1 voorwoord en inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 voorwoord en inhoud"

Transcriptie

1 jaarverslag 2011

2 1 voorwoord en inhoud

3 2

4 voorwoord voorwoord Beste lezer 2011 is opnieuw een jaar van bouwen. Het is indrukwekkend hoe snel project oprijzen. Begin 2010 startten de grondwerken. De eerste bouwfase van woonzorgcentrum Het Lindehof werd 23 september 2011 plechtig geopend, maar de bewoners trokken er op 1 juli al in. De ruwbouw van De Spoele, twee verdiepingen ondergronds en vijf bovengronds, stond er eind De installatie van de technieken en de afwerking gebeurde in En onlangs verhuisden de bewoners zoals gepland naar hun nieuwe thuis. De bouw van 60 bijkomende serviceflats en een nieuwe centrale keuken, die in augustus 2010 startte, verloopt wat trager dan verwacht. De achttien maanden zijn uitgelopen tot ruim twee jaar, maar onze nieuwe centrale keuken zal vanaf september 2012 draaien. In het najaar kunnen de bewoners hun intrek nemen in de nieuwe serviceflats. De directie van de seniorenzorg stond en staat voor grote uitdagingen: 3 bouwprojecten aansturen, tegelijk de overgang naar het nieuwe beddenaantal en de nieuwe werking voorbereiden en organiseren. Met onder meer de uitwerking van een nieuwe personeelsformatie, zijn dit ingrijpende veranderingen voor alle medewerkers. Zij moeten nieuwe hechte teams smeden. In de sociale dienstverlening was het afwachten of de sterke stijging van het aantal dossiers leefloon zich zou doorzetten of dat er een kentering zou komen. Gelukkig lijkt het laatste te gebeuren. In 2011 werd een lichte daling opgetekend. Toch blijft het aantal dossiers per maand schommelen rond de 600. Het is nu afwachten of de financiële crisis en de recente federale maatregelen inzake werkloosheidsuitkeringen, meer mensen richting het OCMW en het leefloon zullen duwen. Het aantal dossiers bijstand bleef evenwel stijgen in Redenen zijn het nog altijd verzadigde opvangnetwerk, de opheffing van de zogenaamde code 207 en de aanvragen voor medische regularisatie. Maar ook hier sluit de federale overheid de achterpoortjes. Net zoals vorig jaar merkt ons OCMW dat achter de vragen om hulp en begeleiding heel wat vraagstukken en problemen zitten. Een dossier vergt dan meer beslissingen, wat weegt op de workload van de medewerkers. Wat ook duidelijk stijgt, is het aantal tussenkomsten bij een dreigende gerechtelijke uithuiszetting. Maar we slagen er heel redelijk in om tijdig tussen te komen en zwaardere problemen te voorkomen. Uit diverse wetenschappelijke studies blijkt ook dat etnische afkomst en opleiding het armoederisico in grote mate bepalen. Daarom is het belangrijk dat we bijdragen aan het recht op onderwijs van elk kind. Dat gebeurde via de financiële en inhoudelijke inbreng in het schoolparticipatiefonds dat tussenkomt in onbetaalde schoolfacturen van kinderen uit kansarme gezinnen. En er werd ook in 166 dossiers gebruik gemaakt van de mogelijkheid een septembervergoeding toe te kennen. Sterk inzetten op een passende activering, blijft hét middel om het tij te keren. In 2011 zijn we er in geslaagd om bijna de helft van de personen na een tijdelijke sociale tewerkstelling te activeren. Een jaar na onze begeleiding waren zij ofwel aan het werk in de privé-sector, dan wel in een sociale werkplaats of volgden zij een opleiding. Intern stomen we onze organisatie klaar voor de toekomst met de verdere uitwerking van 80 competentieprofielen. De selectie en ontwikkeling van ons personeel worden op de leest van deze geschoeid. Bepalend voor onze interne werking is de start van een bijzondere methodiek (de A3-methodiek) in combinatie met een instrument voor totale kwaliteitszorg in de publieke sector (het Common Assessment Framework of CAF-model). Deze methodiek wordt hét instrument om onze organisatie te beheersen, toekomstige beleidsplannen vorm te geven, aan te sturen en tot meetbare resultaten te komen. Wel in je vel is het actieplan, dat volgde uit de grote tevredenheidenquête van In 2011 werden concrete initiatieven gestart. Enkele andere staan in de steigers. 3

5 voorwoord Om in de bouwterminologie te blijven: op informaticavlak is de binneninrichting volop bezig. De ruwbouw is gerealiseerd door de vernieuwing van de ICT-infrastructuur. De digitalisering en automatisering van processen zal de komende jaren in beslag nemen en zal gebeuren via het CRM (Citizens Relationship Management) en FMIS-systeem (Facility Management). Aanzetten zijn er reeds met de lancering van een stedelijke nieuwe website waar de nieuwe OCMW-website een deelsite van vormt. Begin 2012 is ook de nieuwe toegangscontrole volledig operationeel. Al deze investeringen zijn mogelijk dankzij een gezond financieel beleid. Met de reserves die de stad in de vorige legislatuur specifiek hiervoor opzij heeft gezet én een geoptimaliseerd beleid ten aanzien van leningen, kunnen de investeringen in grote mate uit eigen middelen worden bekostigd. Daar bovenop is de lage rentevoet een meevaller. Maar zeker bij een omvangrijk investeringsprogramma en een groot aandeel van vaste lasten, is een goed en volledig zicht op het financiële plaatje erg belangrijk. Daarom investeert onze organisatie in een sterk en goed uitgebouwd beleids- en beheersinstrumentarium, om ook in woelige financiële tijden veilig te kunnen bouwen aan de toekomst. Tjeu van Diessen secretaris Jef Foubert voorzitter 4

6 inhoudstafel Inhoud 1 Voorwoord OCMW-bestuur Bouwprojecten Bouwprojecten zorgstrategisch plan...12 De Gerdasite in de planfase Seniorenzorg Werking bijzonder comité seniorenbeleid Overzicht woonzorgcentra Serviceflats de Goudbloem Kortverblijf Dagverzorgingscentrum De Sprankel Thuiszorgcentrum t Punt Kwaliteitswerking Vrijwilligerswerking Sociale dienstverlening Werking bijzonder comité sociale dienst Werking sociale dienst Recht op sociale zekerheid Recht op gezondheid Recht op sociale en juridische bijstand Recht op arbeid Recht op behoorlijke huisvesting Recht op onderwijs Recht op bescherming van een gezond milieu Recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing Interne organisatie Interne organisatie Personeel Communicatie en participatie ICT Overzicht aankopen Preventie Financiën Lijst met afkortingen Contactgegevens

7 6

8 2 ocmw-bestuur

9 Samenstelling van de OCMW-raad Zittend van links naar rechts: Latifah BENLAMCHICH, Kris VAN DER COELDEN, Jef FOUBERT (voorzitter), Marleen VANHUFFEL, Rob VERREYCKEN Staand van links naar rechts: Roland SYVERTSEN, Liliane VERBEKE, Antoine DE MEYER, Ali SALHI, Freddy VAN GASSE, Yvan DE BRUYNE, Walther BRUWIERE, Tjeu VAN DIESSEN (secretaris) Niet op de foto: Mark Van De Velde. Voorzitter Jef FOUBERT Raadsleden De OCMW-raad beheert een ruime waaier van diensten en instellingen en hun budgetten en beslist over allerlei personeelsaangelegenheden, evenals over bepaalde aankopen en werken. De OCMW-raad komt in principe maandelijks bijeen. De voorzitter leidt de activiteiten van het centrum. Hij roept de vergaderingen bijeen en zit ze voor. Hij is van rechtswege ook voorzitter van het vast bureau en de bijzondere comités. Yvan DE BRUYNE Antoine DE MEYER Marleen VANHUFFEL Roland SYVERTSEN Mark VAN DE VELDE Kris VAN DER COELDEN Freddy VAN GASSE Liliane VERBEKE Rob VERREYCKEN Walther BRUWIERE Ali SALHI Latifah BENLAMCHICH 8

10 het ocmw-bestuur Samenstelling en werking vast bureau en bijzondere comites VAST BUREAU Het Vast Bureau bestaat uit 4 raadsleden. Het vast bureau is zowat het dagelijks bestuur van het OCMW. De raad kan ook andere bevoegdheden aan het vast bureau toewijzen. Samenstelling van het Vast Bureau: Jef Foubert (voorzitter), Kris Van Der Coelden, Marleen Vanhuffel, Rob Verreycken, Tjeu van Diessen (secretaris). BIJZONDERE COMITES Bijzondere comités staan de OCMW-raad bij in het nemen van beslissingen. Zij hebben vooral een voorbereidende en adviserende taak. Elk bijzonder comité is samengesteld uit een aantal raadsleden. De OCMW-raad heeft 4 bijzondere comités opgericht: het bijzonder comité sociale dienst, het bijzonder comité seniorenbeleid, het bijzonder comité eigendommen en financiën en het bijzonder comité personeelsbeleid en organisatie. Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist wel over steunaanvragen. BC Sociale Dienst Samenstelling van het BC Sociale Dienst: Jef Foubert (voorzitter), Roland Syvertsen, Antoine De Meyer, Ali Salhi, Freddy Van Gasse, Latifah Benlamchich, Yvan De Bruyne, Mark Van De Velde, Walther Bruwiere, Tjeu van Diessen (secretaris), Luc Vermeiren (ontvanger), Gerry Van de Steene (diensthoofd sociale dienst). Het bijzonder comité sociale dienst neemt alle individuele beslissingen over materiële en financiële hulp aan gezinnen en individuen. Het beslist over de opnames, al of niet met OCMWsteun, in de woonzorgcentra van het OCMW. Verreycken, Ali Salhi, Latifah Benlamchich, Tjeu van Diessen (secretaris), Luc Vermeiren (ontvanger). BC Personeelsbeleid en Organisatie Samenstelling van het BC Personeelsbeleid en Organisatie: Jef Foubert (voorzitter), Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marleen Vanhuffel, Antoine De Meyer, Walther Bruwiere, Rob Verreycken, Ali Salhi, Tjeu van Diessen (secretaris), Bruno De Vos (departementschef algemene zaken), Georges Schelfaut (diensthoofd personeelszaken), Christophe Rutten (personeels- en organisatiedeskundige), Veerle Christiaens (beleidsmedewerker voorzitter), Herman Van Landeghem (coördinator residentiële seniorenzorg). Secretaris Elk OCMW heeft ook een secretaris. De secretaris leidt de diensten en is hoofd van het personeel. De secretaris is ook de tussenpersoon tussen het OCMW-bestuur en de departementen en diensten. Hij is verantwoordelijk voor de werking van de diensten. Hierbij houdt hij rekening met de instructies van het politieke bestuur (voorzitter, raad, vast bureau en bijzondere comités). De secretaris woont zonder beraadslagende stem de vergaderingen bij van de raad en het vast bureau. Hij is in het bijzonder belast met de opmaak van de notulen van die vergaderingen. Ontvanger De ontvanger heeft heel wat taken: - de boekhouding, - de opmaak van de inventaris, de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekening, - de financiële analyses en het financiële beleidsadvies. Voor deze taken legt hij verantwoording af aan de secretaris. BC Seniorenbeleid Samenstelling van het BC Seniorenbeleid: Jef Foubert (voorzitter), Kris Van Der Coelden, Liliane Verbeke, Mark Van De Velde, Freddy Van Gasse, Yvan De Bruyne, Walther Bruwiere, Marleen Vanhuffel, Latifah Benlamchich, Tjeu van Diessen (secretaris), Nele De Pagie (directeur seniorenzorg), Herman Van Landeghem (coördinator residentiële seniorenzorg), Elien Van de Wiele (administratief en facilitair coördinator), Peter Goossens (coördinator bouwwerken en ICT), Frans Vandermeiren (coördinator kwaliteit en bewonerszorg), Katelijne Vanderkerken (coördinator thuiszorg). BC Eigendommen en Financiën Samenstelling van het BC Eigendommen en Financiën: Jef Foubert (voorzitter), Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Mark Van De Velde, Antoine De Meyer, Yvan De Bruyne, Rob Daarnaast voert de ontvanger onafhankelijk nog andere taken uit. Hij is hoofd van het departement financiën. Hij gaat ook na of er wel centen zijn voor bepaalde plannen of aankopen. Hij bekijkt ook of alles volgens de wet- en regelgeving gebeurt. Ook moet de ontvanger de financiële belangen van het OCMW verzekeren. Wilt u de OCMW-raad bijwonen? Dat kan. De zittingen worden gehouden in de raadzaal om uur in de Lodewijk De Meesterstraat 3, 9100 Sint-Niklaas. U kunt de data van de zittingen en de agenda raadplegen op www. ocmwsintniklaas.be. U vindt hier ook de publieke agenda, bondige toelichting en verslagen. U kunt de publieke agenda en bondige toelichting bij de raad ook gratis via ontvangen. Hiervoor stuurt u uw actief adres door naar 9

11 10

12 3 BOUWPROJECTEN

13 Het OCMW had in bouwprojecten lopen in de seniorenzorg. De bouwplannen op de Gerdasite kregen ook meer vorm. Hier komen een nieuw woonzorgcentrum ter vervanging van het huidige woonzorgcentrum Ter Wilgen voor 75 bewoners, een tweede dienstencentrum en nog woongelegenheden voor ouderen. Ook het nieuwe administratief centrum, bestemd voor de sociale dienst en voor de administratieve diensten van het OCMW, zal hier gebouwd worden. Het OCMW investeert in de nieuwbouwprojecten deze legislatuur en de komende jaren 90 miljoen euro, waarvan 70 miljoen euro in de vernieuwing van de woonzorgcentra. Intussen zitten alweer andere bouwprojecten in de pijplijn, die allemaal passen in de uitvoering van het zorgstrategisch plan, dat daarmee stilaan zijn voltooiing nadert. Het zorgstrategisch plan: bouw nieuwe woonzorgcentra op schema In januari 2010 startten twee nieuwbouwprojecten. In Belsele werd rond het oude Herfstrust in 2 fasen het nieuwe woonzorgcentrum Het Lindehof gebouwd. Eind juni 2011 verhuisden de bewoners van Herfstrust naar het eerste nieuwbouwgedeelte en in september volgde de officiële opening. Op de hoek van de L. De Meesterstraat en de Lamstraat staat woonzorgcentrum De Spoele in de steigers met 128 kamers ter vervanging van het oude RVT Albert-Elisabeth en de oudste vleugel van WZC Ter Wilgen. Begin 2011 startte de bouw van 60 serviceflats en een nieuwe centrale keuken in de Azalealaan in samenwerking met Serviceflats Invest. De nieuwe bewoners van de ouderenflats Sint-Rochus konden elkaar wat beter leren kennen op de welkomstdrink. Welkomstdrink voor nieuwe bewoners van de ouderenflats Sint-Rochus De ouderenflats Sint-Rochus aan Klein Hulst zijn allemaal verhuurd. Op 24 februari 2011 verwelkomde het OCMW de bewoners met een welkomstdrink in het dienstencentrum De Wilg. De ouderenflats maken deel uit van het woonproject Sint- Rochus dat afgelopen zomer al plechtig geopend werd. De 12 ouderenflats kwamen in de plaats van het vroegere kloostergebouw. Het gaat om een kleinschalig woonproject waarbij we verhuren volgens de regelgeving op de sociale verhuring. De huurders betalen maandelijks van 200 tot 550 euro en 31 euro extra voor onderhoud van trappenhal, lift en brandverzekering, maar de meesten betalen tussen de 200 en 300 euro. Personen die zich willen inschrijven voor een ouderenwoning, ouderenflat of serviceflat moeten wel voldoen aan enkele voorwaarden op het vlak van leeftijd, inwonerschap van Sint-Niklaas, inkomen en zorgbehoevendheid. In de nieuwe flats woonden bij de start 2 koppels, 3 alleenstaande mannen en 7 alleenstaande vrouwen. 3 bewoners (1 koppel en 1 vrouw) kwamen van de wachtlijst ouderenwoningen en van de wachtlijst serviceflats. De ouderen ingeschreven op de wachtlijsten van de ouderenwoningen en de serviceflats kregen immers voorrang om indien ze dat wensten, naar een ouderenflat te gaan. Op de wachtlijst staan op dat moment ook al 10 nieuwe kandidaat-huurders. In het voorjaar kon het OCMW 3 ouderenwoningen extra in gebruik nemen, zodat we nu in totaal over 33 ouderenwoningen beschikken, 11 in elke deelgemeente. De vroegere gemeenschapswoningen - 1 op elke site - waren immers vrijgekomen en kregen een grondige opfrisbeurt. 12

14 bouwprojecten Woonzorgcentrum Het Lindehof: opening 1 ste bouwfase Op 28 en 29 juni verhuisden 48 bewoners van het woonzorgcentrum en het kortverblijf Herfstrust en enkele bewoners van woonzorgcentrum Sint-Katharina in Sinaai naar het nieuwe woonzorgcentrum Het Lindehof. Met de onthulling van 3 lindebomen, versierd door de bewoners, opende op 23 september het eerste gedeelte van het nieuwe woonzorgcentrum Het Lindehof in de Kerkstraat in Belsele. Het nieuwe gedeelte heeft 44 bewonerskamers en 4 kamers voor kort- en vakantieverblijf. De nieuwbouw vervangt het oude Herfstrust en in 2013 ook Sint-Katharina in Sinaai. Het Lindehof wordt in 2 fasen gebouwd rond het oude rusthuis Herfstrust. De verhuis en de opening op zich verliepen dan wel vlekkeloos, het nieuwe gebouw kampt nog met kinderziekten en kent een moeizame start. Toch zette het personeel zijn beste beentje voor tijdens de open deur en dat was nodig want er kwamen al 750 bezoekers langs. Dat belooft voor de grote open deur als het gebouw volledig af en de tuin ingericht is. In oktober 2011 ging het oude Herfstrust tegen de vlakte en maakte zo plaats voor de start van de tweede bouwfase van woonzorgcentrum Het Lindehof. Naast het centrale gedeelte met inkom, burelen en vergaderruimte komt nog een tweede vleugel met nog eens 48 kamers, leefruimten en 2 kamers voor kortverblijf. Bewoners met dementie zullen er kunnen vertoeven in een omsloten tuin. Die tweede fase zal klaar zijn in de zomer van In Het Lindehof zullen dan in totaal 90 ouderen en 6 bewoners in kort- en vakantieverblijf kunnen wonen. 13

15 Kunst bij de woonzorgcentra De VIPA-reglementering verplicht organisaties/voorzieningen, een bepaald percentage van de bouwkost te investeren in de integratie van een kunstwerk. Een deskundige jury samengesteld uit onder meer de beide architecten, twee afgevaardigden van de kunstcel van de Vlaamse Bouwmeester, de stedelijke adviseur monumentenzorg, Staf Van Bellingen en een vertegenwoordiger van Kunst in de stad, dragen Hannes Van Severen voor om het kunstproject in Belsele te realiseren en Sofie Muller voor het kunstproject De Spoele, nadat uit de beide oproepen tot kandidatuurstelling geen geschikte projecten naar voren kwamen. Het kunstproject Onzen toren van Sofie Muller zal het binnenplein sieren en symboliseert een reusachtige levensboom die verwijst naar de kracht van generaties en familiale verbondenheid. Aan het figuratieve project Trapsculpturen van Hannes Van Severen kunnen verschillende betekenissen gegeven worden. De trappen kunnen staan voor de verschillende levensfasen, het begin en het einde maar ook voor de onmogelijkheid om nog trappen te lopen en de grens tussen het werkelijke en het onherkenbare, wat dan weer symbool kan staan voor ouderen met dementie. Er komen 5 trappen rond het woonzorgcentrum waarvan 1 op het woonzorgcentrum. Woonzorgcentrum De Spoele: inrichting en afwerking bezig Eind 2010 stond de ruwbouw er en kon het metselwerk starten. Langs de straatzijden doet het gebouw vierkant aan. Je zou niet vermoeden dat er zich langs de binnenkant een rond open binnenplein ontwaart met daar rond wandelgangen en leefruimtes waar het natuurlijke licht aangenaam binnenvalt. 5 bouwlagen telt het nieuwe gebouw dat een oppervlakte heeft van m² en ondergronds nog een dubbele parkeergarage telt van m² met 127 parkeerplaatsen. De 128 bewonerskamers bevinden zich langs de 4 buitenkanten van het gebouw. Er komen ook 8 kamers voor kortverblijf. Op 13 mei konden bezoekers tijdens Open wervendag de nieuwbouw voor de 1 ste keer aanschouwen. Eind 2011 was het metselwerk klaar en kon de binneninrichting beginnen. Het ganse bouwproject zit perfect op schema. De nevenaannemers zijn nog volop bezig met elektriciteit, sanitair, verwarming en het vast meubilair te installeren. De kamers waren eind november zo goed als afgewerkt. Natuurlijk volgt dan nog de nodige inrichting en aankleding met los meubilair en gordijnen. De gangen, leefruimtes en gemeenschappelijke delen op de verdiepingen zitten in de afwerkingsfase. Voor de gelijkvloerse verdieping met de polyvalente zaal, de keukenruimte, de balie en het administratieve gedeelte staat de inrichting en afwerking ook nog op het programma. Voor de openstelling van de ondergrondse parking is het wachten op de oplevering. Intussen hebben onze aankoopdienst en de administratief en facilitair coördinator de handen vol met allerlei aankoopdossiers voor overgordijnen, signalisatie, meubilair, hooglaagbaden en noem maar op. En dan wordt het aftellen voor de verhuis en de officiële opening in het voorjaar van De directie seniorenzorg startte alvast met een werkgroep verhuis waar de eerste items op de agenda de personeelsplanning en de dienstberoostering waren. 14

16 bouwprojecten Buitenaanleg verbindt De Spoele met de serviceflats Vertrekkend rond De Spoele wordt de omgeving in de buurt van de parking in de Azalealaan, het park en de serviceflats De Priesteragie, heringericht. Het parkgebied zal open en toegankelijk zijn en dienen als verbinding tussen de verschillende gebouwen. Begin 2012 zal de OCMW-raad de firma aanstellen die de buitenaanleg zal uitvoeren. Deze zal eerst starten met de buitenaanleg van het binnenplein, waar het kunstwerk komt, en de toegang naar woonzorgcentrum De Spoele. 15

17 Bouw 60 serviceflats en centrale keuken in de Azalealaan Op dinsdag 3 mei 2011 metselde OCMW-voorzitter Jef Foubert, bijgestaan door burgemeester Christel Geerts, het eerste metselwerk van de nieuwe serviceflats De Priesteragie in de Azalealaan. Serviceflats Invest bouwt daar voor het OCMW 60 serviceflats. Het OCMW heeft al 36 serviceflats in Zwijgershoek, de Goudbloem. Tegen het najaar van 2012 beschikt het OCMW dan in totaal over 96 serviceflats. Van de 60 serviceflats beschikken er 14 over 2 slaapkamers. Ondergronds komt een parking met 47 parkeerplaatsen en individuele bergruimte voor de bewoners. In de nieuwbouw komt ook de nieuwe centrale keuken van het OCMW waar gekookt zal worden volgens de methode van het ontkoppeld koken. Dat vraagt een gans andere manier van organiseren en werken van medewerkers. In de nieuwe keuken zal 4-maal per week gekookt worden. Het personeel hoeft dus niet meer in het weekend te komen werken. De firma Compass bereidt ons voor op deze omschakeling die, als alles volgens plan blijft lopen, er moet komen in april Eind 2011 kampt dit bouwproject toch met vertraging. Het OCMW dringt aan op meer versterking op de bouwwerf. De bouwwerken gingen van start in oktober Voor de bouw ruimden de vroegere lokalen van de technische dienst en het vroegere kaartershuisje plaats. Aansluitend aan het gebouw zal ook een nieuwe schakelcabine van Eandis gebouwd worden. Daar wordt de stroom voor een groot deel van de stad verdeeld. De bouw van deze 60 flats met ondergrondse parking en de nieuwe keuken betekent voor het OCMW een investering van 11 miljoen euro. Intussen melden zich volop geïnteresseerde kandidaat-bewoners aan. Begin mei 2011 waren er al 115 kandidaten voor de nieuwe serviceflats. De nieuwe flats zijn gegeerd om hun ligging. 16

18 bouwprojecten Namen voor de nieuwbouwprojecten De namen van onze twee nieuwe woonzorgcentra en de nieuwe serviceflats in de Azalealaan zijn in het voorjaar gekend. Elk verwijzen ze naar de geschiedenis van de buurt waarin ze gelegen zijn. Woonzorgcentrum Het Lindehof Een naam verwijzend naar de brouwerij die vroeger aan de overzijde van het rusthuis gevestigd was. Deze had de naam Les Tilleuls, wat vertaald wordt als de Linden of de Lindebloesems. Door zijn grote natuurlijke levenskracht en zijn vele symbolische kwaliteiten vruchtbaarheid, rechtvaardigheid, vrijheid, samenhorigheid en vriendschap is een naam met een verwijzing naar de lindeboom passend voor het nieuwe woonzorgcentrum in Belsele. Woonzorgcentrum De Spoele De oorsprong van de naam ligt in de textielsector die voor de stad Sint-Niklaas zeer belangrijk is geweest. Vanaf 1920 stond ook aan de overkant van de Lamstraat een fabriekscomplex. De Spoele verwijst naar een snelspoel of schietspoel die gebruikt wordt in een weefgetouw. Serviceflats De Priesteragie Dit toponiem, dat vermoedelijk voor het eerst opduikt in de parochiekaart van landmeter Jeremias Semeelen uit 1641, verwijst naar de schenking door de Vlaamse gravin Johanna van Constantinopel van de zogenaamde papenakkers of priesteragie-gronden aan de pas opgerichte Sint-Nicolaasparochie. Deze schenking, die op 9 oktober 1219 onder impuls van de Doornikse bisschop Gosuinus tot stand kwam, omvatte zes bunders circa 8 ha braakliggende grond ten zuiden van de (huidige) Ankerstraat. Zij was bedoeld voor de bouw van een kerk en een pastorie en de aanleg van een kerkhof en omvatte ook terreinen die moesten dienen om in het levensonderhoud van de dienstdoende priesters te voorzien. Met de naam De Priesteragie wordt de band tussen het nieuwe gebouw, de Priesteragiewijk en de historische oorsprong geaccentueerd. Met dank aan stadsarchivaris Piet Van Bouchaute. 17

19 Beperkte renovatie voor woonzorgcentrum De Plataan De OCMW-raad koos voor een beperkte aanpassing van WZC De Plataan met herinrichting van de 2-persoonskamers tot 1-persoonskamers. Na overleg met het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) bleek dat het VIPA geen garantie gaf op subsidie gezien het hoge kostenplaatje. Een grondige verbouwing zou wellicht duurder uitvallen dan een nieuwbouw. Op langere termijn komt er een nieuw zorgstrategisch plan met een alternatief voor de huidige Plataan. Bij de plannen voor het ontwerp van het nieuwe woonzorgcentrum en het dienstencentrum op de Gerdasite wordt extra ruimte voorzien om in een volgende fase uit te breiden met 45 woonzorgbedden ter vervanging van het WZC De Plataan. Overleg met Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting voor extra ouderenwoningen in Nieuwkerken en Sinaai Zoals voorzien in het zorgstrategisch plan wil het OCMW extra ouderenwoningen in de deelgemeenten. In Nieuwkerken kocht het OCMW al eerder grond aan, aanpalend aan de bestaande ouderenwoningen. Ook in Sinaai is er voldoende ruimte beschikbaar om uit te breiden met 10 tot 15 ouderenwoningen. De Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting (SMVH) ging akkoord om gesprekken op te starten over de realisatie en verhuring van ouderenwoningen in Nieuwkerken en in Sinaai. De verhuring van woningen specifiek voor ouderen is opgenomen in de doelgroepennota uitgewerkt door de lokale woonraad van Sint-Niklaas. De gemeenteraad moet wel nog de voorwaarden goedkeuren zodat de SMVH woningen kan verhuren die specifiek voor ouderen bestemd zijn. De Gerdasite eindelijk in de planfase Beeldstudie laat zien hoe de Gerdasite er kan uitzien De bouwplannen op de Gerdasite van het OCMW Sint-Niklaas aan de Abingdonstraat kregen in 2011 meer en meer vorm. Op de gronden die een oppervlakte hebben van bijna 2 ha, gaat het OCMW een nieuw administratief centrum, een nieuw woonzorgcentrum met 75 woongelegenheden, 10 tot 15 assistentieflats of -woningen en een tweede dienstencentrum bouwen. Dat was al langer geweten. Het OCMW kocht de gronden in Eind 2007 lieten stad en OCMW een masterplan opmaken door het toenmalige Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas (ICW) - nu Interwaas - voor de invulling van de OCMW-gronden. Uit het masterplan werd het pleinmodel als meest geschikte oplossing voor de Gerdasite gekozen. De OCMW-raad liet in 2010 een beeldstudie opmaken door het bureau Planners dat moest aangeven hoe de site optimaal benut kon worden. Tegelijk wou het OCMW ook alle kansen benutten om via de gronden zuurstof te geven aan de wijk en de omliggende straten. De beeldstudie vormde eveneens de vertrekbasis voor de ontwerpers van de nieuwbouwprojecten en hielp de stad bij de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Ook De Klokke en Interwaas hebben er immers bouwplannen. Interwaas hoopt aansluitend bij de Klokkedreef nog enkele bouwkavels te realiseren. En De Klokke wil graag een 12-tal woongelegenheden voor personen met een beperking ergens op het terrein. De Gerdasite is tot op vandaag een ietwat geïsoleerd binnengebied binnen de stad. De beeldstudie pikt in op het pleinmodel dat als meest geschikte model uit het eerder opgemaakte masterplan door de Intercommunale Land van Waas nu Interwaas - kwam en maakt van de Gerdasite een verkeersluw rustgevend binnengebied met veel groen en een waterpartij. De site opent zich naar de omliggende straten met verkeersluwe doorsteken. De gebouwen situeren zich vooral aan de randen en trekken de aandacht met beeldbepalende koppen. Het binnengebied is (grotendeels) toegankelijk met enkele private delen voor De Klokke, de assistentiewoningen of -flats en het woonzorgcentrum. De makers van de beeldstudie zien de bebouwing vooral aan de randen met 18

20 seniorenzorg het oog op het groene hart. De bebouwing vormt zo een nieuwe voorkant en trekt de aandacht, niet alleen met beeldbepalende koppen, maar ook met heldere (onder)doorgangen, een luw zonneterras Kortom: de gebouwontwerpen zouden een soort van architectuur in de tuin moeten vormen met aandacht voor de opbouw en de hoogte van de volumes en de overgang tussen binnen en buiten. Aan de Abingdonstraat tussen De Klokke en de nieuw te bouwen woningen, toont het binnengebied zich naar de straatzijde. Het nieuwe administratief centrum zou hier architectonisch als filter worden ingeschoven in het groen, een beetje teruggetrokken ten opzichte van de Abingdonstraat waardoor de tuin tot aan de Abingdonstraat komt. Verderop op de site in het noordelijk gedeelte, situeert zich het nieuwe woonzorgcentrum dat zich richt naar het groene open plein en zo een nieuwe voorkant vormt. Tegelijk vormt het een antwoord op de huidige rafelige achterkanten. Auto s kunnen tot bij het woonzorgcentrum geraken maar zouden het terrein niet kunnen doorsteken. Parkeren gebeurt zoveel mogelijk ondergronds. Waar de ondergrondse parkeergelegenheid met een 130-tal plaatsen zich precies zal situeren, ligt nog open. Bedoeling is om indien mogelijk de fundamenten van de bebouwing te benutten om kostenefficiënt te werken. De buurt kon tijdens het openbaar onderzoek op een infovergadering van 27 juni 2011 kennismaken met de plannen van het OCMW. Voorontwerp van het Nieuw Administratief Centrum Om snel vooruit te kunnen gaan, liep tijdens het openbaar onderzoek ook al de ontwerpwedstrijd voor het administratief centrum via de Vlaamse Bouwmeester. In de paasvakantie koos de Vlaamse Bouwmeester in samenspraak met het OCMW 5 architectenbureaus die mochten meedingen om het winnende ontwerp te maken voor het nieuwe administratief centrum van het OCMW op de Gerdasite. Op 15 september stelde de raad een vrouwelijk ontwerpersduo aan, met name het architectenbureau ECTV (Els Claessens Tania Vandenbussche) uit Gent. ECTV haalde het van de andere kandidaten met een concept van voorontwerp voor een compact rechthoekig gebouw met patio. Daarmee volgde de OCMW-raad het unanieme advies van de Vlaamse Bouwmeester. Het OCMW heeft in de meerjarenplanning bijna 12 miljoen euro voorzien voor de nieuwbouw. Het Nieuwe Administratief Centrum zou een compact rechthoekig gebouw zijn met een patio als centraal element, die zichtbaar is vanuit de Abingdonstraat. De publiekszone met onthaal, wachtzones en gespreksruimtes, raadzaal en vergaderzalen situeren zich langs de straatzijde. De personeels- en burelenzone bevindt zich langs de parkzijde. Beide staan met elkaar in contact via de patio die doorzicht biedt en voor rechtstreeks daglicht en verluchting zorgt in alle ruimtes. De patio vormt een warme pit voor een open huis volgens de architecten. Aan de straatzijde zou de nieuwbouw 2 bouwlagen tellen, langs de parkzijde 3. Het gebouw is zeer flexibel in te richten en aanpasbaar aan wijzigingen in de dienstverlening en de indeling van de kantoren, zoals door het OCMW gevraagd. Ondergronds komt parkeerruimte, maar de precieze inplanting wordt nog verder bekeken in overleg met het OCMW. Het ingediende ontwerp is een eerste voorontwerp. Eind september ging een stuurgroep van het OCMW met de architecten aan tafel zitten om het ontwerp verder uit te werken. Intussen is ook het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) goedgekeurd. Tegen februari 2012 zou het uiteindelijke ontwerp van de buitenkant van het gebouw dan klaar zijn en kan de bouwaanvraag gebeuren. Het OCMW zou graag in het najaar van 2012 met de voorbereidende werken van de bouw willen starten. Ten vroegste eind 2014 zou het nieuw administratief centrum dan instapklaar zijn. Ook ontwerper aangesteld voor het woonzorgcentrum Hier zaten we eveneens in de ontwerpfase. In juli 2011 is de ontwerpwedstrijd voor het nieuwe woonzorgcentrum uitgeschreven. De OCMW-raad heeft op de valreep eind 2011 architectenbureau Llox architecten uit Wilrijk aangeduid om het nieuwe woonzorgcentrum op de Gerdasite te ontwerpen. Het nieuwe woonzorgcentrum zal 75 bewoners huisvesten en een dienstencentrum, met mogelijkheid voor uitbreiding tot 120 bewoners. 8 ontwerpbureaus dongen mee naar de opdracht via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Llox architecten tekende ook al het ontwerp van het nieuwe woonzorgcentrum De Spoele. We kijken uit naar het definitieve ontwerp. Voor het nieuwe woonzorgcentrum is verder nog geen concrete timing mogelijk. We zijn hiervoor immers afhankelijk van de subsidietoezegging van het VlPA. 19

Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt

Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt Een vraag over thuiszorg? Info en advies Thuiszorgdiensten bieden ondersteuning zodat u langer thuis kan blijven wonen. Ze staan u ook bij als u pas het ziekenhuis verlaten

Nadere informatie

Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt

Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt skl_106589_broch_woonzorg_170818.indd 1 22/08/17 15:18 Een vraag over thuiszorg? Info en advies Thuiszorgdiensten bieden ondersteuning zodat u langer thuis kan blijven

Nadere informatie

1 voorwoord en inhoud

1 voorwoord en inhoud jaarverslag 2010 1 voorwoord en inhoud 4 voorwoord voorwoord Met de start van drie nieuwe, grote bouwprojecten is het vernieuwingstraject van het OCMW op kruissnelheid gekomen in 2010. In januari begon

Nadere informatie

Nieuwbouwproject WZC Bloesemhof

Nieuwbouwproject WZC Bloesemhof Nieuwbouwproject WZC Bloesemhof Bovenaanzicht OCMW-site vanuit hoek Graethempoort met Kogelstraat. Bovenaanzicht OCMW-site vanuit het zuidwesten (Kogelstraat). Inplanting nieuwbouw Het nieuwe woonzorgcentrum

Nadere informatie

8. Vervangen deuroperatoren grote liften WZC Ter Wilgen Blok C en D - principe goedkeuring - toewijzing

8. Vervangen deuroperatoren grote liften WZC Ter Wilgen Blok C en D - principe goedkeuring - toewijzing Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 13 december 2012

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N

Nadere informatie

1 VOORWOORD & inhoud

1 VOORWOORD & inhoud JAARVERSLAG 2012 1 VOORWOORD & inhoud VOORWOORD De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 hebben tot een grondige vernieuwing geleid van het OCMW-bestuur. Van de ploeg van 13 OCMW-raadsleden zijn

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 juli 2012. Aanvang van de zitting om 19.18 uur

OCMW-raad van 26 juli 2012. Aanvang van de zitting om 19.18 uur OCMW-raad van 26 juli 2012 Aanvang van de zitting om 19.18 uur aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Marc Van de Velde, Antoine De Meyer, Freddy Van Gasse, Yvan De Bruyne,

Nadere informatie

OCMW SINT-NIKLAAS. Lodewijk De Meesterstraat 3 9100 Sint-Niklaas tel 03 778 60 00 fax 03 778 60 01 website www.ocmwsintniklaas.be OCMW SINT-NIKLAAS

OCMW SINT-NIKLAAS. Lodewijk De Meesterstraat 3 9100 Sint-Niklaas tel 03 778 60 00 fax 03 778 60 01 website www.ocmwsintniklaas.be OCMW SINT-NIKLAAS OCMW SINT-NIKLAAS Lodewijk De Meesterstraat 3 9100 Sint-Niklaas tel 03 778 60 00 fax 03 778 60 01 website www.ocmwsintniklaas.be jaarverslag 2009 OCMW SINT-NIKLAAS 1 voorwoord en inhoud voorwoord voorwoord

Nadere informatie

De voorzitter deelt mee dat punt 11 wordt afgevoerd omdat het document nog onvolledig was.

De voorzitter deelt mee dat punt 11 wordt afgevoerd omdat het document nog onvolledig was. OCMW-raad van 25 oktober 2012 Aanvang van de zitting om 19.03 uur aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde (tot en met punt 18), Antoine

Nadere informatie

Woonzorgcentra. Kennismakingsbrochure

Woonzorgcentra. Kennismakingsbrochure 1 Woonzorgcentra Kennismakingsbrochure 2 3 Inhoudstafel Opname in een woonzorgcentrum 5 Onze woonzorgcentra 6 Woonzorgcentrum Ter Wilgen 6 Woonzorgcentrum De Spoele 7 Woonzorgcentrum De Plataan 8 Woonzorgcentrum

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 PROJECT: Bouwen van en verhuizen naar een nieuw Woonzorgcentrum OCMW- Diepenbeek 2 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting

Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

A G E N DA : OPENBARE ZITTING

A G E N DA : OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 22 november 2012

Nadere informatie

Woonzorgcentra. Kennismakingsbrochure

Woonzorgcentra. Kennismakingsbrochure 1 Woonzorgcentra Kennismakingsbrochure 2 3 Inhoudstafel Inhoudstafel 3 Opname in een woonzorgcentrum 5 Onze woonzorgcentra 6 Woonzorgcentrum Ter Wilgen 6 Woonzorgcentrum Albert-Elisabeth 7 Woonzorgcentrum

Nadere informatie

A G E N DA : GEHEIME ZITTING. 1. Hoorzitting tuchtzaak OPENBARE ZITTING

A G E N DA : GEHEIME ZITTING. 1. Hoorzitting tuchtzaak OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 28 juni 2012 om

Nadere informatie

THUISZORGCENTRUM T PUNT INFORMATIEFOLDER

THUISZORGCENTRUM T PUNT INFORMATIEFOLDER THUISZORGCENTRUM T PUNT INFORMATIEFOLDER Wie of wat is t Punt? t Punt is het thuiszorgcentrum van het woonzorg netwerk van Sint-Niklaas. De dienstverlening van t Punt is een openbare dienstverlening. Iedereen

Nadere informatie

* = lid managementteam

* = lid managementteam OCMW Sint-Niklaas nieuw algemeen organogram Raad voor Maatschappelijk Welzijn Beleidsmedewerker Voorzitter* Financieel beheerder* Secretaris* Dienst informatica Secretariaat secretaris P&O-deskundige Preventieadviseur

Nadere informatie

ZORG VOOR SENIOREN NU EN IN DE TOEKOMST

ZORG VOOR SENIOREN NU EN IN DE TOEKOMST ZORG VOOR SENIOREN NU EN IN DE TOEKOMST INTRAMURALE DIENST Woonzorgcentrum De Meers Centrum voor Kortverblijf De Kouter Dagverzorgingscentrum De Meers Dagverzorgingscentrum De Manège Serviceflat Residentie

Nadere informatie

Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt

Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt Een vraag over thuiszorg? Info en advies Thuiszorgdiensten bieden ondersteuning zodat u langer thuis kan blijven wonen. Ze staan u ook bij als u pas het ziekenhuis verlaten

Nadere informatie

OCMW-raad van 22 mei 2014

OCMW-raad van 22 mei 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

OCMW-raad van 31 mei 2012. Aanvang van de zitting om 19.00 uur

OCMW-raad van 31 mei 2012. Aanvang van de zitting om 19.00 uur OCMW-raad van 31 mei 2012 Aanvang van de zitting om 19.00 uur aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde, Antoine De Meyer, Freddy Van

Nadere informatie

OCMW-raad van 25 oktober 2012

OCMW-raad van 25 oktober 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 juni 2012

OCMW-raad van 28 juni 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 22 november 2012. Aanvang van de zitting om 19.05 uur.

OCMW-raad van 22 november 2012. Aanvang van de zitting om 19.05 uur. OCMW-raad van 22 november 2012 Aanvang van de zitting om 19.05 uur. aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde, Antoine De Meyer, Freddy

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

A G E N DA : OPENBARE ZITTING

A G E N DA : OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 22 maart 2012 om

Nadere informatie

Residentie De Anjers

Residentie De Anjers Residentie De Anjers - een groep van erkende assistentiewoningen - Igor Balen nv Inhoud Voorstelling Senioren Campus OCMW Balen / toekomstplannen / voorstellen initiatiefnemers / wat is een groep erkende

Nadere informatie

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 27.10.2011 (openbare zitting) goedkeuring

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 27.10.2011 (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 24 november 2011

Nadere informatie

A G E N DA : OPENBARE ZITTING

A G E N DA : OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 27 oktober 2011

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 22.03.2012 (openbare zitting) goedkeuring

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 22.03.2012 (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 19 april 2012 om

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 februari 2011

OCMW-raad van 10 februari 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

2. Notulen OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring

2. Notulen OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring OCMW-raad van 27 september 2012 Aanvang van de zitting om 19.03 uur aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde, Antoine De Meyer, Freddy

Nadere informatie

PERSTEKST: Het Keizershof biedt ouderen aangenaam wonen in parkomgeving

PERSTEKST: Het Keizershof biedt ouderen aangenaam wonen in parkomgeving PERSBERICHTEN 20 februari 2015 PERSTEKST: Het Keizershof biedt ouderen aangenaam wonen in parkomgeving SIJSELE - WZC Morgenster vzw bouwde 32 assistentiewoningen (serviceflats) naast het bestaande woonzorgcentrum

Nadere informatie

Eigendommen 5. Terbeschikkingstelling van deel van wzc Ter Wilgen aan Carolus principebeslissing

Eigendommen 5. Terbeschikkingstelling van deel van wzc Ter Wilgen aan Carolus principebeslissing Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 25 oktober 2012

Nadere informatie

Verbouwingswerken dienstencentrum De Wilg vaststelling lastenboek met raming en wijze van gunnen beslissing

Verbouwingswerken dienstencentrum De Wilg vaststelling lastenboek met raming en wijze van gunnen beslissing Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 30 juni 2011 om

Nadere informatie

INHOUD OCMW-BESTUUR 5. Ocmw-raad Vast Bureau Bijzondere Comités Secretaris Ontvanger

INHOUD OCMW-BESTUUR 5. Ocmw-raad Vast Bureau Bijzondere Comités Secretaris Ontvanger Jaarverslag 2008 INHOUD VOORWOORD 3 OCMW-BESTUUR 5 Ocmw-raad Vast Bureau Bijzondere Comités Secretaris Ontvanger SENIORENZORG Werking Bijzonder Comité Seniorenbeleid Zorgstrategisch plan Seniorenbeleid

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime Kaprijke, 9 maart 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 januari 2016

OCMW-raad van 28 januari 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

Jaarverslag Seniorencentrum

Jaarverslag Seniorencentrum Jaarverslag 2015 Seniorencentrum Woonzorgcentrum het Lindeken... 3 Bewoners... 3 Financieel... 6 Bezettingsgraad... 8 Personeelsbezettting... 10 Kwaliteitswerking 2015... 11 Dagverzorgingscentrum de Boomgaard...

Nadere informatie

Welkom! OCMW-voorzitter Nadja Vananroye

Welkom! OCMW-voorzitter Nadja Vananroye Welkom! OCMW Zorgproject Hogevijf OCMW-voorzitter Nadja Vananroye OCMW Hasselt Beste OKRA Hasselt Banneux, Voor het OCMW Hasselt breekt een uitdagende periode aan. Met de bouw van nieuwe ouderenvoorzieningen

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 maart 2015

OCMW-raad van 26 maart 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Ook de mantelzorger heeft recht op vakantie. sp.a Waas vraagt flankerende maatregelen voor de mantelzorger

Ook de mantelzorger heeft recht op vakantie. sp.a Waas vraagt flankerende maatregelen voor de mantelzorger Ook de mantelzorger heeft recht op vakantie sp.a Waas vraagt flankerende maatregelen voor de mantelzorger sp-a regio Waas steunt de Vlaamse beleidslijn om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen,

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

ALGEMEEN ORGANOGRAM OCMW SINT-NIKLAAS

ALGEMEEN ORGANOGRAM OCMW SINT-NIKLAAS ALGEMEEN ORGANOGRAM OCMW SINT-NIKLAAS Raad voor Maatschappelijk Welzijn voorzitter beleidsmedewerker secretaris financieel beheerder ICT personeels- en organisatiedeskundige preventieadviseur stafmedewerker

Nadere informatie

WONINGENT BOUWT VOLOP AAN KWALITEITSVOL SOCIAAL WONEN IN GENT

WONINGENT BOUWT VOLOP AAN KWALITEITSVOL SOCIAAL WONEN IN GENT Persinformatie Zomerse projecten WoninGent goed voor 161 nieuwe sociale woningen Deze zomer gaan vijf projecten van start, samen goed voor 94 sociale huurwoningen en 39 sociale koopwoningen. Daarnaast

Nadere informatie

FLATS VOOR BEJAARDEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP

FLATS VOOR BEJAARDEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP ocmw Sint-Katelijne-Waver FLATS VOOR BEJAARDEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP DEN HAES 8A 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER Kennismakingsbrochure 2 / 13 12/03/2008 VOORWOORD Begin maart 2005 besliste de toenmalige

Nadere informatie

OCMW-raad van 14 april 2011

OCMW-raad van 14 april 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

1. Verslagen raadszittingen goedkeuring Verslag OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring

1. Verslagen raadszittingen goedkeuring Verslag OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 10 februari 2011

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 juni 2012. aanvang van de zitting om 19.00 uur

OCMW-raad van 28 juni 2012. aanvang van de zitting om 19.00 uur OCMW-raad van 28 juni 2012 aanvang van de zitting om 19.00 uur aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van Der Coelden, Roland Syvertsen (t/m punt 15), Antoine De Meyer, Ali Salhi (vanaf het begin van

Nadere informatie

ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER

ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT erkenning - met daarin ook

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 april 2014

OCMW-raad van 24 april 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

OUDERENZORG WAASLAND. Partner in ouderenzorg. OUDERENZORG WAASLAND vzw

OUDERENZORG WAASLAND. Partner in ouderenzorg. OUDERENZORG WAASLAND vzw OUDERENZORG WAASLAND Partner in ouderenzorg OUDERENZORG WAASLAND vzw OUDERENZORG WAASLAND PARTNERS : OUDERENZORG PHILIPPUS NERI vzw SAMEN OUDER vzw DOELSTELLING : - bundelen van krachten - aanspreekpunt

Nadere informatie

SERVICEFLATS HET KADER

SERVICEFLATS HET KADER CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM SERVICEFLATS HET KADER Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT erkenning - met daarin ook twee huizen

Nadere informatie

WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM

WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT-erkenning, met daarin ook

Nadere informatie

Situatieschets Beschikbare woonplaatsen Verhuizen Dagprijzen Opnamevoorwaarden Praktisch Vragen Rondleiding Vragen

Situatieschets Beschikbare woonplaatsen Verhuizen Dagprijzen Opnamevoorwaarden Praktisch Vragen Rondleiding Vragen Situatieschets Beschikbare woonplaatsen Verhuizen Dagprijzen Opnamevoorwaarden Praktisch Vragen Rondleiding Vragen - 1905: - start rustoord H. Familie in Deerlijk in Huis Renier - Diverse bouwperioden

Nadere informatie

Serviceflats, dienstencentrum en kinderdagverblijf Oosterveld

Serviceflats, dienstencentrum en kinderdagverblijf Oosterveld Serviceflats, dienstencentrum en kinderdagverblijf Oosterveld infovergadering buurtbewoners oktober 2017 Op het programma: 1. Voorstelling Zorgbedrijf Antwerpen 2. Opening dienstencentrum en serviceflats

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn zitting van 1 augustus 2013 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lodewijk De Meesterstraat

Nadere informatie

WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM

WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT-erkenning, met daarin ook

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 mei 2012

OCMW-raad van 10 mei 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

ZORGCAMPUS WAREGEM - RUSTOORD DE MEERS

ZORGCAMPUS WAREGEM - RUSTOORD DE MEERS Bouwheer OCMW Waregem - Dexia bank NV - Service Flats Invest Schakelstraat 41, 8790 Waregem Secretaris : Dhr. B. De Backer Tel. 056/62.98.65 Project Vernieuwing Zorgcampus Woonzorgcentrum De Meers Serviceflats

Nadere informatie

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Wanneer alleen wonen als oudere niet langer kan, vind je in het woonzorgcentrum Sint Antonius een aangepaste woonomgeving. Deze folder wil je, in t kort, laten kennismaken

Nadere informatie

BEGELEIDING Seniorie 't Wallant biedt heel wat servicemogelijkheden:

BEGELEIDING Seniorie 't Wallant biedt heel wat servicemogelijkheden: CONCEPT Seniorie 't Wallant staat open voor zelfredzame personen, die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en biedt een stijlvolle en comfortabele woongelegenheid aan, met behoud van alle zelfstandigheid

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2009 19.30 uur DAGORDE Openbare zitting De openbare vergadering zal plaatsvinden in de bolerozaal van het Centrum voor Welzijn Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Centrum voor Kortverblijf

Centrum voor Kortverblijf Koning Albert IIlaan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be Naam voorziening: DE DRUIVELAAR Adres: Wingerdstraat 14, 3000 Leuven Tel.: 016/28.47.90 email: rudiger.de.belie@wingerd.info

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

Deelnemende Woon zorgcentra Dag van de geriatrie. Do 2 oktober 2014 Ma 13 oktober 2014 Ma 20 oktober 2014

Deelnemende Woon zorgcentra Dag van de geriatrie. Do 2 oktober 2014 Ma 13 oktober 2014 Ma 20 oktober 2014 missie az groeninge verstrekt kwaliteitsvolle, veilige, toegankelijke, deskundige en integrale zorg aan elke patiënt met respect voor de eigenheid van iedereen Deelnemende Woon zorgcentra Dag van de geriatrie

Nadere informatie

DE SPOELE SINT-NIKLAAS

DE SPOELE SINT-NIKLAAS DE SPOELE SINT-NIKLAAS BOUWHEER OCMW Sint-Niklaas CONTACTPERSOON Tjeu Van Diessen, secretaris OCMW, 03 778 60 04 PROJECT Nieuwbouw woonzorgcentrum De Spoele (128 bedden) ADRES Lamstraat, 9100 Sint-niklaas

Nadere informatie

1. Verslag OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring

1. Verslag OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring OCMW-raad van 22 maart 2012 Aanvang van de zitting om 19.05 uur Aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde, Antoine De Meyer, Freddy Van

Nadere informatie

Assistentiewoningen Sint-Jozef

Assistentiewoningen Sint-Jozef Assistentiewoningen Sint-Jozef Wegvoeringstraat 63D - 9230 Wetteren Het project Het woonzorgcentrum Sint-Jozef beschikt over 33 assistentiewoningen. Valide personen met levenspartner of alleenstaanden

Nadere informatie

AZ Alma krijgt toestemming en middelen voor bouw van nieuw ziekenhuis

AZ Alma krijgt toestemming en middelen voor bouw van nieuw ziekenhuis vzw AZ Alma campus sijsele Gentse Steenweg 132 B-8340 Sijsele-Damme tel. 050 72 81 11 campus eeklo (Maatschappelijke Zetel) Moeie 18 B-9900 Eeklo tel. 09 376 04 11 www.azalma.be PERSBERICHT AZ Alma krijgt

Nadere informatie

Groepswonen ALLEEN, MAAR TOCH SAMEN

Groepswonen ALLEEN, MAAR TOCH SAMEN Groepswonen ALLEEN, MAAR TOCH SAMEN Groepswonen? 1/5 ouderen leeft in eenzaamheid Senioren op kot haalt de ouderen uit hun isolement. Een solide brug tussen thuis en een woonzorgcentrum De stap van thuis

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Op bestuursniveau werd binnen het OCMW Asse het volgende vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Op bestuursniveau werd binnen het OCMW Asse het volgende vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Voorwoord Beste inwoner Het OCMW heeft als basistaak op lokaal niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers. Daarom voorzien wij in een dienstverlening, die niet enkel een diversiteit aan hulp aanbiedt

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 15 oktober 2009 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

woonzorgcentrum DE ARK Kalkstraat 48 - SINT-NIKLAAS

woonzorgcentrum DE ARK Kalkstraat 48 - SINT-NIKLAAS ASSISTENTIEWONINGEN KARMEL - zicht vanaf hoek Veldstraat Kalkstraat ASSISTENTIEWONINGEN KARMEL- woonzorgcentrum +assistentieflats + appartementen ASSISTENTIEWONINGEN KARMEL - LEEFRUIMTE TYPEFLAT III op

Nadere informatie

Voorstelling WZC De Spoele

Voorstelling WZC De Spoele Voorstelling WZC De Spoele Toelichting aan bewoners & familie Maart 2012 Overzicht voorstelling Verwelkoming door Jef Foubert, voorzitter OCMW Fotovoorstelling nieuwbouw: Peter Goossens Wonen in De Spoele:

Nadere informatie

Missie, visie en waarden en strategie

Missie, visie en waarden en strategie Missie, visie en waarden en strategie Voor allen die betrokken zijn in de zorg voor de ouderen is het belangrijk om te weten wat de missie, visie en waarden en strategie zijn die het woonzorgcentrum Maria

Nadere informatie

SW1603 Creatie van moderne woonentiteiten in het Sint-Jans Gasthuis Situering

SW1603 Creatie van moderne woonentiteiten in het Sint-Jans Gasthuis Situering SW1603 Creatie van moderne woonentiteiten in het Sint-Jans Gasthuis Situering - Bakstenen gebouw met twee bouwlagen en schilddak, omgeven door tuin, nabij het centrum van Lo. - Gebouwd in 1920. Meerdere

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 juni 2014

OCMW-raad van 26 juni 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

ASSISTENTIEWONINGEN PREMIUM

ASSISTENTIEWONINGEN PREMIUM In voege dd::02/03/2015 Informatiebrochure Documenteigenaar: Manu De Clercq ASSISTENTIEWONINGEN PREMIUM LUXUEUS WONEN MET ZORGGARANTIE Een nieuw project gerealiseerd door Wat is Premium? Premium is een

Nadere informatie

Zorgvastgoed België. 80 plus is heel gewoon

Zorgvastgoed België. 80 plus is heel gewoon Zorgvastgoed België Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Antwerpen, donderdag 16 juni 2016 80 plus is heel gewoon Vergrijzing wereldwijd verspreid In 2020 zal 1/5 Vlamingen

Nadere informatie

Senioren onder de Toren. Piet Vanwambeke, secretaris. 10 december 2013

Senioren onder de Toren. Piet Vanwambeke, secretaris. 10 december 2013 Senioren onder de Toren Piet Vanwambeke, secretaris 10 december 2013 Inhoud - Situering Maldegem - Uitgangspunten bij de uitbouw van de zorgdiensten - Concept Senioren onder de toren - Eerste realisatie

Nadere informatie

GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN

GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN De Drie Linden PE 3052 Hogeheerweg 10 9051 Sint-Denijs-Westrem 1 Een groep van assistentiewoningen is de meest recente vorm van de gekende serviceflats. Een assistentiewoning

Nadere informatie

infobrochure OCMW roeselare

infobrochure OCMW roeselare infobrochure OCMW roeselare OCMW roeselare is er voor jou! Iedereen is welkom zonder onderscheid te maken op basis van cultuur, nationaliteit, religie,... OCMW Roeselare is er voor jou! Je kan bij ons

Nadere informatie