VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder"

Transcriptie

1 Jaarverslag Stichting Blijf Groep 2008

2 Inhoudsopgave VOORWOORD...5 A. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG Uitgangspunten van de verslaggeving...7 Aan dit document is in de Onderdelen C. en D. bijlagen (1. en 2.) de verantwoording, voor zover die aanvullend geleverd moet worden ten behoeve van gemeenten en derden, opgenomen. Onderdeel A van dit document volgt de indeling die voor het maatschappelijk verslag wordt aangegeven. De verantwoording heeft betrekking op het geheel van activiteiten en ontwikkelingen van de organisatie. Dit document kan vergeleken worden met de verslaggeving over het vorige jaar, In dat jaar is voor de eerste keer het jaarverantwoordingsdocument gebruikt Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Ontwikkelingen AWBZ Zorgkantoor Agis Voor Haarlem en IJmond is in 2008 een samengevoegde rekenstaat (NZa) van kracht geworden Werkgebieden AWBZ Belanghebbenden het netwerk van de organisatie Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Raad van Toezicht De (ontwikkeling van de) bedrijfsvoering in de organisatie heeft in 2008 veel aandacht gekregen. De relatief snelle ontwikkeling van en toenemende complexiteit in de organisatie heeft dit onderstreept. De herinrichting van het bedrijfsbureau is in 2008 een stap verder gekomen. Er zijn adviseursfuncties ingesteld. Aansluiting van de nieuw aangesloten vestigingen IJmond en Alkmaar heeft zijn beslag gekregen. Met uniformering van begrotingen en projectaanvragen is gestart. Ook is een facilitair management functie ingericht. Beheer van de ICT infrastructuur is uitbesteed. Dat heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de beschikbaarheid van de ICT omgeving. De administratieve AWBZvereisten worden vervuld. In 2008 is de AO&IC opnieuw aangepast en zijn ten behoeve van de AWBZ productie interne kwartaalaudits uitgevoerd In 2008 is helaas de administratieve lastendruk in de organisatie vanwege de vereisten van AWBZ, accountant, en gemeenten, weer toegenomen. Zo is het aantal AWBZ-producten vanwege komende overheveling naar de gemeenten, afzonderlijk geadministreerd HKZ certificering heeft in februari plaatsgevonden. Later in het jaar is een interne auditronde uitgevoerd. Implementatie van de HKZ systematiek en inhoud in de nieuw aangesloten werkeenheden is voorbereid. In 2008 heeft tweemaal een MT/directiebeoordeling volgens HKZ richtlijnen plaatsgevonden. Het intranet is uitgebreid De Raad van Toezicht heeft in 2007 een aantal risico s benoemd die nauwlettend worden gevolgd. In 2008 is dit als volgt verlopen: Kenmerkend voor het jaar 2008 is een overall toename van risico s voor de organisatie. Deze toename heeft zowel betrekking op de toename van financiële risico s als op de toenemende gevoeligheid voor incidenten/imago. Het eerste heeft onder meer betrekking op het 2

3 achterblijven van accrèssen van gemeentelijke subsidies bij de kostenstijgingen, strakkere sturing op kosten/kostprijzen door de gemeenten, (dreigende) afkalving van de AWBZ inkomsten en druk op de tarieven. Dit in combinatie met toenemende administratieve lastendruk die ook kosten met zich meebrengt. De tweede factor betreft de publieke en politieke aandacht voor het onderwerp Huiselijk Geweld en Eergeweld in combinatie met de grote gevoeligheid voor incidenten die in PR vaak de boventoon voeren. Blijf Groep ontwikkelt zich breed in dit veld en loopt dus ook daardoor steeds meer risico. In 2009 wordt de risicoanalyse daarom bijgesteld Cliëntenraad Beleid, inspanningen en presentatie Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Klachten en klachtrecht Toegankelijkheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Sociaal Beleid ARBO Kwaliteit van het werk Ondernemingsraad Medewerkerstevredenheidsmeting Samenleving Financieel beleid B.FINANCIËN...47 Toelichting:...47 C. BIJLAGE 1: ACTIVITEITEN VERSLAGEN GEMEENTES Amsterdam Structurele activiteiten Amsterdam Steunpunt Huiselijk Geweld telefonisch Steunpunten Huiselijk Geweld Amsterdam- ambulante hulpverlening Crisis opvang (Time-out) Noodbed Amsterdam Langer 24-uurs verblijf Buiten Beeld opvang Begeleid wonen Amsterdam (P14 en Satellieten) Totale bezetting verblijfplaatsen Nazorg Begeleide Terugkeer Weerbaarheid Cursusaanbod residentieel Projecten Amsterdam Eergerelateerd geweld Mannenopvang Financiële problemen cliënten en financiële relatie Blijf Groep Amsterdam - cliënt / Derving verblijfsgelden Amsterdam AWARE Amsterdam Preventie huiselijk geweld Stadsdeel Westerpark

4 1.2.6Stadsdeel Zuidoost Diemen Steunpunt Huiselijk Geweld Diemen Flevoland Structurele activiteiten Flevoland en ontwikkelingen Steunpunt Huiselijk Geweld Telefonisch Steunpunt Huiselijk Geweld - ambulant Almere en Lelystad Voorlichting en deskundigheidsbevordering Begeleid Wonen Flevoland Noodbedden Flevoland in Amsterdam en Zwolle Projecten Flevoland Coördinatiefunctie ketenaanpak huiselijk geweld Flevoland Nazorg door AMW (Almere en Lelystad) Zaanstreek Structurele activiteiten Intensieve Begeleiding Zaanstreek Begeleid wonen Zaanstreek Noodbed Zaanstreek in Amsterdam Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Zaanstreek-Waterland AWARE Haarlem Structurele activiteiten Haarlem Intensieve Woonbegeleiding Noodbed Kennemerland in Alkmaar AWARE Kennemerland Overigens activiteiten Haarlem Groep voor vrouwen met huiselijk geweld ervaringen Activerende activiteiten - Samenwerking Sociale Dienst Tijd voor Toontje in opvang Haarlem, IJmond en Alkmaar IJmond Structurele activiteiten Programma Begeleid wonen Samenwerking met Dijk en Duin Alkmaar Structurele activiteiten De opvang Begeleid wonen 3-luik Steunpunt Huiselijk Geweld Projecten / nieuwe initiatieven Oranje Huis D. Bijlage 2: OVERIGE PROJECTEN Toelichting En nu ik! Kind hulpverlening Online hulpverlening Kleine Opknapbeurt Crisisopvang Amsterdam Computers voor cliënten Activiteiten voor vrouwen en kinderen

5 VOORWOORD Per januari 2008 is, bij de fusie van Vrouwenopvang Amsterdam Flevoland Haarlem Zaanstreek met Blijf van m n Lijf Alkmaar en met Blijf van m n Lijf IJmond, een vernieuwde organisatie gevormd met de naam: Blijf Groep en als ondertitel: thuis in huiselijk geweld. Blijf Groep heeft vestigingen in Alkmaar, Amsterdam, Flevoland, Haarlem, IJmond en Zaanstreek. De steunpunten huiselijk geweld in Amsterdam, Diemen, Almere en Lelystad én in Alkmaar zijn eveneens werkeenheden van Blijf Groep. In het jaar 2008 heeft Blijf Groep zich versterkt en uitgebreid. Ook is er een kwaliteitsslag gemaakt. Dit alles heeft veel gevraagd van alle medewerkers. Met grote betrokkenheid en enthousiasme is hieraan gewerkt. Zwaartepunten waren: HKZ-certificering, het intern project kostenbeheersing, diverse AWBZ ontwikkelingen, verdere herinrichting van het bedrijfsbureau, vorming van een afdeling beleid, en implementatie van de fusies met IJmond en Alkmaar. Ondanks alle onrust, ontwikkelingen en fusies is het ziekteverzuim in 2008 heel langzaam verder gedaald. Over het algemeen is de productie in 2008 op het voorgenomen peil geweest. Er komt bij de steunpunten steeds meer druk op de ketel door betere doorgeleiding (vooral van de politie). De druk op de crisisopvangbedden is veel te hoog, het is vaak moeizaam zoeken naar alternatieven. De verblijfslocaties erachter zitten dus ook heel vol. Mannenopvang en Meldpunt Eergeweld gingen van start in Amsterdam. Voorbereiding van het Oranje Huis in Alkmaar was complex en werd nog complexer door het zoeken naar tijdelijke huisvesting, dat snel lukte. Het bijeenkrijgen van middelen, voor een flink deel van fondsen, bedrijven en in natura, en de voorbereiding van de verhuizing, waren eind 2008 gereed. De AWBZ productie is in 2008 stabiel gebleken. Nog niet alle productie wordt gehonoreerd. Financieel is de exploitatie over het jaar in negatief resultaat geëindigd. Daarnaast is er sprake van een eenmalige vrijval van een deel van de onderhoudsvoorziening en projectgelden voor projecten die over de jaargrens heen gaan. Het jaar is geëindigd met enerzijds zorgen over de mogelijke beperking van AWBZ begeleiding en anderzijds een veelheid van nieuwe projecten. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder 5

6 Dit verslag wordt mede ondertekend door de Raad van Toezicht in de hoedanigheid van toezichthouder op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Stichting Blijf Groep M.F. Andriessen J.C. Vos J.A. van Tuijl Hagen H.J. Schepers M.A. Stet E.N.H. Nahumury-Comvalius 6

7 A. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Deze jaarverantwoording zorg betreft het verslag van het bestuur van Stichting Blijf Groep over de gang van zaken in het boekjaar 2008, de stand van zaken op balansdatum en de verwachte gang van zaken in het komende boekjaar. Het maatschappelijk verslag vormt één geheel met de jaarrekening Over het jaar 2008 zijn kwartaalrapportages gemaakt ten behoeve van de Raad van Toezicht voor de werkplanonderdelen die onder directe verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder vallen, evenals van de risicobeheersing. Resultaten van het plan zijn na ieder kwartaal mondeling besproken in het Management Team. De inhoud van deze rapportages is benut ten behoeve van deze jaarverantwoording. Aan dit document is in de Onderdelen C. en D. bijlagen (1. en 2.) de verantwoording, voor zover die aanvullend geleverd moet worden ten behoeve van gemeenten en derden, opgenomen. Onderdeel A van dit document volgt de indeling die voor het maatschappelijk verslag wordt aangegeven. De verantwoording heeft betrekking op het geheel van activiteiten en ontwikkelingen van de organisatie. Dit document kan vergeleken worden met de verslaggeving over het vorige jaar, In dat jaar is voor de eerste keer het jaarverantwoordingsdocument gebruikt. 7

8 2. Profiel van de organisatie Missie en visie Medio 2007 is de missie van Blijf Groep geformuleerd. Deze luidt: Wij bieden, coördineren en organiseren directe hulp op maat, thuis of in de opvang aan iedereen die te maken heeft met uitbuiting in relaties en huiselijk geweld. Daarbij is onze eerste zorg veiligheid voor betrokkenen. Met de cliënt werken we verder aan oplossingen voor een toekomst zonder geweld. Ons werkgebied ligt in Amsterdam/Noord-Holland en Flevoland. Wij spelen actief in op veranderingen in de maatschappij, ontwikkelen en delen kennis over huiselijk geweld en vragen structureel steun en aandacht hiervoor van de Nederlandse samenleving. Wij realiseren ons dat we bij al onze activiteiten samen sterker zijn dan alleen. De formele doelstelling van de organisatie is aangepast aan de ontwikkelingen en luidt: De stichting heeft ten doel: het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - het bieden, coördineren en organiseren van directe hulp op maat, thuis of in de opvang; aan iedereen die te maken heeft met uitbuiting in relaties en huiselijk geweld; - het ontwikkelen en delen van kennis over huiselijk geweld en het structureel vragen van steun en aandacht voor de aanpak van huiselijk geweld. De organisatie waarden en uitgangspunten bij de hulpverlening zijn in 2008 onder de loep genomen. Ter voorbereiding hierop zijn de visie op veiligheid én de visie op geweld in 2007 opnieuw geformuleerd. De organisatie heeft in 2008 met de volgende leidende waarden en uitgangspunten: Respectvol in de omgang met elkaar, gericht op het in zijn of haar waarde laten van de ander; cliënt, collega en samenwerkingspartner en het tonen van respect voor ieders eigenheid Respect voor diversiteit betekent dat wij rekening houden met verschillen, niet alleen tussen groepen maar ook binnen groepen. Diversiteit verwijst naar verschillen in etniciteit, cultuur, religie en taal maar ook naar verschillen in sekse, leeftijd of seksuele voorkeur. Transparant benaderbaarheid en openheid naar elkaar, cliënten, subsidiegevers en ketenpartners; in het algemeen in de verwachtingen van wat wij kunnen, wat wij doen en resultaten daarvan. Flexibel de bereidheid om eigen aanpak te veranderen en af te stemmen op veranderende eisen van cliënt, subsidiegever en organisatie zodat maatwerk kan worden geleverd. Vakbekwaam / Professioneel met de nodige distantie van de cliënt en het cliëntsysteem planmatig werken aan resultaat; daarbij optimaal de aanwezige kracht en eigen verantwoordelijkheid stimulerend. Ondersteunend zorgend dat managers, collega medewerkers en ketenpartners voldoende informatie, middelen en support krijgen en geven om voor de cliënt het beste resultaat te halen in een plezierige werkomgeving. 8

9 Rendabel vanuit bewustzijn van eisen van cliënt en subsidiegever zoeken naar diensten die een billijke prijs / kwaliteitsverhouding hebben en onderscheidend zijn. Klantgerichtheid Bij de herijking van de waarden in 2008 is klantgerichtheid toegevoegd. Blijf Groep wil daarmee het belang van een voortdurende afstemming op het aanbod aan de veranderende vragen van de cliënten én het belang van een goede dialoog met de cliënten over aanbod en gewenst resultaat aandacht geven. In alle facetten van het werk zijn de volgende doelstellingen richtinggevend: Systeemgericht werken Bij een systeemgerichte benadering worden vraagstukken altijd gesitueerd in de context of het systeem waarin ze ontstaan zijn. Ook mogelijke oplossingen worden hier mede door beïnvloed. Bij huiselijk geweld is de context doorgaans het gezin bestaande uit de vrouw, haar partner en kinderen. Het gezin is weer ingebed in een sociale context. Blijf Groep neemt deze context als uitgangspunt voor hulpverlening en ondersteuning. Competentiegericht, doelgericht en toekomstgericht werken Cliënten die een beroep doen op de organisatie hebben meestal zeer ingrijpende gebeurtenissen achter de rug. Ze hebben tijd nodig om deze te verwerken. Tegelijkertijd moeten zij ook de draad van hun eigen leven weer oppakken. De kern van de hulpverlening is dat de cliënten weer greep krijgen op hun eigen leven en een perspectief voor de toekomst ontwikkelen. Al dan niet samen met hun partner. Om deze reden worden in de opvang niet alleen de problemen van een vrouw en haar kinderen in kaart gebracht, maar juist ook haar mogelijkheden op verschillende levensterreinen. De hulp en ondersteuning zijn gericht op het versterken van de positieve krachten en sluit aan bij mogelijkheden en competenties van de vrouwen c.q. de gezinsleden. Het gaat erom draagkracht en draaglast in evenwicht te brengen. Cliënten worden ondersteund om hun eigen doelen en toekomstperspectieven helder te krijgen. Het gaat daarbij altijd om concrete en haalbare doelen, die voor de cliënt te overzien zijn. De hulp en begeleiding zijn erop gericht deze doelen te bereiken. Respect voor diversiteit Respect voor diversiteit betekent dat Blijf Groep rekening houdt met verschillen. Niet alleen tussen groepen maar ook binnen groepen. Diversiteit verwijst naar verschillen in etniciteit, cultuur, religie en taal, maar ook naar verschillen in sekse, leeftijd of seksuele voorkeur. Balansmodel Blijf Groep oriënteert zich op het balansmodel. Geweldsproblematiek is niet alleen te verklaren vanuit het individu. Risico- en beschermende factoren komen voor op het niveau van het individu, het gezin en de samenleving. De ondersteuning is primair georiënteerd op enerzijds het verminderen van risicofactoren en belastende omstandigheden en anderzijds het versterken van kansen, mogelijkheden, beschermende factoren en competenties. Beschermende factoren kunnen een tegenwicht bieden aan risicofactoren. Voor de cliënten is het van belang dat draaglast en draagkracht in evenwicht zijn: er moet een evenwicht zijn tussen de taken waar zij voor staan en de mogelijkheden en vaardigheden die zij ter beschikking hebben. Verdere ontwikkeling Landelijk is visieontwikkeling voor het werkveld actueel in samenhang met het bieden van een eenduidig aanbod in alle regio s, als partner bij de integrale aanpak van huiselijk geweld. De 9

10 vrouwenopvangcentra vormen zich om tot centra aanpak huiselijk geweld in alle delen van het land. Samengevat is de visie op het hulpverleningsproces: Kerntaak: - stoppen en voorkomen van geweld Nieuwe inzichten: - opvang alleen is niet voldoende - het slachtoffer-denken voorbij - kenmerken van het geweld: de geweldsspiraal, geheimhouding en isolement - balansmodel, verhouding tussen draaglast en draagkracht Werkwijze: - systeemgericht werken - een gedifferentieerd aanbod - aanbod op maat, niet zwaarder dan nodig is - een zakelijke, stevige en flexibele aanpak van werken - samenwerking en integrale aanpak Inhoudelijke aspecten: - vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid - verhelderen en realiseren van toekomstperspectieven - bijdragen aan veiligheid - doorbreken van isolement en geheimhouding - hulp en begeleiding bij actueel huiselijk geweld - aandacht voor kinderen - investeren in de toegang - afbreken van drempels - een gids voor iedere cliënt In 2009 zal een vernieuwd motto worden geïntroduceerd, een verdere stap in het ontwikkelingsproces van Blijf Groep. Ook is een aantal speerpunten voor de komende jaren vastgesteld. 10

11 2.1 Algemene identificatiegegevens De verslagleggende rechtspersoon is Stichting Blijf Groep (hierna: Blijf Groep ). Blijf Groep is op 1 januari 2008 ontstaan uit een juridische fusie tussen Stichting Aanpak Huiselijk Geweld Amsterdam Flevoland Zaanstreek Haarlem (verkrijgende stichting) en Stichting Blijf van m n Lijf IJmond (verdwijnende stichting) en Stichting Blijf van m n Lijf Alkmaar (eveneens verdwijnende stichting). Naam: Stichting Blijf Groep Adres: Postbus 2938 Postcode: 1000 CX Plaats: Amsterdam Telefoon: KvK nummer: adres: internetpagina : 2.2 Structuur van het concern Per januari 2008 is, bij de fusie van Vrouwenopvang Amsterdam Flevoland Haarlem Zaanstreek met Blijf van m n Lijf Alkmaar en met Blijf van m n Lijf IJmond een vernieuwde organisatie gevormd met de naam: Blijf Groep en als ondertitel: thuis in huiselijk geweld. Blijf Groep is een stichting. De organisatorische structuur van de stichting is als volgt: Raad van Toezicht Cliëntenraad Directeurbestuurder Ondernemingsraad De taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten, het bestuursreglement en het reglement van de Raad van Toezicht. Verder beschikt Blijf Groep over een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. De directeur-bestuurder treedt op als gesprekspartner van beide organen. De volledige personele structuur is weergegeven op pag. 40. Het Management Team wordt naast de directeur-bestuurder gevormd door 3 sectormanagers, de manager bedrijfsbureau/controller en het hoofd beleid. De vestigingen en werkeenheden worden aangestuurd door teammanagers. Het overzicht van de opvang-vestigingen ziet er als volgt uit: 11

12 Overzicht opvang-vestigingen Stichting Blijf Groep Vestigingen Amsterdam Vestiging Flevoland Vestiging Haarlem Vestiging Zaanstreek Vestiging IJmond Vestiging Alkmaar De vestigingen hebben geen eigen rechtspersoonlijkheid. In het kader van de AWBZ over 2008 is voor genoemde vestigingen apart geregistreerd en verantwoord. In paragraaf is een overzicht van AWBZ activiteiten per vestiging opgenomen. Blijf Groep beschikt over toelating tot: - Ondersteunende Begeleiding - Activerende Begeleiding - Behandeling - Verblijf In 2008 is Ondersteunende en Activerende begeleiding geboden. Blijf Groep heeft een contract met de zorgkantoren Agis (voor Amsterdam en Flevoland), Achmea (voor Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland) en Univé (voor Noord-Kennemerland). Naast AWBZ middelen wordt de begeleiding in de opvang-vestigingen bekostigd door/vanuit de centrumgemeenten en eigen bijdragen van cliënten. Naast opvang-vestigingen heeft Blijf Groep werkeenheden in de vorm van Steunpunten Huiselijk Geweld, die worden bekostigd door de betreffende (centrum)gemeenten: Overzicht werkeenheden Steunpunten Huiselijke Geweld (SHG s) Stichting Blijf Groep SHG Amsterdam SHG Diemen SHG Zaanstreek* SHG Almere SHG Lelystad SHG Alkmaar SHG Zaanstreek in samenwerking met maatschappelijke dienstverlening 12

13 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Blijf Groep biedt een aantal verschillende activiteiten in het kader van de WMO, andere gemeentelijke beleidskaders, AWBZ en op eigen initiatief. De organisatie heeft haar oorsprong in het bieden van opvang aan bedreigde en mishandelde vrouwen en hun kinderen. In de laatste vijf jaar ontwikkelt de organisatie zich tot een centrum voor aanpak huiselijk geweld, waarbij de doelgroep is verbreed (naar alle betrokkenen bij huiselijk geweld), het werkgebied is uitgebreid (een groot deel van Noord-Holland/Amsterdam en Flevoland) én naast crisisopvang en vervolgprogramma s ook een groot aantal meer preventieve en ambulante activiteiten verzorgd worden. Blijf Groep heeft vestigingen in Alkmaar, Amsterdam, Flevoland, Haarlem, IJmond en Zaanstreek. De steunpunten huiselijk geweld in Amsterdam, Diemen, Almere en Lelystad, Zaanstreek (in samenwerking met maatschappelijke dienstverlening) én in Alkmaar zijn eveneens werkeenheden van Blijf Groep. Blijf Groep heeft een subsidierelatie met de volgende centrumgemeenten voor vrouwenopvang: Alkmaar, Almere, Amsterdam, Haarlem, Zaanstad. Het aanbod aan de cliënt zag er in 2008 schematisch als volgt uit 1 (zie volgende pagina): 1 voor een nadere toelichting bij de genoemde programma s wordt verwezen naar Onderdeel C (Bijlage 1) van deze Jaarverantwoording. 13

14 SHG s Steunpunt Huiselijk Geweld A dam Flevoland (telefonisch) Steunpunten Huiselijk Geweld A dam/diemen/ Flevoland/ Zaanstreek*/ Alkmaar * i.s.m. maatschappelijk werk Crisisopvang Programma Buiten beeld Opvang Amsterdam Programma Crisis (Time-out) opvang Amsterdam Noodbedden - Amsterdam (voor A dam, Flevo en Zaanstreek) - Alkmaar (voor Kennemerland) Programma Crisisopvang Alkmaar Programma Crisisopvang IJmond (tot 1 juli 2008) Intensief Langer Verblijf Programma Langer 24-uurs verblijf Amsterdam Programma Intensieve Woonbegeleiding Haarlem Programma Intensieve Begeleiding Zaanstreek Begeleid Wonen Programma Begeleid wonen Amsterdam Programma Begeleid wonen Flevoland Begeleid Wonen Zaanstreek Begeleid Wonen Alkmaar (3-luik) Begeleid Wonen IJmond (Dépendance) Programma Satellieten Amsterdam Nazorg Programma Nazorg Amsterdam Programma Nazorg Haarlem Programma Nazorg Zaanstreek In januari 2009 verhuizen in Alkmaar het Steunpunt Huiselijk Geweld en de opvang naar eenzelfde (tijdelijke) accommodatie. Het is de bedoeling in 2009 deze vestiging om te vormen tot Oranje Huis, crisisopvang in nieuwe vorm, van waaruit de vestigingen in Haarlem, IJmond en Zaanstad worden 14

15 benut als doorstroomvoorzieningen. In de loop van 2008 is al een noodbed voor de regio Haarlem in Alkmaar op tijdelijke basis gerealiseerd. In 2009 komen noodbedden voor Alkmaar, Haarlem/IJmond, Zaanstad en wellicht Den Helder in de nieuwe voorziening. Blijf Groep zal daarmee beschikken over twee crisisopvanglocaties in haar werkgebied. De overige vestigingen en begeleid wonen in Amsterdam fungeren als doorstroomlocaties. De noodbedden zorgen voor een grote regionale instroom. Daarnaast zijn de opvangbedden landelijk toegankelijk. Vooral vanwege veiligheidsproblemen is dit een noodzaak Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten In onderstaande tabel wordt een uitsplitsing gegeven van het aantal cliënten in de diverse voorzieningen, het aantal telefonische gesprekken en het aantal voorlichtings- en weerbaarheidbijeenkomsten: Programma Cliënten Kinderen Amsterdam - Begeleid wonen (P14& Satellieten) BegeleideTerugkeer 42 - Langer 24 uursverblijf Nazorg 33 - Steunpunten Crisisopvang Buiten Beeld Diemen steunpunt 34 Flevoland - Steunpunten Begeleid wonen Haarlem Zaanstreek - Begeleid wonen Intensieve begeleiding Zaanstreek IJmond Alkmaar - Opvang Steunpunt 243 Noodbedden - Noodbed GG&GD A dam Noodbed Flevoland Noodbed Zaanstreek Noodbed Alkmaar 9 3 Voetnoot : het totaal aantal cliënten en kinderen is niet de optelsom van bovenstaande cijfers omdat het aantal cliënten gemeten wordt op basis van afgesloten trajecten per voorziening.cliënten stromen bijv. door van Crisisopvang naar Begeleid Wonen. 15

16 Aantal en herkomst telefonische gesprekken Amsterdam 5569 Flevoland 328 Haarlem 61 Zaanstad 19 Onbekend 107 Totaal Herkomst 6074 Aanbod Nazorg Nazorg A'dam P14 14 Nazorg A'dam Langer 24-uursverblijf 12 Nazorg A'dam Satellieten 7 Nazorg Intensieve Gezinsbegeleiding Haarlem 4 Nazorg Begeleid Wonen Zaanstreek 5 Nazorg Intensieve begeleiding Zaanstreek 1 Voorlichting Aantal voorlichtingsacitviteiten 163 Aantal workshops Weerbaarheid 57 Aantal lessen Weerbaarheid 107 Ontwikkelingen AWBZ In 2008 heeft verschuiving in de AWBZ productie plaatsgevonden. Vanaf 1 januari 2008 wijzigde de procedure voor het aanvragen van indicaties. Tot eind 2007 werd binnen 21 dagen een aanvraag voor indicatie bij het CIZ ingediend. Deze werd in de meeste gevallen met terugwerkende kracht (maximaal 2 weken) afgegeven. Deze procedure is vervangen met het instellen van een standaard indicatie aanvraag (SIP). In 2008 is vanaf de eerste dag van zorgverlening voor alle cliënten deze tijdelijke indicatie aangevraagd. De tijdelijke indicatie (SIP= Standaard Indicatie Protocol) kent een psychosociale grondslag met een beperkt aantal begeleidingsuren en is maximaal 13 weken geldig. Ongeveer tien dagen na opname heeft de cliënt een gesprek met een van de psychologen of GGZinstelling om diagnostiek vast te stellen. Daarna wordt een reguliere indicatie (200) aangevraagd. Na toekenning wordt deze begeleiding vanaf de datum van toekenning ingezet tijdens de verdere periode van verblijf. Deze werkwijze heeft er toe geleid dat in 2008 voor meer cliënten dan in 2007 een (voorlopige) financiering via de AWBZ is aangevraagd (totaal 581), deels voor de duur van een kort verblijf. Ook worden daardoor uitsluitend beperkte middelen op psychosociale grondslag vergoed terwijl veel van deze cliënten zoals uit de reguliere indicatie zal blijken een psychiatrische grondslag voor begeleiding hebben. Dit heeft ertoe geleid dat in de beginfase van de opname meer uren dan toegekend zijn ingezet, om aan te blijven sluiten bij de behoeften van de cliënten. Vanwege de invoering van de SIP s, die alleen een psychosociale grondslag kennen, is onbeïnvloedbaar en los van de problematiek van cliënten - de verhouding tussen de door Blijf Groep geboden psychosociale en psychiatrische begeleiding verschoven. Per 2009 wordt op basis van de uitkomsten in 2007 het budget van de begeleiding op psychosociale grondslag overgeheveld naar de 16

17 gemeenten. Vanwege de stelselwijzigingen in 2008 zullen deze budgetten helaas niet meer aansluiten op de benodigde begeleidingscapaciteit, er ontstaat een tekort. In 2008 is nog steeds sprake geweest van een interne wachtlijst. Dit betekent niet dat cliënten geen hulp ontvangen, maar dat alle cliënten minder uren begeleiding ontvangen/bekostigd krijgen, dan waarvoor ze geïndiceerd zijn. Dit wordt veroorzaakt door budgettekort. De meeste SIP s en reguliere AWBZ indicaties zijn aangevraagd op de vestigingen in Amsterdam, Alkmaar en IJmond. De vestigingen in Alkmaar en IJmond, voorheen zelfstandige organisaties, hebben in 2008 (voor een deel) een crisisopvangfunctie vervuld. Vanuit deze vestigingen en vanuit de crisisopvang in Amsterdam zijn cliënten in een aantal gevallen intern doorgestroomd naar vestigingen in Almere, Haarlem en Zaanstreek. Herindicaties (40) zijn op alle vestingen van Blijf Groep aangevraagd. In 2008 zijn 344 SIP aanvragen ingediend, waarvan drie besluiten op nog niet waren afgegeven. In totaal zijn in indicatie-aanvragen (reguliere én herindicaties) verstuurd naar het CIZ. Blijf Groep ontving 210 besluiten retour waarvan 163 met een psychiatrische grondslag en 47 besluiten met een psychosociale grondslag. Eind 2008 was bij 30 aanvragen het besluit nog niet retour ontvangen. Blijf Groep heeft in 2008 de functies activerende en ondersteunende begeleiding geboden. Totaal aantal indicatie aanvragen Aantal SIP besluiten Totaal aantal indicatie of herindicatie-aanvragen Inclusief SIP (psychosociale grondslag) Regulier herindicatie Amsterdam Flevoland Haarlem IJmond Zaanstreek Alkmaar Totaal Regulier Indicatiebesluit met Psychosociale grondslag Regulier Indicatiebesluit met Psychiatrische grondslag Nog niet afgegeven besluiten in 2008 (nog onbekend) Regulier herindicatie Regulier herindicatie Regulier herindicatie Amsterdam Flevoland Haarlem IJmond Zaanstreek Alkmaar Totaal %van de aanvragen gedaan in 2008 leverde een indicatiebesluit op psychiatrische grondslag op. Dat is ongeveer hetzelfde als in het jaar ervoor (80%). In IJmond en Alkmaar werden in 2007 alleen indicatie-aanvragen op psychosociale grondslag gedaan. Het aantal indicaties was in 2007: 31 in Alkmaar en 28 in IJmond. 17

18 In december 2007 en januari 2008 zijn uitvoerende medewerkers als vervolg op de instructie van het CIZ/Federatie Opvang in oktober 2007 extra geschoold vanuit perspectief van de doelgroep. In april 2008 is eveneens de handleiding Indicatiestelling geheel herzien. In het najaar heeft Blijf Groep zich voorbereid op de aangekondigde Pakketmaatregelen AWBZ per Landelijk is hiervoor door de Federatie Opvang in samenspraak met de leden, waaronder Blijf Groep politiek aandacht gevraagd. Op dit moment zijn er nog een aantal knelpunten. Die hebben te maken met het vervallen van de mogelijkheid van de SIP, waardoor niet in acute situaties begeleiding kan worden geboden en met het proces van indicatiestelling en tenslotte mogelijk ook met bij de inhoud van de indicatiebesluiten in Pas in de loop van het 1 e kwartaal 2009 zal duidelijk worden wat de effecten van de stelselwijziging zullen zijn. Realisatie AWBZ 2008 De omvang van AWBZ begeleiding in 2008 was uur. Hiervan kon uur bij de Zorgkantoren gefactureerd worden. De opbrengsten waren ,- hoger dan in Zowel bij Achmea als bij Univé was het niet mogelijk om de volledige begeleiding vergoed te krijgen. Bij de herschikkingen in 2008 zijn de productie-afspraken met verhoogd, maar een tekort van ,- is blijven bestaan. In 2008 hebben gesprekken met Univé (Alkmaar) plaatsgevonden om de zwaardere zorg vertaald te zien in een andere productmix. Dit is helaas niet gelukt en daardoor zijn de opbrengsten beduidend lager dan de gewenst ( ,-). Inmiddels is voor 2009 overeenstemming bereikt met Univé om de zwaardere productmix toe te mogen passen. In 2007 is hard gewerkt aan verfijning van de productmix en de voorbereiding op de wijzigingen van wet- en regelgeving in de komende tijd. In 2008 hieraan verder vervolg gegeven en is Blijf Groep in staat geweest om zowel bij Agis als Achmea de verfijnde productmix toe te kunnen passen. Ten behoeve van aanvulling op de 24uurs opvang was voor 2008 binnen de G4 middelen een projectplan ingediend voor een RIBW voorziening. Ook is een voorstel gedaan voor de ontwikkeling van intensief aanbod aan huis. Om diverse redenen, o.a. geen beschikbaarheid locatie, is in 2008 geen uitvoering gegeven aan deze plannen. In hoeverre dit wel in 2009 zal lukken is nog onzeker. Per kwartaal is een interne materiële controle uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten is gericht gestuurd op het verbeteren van de AWBZ-verantwoording bij de locaties. Dit heeft in 2008 tot een duidelijke verbetering van de controle-uitkomsten geleid. Door Univé (locatie Alkmaar) is ook een materiële controle uitgevoerd, welke tot een positief oordeel geleid heeft. Bovendien zijn registratie en rapportages aangepast en is de regeling AO&IC aangepast aan de regelgeving

19 AWBZ activiteiten overzichten 2008 Zorgkantoor Agis Amsterdam: Activiteit Productie Gefactureerd Productie Gefactureerd (in uren) (in uren) in in H 121 Begeleiding H 129 Begeleiding extra H 130 Activerende thuiszorg H 160 Begeleiding Psycho H 164 Begeleiding Psycho Extra F 123 Psych. Intensieve zorg H 148 Gespec. begeleiding Bonus/Malus Nvt Nvt Nvt Totaal Flevoland Activiteit Productie Gefactureerd Productie Gefactureerd (in uren) (in uren) in in H 121 Begeleiding H 129 Begeleiding extra H 130 Activerende thuiszorg H 160 Begeleiding Psycho H 164 Begeleiding Psycho Extra F 123 Psych. Intensieve zorg H 148 Gespec. begeleiding Bonus/Malus Nvt Nvt Nvt Totaal

20 Zorgkantoor Achmea Haarlem Activiteit Productie Gefactureerd Productie Gefactureerd (in uren) (in uren) in in H 121 Begeleiding H 129 Begeleiding extra H 130 Activerende thuiszorg H 160 Begeleiding Psycho H 164 Begeleiding Psycho Extra F 123 Psych. Intensieve zorg H 148 Gespec. begeleiding Bonus/Malus Nvt Nvt Nvt Totaal IJmond Activiteit Productie Gefactureerd Productie Gefactureerd (in uren) (in uren) in in H 121 Begeleiding H 129 Begeleiding extra H 130 Activerende thuiszorg H 160 Begeleiding Psycho H 164 Begeleiding Psycho Extra F 123 Psych. Intensieve zorg H 148 Gespec. begeleiding Bonus/Malus Nvt Nvt Nvt Totaal Voor Haarlem en IJmond is in 2008 een samengevoegde rekenstaat (NZa) van kracht geworden. Zaanstreek Activiteit Productie Gefactureerd Productie Gefactureerd (in uren) (in uren) in in H 121 Begeleiding H 129 Begeleiding extra H 130 Activerende thuiszorg H 160 Begeleiding Psycho H 164 Begeleiding Psycho Extra F 123 Psych. Intensieve zorg H 148 Gespec. begeleiding Bonus/Malus Nvt Nvt Nvt - Totaal

Jaaroverzicht 2008. Blijf in t kort

Jaaroverzicht 2008. Blijf in t kort Jaaroverzicht 2008 Blijf in t kort Jaaroverzicht 2008 Inleiding Per januari 2008 is, bij de fusie van Vrouwenopvang Flevoland Haarlem Zaanstreek met Blijf van m n Lijf Alkmaar en IJmond, een nieuwe organisatie

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

ORANJE HUIS THUIS Een intensieve outreachende aanpak van huiselijk geweld. 18 november 2013

ORANJE HUIS THUIS Een intensieve outreachende aanpak van huiselijk geweld. 18 november 2013 ORANJE HUIS THUIS Een intensieve outreachende aanpak van huiselijk geweld 18 november 2013 Blijf Groep Blijf Groep is expert-organisatie in de aanpak van huiselijk geweld in Noord-Holland, Amsterdam, Flevoland

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Boschhuis 41035476 801767994

Stichting Vrienden van het Boschhuis 41035476 801767994 Naam Stichting Bestuur en Toezicht Triade Fiscaal-nummer 81934166 Kamer van Koophandel 39068356 Waaronder tevens de volgende ANBI-stichtingen Naam Stichting KvK Fiscaalnummer Stichting Triade 39059711

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Gemeente Haarlem, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg

Gemeente Haarlem, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg Gemeente Haarlem, Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem Blijf Groep Postbus 2938 1000 CX Amsterdam I I Datum Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Prestatieplan 2009 Vrouwenopvang Oplegvel Collegebesluit Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. E.M. van der Kooij - Stut Telefoon 5115509 E-mail: emvanderkooij@haarlem.nl STZ/WWGZ Reg.nr.

Nadere informatie

Aan de commissie Inwonerszaken

Aan de commissie Inwonerszaken Vergaderdatum 29 augustus 2007 Made, 14 mei 2007 Agendapunt Aan de commissie Inwonerszaken Onderwerp Leesstuk indicatie en levering Hulp bij het huishouden Voorstel Financiële paragraaf Ter kennísname:

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis Beleidsplan Stichting Vrienden van Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis 2016 2017 Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave: 1. Doel en beleidsplan 2. Aanvragen 3. Historie van de Vrienden van het SBO 4. Beschrijving

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid 2017

Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitskader Beschermd wonen en Opvang Groningen. Versie 1.0 Definitief Maart 2017 Bijlage Kwaliteitsdoelstellingen 2016-2017 Ons kwaliteitsbeleid naast de uitgangspunten kwaliteitskader

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Notitie. Doelstellingen 2014. Onderwerp: Jaarplan 2014

Notitie. Doelstellingen 2014. Onderwerp: Jaarplan 2014 Notitie Onderwerp: Jaarplan 2014 Inleiding In de koersnotitie zijn de ontwikkelingen beschreven en de kansen en bedreigingen voor Moviera benoemd. Het jaarplan 2014 sluit hierop aan en geeft op hoofdlijnen

Nadere informatie

Academische werkplaats Opvang x Oggz Speerpunt Huiselijk geweld

Academische werkplaats Opvang x Oggz Speerpunt Huiselijk geweld Een raadpleging onder vrouwen, werkers en beleidsmedewerkers Carinda Jansen, Irene Jonker en Judith Wolf Achtergrond en doelstelling Medio 2008 is in de Academische werkplaats Opvang x Oggz,, een start

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : H. Esselink

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 1. Inleiding In de regio Kennemerland (inclusief de gemeente Haarlemmermeer) hebben de gemeentelijke bestuurders een

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen. Scenario 1A: Vrouwenopvang: "24 uur vrouwenopvang" 15 plaatsen crisisvrouwenopvang: 15 plaatsen vrouwenopvang regulier: Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Moviera Aanpak huiselijk geweld

Moviera Aanpak huiselijk geweld Moviera Aanpak huiselijk geweld 2 moviera Moviera 3 Moviera Moviera is door een fusie tussen VieJa Utrecht en Hera ontstaan op 28 augustus 2012. De nieuwe organisatie richt zich op innovatie en verandering.

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld

betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld College van B&W Postbus 20001 9700PB GRONINGEN referentie HKU14/110/Dir/GL betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld datum

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis)

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000437 Dronten, 7 april 2015 Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2015 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni 2016 Utrecht December 2016 Inleiding Op 10 juni 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

*ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.15-36174/DV.15-563, afdeling Samenleving. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling Beschermd

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Jaarverslag februari Bas de Greef

Jaarverslag februari Bas de Greef Jaarverslag 2016 12 februari 2017 Bas de Greef Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Meerjarenperspectief... 5 Kwaliteit van zorg... 5 Huisvesting... 5 Financiële stabiliteit...

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant. Aan de Goede Kant van Eer. Convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer

Samenwerkingsconvenant. Aan de Goede Kant van Eer. Convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer Samenwerkingsconvenant Aan de Goede Kant van Eer Convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer 11 november 2010 1 2 Samenwerking Deventer aan de goede kant van

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Midden-Flevoland op 21 januari 2009

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Midden-Flevoland op 21 januari 2009 1 RAPPORT Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Midden-Flevoland op 21 januari 2009 Amsterdam, april 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten

Nadere informatie

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Bijlage 5 Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie