RAPPORTFORMULIER eigen initiatief. 0) Datum inboeken. Agendapunt: Onderwerp Communicatiebeleid ; Samen van voorlichter naar partner

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORTFORMULIER eigen initiatief. 0) Datum inboeken. Agendapunt: Onderwerp Communicatiebeleid 2012-2015; Samen van voorlichter naar partner"

Transcriptie

1 ut Uf GCMCENTE WovÓENbERq RAPPORTFORMULIER eigen initiatief Besluitenregistratie: Postregistratienummer : 12. 0) Datum inboeken Openbaar ja Internet naar RAAD ja OR nee Communicatie ja Europese regelgeving nee via COMMISSIE Ja Onderwerp Communicatiebeleid ; Samen van voorlichter naar partner Advies : De raad voorstellen om de nota Communicatiebeleid ; Samen van voorlichter naar partner vast te stellen. 1 november 2012 S.M.T. Van der Marck II Opmerkingen Datum vergadering B&W: Besluit: Agendapunt: Retour naar afdeling op: Ontvangen door griffier op: Datum vergadering commissie Ja: Advies: Agendapunt: Datum raadsvergadering: Agendapunt: Geprint op: 1 november 2012, uu-f- O:\Communicatie\Communicatie velden (beleid)\nota communicatie bele

2 Besluit: Retour naar Burgerzaken / Maatschappelijke Zaken, S.M.T. Van der Marck: Ter archivering aangeboden op: Geprint op: 1 november 2012, uu+ 2/3

3 Zie voor nadere toelichting bijgevoegd concept-raadsvoorstel en - besluit Geprint op: 1 november 2012, uu+ 3/3

4 UCEMEHTE WoUOENDERq RAADSVOORSTEL Datum voorstel: Raadsvergadering van Vergadering Commissie Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Afdeling Onderwerp / voorstel van 20 december 2012, 4 december 2012 burgemeester Y. van Staveren Kwaliteit & Advies : Communicatiebeleid ; Samen van voorlichter naar partner Aan de Raad. Voorstel Wij stellen u voor om vast te stellen de nota Communicatiebeleid ; Samen van voorlichter naar partner. Inleiding De rol van de overheid verandert van een verzorgingspartner naar een samenwerkingspartner. Dit proces is sociaal wenselijk en financieel noodzakelijk. Wat deze nieuwe rol voor inwoners en gemeente precies inhoudt is nog een zoektocht. Een zoektocht die in Woudenberg samen wordt aangegaan, bijvoorbeeld in een traject als Samen2030. Deze communicatienota geeft een pad aan voor de middellange en lange termijn naar een lokale overheid als samenwerkingspartner. De raad en het college spelen in op deze veranderingen in hun college - en raadsprogramma De laatste communicatienota uit 2005 sluit onvoldoende aan bij de huidige ambities van de raad en het college. Het college heeft daarom gevraagd om een strategische communicatienota waarbij zelfredzaamheid, het samen werken aan onder meer het leefcomfort in Woudenberg en het contact met elkaar centraal staan. Beoogd resultaat Een communicatievere organisatie waarbij de leden van de organisatie denken van 'buiten' naar 'binnen'. Er worden in 2015 bewuste keuzes gemaakt om communicatie en participatie in te zetten. Voor inwoners betekent dit informatie op de plekken waar zij die verwachten, in woorden die zij begrijpen en op momenten waarop zij er behoefte aan hebben. Inwoners gaan de gemeente meer ervaren als een open, betrouwbare en initiatiefrijke organisatie. Bovendien krijgen inwoners meer mogelijkheden om te participeren. Kader Deze nota geeft invulling aan eerdere doelen uit het collegeprogramma, welke is gebaseerd op de raadsagenda Het nieuwe communicatiebeleid draagt bij aan een moderne en transparante manier van communiceren. Versterkt de strategieën uit de nota 'Helder in Burgerparticipatie' en sluit aan bij het lopende programma's Pagina geprint op: 1 nov 2012,10:48 uur Voorstel: h:\raadsvoorstel nota communicatiebeleid.docx

5 Dienstverlening en Bedrijfsvoering (waar het project Het Nieuwe Werken deel van uitmaakt). Argumenten De uitvoering van deze nota leidt tot 2015 tot: Verbetering van het imago van de gemeente bij inwoners en medewerkers. De gemeente Woudenberg wordt meer ervaren als betrouwbaar, open en initiatiefrijk (zie p. 8-9 voor de percentages). Biedt bij ieder beleidstraject en project de mogelijkheid voor bestuursleden om bewust te kiezen of en hoe zij burgerparticipatie inzetten. Biedt leden van de organisaties de mogelijkheid om communicatiever te worden doordat zij leren om communicatie bewust in te zetten in het hele proces en na te denken over communicatiedoelen en actoren. Team communicatie adviseert en faciliteert hierbij collegeleden, raadsleden, medewerkers en inwoners. Daarnaast biedt het team strategisch advies voor bestuur & MT en is sparringpartner/ consulent voor medewerkers, MT-en collegeleden op het gebied van burgerparticipatie. Inwoners worden gestimuleerd om mee te denken en het bestuur te adviseren op nieuwe beleidsonderwerpen. De dienstverlening verloopt voornamelijk via de telefoon, de balie en de website. Waarbij de nadruk ligt op het uitbreiden van de online dienstverlening. Communicatie die aansluit bij de behoefte van onze inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen, door de middelen in te zetten die onze doelgroepen gebruiken, teksten toegankelijker te maken en iedere 2 jaar de tevredenheid over de communicatie te toetsen bij inwoners en daarop bij te sturen. Draagvlak De inbreng van de belangrijke actoren is meegenomen in dit communicatiebeleid. De communicatienota is gebaseerd op verschillende onderzoeken, zoals het identiteit- en imago-onderzoek eind 2011, een onderzoek onder alle Nederlandse gemeenten naar de taken van de communicatieafdeling (2012), interne analyses en een sessie met medewerkers om de sterke en minder sterke kanten van de organisatie in kaart te brengen (2012). Financiële consequenties De uitvoering van dit communicatiebeleidsplan kan geheel binnen bestaande budgetten. Door te besparen op print media, kan extra geïnvesteerd worden op online communicatie. Het bestaande mediabudget lijkt hiervoor toereikend. De trainingen en workshops voor medewerkers, leidinggevenden en bestuurders die bijdragen aan Het Nieuwe Werken worden in 2013 gedekt vanuit het project Het Nieuwe Werken, overige trainingen en workshops na 2014 worden betaald vanuit het bestaande opleidingsbudget. Aanpak/uitvoering Leden van het team communicatie schuiven aan bij de afdeiingsoverleggen om de communicatienota toe te lichten en vragen te beantwoorden. De nota wordt verzonden aan de VNG als voorbeeld voor andere gemeenten. Communicatie borgen binnen het bestaande projectmatig werken. Starten met organisatie van trainingen en workshops voor medewerkers. Uitwerken strategie op online communicatie, met onder andere handvaten voor omgaan met social media. Opstellen actief persbeleid. Verbeteren van de gemeentelijke website. Vernieuwing van de huisstijl en deze vastleggen in een huisstijlhandboek. Starten projectgroep 'Meedoen is de norm' en komen tot plan van aanpak om participatie te bevorderen (zie ook p.11). Pagina geprint op: 1 nov 2012,10:48 uur Pagina: 2 Voorstel: h:\raadsvoorstel nota communicatiebeleid.docx

6 Burgemeester en wethouders van Woudenberg drs. S.M.T. van der Ma rek-verschoor Secretaris T. Cnossen Burgemeester Bijlagen: Ter Inzage Pagina geprint op: 1 nov 2012,10:48 uur Pagina: 3 Voorstel: h:\raadsvoorstel nota communicatiebeleid.docx

7 yge*ee*te WoudENDEnq RAADSBESLUIT Raadsvergadering van : 20 december 2012, onderwerp : Communicatiebeleid ; Samen van voorlichter naar partner De raad van de Gemeente Woudenberg, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Woudenberg; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; besluit: de nota Communicatiebeleid ; Samen van voorlichter naar partner vast te stellen; Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van: 20 december K. Wiesenekker T. Cnossen raadsgriffier voorzitter Pagina geprint op: 1 nov 2012,10:47 uurraadsbesluit: h:\raadsbesluit communicatiebeleid samen van voorlichter naar pi

8 5-H ^ CD S S 0 Cu rsi CM SS «Cu "XJ CM 03 00

9 Inhoud 1. Van visie naar gewenste identiteit 2 2. Huidige vs gewenste identiteit 3 1) Gedrag 3 2) Symboliek 4 3) Communicatie 5 4) Gewenste situatie in 2015 en Communicatiestrategieën 8 a. Communicatie in het hart van ieder beleid en project...8 b. Focus op digitale en interactieve kanalen 9 c. Weten hoe je ervoor staat: frequent meten 9 d. Laat zien waar je voor staat 10 e. Gewenst gedrag bevestigen: meedoen is de norm Uitvoering 12 a. Inzet team communicatie 12 c. Rollen en verantwoordelijkheden 13 d. Plan van aanpak komende 2 jaar 14 e. Financiering Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bibliografie 15 Bijlage 1: invulling kernwaarden 16 Bijlage 2: Taken communicatieafdelingen bij gemeenten 18

10 1. Aanleiding De gemeente Woudenberg is volop in beweging. Meerdere trajecten zijn gestart om zowel de cultuur (inclusief gedrag), de manier van werken en aansturen te professionaliseren. Op die manier speelt Woudenberg in op de landelijke ontwikkelingen en de doelstellingen van de raad en het college. Landelijke ontwikkelingen De maatschappij en daarmee de rol van de overheid veranderd. De tijd dat vertrouwen in de overheid vanzelfsprekend was is voorbij. We zijn allemaal expert en ook weer niet. Mensen zien de overheid niet meer als de (enige) expert. Misschien ook terecht, want hoeveel er veel vakkennis zit bij de ambtenaren, heeft niemand meer verstand van de plaats dan de mensen die er elke dag wonen. Daarnaast krijgt de overheid steeds minder middelen om alles 'zelf' te blijven doen. Overheid en inwoners hebben elkaar steeds meer nodig om het huidige niveau van de leefomgeving in stand te houden.en het contact met elkaar te bevorderen. "De gemeente Woudenberg investeert samen met haar inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven in een duurzame, veilige en vitale gemeente, waarin ruimte is voor groei, het eigen karakter wordt behouden en een ieder zich uitgenodigd voelt om elkaar te ontmoeten." Collegeprogramma Woudenberg College-en raad doelstellingen: de gemeente als partner Bestuur en politiek spelen reeds in op deze ontwikkelingen in hun college-en raadprogramma Hierin geven zij aan een overheid te willen zijn die samen met haar inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven (hierna samengevat als inwoners) investeert in een duurzame, veilige en vitale gemeente. Samen en zelfredzaamheid staan in de programma's centraal. De laatste communicatienota uit 2005 sluit niet meer voldoende aan bij de huidige ambities. Het college heeft daarom gevraagd om een strategische communicatienota waarbij zelfredzaamheid en het samen werken aan het leefcomfort in Woudenberg centraal staan. Imago en identiteit als uitgangspunt Het doel van deze nota is het bereiken van het gewenste imago en identiteit, waarin de gemeente zich profileert als partner. Het model van Birkigt en Stadler (1986) is hierbij leidend. Deze gaat ervan uit dat het imago wordt bepaald door de identiteit van een organisatie. De identiteit wordt weer bepaald door: 1) Gedrag; symboliseert het totale gedrag van de organisatie. 2) Communicatie; staat voor alle weloverwogen, geplande verbale communicatie van de organisatie. 3) Symboliek; de fysieke verschijningen van de organisatie (logo, huisstijl, gebouwen). In deze nota worden alle 3 de elementen besproken, maar gaat met name in op het onderdeel 'communicatie'.

11 2. Van visie naar gewenste identiteit Voor het vaststellen van de gewenste identiteit is de visie van het college en de raad leidend. Deze gewenste identiteit wordt bepaald door de elementen: gedrag, communicatie en symboliek. Van visie naar kernwaarden De gemeente Woudenberg wil zich gaan profileren als partner richting de inwoners. Om sturing te geven aan deze ontwikkeling heeft het management 4 gewenste kernwaarden geformuleerd, namelijk: betrouwbaar, open, ondernemend en toekomstgericht. Toen de management-en collegeleden op 22 november 2011 de kernwaarden vertaalden naar concrete gedragingen en manieren van communiceren bleek dat 'initiatiefrijk' beter hierbij aansloot dan de termen 'ondernemend' en 'toekomstgericht'. Ook de resultaten van de Ciep bijeenkomsten met alle medewerkers bevestigden dit beeld. Daarom besloten college en management om 3 kernwaarden te gaan hanteren; betrouwbaar, open en initiatiefrijk. Deze kernwaarden vormen "De kernwaarden bepalen zowel de interne cultuur in de organisatie en daardoor ook haar gezicht naar buiten. Kernwaarden zijn waarden, die we als leden van de organisatie delen met elkaar en die we in ons dagelijks werk van elkaar mogen verwachten. Iedere individu is uniek, maar we hebben gemeen dat wij op grond van deze uitgangspunten ons werk doen" Van der Marck, 2011 de basis van hoe de leden van de organisatie zich horen te gedragen, te communiceren en hoe de gemeente zich presenteert door middel van haar communicatieuitingen, huisstijl en gebouwen (symboliek Kernwaarden Gedrag Communicatie Symboliek Betrouwbaar Open Afspraken nakomen, doen wat je zegt. Open staan voor feedback en bereid zijn er iets mee te doen, met een open Resultaten benoemen (zowel positief als negatief), betrouwbare, juiste, concrete informatie verstrekken. houding een gesprek in gaan. Initiatiefrijk Net dat stapje verder gaan dan bij Inwoners actief betrekken bij beleid betrouwbaar. Meedenken en oplossingsgericht; (gebruikt hierbij nieuwe, creatieve verder kijken dan je ei vormen), pro-actief communiceren, gen vakgebied en proces. media inzetten die aansluiten bij het mediagebruik van onze inwoners. Herkenbaar en toegankelijk Transparant, frisse kleuren en eenvoud, heldere lijnen Vernieuwend, krachtig met contrasterende, heldere kleuren en scherpe lijnen. Toekomstbestendige gebouwen (wifi, liften, geschikt voor slechthorenden) en openingstijden die zoveel mogelijk aansluiten op de dagindeling van onze inwoners.

12 3. Huidige vs gewenste identiteit De gemeente Woudenberg is volop in beweging. Meerdere trajecten zijn gestart om zowel de cultuur (inclusief gedrag), de manier van werken en sturen te professionaliseren. Op basis van meerdere onderzoeken en analyses (zie literatuurlijst) zijn de huidige en gewenste situatie van de gemeente in dit hoofdstuk in kaart gebracht. 1) Gedrag Huidige situatie Familiecultuur. Inwoners associëren de gemeente mn met termen die passen bij een familiecultuur en het minste die passen bij een zakelijke, vooruitstrevende cultuur. Ook het gedrag van medewerkers associëren inwoners niet met de kernwaarden. Gewenste situatie 2015 Verandering van organisatiecultuur: flexibel, resultaatgericht, initiatiefrijk, duidelijke structuren, uniform gedrag volgens kernwaarden en voordelen familiecultuur van de vasthouden (sfeer, loyaliteit). Flexibiliteit en vrijheid van handelen D^kmilieculhi vriendenjjce werkomgeving leiders i^n mentoren layiliteit'&.traditie grote betrokèènheid flexibiliteit'--., zorg voor het penonè^ teamwork \ De hiênrchuche cuttuttr.. formalistisch & gestruduiéerd leiders zijn coördinafbren formele regelden beleidsstukken behoefte *tfn stabiliteit & beheersbaarheid De creatieve werkotngeving leiders zijninnovators moveren toonaangevend nexjtbëi & individualistisch De &n>«^u«.iu \ resultaatgericht "'.. compeitatief leid^kzijnopjagers reputuiefe succes externe pb^itionering behoefte aan St^bUiteit & beheerstbaarheid Stabiliteit en beheersbaarheid Figuur 1: uit strategieplaat 2012 Moe? Ontwikkeling van strategische nota HR en organisatieontwikkeling. In deze nota staan de kernwaarden en het sturen op resultaten centraal (oa door een Management Development Training voor de managementleden). Opleiding frontoffice medewerkers (oa gespreksvaardigheden) Invoering projectmatig werken Het format van de jaarlijkse begroting is aangepast om resultaatgericht te werken. Op basis van de doelen van raad en college worden resultaten benoemd voor het komende jaar. 2. Geen eenduidige visie. Voor medewerkers is het onvoldoende duidelijk welke doelen centraal staan en op welke vlakken de gemeente zich wil profileren. Daardoor missen medewerkers het verband tussen het hogere doel en de kernwaarden. Eén visie, missie en set van kernwaarden voor de gehele ambtelijke organisatie en het bestuur voor minimaal een middellange periode. Deze ook actief uitdragen. Samen met de bevolking wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie op het dorp Woudenberg in 2030.Doelen zijn vastgelegd op een strategieplaat. Hierop staan de uitdagingen en de te nemen stappen beschreven. Deze stappen worden nu uitgevoerd. De kernwaarden zijn vertaald naar concreet gedrag door zowel het bestuur, het management als de medewerkers. Daardoor is het mogelijk om te sturen op basis van 1 set van kernwaarden.

13 Afbakening onderdeel gedrag: Zowel uit het gedrag van de medewerkers als uit de communicatie vanuit de organisatie moet blijken dat de gemeente een betrouwbare, open en initiatiefrijke organisatie is. Uit bovenstaande tabel blijkt dat de lopende ontwikkelingen binnen de organisatie zich met name richten op het onderdeel gedrag. Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt in de een strategische HRM nota en een projectplan voor Het Nieuwe Werken in Woudenberg. Deze communicatienota gaat daarom niet verder in op dit onderdeel. De onderdelen communicatie en symboliek staan in dit document centraal. Gemeente Woudenberg is volgens inwoners wel: S Betrouwbaar v Gezel lig ^ Toegankelijk ^ Karakteristiek Woudenberg is niet: x Modern x Innovatief x Snel x Transparant 2) Symboliek Huidige situatie 2012 i. PQfitteYe wttrtsrlnq Iwisstnl en sfeer gemttntethite door inwoners. Zij vonden het passen bij het imago van: betrouwbaar, gezellig, toegankelijk en karakteristiek (en niet bij de gewenste kernwaarden). Bij bijna de helft (46%) van de medewerkers roept de huidige huisstijl geen positief gevoel op. Daarnaast wordt het gemeentehuis in gemoderniseerd. De frisse kleuren, glazen onderdelen en moderne indeling roepen bij inwoners andere associaties op dan het 'oude' gemeentehuis. Associaties die meer passen bij de gewenste kernwaarden. 2. De huisstijl Is summier vastgelegd in de Representatienota uit Het bewaken van de huisstijl is daardoor lastig. Het beperkt ook de keuze van vormgevers en drukkerijen, omdat zij al op de hoogte moeten zijn van onze 'gegroeide' huisstijl. Gewenste situatie 2015 Een frisse huisstijl die de kernwaarden weerspiegelt en aansluit bij de uitstraling van het vernieuwde gemeentehuis. Vastleggen van de huisstijl in een huisstijlhandboek, zodat: iedere medewerker de huisstijl kan toepassen bij zijn/ haar communicatieuitingen de gemeente vrije keus heeft in vormgevers & drukkerijen Hoe? Verfrissen huidige huisstijl en vernieuwde huisstijl vastleggen in huisstijlhandboek. Dit is een interactief proces waarbij de medewerkers worden betrokken.

14 3) Communicatie Huidige situatie Familie-imaao. Inwoners associëren de gemeente met name met termen die passen bij een familiecultuur en het minste die passen bij een zakelijke, vooruitstrevende cultuur. 2. Geen eenduidige visie vanuit bestuur en management. Gewenste situatie 2015 Verzakelijking imago. Gewenste associaties: Betrouwbaar Open/transparant Initiatiefrijk/ ondernemend/ toekomstgericht Eén visie, missie en set van kernwaarden actief uitdragen en voorbeeld rol voor management en bestuur. Hoe? (vanaf p.9) Strategie 1-5 Strategie 4 3. Medewerkers zijn ero betrokken. Ze proberen hun werk zo goed en efficiënt mogelijk te doen. Communicatie wordt vaak al gezien van een essentieel onderdeel van de werkzaamheden, ook door management & bestuur. Vasthouden 4. Communicatie is onvoldoende geborgd in alle oroject- en beleidsfases. In de huidige situatie vindt communicatie vaak nog achteraf plaats, bijvoorbeeld wanneer het advies voor het college van burgemeester & wethouders (B&W) al geschreven is. Inwoners (43%) vonden dat ze onvoldoende worden geïnformeerd over waar de gemeente mee bezig is. 5. Inwoners willen meer betrokken worden bii de totstandkoming van beleid (61%). De helft van de medewerkers is het hiermee eens. 6. De lokale krant en de oemeentewebstte ziin de voorkeurskanalen van 50% vd inwoners. Twitter scoort het beste van de social media kanalen (16% en bijna 900 volgers). Medewerkers en management zetten communicatie vanaf het begin van ieder traject/project doelbewust in en gericht op specifieke doelgroepen. Communicatie wordt geïntegreerd opgepakt, zodat boodschappen elkaar versterken. De gemeente legt verantwoording af en geeft uitleg over het te voeren en gevoerde beleid. Luisteren naar inwoners en deze betrekken bij de besluitvorming (burgerparticipatie) Website inzetten als voornaamste middel. Via de online kanalen krijgen zowel inwoners als medewerkers antwoord op 80% van de meest gestelde vragen. Inwoners kunnen zoveel mogelijk zelf, online regelen. Social media onderzoeken op meerwaarde en strategie Strategie 1, uitvoering nota 'Helder in burgerparticipatie' en structureel hanteren v.h.'handboek Projectmatig werken'. Uitvoering nota 'Helder in burgerparticipatie' + strategie 1 en 5 Strategie 2

15 7. Interne communicatie verloopt goed. Managers en medewerkers zijn zelf verantwoordelijk. Van iedereen wordt verwacht dat zij de intranetberichten lezen en medewerkers spreken elkaar erop aan. Steeds vaker worden interactieve vormen van communicatie gekozen om medewerkers te betrekken. Vasthouden en interactie stimuleren. 8. Efficiëntieverlies door oroot en divers takenpakket Het communicatieteam bestaat uit HBO en WO opgeleide communicatieprofessionals. De toegevoegde waarde van deze professionals is bestuurders, management en medewerkers voorzien van communicatieadvies, meedenken en helpen hen beter te laten communiceren (coaching). De afgelopen jaren (2011 en 2012) werd ruim 15% van de productieve uren besteed aan niet communicatietaken 1. In de meeste gemeenten zijn deze taken elders ondergebracht (zie bijlage 2). Team communicatie richt zich op communicatiewerkzaamheden. Focus ligt op: - Kwaliteitsverbetering huidige communicatie - Adviseren en faciliteren om onbewust communicatiekeuzes vooraan in het traject/project te maken. - verbeteren/versterken van het imago. De hoeveelheid werk sluit aan bij de beschikbare uren. Focus aanbrengen in takenpakket. Zie hoofdstuk 4 (Uitvoering) 4) Gewenste situatie in 2015 en 2030 Op basis van de huidige en gewenste situatie is een groeimodel opgesteld. Dit model kijkt terug vanaf 2010 en vooruit tot Het model gaat uit van vier stadia van bekwaamheid in het worden van een communicatieve organisatie; onbewust onbekwaam: de organisatie is zich er niet van bewust dat er nieuwe vaardigheden nodig zijn. Bewust onbekwaam: de organisatie is zich er nu wel van bewust, maar heeft de nieuwe vaardigheden nog niet eigen gemaakt. Bewust bekwaam: de organisatie past de nieuwe vaardigheden bewust toe. Onbewust bekwaam: de nieuwe vaardigheden zijn geïnternaliseerd in het DNA van de organisatie en worden als vanzelfsprekend ervaren. "Als we alle theorieën loslaten en communiceren terugbrengen tot simpele regels, dan is de essentie van (intermenselijk) communiceren de kunst van het contact maken. Ik vertel iets aan jou, jij luistert naar mij, hoort wat ik zeg en als het goed is reageer je op datgene wat ik zeg met iets waar ik weer op kan reageren. In het beste geval hebben we dan een zinvol gesprek met wederzijds begrip." Boschma & Groen, 2009, p.98 1 Zoals het verwerken van de aanvragen voor de koninklijke onderscheidingen, de organisatie van Lintjesregen en dodenherdenking, actualiseren van de digitale borden, begeleiden van (inwoners)avonden, organiseren van evenementen, representatiebeleid opstellen en uitvoeren, etc.

16 g <" * 5-S s 3 = ^ s yll-1 2 iitlll CQ J3 2 L> 10 _ "O 0» + c j) TJ c <U ï C -O.ï ai «=n> t;.2.2 S in, ïlïl c li Pt lil <u 00 ï E = 1!

17 4. Communicatie strategieën Om de gewenste situatie uit het groeimodel te bereiken zijn de volgende strategieën geformuleerd. a. Communicatie in het hart van ieder beleid en project Deze strategie is voor beleidstrajecten geborgd in de nota 'Helder in Burgerparticipatie'. Omdat een beleidstraject eigenlijk een project is, gelden voor beleidstrajecten en projecten dezelfde communicatieve uitgangspunten. Voor ieder project en beleidstraject wordt vooraf een communicatieplan op maat opgesteld door de beleidsmedewerker en de communicatieadviseur voor de interne en externe communicatie. De uitvoering van het plan ligt bij de beleidsmedewerker/ projectleider. Het communicatieplan is een verplicht onderdeel van het plan van aanpak, net als de factsheet die de prominente vragen beantwoord als waarom, wat, voor wie, wanneer, etc. Dit wordt verankerd in het handboek projectmatig werken. Aan het begin van ieder traject/project managers en medewerkers coachen op het denken vanuit communicatiedoelen, doelgroepen en strategieën in plaats van vanuit middelen. In dit gesprek fungeren de communicatieprofessionals als (buiten)spiegels voor beleids-en projectleiders. Aan de hand van (kritische) vragen wordt de Impact voor inwoners, organisaties en instellingen onderzocht van het beoogde beleid of project. 'Buiten' wordt op deze manier naar 'binnen' gehaald. Het team communicatie faciliteert en stimuleert het denken in communicatiedoelen,- doelgroepen, -en strategieën met formats, workshops en trainingen, bv het gebruik van nieuwe media. Instrumenten kunnen worden ingezet om mensen te stimuleren bepaald gedrag te vertonen (bv veilig omgaan met vuurwerk of afval aanbieden op de daarvoor bestemde plaatsen en tijden). Vaak zijn dit boetes of financiële beloningen (bv lagere bijtelling voor zuinigere leaseauto's). Naast straffen en belonen kan mensen voorlichten ook voldoende stimulans zijn om bepaald gedrag te vertonen. Deze laatste methode is vaak ook voordeliger, omdat er niet gehandhaafd hoeft te worden. Daarom wordt 'voorlichten' voortaan ook bewust overwogen als instrument. Dit aspect wordt meegenomen in het gesprek met de communicatieprofessional aan het begin van het beleidstraject of project. Gebruik maken van klankbordgroepen of 'leesclubs' van inwoners om bv de leesbaarheid van beleidsstukken te toetsen of communicatiestrategieën. Doelstellingen strategie 1 eind 2014: Bij minimaal 2 beleidstrajecten wordt voorlichting ingezet als (een van de) beleidsinstrument(en). Ieder plan van aanpak voor een project of beleidstraject bevat standaard een communicatieplan een factsheet of samenvatting op BI leesniveau. Van de inwoners vindt 65% dat zij voldoende worden geïnformeerd over het gevoerde beleid. (Eind 2011 was dit 58%.) Van de inwoners vindt 45% dat zij voldoende worden betrokken bij de totstandkoming van nieuw beleid. (Eind 2011 was dit 39%.) Inwoners associëren de gemeente Woudenberg: Voor 38% met betrouwbaar (tov 31% eind 2011) Voor 20% met initiatiefrijk (tov 13% eind 2011) 8

18 Voor 15% met open (tov 10% eind 2011) Medewerkers associëren de gemeente Woudenberg: Voor 50% met betrouwbaar (tov 23% eind 2011) Voor 40% met initiatiefrijk (tov 19% eind 2011) Voor 40% met open (tov 19% eind 2011) b. Focus op digitale en interactieve kanalen Online kanalen worden anders gebruikt dan print media. Gebruikers zijn sneller afgeleid, hun interesse kwijt en zijn allergisch voor lange, wollige teksten. Alleen relevante, snel leesbare informatie komt door de barrières heen (Krug, 2006). Daarnaast willen onze online bezoekers zoveel mogelijk vinden wat ze zoeken (bij voorkeur zonder te zoeken), op de communities waar ze al actief zijn en bij voorkeur direct handelen. Daarom gaan we: De gebruiksvriendelijkheid van de website (qua structuur en teksten) optimaliseren Kwaliteit en actualiteit van de online teksten te bewaken Pilots uitvoeren met nieuwe/social media. De mogelijkheden voor social media onderzoeken en een online strategie opstellen Medewerkers coachen/faciliteren bij het schrijven van hun (web)teksten, aangezien vrijwel alle teksten geschikt moeten worden voor online gebruik. Dit betekent concreet en actief taalgebruik. Met onder andere een vast format voor beleidsstukken en een korte samenvatting in Oip-en Janneke' taal (max Vi - 1 A4) kunnen online lezers deze makkelijker lezen/scannen. Gebruik print media minimaliseren en investeren in gebruiksvriendelijke, interactieve website Afdeling Publiekszaken adviseren over de inzet, doorontwikkeling en beheermogelijkheden van hun digitale balie. Zodat het aantal online producten continue wordt uitgebreid. Team communicatie houdt ontwikkelingen op mediagebied in de gaten en blijft zich specialiseren op het gebied van online communicatie. Doelstellingen strategie 2 eind 2014: Groei van 40% van het aantal volgers op Twitter naar 1700 volgers, ten opzichte van 900 in september 2012 (gemiddelde groei van 1 per dag). Website interactiever maken en extra functies bekostigen vanuit bestaande budgetten, zoals advertentiekosten. Advertentiekosten terugbrengen van per jaar naar Aantal unieke bezoekers per maand op website stijgt met circa 15% van 3000 (mei 2012) naar Minimaal 4 pilots gedraaid met nieuwe media Van 80% van alle beleidsstukken is een webvriendelijke samenvatting te vinden op de website (BI leesniveau). Van de meest gestelde vragen wordt 65% beantwoord via de website (verantwoordelijkheid afdeling Publiekszaken). Van de beleidsmedewerkers kan 65% schrijven op BI niveau dmv van minimaal 1 cursus of training per jaar (bv Train je collega). c. Weten hoe je ervoor staat: frequent meten Het imago wordt iedere 2 jaar gemeten door middel van een identiteit- en imago-onderzoek. Gegevens over hoe medewerkers en inwoners de gemeente Woudenberg ervaren worden vergelijken. Ge-

19 toetst wordt of de gemeente dichter bij haar gewenste identiteit komt en hoe de gemeente communicatie vanuit de gemeente door inwoners en medewerkers wordt ervaren. Daarnaast meten we intern consequent de kwaliteit van onze communicatieadviezen bij projecten en participatietrajecten. Op die manier kan het team zichzelf bijsturen en continue haar kwaliteit verbeteren. Borgen CHECK DO Continue verbetering Doelstellingen strategie 3 eind 2014: Iedere 2 jaar wordt het imago - en identiteit gemeten van de gemeente Woudenberg. Van alle beleidstrajecten en projecten wordt 80% standaard geëvalueerd. Is volledig opgenomen in de cyclus (plan -docheck- act). De adviezen van de leden van het team communicatie worden intern met minimaal een 7 beoordeeld. Steekproefgewijs meten van de schrijfvaardigheid van medewerkers door communicatie. d. Laat zien waar je voor staat Het college en management laten zien waar zij voor staan, zowel naar de medewerkers als naar de inwoners. De toekomstvisie en de kernwaarden zijn daarbij leidend. Waarbij de toekomstvisie zich richt op inhoudelijke beleidsthema's, richten de kernwaarden zich op het gedrag en de communicatie van medewerkers. Alle nieuwe beleidsstukken en projectplannen worden vanaf 2013 getoetst aan de toekomstvisie In ieder stuk wordt aan het begin uitgelegd hoe dit beleid of project bijdraagt aan de toekomst van Woudenberg. Dit onderdeel wordt ook opgenomen in handboek projectmatig werken. Het college en management zijn als opdrachtgevers en leidinggevenden verantwoordelijk voor het borgen en uitdragen van deze toekomstvisie. Alle leden van de organisatie gedragen en communiceren conform de kernwaarden (zie bijlage 1). Leden van het college en management hebben hierin een bijzondere rol, zij zijn het voorbeeld voor de medewerkers. Dit betekent dat er 1 set van kernwaarden wordt gehanteerd in de gehele gemeentelijke organisatie, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Dit aspect komt ook terug in de strategische nota HR en organisatieontwikkeling. Doelstellingen strategie 4 eind 2014: Bij 80% van alle project- en beleidsplannen is het voor inwoners en medewerkers duidelijk dat deze bijdraagt aan de toekomstvisie. Van de medewerkers vindt 70% dat het college en management duidelijk uitdragen wat hun visie is. Inwoners associëren de gemeente Woudenberg in 2014: Voor 38% met betrouwbaar (tov 31% eind 2011) Voor 20% met initiatiefrijk (tov 13% eind 2011) Voor 15% met open (tov 10% eind 2011) 10

20 Medewerkers associëren de gemeente Woudenberg in 2014: Voor 50% met betrouwbaar (tov 23% eind 2011) Voor 40% met initiatiefrijk (tov 19% eind 2011) Voor 40% met open (tov 19% eind 2011) e. Gewenst gedrag bij inwoners bevestigen: meedoen is de norm Gewenst gedrag bevestigen blijkt effectiever te zijn dan ongewenst gedrag als 'fout' te bestempelen. "Als door het tonen van het ongewenst gedrag, de boodschap luid en duidelijk is dat men dat ongewenste gedrag niet moet vertonen (bijvoorbeeld onmatig drinken), dan wordt daarmee soms toch de indruk gewekt dat dat de norm is. 'Als iedereen kennelijk teveel drinkt, dan is het ook niet zo erg.' (Kuiper, 2000)" (Pol, Swankhuisen, & Vendeloo, 2009, pp ). Daarom gaan we laten zien dat meedoen, participeren normaal is. Dit doen we door inwoners en organisaties die al participeren als voorbeeld te stellen, door: De rol van participerende inwoners en bedrijven zichtbaarder te maken door vaker de pers uit te nodigen bij activiteiten en met persberichten achteraf. De gemeente coacht en faciliteert inwoners en organisaties hierin. Participerende inwoners te stimuleren en in het zonnetje te zetten (bv met een jaarlijks vrijwilligers banket of vrijwilliger van het jaar). Participeren makkelijk te maken en laagdrempelig (dit komt terug in de nota 'Helder in Burgerparticipatie'). Loslaten. De gemeente stimuleert en faciliteert activiteiten van vrijwilligers, maar neemt deze niet over. Ook als dit betekent dat sommige activiteiten anders of niet worden georganiseerd en andere (nieuwe) wel. De inwoners bepalen hun eigen behoefte en geven hier zelf invulling aan. Mogelijke doelstellingen strategie 5: Jaarlijks minimaal 1 gratis workshop laten organiseren voor actieve vrijwilligers om hun communicatievaardigheden te verbeteren. Jaarlijks minimaal 1 activiteit organiseren om vrijwilligers te bedanken voor hun inspanningen. Deze strategie wordt verder uitgewerkt met een compacte projectgroep van inwoners (bijvoorbeeld de wijkcoördinatoren) en ambtenaren van verschillende afdelingen. Dit leidt tot een beknopt plan van aanpak inclusief kostenraming die naar verwachting eind 2013 wordt voorgelegd aan het college en daarna aan de raad. 11

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen cc Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede

Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente en samenleving dichter bij elkaar Afdeling BCA, team Communicatie Karin Borsje februari 2009 Inhoud Pagina Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Communicatie in het hart van het beleid

Communicatie in het hart van het beleid Communicatie in het hart van het beleid 1. Missie en visie Missie De gemeente Bussum is en blijft een geweldige plek om te leven en te werken. Visiepijlers Bussum is een gemeente met aantoonbare maatschappelijke

Nadere informatie

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners Voorwoord Collega s, dienaars van de publieke zaak, Trots bieden wij u deze gezamenlijke BZK-VNG-productie aan.

Nadere informatie

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding 1 zaak_zaaknummer Projectplan ontwerp en voorbereiding zaak_id bericht_nummer VenloVerbindt bericht_id Decentralisatieopgaven in het sociale domein MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOONT steller drs.

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein 23 juni 2014 Drs. G.A. Oostdijk M.A.E. Schuurmans MSc. Drs. J. Zondag A.J. Baan MSc. 1 Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer Onderzoek Digitale Dienstverlening Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer dhr. P.H. de Jong, voorzitter mw. A.G.J. van den Nieuwboer dhr. B. Rolloos dhr. J. Goejer dhr. W. de Jong dhr.

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Auteur: Anne Lucassen, Anna van Deth en Karin Sok Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie