Kinderen en het gebruik van (sociale) media

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderen en het gebruik van (sociale) media"

Transcriptie

1 Kinderen en het gebruik van (sociale) media Een publicatie van GGD Zaanstreek-Waterland Postbus GB Zaandam Telefoon (0900) Algemene site: Dit rapport is onderdeel van een tweeluik over het gebruik van sociale media door de jeugd. De titels van de twee rapporten zijn: 1: Kinderen en het gebruik van sociale media 2: Jongeren en het gebruik van sociale media Beide rapporten zijn, met bijbehorende factsheets, te vinden op Dit rapport is gebaseerd op eigen regionaal onderzoek van GGD Zaanstreek-Waterland, aangevuld met beschikbare andere, veelal landelijke, onderzoeksrapportages over het gebruik van sociale media, eind Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met de Onderzoekerij. Aan de totstandkoming van deze uitgave is uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt GGD Zaanstreek-Waterland geen aansprakelijkheid. Informatie uit dit rapport is vrij te gebruiken mits duidelijk wordt verwezen naar het rapport. Auteursrecht voorbehouden

2 GGD Zaanstreek-Waterland, Zaandam, maart 2013 Inleiding Nederland is koploper in Europa wat betreft het aantal mensen met internet, in 2012 heeft reeds 96% van de huishoudens in Nederland hier toegang toe 1. Als gevolg van de vrijwel onbeperkte toegang tot het internet, is ook het mediagebruik van kinderen de afgelopen jaren veranderd. Al op zeer jonge leeftijd beginnen kinderen met het spelen van casual spelletjes (minispelletjes op internet). Op iets oudere leeftijd zijn ze al vaak online te vinden om contact met vrienden te maken of om op afstand samen met vrienden te gamen. Media vormen een bron van lering en vermaak, maar ze kunnen ook negatieve effecten hebben. Tot voor kort werd in dit verband vooral gesproken over het risico op overgewicht. Doordat kinderen te veel tijd achter de TV of computer doorbrengen, besteden ze minder tijd aan (buiten)spelen en bewegen. Met de opkomst van het internet en de daarbij horende sociale media, wordt steeds meer gesproken over andere nadelige gevolgen voor kinderen zoals cyberpesten, internetverslaving, blootstelling aan pornografisch materiaal of het ontmoeten van vreemden via internetcontact. Dit rapport beschrijft het mediagebruik van kinderen van 8 tot en met 11 jaar in de regio Zaanstreek Waterland en brengt de mogelijke problematiek in kaart. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens van het Gezondheidsonderzoek 0-12-jarigen 2011 van de GGD Zaanstreek Waterland. Voor dit onderzoek hebben 2793 ouders met kinderen in de leeftijdscategorie 8 t/m 11 jaar een schriftelijke vragenlijst ingevuld. In de vragenlijst is vooral stilgestaan bij de meer traditionele vormen van mediagebruik, namelijk tv kijken en computeren. Ook is kort stilgestaan bij het gebruik van enkele internettoepassingen. De ontwikkelingen op dit terrein gaan echter snel. Vooral het gebruik van sociale media is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hier zijn geen vragen over opgenomen in het gezondheidsonderzoek van de GGD. Het rapport is daarom aangevuld met informatie uit landelijk en internationaal onderzoek op dit terrein. 2/12

3 Gegevens gezondheidsmonitor GGD 8- tot 12-jarigen Media gebruik De tijd die kinderen voor de televisie en /of achter de computer zitten, gaat ten koste van andere activiteiten zoals buitenspelen en sporten. Daarom is door Amerikaanse kinderartsen het advies uitgebracht om kinderen tot 12 jaar maximaal twee uur per dag achter een beeldscherm te laten zitten 2. Gemiddeld kijken de 8-12-jarigen in de Zaanstreek Waterland bijna anderhalf uur per dag TV (85 minuten) en zitten ze ruim een half uur per dag achter de computer (37 minuten). Wanneer deze twee activiteiten bij elkaar worden opgeteld, blijkt dat 44% van de kinderen in Zaanstreek-Waterland meer dan twee uur per dag achter een beeldscherm zit. Dit percentage is hoger naarmate kinderen ouder zijn: op 8-jarige leeftijd gaat het nog om drie op de tien kinderen, terwijl dit op 11-jarige leeftijd reeds zes op de tien kinderen betreft (zie ook figuur 1). Jongens zitten vaker meer dan twee uur per dag achter de computer of TV dan meisjes, kinderen van niet-westerse herkomst doen dit vaker dan kinderen van westerse herkomst en kinderen met een laag opgeleide moeder doen dit vaker dan kinderen met een hoog opgeleide moeder. Er blijkt geen relatie te zijn tussen beeldschermgebruik en de gezinssituatie van het kind. Figuur 1: Percentage kinderen dat meer dan twee uur per dag achter een beeldscherm zit naar achtergrondkenmerken In Zeevang (56%) en Purmerend (47%) overschrijden kinderen wat vaker de norm van maximaal twee uur per dag achter een beeldscherm, terwijl kinderen in de gemeenten Oostzaan (36%), Waterland (38%) en Landsmeer (37%) deze norm minder vaak overschrijden. Mediagebruik en gezondheid De meeste ouders vinden de gezondheid van hun kind goed, 5% geeft echter aan dat de gezondheid van hun kind niet optimaal is. Er is wat dit betreft geen verschil tussen kinderen die 3/12

4 veel (meer dan twee uur per dag) TV kijken of computeren en kinderen die minder tijd achter een beeldscherm doorbrengen (zie figuur 2). De tijd dat kinderen achter een beeldscherm doorbrengen is wel gerelateerd aan de psychosociale gezondheid. Dit is in de gezondheidsmonitor gemeten met behulp van een 25 items tellende vragenlijst, de Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ). Als de totaalscore op de SDQ verhoogd is, is dat een indicatie dat het kind een hoog risico op psychosociale problemen heeft. Bij kinderen die meer dan twee uur per dag TV kijken of computeren, is de SDQ vaker verhoogd dan bij kinderen die minder tijd achter een beeldscherm doorbrengen. De SDQ maakt ook onderscheid naar het soort psychosociale problemen, waaronder problemen met leeftijdsgenoten en problemen met sociale vaardigheden. Het risico op deze twee specifieke problemen is relatief groter bij kinderen die meer dan twee uur per dag achter een beeldscherm zitten. Kinderen die veel tijd achter de computer doorbrengen, hebben ook vaker slaapproblemen. Uit aanvullende analyses blijkt dat deze blijven bestaan wanneer rekening wordt gehouden met leeftijd. Figuur 2: Relatie mediagebruik en gezondheid Mediagebruik en leefstijl Kinderen zouden volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) dagelijks minimaal een uur moeten bewegen. Van de 8-12-jarigen in Zaanstreek Waterland, beweegt 17% minder dan zeven uur per week door sport (vrijetijd en op school), buitenspelen of te lopen of fietsen naar school. Kinderen die meer dan twee uur per dag achter een beeldscherm doorbrengen, bewegen vaker onvoldoende dan kinderen die minder dan twee uur per dag achter een beeldscherm zitten. Dit verschil doet zich vooral voor bij de jongere kinderen, vanaf 11-jarige leeftijd is er geen relatie meer tussen beeldschermgebruik en bewegen (zie ook figuur 3). 4/12

5 Figuur 3: Relatie mediagebruik en percentage kinderen dat onvoldoende beweegt Intensief mediagebruik van kinderen blijkt ook samen te gaan met slechtere voedingsgewoonten. Kinderen die meer dan twee uur per dag achter een beeldscherm zitten, slaan vaker het ontbijt over en eten minder regelmatig groente en fruit. Pesten In het onderzoek is gevraagd naar pesten op school en pesten via internet. In totaal geeft 10% van de 8-12-jarigen aan dat zij regelmatig worden gepest op school. Met de opkomst van internet is een nieuwe vorm van pesten ontstaan: digitaal pesten. Volgens de ondervraagde ouders is 2% van de kinderen de afgelopen twee maanden wel eens gepest via internet of SMS. Van deze groep geven de meeste ouders aan dat dit minder dan twee keer per maand is gebeurd. Slechts een enkeling (0,5%), denkt dat hun kind de afgelopen 3 maanden zelf heeft meegedaan aan het pesten van anderen via internet. Gebruik internet Figuur 4 geeft weer hoe vaak 8-12-jarigen in de Zaanstreek Waterland in hun vrije tijd gebruik maken van twee internettoepassingen: /chatten en surfen op internet. Hieruit blijkt dat 7% van de kinderen minimaal 5 dagen per week t/chat en 12% minstens vijf dagen per week op internet surft. Op basis van deze twee vragen is vervolgens bekeken hoeveel kinderen actief zijn op het internet. Dan blijkt dat driekwart van de kinderen op 8-12-jarige leeftijd gebruik maakt van internet. Zoals verwacht neemt ook dit percentage toe met de leeftijd, namelijk van 54% onder 8-jarigen tot 90% onder de 11-jarigen. Er zijn wat dit betreft geen noemenswaardige verschillen voor de andere achtergrondkenmerken zoals geslacht, gezinssamenstelling en etniciteit. Wel is er een opvallend verschil tussen de gemeenten, voor kinderen in Zeevang ligt het percentage namelijk aanzienlijk lager dan gemiddeld (namelijk 57%). 5/12

6 Figuur 4: gebruik van internettoepassingen Opvoeding Vier op de tien ouders (42%) maken regelmatig afspraken met hun kind over hoe lang en hoe vaak zij op de computer mogen. Voor jongens worden vaker afspraken gemaakt dan voor meisjes (49% versus 36%) en bij gezinnen van niet-westerse herkomst gebeurt dit vaker dan bij gezinnen van westerse herkomst (53% versus 40%). In de gemeenten Zeevang (24%) en Edam- Volendam (35%) ligt het percentage wat lager dan gemiddeld in de gehele regio Zaanstreek Waterland. Hoewel de meeste ouders zich geen zorgen maken over de opvoeding, maakt 5% zich hier regelmatig zorgen over. Ouders waarvan het kind wordt gepest, maken zich hier vaker zorgen over dan ouders waarvan het kind niet wordt gepest (zie figuur 5). Dit geldt zowel voor pesten op school als voor online pesten. Figuur 5: relatie tussen zorgen over de opvoeding en gepest worden 6/12

7 Samenvatting 44% van de 8-12-jarigen in Zaanstreek Waterland zit langer dan twee uur per dag achter een beeldscherm (TV/DVD/video of computer). Dit percentage is hoger naarmate kinderen ouder zijn en jongens doen dit vaker dan meisjes. Kinderen die meer dan twee uur per dag achter een beeldscherm doorbrengen, hebben een hoger risico op psychosociale problemen en hebben ook vaker slaapproblemen. Bij kinderen tot 10 jaar is er een relatie tussen beeldschermgebruik en beweging: kinderen die langer dan twee uur per dag achter een beeldscherm zitten, bewegen vaker onvoldoende. 10% van de 8-12-jarigen wordt regelmatig gepest op school en 2% is de afgelopen 2 maanden wel eens gepest via internet of SMS. Driekwart van de kinderen maakt wel eens gebruik van internet. Dit percentage toe met de leeftijd, namelijk van 54% onder 8-jarigen tot 90 8onder 11-jarigen. Vier op de tien ouders (42%) maken regelmatig afspraken met hun kind over hoe lang en hoe vaak zij op de computer mogen. Dit gebeurt relatief vaak voor jongens en bij gezinnen van niet-westerse herkomst. 5% van de ouders maakt zich zorgen over de opvoeding. Ouders waarvan het kind (online) wordt gepest, maken zich vaker zorgen over de opvoeding. 7/12

8 Literatuur over sociale media Onder sociale media worden internettoepassingen verstaan die sociale interactie mogelijk maken, waaronder sociale netwerksites zoals Facebook en Hyves, Twitter, gaming sites en virtuele werelden zoals Habbo en Panfu. In het hiervoor beschreven gezondheidsonderzoek van de GGD is beknopt aandacht besteed aan het onderwerp sociale media. Om meer zicht te krijgen is voor dit rapport gekeken naar landelijk en internationaal onderzoek op dit terrein. Een beschrijving van deze onderzoeken staat in de bijlage. In dit rapport zijn zoveel mogelijk gegevens opgenomen die betrekking hebben op een vergelijkbare leeftijdsgroep als de onderzoeksgroep van het gezondheidsonderzoek van de GGD (8-12-jarigen). Gebruik sociale media Nederlandse kinderen zijn koploper als het gaat om het gebruik van sociale netwerk sites. Gemiddeld heeft 70% van de 9-12-jarigen in Nederland een eigen profiel op een netwerk site, terwijl dit in Europa 38% van de kinderen tussen de 9 en 12 jaar betreft 3. Vooral Hyves is erg populair. Op 8-jarige leeftijd heeft de helft van de kinderen een profiel op Hyves en dit loopt op tot 85% van de kinderen op 12-jarige leeftijd 4. Ook heeft circa één op de drie 12-jarigen al een profiel op Facebook terwijl men officieel 13 jaar of ouder moet zijn om hier een profiel te mogen aanmaken. Kinderen tussen de 6 tot en met 10 jaar besteden gemiddeld 9 minuten per dag aan sociale media, zoals Hyves, Facebook, Twitter en MSN 5. Op jarige leeftijd besteden kinderen hier zo n 25 minuten per dag aan. Gebruik mobiele telefoon Bijna een kwart van de 8-jarigen heeft een mobiel, van de 9-jarigen is dat 45%, van de 10 jarigen 60% en van de 11 jarigen is 69% in het bezit van een mobiele telefoon. Vanaf twaalf jaar heeft nagenoeg iedere jongere een mobiele telefoon 4. Twaalf jaar blijkt ook het omslag punt te zijn waarop kinderen overgaan van een gewone mobiel naar een smartphone en met hun mobiel toegang tot internet krijgen. Op 11-jarige leeftijd heeft namelijk een kwart van de kinderen met een mobiel een smartphone terwijl dit op 12-jarige leeftijd bijna zes op de tien kinderen betreft. Pesten Onder cyberpesten wordt het systematisch beledigen of intimideren van iemand verstaan waardoor iemand zich vernederd of gekwetst voelt. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat cyberpesten tot psychische problemen kan leiden, zoals zelfbeschadiging, gewelddadig gedrag,stress en depressieve klachten. 6 Uit de hiervoor beschreven gegevens van het gezondheidsonderzoek van de GGD blijkt dat 2% van de 8-11-jarigen wel eens online is gepest. Er zijn geen landelijke cijfers bekend voor de leeftijdsgroep 8-11-jarigen. Wel zijn er gegevens uit onderzoek onder wat oudere leeftijdsgroepen beschikbaar. Zo blijkt uit een onderzoek onder jongeren tussen de 9-16 jaar dat 4% wel eens online is gepest 7. Volgens een ander onderzoek onder jarigen is in 2011 bijna 8/12

9 één op tien (8%) van de jarigen digitaal gepest 8. Dit is een daling ten opzichte van 2010, destijds was 17% slachtoffer geweest van digitaal pesten. In dit zelfde onderzoek is ook aan de ouders gevraagd of hun kind via internet is gepest. Volgens de ouders is 7% de afgelopen 2 jaar slachtoffer geweest van digitaal pesten (in vergelijking met 15% volgens de ouders in 2010). Kosten Er is geen systematisch onderzoek gedaan naar financiële aspecten van internetgebruik onder jonge kinderen. Wel heeft de stichting mijn Kind Online in 2010 een oproep gedaan om problemen hiermee te melden en is het onderwerp besproken tijdens groepsinterviews met ouders die kinderen hebben tussen de 8 en 18 jaar 9. Hieruit blijkt dat veel kinderen actief zijn in virtuele werelden, dat ze daar bijna altijd verleid worden om geld uit te geven, en dat ouders moeite hebben om daar adequaat mee om te gaan. Bijna alle virtuele werelden bieden de mogelijkheid om te betalen per sms. Omdat de meeste kinderen over een eigen telefoon beschikken, veelal prepaid, kunnen ze betalen zonder dat hun ouders eraan te pas hoeven te komen. Een sms sturen of bellen voelt voor de meeste kinderen ook niet als daadwerkelijk betalen. Circa 10% van de 8- tot en met 12-jarigen geeft meer dan 10 euro per maand uit aan zijn mobiele telefoon 4. In deze leeftijdsgroep worden de kosten voor de mobiel vrijwel altijd door de ouders betaald 10. Risico s op seksueel gebied De toegang tot porno wordt door volwassenen vaak als een belangrijk internetrisico voor kinderen gezien. Circa één op de tien (11%) van de jarigen geeft aan wel eens pornografische beelden te hebben gezien op internet 7. Eén op de vijf ouders van jarigen geeft aan dat zij ongewenste intimiteiten (toespelingen of verzoeken van onbekenden) als een risico ervaren voor hun kind en 1% geeft aan dat hun kind dit daadwerkelijk is overkomen 8. Als je het aan de kinderen zelf vraagt, geeft 8% van de jarigen aan dat ze seksueel getinte berichten hebben ontvangen via het internet 7. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat bepaalde groepen jongeren extra risico lopen op ongewenste seksuele toenadering 6. Dit betreft jongens die homo zijn, jongeren die seksueel of fysiek misbruikt zijn en jongeren die vaak chatrooms bezoeken. Een ander potentieel risico van het gebruik van internet, is dat kinderen via het internet afspraken maken met onbekenden die mogelijk een verkeerde bedoeling hebben. Van de jarige kinderen in Nederland heeft 2,5% een onbekende ontmoet naar aanleiding van een online contact 7. Een betrekkelijk nieuw fenomeen betreft Sexting. Sexting is een Engelstalige samenvoeging van de termen sex en texting (het sturen van berichten) oftewel het online uitwisselen van seksueel getinte boodschappen zoals obscene tekst of naaktfoto s die jongeren van zichzelf maken. Hoewel dit onderdeel is van de leefwereld van jongeren en in de meeste gevallen geen risico s met zich mee brengt, bestaat het gevaar dat bijvoorbeeld naaktfoto s tussen vrienden 9/12

10 worden uitgewisseld of bijvoorbeeld op sociale netwerksites worden geplaatst. Er zijn geen Nederlandse cijfers bekend over het voorkomen van Sexting. In Amerika zijn wel diverse onderzoeken op het gebied van Sexting gedaan. De cijfers uit deze studies lopen sterk uiteen, dit heeft vooral te maken met de verschillende definities van Sexting. Zo is in één onderzoek onder jarigen Sexting gedefinieerd als het verzenden van expliciete naaktfoto s 11. Slechts 1% van de jongeren blijkt wel eens foto s van zich zelf te hebben verspreid en 6% heeft deze wel eens ontvangen. Rol ouders en mediaopvoeding Uit onderzoek onder Nederlandse jongeren (11-15-jarigen) blijkt dat ouders een belangrijke rol kunnen spelen om het overmatig gebruik van internet te voorkomen 12. Jongeren die zich op hun gemak voelen en zich begrepen voelen door hun ouders als ze over internet praten, hebben minder risico op het ontwikkelen van internetverslaving. Het hanteren van al te strikte regels, lijkt het overmatig gebruik van internet juist te bevorderen. Ouders blijken een belangrijke voorbeeldfunctie hebben 8. Ouders die zelf intensief gebruik maken van (sociale) media, hebben ook vaak kinderen die bovenmatig (zo n 7 uur per dag) gebruik maken van (sociale) media. Allochtone ouders hebben dezelfde vragen over opvoeding en internetgebruik van hun kinderen als autochtone ouders 13. Ouders vragen zich af wat hun kinderen precies doen, maken zich zorgen over mogelijke pesterijen, verkeerde contacten of ongewenste informatie en porno. Hoewel de vragen hetzelfde zijn, blijkt uit gesprekken met organisaties en ouders, dat allochtone ouders nog nauwelijks toegang hebben tot opvoedingsondersteuning op dit gebied. Samenvatting literatuur Gemiddeld heeft 70% van de 9-12-jarigen in Nederland een eigen profiel op een netwerk site. Op 8-jarige leeftijd heeft de helft van de kinderen een profiel op Hyves en dit loopt op tot 85% van de kinderen op 12-jarige leeftijd. Kinderen tussen de 6 tot en met 10 jaar besteden gemiddeld 9 minuten per dag aan sociale media, op jarige leeftijd besteden kinderen hier zo n 25 minuten per dag aan. Op 8-jarige leeftijd heeft bijna een kwart van de kinderen een mobiel, op twaalf jarige leeftijd is nagenoeg iedere jongere in het bezit van een mobiel. Twaalf jaar is ook het omslagpunt waarop kinderen overgaan van een gewone mobiel naar een smartphone en met hun mobiel toegang tot internet krijgen. De cijfers over hoe vaak cyberpesten voorkomt onder kinderen in Nederland lopen uiteen van 4% tot 8%. Hoewel dus niet precies kan worden vastgesteld hoe vaak het voorkomt, kan geconcludeerd worden dat het een serieus probleem is, mede gezien de mogelijke ernstige gevolgen. Circa 10% van de 8- tot en met 12-jarigen geeft meer dan 10 euro per maand uit aan zijn mobiele telefoon. Meestal betalen de ouders alle kosten. Circa één op de tien (11%) van de 9-12-jarigen geeft aan wel eens pornografische beelden te hebben gezien op internet en 2,5% van de kinderen in deze leeftijd heeft wel eens een onbekende ontmoet naar aanleiding van een internetcontact. 10/12

11 8% van de jarigen geeft aan dat ze seksueel getinte berichten hebben ontvangen via het internet. Ouders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Als zij zelf intensief gebruik maken van (sociale) media, doen hun kinderen dit ook vaker. 11/12

12 Bijlage: beschrijving landelijke en internationale onderzoeken: het EU-kidsonline onderzoek onder 9-16-jarigen: een telefonische enquête uit 2010 onder kinderen in 25 Europese landen, waaronder Nederland 3,7. Hey what s app onderzoek (2012): een onderzoek onder 8-18-jarigen naar het gebruik van de mobiele telefoon en het sociale mediagebruik 4. Het SPOT-onderzoek: een door adverteerders in het leven geroepen stichting die via dagboekjes bijhoudt aan welke 'media-activiteiten' men in Nederland tijd besteedt. In 2012 zijn ouders van kinderen tussen de 6-12 jaar via een internetpanel bevraagd 5. Het onderzoek Blik op Mediawijsheid: een telefonische enquête uit 2011 onder jongeren tussen de 10 en 14 jaar en hun ouders over mediawijsheid en mediaopvoeding 8. In de rapportages van de vier onderzoeken zijn de gegevens vaak uitgesplitst naar leeftijdsgroepen. 1 Van Deursen A., van Dijk J (2012). Trendrapport internetgebruik 2012: een Nederlands en Europees perspectief. Enschede: Universiteit Twente 2 Bar-on ME, Broughton DD, Buttross S, Corrigan S, Gedissman A, Rosario Gonza lez de Rivas M, Rich M, Shifrin DL. Children, adolescents, and television. Pediatrics 2001; 107(2): dren. 4 Duimel M., Pijpers R. & Borgdorff M. (2012). Hey-whats-app-8-18-jarigen-mobiele-telefoons. Leidschendam: Stichting mijn kind online. Leidschendam: Stichting Mijn Kind Online 5 SPOT. Tijdsbestedingsonderzoek Amstelveen: SPOT. Tabellen downloaden via: tabellen SPOT Valkenburg P.M. & Peter J. (2011). Online Communication Among Adolescents: An Integrated Model of Its Attraction, Opportunities, and Risks. Journal of Adolescent Health; 48: Sonck N. &de Haan J. (2011). Kinderen en internetrisico s. EU Kidsonline onderzoek onder 9-16 jarige internetgebruikers in Nederland. Den Haag 8 Gillebaard. Jager C.J. (2 11). Blik op Mediawijsheid: Risicotaxatie, Opvoedstrategie n en Mediagedrag anno Utrecht: Dialogic inovatie & interactie 9 Pijpers R. (red) (2011). Pas op je Portemonnee! Over geld uitgeven in virtuele kinderwerelden. Leidschendam: stichting Mijn Kind Online 10 Wijzer in geldzaken (2011). Wijzer in geldzaken Junior Monitor Onderzoek onder kinderen uit groep 5 8 van de basisschool over de manier waarop zij omgaan met geld. Den Haag: Wijzer in geldzaken 11 Mitchell K.J., Finkelhor D., Jones L.M. & Wolak J. (2011). Prevalence and Characteristics of Youth Sexting: A National Study. 12. Van den Eijnden R.J.M.M, Spijkerman R., Vermulst A.A., van Rooij T.J. & Engels R.C.M.E. (2010). Compulsive Internet Use Among Adolescents: Bidirectional Parent Child Relationships. J Abnorm Child Psychol;38: Van Leeuwen M. (2012). Allochtone ouders en de digitale generatiekloof. Utrecht: Pharos 12/12

Jongeren en het gebruik van (sociale) media

Jongeren en het gebruik van (sociale) media Jongeren en het gebruik van (sociale) media Een publicatie van GGD Zaanstreek-Waterland Postbus 2056 1500 GB Zaandam Telefoon (0900) 254 54 54 E-mail: epi@ggdzw.nl Algemene site: www.ggdzw.nl Dit rapport

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente Olst-Wijhe 444 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 458 ouders van kinderen van een half tot twaalf jaar inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Themarapport. Voeding en bewegen

Themarapport. Voeding en bewegen Themarapport Voeding en bewegen Inleiding In het najaar van 2011 heeft de GGD Hollands Noorden de Kindermonitor 0-12 jaar uitgevoerd. Het doel van de Kindermonitor is om de gemeente, de GGD en andere belanghebbenden

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Kinderen in Oost gezond en wel?

Kinderen in Oost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Oost gezond en wel? 1 Wat valt op in Oost? Voor Oost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Themarapport. Zeeuwse kinderen in de digitale wereld. Tot straks op Facebook! november 2014. Inleiding

Themarapport. Zeeuwse kinderen in de digitale wereld. Tot straks op Facebook! november 2014. Inleiding Themarapport Tot straks op Facebook! november 2014 Zeeuwse kinderen in de digitale wereld De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Bewegen en overgewicht in Purmerend

Bewegen en overgewicht in Purmerend Bewegen en overgewicht in Purmerend In opdracht van: Spurd, Marianne Hagenbeuk Uitgevoerd door: Monique van Diest Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2009 Verkrijgbaar

Nadere informatie

SCP-rapport (embargo tot 06/10) Nathalie Sonck & Jos de Haan

SCP-rapport (embargo tot 06/10) Nathalie Sonck & Jos de Haan SCP-rapport (embargo tot 06/10) Nathalie Sonck & Jos de Haan Mogelijkheden, maar ook risico s Internetgebruik bij jongeren (huiswerk, ontspanning, sociale contacten, informatie) online/offline leefwereld

Nadere informatie

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel?

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? 1 Wat valt op in Nieuw-West? Voor Nieuw-West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Overzicht. Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media.

Overzicht. Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media. Overzicht Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media. Mindreader Wat zijn social media? Social media is een verzamelbegrip voor online

Nadere informatie

EU Kids Online onderzoek internetgebruik en -vaardigheden, en online risico s bij 9- tot 16-jarigen

EU Kids Online onderzoek internetgebruik en -vaardigheden, en online risico s bij 9- tot 16-jarigen EU Kids Online onderzoek internetgebruik en -vaardigheden, en online risico s bij 9- tot 16-jarigen Leen d Haenens & Sofie Vandoninck Studiedag Kids Online 8 februari 2012, Leuven Overzicht Achtergrond

Nadere informatie

Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven

Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven Veilig online: negatieve ervaringen bij 9-16 jarigen Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven EU Kids Online: achtergrond en theoretisch

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID 3 J O N G E R E N O N D E R Z O E K : 12-18 J A A R Jongerenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Beemster. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Purmerend Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Edam-Volendam. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting

Nadere informatie

Expertmeeting SCP & RMO 04/11/2011. Kinderen & internetrisico s Nathalie Sonck & Jos de Haan

Expertmeeting SCP & RMO 04/11/2011. Kinderen & internetrisico s Nathalie Sonck & Jos de Haan Expertmeeting SCP & RMO Kinderen & internetrisico s Nathalie Sonck & Jos de Haan Geringe kans op internetrisico s & negatieve ervaringen geruststellend, relativeert omvang van problemen en morele paniek

Nadere informatie

Kinderen in Zuidoost gezond en wel?

Kinderen in Zuidoost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuidoost gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuidoost? Voor Zuidoost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

5) Wanneer heeft de uitvraag van de Gezondheidsmonitor Jeugd plaatsgevonden? Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september december 2015.

5) Wanneer heeft de uitvraag van de Gezondheidsmonitor Jeugd plaatsgevonden? Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september december 2015. Q&A Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 versie 18 april 1) Wat is de Gezondheidsmonitor Jeugd? De Gezondheidsmonitor Jeugd is een onderzoek naar gezondheid en leefstijl van jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

4 Gezondheidsgedrag en mediagebruik

4 Gezondheidsgedrag en mediagebruik gezondheidsgedrag en mediagebruik Gezondheidsgedrag en mediagebruik Simone de Roos & Rob Gommans Verschillende leefstijlen van jongeren zoals hun eetgewoonten, beweeggedrag en mediagebruik staan de laatste

Nadere informatie

JONGEREN EN INTERNETVEILIGHEID

JONGEREN EN INTERNETVEILIGHEID JONGEREN EN INTERNETVEILIGHEID Joyce Kerstens 5 maart 2015 JONGEREN - INTERNET - MEDIA Meisje uit Pijnacker pleegt zelfmoord 'om bangalijst' De Oude Klapwijkseweg in Pijnacker. FOTO STREETVIEW. UPDATE

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAAMSBEWEGING EN GEWICHT V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 4 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in

Nadere informatie

Basisschool De Tovercirkel

Basisschool De Tovercirkel Resultaten leefstijlonderzoek onder basisschoolleerlingen Overbos nulmeting (2014) en 1-meting (2015) Basisschool De Tovercirkel Uw school werkt mee aan de JOGG-aanpak in Haarlemmermeer. De JOGG-aanpak

Nadere informatie

Zo gezond zijn kinderen in de regio Amstelland en Diemen!

Zo gezond zijn kinderen in de regio Amstelland en Diemen! Zo gezond zijn kinderen in de regio Amstelland en Diemen! Factsheet Jeugdgezondheidsmonitor basisonderwijs 2011-2012 2 Waarom, wat en hoe? 2 Deze kinderen deden mee! 3 Lichamelijke gezondheid 4 Gewicht,

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Protocol internet en Mobiele telefonie

Protocol internet en Mobiele telefonie Protocol internet en Mobiele telefonie Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten 4 3 Richtlijnen bij internet en e-mailen 5 4 Strafbare feiten 5 5 GSM-/ Cyberstalking 5 6 Fotorecht 5 7 Scholen scholen

Nadere informatie

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Waterland Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Waterland. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in zaanstreek-waterland Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 4 jaar Jongerenmonitor In 0 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht

Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht Gezondheid en leefstijl Psychosociale gezondheid Gezin School Vrije tijd Sociaaleconomische verschillen Verschillen naar wijk Trends Beschouwing Groep 7 en 8 van het basisonderwijs,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 februari 12 STEEDS MEER BELGEN HEBBEN TOEGANG TOT INTERNET In 11 had 77% van de huishoudens internettoegang, meestal via breedband. Dat blijkt uit de resultaten van de ICT enquête

Nadere informatie

Mediaopvoeding & (online) risico s en kansen voor jongeren. Natascha Notten 30 mei 2015 SWR, Leusden

Mediaopvoeding & (online) risico s en kansen voor jongeren. Natascha Notten 30 mei 2015 SWR, Leusden Mediaopvoeding & (online) risico s en kansen voor jongeren Natascha Notten 30 mei 2015 SWR, Leusden Mediaopvoeding, risico s en kansen Mediaopvoeding kan kansen bieden, maar ook een belemmering vormen

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

EU Kids Online onderzoek Gelijkenissen en verschillen tussen jongens en meisjes in online activiteiten en digitale vaardigheden

EU Kids Online onderzoek Gelijkenissen en verschillen tussen jongens en meisjes in online activiteiten en digitale vaardigheden EU Kids Online onderzoek Gelijkenissen en verschillen tussen jongens en meisjes in online activiteiten en digitale vaardigheden Sofie Vandoninck Studiedag Kids Online 8 februari 2012, Leuven Jongens en

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

6f Hoe gaat men om met het internetgebruik van jongeren? 1

6f Hoe gaat men om met het internetgebruik van jongeren? 1 6f Hoe gaat men om met het internetgebruik van jongeren? 1 Herkent u deze vragen? Wat doet mijn jongere eigenlijk op internet? Is het schadelijk als mijn jongere veel achter de computer zit? Bestaat internetverslaving?

Nadere informatie

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag.

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag. 2. Overgewicht De gevolgen van overgewicht op de kinderleeftijd zijn uiteenlopend van psychosociale problemen, zoals gepest worden, negatief zelfbeeld en depressiviteit, tot lichamelijke problemen zoals

Nadere informatie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Overgewicht is een snel groeiend wereldwijd probleem en is geassocieerd

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

Allemaal digitaal. Allemaal digitaal?! Tijdlijn 01-10- 13. Verschil jongens en meisjes. Verschil jongens en meisjes

Allemaal digitaal. Allemaal digitaal?! Tijdlijn 01-10- 13. Verschil jongens en meisjes. Verschil jongens en meisjes Allemaal digitaal?! Allemaal digitaal Andreas College Pieter Groen Katwijk 23 september 2013 Pel van Ha?um 1. Sociale media 2. Internet privacy 3. Mobiele telefoons 4. Cyberpesten Tijdlijn Bron: Genera*e

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

OUDERVOORLICHTING Riskante Gewoontes. mijn ouders mogen trots op mij zijn. Ik ben verslaafd aan twitter, en niet aan drugs.

OUDERVOORLICHTING Riskante Gewoontes. mijn ouders mogen trots op mij zijn. Ik ben verslaafd aan twitter, en niet aan drugs. OUDERVOORLICHTING Riskante Gewoontes mijn ouders mogen trots op mij zijn. Ik ben verslaafd aan twitter, en niet aan drugs. Vroegsignalering en geïndiceerde preventie Voormalige afdeling preventie Advies,

Nadere informatie

Net Children Go Mobile

Net Children Go Mobile Rapport België 1 Inhoudsopgave 2 3 Lijst van tabellen 4 Lijst van figuren 5 6 7 1. Inleiding 1.1. Context 8 1.3. Onderzoekskader en methode 1.2. Net Children Go Mobile 9 2. Toegang en gebruik Tabel 1:

Nadere informatie

Overgewicht 4-19 jaar

Overgewicht 4-19 jaar Overgewicht 4-19 jaar JGZ-Organisatie: GGD Zaanstreek - Waterland, 2014 Inleiding Met behulp van Jeugd in Beeld (JIB, http://jeugdinbeeld.databank.nl/) worden gegevens uit het Digitaal Dossier Jeugdgezondheid

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R THUISSITUATIE, KINDEROPVANG EN OPVOEDING K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 2 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied,

Nadere informatie

Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007

Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007 Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007 http://youngmarketing.web-log.nl/youngmarketing/2007/06/profielsites_ve.html 15 juni 2007 Profielsites versterken

Nadere informatie

Simone de Roos & Rob Gommans

Simone de Roos & Rob Gommans de relatie van jongeren met ouders en vrienden De relatie van jongeren met ouders en vrienden Simone de Roos & Rob Gommans In de tienertijd veranderen de relaties in het sociale netwerk van jongeren. In

Nadere informatie

Mediawijs. OBS de Ranonkel 5 april 2016

Mediawijs. OBS de Ranonkel 5 april 2016 Mediawijs OBS de Ranonkel 5 april 2016 Daan Rooijakkers Herkenbaar? Definitie Wat is mediawijsheid? De wereld verandert en wordt complexer. Mensen hebben kennis, vaardigheden en mentaliteit nodig om

Nadere informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag. Onderzoek Sexting 7 april 2015 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 26 februari tot en met 9 maart 2015 deden 1852 jongeren mee, waaronder 961 middelbare scholieren. De uitslag is

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Jaarrapportage van de JGZ van GGD Zaanstreek-Waterland 2013: Overgewicht

Jaarrapportage van de JGZ van GGD Zaanstreek-Waterland 2013: Overgewicht Jaarrapportage van de JGZ van GGD Zaanstreek-Waterland 13: voor de regio Zaanstreek-Waterland naar leeftijd In tabel 1. staat weergegeven hoeveel kinderen zijn verschenen bij de reguliere contactmomenten

Nadere informatie

Over tweeten, generatie z en cyberpesten enzo. Graaf Huyn College 19 november. drs. L.A.E.C. Brüll

Over tweeten, generatie z en cyberpesten enzo. Graaf Huyn College 19 november. drs. L.A.E.C. Brüll Over tweeten, generatie z en cyberpesten enzo Graaf Huyn College 19 november drs. L.A.E.C. Brüll On en offline identiteit @LodewijkBrull lodewijk.brull@aboutlife.eu Kenmerken sociale media Sociale media

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg. Programma. Tactus op De Rede. Gamen & Internet. Gamen. Bianca Swart Preventiewerker

Tactus Verslavingszorg. Programma. Tactus op De Rede. Gamen & Internet. Gamen. Bianca Swart Preventiewerker Tactus Verslavingszorg Stedendriehoek, Twente, Zwolle/Noord Veluwe en Flevoland Informatie, advies en hulp Alcohol, drugs, medicijnen, gamen, gokken Bianca Swart Preventiewerker Preventie basisonderwijs

Nadere informatie

6 Psychische problemen

6 Psychische problemen psychische problemen 6 Psychische problemen Gonneke Stevens In onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van jongeren is het relevant aandacht te besteden aan psychische problematiek, waarbij vaak een

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

CONTACT! factsheet. Mijn digitale wereld

CONTACT! factsheet. Mijn digitale wereld Mijn digitale wereld CONTACT! ontwerp de ruimte ontwerpers.nl Onder redactie van Jos de Haan en Remco Pijpers. Aan het boek werkten o.a. mee: Prof. dr. Patti Valkenburg (UvA), Prof. dr. Jeroen Jansz (EUR),

Nadere informatie

Brijder Cluster Jeugd Ouderbijeenkomst Social Media. Olga Kruize

Brijder Cluster Jeugd Ouderbijeenkomst Social Media. Olga Kruize Brijder Cluster Jeugd Ouderbijeenkomst Social Media Olga Kruize Olga Kruize Brijder Jeugd Olga.kruize@brijder.nl Programma Wat is social media? Feiten en cijfers Stellingen Goede apps Tips Vragen Gamen/internetten

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

FACTSHEET. Ontwikkelingen in het internetgebruik van Nederlandse Jongeren. Monitor internet en jongeren. Inleiding

FACTSHEET. Ontwikkelingen in het internetgebruik van Nederlandse Jongeren. Monitor internet en jongeren. Inleiding wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen FACTSHEET Monitor internet en jongeren Ontwikkelingen

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Gezondheidsmonitor 4-12 jaar 2015. april 2015

Onderzoeksprotocol Gezondheidsmonitor 4-12 jaar 2015. april 2015 Onderzoeksprotocol Gezondheidsmonitor 4-12 jaar 2015 april 2015 1. Protocol Gezondheidsmonitor 4-12 jaar 2015 Korte titel Gezondheidsmonitor 4-12 jaar 2015 Versie 1.0 Datum 07-04-2015 Hoofdonderzoeker/uitvoerder

Nadere informatie

Factsheet Mediagebruik. 17- tot en met 18-jarigen

Factsheet Mediagebruik. 17- tot en met 18-jarigen Factsheet Mediagebruik 17- tot en met 18-jarigen Mediagebruik kenmerkend voor jongvolwassenen van 17 en 18 jaar Gemiddeld besteden kinderen van 17 en 18 jaar zo n vijf tot zes uur per dag aan televisiekijken,

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Mama, mag ik op t internet?

Mama, mag ik op t internet? Mama, mag ik op t internet? Sofie Vandoninck Faculteit Sociale Wetenschappen Onderzoekproject Online risico s & online weerbaarheid Doel van het onderzoek? Welke kinderen zijn meer kwetsbaar online? Hoe

Nadere informatie

Onderzoek Seksueel getint gedrag op internet

Onderzoek Seksueel getint gedrag op internet Onderzoek Seksueel getint gedrag op internet Publicatiedatum: maart 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 5 tot 18 oktober 2012, deden 1714 jongeren mee. De uitslag is gecorrigeerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Kindermonitor 2009. Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort

Kindermonitor 2009. Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en discussie

Samenvatting, conclusies en discussie Hoofdstuk 6 Samenvatting, conclusies en discussie Inleiding Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe de kinderen (10 14 jaar) met coeliakie functioneren in het dagelijks leven en wat hun kwaliteit

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011

De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011 De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011 Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie Trendrapport Computer en Internetgebruik 2010

Nadere informatie

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Netherlands PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Hoeveel

Nadere informatie

FACTSHEET. Ontwikkelingen in het internetgebruik van Nederlandse Jongeren. Monitor internet en jongeren. Inleiding

FACTSHEET. Ontwikkelingen in het internetgebruik van Nederlandse Jongeren. Monitor internet en jongeren. Inleiding wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen FACTSHEET Monitor internet en jongeren Ontwikkelingen

Nadere informatie

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl. De Vlieger 3 CHECKID ChecKid is een grootschalig leefstijlonderzoek onder basisschoolleerlingen in Zwolle. Het brengt (on)gezond gedrag, leefstijl en de leefomgeving van kinderen in Zwolle in kaart. ChecKid

Nadere informatie