VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder"

Transcriptie

1 Jaarverslag Stichting Blijf Groep 2008

2 Inhoudsopgave VOORWOORD...5 A. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG Uitgangspunten van de verslaggeving...7 Aan dit document is in de Onderdelen C. en D. bijlagen (1. en 2.) de verantwoording, voor zover die aanvullend geleverd moet worden ten behoeve van gemeenten en derden, opgenomen. Onderdeel A van dit document volgt de indeling die voor het maatschappelijk verslag wordt aangegeven. De verantwoording heeft betrekking op het geheel van activiteiten en ontwikkelingen van de organisatie. Dit document kan vergeleken worden met de verslaggeving over het vorige jaar, In dat jaar is voor de eerste keer het jaarverantwoordingsdocument gebruikt Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Ontwikkelingen AWBZ Zorgkantoor Agis Voor Haarlem en IJmond is in 2008 een samengevoegde rekenstaat (NZa) van kracht geworden Werkgebieden AWBZ Belanghebbenden het netwerk van de organisatie Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Raad van Toezicht De (ontwikkeling van de) bedrijfsvoering in de organisatie heeft in 2008 veel aandacht gekregen. De relatief snelle ontwikkeling van en toenemende complexiteit in de organisatie heeft dit onderstreept. De herinrichting van het bedrijfsbureau is in 2008 een stap verder gekomen. Er zijn adviseursfuncties ingesteld. Aansluiting van de nieuw aangesloten vestigingen IJmond en Alkmaar heeft zijn beslag gekregen. Met uniformering van begrotingen en projectaanvragen is gestart. Ook is een facilitair management functie ingericht. Beheer van de ICT infrastructuur is uitbesteed. Dat heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de beschikbaarheid van de ICT omgeving. De administratieve AWBZvereisten worden vervuld. In 2008 is de AO&IC opnieuw aangepast en zijn ten behoeve van de AWBZ productie interne kwartaalaudits uitgevoerd In 2008 is helaas de administratieve lastendruk in de organisatie vanwege de vereisten van AWBZ, accountant, en gemeenten, weer toegenomen. Zo is het aantal AWBZ-producten vanwege komende overheveling naar de gemeenten, afzonderlijk geadministreerd HKZ certificering heeft in februari plaatsgevonden. Later in het jaar is een interne auditronde uitgevoerd. Implementatie van de HKZ systematiek en inhoud in de nieuw aangesloten werkeenheden is voorbereid. In 2008 heeft tweemaal een MT/directiebeoordeling volgens HKZ richtlijnen plaatsgevonden. Het intranet is uitgebreid De Raad van Toezicht heeft in 2007 een aantal risico s benoemd die nauwlettend worden gevolgd. In 2008 is dit als volgt verlopen: Kenmerkend voor het jaar 2008 is een overall toename van risico s voor de organisatie. Deze toename heeft zowel betrekking op de toename van financiële risico s als op de toenemende gevoeligheid voor incidenten/imago. Het eerste heeft onder meer betrekking op het 2

3 achterblijven van accrèssen van gemeentelijke subsidies bij de kostenstijgingen, strakkere sturing op kosten/kostprijzen door de gemeenten, (dreigende) afkalving van de AWBZ inkomsten en druk op de tarieven. Dit in combinatie met toenemende administratieve lastendruk die ook kosten met zich meebrengt. De tweede factor betreft de publieke en politieke aandacht voor het onderwerp Huiselijk Geweld en Eergeweld in combinatie met de grote gevoeligheid voor incidenten die in PR vaak de boventoon voeren. Blijf Groep ontwikkelt zich breed in dit veld en loopt dus ook daardoor steeds meer risico. In 2009 wordt de risicoanalyse daarom bijgesteld Cliëntenraad Beleid, inspanningen en presentatie Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Klachten en klachtrecht Toegankelijkheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Sociaal Beleid ARBO Kwaliteit van het werk Ondernemingsraad Medewerkerstevredenheidsmeting Samenleving Financieel beleid B.FINANCIËN...47 Toelichting:...47 C. BIJLAGE 1: ACTIVITEITEN VERSLAGEN GEMEENTES Amsterdam Structurele activiteiten Amsterdam Steunpunt Huiselijk Geweld telefonisch Steunpunten Huiselijk Geweld Amsterdam- ambulante hulpverlening Crisis opvang (Time-out) Noodbed Amsterdam Langer 24-uurs verblijf Buiten Beeld opvang Begeleid wonen Amsterdam (P14 en Satellieten) Totale bezetting verblijfplaatsen Nazorg Begeleide Terugkeer Weerbaarheid Cursusaanbod residentieel Projecten Amsterdam Eergerelateerd geweld Mannenopvang Financiële problemen cliënten en financiële relatie Blijf Groep Amsterdam - cliënt / Derving verblijfsgelden Amsterdam AWARE Amsterdam Preventie huiselijk geweld Stadsdeel Westerpark

4 1.2.6Stadsdeel Zuidoost Diemen Steunpunt Huiselijk Geweld Diemen Flevoland Structurele activiteiten Flevoland en ontwikkelingen Steunpunt Huiselijk Geweld Telefonisch Steunpunt Huiselijk Geweld - ambulant Almere en Lelystad Voorlichting en deskundigheidsbevordering Begeleid Wonen Flevoland Noodbedden Flevoland in Amsterdam en Zwolle Projecten Flevoland Coördinatiefunctie ketenaanpak huiselijk geweld Flevoland Nazorg door AMW (Almere en Lelystad) Zaanstreek Structurele activiteiten Intensieve Begeleiding Zaanstreek Begeleid wonen Zaanstreek Noodbed Zaanstreek in Amsterdam Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Zaanstreek-Waterland AWARE Haarlem Structurele activiteiten Haarlem Intensieve Woonbegeleiding Noodbed Kennemerland in Alkmaar AWARE Kennemerland Overigens activiteiten Haarlem Groep voor vrouwen met huiselijk geweld ervaringen Activerende activiteiten - Samenwerking Sociale Dienst Tijd voor Toontje in opvang Haarlem, IJmond en Alkmaar IJmond Structurele activiteiten Programma Begeleid wonen Samenwerking met Dijk en Duin Alkmaar Structurele activiteiten De opvang Begeleid wonen 3-luik Steunpunt Huiselijk Geweld Projecten / nieuwe initiatieven Oranje Huis D. Bijlage 2: OVERIGE PROJECTEN Toelichting En nu ik! Kind hulpverlening Online hulpverlening Kleine Opknapbeurt Crisisopvang Amsterdam Computers voor cliënten Activiteiten voor vrouwen en kinderen

5 VOORWOORD Per januari 2008 is, bij de fusie van Vrouwenopvang Amsterdam Flevoland Haarlem Zaanstreek met Blijf van m n Lijf Alkmaar en met Blijf van m n Lijf IJmond, een vernieuwde organisatie gevormd met de naam: Blijf Groep en als ondertitel: thuis in huiselijk geweld. Blijf Groep heeft vestigingen in Alkmaar, Amsterdam, Flevoland, Haarlem, IJmond en Zaanstreek. De steunpunten huiselijk geweld in Amsterdam, Diemen, Almere en Lelystad én in Alkmaar zijn eveneens werkeenheden van Blijf Groep. In het jaar 2008 heeft Blijf Groep zich versterkt en uitgebreid. Ook is er een kwaliteitsslag gemaakt. Dit alles heeft veel gevraagd van alle medewerkers. Met grote betrokkenheid en enthousiasme is hieraan gewerkt. Zwaartepunten waren: HKZ-certificering, het intern project kostenbeheersing, diverse AWBZ ontwikkelingen, verdere herinrichting van het bedrijfsbureau, vorming van een afdeling beleid, en implementatie van de fusies met IJmond en Alkmaar. Ondanks alle onrust, ontwikkelingen en fusies is het ziekteverzuim in 2008 heel langzaam verder gedaald. Over het algemeen is de productie in 2008 op het voorgenomen peil geweest. Er komt bij de steunpunten steeds meer druk op de ketel door betere doorgeleiding (vooral van de politie). De druk op de crisisopvangbedden is veel te hoog, het is vaak moeizaam zoeken naar alternatieven. De verblijfslocaties erachter zitten dus ook heel vol. Mannenopvang en Meldpunt Eergeweld gingen van start in Amsterdam. Voorbereiding van het Oranje Huis in Alkmaar was complex en werd nog complexer door het zoeken naar tijdelijke huisvesting, dat snel lukte. Het bijeenkrijgen van middelen, voor een flink deel van fondsen, bedrijven en in natura, en de voorbereiding van de verhuizing, waren eind 2008 gereed. De AWBZ productie is in 2008 stabiel gebleken. Nog niet alle productie wordt gehonoreerd. Financieel is de exploitatie over het jaar in negatief resultaat geëindigd. Daarnaast is er sprake van een eenmalige vrijval van een deel van de onderhoudsvoorziening en projectgelden voor projecten die over de jaargrens heen gaan. Het jaar is geëindigd met enerzijds zorgen over de mogelijke beperking van AWBZ begeleiding en anderzijds een veelheid van nieuwe projecten. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder 5

6 Dit verslag wordt mede ondertekend door de Raad van Toezicht in de hoedanigheid van toezichthouder op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Stichting Blijf Groep M.F. Andriessen J.C. Vos J.A. van Tuijl Hagen H.J. Schepers M.A. Stet E.N.H. Nahumury-Comvalius 6

7 A. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Deze jaarverantwoording zorg betreft het verslag van het bestuur van Stichting Blijf Groep over de gang van zaken in het boekjaar 2008, de stand van zaken op balansdatum en de verwachte gang van zaken in het komende boekjaar. Het maatschappelijk verslag vormt één geheel met de jaarrekening Over het jaar 2008 zijn kwartaalrapportages gemaakt ten behoeve van de Raad van Toezicht voor de werkplanonderdelen die onder directe verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder vallen, evenals van de risicobeheersing. Resultaten van het plan zijn na ieder kwartaal mondeling besproken in het Management Team. De inhoud van deze rapportages is benut ten behoeve van deze jaarverantwoording. Aan dit document is in de Onderdelen C. en D. bijlagen (1. en 2.) de verantwoording, voor zover die aanvullend geleverd moet worden ten behoeve van gemeenten en derden, opgenomen. Onderdeel A van dit document volgt de indeling die voor het maatschappelijk verslag wordt aangegeven. De verantwoording heeft betrekking op het geheel van activiteiten en ontwikkelingen van de organisatie. Dit document kan vergeleken worden met de verslaggeving over het vorige jaar, In dat jaar is voor de eerste keer het jaarverantwoordingsdocument gebruikt. 7

8 2. Profiel van de organisatie Missie en visie Medio 2007 is de missie van Blijf Groep geformuleerd. Deze luidt: Wij bieden, coördineren en organiseren directe hulp op maat, thuis of in de opvang aan iedereen die te maken heeft met uitbuiting in relaties en huiselijk geweld. Daarbij is onze eerste zorg veiligheid voor betrokkenen. Met de cliënt werken we verder aan oplossingen voor een toekomst zonder geweld. Ons werkgebied ligt in Amsterdam/Noord-Holland en Flevoland. Wij spelen actief in op veranderingen in de maatschappij, ontwikkelen en delen kennis over huiselijk geweld en vragen structureel steun en aandacht hiervoor van de Nederlandse samenleving. Wij realiseren ons dat we bij al onze activiteiten samen sterker zijn dan alleen. De formele doelstelling van de organisatie is aangepast aan de ontwikkelingen en luidt: De stichting heeft ten doel: het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - het bieden, coördineren en organiseren van directe hulp op maat, thuis of in de opvang; aan iedereen die te maken heeft met uitbuiting in relaties en huiselijk geweld; - het ontwikkelen en delen van kennis over huiselijk geweld en het structureel vragen van steun en aandacht voor de aanpak van huiselijk geweld. De organisatie waarden en uitgangspunten bij de hulpverlening zijn in 2008 onder de loep genomen. Ter voorbereiding hierop zijn de visie op veiligheid én de visie op geweld in 2007 opnieuw geformuleerd. De organisatie heeft in 2008 met de volgende leidende waarden en uitgangspunten: Respectvol in de omgang met elkaar, gericht op het in zijn of haar waarde laten van de ander; cliënt, collega en samenwerkingspartner en het tonen van respect voor ieders eigenheid Respect voor diversiteit betekent dat wij rekening houden met verschillen, niet alleen tussen groepen maar ook binnen groepen. Diversiteit verwijst naar verschillen in etniciteit, cultuur, religie en taal maar ook naar verschillen in sekse, leeftijd of seksuele voorkeur. Transparant benaderbaarheid en openheid naar elkaar, cliënten, subsidiegevers en ketenpartners; in het algemeen in de verwachtingen van wat wij kunnen, wat wij doen en resultaten daarvan. Flexibel de bereidheid om eigen aanpak te veranderen en af te stemmen op veranderende eisen van cliënt, subsidiegever en organisatie zodat maatwerk kan worden geleverd. Vakbekwaam / Professioneel met de nodige distantie van de cliënt en het cliëntsysteem planmatig werken aan resultaat; daarbij optimaal de aanwezige kracht en eigen verantwoordelijkheid stimulerend. Ondersteunend zorgend dat managers, collega medewerkers en ketenpartners voldoende informatie, middelen en support krijgen en geven om voor de cliënt het beste resultaat te halen in een plezierige werkomgeving. 8

9 Rendabel vanuit bewustzijn van eisen van cliënt en subsidiegever zoeken naar diensten die een billijke prijs / kwaliteitsverhouding hebben en onderscheidend zijn. Klantgerichtheid Bij de herijking van de waarden in 2008 is klantgerichtheid toegevoegd. Blijf Groep wil daarmee het belang van een voortdurende afstemming op het aanbod aan de veranderende vragen van de cliënten én het belang van een goede dialoog met de cliënten over aanbod en gewenst resultaat aandacht geven. In alle facetten van het werk zijn de volgende doelstellingen richtinggevend: Systeemgericht werken Bij een systeemgerichte benadering worden vraagstukken altijd gesitueerd in de context of het systeem waarin ze ontstaan zijn. Ook mogelijke oplossingen worden hier mede door beïnvloed. Bij huiselijk geweld is de context doorgaans het gezin bestaande uit de vrouw, haar partner en kinderen. Het gezin is weer ingebed in een sociale context. Blijf Groep neemt deze context als uitgangspunt voor hulpverlening en ondersteuning. Competentiegericht, doelgericht en toekomstgericht werken Cliënten die een beroep doen op de organisatie hebben meestal zeer ingrijpende gebeurtenissen achter de rug. Ze hebben tijd nodig om deze te verwerken. Tegelijkertijd moeten zij ook de draad van hun eigen leven weer oppakken. De kern van de hulpverlening is dat de cliënten weer greep krijgen op hun eigen leven en een perspectief voor de toekomst ontwikkelen. Al dan niet samen met hun partner. Om deze reden worden in de opvang niet alleen de problemen van een vrouw en haar kinderen in kaart gebracht, maar juist ook haar mogelijkheden op verschillende levensterreinen. De hulp en ondersteuning zijn gericht op het versterken van de positieve krachten en sluit aan bij mogelijkheden en competenties van de vrouwen c.q. de gezinsleden. Het gaat erom draagkracht en draaglast in evenwicht te brengen. Cliënten worden ondersteund om hun eigen doelen en toekomstperspectieven helder te krijgen. Het gaat daarbij altijd om concrete en haalbare doelen, die voor de cliënt te overzien zijn. De hulp en begeleiding zijn erop gericht deze doelen te bereiken. Respect voor diversiteit Respect voor diversiteit betekent dat Blijf Groep rekening houdt met verschillen. Niet alleen tussen groepen maar ook binnen groepen. Diversiteit verwijst naar verschillen in etniciteit, cultuur, religie en taal, maar ook naar verschillen in sekse, leeftijd of seksuele voorkeur. Balansmodel Blijf Groep oriënteert zich op het balansmodel. Geweldsproblematiek is niet alleen te verklaren vanuit het individu. Risico- en beschermende factoren komen voor op het niveau van het individu, het gezin en de samenleving. De ondersteuning is primair georiënteerd op enerzijds het verminderen van risicofactoren en belastende omstandigheden en anderzijds het versterken van kansen, mogelijkheden, beschermende factoren en competenties. Beschermende factoren kunnen een tegenwicht bieden aan risicofactoren. Voor de cliënten is het van belang dat draaglast en draagkracht in evenwicht zijn: er moet een evenwicht zijn tussen de taken waar zij voor staan en de mogelijkheden en vaardigheden die zij ter beschikking hebben. Verdere ontwikkeling Landelijk is visieontwikkeling voor het werkveld actueel in samenhang met het bieden van een eenduidig aanbod in alle regio s, als partner bij de integrale aanpak van huiselijk geweld. De 9

10 vrouwenopvangcentra vormen zich om tot centra aanpak huiselijk geweld in alle delen van het land. Samengevat is de visie op het hulpverleningsproces: Kerntaak: - stoppen en voorkomen van geweld Nieuwe inzichten: - opvang alleen is niet voldoende - het slachtoffer-denken voorbij - kenmerken van het geweld: de geweldsspiraal, geheimhouding en isolement - balansmodel, verhouding tussen draaglast en draagkracht Werkwijze: - systeemgericht werken - een gedifferentieerd aanbod - aanbod op maat, niet zwaarder dan nodig is - een zakelijke, stevige en flexibele aanpak van werken - samenwerking en integrale aanpak Inhoudelijke aspecten: - vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid - verhelderen en realiseren van toekomstperspectieven - bijdragen aan veiligheid - doorbreken van isolement en geheimhouding - hulp en begeleiding bij actueel huiselijk geweld - aandacht voor kinderen - investeren in de toegang - afbreken van drempels - een gids voor iedere cliënt In 2009 zal een vernieuwd motto worden geïntroduceerd, een verdere stap in het ontwikkelingsproces van Blijf Groep. Ook is een aantal speerpunten voor de komende jaren vastgesteld. 10

11 2.1 Algemene identificatiegegevens De verslagleggende rechtspersoon is Stichting Blijf Groep (hierna: Blijf Groep ). Blijf Groep is op 1 januari 2008 ontstaan uit een juridische fusie tussen Stichting Aanpak Huiselijk Geweld Amsterdam Flevoland Zaanstreek Haarlem (verkrijgende stichting) en Stichting Blijf van m n Lijf IJmond (verdwijnende stichting) en Stichting Blijf van m n Lijf Alkmaar (eveneens verdwijnende stichting). Naam: Stichting Blijf Groep Adres: Postbus 2938 Postcode: 1000 CX Plaats: Amsterdam Telefoon: KvK nummer: adres: internetpagina : 2.2 Structuur van het concern Per januari 2008 is, bij de fusie van Vrouwenopvang Amsterdam Flevoland Haarlem Zaanstreek met Blijf van m n Lijf Alkmaar en met Blijf van m n Lijf IJmond een vernieuwde organisatie gevormd met de naam: Blijf Groep en als ondertitel: thuis in huiselijk geweld. Blijf Groep is een stichting. De organisatorische structuur van de stichting is als volgt: Raad van Toezicht Cliëntenraad Directeurbestuurder Ondernemingsraad De taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten, het bestuursreglement en het reglement van de Raad van Toezicht. Verder beschikt Blijf Groep over een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. De directeur-bestuurder treedt op als gesprekspartner van beide organen. De volledige personele structuur is weergegeven op pag. 40. Het Management Team wordt naast de directeur-bestuurder gevormd door 3 sectormanagers, de manager bedrijfsbureau/controller en het hoofd beleid. De vestigingen en werkeenheden worden aangestuurd door teammanagers. Het overzicht van de opvang-vestigingen ziet er als volgt uit: 11

12 Overzicht opvang-vestigingen Stichting Blijf Groep Vestigingen Amsterdam Vestiging Flevoland Vestiging Haarlem Vestiging Zaanstreek Vestiging IJmond Vestiging Alkmaar De vestigingen hebben geen eigen rechtspersoonlijkheid. In het kader van de AWBZ over 2008 is voor genoemde vestigingen apart geregistreerd en verantwoord. In paragraaf is een overzicht van AWBZ activiteiten per vestiging opgenomen. Blijf Groep beschikt over toelating tot: - Ondersteunende Begeleiding - Activerende Begeleiding - Behandeling - Verblijf In 2008 is Ondersteunende en Activerende begeleiding geboden. Blijf Groep heeft een contract met de zorgkantoren Agis (voor Amsterdam en Flevoland), Achmea (voor Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland) en Univé (voor Noord-Kennemerland). Naast AWBZ middelen wordt de begeleiding in de opvang-vestigingen bekostigd door/vanuit de centrumgemeenten en eigen bijdragen van cliënten. Naast opvang-vestigingen heeft Blijf Groep werkeenheden in de vorm van Steunpunten Huiselijk Geweld, die worden bekostigd door de betreffende (centrum)gemeenten: Overzicht werkeenheden Steunpunten Huiselijke Geweld (SHG s) Stichting Blijf Groep SHG Amsterdam SHG Diemen SHG Zaanstreek* SHG Almere SHG Lelystad SHG Alkmaar SHG Zaanstreek in samenwerking met maatschappelijke dienstverlening 12

13 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Blijf Groep biedt een aantal verschillende activiteiten in het kader van de WMO, andere gemeentelijke beleidskaders, AWBZ en op eigen initiatief. De organisatie heeft haar oorsprong in het bieden van opvang aan bedreigde en mishandelde vrouwen en hun kinderen. In de laatste vijf jaar ontwikkelt de organisatie zich tot een centrum voor aanpak huiselijk geweld, waarbij de doelgroep is verbreed (naar alle betrokkenen bij huiselijk geweld), het werkgebied is uitgebreid (een groot deel van Noord-Holland/Amsterdam en Flevoland) én naast crisisopvang en vervolgprogramma s ook een groot aantal meer preventieve en ambulante activiteiten verzorgd worden. Blijf Groep heeft vestigingen in Alkmaar, Amsterdam, Flevoland, Haarlem, IJmond en Zaanstreek. De steunpunten huiselijk geweld in Amsterdam, Diemen, Almere en Lelystad, Zaanstreek (in samenwerking met maatschappelijke dienstverlening) én in Alkmaar zijn eveneens werkeenheden van Blijf Groep. Blijf Groep heeft een subsidierelatie met de volgende centrumgemeenten voor vrouwenopvang: Alkmaar, Almere, Amsterdam, Haarlem, Zaanstad. Het aanbod aan de cliënt zag er in 2008 schematisch als volgt uit 1 (zie volgende pagina): 1 voor een nadere toelichting bij de genoemde programma s wordt verwezen naar Onderdeel C (Bijlage 1) van deze Jaarverantwoording. 13

14 SHG s Steunpunt Huiselijk Geweld A dam Flevoland (telefonisch) Steunpunten Huiselijk Geweld A dam/diemen/ Flevoland/ Zaanstreek*/ Alkmaar * i.s.m. maatschappelijk werk Crisisopvang Programma Buiten beeld Opvang Amsterdam Programma Crisis (Time-out) opvang Amsterdam Noodbedden - Amsterdam (voor A dam, Flevo en Zaanstreek) - Alkmaar (voor Kennemerland) Programma Crisisopvang Alkmaar Programma Crisisopvang IJmond (tot 1 juli 2008) Intensief Langer Verblijf Programma Langer 24-uurs verblijf Amsterdam Programma Intensieve Woonbegeleiding Haarlem Programma Intensieve Begeleiding Zaanstreek Begeleid Wonen Programma Begeleid wonen Amsterdam Programma Begeleid wonen Flevoland Begeleid Wonen Zaanstreek Begeleid Wonen Alkmaar (3-luik) Begeleid Wonen IJmond (Dépendance) Programma Satellieten Amsterdam Nazorg Programma Nazorg Amsterdam Programma Nazorg Haarlem Programma Nazorg Zaanstreek In januari 2009 verhuizen in Alkmaar het Steunpunt Huiselijk Geweld en de opvang naar eenzelfde (tijdelijke) accommodatie. Het is de bedoeling in 2009 deze vestiging om te vormen tot Oranje Huis, crisisopvang in nieuwe vorm, van waaruit de vestigingen in Haarlem, IJmond en Zaanstad worden 14

15 benut als doorstroomvoorzieningen. In de loop van 2008 is al een noodbed voor de regio Haarlem in Alkmaar op tijdelijke basis gerealiseerd. In 2009 komen noodbedden voor Alkmaar, Haarlem/IJmond, Zaanstad en wellicht Den Helder in de nieuwe voorziening. Blijf Groep zal daarmee beschikken over twee crisisopvanglocaties in haar werkgebied. De overige vestigingen en begeleid wonen in Amsterdam fungeren als doorstroomlocaties. De noodbedden zorgen voor een grote regionale instroom. Daarnaast zijn de opvangbedden landelijk toegankelijk. Vooral vanwege veiligheidsproblemen is dit een noodzaak Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten In onderstaande tabel wordt een uitsplitsing gegeven van het aantal cliënten in de diverse voorzieningen, het aantal telefonische gesprekken en het aantal voorlichtings- en weerbaarheidbijeenkomsten: Programma Cliënten Kinderen Amsterdam - Begeleid wonen (P14& Satellieten) BegeleideTerugkeer 42 - Langer 24 uursverblijf Nazorg 33 - Steunpunten Crisisopvang Buiten Beeld Diemen steunpunt 34 Flevoland - Steunpunten Begeleid wonen Haarlem Zaanstreek - Begeleid wonen Intensieve begeleiding Zaanstreek IJmond Alkmaar - Opvang Steunpunt 243 Noodbedden - Noodbed GG&GD A dam Noodbed Flevoland Noodbed Zaanstreek Noodbed Alkmaar 9 3 Voetnoot : het totaal aantal cliënten en kinderen is niet de optelsom van bovenstaande cijfers omdat het aantal cliënten gemeten wordt op basis van afgesloten trajecten per voorziening.cliënten stromen bijv. door van Crisisopvang naar Begeleid Wonen. 15

16 Aantal en herkomst telefonische gesprekken Amsterdam 5569 Flevoland 328 Haarlem 61 Zaanstad 19 Onbekend 107 Totaal Herkomst 6074 Aanbod Nazorg Nazorg A'dam P14 14 Nazorg A'dam Langer 24-uursverblijf 12 Nazorg A'dam Satellieten 7 Nazorg Intensieve Gezinsbegeleiding Haarlem 4 Nazorg Begeleid Wonen Zaanstreek 5 Nazorg Intensieve begeleiding Zaanstreek 1 Voorlichting Aantal voorlichtingsacitviteiten 163 Aantal workshops Weerbaarheid 57 Aantal lessen Weerbaarheid 107 Ontwikkelingen AWBZ In 2008 heeft verschuiving in de AWBZ productie plaatsgevonden. Vanaf 1 januari 2008 wijzigde de procedure voor het aanvragen van indicaties. Tot eind 2007 werd binnen 21 dagen een aanvraag voor indicatie bij het CIZ ingediend. Deze werd in de meeste gevallen met terugwerkende kracht (maximaal 2 weken) afgegeven. Deze procedure is vervangen met het instellen van een standaard indicatie aanvraag (SIP). In 2008 is vanaf de eerste dag van zorgverlening voor alle cliënten deze tijdelijke indicatie aangevraagd. De tijdelijke indicatie (SIP= Standaard Indicatie Protocol) kent een psychosociale grondslag met een beperkt aantal begeleidingsuren en is maximaal 13 weken geldig. Ongeveer tien dagen na opname heeft de cliënt een gesprek met een van de psychologen of GGZinstelling om diagnostiek vast te stellen. Daarna wordt een reguliere indicatie (200) aangevraagd. Na toekenning wordt deze begeleiding vanaf de datum van toekenning ingezet tijdens de verdere periode van verblijf. Deze werkwijze heeft er toe geleid dat in 2008 voor meer cliënten dan in 2007 een (voorlopige) financiering via de AWBZ is aangevraagd (totaal 581), deels voor de duur van een kort verblijf. Ook worden daardoor uitsluitend beperkte middelen op psychosociale grondslag vergoed terwijl veel van deze cliënten zoals uit de reguliere indicatie zal blijken een psychiatrische grondslag voor begeleiding hebben. Dit heeft ertoe geleid dat in de beginfase van de opname meer uren dan toegekend zijn ingezet, om aan te blijven sluiten bij de behoeften van de cliënten. Vanwege de invoering van de SIP s, die alleen een psychosociale grondslag kennen, is onbeïnvloedbaar en los van de problematiek van cliënten - de verhouding tussen de door Blijf Groep geboden psychosociale en psychiatrische begeleiding verschoven. Per 2009 wordt op basis van de uitkomsten in 2007 het budget van de begeleiding op psychosociale grondslag overgeheveld naar de 16

17 gemeenten. Vanwege de stelselwijzigingen in 2008 zullen deze budgetten helaas niet meer aansluiten op de benodigde begeleidingscapaciteit, er ontstaat een tekort. In 2008 is nog steeds sprake geweest van een interne wachtlijst. Dit betekent niet dat cliënten geen hulp ontvangen, maar dat alle cliënten minder uren begeleiding ontvangen/bekostigd krijgen, dan waarvoor ze geïndiceerd zijn. Dit wordt veroorzaakt door budgettekort. De meeste SIP s en reguliere AWBZ indicaties zijn aangevraagd op de vestigingen in Amsterdam, Alkmaar en IJmond. De vestigingen in Alkmaar en IJmond, voorheen zelfstandige organisaties, hebben in 2008 (voor een deel) een crisisopvangfunctie vervuld. Vanuit deze vestigingen en vanuit de crisisopvang in Amsterdam zijn cliënten in een aantal gevallen intern doorgestroomd naar vestigingen in Almere, Haarlem en Zaanstreek. Herindicaties (40) zijn op alle vestingen van Blijf Groep aangevraagd. In 2008 zijn 344 SIP aanvragen ingediend, waarvan drie besluiten op nog niet waren afgegeven. In totaal zijn in indicatie-aanvragen (reguliere én herindicaties) verstuurd naar het CIZ. Blijf Groep ontving 210 besluiten retour waarvan 163 met een psychiatrische grondslag en 47 besluiten met een psychosociale grondslag. Eind 2008 was bij 30 aanvragen het besluit nog niet retour ontvangen. Blijf Groep heeft in 2008 de functies activerende en ondersteunende begeleiding geboden. Totaal aantal indicatie aanvragen Aantal SIP besluiten Totaal aantal indicatie of herindicatie-aanvragen Inclusief SIP (psychosociale grondslag) Regulier herindicatie Amsterdam Flevoland Haarlem IJmond Zaanstreek Alkmaar Totaal Regulier Indicatiebesluit met Psychosociale grondslag Regulier Indicatiebesluit met Psychiatrische grondslag Nog niet afgegeven besluiten in 2008 (nog onbekend) Regulier herindicatie Regulier herindicatie Regulier herindicatie Amsterdam Flevoland Haarlem IJmond Zaanstreek Alkmaar Totaal %van de aanvragen gedaan in 2008 leverde een indicatiebesluit op psychiatrische grondslag op. Dat is ongeveer hetzelfde als in het jaar ervoor (80%). In IJmond en Alkmaar werden in 2007 alleen indicatie-aanvragen op psychosociale grondslag gedaan. Het aantal indicaties was in 2007: 31 in Alkmaar en 28 in IJmond. 17

18 In december 2007 en januari 2008 zijn uitvoerende medewerkers als vervolg op de instructie van het CIZ/Federatie Opvang in oktober 2007 extra geschoold vanuit perspectief van de doelgroep. In april 2008 is eveneens de handleiding Indicatiestelling geheel herzien. In het najaar heeft Blijf Groep zich voorbereid op de aangekondigde Pakketmaatregelen AWBZ per Landelijk is hiervoor door de Federatie Opvang in samenspraak met de leden, waaronder Blijf Groep politiek aandacht gevraagd. Op dit moment zijn er nog een aantal knelpunten. Die hebben te maken met het vervallen van de mogelijkheid van de SIP, waardoor niet in acute situaties begeleiding kan worden geboden en met het proces van indicatiestelling en tenslotte mogelijk ook met bij de inhoud van de indicatiebesluiten in Pas in de loop van het 1 e kwartaal 2009 zal duidelijk worden wat de effecten van de stelselwijziging zullen zijn. Realisatie AWBZ 2008 De omvang van AWBZ begeleiding in 2008 was uur. Hiervan kon uur bij de Zorgkantoren gefactureerd worden. De opbrengsten waren ,- hoger dan in Zowel bij Achmea als bij Univé was het niet mogelijk om de volledige begeleiding vergoed te krijgen. Bij de herschikkingen in 2008 zijn de productie-afspraken met verhoogd, maar een tekort van ,- is blijven bestaan. In 2008 hebben gesprekken met Univé (Alkmaar) plaatsgevonden om de zwaardere zorg vertaald te zien in een andere productmix. Dit is helaas niet gelukt en daardoor zijn de opbrengsten beduidend lager dan de gewenst ( ,-). Inmiddels is voor 2009 overeenstemming bereikt met Univé om de zwaardere productmix toe te mogen passen. In 2007 is hard gewerkt aan verfijning van de productmix en de voorbereiding op de wijzigingen van wet- en regelgeving in de komende tijd. In 2008 hieraan verder vervolg gegeven en is Blijf Groep in staat geweest om zowel bij Agis als Achmea de verfijnde productmix toe te kunnen passen. Ten behoeve van aanvulling op de 24uurs opvang was voor 2008 binnen de G4 middelen een projectplan ingediend voor een RIBW voorziening. Ook is een voorstel gedaan voor de ontwikkeling van intensief aanbod aan huis. Om diverse redenen, o.a. geen beschikbaarheid locatie, is in 2008 geen uitvoering gegeven aan deze plannen. In hoeverre dit wel in 2009 zal lukken is nog onzeker. Per kwartaal is een interne materiële controle uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten is gericht gestuurd op het verbeteren van de AWBZ-verantwoording bij de locaties. Dit heeft in 2008 tot een duidelijke verbetering van de controle-uitkomsten geleid. Door Univé (locatie Alkmaar) is ook een materiële controle uitgevoerd, welke tot een positief oordeel geleid heeft. Bovendien zijn registratie en rapportages aangepast en is de regeling AO&IC aangepast aan de regelgeving

19 AWBZ activiteiten overzichten 2008 Zorgkantoor Agis Amsterdam: Activiteit Productie Gefactureerd Productie Gefactureerd (in uren) (in uren) in in H 121 Begeleiding H 129 Begeleiding extra H 130 Activerende thuiszorg H 160 Begeleiding Psycho H 164 Begeleiding Psycho Extra F 123 Psych. Intensieve zorg H 148 Gespec. begeleiding Bonus/Malus Nvt Nvt Nvt Totaal Flevoland Activiteit Productie Gefactureerd Productie Gefactureerd (in uren) (in uren) in in H 121 Begeleiding H 129 Begeleiding extra H 130 Activerende thuiszorg H 160 Begeleiding Psycho H 164 Begeleiding Psycho Extra F 123 Psych. Intensieve zorg H 148 Gespec. begeleiding Bonus/Malus Nvt Nvt Nvt Totaal

20 Zorgkantoor Achmea Haarlem Activiteit Productie Gefactureerd Productie Gefactureerd (in uren) (in uren) in in H 121 Begeleiding H 129 Begeleiding extra H 130 Activerende thuiszorg H 160 Begeleiding Psycho H 164 Begeleiding Psycho Extra F 123 Psych. Intensieve zorg H 148 Gespec. begeleiding Bonus/Malus Nvt Nvt Nvt Totaal IJmond Activiteit Productie Gefactureerd Productie Gefactureerd (in uren) (in uren) in in H 121 Begeleiding H 129 Begeleiding extra H 130 Activerende thuiszorg H 160 Begeleiding Psycho H 164 Begeleiding Psycho Extra F 123 Psych. Intensieve zorg H 148 Gespec. begeleiding Bonus/Malus Nvt Nvt Nvt Totaal Voor Haarlem en IJmond is in 2008 een samengevoegde rekenstaat (NZa) van kracht geworden. Zaanstreek Activiteit Productie Gefactureerd Productie Gefactureerd (in uren) (in uren) in in H 121 Begeleiding H 129 Begeleiding extra H 130 Activerende thuiszorg H 160 Begeleiding Psycho H 164 Begeleiding Psycho Extra F 123 Psych. Intensieve zorg H 148 Gespec. begeleiding Bonus/Malus Nvt Nvt Nvt - Totaal

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011 Inhoudsopgave 1. Profiel... 5 1.2. Structuur van Alifa... 5 1.3. Kerngegevens... 5 1.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering... 5 1.3.2. Kerngegevens 2011... 6 1.3.3.

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Stichting Lindenhout

Jaardocument 2014 Stichting Lindenhout Jaardocument 2014 Stichting Lindenhout Deel 1: maatschappelijk verslag 2014 Deel 2: jaarrekening 2014 Deel 3: bijlagen 2014 Arnhem, Vastgesteld door de Raad van Bestuur, 23 april 2015 Goedgekeurd door

Nadere informatie

Jaardocument 2010 Cordaan groep

Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Cordaan groep van mens tot mens Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Maatschappelijke verantwoording Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 9 1.1

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Profiel... 4 1.1. Algemene identificatiegegevens... 4 1.2. Structuur van Alifa... 4 1.3. Kerngegevens... 4 1.3.1. Kernactiviteiten en

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Jaardocument 2012 Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag...3 Inleiding...3 1 Profiel van de organisatie...3 1.1 Missie, visie,

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

INHOUD BESTUURSVERSLAG JAARREKENING

INHOUD BESTUURSVERSLAG JAARREKENING Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord 1 Leeswijzer 2 Verslag Raad van Toezicht 3 BESTUURSVERSLAG Algemeen Visie en Missie 9 Strategisch Plan 11 De organisatie 12 Leerlingaantallen 14 College van Bestuur 14

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie