Trends en ontwikkelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trends en ontwikkelingen"

Transcriptie

1 en ontwikkelingen t.b.v.structuurvisie Breda 2030 Samenvattende trends en ontwikkelingen Grotere risico's en onzekerheden vragen niet alleen om flexibel denken (proces) maar ook om flexibele plannen en concepten en multifunctionele gebouwen en gebieden (sequentiële duurzaamheid) Functiemenging gewenst op gebieden wonen, werken, winkelen, recreëren, openbare ruimte Toenemende concurrentie (om werk, bewoners en bezoekers) tussen steden en regio's, belang van profilering van Breda in de regio en internationaal Grillige, veeleisende en pluriforme consument (bevolking) stelt hoge eisen op gebied van wonen, werken, winkelen, woon- en leefomgeving, voorzieningen en heeft behoefte aan een grote verscheidenheid en differentie daarin. Ondernemers hechten belang aan een goed vestigingsklimaat. Dan gaat het niet alleen om de locatie, gebouwen en bereikbaarheid maar ook om arbeidsaanbod, de leefomgeving en het voorzieningniveau. Belang kennis (kennis/diensteneconomie) en kennisnetwerken, belang onderwijs en innovatie Stagnerende bevolkingsgroei en krimpende arbeidsmarkt, maakt onderscheidendheid van de stad en concurrentievermogen belangrijk Minder nadruk op kwantitatieve groei, kwalitatieve mismatch tussen bestaande stad en behoefte (bestaand stad aanpassen aan nieuwe en toekomstige wensen en eisen) Vergrijzing bevolking legt druk op geschikte woningen, voorzieningen en vrijetijdsvoorzieningen Regionale samenwerking en afstemming op alle terreinen, regierol gemeente en samenwerkingspartner met marktpartijen, andere financieringsvormen Verharding maatschappij, individualisering en segregatie versus behoefte aan vertrouwdheid van sociale verbanden en kleinschaligheid Toename van (auto)mobiliteit en andere vormen van bijvoorbeeld sociale mobiliteit (social media) Opvangen veranderende klimaatseffecten in de stad, ecologische stad (stadlandbouw) Toenemend belang duurzaamheid: duurzaamheid is meer dan alleen een ecologische. Naast goed rentmeesterschap over onze natuurlijke omgeving behelst duurzaamheid het behoud van welvaart en sociale samenhang en veiligheid. Deze sociale, economische en ecologische dimensies worden doorgaans aangeduid als Triple P: people, profit (prosperity)en planet De overheid en met name de gemeentelijke overheid neemt een terughoudender rol in en geeft de samenleving, inclusief de markt, meer ruimte en verantwoordelijkheid. Eigen kracht en eigen netwerken worden belangrijker en krijgen ruimte. De draagkracht van buurten en wijken is hierin een nadrukkelijke randvoorwaarde. De gemeente zoekt op zowel maatschappelijk als ruimtelijk gebied een nieuwe balans in kaderstellen waar het echt nodig is en loslaten waar het kan. Per opgave zal de gemeentelijke rol verschillen.

2 2 Overzicht (alle) trends en ontwikkelingen per thema Thema bevolking Ook de komende jaren neemt het aantal inwoners in Breda nog toe, maar het tempo van de groei wordt lager dan in de afgelopen decennia. Aanhoudende bevolkingsgroei, maar met duidelijke afvlakking; omslag naar krimp wordt pas in de periode na 2040 verwacht Door de vergrijzing neemt de natuurlijke groei op termijn af (hogere sterfte). Het aantal inwoners in de regio West-Brabant neemt af, alleen binnen de stedelijke regio rondom Breda is sprake van groei Stad blijft sterk in de regio; groei voor groot deel verooraakt door positief migratiesaldo Groei is niet vanzelfsprekend Geen ontgroening, wel toenemende vergrijzing Toename oudere leeftijdsgroepen, binnen beroepsbevolking jaar Vergrijzing vooral als gevolg van de toename van de 'jongere ouderen' Dubbele vergrijzing ('oudere ouderen' ) vooral op langere termijn Huishoudenverdunning zet door, met name toename van eenpersoonshuishoudens Het aantal huishoudens in Breda neemt de komende jaren nog sneller toe dan de groei van de bevolking, maar dit verschil in groeitempo wordt op langere termijn kleiner. Sterke groei eenpersoonshuishoudens; zowel de groep jongere (studenten en alleenstaanden) als oudere eenpersoonshuishoudens (weduwen) nemen in omvang toe Bescheiden toename van het aantal paren (met en zonder kinderen) Pluriformiteit samenstelling inwoners naar etniciteit Grotere tegenstelling tussen inwonersgroepen naar inkomen Bij een ouder wordende bevolking neemt verhuismobiliteit af thema wonen Van aanbodmarkt naar gevarieerde en veeleisende vragersmarkt, veelzijdige en meer diffuse woonwensen. Werken volgt wonen Ook op de langere termijn gaan we toe naar een situatie waarin de hausse van de woningmarkt wordt verlaten en met een terugkeer naar een situatie van lagere verhuismobiliteit (door crisis (financiële beperkingen) maar ook door andere samenstelling bevolking (lagere verhuismobiliteit bij oudere bevolking) en aanpassingen in de bestaande woning (GWI) zodat mensen zo lang mogelijk in eigen woning kunnen blijven wonen. Nieuwe concepten van wonen: Wonen en zorg, Voorzieningen aan huis (domotica), de woning als multifunctionele plek, groepswonen ouderen, studenten Herstructureringsopgave bestaande voorraad, strategisch voorraadbeheer en strategisch bouwen Meer marktwerking en veranderde rol gemeente Duurzaam bouwen en energie woningen wordt belangrijker Hogere eisen woon- en leefomgeving door welvaartsgroei en toenemende keuzevrijheid. Verandering van verhouding kernvoorraad en aandachtsgroepen Gedifferentieerde vraag en differentiatie van stedelijke woonmilieus voor diverse klantgroepen Veranderingen in omvang woonbehoefte naar leeftijdsgroep: op korte termijn urgente woonbehoefte van jongeren, op langere termijn vraag van ouderen die weinig verhuisgeneigd zijn. Meer vraag naar kwaliteit en locatie van appartementen. Op termijn meer vraag naar betaalbare grondgebonden woningen in een groenstedelijk en dorps woonmilieu.

3 3 Opdrachtgeverschap, zoals cpo, kluswoningen, consument gericht bouwen. Leefstijlgericht/ conceptueel bouwen, klanten panels, interactief ontwikkelen. Thema economie en ondernemen Werkgelegenheidsgroei uit het verleden wordt niet meer gehaald, maar de economie blijft wel (licht) groeien. Vergaande wijziging economische structuur, naar diensten- en kenniseconomie. Dienstensector (detailhandel en zorg) is de belangrijkste bron van banengroei en banengroei door toename eenmansbedrijven. Naar een entrepeneurial economy; toenemende dynamiek en innovativiteit. Quality of life (hoogwaardige stedelijk leefklimaat) en kennis en innovatie steeds belangrijker als vestigingsplaatsfactor. Schaalvergroting (grotere bedrijven, kantoren, winkels, ziekenhuizen) gaat gelijk op met schaalverkleining (zzp-ers, kleinschalige initiatieven, pop-up winkels, etc.) Blijvende toename van het aantal zzp-ers, belangrijke bron van banengroei. Verduurzaming economie Thema veiligheid Toenemende aandacht voor veiligheid Criminaliteit harder/ zwaarder als gevolg van de wietteelt (afkalving van de landbouw/leegstaande stallen) Verdergaande materialisering Toenemende scheiding tussen arm en rijk met eigen waarden en normen. Afname van de sociale vangnetten (sluiting van buurthuizen). Thema mobiliteit en bereikbaarheid Er zijn meer trends die groei van mobiliteit in de hand werken (o.a. regionalisering, verdere individualisering, toenemende verplaatsingsafstanden en toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen) dan trends die voor minder mobiliteit zorgen (nieuwe werken en crisis). Belangrijke constateringen in dit verband zijn: mobiliteit volgt de welvaart met een factor 2 en per nieuwe woning komt er een auto bij. Het aantal verplaatsingen een ook het aantal auto's zal daarom de komende jaren zeker niet afnemen. Integendeel! Meer dan de helft van deze toename is regionaal van aard (o.a. 2" Maasvlakte en Moerdijk). Deze groei legt tevens een claim op het regionale verplaatsingsnetwerk om Breda heen. Maatschappelijke ontwikkelingen (invloed social media, sociale mobiliteit) leiden tot andere mobiliteitspatronen. De factoren tijd en plaats zullen in dit verband veranderen. Dit leidt uiteindelijk tot meer spreiding van het verkeer Huidige alternatieven voor de auto zijn niet meer toereikend en leiden niet tot een wezenlijke schaalsprong van fiets en openbaar vervoer. Herdefinitie van autobereikaarheid zal uiteindelijk leiden tot nieuwe (innovatieve) vormen van mobiliteit. Openbaar vervoer zal meer vraag gestuurd worden ingezet en gaat zich meer begeven op het snijvlak van collectieve individualiteit. Het is wachten op verregaande systeeminnovaties. Van government tot governance werkt ook door in realisatie, beheer en onderhoud van infrastructuur. Nieuwe financieringsconstructies of -modellen (denk aan meer PPS-constructies en beprijzing) zullen leiden tot een faciliterende rol van de lokale overheid. En bieden kansen voor marktgedreven realisatie. Mobiliteit zal meer dan voorheen onderdeel uit gaan maken van branding en marketing van het stedelijk DNA. De Rijksoverheid trekt zich verder terug uit de centrale ruimtelijke ordening. De grote uitdaging is dat gemeenten onderling en gemeenten en Provincies elkaar gaan opzoeken en o.a. op het onderdeel regionale mobiliteit meer moeten gaan samenwerken. Met deze ingezette

4 4 decentralisatie ontstaan er kansen voor vereenvoudiging, ruimte voor eigen interpretaties van ruimte en mobiliteit, co-financiering en gebiedseigen kwaliteiten (o.a. vrij naar Wil Zonneveld). Vanuit duurzaamheid bezien zal de trend van het vergroenen van mobiliteit zich doorzetten. Thema arbeidsmarkt Tot medio 2020 wordt een behoorlijke toename van beroepsbevolking verwacht. Vooral de grotere arbeidsparticipatie van vrouwen zorgt voor een toename van de beroepsbevolking. Op regionaal niveau neemt de beroepsbevolking nauwelijks meer toe en zal vanaf 2020 gaan krimpen. De arbeidsmarkt gaat de komende tijd ingrijpend veranderen. De komende jaren vergrijst de beroepsbevolking, waarbij het aantal jongeren nauwelijks toeneemt. Tot 2020 wordt met name een stijging zichtbaar in de leeftijdscategorie jaar. Na 2020 is het effect van de babyboomgeneratie voorbij en daalt het aandeel ouderen in de beroepsbevolking. Grote vervangingsvraag: babyboomers verlaten arbeidsmarkt, kansen voor instroom arbeidsaanbod maar ook toename onvervulbare vacatures. Na 2015 toenemende en structurele tekorten op de arbeidsmarkt. Kwantitatieve en kwalitatieve mismatches op de arbeidsmarkt, grootste tekorten bij middelbaar en hoger opgeleiden. Toenemend belang aanvullende vaardigheden/competenties. Kenniswerkers. Op kortere termijn via de Wet Werken naar Vermogen intensieve inspanning van gemeente en andere werkgevers om zo veel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Thema kantorenmarkt Structurele afname behoefte aan kantoormeters (afvlakking groei uitbreiding voorraad in kwantitatieve zin); van uitbreiding naar vervanging. Een vragersmarkt waar huurder het voor het zeggen heeft, hoge kwaliteitseisen (aantrekkelijke, goed bereikbare (multimodaal) locaties met veel voorzieningen, multifunctioneel). Nieuwe kantoorconcepten zoals flex- en ontmoetingskantoren zijn in opkomst. Levensduur concepten steeds korter. Ontstaan nieuwe groeisectoren zoals: zorg/health, creative industry en kennisintensieve bedrijvigheid. Steeds meer nadruk op duurzaamheid. Toename ZZP-ers: meer werken aan huis, behoefte aan wonen + atelier/kantoorruimte Flexibilisering: markten worden steeds flexibeler, bedrijven blijven steeds korter in zelfde pand. Thema bedrijven en bedrijventerreinen Korte tot middellange termijn een verdere toename van de vraag naar bedrijventerrein, op langere termijn afname vraag naar bedrijventerreinen. De maatschappelijke druk om veroudering en leegstand te voorkomen en te herstructureren is groot, zuinig ruimtegebruik. Toenemende vraag naar hoogwaardige bedrijfslocaties en huisvesting, conceptueel denken is vereist. Gebruikers stellen hogere eisen aan de kwaliteit van de bedrijfsomgeving en het vastgoed, behoefte aan hoogwaardige bedrijfslocaties. Groeiende behoefte aan imago en uitstraling, verschijningsvorm van bedrijfsruimte wordt bij locatiekeuze steeds belangrijker. Groeiend belang multifunctionaliteit en kwaliteit; ontstaan van nieuwe terreintypen (verdere verdienstel ijking).

5 5 Thema detailhandel Grote verschillen bij de consument in individuele belangstelling en wensen, "grillige" consument, lastig voorspelbaar. De consument is voortdurend op zoek naar beleving, sfeer en onderscheid. Door toename mobiliteit, toename van de actieradius en nieuwe recreatieve voorzieningen krijgt winkelen als vorm van vrijetijdsbesteding steeds meer concurrentie Aanbodkwaliteit, keuzemogelijkheid, prijsstelling en interne (winkelinrichting, uitstraling) en externe (omgevingskwaliteit) verschijningsvorm worden belangrijker. Onderscheidend winkelaanbod is steeds belangrijker in krimpende markt Belang van een goede autobereikbaarheid en parkeergelegenheid neemt voor winkelvoorzieningen toe. Steeds meer vraag naar grotere, goedkopere vestigingsruimte in de periferie.(door hoge huur, bereikbaarheids- en/of bevoorradingsproblemen ontstaan winkellocaties winkelcentra buiten de bestaande) Enerzijds schaalvergroting, anderzijds ook schaalverkleining en (super)specialisatie Voortgaande brancheverbreding op perifere locaties. Voortgaande brancheverruiming en -vervaging. Toename internetverkopen: bedreiging en kans voor het nieuwe winkelen? Verkoop via meerdere kanalen (multichannel) wordt steeds belangrijker. Denk aan bricks (fysieke winkel) en ciicks(verkoop via internet). Consumenten hechten steeds meer waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en 'groen'. Profilering winkelgebieden naar winkelgedrag: boodschappen doen, doelgericht aankopen, recreatief winkelen Vergrijzing ondernemersbestand Toename leegstand, met name in gebieden met bevolkingskrimp en op B-en C-Iocaties in binnensteden. Op A-locaties beperkt de leegstand zich tot frictie-leegstand. Druk op Al lokaties wordt groter; vraag naar winkelruimten in randgebieden en aanloopstraten neemt af. Thema grondbeleid In de vastgoedwereld wordt nadrukkelijker gekeken naar nieuwe financiële modellen waarbij toekomstige waardecreatie wordt ingerekend, en waarbij ook de tot nu toe niet gekwantificeerde grootheden worden betrokken Nieuwe geluiden als baatafroming zijn in dit verband niet meer onbespreekbaar. Andere manier van kijken naar gebiedsontwikkeling maar ook van planologie, beheer en besturen. Thema onderwijs Toenemend belang onderwijsstad als vestigingsfactor en functioneren arbeidsmarkt. Toename aantal studenten. Kwaliteit onderwijs steeds belangrijker, toenemend belang onderwijsniveau en competenties voor beroepsbevolking. Verschuiving verantwoordelijkheid huisvesting van gemeente naar schoolbesturen Decentralisatie passend onderwijs dus vermindering plaatsen in passend onderwijs en opname in regulier onderwijs met consequenties voor huisvesting en leerlingvervoer Toenemende samenwerking van onderwijs, kinderopvang en andere aan kinderen gerelateerde functies (brede school ontwikkeling/dagarrangementen)

6 6 Thema zorg en welzijn Overheveling van functie begeleiding uit de AWBZ naar WMO in 2013 en 2014 waardoor beroep op de sociale netwerken en de voorzieningen in buurten en wijken groter wordt. Decentralisatie van de Jeugdzorg vanaf 2014 waardoor zorg meer ambulant wordt georganiseerd waardoor beroep op wijkvoorzieningen zal toenemen. Alleen in de zorg zet de stijging van de werkgelegenheid onverminderd door, voornamelijk als gevolg van de vergrijzing. Aandeel en aantal ouderen neemt toe (vergrijzing). Toename behoefte aan geschikte woningen (nultreden, levensloopgeschikt). Toenemende druk op de verzorgingsstructuur, meer zorgbehoefte Langer zelfstandig in eigen woning wonen van ouderen, zorg aan huis. Alleen in de zorg zet de stijging van de werkgelegenheid onverminderd door, voornamelijk als gevolg van de vergrijzing. Aandeel en aantal ouderen neemt toe (vergrijzing). Toename behoefte aan geschikte woningen (nultreden, levensloopgeschikt). Toenemende druk op de verzorgingsstructuur, meer zorgbehoefte Langer zelfstandig in eigen woning wonen van ouderen, zorg aan huis. Thema toerisme en recreatie Flinke stijging voorzien in korte (hotel-)vakanties en citytrips. Komt met name door de komst van meer vitale en koopkrachtige senioren (vergrijzing). Voor deze doelgroep zijn comfort, veiligheid en gezondheid steeds belangrijker. De oudere bevolking heeft veel aandacht/vraagt naar recreatie en ontspanning in de directe omgeving. Een andere trend is dat beleving meer toe gaat naar verrijking. De zoektocht naar identiteit en authenticiteit wordt steeds belangrijker. Duurzaamheid, spiritualiteit en gezondheid winnen hierdoor aan betekenis. Het draait meer om 'emotie'. De vraag naar evenementen, festivals zal blijven groeien. Ook het belang van social media neemt toe. Thema openbare ruimte Vergrijzing leidt tot een toenemende behoefte aan een fysiek en sociaal toegankelijke openbare ruimte die bovendien voldoende recreatieve mogelijkheden biedt. In samenhang met vergrijzing wordt het gebruik van de openbare ruimte voor leisure steeds intensiever. Toenemende noodzaak om de openbare ruimte zodanig in te richten, te beheren en te gebruiken dat klimaatseffecten opgevangen kunnen worden. Toenemende neiging van bewoners om eigen openbare ruimten te maken die al dan niet (gedeeltelijk) openbaar toegankelijk is en daarmee, voor hen (i), dezelfde functie als openbare ruimte kan vervullen (gated-communities, solidariteitsvermindering) Stadslandbouw: toenemende behoefte om de productie van voedsel dichter bij huis te organiseren zowel materieel als virtueel. Verdichting: stedenbouwers gaan voor verdichting, Verdichting vraagt om zeer hoogwaardige openbare ruimte, die de negatieve effecten ervan kan opvangen. Toenemende aandacht voor veiligheid. Thema groen en water Groene identiteit: groen als aantrekkingskracht voor woningzoekenden (overloop Randstad) Meer aandacht voor inzet groen als instrument voor sociale, economische en klimatologische doelen

7 7 Verdichting betekent dat de druk op de bestaande groene gebieden toeneemt De aanwezige mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding zullen dan ook zwaarder gaan wegen bij de vestigingsplaatskeuze. hierdoor neemt het belang van een recreatief aantrekkelijke stad en buitengebied toe. Door klimaatverandering neemt de behoefte aan het zoeken van verkoeling in parken en aan stadsstranden toe Thema duurzaamheid Er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Bij zowel woningen als bedrijvigheid. De consument kijkt steeds kritischer of bedrijven en woningen voldoen aan het duurzaamheidcriteriurn. Duurzaamheid heeft gaandeweg een bredere strekking gekregen dan de oorspronk.elijke. puur ecologische betekenis. Naast goed rentmeesterschap over onze natuurlijk.e omgeving behelst duurzaamheid het behoud van welvaart en sociale samenhang en veiligheid. Deze sociale. economische en ecologische dimensies worden doorgaans aangeduid als Triple P: people. profit (prosperity) en planet

8 8 Uitwerking per thema: uitgangssituatie, trends en (ruimtelijke) consequenties Thema Bevolking Uitgangssituatie Gemiddeld hoog inkomensniveau bevolking, sterke toename welvaart Bredanaars zijn gemiddeld hoog opgeleid De stad kent relatief (in vergelijking met andere steden) weinig sociale problemen Economische onzekerheden (baan, inkomen, pensioen, sociaal stelsel) Solidariteitsvermindering, individualisering Breda voldoet aan het beeld van een middelgrote stad, waarin de jongeren goed zijn vertegenwoordigd, en het aandeel kleinere een- en tweepersoonshuishoudens hoog is. De afgelopen jaren zijn er meer mensen in de gemeente Breda komen wonen dan er vertrokken zijn. Het positieve saldo wordt vooral veroorzaakt door jonge vestigers, voor een belangrijk deel studenten. Echter, er zijn meer gezinnen met kinderen uit de gemeente vertrokken dan er zijn komen wonen. Selectieve migratie verschilt naar jaar en naar bestemming. Ook de komende jaren neemt het aantal inwoners in Breda nog toe, maar het tempo van de groei wordt lager dan in de afgelopen decennia. Aanhoudende bevolkingsgroei, maar met duidelijke afvlakking; omslag naar krimp wordt pas in de periode na 2040 verwacht Door de vergrijzing neemt de natuurlijke groei op termijn af (hogere sterfte). Het aantal inwoners in de regio West-Brabant neemt af, alleen binnen de stedelijke regio rondom Breda is sprake van groei Stad blijft sterk in de regio; groei voor groot deel verooraakt door positief migratiesaldo Groei is niet vanzelfsprekend Geen ontgroening, wel toenemende vergrijzing Toename oudere leeftijdsgroepen, binnen beroepsbevolking jaar Vergrijzing vooral als gevolg van de toename van de 'jongere ouderen' Dubbele vergrijzing ('oudere ouderen' ) vooral op langere termijn Huishoudenverdunning zet door, met name toename van eenpersoonshuishoudens Het aantal huishoudens in Breda neemt de komende jaren nog sneller toe dan de groei van de bevolking, maar dit verschil in groeitempo wordt op langere termijn kleiner. Sterke groei eenpersoonshuishoudens; zowel de groep jongere (studenten en alleenstaanden) als oudere eenpersoonshuishoudens (weduwen) nemen in omvang toe Bescheiden toename van het aantal paren (met en zonder kinderen) Pluriformiteit samenstelling inwoners naar etniciteit Grotere tegenstelling tussen inwonersgroepen naar inkomen Bij een ouder wordende bevolking neemt verhuismobiliteit af (Ruimtelijke) consequenties Het belang van demografische ontwikkelingen voor verschillende ruimtelijke ontwikkelingen doet zich voor op de terreinen van woningmarkt, leefomgeving, voorzieningen, mobiliteit, arbeidsmarkt, milieu (en duurzaamheid). De ruimtelijke gevolgen van het aantal inwoners is beperkt. De ruimtelijke effecten van de samenstelling van de bevolking (bijvoorbeeld naar huishouden en leeftijd) zijn belangrijker.

9 9 Demografische ontwikkelingen hebben meestal niet meer dan een versterkend of dempend effect op ruimtelijke ontwikkelingen. Het gedrag van mensen, de ontwikkeling van de welvaart en het ruimtelijke ordeningsbeleid spelen een veel belangrijkere rol. De toekomstige bevolkingsontwikkeling vragen om een regionale visie op groei en krimp en de effecten van vergrijzing en ontgroening voor het voorzieningenniveau per gemeente. De burgers van Breda vragen om een sociaal-ruimtelijke structuur waarin ze goed kunnen leven, verblijven etc. Dit stelt eisen aan de ruimte, en goede en voldoende voorzieningen dienen op goede plekken in de wijken en dorpen gesitueerd te worden. Het gaat dan om basis- en middelbare scholen, ziekenhuizen, speelplaatsen, sportvoorzieningen, zorginstellingen, gebedshuizen, opvang voor daklozen enzovoorts op een plaats die toegankelijk is voor de gebruikers. Meervoudig gebruik van voorzieningen wordt eerder regel dan uitzondering. Gezien de constante vernieuwing in het sociale domein is flexibiliteit naar de toekomst bij deze voorzieningen van essentieel belang. Thema Wonen Udgangssituatie Relatief veel koopwoningen en hoge WOZ-waarde woningvoorraad (relatief hoge kwaliteit). De kwaliteit van het wonen verschilt per woonmilieu maar is over het geheel genomen goed. Groei woningvoorraad blijft achter bij de huishoudengroei. Nieuwbouwproductie verder onder druk door crisis. Druk op sociale huursegment. Stagnerende markt, minder dynamiek en doorstroming: toename aanbod, afname opname, langere looptijd, daling transactieprijs mismatch vraag - (nieuwbouw) aanbod. Van aanbodmarkt naar gevarieerde en veeleisende vragersmarkt, veelzijdige en meer diffuse woonwensen. Werken volgt wonen Ook op de langere termijn gaan we toe naar een situatie waarin de hausse van de woningmarkt wordt verlaten en met een terugkeer naar een situatie van lagere verhuismobiliteit (door crisis (financiële beperkingen) maar ook door andere samenstelling bevolking (lagere verhuismobiliteit bij oudere bevolking) en aanpassingen in de bestaande woning (GWI) zodat mensen zo lang mogelijk in eigen woning kunnen blijven wonen. Nieuwe concepten van wonen: Wonen en zorg, Voorzieningen aan huis (domotica), de woning als multifunctionele plek, groepswonen ouderen, studenten Herstructureringsopgave bestaande voorraad, strategisch voorraadbeheer en strategisch bouwen Meer marktwerking en veranderde rol gemeente Duurzaam bouwen en energie woningen wordt belangrijker Hogere eisen woon- en leefomgeving door welvaartsgroei en toenemende keuzevrijheid. Verandering van verhouding kernvoorraad en aandachtsgroepen Gedifferentieerde vraag en differentiatie van stedelijke woonmilieus voor diverse klantgroepen Veranderingen in omvang woonbehoefte naar leeftijdsgroep: op korte termijn urgente woonbehoefte van jongeren, op langere termijn vraag van ouderen die weinig verhuisgeneigd zijn. Meer vraag naar kwaliteit en locatie van appartementen. Op termijn meer vraag naar betaalbare grondgebonden woningen in een groenstedelijk en dorps woonmilieu.

10 10 Opdrachtgeverschap,zoals cpo, kluswoningen, consument gericht bouwen. LeefstijlgerichtJ conceptueel bouwen, klanten panels, interactief ontwikkelen. (Ruimtelijke) consequenties Noodzaak voor veel meer variatie en uitgesproken woonmilieus, ruimtelijke differentiatie. Op korte termijn aandacht nodig voor volume èn kwaliteit, op lange termijn vooral kwaliteit. Kwaliteit van woon- en leefomgeving is cruciaal om te kunnen blijven groeien (nieuwbouw is niet meer de motor van doorstroming en de aanjager van migratie naar de stad). Bij de invulling van toekomstige locaties in Breda moet men beseffen dat men met een soort van laatste ronde bezig is, het einde van de groei is in zicht. Na de huidige nieuwbouwronde zal men in het streven naar een evenwichtige woningvoorraad zijn aangewezen op herstructurering en die is veel lastiger te organiseren dan uitbreidingsnieuwbouw. De kwalitatieve opgave vraagt om aanzienlijke herstructurering en transformatie van bestaande woningvoorraad. Snel veranderende omstandigheden aan de vraagzijde vragen om meer flexibiliteit aan de aanbodzijde. Grootste spanning in de koop, blijvend grote vraag naar betaalbare huur Om alle woningzoekenden een woning te bieden moet de woningvoorraad uitgebreid worden. De vraag van starters op de markt zorgt er immers voor dat de vraag het aanbod overtreft. De kwalitatieve opgave vraagt om regionale samenwerking, verdeling en afstemming. Stedelijke herprogrammering (ruimtelijk betekent dit het vertragen en zelfs schrappen van grootschalige nieuwbouw in uitleggebieden en minder mogelijkheden voor nieuwbouw binnen de bestaande omgeving) Thema Economie en ondernemen Udgangssituatie Breda: Sterke toename zelfstandig ondernemerschap. Waardering ondernemingsklimaat positief, Breda weet te profiteren van globalisering. De ondernemers geven Breda een hoge waardering met betrekking tot het vestigingsklimaat Groot aantal bovenregionale locatiebeslissingen van bedrijven in Nederland. Breda en West Brabant zijn het meest in trek na (de regio) Amsterdam. Steeds meer internationale bedrijven kiezen voor Breda als vestigingslocatie. Werkgelegenheidsgroei uit het verleden wordt niet meer gehaald, maar de economie blijft wel (licht) groeien. Vergaande wijziging economische structuur, naar diensten- en kenniseconomie. Dienstensector (detailhandel en zorg) is de belangrijkste bron bron van banengroei en banengroei door toename eenmansbedrijven. Naar een entrepeneurial economy; toenemende dynamiek en innovativiteit. Quality of life (hoogwaardige stedelijk leefklimaat) en kennis en innovatie steeds belangrijker als vestig ingsplaatsfactor. Schaalvergroting (grotere bedrijven, kantoren, winkels, ziekenhuizen) gaat gelijk op met schaalverkleining (zzp-ers, kleinschalige initiatieven, pop-up winkels, etc.) Blijvende toename van het aantal zzp-ers, belangrijke bron van banengroei. Verduurzaming economie

11 11 (Ruimtelijke) consequenties: Focus op pamperen bestaande vestigingen en ondernemingen. Focus op aantrekken van hoogwaardige werkgelegenheid, kwaliteit. Focus op specialisatie: logistiek, supply chain management, maintenance en bio-based economy. Alleen op kwaliteit en regionale samenwerking kan de internationale concurrentie effectief aangegaan worden. Scherpere keuzes in werklocaties en bedrijfshuisvesting. Flexibiliteit in plancapaciteit en vastgoedconcepten. Focus op vestigingsmogelijkheden en onderscheidende vestigingsmilieus voor kleine bedrijven en sta rters. Thema veiligheid (onderscheid in fysieke en sociale veiligheid) Uitgangssituatie : Nog in te vullen Toenemende aandacht voor veiligheid Criminaliteit harderl zwaarder als gevolg van de wietteelt (afkalving van de landbouwlleegstaande stallen) Verdergaande materialisering Toenemende scheiding tussen arm en rijk met eigen waarden en normen. Afname van de sociale vangnetten (sluiting van buurthuizen). (Ruimtelijke) consequenties Nader uit te werken met stadsmariniers Thema Mobiliteit en bereikbaarheid Uitgangssituatie Het autonetwerk van Breda heeft in 2020 haar grenzen bereikt, het absorptievermogen is dan gereduceerd tot vrijwel o. Verdere benutting van bijvoorbeeld de Ruit om Breda en de belangrijkste stadsassen heeft dan geen noemenswaardig effect meer. Zonder ingrijpen zal de stedelijke bereikbaarheid en de centrumpositie van Breda fors onder druk komen te staan. Er zijn meer trends die groei van mobiliteit in de hand werken (o.a. regionalisering, verdere individualisering, toenemende verplaatsingsafstanden en toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen) dan trends die voor minder mobiliteit zorgen (nieuwe werken en crisis). Belangrijke constateringen in dit verband zijn: mobiliteit volgt de welvaart met een factor 2 en per nieuwe woning komt er een auto bij. Het aantal verplaatsingen een ook het aantal auto's zal daarom de komende jaren zeker niet afnemen. Integendeel! Meer dan de helft van deze toename is regionaal van aard (o.a. 2" Maasvlakte en Moerdijk). Deze groei legt tevens een claim op het regionale verplaatsingsnetwerk om Breda heen. Maatschappelijke ontwikkelingen (invloed social media, sociale mobiliteit) leiden tot andere mobiliteitspatronen. De factoren tijd en plaats zullen in dit verband veranderen. Dit leidt uiteindelijk tot meer spreiding van het verkeer Huidige alternatieven voor de auto zijn niet meer toereikend en leiden niet tot een wezenlijke schaalsprong van fiets en openbaar vervoer. Herdefinitie van autobereikaarheid zal uiteindelijk leiden tot nieuwe (innovatieve) vormen van mobiliteit.

12 12 Openbaar vervoer zal meer vraaggestuurd worden ingezet en gaat zich meer begeven op het snijvlak van collectieve individualiteit. Het is wachten op verregaande systeeminnovaties. Van government tot governance werkt ook door in realisatie, beheer en onderhoud van infrastructuur. Nieuwe financieringsconstructies of -modellen (denk aan meer PPS-construties en beprijzing) zullen leiden tot een faciliterendere rol van de lokale overheid. En bieden kansen voor marktgedreven realisatie. Mobiliteit zal meer dan voorheen onderdeel uit gaan maken van branding en marketing van het stedelijk DNA. De Rijksoverheid trekt zich verder terug uit de centrale ruimtelijke ordening. De grote uitdaging is dat gemeenten onderling en gemeenten en Provincies elkaar gaan opzoeken en o.a. op het onderdeel regionale mobiltieit meer moeten gaan samenwerken. Met deze ingezette decentralisatie ontstaan er kansen voor vereenvoudiging, ruimte voor eigen interpretaties van ruimte en mobiliteit, cofinanciering en gebiedseigen kwaliteiten (o.a. vrij naar Wil Zonneveld). Vanuit duurzaamheid bezien zal de trend van het vergroenen van mobiliteit zich doorzetten. Ruimte/ljke consequenties Duidelijk is dat zonder grootschalige ingrepen de stedelijke inbreiding als gevolg van het groeiend autoaandeel verder onder druk komt te staan. Opgave om stad bereikbaar te houden + parkeren Autobereikbaarheid moet worden geherdefinieerd Mobiliteit zal meer dan voorheen sturender zijn voor ruimtelijke ontwikkeling. Netwerkingrepen zijn kostbaar en veroorzaken ook een nieuwe/andere vervoersvraag. De mogelijkheden van cofinanciering (PPS) dienen verder onderzocht te worden. Thema Arbeidsmarkt Uitgangssituatie Hoogopgeleide beroepsbevolking. Hoge arbeidsparticipatie. Lage werkloosheid. Verdringing laaggeschoolden, tweedeling arbeidsmarkt. Tot medio 2020 wordt een behoorlijke toename van beroepsbevolking verwacht. Vooral de grotere arbeidsparticipatie van vrouwen zorgt voor een toename van de beroepsbevolking. Op regionaal niveau neemt de beroepsbevolking nauwelijks meer toe en zal vanaf 2020 gaan krimpen. De arbeidsmarkt gaat de komende tijd ingrijpend veranderen. De komende jaren vergrijst de beroepsbevolking, waarbij het aantal jongeren nauwelijks toeneemt. Tot 2020 wordt met name een stijging zichtbaar in de leeftijdscategorie jaar. Na 2020 is het effect van de babyboomgeneratie voorbij en daalt het aandeel ouderen in de beroepsbevolking. Grote vervangingsvraag: babyboomers verlaten arbeidsmarkt, kansen voor instroom arbeidsaanbod maar ook toename onvervulbare vacatures. Na 2015 toenemende en structurele tekorten op de arbeidsmarkt. Kwantitatieve en kwalitatieve mismatches op de arbeidsmarkt, grootste tekorten bij middelbaar en hoger opgeleiden. Toenemend belang aanvullende vaardigheden/competenties. Kenniswerkers.

13 13 Op kortere termijn via de Wet Werken naar Vermogen intensieve inspanning van gemeente en andere werkgevers om zo veel mogelijk mensen aan het werk te helpen. (Ruimte/ljke) consequenties Groot belang verhoging arbeidsparticipatie, arbeidsproductiviteit, en verbeteren opleidingsniveau beroepsbevolking. Snel veranderende omstandigheden vragen om meer maatwerk en variatie in arbeidsmarktbeleid. Thema Kantorenmarkt Uitgangssituatie Belangrijkste kantoorstad in West-Brabant Hoge dynamiek: opname gemiddeld m2 per jaar Bovenregionale en internationale vraag. Ook structurele leegstand, snel waardevermindering incourante panden Grote plancapaciteit. Structurele afname behoefte aan kantoormeters (afvlakking groei uitbreiding voorraad in kwantitative zin); van uitbreiding naar vervanging. Een vragersmarkt waar huurder het voor het zeggen heeft, hoge kwaliteitseisen (aantrekkelijke, goed bereikbare (multimodaal) locaties met veel voorzieningen, multifunctioneel). Nieuwe kantoorconcepten zoals flex- en ontmoetingskantoren zijn in opkomst. Levensduur concepten steeds korter. Ontstaan nieuwe groeisectoren zoals: zorg/health, creative industry en kennisintensieve bedrijvigheid. Steeds meer nadruk op duurzaamheid. Toename ZZP-ers: meer werken aan huis, behoefte aan wonen + atelier/kantoorruimte Flexibilisering: markten worden steeds flexibeler, bedrijven blijven steeds korter in zelfde pand. (Ruimtelijke) consequenties Kiezen voor sterke locaties met toekomstwaarde (heroverweging plancapaciteit). Meer focus op kwaliteit, bereikbaarheid, sequentiële duurzaamheid en multifunctionaliteit van panden en locaties. Visies ontwikkelen op sectoren als de zorg en de creative industry en tijdig specifieke ontwikkelingslocaties voor kansrijke sectoren aanwijzen. Werken met energielabels en het stellen van eisen aan duurzame gebouwen wordt steeds belangrijker. Tegengaan leegstand: overcapaciteit schrappen, aandacht voor bestaand vastgoed, medewerking aan functieverandering Thema Bedrijven en bedrijventerreinen Uitgangstfuatie Bedrijfsruimtesectoren krimpen. Groei in dienstverlenende bedrijvensectoren. Internationalisering en schaalvergroting, logistiek groeimarkt.

14 14 Breda ligt gunstig ten opzichte van de belangrijke vervoersassen en kan, in potentie, dan ook sterk van deze ontwikkelingen profiteren. Omvang verouderd terrein fors. Korte tot middellange termijn een verdere toename van de vraag naar bedrijventerrein, op langere termijn afname vraag naar bedrijventerreinen. De maatschappelijke druk om veroudering en leegstand te voorkomen en te herstructureren is groot, zuinig ruimtegebruik. Toenemende vraag naar hoogwaardige bedrijfslocaties en huisvesting, conceptueel denken is vereist. Gebruikers stellen hogere eisen aan de kwaliteit van de bedrijfsomgeving en het vastgoed, behoefte aan hoogwaardige bedrijfslocaties. Groeiende behoefte aan imago en uitstraling, verschijningsvorm van bedrijfsruimte wordt bij locatiekeuze steeds belangrijker. Groeiend belang multifunctionaliteit en kwaliteit; ontstaan van nieuwe terreintypen (verdere verdienstelijking). Ruimte/ljke consequenties Aspecten als schaalvergroting, efficiency/kostenvoordelen en de focus op kernactiviteiten belangrijker. Nieuwe bedrijventerreinen kunnen pas door de gemeente worden aangelegd, wanneer in een plan is aangetoond hoe met de bestaande terreinen in de betreffende gemeente en/of regio wordt omgegaan Revitalisering van bedrijventerreinen (herstructureren en bestrijden leegstand). Focus op multifunctionele terreinen. Naast de ontwikkeling van nieuwe terreinen, de positie van bestaande terreinen zoveel mogelijk behouden. Zorgen voor onderscheidende vestigingsmilieus, op maat en vraaggericht. Inzetten op marktconforme maatregelen voor zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik. Zorgen voor een goede landschappelijke inpassing van nieuwe terreinen. Inzetten op regionale samenwerking en afstemming met lokale partners en belanghebbenden. Thema Detailhandel Uitgangssituatie Door groei bevolking stad Breda en koopkrachtig publiek in de omgeving (ook Belgie) en vergroting van het verzorgingsgebied blijvend draagvlak detailhandelsaanbod. Inwonertal regio gaat licht afnemen, in deze regio geen toename van het draagvlak van winkelvoorzieningen. Grote plancapaciteit. Toegenomen concurrentie voor Breda als winkelstad door grootschalige ontwikkelingen elders in de regio. Gedaald consumentenvertrouwen, prijsbewustere consument. Breda krijgt steeds meer een toeristische functie (funshoppen); Binnenstad heeft omvangrijk winkelaanbod en een aantrekkelijk verblijfsklimaat, diverse sferen en een historische ambiance. Omvangrijke en goed functionerende Woonboulevard. Sterke dynamiek in de detailhandel (nieuwe formules, expansie bestaande formules). De sector detailhandel is belangrijk voor de bredaase werkgelegenheid.

15 15 Buurt-en wijkwinkelcentra hebben een lokale verzorgingsfunctie en sociale functie. Winkelen is een volwassen toeristische markt geworden: Nederlanders geven 43% van al het geld dat besteed is aan vrije tijd uit in winkels. Consument waardeert de verruiming van de winkeltijden Grote verschillen bij de consument in individuele belangstelling en wensen, "grillige" consument, lastig voorspelbaar. De consument is voortdurend op zoek naar beleving, sfeer en onderscheid. Door toename mobiliteit, toename van de actieradius en nieuwe recreatieve voorzieningen krijgt winkelen als vorm van vrijetijdsbesteding steeds meer concurrentie Aanbodkwaliteit, keuzemogelijkheid, prijsstelling en interne (winkelinrichting, uitstraling) en externe (omgevingskwaliteit) verschijningsvorm worden belangrijker. Onderscheidend winkelaanbod is steeds belangrijker in krimpende markt Belang van een goede autobereikbaarheid en parkeergelegenheid neemt voor winkelvoorzieningen toe. Steeds meer vraag naar grotere, goedkopere vestigingsruimte in de periferie.(door hoge huur, bereikbaarheids- en/of bevoorradingsproblemen ontstaan winkellocaties winkelcentra buiten de bestaande) Enerzijds schaalvergroting, anderzijds ook schaalverkleining en (super)specialisatie Voortgaande brancheverbreding op perifere locaties. Voortgaande brancheverruiming en -vervaging. Toename internetverkopen: bedreiging en kans voor het nieuwe winkelen? Verkoop via meerdere kanalen (multichannel) wordt steeds belangrijker. Denk aan bricks (fysieke winkel) en clicks(verkoop via internet). Consumenten hechten steeds meer waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en 'groen', Profilering winkelgebieden naar winkelgedrag: boodschappen doen, doelgericht aankopen, recreatief winkelen Vergrijzing ondernemersbestand Toename leegstand, met name in gebieden met bevolkingskrimp en op B-en C-Iocaties in binnensteden. Op A-locaties beperkt de leegstand zich tot frictie-leegstand. Druk op A 1 lokaties wordt groter; vraag naar winkelruimten in randgebieden en aanloopstraten neemt af. Ruimte/ijke consequenties A 1 gebieden zullen kleiner van omvang en compacter worden Focus en duidelijke restricties stellen aan bepaalde ontwikkelingen. Druk op de kleinste winkelgebieden en de levensmiddelenspeciaalzaken. Regievoering door de overheid op initiatieven is noodzakelijk. Investeren in beleving, attractie, inspiratie, verleiding en plezier. Binnenstad als totaalformule, Winkelgebieden gaan krimpen: investeren in straten/gebieden met voldoende perspectief. Geen aantrekkelijke binnensteden zonder een aantrekkelijk winkel-en horeca-aanbod (funshoppen en horecabezoek de belangrijkste vrije tijdsbesteding).

16 16 Thema Grondbeleidl Gebiedsontwikkeling Uitgangsstfuatie Geen actief grondbeleid Gemeente verwerft gronden alleen op basis van kansen en op basis van het bereiken van doelen, toegesneden op de maatschappelijke of commerciële vraag. Gemeente heeft faciliterende rol bij integrale gebiedsontwikkelingen. In de huidige Wro wetgeving is kostenverhaal verplicht. Verschuiving van gebiedsontwikkeling op uitleglocaties naar binnenstedelijk/herstructurering gaat gepaard met lagere verdiencapaciteit in de grondexploitatie. Geen waarde sprong door bestemmingswijziging (van agrarisch naar wonenlwerken), de hogere inbrengwaarde van de grond leidt tot minder financieringsmogelijkheden vanuit de (netto) grondopbrengsten. Op korte termijn beperkt de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente de risico's die de gemeente zelf kan nemen in gebiedsontwikkelingen In de vastgoedwereld wordt nadrukkelijker gekeken naar nieuwe financiële modellen waarbij toekomstige waardecreatie wordt ingerekend, en waarbij ook de tot nu toe niet gekwantificeerde grootheden worden betrokken Nieuwe geluiden als baatafroming zijn in dit verband niet meer onbespreekbaar. Andere manier van kijken naar gebiedsontwikkeling maar ook van planologie, beheer en besturen. (Ruimtelijke) consequenties, Samenwerking met eigenaren, corporaties, hogere overheden, ontwikkelaars en gebruikers waarbij door middel van co-creatie het product en proces wordt geoptimaliseerd. Door ontwikkelingen in een veel kortere periode en in kleinere volumes te realiseren kan flexibeler en sneller worden ingesprongen op ontwikkelingen en vraag vanuit de markt. Er wordt actief ingezet op subsidieverwerving provinciaal, landelijk en Europees. Thema Onderwijs Uitgangssitua tie Het aantal onderwijsinstellingen en leerlingen is toegenomen. Sterke toename aantal hbo-studenten, Breda is meer onderwijsstad Meer internationale studenten. Redelijk goed niveau basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Toenemend belang onderwijsstad als vestigingsfactor en functioneren arbeidsmarkt. Toename aantal studenten. Kwaliteit onderwijs steeds belangrijker, toenemend belang onderwijsniveau en competenties voor beroepsbevolking. Verschuiving verantwoordelijkheid huisvesting van gemeente naar schoolbesturen Decentralisatie passend onderwijs dus vermindering plaatsen in passend onderwijs en opname in regulier onderwijs met consequenties voor huisvesting en leerlingvervoer Toenemende samenwerking van onderwijs, kinderopvang en andere aan kinderen gerelateerde functies (brede school ontwikkeling/dagarrangementen)

17 17 (Ruimtelijke) consequenties Verder terugdringen vroeg- en voortijdig schoolverlaten, vergroten aantalleerwerkplekken. Snel veranderende omstandigheden vragen om meer maatwerk en variatie in aanbod van onderwijsvormen. Huisvesting studenten. Huisvesting onderwijsinstellingen. Thema zorg en welzijn Uitgangssituatie In Breda is de gezondheids- en welzijnszorg de grootste sector. Financiële druk op (gezondheid)zorg, voorzieningen. Druk op mantelzorgers. Ontbreken van voldoende aanbod geschikte woningen. Overheveling van functie begeleiding uit de AWBZ naar WMO in 2013 en 2014 waardoor beroep op de sociale netwerken en de voorzieningen in buurten en wijken groter wordt. Decentralisatie van de Jeugdzorg vanaf 2014 waardoor zorg meer ambulant wordt georganiseerd waardoor beroep op wijkvoorzieningen zal toenemen. Alleen in de zorg zet de stijging van de werkgelegenheid onverminderd door, voornamelijk als gevolg van de vergrijzing. Aandeel en aantal ouderen neemt toe (vergrijzing). Toename behoefte aan geschikte woningen (nultreden, levensloopgeschikt). Toenemende druk op de verzorgingsstructuur, meer zorg behoefte Langer zelfstandig in eigen woning wonen van ouderen, zorg aan huis. Ruimtelijke consequenties Samenwerking gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en corporaties. Met de vergrijzing zal het thema 'wonen met zorg en welzijn' hoog op de regionale agenda komen te staan. Zorginfrasstructuur Thema cultureel erfgoed In 2012 worden de Beleidsadvieskaarten Bredaas Erfgoed afgerond. Samen met de visie, het juridische kader (erfgoedverordening 2011) maken deze kaarten de integratie in de ruimtelijke ordening verder mogelijk. Dit is de basis voor de cultuurhistorische inbreng in de Structuurvisie. Thema toerisme & recreatie Uitgangssituatie Toerisme en vrije tijd zijn belangrijk voor Breda en hebben een positief effect op de stedelijke economie, de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau. Toeristische voorzieningen dragen bij aan het positieve imago van de stad. Breda is de afgelopen 10 jaar flink gegroeid als toeristenstad en het aantal bezoekers stijgt nog steeds.

18 18 Breda wordt goed gewaardeerd; in 2011 zijn we uitgeroepen tot beste binnenstad van Nederland en de Nederlandse toerist waardeert ons steevast tot een van de meest gastvrije steden van Nederland. Flinke stijging voorzien in korte (hotel-)vakanties en citytrips. Komt met name door de komst van meer vitale en koopkrachtige senioren (vergrijzing). Voor deze doelgroep zijn comfort, veiligheid en gezondheid steeds belangrijker. De oudere bevolking heeft veel aandacht/vraagt naar recreatie en ontspanning in de directe omgeving. Een andere trend is dat beleving meer toe gaat naar verrijking. De zoektocht naar identiteit en authenticiteit wordt steeds belangrijker. Duurzaamheid, spiritualiteit en gezondheid winnen hierdoor aan betekenis. Het draait meer om 'emotie'. De vraag naar evenementen, festivals zal blijven groeien. Ook het belang van social media neemt toe. (Ruimtelijke) consequenties Behoud en versterking van de binnenstad als toeristische trekpleister. Culturele dimensie stedelijke (her)ontwikkeling Groter en gedifferentieerder aanbod aan vrijetijdsmilieus. Hoe bieden we ruimte aan het recreatieve en toeristische gebruik van water in de stad? Hoe en waar kan de functionaliteit van het omliggende buitengebied worden verbeterd? Waar en welke ruimte moeten we reserveren voor grote evenementen in Breda? Thema openbare ruimte Uitgangssitua tie Breda heeft een aantrekkelijke historische binnenstad. Financiële druk op beheren openbare ruimte en ecologische waarde (ecologische verarming). Vergrijzing leidt tot een toenemende behoefte aan een fysiek en sociaal toegankelijke openbare ruimte die bovendien voldoende recreatieve mogelijkheden biedt. In samenhang met vergrijzing wordt het gebruik van de openbare ruimte voor leisure steeds intensiever. Toenemende noodzaak om de openbare ruimte zodanig in te richten, te beheren en te gebruiken dat klimaatseffecten opgevangen kunnen worden. Toenemende neiging van bewoners om eigen openbare ruimten te maken die al dan niet (gedeeltelijk) openbaar toegankelijk is en daarmee, voor hen (!), dezelfde functie als openbare ruimte kan vervullen (gated-communities, solidariteitsvermindering) Stadslandbouw: toenemende behoefte om de productie van voedsel dichter bij huis te organiseren zowel materieel als virtueel. Verdichting: stedenbouwers gaan voor verdichting, Verdichting vraagt om zeer hoogwaardige openbare ruimte, die de negatieve effecten ervan kan opvangen. Toenemende aandacht voor veiligheid. (Ruimtelijke) consequenties Gebiedsgericht werken: in toenemende mate wordt gebiedsgericht gewerkt waarbij de overheid zich meer als partner en minder als regisseur op gaat stellen. Een pervers effect hiervan kan zijn

19 19 dat het beleid op willekeurige gronden terzijde geschoven gaat worden. Positief effect is dat uniformiteit plaats maakt voor maatwerk. Transitieopgave: in toenemende mate ontstaan braakliggende percelen en leegstaande gebouwen in de gemeente. Zij maken onderdeel uit van het ensemble waar openbare ruimte onderdeel van is. Omdat tegelijkertijd bezuinigd moet worden zal hier creatief en innovatief mee omgegaan moeten worden wil dit geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Thema groen en water Uitgangssituatie Breda kent relatief weinig oppervlakte groen in de stad ten opzichte van andere grote steden. Door groene lobbenstructuur wordt dit deels ondervangen, hierdoor is het buitengebied namelijk goed toegankelijk (geldt met name voor zuidzijde Breda) Inwoners zijn over het algemeen tevreden over de aanwezigheid van groen in en rond Breda Groene identiteit: groen als aantrekkingskracht voor woningzoekenden (overloop Randstad) Meer aandacht voor inzet groen als instrument voor sociale, economische en klimatologische doelen: Verdichting betekent dat de druk op de bestaande groene gebieden toeneemt De aanwezige mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding zullen dan ook zwaarder gaan wegen bij de vestigingsplaatskeuze, hierdoor neemt het belang van een recreatief aantrekkelijke stad en buitengebied toe. Doorklimaatverandering neemt de behoefte aan het zoeken van verkoeling in parken en aan stadsstranden toe (Ruimtelijke) consequenties Bereikbaarheid buitengebied vergroten (met name noord- en westzijde) Groene gebieden binnen sterk verstedelijkte omgeving handhaven en toegankelijkheid verbeteren. Groen dient nadrukkelijker en bewuster deel uit te maken van het stedelijk systeem. Hierbij is de kwaliteit belangrijker dan de kwantiteit Doordat de druk op het aanwezige groen toeneemt is het noodzakelijk investeren in de kwaliteit en het toegankelijk maken van nu niet openbare groengebieden in de stad. Door enerzijds de geneugten van de stad (winkels, culturele voorzieningen) en anderzijds een bereikbaar aantrekkelijk buitengebied te bieden kan Breda zich positief profileren. Hierbij is meer aandacht nodig voor de recreatieve routes tussen de stad en groene gebieden. Het buitengebied dient hierbij duidelijker geprofileerd te worden. Benutten kansen klimaatverandering: behoefte om verkoeling te zoeken in de schaduw van bomen en in het water. Door hier gelegenheid voor te scheppen door middel van stadstranden en zwemgelegenheden in combinatie met terrassen worden zowel vestigingsklimaat als economie gediend. Thema duurzaamheid Er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Bij zowel woningen als bedrijvigheid. De consument kijkt steeds kritischer of bedrijven en woningen voldoen aan het duurzaamheidcriterium. Duurzaamheid heeft gaandeweg een bredere strekking gekregen dan de oorspronkelijke, puur ecologische betekenis. Naast goed rentmeesterschap over onze natuurlijke omgeving behelst

20 20 duurzaamheid het behoud van welvaart en sociale samenhang en veiligheid. Deze sociale, economische en ecologische dimensies worden doorgaans aangeduid als Triple P: people, profit (ook wel betiteld als prosperity) en planet. Profit Breda kent gunstige condities voor economische duurzaamheid Bij de economische duurzaamheid gaat het om bepaalde eigenschappen zoals opleidingsniveau, inkomensniveau en een aantrekkelijk vestigingsklimaat die er voor zorgen dat de welvaart in stand gehouden kan worden. Breda kent met vergelijkbare andere steden een hoog opleidingsniveau van de werkgelegenheid. Het inkomensniveau van de inwoners van Breda behoort tot de hoogste van de referentiesteden. Dit heeft voor Breda als woonstad en voor de detailhandel positieve effecten. De ondernemers geven Breda een hoge waardering met betrekking tot het vestigingsklimaat. Dit komt ook tot uiting bij het aantal grote boven-regionale locatiebeslissingen van bedrijven in Nederland. Breda en West-Brabant zijn het meest in trek na (de regio) Amsterdam. People: Breda scoort goed op leefbaarheid Bij sociale duurzaamheid is de samenstelling en de onderlinge verbondenheid van de bevolking die bepalend is in hoeverre onze samenleving in de huidige vorm kan blijven voortbestaan. Centraal thema binnen People is leefbaarheid.. De leefbaarheid van Breda wordt positief beoordeeld. Waar Breda vooral positief op scoort is de samenstelling van de bevolking en de voorzieningen. Het Bredase voorzieningenniveau is goed, maar minder dan in de andere steden De sociale samenhang is positief en hoger dan in vergelijkbare steden. Aandachtspunten zijn de woningvoorraad, veiligheid en de publieksruimte. Planet Breda doet het beter op gasverbruik en C02-uitstoot, maar slechter op aanwezigheid van natuur en landschap Bij ecologische duurzaamheid gaat het erom in hoeverre Breda beschikt over de kenmerken die nodig zijn om de ruimtelijke kwaliteit van de stad in stand te houden. Natuur en landschap zijn de primaire dragers van de ecologische duurzaamheid. Daarnaast is de ecologische duurzaamheid afhankelijk van de druk die de bevolking en het bedrijfsleven leggen op de natuurlijke omgeving. Deze belasting kan worden weergegeven door de bevolkingsdichtheid en het ruimtebeslag dat gepaard gaat met de aanwezigheid van deze bevolking. Thema Duurzaamheid (Klimaat, Water, Energie, Luchtkwaliteit, Biodiversiteit) Energie Energie wordt wereldwijd duurder door de groeiende vraag. Het terugdringen van het fossiele energieverbruik en daarmee gepaard gaande C02 uitstoot is van groot belang voor het milieu. Breda wil een duurzame stad zijn op weg naar klimaatneutraliteit in Hernieuwde energiebronnen zijn hiervoor noodzakelijk. Dit heeft ook zijn ruimtebeslag. Relevante vraag is, wat de ruimtelijke gevolgen zijn van een groter aandeel duurzame energie. Denk aan windmolens, zonne-energie, zongeoriënteerd bouwen, transport van energie. Intensivering grondgebruik Ondergronds bouwen: diverse ontwikkelingen zorgen ervoor dat het belang van de ondergrond in de naaste toekomst groter wordt. Op dit moment is de aandacht voor de ondergrond sectoraal georganiseerd. De opgaven voor Breda vragen om een bredere kijk op de wereld onder het maaiveld. Voor tal van stedelijke functies is er in de ondergrond ruimte. Maar de ondergrond biedt ook de noodzakelijke ruimte voor waterberging, koude/warmteopslag. Hier zijn wel grenzen aan. Deze worden onder andere gesteld door de zorg voor het grondwater(-systeem), voor voldoende ruimte voor (nieuwe)

Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 september 2013

Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 september 2013 Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 11 2. Staat van de stad 13 3. De groei van s-hertogenbosch 19 4. Algemeen maatschappelijke trends 25 5. Wonen

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

'&! " #( " # * +, % # $ "+ " - '#. / $

'&!  #(  # * +, % # $ +  - '#. / $ ' 5 $ % ( 6 & $, 754 % 5$ 55 m.val@dordrecht.nl! " # $ % & ' '&! " #( " # # #! " # * +, % # $ "+ " - '#. / $ # / # ( % & " " # / % & & # ( % & ' 0#1 2 0 #3 /4 #4 # pagina 2, agendapunt # # # - 8 9 #. "

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Investeren in Zeeland

Investeren in Zeeland Investeren in Zeeland Trends en uitdagingen EIB Concept 11 maart 2015 2 Inhoudsopgave Perspectief voor Zeeland 7 1 Inleiding 9 2 Wonen in Zeeland 10 3 Vastgoed in Zeeland 16 4 Infrastructuur in Zeeland

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Structuurvisie leegstand: Gemeente Deventer Deel A. De beschrijving 2013 De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Gemeente Deventer Grote Kerkhof 4

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Wie neemt het op voor de stedelijke economie?

Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Essay opgesteld in opdracht van Ministerie van VROM/WWI Kees Stob Wieger Zwikstra Lauri de Boer (LPBL) Public Result B.V. Postbus 11649 2502 AP Den Haag Tel:

Nadere informatie

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 DECEMBER 2008 .samenvatting Ridderkerk ondergaat op dit moment een metamorfose. De afgelopen jaren is een koerswijziging

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst

Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst Gemeenten van de Toekomst 28 mei 2014 Franz Lisztplantsoen 200, Utrecht Mei 2014 Pagina Voorwoord Van transitie naar transformatie Gemeenten staan

Nadere informatie

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Redactie: Bram Heijkers Jeroen van der Velden (KEI) Frank Wassenberg (NICIS Institute) Eindrapport, maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting vooraf...

Nadere informatie

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 (Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 Een ruimtelijke visie op een vitaal, modern en authentiek Achterhoek Vervanging

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

Gemeente Noordwijkerhout

Gemeente Noordwijkerhout emeente Noordwijkerhout ewoonweg Noordwijkerhout Woonvisie 2015 - CONCEPT December 2014 December 2014 TITEL ewoonweg Noordwijkerhout ONDERTITEL Woonvisie 2015 - CONCEPT OPDRACHTEVER emeente Noordwijkerhout

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Smaakmakend Veghel. Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden. Deel A Visie 2030

Smaakmakend Veghel. Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden. Deel A Visie 2030 Smaakmakend Veghel Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden Deel A Visie 2030 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...3 1. Toekomstvisie en ontwikkelstrategie...4 2. Profiel Veghel...6 3. Veghel in

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen Woonvisie 2012-2017 Thuis in Emmen Voorwoord Voor u ligt de Woonvisie Thuis in Emmen met daarin een nieuwe koers. Het accent ligt de komende jaren op kwaliteit van wonen en leven. Op samen doen met bewoners

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie