Brabantse Bestuursscan Gemeente Oss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brabantse Bestuursscan Gemeente Oss"

Transcriptie

1 Brabantse Bestuursscan Gemeente Oss Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012

2 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt van het aanbod van de provincie Noord-Brabant, in met de Vereniging van Brabantse Gemeenten, tot deelname aan de door BMC ontwikkelde Brabantse Bestuursscan. De resultaten van de scan zijn een spreekwoordelijke portretfoto (of: spiegelbeeld) van de gemeente om de eigen discussie en die met andere gemeenten en partners te stimuleren over de toekomstbestendigheid van de gemeente. Methodiek Hieronder de schematische weergave van de Brabantse Bestuursscan. Interactie met Gezonde financiële positie Samenwerking Samenwerking 3 O s sverbanden Decentralisatieopgaven Werken naar vermogen Uitvoering: Opdrachtgevers: De kern van het bestuurlijk profiel van de gemeente bestaat uit het fundament van een goed functionerende gemeente, hetgeen blijkt uit een stabiel bestuur, een organisatie die op orde is en een gezonde financiële positie. De bestuurlijke kent diverse vormen, variërend van het uitvoeren van een incidenteel intergemeentelijk project tot clustering van buurgemeenten tot een gemeenschappelijke organisatie. Dit veld is in het rechterdeel van het schema uiteengezet. De informatie is via zelfanalyse met vragenlijsten voor gemeenten (inventarisatie meningen) en deskresearch (inventarisatie feiten) verzameld. Vervolgens heeft een gesprek tussen gemeentebestuurders en enkele leden van de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant plaatsgevonden. Dit alles leidt tot een zgn. SWOT-analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. De gegevens uit de deskresearch en de SWOT-analyse zijn in dit document opgenomen. 2 Gemeente Oss Gemeente Oss 3

3 De huidige gemeente Oss is tot stand gekomen na drie opeenvolgende herindelingen, in 1994, 2003 en Ravenstein en Lith zijn respectievelijk in 2003 en 2011 samengegaan met Oss. Bevolking: inwoners per waarvan de verdeling mannen en vrouwen ongeveer gelijk is. 83,3% is autochtoon (ref. 84% in Noord-Brabant), tegenover 17,2% allochtoon (ref. 16% in Noord- Brabant). Oss kent een bevolkingsgroei van 1,6% (ref. 4,1% in Noord-Brabant). Dit komt voort uit een geboorteoverschot van 1,5% (ref. 2,5% in Noord-Brabant) en een migratieoverschot van 0,2% (ref. 1,7% in Noord-Brabant). De groene druk (jonger dan 19 jaar) bedraagt 39,1% (38,5 gem. in Noord-Brabant) en de grijze druk (65 jaar of ouder) bedraagt 25,4% (25,7 gem. in Noord-Brabant). De gemeente houdt rekening met een krimp in haar beleid voor en ruimtelijke ordening. Gemeenteraad Socialistische Partij 9 zetels CDA 6 zetels Voor de Gemeenschap 8 zetels Partij van de Arbeid 4 zetels VVD 6 zetels Trots op Nederland 1 zetel GroenLinks 1 zetel D66 2 zetels De coalitie bestaat uit VDG, VVD, CDA en PvdA. Beroepsbevolking: Oss heeft arbeidsparticipanten en een gemiddeld percentage werkzoekenden van 4,7% (ref. Gemiddeld 5% in Nederland, CBS). Oss biedt werkgelegenheid in micro-, kleine en middelgrote en grote ondernemingen. De verdeling laat een evenredig beeld zien met het gemiddelde in Noord-Brabant, met net iets meer middelgrote vestigingen. In de detailhandel/ horeca en dienstverlening is een positief oprichtingssaldo van bedrijven, resp. 2,7% (ref. 1,8% in Noord-Brabant) en 5% (ref. 3,9% in Noord-Brabant). Dit betekent dat er in deze sectoren bedrijven worden opgericht, terwijl bijvoorbeeld in de landbouw het aantal ondernemingen afneemt. Woningen: Oss heeft woningen (t.o.v in heel Noord-Brabant). De gemiddelde woningwaarde is ,- (ref ,- in Noord-Brabant). College van burgemeester en wethouders drs. W. J. L. (Wobine) Buijs- Glaudemans J.T.M. (Jan) van Loon (VDG) W.P.H.J. (René) Peters (CDA) R.G. (Reina) de Bruijn-Wezeman (VVD) H.G. (Hendrik) Hoeksema (PvdA) M.J.H. (Marie-Louise) van Schaijk burgemeester wethouder wethouder wethouder wethouder gemeentesecretaris Inkomen: Het gemiddelde persoonlijke inkomen ligt op in Oss. Dit blijft iets achter op het regionale gemiddelde van in Noord-Brabant burgers ontvangen een uitkering. Van de personen met een uitkering heeft 62% een AO-uitkering, 20% een WW en 18% een Wwb-uitkering. De relatieve aantallen sluiten aan bij het regionale en landelijke beeld. Organisatiemodel De ambtelijke organisatie van de gemeente Oss kent drie diensten: Publiekszaken, Stadsbeleid en Gemeentebedrijven. 4 Gemeente Oss Gemeente Oss 5

4 Interactie met Interactie met Gezonde financiële positie Gezonde financiële positie De gemeente Oss geeft aan ruim voldoende weerstandscapaciteit te hebben t.o.v. de risico s. Oss heeft oog voor risico s, en de kwantificering. Echter de kans dat het zich voordoet is niet inzichtelijk. Gelet op de gesignaleerde risico s en de beschikbare weerstandscapaciteit lijkt de volgende conclusie van de gemeente aannemelijk (e.e.a. los van de positie bij de grondexploitatie). De gemeente concludeert namelijk in de programmabegroting als volgt: Ondanks dat we (nog) geen inzicht hebben in alle risico s waarvoor nog geen voorzieningen zijn getroffen, zijn wij van mening dat de beschikbare weerstandscapaciteit van ruim 8,5 miljoen ( 6,5 miljoen algemene reserve en 1,2 miljoen onbenutte belastingcapaciteit) ruim voldoende is om de lopende risico s af te dekken. De risico s van het grondbeleid zijn voldoende in beeld. Daar tegenover staat (in 2012) een reserve van een redelijke omvang. De gemeente stelt jaarlijks een meerjarenprogramma grondbedrijf vast waarbij de situatie m.b.t. de exploitatie in de diverse plannen worden geactualiseerd. Door geplande afroming in 2013 van een bedrag van ruim 7,5 mln. komt de reserve onder de streep. De reserve is dan onvoldoende. In de meerjarenbegroting is opgenomen dat de financieringsbehoefte afhangt van de grondexploitatie. De crisis heeft de grondexploitatie flink vertraagd en dat is aan de planning te zien. Als de prognoses van het grondbedrijf gerealiseerd worden en er geen besluiten tot nieuwe investeringen zouden komen dan ontstaan vanaf 2011 liquiditeitsoverschotten die gebruikt kunnen worden om de schulden op lange termijn te verkleinen. Oss monitort de effecten van het grondbeleid. In 2011 heeft zij gevraagd een second opinion uit te voeren naar de risicoafdekking binnen het grondbedrijf. De gemeente maakt een aanpassing in het systeem door geen tussentijdse winstneming toe te passen. De financiële positie van het grondbedrijf is gezond, maar staat onder druk. Om negatieve reserves te voorkomen, zijn ingrepen in de projectenportefeuille van het grondbedrijf noodzakelijk, zoals de gemeente doet. Als gevolg van de herindeling Lith- Oss is de financiële positie nog slechter geworden, omdat Oss werd geconfronteerd met kosten voor Lithse projecten, waaronder grondaankopen, die door de recessie niet kunnen worden gerealiseerd. Om negatieve reserves te voorkomen, zijn ingrepen in de projectenportefeuille van het grondbedrijf noodzakelijk, zoals de gemeente doet. Er wordt gezocht naar structurele oplossingen en bezuinigingen op bestaand beleid. De meerjarenbegroting is sluitend. In deze begroting geeft de gemeente aan dat zij niet alleen in de eigen organisatie bezuinigt, maar ook een forse bijdrage verwacht van alle externe partners: burgers, instellingen en bedrijven. De gemeente stelt dat daarbij wel de vitale functies en activiteiten van de gemeente overeind worden gehouden, ook voor de toekomst. De bezuinigingen zijn ook gezamenlijk met deze partijen geformuleerd. Daarnaast is ook het burgerpanel betrokken. Economische in de As50, 5-sterrenregio en Noordoost-Brabant worden steeds belangrijker. Oss zet in haar economische ontwikkeling ook in op de drie clusters Food, Health en Farma, aangevuld met logistiek. Regionale uitgangspunten en ontwikkelingen worden vertaald naar lokaal niveau (agrifoodcomplex en zorgeconomie). In het samenspel van Rijk, provincie, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en de gemeente is vorm gegeven aan het Life Science Park Oss, waardoor Oss behouden blijft als plaats voor onderzoek op farmaceutisch terrein. In organisatorische zin positioneert de gemeente zich als netwerkorganisatie, die kan aansluiten bij de krachten van derden en kan mobiliseren. Het initiatief de kracht van Oss is hiervan een goed voorbeeld. De gemeente zet in op regionale, ketendienstverlening en op bedrijfsvoering. 6 Gemeente Oss Gemeente Oss 7

5 Interactie met Interactie met Gezonde financiële positie Gezonde financiële positie Door de herindeling Lith-Oss per is 2010, in de aanloop naar deze herindeling, een beleidsarm jaar geweest. Oss heeft geen raadsprogramma, wel een coalitieakkoord ( ). De toekomstvisie 2020 dateert uit De gemeenteraad heeft in 2011 geconstateerd dat de uitgangspunten van deze toekomstvisie nog correct zijn. Wel is er een fundamentele heroriëntatie van start gegaan. Het coalitieprogramma luidt Samenwerken vanuit de kracht van Oss (jan, 2011). Zij herkent drie sporen: 1. Van aanbod- naar vraaggericht werken, 2. Van zorg naar participatie, 3. Bezuinigen en investeren. Onder het derde punt vallen ook de investeringen in publiek en private en. In een onderzoek naar burgerrollen (waarstaatjegemeente, 2009) laat de gemeente Oss het volgende beeld zien op een 10-puntschaal: als kiezer (6,3), als klant (7,5), als onderdaan (6,4) als partner (6,2) als wijkbewoner (6,9). Deze cijfers zijn min of meer gelijk aan andere gemeenten. Oss streeft naar verdere dienstverlening via digitale media. De gemeente Oss heeft een nieuwsbrief Oss actueel en een digitaal burgerpanel. Verder onderzoekt de gemeenteraad of de vergaderingen ook via webcast uitgezonden kunnen worden en zet zij het project Gast van de Raad voort. 8 Gemeente Oss Gemeente Oss 9

6 Samenwerking 3 O s Decentralisatie-opgaven Samenwerking 3 O s Decentralisatie-opgaven Werken naar vermogen Werken naar vermogen sverbanden sverbanden Er is in Oss een diepgewortelde tussen overheid, en bedrijfsleven. Deze is een groot goed in de verdere versterking van de Osse economie. Hij komt tot uitdrukking in allerlei netwerken en overlegvormen, waarin partijen elkaar opzoeken en vinden. Het project Talentencampus sluit daar in haar concept en doelstellingen naadloos bij aan. Het plan is van status veranderd: van beoogd complex naar actief complex (voorjaarsnota, 2011). Ook in de programmabegroting anticipeert het college hierop en geeft zij aan dat het risicovolle project (o.a. door de participatie van verschillende partners) bewaakt moet worden. Het aantal voortijdige schoolverlaters van Oss van 2,6% ligt boven het regionaal gemiddelde van 2,3%, maar beneden het landelijk gemiddelde van 3%. De scholen voor basis en voortgezet, waarvan de kwaliteit door de inspectie als zwak was betiteld, hebben inmiddels de weg terug gevonden en zijn weer positief beoordeeld. De focus in het beleid wordt gelegd op en de arbeidsmarkt. Er gaat daarbij extra aandacht uit naar de effectiviteit van de horizonscholen (brede scholen). Op de drie decentralisatiethema s heeft de gemeente een plan ontwikkeld en vervult zij een trekkersrol zowel in financiële zin als in de zin van inzet van capaciteit. In de begroting geeft het bestuur aan dat de decentralisatiethema s een regionale visie en aanpak vergen. Voor de aankomende ontwikkelingen wil zij dat er tijd genomen wordt om vanuit een gezamenlijke visie op wonen, welzijn en zorg tot een aanpak te komen, die een antwoord biedt op de vraagstukken rond toenemende zorgvraag, vergrijzing en ontgroening. Voor Oss gelden daar de volgende doelstellingen: stimuleren zelfredzaamheid, verstevigen sociale infrastructuur, ondersteunen kwetsbare burgers, beheersen gemeentelijke uitgaven voor de Wmo, gezamenlijk met partners verantwoordelijk voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Jeugdzorg: De gemeente Oss vormt samen met s-hertogenbosch, Schijndel en de provincie het aanjaagteam van deze transitie. In totaal heeft de provincie vier regionale aanjaagteams benoemd (volgens de bestaande regionale bestuurlijke overleggen Jeugd). Voor de implementatie zijn s-hertogenbosch en Oss de kartrekkers voor de regio Noordoost-Brabant. In een startnotitie zijn de aanpak en uitgangspunten beschreven. Er is een gedetailleerde procesplanning opgemaakt. De regionale invoering is gepland vanaf AWBZ/Wmo: De taken van de AWBZ worden getrapt gedecentraliseerd naar de Wmo. Dit gebeurt vanuit een regionale in twaalf gemeenten. Oss is voor deze transitie regionaal trekker en maakt onderdeel uit van de subregio Maasland. In een plan van aanpak is het tweesporenbeleid toegelicht (functies die overkomen uit de AWBZ en nieuwe functies) en de uitwerking (inzet, financiën, communicatie) voor iedere betrokken gemeente vastgesteld. Uitgangspunt is om in januari 2013 te starten met implementatie. Oss heeft zelf in haar documentatie geen beleidsplan Wmo aangeleverd, omdat dit er nog niet is. Dat is uitgesteld vanwege de bestaande bezuinigingen. Recent heeft de gemeente wel aangekondigd een Sociale Raad in te stellen; een adviesgroep die zich richt op het gebied van Wmo en werken naar vermogen. 10 Gemeente Oss Werken naar vermogen: De gemeente Oss is kartrekker voor de transitie Wet werken naar vermogen. Voor de regionale zijn een projectplan, planning, begroting en organisatiestructuur opgesteld die moeten bijdragen aan de totstandkoming van een nieuwe organisatie, die in staat is zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep te laten participeren. Vanaf juli 2012 start men met de implementatie opdat begin 2013 de uitvoering kan starten. De 20 gemeenten en de provincie in de regio Brabant-Noord vormen gezamenlijk één Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Via een (lichte) gemeenschappelijke regeling wordt dit ingericht. s-hertogenbosch en RMB Cuijk vormen de uitvoeringsstations.

7 Samenwerking 3 O s Decentralisatie-opgaven Samenwerking 3 O s Decentralisatie-opgaven Werken naar vermogen Werken naar vermogen sverbanden sverbanden Met de As50 slaan Oss, Uden, Veghel en Bernheze de handen ineen om kansen te creëren en het woon- werk- en leefklimaat in de regio te versterken. Op initiatief van s-hertogenbosch wordt gewerkt aan een regionale van 20 gemeenten binnen Noordoost-Brabant. Daarbinnen zoeken de As50 gemeenten een eigen plek. Gemeenschappelijke regelingen en bestuurlijk belang: Veiligheidsregio Brabant-Noord (20 gemeenten), Gezondheidsdienst Hart voor Brabant (28), Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden, West en Noord (RAV) (58), Regionaal Milieubedrijf (RMB) (13), Werkvoor-zieningschap Noordoost- Brabant (13) Brabants Historisch Informatiecentrum (19), Kleinschalig Collectief Vervoer (Taxihopper) (13), Stichting Openbaar Onderwijs Groep (7), Milieustraat, Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (13). Belasting Oost-Brabant: (4 gemeenten en Waterschap Aa en Maas); Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (13 gemeenten, Politie Brabant- Noord en Ministerie van Justitie, Stichting Vijfsterrenregio: Samenwerking Overheid, Onderwijs en Bedrijfsleven. Oss heeft een aantal herindelingen achter de rug in 1994, 2003 en Ravenstein en Lith zijn respectievelijk in 2003 en 2011 samengegaan met Oss. Vanouds is de gemeente Oss, behalve op het bestuurlijke vlak, ook op het terrein van bedrijfsvoering verbonden in vele sverbanden met andere gemeenten en overheden. Voorbeelden hiervan zijn: Belasting Oost-Brabant; gezamenlijk Inkoopplatform; sociale dienstverlening voor de gemeente Maasdonk; gezamenlijke aanbestedingsprojecten. Ook binnen de As50 streeft de gemeente ook op bedrijfsvoering na. In de begroting en in het coalitieakkoord (2012) is opgenomen dat zij van de ambtelijke organisatie verwacht dat er slimme sverbanden worden gezocht; publiek en privaat. 12 Gemeente Oss Gemeente Oss 13

8 Verslag SWOT-gesprek gemeente Oss 2 april 2012 Algemeen Dit verslag is een verkorte weergave van de opgedane resultaten en indrukken tijdens de gesprekken van de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant met het college van burgemeester en wethouders en een delegatie uit de raad van de gemeente Oss. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van onder meer de beschreven situatie in de deskresearch en de antwoorden in de vragenlijst. De deskresearch maakt integraal onderdeel uit van dit verslag. De focus ligt op een aantal gezichtspunten, te weten: en gezonde financiële positie. Robuust en veerkrachtig bestuur dat ook onder minder gunstige omstandigheden effectief is en adequaat functioneert. Vermogen om opgaven en ambities te definiëren en om te zetten in uitvoering; gereed voor de uitvoering van de decentralisatieopgaven. Visie op ; sbereidheid, bijvoorbeeld strategische opgaven in de regio; prioritering conform opgaven Agenda van Brabant. Kennis en vermogen om te verbinden tussen inwoners, maatschappelijke en bestuurlijke partners. 14 Gemeente Oss Gemeente Oss 15

9 Interactie met Samenwerking 3 O s Decentralisatie-opgaven Werken naar vermogen Gezonde financiële positie sverbanden Sterk Oss kijkt als gemeente verder vooruit en er wordt gehandeld met de kennis over de langetermijndoelen. Oss is zeer actief in de regio en vervult op vele dossiers een voortrekkersrol. Oss slaagt er goed in om in de actief te zijn en tegelijkertijd naar de kleinere gemeenten niet bedreigend over te komen. De gemeente is veelzijdig, het heeft niet alleen een stedelijke maar ook nadrukkelijk een plattelandskarakter met de vele kernen. De structuur van werken met dorpsraden is zeer positief. Ook daarom zijn de laatste herindelingen voor Oss positief verlopen. De gemeente heeft betrekkelijk weinig grote riskante grondposities. Oss is het duidelijke en natuurlijke centrum van de regio. De gemeente is in de afgelopen jaren qua profiel en presentatie sterk verbeterd. Life Science Park Oss is een zeer positief resultaat met een grote spin-off. De gemeente weet steeds beter van geval tot geval de juiste positie en rol in de regio te kiezen. Zwak De feitelijkheid dat door de herindeling het college van Oss korter bestaat dan in andere gemeenten, maakt dat fundamentele discussies nog later zijn opgestart. Voor de omgeving van Oss zijn er vraagtekens bij de herindeling Maasdonk/ Bernheze. Het blijft mogelijk een te kleine gemeente. Het adoptievermogen van Oss voor herindelingen van kleine gemeenten staat wel onder druk, omdat het feitelijk voor Oss zelf altijd geld heeft gekost. Lastig is dat Oss in wel heel veel verschillende regionale gremia moet acteren. Dat is niet altijd effectief. Oss kiest zijn partners niet altijd eenduidig. Het verlies van het ziekenhuis en het waterschap is voor de burgers een gevoelige aderlating. 16 Gemeente Oss Kansen Oss heeft onderkend dat het regiemodel zijn beperkingen kent. Het actief functioneren en soms toetreden in het netwerk van gemeenten en maatschappelijke partners is effectiever. Talentencampus is een kansrijk project met grote spin-off. Gedeputeerde Pauli steunt de ontwikkelingen in de regio Noordoost zeker. Regionale levert absoluut naar het oordeel van Oss meerwaarde op. De kerntakendiscussie en de herijking van de visie zullen meer financiële stabiliteit voor de lange termijn gaan opleveren. De noodzaak daarvoor is voor de gemeenteraad duidelijk; de kaasschaaf kan niet meer. Herindelingen kunnen zeer positief werken, zo is gebleken in het verleden. Een schaalgrootte van net inwoners zou Oss nog sterker maken. De decentralisaties betekenen min of meer een gedwongen, maar hebben uiteindelijk een positief effect. Een sterke regio geeft sterke gemeenten. Daar is de gemeente van overtuigd en daar wordt ook naar gehandeld. Bedreigingen Het werken in een netwerksamenleving heeft wel als neveneffect dat je het stuur niet altijd in handen hebt. De omzichtige (voorzichtige) wijze waarop Oss regionaal opereert zou als schaduwkant kunnen hebben, dat er onvoldoende slagkracht in de regio is. Het is lastig om een heldere regionale structuur te zien. Er zijn veel gelegenheidscombinaties, zoals met Land van Cuijk en Uden-Veghel. Het pragmatisme voert de boventoon in het kiezen van partners. De provincie is erg negatief over Noordoost (het gat tussen Nijmegen en s-hertogenbosch); zij blijven uitdragen dat er weinig in deze regio gebeurt, en dat is onterecht. Het is voor de politiek lastig om zich te profileren op regionale. Dat is geen item richting de bevolking. Democratische legitimatie is een aandachtspunt als het gaat om regionale. De raad moet wel aangesloten blijven en nog beter sturen. De met Uden-Veghel is soms lastig omdat het op enkele thema s ook concurrenten in de regio zijn. Te veel taken in korte tijd bij gemeenten neerleggen zou wel eens een probleem kunnen worden.

10

Brabantse Bestuursscan Gemeente Maasdonk

Brabantse Bestuursscan Gemeente Maasdonk Brabantse Bestuursscan Gemeente Maasdonk Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Veghel

Brabantse Bestuursscan Gemeente Veghel Brabantse Bestuursscan Gemeente Veghel Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint Anthonis

Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint Anthonis Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint Anthonis Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Bernheze

Brabantse Bestuursscan Gemeente Bernheze Brabantse Bestuursscan Gemeente Bernheze Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruik-

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Geertruidenberg www.geertruidenberg.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Geertruidenberg www.geertruidenberg.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Geertruidenberg www.geertruidenberg.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Boekel

Brabantse Bestuursscan Gemeente Boekel Brabantse Bestuursscan Gemeente Boekel Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Cuijk

Brabantse Bestuursscan Gemeente Cuijk Brabantse Bestuursscan Gemeente Cuijk Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruik-

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Schijndel

Brabantse Bestuursscan Gemeente Schijndel Brabantse Bestuursscan Gemeente Schijndel Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Vught

Brabantse Bestuursscan Gemeente Vught Brabantse Bestuursscan Gemeente Vught Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Uden

Brabantse Bestuursscan Gemeente Uden Brabantse Bestuursscan Gemeente Uden Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint-Oedenrode

Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint-Oedenrode Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint-Oedenrode Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Waalwijk www.waalwijk.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Waalwijk www.waalwijk.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Waalwijk www.waalwijk.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 21 november 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint-Michielsgestel

Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint-Michielsgestel Brabantse Bestuursscan Gemeente Sint-Michielsgestel Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Boxmeer

Brabantse Bestuursscan Gemeente Boxmeer Brabantse Bestuursscan Gemeente Boxmeer Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Dongen www.dongen.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Dongen www.dongen.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Dongen www.dongen.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 21 november 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Etten-Leur

Brabantse Bestuursscan Gemeente Etten-Leur Brabantse Bestuursscan Gemeente Etten-Leur www.etten-leur.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Eersel www.eersel.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Eersel www.eersel.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Eersel www.eersel.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Oisterwijk

Brabantse Bestuursscan Gemeente Oisterwijk Brabantse Bestuursscan Gemeente Oisterwijk www.oisterwijk.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 21 november 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Drimmelen

Brabantse Bestuursscan Gemeente Drimmelen Brabantse Bestuursscan Gemeente Drimmelen www.drimmelen.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Hilvarenbeek www.hilvarenbeek.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Hilvarenbeek www.hilvarenbeek.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Hilvarenbeek www.hilvarenbeek.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 21 november 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente s-hertogenbosch

Brabantse Bestuursscan Gemeente s-hertogenbosch Brabantse Bestuursscan Gemeente s-hertogenbosch Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Asten

Brabantse Bestuursscan Gemeente Asten Brabantse Bestuursscan Gemeente Asten www.asten.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruikgemaakt

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Roosendaal www.roosendaal.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Roosendaal www.roosendaal.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Roosendaal www.roosendaal.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Oirschot

Brabantse Bestuursscan Gemeente Oirschot Brabantse Bestuursscan Gemeente Oirschot www.oirschot.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Moerdijk www.moerdijk.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Moerdijk www.moerdijk.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Moerdijk www.moerdijk.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Grave

Brabantse Bestuursscan Gemeente Grave Brabantse Bestuursscan Gemeente Grave Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 28 augustus 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant gebruik-

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Son en Breugel www.sonenbreugel.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Son en Breugel www.sonenbreugel.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Son en Breugel www.sonenbreugel.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Geldrop-Mierlo

Brabantse Bestuursscan Gemeente Geldrop-Mierlo Brabantse Bestuursscan Gemeente Geldrop-Mierlo www.geldrop-mierlo.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Zundert

Brabantse Bestuursscan Gemeente Zundert Brabantse Bestuursscan Gemeente Zundert www.zundert.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Helmond www.helmond.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Helmond www.helmond.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Helmond www.helmond.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Baarle-Nassau

Brabantse Bestuursscan Gemeente Baarle-Nassau Brabantse Bestuursscan Gemeente Baarle-Nassau www.baarle-nassau.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Gilze en Rijen

Brabantse Bestuursscan Gemeente Gilze en Rijen Brabantse Bestuursscan Gemeente Gilze en Rijen www.gilzeenrijen.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 21 november 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Cranendonck

Brabantse Bestuursscan Gemeente Cranendonck Brabantse Bestuursscan Gemeente Cranendonck www.cranendonck.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Waalre www.waalre.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Waalre www.waalre.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Waalre www.waalre.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Valkenswaard

Brabantse Bestuursscan Gemeente Valkenswaard Brabantse Bestuursscan Gemeente Valkenswaard www.valkenswaard.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Alphen-Chaam www.alphen-chaam.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Alphen-Chaam www.alphen-chaam.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Alphen-Chaam www.alphen-chaam.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Tilburg www.tilburg.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Tilburg www.tilburg.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Tilburg www.tilburg.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 21 november 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Oosterhout

Brabantse Bestuursscan Gemeente Oosterhout Brabantse Bestuursscan Gemeente Oosterhout www.oosterhout.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Deurne www.deurne.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Deurne www.deurne.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Deurne www.deurne.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Nuenen c.a. www.nuenen.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Nuenen c.a. www.nuenen.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Nuenen c.a. www.nuenen.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Goirle

Brabantse Bestuursscan Gemeente Goirle Brabantse Bestuursscan Gemeente Goirle www.goirle.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 21 november 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Rucphen

Brabantse Bestuursscan Gemeente Rucphen Brabantse Bestuursscan Gemeente Rucphen www.rucphen.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 6 januari 2015

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 6 januari 2015 BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 6 januari 2015 Aanwezig: burgemeester (voorzitter) Marie-Louise van Schaijk, gemeentesecretaris Frank den Brok, wethouder René Peters, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING d.d. 3 juli 2014. Besluiten ten aanzien van de voorstellen

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING d.d. 3 juli 2014. Besluiten ten aanzien van de voorstellen BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING d.d. 3 juli 2014 Besluiten ten aanzien van de voorstellen Programma van eisen in het kader van de Europese aanbesteding van de accountantscontrole het vaststellen van het

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Someren

Brabantse Bestuursscan Gemeente Someren Brabantse Bestuursscan Gemeente Someren www.someren.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Heeze-Leende

Brabantse Bestuursscan Gemeente Heeze-Leende Brabantse Bestuursscan Gemeente Heeze-Leende www.heeze-leende.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 1 februari 2011

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 1 februari 2011 BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1 februari 2011 Aanwezig: Herman Klitsie, burgemeester (voorzitter) Marie-Louise van Schaijk, gemeentesecretaris René Peters, wethouder Reina de

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Bergen op Zoom

Brabantse Bestuursscan Gemeente Bergen op Zoom Brabantse Bestuursscan Gemeente Bergen op Zoom www.bergenopzoom.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Loon op Zand

Brabantse Bestuursscan Gemeente Loon op Zand Brabantse Bestuursscan Gemeente Loon op Zand www.loonopzand.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 21 november 2012 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

Marie-Louise Jan. Afwezig:

Marie-Louise Jan. Afwezig: BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 28 mei 2013 Aanwezig: Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester (voorzitter) Marie-Louise van Schaijk, gemeentesecretaris Jan van Loon, wethouder René

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen. Nummer: 8b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 17 april 2012 Aanleiding

Nadere informatie

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM. Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM. Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Wat adviseert het college te besluiten? De raad voor te stellen: 1. Als gemeente Oss een partnership met IBN

Nadere informatie

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging!

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Den Haag, 2 december 2010 Wim Deetman, Jan Mans en Pieter Zevenbergen Adviescommissie-Deetman Opdracht van provincie Limburg Strategisch meerjarenperspectief voor

Nadere informatie

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Ruimtelijk/ economisch Ligging Ligging in (economisch sterke) Leidse regio, tussen grote steden en dicht bij strand/duin en Groene Hart. Mogelijkheden

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Breda www.breda.nl

Brabantse Bestuursscan Gemeente Breda www.breda.nl Brabantse Bestuursscan Gemeente Breda www.breda.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 20 maart 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Werkbijeenkomst 29 maart raden Land van Cuijk Netwerk: Wapen. ww: wapen2012

Werkbijeenkomst 29 maart raden Land van Cuijk Netwerk: Wapen. ww: wapen2012 Werkbijeenkomst 29 maart 2017 raden Land van Cuijk Netwerk: Wapen ww: wapen2012 Programma werkbijeenkomst 19.30-19.35 uur: Opening, Marleen Sijbers 19.35-19.45 uur: Inleiding: belang van het onderzoek,

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Best

Brabantse Bestuursscan Gemeente Best Brabantse Bestuursscan Gemeente Best www.gemeentebest.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur Programma Vraag Werkgelegenheid Vacatures Aanbod Beroepsbevolking Niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Gelderse Bestuursscan. Gemeente Doesburg

Gelderse Bestuursscan. Gemeente Doesburg Gelderse Bestuursscan Gemeente Doesburg Inhoudsopgave Voorwoord 2 Deskresearch 3 Kansen- en ontwikkelanalyse 8 Bijlage: Zelfanalyse 11 Voorwoord De gemeenten in Gelderland staan voor grote opgaven. Economische,

Nadere informatie

Eén grondslag voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD

Eén grondslag voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD Eén grondslag voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD Inleiding Mede vanwege de herhaalde vragen vanuit gemeenten vroeg het algemeen bestuur om een voorstel voor de herziening van de grondslag voor de

Nadere informatie

Zaaknummer : : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar

Zaaknummer : : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar Memo Onderzoeksvragen verkenningsstudie per fractie Zaaknummer : Aan : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar PvdA-GL: - Wat zijn op

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van: - de adviezen in de Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) - het Overzicht Participatiebudget

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 28 augustus 2012

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 28 augustus 2012 BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 28 augustus 2012 Aanwezig: Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester (voorzitter) Marie-Louise van Schaijk, gemeentesecretaris Jan van Loon, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 11 september 2012

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 11 september 2012 BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 11 september 2012 Aanwezig: Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester (voorzitter) Marie-Louise van Schaijk, gemeentesecretaris Jan van Loon, wethouder

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg.

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Onderwerp Decentralisatie Jeugdzorg Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Inleiding Gemeenten worden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Gelderse Bestuursscan. Gemeente Westervoort

Gelderse Bestuursscan. Gemeente Westervoort Gelderse Bestuursscan Gemeente Westervoort Inhoudsopgave Voorwoord 2 Deskresearch 3 Kansen- en ontwikkelanalyse 7 Bijlage: Zelfanalyse 10 Voorwoord De gemeenten in Gelderland staan voor grote opgaven.

Nadere informatie

Financieel toezicht in Gelderland

Financieel toezicht in Gelderland Financieel toezicht in Gelderland Wat houdt financieel toezicht in? en Hoe staat uw gemeente ervoor? Gemeente Neerijnen 14 mei 2014 Gerrit Scholten - Provincie Gelderland Even voorstellen Gerrit Scholten

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 19 februari 2013

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. 19 februari 2013 BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 februari 2013 Aanwezig: Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester (voorzitter) Marie-Louise van Schaijk, gemeentesecretaris Jan van Loon, wethouder

Nadere informatie

Bijdrage VKP raadsvergadering 3 juli 14:

Bijdrage VKP raadsvergadering 3 juli 14: Bijdrage VKP raadsvergadering 3 juli 14: Raadsagendapunt 10: Begroting CGM 2015: Pagina 2. Voorstel: besluit punt 2: De extra lasten, 237.633,- structureel, worden in de kadernota 2015 opgenomen. Om welk

Nadere informatie

Brabantse Bestuursscan Gemeente Veldhoven

Brabantse Bestuursscan Gemeente Veldhoven Brabantse Bestuursscan Gemeente Veldhoven www.veldhoven.nl Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant 15 mei 2013 Inleiding Het gemeentebestuur heeft in het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant

Nadere informatie

De opgave. Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen

De opgave. Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen De opgave + Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen - Kwetsbare eigen organisatie Beperkte investeringsbudgetten Onvoldoende slagkracht

Nadere informatie

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Regionale VTV 2011 Bevolking Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD Hart voor Brabant Drs. S. van de

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Onderwerp: Herindelingsontwerp gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, naamgeving nieuw te vormen gemeente. Samenvatting: Voor u ligt het herindelingsontwerp voor de

Nadere informatie

Dienst/afdeling: SMO. Onderwerp De jaarrekening 2013 en de begroting 2015 GGD Hart voor Brabant

Dienst/afdeling: SMO. Onderwerp De jaarrekening 2013 en de begroting 2015 GGD Hart voor Brabant Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SMO Onderwerp De jaarrekening 2013 en de begroting 2015 GGD Hart voor Brabant Voorstel 1. In te stemmen met de jaarrekening 2013 GGD Hart voor Brabant;

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR Inhoud 1. Inleiding...2 2. Missie...2 3. Onderzoeksthema s...2 4. en een doorkijk naar 2017...3 a. Quick scan gemeentelijke sturing op de binnenstedelijke economie...3 b. Effecten

Nadere informatie

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 Versie 1.0 28/02/2013 Inleiding: In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: A15-corridor

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: A15-corridor Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Doelstelling van het Team Onderzoek en Ontwikkeling... 2 2. A15: wat is de huidige situatie?...

Nadere informatie

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Nadere informatie

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant Beter voor nu, beter voor later Niet alle kinderen in deze wereld vinden even makkelijk hun weg. Deze kinderen hebben extra begeleiding en zorg nodig om hun eigen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij.

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij. Datum: Onderwerp Toekomstagenda Vijf van de Meierij Status Besluitvormend Voorstel 1. De Toekomstvisie Vijf van de Meierij als vertrekpunt te hanteren voor verdere samenwerking op subregionaal niveau,

Nadere informatie

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 gemeente nieuwkoop STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 2. Aanleiding De komende jaren zal de positie

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

Plan van Aanpak Transitie AWBZ

Plan van Aanpak Transitie AWBZ Plan van Aanpak Transitie AWBZ 1. Achtergrond/aanleiding In het regeerakkoord is vastgelegd dat er verschillende functies vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden gedecentraliseerd

Nadere informatie

Profiel gemeente Grave

Profiel gemeente Grave Profiel gemeente Grave 1 Gemeente Grave Escharen, Gassel, Grave, Velp Gemeente Grave word gevormd door vestingstad Grave en drie kleine kernen. In totaal heeft Grave ongeveer 13.000 inwoners. Vestingstad

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie