brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren"

Transcriptie

1 brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem

2 Blz. Voorwoord 3 Onderzoek en advies (psychodiagnostisch onderzoek) 4 Implementatie van Handelingsgericht Werken in het basisonderwijs 5 Nascholing m.b.t. specifieke onderwerpen/op aanvraag 6 Beeldcoaching (voorheen SVIB): Kijken naar wat werkt 7 Cursus Train-de-Sova-trainer: Met Sova aan de slag 8 Cursus Train-de-Faalangsttrainer: Beter omgaan met Faalangst 9 Spel- en praatgroep KIES (Kinderen in Echtscheiding Situaties) 10 Jongeren Sova-training Leer Samen Spelen met Tim en Flapoor 11 Ouderen Sova-training Ik en de ander 12 Faalangsttraining voor kinderen Beter Omgaan met Faalangst 13 Ouder-en-kindtraining Minder Boos en Opstandig 14 Teamvergaderingen/studiedag Pesten?! Iedereen heeft een rol van betekenis! 15 Teamvergaderingen/studiedag Omgaan met Faalangst 16 Teamvergaderingen/studiedag Belang van Sociale Vaardigheden 17 Cursus Aan de slag met Handelingsgericht Communiceren 18 Module basiscommunicatie: Praktische cursus Aan de slag met je communicatieve vaardigheden 20 Module oudercommunicatie: Praktische cursus Aan de slag met constructieve oudergesprekken 21 Module kindcommunicatie: Praktische cursus Aan de slag met constructieve kind- en pubergesprekken 22 Module collegiale communicatie: Praktische cursus Aan de slag met je collegiale communicatie 23 Workshop Debatteren met kinderen 24 Training Denkstimulerende Gespreksmethodiek 25 Interactieve workshop Kennismaken met woordenschatdidactiek volgens de viertakt 26 Teamgerichte training: Woordenschatdidactiek volgens de viertakt 27 Cursus Hoe herken ik een kind met een logopedische stoornis en wat doe ik ermee? 28 Workshop Zonder taal geen onderwijs 29 Training Beter leren door krachtige feedback 30 Training Bouwen aan een prettige groep 31 Workshop Schoolwide Positive Behavior Support 32 Cursus Oplossingsgericht werken aan psychopathologie 33 Masterclass Leiding geven aan veranderingsprocessen 34 Training Observeren 35 Workshop Wat werkt in de klas 36 Handboek Tim en Toos spelen samen 37 Rekenmap 38 Medewerkers 39 Agenda 42 2

3 Voorwoord Voor u ligt de brochure van orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) Citadel, sinds januari 2013 onderdeel van de LOGOS Academie. Citadel is een synoniem voor burcht en dat zegt iets over de achtergrond van de meeste adviseurs van Citadel, namelijk SBO Beatrix de Burcht. De contouren van de kantelen van een citadel vindt u terug in ons logo. De samenleving verandert; het onderwijs ook. De 21 e eeuw vraagt meer en andere competenties van professionals in het onderwijs en van onze leerlingen, de burgers van de toekomst. Scholen zijn meer dan ooit in beweging! Het is onze missie scholen te ondersteunen bij deze beweging, bij hun ontwikkeling, opdat professionals in die scholen toegerust zijn optimaal tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van al hun leerlingen. Het is vanuit onze visie dat wij dat doen met het gedachtegoed van Handelingsgericht Werken. Daarbij kunnen we op verschillende niveaus ondersteuning bieden: op het niveau van de leerling, van de ouders/verzorgers, van de leerkracht, van de intern begeleider, van de directeur, van het team, van de hele school. Kennis delen, gezamenlijk expertise ontwikkelen, op weg naar lerende organisaties en professionele leergemeenschappen: de samenleving vraagt het, onze kinderen verdienen het. Het uitgangspunt van Citadel is om meer kansen voor kinderen, scholen en ouders te creëren en te realiseren. We doen dit onder meer door: Te zorgen dat we kennis en expertise bundelen en toegankelijk maken voor diegenen die hier gebruik van willen maken en die van hoogstaande onderwijskundige en pedagogische kwaliteit getuigt. Een goede afstemming te garanderen tussen de verschillende betrokkenen. Kansen te benutten om daadwerkelijk thuisnabij en passend onderwijs te bieden. OPDC Citadel richt zich op die terreinen waarbinnen onze adviseurs aantoonbaar expertise hebben opgebouwd en van daaruit in staat zijn dit op een kwalitatief hoog niveau te kunnen overdragen. In deze brochure presenteren we het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren. Het feit dat u nu een aanbod leest wil niet zeggen dat we denken dat dit altijd een antwoord op uw vraag zal zijn. Het aanbod is gebaseerd op vragen uit het verleden, waarvan we inschatten dat die vragen nog steeds actueel zijn. We nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen als het aanbod niet tegemoet komt aan uw vraag of behoefte in het kader van uw persoonlijke professionele ontwikkeling of die van uw team. We willen graag met u in gesprek voor ondersteuning op maat. We zien uit naar een samenwerking die meerwaarde biedt voor u, uw school, uw leerlingen. drs. Ton Lenting MMC LOGOS Academie / OPDC Citadel april

4 Onderzoek en advies (psychodiagnostisch onderzoek) Inleiding In het onderwijs is steeds meer aandacht voor het signaleren en begeleiden van leerlingen die problemen in het onderwijs ervaren. Op veel van deze problemen vindt de school zelf een passend antwoord. Soms kan echter hulp van een (school)psycholoog of orthopedagoog nodig zijn, zoals bij leerlingen met ernstige leerproblemen of sociaal-emotionele problemen. Inhoud Met ouders, school en leerling worden de zorgen m.b.t. gedrag, leren of ontwikkeling van de leerling in kaart gebracht. Door onderzoek (psychodiagnostiek, handelingsgerichte diagnostiek) wordt gezocht naar een antwoord op vragen als wat is er aan de hand? en op welke manier kan de leerling het beste begeleid worden?. Indien van toepassing wordt een advies over een vervolgtraject geformuleerd, zoals het bieden van begeleiding/behandeling aan de leerling en/of ouders of begeleiding bij het handelen in de klas. Een passend, haalbaar en handelingsgericht advies met betrekking tot de hulpvragen van school, ouders en leerling. Kinderen in de basisschoolleeftijd en kinderen van ca. 3 tot 5 jaar die aangemeld zijn/worden bij het basisonderwijs of waarbij vragen zijn m.b.t. haalbaarheid/juiste schooltype, bijv. ZAT 0-4/MKD etc. Gestreefd wordt naar zo beperkt als mogelijk en zo uitgebreid als nodig te onderzoeken. Na een eerste gesprek met betrokkenen wordt een offerte opgesteld m.b.t. inhoud, tijd en kosten. Elk onderzoek is maatwerk! De meeste onderzoeken met een beperkte onderzoeksvraag (zoals intelligentie/leerstoornis/sociaal-emotioneel functioneren/neuropsychologisch onderzoek) vallen binnen het type standaardonderzoek. Meer informatie Natuurlijk kunt u altijd (telefonisch) contact opnemen om vooraf meer informatie te krijgen over onze mogelijkheden. standaardonderzoeken Voor onderstaande onderzoeken wordt geen offerte opgesteld. Er volgt enkel een opdrachtbevestiging. Type onderzoek inclusief reistijd en reiskosten Verkort intelligentieonderzoek (zonder intake en handelingsgerichte adviezen) 490,00 Basisonderzoek (intake, dossieronderzoek, 1 dagdeel onderzoek, verslag inclusief handelingsgerichte adviezen) 910,00 Standaardonderzoek (intake, dossieronderzoek, 2 dagdelen onderzoek, verslag inclusief handelingsgerichte adviezen) 1.400,00 Orthopedagogen drs. Carola Klop, Sjanine Macleane, MSc. en drs. Margreet Scherpenisse. 4

5 Implementatie van Handelingsgericht Werken (HGW) in het primair onderwijs Inleiding In de afgelopen jaren is op veel basisscholen Handelingsgericht Werken / 1-zorgroute ingevoerd. Veel scholen hebben dit succesvol geïmplementeerd. Nu zij hier een aantal jaren ervaring mee opgedaan hebben, bestaat bij sommige scholen de behoefte om de visie en praktische uitvoering verder te verdiepen en te verankeren in het team. Inhoud In een gesprek met de schoolleiding en IB er worden de specifieke hulp- en begeleidingsvragen van de school in beeld gebracht. In onderling overleg wordt nagedacht over een passend traject. De orthopedagoog kan bijvoorbeeld een coachende rol spelen voor de IB er bij het voorbereiden en voorzitten van het zorgteam. Ook kan zij een inhoudelijke bijdrage leveren aan teamvergaderingen of studiedagen en op deze manier teamleden stimuleren om na te denken over hoe handelingsgericht zij denken en werken. Het verdiepen en verder verankeren van het traject van Handelingsgericht Werken en de 1-zorgroute in een school bij alle teamleden. Dit betekent dat er zowel aandacht is voor het zorgbeleid als voor de praktische uitvoer daarvan in de groepen. Schoolteams, zowel schoolleiding als IB ers, leerkrachten en eventuele onderwijsassistenten. Na een oriënterend gesprek met betrokkenen wordt een offerte opgesteld met betrekking tot de inhoud van het traject en de tijd die nodig is om dit uit te voeren. Elk traject is maatwerk! Meer informatie U kunt altijd (telefonisch) contact opnemen om navraag te doen naar ervaring met eerdere begeleidingstrajecten en om meer informatie te krijgen over onze mogelijkheden. Naar aanleiding van uw hulp- en begeleidingsvragen wordt een offerte opgesteld. Orthopedagogen drs. Carola Klop, Sjanine Macleane, MSc. en drs. Margreet Scherpenisse. 5

6 Nascholing met betrekking tot specifieke onderwerpen/op aanvraag Inhoud Wij verzorgen een ruim scholingsaanbod voor individuele medewerkers van scholen en een deel van of het gehele team. Er is sprake van een gepland aanbod waar individuele medewerkers zich voor in kunnen schrijven. Daarnaast worden op verzoek studiemomenten aangeboden. De kracht van ons scholingsaanbod zit hem in de praktijkgerichte en interactieve aanpak. Geen saaie presentaties, maar met elkaar aan de slag om de doelen te bereiken! Een greep uit ons aanbod: Groepsvorming; Bouwen aan een prettige groep. Beter leren door krachtige feedback. Ontwikkelingsperspectieven voor individuele leerlingen: aan welke doelen werken we en hoe geeft de leerkracht daar vorm aan in de klas? Hoe vergroot ik de motivatie van mijn leerlingen? Het ontwerpen van doelgerichte plannen (handelingsplannen, groepsplannen). Een team dat met en van elkaar leert: toepassing van verschillende vormen van intervisie en coaching op school. Informeert u gerust of het aanbod dat u voor ogen heeft gerealiseerd kan worden! Het vergroten van de vaardigheden, kennis en professionaliteit van individuele leerkrachten en schoolteams met betrekking tot specifieke onderwerpen. Leerkrachten, IB ers en schoolteams. De duur varieert van één studiemiddag of -avond van ca. 3 uur tot meerdere bijeenkomsten. Dit is afhankelijk van het onderwerp en uw wensen. Meer informatie U kunt altijd (telefonisch) contact opnemen om navraag te doen naar het geplande aanbod en om meer informatie te krijgen over onze mogelijkheden om een aanbod te creëren, inspelend op uw vraag. Over het actuele aanbod vindt u meer informatie op onze website: Voor het geplande aanbod wordt verwezen naar de informatie op de website. Voor een scholingsaanbod op uw verzoek en op maat gesneden voor uw team wordt een offerte opgesteld. Orthopedagogen drs. Carola Klop, Sjanine Macleane, MSc. en drs. Margreet Scherpenisse. 6

7 Beeldcoaching (voorheen SVIB): Kijken naar wat werkt Inleiding Beeldcoaching is een bijzonder invloedrijk instrument voor de professionalisering van leerkrachten en de kwaliteitszorg op de scholen. D.m.v. video-opnames wordt gewerkt aan de optimalisering van het pedagogisch/didactisch klimaat in de klas. De competenties en interacties van leerkrachten en leerlingen worden zichtbaar. Uitgangspunt van beeldcoaching is het leren. Door het filmen van de praktijksituatie ontstaat de mogelijkheid om daar later, op een rustiger moment, nog eens op terug te komen. De leerkracht kijkt naar zichzelf en ziet het effect van zijn/haar handelen op de leerlingen. Beelden hebben een enorme impact en zeggingskracht. Beelden geven feilloos weer wat zich in een groep voordoet aan gedrag: gezichtsuitdrukkingen, kleine bewegingen, oogcontact, een opmerking die iemand maakt. Het stimuleert als leerkrachten zien dat in hun groep veel zaken goed gaan. Belangrijke voorwaarden De bereidheid om aan video-opnames deel te nemen is een voorwaarde voor deelname. Daarnaast dient de privacy van deelnemers en personen die in beeld verschijnen gewaarborgd te zijn. De beelden zijn alleen voor intern gebruik t.b.v. de begeleiding en worden alleen dan aan derden getoond wanneer dit een belangrijk positieve bijdrage kan leveren aan het leerproces en met uitdrukkelijke goedkeuring van degene die begeleid wordt. Veel scholen kennen inmiddels een beeldcoachingsprotocol dat is opgenomen in de schoolgids. Leerkrachten, docenten en leerlingen in het PO en VO. Een begeleidingstraject inclusief intake en verslag omvat ca. 15 uur. Er worden dan 3 opnames gemaakt (geanalyseerd en gemonteerd) en er vinden 4 begeleidingsgesprekken plaats. In een enkel geval zal een extra opname of gesprek nodig blijken. Data In overleg. Locatie Eigen schoollocatie ,00 per traject, exclusief reistijd en reiskosten. Coach drs. Katinka Bouman. 7

8 Cursus Train-de-Sova-trainer: Met Sova aan de slag Inleiding Uit de feiten en cijfers over de motieven van ouders voor het kiezen van een basisschool blijkt, dat bij deze keuze veel belang wordt gehecht aan de aandacht die de school besteedt aan een goede sfeer, aan een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs en aan sociale vaardigheden. Hoe besteedt u op school voldoende aandacht aan sociale vaardigheden? Hoe zet u een sova-training op? Hoe vindt een verantwoorde selectie plaats? Welke competenties heeft een Sova-trainer nodig? Inhoud Het belang van sociale vaardigheden. Draagvlak creëren binnen de school! Herkennen van sociale vaardigheidstekorten. Anders kijken naar kinderen. Interpreteren van probleemgedrag en omzetten naar de te leren sociale vaardigheden. Handelingsgericht opstellen van leerdoelen vanuit de sociaal-emotionele onderwijsbehoeften. Presentatie modellen sociale vaardigheidstrainingen/klassikale methoden. Het leren opzetten van een sociale vaardigheidstraining (voorwaarden, signaleren, selecteren, intake, rollenspel, vaststellen leerdoelen, uitvoeren, afstemming ouders en leerkrachten, evalueren). Oefenen van trainersvaardigheden (o.a. gesprekstechnieken/gedragstherapeutische technieken) tijdens alle bijeenkomsten. Na afloop van de cursus worden de deelnemers in staat geacht om in de werksituatie sociale vaardigheidstrainingen te geven aan groepen kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. RT ers, IB ers, AB ers, orthopedagogen en leerkrachten. De cursus omvat 6 bijeenkomsten van 2½ uur ( uur). De cursus vindt plaats op woensdag om de week van uur of uur bij OPDC Citadel te Gorinchem. (Zie voor actuele data de website.) Na afronding van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat bij minimaal 5 gevolgde bijeenkomsten en een actieve deelname aan de rollenspellen. Na enkele maanden wordt een terugkombijeenkomst gehouden. Groepsgrootte Minimaal 10 deelnemers. Aangezien een Sova-training met 2 personen wordt gegeven, gaat de voorkeur uit naar twee personen per school. Scholen kunnen echter ook 1 cursist aanmelden. Methodiek Tijdens de cursus zullen diverse praktische werkvormen gehanteerd worden, waarbij theorie en praktijk worden afgewisseld. 575,00 per deelnemer. Cursusleiders Alie Bootsma en drs. Katinka Bouman. 8

9 Cursus Train-de-Faalangsttrainer: Beter omgaan met faalangst Deze cursus wordt aangeboden via de Regio Academie, zie no. 57 in het aanbod. Indien u niet in het bezit bent van het aanbod van de Regio Academie kunt u contact met ons opnemen. 9

10 Spel- en praatgroep KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) Inleiding Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met die veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. Onderzoek van de Universiteit Utrecht heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en dat het contact met de ouders verbetert. Scholen nemen een belangrijke plek in bij kinderen en hun ouders. Met KIES ondersteunen wij hen en de school graag bij de ervaringen en problemen die rondom een (echt)scheiding spelen en veel invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Voor meer informatie: zie Inhoud Thema s die o.a. aan bod komen: Stilstaan bij de eigen gezinssituatie en ervaringen delen met anderen. Gevoelens onderkennen en uiten, omgaan met veranderingen, wat heb ik nodig, expressie van spanning en ontlading. Afscheid van vroeger, wennen aan een nieuwe situatie. Loslaten, toekomstvertrouwen. Bij KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. Kinderen vanaf 8 jaar die te maken hebben met echtscheidingssituaties. De ouders moeten minimaal een half jaar gescheiden zijn. De groep komt 8 weken lang, een uur bij elkaar met twee KIES-coaches. Vooraf en aan het eind is er een ouderbijeenkomst. De spel- en praatgroep wordt gegeven bij OPDC Citadel te Gorinchem. Groepsgrootte Minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers. Methodiek Bij de spel- en praatgroep KIES worden kinderen in de gelegenheid gesteld te praten over wat hen bezighoudt t.a.v. de scheiding en te horen hoe andere kinderen hiermee omgaan. Dit wordt gedaan d.m.v. praten, spel, toneel, tekenen en schrijven en andere leuke activiteiten. 400,00 (BTW-vrijgesteld) per deelnemer voor scholen. 484,00 inclusief 21% BTW per deelnemer voor particulieren. Bij aanvang wordt 50% gefactureerd, halverwege 25% en aan het eind de laatste 25%. Als KIES gegeven wordt op een andere locatie dan Hoefslag 6 te Gorinchem, dan komen daar nog de kosten van reistijd en reiskilometers bij. Cursusleiders Alie Bootsma en drs. Katinka Bouman. 10

11 Jongeren Sova-training Leer Samen Spelen met Tim en Flapoor Inleiding Kinderen komen in de maatschappij allerlei situaties tegen waarin zij passend om moeten gaan met diverse mensen. Hoe moet je je gedragen? Wat zeg je wel, wat niet? Hoe zorg je ervoor dat je jezelf laat zien en horen. Hoe ga je om met je gevoelens en die van de ander? Wat doe je in (spel)situaties waarin je niet mee mag doen of kritiek krijgt? Voor veel kinderen zijn dit geen vanzelfsprekende vaardigheden. Inhoud Vaardigheden die o.a. aan bod komen zijn: om de beurt praten, een vraag stellen, omgaan met verschillende meningen, sorry zeggen, vragen om mee te mogen doen, omgaan met een weigering, je aan spelregels houden en omgaan met plagen/pesten. Naast vaardigheden wordt ook aandacht geschonken aan het uiten van gevoelens. De inhoud kan aangepast worden aan de leerdoelen van de kinderen. Er wordt in het tweede gedeelte van de training gewerkt met individuele opdrachten afgestemd per kind. Het aanleren van sociale vaardigheden en het verbeteren van het sociaal inzicht. Hierdoor krijgen kinderen meer grip op hun eigen sociale situaties (vooral spelsituaties) en kan hun zelfwaardering/ zelfvertrouwen groeien. Kinderen van 6-9 jaar die problemen hebben in het contact met anderen en/of moeite hebben voor zichzelf op te komen in sociale situaties. Bijvoorbeeld kinderen die gepest worden of pester zijn, geen/weinig vrienden hebben, vaak schreeuwen en snel ruzie maken, angstig en onzeker zijn, nauwelijks contacten aangaan. De training bestaat uit een intakegesprek, 14 wekelijkse lessen van 90 minuten en twee tussentijdse ouder-leerkrachtbijeenkomsten. Tevens is er contact met de ouder(s) en de leerkracht van het kind via het heen-en-weerschrift. De afsluiting vindt plaats door een eindgesprek waarin het eindverslag besproken wordt. Groepsgrootte De trainingsgroep bestaat uit 6 deelnemers. De training wordt bij voldoende aanmeldingen gegeven op uw eigen school of bij OPDC Citadel te Gorinchem. Methodiek Als leidraad wordt het handboek Leer Samen Spelen met Tim en Flapoor gebruikt. Gehanteerde werkvormen: video-opnamen, rollenspelen met de handpoppen Tim en Flapoor, gesprekken over gevoelens en gedachten, creatieve werkvormen, school/thuisopdrachten, voorbeeldverhalen, oefeningen om emoties te uiten ,00 (BTW-vrijgesteld) per deelnemer voor scholen ,00 inclusief 21% BTW per deelnemer voor particulieren. Bij aanvang wordt 50% gefactureerd, halverwege 25% en aan het eind de laatste 25%. Bij een training op locatie worden de kosten van reistijd en reiskilometers in rekening gebracht. Trainers Alie Bootsma en drs. Katinka Bouman. 11

12 Ouderen Sova-training Ik en de Ander Inleiding Kinderen komen in de maatschappij allerlei situaties tegen waarin zij passend om moeten gaan met diverse mensen. Hoe moet je je gedragen? Wat zeg je wel, wat niet? Hoe zorg je ervoor dat je jezelf laat zien en horen? Hoe ga je om met je gevoelens en die van de ander? Wat doe je in situaties waarin je niet mee mag doen, kritiek krijgt of gepest wordt? Voor veel kinderen zijn dit geen vanzelfsprekende vaardigheden. Inhoud Vaardigheden die o.a. aan bod komen: kennismaken en jezelf presenteren, iets aardigs zeggen over jezelf en de ander, leren uiten van je gevoelens, werken met het G-model, vragen om mee te doen en een praatje maken, nee zeggen en omgaan met kritiek, reageren op plagen/pesten. De inhoud kan aangepast worden aan de leerdoelen van de kinderen. Vanaf de vijfde bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de individuele leerdoelen van het kind. Het geven van een groepstraining waarin sociale vaardigheden worden aangeleerd, waardoor de kinderen meer grip op hun eigen sociale situatie krijgen en hun zelfwaardering/zelfvertrouwen kan groeien. En een weerbaar kind is beter bestand tegen pesterijen. Voor kinderen van 9-12 jaar die problemen hebben in het contact met anderen en het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen. Bijvoorbeeld kinderen die gepest worden of zelf pester zijn, weinig of geen vrienden hebben, vaak schreeuwen en ruzie maken, angstig en onzeker zijn. De training bestaat uit een intakegesprek, 14 wekelijkse lessen van 90 minuten en twee tussentijdse ouder-leerkrachtbijeenkomsten. Tevens is er regelmatig contact met de ouder(s) en de leerkracht van het kind via het heen-en-weerschrift. De afsluiting vindt plaats door een eindgesprek waarin het eindverslag wordt besproken. Groepsgrootte De trainingsgroep bestaat uit 6 deelnemers. Deze wordt bij voldoende aanmeldingen gegeven op uw eigen school of bij OPDC Citadel, Hoefslag 6 te Gorinchem. Methodiek Er wordt gewerkt vanuit diverse methoden: o.a. Spelend leren, & leren spelen, Petje af voor Puk. Werkvormen: rollenspel, creatieve werkvormen, video, real-life opdrachten, etc ,00 (BTW-vrijgesteld) per deelnemer voor scholen ,50 inclusief 21% BTW per deelnemer voor particulieren. Bij aanvang wordt 50% gefactureerd, halverwege 25% en aan het eind de laatste 25%. Bij een training op locatie worden de kosten van reistijd en reiskilometers in rekening gebracht. Aanvullende informatie en opgave: of telefonisch Trainers Alie Bootsma en drs. Katinka Bouman. 12

13 Kindtraining Beter Omgaan met Faalangst Inleiding Denken dat je veel dingen nooit kunt, dat anderen het altijd op jou gemunt hebben, dat je zeker een onvoldoende gehaald hebt voor je repetitie, dat je morgen niets meer weet van je spreekbeurt kan een naar, onzeker en angstig gevoel geven. Gevolgen kunnen zijn: slecht slapen, niet eten, spanningen, huilbuien En dat terwijl die gedachten niet waar blijken te zijn. Inhoud Thema s die o.a. aan bod komen: Uitleg wat is faalangst, G-denken, ontspannings- en ademhalingsoefeningen, helpende/niet-helpende gedachten, omgaan met sociale angst en prestatieangst, omgaan met kritiek en assertiviteitsoefeningen. Het doel is niet om de faalangst te verhelpen, maar om het kind beter te leren omgaan met zijn faalangst. Kinderen vanaf jaar die faalangstig en onzeker zijn, wat zich voordoet bij bepaalde taken of situaties. De training start met een diagnostisch gesprek met het kind, om te achterhalen of er daadwerkelijk sprake is van faalangst. Daarna volgt een intakegesprek met ouders en kind. De training bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer 75 minuten. Halverwege de training is er een informatieve ouder-leerkrachtbijeenkomst van 1½ uur. Ook zal een gezamenlijke kind-en-ouderles plaatsvinden. De afronding vindt plaats door middel van een eindgesprek aan de hand van een verslag. Groepsgrootte De trainingsgroep bestaat uit 6 deelnemers. Deze wordt bij voldoende aanmeldingen gegeven op uw eigen school of bij OPDC Citadel, Hoefslag 6 te Gorinchem. Methodiek Gehanteerde werkvormen: discussie, rollenspelen, praten over gevoelens en gedachten. School/thuisopdrachten, voorbeeldverhalen en ontspannings/ademhalingsoefeningen. 960,00 (BTW-vrijgesteld) per deelnemer voor scholen ,00 inclusief 21% BTW per deelnemer voor particulieren. Bij aanvang wordt 50% gefactureerd, halverwege 25% en aan het eind de laatste 25%. Cursusleiders Alie Bootsma en drs. Katinka Bouman. 13

14 Ouder-en-kindtraining Minder Boos en Opstandig Inleiding Boosheid en agressie lijken een kind soms te overkomen en te beheersen. De uitingen ervan kunnen als heftig worden ervaren. Het kan soms moeilijk zijn om deze emotie te (h)erkennen, te reguleren en op een passende manier te uiten. Gevolgen hiervan kunnen zijn: onmacht, onbegrip, strijd, negatieve reacties etc. Vaak ontstaat er een patroon van reageren. Om een groter effect van de kindtraining te kunnen bereiken is een nauwe samenwerking met de ouders nodig. Dit is de reden dat bij deze training ook ouderbijeenkomsten worden georganiseerd. Inhoud Kindtraining: Thema s die o.a. aan bod komen: (h)erkennen en acceptatie van gevoelens. Lichaamsseintjes en triggers. Sterkpraatzinnen en oppeppers. Vijf stappen om problemen aan te pakken. Wat helpt je om te ontladen en weer energie op te doen. Ruzies tussen kinderen onderling en kinderen en volwassenen. Onder druk gezet worden. Ouderbijeenkomsten: Thema s die o.a. aan bod komen zijn: waarnemen van gedrag, regels/afspraken voor thuis, positief gezinsklimaat, omgaan met stress en ongewenst gedrag, problemen oplossen, omgaan met onder druk gezet worden. Kinderen leren omgaan met hun emoties en specifiek met het gevoel boos/agressief. Ze leren de boosheid bij zichzelf te (h)erkennen. Ze oefenen om strategieën toe te passen om problemen die ontstaan op te lossen. Daarbij leren ze sociale en cognitieve vaardigheden om met situaties om te gaan. Ieder kind mag zijn/haar eigen manier vinden om met boosheid om te leren gaan. Ouders zijn in de gelegenheid ervaringen uit te wisselen, doen kennis op over het omgaan met kinderen met deze problematiek, krijgen strategieën aangereikt om hun opvoedingsvaardigheden te vergroten t.a.v. het omgaan met ongewenst gedrag. Kinderen van 8-13 jaar die problemen hebben in het omgaan met en het reguleren van hun boosheid. De training start met een intakegesprek van drie kwartier met ouders en kind. De training bestaat uit 13 wekelijkse bijeenkomsten van 1½ uur. De afronding vindt plaats d.m.v. een eindgesprek aan de hand van een verslag. Er zijn vier ouderbijeenkomsten van twee uur. Groepsgrootte De trainingsgroep bestaat uit 6 deelnemers. Deze wordt bij voldoende aanmeldingen gegeven op uw eigen school of bij OPDC Citadel te Gorinchem. Methodiek Gehanteerde werkvormen: rollenspelen, werkbladen, spelvormen, praten over gevoelens en gedachten. School/thuisopdrachten, voorbeeldverhalen en oefenen met strategieën ,00 (BTW-vrijgesteld) per deelnemer voor scholen ,00 inclusief 21% BTW per deelnemer voor particulieren. Bij aanvang wordt 50% gefactureerd, halverwege 25% en aan het eind de laatste 25%. Cursusleiders Alie Bootsma en drs. Katinka Bouman. 14

15 Teamvergaderingen/studiedag Pesten?! Iedereen heeft een rol van betekenis! Inleiding Pesten kan de sfeer op school behoorlijk negatief beïnvloeden. Ook het schoolplezier staat onder druk voor zowel de groep als de leerkracht. Kinderen plagen elkaar soms. Dat is heel normaal. Bij pesten wordt het anders. Er is sprake van een slachtoffer, waarover andere kinderen de baas spelen of die stelselmatig wordt gepest. Eén op de 8 kinderen vertelt dat hij/zij regelmatig wordt gepest. De focus tijdens deze teamvergaderingen/studiedag ligt op de groepsbenadering. Inhoud Vanuit de eigen visie nadenken over het opstellen van beleid t.a.v. pesten. D.m.v. verschillende werkvormen aan de slag gaan met signaleren en aanpakken van pestproblematiek. De rol van de verschillende groepen zien: pesters, gepesten en middengroep. De mogelijkheden voor ouders en leerkrachten bespreken om hier adequaat mee om te gaan. Nieuwe inzichten worden hierbij meegenomen. Het vergroten van de kennis en praktische vaardigheden rondom de problematiek pesten. Bespreken van signalen en manieren van aanpak gericht op alle kinderen (groepsvorming). Afspraken maken op beleidsniveau, schoolniveau en groepsniveau. Scholen die met pesten te maken hebben of preventief hiermee aan het werk willen. Drie teamvergaderingen van 2 uur of een studiedag van 6 uur. Uitbreiding en aanpassing van tijden is mogelijk. Groepsgrootte Teamactiviteit. Methodiek Door middel van diverse werkvormen zoals: discussies, energizers en rollenspelen. Werkopdrachten in tweetallen en groepsopdrachten. Meer informatie Natuurlijk kunt u altijd (telefonisch) contact opnemen om vooraf meer informatie te krijgen over de inhoud en eventuele wensen aan te geven. N.a.v. uw hulpvraag en een intakegesprek wordt er een offerte opgesteld. Cursusleiders Alie Bootsma en drs. Katinka Bouman. 15

16 Teamvergaderingen/studiedag Omgaan met Faalangst Inleiding Denken dat je veel dingen nooit kunt, dat anderen het altijd op jou gemunt hebben, dat je zeker een onvoldoende gehaald hebt voor je repetitie, dat je morgen niets meer weet van je spreekbeurt kan een naar, onzeker en angstig gevoel geven. Gevolgen kunnen zijn: slecht slapen, niet eten, spanningen, huilbuien En dat terwijl die gedachten niet waar blijken te zijn. Inhoud De definitie van faalangst vaststellen. De verschillende soorten faalangst. Factoren waardoor faalangst kan ontstaan. Het voorkomen, signaleren en aanpakken van faalangst. Manieren van feedback geven. Samenwerking ouders-school. Invloed van loyaliteit. Het vergroten van de kennis en praktische vaardigheden rondom het thema faalangst. Leren gericht observeren, signaleren en begeleiden. Het oefenen met diverse gesprekstechnieken. Gevarieerde werkvormen voor leerlingen aanreiken. Scholen die met faalangstige leerlingen te maken hebben of hier preventief mee aan het werk willen. Drie teamvergaderingen van 2 uur of een studiedag van 6 uur. Uitbreiding en aanpassing van tijden is mogelijk. Groepsgrootte Teamactiviteit. Methodiek Door middel van diverse werkvormen zoals: discussie, energizers, ontspannings- en ademhalingsoefeningen en rollenspelen. Werkopdrachten in tweetallen en groepsopdrachten. Meer informatie Natuurlijk kunt u altijd (telefonisch) contact opnemen om vooraf meer informatie te krijgen over de inhoud en eventuele wensen aan te geven. N.a.v. uw hulpvraag en een intakegesprek wordt er een offerte opgesteld. Cursusleiders Alie Bootsma en drs. Katinka Bouman. 16

17 Teamvergaderingen/studiedag Belang van Sociale Vaardigheden Inleiding Kinderen komen in de maatschappij allerlei sociale situaties tegen waarin zij adequaat om moeten gaan met diverse mensen. Hoe moet je je gedragen? Wat zeg je wel, wat niet? Hoe zorg je ervoor dat je jezelf durft te laten zien en horen? Hoe ga je om met situaties waarin je niet mee mag doen of kritiek krijgt? Voor veel kinderen zijn dit geen vanzelfsprekende vaardigheden. Inhoud Wat zijn sociale vaardigheden, waar dienen ze voor en hoe leer je die aan? Hiërarchie in sociale vaardigheden. Hoe geef je feedback op gewenst gedrag en hoe reageer je op niet-gewenst gedrag? Welke vaardigheden vraagt dit van ouders en leerkrachten? Wat te doen bij sociale vaardigheidstekorten: signaleren en het bieden van een handelingsgerichte aanpak. Het vergroten van de kennis en praktische vaardigheden rondom het thema sociale vaardigheden. Leren gericht observeren, signaleren en begeleiden. Sociale vaardigheden op klassikaal, groeps- en individueel niveau. Inbedding in de bestaande schoolstructuur. Gevarieerde werkvormen en materialen voor leerlingen aanreiken. Scholen die op handelingsgerichte wijze met sociale vaardigheden aan de slag willen gaan. Drie teamvergaderingen van 2 uur of een studiedag van 6 uur. Uitbreiding en aanpassing van tijden is mogelijk. Groepsgrootte Teamactiviteit. Methodiek Door middel van diverse werkvormen zoals: discussie, energizers, inkijken van diverse materialen en rollenspelen. Werkopdrachten in tweetallen en groepsopdrachten. Meer informatie Natuurlijk kunt u altijd (telefonisch) contact opnemen om vooraf meer informatie te krijgen over de inhoud en eventuele wensen aan te geven. N.a.v. uw hulpvraag en een intakegesprek wordt er een offerte opgesteld. Cursusleiders Alie Bootsma en drs. Katinka Bouman. 17

18 Cursus Aan de slag met Handelingsgericht Communiceren Inleiding In het onderwijs wordt er dagelijks gecommuniceerd met kinderen, ouders/verzorgers en als teamleden onderling. In de onderwijspraktijk doen allerlei overlegvormen een appèl op de communicatieve vaardigheden van een team. Zo heeft u binnen een schoolorganisatie te maken met diverse communicatiestijlen, persoonlijkheden en competentieniveaus op het gebied van communiceren. Een duidelijke visie, breed gedragen kernwaarden en als team elkaar respectvol aan mogen spreken, zal een positieve bijdrage leveren aan het communicatieve klimaat binnen een school. In 4 modules van 2 lessen leert u in uw basiscommunicatie, vaardigheden en technieken die u kunt toepassen in de handelingsgerichte kind- en oudergesprekken, waarbij de communicatie tussen collega s uitgebreid aan bod komt. Inhoud Basiscommunicatie: *) Inventariseren schoolvisie, kernwaarden en professionele basisbehoeften. Bewustwording eigen communicatie en lichaamstaal. Competenties betreffende communicatie. De kracht van actief luisteren/empathisch luisteren. Assertief spreken. Diverse luisteraarstypen. Basisattitude bij de communicatie. Zuiver waarnemen. Balans geven/nemen. De taal van stilte. De kracht van een compliment. *) = Deze module wordt zeer aanbevolen om te volgen voorafgaand aan een andere module. De theorie van deze lessen en de bewustwording van de eigen attitude is o.i. relevant voor het volgen van de specifieke modules. Oudercommunicatie: Visie op de rol van de ouders binnen de school. Verschil ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. De veranderende rol van de ouders/verschillende types ouders. Dynamische driehoek ouder-kind-school. Loyaliteit. Handelingsgerichte communicatie: algemene en specifieke richtlijnen. Het tienminutengesprek/het probleemverkennende gesprek. Moeizaam verlopende oudergesprekken. Competenties schoolleiders en onderwijs ondersteunend personeel. Kindcommunicatie: Kenmerken van gespreksvoering. Soorten gesprekken. Algemene en specifieke voorwaarden in gesprekken met kinderen en jongeren. De opbouw van een gesprek en gesprekstechnieken/metacommunicatie. Loyaliteit. Leerstijlen Kolb. Handelingsgerichte kindgesprekken uitlopend in een kindplan. 18

19 Socratische gespreksvoering met jongeren. Verschil in communicatie jongens/meisjes en leeftijdsgewijs. Oplossingsgerichte gespreksvoering. Interventies bij moeizaam verlopende gesprekken. Collegiale communicatie: Eigen communicatiestijl. Kwaliteiten en valkuilen van verschillende communicatiestijlen. Afstemmen op andere communicatiestijlen/wendbaar zijn. Johari-venster. Feedback geven en ontvangen. Levergesprekken voeren. Ja maar! en Ja en! houding. Groepsprocessen. Effectief vergaderen. De cursus is bedoeld om u te stimuleren gerichter te communiceren, te leren waar u op kunt letten en daar uw voordeel mee te doen in uw onderwijspraktijk. Daarnaast worden een aantal handvatten/technieken aangereikt om effectiever te communiceren en meer te begrijpen van wat mensen zeggen, doen en nodig hebben. Daarbij wordt u gestimuleerd om u bewust te worden van uw communicatiestijl en die van de ander. Tevens werken we aan het uitbreiden en verfijnen van lichaamstaal, assertief spreken en actief luisteren. Communiceren is ook waarnemen hoe de ander het gesprek met ons ervaart, of hij/zij er nog bij is, of hij/zij zich erkend, begrepen voelt. Het betekent de interesse en gevoelens van de gesprekspartner waarnemen en belangrijk vinden. Schoolleiding, OOP ers, RT ers, IB ers, AB ers, orthopedagogen en leerkrachten, PABO-studenten, stagiaires. Teamtraining De cursus wordt op locatie als tweejarig traject aangeboden. Daarnaast kan een team specifieke modules inkopen. Elke module bestaat uit twee bijeenkomsten van drie uur. Data worden in overleg bepaald. Groepstraining De cursus wordt bij OPDC Citadel te Gorinchem gegeven. Het betreft 8 middagen (van uur) of 8 avonden (van uur). Cursisten kunnen zich hiervoor individueel aanmelden. Groepsgrootte: minimaal 15, maximaal 20 deelnemers. Bij specifieke wensen zal een intakegesprek volgen ter oriëntering op de mogelijkheden. Methodiek Tijdens de cursus zullen diverse praktische werkvormen gehanteerd worden waarbij theorie en praktijk worden afgewisseld. Voor de teamtraining ontvangt u een offerte op aanvraag. De kosten voor de groepstraining bedragen per deelnemer 750,00. Cursusleiders Alie Bootsma en drs. Katinka Bouman. 19

20 (module basiscommunicatie) Praktische Cursus Aan de slag met je persoonlijke communicatieve vaardigheden De betekenis van je communicatie is de reactie die je hierop krijgt! Inleiding Iedereen heeft de basisbehoefte om gezien, gehoord en gekend te worden. Hoe dit vorm kan krijgen binnen een onderwijssetting vanuit uw eigen professionaliteit is een proces om met elkaar verder te verkennen en aan te scherpen. Dit vraagt van u om in beweging te komen en uzelf te tonen binnen de verschillende contexten van het onderwijs. Bewustwording, voorwaarden, basisvaardigheden en technieken vanuit een respectvolle grondhouding komen achtereenvolgens aan bod. Inhoud: Bewustwording van uw eigen communicatie en lichaamstaal. Werken aan competenties betreffende communicatie. De kracht van actief en empathisch luisteren. Assertief spreken en uzelf presenteren. Herkennen en omgaan met diverse luistertypen. Basisattitude bij communicatie/uw rol binnen vergaderingen. Zuiver waarnemen. Balans geven en nemen/de taal van de stilte. De kracht van een compliment. Er is aandacht voor het creëren en borgen van een prettige groepssfeer waarbinnen geoefend kan worden met diverse technieken. Overige werkvormen: energizers, rollenspel, gebruik van videobeelden, dialoog. Vanuit diverse theorieën en visies wordt m.b.v. herkenbare casuïstiek geoefend. Veel oefeningen zijn in de praktijk te gebruiken. U kunt er direct mee aan de slag! Onderwijsassistenten/leerkrachten/RT ers/ib ers/gedragstrainers/orthopedagogen/psychologen in het BAO, SBO en VO. De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur. In de eerste bijeenkomst staan lichaamstaal en actief luisteren centraal. Tijdens de tweede bijeenkomst komen assertief spreken en uzelf presenteren aan bod. Deelname aan beide bijeenkomsten wordt verplicht gesteld voor het verkrijgen van een certificaat. Na iedere bijeenkomst zijn er enkele thuisopdrachten en is literatuur na te lezen. Data 2 oktober en 6 november 2013 van uur bij OPDC Citadel te Gorinchem. Deze cursus gaat door bij 10 deelnemers, liefst meer personen per school. 225,00 per deelnemer. Docenten Alie Bootsma en drs. Katinka Bouman. 20

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2015-2016

Post-hbo-opleidingen 2015-2016 Post-hbo-opleidingen 2015-2016 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld NIEUW!... 8 Coördinator

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties Leren ~ Creëren Diensten, cursussen en publicaties Begeleidingsdienst voor vrijescholen Voorwoord Bouwstenen De Begeleidingsdienst voor vrijescholen wil een landelijk expertise- en kenniscentrum voor vrijeschoolonderwijs

Nadere informatie

ACADEMIE Programma 2012 2013

ACADEMIE Programma 2012 2013 P MPEBLÊD ACADEMIE Programma 2012 2013 Contact gegevens Pompeblêd Academie Ter attentie van Mw. A.J. van den Berg Postbus 592 8440 AN Heerenveen Telefoon: (06) 12 74 35 93 (0513) 657 385 E-mail: aj.vandenberg

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Tweestroom Altforst, september 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Inleiding

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie