Toekomstonderzoek binnen de Politie; Focus op Feiten of Fictie?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomstonderzoek binnen de Politie; Focus op Feiten of Fictie?"

Transcriptie

1 Toekomstonderzoek binnen de Politie; Focus op Feiten of Fictie? N a t i o n a l e P o l i t i e i n s a m e n w e r k i n g m e t I n s t i t u u t C l i n g e n d a e l. Explorerend onderzoek waarin nagegaan is of het anticipatievermogen van de politie verhoogd wordt als de politie bij de uitvoering van haar strategie gebruik maakt van toekomstonderzoek. Hans Hogeboom MBA, MSc

2 Inhoudsopgave Inhoud Managementsamenvatting... 7 Inleiding... 7 Aanpak en verantwoording... 7 Onderzoek... 8 Bevindingen... 8 Conclusies en aanbevelingen Hoofdstuk 1 Dynamiek en (on-)zekerheid Inleiding Dynamiek na de val van de muur Toenemende druk op de politie Securitisering Ongestructureerde beleidsproblemen en wicked problems Het voorzorgbeginsel, verplichtingen voor de politie uit onverwachte hoek? Conclusie Hoofdstuk 2 Toekomstonderzoek door en voor de politie Inleiding Toekomstonderzoek binnen de politie: een eerste oriëntatie Toekomstonderzoek naar de politie(functie) vanuit historisch perspectief Actueel toekomstonderzoek binnen de politie Analoge terreinen Conclusie Hoofdstuk 3 Toekomstonderzoek verkend Inleiding

3 3.1 Oriëntaties op de toekomst Definitie van toekomstonderzoek Internationale verkenning van het begrip toekomstonderzoek Functie van toekomstonderzoek Verwevenheid met strategische besluitvorming Indelingen van toekomstonderzoek Aanverwante gebieden Validiteit van toekomstonderzoek Methoden en technieken Tijd Toekomstverkenningen Conclusie Hoofdstuk 4 Toekomstonderzoekers verkend Inleiding Procesvereisten aan toekomstonderzoek Typologieën van toekomstonderzoekers Competenties van toekomstonderzoekers Aanvulling met ontbrekende competenties Objectieve (toekomstige) waarheid bestaat niet Toekomstonderzoeker als speler binnen participatieve beleidsanalyse Sociaal constructivisme als ankerpunt voor toekomstverkenners Betekenisgeving; het werk van Weick Belief Systems Conclusie Hoofdstuk 5 Beperkingen aan toekomstonderzoek Inleiding

4 5.1 Beperkingen Slaag- en faalfactoren Cruciale reflectie Parallellen: Vertooganalyses en Tegenspraak Scotch Verdict... 87' 5.6 Conclusie Hoofdstuk 6 Methoden en technieken Inleiding Verantwoording Methoden Instrumentarium voor de politie; Scenario s Delphi-Methode Comparatieve toekomstverkenning Backcasting... 96' 6.7 Trenddenken Horizonscanning of Environmental Scanning... 97' 6.9 (Criminaliteitsgericht) Technology Assessment Gartner Cycle Technology Assessment binnen de politie Conclusie Hoofdstuk 7 Strategische Lenigheid Inleiding Strategie en Beleid Strategische beleidsvorming onder druk Systemen en omgeving; Inzichten uit de Biologie De statische contingentietheorie

5 2. De populatie-ecologietheorie De dynamische contingentietheorie Maakbare en planbare toekomst Vormgeven aan strategische beleidsvorming De relatie tussen de organisatie en de omgeving Strategische flexibiliteit Strategische wendbaarheid door de politie Handelingsopties: Vooruit verdedigen? Conclusie Hoofdstuk 8 Vergelijkend Praktijkonderzoek Inleiding Gevoerde gesprekken Bevindingen KWR Water Rijkswaterstaat (RWS) Van Gansewinkel Groep Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS 8.3 Conclusie Hoofdstuk 9 Internationale aspecten Inleiding Internationale ontwikkelingen Lessons learned Conclusie Hoofdstuk 10 Robotica Inleiding

6 10.1 Verkenning Algemene oriëntatie Militaire robots Politierobots Toekomstperspectief Relevante raakvlakken Praktijkvoorbeelden Thematische bijeenkomst Conclusie Hoofdstuk 11 Eindconclusie en aanbevelingen Inleiding Verantwoording en reflectie Eindconclusie Hoe kan de omgeving waarin de politie opereert het beste worden getypeerd en wat betekent dit voor de relatie met toekomstonderzoek? Wat kunnen (vormen van) toekomstverkenningen bijdragen om tot een meer toekomstgerichte, veerkrachtige politieorganisatie te komen Welke voor- en nadelen kleven aan toekomstverkenningen? Wat kan gezegd worden over de rol en invloed van de toekomstonderzoeker bij het uitvoeren van toekomstonderzoek? Welke (vormen van) toekomstverkenningen op het gebied van de georganiseerde criminaliteit zijn de afgelopen 10 jaar door of ten behoeve van de Nederlandse politie uitgebracht en welke concrete toepassingen zijn daar uit voortgevloeid? Hoe kunnen theoretische begrippen zoals flexibiliteit, anticiperen, adapteren en strategische wendbaarheid vertaald worden naar bruikbare handelingsopties voor de politie? Wat kan de politie leren van twee, niet-politieorganisaties en twee Nederlandse overheidsorganisaties die toekomstverkenningen voor de uitvoering van de strategie toepassen?

7 8. Welke aangrijpingspunten levert dit onderzoek op als het gaat om de positionering van de politie op het terrein van toekomstverkenningen in internationaal verband? Wat is er in de literatuur bekend over trends, toekomstverkenningen, kansen en dreigingen die met de komst van robotica samenhangen? Welke (internationale) ervaringen zijn (binnen de politie) bekend waarbij terroristen en/of criminelen gebruik hebben gemaakt van robots en welke leerervaringen kunnen daaruit worden getrokken? Aanbevelingen Epiloog Bijlage 1. Weergave van de behaalde resultaten gedurende de themabijeenkomst Robotica

8 MANAGEMENTSAMENVATTING Inleiding Wie zich serieus wil verdiepen in de toekomst van de politie, staat voor een allemachtig complexe, moerassige opgave. En het is haast onbegonnen werk, omdat degene die, [ ] zich toch in het moeras waagt, niet of nauwelijks op direct relevant werk van anderen kan steunen. C. Fijnaut 1 Met deze weinig hoopgevende uitspraak heb ik in 2013 een aanmerkelijk deel van mijn tijd bij Instituut Clingendael gestort op de vraag of, hoe en in welke mate toekomstonderzoek bij kan dragen aan het versterken van het optreden van de politie. Het achterliggende doel van dit onderzoek was na te gaan hoe de politie voldoende strategische veerkracht kan ontwikkelen op de lange(re) termijn als er zich voor haar nieuwe of gewijzigde kansen of bedreigingen manifesteren. Oorspronkelijk was het onderzoek toegespitst op de transnationale georganiseerde criminaliteit. Kort na aanvang bleek echter dat deze afbakening tot een dusdanige verenging leidde, dat de oorspronkelijke onderzoeksvraag niet (goed) beantwoord kon worden. De essentie van het oorspronkelijke onderzoeksplan is hierdoor echter niet aangetast. Hoewel de onderzoeksvraag zich niet gemakkelijk heeft laten beantwoorden, heeft dit onderzoek tal van aangrijpingspunten en handelingsopties opgeleverd aan de hand waarvan het strategische management nadere besluiten kan nemen. Aanpak en verantwoording In deze studie zijn diverse manieren van dataverzameling gehanteerd. In eerste instantie is er met betrekking tot alle deelonderwerpen uitvoerig literatuuronderzoek uitgevoerd, op zowel fundamenteel als toegepast niveau. Er is gebruik gemaakt van wetenschappelijke verhandelingen zowel als populair-wetenschappelijke bronnen. Ook zijn internetsites geconsulteerd. Aanvullend zijn er interviews afgenomen en informele gesprekken gevoerd met tal van personen uit de wetenschap, het (semi-)bedrijfsleven en binnen de overheid; bovendien zijn nieuwe (internationale) netwerken aangeboord. Ik heb vier werkbezoeken aan organisaties afgelegd en meerdere, voor dit onderzoek relevante (internationale) conferenties en workshops bijgewoond, waarvan de bevindingen hebben bijgedragen aan dit onderzoek. Tot slot is een themabijeenkomst georganiseerd waarbij 40 personen werden geconfronteerd met een toekomstige kans en/of dreiging voor de politie. Tijdens deze bijeenkomst stond de vraag centraal welke kansen en bedreigingen de deelnemers voor de politie voorzagen, nu robotica een steeds grotere rol zal gaan spelen in het maatschappelijk verkeer. 1 C. Fijnaut. De toekomst van de politie in Nederland, in: Tijdschrift voor de Politie, jrg. 47, no. 11, 1985, pp en , opgenomen in: Politie in perspectief, instrumenten voor toekomstgericht denken over de maatschappelijke functie van de politie, Den Haag, november 2012, p. 9. 7

9 Onderzoek Dit onderzoek vangt aan met de vraag met welk type problemen de politie thans geconfronteerd wordt en welke concepten haar ter beschikking staan om de huidige en toekomstige problemen aan te kunnen pakken. Daarbij is uitvoerig stilgestaan bij de relatie tussen toekomstonderzoek, strategie van de politie en maatschappelijke dynamiek. In het verlengde daarvan is nagegaan wat toekomstonderzoek uitgevoerd over een periode van 10 jaar heeft toegevoegd aan de strategische besluitvorming binnen de politie. Vervolgens is nagegaan wat er precies onder toekomstonderzoek moet worden verstaan en wat de voordelen en beperkingen van toekomstonderzoek zijn. In het verlengde hiervan heb ik onderzocht hoe die beperkingen geneutraliseerd kunnen worden. Ook heb ik aandacht besteed aan de toekomstonderzoekers, d.w.z. hun achtergrond, alsmede hun rol en invloed bij toekomstonderzoek. Op basis van de in de literatuur beschikbare methoden en technieken is uitgezocht welke van die methoden en technieken (eventueel) geschikt zijn om binnen de politie toe te (gaan) passen. Bij mijn vier werkbezoeken aan organisaties ben ik nagegaan hoe deze organisaties de relatie tussen toekomstonderzoek en de door hen gevolgde strategie hebben vormgegeven en wat de politie daarvan kan leren. Voorts heb ik verkennend onderzoek gedaan naar de manier waarop deze relatie in een aantal ons omringende landen gestalte wordt gegeven.. Tot slot zijn de hiervoor opgedane inzichten afgezet tegen een voor de Nederlandse politie reële ontwikkeling, namelijk de (verdere) introductie van robots in het maatschappelijk verkeer. In het bijzonder is nagegaan welke kansen en dreigingen de komst van robotica voor de politie kunnen inhouden en hoe hierop gereageerd kan worden. Het onderzoek is afgesloten met conclusies en aanbevelingen. Bevindingen Omgevingsperspectief De omgeving waarin de politie thans opereert kan worden als dynamisch, complex en onzeker worden getypeerd. Naast routinematige werkzaamheden krijgt de politie ook veelvuldig te maken met zogenaamde wicked problems : problemen waar geen eenduidige aanpak voor bestaat, waar veel belanghebbenden bij betrokken zijn en waar geen/moeilijk overeenstemming te bereiken valt over de kennis die tot hun oplossing kan leiden. Opgelegde prestatiedruk, securitisering, de snelheid van de ontwikkelingen en het verdwijnen van de monopoliepositie op (specifieke) kennis en informatie dragen ertoe bij dat de strategische en operationele focus van de politie dominant op het hier en nu is gericht. Voorts is vastgesteld dat de politie opereert in tijden waarin onzekerheid, dynamiek, complexiteit en snelheid kenmerkend zijn voor tal van ontwikkelingen. Dit vraagt van de politieorganisatie om een 8

10 strategische beleidsvorming die flexibel en wendbaar is, zodat er snel ingespeeld kan worden op voor de politie veranderende (toekomstige) omstandigheden, alsmede om het schenken van aandacht aan zowel de transactionele als contextuele omgeving. Het ontwikkelen van een antenne, van alertheid en anticipatievermogen zijn hierbij belangrijke organisatorische competenties. Goed voorbereid zijn op een telkens veranderende samenleving blijkt ook een essentieel onderdeel voor effectief optreden van de politie, dat bovendien kan bijdragen aan haar maatschappelijk draagvlak. Strategische wendbaarheid Dit onderzoek heeft belangrijke aanwijzingen opgeleverd wat betreft de vraag welke theorieën een belangrijke rol spelen bij het belemmeren dan wel bevorderen van strategische flexibiliteit. Strategische flexibiliteit is de mate waarin een organisatie beschikt over een variëteit aan managementvaardigheden en de snelheid waarmee die geactiveerd kunnen worden ter vergroting van het stuurvermogen van het management en ter verbetering van de bestuurbaarheid van de organisatie. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat organisaties aan acht kerncompetenties moeten voldoen om strategische flexibiliteit te bereiken. Voor de politieorganisaties heb ik deze kerncompetenties met drie elementen uitgebreid, t.w. absorptievermogen, leren en improvisatievermogen. Tot slot heb ik op basis van tal van gevoerde gesprekken, afgelegde bedrijfsbezoeken en literatuurstudie negen aanbevelingen gedaan die het proactief handelen van de politie kunnen vergroten. Terugblik Uit mijn onderzoek is duidelijk geworden dat er de laatste tien jaar met zekere regelmaat toekomstonderzoek binnen de politie is uitgevoerd, onderzoek dat zich kenmerkt door fragmentatie in onderwerpen of een thematische focus. De opvolging of vertaling van de uitkomsten van uitgevoerd toekomstonderzoek lijkt nogal vluchtig en blijkt snel te worden ingehaald door nieuwe prioriteiten, concepten of ontwikkelingen. Andere actoren, zoals organisatieadviesbureaus, wetenschappelijke onderzoeksbureaus en semi-overheidsorganen, buigen zich eveneens met een zekere regelmaat over de toekomst van de politie. Ook de vertaling en betekenis van deze bevindingen, aanbevelingen en conclusies naar de politiepraktijk is moeilijk vast te stellen. Toepassingsmogelijkheden voor de politie Binnen de overheid wordt toekomstonderzoek frequent ingezet als instrument om het proces van strategische beleidsvorming te ondersteunen. Ook voor de politie kan toekomstonderzoek uitkomst bieden bij processen en gebeurtenissen die zich nog niet hebben gemanifesteerd, maar waarvan de contouren, afhankelijk van tijdshorizon en bereik, doorgaans al wel zichtbaar zijn. Om toekomstonderzoek mogelijk te maken, is een open, ontvankelijke houding van en passende inrichting binnen de politie noodzakelijk. Voor het uitvoeren van toekomstonderzoek staat de politie een breed arsenaal aan methoden en technieken ter beschikking. In het bijzonder lijken toekomstscenario s en criminaliteitsgerichte technology 9

11 assessments uiterst geschikte instrumenten om het blikveld van de politie te verbreden. Horizonscanning, waarmee beoogd wordt heeft vroegtijdig de aandacht te vestigen op kansen, risico s en bedreigingen, kan hierbij als ondersteunende techniek worden ingezet. De achterliggende essentie van deze methoden is niet overvallen te worden door zich aandienende veranderingen waarop de politie wellicht (eerder) had moeten of kunnen reageren. Verondersteld wordt dat met alertheid en proactief politieoptreden vroegtijdige schade of het achter de feiten aanlopen voorkomen kan worden. Beperkingen en sociaal constructivisme Aan toekomstonderzoek kleven echter ook beperkingen en valkuilen, die niet zonder risico genegeerd kunnen worden. Zo moet er rekening worden gehouden met (grote) verschillen in de leefwereld van toekomstonderzoekers en besluitvormers. Toekomstonderzoekers richten zich doorgaans op de (middel)lange termijn, terwijl de aandacht van besluitvormers doorgaans op de korte termijn is gericht. Besluitvormers hebben bovendien behoefte aan concrete handelingsperspectieven op de korte termijn, die toekomstonderzoekers vaak (nog) niet kunnen bieden. In toekomstonderzoek staan onzekerheid en dynamiek centraal, en aan die dimensies hebben besluitvormers vaak minder/geen behoefte. Bovendien wordt toekomstonderzoek sociaal geconstrueerd; het is mensenwerk! Het sociaal constructivisme leert ons dat mensen behoefte hebben de complexe wereld om hen heen betekenis te geven. Dit proces valt niet stil te zetten en is inherent aan het mens zijn. Het gevolg hiervan is dat ook toekomstonderzoekers voortdurend hun eigen werkelijkheid construeren en, afhankelijk van hun achtergrond, gebeurtenissen, hun opvoeding en vaardigheden, deze werkelijkheid al dan niet bijstellen. Ook is het niet denkbeeldig dat door toekomstonderzoekers gepercipieerde feiten en omstandigheden als objectief tot stand gekomen feiten worden opgevat en niet als sociaal geconstrueerde werkelijkheden. Toekomstonderzoekers hebben bovendien de neiging de (toekomstige) werkelijkheid te percipiëren die (nauw) aansluit bij door henzelf opgebouwde referentiekaders. Teneinde valkuilen en beperkingen waar toekomstonderzoekers mee te maken kunnen krijgen, te neutraliseren, is het van groot belang dat stelselmatige reflectie op inhoud én proces plaatsvindt tussen de opdrachtgevers en de uitvoerders van toekomstonderzoek. Parallel daaraan is het cruciaal dat bij de werkzaamheden van toekomstonderzoekers stelselmatige reflectie door derden wordt georganiseerd. Dat kan bijvoorbeeld door de inzet van remarkable people, tegenspraak, peer review, etc. Tot slot merk ik in dit verband op dat deze valkuilen zich niet alleen bij toekomstonderzoek, maar ook bij andere sociale processen manifesteren. Uit zowel het literatuuronderzoek als uit de vier bedrijfsbezoeken blijkt echter dat de faalkansen van toekomstonderzoek toenemen als aan dit aspect geen aandacht wordt geschonken. 10

12 Externe oriëntatie De afgelegde bedrijfsbezoeken hebben een waaier aan inzichten opgeleverd over de vraag hoe organisaties de relatie tussen toekomst, de omgeving waarbinnen zij opereren en hun strategie hebben vormgegeven. Hoewel alle bezochte organisaties leereffecten opleveren waar de politie haar voordeel mee kan doen, valt de aanpak van Rijkswaterstaat in het bijzonder op; het is een doordachte en succesvolle aanpak, die kan steunen op meerjarige ervaringen, en die de meest concrete resultaten heeft opgeleverd. Internationale oriëntatie Bezien vanuit internationaal perspectief kan worden vastgesteld dat er binnen de onderzochte landen of organisaties geen sprake is van method(olog)ische consistentie, noch van enige Europese of mondiale samenhang. In vrijwel alle landen/organisaties wordt gebruik gemaakt van een vorm van toekomstonderzoek. Geconcludeerd kan worden dat de werkwijze van het Bundeskriminalamt (BKA) het meest is geïnstitutionaliseerd. Van de ervaringen die binnen het BKA met toekomstonderzoek zijn opgedaan, kan de Nederlandse politie veel opsteken. Reële kans en/of bedreiging: robotica In de onderzoeksopdracht is bepaald dat de bevindingen uit het literatuuronderzoek, de interviews en bedrijfsbezoeken, afgezet moeten worden tegen een kans en/of dreiging waarmee de politie te maken krijgt. Hierbij is de keuze gevallen op robotica, dat steeds verder in het maatschappelijk verkeer waarneembaar wordt. Uit het literatuuronderzoek en de themabijeenkomst, waaraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers van de wetenschap, Defensie, Politie, het Openbaar Ministerie, Instituut Clingendael en het bedrijfsleven, komt overduidelijk naar voren dat robotica kansen meebrengt voor de politie als het gaat om het uitvoeren van routinematig, gevaarlijk en saai werk. Ook het verkrijgen van een betere informatiepositie die anders niet of nauwelijks verkregen had kunnen worden, is een evident voordeel. De komst van robotica houdt echter ook risico s in, met name in het geval robots door criminelen/terroristen tegen burgers of tegen de politie worden ingezet. Het is, mede op basis van de opgetekende voorvallen, aannemelijk dat criminelen/terroristen de komende jaren robots zullen (gaan) gebruiken om hun doelen te bereiken. Voor de politie is het dan ook noodzakelijk snel een strategische visie te ontwikkelen, waarin centraal staat hoe zij met robotica om wenst te gaan. Proactief anticiperen op ongewenste ontwikkelingen op dit terrein kan in het licht van dit onderzoek als een conditio sine qua non worden beschouwd. Conclusies en aanbevelingen Het onderzoek is afgesloten met een conclusie en tien aanbevelingen. De wellicht belangrijkste aanbeveling is toekomstonderzoek als methode binnen de politie te introduceren, met als doel de strategische wendbaarheid van de politie te verhogen. Als belangrijkste randvoorwaarde beveel ik aan om stelselmatige reflectie op zowel inhoud als proces te 11

13 organiseren tussen de opdrachtgever en de uitvoerder(s) van toekomstonderzoek en met nadruk zorg te dragen voor betrokkenheid en draagvlak bij de afnemers van ervan. 12

14 Hoofdstuk 1 DYNAMIEK EN (ON-)ZEKERHEID 1.0 Inleiding De positie van de politie in de huidige maatschappelijke context Al geruime tijd staat het thema toekomstonderzoek op de beleidsagenda van de politie en wordt het belang van een strategische oriëntatie op de (nabije) toekomst onderkend. Bij de politie groeit de behoefte om, naast bestaande werkwijzen en instrumentaria, ook op de lange(re) termijn tijdig en adequaat geïnformeerd te worden over (ontluikende) dreigingen en kansen, om zodoende te kunnen anticiperen, handelingsopties te identificeren en passende maatregelen te treffen. In het opgestelde onderzoeksplan 2 is als doel opgenomen na te gaan hoe de politie voldoende strategische veerkracht op de lange(re) termijn kan ontwikkelen om tijdig te anticiperen op voor haar relevante nieuwe of gewijzigde ontwikkelingen. In dit inleidende hoofdstuk wordt eerst stilgestaan bij de maatschappelijke dynamiek en de effecten hiervan op de politie. De reden om de blik allereerst te richten op de omgeving en dynamiek waarbinnen de politie opereert, is noodzakelijk om een beeld te krijgen van de (internationale) omgeving en wisselende omstandigheden waaronder de politie haar werk moet doen. Deze eerste bevindingen zijn ook noodzakelijk om de kernvraag te kunnen beantwoorden, nl.: zal de politie effectiever opereren als zij gebruik gaat maken van beleidsgericht toekomstonderzoek ten behoeve van haar strategie? Immers, zonder inschatting van de omgeving en bijbehorende ontwikkelingen is het niet mogelijk de in de projectopdracht opgenomen vervolgvragen te beantwoorden, omdat de maatschappelijke context ontbreekt. Uiteraard is het niet mogelijk in dit hoofdstuk een volledig omgevingsbeeld van de politie weer te geven. Daarom concentreer ik mij op de maatschappelijke dynamiek die is ontstaan na de Val van de (Berlijnse) Muur (1989) en de consequenties daarvan voor de politie, op de vraag hoe en waarom veiligheidsvraagstukken ontstaan, wat de aard en type problemen zijn waarmee de politie geconfronteerd wordt en welke eventuele aangrijpingspunten er zijn om deze veiligheidsvraagstukken aan te kunnen pakken. Ook besteed ik aandacht aan de vraag waarom de politie aandacht zou moeten besteden aan zich aandienende maatschappelijke en criminogene ontwikkelingen. De uitkomsten van de hier uitgevoerde verkenning vormen als het ware het decor waartegen de bevindingen van de hierna volgende hoofdstukken afgezet kunnen worden. 2 Goedgekeurde versie d.d. 7 maart

15 1.1 Dynamiek na de Val van de Muur De wereld om ons heen verandert voortdurend. De aanhoudende mondialisering heeft ertoe bijgedragen dat vroegere scheidslijnen op cultureel, etnisch, sociaal en statelijk gebied zijn gaan schuiven en soms zijn opgeheven. Vanuit historisch oogpunt zijn veel veranderingen na de Val van de Muur in een stroomversnelling geraakt. 3 De vervolgens ontstane mogelijkheden voor personen, goederen, kennis/informatie, technologie en communicatie lijken onuitputtelijk. Vooral op het terrein van de technologie krijgt iedereen te maken met steeds verdergaande vormen van verandering. Omdat markten en technologieën steeds sneller veranderen, moeten organisaties vooral flexibel zijn om tijdig en snel te anticiperen op kansen, bedreigingen en mogelijkheden. Niet de vorm van de organisatie bepaalt het succes, maar de snelheid waarmee de organisatie die vorm verandert. 4 Begrippen die nauw samenhangen met anticipatievermogen zijn flexibiliteit, reactiesnelheid én het vermogen om regelmatige aanpassingen en veranderingen te combineren met stabiliteit en continuïteit binnen de organisatie. 5 Actuele kennis en middelen van de politie bij de bestrijding van internetcriminaliteit houden echter nog steeds geen gelijke tred met de motivatie en middelen van cybercriminelen. Ook volgens het deskundigenpanel heeft de politie nog onvoldoende kennis om de razendsnelle digitale ontwikkelingen bij te benen. (Trendsignalement 2013, CCV) In de achterliggende 20 jaar zijn vooral door de globalisering veel nieuwe kansen gecreëerd op het gebied van handel, communicatie, reizen, etc. Tegelijkertijd maken criminelen dankbaar van deze faciliteiten en infrastructuren gebruik. 6 Globalisering en internationalisering kunnen worden beschouwd als criminal market accelerators en zijn daarmee voor de politie onontkoombare ontwikkelingen. De transnationale criminaliteit tiert welig, 7 en vormt een reële bedreiging voor fragiele staten en in gebieden waar veel conflicten 3 J. Gleick, Faster, The Acceleration of Just about Everything, New York: U.E. Kemmesies, H.W. Volberda in Link Magazine, december H.W. Volberda, De flexibele onderneming, Deventer: Kluwer, Volgens een rapport van Europol heeft 40% van de georganiseerde criminele groepen die momenteel in Europa actief zijn, een netwerkachtige structuur. Netwerken spelen een steeds belangrijkere rol bij de organisatie en het gedrag van criminele groepen [ ] De netwerkvormen waarin deze groepen zich organiseren, zijn een illustratie van een mate van criminele opzet, expertise, ervaring en raffinement die overeenkomt met de uitdagingen en kansen in moderne omgevingen. Europol, EU Serious and Organized Crime Threat Assessment, Den Haag: Europol, 2013, p Volgens een rapport van de vereniging van het Italiaanse Midden- en Kleinbedrijf en SOS Impresa bedroeg de winst van de Italiaanse georganiseerde misdaad in 2011 honderd miljard euro. SOS Impresa, Le mani della criminalità sulle imprese, Rome: Aliberto Editore,

16 voorkomen. 8 Deze vorm van criminaliteit infecteert samenlevingen door corruptie en machtsmisbruik. 9 Ook is er overtuigend bewijs dat het in de transnationale misdaad verdiende geld wordt aangewend om politieke en/of terroristische organisaties te financieren of te ondersteunen. 10 Criminaliteit en onveiligheid zijn al meerdere jaren belangrijke onderwerpen die de politiek domineren. De Nederlandse bevolking beschouwt onveiligheid als één van de grootste maatschappelijke problemen. Los van de vraag of deze beeldvorming in objectieve zin klopt, bestaat er bij de bevolking grote gevoeligheid voor uit criminaliteit en onveiligheid voortkomende problemen. Voor de bevolking zijn de effecten die met georganiseerde criminaliteit samenhangen minder zichtbaar, omdat men er vaak niet persoonlijk mee geconfronteerd wordt, maar de ontwrichtende effecten van de georganiseerde criminaliteit op het maatschappelijk leven kunnen een enorme impact hebben. Inwoners van Nederland waren overigens in 2004 al van mening dat de transnationale georganiseerde misdaad al geruime tijd geïnfiltreerd is in de samenleving en de economie Toenemende druk op de politie Organisaties in de (semi-)publieke sector staan meer en meer onder druk van maatschappelijke, politieke, financiële en economische krachten, alsmede van door de maatschappij aan hen gestelde eisen. Burgers, publieke en private partijen verwachten tijdige en correcte dienstverlening op maat, kwaliteit en een juiste balans tussen enerzijds inmenging en anderzijds zorg van overheidswege. Daar komt bij dat organisaties, inclusief het handelen van medewerkers en professionals, scherper gevolgd en beoordeeld worden door onder meer internet en social media. Het gevolg van deze invloed is dat de politie zich steeds meer ontwikkelt van een enigszins gesloten en min of meer naar binnen gekeerde organisatie met monopolistisch gedrag, naar een steeds meer toegankelijker orgaan dat informatie en kennis met het publiek en andere organisaties deelt. Tegelijkertijd wordt de politie afhankelijker van publiek en partnerorganisaties, vanwege het feit dat het monopolie op informatie en kennis niet meer het exclusieve domein van de politie is. Publieke verantwoording voor prestaties en 8 Zie waarin gesteld wordt dat Trans National Organized Crime één van de 15 uitdagingen is die de wereld bedreigen: How can transnational organized crime networks be stopped from becoming more powerful and sophisticated global enterprises? 9 Idem, The UN Office on Drugs and Crime has called on all states to develop national strategies to counter Trans National Organized Crime as a whole, which can provide input to the development and implementation of global strategy and coordination. Yet, UNODC notes that states are not seriously implementing the UN Convention against Transnational Organized Crime, which is the main international instrument to counter organized crime. UNODC, with other agencies, has founded the International Anti-Corruption Academy, near Vienna; one of its goals is to tackle the connection of TOC and corruption. That combination, allowing government decisions to be bought and sold like heroin, makes democracy an illusion. [cursivering, HH] 10 Voorbeelden hiervan zijn de FARC, die in Columbia opereert en haar financiën verkrijgt via ontvoeringen en handel in drugs, en de opiumteelt in Afghanistan, die door al-qaida als financieringsbron wordt gebruikt (Lezing Instituut Clingendael, d.d. 11 november 2013, waarbij vertegenwoordigers van Europol en Interpol dit beeld bevestigen.) 11. Sociaal en Economisch Planbureau, In het zicht van de toekomst, Sociaal en Cultureel Rapport, 2004, p

Samenwerken aan werkzame kennis

Samenwerken aan werkzame kennis Science System Assessment Samenwerken aan werkzame kennis Methoden en technieken voor kenniscocreatie Femke Merkx Samenwerken aan werkzame kennis Methoden en technieken voor kenniscocreatie Femke Merkx

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

De energieke overheid

De energieke overheid De energieke overheid Visies op netwerkend samenwerken voor een groene en veerkrachtige economie De energieke overheid Greet Overbeek 1 en Irini Salverda 2 (red.) 1 LEI Wageningen UR 2 Alterra Wageningen

Nadere informatie

inspiratie informatieveiligheid

inspiratie informatieveiligheid inspiratie informatieveiligheid Deze bundel Informatieveiligheid wordt u ter inspiratie aangeboden door: Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid Naar een improvisatiemodel 1 februari 2012 Prof. Dr. Cor van Montfort Prof. Dr. Gabriel van den Brink Dr. Martin Schulz Drs. Nicole Maalsté 1

Nadere informatie

RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid

RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid Drs. R.F.D. BOSMAN Maastricht, 9 december 2009 MBA-Controlling Business School Nederland Begeleider:

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

Etniciteit en Conflict in Macedonië

Etniciteit en Conflict in Macedonië Etniciteit en Conflict in Macedonië Jelmer Kamstra Opleiding Ontwikkelingsstudies Faculteit der Sociale Wetenschappen K.U. Nijmegen Juli 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Theoretisch kader... 8 2.1

Nadere informatie

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V.

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Een onderzoek naar de ondersteuning van HR bij Het Nieuwe Werken 2011 Master Strategisch Human Resource Management augustus 2011 Leerkring:

Nadere informatie

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight Ruimte om te delen De CT Infobox tien jaar in werking C.J. de Poot S. Flight De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien overheidsinstanties. Bij de oprichting van de CT Infobox is dit beeldmerk

Nadere informatie

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management Master Thesis MCPM Het outsourcen van de bevolkingszorg Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Studie: Master of Crisis and Public Order Management Leergang: MCPM3 Student: Peter L. Mulder Datum:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De Verpleegkundige Informaticus: Cyberzuster of wat?

De Verpleegkundige Informaticus: Cyberzuster of wat? De Verpleegkundige Informaticus: Cyberzuster of wat? Een onderzoek naar het competentieprofiel van de Verpleegkundige Informaticus Hogere Opleiding Verpleegkundige Informatica 2002 Ans Zijderveld - 1 -

Nadere informatie

7 Verandermanagement in publieke organisaties

7 Verandermanagement in publieke organisaties 7 Verandermanagement in publieke organisaties Ben Kuipers, Marco de Witte en Joris van der Voet 7.1 Inleiding Vernieuwing, verbetering, aanpassing, verandering, innovatie zijn de slagwoorden van vandaag

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Docent én intrapreneur, een spanningsveld?

Docent én intrapreneur, een spanningsveld? Docent én intrapreneur, een spanningsveld? Een casestudy naar intrapreneurship onder docenten en de strategische rol van Human Resource Management Strategisch HRM Organisatiekenmerken Kennismanagement

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Mei 2015 1 Voorwoord Trends in Veiligheid 2015 markeert

Nadere informatie

Rob. Nationaal investeren. in lokaal veiligheidsbeleid. Veiligheid. Lokale. Vertrouwen op democratie

Rob. Nationaal investeren. in lokaal veiligheidsbeleid. Veiligheid. Lokale. Vertrouwen op democratie Rob Raad voor het openbaar bestuur Vertrouwen op democratie Nationaal investeren Verkorte versie in lokaal veiligheidsbeleid Februari 2010 Bijdrage aan de strategische agenda voor lokale veiligheid Rob

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

M.B.A. van Asselt, A. Faas, F. van der Molen en S.A. Veenman (red.) Uit zicht. toekomstverkennen t e

M.B.A. van Asselt, A. Faas, F. van der Molen en S.A. Veenman (red.) Uit zicht. toekomstverkennen t e WETENSCHAPPELIJKE E P E E RAAD A VOOR O HET REGERINGSBELEID E R G E E I M.B.A. van Asselt, A. Faas, F. van der Molen en S.A. Veenman (red.) Uit zicht toekomstverkennen t e k e n e n met beleid ei AMSTERDAM

Nadere informatie

Anne Loeber. Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering

Anne Loeber. Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering Anne Loeber Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering Binnenkant omslag Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering hoofdstuk 1

Nadere informatie

EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE?

EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE? EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE? MINDSET & LEAN EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE? Is de invoering van onderdelen van Lean van invloed op de mindset? Masterthesis MHBA 10 Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus

Nadere informatie

Intelligence bij evenementen

Intelligence bij evenementen Intelligence bij evenementen Intelligence bij evenementen.indd 1 12-4-2014 10:51:05 Eerder verschenen publicaties van de Politieacademie bij Boom Lemma uitgevers: Otto Adang, Wim van Oorschot & Sander

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind?

Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind? Masterscriptie Onbekend maakt onbemind? Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind? Om te weten of iemand bij het juiste bedrijf werkt, is het noodzakelijk te weten wat het bedrijf drijft. Hoe meer

Nadere informatie