Achmea CZ VGZ Menzis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Achmea CZ VGZ Menzis"

Transcriptie

1 Quick Scan inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Speerpunten Visie Achmea CZ VGZ Menzis Algemeen: het belang van de klant prevaleert boven de inkoop per zorgaanbieder. Waarden daarbij zijn: kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg of lagere kosten bij gelijkblijvende kwaliteit. Kwaliteit en prijsverschillen per zorgaanbieder worden in kaart gebracht. Wijkverpleging: uitgangspunt voor wijkverpleging is de al ingezette beweging van formele naar informele zorg naar zelfzorg. Daarnaast substitutie van 2e naar 1e lijn. Zelfredzaamheid van verzekerden moet worden vergroot door meer zelfregie, ICT, domotica en sociale contacten. Achmea heeft een stip op de horizon geformuleerd: de wijkverpleegkundige als persoonlijke gids. De zorg is in de wijk georganiseerd. Algemeen: goede zorg levert zo veel mogelijk waarde op voor de verzekerde. Wijkverpleging: de transformatie rond wijkverpleging is meerjarig, daarom wordt beleid 2015 doorontwikkeld. Transparantie over geleverde kwaliteit en doelmatigheid en betere uitkomsten kan worden beloond. Zorginkoopbeleid is vormgegeven op basis van marktconsultatie (zorgaanbieders, gemeenten & cliëntorganisaties). Middellange termijnvisie: kwaliteit van leven thuis vergroten door goede wijkverpleging in combinatie met sterke 1e lijn. Hierdoor wordt ook beroep op zwaardere 2e lijnszorg uitgesteld of voorkomen. De focus ligt hierbij op zelfredzaamheid, eigen regie, ontzorgen, kwaliteit van leven en gepast zorggebruik. Algemeen: doorzetten lijn van kwalitatief hoogwaardige zorg met goede uitkomsten. Met nadruk op gepaste zorg en patiënten participatie. Wijkverpleging: aanhaking van het sociale wijkteam bij 1e lijnszorg. De wijkverpleegkundige is de verbindende schakel tussen het sociale en het zorgdomein. Zelfredzaamheid staat daarbij voorop. Algemeen: verlagen zorgkosten heeft prioriteit en dat is een trendbreuk t.o.v. prijs/prestatieverhouding die tot nu toe gehanteerd werd. Er komt een regionale benadering om zorglandschap anders in te richten: substitutie van 2e lijn naar 1e lijn. Wijkverpleging: meer zelfredzaamheid van verzekerden. Menzis selecteert een beperkt aantal strategische partners per regio voor meerjarige afspraken Kwaliteit Doelmatigheid Via tariefdifferentiatie en selectieve inkoop kan kwaliteit Algemeen: inkoop bij aanbieders met hoge kwaliteit en beloond worden op basis van proces- en output kostenbeheersing. Instellingen dienen continue hun indicatoren die zo snel mogelijk worden vervangen door medewerkers op te leiden en de klanttevredenheid te uitkomstindicatoren. monitoren. Specifiek: doorverwijzing als aanbieder niet de juiste zorg kan leveren voor de klant, goede monitoring wondzorg en aandacht voor mondgezondheid. Via tariefdifferentiatie en selectieve inkoop kan doelmatigheid beloond worden. Sturing op volume en gemiddelde koten van de geleverde zorg per verzekerde in zorg. Focus op: afbouwen van zorg waar mogelijk, gepast gebruik en inzet van alternatieve vormen (slimmer organiseren via ehealth, domotica, Wehelpen.nl, etc.) CZ doet een benchmark op regio en zorgaanbiedersniveau. VGZ gaat criteria voor goede zorg ontwikkelen: professionele kwaliteit, klantbeleving (2016: CQI als basis voor het te gebruiken instrument)/kwaliteit van leven & zorgkosten. Inzichten over kwaliteit worden gedeeld via vergelijkenkies.nl. VGZ wil richtlijn ontwikkeling V&VN ondersteunen. Er komen nog aanvullende criteria voor Goede samenhangende zorg organiseren op wijkniveau. Er komen nog aanvullende criteria. Normen van beroepsgroep zijn het uitgangspunt. Klantervaringsgegevens & kwaliteitsgegevens worden openbaar gemaakt via Zorgvinder. Er komt meer selectieve contractering. Zinnige en zuinige zorg, vaker vergelijken tussen zorgaanbieders, financiële afspraken die doelmatigheid bevorderen, meer aandacht voor integriteit zorgkosten. Toegankelijkheid geen specifieke bijzonderheden opgenomen geen specifieke bijzonderheden opgenomen geen specifieke bijzonderheden opgenomen geen specifieke bijzonderheden opgenomen Indicatie geen specifieke bijzonderheden opgenomen Dient te worden uitgevoerd door een wijkverpleegkundige niveau 5. Opstellen van een zorgplan dat voldoet aan richtlijnen V&VN, borgen pdca van het zorgplan noodzakelijk. geen specifieke bijzonderheden opgenomen Vaststellen zorgbehoefte dient te worden gedaan door wijkverpleegkundige niveau 5.

2 Doelgroepen IKZ PTZ Ketenzorg dementie Er wordt genoemd dat er nog aanvullende leveringsvoorwaarden komen. Er wordt genoemd dat er nog aanvullende leveringsvoorwaarden komen. Achmea zal de beleidsregel Ketenzorg dementie terughoudend gebruiken omdat er tot nu toe zeer beperkt gebruik van is gemaakt. Casemanagement dementie wordt voorgezet, maar de instapvoorwaarden daarvoor kunnen verhoogd worden. Kwaliteitseisen van de Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg zijn het uitgangspunt voor inkoop Aanvullende voorwaarden voor contractering. O.a.: aantoonbare ervaring en regelmatige levering, werken volgens zorgpad stervensfase en/of Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0 Casemanagement dementie wordt selectief ingekocht: alleen als zorgaanbieders zijn aangesloten bij een regionaal georganiseerde dementieketen en op basis van andere kwaliteitseisen. Dementie is strategisch speerpunt van CZ. De komende 3 jaar wordt daarom het programma dementie uitgerold. Zorg dient te worden geleverd op niveau 5 (niet perse door een HBO-V medewerker). Indicatie dient gedaan te worden door een HBO-V verpleegkundige. Selectieve inkoop Selectieve inkoop Voortzetten pilot integrale ouderenzorg. Selectieve inkoop Een instelling dient zich te conformeren aan richtlijnen uit de zorgstandaard dementie. Inkoop & contractering Inkoopbeleid Bekostiging Landelijk is er nog geen duidelijkheid. Achmea overweegt een gewogen tarief: hoger aantal eenheden (uren) betekent een lager overheadpercentage per eenheid. Verwijzing naar landelijk bekostigingsbeleid dat nog niet gereed is. Geen meerjarencontracten mogelijk omdat er nog te weinig informatie beschikbaar is om een meerjarencontract af te sluiten. Verwijzing naar landelijk bekostigingsbeleid dat nog niet gereed is. Best practices krijgen in 2017 een belangrijke plek in de contractering. Afhankelijk van landelijke regelgeving komen er nog aanvullende criteria op het gebied van kwaliteit en doelmatigheid. Nog geen informatie omdat landelijk model nog niet gereed is. Contracteereisen De instapvoorwaarden zijn hoger dan in 2015 Gebaseerd op die van 2015 met aanvullend o.a.: (verbeterplannen als basis voor een contract zijn in 2016 kernactiviteit is wijkverpleging, periodieke CQ-index, niet meer mogelijk). jaarlijkse zelfevaluatie kwaliteit o.b.v. landelijk In 2017 zijn de instapvoorwaarden op het niveau van de kwaliteitskader, samenwerkingsrelatie met het sociaal doelstellingen van domein in de gemeente waar de instelling actief is, voldoende niveau 5 wijkverpleegkundigen voor toegangsbepaling, indicatie, coördinatie en zorgplannen opstellen. Meer meerjarencontracten bij grote instellingen zijn mogelijk. Fusies tussen te contracteren/gecontracteerde instellingen worden op meerwaarde getoetst. Er komen differentiatiecriteria zoals: % vaste dienst en % jaarlijkse scholing, wijkgerichte zorgteams met niveau 5, etc. Er worden strategische partners gekozen op o.a. de volgende criteria: % wijkverpleegkundigen niveau 5, samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen en gemeenten, commitment aan onafhankelijke regionale expertisecentra voor geriatrische functies. Er is een aantal uitsluitingscriteria (voldoen aan wetgeving etc.) en geschiktheidseisen (zoals geautomatiseerd classificatiesysteem). Contractering (techniek) Digitaal Vanwege inkoop voor eigen verzekerden een sterke beperking van het relatiebeheer. Declaratiewijze Via landelijk declaratie protocol Om administratieve lasten te verlichten kan declaratie voor S2 gebeuren op basis van het zorgplan als dit niet meer dan 10% afwijkt van de daadwerkelijke zorglevering reguliere zorg of 5% bij complexe zorg (zoals dementie en PTZ). Informatie-eisen Geen specifieke lijst, maar duidelijke eisen richting Geen specifieke tekst over opgenomen. Bij de uitkomsten. selectiecriteria wordt er wel aandacht aan besteedt. Informatie ontsluiting via website geen specifieke bijzonderheden opgenomen Belangrijk: visie op zelfredzaamheid, betrekken en versterken mantelzorg, getekend zorgplan altijd inzichtelijk

3 Inkoop & contractering Nieuwe toetreders Instapvoorwaarden zijn hoger dan in 2015 Niet voor dementie als niet al in 2015 een contract. Verder alleen als innovatief: duidelijke toegevoegde waarde voor de verzekerde of vernieuwende (via ehealth) witte vlekken in een regio opvult, of vernieuwende zorgconcepten zoals burgercoöperaties. Wordt gestimuleerd als het bijdraagt aan transparantie Voornamelijk als ze kunnen bijdragen aan het vergroten van de klantbeleving/kwaliteit van leven/ én zorgkosten. van de zelfredzaamheid. ZZP-ers Zorg inhoud Niet toewijsbare zorg / wijkgericht werken Mogelijk, als ZZP-ers onderdeel zijn van een netwerk of samenwerkingsverband op wijkniveau (i.s.m. 1e lijnsorganisatie). Alleen afspraken als er ook een contract is voor toewijsbare zorg. Andersom geldt dat niet per se. Als in 2015 naar tevredenheid zorg geleverd werd, dan in principe ook in Directe contractering zoals in Zelfde bekwaamheidseisen als van instellingen. De S1 wijkverpleegkundige wordt ingezet als er nog geen directe zorg vanuit de wijkverpleging plaatsvindt. Via het keukentafelgesprek wordt eerste de eigen kracht van de burger aangesproken. Vanuit S2 rol kan ook een indicatie voor wijkverpleging worden gesteld. Continuering afspraken 2015 en aanpassing afspraken 2016 als dat noodzakelijk is en op basis van resultaten Mogelijk als voldaan wordt aan de voorwaarden. Nog geen uitspraak over mogelijk omdat er nog geen landelijk bekostigingsmodel is Continuering lijn van 2015 onder voorbehoud van landelijke regelgeving. Wel is een contract voor toewijsbare zorg noodzakelijk en een positief advies van de gemeente. Zorglevering Levering zorg, maar ook indiceren, signaleren en coördineren op cliënt niveau. Wel breder kijken dan zorg alleen, dus ook sociaal domein. Innovatie & ehealth Achmea introduceert de Zorgmodule Zorg in de wijk: in beperkte mate wordt geëxperimenteerd met een vormgeving waarbij met maar één voorkeursaanbieder in een wijk wordt gewerkt. Deze krijgt een gegarandeerd wijkbudget. Betaling daarvan vindt deels plaats op basis van minimale score op indicatoren. Als de ERAI regelgeving wordt gecontinueerd, gaat Achmea daar terughoudend mee om, omdat deze experimenten niet altijd bijdragen aan het bekostigen van uitkomsten. Geen specifieke pilots, maar wel uitnodiging aan nieuwe toetreders om zich te melden met innovaties. Er wordt een pilot gestart om kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen en te leren van best practices. Er komen leertuinen/pilots voor transparantie in klantbeleving/kwaliteit van leven en zorgkosten. Daarnaast een Innovatieloket en de VoorGoedeZorg wedstrijd. Het maximale aantal zorgaanbieders per klant is gebaseerd op het aantal zorgmomenten per week (o.b.v. inkoopgids 2015). Regionale substitutie-agenda wordt gestimuleerd.

4 Quick Scan inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Speerpunten Visie Multizorg VRZ (ONVZ & a.s.r.) Z&Z Eno DSW (heeft het inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 nog niet gepubliceerd) Algemeen: Multizorg staat voor kwalitatief goede, betaalbare, klantgerichte en toegankelijke zorg. Multizorg is relatiegericht met veel aandacht voor keuzevrijheid. Daarom wordt gestuurd op: de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment. Wijkverpleging: voor de visie op wijkverpleging wordt verwezen naar de inkoopvisie 1e lijn. Wijkverpleging: de komende jaren moet wijkverpleging zich door ontwikkelen tot het volledig is ingebed in het palet van zorg. De focus ligt op: zelfredzaamheid, ontzorgen, kwaliteit van leven en gepast zorggebruik. De zorgvraag, draaglast en draagkracht (incl. omgeving) van de verzekerde zijn hierbij richtinggevend. De wijkverpleegkundige is net als de huisarts, de eerste toegang tot professionele zorg. Wijkverpleging: de uitgangspunten voor 2016 zijn gelijk aan die van 2015 vanwege (landelijk) gebrek aan ervaring met deze nieuwe aanspraak. De wijkverpleegkundige is (naast de huisarts als poortwachter voor de cure) dé poortwachter voor de care. Wijkverpleging is toegankelijk en verankerd in de wijk, heeft directe verbinding met sociale wijkteams en is professioneel ingericht. Kwaliteit Er wordt verwezen naar kwaliteitsbeleid dat ontwikkeld Instellingspecifieke afspraken. Minimaal de normen wordt in ZN verband. Als er voor 2016 meer gegevens zoals in het veld gebruikelijk. Hantering richtlijnen beschikbaar zijn, worden die in de inkoop meegenomen. V&VN. Cliëntervaringen meten. Zelfassesment inclusief Daarnaast: minimaal aansluiting bij veldnormen op basis verbetertrajecten. Toetsing technische kwaliteit (IGZ en van inkoopgids 2015, actief en zichtbaar werken aan normen beroepsgroep) en beleefde kwaliteit verbeteringen voortkomend uit CQ index, (permanent en verantwoorde klantbeoordelingen). zorginhoudelijke indicatoren en risicosignalering Resultaat telt en uitkomst is belangrijker dan proces. zorgproblemen. Moet zijn geborgd via een kwaliteitssysteem. Doelmatigheid Er komen Instellingspecifieke afspraken. Borgen van optimale balans tussen gewenste kwaliteit, resultaat en prijs van zorg. Inzet op gepaste zorg en administratieve lasten dienen aantoonbaar daar aan bij te dragen. Samen met stakeholders worden de komende jaren indicatoren ontwikkeld. Tevens intensivering van formele en materiele controle. Hier dient nadrukkelijk aandacht voor zijn, onder meer op basis van casemix-inzet. Dit mede op basis van de taakstelling uit het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord. Toegankelijkheid Zorg dient beschikbaar te zijn binnen de ernst van de zorgvraag. Dichtbij als kan, ver weg als moet. Indicatie (Her)indicering door deskundigheidsniveau 5 en op basis van landelijke kaders en richtlijnen V&VN. (Her)indicatie op basis van landelijke richtlijnen en kaders van de V&VN. Op basis van landelijke kaders en richtlijnen. Objectiviteit en uniformiteit zijn belangrijk. Doelgroepen: IKZ geen specifieke bijzonderheden opgenomen Doelmatig PTZ geen specifieke bijzonderheden opgenomen Doelmatig Ketenzorg dementie Samenwerking is een middel, geen doel. Het dient aantoonbare meerwaarde te hebben. Alle relevante partijen moeten dan meedoen. De klant mag daarbij geen hinder van schotten in de zorg ondervinden. De uitkomst van de keten is belangrijker dan uitkomst van de schakel.

5 Inkoop & contractering Inkoopbeleid Omdat het bekostigings- en inkoopmodel 2016 nog niet zeker is, kan nog niet worden aangegeven hoe de samenwerking met Eno en Z&Z is. Meerjarenafspraken worden in de toekomst (2017) mogelijk. Uitgangspunten: binnen bestuurlijk hoofdlijnenakkoord, constructieve relatie met aanbieders en daarvoor met een beperkt aantal gesprekken aangaan, overweging omzetplafonds, één contract op holding niveau. Binnen kaders bestuurlijk hoofdlijnenakkoord. Resultaatafspraken omtrent gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kostenbeheersing. Voor de kernregio doet Eno dat zelf, voor landelijke dekking zoekt men aansluiting via Multizorg. Daarbij is er nog wel een slag om de arm, vanwege het ontbreken van landelijke regelgeving. In principe sluit Eno 1-jaarscontracten, meerjarenafspraken worden nog verkend. Bekostiging Contracteereisen Marktconforme tarieven. Verder nog niets over te zeggen omdat landelijk het beleid nog niet vast ligt. Een instelling mag niet onder scherp toezicht van de IGZ staan. Vanwege landelijke onduidelijkheid over het bekostigingsmodel, kunnen er nog geen prestaties worden gedefinieerd. Strategische partnerships (gezamenlijk optrekken in de ontwikkeling van de aanspraak wijkverpleging) met beperkt aantal instellingen worden onderzocht voor Doel: de meest doelmatige en klantvriendelijke wijkverpleging voor cliënten en verzekerden. Een instelling mag niet onder scherp toezicht van de IGZ staan. Meting van kwaliteit en kwaliteitsverbetering zijn ook aanzet tot toekomstige financiering o.b.v. uitkomsten. Zorgverleners wijkverpleging moeten voldoen aan de minimale kwaliteitseisen zoals opgenomen in de meest recente inkoopgids. Contractering (techniek) In 2016 of 2017 digitaal, afhankelijk van overleg met Zo veel mogelijk digitaal Bij voorkeur digitaal VECOZO Declaratiewijze Digitaal via VECOZO Via VECOZO. Informatie-eisen. Minimale Data Set (MDS). Nieuwe toetreders Dat is mogelijk als aan dezelfde eisen voor bestaande Dat is mogelijk als aan dezelfde eisen voor bestaande Daar staat Eno voor open mits ze kunnen voldoen aan toetreders wordt voldaan. toetreders wordt voldaan. alle minimale contracteereisen. ZZP-ers Dat is mogelijk als wordt voldaan aan nog te bepalen eisen en landelijk hier mee door wordt gegaan. Dat is mogelijk als wordt voldaan aan nog te bepalen eisen.. Zorg inhoud Niet toewijsbare zorg / wijkgericht werken. Stimuleren aansluiting bij gemeentelijk beleid. Eno verwacht dat dit in representatie wordt ingekocht op basis van een landelijke inkoopgids. Zorglevering. Zo min mogelijk verschillende dienstverleners in de zorgrelatie. Bij voorkeur werken met één gedeeld zorgplan of dossier. Gebruik van een transparant en toetsbaar (verpleegkundig) classificatiesysteem.. Innovatie & ehealth Als er initiatieven zijn voor ehealth of zorgpaden kan contact worden opgenomen. Proeftuinen zijn mogelijk (eigen inkoop, substitutie en experimenten). Deze lopen parallel met eerder ingezette samenwerkingsvormen met betrokken partijen. Zorgaanbieders die daar nu al mee aan de slag gaan worden zoveel mogelijk gestimuleerd.

6 Bronnen: Achmea: https://www.achmea.nl/zorgaanbieders/downloads/zorginkoopbeleid% wijkverpleging.pdf CZ: VGZ: Menzis: Multizorg: DSW: Nog geen inkoopbeleid 2016 op de website voor zorgverleners te vinden, alleen 2015 Z&Z: Eno:

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 4 3. Inkoopwijze

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Afspraken over de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Utrecht, 23 februari 2015 GV325/eindrapport Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 postbus 85198 3508

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Samengesteld op: 6 Juni 2015 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Inhoudsopgave 2 / 64 Inhoudsopgave 1 COVER

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Opzetten samenwerking gemeente - zorgverzekeraar

Opzetten samenwerking gemeente - zorgverzekeraar Opzetten samenwerking gemeente - zorgverzekeraar Adviezen mede gebaseerd op de samenwerking gemeente Nijmegen en VGZ Marc Soeters Gerrold Verhoeks Dit project wordt mogelijk gemaakt door: Opzetten samenwerking

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid 2013 Juni 2012 Aangepaste versie d.d. 6 juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL I ALGEMEEN 5 1. Algemene ontwikkelingen en Marktanalyse 5 1.1 Algemene ontwikkelingen

Nadere informatie

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens...

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... Barry Popma Rob van de Ven MBA-Health 2010-2012 Erasmus CMDZ INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 6 HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

Meerjarenprogramma 2014-2017

Meerjarenprogramma 2014-2017 Meerjarenprogramma 2014-2017 14 februari 2014 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T 030 282 33 02 M secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl 1 Inleiding 03 2 Achtergronden

Nadere informatie

Integrale zorg in de buurt

Integrale zorg in de buurt Integrale zorg in de buurt YFER Maliestraat 1 3581 sh UTRECHT t 030-2364703 f 030-2368345 e nyfer@nyfer.nl i www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van de Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis

Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis 1 Auteur: () Een vervolg op de rapporten Ernstig zieke kinderen hebben

Nadere informatie

Precompetitieve samenwerking ehealth

Precompetitieve samenwerking ehealth Precompetitieve samenwerking ehealth Ambitie en uitgangspunten Versie 1.1 Zorgverzekeraars Nederland 22 april 2011 1 INLEIDING... 1 2 EHEALTH, TOEPASSINGEN EN TOEGEVOEGDE WAARDE... 3 3 WENSSCENARIO EHEALTH

Nadere informatie

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden gemeente Nota van B&W onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden Portefeuillehouder Collegevergadering

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inhoudsgave 1. Introductie 2. Algemene voorwaarden 3. Diabetes Mellitus type 2 4. COPD 5. Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg DM/COPD. 6. Astma/COPD

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht NHG-Jaarplan 2014 Huisartsenzorg in samenwerking Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail : info@nhg.org internet : www.nhg.org 1 Inhoud

Nadere informatie

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Consultatie inkoop & innovatie sociaal domein

Consultatie inkoop & innovatie sociaal domein Spacelab 4 3824 MR Amersfoort POSTADRES Postbus 490 3800 AL Amersfoort TELEFOON 033-496 52 00 Consultatie inkoop & innovatie sociaal domein Vernieuwingsmogelijkheden in het kader van de decentralisatie

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 Anneke L. Francke (NIVEL) José M. Peeters (NIVEL) Met medewerking van: Wendy Werkman (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Inhoudsopgave Wat we willen bereiken 5 1. Over dit werkprogramma 1.1. Beleidsprioriteiten VWS 8 1.2. Onze thema s 9 1.3. Onze doelgroepen 11 1.4.

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg

Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg Ten behoeve van het Zorginkoopdocument 2013 1 Publicatiedatum: 1 maart 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Zorginkoopbeleid AWBZ... 4 1.1 Zorginkoop vanuit eigen

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop Monitor en beleidsbrief Zorginkoop februari 2014 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding en doelstelling 11 1.2 Scope 12 1.3 Aanpak 12 1.4 Leeswijzer 14 2. Beleidscontext

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie