BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 Gemeente Breda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 Gemeente Breda"

Transcriptie

1 BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND

2 Hoofdstuk 1. Inleiding 1

3 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Breda 2015 Citeertitel Breda 2015 Besloten door College van B en W van de Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum n.v.t. is vastgesteld) Onderwerp Beleidsregels over mogelijkheden bijzondere bijstand als vangnet Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen. Grondslagen Artikel 35 Participatiewet Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft ja wijziging regeling College Ontstaansbron: Inwerkingtreding: Voorstel datum ondertekening; datum ondertekening; gemeenteraad bron bekendmaking bron bekendmaking Publicatie n.v.t. 2

4 Geconsolideerde tekst van de regeling Burgemeester en Wethouders van de, gelet op de Participatiewet, overwegende dat in het kader van artikel 35 van deze wet het wenselijk is de beleidsregels met betrekking tot bijzondere bijstand in een afzonderlijke richtlijn bijeen te brengen en gelet op de zorg van het college van burgemeester en wethouders voor een doeltreffende voorlichting aangaande de verlening van bijstand, stellen vast de volgende Breda 2015 De begripsbepalingen van de Participatiewet zijn onverkort op deze beleidsregels van toepassing. Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. het college: het college van Burgemeester en Wethouders van de ; b. de wet: de Participatiewet; c. bijstand: algemene en bijzondere bijstand; d. algemene bijstand: de bijstand ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan; e. bijzondere bijstand: de bijstand, bedoeld in artikel 35 van de wet, de individuele inkomenstoeslag, bedoeld in artikel 36 van de wet, en de individuele studietoeslag, bedoeld in artikel 36b van de wet; f. de voorliggende voorziening: elke voorziening buiten de wet waarop de belanghebbende of het gezin aanspraak kan maken, dan wel een beroep kan doen, ter verwerving van middelen of ter bekostiging van specifieke uitgaven; g. de eigen verantwoordelijkheid: de mate waarin de belanghebbende zelf verantwoordelijk is voor de bekostiging van zijn kosten, via zijn eigen netwerk, sociale omgeving of andere voorliggende voorzieningen; h. maatwerk: bijzondere bijstand wordt primair op grond van de wettelijke bepalingen en deze beleidsregels vastgesteld, maar bij (zeer) bijzondere individuele omstandigheden die de persoon, zijn sociale omgeving of zijn gezin of kinderen kan raken kan de bijstand worden afgestemd op de individuele situatie. Artikel 2 Bijzondere bijstand is een individuele verstrekking 1. Bijzondere bijstand is in principe mogelijk als: a. geen beroep kan worden gedaan op ondersteuning vanuit een eigen netwerk, eigen sociale omgeving of voorliggende voorzieningen en de belanghebbende daarin voldoende eigen verantwoordelijkheid heeft 3

5 getoond; b. geen sprake is van financiële draagkracht in inkomen en bescheiden vermogen; c. sprake is van noodzakelijke kosten door bijzondere individuele omstandigheden; d. een (wettelijke) voorliggende voorziening ontbreekt; e. maatwerk geboden is in het individuele geval. 2. In geval van tekortschietend besef van eigen verantwoordelijkheid kan de gevraagde bijstand gedeeltelijk of volledig worden geweigerd. 3. Voordat maatwerk geboden is, is het genoemde in het eerste lid, sub a tot en met d, in beschouwing genomen. 4. Bij het vaststellen van het bedrag van de bijzondere noodzakelijke kosten wordt aangesloten bij normbedragen zoals opgenomen in de gemeentelijke Financiële Uitvoeringsrichtlijnen. 5. Indien het bedrag niet is opgenomen in de gemeentelijke Financiële Uitvoeringsrichtlijnen gelden de bedragen van de Prijzengids van Nibud tot 70% als maximale bedragen. 6. Op de verstrekking van de bijzondere noodzakelijke kosten, worden altijd de kosten die voor een ieder algemeen gebruikelijk zijn, in mindering gebracht. 7. De individuele inkomenstoeslag van artikel 36 van de wet, de individuele studietoeslag van artikel 36b van de wet en de seniorentoeslag van artikel 13 van deze beleidsregels, worden bij de beoordeling van de bijzondere noodzaak en de hoogte van de bijzondere bijstand buiten beschouwing gelaten. Artikel 3 Draagkracht, draagkrachtperiode, kostendelersnorm en Reserveren 1. Geen draagkracht in inkomen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, sub b van deze beleidsregels, hebben gehuwden/samenwonenden/huishoudens met kinderen die een netto maandinkomen hebben tot 110% van het wettelijk minimumloon (afgeleid van de bijstandsnorm gehuwden) en geen vermogen hebben boven de voor hen in artikel 34, derde lid, van de wet genoemde vermogensgrens. 2. Geen draagkracht in inkomen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, sub b van deze beleidsregels, hebben alleenstaanden die een netto maandinkomen hebben tot 80% van het wettelijk minimumloon (afgeleid van de bijstandsnorm voor alleenstaanden) geen vermogen hebben boven de voor hen in artikel 34, derde lid, van de wet genoemde vermogensgrens. 3. Geen draagkracht in inkomen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, sub b van deze beleidsregels, hebben pensioengerechtigden die een netto maandinkomen hebben tot 110% van de geldende AOW-norm en geen vermogen hebben boven de voor hen in artikel 34, derde lid, van de wet genoemde vermogensgrens. 4. Voor de toepassing van artikel 3, eerste, tweede en derde lid, wordt de vakantietoeslag buiten beschouwing gelaten. 5. De draagkrachtperiode vangt aan op de eerste dag van de maand waarin de bijstand wordt aangevraagd en heeft de duur van een jaar. 6. Bij de bepaling van de draagkracht wordt de kostendelersnorm als bedoeld in artikel 22a van de wet buiten beschouwing gelaten. 7. Voor bijzondere bijstand als bedoeld in artikel 12 van deze beleidsregels 4

6 wordt rekening gehouden met reserveringscapaciteit. 8. Onder reserveringscapaciteit wordt verstaan: 5% van het inkomen tot 110% van het wettelijk minimum loon voor gehuwden/samenwonenden/huishoudens met kinderen en 5% van het inkomen tot 80% van het wettelijk minimumloon voor alleenstaanden per maand, gedurende de periode als bedoeld in het vijfde lid van dit artikel. 9. In aanvulling op het achtste lid wordt onder reserveringscapaciteit verstaan: 5% van het inkomen tot 110% van de geldende AOW-norm voor pensioengerechtigden gedurende de periode als bedoeld in het vijfde lid van dit artikel. Artikel 4 Bijstand om niet of geldlening 1. Tenzij deze beleidsregels anders bepalen, wordt de bijzondere bijstand verstrekt als een uitkering om niet (zonder terugbetaalverplichting). 2. De bijzondere bijstand wordt in de vorm van een renteloze geldlening verstrekt in de gevallen die worden genoemd in artikel 48, tweede lid van de wet en indien het bijstand voor de kosten van noodzakelijk duurzame gebruiksgoederen betreft als bedoeld in artikel 51 van de wet, tenzij maatwerk wordt toegepast. 3. Aan de belanghebbende die eigenaar is van een door hemzelf of zijn gezin bewoonde woning met bijbehorend erf verleent het college, rekening houdend met artikel 50 van de wet, de bijzondere bijstand in de vorm van een geldlening, als de bijzondere bijstand over de periode van één jaar naar verwachting meer bedraagt dan het netto wettelijk minimumloon over één maand, als bedoeld in artikel 37 van de wet. Artikel 5 Moment van aanvraag 1. In deze beleidsregels genoemde regelingen en bijzondere bijstand worden slechts op aanvraag verstrekt. Kosten die zijn gemaakt voordat de aanvraag is ingediend, komen in principe niet voor bijstandsverlening in aanmerking. 2. Van het eerste lid van dit artikel kan worden afgeweken indien: a. de aanvrager redelijkerwijs de aanvraag niet vooraf heeft kunnen indienen; of b. indien er andere bijzondere omstandigheden zijn die aanleiding geven om voor de reeds gemaakte kosten bijstand te verstrekken. 3. Wanneer het genoemde in het tweede lid van dit artikel zich voordoet kan bijstand worden verleend met terugwerkende kracht tot maximaal 6 maanden. 4. Een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt slechts in behandeling genomen als de gevraagde gegevens compleet zijn en/of de gevraagde bewijsstukken zijn overgelegd. Het (na een geboden hersteltermijn) niet (tijdig) aanleveren van de gevraagde gegevens en/of bewijsstukken leidt tot buiten behandelingstelling van de aanvraag. Artikel 6 Uitbetaling 1. De bijzondere bijstand wordt betaald nadat de betalingsbewijzen of offertes (proforma nota s) zijn ingediend. 5

7 2. Periodieke bijzondere bijstand wordt toegekend voor de duur van maximaal één jaar. Hoofdstuk II Toeslagen Artikel 7 Jongerentoeslag 1. Bijzondere bijstand voor algemeen noodzakelijke bestaanskosten van zelfstandig wonende jongeren van 18 tot 21 jaar wordt verleend als en voor zover: a. de noodzakelijke kosten van bestaan uitgaan boven de geldende bijstandsnorm en in de hogere bestaanskosten niet kan worden voorzien door het delen van deze kosten met (een) ander(en); b. voor de kosten geen beroep kan worden gedaan op de ouders, omdat: - de middelen van de ouders daartoe niet toereikend zijn; of - de jongere redelijkerwijs zijn onderhoudsrecht jegens zijn ouders niet te gelde kan maken. 2. De jongere bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt in ieder geval geacht zijn onderhoudsrecht jegens zijn ouders redelijkerwijs niet te gelde te kunnen maken als: a. de ouder(s) is / zijn overleden of in het buitenland woont / wonen; b. de jongere in het kader van de Jeugdwet buiten het gezin is geplaatst; c. de jongere op de ingangsdatum van de bijstandverlening 12 maanden of langer zelfstandig woont; d. er sprake is van een acute crisissituatie, waarin door de minderjarige zelf geen verandering kan worden gebracht. Hiertoe dient een indicatie te worden gegeven door een hulpverlenende instantie. 3. De noodzakelijke kosten van het bestaan van de zelfstandig wonende of dak en thuisloze jongere van 18 tot 21 jaar, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, die niet de zorg hebben voor een of meer kinderen die tot het huishouden behoren, worden gesteld op de basisnorm van de wet, verhoogd met aanvullende bijzondere bijstand wordt als volgt a. De alleenstaande, een maximaal bedrag van 450,00 per maandag b. De alleenstaande (pseudo) dak en thuisloze een maximaal bedrag van 350,00 per maand c. Het echtpaar waarvan beide partners jonger zijn dan 21 een maximaal bedrag van 350,00 per maand. d. Het echtpaar waarvan één persoon jonger is dan 21, en 1 persoon ouder dan 21 jaar, een maximum bedrag ad 350,00 per maand 4. De noodzakelijke kosten van het bestaan van de jongere zelfstandig wonende alleenstaande ouders jonger dan 21 jaar, alsmede het echtpaar waarvan één of beide personen jonger zijn dan 21 jaar, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, die de zorg hebben voor één of meerdere kinderen, worden gelijk gesteld aan het inkomen van alleenstaande (ouders) of echtpaar van 21 jaar en ouder in de bijstand. De bijzondere bijstand wordt vastgesteld op het verschil tussen de hier van toepassing zijnde bedragen. 6

8 Artikel 8 Woonkostentoeslag 1. Onder woonkosten in dit artikel wordt verstaan: a. Indien een woning in huur wordt bewoond: de per maand geldende rekenhuur als omschreven in artikel 5, van de Wet op de huurtoeslag; b. Indien een eigen woning wordt bewoond: de tot een bedrag per maand omgerekende som van de hypotheekrente, de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten en een naar omstandigheden vast te stellen bedrag voor onderhoud conform de gemeentelijke Financiële Uitvoeringsrichtlijnen. 2. Woonkostentoeslag voor een huurwoning of gehuurde woonwagen: a. Indien belanghebbende een woning bewoont, waarvan de hoogte van de woonkosten gelet op artikel 13 van de Wet op de huurtoeslag geen belemmering vormt voor toekenning van de huurtoeslag, maar hij door omstandigheden buiten zijn schuld nog geen aanspraak kan maken op deze toeslag, wordt een woonkostentoeslag verstrekt tot de datum waarop de betrokkene wel in aanmerking komt voor huurtoeslag. b. De woonkostentoeslag is gelijk aan het bedrag van de huurtoeslag die belanghebbende gelet op zijn financiële situatie op grond van de Wet op de huurtoeslag voor de woonkosten per maand zou ontvangen. 3. Woonkostentoeslag bij een woning in eigendom: a. Indien belanghebbende een eigen woning bezit, waar hij tevens woont, kan tijdelijk woonkostentoeslag worden verstrekt. b. De woonkostentoeslag is gelijk aan de omgerekende som van de hypotheekrente, de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten en een naar omstandigheden vast te stellen bedrag voor onderhoud conform de gemeentelijke Financiële Uitvoeringsrichtlijnen, onder aftrek van de voorlopige teruggave belastingen. c. Aan de belanghebbende wordt de woonkostentoeslag verstrekt onder de voorwaarde dat vooraf vermindering van de voorlopige teruggave van belastingen wordt verzocht, zodat dit bedrag kan worden verrekend met de woonkostentoeslag, als bedoeld in het derde lid, onder b van dit artikel. 4. Woonkostentoeslag voor woonkosten tot én boven de maximale huurprijs kan worden verstrekt, indien belanghebbende een woning in huur bewoont, waarvan de hoogte van de woonkosten op grond van artikel 13 van de Wet op de huurtoeslag een belemmering vormt voor toekenning van huurtoeslag, voor zover het bedrag van de toeslag maatschappelijk aanvaardbaar is. Onder maatschappelijk aanvaardbaar wordt verstaan een bedrag tot maximaal 1000,-, tenzij de bijzondere situatie van het huishouden er toe dwingt een hoger bedrag te hanteren. 5. De woonkostentoeslag wordt om niet verstrekt tot de datum waarop de betrokkene wel in aanmerking komt voor huurtoeslag en, als huurtoeslag niet aan de orde is, voor een periode van maximaal één jaar. 6. Aan de woonkostentoeslag is de voorwaarde verbonden dat de belanghebbende naar vermogen tracht goedkopere woonruimte te vinden 7

9 (verhuisplicht). Dit wordt halfjaarlijks gecontroleerd. 7. Als de belanghebbende naar het oordeel van het college naar vermogen heeft getracht goedkopere woonruimte te vinden, maar dit niet is gelukt, dan kan de woonkostentoeslag worden verlengd met maximaal één jaar. Tijdens deze verlenging, zoals bedoeld in het zesde lid van dit artikel, wordt de woonkostentoeslag in de vorm van een lening uitgekeerd, tenzij bijzondere individuele omstandigheden aanleiding geven anders te besluiten. 8. De verhuisplicht wordt niet opgelegd aan personen met een beperking, als de hoge huur wordt veroorzaakt door voorzieningen die in de woning zijn aangebracht vanwege de beperking. 9. Jongeren onder de 27 jaar zonder kinderen, die een beroep doen op woonkostentoeslag, omdat zij een woning bewonen met een rekenhuur boven de voor hen geldende huurgrens waardoor geen beroep op de huurtoeslag mogelijk is, komen niet in aanmerking voor een woonkostentoeslag. Hoofdstuk III Individuele verstrekkingen Artikel 9 (Para)medische kosten voor chronisch zieken en gehandicapten conform deze beleidsregels 1. Voor bijzondere bijstandsverlening komen in principe de volgende (para)medische noodzakelijke kosten in aanmerking, indien de zorgverzekering geen voorliggende voorziening is: a. de meerkosten van een medisch noodzakelijk dieet; b. de bijkomende kosten ten behoeve van dialyse bij nierpatiënten tot een maximum bedrag per maand; c. de ten gevolge van langdurige ziekte of beperking ontstane meerkosten van slijtage van kleding en/of beddengoed en bewassing; d. de meerkosten van verwarming ten gevolge van een beperking of langdurige ziekte; e. de meerkosten van medisch noodzakelijk aangepast schoeisel. Artikel 10 Zelfstandig functioneren ouderen en mensen met een beperking Voor bijzondere bijstandsverlening komen in principe de volgende kosten in aanmerking, als zij noodzakelijk zijn om het zelfstandig functioneren van ouderen en mensen met een beperking te bevorderen : a. de eigen bijdrage van dagopvang van ouderen; b. de extra kosten verbonden aan een maaltijdvoorziening voor ouderen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd; c de eigen bijdrage in de kosten van een tijdelijke opname in een AWBZinstelling; d. de eigen bijdrage in de kosten van professionele alarmering; e. de eigen bijdrage in de kosten van extramurale begeleiding in het kader van GGZ-problematiek. Artikel 11 Kosten van bijzondere sociale en financiële omstandigheden 8

10 1. Voor bijzondere bijstandsverlening komen in principe de volgende kosten in aanmerking, als zij noodzakelijk zijn op grond van bijzondere sociale of financiële omstandigheden: a. de kosten van een begrafenis of crematie in Nederland, gerekend naar de kosten van de goedkoopste adequate mogelijkheid, indien een uitvaartpolis ontbreekt; b. de kosten van het noodzakelijk verhuizen; c. de dubbele woonkosten als gevolg van het noodzakelijk verhuizen; d. de kosten voor de eenmalige vervanging of aanschaf van een garderobe na ongeval, ziekte of revalidatie of andere bijzondere omstandigheden; e. reiskosten in Nederland in bijvoorbeeld de volgende gevallen: - ziekenbezoek aan gezinsleden of naaste familieleden die thuis of in instelling worden verpleegd; - bezoeken van uit huis geplaatste kinderen; - bezoeken van een naast familielid die in de gevangenis zit. De bijzondere bijstand voor reiskosten wordt in het algemeen voor maximaal 2 maal per week en voor maximaal 2 personen verstrekt op basis van het reizen per openbaar vervoer, 2 e klas. f. voor zover de belanghebbende een BredaPashouder is, de eigen bijdrage in energiebesparende maatregelen, voor zover bedoelde voorzieningen zijn aangebracht door het Energieteam. Dit eenmalig tot een maximum bedrag per woning per jaar. g. voor zover de belanghebbende een BredaPashouder is, de eigen bijdrage in inbraakpreventieve maatregelen, voor zover bedoelde voorzieningen zijn aangebracht door het Energieteam. Dit eenmalig tot een maximum bedrag per woning per jaar. h. de te betalen eigen bijdrage in de kosten van rechtshulp en/of rechtsbijstand, onder aftrek van voorliggende voorziening, in een noodzakelijk bevonden rechtsgang; i. eenmalig de kosten van een legitimatiebewijs aan personen zonder vaste woon- of verblijfplaats die niet over een geldig legitimatiebewijs beschikken. j. in bijzondere gevallen eenmalig de vaste lasten tijdens een kortdurende detentie van maximaal 6 maanden. k. de kosten van kinderopvang in geval van sociale/medische indicatie, zolang de Wet Kinderopvang of kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget geen voorliggende voorzieningen zijn. l. de eigen bijdrage van bewindvoering na rechtelijke uitspraak voor de opstartkosten van bewindvoering en de periodieke kosten van bewindvoering vanaf de datum van aanvraag van de bijzondere bijstand, indien er geen bewindvoering kan worden geboden vanuit het eigen netwerk, sociale omgeving of andere voorliggende voorzieningen. m. in aansluiting op het vorige lid wordt het verschil in de kosten eigen bijdrage van bewindvoering ook vergoed aan belanghebbenden met inkomen dat hoger is dan gesteld in artikel 3, eerste, tweede en derde lid van deze beleidsregels, voor zover het inkomen daalt onder de gestelde draagkracht door de periodieke kosten van bewindvoering. 9

11 Artikel 12 Algemene (duurzame) gebruiksgoederen 1. De kosten van de aanschaf van algemene (duurzame) gebruiksgoederen behoren tot de algemene kosten van bestaan, waarvoor geen bijzondere bijstand mogelijk is. 2. Indien de belanghebbende niet zelf in de kosten kan voorzien door geen beroep te kunnen doen op eigen netwerk, de sociale omgeving en voorliggende voorzieningen is een geldlening van de Kredietbank West-Brabant een voorliggende voorziening. 3..Indien een geldlening niet mogelijk is, kan bijzondere bijstand indien sprake is van een bijzondere noodzaak in de vorm van een geldlening verstrekt worden. 4. In aansluiting op het derde lid van dit artikel wordt de belanghebbende voor de aanschaf van de goederen altijd eerst verwezen naar tweedehandswinkels of weggeefinitiatieven. 5. Bij de beoordeling van de hoogte van het toe te kennen bedrag wordt rekening gehouden met de reserveringscapaciteit als bedoeld in artikel 3, achtste lid van deze beleidsregels, in het inkomen dat wordt afgetrokken van het toe te kennen bedrag. 6. De hoogte van de bijzondere bijstand voor algemene (duurzame) gebruiksgoederen zijn opgenomen in de gemeentelijke Financiële Uitvoeringsrichtlijnen. Indien het kosten betreft die niet in deze richtlijnen zijn genoemd, kan op grond van bijzondere individuele omstandigheden bijzondere bijstand worden verleend op basis van de daadwerkelijke kosten. Hoofdstuk IV Bredase minimaregelingen Artikel 13 Seniorentoeslag 1. Belanghebbenden in de pensioengerechtigde leeftijd, die langer dan drie jaar een inkomen op 110% van de geldende AOW-norm ontvangen, kunnen op aanvraag in aanmerking komen voor de seniorentoeslag om duurzame gebruiksgoederen te vervangen. 2. De daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed tot een maximaal bedrag, genoemd in de gemeentelijke Financiële Uitvoeringsrichtlijnen. 3. Belanghebbenden, als bedoeld in het eerste lid, die beschikken over een meer dan bescheiden vermogen, gebonden in de eigen woning, kunnen in aanmerking komen voor een in dit artikel bedoelde toeslag, als de totale bijstandsverlening op jaarbasis, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de bijstandsverlening, naar verwachting niet meer zal bedragen dan 110% van de geldende AOW-norm over één maand. Artikel 14 Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 1. Belanghebbenden, als bedoeld in artikel 3, lid 1 tot en met 3 van deze beleidsregels, kunnen op aanvraag deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering voor minima, het Gemeentepakket Extra. 2. Voor de premie van het aanvullende gedeelte van deze verzekering wordt gedeeltelijk bijzondere bijstand verstrekt. 10

12 3. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en opgenomen in de gemeentelijke Financiële Uitvoeringsrichtlijnen. 4. Het Gemeentepakket Extra vergoedt alle noodzakelijke medische i. kosten. Dit gemeentepakket is voor alle medische kosten een ii. voorliggende voorziening. 5. Artikel 9 van deze beleidsregels blijft onverminderd van toepassing. 6. Studenten of scholieren met een inkomen uit de Wet Studiefinanciering zijn van de collectieve ziektekostenverzekering uitgesloten. Artikel 15 School startpakket 1. Belanghebbenden, als bedoeld in artikel 3, lid 1 tot en met 3 van deze beleidsregels, met ten laste komende schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar komen op aanvraag in aanmerking voor een schoolstartpakket per kind per kalenderjaar. 2. De daadwerkelijk gemaakte schoolstart kosten worden vergoed tot een maximum bedrag, genoemd in de gemeentelijke Financiële Uitvoeringsrichtlijnen. Artikel 16 BredaPas 1. Belanghebbenden, als bedoeld in artikel 3, lid 1 tot en met 3 van deze beleidsregels, kunnen op aanvraag deelnemen aan de BredaPas. 2. Het recht op bijzondere bijstandsverlening voor uitgaven die in het kader van de BredaPas ten behoeve van BredaPashouders worden gemaakt, bestaat slechts voor het kalenderjaar waarvoor de BredaPas is afgegeven. 3. Als ten gevolge van beëindiging van de bijstandsuitkering of verkrijging van een inkomen hoger dan gesteld in artikel 3, eerste, tweede en derde lid, niet langer aan de voorwaarden tot verkrijging van een BredaPas wordt voldaan, blijft het recht op verstrekking van een BredaPas bestaan tot het einde van het kalenderjaar. Uitzondering hierop zijn de verstrekkingen voor sport en participatie. Deze declaraties worden vanaf het moment dat er niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden BredaPas niet meer betaalbaar gesteld. 4. Kinderen tot en met 17 jaar in gezinsvervangende tehuizen of pleeggezinnen hebben recht op een BredaPas. 5. Studenten of scholieren met een inkomen uit de Wet Studiefinanciering zijn van de BredaPas uitgesloten. Uitzondering hierop zijn studenten en scholieren met inkomsten uit de Wet Studiefinanciering met ten laste komende kinderen. In dat geval ontvangen studenten of scholieren wel een BredaPas. 6. Kinderen tot en met 17 jaar met ouders in de WSNP kunnen gebruik maken van de BredaPas. Ouders en kinderen in overige schuldensituaties kunnen gebruik maken van de BredaPas indien ze binnen de gestelde inkomensgrens van artikel 3, eerste, tweede en derde lid blijven. 7. BredaPashouders van 18 jaar en ouder ontvangen op aanvraag 50% korting op de contributie van deelname aan sportactiviteiten bij een sportvereniging of sportschool tot een maximum van 75,- per persoon per kalenderjaar. 11

13 8. BredaPashouders van 18 jaar en ouder ontvangen op aanvraag 50% korting op het lidmaatschap, les- of cursusgeld bij deelname aan activiteiten bij aan de BredaPas gelieerde organisaties, die leiden tot maatschappelijke participatie, tot een maximum van 75,- per persoon per kalenderjaar. 9. BredaPashouders van 18 jaar en ouder ontvangen op aanvraag 45,- kleedgeld per persoon per kalenderjaar ten behoeve van sportbeoefening of andere activiteiten waar materiaal voor nodig is. 10. BredaPashouders tot en met 17 jaar ontvangen op aanvraag 90% korting op het lidmaatschap, les- of cursusgeld bij deelname aan activiteiten bij aan de BredaPas gelieerde organisaties, die leiden tot maatschappelijke participatie, tot een maximum van 150,- per persoon per kalenderjaar, mits deze activiteiten niet onder het Jeugdsportfonds Breda en Jeugdcultuurfonds Breda vallen. 11. BredaPashouders tot en met 17 jaar ontvangen per persoon per kalenderjaar op aanvraag eenmalig 90% korting op deelname aan een (zomer)kamp. 12. Leerlingen met een BredaPas die deelnemen aan sportklassen van het Prisma College, De Rotonde of Graaf Engelbrecht ontvangen op aanvraag 90% korting op het lesgeld tot een maximum van 150,- per persoon per kalenderjaar. 13. Leerlingen met een BredaPas die deelnemen aan sportklassen van het Prisma College, De Rotonde of Graaf Engelbrecht ontvangen op aanvraag 45,- kleedgeld per persoon per kalenderjaar naast de vergoeding waarop in lid 12 van dit artikel aanspraak gemaakt kan worden. Hoofdstuk V Schuldhulpverlening Artikel 17 Borgstelling 1. Bijzondere bijstand voor schulden is op grond van artikel 13, eerste lid sub g van de wet, in combinatie met artikel 49 van de wet mogelijk in de vorm van een borgstelling. 2. Deze borgstelling wordt slechts verleend als deze gericht is op kredietverstrekking door de Kredietbank West -Brabant ter sanering van de gehele schuldsituatie. Hoofdstuk VI Slotbepalingen Artikel 18 De bevoegdheid tot (periodieke) aanpassing van de in deze beleidsregels bedoelde bedragen berust bij de directeur van de Directie Ontwikkeling. Artikel 19 In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien of toepassing daar- 12

14 van niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels beslist de directeur van de Directie Ontwikkeling namens het college. Artikel 20 Deze beleidsregels worden aangehaald als ' Breda 2015'. Artikel Deze beleidsregels treden in werking per 1 februari 2015 en werken terug tot 1 januari Besluiten die op grond van deze beleidsregels zijn genomen in de periode 1 januari tot 1 februari 2015 blijven van kracht, tenzij deze worden ingetrokken. 3. Met de inwerkingtreding worden de 2013 ingetrokken. Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Breda, gehouden op 27 januari 2015., burgemeester,secretaris 13

15 Bijlage gemeentelijke Financiële Uitvoeringsrichtlijnen 2015 De bevoegdheid tot (periodieke) aanpassing van de in deze beleidsregels genoemde bedragen berust bij de directeur van de Directie Ontwikkeling. De bedragen die zijn gebaseerd op de Nibud Prijzengids worden per september van ieder jaar aangepast. De Nibud Prijzengids verschijnt jaarlijks in augustus en heeft een gelding van één jaar. Bedragen artikelgewijs Artikel 3, derde lid Woonkostentoeslag groot onderhoud De eigenaar moet kosten maken voor groot onderhoud. Deze kosten kunnen bij de woonkosten worden opgeteld. Onderstaande bedragen gelden tot 1 juli Voor 1945 gebouwd 628 Na 1945 gebouwd 536 Indien van toepassing te verhogen met de volgende bedragen: Installatie voor centrale verwarming 85 Liftinstallatie 79 Algemeen beheer en administratie 153 Artikel 9 (Para)medische kosten Kosten Kosten dialyse nierpatiënten per mnd 125,- Kosten aanvullende premie CZM per mnd 10,- Artikel 10 Kosten van bijzondere sociale en financiële omstandigheden Kosten Kosten begrafenis 4000,- Kosten crematie 3000,- Kosten energiebesparende maatregelen per jaar 100,- Kosten inbraakpreventiemaatregelen per jaar 100,- Artikel 12 Duurzame gebruiksgoederen Maximale bedragen voor een complete woninginrichting Kosten Alleenstaande 3000,- Alleenstaande kamerbewoner 1500,- Echtpaar 4000,- Per kind in het huishouden Bovenstaande bedragen zijn maximale bedragen voor het inrichten van een complete woning. In dit bedrag is niet alleen inventaris (meubels voor alle kamers, keukeninventaris, huishoudelijke apparatuur) opgenomen, maar ook de stoffering van de woning (verf, vloerbedekking, behang). Individuele bedragen woninginrichting Als een belanghebbende nog wel (een deel van de) inventaris heeft, dan wordt beoordeeld welke noodzaak er is om bijstand te verlenen in de benodigde inventaris. Voor de kosten worden de vergoedingen zoals genoemd in de 14

16 Prijzengids van Nibud gebruikt. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal personen in het huishouden. Huishoudelijke apparatuur De volgende richtprijzen voor huishoudelijke apparaten worden gehanteerd. Genoemde prijzen zijn maximale vergoedingen (tot 70% Nibud). Afwijken van deze prijzen is mogelijk indien dit in het individuele geval noodzakelijk is. Kosten Nibud 70% Wasmachine 380,- 266,- Koelkast met vriesvak 240,- 168,- Gasfornuis (4 pits) + oven 300,- 210,- Kookplaat gas (4 pits) 190,- 133,- Kookplaat electrisch/keramisch + oven 370,- 259,- Kookplaat electrisch/keramisch 340,- 238,- Stofzuiger 190,- 133,- Artikel 13 Seniorentoeslag 250,- Artikel 15 Schoolstartpakket Schoolgaande kinderen 4 tot 12 jaar 150,- per kind per jaar Schoolgaande kinderen 12 tot 18 jaar 250,- per kind per jaar 15

Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2015 Gemeente Breda

Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2015 Gemeente Breda Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2015 Gemeente Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Beleidsregels Bijzondere Bijstand Breda

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeente Breda Bijzondere Bijstand 2013

Beleidsregels Gemeente Breda Bijzondere Bijstand 2013 Beleidsregels Gemeente Breda Bijzondere Bijstand 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Beleidsregels Bijzondere Bijstand Breda

Nadere informatie

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda Versie 2.4 BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda 1 Beleidsregels tegemoetkoming Ondersteuningsfonds chronisch zieken en gehandicapten 2015

Nadere informatie

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand Raadsaanbiedingsformulier Rv nr. Opsteller Naam: Piet Minderhoud B&W.nr.: 06.0700 Dienst: SOZA Telefoon: 516 7393 Verantwoordelijk portef.houder: Sociale Zaken B&W-besluit d.d: 6 juni 2006 en Cultuur Meningsvormend

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17044734* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z17-006503 Documentnummer: ZD17044734 Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Zundert 2018 Citeertitel:

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 11769 10 februari 2015 Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015 Inhoud 1. Algemeen 1.1. Begrippen 1.2. Aanvraag 1.3. Vormen

Nadere informatie

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 I-SZ/2015/1803 Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 Definitieve vaststelling Besluit College d.d. 1 september 2015 . Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 1 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet in lid 2

Nadere informatie

GEMEENTE UTRECHT: Richtlijnen bijzondere bijstand Utrecht

GEMEENTE UTRECHT: Richtlijnen bijzondere bijstand Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 115085 2 december 2015 GEMEENTE UTRECHT: Richtlijnen bijzondere bijstand Utrecht Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Het college van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen besluit vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen.

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek

Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek Artikel 1 Uitgangspunten Bij het tot stand komen van het bijzondere bijstandsbeleid spelen de volgende uitgangspunten een rol: 1. Geen

Nadere informatie

Richtlijnen bijzondere bijstand gemeente Utrecht de artikelen 5,11,12,13,14,15,16,18,35,49 van de Participatiewet;

Richtlijnen bijzondere bijstand gemeente Utrecht de artikelen 5,11,12,13,14,15,16,18,35,49 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 12569 3 februari 2016 Richtlijnen bijzondere bijstand gemeente Utrecht 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, Gelet op: de

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving.

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand. afdeling Werk, Inkomen en Zorg

Beleidsregels Bijzondere Bijstand. afdeling Werk, Inkomen en Zorg Beleidsregels Bijzondere Bijstand afdeling Werk, Inkomen en Zorg Inhoudsopgave 1. UITVOERINGSKADERS 6 2. ALGEMENE BEPALINGEN 9 Artikel 1 Begripsbepalingen 9 Artikel 2 Maatwerk en vorm bijstand 9 Artikel

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Beleidsregels bijzondere bijstand HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB);

Nadere informatie

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22 december

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Verordening verhoging en verlaging bijstandsnormen

Verordening verhoging en verlaging bijstandsnormen Verordening verhoging en verlaging bijstandsnormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 042 Naam Beleidsregels bijzondere bijstandsverlening Wet werk en bijstand (2011) Publicatiedatum 6 april 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand. afdeling Werk, Inkomen en Zorg

Beleidsregels Bijzondere Bijstand. afdeling Werk, Inkomen en Zorg Beleidsregels Bijzondere Bijstand afdeling Werk, Inkomen en Zorg Inhoudsopgave 1. UITVOERINGSKADERS 6 2. ALGEMENE BEPALINGEN 9 Artikel 1 Begripsbepalingen 9 Artikel 2 Maatwerk en vorm bijstand 9 Artikel

Nadere informatie

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten.

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten. Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht: B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

goede voorlichting over de verlening van bijzondere bijstand van groot belang is;

goede voorlichting over de verlening van bijzondere bijstand van groot belang is; Richtlijn bijzondere bijstand Utrecht 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, gelet op de artikelen 5,11,12,13,14,15,16,18,35,49 van de Participatiewet; overwegende dat goede voorlichting

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016

Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016 Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016 Het dagelijks bestuur van WIHW; Gelezen het advies van de Regionale Cliëntenraad WIHW; Gelet op de artikel 35 van de Participatiewet; Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde.

besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 35 van de Participatiewet; besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand

Nadere informatie

Artikel 3. Draagkracht Bijzondere bijstand wordt verleend met inachtneming van de draagkracht van de belanghebbende en zijn gezin.

Artikel 3. Draagkracht Bijzondere bijstand wordt verleend met inachtneming van de draagkracht van de belanghebbende en zijn gezin. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 29647 24 februari 2017 Beleidsregels bijzondere bijstand 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom;

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Heerhugowaard Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A.

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A. De raad van de gemeente Woerden; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2012 met overneming van de daarin vermelde motieven; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

De gemeente Hulst hanteert geen drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 lid 2 WWB.

De gemeente Hulst hanteert geen drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 lid 2 WWB. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst, overwegende, dat het van belang is in het kader van de uitvoering van artikel 35 van de Wet Werk en Bijstand (WWB) beleidsregels te hanteren; gelet op

Nadere informatie

VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012

VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012 VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012 De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart 2012, nummer

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012;

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Heerhugowaard Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Heerhugowaard 2018 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015

Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; Gelet op artikel 22a, 27 en artikel 28 van de Participatiewet, artikel 5 van de

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2016

Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalten. Nr. 26720 8 maart 2016 Beleidsregels Armoedebeleid gemeente Aalten 2016 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet en de

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 De raad van de gemeente Losser; - gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, - gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming bijzondere kosten

Beleidsregels tegemoetkoming bijzondere kosten Beleidsregels tegemoetkoming bijzondere kosten Aalburg Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalburg; gelezen het daartoe strekkende voorstel behandeld in zijn vergadering van 10 november

Nadere informatie

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend gemeentebestuur PURMEREN Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen Verordeningen en reglementen Beleidsregel kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Brummen B&W van Brummen hebben op 23 december 2014 besloten om de Beleidsregel kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand en Amstelveenpas gemeente Amstelveen.

Beleidsregels bijzondere bijstand en Amstelveenpas gemeente Amstelveen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amstelveen. Nr. 106039 11 november 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand en Amstelveenpas gemeente Amstelveen. HOODFSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Nadere informatie

Beleidsregels woonkostentoeslag gemeente Krimpen aan den IJssel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Beleidsregels woonkostentoeslag gemeente Krimpen aan den IJssel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpen aan den IJssel. Nr. 146120 24 oktober 2016 Beleidsregels woonkostentoeslag gemeente Krimpen aan den IJssel Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten:

gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: Burgemeester en wethouders van Hilversum; gelet op artikel 4 en artikel 5 van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2015 besluiten: De Nadere regels behorende bij de Verordening

Nadere informatie

Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet

Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 124649 23 december 2015 Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet 1 Begrippen In deze draagkrachtrichtlijnen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;; DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Zoetermeer 2009

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Zoetermeer 2009 Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Zoetermeer 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële naam regeling Verordening langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN Jaar: 2010 Nummer: 30 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit beleidsregels gemeentelijke werk- en inkomensvoorzieningen. Zaanstad 2015 (i.v.m. actualisering beleidsregels voor 2017)".

Wijzigingsbesluit beleidsregels gemeentelijke werk- en inkomensvoorzieningen. Zaanstad 2015 (i.v.m. actualisering beleidsregels voor 2017). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 28763 22 februari 2017 Wijzigingsbesluit beleidsregels gemeentelijke werk- en inkomensvoorzieningen Zaanstad 2015 (i.v.m. actualisering beleidsregels

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Beleidsregels bijzondere bijstand Het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren; overwegende dat het wenselijk is kaders vast te stellen waarbinnen bijzondere bijstand kan worden verleend;

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen 28 februari 2012; gezien het advies van de Algemene Raadscommissie van 22 maart 2012; gelet op artikel 147, eerste lid van

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Gilze en Rijen (september 2017)

Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Gilze en Rijen (september 2017) Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Gilze en Rijen (september 2017) HOOFDSTUK 1 Algemeen Paragraaf 1: Inleiding bijzondere bijstand Bijzondere bijstand wordt verstrekt, indien bijzondere omstandigheden

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Middelburg, Veere en Vlissingen

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Middelburg, Veere en Vlissingen Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Middelburg, Veere en Vlissingen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Wettelijke

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Heerhugowaard Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Gemeente Heerhugowaard Citeertitel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009; De Raad van de gemeente Cuijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009; gelet op de artikelen 8, eerste

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB-2

Toeslagenverordening WWB-2 Toeslagenverordening WWB-2 Officiële titel Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Winsum citeertitel Toeslagenverordening WWB Wettelijke grondslag Artikel 30 WWB Datum aanmaak april 2010 De

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede gelet op artikel 22a, vierde lid, sub c en d en artikel 33 vierde lid, van de Participatiewet, alsmede artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Beleidsregel draagkracht bijzondere bijstand, gemeente Amersfoort

Beleidsregel draagkracht bijzondere bijstand, gemeente Amersfoort GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 34084 6 maart 2017 Beleidsregel draagkracht bijzondere, gemeente Amersfoort Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort; gelezen de

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert,

De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert, De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 augustus 2011; gehoord de commissie Samenlevingszaken en Bestuur d.d. 13 september 2011; gelet op

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Beleidsregels RegelRecht 2015

Beleidsregels RegelRecht 2015 Beleidsregels RegelRecht 2015 Pag. Beleidsregels tegemoetkoming collectieve aanvullende zorgverzekering 2015 2 Beleidsregels strippenkaart 2015 7 Beleidsregels bijdrage zwemdiploma A 2015 10 Beleidsregels

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Studietoeslag

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB gemeente Borsele 2012

Toeslagenverordening WWB gemeente Borsele 2012 Toeslagenverordening WWB gemeente Borsele 2012 1 Toeslagenverordening WWB gemeente Borsele 2012 Datum inwerkingtreding : 01-02-2013 Terugwerkende kracht : n.v.t. Datum uitwerkingtreding : n.v.t. Betreft

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen

Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen Toeslagenverordening WWB 2012-A De raad van de gemeente Diemen; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders [datum], met overneming van de daarin

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb020 d.d. 25 april 2012. Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1. Alle begrippen die in deze verordening

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Raadsbesluit Z/ AB/ De raad van de gemeente Boekel;

GEMEENTE BOEKEL. Raadsbesluit Z/ AB/ De raad van de gemeente Boekel; GEMEENTE BOEKEL Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2012 gelet op: artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel 30 van de Wet werk

Nadere informatie

Vergadering van : 24 april 2012. Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012

Vergadering van : 24 april 2012. Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012 Raadsbesluit Vergadering van : 24 april 2012 Agendanummer : 11b Onderwerp : Toeslagen- en Maatregelverordening WWB 2012 Programma : Met elkaar voor elkaar / R. Dijksterhuis De raad van de gemeente DANTUMADIEL;

Nadere informatie

GEMEENTE UTRECHT: Richtlijn bijzondere bijstand Utrecht 2015

GEMEENTE UTRECHT: Richtlijn bijzondere bijstand Utrecht 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 81217 24 december 2014 GEMEENTE UTRECHT: Richtlijn bijzondere bijstand Utrecht 2015 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Het college van burgemeester

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Leusden; Gelezen het voorstel van het college van 26 februari 2013 nr 200516 overwegende dat het gewenst is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB Maasbree 2007

Toeslagenverordening WWB Maasbree 2007 Toeslagenverordening WWB Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Toeslagenverordening WWB Maasbree 2007 Citeertitel

Nadere informatie

Lid 2: De begrippen die niet zijn omschreven in de WWB of Awb, of die verduidelijkt moeten worden, zijn in het tweede lid omschreven.

Lid 2: De begrippen die niet zijn omschreven in de WWB of Awb, of die verduidelijkt moeten worden, zijn in het tweede lid omschreven. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel 1 Begripsomschrijving Om te voorkomen dat de betekenis van de begrippen van de WWB en de verordening uiteen lopen wordt in de verordening een algemene verwijzing naar

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Coevorden.

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Coevorden. Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand en declaratieregeling maatschappelijke participatie Purmerend 2016

Beleidsregels bijzondere bijstand en declaratieregeling maatschappelijke participatie Purmerend 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Purmerend. Nr. 19732 19 februari 2016 Beleidsregels bijzondere bijstand en declaratieregeling maatschappelijke participatie Purmerend 2016 Het college van Burgemeester

Nadere informatie

WIJZIGINGEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 (VERSIE 10 JULI 2015)

WIJZIGINGEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 (VERSIE 10 JULI 2015) WIJZIGINGEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 (VERSIE 10 JULI 2015) Wijziging bijzondere bijstand aanvulling levensonderhoud jongeren Artikel 25, tweede lid, luidt momenteel als volgt: De aanvullende

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011. Nummer: 6g. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van BESLUIT Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 16-12-2014 Gelet op artikel 27 en 28 van de Participatiewet; vast te stellen de volgende beleidsregel: BESLUIT BELEIDSREGEL NORMVERLAGINGEN

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 36 van de Participatiewet; Gezien het advies van

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 28 Datum: nr. 5

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 28 Datum: nr. 5 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 28 Datum: 9-7-2015 nr. 5 Burgemeester en wethouders van Huizen maken bekend dat zij hebben vastgesteld de Nadere regels behorende bij de verordening

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden;

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden; Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden; b e s l u i t : vast te stellen de beleidsregels verlagen bijstandsnorm Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden 2015.

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Apeldoorn. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012

Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Apeldoorn. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 De raad van de gemeente Apeldoorn; gelezen het voorstel van het college d.d.., nr...; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2009.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2009. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2009. Nummer: 7a. De Raad van de gemeente Boxmeer; gezien het advies van de Adviescommissie sociale

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015 De raad van de gemeente Zaanstad, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van.. 2014; nr. gelet op de artikel

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007

Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 08 mei 2007, inzake Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007,

Nadere informatie

Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010

Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010 Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1 Begripsbepalingen... 5 Artikel 2 Doelgroep en doelstelling... 5 Artikel 3 Voorwaarden... 6

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Den Haag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Den Haag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Den Haag 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente 's-gravenhage Officiële naam regeling Verordening Individuele

Nadere informatie

VERORDENING VERREKENING BESTUURLIJKE BOETE BIJ RECIDIVE GEMEENTE ASSEN 2015.

VERORDENING VERREKENING BESTUURLIJKE BOETE BIJ RECIDIVE GEMEENTE ASSEN 2015. VERORDENING VERREKENING BESTUURLIJKE BOETE BIJ RECIDIVE GEMEENTE ASSEN 2015. Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Assen Officiële naam regeling Verordening

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 gemeente Velsen

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 gemeente Velsen Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 gemeente Velsen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen. 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet

Nadere informatie

Verordening Langdurigheidstoeslag. Gemeenteraad Maatschappelijke zorg en welzijn. Datum ondertekening Bron bekendmaking

Verordening Langdurigheidstoeslag. Gemeenteraad Maatschappelijke zorg en welzijn. Datum ondertekening Bron bekendmaking Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Dalfsen 2009 Citeertitel Deze versie is

Nadere informatie

Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet

Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet De raad van de gemeente Kollumerland c.a., Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet Besluit vast te stellen de Verordening individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 De raad van de gemeente Ameland Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet Besluit vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

GEWIJZIGD RAADSBESLUIT

GEWIJZIGD RAADSBESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 8 november 2011, Gelet op artikel : B E S L U I T 1. De bestaande

Nadere informatie

"Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten.

Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten. "Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten. Artikel 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het jeugd participatiefonds: -een door de raad ingesteld

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemeen 2. Hoofdstuk II Commerciële relatie en commerciële prijs 2. Hoofdstuk III Inkomstenkorting bij huur of kostganger 3

Hoofdstuk I Algemeen 2. Hoofdstuk II Commerciële relatie en commerciële prijs 2. Hoofdstuk III Inkomstenkorting bij huur of kostganger 3 Beleidsregels Kostendelersnorm 2015 Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

Nadere informatie