3D. De begroting sluit in de plus, zij het dat er nog wel enkele taakstellingen moeten worden ingevuld. De vertegenwoordigers van de raad zijn zeer open in het bespreken van de actuele knelpunten. Het raadsinitiatief inzake de verkenning regionale waarbij in eerste instantie wordt gekeken naar Oisterwijk en Oirschot. Zwak De van Hilvarenbeek met andere gemeenten is diffuus. Voor de rode onderwerpen ligt de bij de ROM. Voor de groene onderwerpen wordt door de collegeleden nagestreefd met de Kempengemeenten. Hilvarenbeek heeft daarmee nog geen eenduidige keuze gemaakt en het gevaar bestaat dat de gemeente de aansluiting mist bij én de Kempen én bij de gemeenten in het ROM-gebied. Samenwerken met Tilburg heeft weliswaar niet de voorkeur, maar dienstverleningsovereenkomsten met Tilburg zijn bespreekbaar en gangbaar. Hilvarenbeek is van mening dat het toegroeien naar één ambtelijke organisatie met Tilburg of Goirle niet wenselijk is, vanwege de ongelijkwaardige positie. Kansen In de verkiezingstijd is het multicultureel centrum een belangrijk item met veel dynamiek geweest. Uiteindelijk is het politiek bestuur er sterker uitgekomen. Tilburg wil voorkomen te dominant over te komen en is daarom niet leidend op alle terreinen. Er is een gezonde taakverdeling. De knelpunten in het functioneren van de organisatie zijn bekend en bespreekbaar. Het verbeterplan is in uitvoering, de kwetsbaarheid is verminderd, maar de organisatie is er nog niet. Hilvarenbeek heeft als beeld over de eigen positie; een plattelandsgemeente die wil samenwerken met andere vergelijkbare gemeenten. De eerste oriëntatie is op Oirschot en Oisterwijk. Als dat niet lukt, vinden de aanwezige raadsleden dat De Kempen een geschikte partij is voor. Het besef is aanwezig dat er een visie op moet gaan komen. Bedreigingen De sfeer rondom de kwaliteit van de ambtelijke organisatie is, ondanks het verbeterprogramma, nog negatief (raad). Hilvarenbeek ervaart de RUD-vorming als weinig effectief. Structuurvorming vraagt veel aandacht en inhoudelijke verbeterpunten raken naar de achtergrond. Het profiel van ROM (Regio Hart van Brabant) is als zodanig scherp, maar social innovation is nog geen levend begrip. Naar de mening van Hilvarenbeek is het profiel van Midden-Brabant toch vooral toerisme/beekse Bergen/Efteling. De raad staat wel vaak op grote afstand van de profileringdiscussies van Midden-Brabant. Door ziekte zijn er te veel wisselingen in het college geweest. 16 Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Hilvarenbeek 17

10

Brabantse Bestuursscan Gemeente Dongen www.dongen.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Dongen www.dongen.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Dongen www.dongen.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 21 november 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Waalwijk www.waalwijk.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Waalwijk www.waalwijk.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Waalwijk www.waalwijk.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 21 november 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Geertruidenberg www.geertruidenberg.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Geertruidenberg www.geertruidenberg.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Geertruidenberg www.geertruidenberg.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Tilburg www.tilburg.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Tilburg www.tilburg.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Tilburg www.tilburg.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 21 november 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Eersel www.eersel.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Eersel www.eersel.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Eersel www.eersel.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Alphen-Chaam www.alphen-chaam.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Alphen-Chaam www.alphen-chaam.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Alphen-Chaam www.alphen-chaam.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Moerdijk www.moerdijk.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Moerdijk www.moerdijk.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Moerdijk www.moerdijk.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Roosendaal www.roosendaal.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Roosendaal www.roosendaal.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Roosendaal www.roosendaal.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Nuenen c.a. www.nuenen.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Nuenen c.a. www.nuenen.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Nuenen c.a. www.nuenen.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Deurne www.deurne.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Deurne www.deurne.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Deurne www.deurne.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Son en Breugel www.sonenbreugel.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Son en Breugel www.sonenbreugel.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Son en Breugel www.sonenbreugel.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Maasdonk

Brabantse Bestuursscan Gemeente Maasdonk Brabantse Bestuursscan Gemeente Maasdonk Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Waalre www.waalre.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Waalre www.waalre.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Waalre www.waalre.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Cuijk

Brabantse Bestuursscan Gemeente Cuijk Brabantse Bestuursscan Gemeente Cuijk Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruik-

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Oss

Brabantse Bestuursscan Gemeente Oss Brabantse Bestuursscan Gemeente Oss Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Heeze-Leende

Brabantse Bestuursscan Gemeente Heeze-Leende Brabantse Bestuursscan Gemeente Heeze-Leende www.heeze-leende.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Breda www.breda.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Breda www.breda.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Breda www.breda.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Helmond www.helmond.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Helmond www.helmond.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Helmond www.helmond.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint-Oedenrode

Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint-Oedenrode Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint-Oedenrode Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Best

Brabantse Bestuursscan Gemeente Best Brabantse Bestuursscan Gemeente Best www.gemeentebest.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Boxmeer

Brabantse Bestuursscan Gemeente Boxmeer Brabantse Bestuursscan Gemeente Boxmeer Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

In artikel 4.6. van de Financiële verordening van de gemeente Goirle is het volgende bepaald:

In artikel 4.6. van de Financiële verordening van de gemeente Goirle is het volgende bepaald: Doelmatigheidsonderzoek Verbonden Partijen 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 247372-1 Emmeloord, 19 mei 2014. Onderwerp Keuzenotitie t.b.v. beleidsplan sociaal domein Advies raadscommissie De meeste genoemde opties lijken op voldoende steun in de raad te kunnen rekenen. In

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Eindhoven

Brabantse Bestuursscan Gemeente Eindhoven Brabantse Bestuursscan Gemeente Eindhoven www.eindhoven.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 datum Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, 2 februari 2015 Agenda Onderwerpen 1. Verbetertraject beheersing grondexploitaties

Nadere informatie

Divosa-monitor factsheet: Intergemeentelijke samenwerking

Divosa-monitor factsheet: Intergemeentelijke samenwerking Koningin Wilhelminalaan 5 3527 LA Utrecht Postbus 2758 3500 GT Utrecht T 030-233 23 37 info@divosa.nl Postbank 194416 KvK 40532318 Midden-Nederland Divosa-monitor factsheet: Intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP

PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP Programma 22 maart: - Ontwikkelingen - Professioneel Opdrachtgeverschap - Indelen leveranciers - Relatieregimes bepalen - Regiefunctionaris Toekomst Dienstverlening Regie

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

HERVORMINGEN IN SOCIAAL DOMEIN TRANSITIEPLAN

HERVORMINGEN IN SOCIAAL DOMEIN TRANSITIEPLAN HERVORMINGEN IN SOCIAAL DOMEIN TRANSITIEPLAN 2015 Presentatie Ouderen bonden 13 januari 2014 Door: Jaap Vermeijden Lid Wmo Adviesraad Waalwijk HERVORMINGEN IN SOCIAAL DOMEIN VOORZOVER THANS BEKEND! ROL

Nadere informatie

ZomerRaad. Basiskennis Gemeentefinanciën

ZomerRaad. Basiskennis Gemeentefinanciën ZomerRaad Basiskennis Gemeentefinanciën 22 juli 2014 Wat is ProDemos? Landelijk Niet-partijgebonden Zonder winstoogmerk Informeert over de democratische rechtsstaat Stimuleert actieve politieke deelname

Nadere informatie

Gelderse Bestuursscan. Gemeente Rijnwaarden

Gelderse Bestuursscan. Gemeente Rijnwaarden Gelderse Bestuursscan Gemeente Rijnwaarden Inhoudsopgave Voorwoord 2 Deskresearch 3 Kansen- en ontwikkelanalyse 8 Bijlage: Zelfanalyse 12 Voorwoord De gemeenten in Gelderland staan voor grote opgaven.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO. Datum raadsvergadering 20 juli 2010. Datum voorstel 26 mei 2010

Raadsvoorstel. Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO. Datum raadsvergadering 20 juli 2010. Datum voorstel 26 mei 2010 Raadsvoorstel Agendapunt: 9 Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO Datum voorstel 26 mei 2010 Datum raadsvergadering 20 juli 2010 Bijlagen Ter inzage B&W-voorstel; liquidatieplan; brief gemeente

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2016 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Divosa-monitor factsheet : intergemeentelijke samenwerking

Divosa-monitor factsheet : intergemeentelijke samenwerking Opdrachtgever Divosa Divosa-monitor factsheet : intergemeentelijke samenwerking Onderzoek Divosa-monitor factsheet : intergemeentelijke samenwerking Einddatum 1 mei 2015 Categorie Werkwijze en dienstverlening

Nadere informatie

Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg

Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg Deloitte Hennis in uitvoering Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg telefoon fax e-mail website +31 (0)13 535 15 35 +31 (0)13 535 81 69 waarstaatjegemeente@hetpon.nl waarstaatjegemeente.hetpon.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend Toekomstvisie gemeente Goirle 2020

Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend Toekomstvisie gemeente Goirle 2020 Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend Toekomstvisie gemeente Goirle 2020 Versie 21 augustus 2013 blz 1 van 9 Inleiding Voor u ligt de Toekomstvisie Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend 2020',

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken decentralisatie Wmo in de Drechtsteden Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken Landelijke ontwikkelingen: Wettekst nieuwe Wmo 2015 bij Raad van State: Q3

Nadere informatie

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Zaaknummer 00437599 Onderwerp WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Collegevoorstel Inleiding In de regio Hart van Brabant speelt een aantal ontwikkelingen op het gebied

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Onderwerp Aanpak decentralisaties Sociaal Domein en rol VFG Kenmerk 13.027 Contact J. Holwerda, 058-2334051, jholwerda@vfg-fryslan.nl

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

Plan van Aanpak Transitie AWBZ

Plan van Aanpak Transitie AWBZ Plan van Aanpak Transitie AWBZ 1. Achtergrond/aanleiding In het regeerakkoord is vastgelegd dat er verschillende functies vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden gedecentraliseerd

Nadere informatie

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Zaaknummer : 170397 Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Collegevergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 21 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Inleiding Op 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor een aantal nieuwe taken in het sociale domein

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

In voorliggend document, dat kan worden beschouwd als een addendum bij uw besluit van 30 oktober jl., wordt hierop ingegaan.

In voorliggend document, dat kan worden beschouwd als een addendum bij uw besluit van 30 oktober jl., wordt hierop ingegaan. Raadsvoorstel Agendapunt: 12 Onderwerp Addendum visie intergemeentelijke samenwerking Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 11 december 2012 29 januari 2013 Overzicht samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in december toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar in december

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Gemeente Bussum Vaststellen nota 'Naar een lokale transitieagenda sociaal domein (2013-2015)'

Nadere informatie

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 28 april 2015 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : mw. M.A. de Visser Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 B&W besluit d.d. : 7 april 2015

Nadere informatie

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Inspelen op een veranderende omgeving Roel Wever 7 april 2014 Rivierenland Een samenwerkingsproject van Provincie Gelderland en VNG Gelderland 1 De essenties

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2 Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie?... 2 2. Waarom nu actie?... 2 3. De oplossing...

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 21/06/2011 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Gurp J.H. van (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg Geachte griffiers, Bijgaand de presentatie van de bijeenkomsten die op 6, 13 en 20 april jl. zijn gehouden voor de raads- en statenleden in respectievelijk Tilburg, Oosterhout en Roosendaal. Wij verzoeken

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In het eerste halfjaar van 2016 zijn 39.400 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.200

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij.

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij. Datum: Onderwerp Toekomstagenda Vijf van de Meierij Status Besluitvormend Voorstel 1. De Toekomstvisie Vijf van de Meierij als vertrekpunt te hanteren voor verdere samenwerking op subregionaal niveau,

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d. 30-06-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d. 30-06-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. BDO Onderzoek onderwerpen samenwerking Dit collegeadvies vloeit voort uit de fase positie bepalen van het traject intergemeentelijke samenwerking Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. De Stuurgroep Samenwerking

Nadere informatie

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 Collegebesluit Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 1. Inleiding De gemeenten Haarlem en Zandvoort willen een ambtelijke samenwerking

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie