Professionalisering Noorderpoort. Transitie in drie Programmalijnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professionalisering Noorderpoort. Transitie in drie Programmalijnen"

Transcriptie

1 Professionalisering Noorderpoort Transitie in drie Programmalijnen Februari 2013 Noorderpoort versterkt de regio

2 Professionalisering Noorderpoort: Met Trots, Passie en Vakmanschap de toekomst in, Transitie in drie Programmalijnen Start en focus De invulling van Focus op Vakmanschap krijgt steeds meer vorm. Echt invulling geven aan vakmanschap betekent ook focus op professionalisering. Deze visie is uiteengezet in het in mei 2012 opgestelde Plan van Aanpak Professionalisering: Noorderpoort met Trots, Passie en Vakmanschap de toekomst in. Papier is één, maar de dialoog hierover is nog veel belangrijker. In verschillende bijeenkomsten met medewerkers, staf en schooldirecteuren en het CvB zijn deze kaders gedeeld en is feedback gevraagd. Het resultaat is dit stuk, als onderlegger van het Strategisch Plan Verbinding, Vertrouwen en Vakmanschap Uitkomsten bijeenkomsten Medewerkers hebben last van: klaag- en moppercultuur, stroperigheid, veelheid aan regels/afspraken, gebrek aan vertrouwen, veel overhead, besluiteloosheid, machtscultuur, inefficiëntie, ad hoc cultuur, veel randzaken, top-down, beheersing, niet weten waarom dingen moeten, weerstand, verantwoordingsdrift. Wat medewerkers verder zou helpen: vertrouwen, plezier, tijd en ruimte voor ontwikkeling, jonge collega s, deskundigheid van professionals, complimenten, duidelijkheid over verwachtingen, gezamenlijke resultaten vieren, keuzes maken, leerling centraal, overleg in team, meer contact met bedrijfsleven, positivisme, bevestiging Noorderpoort-waarden. 2

3 Het plan van aanpak, de interne en externe analyse en de informatie uit de bijeenkomsten geven een goede doorkijk in ons vertrekpunt en een gewenst vervolgpunt: heel veel zaken gaan goed en we kunnen trots zijn op het Noorderpoort, maar de organisatie is niet klaar om pro-actief, kwalitatief en duurzaam mee te bewegen met de ontwikkelingen die op ons afkomen. We zien dat de kwaliteit van het onderwijs niet voldoet aan het niveau dat we zouden willen bieden. En als we meer en meer willen toewerken naar een lerende en professionele organisatie dan kunnen we stellen dat ons de komende jaren veel te doen staat en dat op deze wijze doorgaan geen optie is. Dat constaterend en vervolgens iets doen is nog niet het meest simpele. In de kern wil Noorderpoort een hele sterke impuls geven aan het verhogen van de kwaliteit van het beroepsonderwijs. Daarmee verdienen we ons maatschappelijk stempel: we doen er toe Noorderpoort versterkt de regio. Ons grootste goed zijn daarbij onze medewerkers: zij maken het verschil. Deze ambitie vereist vertrouwen en consistent gedrag met zo min mogelijk uitzonderingen. Daarbij wordt deze ambitie naadloos ondersteund door onze waarden: resultaatgericht, verantwoordelijkheid nemen, ondernemend, respect en afspraak = afspraak. Waar zit de draaiknop om te kunnen komen tot duurzame transitie? Het meest voor de hand liggende maar tevens lastige antwoord is: dat we professionals de ruimte moeten geven om de organisatie te optimaliseren en toe te werken naar een organisatie waarin significant meer van het geld naar onderwijs gaat. Alleen dan kunnen onze medewerkers werken vanuit trots, passie en vakmanschap. Dit is een omkering van het organogram waarbij belanghebbenden (waaronder leerlingen) aan de top staan, daarna docenten, teams/-managers en directie/cvb. De professionalisering van Noorderpoort zetten we om in drie programmalijnen: 1. De professional aan zet De hele transitie start met een flinke impuls aan professionalisering van de individuele medewerker. De Noorderpoort professional werkt met trots, passie en vakmanschap. Wat zijn daarin de verwachtingen van medewerkers en wat kan het Noorderpoort daarin bieden? 2. Het team aan zet Het Noorderpoort team werkt professioneel en zelforganiserend aan gezamenlijke resultaten. Ruimte voor de leerling en het onderwijs juist door te werken binnen centrale kaders, met waar mogelijk standaardisatie, waarbinnen teamafspraken gelden. We onderzoeken binnen Noorderpoort wat nodig is om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten zowel op team- als Noorderpoortniveau. Elk team en elke medewerker heeft hierin verantwoordelijkheid. 3. De veranderende rol van management en staf/ondersteuning Noorderpoort geeft effectieve en professionele ondersteuning aan professionals. Hier ligt een belangrijke veranderende taak en rol voor het management en de staf/ondersteuning. 3

