Sociale innovatie met geo-informatie. Open platform voor Kennisdeling & co-creatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale innovatie met geo-informatie. Open platform voor Kennisdeling & co-creatie"

Transcriptie

1

2 SOCIAL SPATIAL: WHY, HOW & WHAT WHY HOW WHAT WHY WHY Wij geloven dat er maatschappelijke vraagstukken zijn waar geoinformatie kan helpen in het creëren van baanbrekende oplossingen. WHAT HOW HOW WHAT Sociale innovatie met geo-informatie Baanbrekende oplossingen door creatieve verbindingen We verbinden organisaties en mensen rond maatschappelijke vraagstukken waar geo-informatie doorslaggevend kan zijn. Met belanghebbenden werken we aan concrete cases op zoek naar creatieve verbindingen. We bouwen aan een open platform en beweging om te komen tot nieuwe relaties, kennisdeling en co-creatie. Open platform voor Kennisdeling & co-creatie - Bij elkaar brengen en verbinden van een grote diversiteit aan belanghebbenden. - Organiseren van ronde tafels, themabijeenkomsten en co-creatie workshops. - Ondersteunen van cases met een quick-scan op kansen met geo-informatie. - Faciliteren in het vinden van vernieuwende producten, diensten en regelgeving. - Delen van inspirerende voorbeelden en best-practices. - Interactie en kennisdeling online. 2

3 WIJ ZIEN MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN Wij pakken maatschappelijk vraagstukken aan die door gebruik van geo-informatie versneld kunnen worden opgelost. We creëren netwerken tussen de publieke en private partijen en ondernemers rond relevante maatschappelijke vraagstukken, waarbij we optimaal gebruik maken van bestaande instellingen, infrastructuren en kennis. We keren de traditionele keten van aanbod van geoinformatie om; we redeneren vanuit de vraag en kijken welke mogelijkheden we met de (huidige) geo-informatie kunnen bieden. We zoeken naast bekende partijen, juist ook nieuwe participanten die zorgen voor nieuwe inzichten en ervaringen. We benadrukken samenwerking vanuit wat er kan, niet vanuit wat institutioneel moet. We verbinden belanghebbenden, stimuleren kennisdeling en samenwerking, jagen idee-generatie aan en faciliteren de cocreatie. 3

4 WE BOUWEN AAN EEN DUURZAME BEWEGING WE CHALLENGE WE BUILD WE MOVE We dagen mensen en organisaties uit die geloven in sociale impact, die maatschappelijke vraagstukken op een ondernemende manier willen aan pakken, en die kansen zien in de creatieve inzet van geo-informatie. We selecteren maatschappelijke vraagstukken op maatschappelijke relevantie en(ondernemende) kansen met geo-informatie We mobiliseren een bredere groep stakeholders uit de private en publieke wereld We organiseren met belanghebbenden ronde tafels en themabijeenkomsten voor een open dialoog over probleemstellingen en kansen We starten faciliteren interactie en kennisdeling, en leggen zo samen de basis voor een nieuwe beweging. We selecteren kansrijke cases en identificeren de kansen met het toepassen van geo-informatie 4 Met belanghebbenden uit diverse disciplines bij bouwen we aan een duurzame beweging en open platform voor thema s die we gezamenlijk op willen pakken. We stimuleren en faciliteren de dialoog rond maatschappelijke vraagstukken en kansen me geo-informatie. We ondersteunen partijen in de cocreatie aan cases. WIJ GELOVEN dat we maatschappelijke vraagstukken sneller en effectiever aan kunnen pakken door producten en diensten te creëren waarin geo-informatie een sleutelrol speelt

5 BEWEGING VOOR SOCIALE INNOVATIE We leggen verbindingen en initiëren 5 vernieuwing. We jagen kennisdeling aan en faciliteren co-creatie. We kick-starten nieuwe cases, helpen met het realiseren van nieuwe producten, diensten en regelgeving. We bouwen aan een blijvende duurzame beweging voor sociale en economische vernieuwing.

6 INTERESSANT VOOR JOU? Publieke partijen Vergroten van de maatschappelijke relevante bijdrage, positie en imago van je organisatie. Dialoog met bestuurders en experts uit een breed maatschappelijk betrokken veld. Benutten van slagkracht en innovatie uit het bedrijfsleven. Organisaties binnen ons netwerk: Grote bedrijven Snel toegang tot geo-informatie en de juiste spelers, kennis en best-practices. Versnellen van innovaties en betreden van nieuwe markten, producten en diensten. Kleine innovatieve bedrijven Zichtbaarheid in een breed veld van geo-partijen. Plek om je professioneel te laten zien en ideeën te delen. Samen met grote partners innovaties realiseren. Kennisinstellingen Vergroten van de maatschappelijke relevante bijdrage, positie en imago van je organisatie. Waardevolle ontmoetingsplek voor onderzoek, beschikbaar stellen van de nieuwste inzichten en valorisatie. Experts Waardevolle ontmoetingsplek voor nieuwe inzichten en kennis. Delen van je kennis en kunde voor een maatschappelijk goed. Zichtbaar zijn als autoriteit en gericht je kennis en kunde inzetten. 6

7 WAT GAAN WE SAMEN DOEN? Eerst practisch oppaken van relevante thema s. SocialSpatial organiseert rond aansprekende thema s met diverse belanghebbenden bijeenkomsten inspiratie en kennis worden uitgewisseld en waar creativiteit wordt aangewakkerd. Geo-informatie speelt hierbij een sleutelrol. Rondetafels en op termijn bouwen aan een duurzame beweging SocialSpatial pakt samen met belanghebbenden concrete maatschappelijke vraagstukken aan, waarvoor m.b.v. geoinformatie wordt gewerkt aan het co-creëren van nieuwe producten, diensten en regelgeving. Dit leidt tot nieuwe innovatie oplossingen. SocialSpatial cases Online community Thema sessies SocialSpatial biedt een on-line platform voor kennisdeling Iedereen een themasessie organiseren. SocialSpatial biedt een reeks interactieve bijeenkomsten voor het opdoen van nieuwe contacten en ideeën op unieke locaties. Hier wordt gericht ruimte gemaakt voor pitches waarin het belang van een case wordt uitgelegd. Interactieve meetings Co-creatie Event Support Iedere negen maanden wordt een een groots cocreatie event georganiseerd Er is brede kennis en support voor de beweging, het platform en de cases 7

8 CO-CREATIE EVENT Nieuwe contacten, inzichten & inspiratie Unieke interactie Co-creatie met direct resultaat Inspirerend sprekersformat Social media en website On-line & fysiek magazine na afloop Film & TV-format Duurzame branding & beweging 8

9 PRAKTISCH VAN START MET DE QUICKSCAN SOCIALSPATIAL QUICKSCAN Laagdrempelige tool voor de inventarisatie van kansen met geo-informatie Waarom? Bij iedere vraagstuk waarvan je wilt weten of geo-informatie kan leiden tot nieuwe inzichten en nieuwe kansen. Voor iedereen die al bekend is met specifieke geo-informatie en de link wil leggen naar andere bronnen. Maar vooral ook als geo-informatie nieuw voor je is en je er helemaal open in staat. Hoe werkt het? Samen brengen we het maatschappelijk vraagstuk in kaart; de pijnpunten, belanghebbenden, kansen en reeds bekende oplossingsrichtingen We inventariseren de diverse relevante typen geo-informatie en de partijen die hier bronhouder van zijn Samen met andere belanghebbenden verkennen we diverse verbanden en relaties van deze geo-informatie met het maatschappelijk vraagstuk Wat heb je daarna? Je krijgt verkrijgt overzicht relevante geo-informatie en inzicht in mogelijke toepassingen, zodat je zicht hebt op de kansen met geo-informatie en de haalbaarheid van vervolgstappen Het biedt je een eenvoudige opstap naar een uitgebreider co-creatie traject. 9

10 DE EERSTE STAPPEN: RONDETAFELS SocialSpatial organiseert ronde tafels waar rond een thema kennis, netwerken en creativiteit worden uitgewisseld, zodat vernieuwende business concepten ontstaan. Geo-informatie speelt hierbij een sleutelrol. SocialSpatial-case kennis, netwerken en creativiteit worden uitgewisseld Selecteren maatschappelijke vraagstukken met de Quickscan Open discussie over probleemstellingen rond het maatschappelijk vraagstuk Verkennen van mogelijke oplosrichtingen door innovatieve toepassing van geo-informatie Dialoog, interactie en gezamenlijk leggen van de basis voor een nieuwe beweging Mobiliseren bestuurders en organisaties uit de private en publieke wereld Inventariseren brede groep interessante stakeholders uit diverse disciplines 10

11 CONTACTGEGEVENS Geonovum Rob van de Velde Kadaster Harald Kraaij Kirkman Company Ivar Davids

12 CASE #1 RISICOBEHEERSING WATERSCHADE SocialSpatial Innovatie Inzichtelijk te maken waar de schadeclaims worden geïnd en de druk op vervanging van bestaande infrastructuur het meest relevant is. Het levert prioriteitsstelling voor een regionale planning en inzicht van wat waar moet gebeuren. De vervanging van civiele infrastructuur zoals stoepranden, hemelwaterafvoer kan worden gecombineerd met andere projecten die tegelijkertijd plaats kunnen vinden zodat een straat slechts een maal hoeft worden opengebroken. Daarmee wordt overlast voor omwonenden beperkt en bereikbaarheid vergroot. Direct Belanghebbende Achmea Verzekeringen worden fors duurder door het huidige regeerakkoord. Minder schadeclaims en procesverstoring. Inzicht in gebieden waar wateroverlast optreedt en wat dit voor het vastgoed doet. Verschillende risicomodellen hetgeen kan leiden tot lagere kosten bij afsluiten van de premie. Concurrentie door lagere polissen. Maatschappelijke probleem Door wereldwijde klimaatverandering is de regenneerslag intensiever geworden. In Nederland is de jaarlijkse neerslag vanaf 1906 toegenomen met 18%. In circa 2% van Nederland wateroverlast kan optreden, dat wil zeggen dat ongeveer voetbalvelden vaker dan de norm onder water loopt. Hierop is de infrastructuur voor afvoer van hemelwater of de hoogte van stoepranden niet altijd op berekend. Naast veranderde eisen aan de civiele infrastructuur door klimaatsverandering is deze infrastructuur ook vervanging toe. Vervanging van de infrastructuur is een kostbare en een decennia langdurende taak. Daarom is focus op gebieden waar de behoefte het grootste is geboden. Dit leidt tot minder maatschappelijke schade en overlast. Kennis waar de grootste waterschade problemen zich voordoen zit bij een aantal instanties zoals verzekeraars op basis van het aantal claims in een gebied, weerkundige diensten, gemeenten en/of brandweer als dienstverleners ten tijde van wateroverlast. Potentiële belanghebbende KNMI, RWS, KING, VNG, Deltares, TNO, Verbond van Verzekeraars, Gemeente Eindhoven, Meteoconsult, Grontmij, DHV/Royal Haskoning, NMA, Achmea, Delta Lloyld, Nationale Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Waterschappen, Provincies, Gemeenten, Ministerie van Financiën, herverzekeraars (Swiss Re, etc.), ESRI Nederland. Rol geo-informatie Geo-informatie geeft inzicht waar waterschade claims zich voordoen door deze te koppelen met de basisregistraties, waaronder de basis registratie adressen en gebouwen (BAG). Dit gekoppelde met de capaciteit, kwaliteit en ouderdom van infrastructuur biedt inzicht waar prioriteiten gesteld moeten worden. 12

13 CASE #4 KRITIEKE SCHAKELS IN NETWERKEN SocialSpatial Innovatie Inzicht in risicogebieden en huidige (boven en ondergrondse) infrastructuur. In kaart brengen van kritieke infrastructuur verbonden aan cruciale economische en maatschappelijke knooppunten (zoals ziekenhuizen en industrieterreinen). Nieuwe modellen in samenwerking tussen netbeheerders en gebruikers. Direct belanghebbende Netbeheer Nederland Netbeheerder Nederland staat voor imago van hoeder van vitale infrastructuren. Netbeheer Nederland wil inzicht in risicogebieden en dit aansluiten aan de ruimtelijke aanpakplannen van de gemeenten. Maatschappelijke probleem De Netbeheerders kampen met een sterk verouderd netwerk van kabels en leidingen en achterstallig onderhoud. Op korte termijn zullen zij een zeer grote slag moeten maken in het vernieuwen van dit netwerk. Netbeheerders investeren gemiddeld 800 miljoen per jaar voor onderhoud. De transitie naar duurzame netten zal tot 2050 een extra investering vragen van 20 tot 71 miljard. Dit is een zeer grote, tijdrovende en kostbare operatie die een aantal jaren in beslag zal gaan nemen. Hierbij rijzen vragen over de garanties die netbeheerders kunnen geven over de continuïteit van deze netwerken, de veiligheid voor de gebruikers en duurzame transformatie van dit netwerk. Vraag is hoe dit kan worden geborgd voor de cruciale economische en maatschappelijke knooppunten. Potentiële belanghebbende Alliander, Netbeheer Nederland, TNO, UMC s, Akzo Nobel, DSM, NMa, APG, PGGM, Delta, Eneco, Waternet, Havenbedrijf Rotterdam, Stedin, Gasterra, Gasunie, TU Delft, Continuon, Agentschap Telecom, ESRI Nederland. Rol geo-informatie Geo-informatie geeft inzicht in de huidige infrastructuur (bovengronds en ondergronds) en helpt bij het selecteren van maatschappelijke knooppunten, waarna de koppeling kan worden gemaakt naar risico s voor maatschappelijke continuïteit en veiligheid inschatten. 13

14 CASE #3 TOEGANG TOT DE BESTE ZORG SocialSpatial Innovatie Woonlocaties en epidemiologie van chronische ziekten worden inzichtelijk gemaakt. In kaart brengen van huidige en gewenste eerste- en tweedelijnszorg. Samenbrengen netwerk van zowel publiek als private partijen. Direct Belanghebbende Achmea De risicodragendheid van zorgverzekeraars zal toenemen. Hierdoor zullen de verhoudingen op de zorgcontracterings-markt en daarmee in de financiering van het zorgaanbod wezenlijk veranderen. + Maatschappelijke probleem Hoe creëren we zorgketens tussen de eerste en tweedelijnszorgverleners op wijk/buurt niveau voor specifiek patiëntengroepen? De kosten besparing is potentieel groot omdat nu veel zorg in dure tweedelijnszorg (ziekenhuizen) plaatst vindt. De kosten voor care zijn tussen 1999 en 2009 met 75% gestegen (van 13 naar 23 miljard). Deze zorg kan even goed, maar dan goedkoper in de eerste lijn plaatsvinden, onder de voorwaarde dat het lokaal dicht in de buurt van de woonlocatie van de patiënt kan worden georganiseerd. Veelal bestaat de zorg uit een combinatie van diverse medische disciplines. Ook dient er regie vanuit de behandelde specialist in het ziekenhuis mogelijk te zijn. Het is dus vooral een logistiek vraagstuk van eerste en tweedelijnsaanbieders rondom de woonlocatie van een patiënt. Potentiële belanghebbende Jan van Es Instituut, RIVM, UMC s, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ESRI Nederland, Achmea, Delta Lloyd, Achmea, TNO, KING, Kadaster, Buurtzorg Nederland, Gen Re, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrum Indicatiestelling Zorg, Geo partijen. Rol geo-informatie Geo-informatie geeft inzicht in de huidige locaties van zorginstellingen (eerste en tweedelijns zorg). Gemeenschappelijk kwantitatief beeld van aanbod aan care en aanbod cure. Goede monitoring van feitelijk gebruik en koppeling aan indicatoren. Zorginstellingen en ruilverkaveling kunnen in beeld worden gebracht door modelmatige schatting van care vraag op grond van demografische en sociaal-culturele economische gegevens. 14

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

ECOSHAPE, BUILDING WITH NATURE

ECOSHAPE, BUILDING WITH NATURE ECOSHAPE, BUILDING WITH NATURE 1. BUSINESS OPPORTUNITY 1.1. Samenwerken aan duurzame waterbouw De maatschappij vraagt om integrale en duurzame oplossingen, het kan niet meer anders. In die maatschappij

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR

BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR Nationaal Big Data Congres Voor de overheid Essenties Nationaal Big Data Congres Utrecht 2014 INHOUD VOORWOORD INTRODUCTIE BIG DATA CONGRES 2014 - Jaring Hiemstra, Big Fellows

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Kompas op IJburg is gestart vanuit de volgende overwegingen:

Kompas op IJburg is gestart vanuit de volgende overwegingen: Kompas op IJburg Conceptplan 23 januari 2014 MV Wat is Kompas op IJburg? Kompas op IJburg is een proces waarin bewoners, ondernemers, gemeente, stadsdeel, toekomstige bestuurscommissie, woningbouwcorporaties,

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Toekomstbeelden van ons waterschap Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Inhoud 2 Voorwoord 4 Water vraagt permanente

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

VOORWOORD. Kortom: deel je data, leer van elkaar en innoveer! Ik wens u allen heel veel plezier toe deze dag!

VOORWOORD. Kortom: deel je data, leer van elkaar en innoveer! Ik wens u allen heel veel plezier toe deze dag! VOORWOORD Open Data is een veelbesproken onderwerp. Maar wat betekent Open Data? En vooral, wat kunnen we ermee? Open Data is een wereldwijde ontwikkeling, waarbij organisaties data publiceren voor externen.

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Eindrapport Dr. Robert J. de Graaff 14 september 2011 14 september 2011 pag. 2 van 49 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 5 Inleiding... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst

Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst Gemeenten van de Toekomst 28 mei 2014 Franz Lisztplantsoen 200, Utrecht Mei 2014 Pagina Voorwoord Van transitie naar transformatie Gemeenten staan

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties Medische technologie & life sciences Zorginnovaties Colofon Innovatie Zuid April 2014 Thema Medische technologie en life sciences: Zorginnovaties Tekst Inge Heuff, www.heuffschrijft.nl Samengesteld door

Nadere informatie

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding Voorwoord Het Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) presenteert met genoegen de resultaten van de strategieontwikkeling open source software van de ministeries. Het Programmabureau NOiV stimuleerde

Nadere informatie

Water als driver van een vitale stad

Water als driver van een vitale stad 1 GO WITH THE FLOW Water als driver van een vitale stad Een bijdrage van de waterschappen aan de Agenda Stad bij het congres op 15 April 2015 met bijdragen van: Waterschap Aa en Maas Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Het Innovatielab AANJAGER VOOR INNOVATIE IN DE VERZEKERINGSSECTOR

Het Innovatielab AANJAGER VOOR INNOVATIE IN DE VERZEKERINGSSECTOR Het Innovatielab AANJAGER VOOR INNOVATIE IN DE VERZEKERINGSSECTOR In 2025 zal naar schatting 550 miljard dollar worden besteed aan 3D printen. De deeleconomie neemt een enorme vlucht: naar verwachting

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie