Brabantse Bestuursscan Gemeente Oss

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brabantse Bestuursscan Gemeente Oss"

Transcriptie

1 Brabantse Bestuursscan Gemeente Oss Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012

2 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt van het aanbod van de provincie Noord-Brabant, in met de Vereniging van Brabantse Gemeenten, tot deelname aan de door BMC ontwikkelde Brabantse Bestuursscan. De resultaten van de scan zijn een spreekwoordelijke portretfoto (of: spiegelbeeld) van de gemeente om de eigen discussie en die met andere gemeenten en partners te stimuleren over de toekomstbestendigheid van de gemeente. Methodiek Hieronder de schematische weergave van de Brabantse Bestuursscan. Interactie met Gezonde financiële positie Samenwerking Samenwerking 3 O s sverbanden Decentralisatieopgaven Werken naar vermogen Uitvoering: Opdrachtgevers: De kern van het bestuurlijk profiel van de gemeente bestaat uit het fundament van een goed functionerende gemeente, hetgeen blijkt uit een stabiel bestuur, een organisatie die op orde is en een gezonde financiële positie. De bestuurlijke kent diverse vormen, variërend van het uitvoeren van een incidenteel intergemeentelijk project tot clustering van buurgemeenten tot een gemeenschappelijke organisatie. Dit veld is in het rechterdeel van het schema uiteengezet. De informatie is via zelfanalyse met vragenlijsten voor gemeenten (inventarisatie meningen) en deskresearch (inventarisatie feiten) verzameld. Vervolgens heeft een gesprek tussen gemeentebestuurders en enkele leden van de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant plaatsgevonden. Dit alles leidt tot een zgn. SWOT-analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. De gegevens uit de deskresearch en de SWOT-analyse zijn in dit document opgenomen. 2 Gemeente Oss Gemeente Oss 3

3 De huidige gemeente Oss is tot stand gekomen na drie opeenvolgende herindelingen, in 1994, 2003 en Ravenstein en Lith zijn respectievelijk in 2003 en 2011 samengegaan met Oss. Bevolking: inwoners per waarvan de verdeling mannen en vrouwen ongeveer gelijk is. 83,3% is autochtoon (ref. 84% in Noord-Brabant), tegenover 17,2% allochtoon (ref. 16% in Noord- Brabant). Oss kent een bevolkingsgroei van 1,6% (ref. 4,1% in Noord-Brabant). Dit komt voort uit een geboorteoverschot van 1,5% (ref. 2,5% in Noord-Brabant) en een migratieoverschot van 0,2% (ref. 1,7% in Noord-Brabant). De groene druk (jonger dan 19 jaar) bedraagt 39,1% (38,5 gem. in Noord-Brabant) en de grijze druk (65 jaar of ouder) bedraagt 25,4% (25,7 gem. in Noord-Brabant). De gemeente houdt rekening met een krimp in haar beleid voor en ruimtelijke ordening. Gemeenteraad Socialistische Partij 9 zetels CDA 6 zetels Voor de Gemeenschap 8 zetels Partij van de Arbeid 4 zetels VVD 6 zetels Trots op Nederland 1 zetel GroenLinks 1 zetel D66 2 zetels De coalitie bestaat uit VDG, VVD, CDA en PvdA. Beroepsbevolking: Oss heeft arbeidsparticipanten en een gemiddeld percentage werkzoekenden van 4,7% (ref. Gemiddeld 5% in Nederland, CBS). Oss biedt werkgelegenheid in micro-, kleine en middelgrote en grote ondernemingen. De verdeling laat een evenredig beeld zien met het gemiddelde in Noord-Brabant, met net iets meer middelgrote vestigingen. In de detailhandel/ horeca en dienstverlening is een positief oprichtingssaldo van bedrijven, resp. 2,7% (ref. 1,8% in Noord-Brabant) en 5% (ref. 3,9% in Noord-Brabant). Dit betekent dat er in deze sectoren bedrijven worden opgericht, terwijl bijvoorbeeld in de landbouw het aantal ondernemingen afneemt. Woningen: Oss heeft woningen (t.o.v in heel Noord-Brabant). De gemiddelde woningwaarde is ,- (ref ,- in Noord-Brabant). College van burgemeester en wethouders drs. W. J. L. (Wobine) Buijs- Glaudemans J.T.M. (Jan) van Loon (VDG) W.P.H.J. (René) Peters (CDA) R.G. (Reina) de Bruijn-Wezeman (VVD) H.G. (Hendrik) Hoeksema (PvdA) M.J.H. (Marie-Louise) van Schaijk burgemeester wethouder wethouder wethouder wethouder gemeentesecretaris Inkomen: Het gemiddelde persoonlijke inkomen ligt op in Oss. Dit blijft iets achter op het regionale gemiddelde van in Noord-Brabant burgers ontvangen een uitkering. Van de personen met een uitkering heeft 62% een AO-uitkering, 20% een WW en 18% een Wwb-uitkering. De relatieve aantallen sluiten aan bij het regionale en landelijke beeld. Organisatiemodel De ambtelijke organisatie van de gemeente Oss kent drie diensten: Publiekszaken, Stadsbeleid en Gemeentebedrijven. 4 Gemeente Oss Gemeente Oss 5

4 Interactie met Interactie met Gezonde financiële positie Gezonde financiële positie De gemeente Oss geeft aan ruim voldoende weerstandscapaciteit te hebben t.o.v. de risico s. Oss heeft oog voor risico s, en de kwantificering. Echter de kans dat het zich voordoet is niet inzichtelijk. Gelet op de gesignaleerde risico s en de beschikbare weerstandscapaciteit lijkt de volgende conclusie van de gemeente aannemelijk (e.e.a. los van de positie bij de grondexploitatie). De gemeente concludeert namelijk in de programmabegroting als volgt: Ondanks dat we (nog) geen inzicht hebben in alle risico s waarvoor nog geen voorzieningen zijn getroffen, zijn wij van mening dat de beschikbare weerstandscapaciteit van ruim 8,5 miljoen ( 6,5 miljoen algemene reserve en 1,2 miljoen onbenutte belastingcapaciteit) ruim voldoende is om de lopende risico s af te dekken. De risico s van het grondbeleid zijn voldoende in beeld. Daar tegenover staat (in 2012) een reserve van een redelijke omvang. De gemeente stelt jaarlijks een meerjarenprogramma grondbedrijf vast waarbij de situatie m.b.t. de exploitatie in de diverse plannen worden geactualiseerd. Door geplande afroming in 2013 van een bedrag van ruim 7,5 mln. komt de reserve onder de streep. De reserve is dan onvoldoende. In de meerjarenbegroting is opgenomen dat de financieringsbehoefte afhangt van de grondexploitatie. De crisis heeft de grondexploitatie flink vertraagd en dat is aan de planning te zien. Als de prognoses van het grondbedrijf gerealiseerd worden en er geen besluiten tot nieuwe investeringen zouden komen dan ontstaan vanaf 2011 liquiditeitsoverschotten die gebruikt kunnen worden om de schulden op lange termijn te verkleinen. Oss monitort de effecten van het grondbeleid. In 2011 heeft zij gevraagd een second opinion uit te voeren naar de risicoafdekking binnen het grondbedrijf. De gemeente maakt een aanpassing in het systeem door geen tussentijdse winstneming toe te passen. De financiële positie van het grondbedrijf is gezond, maar staat onder druk. Om negatieve reserves te voorkomen, zijn ingrepen in de projectenportefeuille van het grondbedrijf noodzakelijk, zoals de gemeente doet. Als gevolg van de herindeling Lith- Oss is de financiële positie nog slechter geworden, omdat Oss werd geconfronteerd met kosten voor Lithse projecten, waaronder grondaankopen, die door de recessie niet kunnen worden gerealiseerd. Om negatieve reserves te voorkomen, zijn ingrepen in de projectenportefeuille van het grondbedrijf noodzakelijk, zoals de gemeente doet. Er wordt gezocht naar structurele oplossingen en bezuinigingen op bestaand beleid. De meerjarenbegroting is sluitend. In deze begroting geeft de gemeente aan dat zij niet alleen in de eigen organisatie bezuinigt, maar ook een forse bijdrage verwacht van alle externe partners: burgers, instellingen en bedrijven. De gemeente stelt dat daarbij wel de vitale functies en activiteiten van de gemeente overeind worden gehouden, ook voor de toekomst. De bezuinigingen zijn ook gezamenlijk met deze partijen geformuleerd. Daarnaast is ook het burgerpanel betrokken. Economische in de As50, 5-sterrenregio en Noordoost-Brabant worden steeds belangrijker. Oss zet in haar economische ontwikkeling ook in op de drie clusters Food, Health en Farma, aangevuld met logistiek. Regionale uitgangspunten en ontwikkelingen worden vertaald naar lokaal niveau (agrifoodcomplex en zorgeconomie). In het samenspel van Rijk, provincie, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en de gemeente is vorm gegeven aan het Life Science Park Oss, waardoor Oss behouden blijft als plaats voor onderzoek op farmaceutisch terrein. In organisatorische zin positioneert de gemeente zich als netwerkorganisatie, die kan aansluiten bij de krachten van derden en kan mobiliseren. Het initiatief de kracht van Oss is hiervan een goed voorbeeld. De gemeente zet in op regionale, ketendienstverlening en op bedrijfsvoering. 6 Gemeente Oss Gemeente Oss 7

5 Interactie met Interactie met Gezonde financiële positie Gezonde financiële positie Door de herindeling Lith-Oss per is 2010, in de aanloop naar deze herindeling, een beleidsarm jaar geweest. Oss heeft geen raadsprogramma, wel een coalitieakkoord ( ). De toekomstvisie 2020 dateert uit De gemeenteraad heeft in 2011 geconstateerd dat de uitgangspunten van deze toekomstvisie nog correct zijn. Wel is er een fundamentele heroriëntatie van start gegaan. Het coalitieprogramma luidt Samenwerken vanuit de kracht van Oss (jan, 2011). Zij herkent drie sporen: 1. Van aanbod- naar vraaggericht werken, 2. Van zorg naar participatie, 3. Bezuinigen en investeren. Onder het derde punt vallen ook de investeringen in publiek en private en. In een onderzoek naar burgerrollen (waarstaatjegemeente, 2009) laat de gemeente Oss het volgende beeld zien op een 10-puntschaal: als kiezer (6,3), als klant (7,5), als onderdaan (6,4) als partner (6,2) als wijkbewoner (6,9). Deze cijfers zijn min of meer gelijk aan andere gemeenten. Oss streeft naar verdere dienstverlening via digitale media. De gemeente Oss heeft een nieuwsbrief Oss actueel en een digitaal burgerpanel. Verder onderzoekt de gemeenteraad of de vergaderingen ook via webcast uitgezonden kunnen worden en zet zij het project Gast van de Raad voort. 8 Gemeente Oss Gemeente Oss 9

6 Samenwerking 3 O s Decentralisatie-opgaven Samenwerking 3 O s Decentralisatie-opgaven Werken naar vermogen Werken naar vermogen sverbanden sverbanden Er is in Oss een diepgewortelde tussen overheid, en bedrijfsleven. Deze is een groot goed in de verdere versterking van de Osse economie. Hij komt tot uitdrukking in allerlei netwerken en overlegvormen, waarin partijen elkaar opzoeken en vinden. Het project Talentencampus sluit daar in haar concept en doelstellingen naadloos bij aan. Het plan is van status veranderd: van beoogd complex naar actief complex (voorjaarsnota, 2011). Ook in de programmabegroting anticipeert het college hierop en geeft zij aan dat het risicovolle project (o.a. door de participatie van verschillende partners) bewaakt moet worden. Het aantal voortijdige schoolverlaters van Oss van 2,6% ligt boven het regionaal gemiddelde van 2,3%, maar beneden het landelijk gemiddelde van 3%. De scholen voor basis en voortgezet, waarvan de kwaliteit door de inspectie als zwak was betiteld, hebben inmiddels de weg terug gevonden en zijn weer positief beoordeeld. De focus in het beleid wordt gelegd op en de arbeidsmarkt. Er gaat daarbij extra aandacht uit naar de effectiviteit van de horizonscholen (brede scholen). Op de drie decentralisatiethema s heeft de gemeente een plan ontwikkeld en vervult zij een trekkersrol zowel in financiële zin als in de zin van inzet van capaciteit. In de begroting geeft het bestuur aan dat de decentralisatiethema s een regionale visie en aanpak vergen. Voor de aankomende ontwikkelingen wil zij dat er tijd genomen wordt om vanuit een gezamenlijke visie op wonen, welzijn en zorg tot een aanpak te komen, die een antwoord biedt op de vraagstukken rond toenemende zorgvraag, vergrijzing en ontgroening. Voor Oss gelden daar de volgende doelstellingen: stimuleren zelfredzaamheid, verstevigen sociale infrastructuur, ondersteunen kwetsbare burgers, beheersen gemeentelijke uitgaven voor de Wmo, gezamenlijk met partners verantwoordelijk voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Jeugdzorg: De gemeente Oss vormt samen met s-hertogenbosch, Schijndel en de provincie het aanjaagteam van deze transitie. In totaal heeft de provincie vier regionale aanjaagteams benoemd (volgens de bestaande regionale bestuurlijke overleggen Jeugd). Voor de implementatie zijn s-hertogenbosch en Oss de kartrekkers voor de regio Noordoost-Brabant. In een startnotitie zijn de aanpak en uitgangspunten beschreven. Er is een gedetailleerde procesplanning opgemaakt. De regionale invoering is gepland vanaf AWBZ/Wmo: De taken van de AWBZ worden getrapt gedecentraliseerd naar de Wmo. Dit gebeurt vanuit een regionale in twaalf gemeenten. Oss is voor deze transitie regionaal trekker en maakt onderdeel uit van de subregio Maasland. In een plan van aanpak is het tweesporenbeleid toegelicht (functies die overkomen uit de AWBZ en nieuwe functies) en de uitwerking (inzet, financiën, communicatie) voor iedere betrokken gemeente vastgesteld. Uitgangspunt is om in januari 2013 te starten met implementatie. Oss heeft zelf in haar documentatie geen beleidsplan Wmo aangeleverd, omdat dit er nog niet is. Dat is uitgesteld vanwege de bestaande bezuinigingen. Recent heeft de gemeente wel aangekondigd een Sociale Raad in te stellen; een adviesgroep die zich richt op het gebied van Wmo en werken naar vermogen. 10 Gemeente Oss Werken naar vermogen: De gemeente Oss is kartrekker voor de transitie Wet werken naar vermogen. Voor de regionale zijn een projectplan, planning, begroting en organisatiestructuur opgesteld die moeten bijdragen aan de totstandkoming van een nieuwe organisatie, die in staat is zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep te laten participeren. Vanaf juli 2012 start men met de implementatie opdat begin 2013 de uitvoering kan starten. De 20 gemeenten en de provincie in de regio Brabant-Noord vormen gezamenlijk één Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Via een (lichte) gemeenschappelijke regeling wordt dit ingericht. s-hertogenbosch en RMB Cuijk vormen de uitvoeringsstations.

7 Samenwerking 3 O s Decentralisatie-opgaven Samenwerking 3 O s Decentralisatie-opgaven Werken naar vermogen Werken naar vermogen sverbanden sverbanden Met de As50 slaan Oss, Uden, Veghel en Bernheze de handen ineen om kansen te creëren en het woon- werk- en leefklimaat in de regio te versterken. Op initiatief van s-hertogenbosch wordt gewerkt aan een regionale van 20 gemeenten binnen Noordoost-Brabant. Daarbinnen zoeken de As50 gemeenten een eigen plek. Gemeenschappelijke regelingen en bestuurlijk belang: Veiligheidsregio Brabant-Noord (20 gemeenten), Gezondheidsdienst Hart voor Brabant (28), Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden, West en Noord (RAV) (58), Regionaal Milieubedrijf (RMB) (13), Werkvoor-zieningschap Noordoost- Brabant (13) Brabants Historisch Informatiecentrum (19), Kleinschalig Collectief Vervoer (Taxihopper) (13), Stichting Openbaar Onderwijs Groep (7), Milieustraat, Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (13). Belasting Oost-Brabant: (4 gemeenten en Waterschap Aa en Maas); Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (13 gemeenten, Politie Brabant- Noord en Ministerie van Justitie, Stichting Vijfsterrenregio: Samenwerking Overheid, Onderwijs en Bedrijfsleven. Oss heeft een aantal herindelingen achter de rug in 1994, 2003 en Ravenstein en Lith zijn respectievelijk in 2003 en 2011 samengegaan met Oss. Vanouds is de gemeente Oss, behalve op het bestuurlijke vlak, ook op het terrein van bedrijfsvoering verbonden in vele sverbanden met andere gemeenten en overheden. Voorbeelden hiervan zijn: Belasting Oost-Brabant; gezamenlijk Inkoopplatform; sociale dienstverlening voor de gemeente Maasdonk; gezamenlijke aanbestedingsprojecten. Ook binnen de As50 streeft de gemeente ook op bedrijfsvoering na. In de begroting en in het coalitieakkoord (2012) is opgenomen dat zij van de ambtelijke organisatie verwacht dat er slimme sverbanden worden gezocht; publiek en privaat. 12 Gemeente Oss Gemeente Oss 13

8 Verslag SWOT-gesprek gemeente Oss 2 april 2012 Algemeen Dit verslag is een verkorte weergave van de opgedane resultaten en indrukken tijdens de gesprekken van de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant met het college van burgemeester en wethouders en een delegatie uit de raad van de gemeente Oss. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van onder meer de beschreven situatie in de deskresearch en de antwoorden in de vragenlijst. De deskresearch maakt integraal onderdeel uit van dit verslag. De focus ligt op een aantal gezichtspunten, te weten: en gezonde financiële positie. Robuust en veerkrachtig bestuur dat ook onder minder gunstige omstandigheden effectief is en adequaat functioneert. Vermogen om opgaven en ambities te definiëren en om te zetten in uitvoering; gereed voor de uitvoering van de decentralisatieopgaven. Visie op ; sbereidheid, bijvoorbeeld strategische opgaven in de regio; prioritering conform opgaven Agenda van Brabant. Kennis en vermogen om te verbinden tussen inwoners, maatschappelijke en bestuurlijke partners. 14 Gemeente Oss Gemeente Oss 15

9 Interactie met Samenwerking 3 O s Decentralisatie-opgaven Werken naar vermogen Gezonde financiële positie sverbanden Sterk Oss kijkt als gemeente verder vooruit en er wordt gehandeld met de kennis over de langetermijndoelen. Oss is zeer actief in de regio en vervult op vele dossiers een voortrekkersrol. Oss slaagt er goed in om in de actief te zijn en tegelijkertijd naar de kleinere gemeenten niet bedreigend over te komen. De gemeente is veelzijdig, het heeft niet alleen een stedelijke maar ook nadrukkelijk een plattelandskarakter met de vele kernen. De structuur van werken met dorpsraden is zeer positief. Ook daarom zijn de laatste herindelingen voor Oss positief verlopen. De gemeente heeft betrekkelijk weinig grote riskante grondposities. Oss is het duidelijke en natuurlijke centrum van de regio. De gemeente is in de afgelopen jaren qua profiel en presentatie sterk verbeterd. Life Science Park Oss is een zeer positief resultaat met een grote spin-off. De gemeente weet steeds beter van geval tot geval de juiste positie en rol in de regio te kiezen. Zwak De feitelijkheid dat door de herindeling het college van Oss korter bestaat dan in andere gemeenten, maakt dat fundamentele discussies nog later zijn opgestart. Voor de omgeving van Oss zijn er vraagtekens bij de herindeling Maasdonk/ Bernheze. Het blijft mogelijk een te kleine gemeente. Het adoptievermogen van Oss voor herindelingen van kleine gemeenten staat wel onder druk, omdat het feitelijk voor Oss zelf altijd geld heeft gekost. Lastig is dat Oss in wel heel veel verschillende regionale gremia moet acteren. Dat is niet altijd effectief. Oss kiest zijn partners niet altijd eenduidig. Het verlies van het ziekenhuis en het waterschap is voor de burgers een gevoelige aderlating. 16 Gemeente Oss Kansen Oss heeft onderkend dat het regiemodel zijn beperkingen kent. Het actief functioneren en soms toetreden in het netwerk van gemeenten en maatschappelijke partners is effectiever. Talentencampus is een kansrijk project met grote spin-off. Gedeputeerde Pauli steunt de ontwikkelingen in de regio Noordoost zeker. Regionale levert absoluut naar het oordeel van Oss meerwaarde op. De kerntakendiscussie en de herijking van de visie zullen meer financiële stabiliteit voor de lange termijn gaan opleveren. De noodzaak daarvoor is voor de gemeenteraad duidelijk; de kaasschaaf kan niet meer. Herindelingen kunnen zeer positief werken, zo is gebleken in het verleden. Een schaalgrootte van net inwoners zou Oss nog sterker maken. De decentralisaties betekenen min of meer een gedwongen, maar hebben uiteindelijk een positief effect. Een sterke regio geeft sterke gemeenten. Daar is de gemeente van overtuigd en daar wordt ook naar gehandeld. Bedreigingen Het werken in een netwerksamenleving heeft wel als neveneffect dat je het stuur niet altijd in handen hebt. De omzichtige (voorzichtige) wijze waarop Oss regionaal opereert zou als schaduwkant kunnen hebben, dat er onvoldoende slagkracht in de regio is. Het is lastig om een heldere regionale structuur te zien. Er zijn veel gelegenheidscombinaties, zoals met Land van Cuijk en Uden-Veghel. Het pragmatisme voert de boventoon in het kiezen van partners. De provincie is erg negatief over Noordoost (het gat tussen Nijmegen en s-hertogenbosch); zij blijven uitdragen dat er weinig in deze regio gebeurt, en dat is onterecht. Het is voor de politiek lastig om zich te profileren op regionale. Dat is geen item richting de bevolking. Democratische legitimatie is een aandachtspunt als het gaat om regionale. De raad moet wel aangesloten blijven en nog beter sturen. De met Uden-Veghel is soms lastig omdat het op enkele thema s ook concurrenten in de regio zijn. Te veel taken in korte tijd bij gemeenten neerleggen zou wel eens een probleem kunnen worden.

10

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Geen kop zonder eiland

Geen kop zonder eiland Geen kop zonder eiland Bestuurskrachtonderzoek Goeree-Overflakkee Gemeente Goedereede Bestuur & Management Consultants juni 2007 Projectteam BKO Goeree-Overflakkee Projectnummer: 336003 INHOUD SAMENVATTING,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Raadsvoorstel 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Bijlagen/nummer Dienst/afdeling/sector Concernstaf/Beleidscontrol & Instrumentatie Aan de raad, Aanleiding In

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Rotterdam, 3 maart 2011 Maatschappelijke Visitatie Patrimonium Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Bert

Nadere informatie

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum Sociale Zaken & Werk De Marne & Winsum Beleidsplan 2009-2010 Inhoudsopgave Voorwoord 04 INLEIDING 05 0.1 Overwegingen van dit beleidsplan 06 0.2 Kaderstellende keuzes 07 0.3 Beleidsterreinen verbonden

Nadere informatie

Grote steden kiezen voor herbezinning, innovatie, duurzaamheid en participatie. Analyse en duiding van de collegeakkoorden 2010-2014

Grote steden kiezen voor herbezinning, innovatie, duurzaamheid en participatie. Analyse en duiding van de collegeakkoorden 2010-2014 Grote steden kiezen voor herbezinning, innovatie, duurzaamheid en participatie Analyse en duiding van de collegeakkoorden 2010-2014 Dave van Ooijen en Arjan Vliegenthart Den Haag, 11 mei 2010 Nicis Institute

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202-Nota v aanbieding bij begroting 2013.indd 1-2 02-10-12 09:30 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieel

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch Aan de en sociaal tussen slag!zakelijk de mensen Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015 s-hertogenbosch 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Een duurzame, sterke economische positie die

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie