Beroepscode en gedragsregels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscode en gedragsregels"

Transcriptie

1 Berepscde en gedragsregels vr predikanten en kerkelijk werkers Vastgesteld dr de generale synde in nvember 2011 en april 2012

2 Inhud 1 Inleiding 3 2 BEROEPSCODE Predikanten Leiding Dienen Betruwbaarheid Persnlijke vrming Verbndenheid Kerkelijk werkers 4 3 GEDRAGSREGELS Bedeling Ordening De predikant/kerkelijk werker als betruwbaar persn en pastr De predikant/kerkelijk werker als vertruwenspersn De predikant/kerkelijk werker als cllega De predikant/kerkelijk werker in de verbanden van de kerk en daar buiten 5 4 Appendix: Handreiking vr predikanten en kerkelijk werkers vr het gebruik van sciale media Inleiding Handreiking Bedeling Ordening Algemeen Presentatie Interne cmmunicatie Externe cmmunicatie 7

3 1 Inleiding Gedragsregels vr een predikant en kerkelijk werker zijn bedeld m hen te helpen in hun dienstwerk. Bij de pstelling van de regels is de frmulering tegesneden p gemeentepredikanten en p kerkelijk werkers met een pdracht in het pastraat. Vr wie p een ander terrein werkzaam is, zal niet elke regel letterlijk van tepassing zijn en zullen instanties die wrden genemd (de kerkenraad b.v.) dr een andere meten wrden vervangen. De gedragsregels vleien vrt uit wat in de kerkrde ver predikanten en kerkelijk werkers is geschreven en wat in de belfte die bij de aanvaarding van de ambtswerkzaamheden wrdt afgelegd, is vermeld. De kerkrde is z de basis van de berepscde. De berepscde is een tegespitste beschrijving van het werk van een predikant f kerkelijk werker p grnd van de kerkrde, waarin de kernmmenten van het dienstwerk en de daarmee gepaard gaande huding beschreven is. Hiernder wrdt eerst deze cde beschreven en daarna vlgen de gedragsregels. 2 Berepscde 2.1 Predikanten De predikant belft zijn/haar ambt waardig en truw te bedienen. Daarm wrdt hier eerst krt iets gezegd ver dit dienstwerk van de predikant. Predikanten zijn herders en leraars. Aan hen is, vlgens de kerkrde, vral tevertruwd: - de bediening van Wrd en sacramenten - het verkndigen van het Wrd in de wereld - de herderlijke zrg en het pzicht - het nderricht en de terusting (Art V,3) - het dienen van de kerk in de meerdere vergadering (Ord ) Betruwbaarheid In de belfte is sprake van liefde vr de gemeente en vr alle mensen die de Heer p zijn f haar weg brengt. Daar hrt in ieder geval k bij dat hij f zij geheim hudt wat vertruwelijk is. Betruwbaarheid heeft echter niet alleen betrekking p geheimhuding, maar strekt zich uit naar betruwbaarheid in het dienstwerk en naar het waardig en truw (vgl. belfte) bedienen van de gemeente. In het verlengde daarvan vraagt betruwbaarheid k m de bereidheid rekenschap van de invulling van het dienstwerk af te leggen en aanspreekbaar te zijn p afspraken die in dat kader zijn gemaakt Leiding Het is de kerk die deze diensten aan de predikant tevertruwt. Tegelijk is het Gd zelf die tt de dienst rept. Deze reping geeft vrijheid: de predikant is geen ambtenaar van de kerk. Het gaat hier echter wel m een dr Gds Wrd bepaalde vrijheid. Het is de gehrzaamheid aan Gd en het aanvaarden van de heilige Schriften als brn van de prediking en enige regel van het gelf, die vrijheid en vrijmedigheid geeft. De predikant is gehuden, p grnd van deze reping, leiding te geven dr de gemeente te bepalen bij het heil en te bewaren bij haar reping in de wereld. Hij f zij det dit verigens samen met de andere ambten Dienen Bij de bevestiging wrdt de predikant eraan herinnerd dat het Christus eigen kudde is, die hem f haar wrdt tevertruwd (vgl. belfte). Het werk van een predikant is dienstwerk. Alleen in liefde tt de gemeente en in het besef dat de gemeente niet het eigendm is van de predikant, maar van Christus zelf, kan dit geschieden. De predikant zal daarm de geestelijke en fysieke integriteit van hen die aan zijn zrgen zijn tevertruwd, eerbiedigen. Dit dienen is nader in te vullen als zeken naar, en bevrderen van wat heilzaam is vr de gemeente en haar te te rusten tt gede wrden en werken. Daar hrt het naar vermgen ruimte geven aan de talenten en gaven van de gemeenteleden bij. Er hrt k bij dat de predikant niet ver de gewetens van hen die aan zijn f haar zrgen zijn tevertruwd, heerst Persnlijke vrming De predikant krijgt de pdracht mee zich te veden met het Wrd van Gd en te vlharden in het gebed. Verder wrdt de predikant, na een initiële academische studie, geacht de thelgische wetenschap te blijven beefenen, nder andere dr deelname aan de Permanente Educatie. Deze studie hudt k in de kennis van ntwikkelingen in kerk en samenleving, in het bijznder wat er leeft nder gemeenteleden Verbndenheid De predikant werkt samen met anderen. De predikant verricht het dienstwerk met anderen die tt leidinggeven zijn gerepen. Het is immers de kerkenraad als geheel die leiding geeft aan de gemeente en het dienstwerk van de predikant past hierbinnen. Dat betekent dat hij f zij zich vegt naar besluiten die in gezamenlijkheid genmen zijn. Het spreekt vanzelf dat bezwaren hiertegen niet anders dan in de kerkelijke weg hiertegen kunnen wrden aangebracht. Behalve lid van de kerkenraad is de predikant k cllega. Dat vraagt m cllegiaal gedrag, in en buiten de verbanden waarin met cllega s wrdt samengewerkt. Tensltte werkt de predikant in de cntext van de landelijke kerk. Hij f zij belft de taak te vervullen vereenkmstig de rde van de kerk, met erkenning van de verantwrdelijkheid van de kerkelijke vergaderingen en rganen. Gegeven de verbintenis aan een plaats, werkt hij f zij k ten dienste van het geheel van de kerk. Dat vraagt bereidheid m k tijd te besteden aan het bvenplaatselijk kerkenwerk. Uiteraard is hier lyaliteit en samenwerking met anderen die eveneens tt deze taak zijn gerepen vr ndig. Berepscde en gedragsregels 3

4 2.2 Kerkelijke werkers Naast predikanten kent de kerk k kerkelijk werkers. Zij nemen in nze kerk een vlwaardige plaats in. Zij zijn verbnden aan een plaatselijke gemeente als uderling f eventueel diaken. Zij zijn vral werkzaam in: - pastraat - diacnaat - jeugd- en jngerenwerk - missinaire arbeid - gemeentepbuw Aan smmige kerkelijk werkers is een preekcnsent verleend. Onder deze laatsten is aan enkelen de bevegdheid van de sacramentsbediening tevertruwd. In analgie van het werk van de predikant geldt vr kerkelijk werkers - dat zij mede leiding geven aan de gemeente, - dat zij dienstbaar zijn aan de gemeente, - dat zij betruwbaar dienen te zijn en geheimhuding betrachten, - dat zij hun werk den in verbndenheid met de kerkenraad en cllega s en hun werk den in de cntext van de landelijke kerk. Om die reden is de berepscde, zals nder 2.1 beschreven, en de nderstaande regels, met een enkele uitzndering, k van tepassing p de kerkelijk werkers. Er is één berepscde en één set gedragsregels vr predikanten en kerkelijk werkers. 3 Gedragsregels 3.1 Bedeling Uiteraard kan niet al het gedrag in regels wrden gevangen. Dat is k niet ndig. Leidend is dat wat de kerk verstaat nder dienstwerk en de belfte die de predikant en kerkelijk werker heeft afgelegd. Dat heft niet terug te kmen in de regels. Deze geven cncretiseringen van wat als dienstwerk hierbven is beschreven. In die zin geven zij richting en kunnen zij helpen bij het tetsen van het gedrag en bij beslissingen die meten wrden genmen in cmplexe situaties. Ze geven grenzen aan en bieden daarmee k de ruimte en de mgelijkheden vr een gede en te verantwrden berepsuitefening. 3.2 Ordening Om de regels te rdenen is uitgegaan van verschillende aspecten van het werk van de predikant f kerkelijk werker. - In de eerste afdeling (A) is de betruwbaarheid van de predikant/ kerkelijk werker uitgangspunt. - In de tweede afdeling is (B) de predikant/kerkelijk werker als vertruwenspersn de aandachtspunt. - In de derde afdeling (C) gaat het m de predikant/kerkelijk werker als cllega. - In de vierde afdeling (D) hebben de regels betrekking p de predikant/ kerkelijk werker in diens relatie tt de kerkenraad in het bijznder en de kerk in het algemeen De predikant/kerkelijk werker als betruwbaar persn en pastr De predikant/kerkelijk werker A 1 A 2 A 3 verleent pastrale zrg aan degenen die aan zijn/haar zrg zijn tevertruwd, in vereenstemming met het vastgestelde en bekendgemaakte beleid. Vr zver mgelijk verleent hij/zij pastrale zrg in ndsituaties en verder aan anderen die een berep p hem/haar den, vr zver deze niet aan de pastrale zrg van anderen zijn tevertruwd. kent de grenzen van het pastrale handelen en nthudt zich van handelingen en uitspraken die buiten de eigen pdracht liggen. In verleg met de gesprekspartner vervult hij/zij een bemiddelende rl bij het vinden van de juiste zrg. stelt zich p de hgte van de mgelijkheden die anderen, werkzaam in de maatschappelijke zrg en (geestelijke) gezndheidszrg, hebben m zrg te geven die buiten zijn/haar pdracht ligt. A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 draagt zrg vr een gede cmmunicatie, zdat inzichtelijk is - al bij de aanvang van het werk en steeds pnieuw - wat van hem/ haar verwacht mag wrden aan zrg en inspanning en hij/zij is pen ver de te maken keuzen en de te bereiken delen. Hij/zij is bereid zich hierp te laten aanspreken. is er samen met de kerkenraad verantwrdelijk vr dat tijdens zijn/haar afwezigheid een berep kan wrden gedaan p een cllega. Hij/zij draagt hierbij, vr zver mgelijk, zrg vr een gede verdracht, met inachtneming van de geheimhudingsplicht. blijft in de uitefening van zijn/haar ambt nafhankelijk en draagt er zrg vr dat bij het samengaan van cntacten uit hfde van het ambt en andersrtige cntacten geen belangenverstrengeling ntstaat. eerbiedigt de persnlijke, zwel fysieke als geestelijke integriteit van zijn/haar gesprekspartner en is zich bewust van het gewicht dat de psitie als vertruwenspersn meebrengt en van de afhankelijkheid die dat met zich kan meebrengen. is zich bewust van de eigenheid en vertruwelijkheid van de pastrale relatie en is er verantwrdelijk en aansprakelijk vr dat de grenzen van de pastrale relatie wrden aangegeven en bewaakt. dringt niet verder dr tt de privésfeer van zijn/haar gesprekspartner dan in het kader van de pastrale zrg ndzakelijk. nderneemt in een cntact uit hfde van zijn/haar ambt f dienst geen seksuele tenaderingspgingen in de vrm van seksuele handelingen, f tespelingen p f uitndigingen tt seksueel cntact en ziet af van gedragingen die als zdanig kunnen wrden uitgelegd, en gaat k niet in p seksuele tenaderingspgingen van zijn/haar gesprekspartner. draagt de zrg in samenspraak met betrkkene aan een cllega ver, indien dr bestaande cntacten (met betrkkene f met anderen) f anderszins de zrg niet (meer) p juiste wijze kan wrden gegeven. hudt bij het aangaan en nderhuden van relaties anders dan uit hfde van zijn/haar ambt f dienst in het g dat hij/zij nafhankelijk met blijven tegenver degenen die aan zijn/haar zrg zijn tevertruwd. Hij/zij waakt ervr dat een mgelijke afhankelijkheid p grnd van cntacten uit hfde van diens ambt f dienst niet wrdt misbruikt. 4

5 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 vergewist zich ervan dat bij het aangaan van een liefdesrelatie na een pastrale relatie de vrgaande pastrale relatie geen nevenredige betekenis meer heeft en tnt desgevraagd aan dat hij/zij bij het aangaan van deze relatie alle zrgvuldigheid in acht heeft genmen die van hem/haar verwacht mag wrden en meldt een dergelijke relatie aan het mderamen van de kerkenraad. zrgt ervr vrij te staan tegenver gemeenteleden, sluit bij hen geen leningen, maakt zich k anderszins niet financieel afhankelijk en aanvaardt van hen geen erfenissen f geschenken (waarnder gratis dienstverlening) met een geldwaarde van meer dan 50,- en verwerpt legaten die dit bedrag te bven gaan. raadpleegt bij nduidelijkheid f nzekerheid ver de te vlgen gedragswijze een cllega, een vertruwenspersn f een deskundige, met inachtneming van de geheimhudingsplicht. zekt gericht hulp indien hij/zij dreigt ver te gaan f is vergegaan tt handelingen die als ze bekend zuden zijn - de gelfwaardigheid van het dienstwerk aantasten f strijdig zijn met het dienstwerk. meldt eigen grensverschrijdende handelingen in het dienstwerk bij het mderamen van de kerkenraad en laat het rdeel ver aan de bevegde kerkelijke instanties. B 8 vraagt (anniem) advies bij de daarvr aangewezen instanties indien hij/zij weet van f een ernstig vermeden heeft van kindermishandeling, seksueel misbruik van minderjarigen f huiselijk geweld. Als een minderjarige in het geding is, weegt hij/ zij bij de vraag f de geheimhuding met wrden drbrken mee dat misbruik en mishandeling van een minderjarige met wrden gestpt en vrkmen De predikant/kerkelijk werker als cllega De predikant/kerkelijk werker C 1 C 2 C 3 C 4 is in het penbaar zakelijk en respectvl in het rdeel ver cllega s, k als er sprake is van verschillen van inzicht. verwijst degenen die met kritiek p een cllega bij hem/haar kmen naar die cllega dan wel naar degenen die tt rdelen bevegd zijn en stelt zichzelf terughudend p. spreekt zijn/haar cllega aan indien er ernstige vragen zijn bij diens wandel f vervulling van ambt f dienst en dringt z ndig aan p breder cllegiaal verleg. brengt wanneer er een ernstig vermeden is van tuchtwaardig gedrag dit ter kennis van de bevegde instanties De predikant/kerkelijk werker als vertruwenspersn De predikant/kerkelijk werker B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 verlegt ver de pastrale zrg alleen met iemand met wie hij/zij de zrg vr betrkkene deelt en die eveneens tt geheimhuding verplicht is. Hij/zij brengt zaken die vertruwelijk zijn meegedeeld uitsluitend in het verleg na zich vergewist te hebben dat betrkkene daar geen bezwaar tegen heeft. verlegt met anderen met wie hij/zij niet de pastrale zrg vr betrkkene deelt als het in het kader van de zrg vr betrkkene wenselijk is en uitsluitend na testemming van betrkkene. gebruikt gegevens uit pastrale cntacten bij het vragen van advies, bij intervisie f supervisie f bij illustraties in preken en geschriften, alleen indien annimiteit is gegarandeerd. berept zich p verschning indien een rechter vraagt naar zaken die hem/haar in vertruwen ter kennis zijn gekmen. acht zich alleen dan ntslagen van de plicht tt geheimhuden indien hij/zij aan alle hiernder genemde vrwaarden heeft vldaan, te weten dat hij/zij: alles heeft gedaan m testemming van betrkkene te krijgen dan wel ervan vertuigd is er vrijwel zeker van is dat het vragen van testemming schadelijk is vr betrkkene f vr derden geen andere weg weet m tt een plssing te kmen dan dr het drbreken van de geheimhuding er vrijwel zeker van is dat geheimhuding vr betrkkene(n) f derden aanwijsbare en ernstige schade f gevaar plevert er vrijwel zeker van is dat het drbreken van de geheimhuding de schade aan betrkkene(n) dan wel aan derden vrkmt f beperkt de geheimhuding slechts zver als ndig is drbreekt m het gevaar af te wenden f de schade te vrkmen in gewetensnd kmt als hij/zij de geheimhuding handhaaft. verstrekt met het g p meeleven dr anderen publiekelijk alleen herkenbare gegevens indien betrkkene daarmee instemt. zrgt ervr dat persnsgebnden gegevens en aantekeningen niet tegankelijk zijn vr derden (k niet vr gezinsleden). C 5 C 6 C 7 C 8 weegt, wanneer hij/zij in vertruwen p de hgte is gesteld van een (vermeden van) tuchtwaardig gedrag, bij de vraag f hij/zij de geheimhuding met drbreken (zie B 5) mee dat dit met wrden gestpt en vrkmen en niet mag wrden tegedekt. Wanneer seksueel misbruik in het geding is, maakt hij/zij gebruik van het prtcl Seksueel Misbruik in Pastrale Relaties. gaat in principe niet in p een berep p zijn pastrale zrg dat wrdt gedaan dr een gemeentelid dat aan de zrg van een cllega is tevertruwd; indien hij/zij meent dat hij/zij dit berep m dwingende redenen niet kan weigeren treedt hij/zij in alle gevallen in verleg met de desbetreffende cllega f kerkenraad. neemt, wanneer zijn/haar ambt f dienst in een gemeente is neergelegd, distantie in acht m diens pvlger de ruimte te geven. werkt mee aan een waarnemingsregeling De predikant/kerkelijk werker in de verbanden van de kerk en daar buiten D 1 D 2 de predikant stelt in verleg met de kerkenraad de in het dienstwerk te stellen pririteiten vast, en bespreekt in de kerkenraad de vrtgang van zijn/haar werkzaamheden met inachtneming van de geheimhudingsplicht. de kerkelijk werker verlegt met de kerkenraad ver de te stellen pririteiten en legt verantwrding af aan de kerkenraad van de verrichte werkzaamheden, met inachtneming van de geheimhudingsplicht. De predikant/kerkelijk werker D 3 D 4 D 5 draagt zrg vr een gede afstemming van zijn/haar werk met dat van anderen. draagt er zrg vr dat de werklast afgestemd is p de beschikbare tijd en geeft de grenzen van zijn/haar mgelijkheden aan. draagt eraan bij dat kerkenraadsleden (en anderen aan wie de kerkenraad een taak heeft tevertruwd) in de zaken die tt zijn/ haar aandachtsgebied behren, vldende geïnfrmeerd zijn m een eigen keuze te kunnen maken. Berepscde en gedragsregels 5

6 D 6 draagt er zrg vr dat spanningen tussen hem/haar en (een deel van) de (verige) kerkenraadsleden bespreekbaar zijn en rept, indien spanningen vrtduren, de hulp in van visitatren. D 8 is in het publieke debat zakelijk en respectvl in het rdeel ver de kerk en de kerkelijke vergaderingen, k als er sprake is van verschillen van inzicht. D 7 verlegt tijdig met de kerkenraad ver zijn/haar vervanging tijdens verlfperides, waarnder permanente educatie. 4 Appendix: Handreiking vr predikanten en kerkelijk werkers vr het gebruik van sciale media 4.1 Inleiding Het delen van infrmatie en kennis via sciale media biedt kansen vr de kerk en ambtsdragers m in cntact te kmen met mensen waarmee p traditinele wijze nauwelijks cmmunicatie mgelijk was. Dit kan het beeld van de kerk, de kerkelijke gemeenten en het werk van ambtsdragers beïnvleden. Net als bij de pkmst van en internet ntstaan er nieuwe vragen bij het gebruik van sciale media. Privé-gerelateerde zaken en werk gerelateerde zaken zijn bijvrbeeld niet z gemakkelijk te scheiden en dat heft k niet. Uitgangspunt is dat sciale media een waardevlle bijdrage aan het werk kunnen leveren, zals en internet dat k hebben gedaan en ng steeds den. Bij nieuwe ntwikkelingen zie je vaker dat een aantal mensen vral de bedreigingen ziet en anderen vral de kansen. Het mgaan met sciale media is niet in regels vast te leggen. Deze handreiking is ntwikkeld m predikanten en kerkelijk werkers vral de kansen te laten benutten en eventuele bedreigingen te mzeilen. Dat hier behefte aan is, werd duidelijk tijdens de bespreking van de Berepscde en gedragsregels vr predikanten en kerkelijk werkers in de vergadering van de generale synde van nvember Deze handreiking is vr een grt deel gebaseerd p het dcument Handreiking Berepscde Sciale Media samengesteld dr Lennart Aangeenbrug p verzek van Scial Missie. Scial Missie is een nline initiatief dat vrgangers cacht bij het gebruik van sciale media. Omdat sciale media nauw samenhangen met andere vrmen van nline cmmuniceren, besteedt deze handreiking k aandacht aan internetsites en verkeer. 4.2 Handreiking Bedeling Uiteraard kan niet al het gedrag in regels wrden gevangen. Dat is k niet ndig. Leidend is wel dat de predikant en kerkelijk werker 24 uur per dag, 7 dagen per week het ambt draagt. Het is belangrijk dat men zich hier cntinue bewust van is bij het gebruik van sciale media. Deze handreiking wil richting geven en helpen bij het tetsen van het gedrag en bij beslissingen die meten wrden genmen in cmplexe situaties. Ze geeft grenzen aan, en biedt daarmee k de ruimte en de mgelijkheden vr een gede en verantwrde nline berepsuitefening Ordening Om de handreiking te rdenen wrdt er in dit dcument uitgegaan van vier perspectieven p nline cmmunicatie. 1. Algemeen, een aantal algemene principes rndm nline cmmunicatie en nline identiteit 2. Presentatie, eenzijdige nline cmmunicatie waarp de ntvanger niet direct kan reageren 3. Interne cmmunicatie, niet-penbare nline infrmatie-uitwisseling 4. Externe cmmunicatie, uitingen waarbij men nline met elkaar in gesprek kan gaan. Natuurlijk is deze scheiding enigszins willekeurig. In de praktijk lpen de perspectieven dr elkaar Algemeen Er gelden een aantal algemene principes rndm nline cmmunicatie. A 1 A 2 Online identiteit A3 Infrmatie is vr iedereen p internet gelijk en veral beschikbaar. Dat infrmatie vr iedereen hetzelfde en veral beschikbaar is, is histrisch gezien een unieke ntwikkeling die veel kansen en uitdagingen biedt. Online infrmatie, dus k een persnlijke pmerking, is direct vr een breed publiek tegankelijk. Het kan en mag dr iedereen gelezen (en becmmentarieerd) wrden. Iedereen kan reageren Sciale media zijn cnversatinele media. Iedereen kan en mag met iedereen in gesprek gaan. Vragen kunnen wrden gesteld f futen wrden aangekaart znder aanzien van de persn. De vrganger met zich er van bewust zijn dat kritiek (zwel psitief als negatief) kwalitatief en kwantitatief kan tenemen. Impact van nline aanwezigheid Ambt, werk en privé lpen bij vrgangers en kerkelijk werkers eenvudig dr elkaar heen. Spreken namens de gemeente sluit natuurlijk niet uit dat de vrganger k ver zijn/haar privéleven vertelt. Maar he kmt een privéfrustratie ver als de lezer iemand in de rl van het ambt verwacht? Bijvrbeeld: Het nline bekritiseren van persnen kan vr lezers in schril cntrast staan met de prep tt liefde die zndags klinkt. Daarnaast is het wenselijk dat het taalgebruik in vereenstemming is met het bekleden van het ambt. 6

7 A4 Del van nline aanwezigheid Het ambassadeurschap van een kerkelijke gemeente f rganisatie gaat niet altijd samen met inhud die buiten dit veld valt. Het is belangrijk dat de vrganger duidelijk maakt in bijvrbeeld het prfiel he de verhuding is tussen privé- en werk gerelateerde zaken. Bijvrbeeld: Het is ged als bewust nagedacht wrdt ver wie als vrienden tegelaten wrden p facebk. Want, wil de vrganger met gemeenteleden dezelfde infrmatie delen als met vrienden en familie? C2 Maak het niet te makkelijk m een dcument te kunnen lezen Het ambtsgeheim kan eenvudig (en per ngeluk) geschnden wrden drdat derden nbedeld nline dcumenten bekijken. Het is verstandig als men privacygevelige dcumenten met een wachtwrd beveiligt Externe cmmunicatie Deze paragraaf gaat ver alle uitingen waarbij men met elkaar in discussie kan gaan. Denk aan sciale media en fra. In vergelijking met het punt presentatie speelt hier het aspect van wederkerigheid mee Presentatie Presentatie is nline berichtgeving waarp de ntvanger niet direct kan reageren. Bijvrbeeld: een website f een digitale kerkbde. Het is belangrijk m bewust te zijn van de vlgende zaken: B1 Vrp staat dat de zender de privacy van betrkken persnen beschermt. Vlgens de Wet Bescherming Persnsgegevens is het verbden m znder uitdrukkelijke testemming van betrkkene persnlijke gegevens nline te publiceren. Bijvrbeeld: Veel gemeenten plaatsen hun kerkblad nline. In kerkbladen staan vaak pastralia. Dit mag niet znder testemming van betrkkenen gepubliceerd wrden. Bvendien is nline infrmatie jaren later ng terug te lezen, vaak k als de infrmatie al weer van de eigen site is gehaald. Een melding dat een gemeentelid met een ziekte thuis zit, kan dus jaren later dr een mgelijke tekmstige werkgever via een zekmachine gevnden wrden. D1 D2 Sciale regels die ffline gelden, gelden k nline Men dient anderen te respecteren, zals men zelf gerespecteerd wil wrden. Een basale regel die vr de meeste mensen verbdig is, maar vr de vlledigheid tch genemd wrdt. Sciaal gedrag staat dr nline grepsdynamiek namelijk sms meer nder druk. Online grepsdynamiek vraagt meer energie Men kan nline vrtdurend in gesprek gaan met nbekenden en/f andersdenkenden. Het is ged dat men zich realiseert dat dit niet alleen kansen biedt, maar k nieuwe uitdagingen. In de ffline wereld speelt nn-verbale cmmunicatie een grte rl. Tachtig prcent van de bdschap wrdt bepaald dr gezichtsuitdrukkingen, gebaren en de stem. Online kan men echter de gezichtsuitdrukking van de ander niet zien en het humeur hguit peilen dr smileys (zie D3). Bvendien kent men de achtergrnd van nline nbekenden niet. Dat maakt het nline debat vaak heftiger. Het is daarm verstandig als men met de juiste verwachtingen een debat in gaat. B2 B3 Wees vrzichtig met het nline vermelden van afwezigheid van persnen. Vrzichtigheid is gebden als het gaat m het nline melden van afwezigheid. Dit gaat niet alleen m de afwezigheid van de predikant f de kerkelijk werker, maar k m het melden van begrafenissen in cmbinatie met het adres van de achterblijvers. Dit kan kwaadwilligen uitndigen tt een ngewenst bezek tijdens de afwezigheid. Ok plitie- en veiligheidsdiensten waarschuwen vr het al te gemakkelijk vermelden van afwezigheid van persnen. Gebruik eigentijdse taal De kerk kent een eigen taalveld. Vr buitenkerkelijken is een wrd als barmhartigheid vaak nduidelijk. Ok kent bijv. een wrd als tucht een andere lading binnen de kerk dan daarbuiten. Een verkeerde interpretatie is daarm z gemaakt en kan daardr een eigen leven gaan leiden. D3 D4 Maak emtie kenbaar Online cmmunicatie gaat grtendeels tekstueel. De vrganger met zich ervan bewust zijn dat de ntvanger de emtie niet altijd kan peilen. Het gebruik van smileys kan kinderachtig lijken, maar geeft p een subtiele manier de emtie weer van de spreker. Ok acrniemen geven een draai f emtie mee die anders vr de ntvanger verbrgen zu blijven. Wees bescheiden Criticasters van sciale media wijzen p de narcistische cultuur die nline geved wrdt. Dit gevaar is reëel, maar niet ndzakelijk. Sciale media zijn niet allereerst de ruimte waar hij/zij zich presenteert maar waar hij/zij de ander iets geeft, vanuit een genereuze, gunnende grndhuding (Ds. Duma). B4 Niet alles wat kan, mag k Digitale middelen maken het makkelijk m beeld en geluid te kpiëren. Een passende afbeelding wrdt met een zekpdracht z gevnden en geplaatst p de eigen website. Grte partijen van afbeeldingen (stcksites) f kranten scannen echter websites p zek naar afbeeldingen die znder testemming zijn geplaatst. Men dient rekening te huden met het beeld-, auteurs- en citaatrecht Interne cmmunicatie Interne cmmunicatie betreft niet-penbare infrmatie-uitwisseling, zals verkeer f privé-berichten. C1 berichten zijn alleen bestemd vr degenen aan wie het geadresseerd is. Papieren briefwisseling is grndwettelijk beschermd; p dit mment echter niet. Tch kan een mailer (wettelijk gezien) zich berepen p zijn auteursrecht. Daarnaast is het vr de hand liggend te behandelen alsf het briefgeheim heeft. Het zal immers vaak vallen nder het ambtsgeheim. Men dient zrgvuldig m te gaan met verkeer. biedt de mgelijkheid m snel met veel mensen te cmmuniceren. Dat is handig, maar k risicvl. Gevelige f persnlijke infrmatie is met één druk p de knp te gemakkelijk aan te veel mensen drgestuurd. Berepscde en gedragsregels 7

8 Prtestantse Kerk in Nederland Dienstenrganisatie Prtestantse Kerk Jseph Haydnlaan 2a Pstbus RM Utrecht Telefn (030) Fax (030) Augustus 2012 Prtestantse Kerk in Nederland

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2013 2016 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het beleidsplan van de Prtestantse Gemeente Appingedam.

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Bijlage 1 Gedragscde vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Als B.S.V. vinden wij het belangrijk m afspraken te maken ver de manier waarp we met elkaar mgaan. Daarm hebben we een aantal mgangsregels

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 Pagina 1 van 5 Privacy p schlen van Kiem Dr de tenemende digitalisering wrdt in het nderwijs steeds meer gebruik gemaakt van ICT. En er wrden steeds meer gegevens

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer Inhud: 5.1 Plichten van de werkgever 5.2 Plichten van de werknemer 5.3 Schadevergeding 5.4 Algemene wet gelijke behandeling 5.1 Plichten van de werkgever

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht p een veilige mgeving en een plezierige schltijd Achtergrnd - Wat is pesten? 'Iemand wrdt getreiterd f is het mikpunt van pesterijen als hij f zij herhaaldelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Raak niet verstrikt in het web. e e. o l. weerbaar.info

Raak niet verstrikt in het web. e e. o l. weerbaar.info l WeesWebWijs Raak niet verstrikt in het web. e f e e G ge Internet is een prachtig medium. Je kunt veel plezier beleven aan het spelen van spelletjes, bekijken van filmpjes en chatten met vrienden. Ok

Nadere informatie

Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen

Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen Situering Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Vrijwilligerswerk is nbetaalbaar. Drie uitspraken die in vrijwilligerscampagnes

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat 2010-09-17 Omgaan met kindermisbruik in nderwijs f internaat 1 Inleiding De vrbije maanden werd de Kerk gecnfrnteerd met verschillende klachten rnd kindermisbruik dr haar geestelijken. Smmige geestelijken

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Prtestantse Gemeente Appingedam Diacnie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2010 2014 - versie 2011 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

Gebruik , internet en intranet.

Gebruik  , internet en intranet. Gebruik e-mail, internet en intranet. 1. Starten en beëindigen e-mailadres en wachtwrd 1.1 Medewerkers met een arbeidsvereenkmst van Yes! Kinderpvang krijgen bij het in diensttreden een e-mailadres en

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Privacyreglement Libereaux BV

Privacyreglement Libereaux BV Privacyreglement Libereaux BV versie 3.0 20-05-2015 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1 Begripsbepalingen... 3 1.2 Melding verwerking persnsgegevens... 4 1.3 Testemming verwerking persnsgegevens... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Gedragsregels voor predikanten en kerkelijk werkers

Gedragsregels voor predikanten en kerkelijk werkers Gedragsregels voor predikanten en kerkelijk werkers 5 Vooraf In deze gedragsregels 1 wordt u als predikant of kerkelijk werker aangesproken. Daarbij wordt de jij-vorm gebruikt om aan te geven dat het niet

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen?

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen? Gedragsprtcl Samenwerkingsschl Balans Wat is het gedragsprtcl? Het gedragsprtcl vrmt de verklaring van het schlbestuur, de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de uders waarin is vastgelegd dat

Nadere informatie

Communicatieplan (3-C-2)

Communicatieplan (3-C-2) Gebr. van der Lee Cmmunicatieplan (3-C-2) CO²- Bewust Directie: E. van der Lee Cmmunicatiemanager: T. Hebee KAM-Cördinatr: A. Werkmeester Lelystad, september 12 Inhudspgave Inhudspgave... 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Mijn OndernemersPlatform Gebruikersovereenkomst

Mijn OndernemersPlatform Gebruikersovereenkomst Mijn OndernemersPlatfrm Gebruikersvereenkmst Hartelijk dank vr je interesse in Mijn OndernemersPlatfrm. Hiernder staat de gebruikersvereenkmst, die bestaat uit: A. de vrwaarden vr het gebruik van de Mijn

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie