De route naar de antwoorden in het sociaal domein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De route naar de antwoorden in het sociaal domein"

Transcriptie

1 De route naar de antwoorden in het sociaal domein Onderzoeksaanbod onderzoek

2 2

3 Inhoudsopgave Introductie Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein... 6 Hoofdstuk 1 - Zicht op prestaties... 9 Sociaal Domein Dashboard Sociaal Domein Evaluatie Sociaal (wijk)team MKBA: inzicht in Maatschappelijke Kosten en Baten Naar concrete en meetbare doelstellingen in het sociaal domein Jeugd Benchmark Jeugd Transitiescan Jeugdhulp Transformatiescan Jeugd Wmo Benchmark Wmo Evaluatie Toegang tot ondersteuning Werk & Inkomen Divosa Benchmark Werk & Inkomen: basismodule Divosa Benchmark Werk & Inkomen: verdiepende module Evaluatie Parttime werken klanten Evaluatie Social Return Evaluatie Werk & Inkomen Evaluatie Armoedebeleid Evaluatie Regionaal Werkbedrijf Evaluatie Handhaving & Fraude Evaluatie Debiteurenbeheer Hoofdstuk 2 - Zicht op doelgroepen Onderzoeksmethoden Sociaal Domein Portret van de klant: sociaal domein Nulmeting Klanten 3D Werken aan ondersteuning: dat werkt Jeugd Nulmeting Jeugd: de maatschappelijke effecten van uw beleid Monitor Klanten Jeugd Wmo Nulmeting Wmo: de maatschappelijke effecten van uw beleid Klantonderzoek Participatie & Zelfredzaamheid: meer doen aan meedoen Klantonderzoek Toegang tot ondersteuning Onderzoek Cliëntondersteuning Klantonderzoek Begeleiding in beeld Klantonderzoek Gevolgen scheiden wonen & zorg Basisklantonderzoeken Wmo Overzicht basisklantonderzoek Werk & Inkomen Klantonderzoek Werk & Inkomen Klantonderzoek Schuldhulpverlening Klantonderzoek Armoedebeleid Klantonderzoek Tegenprestaties Klantonderzoek Motivatie beleving Klantonderzoek Werkgevers Hoofdstuk 3 - Zicht op de toekomst Prognosemodel Uitgaven Sociaal Domein Formatiecalculatie Sociale Zaken Scan Risicomanagement Inkoopboek Sociaal Domein Aan de slag met de resultaten Inhoudsopgave 3

4 4

5 Introductie Geachte relatie, Met de invoering van de decentralisaties wordt 2015 voor uw gemeente een spannend jaar. U wordt binnen het sociaal domein verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken en doelgroepen en tegelijkertijd geconfronteerd met flinke bezuinigingen. Het eenvoudig voortzetten van het huidige beleid is in deze situatie niet meer mogelijk. U wordt uitgedaagd om een nieuwe visie op Maatschappelijke Ondersteuning te introduceren, meer integrale aanpakken te bedenken en de toegang tot voorzieningen anders te organiseren. De introductie van het Sociale Wijkteam binnen gemeenten is hiervan een goed voorbeeld. Met deze toename van taken, verantwoordelijkheden en financiële risico s is actuele sturingsinformatie van groot belang. Zo heeft u zicht op de beoogde effecten van beleid, houdt u grip op de bedrijfsvoering en bijbehorende uitgaven en bent u snel in staat om, waar nodig, bij te sturen. Wij leveren u deze sturingsinformatie. Voor bijna 300 gemeenten zijn wij, met onze inhoudelijke kennis, praktische werkervaring en geavanceerde onderzoekstechnieken, een betrouwbare partner. Deze brochure geeft u concrete handvatten om onderbouwde keuzes te maken en te bepalen welke sturingsinformatie u nodig heeft en welk onderzoek daarbij het beste past. Op pagina 7 vindt u een overzicht van ons gehele onderzoeksaanbod op het sociaal domein. Achter in de brochure vindt u een formulier waarmee u uw organisatie direct kunt inschrijven voor de benchmarks en de diverse klantonderzoeken. Vanzelfsprekend kunt u zich ook digitaal inschrijven via onze website Naast de benchmarks en de klantonderzoeken bieden wij tal van andere nulmetingen, prognoses, monitors en evaluaties, die we geheel naar uw wens en op maat inrichten. Voor de gestructureerde onderzoeken hanteren wij een vaste prijs, die vermeld wordt in deze brochure. Voor de andere onderzoeken brengen wij op uw verzoek graag een passende offerte uit. Uiteraard ondersteunen wij u ook graag vrijblijvend om een keuze te maken die aansluit bij uw behoeften en wensen. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met BMC Onderzoek via telefoonnummer (070) of via Met vriendelijke groet, Nico Brinkman manager BMC Onderzoek Introductie 5

6 Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein Op de pagina hiernaast treft u een overzicht aan van ons onderzoeksaanbod op het sociaal domein. Het aanbod is ingedeeld in drie hoofdstukken: Zicht op uw prestaties (benchmarks, evaluaties en monitors) Zicht op uw doelgroepen (tevredenheidsonderzoeken, klantonderzoeken naar maatschappelijke participatie en eigen kracht en peilingen onder inwoners) Zicht op uw toekomst (analyses, prognoses en calculaties) In ieder hoofdstuk zijn de onderzoeken ingedeeld langs de lijnen: Sociaal Domein breed, Jeugd, Wmo en Werk & Inkomen. 6

7 1 2 3 Domeinen Zicht op prestaties (pagina 9 t/m 18) Zicht op doelgroepen (pagina 21 t/m 31) Zicht op de toekomst (pagina 33 t/m 36) Hoe scoort uw gemeente? Hoe ontwikkelen uw uitgaven zich in vergelijking met andere gemeenten? Voert uw gemeente aanvragen, verstrekkingen en begeleiding goed uit? De benchmarks zijn informatie- en sturingsinstrumenten voor en door gemeenten. Deze informatie heeft u niet alleen van uw eigen gemeente, maar ook van collega-gemeenten, waardoor u kunt leren van anderen. De verschillende monitors, scans en evaluaties brengen de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de beleidsterreinen in beeld. Wat zijn de effecten van uw beleid? Wat vinden uw cliënten en burgers ervan? Wie is exact de cliënt en wat is zijn of haar behoefte? De burger in zijn eigen kracht staat centraal. Voornaamste doel is het vergroten van de participatie en zelfredzaamheid. Uiteindelijk bepaalt de cliënt de mate van succes van het beleid van de gemeente. Inzicht in de beleving van de doelgroep en inzicht in wie de doelgroep exact is, geeft handvatten om beleid goed te laten aansluiten bij de doelgroep en zo succesvol te opereren. Wat betekent de implementatie van de decentralisaties voor uw gemeente? Wat is de omvang van de nieuwe doelgroepen? Van welke voorzieningen maken zij gebruik? Wat zijn de financiële consequenties? Hoe zet u uw middelen efficiënt in? De verschillende prognoses en calculaties geven u sturingsinformatie voor de lange termijn. Sociaal Domein Dashboard Sociaal Domein (p. 10) Evaluatie Sociaal (wijk)team (p. 10) MKBA: inzicht in Maatschappelijke Kosten en Baten (p. 11) Naar concrete en meetbare doelstellingen in het sociaal domein (p. 11) Portret van de klant: sociaal domein (p. 22) Nulmeting Klanten 3D (p. 22) Werken aan ondersteuning: dat werkt (p. 23) Prognosemodel Uitgaven Sociaal Domein (p. 33) Formatiecalculatie Sociale Zaken (p. 34) Scan Risicomanagement (p. 34) Inkoopboek Sociaal Domein (p. 35) Benchmark Jeugd (p. 12) Transitiescan Jeugdhulp 2015 (p. 12) Transformatiescan Jeugd (p. 13) Nulmeting Jeugd: de maatschappelijke effecten van uw beleid (p. 23) Monitor Klanten Jeugd (p. 24) Jeugd Wmo Werk & Inkomen Benchmark Wmo (p. 13) Evaluatie Toegang tot ondersteuning (p. 14) Benchmark Werk & Inkomen: basismodule (p. 15) Benchmark Werk & Inkomen: verdiepende module (p. 15) Evaluatie Parttime werken klanten (p. 16) Evaluatie Social Return (p. 16) Evaluatie Werk & Inkomen (p. 17) Evaluatie Armoedebeleid (p. 17) Evaluatie Regionaal Werkbedrijf (p. 18) Evaluatie Handhaving & Fraude (p. 18) Evaluatie Debiteurenbeheer (p. 19) Nulmeting Wmo: de maatschappelijke effecten van uw beleid (p. 24) Klantonderzoek Participatie & Zelfredzaamheid: meer doen aan meedoen (p. 25) Klantonderzoek Toegang tot ondersteuning (p. 25) Onderzoek Cliëntondersteuning (p. 26) Klantonderzoek Begeleiding in beeld (p. 26) Klantonderzoek Gevolgen van scheiden wonen & zorg (p. 27) Basisklantonderzoeken Wmo (p. 27) Overzicht basisklantonderzoeken (p. 28) Klantonderzoek Werk & Inkomen (p. 29) Klantonderzoek Schuldhulpverlening (p. 29) Klantonderzoek Armoedebeleid (p. 30) Klantonderzoek Tegenprestaties (p. 30) Klantonderzoek Motivatie beleving (p. 31) Klantonderzoek Werkgevers (p. 31) Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein 7

8 8 1

9 Zicht op prestaties Meten en vergelijken Realiseert uw gemeente de beoogde beleidseffecten? Hoe ontwikkelen uw uitgaven zich in vergelijking met andere gemeenten? Is uw bedrijfsvoering efficiënt? Wat is het effect van de invoering van de transities? Hoe voert uw gemeente de nieuwe taken uit? Waar moet u bijsturen? Onze benchmarks zijn actuele informatie- en sturingsinstrumenten voor en door gemeenten. U krijgt direct in 2015 zicht op uw prestaties in het sociaal domein, doordat we gaan meten over het lopende jaar en met onze benchmarks niet langer terugkijken naar het jaar ervoor. Deze informatie heeft u niet alleen van uw eigen gemeente, maar ook van collega-gemeenten, waardoor u kunt leren van anderen. De verschillende scans, monitors en dashboards geven inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleidskeuzes en organisatievraagstukken binnen het sociaal domein. 1 Zicht op prestaties 9

10 Nieuw! Sociaal Domein Dashboard Sociaal Domein Het Dashboard Sociaal Domein verschaft u op een aantal kernindicatoren inzicht in de verhouding tussen de inzet van middelen enerzijds en de maatschappelijke en financiële effecten binnen het sociaal domein anderzijds. Via het dashboard weet u precies hoe effectief en efficiënt uw gemeentelijk beleid is op het sociaal domein. Daarbij kijken we niet alleen naar de inzet van middelen voor interventies binnen de traditionele beleidspijlers van Jeugd, Wmo en Werk & Inkomen, maar ook naar interventies die worden ingezet voor het gehele sociaal domein. De benodigde informatie halen we uit de resultaten van uw deelname aan onze Benchmarks Jeugd, Wmo en Werk & Inkomen. Deelnemers aan een van de eerder genoemde benchmarks nemen kosteloos deel aan het Dashboard Sociaal Domein. Indien uw gemeente niet aan de benchmarks deelneemt, vullen wij het dashboard door middel van een beknopte uitvraag. Het Dashboard Sociaal Domein geeft inzicht in: de ontwikkeling van de uitgaven op het sociaal domein, onderverdeeld in de pijlers Jeugd, Wmo en Werk & Inkomen; de maatschappelijke effecten van het beleid; de mate waarin en in de meer algemene, op preventie gerichte interventies bijdragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen; de mate waarin en bijdragen aan het terugdringen van de uitgaven aan de dure, meer individuele interventies en daarmee aan de grip op de totale uitgaven binnen het sociaal domein. Evaluatie Sociaal (wijk)team Veel gemeenten in Nederland doen inmiddels ervaring op met werken met sociale (wijk)teams. Deze teams functioneren volgens het principe één huishouden, één plan, één regisseur. Met een integrale, meer generalistische aanpak heeft het sociale team tot doel het beroep op tweedelijnszorg terug te dringen en meer in te zetten op het zelforganiserend vermogen van mensen. Evaluaties van sociale (wijk)teams zijn het meest succesvol wanneer deze worden onderzocht vanuit de verschillende perspectieven: de gemeente, de leden van het sociaal (wijk)team, de professionals van organisaties rondom het sociaal (wijk)team en vanuit de klant. Wij bieden dit onderzoek ook aan als monitor waarmee u periodiek zicht houdt op de prestaties van uw sociaal (wijk)team. U kunt er ook voor kiezen om alleen het klantoordeel te laten onderzoeken. De evaluatie geeft aan of de beoogde doelen worden gehaald, tegen welke kosten dit gebeurt en welke verbetermogelijkheden er zijn. U krijgt inzicht in: het werkproces de prestaties de kosten de samenwerking de effecten van de nieuwe werkwijze Maatwerkofferte. Deelnemers aan een van onze benchmarks krijgen de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan het Dashboard Sociaal Domein. Voor de niet-deelnemers brengen wij een maatwerkofferte uit. 10

11 MKBA: inzicht in Maatschappelijke Kosten en Baten Steeds vaker vragen onze opdrachtgevers in het sociaal domein om analyses die inzicht geven in maatschappelijke kosten en baten van plannen en werkzaamheden. De potentiële impact van deze maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA s) is groot. Iedere MKBA is bij ons daarom maatwerk en wordt op een zorgvuldige manier uitgevoerd. MKBA s worden in de regel uitgevoerd voor het beoordelen en verbeteren van plannen of werkzaamheden. Er zijn verschillende typen MKBA s: kwantitatief vs. kwalitatief, evaluerende vs. verkennend, getoetst vs. ongetoetst. De keuze voor een bepaald type MKBA is onder meer afhankelijk van uw doelstellingen en van de beschikbaarheid van informatie. Gezien het potentieel grote maatschappelijke belang van een MKBA gaan wij altijd zorgvuldig te werk. Dat begint al bij het eerste oriënterende gesprek. Wij kijken dan of een MKBA nodig is en welk type MKBA het meest geschikt is. Eventueel stellen wij alternatieve instrumenten of oplossingen voor. Wij documenteren alle verzamelde gegevens, analyses en resultaten. Waar mogelijk voorzien wij resultaten van verklaringen en verbetermogelijkheden. Deze werkwijze zorgt ervoor dat onze MKBA s de kritische blik van verschillende belanghebbenden bijna altijd goed doorstaan. Inzicht in uw maatschappelijke kosten en baten inclusief verklaringen en verbetermogelijkheden Maatwerkofferte. Naar concrete en meetbare doelstellingen in het sociaal domein Gemeenten hebben de ambitie om concrete en meetbare doelen te formuleren rond bijvoorbeeld het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van inwoners, het stimuleren van de eigen kracht en het verminderen van de uitgaven. Deze doelen zijn vervolgens het uitgangspunt voor contracteren en het maken van subsidieafspraken met maatschappelijke organisaties. Door het volgen van de resultaten op deze indicatoren worden de effecten van het beleid inzichtelijk gemaakt. Vragen als is de ondersteuning uit het eigen netwerk of van algemene voorzieningen toereikend en is de geboden ondersteuning effectief? worden hiermee beantwoord. Wij bieden begeleiding in de volgende stappen: inventariseren van de doelstelling, de vertaalslag naar indicatoren, vaststellen van de indicatorenset, eventueel bijstellen van de doelstelling en afspraken over registratie en gegevensverzameling. Inzicht in de realisatie van uw doelstellingen en in de effecten van uw beleid. U kunt deze ondersteuning ontvangen voor een bedrag vanaf 2.700,-. Optioneel kan er een afsluitende bijeenkomst worden georganiseerd, waarin de indicatoren worden vastgesteld. Ook ondersteuning bij het opstellen en/of uitvoeren van het onderzoeksprogramma is mogelijk. 1 Zicht op prestaties 11

12 Nieuw! JEUGD Benchmark Jeugd In 2015 gaat u van start met de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet. Wij sluiten daar met onze nieuwe Benchmark Jeugd bij aan. Met deze benchmark bieden wij u in de pioniersfase van de nieuwe Jeugdwet concrete handvatten om sturing te geven aan de vormgeving en uitvoering van uw nieuwe beleid. Wat werkt wel en wat werkt niet? Voorkomen mijn en in preventie op lange termijn meer specialistische hulp? Hoe doen andere gemeenten dat en zijn zij ook effectief? Uniek aan de benchmark is dat we meten over het lopende jaar. Daarmee is de benchmark een actueel sturingsinstrument. Ook is benchlearning een belangrijk onderdeel van de benchmark: wij bieden u en collega-gemeenten, onder meer in de vorm van bijeenkomsten, een platform om ervaringen en best practices uit te wisselen. Een onderzoek onder uw inwoners (jongeren en hun ouders) en uw jeugdhulpklanten maakt deel uit van de benchmark. Voor dit onderzoek maken wij gebruik van een gecombineerde aanpak van online en schriftelijke vragenlijsten onder jongeren en hun ouders met een ondersteuningsvraag, jeugdhulpklanten en inwoners van uw gemeente. Hiermee brengen we de beleidseffecten vanuit het perspectief van de jongeren en hun ouders in beeld. Inzage in de effectiviteit van uw jeugdbeleid door het koppelen van sturings-, bekostigings- en effectinformatie. De mogelijkheid om de effecten van bepaalde beleidskeuzes te vergelijken met andere gemeenten. Tweemaal per jaar actuele inzage in de cijfers. Klantvriendelijke online applicatie, waardoor het mogelijk is om zelf prestaties te monitoren en te vergelijken. De voor de Benchmark Jeugd bedraagt 3000,- plus 0,02 per inwoner. Transitiescan Jeugdhulp 2015 De transitie van de jeugdhulp is op 1 januari 2015 een feit. Gemeenten zijn hard aan de slag om op deze datum klaar te staan om de jeugdhulp te organiseren. Het Transitiebureau Jeugd biedt u een focuslijst aan met tien punten die voor 1 januari 2015 geregeld moeten zijn. Ook is er een checklist beschikbaar voor de inrichting van de Toegang Jeugdhulp die voor de transitie van belang is. Daarnaast werkt BMC Onderzoek met verschillende gemeenten lokaal en regionaal samen om straks klaar te staan voor de jongeren en hun ouders. Onze kennis en ervaring hebben we ingezet door ieder punt van de focuslijst en checklist Toegang uit te werken in een checklist van de onderwerpen die gemeenten minimaal op orde moeten hebben in het kader van de transitie. Vanuit beleid, uitvoering en inkoop onderzoeken wij de status. We kijken naar de stand van zaken en de planning voor verdere uitwerkingen en inventariseren eventuele risico s. Aan de hand hiervan gaan we in gesprek over hoe kansen te benutten zijn. Voor 1 januari 2015 kunt u de Trantitiescan Jeugdhulp inzetten om een indicatie te krijgen of uw gemeente klaar is voor Maar ook na 1 januari is de scan geschikt om te kijken op welke punten uw gemeente nog stappen kan of zelfs moet zetten. Een integraal beeld van de stand van zaken in uw gemeente rondom de transitie jeugdhulp. Voor 1 januari 2015: waar zitten in uw planning en voortgang eventuele knelpunten waarop bijsturing nodig is? Na 1 januari 2015: inzicht in vervolgstappen en kansen. Adviesgesprek met een senior adviseur om de resultaten van de scan te bespreken. De voor dit onderzoek bedraagt 5.000,-. 12

13 Transformatiescan Jeugd De invoering van de nieuwe Jeugdzorgwet is een feitelijke transitie. Maar als gevolg van de kortingen die de komende jaren nog zullen worden doorgevoerd, is het in de jeugdzorg nodig om anders en efficiënter te werken. Deze transformatie vraagt om innovatieve aanpakken op het gebied van preventie, toegang en ondersteuning. Jongeren en hun ouders zullen meer dan nu moeten worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheden. Nieuwe samenwerkingsvormen, zoals wijkteams, hebben als doel de toegang effectiever en efficiënter te maken. De sleutel ligt vaak bij de goede combinatie van nieuwe werkwijzen en technologische innovaties, zoals social media en e-health. Uw gemeente zal moeten faciliteren om het veld de mogelijkheid te bieden om te transformeren om zo te komen tot een succesvolle uitvoering van de nieuwe Jeugdzorgwet. De transformatiescan geeft u inzage in de stand van zaken in het veld. De scan is gericht op de onderdelen preventie, toegang en ondersteuning. Per onderdeel kijken we naar de mate van innovatie rondom het beleid, de inkoop en de uitvoering. We analyseren knelpunten en geven inzicht in de kansen voor innovatie. Ook leggen we uw resultaten naast die van andere gemeenten die aan de transformatiescan deelnemen. Zo zijn we in staat deze knelpunten en kansen in een concreet advies te vertalen. Desgewenst organiseren we gerichte rondetafelgesprekken. Wmo Benchmark Wmo Nieuw! In 2015 gaat u van start met de uitvoering van de nieuwe Wmo. Wij sluiten daar met onze nieuwe Benchmark Wmo bij aan. Met deze benchmark bieden wij u in de pioniersfase van de nieuwe Wmo concrete handvatten om sturing te geven aan de vormgeving en uitvoering van uw nieuwe beleid. We kijken beperkt terug naar 2014 en meten voornamelijk over het lopende jaar. Daarmee is de benchmark een actueel sturingsinstrument. Ook is benchlearning een belangrijk onderdeel van de benchmark: we bieden u en collega-gemeenten, onder meer in de vorm van bijeenkomsten, een platform om ervaringen en best practices uit te wisselen. Een onderzoek onder uw inwoners en klanten maakt onderdeel uit van de benchmark. Voor dit onderzoek gebruiken we een gecombineerde aanpak van online en schriftelijke vragenlijsten onder inwoners met een ondersteuningsvraag, klanten en inwoners van uw gemeente. Hiermee brengen we de beleidseffecten vanuit het perspectief van uw inwoners in beeld. Indien gewenst rapporteren wij de uitkomsten niet alleen op gemeenteniveau maar ook op regionaal niveau of op wijkniveau. Inzage in de stand van zaken rond preventie, toegang en ondersteuning op het gebied van beleid, inkoop en uitvoering. Inzage in knelpunten en kansen voor innovatie. Leren van andere gemeenten rond de transformatie van de Jeugdzorg. De voor de Transformatiescan Jeugd bedraagt 5.000,-. Compleet beeld van inkomsten, uitgaven en aantallen. Inzicht in verschuivingen tussen maatschappelijke basisvoorzieningen, eerste- en tweedelijnsvoorzieningen. Inzicht in effecten van uw beleid door een combinatie van objectieve gegevens en klantperspectief en daardoor in de mate van maatschappelijke participatie van uw inwoners en in hun zelfredzaamheid. Zicht op effectiviteit en doelmatigheid van de door gemeenten gehanteerde beleids- en organisatiekeuzes rondom inkoop, contractmanagement, toegang en samenwerking. Vergelijking met collega-gemeenten. 1 Zicht op prestaties 13

14 De voor de Benchmark Wmo, inclusief het onderzoek onder uw inwoners, bedraagt 6.950,-. Evaluatie Toegang tot ondersteuning Gemeenten zijn in het kader van de decentralisaties de toegang tot ondersteuning aan het vormgeven. Belangrijke onderdelen van de toegang zijn de frontoffice, backoffice en gebiedsteams. Elke gemeente geeft dit naar eigen inzicht en afhankelijk van de lokale situatie vorm. Voor de gemeente(raad) is het belangrijk om te weten hoe inwoners en professionals de toegang tot ondersteuning in de praktijk ervaren. De resultaten van de interviews beschrijft BMC Onderzoek in een beknopte rapportage waarin de genoemde onderwerpen aan de orde komen en in de context van het geformuleerde beleid worden geplaatst. Dankzij citaten van inwoners krijgt u een levendig inzicht in de wijze waarop zij de toegang tot ondersteuning hebben ervaren. Desgewenst is het ook mogelijk om alleen het perspectief van de inwoners te onderzoeken. Zie hiervoor het Klantonderzoek Toegang tot ondersteuning. De voor de Evaluatie Toegang tot ondersteuning bedraagt 6.000,-. De Evaluatie Toegang tot ondersteuning is een kwalitatief onderzoek onder inwoners die zich met een advies- of ondersteuningsvraag bij de gemeente of de loketten van samenwerkingspartners hebben gemeld. De uitkomsten worden gerelateerd aan het beleid van de gemeente en de ervaringen van de betrokken professionals door middel van deskresearch en een groepsinterview. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de ervaringen van zowel inwoners als professionals en in verbetermogelijkheden van de toegang tot ondersteuning. Het onderzoek bestaat uit 25 geslaagde telefonische interviews met de genoemde inwoners. In deze interviews wordt ingegaan op: de ondersteuningsvraag en de situatie van de klant; de beoordeling van het keukentafelgesprek en het verslag; het ontvangen advies en de mogelijke ondersteuning; de bejegening door de consulent; de beoordeling van de gekozen oplossing; de bijdrage aan het zelfstandig wonen en de maatschappelijke participatie. In een groepsgesprek komen de ervaringen van de professionals met de toegang tot ondersteuning aan bod. 14

15 Werk & Inkomen Divosa Benchmark Werk & Inkomen: basismodule De Benchmark Werk & Inkomen is een middel voor sociale diensten om hun prestaties en werkwijzen op cruciale onderdelen in kaart te brengen en deze te vergelijken met die van andere gemeenten. De basisbenchmark geeft u onder andere inzicht in volumeontwikkelingen en budgetbestedingen. De benchmark bevat gegevens van alle deelnemende gemeenten. Maandelijks worden de gegevens geautomatiseerd uitgevraagd en de resultaten gepresenteerd. In de presentatie kunt u zelf kiezen met welke gemeenten of regio s u vergeleken wilt worden. De Benchmark Werk & Inkomen wordt in opdracht van Divosa en in samenwerking met Stimulansz uitgevoerd. Deelname aan de benchmark geeft u maandelijks: inzicht in volumeontwikkeling, budgetbestedingen en de gemiddelde prijs van de uitkering; een rapportage waarin vergelijkingen binnen de benchmark worden gemaakt met het landelijk gemiddelde, per arbeidsmarktregio, COROP-gebied, provincie of gemeentegrootte. De start voor inzet van de basismodule van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen is 750,- plus 0,02 per inwoner. Divosa Benchmark Werk & Inkomen: verdiepende module De verdiepende module van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen biedt naast inzicht in volume en budgetbestedingen, gedetailleerd inzicht in uw prestaties op het gebied van bedrijfsvoering, re-integratie, handhaving en debiteuren. Ook is een vergelijking met andere gemeenten en regio s mogelijk. De basisbenchmark is daarom samen met de verdiepende module uitstekend in te zetten als sturingsinstrument. Daarnaast maakt deze module het mogelijk om (inhoudelijke en technische) bijeenkomsten over de benchmark te bezoeken en actief ideeën uit te wisselen met andere deelnemers. Oplossingen van anderen kunnen u ondersteunen bij het scherp krijgen van organisatorische en beleidsinhoudelijke afwegingen. De verdiepende module participatie en bedrijfsvoering levert u, naast de resultaten uit de Benchmark Werk & Inkomen het volgende op: Maandelijks benchmarkresultaten op verschillende indicatoren, zoals bedrijfsvoering, re-integratie, handhaving en debiteuren. De benchlearnbijeenkomsten geven meer zicht op het verhaal achter de cijfers en best practices en zijn er om ideeën uit te wisselen met andere deelnemers. De mogelijkheid tot online-benchmarking met deelnemers of niveaus naar keuze (landelijk gemiddelde, arbeidsmarktregio, COROP-gebied, provincie of gemeentegrootte). Aanvullend op de voor de basismodule van de Benchmark Werk & Inkomen bedraagt de voor de verdiepende module een startbedrag van 1.500,- plus 0,02 per inwoner. 1 Zicht op prestaties 15

16 Evaluatie Parttime werken klanten Uitsluitend sturen op volledige uitstroom lijkt verleden tijd. Steeds meer gemeenten voeren beleid op de groei van het aantal klanten dat parttime werkt en/of de omvang van hun dienstbetrekking. De Evaluatie Parttime werken geeft gemeenten die geen gericht beleid voeren op dit onderwerp inzicht in de kansen en mogelijkheden van het stimuleren van parttime werk. Voor gemeenten die wel actief zijn op dit terrein voorziet de evaluatie inzicht in de verhouding tussen het geformuleerde beleid aangaande parttime werk, de uitvoering en de resultaten ervan. Evaluatie Social Return De meeste gemeenten hebben ervaring met social return; het is vaak een voorwaarde in aanbestedingen. Verdringing is daarbij geen onbekend verschijnsel. Vakkrachten moeten soms plaatsmaken voor mensen uit sociale projecten. De Evaluatie Social Return meet de prestaties van uw gemeente op dit terrein, de uitvoering, de kosten én de effecten, zowel beoogd als ongewenst. Zeker met het oog op de Participatiewet, en daarmee de komst van nieuwe doelgroepen, is het van belang om zicht te hebben op de kansen en valkuilen van social return in uw gemeente. De evaluatie geeft u duidelijkheid over: de mate waarin uw gemeente gericht is op het bevorderen van parttime werk; de staat van parttime werk aan de hand van prestatie-indicatoren; door de klant ervaren succes- en faalfactoren; de kosten en baten van het beleid; de kansen voor verbetering van beleid en uitvoering. Maatwerkofferte. De evaluatie geeft inzicht in: de mate waarin de door uw gemeente gestelde doelen zijn gerealiseerd; de kritische succes- en faalfactoren; de kosten en baten van het beleid; mogelijke kansen van social return in uw gemeente. Maatwerkofferte. 16

17 Evaluatie Werk & Inkomen De Evaluatie Werk & Inkomen brengt de doelmatigheid en doeltreffendheid van uw beleid rondom Werk & Inkomen in beeld. Uitgangspunt hierbij zijn uw eigen lokale beleidsdoelstellingen. We brengen de resultaten en waar mogelijk de effecten van het gevoerde beleid in kaart en hebben daarbij aandacht voor de interne processen. Kansen maar ook belemmeringen in (de huidige uitvoering van) het beleid komen aan het licht en bieden u aandachtspunten om tot verbetering van het beleid en/of de uitvoering te komen. Door de evaluatie gedurende meerdere jaren uit te voeren kan de effectiviteit van het beleid over een langere beleidsperiode inzichtelijk worden gemaakt (monitoring). De evaluatie geeft inzicht in: de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd; de kritische succes- en faalfactoren; de kansen voor verbetering van beleid en uitvoering. Maatwerkofferte. Evaluatie Armoedebeleid De Evaluatie Armoedebeleid meet prestaties op het gebied van armoedebeleid, de uitvoering, de kosten en de effecten. Juist in tijden van een nieuwe economische realiteit dient de gemeente haar regierol waar te maken en waar mogelijk haar beleid aan te scherpen, waarbij er meer aan de orde is dan alleen bezuinigen en ombuigen. De meest kwetsbare inwoners zijn vaak personen met verscheidene problemen op het gebied van gezondheid, financiën, scholing, leefomgeving en maatschappelijke participatie. De evaluatie kan ook als monitor gebruikt worden. De evaluatie geeft inzicht in: de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd; de kritische succes- en faalfactoren; de kosten van het beleid; de kansen voor verbetering van beleid en uitvoering. Maatwerkofferte. 1 Zicht op prestaties 17

18 Evaluatie Regionaal Werkbedrijf Het Sociaal Akkoord introduceerde de regionale werkbedrijven, een schakel tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking. De werkbedrijven zijn regionaal georganiseerd en worden ingericht door gemeenten. Hoe verloopt de samenwerking tussen deze gemeenten en tot welke resultaten leidt het? De Evaluatie Regionaal Werkbedrijf geeft inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het werkbedrijf. Het gaat hierbij om een procesevaluatie waarbij aandacht is voor het perspectief van de betrokken gemeenten en werkgevers. Ook een onderzoek onder mensen met een arbeidsbeperking behoort tot de mogelijkheden. De inhoud van de evaluatie is afhankelijk van uw kennisbehoefte. Graag adviseren wij u hier vrijblijvend over. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: de ervaringen van gemeenten en/of werkgevers met het werkbedrijf en de mate waarin het werkbedrijf aansluit bij de verwachtingen van betrokkenen; de gevolgen van het werkbedrijf voor afzonderlijke gemeenten; de kritische succes- en faalfactoren, bijvoorbeeld waar het gaat om schaalgrootte, samenwerking, re-integratie en/of integrale dienstverlening; de kosten en baten van het werkbedrijf. Evaluatie Handhaving & Fraude De Evaluatie Handhaving & Fraude brengt de doelmatigheid en doeltreffendheid van uw beleid in kaart. Voor een sociale dienst is het zaak om misbruik of oneigenlijk gebruik van de uitkering tegen te gaan. In hoeverre dragen preventieve activiteiten (tijdige voorlichting, klantvriendelijke dienstverlening) bij aan het versterken van draagvlak bij de klanten? Worden repressieve activiteiten (intensieve controle op maat, feitelijke sanctionering) effectief en efficiënt ingezet? Is de samenwerking intern en in de keten optimaal ingericht? We toetsen de resultaten aan de hand van uw eigen geformuleerde doelstellingen. Ook het onderzoeken van klantervaringen behoort tot de mogelijkheden. De evaluatie geeft inzicht in: de mate waarin uw gemeente zicht heeft op fraude; de resultaten van handhaving; succes- en faalfactoren in de uitvoering; de baten van het beleid; mogelijke verbeterpunten in beleid en/of uitvoering. Maatwerkofferte. Maatwerkofferte. 18

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Sociale wijkteams in ontwikkeling

Sociale wijkteams in ontwikkeling Sociale wijkteams in ontwikkeling Inrichting, aansturing en bekostiging In samenwerking: Gemeente Eindhoven Gemeente Enschede Gemeente Leeuwarden Gemeente Utrecht Gemeente Zaanstad TransitieBureau Wmo

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars Quickscan C10478 Paul Poortvliet; Susan van Klaveren Zoetermeer, 22 oktober 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria

Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria Anders werken Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria Auteurs: Charlotte Hanzon, Anne Lucassen en Karin Sok Tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Zorg Dichtbij En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Dit whitepaper beschrijft de visie van BMC op het onderwerp Zorg Dichtbij en ondersteunt opdrachtgevers

Nadere informatie

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de ministeries

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie