/:U?IU/fööSL 11 DEC Dat. ontv.: Routing">

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "PS>/:U?IU/fööSL 11 DEC Dat. ontv.: Routing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "PS>/:U?IU/fööSL 11 DEC 2014. Dat. ontv.: Routing"
/:U?IU/fööSL 11 DEC 2014. Dat. ontv.: Routing.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transcriptie

1 Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax overijssel.nl nl Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "PS>/:U?IU/fööSL Dat. 11 DEC 2014 ontv.: Routing KvK IBAlM NL45RABO a.d. ln chtingen bij dh- 3.I.H. de Haan teltfoon TTf Bijl.: Onderwerp: Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel Datum Kenmerk 2014/ Pagina 1 Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk: [X] ter informatie [ ] anders, en wel: Bijlagen I. Quickscan resultaten MITO en Meerjarenimpuls Gastvrijheidseconomie Overijssel (Decisio Amsterdam). Te raadplegen via Hierbij ontvangt u het rapport 'Quick scan resultaten MITO en Meerjarenimpuls Gastvrijheidseconomie Overijssel' opgesteld door Decisio te Amsterdam. U ontvangt deze informatie naar aanleiding van onze toezegging, gedaan tijdens de commissievergadering Regionale Economie van 24 september Het rapport geeft inzicht in het functioneren en presteren van de toeristische marketingorganisaties in Overijssel; Marketing Oost (MO) en Twents Bureau voor Toerisme (TBT). Het rapport gaat in op de voorlopige resultaten van de 'Marketingimpuls Toerisme Overijssel' (MITO) en de 'Meerjarenimpuls Gastvrijheidseconomie Overijssel '. Beide impulsen zijn onderdeel van het provinciale Uitvoeringsprogramma Gastvrij Overijssel (PS/2013/529), waarvoor uw Staten op 18 april 2012 middelen beschikbaar stelden (PS 2012/107; Nota Regionaal Economisch Beleid 'De kracht van Overijssel'). In het rapport van Decisio is gebruik gemaakt van beschikbaar cijfermateriaal over de jaren 2012 en Er resteren dus nog 2 uitvoeringsjaren alvorens de vraag kan worden beantwoord of aan de provinciale doelstellingen voor de vrijetijdseconomie is voldaan. Niettemin worden ondanks de economische crisis een aantal groeidoelstellingen nu al gehaald. De sector zelf is optimistisch over de resultaten van 2014 en koestert verwachtingen voor In het voorjaar van 2015 zijn de resultaten voor 2014 bekend. Deze worden zoals gebruikelijk verwerkt in de begrotingsstukken. Datum verzending 1 0 DEC provincie verijssel

2 Functioneren en presteren toeristische marktingorganisaties Marketingimpuls Toerisme Overijssel (MITO) (onderdeel KvO opgave 39). De Marketing Impuls Toerisme Overijssel (MITO) is de basis voor de door de marketing-organisaties opgestelde en in uitvoering genomen acties voor de promotie en marketing van de vijf toeristische A-merken (Salland, Twente, IJsseldelta, Waterreijk en Vechtdal) en de Hanzesteden. De outcome van deze acties wordt uitgedrukt in de (toegenomen) naamsbekendheid van de vijf toeristische A-merken en de Hanzesteden, de omzet, aantallen gasten en overnachtingen, het Overijssels marktaandeel op de Nederlandse vakantiemarkt en de werkgelegenheid. Deze indicatoren zijn, met hun doelstellingen voor de periode , opgenomen in de provinciale begroting. De provincie steunt deze impuls met circa 5 miljoen. Decisio stelt dat de provincie Overijssel wat betreft de verschillende outcome doelstellingen "aardig" op schema ligt. Dit geldt met name voor het aantal overnachtingen (flink boven provinciale doelstelling), maar ook wat betreft werkgelegenheid (groei naar 6% van de provinciale werkgelegenheid; arbeidplaatsen). De werkgelegenheid ontwikkelt zich in Overijssel positiever dan in vergelijkbare regio's als Achterhoek, Veluwe, Zuid-Limburg en Datum Noordelijke provincies De bestedingen lopen iets achter op de doelstellingen, maar zijn in 2013 niet gedaald. Kenmerk Overijssel stijgt qua bestedingen van plek 8 naar plek 7 in Nederland. 2014/ Het marktaandeel baart enige zorgen met een lichte daling in 2013 naar 8,1%. Vóór 2013 steeg pagina het marktaandeel in de periode gestaag naar 8,7%. De doelstelling voor 2015 is 10%. 2 De spontane naamsbekendheid van de toeristische A-merken en de Hanzesteden is gegroeid. Dit is een belangrijke graadmeter voor spontaan bezoek aan de betreffende regio. De geholpen bekendheid is de laatste jaren stabiel. Veluwe, Limburg en Achterhoek scoren in dat opzicht beter. Binnen Overijssel is in Twente sprake van een goede ontwikkeling. De spontane naamsbekendheid stijgt gestaag en heeft de doelstelling bijna gehaald (23% in 2013 versus 25% in 2015). Ook het aantal overnachtingen is gestegen (hoger dan doelstelling). De werkgelegenheid in de sector ligt in 2013 op arbeidsplaatsen. De werkgelegenheid steeg tot en met 2012 en daalde zeer licht in In Salland zijn de ontwikkelingen positief met een fors gestegen naamsbekendheid, die al groter is dan de doelstelling voor 2015 (24% versus 18%). Het aantal overnachtingen neemt toe (in 2013 al boven de doelstelling voor 2015). De werkgelegenheid blijft sinds 2009 groeien, óók in 2013 (nu arbeidsplaatsen). In het Vechtdal is sprake van een stijging van de spontane naamsbekendheid, al ligt die met 5% in 2013 nog flink onder de doelstelling van 2015 (10%). De werkgelegenheid steeg tot en met 2012 (3.822), maar daalde licht in 2013 (naar 3.688). Het aantal overnachtingen overtreft in 2013 reeds de doelstelling voor De bestedingen zijn in 2013 toegenomen, hetgeen tegen de achtergrond van de economische crisis opmerkelijk is. De spontane naamsbekendheid van de IJsseldelta is gegroeid, maar ligt nog onder de doelstelling voor 2015 (3% in 2013 versus 7%). Het aantal overnachtingen is gestegen en ligt al boven de doelstelling voor 2015 ( in 2013 versus in 2015). De bestedingen zijn van 2012 op 2013 gedaald. De werkgelegenheid daalde licht met 1,5% (80 banen). Waterreiik kent redelijke ontwikkeling, ondanks een jong merk. De spontane naamsbekendheid ligt boven de doelstelling (9% in 2013 versus 8% voor 2015). De overnachtingen zijn flink gestegen alsmede - en dit is uitzonderlijk- de bestedingen. De werkgelegenheid is in 2013 licht gedaald, terwijl deze in2012 nog steeg (nu arbeidsplaatsen). Voor de (Overijsselse) Hanzesteden ligt de spontane naamsbekendheid in 2013 erg hoog en heeft het de doelstelling voor 2015 bijna gehaald (32% versus 34%). In 2013 zijn de bestedingen licht gedaald, alsmede het aantal arbeidsplaatsen (in versus in 2012). provincie verijssel

3 Functioneren en presteren toeristische marktingorganisaties De verlangde online marketing is ingezet. Dit is belangrijk omdat met beperkt budget volgens de rapporteurs vaak een groot bereik wordt gesorteerd. Het is een trend en moet volgens hen worden doorgezet. Meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel (KvO opgave 65). De Meerjarenimpuls Gastvrijheidseconomie bevat acties ter versterking van de marketingorganisaties zelf, bedoeld om de professionaliteit en zelfredzaamheid te versterken en te vergroten. Onderdeel is het opzetten van een Kenniscentrum. Uw Staten stelden voor deze opgave 4 miljoen beschikbaar. De rapporteurs geven aan dat veel items uit de Meerjarenimpuls inmiddels invulling hebben gekregen. De activiteiten zijn opgenomen in gestructureerde marketingplannen, het Kenniscentrum is gerealiseerd (Kennispunt Oost - KPO) en er wordt meer aandacht besteed aan monitoringsonderzoeken en de opzet van een vrijetijdsmonitor. Beide marketingorganisaties benutten de Recreantenatlas van Recron en zijn bezig met de doorontwikkeling van leisure-leefstijlen. De campagnebenadering groeit en er wordt gestreefd naar meer donateurs. De focus van buitenlandcampagnes is aangescherpt en ligt op Datum Vlaanderen en Duitsland. Er wordt intensiever samengewerkt met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Kenmerk De grote interesse bij ondernemers voor ontwikkelde lifestyletrends kunnen worden vermarkt. 2014/ Daardoor kan een deel van de kosten van Kennispunt Oost volgens de rapporteurs worden pagina terugverdient. 3 Ook is opvallend dat de partnerfinanciering door derden groeit. Bij Marketing Oost (MO) bijvoorbeeld sprake van participerende ondernemers en daarmee structurele ondersteuning (circa ,-). In Twente dragen ondernemers bij op basis van concrete projecten en is nog geen sprake van structurele ondersteuning. Dit hangt volgens de rapporteurs samen met de constatering dat Twente naast een TBT ook nog 14 gemeentelijke VW's kent, waaraan in beide gevallen door het bedrijfsleven wordt bijgedragen. De Regio Twente, onder wiens aansturing het TBT valt, is met ondernemers en gemeenten in gesprek om tot een aanpassing en optimalisering van de situatie te komen. Wij gaan er van uit dat er op korte termijn sprake zal zijn van een nieuwe koers die het vertrouwen van ondernemers geniet. Het primaat hiervoor ligt bij de Regio Twente. De voorgenomen nieuwe koers komt in de eerste helft van 2015 in een bestuurlijk overleg tussen de Regio en de provincie aan de orde. De groei in de partnerfinanciering betekent dat de provincie een afnemend aandeel in de financiering van de acties voor promotie en marketing heeft. Dit komt tegemoet aan de boodschap van de provincie om in de toekomst meer te doen aan partnerfinanciering door derden. Tenslotte zijn de marketingorganisaties bezig met het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, waaronder bijvoorbeeld boekingsmodules. provincie verijssel

4 Functioneren en presteren toeristische marktingorganisaties Wij concluderen op basis van de quickscan dat de marketingorganisaties voldoen aan hun opdracht. Dit is des te opmerkelijker nu de sector en de marketingorganisaties moesten functioneren onder druk van de economische crisis, die in 2013 op onderdelen negatieve effecten had. Volgens het bedrijfsleven is 2014 een goed jaar geweest en koestert men positieve verwachtingen voor Wij zullen nieuwe cijfers zoals gebruikelijk in de stukken van de begrotingscyclus verwerken. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretaris, Datum Kenmerk 2014/ Pagina 4 provincie verijssel

5 Resultaten MITO en Meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel Quick scan OPDRACHTGEVER: Provincie Overijssel DATUM: 6 november 2014 OPGESTELD DOOR: Decisio BV Valkenburgerstraat ND Amsterdam T E I

6 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Marketing Impuls Toerisme Overijssel Een nog gastvrijere regio; toerisme Twente Marketing Oost Online marketing Overige doelstellingen Meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel Verwachtingen en doelen marketing, kennis en organisatie Resultaten Resumé 27 Bijlage 1. Financieel overzicht 29

7 1 Inleiding De vrijetijdseconomie in Overijssel is serious business. Het was in de afgelopen 10 jaar een groeisector, waarin in Overijssel banen zijn te vinden, bijna zes procent van de totale werkgelegenheid. In 2013 is de werkgelegenheid als gevolg van de crisis overigens afgenomen, in lijn met de ontwikkeling van de werkgelegenheid als geheel. De context: belang van, en dynamiek in de vrijetijdseconomie vragen bundeling en slagkracht De vrijetijdseconomie omvat een breed palet aan economische activiteiten. De horeca is de voornaamste sector, daarnaast gaat het om culturele voorzieningen, vervoersdiensten, detailhandel, sport, campings, bungalowparken, B&B s etc. Bestedingen van recreanten en toeristen bieden extra draagvlak voor voorzieningen en investeringen in infrastructuur en faciliteiten, waarmee wordt bijgedragen aan de leefbaarheid van stad en platteland. Verder is de economische meerwaarde erin gelegen dat de toeristisch-recreatieve sector ook zorgt voor banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en dat het in krimpgebieden een welkome bron van inkomsten is. De vrijetijdssector kan daarbij op veel beleidsmatige en publicitaire belangstelling rekenen. Het thema reizen, recreëren, ontspannen en leuke dingen doen spreekt velen aan. Van een kleine sector met grotendeels papa-en-mamabedrijven is de vrijetijdseconomie een volwassen industrie geworden met steeds meer grote, professionele spelers en grote omzetten. De opkomst van internet en social media, de veeleisende consument en de toegenomen concurrentie betekenen dat een VVV-kantoor en een folder niet meer volstaan. Het is noodzakelijk dat er slagkrachtige organisaties zijn die weten wat er in de markt speelt en die zowel met elkaar als met de andere spelers samenwerken om tot effectieve, gerichte marketing en promotie te komen. In de afgelopen decennia is op diverse plekken in Nederland gebleken dat deze slag niet eenvoudig is te maken in een versnipperd veld met uiteenlopende belangen, beperkte middelen en een veld dat vaak onder het vergrootglas ligt van zowel de politiek als de media. Met het oog op het economisch belang en de uitdagingen waar de sector voor staat heeft de provincie Overijssel de vrijetijdseconomie een belangrijke plek gegeven in het Regionaal Economisch Beleid (REB) voor de periode In totaal heeft de provincie ruim 25 miljoen euro vrijgemaakt om de sector te ondersteunen en een extra impuls te geven. Om een beeld te krijgen van de behaalde resultaten halverwege heeft de provincie Overijssel Decisio gevraagd een midterm review in quick scan-vorm te doen van zowel de outcome (naamsbekendheid, bestedingen, etc.) als de resultaten op het gebied van kennisontwikkeling, marketingcampagnes en organisatorische versterking. Voorliggend document is daarvan het resultaat. Marketing Impuls Toerisme Overijssel (MITO) De uitvoering van de marketing en promotie van Overijssel als toeristisch-recreatieve bestemming is in handen van de marketingorganisaties Twents Bureau voor Toerisme (TBT) en Marketing Oost (MO). In 2010 hebben deze twee organisaties hun marketingplannen afgestemd met gemeenten en met brancheorganisaties en een gezamenlijke strategie geformuleerd onder de noemer Marketing Impuls Toerisme Overijssel (MITO). De provincie Overijssel draagt in totaal 5 miljoen euro bij in de Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 1

8 periode aan de promotie- en marketinginspanningen door Marketing Oost en het Twents Bureau voor Toerisme. Tussen de provincie en RBT s zijn prestatieafspraken gemaakt om het marktaandeel, de naamsbekendheid, het aantal bezoekers, de bestedingen en de werkgelegenheid te laten groeien. De provincie heeft de bewuste keuze gemaakt om te meten aan de hand van deze zogeheten outcomedoelen, oftewel de uiteindelijke beoogde effecten van de inspanningen. En dus niet in termen van input (aantal gemaakte uren en out-of-pocket-kosten) of output (aantal campagnes, beursbezoeken, brochures etc.). Hoofdstuk 2 gaat in op de gemaakte afspraken en de tussenstand bij het bereiken van de in het kader van MITO gestelde outcomedoelen. Hierbij besteden we ook aandacht aan de bestede middelen en de geleverde output. Meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel Om een extra impuls te geven aan de samenwerking, ontsnippering en professionalisering hebben Provinciale Staten 4 miljoen euro vrijgemaakt voor de periode Deze Meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel bestaat uit 2 miljoen euro voor Kennispunt Oost en 2 miljoen euro voor versterking van de regionale bureaus voor toerisme TBT en MO. In dit kader zijn afspraken gemaakt over marketingcampagnes, de kennisfunctie en organisatorische versterking. De gemaakte afspraken en resultaten in het kader van de Meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie vormen het onderwerp van hoofdstuk 3. Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 2

9 2 Marketing Impuls Toerisme Overijssel In navolging op de provinciale regelingen Kwaliteitsimpuls Toerisme Overijssel (KITO) en Innovatief Ondernemen in Toeristisch Overijssel (IOTO) zetten Bureau Hanzesteden, het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme (GBOT) en de RBT s in 2010 op inspiratie van de provincie een samenwerking op om een marketingimpuls te geven aan Overijssel (MITO). Zij zijn van mening dat de naamsbekendheid van de toeristische bestemmingen in Overijssel (Salland, Twente, Vechtdal, WaterReijk en IJsseldelta) nog te beperkt is. Dat ligt volgens de bureaus niet zozeer aan de kwaliteit, inzet en brede betrokkenheid rond het traject voor merkontwikkeling, maar meer in het feit dat de voor de regiomerken beschikbare marketingbudgetten niet toereikend zijn om de beoogde resultaten te behalen. De bureaus presenteren in 2010 een projectplan aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. De doelstelling van MITO is het aantrekken van meer gasten, die langer in het gebied verblijven, bereid zijn om meer te besteden en gedurende het jaar een of meerdere regio s bezoeken. De samenwerkende organisaties geven aan dat zij het belangrijk vinden dat de negatieve trend op korte termijn word gekeerd en dat zij de ambitie hebben om een stijgende lijn te realiseren wat betreft aandeel van bestedingen op de binnenlandse toeristische markt. Deze ambitie wordt als volgt geformuleerd: De ambitie van het gezamenlijke marketingplan is om de aankomende jaren vanuit de vrijetijdssector een substantiële bijdrage te leveren aan de regionale economie van Overijssel en deze naar de toekomst toe verder te verdiepen en te vergroten. Daarbij geven ze aan dat ze de doelstellingen ambitieus vinden, maar niet onrealistisch. De toeristische uitgangspunten zijn, volgens hen, namelijk al aanwezig. Deze zijn bovendien meer dan voldoende en beslist competitief ten opzichte van concurrerende regio s. Het decor, zoals bijzondere natuurgebieden, gevarieerde landschapstypen en cultuurhistorische bezienswaardigheden, is volop aanwezig. Het ontbreekt volgens de bureaus echter aan de etalage waar dit alles op een aantrekkelijke wijze aan de potentiële bezoeker wordt getoond. De provincie Overijssel neemt de doelstellingen van MITO op in Gastvrij Overijssel Dit uitvoeringsprogramma voor de vrijetijdseconomie, evenementen en festivals is onderdeel van het Regionaal Economisch Beleid Vrijetijdseconomie is hierin een van de 7 kerntaken. Om de doelstellingen uit MITO te bewerkstelligen zegt de provincie Overijssel ongeveer 4 miljoen toe aan TBT en MO 1. In bijlage 1 is een totaaloverzicht van de financiële bijdrage van de provincie weergegeven. 1 Het Gelders Bureau voor Toerisme bestaat in 2012 niet meer en bureau Hanzesteden is samengevoegd met Marketing Oost. Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 3

10 Aandeel vakanties in % Navolgend bespreken we eerst de stand van zaken met betrekking tot de MITO-doelstellingen voor de provincie als geheel. In de twee daaropvolgende paragrafen komen de activiteiten, prestaties en stand van zaken m.b.t. doelstellingen voor Twente en de overige regio s afzonderlijk aan de orde. 2.1 Een nog gastvrijere regio; toerisme 2.0 In het uitvoeringsprogramma Gastvrij Overijssel wordt het doel van het beleid als volgt samengevat: meer gasten, die langer verblijven en meer besteden. Dit worden gemeten aan de hand van 5 indicatoren: Marktaandeel van Overijssel op de binnenlandse vakantiemarkt van 8% naar 10% in Totale bestedingen tijdens binnenlandse vakanties in Overijssel van 245 miljoen in 2010 naar 278 miljoen in 2015, resulterend in een cumulatieve winst van 80 miljoen euro. Aantal overnachtingen tijdens binnenlandse vakanties in Overijssel van (x 1.000) in 2010 naar (x 1.000) in 2015, resulterend in een cumulatieve winst van Toename gemiddelde bekendheid Overijsselse toeristische regio s onder de Nederlanders. Aantal arbeidsplaatsen in sector Recreatie en Toerisme van in 2012 naar in Marktaandeel Het marktaandeel van de provincie Overijssel op de binnenlandse vakantiemarkt is in de periode gedaald van 9 tot 8,2 procent. Zie Figuur 2.1 (in het rood zijn de doelstellingen van de provincie). In de periode is een lichte stijging van het marktaandeel te zien, tot 8,7 procent. Daarmee kwam het marktaandeel in 2012 ook uit boven de gestelde streefwaarde. Figuur 2.1: Het marktaandeel van Overijssel op de binnenlandse vakantiemarkt Gerealiseerde marktaandeel Beoogde marktaandeel Bron: Continu Vakantie Onderzoek In 2013 is het aandeel weer onder het niveau van 2009 gekomen (8,1 procent) en daarmee ook onder de doelstelling voor dit jaar. Daarmee blijft de algemene tendens over de afgelopen 9 jaar dat Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 4

11 het marktaandeel van Overijssel op de binnenlandse vakantiemarkt afneemt. Het is onzeker of de streefwaarden in de komende jaren gehaald gaan worden. Overijssel staat momenteel op plek 6 wat betreft binnenlands vakantieaandeel, zie Tabel 2.1. Het marktaandeel is, gedaald ten opzichte van Het marktaandeel van zeven provincies is gestegen, dit geldt met name voor Noord-Holland. Drenthe en Limburg hebben het grootste percentage marktaandeel verloren. Tabel 2.1: Binnenlandse vakantieaandeel van de verschillende provincies in 2012 en Stijging / daling 1 Gelderland 17,8% 17,1% -0,7% 2 Limburg 13,0% 11,9% -1,1% 3 Noord-Brabant 11,5% 11,7% 0,2% 4 Noord-Holland 10,0% 11,1% 1,1% 5 Drenthe 10,0% 8,9% -1,0% 6 Overijssel 8,7% 8,1% -0,7% 7 Zeeland 7,7% 8,0% 0,3% 8 Zuid-Holland 7,4% 7,7% 0,4% 9 Friesland 6,5% 6,9% 0,3% 10 Utrecht 2,5% 3,4% 0,9% 11 Flevoland 2,8% 3,0% 0,2% 12 Groningen 2,1% 2,1% 0,0% Bron: Continu Vakantie Onderzoek Bestedingen De bestedingen tijdens toeristische vakanties 2 in Overijssel zijn de afgelopen jaren toegenomen, van 187 miljoen euro in 2005 naar 224 miljoen euro in 2013 (Figuur 2.2). De piek in 2011 is in 2012 en 2013 niet meer gehaald, daarmee blijven de bestedingen voor die jaren achter bij de beoogde streefwaarden. De ontwikkeling van bestedingen tijdens toeristische vakanties is, kijkend naar de bestedingen per persoon per dag tijdens toeristische vakanties, niet zo grillig als dat op het eerste oog lijkt. Uit Tabel 2.2 blijkt namelijk dat de individuele bestedingen in 2009 en 2013 lager zijn dan in het jaar daarvoor, maar dat deze over de gehele periode wel vrij constant stijgen. 2 De bestedingen hebben betrekking op toeristische overnachtingen. Bestedingen tijdens bijvoorbeeld dagbezoek en zakelijk bezoek zijn hierin niet meegerekend. Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 5

12 Totale bestedinen (in mln euro's) Figuur 2.2: Ontwikkeling van de totale bestedingen tijdens toeristische vakanties in Overijssel Bestedingen in Overijssel Streefwaarde bestedeningen Bron: Continu Vakantie Onderzoek Tabel 2.2: Bestedingen per persoon per dag aan toeristische vakanties in Overijssel Bestedingen per persoon per dag tijdens toeristische vakanties (in euro s) Bron: Continu Vakantie Onderzoek ,30 26,80 26,00 28,80 27,10 27,60 27,40 28,30 26,20 In Tabel 2.3 zijn de bestedingen tijdens toeristische vakanties voor alle provincies opgenomen voor 2012 en Hierin is ook een stijgings-/dalingspercentage opgenomen. De provincie Overijssel stijgt van plek 8 naar plek 7 wat betreft totale toeristische bestedingen tijdens vakanties. Het aantal bestedingen is in 2013 nagenoeg hetzelfde als in De bestedingen in Utrecht en Zuid-Holland stijgen, in Limburg en Zeeland is sprake van een daling. Tabel 2.3: Bestedingen toeristische vakanties per provincie voor 2012 en 2013 (in miljoenen euro s) Stijging / daling t.o.v Limburg Gelderland 398 4,5% 2 Gelderland Limburg 389-6,5% 3 Noord-Holland Noord-Holland ,8% 4 Drenthe Drenthe 248-5,0% 5 Noord-Brabant Noord-Brabant 240-0,8% 6 Zeeland Friesland 238 6,3% 7 Friesland Overijssel 223 0,0% 8 Overijssel Zeeland 206-8,8% 9 Zuid-Holland Zuid-Holland ,4% 10 Flevoland Utrecht 72 46,9% 11 Utrecht Flevoland 53 0,0% 12 Groningen Groningen 49 6,5% Bron: Continu Vakantie Onderzoek Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 6

13 Overnachtingen (x 1.000) Overnachtingen Na een terugval in 2008 en 2009 is vanaf 2010 het aantal overnachtingen tijdens binnenlandse vakanties in Overijssel weer gestegen (Figuur 2.3). Het aantal overnachtingen in 2012 en 2013 ligt boven de gestreefde aantallen. Figuur 2.3: Totaal aantal overnachtingen tijdens binnenlandse vakanties in Overijssel Aantal overnachtingen Beoogde aantal overnachtingen Bron: Continu Vakantie Onderzoek Ter vergelijking is in Tabel 2.4 ook het aantal overnachtingen in 2012 en 2013 voor alle overige provincies opgenomen. Overijssel staat wat dit betreft op plek 5. Hierin is de kleine daling van Overijssel te zien, die in het niet valt bij de dalingen in Groningen en Noord-Brabant. Utrecht, Noord- Holland en Flevoland kennen een stijging van het aantal overnachtingen. Tabel 2.4: Totaal aantal overnachtingen tijdens binnenlandse vakanties per provincie in 2012 en Stijging/daling Gelderland ,7% Limburg ,5% Noord-Brabant ,9% Drenthe ,3% Overijssel ,3% Noord-Holland ,5% Zeeland ,9% Friesland ,8% Zuid-Holland ,2% Flevoland ,9% Utrecht ,5% Groningen ,2% Bron: Continu Vakantie Onderzoek Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 7

14 Percentage bekendheid Bekendheid Naamsbekendheid is een belangrijke pijler onder het succes van marketingcampagnes en regiobranding. De provincie, MO en TBT hebben daarom in MITO als doelstelling opgenomen de naamsbekendheid van Overijssel als geheel en de regio s afzonderlijk te vergroten. Jaarlijks wordt door NBTC-NIPO in opdracht van de provincie onderzocht hoe hoog de naamsbekendheid van de Overijsselse regio s is. In dit onderzoek maken zij onderscheid tussen spontane en geholpen naamsbekendheid. Gedachte is dat hoe hoger de spontane naamsbekendheid, hoe algemener bekend de regio als toeristische bestemming is, waardoor mensen eerder geneigd zouden zijn de regio te bezoeken. Dit is reden voor de provincie om vooral op deze spontane naamsbekendheid in te zetten. De geholpen bekendheid van Overijssel als geheel is in de laatste jaren stabiel. De gemiddelde bekendheid ligt op dit moment onder de doelstelling van 70 procent in Uit het onderzoek van NBTC-NIPO blijkt dat de Veluwe, Limburg en Achterhoek als toeristische regio het meest genoemd worden. Figuur 2.4: Gemiddelde bekendheid van Overijssel als toeristische regio onder Nederlanders Gemiddelde bekendheid provincie Overijssel Doel gemiddelde bekendheid Bron: Monitor Overijssel Sinds 2009 wordt de naamsbekendheid van Overijsselse regio s apart gemeten (de resultaten zijn opgenomen in Tabel 2.5). Het blijkt dat de spontane bekendheid van de regio s de laatste jaren is toegenomen. Die van Salland en WaterReijk ligt op dit moment boven de doelstelling voor Voor de overige regio s geldt dat gestreefde spontane naamsbekendheid nog wel achterlopen bij de doelstellingen voor Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 8

15 Aantal arbeidsplaatsen Tabel 2.5: Spontane en geholpen bekendheid van de Overijsselse toeristische regio s Spontane bekendheid Doel Geholpen bekendheid Doel Twente 17% 18% 20% 21% 23% 25% 90% 89% 88% 87% 89% 92% Salland 14% 15% 18% 16% 24% 18% 77% 70% 72% 71% 72% 81% Vechtdal 1% 2% 4% 3% 5% 10% 63% 56% 61% 62% 61% 75% IJsseldelta 1% 3% 2% 1% 3% 7% 52% 47% 49% 49% 52% 65% WaterReijk 2% 7% 10% 9% 9% 8% 66% 47% 50% 50% 48% 50% Bron: nbtc-nipo Bekendheid Overijsselse regio s 2013, in opdracht van provincie Overijssel. De geholpen naamsbekendheid is voor bijna alle regio s afgenomen in de laatste vijf jaar. In Twente, Vechtdal en IJsseldelta is dat beperkt. De geholpen bekendheid van WaterReijk en Salland is met respectievelijk 18 en 5 procent afgenomen. De geholpen naamsbekendheid ligt voor alle regio s op dit moment onder de doelstellingen voor Dit geldt met name voor de regio s IJsseldelta, Vechtdal en Salland. Voor de Hanzesteden is de bekendheid apart gemeten. De gemiddelde spontane bekendheid van deze steden is 34 procent en de geholpen bekendheid 85 procent. Doelstelling voor deze indicatoren was een spontane bekendheid van 2 procent in 2015 en een geholpen bekendheid van 75 procent Werkgelegenheid Het aantal arbeidsplaatsen in de sector recreatie en toerisme heeft zich in de provincie Overijssel in de periode positief ontwikkeld (Figuur 2.5). Figuur 2.5: Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen in de sector Recreatie en Toerisme Aantal arbeidsplaatsen Streven aantal arbeidsplaatsen Bron: Regiomonitor Overijssel, kengetallenonderzoek 2013 Kennispunt Oost. In 2013 is het aantal arbeidsplaatsen gedaald, tot onder het doel van arbeidsplaatsen voor dat jaar. De terugval in 2013 is in overeenstemming met het landelijk aantal arbeidsplaatsen in Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 9

16 2009 basisjaar = 100 deze sector. Bovendien ontwikkelt de werkgelegenheid in Overijssel zich positiever dan in vergelijkbare regio s, zoals de Veluwe, Achterhoek, Zuid-Limburg en de noordelijke provincies (Figuur 2.6). Figuur 2.6: Ontwikkeling werkgelegenheid toeristische sector per provincie (2009 = basisjaar) Veluwe en Veluwerand Achterhoek Gr, Fr en Drentse zandgronden O-Brab, N-, M-Limburg, Rijk van Nijmegen Zuid-Limburg Zeeland Overijssel Nederland Bron: Kennispunt Oost, Regiomonitor Overijssel Kengetallenonderzoek Resumerend: Overijssel als geheel De provincie Overijssel ligt wat betreft de verschillende outcome-doelstellingen op schema. Dit geldt met name voor het aantal overnachtingen (ligt momenteel boven de doelstelling) en de werkgelegenheid in de toeristische sector. De bestedingen lopen achter op de doelstellingen, maar zijn in 2013 niet gedaald. Het marktaandeel is in 2013 gedaald. Winstpunt is dat de spontane naamsbekendheid van de Overijsselse regio s de laatste jaren is toegenomen. In de komende twee paragrafen gaan we per regio in op trends & ontwikkelingen, middelen en output. 2.2 Twente Twente kent in 2012 reeds een sterke toeristische bekendheid. De strategie van Twente is daarom gericht op marktpenetratie in combinatie met productontwikkeling d.m.v. het versterken en doorladen van het toeristisch merk Twente. TBT vervult hierin de rol van toeristisch regisseur, initiator, innovator en zal uitvoering geven aan de toeristische promotie en marketing vanuit een sterk georganiseerde toeristische keten 3. 3 Bron: MITO subsidieaanvragen 2013 en Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 10

17 Twentse campagnes zijn onder andere gericht op het versterken van producten, het verder vergroten van de bekendheid en het trekken van meer bezoekers. De prestatie-indicatoren zijn daarbij, naast de 5 algemene indicatoren, vrij concreet en hebben vooral betrekking op het verder versterken van de ondernemersbetrokkenheid en het opzetten van arrangementen, zo blijkt uit de MITO-aanvragen. De Twentse campagnes in 2012 en de periode daarvoor betreffen het professionaliseren van het Camping & Bungalow Overleg Twente (gericht op een krachtenbundeling van ondernemers), de topsportevenementen in de regio en het zakelijk toerisme. Vanaf 1 januari 2013 is naast de MITO ook de prestatieovereenkomst met de Regio Twente van kracht. Mede hierdoor richten de campagnes in 2013 en 2014 zicht op countrylife en citylife, daarnaast is er een campagne gericht op groepen/zakelijk. Deze verschuiving zorgt overigens niet voor duidelijk aanwijsbare andere soorten outputdoelstellingen. De focus blijft het versterken van producten, vergroten van de bekendheid en het trekken van meer bezoekers. Zie Tabel 2.6. voor een overzicht van de campagnes en het bijhorende budget voor deze campagnes Tabel 2.6: Besteding van middelen in Twente verdeeld over verschillende campagnes MITO Partners MITO Partners Totaal campagnes Aandeel Algemeen % Countryllfe % Citylife % Twente voor groepen % Twente on Tour % Twente events % Twente online % Ketensamenwerking / Twents gastheerschap % Twente Spoor B % Totaal In Twente ligt de aandacht, vanuit financieel oogpunt, vooral bij online marketing en ketensamenwerking / Twents Gastheerschap. Ook naar Spoor B 4 en algemene activiteiten gaat een behoorlijk deel van het budget. In Tabel 2.7 is de ontwikkeling van outcome-prestaties voor de regio Twente weergegeven voor de periode Hierin zijn tevens doelstellingen op outcome-indicatoren opgenomen voor 2015, deze doelstellingen zijn door TBT (in samenwerking met provincie en Kennispunt Oost (KPO), onderdeel van een samenwerking tussen MO en TBT) geformuleerd. 4 Activiteiten die door de regio s samen, provinciebreed, worden opgepakt, het betreft hier de thema s Pleziervaren, Cultuurparels en Puur genieten. Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 11

18 Tabel 2.7: Ontwikkeling outcome-prestaties Twente voor de periode Doel 2015 Naamsbekendheid spontaan 17% 18% 20% 21% 23% 25% Naamsbekendheid geholpen 90% 89% 88% 87% 89% 92% Overnachtingen (x 1.000) Bestedingen (x 1.000) Banen Positieve ontwikkeling Indicator ongeveer gelijk gebleven in Indicator heeft zich negatief ontwikkeld in periode Bron: Kennispunt Oost. Kijkend naar de outcome-indicatoren, dan heeft Twente zich als toeristische regio in het algemeen goed ontwikkeld. Het aantal overnachtingen en banen is in de afgelopen jaren toegenomen en ook de spontane bekendheid neemt toe. Op deze indicatoren worden de gestelde doelen voor 2015 benaderd, of overtroffen (aantal overnachtingen is nu al hoger dan doelstelling). De bestedingen zijn in 2013 licht gedaald en lopen achter op het gestelde doel voor De geholpen naamsbekendheid verschilt (enigszins) van jaar tot jaar, maar groeit sinds 2012 en daarmee komt het doel voor 2015 in zicht. Een van de algemene doelstellingen van de provincie is dat de RBT s zichzelf op termijn financieel kunnen bedruipen. Uit de jaarrekeningen van TBT van 2012 en 2013 blijkt dat het aandeel van de provincie Overijssel op het totale budget van TBT schommelt van 32 procent in 2011, naar 27 procent in 2012 en 36 procent in De provinciale gelden worden besteed aan verschillende marketingcampagnes voor de regio. 2.3 Marketing Oost Marketing Oost verzorgt de marketing en promotie van de overige 5 regiomerken van Overijssel, te weten: Vechtdal, Salland, IJsseldelta, WaterReijk en Hanzesteden. In deze paragraaf bespreken we kort de marketingstrategie die wordt toegepast in deze regio s, de activiteiten die worden uitgevoerd en de middelen die ze daarvoor inzetten. Tevens wordt ingegaan op de ontwikkeling van de outcome-indicatoren, waarvoor Marketing Oost, in samenspraak met Kennispunt Oost, de provincie en de regio s zelf, doelstellingen heeft geformuleerd Vechtdal Het Vechtdal strekt zich uit van Staphorst tot Hardenberg langs de oevers van de Vecht. Wat betreft toerisme wordt voor Vechtdal de volgende strategie gehanteerd marktpenetratie in combinatie met productontwikkeling (MITO-aanvragen 2013 en 2014). Men wil binnen de huidige doelgroepen meer bezoekers met meer bestedingen motiveren om naar het Vechtdal te komen. Daartoe moeten zich producten ontwikkelen, zodat het aanbod voor deze groepen verruimd en verdiept kan worden. De bijhorende doelstellingen en prestatie-indicatoren van campagnes richten zich vooralsnog vooral Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 12

19 op het vergroten van de naamsbekendheid van de regio en het vergroten van de kennis van het toeristisch recreatief aanbod in de regio. De campagnethema s voor het Vechtdal variëren door de jaren heen. Zo lag de focus in 2012 op Topbestemming voor families, Hoogwaardig Vechtdal en Op en om de Vecht. In 2013 zijn de speerpunten Familieplezier en Waterplezier. In 2014 is de naam van de campagnes veranderd in Buiten spelen en Buiten zijn. Overigens worden in dit jaar veelal dezelfde activiteiten uitgevoerd, met dezelfde outcome- en outputdoelstellingen. Een overzicht is weergegeven in Tabel 2.8. Tabel 2.8: Besteding van middelen in het Vechtdal verdeeld over de verschillende campagnes MITO Partners MITO Partners Totaal campagnes Aandeel Familieplezier / Buiten Spelen % Waterplezier / Buitenzijn % Algemeen % Totaal Op de outcome-indicatoren ontwikkelt het Vechtdal zich positief. Het aantal overnachtingen en de bestedingen stijgen, zo ook de spontane naamsbekendheid. De geholpen naamsbekendheid en het aantal banen wisselt per jaar, zie ook Tabel 2.9. Om de doelstellingen voor 2015 te halen moet vooral gewerkt worden aan de naamsbekendheid. Het aantal overnachtingen overtreft momenteel het doel voor 2015, de bestedingen en het aantal banen lopen nog achter. Tabel 2.9: Ontwikkeling outcome-indicatoren periode in het Vechtdal Doel 2015 Naamsbekendheid spontaan 1% 2% 4% 3% 5% 10% Naamsbekendheid geholpen 63% 56% 61% 62% 61% 75% Overnachtingen (x 1.000) Bestedingen (x 1.000) Banen Positieve ontwikkeling Indicator ongeveer gelijk gebleven in Indicator heeft zich negatief ontwikkeld in periode Bron: Kennispunt Oost. Het budget voor marketing en promotie wordt in het Vechtdal voor het grootste deel met MITOgelden betaald. Het aandeel van partners in het totale budget in 2014 is licht toegenomen ten opzichte van De verdeling van het budget is weergegeven in Tabel Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 13

20 Tabel 2.10: Verdeling budget naar rato van MITO en partners in het Vechtdal Daarvan besteed aan: MITO Aandeel MITO OOP Uren Partners Aandeel partners ,15 50% 25% 75% ,00 50% ,00 62% 52% 48% ,00 38% ,00 59% 58% 42% ,00 41% Totaal ,15 57% 45% 55% ,00 43% Salland Het toerisme in Salland heeft zich in de periode sterk ontwikkeld rond het thema fietsen. Vanaf 2012 zijn er drie campagnes waar men zich op richt: Smaak, Actief en Cultuur in Salland (zie ook Tabel 2.11 waarin het budget van de campagnes is weergegeven). Twee natuurlijke parels spelen daarbij een belangrijke rol: de Sallandse Heuvelrug en de IJssel. De campagnes zijn vooral gefocust op het trekken van meer bezoekers en een langer verblijf van bezoekers (rondom festivals en evenementen bv). Tabel 2.11: Besteding van middelen in Salland verdeeld over de verschillende campagnes MITO Partners MITO Partners Totaal campagnes Aandeel De Smaak van Salland % Salland Actief % Cultuur in Salland % Promotie en marketing % Spoor B % Totaal Salland ontwikkelt zich positief op de verschillende outcome-indicatoren. Zo heeft de spontane naamsbekendheid in 2013 een sprong gemaakt (tot boven de doelstelling voor 2015), is het aantal overnachtingen gestegen, neemt de werkgelegenheid toe en zijn de bestedingen in de laatste jaren toegenomen. Tabel 2.12: Ontwikkeling outcome-indicatoren periode in Salland Doel 2015 Naamsbekendheid spontaan 14% 15% 18% 16% 24% 18% Naamsbekendheid geholpen 77% 70% 72% 71% 72% 81% Overnachtingen (x 1.000) Bestedingen (x 1.000) Banen Positieve ontwikkeling Indicator ongeveer gelijk gebleven in Indicator heeft zich negatief ontwikkeld in periode Bron: Kennispunt Oost. Quick scan resultaten MITO en meerjarenimpuls gastvrijheidseconomie Overijssel 14

Jaarrapport 2013 verkort

Jaarrapport 2013 verkort Jaarrapport 2013 verkort Stichting MarketingOost MarketingOost, Emmastraat 8, 8011 AG Zwolle, KvK 05032150 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Verslag Raad van Toezicht 3 2. Jaarverslag 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen arnhem rijk van nijmegen veluwezoom betuwe gelderse poort land van maas en waal de liemers regionaal bureau voor toerisme arnhem nijmegen

Nadere informatie

Live like a local Perspectief Toerisme 2020

Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Utrecht.nl Inhoud Beleidscontext en inleiding 3 Huidige toeristische vraag en economische betekenis 6 Relevante markttrends 12 Verwachte vraagontwikkeling tot

Nadere informatie

Recreatie en toerisme midden in Limburg

Recreatie en toerisme midden in Limburg Regiopromotie Midden-Limburg 2012-2016 Recreatie en toerisme midden in Limburg Verenigen Verbinden Verleiden December 2011 VVV Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Een sterke regio 1.2 Regiopromotie

Nadere informatie

merk strategisch marketingplan 2015-2018

merk strategisch marketingplan 2015-2018 merk strategisch marketingplan 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Een nieuwe regiomarketing organisatie: Stichting Merk Fryslân 5 1.2 Totstandkoming meerjarenstrategie 6 2 Analyse huidige situatie

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland 2014-2017 Ameland AME10608 Meerjarenplan.indd 1 09-06-10 07:42 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Evaluatie stakeholders MPS 2010 tot en met 2013 4 3.

Nadere informatie

Marketing-activiteitenplan 2007. Den Haag Marketing & Events. Den Haag Marketing & Events. Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag

Marketing-activiteitenplan 2007. Den Haag Marketing & Events. Den Haag Marketing & Events. Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag Marketing-activiteitenplan 2007 Den Haag Marketing & Events Den Haag Marketing & Events Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag T: +31 (070) 3618888 F: +31 (070) 3615459 E: info@denhaag.com I: www.denhaag.com

Nadere informatie

THESISRAPPORT. Op welke manier kunnen plattelandstoeristische ondernemers invloed uitoefenen op het aantrekken en behouden van de plattelandstoerist?.

THESISRAPPORT. Op welke manier kunnen plattelandstoeristische ondernemers invloed uitoefenen op het aantrekken en behouden van de plattelandstoerist?. THESISRAPPORT Op welke manier kunnen plattelandstoeristische ondernemers invloed uitoefenen op het aantrekken en behouden van de plattelandstoerist?. Auteurs: Marije Hulstijn Dyone Lassche Studentnummer:

Nadere informatie

Forten Linies in Grensbreed Perspectief

Forten Linies in Grensbreed Perspectief Forten Linies in Grensbreed Perspectief Zakelijke rapportage: vraag en aanbod Vermarktingsstudie Interreg IVA-project Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Provincie Zeeland Leisure Result en Tinker Imagineers

Nadere informatie

Toerisme in Drenthe: in roerige tijden

Toerisme in Drenthe: in roerige tijden Toerisme in Drenthe: in roerige tijden De economische betekenis van toerisme en recreatie in Drenthe Opdrachtgever: Recreatieschap Drenthe, i.s.m. Kamer van Koophandel Noord-Nederland en Toeristisch Recreatief

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com. foto: Maurice Haak

Jaarverslag 2012. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com. foto: Maurice Haak Den Haag Marketing www.denhaagmarketing.com foto: Maurice Haak 03 Inhoud 1. Voorwoord 05 2. Samenvatting 07 3. Resultaten 09 4. Marketing 13 5. Haags Uitburo 27 6. VVV Uitburo Den Haag 31 7. Den Haag Topsport

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009

Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009 Te midden van de storm december 2009 Behoort bij Raadsvoorstel 12 2010 1 Achtergrond en opzet nota In mei 2007 heeft de Helmondse gemeenteraad de Kadernotitie arbeidsmarkt 2007-2010 vastgesteld, waarin

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2

Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2 Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Met bijgaande brief willen

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst!

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Operationeel Programma EFRO 27-213 Regio Oost-Nederland Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1. INLEIDING

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen Personeelsmonitor Provincies 2006 Beoordelen en belonen 2 Voorwoord Na 14 jaar te zijn verschenen onder de naam IWV-enquête is de naam van deze rapportage dit jaar veranderd in Personeelsmonitor Provincies.

Nadere informatie