Convenant integrale overheidshandhaving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant integrale overheidshandhaving"

Transcriptie

1 Convenant integrale overheidshandhaving Convenant betreffende de toepassing en handhaving van overheidsregelingen: DE ONDERGETEKENDEN: De Burgemeester van de Gemeente Leeuwarden De Hoofdofficier van Justitie van het Openbaar Ministerie, Arrondissementsparket Leeuwarden De Korpsbeheerder van Politie Fryslân De Korpschef van Politie Fryslân De Belastingdienst/ Regio Noord hierna aan te duiden als: convenantpartners dan wel partijen. IN AANMERKING NEMENDE DAT: Binnen de gemeente locaties en/of subjecten zijn waar een effectief overheidsoptreden wordt belemmerd, leidend tot een maatschappelijk ongewenste situatie en waarbij aanwijzingen bestaan voor het aanwezig zijn van (fiscale) fraude. OVERWEGENDE DAT: De convenantpartners wensen samen te werken door met een integrale overheidsaanpak een einde te maken aan maatschappelijk ongewenste ontwikkelingen, mede ter verwezenlijking van de volgende doelstellingen: Wat betreft de gemeente: Het doeltreffender bestrijden van overlast en illegale/onrechtmatige praktijken als gevolg van handelen en/of nalaten en van locaties en/ of groepen. Het overheidsoptreden, gericht op de bestuurlijke handhaving, doelmatiger en doeltreffender maken. Het handhaven en bevorderen van de veiligheid van de bewoners en omwonenden. Wat betreft de politie en het Arrondissementsparket: Het doeltreffender bestrijden van criminaliteit en handhaven van de openbare orde bij de locaties en/of groepen waarop de samenwerking gericht is. Het overheidsoptreden, gericht op bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving, doelmatiger en doeltreffender maken. Wat betreft de Belastingdienst: Het overheidsoptreden gebaseerd op fiscale wetten en niet-fiscale douanetaken bij de in artikel 2 genoemde doelgroep, gericht op bestuurlijke handhaving, doelmatiger en doeltreffender maken. Het overheidsoptreden gebaseerd op fiscale wetten en niet fiscale douanetaken bij de in artikel 2 genoemde doelgroep, gericht op strafrechtelijke handhaving door de FIOD-ECD, doelmatiger en doeltreffender maken.

2 KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: ARTIKEL 1 ALGEMEEN Aan de onderlinge samenwerking en integrale aanpak tussen de convenantpartners bij de toepassing en handhaving van overheidsregelingen wordt vorm gegeven zoals hierna omschreven. Informatie die op grond van regelgeving tussen de convenantpartners kan worden uitgewisseld wordt ook uitgewisseld indien dit nodig is om de samenwerking en de integrale aanpak effectief en efficiënt te laten verlopen. Hierbij blijft de marginale toetsingsbevoegdheid van de Belastingdienst gehandhaafd. Er wordt een Stuurgroep integrale overheidshandhaving (hierna Stuurgroep ) geformeerd onder leiding van de gemeente Leeuwarden, waarin de convenantpartners bestuurlijk zijn vertegenwoordigd en gemachtigd om hun organisatie te binden in relatie tot de gemaakte samenwerkingsafspraken. Er wordt een Regionaal projectteam integrale overheidshandhaving geformeerd waarin de convenantpartners vertegenwoordigd zijn op uitvoerend niveau. In dat team worden concrete werkafspraken gemaakt over de uitvoering van de in de Stuurgroep afgesproken integrale handhavingactiviteiten en/of toepassing van overheidsregelingen. Tevens kunnen in dat team werkafspraken worden gemaakt over de uitvoering van activiteiten die voortvloeien uit de individuele doelstellingen van de convenantpartijen. Indien het aantal deelnemende gemeenten te groot wordt, wordt gewerkt met vertegenwoordiging in de stuurgroep en het regionaal projectteam. Per lokale driehoek (11 in Friesland) neemt 1 vertegenwoordiger plaats de overlegstructuren. Er is een bovenregionaal kennis en expertisecentrum (i.o.), dat convenantspartners adviseert over de aanpak van criminaliteit. ARTIKEL 2 DE OPZET VAN DE SAMENWERKING Het in onderling overleg en wederzijdse afstemming richting geven aan de samenwerking door middel van het bij elkaar brengen van activiteiten en het brengen van samenhang hierin. Het genereren en analyseren van informatie over de doelgroep die nodig is met het oog op het realiseren van de hierboven omschreven doelstelling(en). Het onderling uitwisselen van de informatie die beheerd wordt door ieder der partijen. ARTIKEL 3 PLANNING, FINANCIËN EN CONTROL Partijen dragen ieder zelf de kosten die de samenwerking en de informatie-uitwisseling met zich meebrengen. Voor de als gevolg van het convenant gegenereerde opbrengsten geldt dat deze hun normale, door de wetgever beoogde bestemming volgen. Tenzij anders wordt overeengekomen zijn convenantpartijen voor de uitvoering van deze overeenkomst geen vergoeding aan elkaar verschuldigd. Partijen nemen deel aan de in artikel 1 genoemde overlegstructuren. Partijen komen halfjaarlijks met een voortgangsrapportage over het effect van de samenwerking en informatie-uitwisseling. Naar aanleiding van de resultaten uit deze voortgangsrapportage kan het convenant worden aangepast. Partijen zijn ieder zelf verantwoordelijk voor de resultaatmeting, bewaking en beheersing van hun eigen activiteiten in het kader van het convenant, welke als zodanig deel uitmaken van de reguliere evaluaties van hun organisaties.

3 ARTIKEL 4 INFORMATIE-UITWISSELING De convenantpartners verplichten zich over en weer met inachtneming van de wettelijke bepalingen die informatie te verstrekken die nodig is om de samenwerking effectief en efficiënt te laten verlopen. De politie is daarbij in ieder geval gehouden aan de Wet politiegegevens en het Besluit politiegegevens. Het Openbaar Ministerie is daarbij gehouden aan de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en aan de Aanwijzing verstrekking van strafvorderlijke gegevens voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden. De gemeente is daarbij in ieder geval gehouden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. De Belastingdienst is daarbij in ieder geval gehouden aan de Algemene wet inzake rijksbelastingen (= AWR) 1, de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de Wet bescherming persoonsgegevens. Binnen de hiervoor genoemde wettelijke kaders zal de gegevensuitwisseling en de aanwending van de verkregen gegevens uitsluitend plaatsvinden ten behoeve van een goede vervulling van de publieke taak van diverse partijen. Het Openbaar Ministerie zal daarbij in iedere afzonderlijke concrete zaak een afweging maken omtrent het al dan niet verstrekken van informatie op basis van een voldoende gemotiveerd verzoek. Niet uitputtend kan aan de volgende informatie uitwisseling worden gedacht: NaamAdresWoonplaats-gegevens, verblijftitels, locatiegegevens, gegevens over rechtsvorm en andere ondernemingsgegevens, gegevens over inkomen en uitkeringen, gegevens over ondernemingswinst en vermogen, gegevens over belastingen, gegevens over zakelijke zekerheidsrechten, gegevens over financieringen, gegevens over vastgoed, gegevens over schenkingen en erfenissen, gegevens over vergunningen, gegevens over subsidies, gegevens over notariële akten, gegevens uit administratiefrechtelijke onderzoeken, gegevens uit processen verbaal, gegevens uit vonnissen en arresten, gegevens uit opsporingsonderzoeken, gegevens over overtredingen en misdrijven. Met in achtneming van het voorgaande maken partijen in de Stuurgroep nadere afspraken over de wijze van verstrekking van informatie en over de waarborgen waaronder dit gebeurt. Het verdient aanbeveling deskundigen op het gebied van het formele (belasting)recht te betrekken bij de wijze waarop informatie wordt uitgewisseld ARTIKEL 5 GEHEIMHOUDING/PRIVACY Gegevens worden zonder schriftelijke toestemming van de verstrekker niet overgedragen of ter beschikking gesteld van niet convenantpartners en zijn niet raadpleegbaar voor niet convenantpartners. Hiervan is uitgezonderd informatieoverdracht waartoe in wetten verplichtingen zijn opgenomen. Geheimhoudingsvoorschriften in wet- en regelgeving van de convenantpartners worden in acht 1 Per 1 januari 2008 is in artikel 43c, eerste lid, letter l, van de Uitvoeringsregeling AWR de informatie-uitwisseling geregeld met gemeenten, de politie, de Officier van Justitie, de Arbeidsinspectie, de Sociale Verzekeringsbank, de Uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen inzake gegevens die nodig zijn om de samenwerking in het kader van de integrale toepassing en handhaving van overheidsregelingen bij handhavingsknelpunten effectief en efficiënt te laten verlopen, voorzover een convenant is gesloten met deze bestuursorganen.

4 genomen. Het gestelde hieromtrent in respectievelijk de Wet politiegegevens, het Besluit politiegegevens, de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens, de Algemene Wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 zal daarbij in acht worden genomen. ARTIKEL 6 VEILIGHEIDSASPECTEN Indien een convenantpartner voor de uitvoering van de individuele doelstellingen politiebijstand nodig heeft zorgt de politie voor voldoende capaciteit, zodat de convenantpartners hun werkzaamheden kunnen vervullen met gebruikmaking van hun bevoegdheden. Bij het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de capaciteit van de sterke arm heeft de politie een regie functie om de activiteiten van de convenantpartijen te combineren. Bij het beletten en/of belemmeren van ambtshandelingen, het plegen van wederspannigheid en bij strafbare feiten (o.a. mishandeling, bedreiging en vernieling) tegen de persoonlijke integriteit zal de politie een opsporingsonderzoek uitvoeren en proces-verbaal opmaken tegen de daders. Het Openbaar Ministerie zal afhankelijk van de resultaten van het opsporingsonderzoek overgaan tot vervolging van de strafbare feiten. Politie en Openbaar Ministerie handelen daarbij overeenkomstig aanwijzingen en richtlijnen inzake opsporing en vervolging van het College van procureurs-generaal. Medewerkers (van alle convenantpartners) die hiermee worden geconfronteerd, worden geacht aangifte te doen bij de politie. De medewerkers kiezen domicilie bij hun eigen organisatie. ARTIKEL 7 BEVOEGDHEDEN Medewerkers van de convenantpartners mogen uitsluitend worden ingezet voor het verrichten van de werkzaamheden waarvoor zij bevoegd zijn. ARTIKEL 8 VOORLICHTINGEN EN CONTACTEN MET MEDIA De in artikel 1 genoemde Stuurgroep maakt afspraken over (voorgenomen) voorlichtingsactiviteiten en contacten met de media. Een en ander op basis van een advies van de Communicatie- en Voorlichtingsafdelingen van de convenantpartners. Geen van de convenantpartners zal zonder voorafgaande toestemming van de overige convenantpartners in publicaties of reclame-uitingen van deze overeenkomst melding maken. ARTIKEL 9 UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID Convenantpartijen sluiten elke aansprakelijkheid jegens elkander voor schade op grond van deze overeenkomst uit. ARTIKEL 10 SIGNALEREN VAN BELEMMERINGEN Wanneer naar de mening van convenantpartijen wettelijke kaders de samenwerking en/of de informatieverstrekking in de weg staan leggen zij dit voor aan de betrokken bewindslieden. Het Openbaar Ministerie informeert in deze gevallen het College van Procureurs-generaal dat vervolgens beslist of de gesignaleerde belemmering aan de Minister van Justitie wordt voorgelegd.

5 ARTIKEL 11 TOETREDING Dit convenant staat open voor toetreding door andere overheidsinstellingen die in relatie tot de doelgroep gelijke doelstellingen nastreven als de huidige convenantpartners. Een nieuwe partner kan door een aanvraag in te dienen bij de Burgemeester van Leeuwarden in zijn hoedanigheid van voorzitter van de in artikel 1 bedoelde Stuurgroep, toestemming vragen om toe te treden tot dit convenant. Na goedkeuring van alle convenantpartners kan de nieuwe partner toetreden via ondertekening van een bijlage bij het convenant. ARTIKEL 12 WERKWIJZE STUURGROEP 1. De stuurgroep bepaalt jaarlijks de prioritaire gebieden. De aangewezen gebieden worden uitgewerkt in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt door de stuurgroep vastgesteld. 2. Elk van de convenantspartners kan onderwerpen voordragen. 3. De stuurgroep wordt voorgezeten door de Burgemeester van Leeuwarden. 4. De stuurgroep stelt jaarlijks een verslag vast waarin in ieder geval de halfjaarlijkse voortgangsrapportages worden opgenomen over het betreffende verslagjaar. ARTIKEL 13 WERKWIJZE REGIONAAL PROJECTTEAM 1. In het regionaal projectteam zijn de convenantspartners vertegenwoordigd op uitvoerend niveau. 2. Het regionaal projectteam voert de door de stuurgroep vastgestelde plannen van aanpak uit. 3. Ieder van de convenantspartners kan cases aandragen indien deze zich binnen de kaders van de door de stuurgroep vastgestelde plannen van aanpak bevinden. 4. Het regionaal projectteam beoordeelt de te bespreken cases op basis van de binnen de regio aanwezige informatie. Het regionaal projectteam kan een casus voorleggen aan het bovenregionaal kennis en expertisecentrum (i.o.). Dit expertise centrum adviseert vervolgens de betrokken convenantspartners. ARTIKEL 14 WIJZIGING Wijzigingen of aanvullingen van dit convenant dienen door alle convenantpartners schriftelijk te worden bekrachtigd ARTIKEL 15 VOORTDURENDE VERPLICHTINGEN Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer het bepaalde omtrent geheimhouding.

6 ARTIKEL 16 LOOPTIJD Dit convenant: - Treedt in werking op 11 december 2008 en loopt tot en met Kan eenzijdig worden opgezegd, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, of op elk moment zonder opzegtermijn wanneer dit gebeurt met instemming van alle convenantpartijen. - Kan verlengd worden na een voorafgaande evaluatie van de bereikte effecten. Aldus overeengekomen te Leeuwarden op 11 december 2008 Drs. F.J.M. Crone Mr. A.H. Bronsvoort Burgemeester van Leeuwarden Hoofdofficier van Justitie Leeuwarden Mevr. M.A. Berndsen Drs. F.J.M. Crone Korpschef van Politie Fryslân Korpsbeheerder Politie Fryslân Mr. D.B. van der Werff Voorzitter Managementteam Belastingdienst/Noord

Regionaal kaderconvenant integrale overheidshandhaving

Regionaal kaderconvenant integrale overheidshandhaving Regionaal kaderconvenant integrale overheidshandhaving Inleiding In de regio Flevoland wordt een kaderconvenant gebruikt door een aantal gemeenten, maar niet door alle gemeenten. In het kader van integrale

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Handhavingsconvenant Haarlem. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Handhavingsconvenant Haarlem. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Onderwerp Handhavingsconvenant Haarlem Bestuurlijke context Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. K. Roos Telefoon 5113017 E-mail: kroos@haarlem.nl CS/BO Reg.nr. csbo/2006/1250 Te

Nadere informatie

convenant betreffende de toepassing en handhaving van overheidsregelingen bij vrijplaatsen BESLUITEN

convenant betreffende de toepassing en handhaving van overheidsregelingen bij vrijplaatsen BESLUITEN Behoudens advies van de commissie ABA B&W- nr.: 05.1507 d.d. 20-12-2005 Onderwerp convenant betreffende de toepassing en handhaving van overheidsregelingen bij vrijplaatsen BESLUITEN Samenvatting 1. Bijgevoegd

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU BELASTINGDIENST

OVEREENKOMST TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU BELASTINGDIENST OVEREENKOMST TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU & BELASTINGDIENST DV 506 1Z*1ED DE ONDERGETEKENDEN: Centraal Justitieel Incassobureau, ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. drs. A. Regtop, Algemeen

Nadere informatie

de integrale toepassing en handhaving van overheidsrege -ngen bij vrijplaatsen.

de integrale toepassing en handhaving van overheidsrege -ngen bij vrijplaatsen. Politie MW Brabant Overeenkomst tussen: De 26 Gemeenten in de politieregio Midden & West Brabant, De Politieregio Midden & West Brabant, Openbaar Ministerie, Arrondissementsparket Breda, Belastingdienst.

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking op grond van art. 64 Wet SUWI

Convenant inzake de samenwerking op grond van art. 64 Wet SUWI Belastingdienst Convenant inzake de samenwerking op grond van art. 64 Wet SUWI Datum Convenant samenwerking 64 Suwt Pagina 1 van 5 Partijen: De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheld handelend in

Nadere informatie

CONVENANT TUSSEN BELASTINGDIENST

CONVENANT TUSSEN BELASTINGDIENST Centraal Justitieel Incassobureau Minisrerie van Veiligheid en Juseitie CONVENANT TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU EN BELASTINGDIENST Datum 4 september 2013 Status Definitief DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 december 2007 Rapportnummer: 2007/306

Rapport. Datum: 13 december 2007 Rapportnummer: 2007/306 Rapport Datum: 13 december 2007 Rapportnummer: 2007/306 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen de brief van 29 maart 2007 aan zijn gemachtigde in handen heeft gesteld

Nadere informatie

Convenant. tussen. Gemeente Amsterdam. Politie Amsterdam - Amstelland District 5, West, wijkteam Lodewijk van Deyssel en. Woningstichting Eigen Haard

Convenant. tussen. Gemeente Amsterdam. Politie Amsterdam - Amstelland District 5, West, wijkteam Lodewijk van Deyssel en. Woningstichting Eigen Haard Convenant tussen Gemeente Amsterdam Politie Amsterdam - Amstelland District 5, West, wijkteam Lodewijk van Deyssel en Woningstichting Eigen Haard betreffende Screening van kandidaat - huurders op drugsgerelateerde

Nadere informatie

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant;

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant; Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: Voortzetting Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector De ondergetekenden, Gelet op

Nadere informatie

Alle convenantpartners zoals bedoeld in het Convenant zijn benoemd in de bijlagen.

Alle convenantpartners zoals bedoeld in het Convenant zijn benoemd in de bijlagen. CONVENANT ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen Alle convenantpartners zoals bedoeld

Nadere informatie

REGIONAAL CONVENANT Bestuurlijke aanpak Georganiseerde Misdaad voor de regio Oost-Nederland

REGIONAAL CONVENANT Bestuurlijke aanpak Georganiseerde Misdaad voor de regio Oost-Nederland REGIONAAL CONVENANT Bestuurlijke aanpak Georganiseerde Misdaad voor de regio Oost-Nederland De burgemeester van de gemeente Aalten, mede namens het college van burgemeester en De burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond POLITIE nrrna DCMR milieudienst Rijnmond Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond DMS 21007606 Rotterdam, 14 januari 2010 De politie Rotterdam-Rijnmond,

Nadere informatie

Convenant en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen

Convenant en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen CVDR Officiële uitgave van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR307722_1 3 januari 2017 Convenant en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT

SAMENWERKINGSCONVENANT SAMENWERKINGSCONVENANT Aanpak financiering huisjesmelkers Partijen, 1. Gemeente Den Haag; 2. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken; 3. Nederlandse Vereniging van Banken; 4. Arrondissementsparket s-gravenhage;

Nadere informatie

Convenant. va n. Fraudehel pdes k. n 1. aan

Convenant. va n. Fraudehel pdes k. n 1. aan 0FRAU DEH ELPDESK. ni Convenant inzake de informatie-overdracht va n Fraudehel pdes k. n 1 aan het Bureau Financieel Toezicht Convenant Fraudehelpdesk - Bureau Financieel Toezicht 1 mei 2015 Bureau BUREAU

Nadere informatie

De ondergetekenden, Zijn het volgende overeengekomen: Er is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid.

De ondergetekenden, Zijn het volgende overeengekomen: Er is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid. Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: oprichting TASKFORCE en BESTUURLIJK OVERLEG INTEGRITEIT ZORGSECTOR De ondergetekenden,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10250 16 april 2015 Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt, het Openbaar Ministerie, en Belastingdienst/FIOD

Nadere informatie

Convenant informatie-uitwisseling aanpak hennepteelt Regio Midden West Brabant

Convenant informatie-uitwisseling aanpak hennepteelt Regio Midden West Brabant Inleiding De afgelopen twee decennia heeft de hennepteelt in Nederland een grote vlucht genomen; de teelt van nederwiet is omvangrijk en zorgt voor veel overlast, verloedering en gevaarszetting in woonwijken.

Nadere informatie

onderwerp Convenant "Het tegengaan van identiteits- en documentfraude Noord-Holland"

onderwerp Convenant Het tegengaan van identiteits- en documentfraude Noord-Holland gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Convenant "Het tegengaan van identiteits- en documentfraude Noord-Holland" Portefeuillehouders drs. Theo Weterings Collegevergadering 7 maart 2017 inlichtingen

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers daarvan en (ii) financiële ondernemingen en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH

Nadere informatie

Dit is een product van gemeente Den Haag Oktober Convenant

Dit is een product van gemeente Den Haag Oktober Convenant Dit is een product van gemeente Den Haag Oktober 2010 Convenant PILOT vroegsignalering en gezamenlijke aanpak woonoverlast in particuliere woningvoorraad door Gemeente Den Haag / Politie Haaglanden in

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT

SAMENWERKINGSCONVENANT SAMENWERKINGSCONVENANT aanpak malafide infrastructuur rond arbeid van (illegale) vreemdelingen Partijen, 1. Gemeente Den Haag; 2. Gemeente Westland. Overwegende dat, - In de gemeenten Den Haag en Westland

Nadere informatie

Convenant gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen

Convenant gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen Convenant gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen 1 De convenantpartners: Deelnemende gemeente: Voor deze de burgemeester, mede namens het college van B&W voor zover het een ieders bevoegdheid betreft,

Nadere informatie

CONVENANT AANPAK DRUGSPANDEN EN HENNEPKWEKERIJEN IN DE GEMEENTE WOENSDRECHT.

CONVENANT AANPAK DRUGSPANDEN EN HENNEPKWEKERIJEN IN DE GEMEENTE WOENSDRECHT. CONVENANT AANPAK DRUGSPANDEN EN HENNEPKWEKERIJEN IN DE GEMEENTE WOENSDRECHT. mei 2006 1 De convenantpartners: De gemeente Woensdrecht, vertegenwoordigd door burgemeester M.A. Fränzel, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

kenmerk 752842 De ondergetekenden:

kenmerk 752842 De ondergetekenden: Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën, d.d. Vil april 2015 kenmerk 752842 De ondergetekenden: - Namens de

Nadere informatie

Convenant informatie-uitwisseling aanpak hennepteelt Noord-Nederland

Convenant informatie-uitwisseling aanpak hennepteelt Noord-Nederland Inleiding De afgelopen twee decennia heeft de hennepteelt in Nederland een grote vlucht genomen; de teelt van nederwiet is omvangrijk en zorgt voor veel criminaliteit, overlast, verloedering en gevaarzetting

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

19 december Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onde ijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën

19 december Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onde ijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onde ijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën 19 december 2013 kenmerk H4224817 De ondergetekenden: Namens de Minister

Nadere informatie

Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën

Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën 1 juli 2004 DV 505 1Z*1ED Convenant BIBOB 1.00.00 Convenant BIBOB, 01-07-04, Versie 1 1. Samenwerkingsovereenkomst Ministerie van Justitie

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Nederlands Instituut van Registeraccountants alsmede tussen

Nadere informatie

Convenant Erkenningsregeling Goede Doelen. Belastingdienst

Convenant Erkenningsregeling Goede Doelen. Belastingdienst Convenant Erkenningsregeling Goede Doelen Belastingdienst Convenant Erkenningsregeling Goede Doelen Inleiding Iedere dag werken goededoelenorganisaties aan het realiseren van diverse maatschappelijke doelen.

Nadere informatie

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Partijen: A. De politie, het district., hierna te noemen "politie"; B..., hierna te noemen

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Convenant PSHi Protocol Drenthe

Convenant PSHi Protocol Drenthe Convenant PSHi Protocol Drenthe Waarom een convenant? In de aanpak van (kleinschalige) incidenten waarbij (het risico op) maatschappelijke onrust bestaat, is coördinatie op het gebied van psychosociale

Nadere informatie

Convenant. 3elasting ienst. voor de gegevensuitwisseling tussen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Belastingdienst. Versie 1.

Convenant. 3elasting ienst. voor de gegevensuitwisseling tussen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Belastingdienst. Versie 1. 3elasting ienst Convenant voor de gegevensuitwisseling tussen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Belastingdienst Versie 1.1 Datum 31-03-2016 PARTIJEN De Staatssecretaris van Financien, handelend

Nadere informatie

Bijlage: Afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie. De onderzoeksraad voor veiligheid Openbaar Ministerie

Bijlage: Afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie. De onderzoeksraad voor veiligheid Openbaar Ministerie Bijlage: Afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie Afstemmingsprotocol De onderzoeksraad voor veiligheid Openbaar Ministerie Inleiding Indien naar een voorval zowel een

Nadere informatie

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ;

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; Besluit 2013/D007 Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond van

Nadere informatie

2. Format werkafspraken Gemeente Barendrecht en Bureau BIBOB

2. Format werkafspraken Gemeente Barendrecht en Bureau BIBOB 2. Format werkafspraken Gemeente Barendrecht en Bureau BIBOB Doel van de overeenkomst Bureau BIBOB (verder: het Bureau) hecht aan een goede samenwerking met bestuursorganen die bij het Bureau adviesverzoeken

Nadere informatie

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT Definitieve versie 24-05-2017 Pagina 1 van 5 Bijlage 4 bij het Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën bij de uitvoering van wettelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Agentschap Telecom College bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsovereenkomst tussen Agentschap Telecom en het College bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Een veilige schoolomgeving is een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van ieder

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant Gemeente Den Haag Staedion Vestia Haag Wonen Arcade. Bestrijding onrechtmatig gebruik van corporatiewoningen

Samenwerkingsconvenant Gemeente Den Haag Staedion Vestia Haag Wonen Arcade. Bestrijding onrechtmatig gebruik van corporatiewoningen Samenwerkingsconvenant Gemeente Den Haag Staedion Vestia Haag Wonen Arcade Bestrijding onrechtmatig gebruik van corporatiewoningen - Woningstichting Haag Wonen - Staedion - Stichting Vestia Groep - Stichting

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Belastingdienst Op 21 september 2012 hebben de Raad voor Rechtsbijstand en de Belastingdienst de Basisregistratie Inkomen formeel in gebruik genomen Peter van den Biggelaar Directeur Stelsel plaatsvervangend

Nadere informatie

Convenant. Belastingdienst / Inspectie Verkeer en Waterstaat. Binnenvaart AL 834 1Z*1ED

Convenant. Belastingdienst / Inspectie Verkeer en Waterstaat. Binnenvaart AL 834 1Z*1ED Convenant Belastingdienst / Inspectie Verkeer en Waterstaat Binnenvaart AL 834 1Z*1ED De ondergetekenden: en Convenant Belastingdienst - Inspectie Verkeer en Waterstaat 1. P. W.A. Veld, directeur-generaal

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), vertegenwoordigd door de heer Georges CARLENS, administrateur generaal,

OVEREENKOMST. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), vertegenwoordigd door de heer Georges CARLENS, administrateur generaal, OVEREENKOMST TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING (RVA), DE RIJKSDIENST VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID (RSZ) IN BELGIË EN HET UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERSVERZEKERINGEN (UWV) EN DE STICHTING INLICHTINGENBUREAU

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland

Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland Auteurs Mayke te Wierike Privacyfunctionaris Wim de Vries Beleidsadviseur Leonie Hamming Coördinator Beleidszaken Eenheidsstaf 10 oktober 2014 1. Aanleiding Bij het

Nadere informatie

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP Samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het College bescherming persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de zelfevaluatie BRP door gemeenten

Nadere informatie

1. Kader van deze bijlage

1. Kader van deze bijlage Pagina 1 van 5 Bijlage 4 bij het Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën bij de uitvoering van wettelijke taken op het beleidsterrein

Nadere informatie

CONVENANT PILOT PUBLIEK-PRIVATE INFORMATIEUITWISSELING AANPAK GEORGANISEERDE HENNEPTEELT

CONVENANT PILOT PUBLIEK-PRIVATE INFORMATIEUITWISSELING AANPAK GEORGANISEERDE HENNEPTEELT 1 CONVENANT PILOT PUBLIEK-PRIVATE INFORMATIEUITWISSELING AANPAK GEORGANISEERDE HENNEPTEELT DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Korpsbeheerders van de regiopolitie Zeeland, Midden- en West Brabant, Brabant Noord,

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel No. 990716. De raad van de gemeente het Bildt; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; Overwegende dat het

Nadere informatie

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet.

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet. Werkafspraken tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie), de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

CONVENANT De Veilige School 2014-2015

CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL Preambule Onderstaande partijen hebben een gezamenlijk belang bij: Het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken binnen

Nadere informatie

Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio s, politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland

Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio s, politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio s, politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland Partijen A. Veiligheidsregio s Twente, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid

Nadere informatie

CONVENANT PILOT PUBLIEK-PRIVATE INFORMATIEUITWISSELING AANPAK GEORGANISEERDE HENNEPTEELT

CONVENANT PILOT PUBLIEK-PRIVATE INFORMATIEUITWISSELING AANPAK GEORGANISEERDE HENNEPTEELT 1 CONVENANT PILOT PUBLIEK-PRIVATE INFORMATIEUITWISSELING AANPAK GEORGANISEERDE HENNEPTEELT DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Korpsbeheerders van de regiopolitie Zeeland, Midden- en West Brabant, Brabant- Noord,

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

CAK. Convenant. Belastingdienst. tussen het CAK en de Belastingdienst. Versie Datum 15 december 2016

CAK. Convenant. Belastingdienst. tussen het CAK en de Belastingdienst. Versie Datum 15 december 2016 CAK Belastingdienst Convenant tussen het CAK en de Belastingdienst Versie 2016 0.98 Datum 15 december 2016 Convenant tussen het CAK en de Belastingdienst I december 2016 Partijen: De Staatssecretaris van

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST

VERWERKERSOVEREENKOMST VERWERKERSOVEREENKOMST Partijen: 1. Basis bedrijfskleding VOF. Gevestigd te Mollerusweg 96, 2031 BZ HAARLEM KvK-nummer: 34220214 hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door J W H D van der Meij, hierna

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014

Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 CONVENANT VEILIG IN EN OM SCHOOL VOORTGEZET EN MIDDELBAAR ONDERWIJS Doelstelling Dit convenant heeft ten doel om tot eenduidige en sluitende afspraken te komen

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant. tussen. Arbeidsinspectie, Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Immigratie- en Naturalisatiedienst

Samenwerkingsconvenant. tussen. Arbeidsinspectie, Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Immigratie- en Naturalisatiedienst Samenwerkingsconvenant tussen Arbeidsinspectie, Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en Immigratie- en Naturalisatiedienst 14 november 2007 Inleiding De Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen-

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 791 11 19 19januari 2009 Convenant tussen de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Stichting Inlichtingenbureau

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Buitengewoon Opsporing Ambtenaren Domein III Onderwijs (Leerplicht) gemeenten Enschede, Losser, Oldenzaal, Dinkelland

Samenwerkingsovereenkomst Buitengewoon Opsporing Ambtenaren Domein III Onderwijs (Leerplicht) gemeenten Enschede, Losser, Oldenzaal, Dinkelland Samenwerkingsovereenkomst Buitengewoon Opsporing Ambtenaren Domein III Onderwijs (Leerplicht) gemeenten Enschede, Losser, Oldenzaal, Dinkelland Partijen: De burgemeesters van de navolgende gemeenten: 1.

Nadere informatie

Voorbeeld CONVENANT Gegevensuitwisseling bestrijden woonoverlast zittende bewoners

Voorbeeld CONVENANT Gegevensuitwisseling bestrijden woonoverlast zittende bewoners Voorbeeld CONVENANT Gegevensuitwisseling bestrijden woonoverlast zittende bewoners Versie: Datum: Partijen: [Besluitvormend orgaan van de gemeente], gevestigd en kantoorhoudende te [naam en adres gemeente],

Nadere informatie

Samenvatting Integrale Handhaving

Samenvatting Integrale Handhaving Samenvatting Integrale Handhaving Openbare inrichtingen als hotels, cafés en discotheken worden geconfronteerd met verschillende gemeentelijke, regionale en landelijke handhavers. Voorbeelden van handhavers

Nadere informatie

Convenant. Belastingdienst. voor de gegevensuitwisseling tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Belastingdienst. Versle 1.

Convenant. Belastingdienst. voor de gegevensuitwisseling tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Belastingdienst. Versle 1. Ministerie van Buttenlandse Zaken Belastingdienst Convenant voor de gegevensuitwisseling tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Belastingdienst Versle 1.0 Datum dd 3 november 2016 Convenant

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met betrekking tot onderlinge

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Belastingdienst

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Belastingdienst Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Belastingdienst Convene nt voor de gegevensuitwisseling tussen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Belastingdienst Versie 1.0 Datum 31 juli 2018 Convenant

Nadere informatie

Overeenkomst van Opdracht

Overeenkomst van Opdracht Overeenkomst van Opdracht Drie-partijen-overeenkomst van Opdracht inzake bemiddeling tot het verrichten van werkzaamheden ex artikel 7:400 BW - Algemene Modelovereenkomst conform Belastingdienst nummer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 329 Wet van 23 augustus 2016 tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing

Nadere informatie

S V B Sociae Verzekeringsbank

S V B Sociae Verzekeringsbank S V B Sociae Verzekeringsbank CONVENANT TUSSEN SOCIALE VERZEKERINGSBANK EN BELASTINGDIENST Betreffende het verstrekken van Verzekeri ngsbank in bet kader van de verzekeringsgegevens verzekeringspl door

Nadere informatie

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten De Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, dr. R.H.A. Plasterk,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21460 29 juli 2014 Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE Vastgesteld bij collegebesluit van 19 juni 2007, nr. 6a. Datum bekendmaking: 27 juni 2007. Datum inwerkingtreding: 28 juni 2007. Gemeenteblad

Nadere informatie

Convenant. Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED

Convenant. Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED Convenant Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED Convenant tussen de Belastingdienst en SenterNovem inzake de uitvoering van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Nadere informatie

Convenant inzake samenwerking met in het Register Normering Arbeid opgenomen NEN-4400-1 gecertificeerde uitzendondernemingen en (onder)aannemers bij

Convenant inzake samenwerking met in het Register Normering Arbeid opgenomen NEN-4400-1 gecertificeerde uitzendondernemingen en (onder)aannemers bij Convenant inzake samenwerking met in het Register Normering Arbeid opgenomen NEN-4400-1 gecertificeerde uitzendondernemingen en (onder)aannemers bij het verstrekken van sofi-nummers aan buitenlandse werknemers

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Uitbreiding Boapool vooruitlopend op verkennend onderzoek. Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Hillenaar Datum college : 21 mei 2013 Openbaar : Ja Afdeling :

Nadere informatie

Aanvulling PGA voor Problematische Jeugdgroepen versie update AVG, tekst mr. Lydia Janssen

Aanvulling PGA voor Problematische Jeugdgroepen versie update AVG, tekst mr. Lydia Janssen Een gezamenlijk besluit Aanvulling Privacyreglement Lokale Persoonsgerichte aanpak Midden-Nederland in verband met de integrale aanpak van problematisch groepsgedrag. Aanleiding voor deze aanvulling Kenmerkend

Nadere informatie

OVEREENKOMST NZa en DBC-Onderhoud inzake DIS (uitwerking artikel 7.9 convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud)

OVEREENKOMST NZa en DBC-Onderhoud inzake DIS (uitwerking artikel 7.9 convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud) OVEREENKOMST NZa en DBC-Onderhoud inzake DIS (uitwerking artikel 7.9 convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud) Partijen: de rechtspersoon naar publiekrecht Nederlandse Zorgautoriteit, gevestigd te Utrecht,

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 De raad van de gemeente Valkenswaard, het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard respectievelijk de burgemeester van Valkenswaard; gelet

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley

Samenwerkingsovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley 2015-2017 Overeenkomst tussen de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland

Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland Partijen A. De Veiligheidsregio s Twente, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland

Nadere informatie

Mediationovereenkomst Scheidingsexpert. MfN RFEA, kantoorhoudende te (..) aan de.,

Mediationovereenkomst Scheidingsexpert. MfN RFEA, kantoorhoudende te (..) aan de., Mediationovereenkomst Scheidingsexpert MfN RFEA, kantoorhoudende te (..) aan de., hierna te noemen: scheidingsexpert en A: (voor)naam : adres : postcode/plaats : en B: (voor)naam : adres : postcode/plaats

Nadere informatie