4 Dit alles betekent dat een sterke kwaliteitsverbetering en verdere professionalisering van het HR-beleid noodzakelijk is. Beleid dat bijdraagt aan medewerkers en teams die verbinding maken, leren van elkaar, initiatief tonen en een groot zelforganiserend vermogen te bieden hebben. Het initiatief ligt hier bij de afdeling HRM maar de kracht zit in de medewerkers van het Noorderpoort zelf, invulling komt dus ook hier juist van onderop. Belangrijkste thema s voor de komende jaren zijn: 1. Wat Noorderpoort voor de studenten is, is het ook voor de medewerkers: een Lerende Organisatie (professionaliteitsvisie, professionaliteitsscan, Noorderpoort Academie, MBO-lerarenregister) 2. Noorderpoort kijkt naar talenten en duurzame ontwikkeling (levensfase bewust personeelsbeleid, flexibilisering arbeid, strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid, instroom-doorstroom-uitstroom) 3. Goed werkgeverschap gaat bij Noorderpoort samen met goed werknemerschap (tweezijdige deal, arbeidsmarktcommunicatie, talenten benutten, welkom nieuwe medewerkers, sociale veiligheid) 4. Binnen Noorderpoort werk je gezond en met plezier (vitaliteit, verzuimpreventie) 5. Noorderpoort investeert in moderne en eigentijdse medewerkers (digitalisering, het nieuwe werken) 6. Noorderpoort organiseert de HR-processen optimaal en effectief en gezamenlijk met andere organisatie-onderdelen We kunnen en willen niet alles wat we nu hebben loslaten en ineens overstappen naar een nieuwe situatie. Daarom gaan we de komende jaren gelijktijdig schaken op twee borden. Bord 1 Optimaliseren: dingen beter, simpeler & anders doen met meer effectiviteit. Voedingsbodem voor tweede bord: meer professionaliteit, meer oplossingsgericht werken, loslaten i.p.v overnemen, etc. Bord 2 Toewerken naar nieuwe situatie: de transitie. Zichtbaar in Kansen en gedoe. Werken met pilotteams met regelarme ruimtes, invoeren professionaliteits-scan, community voor teams, etc. Uitgangspunt: geen grote ommezwaai, wel met focus vooruitgang boeken met zowel oog voor harde resultaten als voor het proces en de communicatie. 4

5 Transitie Professionalisering Noorderpoort in drie programmalijnen: 1. De professional aan zet De hele transitie start met een flinke impuls aan professionalisering van de individuele medewerker. De Noorderpoort professional werkt met trots, passie en vakmanschap. Wat zijn daarbij de verwachtingen van medewerkers en wat kan Noorderpoort daarin bieden? De professionalisering van medewerkers is een randvoorwaarde om op termijn succesvol te zijn als organisatie die werk maakt van goed onderwijs. Een scherpe en eenduidige Noorderpoortvisie op professionalisering is daarbij noodzakelijk. Voor de onderwijsmedewerkers betekent het dat alleen bevoegd zijn, niet genoeg is. Het gaat nadrukkelijk ook over bekwaamheden en de uitingen daarvan (zichtbaar gedrag) waaraan permanent wordt gewerkt. De volgende onderwerpen komen daarin aan de orde, waarbij de volgorde is van wettelijk voorgeschreven naar de eigen Noorderpoortkeuzes: Wet BIO Digitalisering in samenwerking met Kennisnet ICT (blended learning) Taal- en rekenen Talenten/voorkeursrol Verbinding bedrijfsleven/skills Dit alles wordt samengebracht in een Noorderpoort-professionaliteitsscan die zicht geeft op individuele professionaliteit en op de professionaliteit van het team. 2. Het team aan zet: samen toewerken naar meer zelforganiserend vermogen Het Noorderpoort team met verschillende vakgebieden werkt professioneel en zelforganiserend aan gezamenlijke resultaten. We stellen heldere kaders en geven ruimte. Zo geven we de start en het einde van ieder onderwijs-traject bovenschools instellingsbreed vorm (Focus op Vakmanschap). Taakverdeling wordt gezamenlijk en transparant bepaald en daarna een aantal keren per jaar besproken om mogelijk te komen tot verschuivingen. Het is niet wenselijk dat een taak een functie wordt. De kaders worden met het team overeengekomen, zodat helder is waarom een kader is gesteld en waarom het nodig is je daar als team aan te houden. Nut en noodzaak. Standaardisatie is hierbij van belang. Hierbij is het team gezamenlijk verantwoordelijk voor zowel onderwijs- als organisatorische taken. Daarbinnen is ruimte om teamafspraken te maken. 5

6 Om de transitie succesvol te laten zijn, wordt gestart met Noorderpoort visieontwikkeling ten aanzien van teams (in samenwerking met Buurtzorg Nederland). Daartoe worden een aantal onderzoeken uitgevoerd (in samenwerking met o.a. het Expertisecentrum HRM van de RUG) en een paar pilots gedefinieerd, waarbij aan de orde komen: Grootte en profiel bepalen van een Noorderpoort-team Organisatie- en beslissingskaders en verantwoordelijkheden aangeven voor het team Samenstelling van het team, taakverdeling binnen het team en werkoverleg Relatie team- en individuele professionaliteit Kwaliteit en kwaliteitsborging Kostenbewustheid Samenwerking met andere teams Ondersteuning teamontwikkeling (coaching). Advisering vanuit staf (inrichting serviceteams). Om de pilotteams succesvol te laten zijn worden de volgende stappen gezet: Stap 1: Aansluiten bij organisatieprincipes in Strategisch plan Op de principes afgeleid uit het Strategisch plan toetsen we alle te nemen beslissingen. Uitleg daarbij maakt het ook zichtbaar voor anderen. Deze principes gelden zowel voor onze studenten/leerlingen als voor onze medewerkers en onze omgeving. Dit zijn: Het succes van leerlingen en studenten echt voorop We richten ons op opleidingen waar behoefte aan is We werken constant aan het vakmanschap van onze medewerkers We organiseren scherp aan de wind, binnen financiële kaders (we organiseren alles 1 keer goed en houden het simpel) Noorderpoort duurzaam: we bouwen op duurzame relaties en werken aan consistent beleid. Stap 2: 0-meting teams Omdat elk team een andere startpositie heeft, is het van belang hier zicht op te krijgen. Zodat hier rekening mee gehouden kan worden bij de verdere invulling. Expliciet wordt hierbij nagegaan wat op dit moment het zelforganiserend vermogen van een team is. 6

7 Stap 3: bepalen welke 3-5 teams de pilotteams worden Op basis van de 0-meting worden een aantal teams geselecteerd die kansrijk lijken om in de pilot succesvol te zijn. Dat betekent dat er gekeken wordt naar: De uitkomsten 0-meting Teams met een teammanager die ook zijn/haar eigen rol bespreekbaar wil maken. Stap 4: pilotteams regelarme ruimte De teams die gekozen worden komen dan voor een bepaalde periode in een regelarme ruimte, waarbij natuurlijk resultaat (rendement) gehaald moet worden, maar waar de manier waarop veel meer door het team bedacht en uitgevoerd wordt. De volgende onderwerpen komen dan samen met het team aan de orde: Uitgaan van het principe dat alles wat je doet bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit van het beroepsonderwijs. Als dit nog niet heeft plaatsgevonden: professionaliteitsscan uitvoeren. Op basis van Professionaliteitsvisie nagaan per medewerker: welke professionaliteit nodig is en voor zover daar wat aan ontbreekt een traject ontwerpen. Teamproces: hoe komen we tot effectieve samenwerking en taak/rolverdeling? Processen: welke informatie en ondersteuning is nodig, hoe inrichten vanuit visie team? Van idee tot realisatie.. Het team kan nu aan de slag en er is afgesproken hoe de vorderingen en voortgang gemonitord worden. Daarnaast moeten er een aantal zaken in de randvoorwaardelijke sfeer geregeld worden.meer ruimte voor de teams betekent een andere rol voor het management, de staf, de ondersteuning en de medezeggenschap. Hoe die andere rollen eruit zien, staat beschreven in de volgende stappen. 7

8 3. De veranderende rol van management en staf/ondersteuning Veranderende rol management De professional en de teams de ruimte geven. De overtuiging en het vertrouwen dat een professional de juiste keuzes maakt, maakt het mogelijk teams en professionals vanuit eigen verantwoordelijkheid te laten werken. Maar we zijn binnen Noorderpoort nu niet gewend om zo te werken. Daarom zal daar bewust aan gewerkt gaan worden en daar ligt een belangrijke taak voor het management. Oog voor de huidige situatie en ondersteuning van de leidinggevenden bij deze transitie, maken nadrukkelijk onderdeel uit van dit plan. Mensbeeld Noorderpoort: verbinding, vertrouwen en vakmanschap Volwassen scholen en teams die op eenzelfde manier verantwoordelijkheid nemen. Dat vraagt specifieke leiderschaps- en managementkwaliteiten. En dat brengt ons van de huidige manier van sturing (vooral procedureel, top-down, Angelsaksisch ) naar een manier die primair werkt vanuit overtuigen, vertrouwen en eigenaarschap ( Rijnlands ). Dit mensbeeld vormt ook de basis voor het leiderschapsprofiel waar we bij de invulling van de nieuwe scholenstructuur per schooljaar op selecteren. We verleggen de focus (appreciative inquiry) van problemen naar perspectief en van ontkennen en klagen naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. We starten met vertrouwen en organiseren waar nodig control. Alleen door dit te delen komen we tot een op gezamenlijke waarden-gestuurde organisatie. Veranderende rol staf en ondersteuning Om effectieve en professionele ondersteuning te bieden dienen stafafdelingen actieve samenwerking en verbinding te zoeken, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de aanwezige expertise binnen de stafafdelingen en waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid tot stand komt. De staf en ondersteuning adviseren en ondersteunen het management en de teams in het transitieproces. Tevens zijn zij sparringpartners om te komen tot de gezamenlijke kaders waarbinnen het team opereert. Ook na de transitie hoeven teamleden niet alles zelf te doen of te weten. Soms is specialistische kennis nodig en daarover beschikken specialisten (juridische zaken, strategische advisering, administraties, etc). De staf en ondersteuning adviseren het management over regelgeving en het management bepaalt mede op basis van deze adviezen de kaders die voor de teams gaan gelden. Verder zijn de staf en ondersteuning beschikbaar voor de teams als vraagbaak en heeft slechts een beperkte controlerende en sturende taak. Ze fungeren als serviceteams voor de onderwijsteams. Voor bepaalde problemen als adviseur, bijvoorbeeld bij een conflict in het team, bij invoering van nieuwe wetgeving of bij een te volgen selectieprocedure. Vervolgens wordt aan het team overgelaten of het de adviezen overneemt. 8

9 Als het onderwijsteam centraal staat in onze organisatie zullen de staf en de ondersteuning daarop gericht zijn. Hierdoor wordt de ondersteuning van de pilots van meet af aan gedaan door een serviceteam dat ook regelarm samen met het onderwijsteam kan ontdekken welke vorm van ondersteuning passend is. Dus: Huidige staf en ondersteuning meenemen in gewenste ontwikkeling Vormgeven van serviceteam voor onderwijsteams Nagaan op welke terreinen specialistische kennis/kennis wet- en regelgeving noodzakelijk is Noorderpoort als community: modern samenwerken Om binnen Noorderpoort verbinding met elkaar te houden en kennis te delen is de inrichting van een Noorderpoort-community een voorwaarde. Je zou dit kunnen omschrijven als een gemeenschap van vakgenoten die de mogelijkheid biedt om op een moderne manier samen te werken. Daarbij is een goede passende informatievoorziening van belang. Om hier te komen wordt het volgende gedaan in samenwerking met ICT Governance: In de uitvoering van dit plan wordt gebruik gemaakt van nieuwe manieren van samenwerken zoals communiceren via beeld en geluid naast tekst, paneldiscussie, forums, etc. In elk project voortkomend uit dit plan worden onderwijsmedewerkers nadrukkelijk betrokken. In kaart brengen huidige systemen en informatie (in nauwe samenwerking met andere betrokken stafafdelingen) Vanuit uitkomsten pilots nagaan welk systeem het beste welke informatie genereert en dat passend maken voor het team. Vorming van community waarin kennisoverdracht en kennisdeling centraal staat. Veranderen van structuur en processen vraagt directeurschap Veranderen van leidende principes vraagt leiderschap Veranderen van een veld vraagt wijsheid Jan Jacob Stam Vleugels voor verandering 9

10 (Mede)zeggenschap Dit traject heeft ook gevolgen voor de (mede)zeggenschap. Met de invoering van de WOR en de komst van het Professioneel Statuut veranderen de verhoudingen. De ontwikkeling naar meer zelforganiserend vermogen past naadloos in het meer zeggenschap geven van professionals zoals beschreven in het Professioneel Statuut, ook de CAO en de WOR geven hier ruimte. Centraal bij allen staat het belang van de onderneming dus het belang van Noorderpoort. Het is een gezamenlijk belang voor Noorderpoort, medezeggenschap en de bonden dat medewerkers iedere dag met trots, plezier, passie en vakmanschap aan de slag kunnen. De medezeggenschap maar ook de RvT en de Studentenraad spelen hierin een belangrijke rol. Gezamenlijk komen tot visie-ontwikkeling is daarbij zeer wenselijk. 10

11 Professionalisering HR-beleid. Ontwikkeling van ons kapitaal: onze medewerkers We zijn ons ervan bewust dat het realiseren van onze ambities alleen kan door veel meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van onze medewerkers. De komst van het professioneel statuut en de vorming van het bestuursakkoord over professionalisering hebben grote invloed gehad op het denken van vandaag en de richting die we ingaan. Daarom is ervoor gekozen HRM een strategische en zichtbare plek te geven binnen Noorderpoort. Dit betekent veel voor de positionering van de huidige dienst P&O in relatie met scholen en de andere onderdelen van de staf/ondersteuning. HRM is van het hele Noorderpoort en daar draagt iedereen een steentje aan bij zoals in de vorm van projectgroepen, discussies en in de dialoog. We geven hiermee het HR-beleid een stevige kwalitatieve impuls. Hierbij focussen wij ons op de volgende terreinen: 1. Wat Noorderpoort voor de studenten is, is het ook voor medewerkers: een Lerende Organisatie Elementen van een lerende organisatie kunnen alleen ontwikkeld worden vanuit een houding waarin reflectie en feed-back ingezet worden om te kunnen leren en verbeteren. In dat kader is er binnen Noorderpoort nog veel werk te verzetten. We werken aan een onderwijsorganisatie die leerlingen kansen geeft en zelf ook blijft leren. De Noorderpoort Academie wordt hiervoor aan de voorkant geplaatst als partner in professionalisering. Noorderpoorttalenten spelen waar mogelijk een actieve rol in de invulling van de leeractiviteiten: leren ván en mét elkaar. Het aanbod bestaat niet alleen uit scholingen en opleidingen maar past zich aan bij de verschillende leerstijlen van medewerkers. Zoals eerder is aangegeven is het proces van de transitie minstens zo belangrijk als de harde resultaten. Ook hier speelt de Noorderpoort Academie een rol in. Een voorbeeld is het organiseren van de dialoog en het ondersteunen bij dilemma s die de transitie oproept. Professionaliteitsvisie en professionaliteitsscan en aanbod ontwikkelen passende bij de geconstateerde hiaten. Invulling geven aan het MBO-lerarenregister, te starten met een pilot (stimuleren intrinsieke motivatie en versterken beroepstrots). 11

12 2. Noorderpoort kijkt naar talenten en duurzame ontwikkeling Noorderpoort is een organisatie waar, zoals bij zoveel organisaties in het publieke domein, een scheve leeftijdsopbouw is. Medewerkers hebben verschillende behoeftes in verschillende fasen van hun leven en loopbaan. De verschillen kunnen liggen op het terrein van scholing, mentoraat, loopbaanperspectief, combinatie van arbeid en zorg, verlofmogelijkheden, demotie etc. Voor alle leeftijdsgroepen en met elke medewerker zal een inzetbaarheidsperspectief ontwikkeld worden, zodat Noorderpoort (binnen de teams) de beschikking houdt over vitale medewerkers in alle leeftijdsgroepen en -fasen. Daarbij is ook aandacht voor carrièrestappen buiten Noorderpoort. Duurzame inzetbaarheid en flexibilisering arbeid (generieke functiebouwwerk) Levensfase bewust personeelsbeleid. Aandacht voor ontwikkeling tijdens de loopbaan in alle leeftijds- en levensfasen bevordert de motivatie en betrokkenheid van medewerkers bij hun werk en voorkomt vroegtijdige uitval door ziekte of anderszins en maakt dat de organisatie als totaal zich blijft ontwikkelen. Strategische personeelsplanning en daarmee gaan sturen op instroom-doorstroomuitstroom. 3. Bij Noorderpoort gaat goed werkgeverschap samen met goed werknemerschap De huidige tijd vraagt om een volwassen relatie tussen werkgever en werknemer, waarbij beiden helder zijn in wat ze vragen cq willen: er is sprake van een tweezijdige deal. Deze tweezijdige deal komt ot uiting in de volgende aspecten: Het aantrekken van nieuwe Noorderpoort talenten en het welkom heten van deze nieuwe talenten. Goede arbeidsmarktcommunicatie, wie ben je, wat wil je bereiken en welk type medewerker zoek je. Werven op de plaatsen en manieren waar je toekomstige medewerkers zijn. Talenten ontwikkelen en benutten, ook buiten nu gebaande paden. Modernisering arbeidsvoorwaarden (in Regeerakkoord 2012 genoemd in samenhang met afbouwen ouderenregeling BAPO). Introductie van Het Nieuwe Werken. Andere, moderne vormen van arbeidscontracten (flexibele schil, specialisten inhuren voor korte tijd en/of periodiek, medewerkers deels verbonden aan Noorderpoort en deels werkzaam in de praktijk). Aandacht voor sociale veiligheid voor medewerkers en leerlingen (toewerken naar groene scholen). 12

13 4. Noorderpoort bevordert met plezier en gezond werken Medewerkers hebben een individuele verantwoordelijkheid op het gebied van plezier, passie, gezondheid en vakmanschap. Wel kan de werkgever om dit te bevorderen mogelijkheden geven en dit meer faciliteren. Hoe het werk zo te organiseren dat dit de meeste voldoening geeft en de minste kans op uitval (zeker geen werkgerelateerd verzuim). Het organisatieperspectief en het medewerkerperspectief zijn in balans. Naast concrete acties is het cultuuraspect hiervoor van belang. Afspraak is afspraak, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het elkaar aanspreken op professioneel handelen in een veilige omgeving zijn voorwaarden. Het inzetten van mensen op hun talenten, gezien en gehoord worden, de combinatie van werk en privé mogelijk maken en aandacht voor ontwikkeling hebben een positieve invloed op het verzuim. Dit betekent ook maximale aandacht voor Arbo en (sociale)veiligheidsaspecten en acties gericht op preventie van arbeid gerelateerd verzuim. Daarnaast kun je denken aan programma s gericht op een gezonde leefstijl (BRAVO). Wanneer toch verzuim optreedt, dan handelen volgens Wet Poortwachter in nauwe samenwerking met de bedrijfsarts. De regie bij het begeleiden van verzuimende medewerkers (is en blijft maatwerk) en re-integratie ligt bij het team en de leidinggevende. 5. Het Noorderpoort investeert in moderne en eigentijdse medewerkers Internet, social media en ICT-innovaties geven dagelijks een andere kijk op de werkelijkheid. Dit heeft gevolgen voor alle medewerkers en voor onderwijsmedewerkers in het bijzonder omdat ook de input van studenten hierbij een belangrijke rol speelt. Verder wordt in het strategisch plan en het beleidsdocument Onderwijs als Begeleidingsmodel het inzetten van digitale hulpmiddelen in het onderwijs nadrukkelijk genoemd: blended learning. Dit gaat echter niet vanzelf. De organisatie wil investeren in de ontwikkeling van digitale vaardigheden van medewerkers als specifiek onderdeel van de professionalisering. 6. Het Noorderpoort organiseert de HR-processen optimaal, effectief en gezamenlijk met andere organisatie-onderdelen Op dit moment gaat veel tijd en aandacht zitten in het afhandelen van hele primaire processen zoals het aannemen van een nieuw Noorderpoorttalent, veranderingen bij contracten van Noorderpoorttalenten (mutaties), verzuimregistratie & begeleiding, invoeren gegevens, talentontwikkeling & bekwaamheidsdossier, aanvraagformulieren, onkostendeclaraties, informatie op het gebied van arbeidsvoorwaarden en regelingen. Inmiddels zijn er op deze terreinen veel meer self-service en webbased mogelijkheden maar deze worden binnen het Noorderpoort nog niet benut. De belangrijkste HR-processen worden in kaart gebracht en per proces wordt de samenwerking gezocht met andere afdelingen die hier een bijdrage aan leveren. Gezamenlijk worden die processen lean/mean doorlopen vanuit de bijdrage die het proces levert aan de versterking van het beroepsonderwijs. Na herbeschrijving worden de processen samen met Personeelsbeheer gedigitaliseerd (E-HRM). 13

14 Nadrukkelijke aandacht voor proces en communicatie De afgelopen maanden hebben we gemerkt, gezien en gevoeld dat praten en schrijven over de veranderende omgeving en organisatie, nog niet maakt dat iedereen dezelfde beelden heeft. We constateren keer op keer dat elke medewerker, elk team en elke school een ander startpunt heeft. De komende jaren zoeken we veel de dialoog bewust op en waar nodig organiseren we die dialoog. We maken verbinding met de medewerkers die een stap richting de toekomst willen zetten, die willen meedenken en meeorganiseren. Niet met veel extra uren of formatie maar door de verbinding te maken op horizontaal niveau, kriskras door de organisatie, in wisselende netwerken en samenstellingen. Alle informatie delen we op Kompas, bij elke stap betrekken we docenten, we werken met woord/beeld/geluid, we organiseren fatlab s voor beleidsontwikkeling, we maken gebruik van de ROC-spiegel en andere digitale mogelijkheden, et cetera. Gebaseerd op: Docenten praten en beslissen mee bij beleidsontwikkeling, ook zien we hier een actieve rol voor de recent opgerichte beroepsvereniging voor MBO docenten; Opdrachten met uitgangspunten uitzetten met korte tijd om tot concrete oplossingen te komen (out-of-the-box?: graag!). Delen is vermenigvuldigen optimale kennisdeling en samenwerking tussen Noorderpoortprofessionals, teams en scholen; Collectieve kennis is macht - experts en deskundigheid vinden binnen de organisatie; Snelheid door transparantie zichtbaarheid voor iedereen versnelt het oplossen van problemen en vraagstukken en vereenvoudigt bedrijfsprocessen; Talent centraal - brede verspreiding en vindbaarheid van praktijkvoorbeelden, kennis en expertise Kijk ook: Back to the Start, You Tube 14

15 Illustraties Meinte Strikwerda, docent Gaming / Multimedia Noorderpoort Vormgeving en productie Canon Business Services / Klaas de Vries, grafisch ontwerper BNO Noorderpoort 2013

Met Trots, Passie en Vakmanschap de toekomst in Professionalisering Noorderpoort. Transitie in drie Programmalijnen 3 december 2012

Met Trots, Passie en Vakmanschap de toekomst in Professionalisering Noorderpoort. Transitie in drie Programmalijnen 3 december 2012 Met Trots, Passie en Vakmanschap de toekomst in Professionalisering Noorderpoort Transitie in drie Programmalijnen 3 december 2012 1 Professionalisering Noorderpoort: Met Trots, Passie en Vakmanschap de

Nadere informatie

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Digitalisering van de maatschappij Gevolgen voor het onderwijs: Studenten voorbereiden op onze gedigitaliseerde samenleving.

Nadere informatie

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken!

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Lees in 2 minuten hoe zelfsturing het werken in teams en ondersteunende diensten verandert, hoe leiderschap vernieuwt, wat het uw klant oplevert en hoe het

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

Wijzer in de professionele ruimte

Wijzer in de professionele ruimte Wijzer in de professionele ruimte Strategieën om de professionele ruimte van docenten(-teams) te optimaliseren Rob Vink Wat is professionele ruimte? Als docent geef je vorm aan het onderwijs en daar voel

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Young Career Professionals Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Mid Career Professionals Persoonlijk

Nadere informatie

Succesvolle zelfsturende teams: bedreiging of carrièrekans?

Succesvolle zelfsturende teams: bedreiging of carrièrekans? Succesvolle zelfsturende teams: bedreiging of carrièrekans? Annemarie Koopman en Betty Ambaum Wat roept zelforganisering op? Bedreiging of carrièrekans voor wie? Jan Valkenborgh Bestuurder Daelzicht Nederland

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Strategisch Kader VO-raad

Strategisch Kader VO-raad Strategisch Kader VO-raad 2015-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategische doelstellingen 3. Visie, rol en missie 4. Interne en externe ontwikkelingen 5. Inhoudelijk strategische lijnen 5.1 Onderwijs dat

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Vitale medewerkers maken een vitale HvA

Vitale medewerkers maken een vitale HvA Vitale medewerkers maken een vitale HvA Beleidskader Vitaliteit Larissa Kras Beleidsmedewerker stafafdeling P&O In opdracht van Conny Vermolen, directeur P&O Januari 2013 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Samen leren in een professionele leergemeenschap

Samen leren in een professionele leergemeenschap Samen leren in een professionele leergemeenschap De Onderwijsinspectie heeft in de Staat van de leraar 2013-2014 (Inspectie van het Onderwijs, 2015) de visie op de kwaliteit van het onderwijs beschreven.

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Flexibel werken en teamontwikkeling

Flexibel werken en teamontwikkeling Flexibel werken en teamontwikkeling Jo Bos (Jo Bos & Co) en Lauri Brinkman (Phaos) In veel organisaties wordt gewerkt aan het invoeren van Het Nieuwe Werken of Flexibel werken. Aan werken dat niet tijd-

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Rapportage enquête professioneel samenwerken in de professionele onderwijsorganisatie. Auteur Dr. Paul van Deursen. Datum 31 september 2011

Rapportage enquête professioneel samenwerken in de professionele onderwijsorganisatie. Auteur Dr. Paul van Deursen. Datum 31 september 2011 Auteur Dr. Paul van Deursen Datum 31 september 2011 Rapportage enquête professioneel samenwerken in de professionele onderwijsorganisatie 1 Inleiding Om de omslag van onderwijs- naar kennisorganisatie

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is.

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. De manier waarop we het werk organiseren en samenwerken

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Leerdoelen De student kent de belangrijkste voorwaarden voor Human Resource Management en kan voorstellen doen om het personeelsbeleid

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015???

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? ROC in verandering Doel van de structuurverandering: goed, kleinschalig en betrokken onderwijs organiseren/faciliteren Nu overgangsfase van een oude, naar

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Strategisch Plan Noorderpoort

Strategisch Plan Noorderpoort Strategisch Plan Noorderpoort 2013-2015 Februari 2013 Noorderpoort versterkt de regio 1. Bij dit Strategisch Plan Strategie wordt krachtiger als je die deelt. Noorderpoort heeft haar Strategisch Plan 2013

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v!

RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v! RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v! Teamleden van RPCZ werken aan een gezamenlijke ambitie. Deze is gebaseerd op passie, creativiteit, respect, vertrouwen, relatie en plezier. Onze ambitie is om in Zeeland

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid Presentatie Uitvoering mobiliteitsbeleid Huidige situatie - Een veranderende overheid Regievoerende, agenderende en participerende overheid Rotterdam, stad in beweging voor resultaat op straat Financiële

Nadere informatie

Adviseur Ontwikkelen, Leren & Presteren. Een gedreven professional die het lerend vermogen van de organisatie versterkt

Adviseur Ontwikkelen, Leren & Presteren. Een gedreven professional die het lerend vermogen van de organisatie versterkt Profiel Adviseur Ontwikkelen, Leren & Presteren Een gedreven professional die het lerend vermogen van de organisatie versterkt 14 juni 2016 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie

Nadere informatie

Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool

Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool In Opbouw Onderwijs in beweging Wij zijn In Opbouw, een partner voor scholen op het gebied van onderscheidend, kwalitatief onderwijs en het oplossen

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Verslag verkennend gesprek kwaliteitsadviseurs, ministerie van OC&W en NCP EQAVET: Verdere versterking kwaliteitsborging in het mbo

Verslag verkennend gesprek kwaliteitsadviseurs, ministerie van OC&W en NCP EQAVET: Verdere versterking kwaliteitsborging in het mbo Verslag verkennend gesprek kwaliteitsadviseurs, ministerie van OC&W en NCP EQAVET: Verdere versterking kwaliteitsborging in het mbo 12 juli 2017 Het NCP EQAVET heeft op 12 juli jongstleden op verzoek van

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

WE VANGEN DE KRACHT WE PAKKEN DE ENERGIE

WE VANGEN DE KRACHT WE PAKKEN DE ENERGIE ARBODIENSTVERLENING WE VANGEN DE KRACHT WE PAKKEN DE ENERGIE zorgt voor arbeidskracht WE ZIEN HET DOEL WE ZORGEN VOOR RESULTAAT Ik ben trots op mijn mensen. En zuinig op mijn tijd. Ik wil een arbodienst

Nadere informatie

Beter werken door arbeidsvreugde

Beter werken door arbeidsvreugde Beter werken door arbeidsvreugde De zeven bronnen van arbeidsvreugde Landelijk Arbo Congres 24 oktober 2011 Programma Beter werken door arbeidsvreugde Ontdekken van De zeven bronnen van arbeidsvreugde

Nadere informatie

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS Veelzijdig sterk onderwijs Het Edison College, het Gymnasium Apeldoorn en de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) zijn verenigd in AVOO. Onze scholen bieden goed onderwijs

Nadere informatie

Missie en positionering Servicebureau

Missie en positionering Servicebureau Missie en positionering Servicebureau 29 november 2015 Inleiding In de huidige situatie, bij zowel De Basis als Primus, kenmerkt de organisatiestructuur zich als een lijn-staf structuur. Het primaire proces

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo professionaliseren doe je samen Stimuleringsregeling Teamontwikkeling Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: inleiding In de cao-hbo 2014-2016 hebben

Nadere informatie

We werken al veel samen op het gebied waar het kan en meer geconcentreerd. zodat er meer geld beschikbaar komt opleidingen meer specialistisch zijn

We werken al veel samen op het gebied waar het kan en meer geconcentreerd. zodat er meer geld beschikbaar komt opleidingen meer specialistisch zijn 2 In de afgelopen jaren is al veel gedaan om het onderwijs in Zeeland meer toekomstbestendig te maken. Daarmee is een aanzet gegeven voor een gezonde toekomst van het onderwijs in Zeeland, maar ligt er

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

De publieke professional van de toekomst. in gesprek met 10 jonge professionals

De publieke professional van de toekomst. in gesprek met 10 jonge professionals De van de toekomst in gesprek met 10 jonge professionals Benutten van talent Wij geloven dat het menselijk kapitaal van publieke organisaties beter kan worden benut. Het benutten van dit potentieel vraagt

Nadere informatie

Leraarschap en leiderschap. Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Leraarschap en leiderschap. Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding Leraarschap en leiderschap Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding Inhoud De opkomst van de leraar Beelden over leiderschap Shit & assholes Leiderschapskwaliteiten Structuur

Nadere informatie

Slaap lekker. Samenvatting van tips en handvatten

Slaap lekker. Samenvatting van tips en handvatten Slaap lekker Samenvatting van tips en handvatten Waar lig jij als ondernemer wakker van? Kan een werkgever altijd alles zeggen? Medewerker kan alles zeggen en als het niet bevalt: ziek Oplossing was: alleen

Nadere informatie

ondernemingsraad HMC Rotterdam, 10 oktober 2013 Betreft: OR Kaderbrief 2013 Geacht College van Bestuur,

ondernemingsraad HMC Rotterdam, 10 oktober 2013 Betreft: OR Kaderbrief 2013 Geacht College van Bestuur, ondernemingsraad HMC Rotterdam, 10 oktober 2013 Betreft: OR Kaderbrief 2013 Geacht College van Bestuur, Door middel van deze kaderbrief wil de OR vanuit haar rol graag een positieve bijdrage leveren aan

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Scripts voor vitaliteit 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Inhoud Wat is vitaliteit? Welke scripts gericht op vitaliteit zijn het beste? Wat is de rol van werknemer en werkgever hierbij? Wat is vitaliteitmanagement?

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

DRIEHOEK IN DE PRAKTIJK

DRIEHOEK IN DE PRAKTIJK Talent en AI Praktijk De maatschappij Het ontwerp Veranderen De interventie Het gesprek Leren en persoonlijke ontwikkeling Leiderschap DE DRIEHOEK IN DE PRAKTIJK Marloes de Jong In het eerste hoofdstuk

Nadere informatie

InPreventie naar de BvAA

InPreventie naar de BvAA NIEUWSBRIEF Maart 2015 InPreventie naar de BvAA Na een jaar lang overleggen is het gelukt. Op 24 maart heeft Pieter namens de beroepsvereniging het contract met TNO getekend bij het ministerie van Sociale

Nadere informatie

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Geëngageerde medewerkers zijn de juweeltjes van uw organisatie. Deze groep medewerkers werkt met passie, werkt harder, stelt zich effectiever, efficiënter

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Auteurs: Frank van Outvorst, Henri Huisman Datum: Januari 2009 Inleiding Veel organisaties zijn momenteel bezig met het (her)inrichten van de vraagzijde

Nadere informatie

Aansluiten bij ouders. Kanteling organisatie vanuit een waarderende benadering

Aansluiten bij ouders. Kanteling organisatie vanuit een waarderende benadering Aansluiten bij ouders Kanteling organisatie vanuit een waarderende benadering Wie zijn we? Kind & Gezin Vlaanderen Afdeling Limburg Consultatiebureau voor zuigelingen een lange traditie Start: medische

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC Roel Olivers Ontdekkingstocht SPP / SPV Waarom SPP? Natuurwet: Niet het sterkste dier overwint maar het dier dat zich het beste kan aanpassen Flexibel

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur)

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) De gemeente Deurne zoekt een: De afdeling Ruimte en Samenleving heeft een vacature: Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

de Algemene Onderwijsbond, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer G.J.W.M.

de Algemene Onderwijsbond, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer G.J.W.M. Overeenkomst Partijen, De vereniging MBO Raad, gevestigd te De Bilt, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer J. van Zijl en de heer R. Wilcke, verder te noemen de MBO Raad

Nadere informatie