/:U?IU/fööSL 11 DEC Dat. ontv.: Routing - PDF">

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "PS>/:U?IU/fööSL 11 DEC Dat. ontv.: Routing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "PS>/:U?IU/fööSL 11 DEC 2014. Dat. ontv.: Routing"
/:U?IU/fööSL 11 DEC 2014. Dat. ontv.: Routing.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transcriptie

1 Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax overijssel.nl nl Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "PS>/:U?IU/fööSL Dat. 11 DEC 2014 ontv.: Routing KvK IBAlM NL45RABO a.d. ln chtingen bij dh- 3.I.H. de Haan teltfoon TTf Bijl.: Onderwerp: Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel Datum Kenmerk 2014/ Pagina 1 Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk: [X] ter informatie [ ] anders, en wel: Bijlagen I. Quickscan resultaten MITO en Meerjarenimpuls Gastvrijheidseconomie Overijssel (Decisio Amsterdam). Te raadplegen via Hierbij ontvangt u het rapport 'Quick scan resultaten MITO en Meerjarenimpuls Gastvrijheidseconomie Overijssel' opgesteld door Decisio te Amsterdam. U ontvangt deze informatie naar aanleiding van onze toezegging, gedaan tijdens de commissievergadering Regionale Economie van 24 september Het rapport geeft inzicht in het functioneren en presteren van de toeristische marketingorganisaties in Overijssel; Marketing Oost (MO) en Twents Bureau voor Toerisme (TBT). Het rapport gaat in op de voorlopige resultaten van de 'Marketingimpuls Toerisme Overijssel' (MITO) en de 'Meerjarenimpuls Gastvrijheidseconomie Overijssel '. Beide impulsen zijn onderdeel van het provinciale Uitvoeringsprogramma Gastvrij Overijssel (PS/2013/529), waarvoor uw Staten op 18 april 2012 middelen beschikbaar stelden (PS 2012/107; Nota Regionaal Economisch Beleid 'De kracht van Overijssel'). In het rapport van Decisio is gebruik gemaakt van beschikbaar cijfermateriaal over de jaren 2012 en Er resteren dus nog 2 uitvoeringsjaren alvorens de vraag kan worden beantwoord of aan de provinciale doelstellingen voor de vrijetijdseconomie is voldaan. Niettemin worden ondanks de economische crisis een aantal groeidoelstellingen nu al gehaald. De sector zelf is optimistisch over de resultaten van 2014 en koestert verwachtingen voor In het voorjaar van 2015 zijn de resultaten voor 2014 bekend. Deze worden zoals gebruikelijk verwerkt in de begrotingsstukken. Datum verzending 1 0 DEC provincie verijssel

2 Functioneren en presteren toeristische marktingorganisaties Marketingimpuls Toerisme Overijssel (MITO) (onderdeel KvO opgave 39). De Marketing Impuls Toerisme Overijssel (MITO) is de basis voor de door de marketing-organisaties opgestelde en in uitvoering genomen acties voor de promotie en marketing van de vijf toeristische A-merken (Salland, Twente, IJsseldelta, Waterreijk en Vechtdal) en de Hanzesteden. De outcome van deze acties wordt uitgedrukt in de (toegenomen) naamsbekendheid van de vijf toeristische A-merken en de Hanzesteden, de omzet, aantallen gasten en overnachtingen, het Overijssels marktaandeel op de Nederlandse vakantiemarkt en de werkgelegenheid. Deze indicatoren zijn, met hun doelstellingen voor de periode , opgenomen in de provinciale begroting. De provincie steunt deze impuls met circa 5 miljoen. Decisio stelt dat de provincie Overijssel wat betreft de verschillende outcome doelstellingen "aardig" op schema ligt. Dit geldt met name voor het aantal overnachtingen (flink boven provinciale doelstelling), maar ook wat betreft werkgelegenheid (groei naar 6% van de provinciale werkgelegenheid; arbeidplaatsen). De werkgelegenheid ontwikkelt zich in Overijssel positiever dan in vergelijkbare regio's als Achterhoek, Veluwe, Zuid-Limburg en Datum Noordelijke provincies De bestedingen lopen iets achter op de doelstellingen, maar zijn in 2013 niet gedaald. Kenmerk Overijssel stijgt qua bestedingen van plek 8 naar plek 7 in Nederland. 2014/ Het marktaandeel baart enige zorgen met een lichte daling in 2013 naar 8,1%. Vóór 2013 steeg pagina het marktaandeel in de periode gestaag naar 8,7%. De doelstelling voor 2015 is 10%. 2 De spontane naamsbekendheid van de toeristische A-merken en de Hanzesteden is gegroeid. Dit is een belangrijke graadmeter voor spontaan bezoek aan de betreffende regio. De geholpen bekendheid is de laatste jaren stabiel. Veluwe, Limburg en Achterhoek scoren in dat opzicht beter. Binnen Overijssel is in Twente sprake van een goede ontwikkeling. De spontane naamsbekendheid stijgt gestaag en heeft de doelstelling bijna gehaald (23% in 2013 versus 25% in 2015). Ook het aantal overnachtingen is gestegen (hoger dan doelstelling). De werkgelegenheid in de sector ligt in 2013 op arbeidsplaatsen. De werkgelegenheid steeg tot en met 2012 en daalde zeer licht in In Salland zijn de ontwikkelingen positief met een fors gestegen naamsbekendheid, die al groter is dan de doelstelling voor 2015 (24% versus 18%). Het aantal overnachtingen neemt toe (in 2013 al boven de doelstelling voor 2015). De werkgelegenheid blijft sinds 2009 groeien, óók in 2013 (nu arbeidsplaatsen). In het Vechtdal is sprake van een stijging van de spontane naamsbekendheid, al ligt die met 5% in 2013 nog flink onder de doelstelling van 2015 (10%). De werkgelegenheid steeg tot en met 2012 (3.822), maar daalde licht in 2013 (naar 3.688). Het aantal overnachtingen overtreft in 2013 reeds de doelstelling voor De bestedingen zijn in 2013 toegenomen, hetgeen tegen de achtergrond van de economische crisis opmerkelijk is. De spontane naamsbekendheid van de IJsseldelta is gegroeid, maar ligt nog onder de doelstelling voor 2015 (3% in 2013 versus 7%). Het aantal overnachtingen is gestegen en ligt al boven de doelstelling voor 2015 ( in 2013 versus in 2015). De bestedingen zijn van 2012 op 2013 gedaald. De werkgelegenheid daalde licht met 1,5% (80 banen). Waterreiik kent redelijke ontwikkeling, ondanks een jong merk. De spontane naamsbekendheid ligt boven de doelstelling (9% in 2013 versus 8% voor 2015). De overnachtingen zijn flink gestegen alsmede - en dit is uitzonderlijk- de bestedingen. De werkgelegenheid is in 2013 licht gedaald, terwijl deze in2012 nog steeg (nu arbeidsplaatsen). Voor de (Overijsselse) Hanzesteden ligt de spontane naamsbekendheid in 2013 erg hoog en heeft het de doelstelling voor 2015 bijna gehaald (32% versus 34%). In 2013 zijn de bestedingen licht gedaald, alsmede het aantal arbeidsplaatsen (in versus in 2012). provincie verijssel

3 Functioneren en presteren toeristische marktingorganisaties De verlangde online marketing is ingezet. Dit is belangrijk omdat met beperkt budget volgens de rapporteurs vaak een groot bereik wordt gesorteerd. Het is een trend en moet volgens hen worden doorgezet. Meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel (KvO opgave 65). De Meerjarenimpuls Gastvrijheidseconomie bevat acties ter versterking van de marketingorganisaties zelf, bedoeld om de professionaliteit en zelfredzaamheid te versterken en te vergroten. Onderdeel is het opzetten van een Kenniscentrum. Uw Staten stelden voor deze opgave 4 miljoen beschikbaar. De rapporteurs geven aan dat veel items uit de Meerjarenimpuls inmiddels invulling hebben gekregen. De activiteiten zijn opgenomen in gestructureerde marketingplannen, het Kenniscentrum is gerealiseerd (Kennispunt Oost - KPO) en er wordt meer aandacht besteed aan monitoringsonderzoeken en de opzet van een vrijetijdsmonitor. Beide marketingorganisaties benutten de Recreantenatlas van Recron en zijn bezig met de doorontwikkeling van leisure-leefstijlen. De campagnebenadering groeit en er wordt gestreefd naar meer donateurs. De focus van buitenlandcampagnes is aangescherpt en ligt op Datum Vlaanderen en Duitsland. Er wordt intensiever samengewerkt met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Kenmerk De grote interesse bij ondernemers voor ontwikkelde lifestyletrends kunnen worden vermarkt. 2014/ Daardoor kan een deel van de kosten van Kennispunt Oost volgens de rapporteurs worden pagina terugverdient. 3 Ook is opvallend dat de partnerfinanciering door derden groeit. Bij Marketing Oost (MO) bijvoorbeeld sprake van participerende ondernemers en daarmee structurele ondersteuning (circa ,-). In Twente dragen ondernemers bij op basis van concrete projecten en is nog geen sprake van structurele ondersteuning. Dit hangt volgens de rapporteurs samen met de constatering dat Twente naast een TBT ook nog 14 gemeentelijke VW's kent, waaraan in beide gevallen door het bedrijfsleven wordt bijgedragen. De Regio Twente, onder wiens aansturing het TBT valt, is met ondernemers en gemeenten in gesprek om tot een aanpassing en optimalisering van de situatie te komen. Wij gaan er van uit dat er op korte termijn sprake zal zijn van een nieuwe koers die het vertrouwen van ondernemers geniet. Het primaat hiervoor ligt bij de Regio Twente. De voorgenomen nieuwe koers komt in de eerste helft van 2015 in een bestuurlijk overleg tussen de Regio en de provincie aan de orde. De groei in de partnerfinanciering betekent dat de provincie een afnemend aandeel in de financiering van de acties voor promotie en marketing heeft. Dit komt tegemoet aan de boodschap van de provincie om in de toekomst meer te doen aan partnerfinanciering door derden. Tenslotte zijn de marketingorganisaties bezig met het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, waaronder bijvoorbeeld boekingsmodules. provincie verijssel

4 Functioneren en presteren toeristische marktingorganisaties Wij concluderen op basis van de quickscan dat de marketingorganisaties voldoen aan hun opdracht. Dit is des te opmerkelijker nu de sector en de marketingorganisaties moesten functioneren onder druk van de economische crisis, die in 2013 op onderdelen negatieve effecten had. Volgens het bedrijfsleven is 2014 een goed jaar geweest en koestert men positieve verwachtingen voor Wij zullen nieuwe cijfers zoals gebruikelijk in de stukken van de begrotingscyclus verwerken. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretaris, Datum Kenmerk 2014/ Pagina 4 provincie verijssel

5 Resultaten MITO en Meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel Quick scan OPDRACHTGEVER: Provincie Overijssel DATUM: 6 november 2014 OPGESTELD DOOR: Decisio BV Valkenburgerstraat ND Amsterdam T E I

6 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Marketing Impuls Toerisme Overijssel Een nog gastvrijere regio; toerisme Twente Marketing Oost Online marketing Overige doelstellingen Meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel Verwachtingen en doelen marketing, kennis en organisatie Resultaten Resumé 27 Bijlage 1. Financieel overzicht 29

7 1 Inleiding De vrijetijdseconomie in Overijssel is serious business. Het was in de afgelopen 10 jaar een groeisector, waarin in Overijssel banen zijn te vinden, bijna zes procent van de totale werkgelegenheid. In 2013 is de werkgelegenheid als gevolg van de crisis overigens afgenomen, in lijn met de ontwikkeling van de werkgelegenheid als geheel. De context: belang van, en dynamiek in de vrijetijdseconomie vragen bundeling en slagkracht De vrijetijdseconomie omvat een breed palet aan economische activiteiten. De horeca is de voornaamste sector, daarnaast gaat het om culturele voorzieningen, vervoersdiensten, detailhandel, sport, campings, bungalowparken, B&B s etc. Bestedingen van recreanten en toeristen bieden extra draagvlak voor voorzieningen en investeringen in infrastructuur en faciliteiten, waarmee wordt bijgedragen aan de leefbaarheid van stad en platteland. Verder is de economische meerwaarde erin gelegen dat de toeristisch-recreatieve sector ook zorgt voor banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en dat het in krimpgebieden een welkome bron van inkomsten is. De vrijetijdssector kan daarbij op veel beleidsmatige en publicitaire belangstelling rekenen. Het thema reizen, recreëren, ontspannen en leuke dingen doen spreekt velen aan. Van een kleine sector met grotendeels papa-en-mamabedrijven is de vrijetijdseconomie een volwassen industrie geworden met steeds meer grote, professionele spelers en grote omzetten. De opkomst van internet en social media, de veeleisende consument en de toegenomen concurrentie betekenen dat een VVV-kantoor en een folder niet meer volstaan. Het is noodzakelijk dat er slagkrachtige organisaties zijn die weten wat er in de markt speelt en die zowel met elkaar als met de andere spelers samenwerken om tot effectieve, gerichte marketing en promotie te komen. In de afgelopen decennia is op diverse plekken in Nederland gebleken dat deze slag niet eenvoudig is te maken in een versnipperd veld met uiteenlopende belangen, beperkte middelen en een veld dat vaak onder het vergrootglas ligt van zowel de politiek als de media. Met het oog op het economisch belang en de uitdagingen waar de sector voor staat heeft de provincie Overijssel de vrijetijdseconomie een belangrijke plek gegeven in het Regionaal Economisch Beleid (REB) voor de periode In totaal heeft de provincie ruim 25 miljoen euro vrijgemaakt om de sector te ondersteunen en een extra impuls te geven. Om een beeld te krijgen van de behaalde resultaten halverwege heeft de provincie Overijssel Decisio gevraagd een midterm review in quick scan-vorm te doen van zowel de outcome (naamsbekendheid, bestedingen, etc.) als de resultaten op het gebied van kennisontwikkeling, marketingcampagnes en organisatorische versterking. Voorliggend document is daarvan het resultaat. Marketing Impuls Toerisme Overijssel (MITO) De uitvoering van de marketing en promotie van Overijssel als toeristisch-recreatieve bestemming is in handen van de marketingorganisaties Twents Bureau voor Toerisme (TBT) en Marketing Oost (MO). In 2010 hebben deze twee organisaties hun marketingplannen afgestemd met gemeenten en met brancheorganisaties en een gezamenlijke strategie geformuleerd onder de noemer Marketing Impuls Toerisme Overijssel (MITO). De provincie Overijssel draagt in totaal 5 miljoen euro bij in de Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 1

8 periode aan de promotie- en marketinginspanningen door Marketing Oost en het Twents Bureau voor Toerisme. Tussen de provincie en RBT s zijn prestatieafspraken gemaakt om het marktaandeel, de naamsbekendheid, het aantal bezoekers, de bestedingen en de werkgelegenheid te laten groeien. De provincie heeft de bewuste keuze gemaakt om te meten aan de hand van deze zogeheten outcomedoelen, oftewel de uiteindelijke beoogde effecten van de inspanningen. En dus niet in termen van input (aantal gemaakte uren en out-of-pocket-kosten) of output (aantal campagnes, beursbezoeken, brochures etc.). Hoofdstuk 2 gaat in op de gemaakte afspraken en de tussenstand bij het bereiken van de in het kader van MITO gestelde outcomedoelen. Hierbij besteden we ook aandacht aan de bestede middelen en de geleverde output. Meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel Om een extra impuls te geven aan de samenwerking, ontsnippering en professionalisering hebben Provinciale Staten 4 miljoen euro vrijgemaakt voor de periode Deze Meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel bestaat uit 2 miljoen euro voor Kennispunt Oost en 2 miljoen euro voor versterking van de regionale bureaus voor toerisme TBT en MO. In dit kader zijn afspraken gemaakt over marketingcampagnes, de kennisfunctie en organisatorische versterking. De gemaakte afspraken en resultaten in het kader van de Meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie vormen het onderwerp van hoofdstuk 3. Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 2

9 2 Marketing Impuls Toerisme Overijssel In navolging op de provinciale regelingen Kwaliteitsimpuls Toerisme Overijssel (KITO) en Innovatief Ondernemen in Toeristisch Overijssel (IOTO) zetten Bureau Hanzesteden, het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme (GBOT) en de RBT s in 2010 op inspiratie van de provincie een samenwerking op om een marketingimpuls te geven aan Overijssel (MITO). Zij zijn van mening dat de naamsbekendheid van de toeristische bestemmingen in Overijssel (Salland, Twente, Vechtdal, WaterReijk en IJsseldelta) nog te beperkt is. Dat ligt volgens de bureaus niet zozeer aan de kwaliteit, inzet en brede betrokkenheid rond het traject voor merkontwikkeling, maar meer in het feit dat de voor de regiomerken beschikbare marketingbudgetten niet toereikend zijn om de beoogde resultaten te behalen. De bureaus presenteren in 2010 een projectplan aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. De doelstelling van MITO is het aantrekken van meer gasten, die langer in het gebied verblijven, bereid zijn om meer te besteden en gedurende het jaar een of meerdere regio s bezoeken. De samenwerkende organisaties geven aan dat zij het belangrijk vinden dat de negatieve trend op korte termijn word gekeerd en dat zij de ambitie hebben om een stijgende lijn te realiseren wat betreft aandeel van bestedingen op de binnenlandse toeristische markt. Deze ambitie wordt als volgt geformuleerd: De ambitie van het gezamenlijke marketingplan is om de aankomende jaren vanuit de vrijetijdssector een substantiële bijdrage te leveren aan de regionale economie van Overijssel en deze naar de toekomst toe verder te verdiepen en te vergroten. Daarbij geven ze aan dat ze de doelstellingen ambitieus vinden, maar niet onrealistisch. De toeristische uitgangspunten zijn, volgens hen, namelijk al aanwezig. Deze zijn bovendien meer dan voldoende en beslist competitief ten opzichte van concurrerende regio s. Het decor, zoals bijzondere natuurgebieden, gevarieerde landschapstypen en cultuurhistorische bezienswaardigheden, is volop aanwezig. Het ontbreekt volgens de bureaus echter aan de etalage waar dit alles op een aantrekkelijke wijze aan de potentiële bezoeker wordt getoond. De provincie Overijssel neemt de doelstellingen van MITO op in Gastvrij Overijssel Dit uitvoeringsprogramma voor de vrijetijdseconomie, evenementen en festivals is onderdeel van het Regionaal Economisch Beleid Vrijetijdseconomie is hierin een van de 7 kerntaken. Om de doelstellingen uit MITO te bewerkstelligen zegt de provincie Overijssel ongeveer 4 miljoen toe aan TBT en MO 1. In bijlage 1 is een totaaloverzicht van de financiële bijdrage van de provincie weergegeven. 1 Het Gelders Bureau voor Toerisme bestaat in 2012 niet meer en bureau Hanzesteden is samengevoegd met Marketing Oost. Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 3

10 Aandeel vakanties in % Navolgend bespreken we eerst de stand van zaken met betrekking tot de MITO-doelstellingen voor de provincie als geheel. In de twee daaropvolgende paragrafen komen de activiteiten, prestaties en stand van zaken m.b.t. doelstellingen voor Twente en de overige regio s afzonderlijk aan de orde. 2.1 Een nog gastvrijere regio; toerisme 2.0 In het uitvoeringsprogramma Gastvrij Overijssel wordt het doel van het beleid als volgt samengevat: meer gasten, die langer verblijven en meer besteden. Dit worden gemeten aan de hand van 5 indicatoren: Marktaandeel van Overijssel op de binnenlandse vakantiemarkt van 8% naar 10% in Totale bestedingen tijdens binnenlandse vakanties in Overijssel van 245 miljoen in 2010 naar 278 miljoen in 2015, resulterend in een cumulatieve winst van 80 miljoen euro. Aantal overnachtingen tijdens binnenlandse vakanties in Overijssel van (x 1.000) in 2010 naar (x 1.000) in 2015, resulterend in een cumulatieve winst van Toename gemiddelde bekendheid Overijsselse toeristische regio s onder de Nederlanders. Aantal arbeidsplaatsen in sector Recreatie en Toerisme van in 2012 naar in Marktaandeel Het marktaandeel van de provincie Overijssel op de binnenlandse vakantiemarkt is in de periode gedaald van 9 tot 8,2 procent. Zie Figuur 2.1 (in het rood zijn de doelstellingen van de provincie). In de periode is een lichte stijging van het marktaandeel te zien, tot 8,7 procent. Daarmee kwam het marktaandeel in 2012 ook uit boven de gestelde streefwaarde. Figuur 2.1: Het marktaandeel van Overijssel op de binnenlandse vakantiemarkt Gerealiseerde marktaandeel Beoogde marktaandeel Bron: Continu Vakantie Onderzoek In 2013 is het aandeel weer onder het niveau van 2009 gekomen (8,1 procent) en daarmee ook onder de doelstelling voor dit jaar. Daarmee blijft de algemene tendens over de afgelopen 9 jaar dat Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 4

11 het marktaandeel van Overijssel op de binnenlandse vakantiemarkt afneemt. Het is onzeker of de streefwaarden in de komende jaren gehaald gaan worden. Overijssel staat momenteel op plek 6 wat betreft binnenlands vakantieaandeel, zie Tabel 2.1. Het marktaandeel is, gedaald ten opzichte van Het marktaandeel van zeven provincies is gestegen, dit geldt met name voor Noord-Holland. Drenthe en Limburg hebben het grootste percentage marktaandeel verloren. Tabel 2.1: Binnenlandse vakantieaandeel van de verschillende provincies in 2012 en Stijging / daling 1 Gelderland 17,8% 17,1% -0,7% 2 Limburg 13,0% 11,9% -1,1% 3 Noord-Brabant 11,5% 11,7% 0,2% 4 Noord-Holland 10,0% 11,1% 1,1% 5 Drenthe 10,0% 8,9% -1,0% 6 Overijssel 8,7% 8,1% -0,7% 7 Zeeland 7,7% 8,0% 0,3% 8 Zuid-Holland 7,4% 7,7% 0,4% 9 Friesland 6,5% 6,9% 0,3% 10 Utrecht 2,5% 3,4% 0,9% 11 Flevoland 2,8% 3,0% 0,2% 12 Groningen 2,1% 2,1% 0,0% Bron: Continu Vakantie Onderzoek Bestedingen De bestedingen tijdens toeristische vakanties 2 in Overijssel zijn de afgelopen jaren toegenomen, van 187 miljoen euro in 2005 naar 224 miljoen euro in 2013 (Figuur 2.2). De piek in 2011 is in 2012 en 2013 niet meer gehaald, daarmee blijven de bestedingen voor die jaren achter bij de beoogde streefwaarden. De ontwikkeling van bestedingen tijdens toeristische vakanties is, kijkend naar de bestedingen per persoon per dag tijdens toeristische vakanties, niet zo grillig als dat op het eerste oog lijkt. Uit Tabel 2.2 blijkt namelijk dat de individuele bestedingen in 2009 en 2013 lager zijn dan in het jaar daarvoor, maar dat deze over de gehele periode wel vrij constant stijgen. 2 De bestedingen hebben betrekking op toeristische overnachtingen. Bestedingen tijdens bijvoorbeeld dagbezoek en zakelijk bezoek zijn hierin niet meegerekend. Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 5

12 Totale bestedinen (in mln euro's) Figuur 2.2: Ontwikkeling van de totale bestedingen tijdens toeristische vakanties in Overijssel Bestedingen in Overijssel Streefwaarde bestedeningen Bron: Continu Vakantie Onderzoek Tabel 2.2: Bestedingen per persoon per dag aan toeristische vakanties in Overijssel Bestedingen per persoon per dag tijdens toeristische vakanties (in euro s) Bron: Continu Vakantie Onderzoek ,30 26,80 26,00 28,80 27,10 27,60 27,40 28,30 26,20 In Tabel 2.3 zijn de bestedingen tijdens toeristische vakanties voor alle provincies opgenomen voor 2012 en Hierin is ook een stijgings-/dalingspercentage opgenomen. De provincie Overijssel stijgt van plek 8 naar plek 7 wat betreft totale toeristische bestedingen tijdens vakanties. Het aantal bestedingen is in 2013 nagenoeg hetzelfde als in De bestedingen in Utrecht en Zuid-Holland stijgen, in Limburg en Zeeland is sprake van een daling. Tabel 2.3: Bestedingen toeristische vakanties per provincie voor 2012 en 2013 (in miljoenen euro s) Stijging / daling t.o.v Limburg Gelderland 398 4,5% 2 Gelderland Limburg 389-6,5% 3 Noord-Holland Noord-Holland ,8% 4 Drenthe Drenthe 248-5,0% 5 Noord-Brabant Noord-Brabant 240-0,8% 6 Zeeland Friesland 238 6,3% 7 Friesland Overijssel 223 0,0% 8 Overijssel Zeeland 206-8,8% 9 Zuid-Holland Zuid-Holland ,4% 10 Flevoland Utrecht 72 46,9% 11 Utrecht Flevoland 53 0,0% 12 Groningen Groningen 49 6,5% Bron: Continu Vakantie Onderzoek Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 6

13 Overnachtingen (x 1.000) Overnachtingen Na een terugval in 2008 en 2009 is vanaf 2010 het aantal overnachtingen tijdens binnenlandse vakanties in Overijssel weer gestegen (Figuur 2.3). Het aantal overnachtingen in 2012 en 2013 ligt boven de gestreefde aantallen. Figuur 2.3: Totaal aantal overnachtingen tijdens binnenlandse vakanties in Overijssel Aantal overnachtingen Beoogde aantal overnachtingen Bron: Continu Vakantie Onderzoek Ter vergelijking is in Tabel 2.4 ook het aantal overnachtingen in 2012 en 2013 voor alle overige provincies opgenomen. Overijssel staat wat dit betreft op plek 5. Hierin is de kleine daling van Overijssel te zien, die in het niet valt bij de dalingen in Groningen en Noord-Brabant. Utrecht, Noord- Holland en Flevoland kennen een stijging van het aantal overnachtingen. Tabel 2.4: Totaal aantal overnachtingen tijdens binnenlandse vakanties per provincie in 2012 en Stijging/daling Gelderland ,7% Limburg ,5% Noord-Brabant ,9% Drenthe ,3% Overijssel ,3% Noord-Holland ,5% Zeeland ,9% Friesland ,8% Zuid-Holland ,2% Flevoland ,9% Utrecht ,5% Groningen ,2% Bron: Continu Vakantie Onderzoek Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 7

14 Percentage bekendheid Bekendheid Naamsbekendheid is een belangrijke pijler onder het succes van marketingcampagnes en regiobranding. De provincie, MO en TBT hebben daarom in MITO als doelstelling opgenomen de naamsbekendheid van Overijssel als geheel en de regio s afzonderlijk te vergroten. Jaarlijks wordt door NBTC-NIPO in opdracht van de provincie onderzocht hoe hoog de naamsbekendheid van de Overijsselse regio s is. In dit onderzoek maken zij onderscheid tussen spontane en geholpen naamsbekendheid. Gedachte is dat hoe hoger de spontane naamsbekendheid, hoe algemener bekend de regio als toeristische bestemming is, waardoor mensen eerder geneigd zouden zijn de regio te bezoeken. Dit is reden voor de provincie om vooral op deze spontane naamsbekendheid in te zetten. De geholpen bekendheid van Overijssel als geheel is in de laatste jaren stabiel. De gemiddelde bekendheid ligt op dit moment onder de doelstelling van 70 procent in Uit het onderzoek van NBTC-NIPO blijkt dat de Veluwe, Limburg en Achterhoek als toeristische regio het meest genoemd worden. Figuur 2.4: Gemiddelde bekendheid van Overijssel als toeristische regio onder Nederlanders Gemiddelde bekendheid provincie Overijssel Doel gemiddelde bekendheid Bron: Monitor Overijssel Sinds 2009 wordt de naamsbekendheid van Overijsselse regio s apart gemeten (de resultaten zijn opgenomen in Tabel 2.5). Het blijkt dat de spontane bekendheid van de regio s de laatste jaren is toegenomen. Die van Salland en WaterReijk ligt op dit moment boven de doelstelling voor Voor de overige regio s geldt dat gestreefde spontane naamsbekendheid nog wel achterlopen bij de doelstellingen voor Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 8

15 Aantal arbeidsplaatsen Tabel 2.5: Spontane en geholpen bekendheid van de Overijsselse toeristische regio s Spontane bekendheid Doel Geholpen bekendheid Doel Twente 17% 18% 20% 21% 23% 25% 90% 89% 88% 87% 89% 92% Salland 14% 15% 18% 16% 24% 18% 77% 70% 72% 71% 72% 81% Vechtdal 1% 2% 4% 3% 5% 10% 63% 56% 61% 62% 61% 75% IJsseldelta 1% 3% 2% 1% 3% 7% 52% 47% 49% 49% 52% 65% WaterReijk 2% 7% 10% 9% 9% 8% 66% 47% 50% 50% 48% 50% Bron: nbtc-nipo Bekendheid Overijsselse regio s 2013, in opdracht van provincie Overijssel. De geholpen naamsbekendheid is voor bijna alle regio s afgenomen in de laatste vijf jaar. In Twente, Vechtdal en IJsseldelta is dat beperkt. De geholpen bekendheid van WaterReijk en Salland is met respectievelijk 18 en 5 procent afgenomen. De geholpen naamsbekendheid ligt voor alle regio s op dit moment onder de doelstellingen voor Dit geldt met name voor de regio s IJsseldelta, Vechtdal en Salland. Voor de Hanzesteden is de bekendheid apart gemeten. De gemiddelde spontane bekendheid van deze steden is 34 procent en de geholpen bekendheid 85 procent. Doelstelling voor deze indicatoren was een spontane bekendheid van 2 procent in 2015 en een geholpen bekendheid van 75 procent Werkgelegenheid Het aantal arbeidsplaatsen in de sector recreatie en toerisme heeft zich in de provincie Overijssel in de periode positief ontwikkeld (Figuur 2.5). Figuur 2.5: Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen in de sector Recreatie en Toerisme Aantal arbeidsplaatsen Streven aantal arbeidsplaatsen Bron: Regiomonitor Overijssel, kengetallenonderzoek 2013 Kennispunt Oost. In 2013 is het aantal arbeidsplaatsen gedaald, tot onder het doel van arbeidsplaatsen voor dat jaar. De terugval in 2013 is in overeenstemming met het landelijk aantal arbeidsplaatsen in Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 9

16 2009 basisjaar = 100 deze sector. Bovendien ontwikkelt de werkgelegenheid in Overijssel zich positiever dan in vergelijkbare regio s, zoals de Veluwe, Achterhoek, Zuid-Limburg en de noordelijke provincies (Figuur 2.6). Figuur 2.6: Ontwikkeling werkgelegenheid toeristische sector per provincie (2009 = basisjaar) Veluwe en Veluwerand Achterhoek Gr, Fr en Drentse zandgronden O-Brab, N-, M-Limburg, Rijk van Nijmegen Zuid-Limburg Zeeland Overijssel Nederland Bron: Kennispunt Oost, Regiomonitor Overijssel Kengetallenonderzoek Resumerend: Overijssel als geheel De provincie Overijssel ligt wat betreft de verschillende outcome-doelstellingen op schema. Dit geldt met name voor het aantal overnachtingen (ligt momenteel boven de doelstelling) en de werkgelegenheid in de toeristische sector. De bestedingen lopen achter op de doelstellingen, maar zijn in 2013 niet gedaald. Het marktaandeel is in 2013 gedaald. Winstpunt is dat de spontane naamsbekendheid van de Overijsselse regio s de laatste jaren is toegenomen. In de komende twee paragrafen gaan we per regio in op trends & ontwikkelingen, middelen en output. 2.2 Twente Twente kent in 2012 reeds een sterke toeristische bekendheid. De strategie van Twente is daarom gericht op marktpenetratie in combinatie met productontwikkeling d.m.v. het versterken en doorladen van het toeristisch merk Twente. TBT vervult hierin de rol van toeristisch regisseur, initiator, innovator en zal uitvoering geven aan de toeristische promotie en marketing vanuit een sterk georganiseerde toeristische keten 3. 3 Bron: MITO subsidieaanvragen 2013 en Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 10

17 Twentse campagnes zijn onder andere gericht op het versterken van producten, het verder vergroten van de bekendheid en het trekken van meer bezoekers. De prestatie-indicatoren zijn daarbij, naast de 5 algemene indicatoren, vrij concreet en hebben vooral betrekking op het verder versterken van de ondernemersbetrokkenheid en het opzetten van arrangementen, zo blijkt uit de MITO-aanvragen. De Twentse campagnes in 2012 en de periode daarvoor betreffen het professionaliseren van het Camping & Bungalow Overleg Twente (gericht op een krachtenbundeling van ondernemers), de topsportevenementen in de regio en het zakelijk toerisme. Vanaf 1 januari 2013 is naast de MITO ook de prestatieovereenkomst met de Regio Twente van kracht. Mede hierdoor richten de campagnes in 2013 en 2014 zicht op countrylife en citylife, daarnaast is er een campagne gericht op groepen/zakelijk. Deze verschuiving zorgt overigens niet voor duidelijk aanwijsbare andere soorten outputdoelstellingen. De focus blijft het versterken van producten, vergroten van de bekendheid en het trekken van meer bezoekers. Zie Tabel 2.6. voor een overzicht van de campagnes en het bijhorende budget voor deze campagnes Tabel 2.6: Besteding van middelen in Twente verdeeld over verschillende campagnes MITO Partners MITO Partners Totaal campagnes Aandeel Algemeen % Countryllfe % Citylife % Twente voor groepen % Twente on Tour % Twente events % Twente online % Ketensamenwerking / Twents gastheerschap % Twente Spoor B % Totaal In Twente ligt de aandacht, vanuit financieel oogpunt, vooral bij online marketing en ketensamenwerking / Twents Gastheerschap. Ook naar Spoor B 4 en algemene activiteiten gaat een behoorlijk deel van het budget. In Tabel 2.7 is de ontwikkeling van outcome-prestaties voor de regio Twente weergegeven voor de periode Hierin zijn tevens doelstellingen op outcome-indicatoren opgenomen voor 2015, deze doelstellingen zijn door TBT (in samenwerking met provincie en Kennispunt Oost (KPO), onderdeel van een samenwerking tussen MO en TBT) geformuleerd. 4 Activiteiten die door de regio s samen, provinciebreed, worden opgepakt, het betreft hier de thema s Pleziervaren, Cultuurparels en Puur genieten. Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 11

18 Tabel 2.7: Ontwikkeling outcome-prestaties Twente voor de periode Doel 2015 Naamsbekendheid spontaan 17% 18% 20% 21% 23% 25% Naamsbekendheid geholpen 90% 89% 88% 87% 89% 92% Overnachtingen (x 1.000) Bestedingen (x 1.000) Banen Positieve ontwikkeling Indicator ongeveer gelijk gebleven in Indicator heeft zich negatief ontwikkeld in periode Bron: Kennispunt Oost. Kijkend naar de outcome-indicatoren, dan heeft Twente zich als toeristische regio in het algemeen goed ontwikkeld. Het aantal overnachtingen en banen is in de afgelopen jaren toegenomen en ook de spontane bekendheid neemt toe. Op deze indicatoren worden de gestelde doelen voor 2015 benaderd, of overtroffen (aantal overnachtingen is nu al hoger dan doelstelling). De bestedingen zijn in 2013 licht gedaald en lopen achter op het gestelde doel voor De geholpen naamsbekendheid verschilt (enigszins) van jaar tot jaar, maar groeit sinds 2012 en daarmee komt het doel voor 2015 in zicht. Een van de algemene doelstellingen van de provincie is dat de RBT s zichzelf op termijn financieel kunnen bedruipen. Uit de jaarrekeningen van TBT van 2012 en 2013 blijkt dat het aandeel van de provincie Overijssel op het totale budget van TBT schommelt van 32 procent in 2011, naar 27 procent in 2012 en 36 procent in De provinciale gelden worden besteed aan verschillende marketingcampagnes voor de regio. 2.3 Marketing Oost Marketing Oost verzorgt de marketing en promotie van de overige 5 regiomerken van Overijssel, te weten: Vechtdal, Salland, IJsseldelta, WaterReijk en Hanzesteden. In deze paragraaf bespreken we kort de marketingstrategie die wordt toegepast in deze regio s, de activiteiten die worden uitgevoerd en de middelen die ze daarvoor inzetten. Tevens wordt ingegaan op de ontwikkeling van de outcome-indicatoren, waarvoor Marketing Oost, in samenspraak met Kennispunt Oost, de provincie en de regio s zelf, doelstellingen heeft geformuleerd Vechtdal Het Vechtdal strekt zich uit van Staphorst tot Hardenberg langs de oevers van de Vecht. Wat betreft toerisme wordt voor Vechtdal de volgende strategie gehanteerd marktpenetratie in combinatie met productontwikkeling (MITO-aanvragen 2013 en 2014). Men wil binnen de huidige doelgroepen meer bezoekers met meer bestedingen motiveren om naar het Vechtdal te komen. Daartoe moeten zich producten ontwikkelen, zodat het aanbod voor deze groepen verruimd en verdiept kan worden. De bijhorende doelstellingen en prestatie-indicatoren van campagnes richten zich vooralsnog vooral Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 12

19 op het vergroten van de naamsbekendheid van de regio en het vergroten van de kennis van het toeristisch recreatief aanbod in de regio. De campagnethema s voor het Vechtdal variëren door de jaren heen. Zo lag de focus in 2012 op Topbestemming voor families, Hoogwaardig Vechtdal en Op en om de Vecht. In 2013 zijn de speerpunten Familieplezier en Waterplezier. In 2014 is de naam van de campagnes veranderd in Buiten spelen en Buiten zijn. Overigens worden in dit jaar veelal dezelfde activiteiten uitgevoerd, met dezelfde outcome- en outputdoelstellingen. Een overzicht is weergegeven in Tabel 2.8. Tabel 2.8: Besteding van middelen in het Vechtdal verdeeld over de verschillende campagnes MITO Partners MITO Partners Totaal campagnes Aandeel Familieplezier / Buiten Spelen % Waterplezier / Buitenzijn % Algemeen % Totaal Op de outcome-indicatoren ontwikkelt het Vechtdal zich positief. Het aantal overnachtingen en de bestedingen stijgen, zo ook de spontane naamsbekendheid. De geholpen naamsbekendheid en het aantal banen wisselt per jaar, zie ook Tabel 2.9. Om de doelstellingen voor 2015 te halen moet vooral gewerkt worden aan de naamsbekendheid. Het aantal overnachtingen overtreft momenteel het doel voor 2015, de bestedingen en het aantal banen lopen nog achter. Tabel 2.9: Ontwikkeling outcome-indicatoren periode in het Vechtdal Doel 2015 Naamsbekendheid spontaan 1% 2% 4% 3% 5% 10% Naamsbekendheid geholpen 63% 56% 61% 62% 61% 75% Overnachtingen (x 1.000) Bestedingen (x 1.000) Banen Positieve ontwikkeling Indicator ongeveer gelijk gebleven in Indicator heeft zich negatief ontwikkeld in periode Bron: Kennispunt Oost. Het budget voor marketing en promotie wordt in het Vechtdal voor het grootste deel met MITOgelden betaald. Het aandeel van partners in het totale budget in 2014 is licht toegenomen ten opzichte van De verdeling van het budget is weergegeven in Tabel Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 13

20 Tabel 2.10: Verdeling budget naar rato van MITO en partners in het Vechtdal Daarvan besteed aan: MITO Aandeel MITO OOP Uren Partners Aandeel partners ,15 50% 25% 75% ,00 50% ,00 62% 52% 48% ,00 38% ,00 59% 58% 42% ,00 41% Totaal ,15 57% 45% 55% ,00 43% Salland Het toerisme in Salland heeft zich in de periode sterk ontwikkeld rond het thema fietsen. Vanaf 2012 zijn er drie campagnes waar men zich op richt: Smaak, Actief en Cultuur in Salland (zie ook Tabel 2.11 waarin het budget van de campagnes is weergegeven). Twee natuurlijke parels spelen daarbij een belangrijke rol: de Sallandse Heuvelrug en de IJssel. De campagnes zijn vooral gefocust op het trekken van meer bezoekers en een langer verblijf van bezoekers (rondom festivals en evenementen bv). Tabel 2.11: Besteding van middelen in Salland verdeeld over de verschillende campagnes MITO Partners MITO Partners Totaal campagnes Aandeel De Smaak van Salland % Salland Actief % Cultuur in Salland % Promotie en marketing % Spoor B % Totaal Salland ontwikkelt zich positief op de verschillende outcome-indicatoren. Zo heeft de spontane naamsbekendheid in 2013 een sprong gemaakt (tot boven de doelstelling voor 2015), is het aantal overnachtingen gestegen, neemt de werkgelegenheid toe en zijn de bestedingen in de laatste jaren toegenomen. Tabel 2.12: Ontwikkeling outcome-indicatoren periode in Salland Doel 2015 Naamsbekendheid spontaan 14% 15% 18% 16% 24% 18% Naamsbekendheid geholpen 77% 70% 72% 71% 72% 81% Overnachtingen (x 1.000) Bestedingen (x 1.000) Banen Positieve ontwikkeling Indicator ongeveer gelijk gebleven in Indicator heeft zich negatief ontwikkeld in periode Bron: Kennispunt Oost. Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 14

FEITEN & CIJFERS FACTSHEET

FEITEN & CIJFERS FACTSHEET FEITEN & CIJFERS FACTSHEET REGIOMONITOR 215 MarketingOost & Twents Bureau voor Toerisme INLEIDING De vrijetijdssector is een onmisbare sector in Overijssel. Vanuit Marketing Impuls Toerisme Overijssel

Nadere informatie

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Regiomonitor Welke cijfers? De B s Naamsbekendheid en imago Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Werkgelegenheid Naamsbekendheid Spontane bekendheid Welke toeristische

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014

Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014 Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014 Regiomonitor Welke cijfers? De B s Naamsbekendheid en imago Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Werkgelegenheid Naamsbekendheid Spontane en geholpen bekendheid

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 4 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 6 Regiomonitor 6 Werkwijze 6 2 Dagrecreatie 8 Ondernomen activiteiten 8 Bestedingen tijdens activiteiten

Nadere informatie

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Activiteit Doelstelling Samenwerking Prestatie-Indicatoren 2012-2015 1) Campagne Algemene imagocampagne waarbij het betere landleven, kwaliteit

Nadere informatie

De Duitse gast in Overijssel

De Duitse gast in Overijssel De Duitse gast in Overijssel Onderzoek Duitse gast in Overijssel Diepte interviews Duitse gasten in Overijssel Zomer- en najaarsmeting Right Marktonderzoek Panelonderzoek NordRheinWestfalen en Niedersachsen

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Trends & ontwikkelingen Overijssel

Trends & ontwikkelingen Overijssel Trends & ontwikkelingen Overijssel Alice Hulshof Teamleider Annemiek Riefel Adviseur Kennis & Onderzoek Wat gaan we vertellen: 1. Trends Overijssel 2. Cijfers Overijssel op een rijtje 3. Landelijke trends

Nadere informatie

Nederlander minder op vakantie in 2010

Nederlander minder op vakantie in 2010 Vakantieparticipatie De vakantieparticipatie geeft het percentage van de Nederlandse bevolking weer dat in het onderzoeksjaar minstens één keer op vakantie is geweest. In de vorige eeuw is de vakantieparticipatie,

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 t, tt r (o592) 36 t7 77 Vraag2 Assen, 16 december2015 en marketing Vraao 1 Antwoord 1

provinci renthe r (o592) 36 t, tt r (o592) 36 t7 77 Vraag2 Assen, 16 december2015 en marketing Vraao 1 Antwoord 1 Provin cie h øis llesterbrink r, Assen Postad.res Postbus f 22, 94oo Ac Assen www,drenthe.nl r (o592) 36 t, tt r (o592) 36 t7 77 provinci renthe Aan: mevrouw H.R. Siertsema en de heer J.A. van Dalen (i.a.a.

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Hartelijk welkom Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Harry van Waveren Gedeputeerde Recreatie & Toerisme Toeristische cijfers 2008 Marcia Besems Kenniscentrum (Kust)toerisme Cijfers van nu. Vakantiegedrag

Nadere informatie

Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst

Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst Vrijetijdseconomie? Alle (concentraties van) publieksverzorgende, commerciële vrijetijdsvoorzieningen met een (boven-) stedelijke verzorgingsfunctie. Hierbij gaat

Nadere informatie

Activiteitenplan 2017 Weerribben-Wieden. Oktober 2016

Activiteitenplan 2017 Weerribben-Wieden. Oktober 2016 Activiteitenplan 2017 Weerribben-Wieden Oktober 2016 1 Inleiding Weerribben-Wieden is één van de vijf toeristische regio s in Overijssel. De regiomarketing wordt verzorgd door Weerribben-Wieden Marketing,

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel 1 & 2 sterrenhotels in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 26 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Branche onder

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers 2009-2014 Inleiding Deze rapportage geeft meer inzicht in de ontwikkelingen in de Overijsselse vrijetijdssector. In het bijzonder wordt

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht eerste helft 6 Algemeen overzicht 7 Per branche Overzicht eerste helft 216 en

Nadere informatie

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most Over NBTC-NIPO Research Wij zijn een full service onderzoeksbureau op het gebied van vakantie,

Nadere informatie

Fietsrecreatiemonitor en kwaliteitsmonitor

Fietsrecreatiemonitor en kwaliteitsmonitor Jubileumsymposium Fietsplatform, Driebergen, 10 mei 2012 Fietsrecreatiemonitor en kwaliteitsmonitor Eric Nijland, directeur Fietsplatform beheer KWALITEIT! voorlichting monitoring 2 Monitoring kennis van

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Recreatie en Toerisme Gelderland

Recreatie en Toerisme Gelderland Recreatie en Toerisme Gelderland Inleiding Gelderland is een populaire provincie voor een vakantie. Jaarlijks worden gemiddeld bijna 3,5 miljoen vakanties in deze provincie doorgebracht. In 2006 bedroeg

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Kerncijfers TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Vakanties van Nederlanders Ontwikkeling vakantieparticipatie* (%) van de Nederlandse bevolking 81% 82% 81% 4 28% 29% 28% 31% 33% 33% 21% 21% Alleen in buitenland

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE 2005-2016 Juni 2016 Kengetallen mobiliteitsbranche 2005-2016 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari 2004 Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Opbouw van de lezing Provinciaal beleid toerisme en

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

2008 2012 % Groei verblijf locaties 11% Groei aantal hotel kamers 4% Groei van marktaandeel in de logies verstrekkende markt -6%

2008 2012 % Groei verblijf locaties 11% Groei aantal hotel kamers 4% Groei van marktaandeel in de logies verstrekkende markt -6% Inleiding Hieronder zult u een opsomming zien van trends in de Nederlandse hotel markt. Ook geeft het een beknopt verslag van de verschillende ontwikkelingen in deze markt. Ook de regio waar het hotel

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

Inlichtmgen bij mevrouw J.C.D.Vrolijk

Inlichtmgen bij mevrouw J.C.D.Vrolijk Cli veri $se www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013

Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013 Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013 Uitgevoerd door: Ayla de Bone Marjoes van der Knokke Deltion WaterReijk Academie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014 Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting 2013 maart 2014 Inleiding Het aanjaagprogramma Recreatie & Toerisme is in november 2009 van start gegaan. Om het effect van de werkzaamheden te meten wordt jaarlijks

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 15.503343 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer Geheim Nee Perspectief Toerisme

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 Welkom Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 1 Inhoud Terugblik uitkomst naamsbekendheid onderzoek t.b.v. promotie campagne Ingezette promotie campagne Gemeente Soest

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Gastvrij Overijssel 2012-2015. Uitvoeringsprogramma voor de vrijetijdseconomie, evenementen en festivals

Gastvrij Overijssel 2012-2015. Uitvoeringsprogramma voor de vrijetijdseconomie, evenementen en festivals Gastvrij Overijssel 2012-2015 Uitvoeringsprogramma voor de vrijetijdseconomie, evenementen en festivals Bij Kadernota Regionaal Economisch beleid 2012-2015 Versterken, vernieuwen en verbinden Colofon Uitgave

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Binnenlandse kustvakanties

Binnenlandse kustvakanties Binnenlandse kustvakanties Ontwikkelingen & trends Landelijke Kustdagen 12 november 2014 Kees van der Most Inhoud presentatie Ontwikkelingen en trends binnenlandse kustvakanties Uitdaging Nederlandse kust:

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 00 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/5158

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Route-netwerk-bijeenkomst. 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen

Route-netwerk-bijeenkomst. 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Route-netwerk-bijeenkomst 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Route-netwerk-bijeenkomst 22 mei 2014, Geofort, Herwijnen Wandelnet/Fietsplatform waar staan we/ waar gaan we naar toe? Spanningsveld: Wandelen/fietsen

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

2014 Hoofdstuk 15. Programma Binnenstad Inleiding. Staat van Leiden

2014 Hoofdstuk 15. Programma Binnenstad Inleiding. Staat van Leiden Staat van Leiden 2014 Hoofdstuk 15 Programma Binnenstad 15.1 Inleiding Het programma Binnenstad werkt aan een steeds beter functionerende economie in de binnenstad en stelt in de uitvoering de bezoeker

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? % 29% 20%

1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? % 29% 20% 1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? 1. 163.000 2. 363.000 3. 563.000 4. 763.000 5% 20% 46% 29% 1. 2. 3. 4. 2. Hoeveel % van de Nederlanders heeft de provincie

Nadere informatie

MARKETINGACTIVITEITENPLAN 2012-2015

MARKETINGACTIVITEITENPLAN 2012-2015 MARKETINGACTIVITEITENPLAN 2012-2015 INLEIDING In 2007 is vanuit de Regio Twente een 10-jarig economisch stimuleringsprogramma gestart: De Agenda van Twente. Recreatie en toerisme vormen daar een substantieel

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties

Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties Vakanties van Nederlanders in 2009 Door: Rob Dirven Voor de beschrijving van de vakantiebesteding van de Nederlandse bevolking is in het Trendrapport toerisme,

Nadere informatie

Samen werken in / aan het Land van Cuijk

Samen werken in / aan het Land van Cuijk WERKPLAN 2017 Samen werken in / aan het Land van Cuijk De ambitie van het RBT Land van Cuijk Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk wil meer toeristen en recreanten verleiden om naar het Land

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

VVV

VVV Commissie Omgeving op 17 december 2012 Factsheet recreatie en toerisme in de gemeente Deurne Doelstellingen recreatie en toerisme Het gemeentelijke programma Vrije tijd en Toerisme streeft naar het verzilveren

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Toerisme in Nederland 2012

Toerisme in Nederland 2012 Toerisme in Nederland 2012 Toerisme in Nederland 2012 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen 1. Waar komen we vandaan Brabant is een bruisende regio met vele interessante plaatsen en mensen. In Brabant komen innovatie,

Nadere informatie

Strategisch plan 2016-2020

Strategisch plan 2016-2020 Strategisch plan 2016-2020 2 Amsterdam Marketing Strategisch Plan 2016-2020 1. INLEIDING Amsterdam Marketing bestaat drie jaar. Door de fusie van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Amsterdam Partners

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

VOORKANT!TOEVOEGEN!!!

VOORKANT!TOEVOEGEN!!! VOORKANTTOEVOEGEN VrijetijdseconomieDrenthe Feitenencijfers 2015 (versie2september2015) Colofon DitiseenuitgavevandeProvincieDrenthe Auteur:MonicaWagenaar,DeAfdelingOnderzoekwww.deafdelingonderzoek.nl

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 482 Cultuursubsidies Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 april 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie