Inhoudsopgave. Inleiding...13

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inleiding...13"

Transcriptie

1

2 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg Jeugdzrg al langer p plitieke agenda Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13 31 Inleiding Gemeentelijke verantwrdelijkheid: het vrliggende veld (de eerste lijn)13 33 De rl van Bureau Jeugdzrg (BJz) Indicatiestelling in het kader van de AWBZ: CIZ21 35 De prvinciaal geïndiceerde jeugdzrg (de tweede lijn) De tweede lijn vanuit AWBZ en Geestelijke gezndheidszrg Nazrg na jeugdzrg 23 4 De bekstiging van het huidige jeugdzrgstelsel Wie is waarvr verantwrdelijk? Inventarisatie aanbd kwetsbare jeugd De prvinciale geldstrm Gemeentelijke geldstrmen AWBZ en verige geldstrmen 30 5 De relatie met de andere transities Algemeen Passend Onderwijs AWBZ Wet Werken naar Vermgen (Wwnv) 37 6 Lcale aanzetten, vruitlpend p de transfrmatie jeugdzrg 39 7 He meten we de huidige praktijk waarderen? 43 8 Functineel Ontwerp vr de transfrmatie van de jeugdzrg 48 Aanbeveling 52 Bijlagen 53

3 Inleiding Vr u ligt het Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek Dit dcument is pgesteld in pdracht van de acht samenwerkende Achterhekse gemeenten Dit dcument en de naam geeft het al aan- is allereerst een analyse van het bestaande stelsel van de jeugdzrg en meer specifiek de jeugdzrg vr zver die betrekking heeft p de Achterhek Wie zijn de jngeren die er gebruik van maken, waar kmen zij vandaan, van welk srt jeugdzrg wrdt gebruikgemaakt, wie zijn de aanbieders en he en wanneer wrden zij in stelling gebracht, wat zijn de huidige ervaringen en resultaten en he meten we deze waarderen? In hfdstuk 7 prberen we een drkijk te maken naar de jeugdzrg van de tekmst In dat hfdstuk wrdt een zgenaamd functineel ntwerp gepresenteerd Dit functineel ntwerp is gebaseerd p de gezamenlijke visie van de samenwerkende gemeenten en de ervaringen met het huidig bestel Aan het einde van dit rapprt vragen wij u m dit functineel ntwerp vast te stellen Daarmee definieert u als het ware de buwstenen vr de inrichting van de jeugdzrg van de tekmst Met de vaststelling van dit functineel ntwerp bepaalt u ng niet de rganisatievrm; er zijn hier meerdere wegen die naar Rme leiden Omdat er vele varianten en subvarianten denkbaar zijn, willen wij u vragen m separaat uw vrkeur uit te spreken vr een nadere uitwerking van één f meerdere rganisatrische varianten U ntvangt van ns daarte een apart vrstel dat in nauw verleg met de prjectmanager transitie AWBZ is pgesteld De reden vr het betrekken van de prjectmanager transitie AWBZ bij deze variantenstudie is gelegen in het feit dat naar nze ptiek het een de jeugdzrg- niet ls van het ander de AWBZ- kan wrden gezien De aanleiding vr het pstellen van dit dcument is de keuze van het rijk m p 1 januari 2015 de meeste vrmen van jeugdzrg nder verantwrdelijkheid van gemeenten te brengen De pgaven die daarmee aan gemeenten wrden gesteld zijn veelvuldig, want wat begd wrdt is niet zzeer een transitie -het simpelweg verdragen van verantwrdelijkheden- maar een echte transfrmatie: anders denken, anders den Z wrdt gestreefd naar meer samenhang in de zrg, minder bureaucratie en minder testrm naar gespecialiseerde zrg en dus preventie Een en ander met leiden tt meer kwaliteit en delmatigheid, want de transfrmatie met k geld pleveren Het rijk heeft een besparing ingebekt van 10% van het huidig beschikbaar budget Verder wrdt begd dat veel meer dan nu de burger en zijn eigen verantwrdelijkheid centraal kmen te staan Dit betekent dat er een grt berep wrdt gedaan p de eigen kracht van mensen Vr zwel burgers als Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 2

4 hulpverleners is dat een mslag in denken Burgers meten zich niet langer zien als cliënten met recht p zrg maar als mensen die hun lt in eigen hand nemen Hulpverleners meten minder denken in termen van prfessineel aanbd Belangrijk is dat ze mensen ndersteunen m hun eigen prblemen te lijf te gaan, aansluitend bij hun eigen sciale cntet Alleen p die manier is hulp f ndersteuning effectief De transfrmatie van de jeugdzrg lpt min f meer parallel met een aantal andere transfrmaties p het sciale dmein: Passend Onderwijs, Wet Werken naar Vermgen en de AWBZ Hewel de plitiek deze transfrmaties vrlpig heeft pgeschrt, is het ged m na te denken wat de nderlinge relaties zijn De praktijk leert immers dat burgers die in aanraking kmen met jeugdzrg vaak k zrg f ndersteuning krijgen vanuit andere dmeinen Een integrale benadering ligt hier vr de hand In dat verband kunnen we gelukkig cnstateren dat de visievrming die vanuit deze transities is ntwikkeld, uitgaat van dezelfde principes als vr de jeugdzrg In dit analysedcument gaan we nader in p de wisselwerking tussen deze transities De stelselwijziging die rijk en gemeenten begen, zat er al een tijdje aan te kmen Het effect daarvan is dat er in de afgelpen jaren al vlp vruit is gelpen p deze transfrmatie Z is er een strm aan visiedcumenten pgeleverd, zijn er vele cnferenties geweest en wrdt er lkaal al vlp geëperimenteerd met zaken die al verwijzen naar de nieuwe jeugdzrg De Achterhek vrmt daarp geen uitzndering In dit analysedcument wrdt krt beschreven waar de afznderlijke gemeenten in dit prces staan Daarbij is van belang te kunnen cnstateren f hier sprake is van een gemeenschappelijke nemer f dat de afznderlijke bewegingen elkaar juist uitsluiten Als dat eerste het geval is, dan is een verder met elkaar ptrekken een serieuze ptie Als dat niet z is, dan ligt een meer separate ntwikkeling eerder vr de hand Wij denken dat die verschillen meevallen Als gesteld lpen frmuleren we in het meer cncluderende deel van deze analyse met het benemen van een functineel ntwerp vruit p de inrichting van de nieuwe jeugdzrg Mchten de Achterhekse gemeenten dit functineel ntwerp nderschrijven, dan kan daarna de vlgende stap wrden gezet: het analyseren van de verschillende rganisatrische varianten die mgelijk zijn p basis van dit functineel ntwerp Daarbij is reginale samenwerking nafwendbaar, maar p lkaal niveau is er vrijheid m eigen accenten aan te brengen Met de afrnding van dit dcument, hpen we dat wij nze pdrachtgevers vldende handvatten hebben gegeven m z n vlgende stap te kunnen zetten Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 3

5 Namens de prjectgrep Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek Eric Wijnrks, augustus 2012 (prjectmanager transfrmatie jeugdzrg) Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 4

6 1 Over wie gaat het? Als we het hebben ver de cliënten van de jeugdzrg en de Jeugdzrg wie en wat bedelen we dan? In zijn algemeenheid geldt dat binnen het dmein van de jeugdzrg aan jngeren en hun pveders hulp- en ndersteuning wrdt gebden bij pgrei- en pvedprblemen Dat gebeurt in een sectr die erg versnipperd is De verantwrdelijkheden zijn verdeeld ver verschillende bestuurslagen en partijen en afhankelijk van verschillende financieringsstrmen Het gaat hierbij m prvinciale jeugdzrg en geslten jeugdzrg vr jeugdigen met (ernstige) gedragsprblemen, geestelijke gezndheidszrg vr jeugdigen met psychi(atri)sche prblemen (jeugdggz) en vrzieningen vr jeugdigen met een licht verstandelijke handicap (jeugdlvg) Het vlgende schema maakt die versnippering inzichtelijk Daarbij is het ged p te merken dat de dagelijkse praktijk vaak ng diffuser en ndrzichtiger is Z kan het gebeuren dat een bepaalde vrm van ndersteuning f ambulante zrg p schl in het ene geval wrdt bekstigd dr de uders en in andere gevallen dr de schl, de gemeente f de zrgverzekeraar Naast versnippering met betrekking tt verantwrdelijkheid en financiering, zien we een versnippering in uitvering Nederland kent letterlijk hnderden rganisaties die Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 5

7 ergens in dit dmein een rl spelen in de uitvering van de jeugdzrg Tussen financiers en uitverders zitten rganisaties als Bureau Jeugdzrg en CIZ als nafhankelijke indicatiestellers In een later hfdstuk gaan we hierp nader in Als we kijken naar de cliënten van de jeugdzrg, dan gaat het m een relatief klein deel van alle jngeren In de literatuur geldt al jaren als vaste vuistregel dat 85% van jngeren znder nemenswaardige prblemen pgreit en zijn weg weet te vinden Dat hudt in dat 15% van de jngeren p de een f andere manier, in meer en mindere mate, kwetsbaar is en mgelijk ndersteuning beheft Het NJi heeft nderzcht m welke prblemen het glbaal gaat Uit gesprekken met jeugdzrginstellingen en een panel met deskundigen kwam de vlgende tp 10 naar vren: 1 van dwars gedrag tt gedragsprblemen 2 van grensverschrijdend gedrag tt delinquentie 3 van drukke kinderen tt ADHD 4 van gewne angsten tt fbieën 5 van gewne dip tt depressie 6 van plagen tt pesten 7 van geen zin hebben in schl tt schluitval 8 van eperimenteren met/naar misbruik van middelen 9 van seksuele interesses tt seksuele grenzelsheid 10 van ngeznde levensstijl tt vergewicht Niet elk kind lpt een gelijk risic m met een van deze prblemen gecnfrnteerd te wrden Ok is de kans p escalatie van een klein naar een grt prbleem niet vr iedereen gelijk Met name in die situaties waarin het gezin als effectief sciaal systeem pereert en waar alles relatief p rlletjes lpt een veilige en betrkken mgeving znder nemenswaardige spanningen- zijn gezinnen zelf uitstekend in staat m hun bntjes te dppen Dat is helaas niet altijd het geval Er is een aantal indicatren vanuit de pvedingsmgeving dat tt prblemen kan leiden Denk daarbij aan het pgreien tussen twee culturen, aan gebrken gezinnen f aan bepaalde prblemen in de thuissituatie: schulden, werklsheid, alchlisme, drugsgebruik, mishandeling Een en ander kan leiden tt prblemen p sciaal-emtineel vlak: teruggetrkken gedrag, geen aansluiting kunnen vinden, te assertief gedrag, sciale nhandigheid, faalangst, cncentratie-, eet- en leerprblemen Smmige kinderen zijn echter kwetsbaar mdat ze gewn zijn wie ze zijn, bijvrbeeld mdat ze een bepaald handicap hebben f lijden aan een strnis in het autistisch spectrum Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 6

8 Om een indruk te krijgen van jeugdigen die in de Achterhek betrkken zijn bij een vrm van jeugdzrg, geven wij u hier verigens met het ndige vrbehud- de beleidscijfers vr 2011: Reginale Beleidscijfers 2011 (brn INIT18 en Jeugdzrg Gelderland) Aalten Berkell Brnkh D chem Mntf Ost Gelre Oude IJsselstr W wijk Ttaal Ttaal aantal kinderen Jeugdhulpverlening Jeugd- en pvedhulp Jeugdbescherming Jeugdreclassering Samenlp Cliënten AWBZ Samenlp met JB en/f JR maatregel Jeugdzrg aanspraak Ok aanspraak zrgverzekeringswet Onderzeken AMK Spedeisende zrg Herkmst unieke jeugdigen naar zwaarste zrgvrm Niet p wachtlijst en in zrg Op wachtlijst en in zrg Op wachtlijst en niet in zrg ttaal Gezinsvgdij Achterhek Unieke jeugdigen geplaatst in geslten JZ Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 7 6

9 Het bvenstaande verzicht vraagt m een telichting Het is van belang te cnstateren dat het getal van 822 nder jeugdhulpverlening en 425 nder jeugden pvedhulp niet betrekking heeft p unieke cliënten, maar p afgegeven indicaties Met andere wrden: p één kind kunnen meerdere indicaties zijn afgegeven Het aantal unieke cliënten dat van deze twee hfdcategrieën van jeugdzrg gebruikt maakt is 665 (637 p wachtlijst in zrg en 28 p wachtlijst en in zrg ) Daarnaast zijn er ng 35 kinderen die p een wachtlijst staan, maar ng niet zijn ingestrmd Dit getal van 665 crrespndeert met een ander gegeven In de Achterhek is er één dminante speler vr de uitvering van de prvinciale jeugdhulpverlening: de Lindenhut Zij verzrgt -vlgens pgave van prvincie, Bureau Jeugdzrg en Lindenhut zelf- circa 90% van de Achterhekse trajecten van de twee eerder genemde hfdcategrieën ( jeugdhulpverlening en jeugd- en pvedhulp ) Lindenhut had in 2011 z n 600 afznderlijke kinderen in traject Uitgaande van het feit dat Lindenhut dus 90% van de trajecten vr haar rekening neemt, kmen we k hier uit p een ttaal van z n 660 kinderen die cncreet in de jeugdzrg zitten Ok de gegeven cijfers vr de AWBZ zijn vr ns in grte lijnen herkenbaar In bvenstaande tabel wrdt het getal van 1088 unieke cliënten genemd Een eigen intergemeentelijke inventarisatie kmt uit p 1130 kinderen Al met al kan gecncludeerd wrden dat van de circa Achterhekse kinderen er bijna 1% gebruik maakt van een vrm van jeugdhulpverlening, 1,5% van AWBZndersteuning, 0,1-0,2% een traject drlpt in de jeugdreclassering en 0,4% in de jeugdbescherming In ttaliteit gaat het dan m z n 2500 kinderen, waarvan er glbaal 200 een samengesteld traject drlpen (gefinancierd p basis van verschillende bekstigingsgrndslagen) Op basis van het dr Lindenhut aangeleverde materiaal valt k het aandeel van de verschillende Achterhekse gemeenten te herleiden -vr een nadere duiding van cijfers en ksten verwijzen wij naar hfdstuk 4: Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 8

10 Gemeente Aalten Berkelland Brnckhrst Detinchem Mntferland Ost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Ttaal Aantal ingestrmde cliënten 47 (8%) 42 (7%) 57 (9,5%) 184 (30%) 87 (14,5%) 56 (9%) 76 (13%) 47 (8%) 596 Om een indruk te geven van de prblematiek van deze kinderen, geven wij u twee, tamelijk willekeurig gekzen, cases: Jhan is net 20 jaar en pgegreid in een prbleemgezin Hij heeft, zij het met de ndige meite, een MBO-diplma gehaald Het grtste deel van zijn leven heeft hij vanuit Bureau Jeugdzrg verschillende begeleiders gehad Ten hij 18 werd stpte die begeleiding Jhan ging krt daarna met een vriendin samenwnen p een flatje Hij had ten ng werk bij een de-het-zelf winkel, maar werd vanwege inkrimping ntslagen Dit leidde tt schulden en prblemen met zijn vriendin De relatie liep al snel p de klippen en hij trk tijdelijk bij een vriend in Hij ging ten naar eigen wnruimte p zek Die kreeg hij k tegewezen, maar hij kn die niet accepteren mdat hij geen inkmen had En mdat hij geen eigen adres had, kn hij geen uitkering ntvangen Jhan leeft nu min f meer p straat Bij zijn uders heft hij niet aan te klppen; die hebben z hun eigen sres en zijn blij dat hij weg is Een gezin van een (stief-)vader, meder en drie kinderen Het eerste kind is een dchtertje van 5 jaar uit een eerdere relatie van de meder Verder hebben ze samen een tweeling, een jngetje en een meisje van 3 jaar De (stief-)vader is een e-gedetineerde en verslaafd aan alchl en gkken Verder heeft hij ADHD en heeft hij medicatie Hij ntvangt hulp van Iriszrg, heeft een werkcach vanuit Hameland en staat in cntact met een reclasseringsambtenaar Meder heeft psychische klachten en is drie maanden in een herstelkliniek geweest Zij lpt bij een psychlg en krijgt pvedkundige hulp van Zzijn Het meisje van 5 gaat naar het speciaal nderwijs en heeft een licht verstandelijke beperking De tweeling zit p de peuterspeelzaal en ntwikkelde zich aanvankelijk nrmaal, maar de laatste tijd werden de twee peuters steeds brutaler De juf heeft hierver Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 9

11 een gesprek met de uders aangevraagd In het gezin zijn veel schulden, er is een bewindverder aangesteld Ok in het huishuden hebben ze meite de zaak draaiende te huden Zwel in huis als in de tuin is het een rtzi Er zijn cnflicten met buren en de wningcrpratie bemiddeld Het gezin heeft het afgelpen jaar bijna 10 hulpverleners ver de vler gehad Tt veel resultaat heeft dat niet geleid 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda De jeugdzrg staat al lange tijd p de plitieke agenda Er zijn in de lp der tijd al verschillende stelselwijzigingen geweest De basis van de huidige jeugdzrg werd gelegd in 1994 ten het rijk het rapprt Regie in de jeugdzrg presenteerde Op basis daarvan werden in den lande veral Bureaus Jeugdzrg pgericht Het rijk beslt in 1998 deze en andere ntwikkelingen een wettelijke basis te geven met de Wet p de Jeugdzrg Jeugdzrg werd daarmee als recht verankerd Inhudelijk werd ingezet p een meer samenhangende en cliëntgerichte jeugdzrg Het idee was m één tegang vr de jeugdzrg te creëren Een idee, dat nit werkelijkheid is gewrden Nu, ann 2012, met gecnstateerd wrden dat veel van wat werd begd, niet is bereikt Plitiek en publieke pinie staan kritisch tegenver het huidig stelsel Recente incidenten van geweld tegen kinderen en jngeren tnen sms pijnlijk het falen van rganisaties binnen de jeugdzrg Terugkerende verwijten zijn een sterke verkkering, vermatige bureaucratie, traag werkende ketens, wachtlijsten en het afschuiven van verantwrdelijkheid Ok de verheid zelf valt verwijten te maken Er was een bestuurlijke refle m steeds te kiezen vr beleidsvermenigvuldiging Naar aanleiding van een incident in Rermnd waarbij een gezin mkwam dr brandwerd beslten m naast de 21 hulpverleners die met dit gezin van den hadden gehad, een nieuwe te te vegen: de gezinscach Tt vr krt waren zeven ministeries betrkken bij jeugdzrg en jeugdndersteuning Omdat er geen bevredigende afstemming was, werd een achtste, cördinerend ministerie dat van Jeugd en Gezin- tegevegd Nadat bleek dat de Raad vr de Kinderbescherming niet adequaat reageerde p kindermishandeling, werd een Advies en Meldpunt Kindermishandeling tegevegd Ok p lkaal niveau zagen nieuwe instanties het licht: Steunpunt Huiselijk Geweld, Veiligerhuis, Centrum vr Jeugd en Gezin Een andere refle en ditmaal niet per se een negatieve- was het neerleggen van steeds meer taken en bevegdheden bij gemeenten Z kwam in 2003 de regie ver de jeugdgezndheidszrg van 0-4 jaar (Wcpv) naar gemeenten te Een jaar later, Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 10

12 met de Operatie Jng, kregen de gemeenten de taak m hun preventie te versterken In 2008 ntvangen zij de pdracht m vóór eind 2011 een Centrum vr Jeugd en Gezin te hebben ingericht (Wijziging wet p de jeugdzrg) Inmiddels wrdt die beweging verder drgezet dr gemeenten vanaf 2015 verantwrdelijk te maken vr alle vrmen van jeugdzrg 22 Een nieuwe visie De laatste jaren zijn er veel visiedcumenten geschreven ver de p handen zijnde transfrmatie van de jeugdzrg De meeste van deze dcumenten zijn verlappend; p een zeker abstractieniveau bestaat er een grte mate van vereenstemming De prtefeuillehuders van het sciale dmein in de Achterhek hebben in het vrjaar 2012 ingestemd met de startntitie vr de transfrmatie van de jeugdzrg We geven hier krt de belangrijkste elementen van deze visie: Vrp staat dat uders de eerstverantwrdelijken zijn vr pveding van hun kinderen Zij delen deze taak met medepveders zals leerkrachten, peuterspeelzaal-leidsters en grepsleiders in de buitenschlse pvang; Er wrdt uitgegaan van het cncept Civil Sciety Dat wil zeggen dat wrdt uitgegaan van de kracht van een zrgzame samenleving: de gemeenschappelijke en vrijwillige activiteiten van burgers rnd het grtbrengen van kinderen en jngeren Deze vindt zijn basis in de verbanden tussen familie, vrienden, buurtgenten en allen die rnd kinderen en jngeren staan; Ouders en jeugdigen staan centraal en niet de vrzieningen en prfessinele rganisaties Het is de ambitie m hen de regie ver hun eigen leven te laten veren; Er met meer aandacht kmen vr de kwaliteit van het gewne pveden Begeleiders van kinderen meten waar ndig versterkt wrden in hun eigen handelen m de ntwikkeling van jeugdigen met alle gewne strubbelingen in gede banen te leiden; De vraag met zijn wat mensen wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen Waar ndig kan daarbij gericht wrden geïnvesteerd in het vergrten van de eigen kracht de zelfredzaamheid; Ondersteuning met vrm krijgen vanuit het perspectief van maatschappelijke participatie en minder vanuit het perspectief van zrgverlening; Intensieve zrg met aangebden wrden in de eigen mgeving en dient bij te dragen aan de kracht van sciale netwerken Behandeling buiten de sciale cntet alleen bij uitzndering en alleen als de bescherming van het kind f de samenleving daarmee duidelijk gediend is; Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 11

13 Hulp met znder verbdige bureaucratie beschikbaar zijn Aanbieders laten zien welke resultaten ze beken Duidelijk wrdt wat ged gaat en waar ng verbeteringen mgelijk zijn; Zrg wrdt zveel mgelijk lkaal ingezet en p een manier die past bij de lkale situatie en behefte Dit hudt in dat er sprake kan zijn van lcale differentiatie; De stijging van het berep p jeugdzrg, jeugd-ggz en de speciale nderwijsvrzieningen met beperkt wrden dr betere ambulante basiszrg in de gewne mgeving van jeugdigen en hun pveders Deze zrg met in het teken staan van versterking van het plssend vermgen (eigen kracht) van de (bereps)pveders; De verheid heeft als taak m jeugdigen te beschermen tegen (de effecten van) slechte pveding, verwaarlzing en misbruik Burgers en berepsbeefenaren maken melding bij instanties als zij vermeden dat jeugdigen met misstanden te maken hebben en de verheid is bevegd m waar ndig in te grijpen; De samenleving met beschermd zijn tegen crimineel gedrag van jeugdigen en een gede pveding en preventie dragen hierte bij Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 12

14 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg 31 Inleiding De ntwikkeling en pveding van kinderen ligt primair binnen het gezin Gezinnen maken echter nderdeel uit van grtere sciale verbanden Ok vr de ntwikkeling van kinderen zijn deze sciale verbanden van grt belang Een Afrikaans spreekwrd zegt treffend: er is een drp ndig m een kind p te veden Kinderen en jngeren vind je veral Op heel jnge leeftijd zijn dat bijvrbeeld cnsultatiebureaus, een huisarts, de peuterspeelzalen en de basisschl Later wrden dat de middelbare schl, het verenigingsleven, het buurt- en clubhuiswerk, vrmen van categraal werk, een hangplek in een buurt etc Het zijn al deze vindplaatsen waar vrijwilligers en prfessinals cnstateren f kinderen zich p een nrmale manier ntwikkelen f dat er tch zaken fut dreigen te lpen Veel van deze vindplaatsen wrden k wel aangeduid als het vrliggend veld f de eerste lijn Als deze vindplaatsen ged functineren, kan snel wrden gecnstateerd f er iets mis dreigt te gaan Het zijn dan k bij uitstek de plaatsen waar dr vregtijdig signaleren en handelen (preventie) erger kan wrden vrkmen Sms echter is er sprake van een duidelijk prblematische ntwikkeling In die gevallen kan wrden pgeschaald naar meer specialistische zrg, de zgenaamde tweede lijn Dat gaat niet autmatisch Binnen de huidige jeugdzrg bepalen indicatierganen in heverre de prblematiek ernstig geneg is m gebruik te maken van het aanbd van deze tweede lijn Hiernder geven we een glbale systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg 32 Gemeentelijke verantwrdelijkheid: het vrliggende veld (de eerste lijn) Als gezegd, is het vrliggend veld f de eerste lijn een breed begrip We zullen hier daarm vral aandacht geven aan de verantwrdelijkheid die gemeenten hiervr dragen Gemeenten zijn in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwrdelijk vr ntwikkeling en uitvering van beleid p 9 prestatievelden De vier vr de jeugdzrg meest relevante prestatievelden zijn: 1 WMO prestatieveld 2: preventieve ndersteuning jeugd Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 13

15 De rijksverheid heeft de gemeente Detinchem aangewezen als centrumgemeente vr: 2WMO-prestatieveld 7: - maatschappelijke pvang en bestrijding huiselijk geweld 3WMO-prestatieveld 8: - OGGz (penbare geestelijke gezndheidszrg) 4WMO-prestatieveld 9: - verslavingszrgbeleid De activiteiten binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 richten zich niet alleen p jeugd, maar k p vlwassenen Bvendien gaat het hierbij niet alleen m lichte prblematiek, maar k m zwaardere, cmplee prblematiek (zals bijv verslaving, daklsheid) Het is dus niet z, dat gemeenten zich alleen bezighuden met de lichte prblematiek Ad 1 WMO prestatieveld 2: preventieve ndersteuning jeugd Dit prestatieveld geldt als aanvulling p de taken die in andere wetgeving zijn vastgelegd, zals de Wet publieke gezndheid en de Leerplichtwet Het heeft betrekking p jeugdigen van -9 maanden tt 23 jaar (en hun uders), bij wie sprake is van een verhgd risic als het gaat m ntwikkelingsachterstand f uitval (schluitval, criminaliteit) znder dat (vralsng) een berep p de Wet p de jeugdzrg niet ndig is Het gaat hierbij vral m preventie en pved- en pgreindersteuning, gericht p 5 functies: - Infrmatie en advies - Signalering - Het te leiden naar hulp - Licht pedaggische hulp - Cördinatie van zrg Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) heeft hierin een centrale rl Met een CJG wilde de rijksverheid bewerkstelligen dat er gede, snelle en gecördineerde hulp, advies en zrg p maat vr kinderen en gezinnen gebden wrdt Iedere gemeente in Nederland mest vr eind 2011 een CJG realiseren De minimumeisen waaraan een CJG met vlden, zijn vastgelegd in een basismdel CJG: Uitvering geven aan het basistakenpakket jeugdgezndheidszrg 0 19 jaar (Wpg) Uitvering van de 5 preventieve functies pved- en pgreindersteuning van prestatieveld 2 van de Wm Realiseren van een schakel met Bureau Jeugdzrg Realiseren van een schakel met het nderwijs Tenminste 1 fysiek inlppunt per gemeente, waar uders en jngeren vr infrmatie en advies ver pveden en pgreien terecht kunnen Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 14

16 Hiernaast zijn in lkaal maatwerk andere functies aan het CJG gekppeld, zals kinderpvang, peuterspeelzaal, leerplicht, maatschappelijk werk, huisarts, MEE, kraamzrg, geestelijke gezndheidszrg, schuldhulpverlening, werk & inkmen, plitie, veiligheidshuis etc Het basistakenpakket jeugdgezndheidszrg 0-19 jaar wrdt aangevuld met maatwerkactiviteiten, die afhankelijk van de lkale/reginale situatie en behefte In het CJG staat de vraag van het kind en het gezin centraal en de werkwijze met gekenmerkt wrden dr: één gezin, één plan, één dssier In de Achterhek heeft iedere gemeente een CJG ingericht en wrden de taken uitgeverd cnfrm het basismdel Daarbij kiezen gemeenten hun eigen aanpak, maar een aantal taken wrdt reginaal uitgeverd Het gaat daarbij m het basistakenpakket jeugdgezndheidszrg, het digitaal dssier JGZ, de telefnische bereikbaarheid CJG, het virtuele CJG in een reginale website, de Verwijsinde Achterhek (VIA), de methdiek familienetwerkberaad, de lkale zrgnetwerken vr cmplee zrgsituaties vr -9 maanden 100 jaar, het handelingsprtcl ZrgOg (met daarin pgenmen de stappen van de meldcde en de Verwijsinde VIA) en de werktafels CJG/ZrgOg/VIA vr prfessinals De partners in het vrveld hebben de hele jeugdppulatie als klant en richten zich vral p de ndersteuning van de 85-90% van de jeugd/gezinnen waar het redelijk mee gaat In gevallen met cmpleere zrgsituaties wrdt, na indicatiestelling, (specialistische) ndersteuning vanuit de zgenaamde tweede lijn ingezet Van belang is dat de eerste lijnrganisaties in die gevallen wel cntact huden met de tweede lijn en er later weer zijn vr de jngere/gezin als de specialistische zrg niet meer ndig is Deze drgaande lijn is er ng niet altijd vanzelfsprekend Specifieke aandacht vr terugkppeling en afstemming is ndig Gemeenten ntvangen een uitkering in het gemeentefnds vr het uitveren van hun preventieve jeugd taken/cjg Ad 2 WMO-prestatieveld 7: maatschappelijke pvang en bestrijding huiselijk geweld Binnen dit prestatieveld wrden bvenlkale cq reginale vrzieningen gerealiseerd vr de maatschappelijke pvang, gericht p de delgrepen feitelijk, residentiële en ptentiële daklzen Het gaat hierbij m het teleiden naar en bieden van het ndzakelijke samenhangende pakket aan reginale pvangvrzieningen p een kwalitatief basaal Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 15

17 verantwrd niveau Dit zijn de vlgende vrzieningen: de crisispvang, nachtpvang daklzen, dagpvang/anne gebruikersruimte, dagbesteding daklzen en sciaal pensinplaatsen Binnen de grep daklzen wrdt de kmende jaren pririteit gegeven aan de pvang van zwerfjngeren De zwerfjngeren die pgesprd wrden f die zich melden, wrden bij vrrang p een traject gezet gericht p uitstrm en beëindiging van daklsheid Iriszrg is de belangrijkste reginale partner vr de uitvering van taken p het gebied van maatschappelijke pvang Andere partijen die vr deze taken uit de regimiddelen dr de gemeenten wrden gefinancierd zijn Lindenhut, St Jngerenpvang Detinchem, RIBW, en WMO winkel (schuldhulpverlening vr cliënten crisispvang) Ad 3 WMO-prestatieveld 8: OGGz (penbare geestelijke gezndheidszrg) Bij de OGGz gaat het m de teleiding naar de zrg, zals bevrderen van samenwerking tussen lkale OGGz-partners, cördineren van lkale zrgnetwerken en cntracteren van instellingen vr bemeizrg Onder teleidingsactiviteiten wrdt verstaan: - signaleren, pspren en melden; - cntact leggen, cntact huden en het teleiden; - ngevraagde nazrg (nadat de cliënten alsng uit het begde reguliere circuit terugvalt) In dit geval gaat het dan weer pnieuw m teleiding GGNet is een belangrijke reginale partner vr de uitvering van bemeizrgtaken vr zgenaamde zrgmijders (utreachende ambulante hulp aan een grep materieel en emtineel verwaarlsde en geisleerd levende mensen) Deze delgrep kampt meestal met psychiatrische prblemen Het prject bemeizrg biedt ndersteuning gericht p stabilisatie, zdat verwaarlzing en verlast verminderen en dak- en thuislsheid wrdt vrkmen Psychiatrische verpleegkundigen werken aan het pbuwen van een relatie met deze (zrgmijdende) mensen en leiden hen te naar inzet en acceptatie van reguliere zrg Zdra deze zrg geindiceerd en ingezet kan wrden, strmt de client uit dit prject uit naar de reguliere zrg Ok het Leger des Heils zet zich in vr de begeleiding van cliënten in OGGZ-situaties De Achterhekse gemeenten hebben gezamenlijk lkale zrgnetwerken ingericht, waarbij de prcescrdinatie is geregeld in cmplee situaties die vastgelpen zijn De prcescrdinatr van het lkale zrgnetwerkt rept in dergelijke situaties een casusteam van betrkken rganisaties bij elkaar, waar k de client deel van uitmaakt Het casusteam bespreekt de plssing en is gezamenlijk verantwrdelijk Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 16

18 vr de uitvering Er wrdt een casushuder aangewezen die het plan maakt en de uitvering daarvan mnitrt In de Gelderse Zrgmnitr wrdt de vrtgang van het traject geregistreerd Ok verschillende rganisaties registeren hun clienten in de Zrgmnitr Het is de bedeling dat de Zrgmnitr ng breder wrdt gebruikt, zdat er p één plek een verzicht is van casuistiek waarbij meerdere partijen samenwerken Ad 4 WMO-prestatieveld 9: verslavingszrgbeleid Binnen dit prestatieveld gaat het m het teleiden naar en het bieden van preventieve en ambulante vrzieningen vr (alchl- en drugs)verslaafden De gemeentelijk taak ligt p het gebied van de ambulante verslavingszrg Het gaat daarbij met name m hulpverlening, preventie en cnsultatie Iriszrg is de belangrijkste reginale partner vr de uitvering van taken p het gebied van maatschappelijke pvang en verslavingszrg Centrumgemeente Detinchem ntvangt vr de ksten van het reginale beleid en de reginale vrzieningen via het Gemeentefnds een decentralisatieuitkering vr bekstiging van de reginale taken vr de WMO prestatievelden 7, 8 en 9 De WMO schrijft vr dat de centrumgemeente met de mliggende gemeenten verleg vert ver de besteding van deze uitkering 33 De rl van Bureau Jeugdzrg (BJz) Indicatiestellingen Bureau Jeugdzrg (Bjz) functineert tt p heden als tegangsprt vr de prvinciaal gefinancierde jeugdzrg, de plaatsing van jeugdigen in de vrzieningen van geslten jeugdzrg en (naast de huisarts) de jeugd-ggz Daarnaast maken de functies jeugdbescherming, jeugdreclassering, spedeisende zrg, het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de Kindertelefn deel uit van BJz Gelderland Vanwege zijn indicatiestellingstaak vervult BJz een sleutelpsitie binnen de jeugdzrg Het is het ware de schakel f interface tussen de eerste lijn en/f klant en diverse zrgaanbieders (zwel prvinciaal gefinancierde jeugdzrg als uit een ander dmein, Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 17

19 bijv GGZ) Bjz wrdt geacht hierin npartijdig en nafhankelijk te acteren Om die reden is BJz zelf geen zrgaanbieder, zij het dat het wel beperkt zrg levert De zrgmeldingen die bij BJz binnenkmen, kmen van verschillende prfessinals die in hun berepspraktijk met kinderen in aanraking kmen (leraren, plitie, huisartsen, leerplichtambtenaren etc) Ok kan het zijn dat allerlei vrliggende (preventieve) vrzieningen (Centra vr Jeugd en Gezin, AMW, AZC, MEE, Jeugdgezndheidszrg, GGZ, Meldpunt Bijzndere Zrg etc) zrgmeldingen den Daarnaast kunnen uders en kinderen k zelf met een zrgvraag bij BJz binnenkmen Dat laatste is in de Achterhek meestal het geval Ruim de helft van alle aanmeldingen gebeurt p initiatief van cliënten en uders Om de zrgvraag ged in te kunnen schatten verzamelt BJz de relevante gegevens die vrhanden zijn Om indicatiestelling te versnellen wrden er sms afspraken gemaakt met Centra vr Jeugd en Gezin (CJG) en/f Zrgadviesteams (ZAT) van schlen, zdat deze zelf al cncept-indicatiebesluiten kunnen pstellen Hierbij met ng wrden vermeld dat er in het kader van de transitie in smmige regi s al eperimenten zijn pgestart, waarin vanuit de eerste lijn rechtstreeks wrdt drverwezen naar zrgaanbieders Dit betreft situaties znder veiligheidsrisic BJz wrdt daarbij dan vergeslagen Ok in de Achterhek is dr een aantal gemeenten het initiatief genmen vr een eperiment jeugdzrg znder indicatie Wanneer er eenmaal een zrgmelding is binnengekmen, wrdt gedurende een bepaalde tijd een indicatiestelling uitgewerkt: dit zijn de zgenaamde lpende aanmeldingstrajecten Na een aanmelding vr hulp f advies nderzekt BJz wat er met gebeuren en wrdt de aanmelding besprken met het gezin BJz ndigt daarte het gezin uit Als zij hierp niet reageren, vlgt een huisbezek Wanneer uders hun medewerking weigeren, dan beslist BJz f de Raad vr de Kinderbescherming met wrden ingeschakeld Een aanmelding leidt niet per definitie tt een frmele acceptatie In de Achterhek gaat dit p vr ngeveer 75% van de gevallen Van deze acceptaties kmt het in z n 70% van de gevallen tt een indicatiebesluit Dit besluit mvat: Aard van het prbleem Op welke zrg de cliënt recht heeft (in het kader van AWBZ, WJZ [wet p de jeugdzrg] f ZVW [zrgverzekeringwet ihkv Geestelijke Gezndheidszrg vr Jeugdigen]) Del van deze zrg Duur van de zrg Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 18

20 Dr welke aanbieder de zrg wrdt gegeven (sms k het beschikbaar stellen van een Persns Gebnden Budget [PGB]) De eerste indicatiestellingen zeggen niet zveel ver het feitelijk gebruik van de zrg, nch ver de zwaarte De Jeugdzrg in Gelderland is gerganiseerd vlgens het principe: z licht mgelijk, z krt mgelijk en z dichtbij mgelijk Dat betekent dat pas van zwaardere vrmen van hulp gebruik wrdt gemaakt als de lichtere vrmen niet afdende zijn Dit betekent dat de eerste indicatiestellingen vaak lichte indicaties zijn, die gaande het traject steeds zwaarder kunnen wrden Cnsultatie en advies Een neventaak van BJz is m cnsultatie en advies te bieden aan de eerder genemde prfessinals die in aanraking kmen met kinderen (aansluitingstaak) Casemanagement Daarnaast vervult BJz, als sprake is van geïndiceerde zrg, een rl als casemanager Deze functie is de laatste jaren steeds verder beperkt In feite is deze kmen te liggen bij de zrgaanbieders en vert BJz meer een administratief casemanagement uit Spedeisende zrg In Gelderland zijn afspraken gemaakt ver de beschikbaarheid van jeugdzrg in spedeisende situaties Hiervr is BJz 24 uur per dag beschikbaar en in crisissituaties binnen 4 uur ter plekke Wanneer BJz een spedbesluit afgeeft, start de aanbieder jeugdzrg met ambulante spedhulp en z ndig wrdt verblijf gebden De spedhulp p grnd van een spedbesluit duurt maimaal 4 weken Kindertelefn De Kindertelefn is een nderdeel van BJz Vragen wrden via telefn f chat beantwrd De Kindertelefn draait vr een grt deel p de inzet van vrijwilligers Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Het AMK nderzekt en berdeelt meldingen van kindermishandeling en geeft daarnaast adviezen en schling p het gebied van risictaatie Jeugdbescherming BJz zrgt vr uitvering van de jeugdbeschermingsmaatregelen ndertezichtstelling (ts) en vgdij Een ts wrdt meestal gecmbineerd met de inzet van geïndiceerde jeugdzrg (jeugdhulp f bij uithuisplaatsing verblijf) Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 19

21 De besluiten meten snel en zrgvuldig genmen wrden Het landelijk prgramma Beter Beschermd werkt aan verbetering van infrmatievrziening tussen partners in de jeugdbeschermingketen m de drlptijden te verkrten De ambitie is m eind 2012 in 75% van de zaken een drlptijd van 70 dagen te realiseren tussen datum sprbesluit (= vaststelling kindbedreigende situatie) en datum uitspraak kinderrechter Vr de drlptijden wrden de vlgende nrmen gehanteerd: - Binnen 1 dag sprbesluit bij Bjz/AMK - Binnen 1 week casusverleg bescherming met de RvdK bij minimaal 75% van de zaken - Binnen 7 dagen na uitspraak van de kinderrechter een eerste face t face cntact van de (gezin-)vgdijwerker en de cliënt bij 75% van de cliënten Bij een ts begeleiden gezinsvgden een gezin bij de pveding tt de uders dit weer zelfstandig kunnen vernemen Er wrdt de afgelpen jaren met de zgenaamde Deltamethde gewerkt Via een stappenplan prbeert de gezinsvgd samen met het gezin de ntwikkelingsbedreiging van het kind p te heffen Kern is dat uders weer zelf verantwrdelijkheid nemen vr de pveding Vlgens de nieuwe methdiek en urennrm heeft een vgdijmedewerker in de tekmst gemiddeld 54 uur per jaar vr een cliënt, wat neerkmt p een caselad van 23 cliënten per FTE Met het Rijk meten ng afspraken gemaakt wrden ver te leveren prestaties, tarieven en het implementatietraject Jeugdreclassering De jeugdreclassering begeleidt minderjarigen die dr het plegen van een strafbaar feit met justitie in aanraking zijn gekmen De jeugdreclassering geeft uitvering aan de gedragsbeïnvledende maatregel (GBM) met een mgelijkheid m een sanctie te verbinden aan het niet nakmen van afspraken ver het te vlgen hulpverleningstraject Vr jeugdigen die verblijven in een Jeugd Justitiële Inrichting (JJI) wrdt een netwerk- en trajectberaad uitgeverd Jeugdreclassering vervult hierin een spilfunctie In een netwerk- en trajectberaad wrdt infrmatie uitgewisseld en wrdt vr iedere jeugdige een trajectplan pgesteld, waarnder een nazrgplan vr de peride na de detentie Dit kan bestaan uit een traject binnen de geïndiceerde jeugdzrg f vlwassenenreclassering (>18 jaar) De gemeente heeft de zrgplicht vr de jngere na detentie Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 20

22 34 Indicatiestelling in het kader van de AWBZ: CIZ Vr begeleiding die dr de AWBZ wrdt gefinancierd, is een CIZ-indicatie vereist (Centraal Indicatiergaan Zrg) Bij AWBZ is er vaak sprake van een chrnisch strnis, bijvrbeeld licht verstandelijk gehandicapt Z n indicatieverzek kan binnenkmen via BJz als het gaat m psychiatrische zrg, maar k via de huisarts CIZ is een rgaan, dat wrdt gefinancierd dr de zrgverzekeraars Het CIZ indiceert p zrg-zwaarte-pakketten, die zijn gebaseerd p de beperkingen en de mgelijkheden van de cliënt 35 De prvinciaal geïndiceerde jeugdzrg (de tweede lijn) In hfdlijnen zijn er vier categrieën zrg in de geïndiceerde prvinciale jeugdzrg te nderscheiden: - Ambulante jeugdhulpverlening thuis (bij het gezin thuis, gesprekken met uders/pveders); - Jeugdhulp p de lcatie van de zrgaanbieder, vaak na schltijd, individueel f in een grep; - Verblijf bij de zrgaanbieder: (deeltijd) dagbehandeling f 24-uurs nder intensieve begeleiding van prfessinals, bv in een leefgrep; - Verblijf pleeguder: deeltijd (een aantal dagen en nachten f weekenden bij een ander gezin, dat kan binnen het eigen sciale netwerk) f 24 uur: bij een (gespecialiseerd) pleeggezin, dat als vervangend gezinssituatie geldt Wanneer BJz een indicatiestelling pstuurt naar een zrgaanbieder, berdeelt de betreffende zrgaanbieder f zij de gevraagde hulp kan bieden en de gestelde delen behalen Na acceptatie van de zrgaanbieder heeft deze een zrgplicht en eindigt die van BJz Vaak kan de zrgaanbieder niet meteen de zrg leveren, mdat zij wrdt afgerekend p een bezettingsgraad van 95% en in de praktijk dus vaak vl zit In dat geval wrdt vaak lichtere verbruggingszrg gebden In geval van crisis wrdt dit pgeschaald De zrgaanbieders zijn feitelijk de instellingen die bij deze kinderen het leeuwendeel van het case-management vr hun rekening nemen In de Achterhek is Lindenhut de met afstand grtste aanbieder vr de jeugdzrg Zrgaanbieders ffreren bij de prvincie vr een aantal trajecten (ambulant f nietambulant) p basis van een kstprijs Als er langer dan gepland f zwaardere hulp met wrden gebden, dan meten zij hiervr terug naar BJz BJz berdeelt dan pnieuw Dit systeem van gescheiden indicatiestelling is de basis geweest van de Wet Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 21

23 p de Jeugdzrg Het is pgezet m zgenaamde perverse prikkels te vrkmen; dat wil zeggen een situatie waarbij zrgaanbieders vanuit hun bedrijfsbelang zelfstandig zwaardere en duurdere trajecten in gang kunnen zetten De cntracten die de zrgaanbieders afsluiten met de prvincie gaan uit van aantal, srt en prijs per srt traject Zij kunnen substitueren (vervangen) tussen de srten trajecten Dit betekent dat als zij één residentiële plek à eur willen mzetten naar ambulante trajecten dan zullen zij daar 5 f 6 ambulante trajecten ( à eur) vr meten leveren: vr hetzelfde geld meer kinderen Verantwrding vindt achteraf plaats p basis van bezetting, aantal trajecten en wel f niet behaalde delen Dit is een jaarlijkse cyclus Het is ged te beseffen dat BJz meestal indiceert p basis van een aantal gesprekken Het kan zijn dat bij een intensiever cntact bij een zrgaanbieder de prblematiek beter in beeld kmt en een aanpassing van de indicatiestelling ndzakelijk is BJz en de zrgaanbieder gaan daarver dan in verleg Een bijznder traject vrmt de pleegzrg Bij een ts-maatregel ligt de indicatiestelling en het frmele vgdijschap bij Bjz In de praktijk wrdt de begeleiding neergelegd bij een zrgaanbieder Het is de pvangvrm die het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie blijft Het heeft de vrkeur m pleegzrg te vinden bij familie f bekenden Pleegzrg kan afhankelijk van de situatie 7 dagen in de week gebden wrden f af en te een weekend f vakantie Het del van pleegzrg is dat de uders zelf de pveding weer p zich nemen Als blijkt dat dit nmgelijk is, nemen pleeguders de pveding van het kind vr langere tijd p zich De relatie met de eigen uders blijft vr kinderen altijd van belang Ok JeugdzrgPlus is een aparte vrm van jeugdzrg die wrdt ingezet na indicatie dr BJz Vanwege het sterk ingrijpende karakter van deze vrm van jeugdzrg gaat er aan JeugdzrgPlus altijd een gerechtelijk besluit vraf JeugdzrgPlus is een intensieve vrm van jeugd- en pvedhulp vr jngeren met ernstige gedragsprblemen die zich aan de ndzakelijke behandeling dreigen te nttrekken f waar de situatie thuis f binnen de instelling waar zij verblijven, ernstig uit de hand is gelpen Sms gaat het m jngeren die gedrag vertnen waarmee zij zichzelf schade berkkenen Het gaat altijd m jngeren van wie de tekmst wrdt bedreigd en bij wie vrijwel altijd sprake is van hardnekkige, meervudige prblemen (denk aan psychiatrisch, aan autisme verwante strnissen/adhd, (licht) verstandelijke beperking, verslaving, ernstige mishandeling, seksueel grensverschrijdend gedrag f geweld) Bij JeugdzrgPlus wrdt een jngere dus gedwngen pgenmen Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 22

24 36 De tweede lijn vanuit AWBZ en Geestelijke gezndheidszrg Wanneer een zrgaanbieder een zgenaamde AWBZ-telating heeft (dit zijn vaak andere instellingen dan die vr de prvinciale jeugdzrg) dan zijn de mschrijvingen vr de te leveren zrg tt in detail vastgelegd Zij kunnen daarvan niet afwijken, anders krijgen zij hiervr niet betaald Bij de geestelijke gezndheidszrg (GGNet) accepteert men de drverwijzing van een huisarts f BJz maar hudt men de indicatiestelling bij zichzelf Hierbij gaat de vergelijking p met een ziekenhuis dat weliswaar werkt met een drverwijzing van een huisarts maar zelf bepaald wat met gebeuren 37 Nazrg na jeugdzrg Na afrnding van de geïndiceerde jeugdzrg hebben gemeenten de verantwrdelijkheid vr ndersteuning f begeleiding van de jngere en het gezin Dr een warme verdracht aan de lkale vrzieningen (CJG) met er minder terug- en uitval zijn Jeugdzrgaanbieders veren vr de beëindiging van de zrg zgn nazrgmdules uit als reguliere activiteit Hiervr is in 2011 een basiskader ndersteuning en begeleiding na jeugdzrg vastgesteld dat k in de Achterhek wrdt geïmplementeerd 4 De bekstiging van het huidige jeugdzrgstelsel 41 Wie is waarvr verantwrdelijk? De prvincie is in het huidige jeugdzrgstelsel verantwrdelijk vr de bekstiging van de zgenaamde geïndiceerde jeugdzrg: het aanbd dat na indicatiestelling dr Bjz wrdt uitgeverd dr diverse zrgaanbieders (zie hfdstuk 2) Daarnaast financiert de prvincie prjecten en activiteiten m de aansluiting tussen jeugdzrg en jeugdbeleid te bevrderen Dit kan gaan m werkzaamheden die dr gemeenten en instellingen znder indicatie van Bjz wrden uitgeverd Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 23

25 Het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekstigt k een deel van de jeugdzrg (jeugdbescherming en jeugdreclassering), via een uitkering aan de prvincie die p haar beurt BJz hiervr financiert De gemeenten zijn vanuit hun pdracht in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verantwrdelijk vr de zgenaamde basisvrzieningen zals mschreven in de prestatievelden WMO Vr jeugd betekent dit de functies van het Centrum vr Jeugd en Gezin (CJG), de jeugdgezndheidszrg, ndersteuning bij pveden en pgreien, het welzijnswerk, maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk en maatschappelijke pvang Daarnaast wrden dr gemeenten vanuit de afdelingen Onderwijs f Werk & Inkmen dikwijls budgetten vr trajectbegeleiders f vr activering ingezet m jngeren te te leiden naar nderwijs, werk en/f hulpverlening Vanuit preventie subsidiëren gemeenten sms k zaken in het kader van Openbare Orde en Veiligheid: Jngereninterventieteam, Jeugdtezichthuders Daarnaast wrdt een grt deel van de jeugdzrg gefinancierd vanuit de AWBZ f via de zrgverzekeringswet Het gaat hierbij vral m aanbd begeleiding jeugd AWBZ, aanbd vr jngeren met psychiatrische prblematiek, strnissen in het autistisch spectrum, licht verstandelijke beperking Vaak is sprake van een dubbele diagnse (psychiatrie en verslaving) Een andere financier van ndersteuningsaanbd vr jngeren is het nderwijs Het nderwijs kan vanuit de pdracht Passend Onderwijs en Vrkmen Vrtijdige Schluitval uit eigen middelen ndersteuning biedt aan jngeren Dit kan gaan m nderzek en diagnstiek, schlmaatschappelijk werk en het inzetten van trajectbegeleiders en ambulant begeleiders Verder kunnen wningbuwcrpraties vanuit eigen middelen bijdragen aan de ndersteuning van kwetsbare jeugd dr het inzetten van wijk- f wncnsulenten en de inzet van leefbaarheidbudgetten In de Achterhek is een cnvenant afgeslten tussen de wningcrpraties en gemeenten ver het jaarlijks beschikbaar stellen van een 30-tal wningen vr dak- en thuislzen, waarnder zwerfjngeren en egedetineerden, waarbij de wnbegeleiding dr de zrgaanbieder gebeurt 42 Inventarisatie aanbd kwetsbare jeugd Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 24

26 In het vrjaar van 2012 is vr de Achterhek een inventarisatie uitgeverd naar het beschikbare zrgaanbd vr kwetsbare jeugd (-9 maanden tt 27 jaar), uitgesplitst per gemeente en aanbieder Hiervr zijn een 30-tal aanbieders van ndersteuningcq zrgaanbd geïnterviewd Gevraagd is a naar de vrmen van ndersteuning/zrgaanbd, de bereikte aantallen, de ksten en de financier Dit is in een matri weergegeven, waarbij het aanbd is ingedeeld p zrgzwaartecategrieën Hiervan is een rapprtage gemaakt die apart wrdt vrgelegd Helaas heeft deze inventarisatie niet een eenduidig beeld pgeleverd van de precieze ksten (per traject f FTE) van het aanbd Dit kmt enerzijds mdat smmige rganisaties huiver hebben cijfers te verleggen die vervlgens een eigen leven kunnen gaan leiden Anderzijds mdat de wijze van registratie zeer uiteenlpt (registratie per deelnemer f per grep, per activiteit f traject, het wel f niet registreren van aantal deelnemers f hun achtergrnd, etc) Dit maakt dat er vaak een uitverige telichting vereist is m de prijspbuw van een bepaald aanbd te kunnen verklaren De inventarisatiematri geeft daarm vral een indruk van het aantal jeugdigen, het srt jeugdzrg f ndersteuning waarvan gebruik wrdt gemaakt en van de geldstrmen die ermee gemeid zijn De vlgende, meer algemene cnclusies kunnen wel getrkken wrden: Er is (bijna) verlappend aanbd dat dr verschillende financiers wrdt bekstigd (prvincie, gemeenten, AWBZ, nderwijs, etc); Veel verschillende aanbieders (naasts de 30 geïnterviewden is er ng een aantal actief); Er is sprake van een sterke aanbdgerichtheid die veelal uitgaat van een indeling in specifieke categrieën (delgrepen): bijvrbeeld aanbd trainingen sciale vaardigheden vr verschillende delgrepen, aanbd vr tienermeders, kinderen van gescheiden uders; Veel (bijna) verlappend aanbd dr diverse aanbieders Bijvrbeeld, he m te gaan met (kinderen met) autisme, vergewicht, sciale nhandigheid, gebrek aan weerbaarheid 43 De prvinciale geldstrm De prvincie Gelderland heeft in 2012 z n 168 mln beschikbaar vr de jeugdzrg Daarbij wrdt een nderscheid aangebracht tussen de gelden die naar Bjz gaan ( 48 mln) en de gelden die beschikbaar zijn vr zrgaanbd ( 120 mln) Een grt deel van de gelden die de prvincie aan Bjz verstrekt, is afkmstig van het ministerie van justitie en bedeld vr de uitvering van de justitiële taken ( 26,5 Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 25

27 mln) De rest, circa 21,5 mln, wrdt grfweg aangewend vr alle verige Bjztaken Zie vr een nderverdeling het vlgende verzicht: Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 26

28 Bureau Jeugdzrg Gelderland Justitiële taken Overige taken Incidentele subsidies Ttaal Bjz Zrgaanbd Gelderland Verblijf Jeugdhulp ambulant/accmmdatie Observatiediagnstiek Overige psten Ttaal zrgaanbd Ttaal generaal Helaas biedt de prvinciale registratie geen handvat m te achterhalen welk deel van dit geld vr de Achterhek wrdt aangewend Wat hier echter helpt, is dat in de Achterhek anders dan in veel andere regi s- er één zrgaanbieder (Lindenhut) is die bijna het vlledig aanbd (circa 90%) vr haar rekening neemt In ttaal gaat het bij Lindenhut, vlgens eigen pgave, m circa 13,7 mln aan prvinciale middelen die wrden ingezet vr bijna 600 Achterhekse trajecten (met een gemiddelde trajectprijs van 23100) Veg daar ng eens 1,4 mln (13,7 mln plus 10%) aan te vr zrgaanbd dr anderen, dan maakt dit in ttaal circa 15,2 mln Op basis van deze aanname is te herleiden dat bijna 13% van de vr zrgaanbd beschikbare prvinciale gelden wrdt aangewend vr Achterhekse cliënten Dit gegeven crrespndeert ged met het gegeven dat z n 14% van alle Gelderse jeugdigen (0-22 jaar) in de Achterhek wnt Met andere wrden: als het gaat m het gebruik van de jeugdzrg dan zit de Achterhek nageneg p het Gelders gemiddelde Aangezien Lindenhut z n centrale psitie inneemt, is het zinvl nader in te gaan p de cijfers die zij heeft aangeleverd: he kmt Lindenhut tt haar berekening? Als gezegd gaat Lindenhut uit van een gemiddelde trajectprijs ( instrmbedrag ) van Dat bedrag is simpelweg bepaald dr de ttale ksten van Lindenhut in 2011 te delen dr het aantal ingestrmde cliënten (minus die binnen 180 dagen terugkeren) In wezen gaat het hier m een algemene kstprijsberekening, waarin de Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 27

29 verhead van Lindenhut 100% is meegenmen Om deze cijfers te kunnen interpreteren, dient vrts het vlgende te wrden pgemerkt: - Er is sprake van de situatie in één enkel jaar Vanwege wisselingen in hulpvraag kunnen de cijfers van jaar tt jaar aanzienlijk fluctueren; - Het aantal per gemeente is gebaseerd p het huidige adres van de cliënt Dit is niet ndzakelijkerwijs de wnplaats van het gezin van de cliënt Denk daarbij aan het verblijf in pleeggezinnen, een situatie van gescheiden uders f simpelweg de lcatie van de wnvrziening van een cliënt Het gebruik van kamertraining bijvrbeeld is in Detinchem hger dan in andere gemeenten, mdat deze vrzieningen zich daar bevinden; - De trajectprijs van een cliënt in de geïndiceerde jeugdzrg is afhankelijk van de zrgduur, de zrgmi (verblijf/ambulant) en de intensiteit van de zrg Deze trajectprijzen variëren daardr sterk binnen de hulpverlening Het maakt ngal wat uit f er sprake is van een eenmalige training f een langdurig verblijf in een pleeggezin f residentiële vrziening In de geïndiceerde jeugdzrg wrden mdules en dus k de kstprijzen per mdule, gestapeld Een gemiddelde trajectprijs geeft zdende weinig inzicht in de kstprijs van een individueel traject, juist mdat de spreiding z grt is - Een individueel traject bestaat vaak uit meerdere mdules (vrbeeld: bij de gemeente Aalten staan in nderstaand verzicht 47 jngeren, maar in de inventarisatiematri zien we vr hen 154 mdules zijn ingezet) Lindenhut kmt z tt het vlgende verzicht: Gemeente Aantal ingestrmde cliënten Aalten 47 ( 8 %) Berkelland Detinchem Mntferland Ost Gelre Oude Geschatte ttale ksten ( 7 %) Brnckhrst Instrm bedrag per cliënt ( 9,5%) ( 30 %) (14,5%) ( 9 %) ( Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek

30 IJsselstreek Winterswijk Ttaal 13 %) (8%) Gemeentelijke geldstrmen Naast prvinciaal geld ntvangt Lindenhut ng vr z n aan gemeentelijke middelen Waarschijnlijk zijn dit gelden die vallen nder de gemeentelijke prestatievelden van het WMO-beleid Gemeentefnds preventief jeugdbeleid WMO prestatieveld 2 Gemeenten ntvangen van het rijk een uitkering via het gemeentefnds vr de uitvering van het preventieve lkale jeugdbeleid zals beschreven in prestatieveld 2 van de WMO (CJG, jeugdgezndheidszrg) Daarnaast investeren de meeste gemeenten etra in preventief jeugdbeleid Hiernder een verzicht van de middelen die via het gemeentefnds in 2012 aan de Achterhekse gemeenten beschikbaar wrden gesteld vr preventief jeugdbeleid (prestatieveld 2) Aalten Berkelland Brnckhrst Detinchem Mntferland Ost Gelre Oude IJsselstreek Gemeentefnds reginale taken WMO prestatievelden 7, 8 en 9 De gemeente Detinchem ntvangt als centrumgemeente vr de ksten van het reginale beleid en de reginale vrzieningen (via het Gemeentefnds) een decentralisatieuitkering vr bekstiging van de reginale taken van de centrumgemeente vr de WMO prestatievelden 7, 8 en 9 De hgte van deze rijksbijdrage bedraagt in ,-- De vrzieningen binnen deze prestatievelden wrden ingezet vr jeugdigden en vlwassenen, dus kunnen niet luter aan jeugd wrden tegeschreven! Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 29

31 45 AWBZ en verige geldstrmen Uit nze inventarisatie blijkt dat de AWBZ een andere belangrijke geldstrm is die wrdt ingezet vr verschillende vrmen van jeugdzrg en jeugdndersteuning De infrmatie hierver is beschikbaar gesteld aan de prjectgrep AWBZ De interpretatie van deze gegevens waarnder de vraag naar vlledigheid en representativiteit- laten wij bij deze prjectgrep Vrts vindt er in smmige gevallen bekstiging plaats p basis van de zrgverzekeringswet en de ziektefndswet Op het geheel zijn dit verwaarlsbare bedragen Ok het nderwijsveld stelt gelden beschikbaar die kunnen wrden pgevat als jeugdzrg en jeugdndersteuning Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 30

32 5 De relatie met de andere transities 51 Algemeen De transfrmatie van de Jeugdzrg staat niet p zichzelf Er spelen meerdere belangrijke ntwikkelingen in het sciale dmein Dr het kabinet Rutte zijn drie grte transities in gang gezet: de invering van de Wet werken naar vermgen (Wwnv), de verheveling van de etramurale begeleiding naar de Wm (transitie AWBZ) en de decentralisatie Jeugdzrg In het verlengde van de laatste is ng de ntwikkeling van het Passend Onderwijs van belang Het Lenteakkrd heeft weliswaar de transitie AWBZ stilgelegd en aangegeven dat de Wwnv niet meer p een meerderheid kan rekenen, tch is het van belang m de nderlinge samenhang te verkennen In heverre is een gemeenschappelijke integrale aanpak mgelijk? Immers, de algehele verwachting is dat de transities in meer f mindere mate dr het nieuwe kabinet weer pgepakt wrden De belangrijkste rde draad tussen deze transities is dat ndersteuning van kwetsbare burgers zveel mgelijk p het lkale niveau (vanuit gemeenten) wrdt gerganiseerd De vernderstelling daarbij is dat het makkelijker is m p lkaal niveau samenhang in de ndersteuning te rganiseren Daarbij staat het participeren in de samenleving centraal: arbeidsparticipatie vanuit Wwnv, het behuden en vergrten van zelfstandigheid vanuit de AWBZ en de ndersteuning bij pveding en pgreien van jngeren, vanuit de Jeugdzrg, zdat zij zelfredzame burgers wrden Vr een deel is sprake van verlap van delgrepen, bijvrbeeld: mensen met beperkte arbeidscapaciteit die tevens begeleiding / zrg ndig hebben de zrg vr jeugd lpt sms via de Jeugdzrg en sms via de AWBZbegeleiding verlap in de grep Jeugdzrg en WSW verlap in de grep Jeugdzrg en Passend Onderwijs vereenkmsten in begeleiding via beschut werk en begeleiding AWBZ multi-prblem-gezinnen met meerdere vrmen van ndersteuning Drdat er sprake is van verlap is het sms nduidelijk vanuit welk regime bekstiging plaatsvindt Een jeugdige, jnger dan 18 jaar, valt in principe nder de jeugdzrg, maar kan vanwege een bepaalde grndslag (bijvrbeeld een psychiatrisch Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 31

33 strnis f een lichamelijk handicap) tevens een berep den p de AWBZ Daarnaast is sprake van nderlinge verwevenheid Z kan een gede vregtijdige begeleiding vanuit het nderwijs vrkmen dat kinderen later een berep meten den p allerlei vrmen van jeugdzrg Ok kan een gede inzet vanuit jeugdzrg sms vrkmen dat iemand p termijn tt de delgrep Wwnv gaat behren Het is daarbij een uitdaging m meer ls te kmen van de afznderlijke beleidsvelden Wat zijn de bredere effecten van interventies, zwel psitief als negatief Z zien we vanuit de AWBZ een tendens m verblijf in zrg- f verpleeghuis terug te dringen Op zich is dat prima, maar vr gemeenten leidt dit tt hgere ksten vr aanpassingen aan de wning Ok gebeurt het dat vanuit de AWBZ wrdt ingestemd met een bepaald zrgaanbd p grte afstand van de wnplaats van de cliënt, daarbij niet rekening hudend met het feit dat gemeenten pdraaien vr hge verversksten He gaan we met dit srt zaken m? Verder is van belang in te zien dat bepaalde vrmen van ndersteuning nu al p gemeentelijk niveau zijn gerganiseerd Te denken valt aan Wm, Bijstand, Schuldhulpverlening, Algemeen maatschappelijk werk en CJG De zgenaamde nieuwe delgrepen zijn dus deels al bekend bij gemeenten Bvendien hebben gemeenten een veel bredere functie Denk daarbij aan het regisseren cq rganiseren van belangrijke sciale verbanden als sprt, cultuur, welzijn etc Deze sciale verbanden vrmen het cement van de samenleving en zijn als zdanig nmisbaar vr individuen m hun plek in de samenleving te vinden Wanneer we werkelijk streven naar integraliteit dan dienen we k het reeds bestaande gemeentelijke beleid met een nieuwe bril te bezien Thema s waarver in dit verband nagedacht met wrden zijn nder meer het aanbd, tegang en tegankelijkheid, financieringsvrmen, eigen bijdragen en inkp 52 Passend Onderwijs De aanleiding m te kmen tt een transitie Passend Onderwijs is gelegen in het feit dat het rijk een aantal ngewenste zaken cnstateert, waarnder: a) Het bestaande nderwijsstelsel in het nderwijs slaagt er niet in m alle leerlingen met een nderwijsvraag effectief en efficiënt te helpen Te veel leerlingen vallen ng tussen wal en schip, waardr veel talent verlren gaat b) Teveel leerlingen den een berep p geïndiceerde zrg Het stelsel leidt erte dat leerlingen te vaak nndig als hulpbehevend wrden bestempeld en dan wrden drverwezen naar speciaal nderwijs f naar de speciale jeugdzrg Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 32

34 Passend Onderwijs staat vr maatwerk in het nderwijs Dit hudt in dat vr elk kind en iedere jngere wrdt gestreefd naar nderwijs dat aansluit bij zijn f haar mgelijkheden en talenten Geen kind mag tussen wal en schip raken Ieder schlbestuur krijgt daarm de verantwrdelijkheid m elke leerling die zich aanmeldt bij een schl, een passende nderwijsplek aan te bieden Dit geldt k vr leerlingen met een etra ndersteuningsbehefte Schlbesturen krijgen een zrgplicht, zdat uders niet meer zelf p zek meten naar een plek vr hun kind De reginale samenwerkingsverbanden van schlbesturen krijgen een belangrijke functie in het Passend Onderwijs Het samenwerkingsverband krijgt de taak m iedere leerling een passende nderwijsplek te bieden De reginale indeling van de huidige samenwerkingsverbanden is dr het rijk aangepast, mede met het del de delmatigheid te vergrten Binnen z n samenwerkingsverband maken schlen afspraken ver wie welke kinderen het beste gepast nderwijs kan geven Het samenwerkingsverband wrdt daarmee verantwrdelijk vr de verdeling van de zrgbudgetten en de tewijzing van zrg en ndersteuning aan leerlingen Hierte met het samenwerkingsverband een ndersteuningsplan pstellen en de schlen een ndersteuningsprfiel In het ndersteuningsplan staat welke vrzieningen het samenwerkingsverband heeft vr leerlingen die etra ndersteuning ndig hebben Ok wrdt daarin vastgelegd p welke manier passend nderwijs kan wrden gerealiseerd vr al haar leerlingen die etra ndersteuning ndig hebben Ok het speciaal nderwijs zal dadelijk nderdeel gaan uitmaken van dit stelsel van nderwijsndersteuning De verwachting is dat de binnen het speciaal nderwijs aanwezige epertise verbnden zal wrden met die van de samenwerkingsverbanden en de schlen Met name bij de invulling van de ndersteuningsplannen is afstemming met de gemeenten van belang De rijksverheid stelt dit zelfs als randvrwaarde: er dient sprake te zijn van een p vereenstemming gericht verleg tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden ver dit ndersteuningsplan De ndersteuningsprfielen bepalen de reikwijdte van de zrg die vanuit de schl kan wrden gebden vertaald in het ndersteuningsplan van het samenwerkingsverband- en daarmee dus k wat (aansluitend) dr de gemeenten gedaan met wrden In deze fase kunnen gemeenten en samenwerkingsverband samen ptrekken en keuzes maken ver het bendigde aanbd, de financiering en verantwrdelijkheden De wijze waarp schlen, samenwerkingsverbanden en gemeenten ver hun samenwerking afspraken maken is vrij De dialg tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden heeft betrekking p: Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 33

35 Het ndersteuningsplan van het samenwerkingsverband En als nderdeel daarvan: Versterking preventieve inzet van hulpverlening en zrg (bijvrbeeld de inzet van jeugdmaatschappelijk werk en de frmatieve en financiële brging ervan); Afstemming van zrg- en ndersteuningstaken vanuit schlen en vanuit gemeenten (gezamenlijk bepalen van inhud, parameters en verdeling- financiën); Beschikbaarheid en ntsluiting van arrangementen die de schlinterne ndersteuningsmgelijkheden te bven gaan: (tijdelijke) etra ndersteuning en specialistische ndersteuning; Een sluitende aanpak vr jngeren in de leeftijd van 0-23 jaar; Tegengaan van schluitval; Ontwikkeling leerlingaantallen (vrtgezet) speciaal nderwijs in het samenwerkingsverband Het aantal leerlingen dat van speciaal nderwijs naar het reguliere nderwijs gaat, mede ten gevlge van de financiële pdracht die dr de verevening ntstaat Bespreken van implicaties vr verver en huisvesting De samenhang met de transitie Jeugdzrg Er zijn in de Achterhek (nieuwe) samenwerkingsverbanden ingedeeld dr het rijk Dit zijn er vier vr het primair nderwijs en vijf vr het vrtgezet nderwijs Een aantal van deze samenwerkingsverbanden PO en VO heeft verigens tevens betrekking p gemeenten buiten het grndgebied van de 8 samenwerkende gemeenten Dit kan het maken van afspraken cmpliceren Vr de precieze indeling van deze samenwerkingsverbanden verwijzen we naar de bijlagen Er zijn cncrete ntwikkelingen gaande die anticiperen p zwel Passend Onderwijs als de transfrmatie van de jeugdzrg In de Ost-Achterhek (Aalten, Winterswijk en Ost Gelre) drlpen drie gemeenten en het PO, SO en VO, ndersteund dr bureau Berenscht, een traject m ndersteuning in en m de schl vr de kmende jaren bestuurlijk en financieel te brgen Wat daarbij pvalt, is dat de aanbevelingen geënt zijn p dezelfde gemeenschappelijke visie: uitgaan van eigen kracht, één kind, één plan, één cntactpersn, etc Er wrdt ingezet m vanuit de schlen en CJG s te werken met generalistische teams die zrg- en ndersteuningsvraagstukken van leerlingen dmeinverstijgend ppakken (ndersteuningsteams jeugd en gezin) In het samenwerkingsverband Detinchem e vrmt het eperiment Jeugdmaatschappelijk werk, gebaseerd p ntwikkelingen in de CJG s van de gemeenten Detinchem en Oude IJsselstreek, de verbinding tussen de Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 34

36 ndersteuning in het nderwijs en de dmeinen er buiten Dit eperiment wrdt dr Bureau Berenscht nderzcht p effectiviteit en mgelijke uitrl Verder heeft ROC Graafschapcllege bij het ministerie een prjectplan Vrlperprject Passend Onderwijs en Zrg vr de Jeugd ingediend Ok hierbij geldt als gemeenschappelijk vertrekpunt: één gezin, één plan en één hulpverlener De aanzetten zijn dus herkenbaar en begrijpelijk Van belang is wel m tussen gemeenten en ROC hierver ng inhudelijke en prcesmatige afspraken te maken 53 AWBZ De status van de transitie AWBZ is nduidelijk Na de val van kabinet Rutte 1 is deze transitie dr de Tweede Kamer cntrversieel verklaard Een van de nderdelen van deze transitie zu zijn dat de functie Etramurale Begeleiding uit de AWBZ wrdt geschrapt en vergaat naar gemeenten De acht samenwerkende Achterhekse gemeenten hebben beslten m, ndanks vrnemde landelijke ntwikkeling, vrlpig dr te gaan met de vrbereiding van de transitie AWBZ Het del van de Etramurale Begeleiding, zals nu pgenmen in de AWBZ, is de bevrdering, het behud f de cmpensatie van zelfredzaamheid Dit mede m bijvrbeeld een pname in een instelling f persnlijke verwaarlzing te vrkmen Etramurale Begeleiding wrdt zwel individueel als cllectief aangebden, afhankelijk van de situatie van de cliënt Ok de ntlasting van een mantelzrger kan nderdeel uitmaken van Etramurale Begeleiding Bijvrbeeld dr te zrgen dat een cliënt gebruik kan maken van een verblijf in een begeleidingsgrep Verder kan k het verver dat ndig is, wrden bekstigd In financiële zin gaat het hier m grt geld Landelijk is het budget vr Etramurale Begeleiding geraamd p een bedrag tussen 2,8-3,1 miljard eur Ter vergelijking: met de verheveling van de huishudelijke hulp ging het landelijk ngeveer m 1,2 miljard eur Om nu (via AWBZ) in aanmerking te kmen vr Etramurale een (medische) reden aanwezig zijn, waardr iemand bepaalde zelfstandig kan verrichten Dit wrdt een grndslag genemd Het dat de indicaties vaststelt De vlgende grndslagen kunnen recht begeleiding: - smatische ziekte/aandening (lichamelijk) - psychgeriatrische ziekte/aandening (beperkingen van de vermgens p hgere leeftijd) - psychiatrische strnis Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 35 Begeleiding met er activiteiten niet meer CIZ is het rgaan geven p geestelijke

37 - verstandelijke handicap - lichamelijke handicap - zintuiglijke handicap Vr een glbaal verzicht van het hulpaanbd dat nder de AWBZ valt, verwijzen we naar de matri die als aparte ntitie hier is tegevegd In de Achterhek gaat m het m circa 4600 inwners (verdeeld ver alle leeftijden) die een bepaalde vrm van Etramurale Begeleiding krijgen De grtste grep hiervan heeft een psychiatrische grndslag (circa 32%), gevlgd dr een verstandelijke handicap (28%) en een smatische aandening (21%) Kleinere grepen hebben een psychgeriatrisch aandening (8%), een lichamelijke handicap (8%) f een zintuiglijke handicap (3%) Als eerder gesteld zijn er in de Achterhek ngeveer 1100 kinderen die gebruik maken van de AWBZ Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 36

38 De verheveling van de etramurale begeleiding van AWBZ naar Wm gaat gepaard met een verandering van verzekerd recht naar het zgenaamde cmpensatiebeginsel Het verzekerd recht hudt in dat iemand die aan bepaalde kenmerken vldet (bepaald via indicatiestelling) per definitie recht heeft p bepaalde vrmen van ndersteuning De Wm hanteert een heel ander principe Zij gaat uit van het stimuleren van mensen m deel te nemen aan de samenleving Degenen die dit dr beperkingen niet zelfstandig kunnen functineren, wrden daarin gecmpenseerd dr het bieden van ndersteuning Hierbij wrdt k gekeken naar de mgelijkheden van het inzetten van het eigen sciale netwerk en het gebruik van cllectieve vrzieningen Verder kan de inzet van mantelzrg en/f vrijwilligers sms cmpensatie bieden, zdat een berep p een individuele (dure) vrziening wrdt beperkt f vrkmen Primair gaat het dus hier m het resultaat (vergrting zelfstandigheid) en niet m het recht p vrzieningen 54 Wet Werken naar Vermgen (Wwnv) Net als bij de AWBZ is bij de Wwnv sprake van het cntrversieel verklaren dr de Tweede Kamer en k hier geldt dat de acht samenwerkende Achterhekse gemeenten hebben beslten m vrlpig dr te gaan met de vrbereiding van deze transitie Een van de uitgangspunten van de Wwnv is meeden naar vermgen Dit betekent een pdracht m meer mensen aan het werk helpen; de Wwnv met hen kansen bieden die ze in het huidige stelsel nvldende krijgen Een cnsequentie van de Wwnv is dat de sciale vrzieningen terug wrden gebracht tt datgene waarvr ze rsprnkelijk bedeld zijn De bijstand is dan een tijdelijk vangnet, p weg naar werk De Wajng is er vr jngeren die vlledig en duurzaam geen arbeidsmgelijkheden meer hebben De sciale werkvrziening is er vr degenen die uitsluitend in een beschutte mgeving kunnen functineren Binnen de huidige regelingen bestaan er veel verschillen in rechten en plichten, hgtes van inkmensndersteuning, uitvering en financiering De Wwnv neemt deze verschillen weg Ok de wijze van financieren verandert De aparte budgetten vr de WSW en de re-integratie binnen de Wwb kmen in één ngedeeld participatiebudget terecht Dit gaat gepaard met een bezuinigingsdelstelling Benadering via delgrepen Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 37

39 Binnen de tekmstige delgrep Wwnv kan nderscheid wrden gemaakt in verschillende delgrepen Op basis van ptentiële lnwaarde kan dit nderscheid wrden gemaakt Het kabinet is van mening dat middelen effectiever en delmatig ingezet kunnen wrden dr ndersteuning ng slechts te bieden aan mensen die dat echt ndig hebben en die met ndersteuning kans maken p de arbeidsmarkt Vr mensen die ged in staat zijn m zelfstandig betaald werk te vinden, zullen geen f zeer beperkt re-integratie middelen beschikbaar blijven Vr mensen bij wie geen perspectief p uitstrm naar regulier werk is, zal activering via welzijnswerk/vrijwilligerswerk de aangewezen weg zijn Hierbij blijft een grep die aangewezen is p beschut werk via de WSW Vr mensen met een ptentiële lnwaarde blijven de re-integratie middelen beschikbaar Instrumenten die hiervr ingezet kunnen wrden zijn bijvrbeeld: jbcaching, lndispensatie, detachering, werkervaringsplaatsen, schling, enzvrt Herstructurering WSW-bedrijven Het kabinet had geld beschikbaar gesteld ter ndersteuning van herstructurering van WSW-bedrijven (herstructureringsfaciliteit) Immers bij ngewijzigd beleid kmen alle gemeenten in de knel met de financiering van de WSW Deel van dit prbleem wrdt ndervangen dr de tegang tt de WSW te beperken tt mensen die uitsluitend in een beschutte mgeving kunnen werken De huidige delgrep varieert nu van mensen die p beschut werk zijn aangewezen, mensen die individueel zijn gedetacheerd, f via een grepsdetachering aan het werk zijn en tt slt mensen die via begeleid werken aan de slag zijn De tekmstige delgrep (beschut werken) is circa 1/3 van de huidige delgrep Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 38

40 6 Lcale aanzetten, vruitlpend p de transfrmatie jeugdzrg We kunnen cnstateren dat er met betrekking tt de visientwikkeling nauwelijks ng een wereld te winnen valt Iedereen rijk, prvincie, gemeenten, aanbieders, cliënten en andere stakehlders- lijkt eensgezind ver de richting waarin de jeugdzrg zich met gaan bewegen Kernbegrippen daarbij zijn: eigen kracht, één gezin, één plan, één hulpverlener, civil sciety, versterking preventie, etc De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit een vereenstemming is p abstracties en hfdlijnen Op het mment dat gevraagd wrdt he dit nieuwe systeem cncreet met wrden ingericht en wie daarin welke verantwrdelijkheid met krijgen, lpen de meningen uiteen Wat we mmenteel in de praktijk zien is dat er p verschillende niveaus en dr meerdere gemeenten vlp wrdt vrgesrteerd p de jeugdzrg van de tekmst Dit geldt vr instellingen en gemeenten Denk daarbij aan de reginale eperimenten rnd de ambulante jeugdzrg znder indicatiestelling, aan de verdere drntwikkeling van het wijkwerk nieuwe stijl, waarin de gezin- f buurtcach een belangrijke plek tebedacht krijgt, aan de CJG-aanspreekpunten, de zgenaamde fact-teams van de GGZ die per gegrafische eenheid ambulante hulp p lcatie willen aanbieden, de unit ambulant vanuit het Passend Onderwijs, de JEKK-ers van Lindenhut, etc Gemeenten die gevraagd zijn naar de eigen initiatieven in dit kader, geven sms dubbele signalen af Enerzijds spreken zij met trts ver de vrtvarendheid waarmee zij zelf de uitdaging al zijn aangegaan Zij wijzen er daarbij p dat er veel psitieve energie wrdt vrijgemaakt, waarmee een abstracte visie nu al een verankering krijgt in het dagelijks handelen van prfessinals Anderzijds spreken zij hun zrg uit ver verlies aan verzicht en grip p alle reeds in gang gezette initiatieven He kan wrden vrkmen dat er wildgrei ntstaat van allerlei gedbedelde initiatieven die elkaar bijna p gezinsniveau gaan becncurreren? Het speelveld, dat tch al niet erg verzichtelijk is, wrdt daarmee alleen maar diffuser Op de achtergrnd speelt daarbij de zrg dat er dadelijk vanuit efficiency en een eenduidige regievering misschien al meteen gesneid met wrden in initiatieven die met grte betrkkenheid zijn pgepakt We geven hiernder in krt bestek weer he de verschillende Achterhekse gemeenten anticiperen p de kmende transfrmatie De acht samenwerkende gemeenten hebben alle in meer f mindere mate stappen gezet die in lijn zijn met de transfrmatie Vr een deel gaat het daarbij m bewegingen die vanuit een flankerend beleidskader zijn geïnitieerd, bijvrbeeld vanuit Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 39

41 het welzijnswerk, het wijkwerk, de WMO, het nderwijs f het veiligheidsdmein Vreemd is dit niet; veel kernnties van de transfrmatie jeugdzrg, zals het denken in termen van eigen kracht, zijn immers universeel tepasbaar Kijken we meer specifiek naar de praktische vrmgeving dan lijkt één beweging dr alle gemeenten te wrden marmd Dit is het cnstruct waarbij een generalist het directe cntact met de cliënt en zijn gezin verzrgd met het mandaat m z ndig p te schakelen naar specialisten Vr zver de gemeenten die beweging nu al cncreet vrmgeven, zie je dat er verschillende accenten wrden aangebracht Bij de ene gemeente is deze werkwijze meer geënt p het wijkwerk, bij een andere meer p het CJG, het nderwijsveld f p een WMO-achtige cnstructie Sms vervleien k de nderlinge grenzen De gemeenten in de Ost-Achterhek (Ost Gelre, Aalten, Winterswijk en -in iets mindere mate- Berkelland) zetten relatief veel energie p de relatie tussen de jeugdzrg en het nderwijs Meer dan bij andere gemeenten ligt hier de fcus p een beweging die past in de transfrmatie Passend Onderwijs Het idee erachter is dat de schl de meest universele vindplaats is vr kinderen en jeugdigen en dat dus de jeugdzrg daarm vral p het nderwijs geënt zu meten zijn Samen met de samenwerkingsverbanden PO en VO zijn de Ost-Achterhekse gemeenten een pilt gestart, genaamd zrg in en m schl In deze pilt is een belangrijke plaats ingeruimd vr een ndersteuningsteam jeugd en gezin Dit team, bestaande uit generalisten vanuit disciplines jeugdmaatschappelijk werk, algemeen maatschappelijk werk vr jeugdigen en gezinnen met kinderen, ambulante hulpverlening, jbcaches etc, wrdt verantwrdelijk vr een integraal ndersteuningsaanbd Het team met snelle en nabije hulp bieden in pved- en pgreivraagstukken aan kinderen, jngeren en gezinnen Winterswijk is een gemeente die tevens inzet p verbreding van de WMO-functie WMO en CJG vrmen hier één lket, waar generalisten met een HBO-achtergrnd zich bezighuden met vraagverheldering en waar wrdt ingezet p één gezin, één plan en één hulpverlener Gemeente Brnckhrst kiest eveneens vr een integrale gebiedsgerichte aanpak Een generalist, die deel uitmaakt van een gebiedsgericht team, analyseert samen met de burger de vraag en het gewenste resultaat Daarbij wrdt breed gekeken naar het netwerk en alle leefdmeinen Een belangrijk middel daarbij is het tewijzen van een Persns Vlgend Budget (PVB) Brnckhrst is vrnemens in 2013 te starten met een pilt Verder is er plaats ingeruimd vr zrgteams p schlen en kindcentra Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 40

42 Berkelland heeft vrts ingezet p de verbinding tussen de structuren van CJG en het zrgnetwerk Tevens wrden de drie transities intern integraal aangepakt Op WMOvlak wrdt mmenteel het gebiedgericht werken (welzijn en zrg) uitgeprbeerd in de kernen Ruurl en Beltrum Daarnaast is in Berkelland, samen met Winterwijk en Ost Gelre, de pilt Perspectiefvl Hulpverlenen gestart Ok dit is een vrbeeld van het een werkwijze van één gezin, één plan, één hulpverlener (met mandaat) Betrkken partijen zijn hier de sciale dienst, Sensire en Bureau Jeugdzrg Gemeenten die vral willen inzetten p een versterking van het CJG zijn Aalten, Mntferland en Oude IJsselstreek Met betrekking tt de rganisatrische verankering van dit CJG is verigens niet elke gemeente even ver Ok lpen de eindbeelden sms uiteen In Aalten wil men het CJG nderbrengen bij het welzijnswerk Dit CJG is een netwerk van generalistische prfessinals, dat vr specialistische vragen terugvalt p bestaande jeugdhulprganisaties Verder is er een bijzndere plaats tebedacht aan grepen en rganisaties die binnen kerkverband pereren In Oude IJsselstreek wrdt veel waarde gehecht aan reginale samenhang en het maken van afspraken rndm de backffice van het CJG Binnen het prject Wijkgericht Werken richt Oude IJsselstreek zich p een wijkgerichte aanpak waarvan nder meer de WMO en CJG nderdeel zijn De drntwikkeling van het CJG beweegt zich hier naar een brede ingang p wijkniveau en het versterken van de vrliggende vrzieningen Mntferland zet in p meerdere frnten, zals Passend Onderwijs en wijk- en kerngericht werken, maar de meeste energie gaat hier tch uit naar een sterk eigen CJG Dit is een CJG waarin verschillende rganisaties werkzaam zijn en waarbij wrdt ingestken p vindplaatsgericht werken In de gemeente Detinchem zien we dat twee bewegingen steeds meer met elkaar gaan samenvleien Dat is het CJG met het CJG-aanspreekpunt p dit mment wrden deze prfessinals met een fcus p jeugd geleverd dr IJsselkring, de welzijnsrganisatie- en dat is het wijkwerk nieuwe stijl met de buurtcach die in teamverband pereert In september 2012 gaan de eerste twee teams van buurtcaches in twee wijken van start Deze teams starten met medewerkers van IJsselkring, MEE en de gemeentelijke afdelingen Werk&Inkmen en de WMO Elk van hen brengt ng zijn eigen specialisme mee, maar na verlp van tijd wrdt hun inzet breder Dr die beweging wrdt het CJG-aanspreekpunt p termijn een buurtcach Een en ander betekent dat Detinchem de zrg vr jeugdigen vral wil enten p het wijkgericht werken, waarbij de vrkeur lijkt uit te gaan naar een rganisatrische verankering binnen een WMO-achtige cnstructie (als verheids-bv f gemeentelijke afdeling) Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 41

43 Ten sltte dient ng vermeld dat vanuit de Achterhek verschillende gemeenten het initiatief hebben genmen m een aanvraag bij de prvincie in te dienen vr een eperiment jeugdzrg znder indicatiestelling Dit eperiment begt een directe drverwijzing van de eerste lijn naar tweede lijnvrzieningen znder dat hiervr indicatiestelling ndig is Het gaat daarbij m de lichtere gevallen Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 42

44 7 He meten we de huidige praktijk waarderen? Er is de laatste jaren ntzettend veel geschreven en gerdeeld ver het huidig bestel van de jeugdzrg Daarbij werden grve generalisaties vaak niet geschuwd Sms leek het wel m een richtingenstrijd te gaan De tegenstanders schetsten daarbij een beeld van een werkveld, waarin jeugdigen en gezinnen stelselmatig wrden vermalen in een prcedurewereld van instellingen die vral hun eigen belang vr gen huden De vrstanders wezen juist p de prfessinaliteit, zrgvuldigheid en betrkkenheid van de sectr En als het een keer misging, was dit geen systeemfalen, maar een betreurenswaardig incident dat je met durven accepteren Op grnd van gesprekken met managers van instellingen en andere nauw betrkkenen, zijn we ervan vertuigd dat de waarheid ergens in het midden ligt We zullen hier in krt bestek nze bevindingen p een rij zetten De kunst is daarbij m de zrg vr jeugdigen dadelijk zdanig vrm te geven dat het gede wrdt behuden en het matige wrdt vermeden Tegelijkertijd zal het duidelijk zijn dat k de transfrmatie niet het paradijs p aarde zal brengen Ok in de tekmst zullen er zaken mis gaan Van belang is een systeem te ntwerpen waarbij de kans p falen sterk wrdt gereduceerd Wat valt p? Het werkveld Het werkveld wrdt gekenmerkt dr een hge mate van betrkkenheid p alle niveaus; Het innvatief vermgen van de rganisaties in het werkveld is wisselend Daar waar dit het meest aanwezig is, zien we dat er de achterliggende jaren veel verbeteringen zijn drgeverd (denk aan de intrductie van methdiek van het familietnetwerkberaad, zrgteams p schlen, intrductie zrgmnitr, mzetten van residentiële plaatsen in ambulante trajecten, de fleibilisering van de jeugdgezndheidszrg, etc) Er is sprake van een werkveld dat is drntwikkeld, waardr p elk terrein een grte mate van prfessinaliteit is ntstaan; Diverse rganisaties zien een tename van juridisering, mndigheid van uders/pveders en cmpleiteit van casuïstiek; Dr de zrgaanbieders wrdt erkend dat de transitie mgelijkheden biedt vr meer maatwerk en kleinschalige vrzieningen Ok ziet het werkveld veel kansen vr verbetering en het drbreken van cmplee prcedures en verkkering, als na de transities de geldstrmen bij de gemeenten kmen Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 43

45 Anderzijds heerst bij diverse specialistische, reginaal pererende rganisaties nzekerheid ver het vrtbestaan van hun rganisatie en/f epertise als de jeugdzrg/awbz naar gemeenten vergaat: velen gemeenten zich gezamenlijk verantwrdelijk vr de instandhuding van de reginale vrziening (net als nu het zrgkantr) en/f de specialisatie? Ok de verheden werken verkkerd en denken niet vanuit een integrale verantwrdelijkheid De systeemwereld De systeemwereld van de huidige jeugdzrg kent heldere regels en prcedures die willekeur vrkmen Tegelijkertijd is deze systeemwereld al te dminant gewrden: regels, prcedures en frmats lijken belangrijker dan mensen Een vrbeeld van een regel die cntraprductief werkt is het gegeven dat indicaties p een kind wrdt gegeven en niet tegelijkertijd p andere kinderen in het gezin Hierdr is het principe van één kind, één gezin, één plan, één aanspreekpunt meilijk bereikbaar; Omdat deze systeemwereld niet aansluit bij de belevingswereld van individuele mensen is er bij hen sprake van vervreemding en nzekerheid Een bijznder vrbeeld daarvan is het plaatsen van kinderen in een (geslten) JeugdzrgPlus-inrichting; Het sciaal bestel waar de jeugdzrg nderdeel van uit maakt- is sterk nderverdeeld in dmeinen, die relatief ls van elkaar pereren en die elk aparte financieringsstrmen kennen De leefwereld van mensen en de prblematiek waarmee zij gecnfrnteerd wrden, verstijgen deze dmeinen Dmeinplssingen zijn daardr beperkt effectief Z is er in bijna elke multiprblem-situatie tevens sprake van financiële prblematiek, terwijl dit vaak niet wrdt meegenmen bij de aanpak; Ok in de jeugdzrg zelf is sprake van verkkering; elke rganisatie kent weer haar eigen systeemwereld met een eigen lgica Deze verschillende systeemwerelden sluiten vaak niet p elkaar aan en samenwerking f infrmatie-uitwisseling vindt niet altijd even vanzelfsprekend plaats Enerzijds vallen daardr mensen sms tussen wal en schip Z is het vr mensen met een dubbele diagnse nauwelijks werkbaar m een eenduidige aanpak te realiseren Anderzijds bevrdert het ngewenst shpgedrag Een neveneffect is dat rganisaties verantwrdelijkheid vr het geheel p elkaar kunnen afschuiven; Er bestaat een neiging m vr elk nieuw prbleem een nieuwe plssing te bedenken, waardr er sprake is van een steeds uitdijende systeemwereld; Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 44

46 Vanuit verheden wrdt aangestuurd p evidence-based -plssingen Dit leidt tt vermatig theretiseren en frmaliseren Bekstiging en indiceren Vanwege nafhankelijkheid tussen rganisaties die indicatiestellingen maken (zals Bureau Jeugdzrg en CIZ) en zrgaanbieders is er sprake van checks and balances ; Het is sms diffuus waar de verantwrdelijkheid van de ene partner begint en die van de ander eindigt Daardr wrdt k de bekstiging diffuus Dit werkt in de hand dat vr een en hetzelfde aanbd meerdere financiers kunnen wrden aangesprken; De bekstiging is gebaseerd p verkeerde prestatie-indicatren; er wrdt afgerekend p prductie in plaats van helder gedefinieerde resultaten Het tegekende budget is niet cliëntvlgend maar instellinggericht De bekstiging is niet in cntrl ; Het aanbd Het ptentieel van de eigen kracht en eigen leefwereld (gezin en de sciale mgeving) wrdt ng nvldende benut; Binnen de brede jeugdzrg zijn zeer veel rganisaties actief, elk met een eigen aanbd Dit maakt het speelveld nverzichtelijk en het zrgt vr verlap en inefficiëntie (hge verhead, veel afstemmingsfrictie, matig p elkaar aansluiten van trajecten in inhud en drlptijd); Er is sprake van een sterke aanbdgerichtheid, die niet altijd aansluit p de specifieke klantvraag Daardr is er te weinig maatwerk en beperkte effectiviteit; Er ng een nvldende sluitende en afdende aanpak vr de meest kwetsbare grep (zals zwerfjngeren en e-gedetineerden) Er is grte behefte aan meer betaalbare wnvrzieningen vr jngeren, al dan niet met een mgelijkheid van begeleiding naar zelfstandig wnen vanuit alle leefgebieden Een speciale delgrep hierbij zijn de tienermeders (en meer in het bijznder LVB-tienermeders en hun kind); Het zwaartepunt ligt meer p curatie dan p preventie Dit is individueel frustrerend en maatschappelijk kstbaar Bvendien blijkt in de praktijk dat inzetten van praktische hulp beter werkt in multi-prblem gezinnen dan specialistische (geïndiceerde) hulp; In vrijwel elke cmplee situatie is tevens sprake van financiële prblematiek, terwijl dit niet altijd wrdt meegenmen in de aanpak Gepleit wrdt daarm vr een ttaalaanpak vr de meest kwetsbare delgrep waarbij alle leefgebieden wrden meegenmen Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 45

47 De cliënten Instellingen cnstateren enerzijds veel pvedingsverlegenheid en nzekerheid bij pveders, anderzijds is er een tendens gaande dat uders steeds mndiger wrden dr internet; Ouders willen een naam vr wat hun kind mankeert en willen daar een specifieke behandeling vr Dit wrdt in de hand gewerkt dr het indicatie systeem,waardr ver-diagnsticering plaatsvindt Ok de zgn DSM IV bevat steeds meer strnissen die niet eerder als zdanig werden gediagnsticeerd Vanwege de in de jeugdzrg gehanteerde scheiding tussen 18- en 18+ vallen jngeren na het bereiken van de 18-jarige leeftijd tussen wal en schip Dit geldt met name vr de meest kwetsbare jeugd met een lager IQ De instellingen vr gespecialiseerde (residentiële) zrg zien een tenemende druk p de thuissituatie: uders prberen hun kinderen z lang mgelijk thuis te begeleiden Men pleit vr instandhuding van respijtzrg/lgeervrzieningen als een tijdelijke ntlasting vr uders en een gedkpere plssing dan een residentiële vrziening; Dr ntwikkelingen als grtschalige (nderwijs)vrzieningen en invering van het nieuwe werken kan een grep jngeren met kenmerken van autisme meilijker functineren en daardr niet vlden aan de eisen van de huidige maatschappij Oplssingen hiervr heven niet perse in een prfessinele setting gezcht te wrden: de inzet van het sciale netwerk en vrijwilligers (al dan niet dr een prfessinal gecördineerd) dient gestimuleerd te wrden en meer aandacht te krijgen; Het nemen van eigen verantwrdelijkheid en aanwending van het eigen sciale netwerk is vr de burger een cultuurmslag Men met af van het idee dat men recht heeft p allerlei vrmen van ndersteuning en zrg De regi Er wrdt mmenteel vlp vruitgelpen p de jeugdzrg van de tekmst Dit zijn initiatieven en prjecten van afznderlijke en samenwerkende gemeenten en/f van rganisaties die pereren vanuit verschillende leefdmeinen Ogenschijnlijk begen zij alle hetzelfde Feitelijk vindt er geen f nauwelijks nderlinge afstemming plaats Veel van deze initiatieven krijgen dadelijk f hebben al- een frmele status via cnvenanten, cntracten ed waarbij vaak gemeenten als partij en prvincie als financier zijn betrkken Deze verheden dragen daardr een medeverantwrdelijkheid vr de risic s die hiermee gepaard gaan, waarnder diffuusheid rnd taken, verantwrdelijkheden en financiën en het in leven repen cq bestendigen van cnflicterende sturingen rdeningsprincipes Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 46

48 Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 47

49 8 Functineel Ontwerp vr de transfrmatie vanuit de jeugdzrg Een van de basisuitgangspunten van de transfrmatie De Nieuwe Jeugdzrg is dat het primaat van welbevinden meer bij inwners zelf kmt te liggen en niet bij een gemeente f bij prfessinele rganisaties Dit is het denken in termen van eigen kracht Om dit te bereiken zijn rganisatrische aanpassingen ndig Zals eerder aangegeven is elk van de Achterhekse gemeenten zich bewust van de ndzaak tt rganisatrische aanpassingen en anticiperen zij daar elk p hun eigen wijze p Een gemeenschappelijke nemer daarbij is dat er vrtaan meer vanuit de vraag dan vanuit het geïnstitutinaliseerde aanbd met wrdt gehandeld en dat er dus minder specialistisch en vanuit afznderlijke inhudelijke kkers wrdt gewerkt Een versterking van de vraagsturing leidt tt plssingen die dichtbij de leefwereld van mensen staan en tt plssingen die p termijn gedkper zijn Omdat elke gezinssituatie een andere is, hudt dit k in dat er meer ruimte met kmen vr maatwerk Sterk bepalend vr het succes van z n benadering is de relatie tussen de prfessinal en het gezin Prfessinals en de gezinnen waarmee zij werken, meten de ruimte krijgen en k praktisch in staat wrden gesteld m een verandering te bewerkstelligen van zrgen vr naar zrgen dat Gezinnen meten zelf aangeven wat hun vraag is en wat ze zelf aan de plssing kunnen bijdragen Prfessinals zijn er m te helpen plssingen naderbij te brengen Als we uitgaan van eigen kracht en eigen verantwrdelijkheid betekent dit k dat er ruimte met zijn vr het activeren van infrmele hulp (familie/buren/kennissen) Het is gewenst m eerst dit netwerk aan te spreken, vrdat prfessinele zrg in beeld kmt Gebleken is namelijk dat het aanspreken van mensen f grepen in hun eigen kracht herkenning prept en daardr de meest duurzame effecten en resultaten plevert Om deze basisuitgangspunten in de praktijk waar te kunnen maken is daarm een systeeminnvatie ndzakelijk We vatten de buwstenen van deze systeeminnvatie samen nder de term Functineel Ontwerp He ziet dit Functineel Ontwerp eruit?: AEen randvrwaarde vr het Functineel Ontwerp is dat de transfrmatie van de jeugdzrg een vr de gemeenten budgetneutrale peratie dient te zijn Dit hudt in dat de deze bekstigd wrdt vanuit de te decentraliseren gelden BVr het sciaal weefsel van de Achterhekse drpen en steden is het van belang dat er sterke sciale basisvrzieningen blijven bestaan waarvan Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 48

50 iedereen gebruik kan maken Deze sterke sciale basisvrzieningen functineren als brede vindplaatsen waarp preventie en vregsignalering geënt wrden Daardr beperken zij de behefte aan specifiek categraal beleid vr specifieke grepen inwners en wrdt stigmatisering en prblematisering vrkmen Om deze basisvrzieningen daarp te te rusten is het wenselijk m iedereen die met kinderen werkt -óók vrijwilligers- te ndersteunen dr middel van advies en vrlichting C Het uitveringsprces wrdt p gezinsniveau gerganiseerd Daarbij wrdt een nieuw type prfessinal (generalist) ingezet Deze staat dichtbij de mensen en hun eigen leefmgeving en vert met hen gesprekken p basis van hun vraag en het eigen prfessineel inzicht Het benutten van de eigen kracht van het eigen gezin en diens netwerk gaat vraf aan het inzetten van (andere) prfessinals D De primaire taken van deze generalist zijn het maken van een vraagverkenning samen met het betreffende gezin en het pstellen van een gezinsplan Hij vert dit plan zveel mgelijk zelf uit Vrnemde generalisten wrden gerekruteerd uit de bestaande praktijk Zij geven er blijk van te kunnen acteren in het brede sciale dmein (zrg, welzijn, nderwijs, leerplicht, arbeid, wnen, schuldsanering, etc) Deze generalisten meten vanuit een sterke psitie -met een helder mschreven mandaat- kunnen pereren, waarbij aan hen een zeker budgetrecht wrdt gegeven Met z n budget kan in verleg met het betreffende gezin aanvullende zrg (in brede zin) wrden ingekcht Deze generalisten zijn fleibel, werken p straat f bij de mensen thuis en hebben een thuisbasis in wijk, buurt f vindplaats in een bestaande accmmdatie EDe generalisten in het veld zijn aangeslten bij een rganisatie die werkt vanuit het rdeningsprincipe van een bepaalde gegrafische eenheid Dit kan een buurtschap, drp, stad f wijk zijn Het is nwenselijk m verschillende rdeningsprincipes te hanteren vr generalisten, bijvrbeeld als er k generalisten in stelling wrden gebracht vanuit afznderlijke leefdmeinen (psych-)medische zrg, schlen, werk&inkmen Dit hudt mede in dat gemeentelijke geldstrmen uitsluitend wrden tegekend aan de rganisatie(s) van deze gegrafische eenheden FVr de gelfwaardigheid van de gemeenten is het van belang dat zij zelf een vrbeeldrl vervullen als het gaat m ntkkering binnen de eigen Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 49

51 gemeentelijke rganisaties Dit betekent een terugdringing van specialistisch en categraal (aanbd) beleid G Met de leefdmeinen (zie E) die zich tevens bezighuden met jeugdigen en die niet nder de gemeentelijke jeugdzrgfinanciering vallen, wrden wederzijdse afspraken gemaakt (mbt inhud, verantwrdelijkheid, gebruik van parameters en financiën) H Het uitgangspunt is: lkaal wat kan, reginaal wat met Cntinuïteit, kwaliteit en kstenverwegingen zijn redenen zijn m zaken reginaal te rganiseren Denk daarbij met name aan de gezamenlijke inkp van zwaardere hulp die buiten het gezinssysteem met wrden gebden, vaststellen van criteria wanneer zwaardere hulp kan wrden ingeschakeld en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr instandhuding van ndzakelijke (bven-)reginale vrzieningen I De Achterhekse gemeenten hanteren één unifrme inkpsystematiek bij het inschakelen van meer specialistische zrg Het ligt daarbij vr de hand dat wrdt aangeslten bij de afspraken die het VNG maakt met de brancherganisatie van zrginstellingen, mits deze passen bij nze reginale pvattingen J Uitgangspunt vr de rganisatie die eerder genemde generalisten in dienst heeft, is dat de gemeente f samenwerkende gemeenten- pdrachtgever is De gemeente kan maar heft niet- de werkgever te zijn van degenen die hierin werkzaam zijn KDe belangen van mensen prevaleren bven die van systeemwerelden Dat hudt m in dat: met belangen van cliënten wrdt zrgvuldig mgegaan; eerst wrdt uitgegaan van de kracht van het eigen gezinssysteem vrdat meer specialistische hulp aan de rde kan zijn; wanneer kinderen uit huis wrden geplaatst, gebeurt dit in principe in de regi (tenzij het vr het kind nadrukkelijk beter is wanneer dat niet gebeurt); kinderen wrden in principe niet in JeugdzrgPlus instellingen geplaatst (waar zij de fact wrden pgeslten) We streven hier nadrukkelijk naar het vinden van alternatieve plssingen Dit hudt mede in dat capaciteitsprblemen bij meer vr de hand liggende vrzieningen, Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 50

52 nit reden mgen zijn m kinderen in een JeugdzrgPlus instelling te plaatsen; een eventuele pschaling van lichte naar zwaardere zrg (en vice versa) dient een cntinuüm te zijn Er wrdt uitgegaan van gezinsplannen, waarbij leeftijdscriteria nit leidend zijn vr de inzet van ndzakelijke zrg Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 51

53 Aanbeveling Wij raden de acht samenwerkende Achterhekse gemeenten aan: - Dit analysedcument vast te stellen; En het Functineel Ontwerp (hfdstuk 7) daarbij epliciet vast te stellen als de buwstenen vr de inrichting van de jeugdzrg van de tekmst; Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 52

54 Bijlagen Bijlage 1 Indeling samenwerkingsverbanden PO en VO Primair Onderwijs: PO-25-01: Gemeenten Berkelland, Brummen, Lchem, Vrst, Vrden en Wichmnd (delen van de gemeente Brnckhrst), Zutphen PO-25-02: Gemeenten Aalten, Ost Gelre, Winterswijk PO-25-03: Gemeenten Brnckhrst (eclusief Vrden en Wichmnd), Desburg, Detinchem, Mntferland (eclusief Didam), Oude IJsselstreek PO-25-04: Gemeenten Didam (deel van de gemeente Mntferland), Duiven, Rijnwaarden, Westervrt, Zevenaar Vrtgezet Onderwijs: VO-25-01: Gemeenten Brummen, Vrden (deel van Brnckhrst), Zutphen VO-25-02: Gemeenten Aalten, Ost Gelre, Winterswijk VO-25-03: Gemeenten Brnckhrst (eclusief Vrden), Desburg, Detinchem, Mntferland (eclusief Didam), Oude IJsselstreek, VO-25-04: Gemeenten Didam (deel van de gemeente Mntferland), Duiven, Mntferland, Rijnwaarden, Westervrt, Zevenaar VO-25-12: Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 53

55 Gemeenten Berkelland, Haaksbergen, Lchem (dit samenwerkingsverband bespreekt samengaan met Aalten, Ost Gelre en Winterswijk) Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 54

56 Bijlage 2: srten van zrg vanuit de AWBZ Analysedcument Transfrmatie Jeugdzrg Achterhek 55

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie