RAPPORTFORMULIER eigen initiatief. 0) Datum inboeken. Agendapunt: Onderwerp Communicatiebeleid ; Samen van voorlichter naar partner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORTFORMULIER eigen initiatief. 0) Datum inboeken. Agendapunt: Onderwerp Communicatiebeleid 2012-2015; Samen van voorlichter naar partner"

Transcriptie

1 ut Uf GCMCENTE WovÓENbERq RAPPORTFORMULIER eigen initiatief Besluitenregistratie: Postregistratienummer : 12. 0) Datum inboeken Openbaar ja Internet naar RAAD ja OR nee Communicatie ja Europese regelgeving nee via COMMISSIE Ja Onderwerp Communicatiebeleid ; Samen van voorlichter naar partner Advies : De raad voorstellen om de nota Communicatiebeleid ; Samen van voorlichter naar partner vast te stellen. 1 november 2012 S.M.T. Van der Marck II Opmerkingen Datum vergadering B&W: Besluit: Agendapunt: Retour naar afdeling op: Ontvangen door griffier op: Datum vergadering commissie Ja: Advies: Agendapunt: Datum raadsvergadering: Agendapunt: Geprint op: 1 november 2012, uu-f- O:\Communicatie\Communicatie velden (beleid)\nota communicatie bele

2 Besluit: Retour naar Burgerzaken / Maatschappelijke Zaken, S.M.T. Van der Marck: Ter archivering aangeboden op: Geprint op: 1 november 2012, uu+ 2/3

3 Zie voor nadere toelichting bijgevoegd concept-raadsvoorstel en - besluit Geprint op: 1 november 2012, uu+ 3/3

4 UCEMEHTE WoUOENDERq RAADSVOORSTEL Datum voorstel: Raadsvergadering van Vergadering Commissie Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Afdeling Onderwerp / voorstel van 20 december 2012, 4 december 2012 burgemeester Y. van Staveren Kwaliteit & Advies : Communicatiebeleid ; Samen van voorlichter naar partner Aan de Raad. Voorstel Wij stellen u voor om vast te stellen de nota Communicatiebeleid ; Samen van voorlichter naar partner. Inleiding De rol van de overheid verandert van een verzorgingspartner naar een samenwerkingspartner. Dit proces is sociaal wenselijk en financieel noodzakelijk. Wat deze nieuwe rol voor inwoners en gemeente precies inhoudt is nog een zoektocht. Een zoektocht die in Woudenberg samen wordt aangegaan, bijvoorbeeld in een traject als Samen2030. Deze communicatienota geeft een pad aan voor de middellange en lange termijn naar een lokale overheid als samenwerkingspartner. De raad en het college spelen in op deze veranderingen in hun college - en raadsprogramma De laatste communicatienota uit 2005 sluit onvoldoende aan bij de huidige ambities van de raad en het college. Het college heeft daarom gevraagd om een strategische communicatienota waarbij zelfredzaamheid, het samen werken aan onder meer het leefcomfort in Woudenberg en het contact met elkaar centraal staan. Beoogd resultaat Een communicatievere organisatie waarbij de leden van de organisatie denken van 'buiten' naar 'binnen'. Er worden in 2015 bewuste keuzes gemaakt om communicatie en participatie in te zetten. Voor inwoners betekent dit informatie op de plekken waar zij die verwachten, in woorden die zij begrijpen en op momenten waarop zij er behoefte aan hebben. Inwoners gaan de gemeente meer ervaren als een open, betrouwbare en initiatiefrijke organisatie. Bovendien krijgen inwoners meer mogelijkheden om te participeren. Kader Deze nota geeft invulling aan eerdere doelen uit het collegeprogramma, welke is gebaseerd op de raadsagenda Het nieuwe communicatiebeleid draagt bij aan een moderne en transparante manier van communiceren. Versterkt de strategieën uit de nota 'Helder in Burgerparticipatie' en sluit aan bij het lopende programma's Pagina geprint op: 1 nov 2012,10:48 uur Voorstel: h:\raadsvoorstel nota communicatiebeleid.docx

5 Dienstverlening en Bedrijfsvoering (waar het project Het Nieuwe Werken deel van uitmaakt). Argumenten De uitvoering van deze nota leidt tot 2015 tot: Verbetering van het imago van de gemeente bij inwoners en medewerkers. De gemeente Woudenberg wordt meer ervaren als betrouwbaar, open en initiatiefrijk (zie p. 8-9 voor de percentages). Biedt bij ieder beleidstraject en project de mogelijkheid voor bestuursleden om bewust te kiezen of en hoe zij burgerparticipatie inzetten. Biedt leden van de organisaties de mogelijkheid om communicatiever te worden doordat zij leren om communicatie bewust in te zetten in het hele proces en na te denken over communicatiedoelen en actoren. Team communicatie adviseert en faciliteert hierbij collegeleden, raadsleden, medewerkers en inwoners. Daarnaast biedt het team strategisch advies voor bestuur & MT en is sparringpartner/ consulent voor medewerkers, MT-en collegeleden op het gebied van burgerparticipatie. Inwoners worden gestimuleerd om mee te denken en het bestuur te adviseren op nieuwe beleidsonderwerpen. De dienstverlening verloopt voornamelijk via de telefoon, de balie en de website. Waarbij de nadruk ligt op het uitbreiden van de online dienstverlening. Communicatie die aansluit bij de behoefte van onze inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen, door de middelen in te zetten die onze doelgroepen gebruiken, teksten toegankelijker te maken en iedere 2 jaar de tevredenheid over de communicatie te toetsen bij inwoners en daarop bij te sturen. Draagvlak De inbreng van de belangrijke actoren is meegenomen in dit communicatiebeleid. De communicatienota is gebaseerd op verschillende onderzoeken, zoals het identiteit- en imago-onderzoek eind 2011, een onderzoek onder alle Nederlandse gemeenten naar de taken van de communicatieafdeling (2012), interne analyses en een sessie met medewerkers om de sterke en minder sterke kanten van de organisatie in kaart te brengen (2012). Financiële consequenties De uitvoering van dit communicatiebeleidsplan kan geheel binnen bestaande budgetten. Door te besparen op print media, kan extra geïnvesteerd worden op online communicatie. Het bestaande mediabudget lijkt hiervoor toereikend. De trainingen en workshops voor medewerkers, leidinggevenden en bestuurders die bijdragen aan Het Nieuwe Werken worden in 2013 gedekt vanuit het project Het Nieuwe Werken, overige trainingen en workshops na 2014 worden betaald vanuit het bestaande opleidingsbudget. Aanpak/uitvoering Leden van het team communicatie schuiven aan bij de afdeiingsoverleggen om de communicatienota toe te lichten en vragen te beantwoorden. De nota wordt verzonden aan de VNG als voorbeeld voor andere gemeenten. Communicatie borgen binnen het bestaande projectmatig werken. Starten met organisatie van trainingen en workshops voor medewerkers. Uitwerken strategie op online communicatie, met onder andere handvaten voor omgaan met social media. Opstellen actief persbeleid. Verbeteren van de gemeentelijke website. Vernieuwing van de huisstijl en deze vastleggen in een huisstijlhandboek. Starten projectgroep 'Meedoen is de norm' en komen tot plan van aanpak om participatie te bevorderen (zie ook p.11). Pagina geprint op: 1 nov 2012,10:48 uur Pagina: 2 Voorstel: h:\raadsvoorstel nota communicatiebeleid.docx

6 Burgemeester en wethouders van Woudenberg drs. S.M.T. van der Ma rek-verschoor Secretaris T. Cnossen Burgemeester Bijlagen: Ter Inzage Pagina geprint op: 1 nov 2012,10:48 uur Pagina: 3 Voorstel: h:\raadsvoorstel nota communicatiebeleid.docx

7 yge*ee*te WoudENDEnq RAADSBESLUIT Raadsvergadering van : 20 december 2012, onderwerp : Communicatiebeleid ; Samen van voorlichter naar partner De raad van de Gemeente Woudenberg, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Woudenberg; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; besluit: de nota Communicatiebeleid ; Samen van voorlichter naar partner vast te stellen; Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van: 20 december K. Wiesenekker T. Cnossen raadsgriffier voorzitter Pagina geprint op: 1 nov 2012,10:47 uurraadsbesluit: h:\raadsbesluit communicatiebeleid samen van voorlichter naar pi

8 5-H ^ CD S S 0 Cu rsi CM SS «Cu "XJ CM 03 00

9 Inhoud 1. Van visie naar gewenste identiteit 2 2. Huidige vs gewenste identiteit 3 1) Gedrag 3 2) Symboliek 4 3) Communicatie 5 4) Gewenste situatie in 2015 en Communicatiestrategieën 8 a. Communicatie in het hart van ieder beleid en project...8 b. Focus op digitale en interactieve kanalen 9 c. Weten hoe je ervoor staat: frequent meten 9 d. Laat zien waar je voor staat 10 e. Gewenst gedrag bevestigen: meedoen is de norm Uitvoering 12 a. Inzet team communicatie 12 c. Rollen en verantwoordelijkheden 13 d. Plan van aanpak komende 2 jaar 14 e. Financiering Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bibliografie 15 Bijlage 1: invulling kernwaarden 16 Bijlage 2: Taken communicatieafdelingen bij gemeenten 18

10 1. Aanleiding De gemeente Woudenberg is volop in beweging. Meerdere trajecten zijn gestart om zowel de cultuur (inclusief gedrag), de manier van werken en aansturen te professionaliseren. Op die manier speelt Woudenberg in op de landelijke ontwikkelingen en de doelstellingen van de raad en het college. Landelijke ontwikkelingen De maatschappij en daarmee de rol van de overheid veranderd. De tijd dat vertrouwen in de overheid vanzelfsprekend was is voorbij. We zijn allemaal expert en ook weer niet. Mensen zien de overheid niet meer als de (enige) expert. Misschien ook terecht, want hoeveel er veel vakkennis zit bij de ambtenaren, heeft niemand meer verstand van de plaats dan de mensen die er elke dag wonen. Daarnaast krijgt de overheid steeds minder middelen om alles 'zelf' te blijven doen. Overheid en inwoners hebben elkaar steeds meer nodig om het huidige niveau van de leefomgeving in stand te houden.en het contact met elkaar te bevorderen. "De gemeente Woudenberg investeert samen met haar inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven in een duurzame, veilige en vitale gemeente, waarin ruimte is voor groei, het eigen karakter wordt behouden en een ieder zich uitgenodigd voelt om elkaar te ontmoeten." Collegeprogramma Woudenberg College-en raad doelstellingen: de gemeente als partner Bestuur en politiek spelen reeds in op deze ontwikkelingen in hun college-en raadprogramma Hierin geven zij aan een overheid te willen zijn die samen met haar inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven (hierna samengevat als inwoners) investeert in een duurzame, veilige en vitale gemeente. Samen en zelfredzaamheid staan in de programma's centraal. De laatste communicatienota uit 2005 sluit niet meer voldoende aan bij de huidige ambities. Het college heeft daarom gevraagd om een strategische communicatienota waarbij zelfredzaamheid en het samen werken aan het leefcomfort in Woudenberg centraal staan. Imago en identiteit als uitgangspunt Het doel van deze nota is het bereiken van het gewenste imago en identiteit, waarin de gemeente zich profileert als partner. Het model van Birkigt en Stadler (1986) is hierbij leidend. Deze gaat ervan uit dat het imago wordt bepaald door de identiteit van een organisatie. De identiteit wordt weer bepaald door: 1) Gedrag; symboliseert het totale gedrag van de organisatie. 2) Communicatie; staat voor alle weloverwogen, geplande verbale communicatie van de organisatie. 3) Symboliek; de fysieke verschijningen van de organisatie (logo, huisstijl, gebouwen). In deze nota worden alle 3 de elementen besproken, maar gaat met name in op het onderdeel 'communicatie'.

11 2. Van visie naar gewenste identiteit Voor het vaststellen van de gewenste identiteit is de visie van het college en de raad leidend. Deze gewenste identiteit wordt bepaald door de elementen: gedrag, communicatie en symboliek. Van visie naar kernwaarden De gemeente Woudenberg wil zich gaan profileren als partner richting de inwoners. Om sturing te geven aan deze ontwikkeling heeft het management 4 gewenste kernwaarden geformuleerd, namelijk: betrouwbaar, open, ondernemend en toekomstgericht. Toen de management-en collegeleden op 22 november 2011 de kernwaarden vertaalden naar concrete gedragingen en manieren van communiceren bleek dat 'initiatiefrijk' beter hierbij aansloot dan de termen 'ondernemend' en 'toekomstgericht'. Ook de resultaten van de Ciep bijeenkomsten met alle medewerkers bevestigden dit beeld. Daarom besloten college en management om 3 kernwaarden te gaan hanteren; betrouwbaar, open en initiatiefrijk. Deze kernwaarden vormen "De kernwaarden bepalen zowel de interne cultuur in de organisatie en daardoor ook haar gezicht naar buiten. Kernwaarden zijn waarden, die we als leden van de organisatie delen met elkaar en die we in ons dagelijks werk van elkaar mogen verwachten. Iedere individu is uniek, maar we hebben gemeen dat wij op grond van deze uitgangspunten ons werk doen" Van der Marck, 2011 de basis van hoe de leden van de organisatie zich horen te gedragen, te communiceren en hoe de gemeente zich presenteert door middel van haar communicatieuitingen, huisstijl en gebouwen (symboliek Kernwaarden Gedrag Communicatie Symboliek Betrouwbaar Open Afspraken nakomen, doen wat je zegt. Open staan voor feedback en bereid zijn er iets mee te doen, met een open Resultaten benoemen (zowel positief als negatief), betrouwbare, juiste, concrete informatie verstrekken. houding een gesprek in gaan. Initiatiefrijk Net dat stapje verder gaan dan bij Inwoners actief betrekken bij beleid betrouwbaar. Meedenken en oplossingsgericht; (gebruikt hierbij nieuwe, creatieve verder kijken dan je ei vormen), pro-actief communiceren, gen vakgebied en proces. media inzetten die aansluiten bij het mediagebruik van onze inwoners. Herkenbaar en toegankelijk Transparant, frisse kleuren en eenvoud, heldere lijnen Vernieuwend, krachtig met contrasterende, heldere kleuren en scherpe lijnen. Toekomstbestendige gebouwen (wifi, liften, geschikt voor slechthorenden) en openingstijden die zoveel mogelijk aansluiten op de dagindeling van onze inwoners.

12 3. Huidige vs gewenste identiteit De gemeente Woudenberg is volop in beweging. Meerdere trajecten zijn gestart om zowel de cultuur (inclusief gedrag), de manier van werken en sturen te professionaliseren. Op basis van meerdere onderzoeken en analyses (zie literatuurlijst) zijn de huidige en gewenste situatie van de gemeente in dit hoofdstuk in kaart gebracht. 1) Gedrag Huidige situatie Familiecultuur. Inwoners associëren de gemeente mn met termen die passen bij een familiecultuur en het minste die passen bij een zakelijke, vooruitstrevende cultuur. Ook het gedrag van medewerkers associëren inwoners niet met de kernwaarden. Gewenste situatie 2015 Verandering van organisatiecultuur: flexibel, resultaatgericht, initiatiefrijk, duidelijke structuren, uniform gedrag volgens kernwaarden en voordelen familiecultuur van de vasthouden (sfeer, loyaliteit). Flexibiliteit en vrijheid van handelen D^kmilieculhi vriendenjjce werkomgeving leiders i^n mentoren layiliteit'&.traditie grote betrokèènheid flexibiliteit'--., zorg voor het penonè^ teamwork \ De hiênrchuche cuttuttr.. formalistisch & gestruduiéerd leiders zijn coördinafbren formele regelden beleidsstukken behoefte *tfn stabiliteit & beheersbaarheid De creatieve werkotngeving leiders zijninnovators moveren toonaangevend nexjtbëi & individualistisch De &n>«^u«.iu \ resultaatgericht "'.. compeitatief leid^kzijnopjagers reputuiefe succes externe pb^itionering behoefte aan St^bUiteit & beheerstbaarheid Stabiliteit en beheersbaarheid Figuur 1: uit strategieplaat 2012 Moe? Ontwikkeling van strategische nota HR en organisatieontwikkeling. In deze nota staan de kernwaarden en het sturen op resultaten centraal (oa door een Management Development Training voor de managementleden). Opleiding frontoffice medewerkers (oa gespreksvaardigheden) Invoering projectmatig werken Het format van de jaarlijkse begroting is aangepast om resultaatgericht te werken. Op basis van de doelen van raad en college worden resultaten benoemd voor het komende jaar. 2. Geen eenduidige visie. Voor medewerkers is het onvoldoende duidelijk welke doelen centraal staan en op welke vlakken de gemeente zich wil profileren. Daardoor missen medewerkers het verband tussen het hogere doel en de kernwaarden. Eén visie, missie en set van kernwaarden voor de gehele ambtelijke organisatie en het bestuur voor minimaal een middellange periode. Deze ook actief uitdragen. Samen met de bevolking wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie op het dorp Woudenberg in 2030.Doelen zijn vastgelegd op een strategieplaat. Hierop staan de uitdagingen en de te nemen stappen beschreven. Deze stappen worden nu uitgevoerd. De kernwaarden zijn vertaald naar concreet gedrag door zowel het bestuur, het management als de medewerkers. Daardoor is het mogelijk om te sturen op basis van 1 set van kernwaarden.

13 Afbakening onderdeel gedrag: Zowel uit het gedrag van de medewerkers als uit de communicatie vanuit de organisatie moet blijken dat de gemeente een betrouwbare, open en initiatiefrijke organisatie is. Uit bovenstaande tabel blijkt dat de lopende ontwikkelingen binnen de organisatie zich met name richten op het onderdeel gedrag. Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt in de een strategische HRM nota en een projectplan voor Het Nieuwe Werken in Woudenberg. Deze communicatienota gaat daarom niet verder in op dit onderdeel. De onderdelen communicatie en symboliek staan in dit document centraal. Gemeente Woudenberg is volgens inwoners wel: S Betrouwbaar v Gezel lig ^ Toegankelijk ^ Karakteristiek Woudenberg is niet: x Modern x Innovatief x Snel x Transparant 2) Symboliek Huidige situatie 2012 i. PQfitteYe wttrtsrlnq Iwisstnl en sfeer gemttntethite door inwoners. Zij vonden het passen bij het imago van: betrouwbaar, gezellig, toegankelijk en karakteristiek (en niet bij de gewenste kernwaarden). Bij bijna de helft (46%) van de medewerkers roept de huidige huisstijl geen positief gevoel op. Daarnaast wordt het gemeentehuis in gemoderniseerd. De frisse kleuren, glazen onderdelen en moderne indeling roepen bij inwoners andere associaties op dan het 'oude' gemeentehuis. Associaties die meer passen bij de gewenste kernwaarden. 2. De huisstijl Is summier vastgelegd in de Representatienota uit Het bewaken van de huisstijl is daardoor lastig. Het beperkt ook de keuze van vormgevers en drukkerijen, omdat zij al op de hoogte moeten zijn van onze 'gegroeide' huisstijl. Gewenste situatie 2015 Een frisse huisstijl die de kernwaarden weerspiegelt en aansluit bij de uitstraling van het vernieuwde gemeentehuis. Vastleggen van de huisstijl in een huisstijlhandboek, zodat: iedere medewerker de huisstijl kan toepassen bij zijn/ haar communicatieuitingen de gemeente vrije keus heeft in vormgevers & drukkerijen Hoe? Verfrissen huidige huisstijl en vernieuwde huisstijl vastleggen in huisstijlhandboek. Dit is een interactief proces waarbij de medewerkers worden betrokken.

14 3) Communicatie Huidige situatie Familie-imaao. Inwoners associëren de gemeente met name met termen die passen bij een familiecultuur en het minste die passen bij een zakelijke, vooruitstrevende cultuur. 2. Geen eenduidige visie vanuit bestuur en management. Gewenste situatie 2015 Verzakelijking imago. Gewenste associaties: Betrouwbaar Open/transparant Initiatiefrijk/ ondernemend/ toekomstgericht Eén visie, missie en set van kernwaarden actief uitdragen en voorbeeld rol voor management en bestuur. Hoe? (vanaf p.9) Strategie 1-5 Strategie 4 3. Medewerkers zijn ero betrokken. Ze proberen hun werk zo goed en efficiënt mogelijk te doen. Communicatie wordt vaak al gezien van een essentieel onderdeel van de werkzaamheden, ook door management & bestuur. Vasthouden 4. Communicatie is onvoldoende geborgd in alle oroject- en beleidsfases. In de huidige situatie vindt communicatie vaak nog achteraf plaats, bijvoorbeeld wanneer het advies voor het college van burgemeester & wethouders (B&W) al geschreven is. Inwoners (43%) vonden dat ze onvoldoende worden geïnformeerd over waar de gemeente mee bezig is. 5. Inwoners willen meer betrokken worden bii de totstandkoming van beleid (61%). De helft van de medewerkers is het hiermee eens. 6. De lokale krant en de oemeentewebstte ziin de voorkeurskanalen van 50% vd inwoners. Twitter scoort het beste van de social media kanalen (16% en bijna 900 volgers). Medewerkers en management zetten communicatie vanaf het begin van ieder traject/project doelbewust in en gericht op specifieke doelgroepen. Communicatie wordt geïntegreerd opgepakt, zodat boodschappen elkaar versterken. De gemeente legt verantwoording af en geeft uitleg over het te voeren en gevoerde beleid. Luisteren naar inwoners en deze betrekken bij de besluitvorming (burgerparticipatie) Website inzetten als voornaamste middel. Via de online kanalen krijgen zowel inwoners als medewerkers antwoord op 80% van de meest gestelde vragen. Inwoners kunnen zoveel mogelijk zelf, online regelen. Social media onderzoeken op meerwaarde en strategie Strategie 1, uitvoering nota 'Helder in burgerparticipatie' en structureel hanteren v.h.'handboek Projectmatig werken'. Uitvoering nota 'Helder in burgerparticipatie' + strategie 1 en 5 Strategie 2

15 7. Interne communicatie verloopt goed. Managers en medewerkers zijn zelf verantwoordelijk. Van iedereen wordt verwacht dat zij de intranetberichten lezen en medewerkers spreken elkaar erop aan. Steeds vaker worden interactieve vormen van communicatie gekozen om medewerkers te betrekken. Vasthouden en interactie stimuleren. 8. Efficiëntieverlies door oroot en divers takenpakket Het communicatieteam bestaat uit HBO en WO opgeleide communicatieprofessionals. De toegevoegde waarde van deze professionals is bestuurders, management en medewerkers voorzien van communicatieadvies, meedenken en helpen hen beter te laten communiceren (coaching). De afgelopen jaren (2011 en 2012) werd ruim 15% van de productieve uren besteed aan niet communicatietaken 1. In de meeste gemeenten zijn deze taken elders ondergebracht (zie bijlage 2). Team communicatie richt zich op communicatiewerkzaamheden. Focus ligt op: - Kwaliteitsverbetering huidige communicatie - Adviseren en faciliteren om onbewust communicatiekeuzes vooraan in het traject/project te maken. - verbeteren/versterken van het imago. De hoeveelheid werk sluit aan bij de beschikbare uren. Focus aanbrengen in takenpakket. Zie hoofdstuk 4 (Uitvoering) 4) Gewenste situatie in 2015 en 2030 Op basis van de huidige en gewenste situatie is een groeimodel opgesteld. Dit model kijkt terug vanaf 2010 en vooruit tot Het model gaat uit van vier stadia van bekwaamheid in het worden van een communicatieve organisatie; onbewust onbekwaam: de organisatie is zich er niet van bewust dat er nieuwe vaardigheden nodig zijn. Bewust onbekwaam: de organisatie is zich er nu wel van bewust, maar heeft de nieuwe vaardigheden nog niet eigen gemaakt. Bewust bekwaam: de organisatie past de nieuwe vaardigheden bewust toe. Onbewust bekwaam: de nieuwe vaardigheden zijn geïnternaliseerd in het DNA van de organisatie en worden als vanzelfsprekend ervaren. "Als we alle theorieën loslaten en communiceren terugbrengen tot simpele regels, dan is de essentie van (intermenselijk) communiceren de kunst van het contact maken. Ik vertel iets aan jou, jij luistert naar mij, hoort wat ik zeg en als het goed is reageer je op datgene wat ik zeg met iets waar ik weer op kan reageren. In het beste geval hebben we dan een zinvol gesprek met wederzijds begrip." Boschma & Groen, 2009, p.98 1 Zoals het verwerken van de aanvragen voor de koninklijke onderscheidingen, de organisatie van Lintjesregen en dodenherdenking, actualiseren van de digitale borden, begeleiden van (inwoners)avonden, organiseren van evenementen, representatiebeleid opstellen en uitvoeren, etc.

16 g <" * 5-S s 3 = ^ s yll-1 2 iitlll CQ J3 2 L> 10 _ "O 0» + c j) TJ c <U ï C -O.ï ai «=n> t;.2.2 S in, ïlïl c li Pt lil <u 00 ï E = 1!

17 4. Communicatie strategieën Om de gewenste situatie uit het groeimodel te bereiken zijn de volgende strategieën geformuleerd. a. Communicatie in het hart van ieder beleid en project Deze strategie is voor beleidstrajecten geborgd in de nota 'Helder in Burgerparticipatie'. Omdat een beleidstraject eigenlijk een project is, gelden voor beleidstrajecten en projecten dezelfde communicatieve uitgangspunten. Voor ieder project en beleidstraject wordt vooraf een communicatieplan op maat opgesteld door de beleidsmedewerker en de communicatieadviseur voor de interne en externe communicatie. De uitvoering van het plan ligt bij de beleidsmedewerker/ projectleider. Het communicatieplan is een verplicht onderdeel van het plan van aanpak, net als de factsheet die de prominente vragen beantwoord als waarom, wat, voor wie, wanneer, etc. Dit wordt verankerd in het handboek projectmatig werken. Aan het begin van ieder traject/project managers en medewerkers coachen op het denken vanuit communicatiedoelen, doelgroepen en strategieën in plaats van vanuit middelen. In dit gesprek fungeren de communicatieprofessionals als (buiten)spiegels voor beleids-en projectleiders. Aan de hand van (kritische) vragen wordt de Impact voor inwoners, organisaties en instellingen onderzocht van het beoogde beleid of project. 'Buiten' wordt op deze manier naar 'binnen' gehaald. Het team communicatie faciliteert en stimuleert het denken in communicatiedoelen,- doelgroepen, -en strategieën met formats, workshops en trainingen, bv het gebruik van nieuwe media. Instrumenten kunnen worden ingezet om mensen te stimuleren bepaald gedrag te vertonen (bv veilig omgaan met vuurwerk of afval aanbieden op de daarvoor bestemde plaatsen en tijden). Vaak zijn dit boetes of financiële beloningen (bv lagere bijtelling voor zuinigere leaseauto's). Naast straffen en belonen kan mensen voorlichten ook voldoende stimulans zijn om bepaald gedrag te vertonen. Deze laatste methode is vaak ook voordeliger, omdat er niet gehandhaafd hoeft te worden. Daarom wordt 'voorlichten' voortaan ook bewust overwogen als instrument. Dit aspect wordt meegenomen in het gesprek met de communicatieprofessional aan het begin van het beleidstraject of project. Gebruik maken van klankbordgroepen of 'leesclubs' van inwoners om bv de leesbaarheid van beleidsstukken te toetsen of communicatiestrategieën. Doelstellingen strategie 1 eind 2014: Bij minimaal 2 beleidstrajecten wordt voorlichting ingezet als (een van de) beleidsinstrument(en). Ieder plan van aanpak voor een project of beleidstraject bevat standaard een communicatieplan een factsheet of samenvatting op BI leesniveau. Van de inwoners vindt 65% dat zij voldoende worden geïnformeerd over het gevoerde beleid. (Eind 2011 was dit 58%.) Van de inwoners vindt 45% dat zij voldoende worden betrokken bij de totstandkoming van nieuw beleid. (Eind 2011 was dit 39%.) Inwoners associëren de gemeente Woudenberg: Voor 38% met betrouwbaar (tov 31% eind 2011) Voor 20% met initiatiefrijk (tov 13% eind 2011) 8

18 Voor 15% met open (tov 10% eind 2011) Medewerkers associëren de gemeente Woudenberg: Voor 50% met betrouwbaar (tov 23% eind 2011) Voor 40% met initiatiefrijk (tov 19% eind 2011) Voor 40% met open (tov 19% eind 2011) b. Focus op digitale en interactieve kanalen Online kanalen worden anders gebruikt dan print media. Gebruikers zijn sneller afgeleid, hun interesse kwijt en zijn allergisch voor lange, wollige teksten. Alleen relevante, snel leesbare informatie komt door de barrières heen (Krug, 2006). Daarnaast willen onze online bezoekers zoveel mogelijk vinden wat ze zoeken (bij voorkeur zonder te zoeken), op de communities waar ze al actief zijn en bij voorkeur direct handelen. Daarom gaan we: De gebruiksvriendelijkheid van de website (qua structuur en teksten) optimaliseren Kwaliteit en actualiteit van de online teksten te bewaken Pilots uitvoeren met nieuwe/social media. De mogelijkheden voor social media onderzoeken en een online strategie opstellen Medewerkers coachen/faciliteren bij het schrijven van hun (web)teksten, aangezien vrijwel alle teksten geschikt moeten worden voor online gebruik. Dit betekent concreet en actief taalgebruik. Met onder andere een vast format voor beleidsstukken en een korte samenvatting in Oip-en Janneke' taal (max Vi - 1 A4) kunnen online lezers deze makkelijker lezen/scannen. Gebruik print media minimaliseren en investeren in gebruiksvriendelijke, interactieve website Afdeling Publiekszaken adviseren over de inzet, doorontwikkeling en beheermogelijkheden van hun digitale balie. Zodat het aantal online producten continue wordt uitgebreid. Team communicatie houdt ontwikkelingen op mediagebied in de gaten en blijft zich specialiseren op het gebied van online communicatie. Doelstellingen strategie 2 eind 2014: Groei van 40% van het aantal volgers op Twitter naar 1700 volgers, ten opzichte van 900 in september 2012 (gemiddelde groei van 1 per dag). Website interactiever maken en extra functies bekostigen vanuit bestaande budgetten, zoals advertentiekosten. Advertentiekosten terugbrengen van per jaar naar Aantal unieke bezoekers per maand op website stijgt met circa 15% van 3000 (mei 2012) naar Minimaal 4 pilots gedraaid met nieuwe media Van 80% van alle beleidsstukken is een webvriendelijke samenvatting te vinden op de website (BI leesniveau). Van de meest gestelde vragen wordt 65% beantwoord via de website (verantwoordelijkheid afdeling Publiekszaken). Van de beleidsmedewerkers kan 65% schrijven op BI niveau dmv van minimaal 1 cursus of training per jaar (bv Train je collega). c. Weten hoe je ervoor staat: frequent meten Het imago wordt iedere 2 jaar gemeten door middel van een identiteit- en imago-onderzoek. Gegevens over hoe medewerkers en inwoners de gemeente Woudenberg ervaren worden vergelijken. Ge-

19 toetst wordt of de gemeente dichter bij haar gewenste identiteit komt en hoe de gemeente communicatie vanuit de gemeente door inwoners en medewerkers wordt ervaren. Daarnaast meten we intern consequent de kwaliteit van onze communicatieadviezen bij projecten en participatietrajecten. Op die manier kan het team zichzelf bijsturen en continue haar kwaliteit verbeteren. Borgen CHECK DO Continue verbetering Doelstellingen strategie 3 eind 2014: Iedere 2 jaar wordt het imago - en identiteit gemeten van de gemeente Woudenberg. Van alle beleidstrajecten en projecten wordt 80% standaard geëvalueerd. Is volledig opgenomen in de cyclus (plan -docheck- act). De adviezen van de leden van het team communicatie worden intern met minimaal een 7 beoordeeld. Steekproefgewijs meten van de schrijfvaardigheid van medewerkers door communicatie. d. Laat zien waar je voor staat Het college en management laten zien waar zij voor staan, zowel naar de medewerkers als naar de inwoners. De toekomstvisie en de kernwaarden zijn daarbij leidend. Waarbij de toekomstvisie zich richt op inhoudelijke beleidsthema's, richten de kernwaarden zich op het gedrag en de communicatie van medewerkers. Alle nieuwe beleidsstukken en projectplannen worden vanaf 2013 getoetst aan de toekomstvisie In ieder stuk wordt aan het begin uitgelegd hoe dit beleid of project bijdraagt aan de toekomst van Woudenberg. Dit onderdeel wordt ook opgenomen in handboek projectmatig werken. Het college en management zijn als opdrachtgevers en leidinggevenden verantwoordelijk voor het borgen en uitdragen van deze toekomstvisie. Alle leden van de organisatie gedragen en communiceren conform de kernwaarden (zie bijlage 1). Leden van het college en management hebben hierin een bijzondere rol, zij zijn het voorbeeld voor de medewerkers. Dit betekent dat er 1 set van kernwaarden wordt gehanteerd in de gehele gemeentelijke organisatie, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Dit aspect komt ook terug in de strategische nota HR en organisatieontwikkeling. Doelstellingen strategie 4 eind 2014: Bij 80% van alle project- en beleidsplannen is het voor inwoners en medewerkers duidelijk dat deze bijdraagt aan de toekomstvisie. Van de medewerkers vindt 70% dat het college en management duidelijk uitdragen wat hun visie is. Inwoners associëren de gemeente Woudenberg in 2014: Voor 38% met betrouwbaar (tov 31% eind 2011) Voor 20% met initiatiefrijk (tov 13% eind 2011) Voor 15% met open (tov 10% eind 2011) 10

20 Medewerkers associëren de gemeente Woudenberg in 2014: Voor 50% met betrouwbaar (tov 23% eind 2011) Voor 40% met initiatiefrijk (tov 19% eind 2011) Voor 40% met open (tov 19% eind 2011) e. Gewenst gedrag bij inwoners bevestigen: meedoen is de norm Gewenst gedrag bevestigen blijkt effectiever te zijn dan ongewenst gedrag als 'fout' te bestempelen. "Als door het tonen van het ongewenst gedrag, de boodschap luid en duidelijk is dat men dat ongewenste gedrag niet moet vertonen (bijvoorbeeld onmatig drinken), dan wordt daarmee soms toch de indruk gewekt dat dat de norm is. 'Als iedereen kennelijk teveel drinkt, dan is het ook niet zo erg.' (Kuiper, 2000)" (Pol, Swankhuisen, & Vendeloo, 2009, pp ). Daarom gaan we laten zien dat meedoen, participeren normaal is. Dit doen we door inwoners en organisaties die al participeren als voorbeeld te stellen, door: De rol van participerende inwoners en bedrijven zichtbaarder te maken door vaker de pers uit te nodigen bij activiteiten en met persberichten achteraf. De gemeente coacht en faciliteert inwoners en organisaties hierin. Participerende inwoners te stimuleren en in het zonnetje te zetten (bv met een jaarlijks vrijwilligers banket of vrijwilliger van het jaar). Participeren makkelijk te maken en laagdrempelig (dit komt terug in de nota 'Helder in Burgerparticipatie'). Loslaten. De gemeente stimuleert en faciliteert activiteiten van vrijwilligers, maar neemt deze niet over. Ook als dit betekent dat sommige activiteiten anders of niet worden georganiseerd en andere (nieuwe) wel. De inwoners bepalen hun eigen behoefte en geven hier zelf invulling aan. Mogelijke doelstellingen strategie 5: Jaarlijks minimaal 1 gratis workshop laten organiseren voor actieve vrijwilligers om hun communicatievaardigheden te verbeteren. Jaarlijks minimaal 1 activiteit organiseren om vrijwilligers te bedanken voor hun inspanningen. Deze strategie wordt verder uitgewerkt met een compacte projectgroep van inwoners (bijvoorbeeld de wijkcoördinatoren) en ambtenaren van verschillende afdelingen. Dit leidt tot een beknopt plan van aanpak inclusief kostenraming die naar verwachting eind 2013 wordt voorgelegd aan het college en daarna aan de raad. 11

Samen van voorlichter naar partner Communicatiebeleid Yvonne van Staveren Gemeente Woudenberg

Samen van voorlichter naar partner Communicatiebeleid Yvonne van Staveren Gemeente Woudenberg 2012 Samen van voorlichter naar partner Communicatiebeleid 2012 2015 Yvonne van Staveren Gemeente Woudenberg 18 10 2012 Inhoud 1. Van visie naar gewenste identiteit... 2 2. Huidige vs gewenste identiteit...

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Communicatiebeleid gemeente Schagen 2013 2018

Communicatiebeleid gemeente Schagen 2013 2018 Communicatiebeleid gemeente Schagen 2013 2018 Inhoud Inleiding... 3 1 Visie op communicatie... 4 1.1 Kernwaarden... 4 2 Communicatiedoelstellingen... 7 2.1 Resultaten doelstellingen... 9 3 Organisatie

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Integraal strategisch communicatieplan gemeente Oirschot

Integraal strategisch communicatieplan gemeente Oirschot Integraal strategisch communicatieplan gemeente Oirschot Samengesteld door: Ella-Marie van Vijfeijken Communicatieadviseur In overleg met: David van Geijn Irna van Nieuwburg Dries Ewalds Raymond Smit Communicatieadviseur

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan 2016

Communicatiebeleidsplan 2016 Communicatiebeleidsplan 2016 Inleiding In dit beleidsplan staat kernachtig wat de uitgangspunten zijn voor de gemeentelijke communicatie. Dit vakgebied is onder te verdelen in vier categorieën: wettelijke

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Communicatie-aanpak Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Aanleiding In 2014 hebben de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik een uitgebreide strategische verkenning naar een mogelijke bestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid 2 Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid De Rijksoverheid streeft een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid na.

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL april 2017

RAADSVOORSTEL april 2017 RAADSVOORSTEL 2017 Registratiekenmerk: 185542 Raadsvergadering van : 18 mei 2017 Vergadering Commissie van: 9 mei 2017 Portefeuillehouder: T. Cnossen Behandelend ambtenaar: Erna Jongerius Afdeling Kwaliteit

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Raadsbrief. Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport "Yes, minister"

Raadsbrief. Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport Yes, minister Raadsbrief Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport "Yes, minister" Datum: 26 augustus 2015 Betreft Programma: 1. Burger en bestuur Portefeuillehouder: E. Nauta-van Moorsel Medewerker:

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN INTEGRAAL ACCOMODATIEPLAN WOENSDRECHT

COMMUNICATIEPLAN INTEGRAAL ACCOMODATIEPLAN WOENSDRECHT COMMUNICATIEPLAN INTEGRAAL ACCOMODATIEPLAN WOENSDRECHT 1. Algemeen Inleiding De gemeente Woensdrecht heeft ICS adviseurs opdracht gegeven om een integraal accommodatieplan te ontwikkelen in twee fasen.

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 9 februari 2016 11598 Openbaar De heer

Nadere informatie

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO Opgesteld door: A. Franken Datum: 23 december 2015 Overleg gepleegd met:

Nadere informatie

Veendam, 3 april. Bijeenkomst 2

Veendam, 3 april. Bijeenkomst 2 Veendam, 3 april Bijeenkomst 2 Aan bod 09:00-10:00 : Jullie actiepunten: aanpak & obstakels? 10:00-11:00 : Je merk vastleggen: hoe vul je dat in? 11:00 - Afsluiting: onderwerpen / datum / plaats volgende

Nadere informatie

003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling

003. Beleidsnota Internationale Samenwerking, schakelen naar een hogere versnelling 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling Inhoudsopgave 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling... 2 Raadsvoorstel

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM 1. Inleiding In dit PR en communicatieplan is te lezen op welke wijze invulling gegeven wordt aan de PR en communicatie voor de invoering van Sociaal (wijk) Teams in

Nadere informatie

Omgaan met media Persprotocol gemeente TEXEL

Omgaan met media Persprotocol gemeente TEXEL Omgaan met media Persprotocol gemeente TEXEL Linda Dinkelman Oktober 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemeen 4 Verantwoordelijkheden 4 Naamgeving in de media 5 Vormen van contacten met de pers 5 Richtlijnen

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS 31/10/ 13 INTRODUCTIE Welkom! Vandaag gaan we gezamenlijk ervaringen delen over de vorige bijeenkomst. Jullie hebben in groepjes

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

2013-2014. Communicatieplan Sociaal Domein. 1 Communicatieplan Sociaal Domein

2013-2014. Communicatieplan Sociaal Domein. 1 Communicatieplan Sociaal Domein 1 Communicatieplan Sociaal Domein 2013-2014 Communicatieplan Sociaal Domein Team communicatie Marianne van der Lee Yvonne van Staveren Gemeente Woudenberg 1 11-12-2013 2 Communicatieplan Sociaal Domein

Nadere informatie

Strategisch communicatiebeleid

Strategisch communicatiebeleid gemeente Hardinxveld-Giessendam Strategisch communicatiebeleid Chantal Richter Zaak nr. 16690 Beleidsnota.nr. 13011 / versie 8 juli 2013 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Visie op communicatie... 6 3. Doelgroepen...

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

MEMO. 1. Inleiding. 2. Aanleiding

MEMO. 1. Inleiding. 2. Aanleiding MEMO Aan : Presidium Afdeling : Publiekszaken - KCC - communicatie Van : A. Jacobs, pbz-kcc-communicatie Datum : 08-12-2011 Onderwerp : Motie communicatie 1. Inleiding Voor de inwoners veranderen wereld

Nadere informatie

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke TUSSENSTAND PROJECT BESTUURLIJKE VERNIEUWING (juni 2007) In december 2006 is door de raad het actieplan Bestuurlijke Vernieuwing vastgesteld. Daarmee werd groen licht gegeven om met verschillende acties

Nadere informatie

BEDRIJFSVOERINGSNOTA 2011-2014 MEER BEREIKEN WERK(T) ANDERS!

BEDRIJFSVOERINGSNOTA 2011-2014 MEER BEREIKEN WERK(T) ANDERS! BEDRIJFSVOERINGSNOTA 2011-2014 MEER BEREIKEN WERK(T) ANDERS! Meer bereiken, werk(t) anders! Onze missie Ons motto Onze waarden Jouw nieuwe rol De nieuwe organisatie Onze doelen Onze programma s Planning

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Visie Registerplein Kwaliteit van sociale professionals (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst. Bestuurlijke context.

B & W-nota. Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst. Bestuurlijke context. B & W-nota Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst Portefeuille P.H.M. Barnhoorn Auteur D. Lenterman Telefoon 5114197 E-mail: dlenterman@haarlem.nl PD/ Reg.nr.

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING # VERBINDEN # DOEN #

EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING # VERBINDEN # DOEN # EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING FRIS@WORK # VERBINDEN # DOEN # Programmaplan 2017 Organisatieontwikkeling FRIS@WORK Netwerkorganisatie Ambtenaar van de toekomst Werken in de veranderende

Nadere informatie

Beuningen maken we samen. Een reis naar de toekomst

Beuningen maken we samen. Een reis naar de toekomst Beuningen maken we samen Een reis naar de toekomst Oktober 2013 1 Waarom nu een visie? Een visie maak je niet zomaar. Een visie maak je ook niet vaak. Maar op dit moment zijn wij toe aan nieuwe inspiratie,

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 28-04-2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Persbeleid Delfland 2010-2015

Persbeleid Delfland 2010-2015 1 Persbeleid Delfland 2010-2015 2 Inleiding Een nieuw persbeleid voor Delfland, wat en hoe Delfland wil de relatie met de media verbeteren. Tevens wil Delfland de media gerichter en beter inzetten om de

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Zorg goed voor elkaar Communicatieplan 3 decentralisaties

Zorg goed voor elkaar Communicatieplan 3 decentralisaties Zorg goed voor elkaar Communicatieplan 3 decentralisaties November 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Nieuwe taken gemeente...3 1.2 Doelstellingen...3 1.3 Projectdoelstellingen...3 2. Doelgroepen...4

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting

BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven Coachend Leidinggeven Sales Force Consulting inleiding Leidinggeven aan de alledaagse uitvoering van het werk, is één van de belangrijkste kerntaken van elke manager.

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Datum inboeken. : Voortgang uitvoering Sociaal Domein door Loket De Kleine Schans en Sociaal Team

Datum inboeken. : Voortgang uitvoering Sociaal Domein door Loket De Kleine Schans en Sociaal Team Gemeente Woudenberg RAPPORTFORMULIER Ingekomen brief Besluitenregistratie: Postregistratienummer. 1 ii"? n o if" oz Datum inboeken Openbaar Ja Internet Nee naar RAAD Ja OR Nee Communicatie Nee Europese

Nadere informatie

In-Team Task Report. Gemeente Drimmelen

In-Team Task Report. Gemeente Drimmelen In-Team Task Report Gemeente Drimmelen Task Objective Version Team Team Objective Team Leader 1 (Gemeente Made en Drimmelen) Blenks int bv Moderator In-Team Moderator Blenks Date Time Created 6-10-2005

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

Memo. INHOUDSOPGAVE Blz.

Memo. INHOUDSOPGAVE Blz. Memo Datum : 9 maart 2004 Aan : Commissie FBO Onderwerp : Taken en missie afdeling Communicatie Opsteller / Telefoon : L.A. de Jong / (023) 5144451 Afdeling / Bureau : COM / Communicatie Bijlage(n) : Beeldbepalende

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

B&W. Advies. Doorlichting afdeling Beleid van de hoofdafdeling Welzijn. (f-h;m ^ Zoetermeer steeds ondernemend 2 5 JAN 2011 I. VERGAO'ZniNG B & W

B&W. Advies. Doorlichting afdeling Beleid van de hoofdafdeling Welzijn. (f-h;m ^ Zoetermeer steeds ondernemend 2 5 JAN 2011 I. VERGAO'ZniNG B & W ^^^^ gemeente VERGAO'ZniNG B & W 2 5 JAN 2011 I B&W DM-nr. 2011/495 Advies 110038 Versie: 1 Doorlichting afdeling Beleid van de hoofdafdeling Welzijn Verantwoordelijk Portefeuille Mede verantw. Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 287 Agendapunt: 22 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 287 Agendapunt: 22 ONDERWERP Eggengoor, Harriet PO S1 RAD: RAD131211 2013-12-11T00:00:00+01:00 BW: BW131105 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 11 december 2013 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Partijen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de portefeuillehouder

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Samenwerken In gesprek met de markt

Samenwerken In gesprek met de markt Samenwerken In gesprek met de markt Arnold Breur Coördinerend adviseur Grote Projecten en Onderhoud Doel van deze middag Delen hoe het structurele gesprek met de markt zich de afgelopen jaren bij heeft

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

fwl Burgemeester en wethouders van Maasdriel, gelet op artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet besluiten vast te stellen de volgende:

fwl Burgemeester en wethouders van Maasdriel, gelet op artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet besluiten vast te stellen de volgende: Burgemeester en wethouders van Maasdriel, fwl gelet op artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet besluiten vast te stellen de volgende: Instructie voor de secretaris van de gemeente Maasdriel 2012 Hoofdstuk

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP Communicatieplan 1 1 Aan- en inleiding Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke deelname (participatie) te bevorderen, heeft het kabinet besloten de gemeentelijke middelen voor

Nadere informatie

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol]

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] Inleiding De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur)

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) De gemeente Deurne zoekt een: De afdeling Ruimte en Samenleving heeft een vacature: Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Boosting HR - Expert in data, verstand van HR Voorwoord Inhoudsopgave Hierbij presenteren we de voorbeeldrapportage van onze dienst Reporting. 0. Samenvatting 1. Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk.

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk. Aan het dagelijks bestuur Datum: 11-02-2014 Onderwerp: Landelijke communicatiestrategie waterschappen Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde

Nadere informatie

Inzichten werksessies rollen medewerkers en vrijwilligers. Onderdeel van toolkit Nieuw Participeren

Inzichten werksessies rollen medewerkers en vrijwilligers. Onderdeel van toolkit Nieuw Participeren Inzichten werksessies rollen medewerkers en vrijwilligers Onderdeel van toolkit Nieuw Participeren Doel van de sessies Door middel van een groepsgesprek gezamenlijk creëren van inzicht in ieders rol, bijdrage

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie