Algemeen. Tarieven box1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen. Tarieven box1"

Transcriptie

1 Markt CH Etten-Leur T: (076) UPDATE E: W: KvK December 2013 Inleiding Beste relatie, Bij deze ontvangt u de Update van december 2013, met hierin opgenomen, de belangrijkste wijzigingen in de verschillende fiscale wetten, voortvloeiend uit het fiscaal pakket belastingplan De overheid heeft diverse maatregelen doorgevoerd uit het regeerakkoord en de miljoenennota. Een duidelijke lijn is er niet te vinden. De maatregelen zijn bedoeld om de overheidsfinanciën op orde te brengen, bestedingen van particulieren en ondernemingen te stimuleren, het fraudebestendig maken van de wetten (waaronder de toeslagen) en waar mogelijk het belastingstelsel eenvoudiger te maken. Om met het laatste te beginnen, hiermee doelt de wetgever met name op de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting voor particulieren. Met ingang van het jaar 2016 zal de communicatie met de belastingdienst voornamelijk digitaal plaatsvinden. Daarnaast zal er een nieuw heffingssysteem ingevoerd worden. Indien dit relevant is, informeren wij u hier uitgebreid over. Gezien de diversiteit aan maatregelen, presenteren we in deze Update de belangrijkste wijzigingen per belastingsoort. Mocht u vragen hebben betreffende deze Update, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Met vriendelijke groet, Terry Bogers en Trudy Dam Inkomstenbelasting (ib) Particulieren Algemeen Vermindering algemene heffingskorting en arbeidskorting De algemene heffingskorting wordt met ingang van 1 januari 2014 verhoogd én inkomensafhankelijk afgebouwd. Verdient iemand meer dan dan wordt de korting verminderd met 2%. Deze maatregel zal eveneens in 2015 en 2016 worden toegepast. Vanaf 2017 zal de korting bedragen voor de inkomens hoger dan Voor de arbeidskorting geldt hetzelfde. De arbeidskorting wordt verhoogd én meer inkomensafhankelijk gemaakt. In totaal gaat de maximale arbeidskorting in een periode van vier jaar met 836 omhoog. Vanaf een inkomen van 225% van het wettelijk minimumloon wordt de arbeidskorting in stappen afgebouwd. Met ingang van 2017 bedraagt de arbeidskorting vanaf een inkomen van ongeveer , nihil. Geen Werkbonus De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft. Voor bestaande gevallen blijft de werkbonus op het huidige niveau, maar wordt vanaf 2018 volledig afgeschaft. Tarieven box1 De eerste schijf van de inkomstenbelasting zal in 2014 dalen met 0,75%. In 2015 zal dezelfde schijf stijgen met 0,51%. In dit nummer: Inkomstenbelasting (ib) particulieren pg. 1 Inkomstenbelasting (ib) ondernemers pg. 4 Vennootschapsbelasting pg. 4 Loonbelasting pg. 5 Omzetbelasting pg. 5 Overige maatregelen pg. 7 Update December 2013 pagina 1

2 Schenken en giften Verhoogde vrijstelling Schenkbelasting is de belasting, die wordt geheven over schenkingen. Op het moment dat iemand een schenking ontvangt van een ander, die in Nederland woont, is de verkrijger van de schenking over de waarde daarvan schenkbelasting verschuldigd. Met ingang van 1 oktober 2013 is de vrijstelling van de schenkbelasting tijdelijk verruimd. De huidige (extra) vrijstelling geldt voor een schenking van ouders aan hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar. De tijdelijke (tot 1 januari 2015) verruimingen zijn: De vrijstelling wordt (is momenteel ); De schenking kan door een derde worden gedaan (ander familielid of geen bloedverwant); De ontvanger heeft geen leeftijdsgrens. De enige tegenprestatie is, dat de schenking wordt aangewend voor de eigen woning, zoals aflossing van een financiering en/of verbouwing. Hieronder wordt ook verstaan de aflossing van een restschuld. De restschuld is het bedrag, dat overblijft van de eigenwoning-schuld, na de verkoop van de woning. Heeft de ontvanger al eerder een eenmalige hoge schenking gekregen en een vrijstelling benut, dan moet het bedrag van de eerdere schenking afgetrokken worden van de genoemde Overlijdt de schenker binnen 180 dagen na het doen van de schenking, dan hoeft de ontvanger geen erfbelasting te betalen over het ontvangen bedrag (maximaal ). Inmiddels is bekend, dat ook in geval van een kwijtschelding van de eigenwoning-schuld, door bijvoorbeeld ouders, de vrijstelling van eveneens van toepassing is. Let op! Schenkingen van ouders worden in de successiewetgeving gezien als één schenking. Hierbij maakt het niet uit of de ouders gehuwd zijn of niet. Schenkingen van ouders die gescheiden zijn, worden ook als één schenking aangemerkt. Vervallen notariële akte Een particulier kan de giften aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of een SBBI (Steunstichting sociaal Belang Behartigende Instelling) verwerken in de aangifte inkomstenbelasting, als persoonlijke aftrekpost. Wanneer de gift éénmalig is, dan geldt een drempel van 1% van het (verzamel)inkomen. Doet een particulier periodiek een gift dan is tot 1 januari 2014 een notariële akte vereist. Het gehele bedrag van de gift is dan aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2014 is deze notariële tussenkomst niet meer nodig. Wel zijn er voorwaarden aan deze giften, namelijk: Er zal een onderhandse akte (niet notarieel) moeten worden opgemaakt, waarin is opgenomen: de NAW gegevens van de gever en het KvKnummer van de instelling/vereniging. De akte moet een uniek transactienummer hebben; Er zal periodiek gegeven moeten worden, minimaal 5 jaar; Er hoeft geen tegenprestatie geleverd te worden; Bij de gift zal het transactienummer vermeld moeten worden. De belastingdienst komt met een modelovereenkomst (bij het schrijven van deze Update was de overeenkomst nog niet beschikbaar). Gift aan culturele instelling Schenkt u aan een ANBI, die aangewezen is als culturele instelling, dan mag voor de giftenaftrek de gift vermenigvuldigd worden met 1,25, met een maximum van Vindt de schenking plaats in de BV, dan mag de gift met factor 1,5 worden vermenigvuldigd voor de giftenaftrek in de aangifte vennootschapsbelasting, met een maximum van Deze multiplier geldt tot en met de belastingaangiften over het jaar Of een instelling of vereniging de status heeft van ANBI (al dan niet met culturele status) of SBBI, kunt u controleren via de site van de Belastingdienst, middels programma ANBI opzoeken. Auto Motorrijtuigenbelasting (mrb) en oldtimers Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorvoertuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van mrb. Momenteel geldt de leeftijd van voertuigen van 30 jaar en ouder. Daarnaast komt er een overgangsregeling voor die op 1 januari 26 jaar of ouder zijn, maar nog geen 40 jaar, voor personen- en bestelauto s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto s. Overgangsregeling Voertuigen die onder de overgangsregeling vallen komen in aanmerking voor een kwarttarief. Het kwarttarief geldt voor een heel kalenderjaar met een maximum van 120. Voorwaarde is wel, dat er in de maanden januari, februari en december geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg. De houder van het voertuig kan jaarlijks in het vierde kwartaal doorgeven aan de Belastingdienst, of hij/ Update December 2013 pagina 2

3 zij het komend kalenderjaar kiest voor de overgangsregeling. De aanvraag en de betaling moeten gedaan zijn voor 1 januari. De overgangsregeling treedt in werking op 1 januari Om in 2014 gebruik te maken van deze regeling, ontvangt de houder van het voertuig begin 2014 een brief, en krijgt tot 1 maart 2014 de tijd om een keuze te maken. In de maanden januari en februari 2014 kan gewoon gebruik worden gemaakt van de openbare weg. Wanneer men gebruik maakt van de overgangsregeling, maar men rijdt toch in het voertuig rond, of het staat geparkeerd aan de openbare weg, dan is de houder mrb verschuldigd voor het hele jaar plus een (forse) verzuimboete. Personenauto s en bestelauto s op diesel of LPG tussen de 26 en 40 jaar komen niet in aanmerking voor de overgangsregeling. Motorrijtuigenbelasting (mrb) en zeer zuinige auto s Is er in het recente verleden een zeer zuinige personenauto aangeschaft, dan is er momenteel geen mrb verschuldigd. Vanaf 1 januari 2014 geldt de vrijstelling alleen nog maar voor personenauto s met een CO2- uitstoot van maximaal 50 gram/kilometer, ongeacht het type motor van de auto. Is de CO2-uitstoot hoger, dan valt periodiek weer de aanslag mrb in de bus. Eigen woning Beperking hypotheekrenteaftrek Voor eigenwoningbezitters met een inkomen in de vierde tariefschijf (52%) gaat het kabinet het belastingtarief, waartegen hypotheekrente in aftrek komt, vanaf 2014 in 28 jaarlijkse stappen van 0,5% verlagen tot uiteindelijk 38% in In 2014 bedraagt het maximale tarief, waartegen aftrekbare kosten in verband met de eigen woning in aanmerking kunnen worden genomen, dus 51,5%. De regel heeft niet alleen betrekking op de hypotheekrente, maar op alle kosten die samenhangen met de eigen woning. Het voordeel uit de eigen woning, in feite het eigenwoningforfait, blijft overigens gewoon tegen het tabeltarief belast. De wetgever voorziet niet in een overgangsrecht voor eigenwoningschulden, die ten tijde van de invoering van de maatregel al bestaan. Maximale hypotheek Vanaf 2014 kan er nog een hypotheek afgesloten worden tot 104% van de waarde van de woning, oftewel de koopsom. Dit heet loan-to-value (verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning). Vanaf 2015 verlaagt de overheid de loan-to-value jaarlijks met 1% naar 100% in Dit betekent, dat vanaf 2018 geen hogere hypotheek verkregen kan worden dan de waarde van de woning. Verhuur van ter verkoop staande eigen woning Wanneer men eigenaar is van twee eigen woningen, omdat er één woning niet verkocht wordt, kan men de voormalige eigen woning gaan verhuren. Deze verhuurde woning verhuist dan van BOX1 (inkomen uit werk en woning) naar BOX3 (inkomsten uit vermogen). De belastingdienst heeft al eerder uitgesproken, dat in deze situatie geen afrekening plaatsvindt voor de bijleenregeling. Wanneer de verhuurperiode stopt, mag de woning weer opgevoerd worden in BOX1, en de rente mag weer als aftrekpost worden opgevoerd. Zie de toelichting hieronder bij Leegstand eigen woning. Deze maatregel zou eindigen ultimo In het belastingplan is de maatregel verlengd tot 1 januari Let op! Deze regeling geldt alleen voor de ter verkoop staande eigen woning. Leegstand eigen woning Is de sinds 2011 leegstaande woning nog niet verkocht of woont men nog niet in de 2011 aangekochte woning, dan geldt de verhuisregeling bij verkoop en aankoop van een leegstaande woning. Ook deze regeling wordt met één jaar verlengd. Dit houdt in dat de eigen woning die sinds 2011 leegstaat en voor verkoop is bestemd, ook in 2014 kwalificeert als eigen woning en daardoor in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek. Voor de woning, die in 2011 is gekocht of in aanbouw is, kan ook hypotheekrenteaftrek genoten worden in 2014, met de voorwaarde dat de woning uiterlijk in 2014 betrokken wordt als hoofdverblijf. Eigen woning lening van een niet-nederlandse financiële instelling Een in Nederland gevestigde bank of andere financiële instelling geeft eens per jaar, verplicht, aan de Belastingdienst bepaalde gegevens door. De Belastingdienst gebruikt deze informatie bij een controle, maar voert dit ook in bij de vooraf ingevulde aangifte IB. Is er geld geleend van een andere partij, denk aan de eigen BV, of een familielid, of een financiële instelling, die niet in Nederland gevestigd is, dan moeten, in enkele gevallen, de gegevens van de lening zelf worden doorgegeven aan de fiscus. Deze opgave is niet geheel onbelangrijk, aangezien de Update December 2013 pagina 3

4 renteaftrek afhankelijk is van deze informatie. Het niet verstrekken van informatie geeft als straf, het niet aftrekbaar zijn van de betaalde rente. Deze informatieplicht geldt alleen voor de leningen, afgesloten op of na 1 januari 2013, bij niet-nederlandse financiële instellingen. Is er een bestaande lening overgesloten in 2013, dan hoeft er geen opgave te worden gedaan. De Belastingdienst heeft een rekenhulp in de vorm van een beslismodel opgesteld met vragen, die beantwoord moeten worden, om te beoordelen of er een informatieplicht is. De gegevens, die de fiscus wenst te ontvangen zijn: NAW van leninggever en leningontvanger, BSN van ontvanger, hoogte van het bedrag, looptijd in maanden, het rentepercentage en de manier van aflossen (annuïtair of lineair). Deze informatie moet worden verwerkt in een formulier, genaamd opgaaf lening eigen woning. Momenteel is inloggen met een DIGID nog een vereiste. Wanneer moeten de gegevens doorgegeven worden? Als in 2013 een lening afgesloten is, dan moeten de gegevens opgestuurd worden, als er aangifte ib gedaan wordt. Wanneer uitstel is verleend voor het doen van aangifte ib en de aangifte wordt pas in 2015 ingezonden, dan moeten er uiterlijk op 31 december 2014 gegevens verstrekt worden. Let op! Als er gedurende de looptijd van de lening eigen woning iets wijzigt in de gegevens die ingestuurd zijn, dan moet de wijziging binnen één maand na het einde van het jaar, waarin de wijziging plaatsvond, doorgegeven worden. Zorgkosten Op grond van het wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale aftrek van specifieke zorgkosten, zou de fiscale aftrek voor de zorgkosten volledig worden afgeschaft. Op grond van latere wijzigingen bij het Belastingplan wordt de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten slechts versomberd voor 2014 en later. Een aantal specifieke voorzieningen, die gemeenten verstrekken (en dus niet drukken op het inkomen van de particulier), worden van de fiscale aftrek uitgezonderd, zoals scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen. Voor 2015 is een meer fundamentele herziening aangekondigd. Inkomstenbelasting (ib) Ondernemers Investeringsaftrek De investeringsaftrek is een verzamelnaam voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kia), milieu investeringsaftrek (mia) en de energie investeringsaftrek (eia). Uit efficiëntie overwegingen is de drempel per bedrijfsmiddel voor de toepassing van de mia en de eia gesteld op vanaf 1 januari De grens van de, veel toegepaste, kia blijft per ondernemer per jaar. Het investeringsbedrag per bedrijfsmiddel blijft 450, exclusief omzetbelasting. Vennootschapsbelasting Inkeerregeling Zwartspaarders die schoon schip willen maken, kunnen sinds 2 september 2013 gebruikmaken van een tijdelijk versoepelde inkeerregeling. Wie zichzelf voor 1 juli 2014 vrijwillig meldt bij de fiscus, hoeft geen boete te betalen. Deze tijdelijke versoepeling is een gevolg van het feit dat er een nieuw heffingssysteem komt voor de inkomstenbelasting. In dit nieuwe systeem krijgen goedwillenden eerder duidelijkheid van de fiscus. De regels voor kwaadwillenden worden echter strenger. Zij kunnen nog 12 jaar worden aangeslagen voor verzwegen inkomen en vermogen. In de aanloop naar dit nieuwe heffingsysteem krijgen zwartspaarders de kans om tijdelijk boeteloos schoon schip te maken. Vanaf 1 juli 2014 geldt de huidige inkeerregeling weer. De boete bedraagt dan 30% van de ontdoken belasting. Vanaf 1 juli 2015 wordt de inkeerregeling verder aangescherpt. Dividendbelasting Als de nv of bv winst maakt, kan zij een deel van die winst uitkeren aan de aandeelhouders, in de vorm van dividend. De vennootschap die dividend uitkeert, moet dividendbelasting inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Het tarief van de dividendbelasting wordt per 1 januari 2014 verlaagd met 3% naar 22%. Let op! Voor het doen van een dividenduitkering is de aandeelhouder wel gehouden aan het doen van de balanstest en de uitkeringstest. Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze twee testen onze Update van december Stamrechtuitkering Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling. Een ontslagen werknemer kan er dan niet meer voor kiezen om een onbelaste ontslaguitkering te ontvangen, in de vorm van een stamrecht (aanspraak op periodieke uitkeringen). Update December 2013 pagina 4

5 De ontslagvergoeding is vanaf 2014 alleen nog toe te kennen in de vorm van een belaste uitkering. In 2013 kan nog wél gebruik gemaakt worden van de stamrechtvrijstelling. Stamrechtvrijstelling onder voorwaarden toch mogelijk bij ontslag in 2014 De voorwaarden, die gelden voor vergoedingen voor gederfd of te derven loon, welke nog onder de stamrechtvrijstelling vallen, zijn: Het ontslag moet in 2013 zijn aangezegd en de ontslagdatum moet op 31 december 2013 vaststaan. De dienstbetrekking wordt binnen een korte termijn na het vaststellen van de ontslagdatum beëindigd. Van een korte termijn is in ieder geval sprake als het gaat om de wettelijke opzegtermijn. Een wettelijke opzegtermijn kan oplopen tot maximaal een half jaar. Vóór 1 januari 2014 moet een overeenkomst zijn opgemaakt, waaruit blijkt dat een aanspraak toegekend wordt op periodieke uitkeringen, ter vervanging van gederfd of te derven loon, die niet later ingaan dan in het jaar, waarin de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Uit de overeenkomst moet ook blijken dat de aanspraak wordt ondergebracht bij een professionele verzekeraar, een stamrecht-bv of bank, en dat de stamrechtuitkeringen zijn bestemd voor wettelijk aangewezen begunstigden. Er wordt ook voldaan aan deze voorwaarde, als overeengekomen wordt, dat de ontslaguitkering alleen kan worden aangewend als koopsom van een aanspraak, die voldoet aan de voorwaarden, die zijn gesteld in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, of artikel 11a van de Wet op de loonbelasting Let op! Een (na)betaling van loon, vakantiegeld, tantième of gratificatie is geen uitkering, ter vervanging van gederfd of te derven loon. Op deze betalingen kan de stamrechtvrijstelling niet worden toegepast. De (na)betaling is belast loon van de werknemer. Overgangsrecht voor op 31 december 2013 bestaande stamrechten Voor op 31 december 2013 bestaande stamrechten geldt overgangsrecht. Voor deze stamrechten blijven de regels gelden zoals deze op 31 december 2013 waren. De voorwaarde, dat het stamrecht in periodieke termijnen uitgekeerd moet worden vervalt echter. Het stamrecht mag vanaf 1 januari 2014 ook in één keer worden opgenomen zonder revisierente. Bestaande stamrechten mogen ook onder de huidige voorwaarden worden voortgezet en gewoon in periodieke termijnen worden uitgekeerd. Het overgangsrecht geldt ook voor stamrechten, waarbij het ontslag plaatsvindt in 2014 en voldaan wordt aan de hierboven beschreven voorwaarden. Bijzondere stimuleringsregeling Ter stimulering van opname, geldt voor 2014 een bijzondere regeling. Bij uitkering van de volledige waarde in het economische verkeer van het stamrecht in één keer, wordt 80% van dit bedrag in de belastingheffing betrokken. Deze faciliteit geldt alleen voor stamrechten, waarvan u de verschuldigde ontslaguitkering vóór 15 november 2013 heeft overgemaakt naar de professionele verzekeraar, stamrechtbv, de uitvoerder van het bankspaarproduct of, indien het stamrecht in eigen beheer wordt gehouden, de werkgever zich voor 15 november verplicht als verzekeraar te zullen optreden. Voor stamrechten afgesloten tussen 15 november en 31 december 2013 is het toepassen van de stamrechtvrijstelling wel mogelijk, maar kan geen gebruik gemaakt worden van de 80%-faciliteit. Loonbelasting Afdrachtsvermindering onderwijs De afdrachtsvermindering onderwijs wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Vanaf dat moment zal een nieuwe, vervangende subsidieregeling gelden. Deze regeling zal vallen onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De reden van de afschaffing is dat de belastingdienst niet goed kan controleren of de leerwerktrajecten wel voldoen aan de kwaliteit van de onderwijsdoelstellingen. Crisisheffing hoge lonen In 2013 is een eenmalige werkgeversheffing geïntroduceerd van 16% over lonen, voor zover die in 2012 meer dan bedroegen. De eenmalige crisisheffing wordt verlengd in Derhalve is de werkgever ook in 2014 heffing verschuldigd over lonen voor zover die in 2013 boven de drempel van uitkomen. Het gaat dan om het fiscaal loon waarover in 2013 loonbelasting is geheven. Omzetbelasting BTW-aangiftebrief verdwijnt In oktober 2013 heeft de Belastingdienst aan iedere btwondernemer een brief verzonden, waarin staat opgenomen, dat vanaf 2014 geen aangiftebrieven omzetbelasting worden toegezonden. Ook de acceptgiro zal niet meer worden ontvangen. In januari 2014 zal iedere btw-ondernemer een overzicht ontvangen met de volgende gegevens: aangiftetijdvakken, uiterste inlever- en betaaldata en de betalingskenmerken. Update December 2013 pagina 5

6 Bent u bang om de termijnen te vergeten, via het inloggen bij de Belastingdienst kunt u uw adres achterlaten, zodat er een digitale herinnering ontvangen kan worden. BTW renovatie woningen tijdelijk verlaagd Het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden, die worden afgerond in de periode van 1 maart 2013 tot 1 maart In de belastingwet is deze tijdelijke maatregeling verlengd naar eind Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Deze tijdelijke maatregel geldt ook voor: Het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en soortgelijke ondernemers, als zij ook de renovatie van de woning begeleiden. De arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen, die behoren bij woningen, die ouder zijn dan 2 jaar. De arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen, die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie gemaakte goederen als de in het eigen bedrijf gemaakte goederen. Let op! Het 6%-tarief geldt alleen voor het arbeidsloon, niet voor de meegeleverde materialen. Zonnepanelen In november 2013 is duidelijk geworden, hoe om te gaan met btw en zonnepanelen bij particulieren. Er is sprake van btw-ondernemerschap, wanneer regelmatig en tegen vergoeding stroom geleverd wordt aan een energieleverancier. Het standpunt van de belastingdienst is, dat particulieren zich alleen hoeven aan te melden als ondernemer, indien zij verzoeken om aftrek van btw op de kosten van aanschaf en plaatsing. Particulieren die zich niet melden, zijn wel btw ondernemers maar zonder btw-gevolgen. De enige uitzondering op deze regel is, dat particulieren per saldo meer dan aan btw moeten afdragen op jaarbasis. In de meest gevallen zal een particulier in deze kleine ondernemersregeling vallen en geen btw aangifte hoeven doen. Het voordeel van de bovenstaande regeling is dat bij installatie, de btw, in het jaar van installatie, kan worden terug-gevorderd. Na dit eerste jaar zal ontheffing van administratieve verplichtingen moeten worden aangevraagd. Zodat in de jaren na de installatie geen btw aangifte hoeft te worden opgemaakt. Terugwerkende kracht Deze regeling kent een beperkte terugwerkende kracht voor het jaar 2013, niet voor zonnepanelen aangeschaft in eerdere jaren. Het recht op btw aftrek is afhankelijk van de datum, waarop de zonnepanelen zijn geplaatst en de termijn wanneer de ondernemer zich meldt. De volgende data worden genoemd door de staatssecretaris van Financiën: Aanschaf en plaatsing voor 1 april 2013: Alleen btw aftrek mogelijk, wanneer voor 30 april 2013 bij de fiscus de aanmelding voor btw ondernemer heeft plaatsgevonden. Aanschaf en plaatsing na 1 april 2013 maar voor 20 juni 2013: Alleen btw aftrek mogelijk, wanneer voor 1 augustus 2013 bij de fiscus de aanmelding voor btw ondernemer heeft plaatsgevonden. Aanschaf en plaatsing na 20 juni 2013: btw aftrek is mogelijk na verzoek binnen vijf jaar, na jaar van aanschaf. Welk deel van de omzetbelasting de particulier terugontvangt, hangt af van de specificaties van de zonnepanelen (geïntegreerde of niet-geïntegreerde zonnepanelen en het opwekvermogen per jaar). Let op! Particulieren kunnen in de periode 2 juli 2012 tot 28 december 2013 subsidie aanvragen via Agentschap NL. Indien een particulier gebruik maakt van het recht van btw aftrek op het investeringsbedrag, moet rekening gehouden worden met een lagere subsidie. Reeds ontvangen subsidie moet mogelijk (gedeeltelijk) worden terugbetaald. Voor de duidelijkheid, er is geen btw verschuldigd over de ontvangen subsidie. Let op! De melding van de btw-ondernemer bij de Belastingdienst leidt ertoe, dat bij een toekomstige verkoop van de woning ook btw in rekening moet worden gebracht over het deel van de koopsom van de woning, dat aan de zonnepanelen kan worden toegerekend. Update December 2013 pagina 6

7 Overige maatregelen Fraude Als onderdeel van het belastingplan 2014 is de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit 2014 gepresenteerd. De maatregelen kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld: 1. Maatregelen op het gebied van verbetering van het toezicht en de handhaving door de belastingdienst: denk hierbij aan maatregelingen, zoals het niet toekennen van een voorschot, indien er onvoldoende gegevens bekend zijn over de aanvrager, of twijfel is omtrent het adres van de persoon. 2. Maatregelen, die liggen op het terrein van het boeteen het strafrecht. Wanneer personen opzettelijk onjuiste en onvolledige informatie verstrekken, met het doel geld van de overheid te onttrekken, dan wordt een boete opgelegd. Bijvoorbeeld het terugvragen van inkomstenbelasting, in verband met aftrekpost rente eigen woning, zonder het hebben van een woning. 3. Maatregelen, die toezien op het versterken van de invorderingspositie. Denk hierbij aan de maatregel dat iemand maar 1 bankrekeningnummer aan de belastingdienst kan verstrekken, en de uitbreiding van de inzet van automatische nummerplaatherkenning, ter opsporing van de openstaande belastingschulden van de kentekenhouder. Accijnzen Met ingang van 1 januari 2014 worden de accijnstarieven van alle alcoholhoudende producten verhoogd met 5,75%. De accijns op diesel wordt met ingang van 1 januari 2014, naast de jaarlijkse inflatiecorrectie, verhoogd met 3 cent per liter. De accijns op lpg wordt op dezelfde datum verhoogd met 7 cent per liter Belasting- en invorderingsrente Momenteel is de belastingrente (rente, berekend bij later betalen van inkomstenbelasting, erfbelasting en loonbelasting) 3%. Vanaf 2014 zal gerekend worden met een rentepercentage van 4%. Invorderingsrente wordt berekend, wanneer een persoon/ onderneming uitstel krijgt voor het betalen van een aanslag. Ook dit rentepercentage wordt verhoogd van 3% naar 4%. Let op! Overeenkomsten, waarbij de rente is gekoppeld aan de gemiddelde belastingrente, moeten worden herzien. Bronvermelding: Belastingdienst.nl Rijksoverheid.nl Accountant.nl Ministerie van Financiën Register Belastingadviseurs Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens. Update December 2013 pagina 7

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal

Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal Brondatum: 17-09-2013 Het fiscale pakket Belastingplan 2014 bestaat uit vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014. In het Belastingplan

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/6] Jaargang 2013, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2014 gepresenteerd. Het belastingpakket bestaat

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 19 september 2013

Prinsjesdagontbijt 19 september 2013 Prinsjesdagontbijt 19 september 2013 Agenda 1. Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf 2. Belastingplan door Peter Kranendonk MSc LLM 3. Macro economische ontwikkelingen door Han Mesters (ABN AMRO Bank) 4. Vragen

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling PAG 2 LET OP BIJ BTW- TARIEF VERBOUWINGEN PAG 3 TIPS BIJ HET AAN VRAGEN VAN EEN VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) PAG 4 2015: ARBEIDS- KORTING OMHOOG VOOR LAGERE INKOMENS EN OMLAAG VOOR HOGERE INKOMENS PAG

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

Uitstel voor aangifte IB. Wanneer is uw aangifte op tijd? Wanneer is uw aangifte te laat?

Uitstel voor aangifte IB. Wanneer is uw aangifte op tijd? Wanneer is uw aangifte te laat? Uitstel voor aangifte IB Vraagt u uitstel aan voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting? Voortaan geldt hiervoor een nieuwe regeling. Moest u vorig jaar aangifte doen, maar hebt u dit niet of te

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Prinsjesdag special. Inhoud. Administratie administratie en advieskantoor. De ondernemer. Nummer 5 - september 2013. Tips voor de ondernemer

Prinsjesdag special. Inhoud. Administratie administratie en advieskantoor. De ondernemer. Nummer 5 - september 2013. Tips voor de ondernemer TB Administratie administratie en advieskantoor Prinsjesdag special Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar fiscale plannen voor het jaar 2014 bekend gemaakt. De plannen zijn gericht op een solide belastingopbrengst

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Als u overweegt om op korte termijn te investeren in een (nieuw) bedrijfsmiddel, dan zijn wij op uw verzoek graag bereid om u te adviseren.

Als u overweegt om op korte termijn te investeren in een (nieuw) bedrijfsmiddel, dan zijn wij op uw verzoek graag bereid om u te adviseren. Investeringen (willekeurige afschrijving + investeringsaftrek) Indien u in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2013 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen, dan mag u die bedrijfsmiddelen onder

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2013

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2013 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2013 1. Forse bezuinigingen op komst ONDERNEMER BV WERKGEVER Het blijft spannend hoe het koopkrachtplaatje er volgend jaar uitziet. Het kabinet heeft net met de oppositiepartijen D66,

Nadere informatie

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53 accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning Belastingplan 2014 / tips 2013 Schenken voor eigen woning Van 1 okt 2013 t/m 31 dec 2014: - Schenken tot 100.000: vrij van schenkbelasting - Van iedereen! (niet alleen ouder-kind) - Aan meerdere begiftigden/van

Nadere informatie

Belastingplannen 2014 en eindejaarstips

Belastingplannen 2014 en eindejaarstips Belastingplannen 2014 en eindejaarstips Administratiekantoor Van der Voet B.V. Marktveld 23 2851 BS Haastrecht T 0182 502 233 F 0182 502 884 E info@vdvoet.nl K.v.K. Rotterdam 29016445 Beconnr. 179644 BTW-nr.

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Forse bezuinigingen op komst Versoepeling aflossingseis eigenwoningschuld Einde fiscaal voordeel ontslagvergoeding

negentig NIEUWS In dit nummer: Forse bezuinigingen op komst Versoepeling aflossingseis eigenwoningschuld Einde fiscaal voordeel ontslagvergoeding Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zestiende jaargang NIEUWS 5 negentig In dit nummer: Forse bezuinigingen op komst Versoepeling aflossingseis eigenwoningschuld

Nadere informatie

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning 03-10-13 Schenld:lelasting I tijdelijke varruiming van de lofijstelling 1.00r de schenl

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang NIEUWS 1 negentig In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

PAG 6 20 PROCENT BELASTING VOORDEEL BIJ VRIJVAL STAMRECHT PAG 7 HOUD REKENING MET NIEUWE FRAUDE- MAATREGELEN TOESLAGEN

PAG 6 20 PROCENT BELASTING VOORDEEL BIJ VRIJVAL STAMRECHT PAG 7 HOUD REKENING MET NIEUWE FRAUDE- MAATREGELEN TOESLAGEN PAG 2 INVOERING IBAN GEEN PROBLEEM VOOR LIJFRENTE- PREMIE AFTREK 2013 PAG 3 OPBRENGST HEFFINGEN LOKALE OVERHEDEN STIJGT MET 2,1 PROCENT PAG 4 HOUD REKENING MET WIJZIGINGEN MOTOR- RIJTUIGEN BELASTING PAG

Nadere informatie

Belastingplan 2014: gas geven of afremmen?

Belastingplan 2014: gas geven of afremmen? Belastingplan 2014: gas geven of afremmen? Businessclub Bij de Tijd 29 oktober 2013 Ondernemende Accountants Deze presentatie betreft de plannen zoals die op 29 oktober 2013 bekend zijn. Indien u wilt

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2014. Maatregelen voor ondernemers en particulieren

BELASTINGPLAN 2014. Maatregelen voor ondernemers en particulieren In deze Prinsjesdagspecial staat Taxperience stil bij de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en de aanvullende wetsvoorstellen in dit kader. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De nieuwsbrief van uw accountant Oktober 2013 n Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam n Tel.: 010-456 46 77 n www.steens.nl GEACHTE RELATIE In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld: n Forse

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Eindejaarstips December 2017

Eindejaarstips December 2017 Eindejaarstips December 2017 Geachte relatie, Het nieuwe jaar komt alweer in zicht en daarmee wordt het weer tijd voor onze eindejaarstips. Zoals u van ons gewend bent hebben wij ook dit jaar weer een

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie Inhoud 1. Veranderingen per 2014 binnen de inkomstenbelasting 2. Veranderingen per 2014 voor de ondernemer en de inkomstenbelasting

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/7]

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/7] PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/7] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Vragen&Antwoorden particulieren

Vragen&Antwoorden particulieren Vragen&Antwoorden particulieren Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria. Hieronder een overzicht van de belangrijkste vragen: 2. Gedurende welke periode kan ik gebruik

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/6]

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/6] PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/6] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Forse bezuinigingen op komst. Versoepeling aflossingseis eigenwoningschuld. Einde fiscaal voordeel ontslagvergoedingen. Verandering op komst in de deelnemingsvrijstelling.

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

de ondernemers krant #1 2014

de ondernemers krant #1 2014 de ondernemers krant #1 2014 In de eerste ondernemerskrant van 2014 leest u over: Ruim baan voor de jongere werknemer 2 Uw auto in 2014: zuinig is het devies 3 Innovatie blijft ook dit jaar lonend 4 TIjdelijk

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

EQUUS NIEUWSBRIEF januari 01/2014

EQUUS NIEUWSBRIEF januari 01/2014 EQUUS NIEUWSBRIEF januari 01/2014 1. Ruim baan voor de jongere werknemer Vanaf begin dit jaar is er een nieuwe 'subsidieregeling' voor werkgevers: de premiekorting jongere werknemer. Het gaat om een tijdelijke

Nadere informatie

Tolbert, 17 december 2014. Betreft: Informatiebrief 2014/2015. Beste klant,

Tolbert, 17 december 2014. Betreft: Informatiebrief 2014/2015. Beste klant, ` Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl Tolbert, 17 december 2014 Betreft: Informatiebrief 2014/2015 Beste klant, Allereerst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 01-2014. Werkgever. 1. Ruim baan voor de jongere werknemer

NIEUWSBRIEF 01-2014. Werkgever. 1. Ruim baan voor de jongere werknemer NIEUWSBRIEF 01-2014 Werkgever 1. Ruim baan voor de jongere werknemer Vanaf begin dit jaar is er een nieuwe 'subsidieregeling' voor werkgevers: de premiekorting jongere werknemer. Het gaat om een tijdelijke

Nadere informatie

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Hypotheekregels 2015 Hypotheekregels 2015 De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf De maximale

Nadere informatie

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper Verenigingen en Stichtingen 2017 Blijf op de hoogte whitepaper In dit whitepaper: Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

de ondernemers krant #10 2013

de ondernemers krant #10 2013 de ondernemers krant #10 2013 In de oktobereditie van de ondernemerskrant leest u over: Flinke bezuinigingen op komst 2 Versoepeling aflossingseis eigenwoningschuld 3 Einde fiscaal voordeel ontslagvergoedingen

Nadere informatie

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl ` Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl Tolbert, 16 december 2013 Betreft: Informatiebrief 2013/2014 Beste klant, Allereerst

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/8]

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/8] PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 [1/8] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld

Nadere informatie

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief AUTOBELASTINGEN 2014 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s stopt 1 januari 2014 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s stopt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: - maatregelen voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

Belastingplan 2014 Fiscale innovatieregelingen Afschaffing integratieheffing btw Maatregelen werkgevers Overige fiscale maatregelen MRB oldtimers MRB

Belastingplan 2014 Fiscale innovatieregelingen Afschaffing integratieheffing btw Maatregelen werkgevers Overige fiscale maatregelen MRB oldtimers MRB accountants adviseurs oktober 2013 Belastingplan 2014 Fiscale innovatieregelingen Afschaffing integratieheffing btw Maatregelen werkgevers Overige fiscale maatregelen MRB oldtimers MRB en buitenlandse

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2014 voor belastingplichtigen geboren vanaf 1 januari 1946. maar niet meer dan ( )

Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2014 voor belastingplichtigen geboren vanaf 1 januari 1946. maar niet meer dan ( ) FISCAAL MEMO: Cliëntnaam : relaties Betreft : Belastingplan 2014 (PrinsjesdagSpecial) Datum : 17 september 2013 Opgesteld door : Pyxis Accountants & Belastingadviseurs (fiscale afdeling) Belangrijkste

Nadere informatie

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 Verhoging MRB-tarief per 1 januari 2009 De afbouw van de BPM wordt net als in 2008 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging

Nadere informatie

DGA Nieuwsbrief: Belastingplan 2014 c.a.

DGA Nieuwsbrief: Belastingplan 2014 c.a. 17 september 2013 DGA Nieuwsbrief: Belastingplan 2014 c.a. In het kader van en vooruitlopend op Prinsjesdag heeft de regering verschillende wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer ingediend. De voor u mogelijk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Het Belastingplan 2012 noemt de volgende wijzigingen in de heffingskortingen:

Belastingplan 2012. Het Belastingplan 2012 noemt de volgende wijzigingen in de heffingskortingen: Belastingplan 2012 Inleiding Vrijdag 16 september 2011 heeft Minister de Jager en Staatsecretaris Weekers van Financiën het Fiscaal pakket 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Fiscaal pakket bestaat

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend Tijdelijk extra hoge vrijstelling bij schenking voor de

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Westpark Highlights 4 e kwartaal 2013

Westpark Highlights 4 e kwartaal 2013 1/ 11 Westpark Highlights 4 e kwartaal 2013 1. Forse bezuinigingen op komst Het blijft spannend hoe het koopkrachtplaatje er volgend jaar uitziet. Het kabinet heeft net met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie

Nadere informatie

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014 December 2013 - nummer 443 Automobiellink Het loopt tegen het einde van het jaar. Daarom stellen wij u nu op de hoogte van enkele fiscale tips, zodat u dit jaar nog van deze tips gebruik kunt maken. BPM

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2013

Nieuwsbrief november 2013 Nieuwsbrief november 2013 Het jaar 2013 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2015/2016

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2015/2016 EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2015/2016 Inkomstenbelasting voor de particulier en DGA Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013. 18 september 2013

Prinsjesdag 2013. 18 september 2013 18 september 2013 Prinsjesdag 2013 Voorwoord Op Prinsjesdag 2013 is het belastingpakket 2014 gepresenteerd. Dit pakket omvat vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014, de Wet aanpak fraude toeslagen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar Tips voor de woningeigenaar 62. Wacht met schenken voor de eigen woning tot 2017 Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar 100.000. Wacht daarom nog even als

Nadere informatie