ggz- en verslavingspreventie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ggz- en verslavingspreventie"

Transcriptie

1 productcatalogus ggz- en verslavingspreventie

2 Productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie Voorwoord Met veel genoegen bieden wij u de productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie aan. Wij zijn trots op het resultaat, het is een goede weergave van de mogelijkheden die de afdeling Preventie te bieden heeft. Wij willen klantgericht en vraaggericht werken. Wij hopen dat deze catalogus u ondersteunt bij het maken van uw keuzes op preventiegebied. Directie Zorgservice Jane Beck-Lie A Fat Wil Petiet-Mocking december 2007

3 Inleiding Voor u ligt de productcatalogus van de afdeling Preventie van Parnassia Bavo Groep. Missie: de kunst er op tijd bij te zijn! GGZ- en Verslavingpreventie wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen. Wij willen de lichamelijke en geestelijke gezondheid behouden en bevorderen, en ernstige psychische en verslavingsproblematiek vroegtijdig onderkennen en voorkomen. Door effectieve preventie willen we een bijdrage leveren aan kostenreductie van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. We zetten in op het opzetten van een expertisecentrum op het gebied van GGZ en Verslavingspreventie. Daarnaast ligt nadruk op het inzicht geven in effecten en bereik van onze preventieve activiteiten. Visie Onze visie is, dat preventie gezondheidswinst oplevert. Door de alsmaar stijgende zorgkosten komt meer nadruk te liggen op preventie. Eigen verantwoordelijkheid van het individu wordt steeds belangrijker en daarmee ook het belang van laagdrempelige voorzieningen als preventie. Onze 25 jaar lange ervaring met preventie heeft ons geleerd, dat door risicofactoren te verminderen en beschermende factoren te versterken, mensen zich beter gaan voelen en gezondheidsrisico s vermijden. Wetenschappelijk onderzoek wijst in dezelfde richting. Een sterk punt is dat we nog vóór de voordeur van de curatieve zorg zitten. Wij hebben een uitgebreid netwerk en zijn daardoor goed zichtbaar in Den Haag, Zoetermeer en Voorburg/Leidschendam, Rijswijk en Wassenaar. Wij zien verder een sterk toegevoegde waarde in het integraal aanbieden van GGZ- en Verslavingspreventie, omdat de oorzaken en risicofactoren bij zowel GGZ- als Verslavingsproblemen vaak identiek zijn. Maatschappelijk verantwoordelijk Preventie is gericht op gezondheidswinst op het terrein van de GGZ- en Verslavingspreventie. Dat is goed voor individuen, die gebruik maken van onze preventieproducten. Het levert de maatschappij ook winst op. Preventie levert een bijdrage aan het verminderen van de zorgconsumptie. Preventie levert een bijdrage aan arbeidsuitval en bevordert arbeidsparticipatie. Door het uitvoeren van onze preventieve producten bevorderen wij dat mensen weer gaan deel nemen aan de maatschappij. Producten van preventie Producten van de afdeling preventie bewegen zich in het spectrum van de universele, selectieve en geïndiceerde preventie. Universele preventie richt zich met name op het algemeen publiek. Voorbeelden: het uitvoeren van algemene voorlichting groepsen individugericht en participeren in voorlichtingscampagnes, interventies gericht op intermediairs, cursussen en trainingen. Selectieve preventie richt zich op risicogroepen. Voorbeelden zijn groepen voor KOPP/ KVO kinderen, Bureau Basiszorg, interventies gericht op intermediairs, cursussen en trainingen. Geïndiceerde preventie is gericht op individuen met lichte klachten, nog geen stoornis of verslaving. Voorbeelden zijn intake/spreekuur, groepen voor mensen met licht depressieve klachten, cursussen en trainingen voor mensen met lichte klachten. Thema s van preventie De focus van ons preventiewerk is gericht op de volgende vier thema s Stress Depressie Alcohol, drugs en gokken Kinderen van patiënten Vraaggericht Preventie werkt vraaggericht. Veel van uw vragen over GGZ- en Verslavingspreventie kunnen beantwoord worden met de producten die in december 2007

4 deze productcatalogus staan vermeld. Wanneer onze producten echter geen antwoord zijn op uw vraag, dan willen wij graag met u meedenken en zoeken naar de juiste oplossing van uw vraag. Wij hebben de mogelijkheid en de expertise om in korte tijd nieuwe preventieve producten te ontwikkelen. Dit doen wij in overleg met u als opdrachtgever. Graag formuleren wij antwoorden op de vragen uit de samenleving. Daar waar wij nieuwe trends signaleren, zullen wij deze bespreken en op zoek gaan naar mogelijkheden om deze signalen op te pakken en om te zetten naar concrete preventieve acties of producten. Ook hierover willen graag in overleg treden met onze opdrachtgevers. Deskundig De producten uit deze catalogus worden door deskundigen op het gebied van GGZ- en Verslavingspreventie uitgevoerd. Middels het uitzetten van tevredenheidmetingen bij elke uitvoering proberen wij de tevredenheid van onze directe klanten voortdurend te peilen. Op deze manier hebben we voortdurend feed back van de klanten, die gebruik maken van onze producten. We zetten in op zoveel mogelijk effectieve preventie, daarvoor zijn onze producten gelabeld als Evidence based Good practice Innovatief zoals Trimbos Instituut, het NIGZ en GGZ Nederland onderhouden we nauwe banden. Een onderzoekster is aan de afdeling verbonden. Leeswijzer De productcatalogus is ingedeeld in vijf onderdelen, namelijk: Informatie, advies en ondersteuning Stress Depressie Alcohol, drugs en gokken Kinderen van Patiënten Per onderdeel worden de verschillende producten kort beschreven. Voor vragen of extra informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Preventie, tel Wij staan altijd open voor uw opmerkingen, vragen en suggesties. Redactie Andréa C. Toeter Accountmanager Preventie Willemien J.C.T. Willems Afdelingshoofd Preventie Expertise centrum Preventie wil zich ontwikkelen tot een toonaangevend expertise centrum op het terrein van GGZ- en Verslavingspreventie. Daarvoor hebben we nauwe banden met Universiteiten en Hoge Scholen. Zo zijn we verbonden aan de Bijzondere Leerstoel Preventieve Geestelijke Gezondheid van de Universiteit Maastricht, werken we samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Radboud Universiteit Nijmegen en de Leidse Hoge School. Ook met landelijke instellingen december 2007

5 Voorwoord Inleiding Informatie Advies Ondersteuning Preventie Spreekuur Herstel uw evenwicht Alzheimer Café Wijk aan Zet Studiebijeenkomsten voor intermediairs Voorlichtingsbijeenkomsten Stress Workshops stresspreventie Assertiviteit Stoppen met piekeren en minder negatief denken Omgaan met stress Kinderen van patiënten KOPP/KVO deskundigheidbevordering voor intermediairs 1. Voorlichting 2. Consultatie 3. Training Cliënt, ouderschap en kinderen KOPP/KVO cursussen voor patiënten/ouders 1. Een steuntje in de rug 2. Gezinsinterventie 3. Ouder-peutergroep & Ouder-kleutergroep KOPP/KVO cursussen voor kinderen/jongeren 1. Speel-doegroep & Doe-praatgroep 2. Jongerencursus & Jongvolwassenencursus Bureau Basiszorg Depressie In de put, uit de put Liever bewegen dan moe Somber of gespannen Preventie van depressie in verzorgingshuizen Alcohol, drugs en gokken Basiscursus verslaving en verslavende middelen Cursus motiverende gespreksvoering De gezonde school en genotmiddelen Mijn kind, alcohol en drugs Hellup, mijn kind kan niet zonder Uitgaan, alcohol en drugs 1. Quick Scan 2. EHBDu 3. Barcode 4. Peereducation Unity 5. Drugsweb 6. Testservice The Coffeeshop 1. Quick Scan 2. Cursus coffeeshops 3. Voorlichting bezoekers coffeeshops december 2007

6 Informatie Advies Ondersteuning Preventie spreekuur Info Advies Ondersteuning Herstel uw evenwicht Alzheimer Café Wijk aan Zet Studiebijeenkomsten voor intermediairs Voorlichtingsbijeenkomsten

7 Preventie spreekuur Informatie, advies en consultatie Info Advies Ondersteuning GGZ- en Verslavingspreventie heeft veel kennis en ervaring op het gebied van geestelijke gezondheid en verslaving. Bij het Preventie spreekuur kan iedereen terecht voor informatie, advies en consultatie. Deelnemers aan de cursussen en trainingen krijgen vooraf een gesprek met een medewerker van het spreekuur. Het spreekuur wordt op verschillende locaties aangeboden. Men kan op diverse manieren van het Preventie spreekuur gebruik maken: face to face, telefonisch of per . Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. per gesprek minuten individueel of met meerdere personen (ouders en kinderen) afhankelijk van de vraag: universeel, selectief of geïndiceerd spreekuurgesprek Persoonlijke informatie, advies en consultatie. Gericht advies voor deelname aan trainingen en cursussen van GGZ- en Verslavingspreventie. Eventueel worden mensen verwezen naar andere instellingen of naar de centrale aanmelding en toeleiding van Parnassia Bavo Groep.

8 Herstel uw evenwicht Individuele gesprekken Mensen met lichte klachten kloppen aan bij preventie, omdat zij iets aan hun klachten willen doen. Niet altijd passen onze producten bij de vraag van deze klanten. Om deze mensen toch gericht iets te bieden wordt een individuele preventieve aanpak ingezet. Focus ligt hierbij op het vergroten van de sterke kanten van de persoon. 3-5 gesprekken, 1e gesprek 60 minuten, vervolggesprekken minuten individueel geïndiceerd individuele gesprekken Info Advies Ondersteuning In het eerste gesprek wordt op grond van de klachten van de deelnemer een probleemanalyse gemaakt. Duidelijk wordt waarom iemand uit z n evenwicht is geraakt en of dit evenwicht makkelijk te herstellen is. Op grond van deze analyse wordt ingeschat of een adequaat stappenplan voor vervolggesprekken mogelijk is. De manier van werken is gestructureerd, transparant directief en tegelijk flexibel. Waar mogelijk worden de gesprekken ondersteund met schriftelijke informatie. De focus ligt op de positieve kant van de persoon, sterke kanten worden verder ontwikkeld en versterkt. Op deze manier werkt de persoon aan herstel van zijn evenwicht. Kort tussentijds telefonisch overleg over de activiteiten die de deelnemer tussen de gesprekken door moet verrichten, wordt gestimuleerd. Terwijl het aantal gesprekken maximaal vijf is, kan de tijdspanne langer zijn dan vijf weken. De deelnemer heeft aan de hand van het werkmodel probleemanalyse en stappenplan zijn evenwicht hersteld en het probleem aangepakt. De deelnemer kan voor wat betreft de hulpvraag zelfstandig verder.

9 Alzheimer Café Informatie en ondersteuning van dementerenden en hun familieleden en betrokkenen (mantelzorgers) Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor patiënten, familie, hulpverleners en andere belangstellenden. Het is een interventie met aspecten van voorlichting en begeleiding, waarin alle voordelen van laagdrempeligheid, informele advisering en consultatie, zelfhulpgroepen en lotgenotencontact worden vormgegeven in een ongedwongen sfeer. Met lotgenoten worden ook de dementiepatiënten bedoeld. Het Alzheimer Café kent drie hoofddoelen. Op de eerste plaats wordt voorlichting gegeven over de medische en psychosociale aspecten van dementie. Op de tweede plaats worden ervaringen uitgewisseld, waarbij herkenning en (maatschappelijke) erkenning centraal staat. En ten derde bevordert het Café de emancipatie van patiënten en helpt het te voorkomen dat patiënten en familieleden in een isolement raken. In het Alzheimer Café staat elke maandelijkse bijeenkomst een ander thema centraal. Jaarlijks worden 10 cafés georganiseerd, waarbij 8 thema s vastliggen en 2 thema s op basis van de wensen van bezoekers worden ingevuld. De bijeenkomsten hebben een vast stramien. Er spreekt een deskundige en er wordt een mantelzorger geïnterviewd over diens kennis en ervaringen met betrekking tot het thema. Na de pauze kunnen de aanwezige dementerenden, mantelzorgers en andere belangstellenden vragen stellen en worden zij door de gespreksleider uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Ter verhoging van de sfeer en ter ontspanning wordt de avond omlijst met live muziek. Informatiemateriaal is aanwezig. Aanmelding is niet nodig. Omdat het karakter van het Alzheimer Café laagdrempelig is, is de keuze voor een locatie belangrijk. Noodzakelijk is dat patiënten en familie zich vrij voelen een Alzheimer Café te bezoeken. Locaties zijn bijvoorbeeld een Raadhuis, zorgcentrum of informatiecentrum. maandelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur 30 tot 100 selectief voorlichtingsbijeenkomst met informatie, advies en ondersteuning De deelnemers evalueren de bijeenkomsten erg positief. Ze weten meer over dementie en waar ze met hun vragen en problemen terecht kunnen. Veel mensen worden vaste bezoekers. Het is een plek waar ze specifieke informatie krijgen over wat hen bezighoudt en waar ze met lotgenoten hun ervaringen kunnen delen. Info Advies Ondersteuning

10 Wijk aan Zet Integraal wijkgericht project ter preventie van psychische problematiek bij ouderen Wijk aan Zet is gebaseerd op de Integrale Aanpak Depressiepreventie (IAD) (Bohlmeijer et al., 2005). Een belangrijk uitgangspunt is dat wijkbewoners zelf, samen met zorg- en welzijnsinstellingen in de wijk, betrokken zijn bij het oplossen van het gesignaleerde probleem. Hiermee wordt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van individuele oudere wijkbewoners vergroot en de sociale samenhang in de wijk versterkt. Integrale preventie verwijst naar een samenhangende verzameling van (universele, selectieve en geïndiceerde) preventieve interventies die worden geleverd door een netwerk van zorgaanbieders. Dit levert optimaal rendement, is efficiënt en maakt de kans op gedragsverandering groter omdat het drempelverlagend kan werken, maar ook omdat dit zowel aan bewustwording als op motivatie werkt. Wijkgericht werken verwijst naar een specifiek geografisch gebied (of wijk) ofwel een afgebakend, hanteerbaar en goed in kaart te brengen gebied. Er zijn veel actoren actief in een specifieke wijk (wijkagent, buurthuizen, maatschappelijk werk, verzorgingshuizen) en er zijn lokale netwerken waardoor een meer persoonlijke aanpak mogelijk wordt. Mensen identificeren zich mogelijk met de buurt waarin zij wonen. De integrale aanpak depressiepreventie ouderen hanteert in principe een wijkgerichte aanpak, maar werkt ook met een combinatie van wijken. De belangrijkste kenmerken van Wijk aan Zet zijn doelgroepparticipatie, het combineren van interventies, omgevingsbeïnvloeding, het gebruiken van verschillende media en methoden, intersectorale samenwerking en aansluiting bij de lokale situaties. Bij een integrale aanpak leveren meerdere sectoren zoals zorg, welzijn, veiligheid een bijdrage. Alle bijdragen worden beschreven in een actieplan, dat is gebaseerd op een probleemanalyse. Het actieplan gaat uit van een communitybenadering en richt zich op drie doelen: het verbeteren van de vroegsignalering van psychische klachten en implementatie van preventieve interventies, het versterken van de competenties met een verhoogd risico voor depressie en het werken aan een ondersteunende en gezonde leefomgeving. In praktijk betekent dit dat er in een aantal concrete fasen wordt gewerkt: oriëntatie en probleemanalyse, actieplanning, uitvoering, evaluatie en bijstelling. looptijd van een jaar tot anderhalf jaar betrokken instellingen en participanten van de doelgroep uit de wijk(en) samenhangende combinatie van interventies, universeel, selectief en geïndiceerd integraal wijkgericht project (community based) innovatie interventie met elementen van good practice Afhankelijk van de probleemanalyse en uitgevoerde interventies en acties. Door middel van deze wijkgerichte aanpak zijn meer 55+ouderen met (lichte) psychische klachten bereikt met effectieve preventieve interventies en behandelmogelijkheden. Info Advies Ondersteuning

11 Studiebijeenkomsten voor intermediairs Informatie over specifieke GGZ- en Verslavingsthema s voor intermediairs Intermediairs zijn belangrijk wanneer het gaat om preventie van GGZ- en verslavingsproblemen. Door het deskundiger maken van deze intermediairs op GGZ- en verslavingsproblematiek kunnen zij eerder en beter signaleren. Wanneer zich problemen voordoen weten zij waar zij met hun vragen en eventuele verwijzing terecht kunnen. Het uiteindelijke bereik van de einddoelgroep wordt door deze intermediaire benadering vergroot. Een studiebijeenkomst is gecentreerd rondom één thema en bestemd voor intermediaire beroepsgroepen zoals jeugdhulpverleners, jongerenwerkers, huisartsen, maatschappelijk werkers, migranten zelforganisaties, asielzoekerscentra, trajectbegeleiders, politie, studenten in opleiding etc. groep 1 à 2 bijeenkomsten (2 x 4 uur) 4 tot 20 universeel, selectief studiebijeenkomst Deelnemers hebben informatie en/of vaardigheden over het thema opgedaan. Dit kunnen zij toepassen in hun werksituatie. Info Advies Ondersteuning Een studiebijeenkomst bevat informatie over een thema dat gerelateerd is aan GGZ- en/of verslavingsproblematiek. Ook kunnen vaardigheden worden aangeleerd. Het kan gaan over het zelf geven van voorlichting aan een einddoelgroep, maar ook over bijvoorbeeld nieuwe genotmiddelen of een methodiek. Gebruik wordt gemaakt van verschillende didactische werkvormen, zoals rollenspel, quiz, signaleringslijsten, beeldmaterialen etc. Er is veel ruimte voor discussie en uitwisseling van ervaringen. Een studiebijeenkomst wordt op maat aangeboden. Tijdens het voorgesprek wordt gekeken naar de beginsituatie van de intermediairs. De cursus wordt aangepast aan hun persoonlijke wensen en behoeften gerelateerd aan de praktijk van de beroepsuitoefening. Een studiebijeenkomst bestaat uit 1 à 2 bijeenkomsten, al naar gelang behoefte, mogelijkheden en basiskennis. Na afloop worden de bijeenkomsten met de deelnemers geëvalueerd en volgt een nagesprek met een vertegenwoordiger van de instelling.

12 Voorlichtingsbijeenkomsten Informatie over GGZ- en Verslavingsthema s Info Advies Ondersteuning Informatie over geestelijke gezondheids- en verslavingsziektebeelden, de eerste signalen, zelfhulpmogelijkheden, de mogelijkheden van professionele hulp en het motiveren tot zoeken van hulp: het zijn essentiële zaken in het vroegtijdig opsporen van problematiek en bieden van adequate hulp. Hiermee wordt voorkomen dat psychische en verslavingsproblemen escaleren en worden maatschappelijke en economische kosten gereduceerd. Voorlichting over psychische en/of verslavingsproblematiek voor diverse doelgroepen, zoals ouders, jongeren, ouderen, mantelzorgers die met deze problematiek te maken hebben. Ook binnen instellingen wordt voorlichting gegeven aan verschillende doelgroepen, zoals jongeren in de Jeugdhulpverlening of bewoners van verzorgingshuizen. 1 bijeenkomst (1 x 4 uur) 4 tot 100 universeel, selectief voorlichtingsbijeenkomst Informatie en praktische tips die bewustwording en attitudeverandering op gang brengen. Indien noodzakelijk worden deelnemers gemotiveerd om adequate hulp of ondersteuning te zoeken.

13 Stresspreventie Workshops stresspreventie Assertiviteit Stoppen met piekeren en minder negatief denken Omgaan met stress Stress

14 Workshops stresspreventie Kennismaken met diverse manieren om beter om te gaan met stress Er zijn situaties waarin mensen stress ervaren. Spanning en stress kunnen verminderen door adequate copingstrategieën. In workshops maken deelnemers kennis met een aantal vaardigheden om spanningsklachten te reduceren. Deelnemers hebben vaardigheden op het gebied van assertiviteit, piekeren, ontspannen, zelfvertrouwen en communicatie aangereikt gekregen. Deze helpen hen beter om te gaan met stress. Stress In workshops krijgen deelnemers informatie en vaardigheden om beter om te kunnen gaan met situaties die stress veroorzaken. Naast informatie over de vaardigheden die belangrijk zijn voor stresspreventie wordt er geoefend. Deelnemers worden uitgenodigd tot een actieve inbreng. Bij elke workshop hoort een tekstboek met achtergrondinformatie en een aantal oefeningen om thuis te doen. Afhankelijk van persoonlijke voorkeur kunnen één of meerdere workshops worden gevolgd. Er zijn workshops: - stoppen met piekeren en negatief denken - assertiviteit - ontspanningstechnieken - meer zelfvertrouwen - communicatie. per workshop 1 bijeenkomst (2,5 uur) 4 tot 20 universeel workshop

15 Assertiviteit Training ter versterking van een assertieve gedragsstijl Een assertieve gedragstijl vergroot de zelfredzaamheid en beschermt de psychische en fysieke gezondheid in stressvolle omstandigheden. Assertief zijn betekent zelfbewuster en weerbaarder zijn in het contact met anderen. Door op een positieve wijze op te komen voor jezelf (respect vragen) en daarbij ook respectvol te blijven naar anderen kan voorkomen worden dat mensen in lastige situaties veel spanning oplopen en stressklachten krijgen. Deelnemers kunnen voor zichzelf opkomen, beter met conflicten omgaan, beter hun grenzen aangeven en standpunten uiten. Zij nemen gemakkelijker het initiatief en kunnen met meer zelfvertrouwen reageren in het contact met anderen. Hierdoor voelen zij zich meer opgewassen tegen stressvolle situaties. Stress Deelnemers krijgen in groepsverband informatie over assertiviteit en de relatie met stressbestendigheid en psychische klachten. Tijdens de training ontwikkelen zij meer zelfvertrouwen in situaties waarin zij voor zichzelf moeten opkomen. Zij leren duidelijke grenzen aan te geven en de eigen mening overtuigend te presenteren. Deelnemers krijgen inzicht in de eigen mate van assertiviteit en oefenen met een assertieve gedragsstijl aan de hand van eigen praktijksituaties. Er is aandacht voor onderwerpen als: wat is assertiviteit, grenzen bepalen en hier naar handelen, assertief communiceren en oefenen in uiteenlopende situaties. 5 wekelijkse bijeenkomsten (5 x 2 uur) 4 tot 12 geïndiceerd training

16 Stoppen met piekeren en minder negatief denken Training ter versterking van een effectieve denkstijl Veel piekeren en negatief denken zijn nadelig voor de psychische en fysieke gezondheid. Er is verband tussen niet realistisch denken, negatieve emoties, lage zelfwaardering en inadequaat gedrag. Minder piekeren en negatief denken vergroot het gevoel van controle, waardoor spanning afneemt en stressklachten worden voorkomen. Stress Deelnemers krijgen in groepsverband informatie over piekeren, negatieve denkstijlen en de relatie met stressbestendigheid en psychische klachten. Zij krijgen inzicht in hun eigen denkstijl en krijgen praktische tips voor het stoppen van piekeren. Zij oefenen met het ombuigen van ongewenst gedrag en emoties naar meer effectief gedrag of effectievere emoties. 5 bijeenkomsten (5 x 2 uur) 4 tot 12 geïndiceerd training Deelnemers leren minder te piekeren en reëler te denken. Zij worden zich bewust van de relatie tussen hun eigen denkstijl, gevoel en geloof in eigen capaciteiten. Door hun denkstijl te veranderen, ervaren zij dat ook het gevoel en de zelfwaardering verandert. Hierdoor voelen zij zich sterker en beter opgewassen tegen stressvolle situaties.

17 Omgaan met stress Training om beter om te kunnen gaan met stress en ter voorkoming van stressklachten Mensen die te lang of te intens in een stressvolle omgeving verkeren, kunnen last krijgen van zowel lichamelijke als psychische klachten. Stress kan zich fysiek uiten door hoofdpijn, spierpijn, slaapproblemen, maagpijn en hart- en vaatzieken. Psychisch kan veel stress leiden tot nervositeit, overspannenheid, depressieve gevoelens, burnout, angst en paniekklachten. Door te werken aan hun draagkracht kunnen mensen beter omgaan met stress en stressklachten voorkomen. Met minder stressklachten en een betere balans worden andere fysieke of psychische klachten voorkomen. Deelnemers weten wat stress is en kennen hun signalen, oorzaken en gevolgen. Zij hebben vaardigheden opgedaan om anders met stress om gaan. Ze hebben hun draagkracht vergroot en hun stressklachten nemen af. Stress Deelnemers krijgen in groepsbijeenkomsten informatie over stress, oorzaken en factoren van stress. Zij leren hoe hun stress zich fysiek en psychisch uit en wat de gevolgen van stress kunnen zijn. Deelnemers leren eigen oorzaken van stress te analyseren en krijgen inzicht in hun persoonlijke situatie. Zij leren vaardigheden om op andere manieren met stress om te gaan. Zij leren hoe zij de balans tussen draagkracht en draaglast op orde kunnen houden. Hiermee voelen zij zich weerbaarder tegen stress en hebben zij minder stressklachten. 5 bijeenkomsten (5 x 2 uur) 4 tot 12 geïndiceerd training

18 Depressiepreventie In de put, uit de put Liever bewegen dan moe Somber of gespannen Preventie van depressie in verzorgingshuizen Depressie

19 In de put, uit de put Cursus voor mensen met milde depressieve klachten Mensen met milde depressieve klachten hebben een verhoogd risico op een depressieve stoornis. Jaarlijks lijden circa mensen aan een depressie. Qua ziektelast is depressie een van de meest invaliderende ziekten. Mensen die aan een depressie lijden maken enerzijds extra gebruik van zorgvoorzieningen en anderzijds dragen zij bij aan ziekteverzuim. Familieleden worden extra belast en kinderen van een depressieve ouder lopen meer risico om zelf een psychische stoornis te ontwikkelen. Bij mensen met beginnende klachten is het mogelijk om met psycho-educatie, waarbij verschillende vaardigheden worden aangeleerd, de klachten te verminderen. Preventie in een vroeg stadium kan op deze wijze verhinderen dat de klachten zich ontwikkelen tot depressie. 12 wekelijkse bijeenkomsten (12 x 2 uur) en een terugkombijeenkomst (1 x 2 uur) 4 tot 12 selectief cursus evidence based Na afloop van de cursus hebben deelnemers minder depressieve klachten dan mensen die de cursus niet hebben gevolgd (Cuijpers, 1998). Ook na 6 en 12 maanden blijven mensen minder depressieve klachten houden (Allart-van Dam, 2003). Depressie Deelnemers leren in groepsverband verschillende vaardigheden om hun depressieve klachten aan te pakken en te overwinnen. Er is aandacht voor ontspanningstechnieken, sociale vaardigheden, de rol van gedachten in de ontwikkeling van een depressie, het belang van plezierige activiteiten en toekomstplanning. Het draaiboek van de cursus is ontwikkeld door het Trimbos-instituut.

20 Liever bewegen dan moe Fitprogramma voor mensen met licht depressieve klachten Mensen met psychische klachten zijn meestal fysiek minder actief terwijl het voor hen juist belangrijk is om meer in beweging te komen. Mensen met depressieve klachten hebben veel baat bij lichamelijke activiteit. Zowel op korte als lange termijn heeft fysieke inspanning een gunstig effect op het welbevinden en zelfwaardering. Depressie, angst en stressklachten nemen af door lichamelijke inspanning. Bovendien is bewegen ook gunstig voor het emotioneel functioneren en bevordert zo de ervaren kwaliteit van leven. Preventie in een vroeg stadium kan verhinderen dat de klachten zich ontwikkelen tot depressie. Fitprogramma met sportief wandelen en bewegen in combinatie met gezondheidsvoorlichting over het voorkomen van depressie en depressieve klachten. Door fysieke inspanning te integreren met voorlichting ervaart de deelnemer de verbinding tussen lichaam en psyche. Tijdens het fitprogramma wordt een aanzet gegeven tot een structureel gezonde leefstijl gericht op het zowel letterlijk als figuurlijk in beweging komen. Dit vermindert de kans op depressie. De deelnemers gaan wandelen in het park. In de winterperiode wordt dit programma ook wel in een sportzaal uitgevoerd. Er is aandacht voor andere sportmogelijkheden om na afloop zelf mee verder te gaan. De aanpak is laagdrempelig, zowel geografisch (dicht in de buurt) als qua motivatie, conditie, probleembesef, taalvaardigheid en opleidingsniveau. Het programma wordt ook ingezet voor specifieke doelgroepen, zoals migrantenvrouwen. kennismakingsvoorlichting van 1 uur gevolgd door 7 wekelijkse bijeenkomsten (7 x 2 uur) met een follow-up contact (1 x 2 uur) na 2 maanden 8 tot 15 selectief training De deelnemers leren dat bewegen leuk is, geestelijke en lichamelijke energie geeft en dat depressieve klachten hierdoor afnemen en verdwijnen. De deelnemers blijven na afloop van het fitprogramma bewegen. Gunstige effecten zijn merkbaar na een paar weken met een activiteitenfrequentie van minstens éénmaal per week. Depressie

21 Somber of gespannen Training voor mensen met depressieve klachten die ook last hebben van spanningsen/of angstklachten Depressieve klachten hebben niet één duidelijke oorzaak, maar ontstaan door een combinatie van factoren. Mensen voelen zich vaak somber en lusteloos en hebben geen plezier meer en nauwelijks interesse voor de dingen of mensen om hen heen. Ze kunnen zich moeilijk concentreren. Sommige mensen doen erg uitbundig of liggen voortdurend dwars en verhullen zo hun somberheid. Soms kunnen depressieve klachten gepaard gaan met gespannenheid en/of angstklachten. Angst en spanning kunnen weer andere klachten veroorzaken. Het kan zijn dat mensen wel de klachten hebben maar zich niet bewust zijn van hun gespannenheid. De deelnemers leren in groepsbijeenkomsten meer over hun klachten en de verschillen tussen de klachten. Onderwerpen die aan bod komen zijn: depressiviteit, spanningsklachten en angstklachten. Zij leren hoe deze klachten met elkaar verband houden en hoe zij de cirkel van klachten kunnen doorbreken. Zij krijgen ook inzicht in mogelijke oorzaken en leren er op een andere manier naar te kijken. Deelnemers hebben informatie over hoe hun klachten van somberheid, gespannenheid en angst met elkaar samenhangen. Zij weten hoe ze de cirkel van klachten kunnen doorbreken en hebben inzicht in mogelijke oorzaken van hun klachten. Depressie 3 bijeenkomsten (3 x 2,5 uur) 4 tot 15 selectief training

22 Preventie van depressie in verzorgingshuizen Project ter voorkoming van depressie klachten en ter verbetering van het adequaat omgaan met depressieve ouderen in verzorgingshuizen In verzorgingshuizen is het percentage ouderen met depressieve klachten tweemaal zo hoog (21% resp. 11%) als bij zelfstandig wonende ouderen. In verzorgingshuizen lijdt 21% van de bewoners aan depressieve symptomen en 11% aan een depressie in engere zin. Medewerkers hebben veelal onvoldoende kennis en vaardigheden om depressie te signaleren en deze ouderen adequaat te begeleiden. Door een gericht aanbod voor personeel, bewoners en familieleden kunnen depressieve klachten bij ouderen worden voorkomen of teruggedrongen. Het project wordt integraal aangeboden aan een verzorgingshuis en bevat verschillende activiteiten voor zowel het personeel, de bewoners als de familieleden: 1. Deskundigheidsbevordering leidinggevenden Drie bijeenkomsten ( 3 x 2,5 uur) voor leidinggevenden gericht op het vroegtijdig herkennen van depressieve klachten bij bewoners. Ook leren zij hoe zij de zorg voor depressieve bewoners in hun verzorgingshuis kunnen verbeteren. 2. Deskundigheidsbevordering verzorgenden Vier bijeenkomsten (4 x 2,5 uur) voor verzorgenden over vroegtijdig onderkenning van depressieklachten en adequate begeleiding van depressieve bewoners. 3. Deskundigheidsbevordering overig personeel en vrijwilligers Voorlichtingsbijeenkomst (1,5 uur) voor overig personeel en vrijwilligers over het onderkennen van depressieve klachten en het bieden van ondersteuning. 4. Familieleden van depressieve ouderen Voorlichtingsbijeenkomst (2 uur) voor familieleden en direct betrokkenen van depressieve ouderen met informatie over depressie bij ouderen, het bieden van ondersteuning en het zelf omgaan met een depressieve oudere. 5. Nieuwe bewoners Gespreksgroep (6 x 1,5 uur) voor nieuwe bewoners om de stress die de overgang naar het verzorgingshuis met zich meebrengt, te verminderen. Bij de nieuwe bewoners wordt de autonomie zoveel mogelijk in stand gehouden en versterkt. Zij worden gestimuleerd zelf dingen te blijven doen en voor eigen behoeften en wensen op te komen. Deelnemers looptijd van ongeveer een jaar er zijn activiteiten voor verschillende doelgroepen universeel/selectief project bestaande uit verschillende activiteiten: deskundigheidsbevordering, voorlichtingsbijeenkomsten en gespreksgroep evidence based Resultaten Dit preventieproject is op effectiviteit onderzocht door het Trimbos instituut. De resultaten waren positief. Er is sprake van een afname van depressieve klachten bij bewoners en van verbetering van de sociale vaardigheden en zelfwaardering van de bewoners. Voorlichtingsbijeenkomsten voor familieleden blijken ondersteuning te bieden en de her - en erkenning van hun zorg voor een depressief familielid te vergroten. Gespreksgroepen voor nieuwe bewoners stimuleren assertief optreden en autonomie. Depressie

3.1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5

3.1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 PREVENTIE G g z - p r e v e n t i e 3 3. 1 G g z - p r e v e n t i e : d e p r e s s i e e n a n g s t 3. 2 G g z - p r e v e n t i e : ( j o n g e ) m a n t e l z o r g e r s e n f a m i l i e l e d e

Nadere informatie

Activiteiten speciaal voor jongeren

Activiteiten speciaal voor jongeren en speciaal voor jongeren 3.7 Zorgadviesteams Consultatie van het zorgadviesteam (ZAT) aan ROC s en instellingen voor voortgezet onderwijs. De zorgadviesteams werken op ROC s en het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Barcode: Omgaan met alcohol en drugs in de horeca

Barcode: Omgaan met alcohol en drugs in de horeca Interventie Barcode: Omgaan met alcohol en drugs in de horeca Samenvatting Doel Barcode heeft als doel dat het personeel van uitgaansgelegenheden voor jongeren een bijdrage wil en kan leveren aan het voorkomen

Nadere informatie

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Anneke Risselada Tim M. Schoenmakers Gerda Rodenburg Liesbeth Naaborgh Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Versie 2, 2014 1 Protocol

Nadere informatie

Lokaal investeren in langer gezond leven

Lokaal investeren in langer gezond leven Lokaal investeren in langer gezond leven Concrete bouwstenen voor gemeentelijk gezondheidsbeleid Een publicatie van Public Health Forum Jan Maarten Boot Henny van Lienden Datum?? November 2003 Lokaal

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Gezondheid 2. Gemeentelijke verantwoordelijkheden 2.1. De Wet publieke gezondheid 2.2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2.3.

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Inleiding Het Bestuurlijk Overleg Alcohol (BOA) is eind 2009 in het leven geroepen om op regionaal niveau (Hollands Midden en Midden Holland)

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Wat Wil Jij Met Wiet?

Wat Wil Jij Met Wiet? Wat Wil Jij Met Wiet? De website evaluatie Nynke Horstman Bacheloronderzoeksrapport SPH, Saxion Hogeschool Enschede Academie Mens en Maatschappij Wat Wil Jij Met Wiet? De website evaluatie De mening van

Nadere informatie

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201 Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel visie document 201 ggz nederland inhoudsopgave Vormgeving Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2013 Overname van teksten

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Sterk Methodiekbeschrijving Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Blijf Groep, september 2009 Colofon Deze methodiekbeschrijving is een uitgave van Blijf Groep. Blijf Groep biedt, coördineert

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Anke van den Borne. Stay in Love. Primaire preventie van relatiegeweld onder jongeren. Proces evaluatie

Anke van den Borne. Stay in Love. Primaire preventie van relatiegeweld onder jongeren. Proces evaluatie Anke van den Borne Stay in Love Primaire preventie van relatiegeweld onder jongeren Proces evaluatie Trimbos-instituut, Utrecht, 2006 STAY IN LOVE 1 Colofon Opdrachtgever en financiering Het OGGZ fonds

Nadere informatie

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Jan Willem van de Maat MOVISIE 030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nl Jan

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij. Landelijke nota gezondheidsbeleid

Gezondheid dichtbij. Landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij Landelijke nota gezondheidsbeleid mei 2011 Landelijke nota gezondhei 1 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 Inleiding 4 1. Nederland is gezond maar het kan nog beter

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving. CVD Echte Mannen

Methodiekbeschrijving. CVD Echte Mannen Methodiekbeschrijving CVD Echte Mannen 2 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is CVD Echte Mannen? 5 1. CVD Echte Mannen in vogelvlucht 7 1.1 Waarom met CVD Echte Mannen aan de slag? 7 1.2 De aanleiding: probleem

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Behandelvisie JJC. Duidelijk en flexibel. Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus

Behandelvisie JJC. Duidelijk en flexibel. Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus Behandelvisie JJC Duidelijk en flexibel Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1 Onze pijlers 3 1.1 Missie en Visie 4 2 Onze behandelvisie 4 3 Goed beginnen: aansluiten

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Preventieve Zorg voor Jeugd Titel Preventieve Zorg voor Jeugd, JGZ als preventieve basis binnen de

Nadere informatie