Beleidsbrief. Vlaamse Rand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011"

Transcriptie

1 stuk ingediend op 735 ( ) Nr oktober 2010 ( ) Beleidsbrief Vlaamse Rand ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand verzendcode: REG

2 2 Stuk 735 ( ) Nr. 1 EEN BELEID OP MAAT VOOR DE VLAAMSE RAND Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstellingen 2.1. Functionele bevoegdheid Vlaamse Rand Initiatieven die het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand bevestigen en/of verstevigen Infrastructuur en gebouwen in beheer van vzw de Rand Subsidies voor Initiatieven die het Vlaams karakter bevestigen en/of verstevigen 2.2. Ondersteuning Ring-tv 2.3. Vzw de Rand 2.4. Strategische projecten Museum Felix De Boeck Drogenbos Campus Bierenberg Sint-Genesius-Rode 2.5. Andere beleidsdomeinen Werk Onthaal en Integratie Onderwijs Binnenlands Bestuur- Taalwetgeving Huisvesting Vlabinvest Economie START Ruimtelijke Ordening Mobiliteit Cultuur, Jeugd, Sport en het verenigingsleven Open Ruimte Welzijn en Gezondheid Toerisme Onroerend erfgoed Europees en Buitenlands Beleid 3. Lijst met afkortingen 4. Regelgevingsagenda Bijlage 1. Samenvatting van de belangrijkste beleidsopties en initiatieven Bijlage 2. Resoluties en moties van het Vlaams Parlement Bijlage 3. VOU betreffende het versterken van het Nederlandstalig karakter in de Rand Bijlage 4. Ontwerp Jaarplan 2011 vzw de Rand Bijlage 5. Tabel flankerende maatregelen VSGB p. 3 p. 5 p. 5 p. 5 p. 7 p. 8 p. 9 p. 9 p. 11 p. 11 p. 12 p. 13 p. 13 p. 14 p. 14 p. 15 p. 16 p. 17 p. 18 p. 18 p. 19 p. 19 p. 21 p. 22 p. 22 p. 23 p. 24 p. 24 p. 25 p. 26 p. 27 p. 29 p. 46 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 Stuk 735 ( ) Nr Inleiding De Vlaamse Rand is om vele redenen strategisch een zeer belangrijke gebied voor de Vlaamse Regering. Er zijn tal van specifieke beleidsuitdagingen. Het belang van dit gebied blijkt ook uit het regeerakkoord, waarin heel wat maatregelen voor de Vlaamse Rand zijn opgenomen. Deze beleidsbrief is de eerste concretisering van de beleidsnota Vlaamse Rand Deze beleidsnota stelt een gecoördineerd en inclusief beleid op maat voorop om het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand te bevestigen, te ondersteunen en te versterken, en er de open ruimte te vrijwaren. De grondslag voor dit beleid is en blijft het territorialiteitsbeginsel. Het beleid in de Vlaamse Rand kan ook maar slagen als het gebaseerd is op samenwerking met alle betrokken partners, zoals de provincie Vlaams-Brabant en de gemeentebesturen, en dit om een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse Rand te behouden en te versterken. Door deze samenwerking willen we enerzijds het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand versterken, anderzijds gaan we de uitdaging aan om de leefbaarheid en de levenskwaliteit in dit gebied te bevorderen. Hiertoe behoort ook het onthaal en de integratie van anderstaligen. Als bevoegd minister behartig ik enerzijds rechtstreeks een aantal direct functionele bevoegdheden en actieterreinen; in het verlengde hiervan liggen mijn acties voor de Vlaamse Rand binnen mijn bevoegdheidsdomeinen toerisme, onroerend erfgoed en Binnenlands Bestuur. Anderzijds heeft elk lid van de regering de verantwoordelijkheid om binnen haar of zijn bevoegdheidsdomeinen het regeerakkoord met betrekking tot de Vlaamse Rand uit te voeren. Ik heb een coördinerende bevoegdheid. Dit geheel maakt de bevoegdheid Vlaamse Rand tot een complexe maar boeiende uitdaging. Binnen mijn eigen bevoegdheden pak ik een aantal uitdagingen aan; zonder volledigheid te willen nastreven wijs ik op enkele actuele speerpunten ter zake: - de versterking van de werking van vzw de Rand, zowel in haar basiswerking in de zes faciliteitengemeenten als op het vlak van de taalpromotiepijler; in aansluiting daarbij de stappen om de infrastructuur waarover de Rand kan beschikken met aangepaste investeringen te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het project om de toegankelijkheid van de Boesdaalhoeve te verbeteren; - de zorg dat het jeugdwerk in de zes faciliteitengemeenten over aangepaste infrastructuur kan beschikken; concreet is een structurele oplossing uitgewerkt voor het probleemdossier van het jeugdhuis Animoro van Sint-Genesius-Rode; - voor de uitbouw van de Felixsite in Drogenbos tot een multidisciplinaire aantrekkelijke en kwalitatieve attractiepool liggen alle elementen op tafel. Het is in uitvoering van het regeerakkoord een belangrijk strategisch project voor de Vlaamse Rand was voor het Museum Felix de Boeck trouwens het eerste jaar dat een gezonde structurele financiering gegarandeerd werd; - een ander strategisch project is de site Bierenberg in Sint-Genesius-Rode, die we opnieuw als wetenschapspark willen valoriseren. De PMV is in dit verband met een studieopdracht belast; - het onthaalbeleid voor nieuwe bedrijven die zich in de rand vestigen; - realiseren van een inhaalbeweging voor de oprichting van integratiediensten in de Vlaamse Rand; - beter ontsluiten van het toeristisch potentieel van de regio, o.m. met digitale infozuilen. Al deze beleidsontwikkelingen worden verderop in deze beleidsbrief verder toegelicht.

4 4 Stuk 735 ( ) Nr. 1 Binnen mijn coördinerende bevoegdheid is het flankerend beleid bij het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel ongetwijfeld de belangrijkste uitdaging. De naamsverandering, van Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel naar Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel toonde reeds aan dat dit deel van de uitvoering van het ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen een bijzonder delicate evenwichtsoefening is. Ongetwijfeld komen bepaalde delen van de Vlaamse Rand in aanmerking voor verdichting, zowel economisch als qua wonen. Anderzijds wil de Vlaamse Regering het open karakter en de leefbaarheid garanderen (alsook het Nederlandstalig karakter). De regering heeft dan ook beslist om de afbakening en de opties met betrekking tot het VSGB te laten begeleiden door een groot aantal flankerende maatregelen. De Vlaamse Regering heeft een lijst opgemaakt van dit te voeren flankerend beleid. Deze lijst is in bijlage toegevoegd. Ik zal erop toezien dat dit flankerend beleid inderdaad uitgevoerd wordt. Ik word hierin bijgestaan door het Coördinatieplatform VSGB waarvan alle betrokken administraties van de Vlaamse Gemeenschap, de provinciale overheid en een vertegenwoordiging van de betrokken gemeentebesturen deel uitmaken onder voorzitterschap van de gouverneur van Vlaams-Brabant. Dit Coördinatieplatform volgt van nabij de staat van uitvoering van het flankerend beleid aan de hand van opvolgingsinstrumenten zoals die onder meer ook gebruikt zijn voor de opvolging van het Limburgplan.

5 Stuk 735 ( ) Nr Doelstellingen 2.1. Functionele bevoegdheid Vlaamse Rand Initiatieven die het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand bevestigen en/of verstevigen Voor de financiering van deze initiatieven werd in de begroting 2010 een bedrag van 333 Keur voorzien. Voor 2011 wordt een bedrag van 229 Keur ingeschreven. a) Stand van zaken Tijdens het voorbije jaar werden verschillende initiatieven genomen die binnen deze doelstelling passen. Met de vzw de Rand werd opnieuw een overeenkomst afgesloten om een specifiek onthaalbeleid uit te werken voor diplomatiek personeel, personeel van ambassades en ambtenaren van de Europese instellingen. Zo werd de traditie van Speakers Corner verder gezet, een conferentie waar een eminente Vlaamse gastspreker toelichting geeft over een thema dat in het verlengde ligt van haar/zijn politiek, maatschappelijk, wetenschappelijk, sociaal of cultureel engagement. Deze conferentie wordt gehouden in het Nederlands en wordt simultaan vertaald in het Engels, Frans en Duits. Tijdens de afsluitende receptie hebben de aanwezigen de kans elkaar te ontmoeten. Gewoonlijk wordt deze conferentie bijgewoond door 250 tot 350 personen, waaronder heel wat internationale inwoners uit de Vlaamse Rand. Vzw de Rand is ook telkens aanwezig met een infostand samen met het departement Internationaal Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen op de infobeurzen die jaarlijks worden georganiseerd voor de expats die zich in Brussel en de Vlaamse Rand komen vestigen. Aan de geïnteresseerden wordt onder meer de meertalige brochure Welkom in de Vlaamse Rand meegegeven. Er wordt ook een specifiek gecoördineerd onthaal uitgewerkt met onder andere een uitvoerige toelichting van het aanbod taalcursussen Nederlands. Via de gegevens die ter beschikking gesteld worden door het Rijksregister wordt sinds begin 2009 aan alle nieuwe inwoners van de Vlaamse Rand een meertalige folder toegestuurd om hen welkom te heten en hen aan te moedigen de onthaalbrochure Welkom-in-de-Vlaamse-Rand aan te vragen. Van januari 2009 tot en met juni 2010 werden er nieuwkomers aangeschreven. De nieuwe inwoners die de brochure aanvragen ontvangen eveneens een randuitcheque (405 nieuwkomers hebben de brochure aangevraagd). Deze randuitcheque is een cultuurwaardebon die bezorgd wordt aan anderstaligen uit de Vlaamse Rand, die een inspanning doen om Nederlands te leren. Daardoor worden zij aangemoedigd zich verder te integreren in hun leefomgeving. Elke cursist Nederlands voor anderstaligen ontvangt 3 randuitcheques ter waarde van 7 euro elk die zij/hij kan gebruiken om een voorstelling bij te wonen in één van de cultuur- of gemeenschapscentra in de Vlaamse Rand. De cheques die twee seizoenen geldig zijn, worden verspreid met de medewerking van het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant. De cheques worden vergezeld van een kleine folder met uitleg over het doel en het gebruik ervan. Ook worden de leerkrachten aangemoedigd in klasverband deel te nemen aan een voor de cursisten interessante activiteit. Naar analogie met het gestructureerd onthaalbeleid voor nieuwe inwoners, ontvangen ook de nieuwe bedrijven die zich vestigen in de Vlaamse Rand op systematische wijze sinds medio 2010 een voor hen speciaal ontwikkelde folder. De folder werd opgesteld in samenwerking met het Agentschap Ondernemen, Inspectie Werk en Sociale Economie, Steunpunt Taalwetwijzer, Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant, UNIZO en VOKA. De folder wijst de bedrijven niet alleen op hun verplichtingen met betrekking tot de naleving van het taaldecreet. Hij vermeldt ook steunmaatregelen van de Vlaamse overheid en geeft tips over klantgericht communiceren en het ontwikkelen van een taalbeleid op maat van het bedrijf. In het kader van de juridische mogelijkheden om maatregelen te kunnen nemen met het oog op het versterken van het Nederlandstalig karakter en het Nederlands in het straatbeeld van de Vlaamse Rand

6 6 Stuk 735 ( ) Nr. 1 heb ik aan professor Frank Judo gevraagd om samen met professor Ludo Veny een synthese te maken van de studie van professor Boes (1999) en de reactie daarop van professor Veny (2007). Er bestond immers geen eensgezindheid over de wettelijkheid van de maatregelen die de studie van professor Boes voorstelt. Deze synthese wordt verwacht eind Hierover werd eveneens een vraag om uitleg gesteld door Vlaams volksvertegenwoordiger mevrouw An Michiels op 14 oktober 2009 (zie bijlage). In het kader van 30 jaar De Gordel werden in samenwerking met Bloso een aantal extra acties ondernomen om van deze feesteditie een succes te maken. Er werden spandoeken ontwikkeld waarop de betrokken gemeentebesturen De Gordel, de grootste Vlaamse sportieve manifestatie in de Vlaamse Rand, verwelkomden op hun grondgebied. Deze spandoeken zorgden voor een duidelijk Nederlandstalig straatbeeld. Ook kregen de deelnemers aan de 100 km fietsen een knooppunter, een blijvend aandenken aan het gordelparcours dat zij nadien door middel van de aangeduide knooppunten in het fietsknooppuntennetwerk nogmaals kunnen afleggen. Er is ook ondersteuning gegeven aan het jubileumboek dat verscheen naar aanleiding van 30 jaar De Gordel. Het informatie- en documentatiepunt Vlaamse Rand is verder verbreed. De virtuele databank (www.docu.vlaamserand.be) wordt systematisch verder aangevuld met relevante nieuwe en recente data. Het doelpubliek is heel breed: politiek, administratie, media, wetenschap en andere geïnteresseerden. In 2009 vonden zo n bezoekers de weg naar de site. Dit aantal is in 2010 reeds in september bereikt. Het corpus is dan ook flink uitgebreid: de databank bevat meer dan 3000 titels waarvan er zo n 1700 rechtstreeks te downloaden zijn. Daartoe scant het centrum soms zelf documenten. De website heeft ook een eigen mailbox waar het publiek bemerkingen kan posten en terecht kan met vragen. Het aantal gestelde vragen groeit gestaag. Om al die informatie beter te ontsluiten, schrijven de medewerkers zgn. thematische fiches. Dat zijn korte inleidingen tot begrippen die erg belangrijk zijn voor de Vlaamse Rand, met links naar relevante documenten en sites. Kwamen reeds aan bod: BHV (Brussel-Halle-Vilvoorde), faciliteitengemeenten, omzendbrief Peeters, Nationale Plantentuin, talentellingen, Egmontpact, randfederaties, taalgrens, minderhedenverdrag, wonen in eigen streek,... Deze fiches worden telkens aangekondigd in de In dit digitale magazine vind je daarnaast ook informatie over actuele onderwerpen. Zo verschenen er bijdragen over de afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel, over 4 jaar Taskforce Vlaamse Rand, over de beleidsnota Vlaamse Rand , over het Vlaams decreet inzake de inspectie van het faciliteitenonderwijs en over de omzendbrief-bourgeois (zie ook punt 5.4). Naar aanleiding van de verkiezingen publiceerde het documentatiecentrum kandidatenlijsten, standpunten en resultaten van de verschillende partijen. Opzet van het centrum is ook om lacunes in het onderzoek naar de 19 randgemeenten op te sporen en om het onderzoek erover te bevorderen. Het centrum speelt een lijst met mogelijke onderzoeksvragen door aan de Wetenschapswinkel. Het centrum ambieert ook zelf onderzoek te voeren. De Studiedienst van de Vlaamse Regering die partner is in het documentatiecentrum publiceert twee- tot driejaarlijks een nieuwe omgevingsanalyse. Daarvoor verzamelt en analyseert ze relevante cijfergegevens over de Vlaamse Rand. Dit cijfermateriaal, indien volledig en beschikbaar, wordt op specifieke pagina s van de website gepubliceerd. De medewerkers bezoeken de administraties van de 19 gemeenten uit de Vlaamse Rand en zo mogelijk meteen ook de bibliotheken. Bedoeling is om kennis te maken, om te peilen naar hun verwachtingen en om te vragen om openbare beleidsdocumenten in de toekomst door te sturen. De medewerkers vragen ook om het centrum bekend te maken via bv. een artikel in het gemeentelijk informatieblad en een link op de website. Het documentatiecentrum heeft de expliciete opdracht om ook anderstaligen te bereiken. Daartoe verzamelt het centrum ook relevante anderstalige werken en worden de introductiepagina, zoekcategorieën en een deel van de vertaald in het Frans, het Duits en het Engels. Anderstalige links en anderstalige introducties tot het thema Vlaamse Rand zijn op aparte pagina s verzameld. Ook de thematische fiches worden telkens in vertaling aangeboden. Zij worden ook gebruikt in het kader van de communicatie inzake het Europees voorzitterschap Het team van het documentatiecentrum legt zoveel mogelijk contact met mogelijke partners op het terrein. Contacten met bestaande partners worden doelbewust onderhouden. Zo werd een mogelijke samenwerking met het Huis van het Nederlands en de dienst Onderwijs van de Vlaamse overheid nader onderzocht met het oog op de publicatie van cijfermateriaal over NT2.

7 Stuk 735 ( ) Nr. 1 7 b) Initiatieven 2011 Het specifiek onthaalbeleid voor internationalen wordt vanaf 2011 structureel verankerd in de werking van de vzw de Rand. De middelen die daarvoor jaarlijks ter beschikking werden gesteld, worden toegevoegd aan de algemene werkingsdotatie van de vzw. Ook in 2011 zullen nieuwe inwoners die zich in de Vlaamse Rand vestigen een welkomfolder ontvangen. Nieuw is dat daarbij ook een folder zal gevoegd worden met informatie over de regionale zender RingTv met een voorstelling van het (sinds het najaar van 2010 gewijzigde) programmaschema en informatie over de anderstalige ondertiteling van sommige programma s via teletekst. De Randuitcheque zal ook in 2011 verder bezorgd worden aan cursisten Nederlands voor anderstaligen die daarmee een voorstelling kunnen bijwonen in één van de cultuur- en gemeenschapscentra van de Vlaamse Rand. De nieuw ontwikkelde bedrijvenfolder zal eveneens verder toegezonden worden aan nieuwe bedrijven die zich vestigen in één van de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand. In het kader van het informatie- en documentatiepunt zal de databank verder worden gestoffeerd met belangrijke en voor de Vlaamse Rand relevante documenten. Ook zullen, na bespreking in de stuurgroep, nieuwe onderzoeksprojecten met betrekking tot de problematiek van de Vlaamse Rand worden voorgesteld. Nieuwe thematische fiches zullen worden opgesteld en een volgende omgevingsanalyse wordt voorbereid. In 2011 zal de website van het documentatiecentrum worden uitgebreid met beeldmateriaal en audiovisuele documenten. Hiervoor wordt ondermeer samengewerkt met RingTv. Nieuwe partners zullen bezocht worden in het kader van een mogelijke samenwerking: heemkundige kringen, Erfgoed +, documentatiecentrum Vlaams-Brabant, In 2011 zal een leidraad voor gemeentelijke mandatarissen uit de Vlaamse Rand ontwikkeld worden. Hiertoe werden reeds voorbereidende gesprekken gevoerd. Deze leidraad zal een duidelijk juridisch kader bevatten gekoppeld aan goede praktijkvoorbeelden in verschillende materies Infrastructuur en gebouwen in beheer van vzw de Rand Voor het onderhoud van de gebouwen die door de Vlaamse overheid ter beschikking worden gesteld van de vzw de Rand was in de begroting 2010 een bedrag van 188 Keur ingeschreven. Dit bedrag blijft in 2011 ongewijzigd. a) Stand van zaken Het departement DAR staat in voor het eigenaarsonderhoud van de gebouwen die de Vlaamse overheid ter beschikking van de vzw de Rand stelt. Dit gebeurt in samenspraak met het Agentschap voor Facilitair Management. Over de investeringen met betrekking tot de culturele infrastructuur van de gemeenschapscentra heb ik overleg gepleegd met het FOCI en het kabinet van de bevoegde minister. Voor deze investeringen zal het FOCI blijven instaan. Op de begroting van 2010 van FOCI is bedrag van vastgelegd voor de vervanging van publiekstribune van GC De Kam in Wezembeek-Oppem. Dit zal in 2011 uitgevoerd worden. Naast onderhoudswerken in elk gemeenschapscentrum werd ook bijzondere aandacht besteed aan het energieverbruik. Zo werden voor elk centrum energieprestatiecertificaten opgemaakt. Om de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode sneller te kunnen uitbouwen tot een volwaardig gemeenschapscentrum heb ik bovendien als minister bevoegd voor Bestuurszaken op het budget van het Agentschap Facilitair Management een krediet van 300 Keur vrijgemaakt. Hiermee zal vooral de toegankelijkheid van het Gemeenschapscentrum verhoogd worden, ook voor rolstoelgebruikers. Dit zal eveneens in 2011 uitgevoerd worden.

8 8 Stuk 735 ( ) Nr. 1 b) Initiatieven 2011 Ook in 2011 zal het departement DAR coördinatie Vlaamse Rand verder instaan voor het onderhoud van de gebouwen van de vzw de Rand en dit in verdere nauwe en vlotte samenwerking met het Agentschap voor Facilitair Management en de technische staf van de vzw de Rand. Voor wat betreft de eigenaarsinvesteringen die via het FOCI lopen, wordt nog op de begroting 2010 een vastlegging voorzien van 103 Keur gedaan. Hiermee zal in 2011 de publiekstribune van GC De Kam in Wezembeek-Oppem geheel worden vernieuwd Subsidies voor initiatieven die het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand en/of de integratie van anderstaligen bevorderen Op de begroting 2010 werd hiervoor 335 Keur ingeschreven. Voor 2011 wordt begroot. De stijging dient om het groeiende aantal subsidieaanvragen te kunnen honoreren en om een aantal nieuwe grotere initiatieven te kunnen subsidiëren. a) Stand van zaken Jaarlijks worden nu reeds ongeveer een 100-tal bijzondere initiatieven gesubsidieerd van verenigingen uit de Vlaamse Rand die inspanningen leveren om het Nederlandstalige karakter van hun vereniging en van het gebied te beklemtonen. Ook initiatieven met als doel anderstaligen beter te betrekken bij het gemeenschapsleven en die aldus hun integratie bevorderen, komen in aanmerking. Voorbeelden daarbij zijn ondermeer de 11-julivieringen, een aantal Nederlandstalige festivals in de Vlaamse Rand zoals Folk in Ro, Vijverfestival, Jospop, Hee Tervuren, Nerorock, ; de ondersteuning van een aantal sportieve manifestaties georganiseerd door Vlaamse verenigingen zoals het Na- Tourcriterium in Wolvertem, de Druivenkoers en de druivenveldrit in Overijse en de Randcriteriums van de Vlaamse wielrijdersbond maar ook bijvoorbeeld het Vlaamse karnaval in Kraainem. Ook initiatieven die erop gericht zijn dat patiënten in het Nederlands een beroep kunnen doen op gezondheidszorg, zowel in Brussel als in de Vlaamse Rand, worden hiermee ondersteund. Zo blijf ik zowel het Huis voor de Gezondheid Brussel als Medirand, die de artsenkringen uit de Vlaamse Rand en hun initiatieven overkoepelt voor deze inspanningen subsidiëren. b) Initiatieven 2011 Deze subsidiemogelijkheid zal blijvend bekend gemaakt worden via de reeds gekende en hiervoor genoemde kanalen. Het verenigingsleven dat vaak onder druk staat in deze regio zal verder ondersteund worden. Ook een aantal grotere en duurzame projecten die het gebruik van het Nederlands in de Vlaamse Rand kunnen bevorderen, zullen vanaf nu kunnen ondersteund worden. Voor deze projecten wordt het budget met opgetrokken. Een voorbeeld hiervan is het project Nederlands aan de schoolpoort van het VCOV, de ouderkoepel van het vrij onderwijs. Om ook een aantal strategische projecten van gemeentebesturen die nauw aansluiten bij de doelstelling en realisatie van het VSGB mogelijk te maken, waaronder het uitwerken van een nieuwe structuurvisie voor het centrum van Strombeek, wordt een nieuwe basisallocatie met een budget van aan de begroting Vlaamse Rand toegevoegd.

9 Stuk 735 ( ) Nr Ondersteuning Ring-tv Het bedrag waarmee de verschillende initiatieven met betrekking tot de regionale zender RingTv gefinancierd worden bedroeg voor Keur. Voor 2011 is dat 360 Keur. a) Stand van zaken RingTv is het instrument bij uitstek om het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand te bevestigen en te verstevigen. De samenwerking tussen RingTv en ROBTv die in het kader van een uitgevoerde studie tot stand kwam, werd ook in 2010 verdergezet. Het magazine Over de Rand dat leuke en interessante informatie biedt over het leven in de Vlaamse Rand en dat ook culturele en toeristische tips bevat werd ook in 2010 in opdracht van de Vlaamse overheid gemaakt en uitgezonden op beide zenders. Dit programma is zo opgevat dat het ook anderstalige kijkers moet kunnen aanspreken. Het wordt dan ook waar nodig ondertiteld via de teletekstpagina s. Deze ondertiteling moet anderstaligen de kans bieden zich beter te informeren over de regio waarin zij leven en kan hun integratie in hun leefomgeving vergemakkelijken. Ook het weekoverzicht van het nieuws en de compilatie van Toernee Général werden ondertiteld via de teletekst pagina s. b) Initiatieven 2011 De samenwerking tussen RingTv en ROBTv die tot ieders tevredenheid vlot verloopt, zal ook in 2011 worden verdergezet. Het programma Over de Rand wordt ook volgend jaar uitgezonden. Het programmaschema van RingTv werd in het najaar 2010 gewijzigd. Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een nieuwe folder te ontwerpen die het aanbod van RingTv kenbaar moet maken bij de nieuwe inwoners van de Vlaamse Rand. RingTv zal ook meewerken aan de beeldbank van het documentatiecentrum Vlaamse Rand. De administratie sloot daartoe een overeenkomst af met RingTv voor het ter beschikking stellen van beeldmateriaal uit het rijke archief van de zender Vzw De Rand Voor het jaar 2010 was een bedrag van 490 Keur begroot voor de acties taalpromotie van de vzw de Rand en 3562 Keur voor de vaste dotatie. In het jaar 2011 worden de verschillende begrotingsposten samengevoegd. Bovendien wordt het specifieke bedrag voor uitbreiding en uitdieping van de acties in het taalpromotiebeleid van vzw de Rand verhoogd met 246 Keur. Zo bedraagt in 2011 de enige dotatie aan de vzw 4302 Keur. De vzw ontvangt daarnaast ook nog een toelage van 690 Keur vanwege de provincie Vlaams-Brabant alsook 104 Keur van het departement Cultuur voor haar deelname aan het beheer van het Museum Felix De Boeck. a) Stand van zaken Op 1 april 2010 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met de vzw de Rand. Het betrof opnieuw een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant en de vzw de Rand. Deze samenwerkingsovereenkomst legt de wederzijdse afspraken van alle partijen vast. De vzw legde ook een meerjarig beleidsplan voor in uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst.

10 10 Stuk 735 ( ) Nr. 1 De werking van vzw de Rand is een combinatie van continuïteit en vernieuwing. De gemeenschapscentra bieden een eigen programma aan, werken receptief voor de lokale verenigingen en ondersteunen de lokale sport- en jeugd- en cultuurraden. Ze vervullen dus een eerste lijnsopdracht in de zes faciliteitengemeenten. De centra nemen actief deel aan projecten zoals de Gordel, het Festival van Vlaanderen en de Kinderhoogdag. Binnen het luik taalpromotie worden de verschillende projecten verdiept en verder ontwikkeld. Ze worden ook gestructureerd aangeboden aan geïnteresseerde gemeentebesturen in de Vlaamse Rand, maar ook daarbuiten, via het provinciaal overlegplatform. Een nieuw project is Bijt in je vrije tijd, dat cursisten Nederlands actief wil laten kennismaken met het lokale vrijetijdsaanbod. Dit project wordt in een pilootfase ontwikkeld in Wemmel, Meise en Asse. Ook nieuw is een spel, ontwikkeld door het Centrum Informatieve Spelen, dat de assertiviteit en spreekdurf bij cursisten Nederlands wil aanwakkeren. In het najaar 2010 brengt Lennaert Maes zijn muziekvoorstelling in de centra van de Rand, ondersteund door nieuw educatief en omkaderend materiaal, inclusief een CD. De gemeenschapskranten en RandKrant worden nog steeds maandelijks bus aan bus verspreid. Voor RandKrant wordt sinds september gewerkt met een nieuwe drukker, wat kostenbesparend is. De vrijgekomen middelen worden o.m. geïnvesteeerd in het voorbereiden van een nieuwe website voor de Rand en voor de taalpromotie-acties. In het kader van het EU-voorzitterschap organiseert de Rand op 8 december, vooral ten behoeve van buitenlandse journalisten, een bijzondere editie van Speakers Corner over taal en territorialiteit. Dit is een van de evenementen die voor expats in de Vlaamse Rand worden opgezet, naast ondermeer een Festival van Vlaanderen-concert in de Halse basiliek op woensdag 13 oktober Vzw de Rand speelt als bestuurder een actieve en bemiddelende rol in de ontwikkelingen van de Felixsite in Drogenbos. Vzw de Rand behartigt het secretariaat van de Conferentie van Vlaamse mandatarissen van de zes faciliteitengemeenten. Ik beschouw dit overleg als een van mijn beleidsprioriteiten omdat het van groot belang is dat ik de polsslag voel van wat er leeft bij de Vlaamse verkozenen in de zes. Omgekeerd is het ook belangrijk dat deze verkozenen goed op de hoogte zijn van het beleid. Sinds het begin van deze regeerperiode is de Conferentie reeds driemaal samengekomen. Verschillende thema s kwamen hier aan bod onder anderen; de niet-benoeming van de drie waarnemend burgemeesters van Linkebeek, Wezembeek-Oppem en Kraainem, klachten van verschillende gemeenten betreffende het versturen van oproepingsbrieven volgens taalaanhorigheid, klachten over het taalgebruik tijdens gemeenteraden, de bespreking van het decreet betreffende de inspectie van het Franstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten, de problemen in verschillende scholen, waaronder de problematiek van De Letterbijter te Wezembeek-Oppem, de problematiek betreffende de jeugdinfrastructuur, klachten betreffende Nederlandstalige kinderopvang, het flankerend beleid van het VSGB, Het gemeenschapscentrum Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode is een prachtige landelijke locatie, maar was tot op heden beperkt toegankelijk voor rolstoelgebruikers, zelfs in meer algemene zin voor oudere mensen. Veel had te maken met de binnenkoer van deze vierkantshoeve die aangelegd was met zeer hobbelige kasseien. Op het budget van het Agentschap Facilitair Management heb ik vrijgemaakt om de algemene toegankelijkheid van de Boesdaalhoeve te verbeteren, niet alleen door een heraanleg van de binnenkoer, maar ook door het verbeteren van de toegang tot de zalen en het secretariaat. Op deze wijze kunnen initiatieven zoals het zomerfestival Folk in Ro voor een veel breder publiek vlot toegankelijk worden gemaakt, wat de uitstraling en de kwaliteit zeker ten goede komt. In 2008 maakte vzw de Rand een uitgebreide analyse van de staat van de jeugdinfrastructuur in de zes faciliteitengemeenten. Hieruit volgde als conclusies dat zeker Wemmel en Sint-Genesius-Rode knelpunten zijn. Met het gemeentebestuur van Wemmel bereikte ik een akkoord dat de gemeente Wemmel hier zijn verantwoordelijkheid zou opnemen. Het gemeentebestuur heeft een vaste locatie ter beschikking gesteld voor het jeugdhuis Barcode in de oude cafetaria van voetbalclub KVK Wemmel aan het sportcomplex Marcel Van Langenhove. De lokalen werden in orde gebracht en de officiële opening heeft plaatsgevonden op 1 oktober Voor Sint-Genesius-Rode (jeugdhuis Animoro) gaf ik vzw de Rand de opdracht om een nieuwe infrastructuur te zoeken voor het jeugdhuis. In de begroting 2010 zijn hiervoor middelen opgenomen. Samen met de lokale jeugdhuisverantwoordelijken werd intensief prospectie gedaan naar nieuwe locaties. Na afweging van de mogelijkheden werd

11 Stuk 735 ( ) Nr ervoor geopteerd om vzw de Rand een overeenkomst te laten sluiten met de NMBS Holding om het niet-gebruikte deel van het stationsgebouw van Rode in gebruik te nemen als jeugdhuis. Hiervoor zijn eerst een aantal verbouwingen nodig, onder meer met het oog op de veiligheid. Een architect heeft de opdracht om dit dossier verder uit te werken. Het is de bedoeling dat in 2011 de werken worden uitgevoerd. Een meer uitgebreid overzicht van al de realisaties van de gemeenschapscentra en van de centrale stafdiensten van de vzw de Rand kan u vinden in het jaarbeeld dat de vzw elk jaar publiceert: b) Initiatieven 2011 Voor een overzicht van de geplande acties van de vzw de Rand verwijs ik naar het jaarplan 2011 van de vzw dat als bijlage bij deze beleidsbrief gevoegd wordt Strategische projecten Museum Felix De Boeck Drogenbos In 2010 was er een bedrag van 145 Keur begroot. Dit bedrag werd verhoogd met 100 Keur om het Museum toe te laten de opgebouwde schulden uit het verleden weg te werken om zo met een gezonde vertrekbasis de verdere ontwikkeling en uitbouw van de Felixsite te kunnen aanvatten. Voor 2011 wordt een bedrag van 200 Keur ingeschreven. Het regeerakkoord benoemt de ontwikkelingen om te komen van een Museum Felix de Boeck naar een aantrekkelijke Felixsite als een belangrijk strategisch project voor de Vlaamse Rand. In eerste instantie heb ik in 2010 gezorgd voor een gezonde financiële basisstructuur door naast de bijdragen van het departement cultuur, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Drogenbos vanuit de kredieten Vlaamse Rand een extra inspanning te doen. Ik handhaaf mijn inspanningen door in 2011 het werkingskrediet vanuit de middelen Vlaamse Rand op te behouden. Vanuit die gezonde financiële basis wordt het mogelijk om de volgende stappen te zetten om de site verder uit te bouwen tot een attractiepool waar beeldende kunst van hoge kwaliteit gekoppeld wordt aan toeristische uitstraling, erfgoedwerking en natuurbeleving. Deze stappen zullen worden geconcretiseerd in een plan van aanpak dat aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd. In het kader van het natuurluik van het project zullen alvast de weilanden naast het huis van de schilder aangekocht worden. Het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën (met financiering door Ruimte en Erfgoed) begeleidt en stimuleert de bestuursploeg van het museum Felix Art in Drogenbos om de museumsite in de sfeer van de oorspronkelijke eigenaar, schilder-boer Felix De Boeck, te herstellen. De site kampt met problemen ten gevolge van vandalisme. Het Regionaal Landschap tracht hiervoor bij de inrichting van de tuin een oplossing te zoeken. Om het vandalisme op de site terug te dringen is in 2008 gestart met het plaatsen van voetgangerspoortjes en een grote poort. Deze werken zijn in 2009 afgerond. In 2009 is een nieuwe haag aangeplant om de site volledig te kunnen afsluiten. De haag is ondertussen bijna volledig dichtgegroeid waardoor het vandalisme reeds sterk verminderd is. In 2009 zijn voorstellen geformuleerd voor het herstel van de volkstuintjes. Dit wordt verder opgevolgd in Op 6 oktober 2009 vond er ter plaatse een overleg plaats met mijn kabinet en met de vzw Museum Felix De Boeck. Tijdens deze vergadering werd de precaire financiële situatie van het museum besproken alsook de restauratie van de hoeve en de eventuele uitbouw van het museum tot een Felixsite. Op 25 november 2009 vond een overlegvergadering plaats tussen de gemeente Drogenbos, de vzw Museum Felix De Boeck, Ruimte en Erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant dienst cultuur en de architecten aangesteld voor de restauratie van de hoeve Felix De Boeck ter bespreking van de visie op

12 12 Stuk 735 ( ) Nr. 1 de restauratie en het restauratiedossier. Op 1 april 2010 is een aanvraag voor een onderhoudspremie voor het uitvoeren van dakwerken ingediend bij Ruimte en Erfgoed. Erfgoed Vlaanderen heeft in het verleden een aantal besprekingen gevoerd over de verschillende mogelijkheden om de hoeve te restaureren en te ontsluiten. De uiteindelijke conclusie was dat het verhaal van de hoeve best wordt geïntegreerd in het verhaal van het hele museum, zowel naar beheer, onderhoud als ontsluiting. Het dossier werd bezorgd aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur om de verdere aankoop van de omliggende gronden te bekijken. In de erfgoedwandeling van de Gordel 2010 was de Felixsite reeds een belangrijk element. Ondertussen zijn er duidelijke structuren uitgewerkt voor het beheer van de site, namelijk de vzw museum Felix De Boeck met vertegenwoordiging van de Vlaamse Gemeenschap via vzw De Rand, de Provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Drogenbos. Het aantal bezoekers zit in stijgende lijn : van bezoekers een paar jaar geleden, naar meer dan bezoekers in 2008 en bezoekers in Het potentieel na ontwikkeling van de site wordt geschat op bezoekers Campus Bierenberg Sint-Genesius-Rode Dit project in Sint-Genesius-Rode betreft de voormalige campus Bierenberg van de VUB-ULB. Deze campus ligt al jaren verlaten en tot op heden is het nog niet tot een verkoop en heringebruikname of herontwikkeling van de site gekomen. Deze site een oppervlakte van 7,6 ha en is ingekleurd als wetenschapspark (2,5ha), woonuitbreidingsgebied (1,6ha), natuurgebied (3,3ha) en gebied voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen (0,2ha). Een terrein van een dergelijke omvang op een dergelijke locatie is een zeldzaamheid. De site wordt dan ook als een opportuniteit beschouwd in het kader van een Vlaamse verankering in deze regio. Ik heb aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) de opdracht geven om te onderzoeken hoe we de bestemming van deze site als wetenschapspark kunnen herinvullen als Vlaamse wetenschapspool. Dit project zal voor eind 2010 opgestart worden. PMV zal nader onderzoek verrichten omtrent de risico s en beperkingen van de site en structureren van de aankooptransactie, met inbegrip van een advisering omtrent de vergunningsmatige en planologische mogelijkheden van de site,een vastgoedschatting en een bouwtechnische audit. Vervolgens zal zij een businessplan opstellen voor de herpositionering als onderzoekscluster. Het businessplan gaat samen met de toetsing van de haalbaarheid en een marktverkenning bij potentiële gebruikers. Vervolgens zullen de onderhandelingen met de VUB/ULB aangevat worden. Indien de resultaten van het businessplan en haalbaarheidsonderzoek bevredigend zijn, en PMV de nodige grondrechten heeft verworven, kan worden overgegaan tot het uitwerken, vormgeven en (laten) uitvoeren van de gebiedsontwikkeling. Bij voorkeur zal dit via een pps-formule gebeuren, waarbij PMV als eindinvesteerder kan optreden. De meest plausibele invullingen zijn een energiecampus, een lucht en ruimtevaartcampus of een energie-, lucht- en ruimtevaartcampus gericht op raakvlakken tussen beiden. Voor wat betreft de energiecampus is de markt voor dit soort projecten en ondernemingen relatief breed en ook universiteiten en andere instellingen vertonen interesse om hierin mee te denken. De interesse is in het bijzonder gewekt door de ambitie in het Vlaamse Regeerakkoord om van energie een speerpunt voor Vlaanderen te maken. Belangrijk is een goed plan als startbasis voor het vinden van partners en gebruikers en voor het uitrollen van het concept. Voor wat betreft de lucht en ruimtevaartcampus hangt het succes grotendeels af van het vinden van een gebruiker die de rol van trekker van andere gebruikers op zich kan nemen. Wat de ruimtevaart betreft, lijkt de meeste geschikte trekker de ESA te zijn. Het nabijgelegen von Karman-instituut (VKI) is eventueel geïnteresseerd in een beperkte oppervlakte voor de uitbreiding van haar bestaande activiteiten. De ambitie zou zijn een internationale uitstraling te creëren. Op deze plek kunnen ook technology accelerators worden gehuisvest die als doel hebben om vernieuwende technologieën naar de markt te brengen op internationaal vlak. Een andere optie is een locatie voor het volwassenenonderwijs van het GO!. Momenteel huurt GO! een locatie van de gemeente Sint-Genesius-Rode. Ook vzw de Rand zou een belangrijke partner kunnen zijn. Wat betreft het deel woonuitbreidingsgebied moet er verder onderzocht worden of er een mogelijkheid is tot het bouwen van woningen, hetzij een ontwikkeling van groepswoningen (verkoop

13 Stuk 735 ( ) Nr en/of verhuur) in partnerschip met Vlabinvest, hetzij een ontwikkeling van huisvesting als ondersteuning van de onderzoekscluster. Het is van cruciaal belang dat er in dit dossier zo snel mogelijk een oplossing komt, aangezien de site snel verkommert Andere beleidsdomeinen Hieronder geef ik in het kader van mijn coördinerende bevoegdheid kort de belangrijkste realisaties en vooruitzichten weer van de diverse beleidsdomeinen die in de beleidsnota Vlaamse Rand aan bod komen. Meer gedetailleerde informatie daarover kan u uiteraard vinden in de desbetreffende beleidsbrieven van het beleidsdomein zelf. Met betrekking tot het flankerend beleid in het kader van het VSGB verwijs ik ook naar de tabel in bijlage. Hierin worden de belangrijkste acties in het kader van dit flankerend beleid opgenomen, ook deze die niet onmiddellijk in 2011 zullen worden gerealiseerd Werk Een sluitend taalbeleid: Taal is een essentiële factor om duurzaam werk te vinden. Daarom werken we verder aan een sluitend taalbeleid. Elke nieuw ingeschreven werkzoekende zal kort na inschrijving gescreend worden op haar/zijn kennis van het Nederlands. Indien de kennis van het Nederlands ontoereikend is om verdere stappen richting werk te zetten wordt het een verplicht onderdeel in de trajecten naar werk. Taalverwerving wordt hierbij immers gezien als een passende opleiding en is dus verplicht. Zo nodig wordt doorverwezen naar een Huis van het Nederlands in functie van testing of niveaubepaling, en wordt verwezen naar een basiscursus NT2 of naar een gepaste opleiding Nederlands tweede taal (NT2) als onderdeel van een traject naar werk. Hiervoor wordt verder gewerkt aan een sluitend aanbod van cursussen Nederlands. Een VIONA studie uitbesteed vanuit het departement werk moet de lacunes en drempels in het huidige aanbod in kaart brengen. Eind april 2011 zullen we over de resultaten beschikken. Ondertussen worden de afspraken van de derde rondetafelconferentie tussen de verschillende aanbodsverstrekkers NT2 verder uitgevoerd en zal er begin 2011 een eerste tussentijdse opvolging en eind 2011 een evaluatie komen. Er zal ook een promotiecampagne vanuit de VDAB gevoerd worden voor het ondersteunende aanbod ten aanzien van bedrijven via Nederlands op de Werkvloer en ten aanzien van het taalbeleid binnen de bedrijven. Interregionale mobiliteit: In de nasleep van de economische crisis is de druk op de Vlaamse arbeidsmarkt wat getemperd. Toch wijzen alle indicatoren in dezelfde richting, we gaan opnieuw naar een erg krappe arbeidsmarkt. De inspanningen uit het verleden om Brusselse en Waalse werkzoekenden toe te leiden naar openstaande vacatures worden dan ook verder gezet. De samenwerking is heel divers, gaande van vacaturebemiddeling, herstructureringen, jobdatings, opleidingen, maar ook op minder zichtbare vlakken als de afstemming van beroepencodes om een vlottere samenwerking mogelijk te maken. De concrete invulling van de samenwerking laten we aan de verschillende diensten over. Zo concentreert de samenwerking tussen de VDAB en Le Forem zich rond 4 zones waarin de gemengde teams sinds mei 2008 actief zijn. Zij werken met een mobiele reserve van Waalse werkzoekenden die in Vlaanderen zouden kunnen/willen werken. In het Brussels Gewest prospecteert de VDAB actief de werkgevers met tewerkstelling in de Vlaamse rand rond Brussel om hen te motiveren voor de openheid naar Brusselse werkzoekenden, om in te werken op het gevraagde taalniveau en om de werkmethode jobdating voor te stellen. Bij Actiris staat men in voor een actieve selectie van Brusselse werkzoekenden, een persoonlijk onderhoud en een doorverwijzing met verplichtend karakter. De samenwerking tussen de bemiddelingsdiensten heeft een positieve dynamiek gecreëerd, al zijn de resultaten door de economische crisis beperkt in omvang. We hebben deze periode dan ook gebruikt

14 14 Stuk 735 ( ) Nr. 1 om te investeren in een kwalitatieve verbetering van de samenwerking en de optimalisering van de processen, ondermeer door een betere integratie in de reguliere werking. START: De Vlaamse Regering voert op initiatief van de Minister-President het Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling (START) van de luchthaven van Zaventem verder uit. Het moet de luchthavenregio een economische impuls geven. Vanuit werkgelegenheidsbeleid is de luchthavenzone de ideale plaats om instrumenten als de taalscan (het realistisch formuleren van taaleisen voor een functie), jobdating, Nederlands op de werkvloer, in te zetten. Er wordt gewerkt aan een aparte databank, waar mogelijk ook ontslagen werknemers uit luchthavenbedrijven in zullen opgenomen worden om de arbeidsreserve voor de luchthavenbedrijven te vergroten. Ook wordt naar het voorbeeld van de haventoets in de haven van Gent de mogelijkheden van een luchthaventoets ontwikkeld. Dit houdt in dat werkzoekenden die een luchthavengerelateerde opleiding volgen een infosessie en een attitudetraining over de luchthaven zullen krijgen. Ook zullen zij ter plaatse een aantal bedrijven bezoeken. Hierdoor zullen de werkzoekenden een basiskennis hebben van het luchthavengebied, weten waar ze luchthavengerelateerde vacatures kunnen vinden, op de hoogte zijn van de mobiliteitsinitiatieven in de luchthaven en beseffen dat werken in de haven een zekere flexibiliteit vraagt. Hoe kunnen we werkzoekenden op een concrete manier laten kennismaken met de verschillende jobmogelijkheden in de luchthaven Onthaal en Integratie Om het Vlaams integratiebeleid in de Vlaamse Rand kracht bij te zetten, blijf ik de aanvragen voor de oprichting van een lokale integratiedienst in één van deze gemeenten ondersteunen. Zo hebben de integratiediensten van Vilvoorde, Sint-Pieters-Leeuw en Machelen een starttoelage voor de uitbouw van een lokale integratiedienst ontvangen. Verder lopen met verschillende geïnteresseerde gemeentebesturen reeds gevorderde gesprekken hierover. Ook blijf ik verder investeren in geïntegreerde taaltrajecten, educatieve toeleidings- en begeleidingstrajecten en sociale trajecten die er toe bijdragen dat inburgeraars meer en vlotter doorstromen naar een vervolgtraject richting werk of onderwijs en dat hun maatschappelijke participatie toeneemt Onderwijs Het interpretatief decreet inzake de Franstalige faciliteitenscholen in Vlaanderen, door het Vlaams Parlement goedgekeurd om duidelijkheid te krijgen over de regelgeving inzake de Franstalige scholen in de Vlaamse Rand, werd door het Grondwettelijk Hof op 29 juli 2010 gedeeltelijk geschorst. Er moet evenwel nog een arrest ten gronde komen. Het Grondwettelijk Hof erkent vooreerst wel degelijk de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, alsook de voorschriften inzake leerlingenbegeleiding vast te stellen, en de leerplannen goed te keuren voor het onderwijs in het Nederlandse taalgebied, waartoe ook de Franstalige scholen in de Rand behoren. Dit is een belangrijk principe. Bij het ontbreken van een gemeenschappelijk akkoord tussen de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap, oordeelt het hof dat de Franstalige inspecteurs bevoegd zijn om deze Vlaamse regelgeving na te gaan maar ook dat zij hun rapportage moeten doen aan de Vlaamse Gemeenschap wat tot op heden niet gebeurde. De Vlaamse Regering zal in de procedure ten gronde de stelling blijven verdedigen dat de bevoegdheid om de inspectie over deze scholen te voeren aan de Vlaamse gemeenschap toekomt.

15 Stuk 735 ( ) Nr Wanneer er een definitieve uitspraak is zal, rekening houdende met die uitspraak, nagegaan worden op welke wijze deze scholen verzekerd kunnen worden van een geloofwaardige kwaliteitstoetsing. Ook op het vlak van de CLB-begeleiding en op het vlak van de verplichting de eindtermen na te streven, zal het decreet worden uitgevoerd volgens de beschikkingen van het Grondwettelijk Hof. In de Nederlandstalige scholen in de Rand wordt verder voorzien in een ondersteuningsstructuur voor taalvaardigheidsonderricht. Ik blijf ook samen met mijn collega van Onderwijs bekijken hoe we de maatregel van bijkomende lestijden taalondersteuning in scholen met een grote instroom van anderstaligen (die voor het basisonderwijs structureel verankerd is) kunnen uitbreiden naar het secundair onderwijs in de Vlaamse Rand. Ook het dossier van de Letterbijter, de Nederlandstalige basisschool van de faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem, blijf ik op de voet volgen tot voor de school een goede oplossing bereikt is Binnenlands Bestuur Taalwetgeving In de Rand rond Brussel neemt de verfransingsdruk toe. In enkele gemeenten kregen de Franstaligen met het oog op hun integratie faciliteiten met de taalwetten van De opeenvolgende Vlaamse Regeringen voeren een beleid om het Nederlandstalig karakter te beschermen en een correcte toepassing van de taalwetten te waarborgen. Ik zet dit beleid voort in samenwerking en nauw overleg met de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Het uitgangspunt is het respect voor het territorialiteitsbeginsel, met voor de faciliteitengemeenten de daaraan gekoppelde voorrangstatus van het Nederlands. Prioritaire doelstellingen van mijn beleid zijn de stipte naleving van de taalwetgeving en de uitvoering van een beleid dat het Nederlandstalig karakter van de Rand ondersteunt en versterkt. Ik blijf de correcte toepassing van de taalwetgeving in de dagelijkse bestuurspraktijk nauwgezet opvolgen. Via het verslag van een ambtenaar van het Agentschap Binnenlands Bestuur, die de vergaderingen van de gemeenteraden in elk van de zes Vlaamse randgemeenten bijwoont, verneem ik snel wanneer de taalwet overtreden is. Zo nodig treed ik onmiddellijk op of kom ik tussen bij de bevoegde instanties. Ik duld niet dat een aantal bestuurders de taalwetgeving blijft miskennen, zelfs nadat de Raad van State in enkele arresten duidelijk heeft aangegeven hoe de taalwetgeving moet toegepast worden. Dit geldt evenzo voor natuurlijke personen en private rechtspersonen, belast met een publieke functie. Zo vernietigde ik verschillende gemeenteraadsbesluiten waaronder het gemeenteraadsbesluit van 28 september 2009 van Linkebeek omdat de waarnemend burgemeester Frans gesproken had, het gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2010 van Wezembeek-Oppem met betrekking tot het gunnen van de aankoop van kiezerslijsten, aanstippingslijsten en oproepingskaarten in het kader van de federale verkiezingen van 13 juni 2010, het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2010 van Sint-Genesius-Rode dat besliste de oproepingsbrieven voor de federale verkiezingen van 13 juni 2010 op een onwettige wijze te laten verzenden en het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2010 van Sint-Genesius-Rode houdende de vaststelling van de kiezerslijst "Belgen in het buitenland" voor de federale wetgevende verkiezingen van 13 juni Op 7 mei 2010 vaardigde ik een omzendbrief uit om de lokale overheden eraan te herinneren dat iedere vorm van registratie van taalvoorkeur van inwoners verboden is. Dit is immers in strijd met de taalwetgeving en de jurisprudentie van de privacycommissie. Ik vroeg mijn federale collega van Binnenlandse Zaken om haar administratie de opdracht te geven om de vermeldingen in het Rijksregister in overeenstemming te brengen met de wet door de taalcode te schrappen. Ik ontving ook een advies van mijn collega-minister bevoegd voor Cultuur waaruit blijkt dat in toepassing van artikel 58 van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid alle subsidies cultuur, jeugd en sport moeten voorgelegd worden aan de cultuurraad. Om deel uit te maken van de cultuurraad moeten de culturele actoren het Nederlandstalig culturele leven bevorderen (cf. 56 van het decreet). Dit veronderstelt dat de betrokken culturele actoren een Nederlandstalige cultuurwerking hebben en dat de voertaal in de culturele vereniging, instelling of organisatie het Nederlands is. Ook de deskundigen inzake cultuur moeten

16 16 Stuk 735 ( ) Nr. 1 Nederlandstalig zijn. Tot slot mag een beslissing van een gemeente het beleid van de Nederlandstalige culturele, - jeugd- en sportraad niet doorkruisen. Op 30 maart 2010 weigerde ik de burgemeesters van Kraainem, Wezembeek-Oppem en Linkebeek te benoemen wegens een gebrek aan respect voor de taalwetgeving. De betrokkenen hebben deze beslissing niet aangevochten door een annulatieverzoek in te dienen bij de Raad van State. Ik zal pas tot de benoeming van een burgemeester besluiten wanneer de betrokken besturen mij een kandidaat voordragen die aan alle voorwaarden voldoet en die bewezen heeft en bereid is de wetten van dit land, waaronder de taalwetten, zoals bevestigd door de Raad van State, te respecteren. Ik heb dit trouwens op 30 maart 2010 aan de betrokken besturen meegedeeld Huisvesting Vlabinvest Het bestaande reglementaire kader, met name het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende regeling van de voorwaarden inzake woonprojecten met sociaal karakter in de Vlaamse Rand, is sterk verouderd en dient te worden geactualiseerd en vereenvoudigd. Bij de aanpassing wordt er ook rekening gehouden met de gewijzigde beleidsbeslissingen inzake de Vlaamse Rand. De aanpassing van de regelgeving is lopende. Bij deze wijzigingen worden geen functionele vernieuwingen aangebracht, maar wel praktische aanpassingen. De principiële goedkeuring van de gewijzigde regeling is gepland begin 2011 met inwerkingtreding in de loop van In de Vlaamse Wooncode worden de bepalingen m.b.t. de overdracht van de middelen van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest) naar de VMSW met het oog op de integratie van het Fonds in de VMSW, ingevoerd door BBB en nooit in werking getreden, geschrapt. De beoogde technisch-juridische decreetswijziging is op 23 juli 2010 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering voor advies aan de Raad van State bezorgd. De definitieve goedkeuring wordt tegen half oktober verwacht.vlabinvest heeft een strategische rol binnen het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel (VSGB). Zij biedt binnen haar werkgebied (het arrondissement Halle-Vilvoorde en een aantal gemeenten van het arrondissement Leuven) betaalbare huur- en koopwoningen aan. Om die reden moet Vlabinvest aanzien worden als een prioriteit voor de Vlaamse Regering. In 2010 heeft Vlabinvest hoofdzakelijk in projectopbouw geïnvesteerd. In Drogenbos, Kapelle-Op-Den-Bos, Sint-Pieters-Leeuw en Zaventem werden nieuwe projecten gestart. In totaal gaat het om 70 woongelegenheden die op basis van een Vlabinvest-binding zullen worden toegewezen. In Grimbergen en Beersel wordt er naarstig verder gebouwd. Daarmee realiseert Vlabinvest woongelegenheden in 5 gemeenten waar het nog niet eerder aanwezig was: Drogenbos, Grimbergen, Kapelle-Op-Den-Bos, Sint-Pieters-Leeuw en Zaventem. In Asse, Van Malderenstraat zijn recentelijk 9 Vlabinvest-appartementen opgeleverd.in totaal gaat het al om 28 projecten in 16 gemeenten. Daarnaast slaagde Vlabinvest erin om in Pepingen grond aan te kopen voor een dertigtal woningen. Met die investeringen heeft Vlabinvest de bijkomende 25 mio euro die het in 2005 verkreeg, haast volledig opgebruikt of toegewezen aan projecten. Voor nieuwe projecten zullen bijkomende middelen vrijgemaakt moeten worden voor een grond- en woonbeleid in de Vlaamse Rand. Het nieuwe grond- en pandendecreet is sedert 1 september 2009 in werking getreden. Dit decreet kent aan de lokale besturen een belangrijke rol toe. Vooral het luik wonen in eigen streek heeft veel ruchtbaarheid gekregen. Met dit concept wordt een bijzondere voorwaarde ingevoerd voor de overdracht van bepaalde gronden en daarop opgerichte panden. Alleen personen met een voldoende band met de gemeente kunnen deze gronden en panden kopen. Je beschikt over een voldoende band met de gemeente als je voldoet aan 1 of meer van volgende voorwaarden: - Ten minste 6 jaar onafgebroken gewoond hebben in de gemeente of in een aangrenzende gemeente (op voorwaarde dat deze eveneens voorkomt op de lijst met gemeenten waar wonen in eigen streek wordt toegepast); - Werkzaamheden verrichten (gemiddeld ten minste een halve werkweek) in de gemeente; - Een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente hebben opgebouwd op grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid.

17 Stuk 735 ( ) Nr Een provinciale beoordelingscommissie beoordeelt of de betrokken personen een voldoende band met de gemeente hebben. Om interpretatieproblemen bij de uitvoering van het decreet te voorkomen werd een omzendbrief opgesteld als richtsnoer voor de lokale besturen. Ook werd een decretale aanpassing van het decreet goedgekeurd waarbij beoogd wordt een aantal toepassingsproblemen, interpretatiemoeilijkheden (voornamelijk met betrekking tot het hoofdstuk wonen in eigen streek) en juridisch-technische problemen in de tekst weg te werken. Bovendien zal het luik wonen in eigen streek in 2011 geëvalueerd worden. Ik blijf ook gemeentebesturen steunen die, in het kader van de lokale inburgering en integratie, de kennis van de Nederlandse taal als voorwaarde stellen bij het toewijzen van woongelegenheden. Een voorbeeld hiervan is de taalbereidheidsvoorwaarde die de stad Vilvoorde oplegt bij de verkoop van woningen. De maatregel werd genomen om het verdringingseffect in de Vlaamse rand tegen te gaan en jonge gezinnen in Vilvoorde te houden. Een diploma van een Nederlandstalige onderwijsinstelling volstaat als bewijs. Anders moet je slagen in een taaltest. Voor koppels geldt de taalverplichting voor beide partners. De regeling is goedgekeurd door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Deze laatste stelde dat de verplichte kennis van het Nederlands als voorwaarde om in aanmerking te komen voor woningen die de stad Vilvoorde aanbiedt, geen inmenging is in de vrijheid van taalgebruik en dus niet strijdig met de grondwet en bovendien de inburgering ten goede komt. Vervolgens heeft de toezichthouder van het agentschap Inspectie RWO een aantal beslissingen van de sociale huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse inzake de verkoop van sociale huurwoningen aan de stad vernietigd. Tegen deze beslissingen werd telkens beroep aangetekend bij de Vlaams minister van Wonen. Deze beroepen werden telkens ingewilligd Economie START In juni 2009 werden verschillende brownfieldconvenanten goedgekeurd voor de reconversie van Vilvoorde-Machelen. Op 21 mei 2010 werd de periode voor de tweede oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een Brownfieldconvenant afgesloten. Ook nu weer hebben een aantal projecten binnen het reconversiegebied een aanvraag ingediend. Ik zal op initiatief van het coördinatieplatform VSGB de nodige maatregelen nemen om het Vlaams karakter te versterken. In het kader van de afbakening van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel, worden een aantal bedrijventerreinendossiers voorbereid voor te herbestemmen of te optimaliseren terreinen. Op 19 augustus 2010 werd de ontheffing van het planmer voor het bedrijventerrein Westrode verkregen van de dienst MER. Een eerste aanzet tot het uitwerken van initiatieven die de leefbaarheid in de luchthavenregio moeten verbeteren door de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen, is gegeven door de opmaak van het actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport. Dit actieplan zal aangepast worden met de resultaten van de beleidsvoorbereidende studie die in februari 2011 afloopt. Momenteel wordt intensief ingezet op verkennend onderzoek in het kader van een verdere bestuurlijke verankering, met inbegrip van een gebiedsgerichte werking om het draagvlak voor de luchthaven en de uitvoering van remediërende acties te verzekeren. Voor 2011 zal er zeker extra aandacht gaan naar opnieuw meer coördinatie en stroomlijning en de incorporatie van een echt en strategisch luchthavenbeleid vanuit de afdeling Luchthavenbeleid maar ondersteund vanuit een vollediger bestuurlijk kader (VLC, gebiedsgericht overleg en desgevallend uitvoeringsorgaan...). Ook is een hernieuwd overleg met BAC nodig en zal het VSGB normaliter landen waardoor er veel concretere initiatieven mogelijk zijn. Voor de subregio zelf blijven de wegendossiers (Ring 0 + oplossingen voor sluipverkeer en de verkeersdruk in de regio Vilvoorde tot Zaventem) prioritair. De realisaties in het kader van het mobiliteitsluik in het Start-project worden vermeld onder 4.7. Deze met betrekking tot het werkgelegenheidsbeleid vindt u bij 4.1.

18 18 Stuk 735 ( ) Nr Ruimtelijke Ordening De afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) is een erg belangrijk project voor de Vlaamse Rand. Het VSGB moet immers het behoud waarborgen van de open ruimte, de verdere verstedelijking in de Vlaamse Rand tegengaan, het wonen in eigen streek ondersteunen en een stevige basis vormen voor de versterking van het mobiliteits- en industrieel beleid. Waakzaamheid bij de toepassing van het Groene Gordel -principe en het opstellen van stedenbouwkundige voorschriften is geboden. Na het overlegproces wordt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt op basis van de opties in het eindrapport voor het VSGB waarin rekening wordt gehouden met de inzichten in de milieueffecten via het integratiespoor van het plan-mer (Milieu Effecten Rapport). Samen met de uitvoering van het RUP wordt een flankerend beleid gevoerd. Het afbakeningsproces enerzijds en de flankerende maatregelen anderzijds zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om de ruimtelijke opties in het VSGB en de opties voor flankerend beleid op elkaar af te stemmen, is het coördinatieplatform VSGB opgericht. Het moet het beleid in het VSGB en de ruimere Vlaamse Rand nauwgezet opvolgen.. Bij de uitwerking van dit beleid moet rekening gehouden worden met de draagkracht en het Vlaams karakter van de omgeving. Tevens zal erover gewaakt worden dat het VSGB en bij uitbreiding de hele Vlaamse Rand geen overloopgebied wordt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het totaalconcept van het VSGB moet het Groene Gordel -principe steeds prioritair blijven. Dit houdt in dat enerzijds de groene zones en de bossen die vandaag aanwezig zijn in de rand in de mate van het mogelijke behouden moeten blijven en anderzijds dat er bijkomende groene zones en bossen gecreëerd moeten worden om een onderlinge verbinding tussen deze gebieden te scheppen Mobiliteit In het kader van START heeft De Lijn gewerkt aan de frequentieverhoging op verschillende streeklijnen naar het Brussels Hoofdstedelijk gewest voor de ontlasting van R0: - aanpassing lijnenbundel Brussel Tervuren Leuven ( ); - opstart lijn 319 Moorsel Tervuren; - aanpassing lijnenbundel Brussel Wemmel ( ); - aanpassing lijnenbundel Halle Drogenbos ( ). Naar aanleiding van de conclusies van de studie over nachtelijke mobiliteit in de luchthavenregio heeft De Lijn ook sinds 04 januari 2010 de nachtelijke verbinding 620 Anderlecht Erasmus Zaventem Luchthaven ingelegd. De verdere realisatie van het programma voor de Vlaamse Rand, de luchthaven en het Regionet Brabant-Brussel is opgenomen in de Mobiliteitsvisie 2020 Vlaams-Brabant Brussel en het bijhorende projectplan Vlaams-Brabant in Beweging. De Lijn streeft naar een snelle realisatie van fase A. Alles wordt voorbereid om in 2011 het studiewerk te kunnen aanvatten om de haalbaarheid en de doorstroming van de tramlijnen en de snelbussen na te gaan. Voor de uitvoering van een aantal maatregelen inzake mobiliteit verwijs ik ook naar de bij deze beleidsbrief gevoegde tabel met het flankerend beleid VSGB.

19 Stuk 735 ( ) Nr Cultuur, Jeugd, Sport en verenigingsleven Een groot deel van de lokale aanwezigheid inzake jeugd, cultuur en sport in de zes faciliteitengemeenten wordt behartigd door vzw de Rand. Het is belangrijk te vermelden dat een aantal sectorale decreten zorgen voor extra ondersteuning naar de zes, dit als antwoord op het feit dat geen van de zes gemeentebesturen van de faciliteitengemeenten een jeugdbeleidsplan, sportbeleidsplan of cultuurbeleidsplan indient. Het jeugddecreet en het sportdecreet voorzien in de mogelijkheid dat het verenigingsleven, daarin professioneel ondersteund door medewerkers van de Rand, op zichzelf een beleidsplan indienen. Hierdoor krijgen Nederlandstalige jeugd- en sportverenigingen in de zes toch waar ze recht op hebben. Via deze middelen zal ook de huur- en gebruikskost van het stationsgebouw in Rode kunnen betaald worden door de lokale jeugdraad. Het decreet lokaal cultuurbeleid bevat twee verplichtingen, met name het inrichten van een erkende openbare bibliotheek en het oprichten van een culturele raad. Wat betreft de bibliotheekvoorzieningen werd er slechts in twee van de zes faciliteitengemeenten een erkende gemeentelijke bibliotheek opgericht, met name te Sint-Genesius-Rode en te Wemmel. Wat betreft de private bibliotheekvoorzieningen te Kraainem en te Drogenbos kan er via het decreet lokaal cultuurbeleid voor gezorgd worden dat zij via de lokale Nederlandstalige culturele raden ondersteund worden, aangezien deze laatsten een aanvraag tot subsidie kunnen indienen bij de Vlaamse overheid. Het gaat om 4 euro per inwoner. Ik zal er verder op toezien dat de verschillende gemeenten hun verplichtingen conform het bibliotheekdecreet nakomen. In de zes faciliteitengemeenten weigert het gemeentebestuur een culturele raad op te richten. Momenteel bestaan er in deze gemeenten wel samenwerkingsplatformen die alle Nederlandstalige verenigingen groeperen onder de noemer van cultuurraden. Deze cultuurraden zijn geen culturele raden conform het decreet lokaal cultuurbeleid. Ik bekijk met mijn collega, Vlaams minister van cultuur hoe we dit probleem verder kunnen behandelen Open Ruimte Het beleid voor de Vlaamse Rand hecht veel belang aan de ontwikkeling van de Vlaamse Rand als Groene Gordel. De aankoop en het beheer van natuur- en bosgebieden in de Vlaamse Rand wordt door het Agentschap Natuur en Bos stelselmatig voortgezet volgens de vooropgestelde plannen. Hoewel er al belangrijke aankopen en ontwikkelingen gerealiseerd werden, bestaat er nog altijd een reële nood aan bijkomende bossen en groene zones. Veel aandacht zal daarbij gaan naar de onderlinge verbindingen tussen de gebieden. In het kader van de structuurvisie voor het Zoniënwoud met Groenendaal als belangrijkste toegangspoort, zal er een prioritaire invulling komen voor de priorijkerk, het kasteel en het bosmuseum. Het Lembeek Bos zal worden onteigend om zo het aaneensluiten van de Groene Gordel te bevorderen. Op die manier komen er ook meer toegankelijke bosgebieden in de rand. Het park Frankveld te Beersel werd uitgebreid met 2,5ha. De uitbreiding van het park zal begin 2011 aangelegd worden en plechtig geopend worden tijden de dag van het park. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkt aan de open ruimte in de Vlaamse Rand en dit vooral via landinrichtingsprojecten. In de Oostrand draait het landinrichtingsproject Plateau van Moorsel stilaan op kruissnelheid. Daar werden in 2010 vijf inrichtingsplannen opgesteld. Het eerste van die vijf plannen wordt op het terrein gerealiseerd in het najaar van Dan worden er zes missing links aangelegd in het fietsroutenetwerk tussen Leuven en Brussel. Twee andere inrichtingsplannen gaan dit najaar in openbaar onderzoek. Zij moeten de open ruimte in het Woluwebekken opwaarderen. Om die plannen mee tot stand te brengen werd een aanvraag ingediend voor Europese subsidies. Ook het inrichtingsplan voor de realisatie van recreatief-ecologische stapstenen langs de Voer werd goedgekeurd, terwijl een vijfde plan maatregelen bevat, die langs die Voer worden genomen. Als basis voor verdere inrichtingsplannen in het gebied werden twee studies over hydrologie gelanceerd. Ze moeten een geïntegreerde gebiedsvisie voor de Woluwe opleveren en een visie op het weer openleggen van de Vuilbeek. In nauwe samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en met lokale bevolkingsgroepen werden in Wezembeek-Oppem, Kraainem en Zaventem heel wat trage wegen geïnventariseerd. Met een fiets-

20 20 Stuk 735 ( ) Nr. 1 of wandelzoektocht werd dat werk voor de zomer van 2010 in de kijker geplaatst. Het is de bedoeling dat de trage wegen later een permanent en bewegwijzerd karakter krijgen. Voor het landinrichtingsproject in het noorden van de Vlaamse Rand (Asse - Molenbeek-Maalbeek) beschikt de VLM over een bouwvergunning om van een parkje bij zes appartementsblokken, weer een mooi, natuurlijk park te maken. Zo moet het project Breughelbroek vorm krijgen. De werken worden aanbesteed in het najaar van Voor de landinrichtingsprojecten in de noordrand (Asse) en in de zuidrand (Beersel, Linkebeek) wordt het planprogramma ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde minister. Inmiddels wordt er voort overlegd met lokale partners over de uitwerking van de visie. Via lokale grondenbanken en via aankopen in de landinrichtingsprojecten heeft de Vlaamse Landmaatschappij in de Vlaamse Rand in 2010 meer dan 15 ha are grond aangekocht voor een totaalbedrag van ruim euro. De gronden worden voornamelijk gebruikt voor de inrichting van de open ruimte in de Vlaamse Rand en voor de realisatie van links voor natuur, functioneel traag verkeer en recreatie. Via haar bedrijfsplanners heeft de VLM in 2010 ook heel wat beheersovereenkomsten gesloten in de Vlaamse Rand. Met die beheersovereenkomsten engageren landbouwers er zich op vrijwillige basis toe om tegen een vergoeding actief bij te dragen tot een hogere omgevingskwaliteit. Er lopen momenteel voor bijna 10 ha overeenkomsten die het botanisch beheer van gras- en akkerland willen verbeteren. Voor ruim 17 ha werd een overeenkomst natuur gesloten. Voor ruim 160 ha zijn er maatregelen overeengekomen die de erosiegevoeligheid in het gebied aan banden moeten leggen. Daarnaast werd ruim 9 are streekeigen kleine landschapselementen aangelegd en zijn er beheersovereenkomsten gesloten voor 1,3 km onderhoud van hagen en heggen, 44 are houtkanten en 100 m² poelen. Het vrijwillig beheer van perceelsranden slaat op een totaal aan overeenkomsten van 58 ha. Binnen de goedgekeurde landinrichtingsprojecten werkt de VLM in 2011 voort aan de realisatie van de missing links inzake fietspaden en worden de nieuwe inrichtingsplannen rond Woluweveld, Vuilbeek en Kleine Maalbeek ter goedkeuring voorgelegd. In de noordrand wordt het Breughelbroekpark effectief ingericht en voor de landinrichtingsprojecten Molenbeek-Maalbeek (Asse) en Land van Teirlinck (Beersel Linkebeek) begint de opmaak van het inrichtingsplan. Via lokale grondenbanken in de Vlaamse Rand plannen we voor 2011 minstens euro aan grondaankopen. Daarnaast lopen er ook heel wat onderhandelingen voor aankopen, maar op dit moment is het resultaat daarvan moeilijk te voorspellen. Voor 2011 maken we een planprogramma op voor heel de Vlaamse Rand. Daarbij bevragen we in 2011 alle lokale instanties en andere overheidsinstanties. Op basis van de lopende afbakeningsprocessen, het VSGB, het GRUP en de opmaak van een planprogramma voor de Vlaamse Rand stellen we een integraal plan op voor de hele Vlaamse Rand. Tegelijk werken we aan een werkbare structuur waarin andere openruimteaspecten integraal en multidisciplinair kunnen worden benaderd en onderzocht met het oog op de verbetering van de omgevingskwaliteit in de Vlaamse Rand. Het behoud van de open ruimte in de Vlaamse Rand is grotendeels te danken aan de aanwezige landbouwactiviteit die ondanks de verstedelijkingsdruk heeft weten stand te houden in bepaalde clusters (Noordoostrand) of aan de rand (Zuidwest en Westrand) aansluiting vindt bij een grotere agrarische structuur. Ik zal er samen met mijn collega bevoegd voor landbouw over waken dat de aanwezige landbouw kan blijven bijdragen tot de gewenste open ruimtedoelstellingen en een meerwaarde kan bieden aan het omliggende verstedelijkte weefsel, zonder dat de open ruimte in het gedrang komt. In de aanwezige ingesloten open gebieden kunnen diversificatie, nicheteelten en stadslandbouw mogelijkheden geven en een meerwaarde bieden. Bovendien is dan een aangepast flankerend beleid naar de aanwezige landbouw noodzakelijk.

Beleidsbrief. Vlaamse Rand

Beleidsbrief. Vlaamse Rand stuk ingediend op 735 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Vlaamse Rand 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF 2008 Vlaamse Rand

BELEIDSBRIEF 2008 Vlaamse Rand BELEIDSBRIEF 2008 Vlaamse Rand Frank Vandenbroucke Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. 1 I. SAMENWERKING VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Nieuwjaarsreceptie vzw de Rand - 27 januari Toespraak van Eddy Frans, algemeen directeur

Nieuwjaarsreceptie vzw de Rand - 27 januari Toespraak van Eddy Frans, algemeen directeur Nieuwjaarsreceptie vzw de Rand - 27 januari 2014 Toespraak van Eddy Frans, algemeen directeur Mijnheer de Gouverneur, geachte prominenten, geachte genodigden, collega s en vrienden van de Rand, Als algemeen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid

zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid vergadering C169 WEL13 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van 13 maart 2012 2 Commissievergadering nr. C169 WEL13 (2011-2012)

Nadere informatie

Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP

Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP Vlaamse Rand Monitoring anderstalige

Nadere informatie

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C66 BRU5 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 27 november 2013 2 Commissievergadering nr. C66 BRU5 (2013-2014) 27 november 2013

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

werkloosheidsevolutie jul/07 jul/08 nov/08 nov/03 jul/06 mrt/07

werkloosheidsevolutie jul/07 jul/08 nov/08 nov/03 jul/06 mrt/07 Balans en perspectief - START 2009 START-project luchthavenregio - 2004 4 doelstellingen: ruimte creëren voor nieuwe activiteiten en tewerkstelling verbetering van de mobiliteit in de regio uitbouw luchthaven

Nadere informatie

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1 Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten enn Erfgoed Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 24 april 2013 Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreett v.z.w.. de Rand

Nadere informatie

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Nadere informatie

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond?

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

1. Hoeveel zaken zijn op dit moment hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

1. Hoeveel zaken zijn op dit moment hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 206 van RENAAT LANDUYT datum: 3 maart 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Raad voor

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting [Voorontwerp van] decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 en het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en

Nadere informatie

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 82 van LYDIA PEETERS datum: 16 november 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Centrum

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben.

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben. MEDIA BELEID In haar beleidsnota media erkent Minister Lieten het belang van diversiteit in de Vlaamse media Ze wil de media-actoren stimuleren om een doeltreffend diversiteitsbeleid te ontwikkelen en

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Sonja Becq en mevrouw Veerle Heeren c.s.

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Sonja Becq en mevrouw Veerle Heeren c.s. Stuk 2226 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 9 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Sonja Becq en mevrouw Veerle Heeren c.s. betreffende uitbreiding en aanpassing van de werking

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Ter attentie van de Voorzitter van het OCMW van Puurs Palingstraat 48 2870 Puurs Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW / W65B /2014 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Analyse van het beleid inzake de Vlaamse Rand

Analyse van het beleid inzake de Vlaamse Rand Analyse van het beleid inzake de Vlaamse Rand BRIO COLLOQUIUM 11 december 2009 Ann Mares, Vrije Universiteit Brussel, BRIO/Documentatiecentrum Vlaamse Rand 12/15/09 1 wat is de Vlaamse Rand? afbakening=resultaat

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

VR DOC.1237/2BIS

VR DOC.1237/2BIS VR 2016 1811 DOC.1237/2BIS Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag?

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 109 van KARL VANLOUWE datum: 6 februari 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Toepassing sectorale decreten - Brussel Om tegemoet te komen aan

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Actieplan voor de Vlaamse Rand rond Brussel

Actieplan voor de Vlaamse Rand rond Brussel Actieplan voor de Vlaamse Rand rond Brussel Brussel, 18 maart 2004 1. Het bilan is negatief Er is momenteel geen positief totaalbeleid voor de inwoners van de Vlaamse Rand. De Vlamingen in de faciliteitengemeenten,

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Alle informatie op 1 site. Nieuws Cultuuragenda Beleidsdocumenten Statistische informatie Wetenschappelijke studies Loket voor subsidieaanvragen

Alle informatie op 1 site. Nieuws Cultuuragenda Beleidsdocumenten Statistische informatie Wetenschappelijke studies Loket voor subsidieaanvragen Alle informatie op 1 site Nieuws Cultuuragenda Beleidsdocumenten Statistische informatie Wetenschappelijke studies Loket voor subsidieaanvragen Alle informatie over de Vlaamse Rand De website www.vlaamserand.be

Nadere informatie

nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding

nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding De algemene uitgavenbegroting

Nadere informatie

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK 403 Stuk 17-A (2007-2008) Nr. 1-B PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN

Nadere informatie

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest ingediend op 471 (2014-2015) Nr. 1 16 september 2015 (2014-2015) Voorstel van bijzonder decreet van Wouter Vanbesien houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest Dit voorstel van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef 15 1150 Sint-Pieters-Woluwe Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 SINT-PIETERS-WOLUWE/W65B-RMIB2016 Betreft:

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd ingediend op 1082 (2016-2017) Nr. 5 3 mei 2017 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd Documenten

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB Dit H.R. is ter uitvoering van artikel 21 van de statuten van de Vereniging opgesteld. Het betreft de werking van de Raad van Bestuur. Ter herinnering, onze Vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL

AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL Onderzoek en overleg voor afbakening in nieuwe fase Op 11 mei 2007 heeft de Vlaamse Regering een tussentijdse beslissing genomen over de afbakening van het

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Vlaamse Rand. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Vlaamse Rand. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1956 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 14 november 2008 BELEIDSBRIEF Vlaamse Rand Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 december 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2013 tussen provincie

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Onderwijs

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld?

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld? Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-491- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 55 van 27

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Dilbeek Itterbeeksebaan 210 1701 Itterbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW / W65B / 2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren

VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren Woensdag 18 februari 2009 Inhoud Situering en korte historiek Concept Procedure Documentatie indicatoren VRIND 2008 Gebruik Webenquête Vaststellingen Situering en korte

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Is dat dan geen indicatie dat wijk-werkers sowieso geen mensen uit de sociale economie verdringen?

Is dat dan geen indicatie dat wijk-werkers sowieso geen mensen uit de sociale economie verdringen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 704 van EMMILY TALPE datum: 6 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Wijk-werken - Modaliteiten 1. Artikel 6 van het decreet betreffende

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur Op 26 oktober 2009 diende minister Joke Schauvliege haar beleidsnota s Cultuur en Leefmilieu/Natuur in bij het Vlaams Parlement. In deze beleidsdocumenten

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen

Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen Open oproep kandidaatstelling cultuurgemeente en sportgemeente van Vlaanderen Inleiding en situering: De decreten op het lokale sport-, jeugd- en cultuurbeleid vormen een belangrijke basis voor een gedreven,

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

Handelingen. Commissievergadering. Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme

Handelingen. Commissievergadering. Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme vergadering C13 BIN1 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme van 8 oktober 2013 Vraag om uitleg

Nadere informatie

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Interne staatshervorming Wat? Context? Doel? Regioscreening Wat? Doel? Evaluatie interne staatshervorming Uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management 29-5-2008 1 Agenda 1. Procedure 2. Definitief ontwerp 21.05.08 3. Project VAC functionaliteit en techniciteit 4. Gebruikers 5. Timing VAC Leuven 6. Voorstel principes en financiële voorwaarden 7. Huidige

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie