Detailhandel Pakket all in-one pakket voor ondernemers. Verzekeringsvoorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Detailhandel Pakket all in-one pakket voor ondernemers. Verzekeringsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Detailhandel Pakket all in-one pakket voor ondernemers Verzekeringsvoorwaarden

2 Inhoudsopgave Thoma Detailhandel Pakket - Algemene Voorwaarden...5 Polis en voorwaarden...5 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Aanvangspremie Bereddingskosten Blikseminslag Braak Brand Dagwaarde Derden Eigen schuld Gebouw Geld en geldswaardig papier Gevolmachtigd agent Inductie Koelschade Luchtverkeer Maatschappij Neerslag Nieuwwaarde Noodvoorzieningen Opruimingskosten Ontploffing Onzeker voorval Pakket Plat dak Pool Risico Risicodrager Sneeuwdruk Standaardprogrammatuur Storm Verzekering Verzekeringnemer Vervolgpremie... 6 Artikel 2 Betaling en terugbetaling van premie Premiebetaling Terugbetaling van premie... 6 Artikel 3 Pakketvoordelen Termijnbetaling Poliskosten Eigen risico... 6 Artikel 4 Wijziging van premie en/of voorwaarden...6 Artikel 5 Naverrekening...6 Artikel 6 Dekking Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis) Belendingen... 7 Artikel 7 Schade Vaststelling van de schade Andere verzekering Schademeldingsplicht Schade-informatieplicht Medewerkingsplicht Verplichting bij beschadiging of vernieling Sanctie bij niet nakomen verplichtingen Betaling van de schade... 7 Artikel 8 Schaderegeling...7 Artikel 9 Duur en einde van het pakket / risico Geldigheidsduur Tijdstip beëindiging Kennisgevingen; adres en bewijs van verzending... 8 Artikel 10 Overgang verzekerd belang Einde dekking Wijzigingen Stil pandrecht... 8 Artikel 11 Inspecties...8 Artikel 12 Algemene uitsluitingen Molest Atoomkernreacties Eigen schuld Aardbeving en vulkanische uitbarsting Overstroming... 8 Artikel 13 Verplaatsing van het bedrijf en risicowijziging Meldingsverplichting van verzekeringnemer Beoordeling van premie en voorwaarden namelding Gevolgen van niet of niet tijdig melden... 9 Artikel 14 Terrorismedekking Begripsomschrijvingen Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico Uitkeringsprotocol NHT Begrenzing aanspraken in tijd Artikel 15 Tot slot Klachtenbehandeling Verwerking persoonsgegevens Aanvullende voorwaarden Inventaris en Goederen...11 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Goederen Huurdersbelang Inventaris Verzekerde Artikel 2 Verzekerd belang...11 Artikel 3 Dekking Gedekte gebeurtenissen Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis) Artikel 4 Aanvullende uitsluitingen Milieuschade Zure depositie Softwareschade Misbruik pasje Water, stoom, vorst en neerslagschade Artikel 5 Schade Waardemaatstaf Dagwaarderegeling goederen Antiek, kunst en verzamelingen Herstelbare schade Aanvullende voorwaarden Glasverzekering...13 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Glas Verzekerde Artikel 2 Verzekerd belang...13 Artikel 3 Dekking Gedekte gebeurtenissen Bijzondere vergoedingen Artikel 4 Uitsluitingen Brand en ontploffing Aanbouw, verbouw en leegstand Bewerking e.d Schade veroorzaakt door eigen gebrek Broeikassen en volières Portieken en trappenhuizen voor gemeenschappelijk gebruik Windschermen, balkon- en terreinafscheidingen en gebogen glas(bedrijfsgebouwen) Artikel 5 Schade Vervanging glas Vergoeding in natura Aanvullende voorwaarden Elektronicaverzekering...14 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Elektronica Extra Kosten Onderhoudscontract Reconstructiekosten Verzekerd bedrag elektronica Verzekerde Artikel 2 Verzekerd belang...14 Artikel 3 Omschrijving van de dekking Binnen de bij verzekerde in gebruik zijnde bedrijfsruimte(n) van het risicoadres (binnen locatie) Buiten de bij verzekerde in gebruik zijnde bedrijfsruimte(n) van het risicoadres (buiten locatie) Onderhoudscontract en schade door eigen gebrek Extra kosten Reconstructiekosten Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis) Opruimingskosten Artikel 4 Uitsluitingen Experimenten, opzettelijke overbelasting, abnormale beproevingen Slijtage, corrosie, oxidatie of enig ander geleidelijk bederf Esthetische beschadigingen Schade aan regelmatig te vervangen onderdelen Opzet Verhaal Artikel 5 Vaststelling van de schade, schadevergoeding Herstelbare schade Totaal verlies Eigen risico Aanvullende voorwaarden Bedrijfsschade...16 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bedrijfsschade V Voorwaarden Thoma Detailhandel Pakket Pagina 2

3 1.2 Brutowinst Variabele kosten Verzekerde Artikel 2 Verzekerd belang...16 Artikel 3 Dekking Gedekte gebeurtenissen Bijzondere vergoedingen Artikel 4 Bijzondere bepalingen Medeverzekering publiekstrekker, toeleverings- / afnemersrisico en reparatiewerkplaatsen Reconstructiekosten Artikel 5 Aanvullende uitsluitingen Milieuschade Zure depositie Softwareschade Water, stoom, vorst en neerslagschade Artikel 6 Uitkeringstermijn Uitkeringstermijn bij continuatie Uitkeringstermijn bij beëindiging Artikel 7 Schade Vaststelling van de schade Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering...18 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Aanspraak Gebrekkig product Geldigheidsduur Handelen of nalaten Milieuaantasting Omstandigheid Schade Verzekerde Verzekeringsjaar Artikel 2 Algemene omschrijving van de dekking Algemene voorwaarden Geldigheidsgebied Namelding Overgangsregeling Verzekerd bedrag Voorrisico Wettelijke rente Artikel 3 Aanvullende uitsluitingen Asbest Bijzondere bedingen Geleverde zaken / Verrichte werkzaamheden Motorrijtuigen / luchtvaartuigen Onjuiste mededelingen Opzet Overtreding voorschriften Seksuele gedragingen Vaartuigen Vermogensdelicten Vestiging buiten Nederland Zaken onder opzicht Artikel 4 Schaderegeling...20 Artikel 5 Voorlopige premie...20 Artikel 6 Einde van de verzekering Beëindiging van de activiteiten Overlijden verzekeringnemer Rubriek A Algemene aansprakelijkheid...20 Artikel 7 Omschrijving van de dekking...20 Artikel 8 Aanvullende uitsluitingen Werkgeversaansprakelijkheid Productenaansprakelijkheid Milieuaantasting Rubriek B Werkgeversaansprakelijkheid...21 Artikel 9 Specifieke begripsomschrijvingen Arbeidsongeval Beroepsziekte Artikel 10 Omschrijving van de dekking...21 Rubriek C Productenaansprakelijkheid...21 Artikel 11 Omschrijving van de dekking...21 Artikel 12 Aanvullende uitsluitingen Werkgeversaansprakelijkheid Milieuaantasting Rubriek D Milieuaansprakelijkheid...21 Artikel 13 Omschrijving van de dekking...21 Artikel 14 Aanvullende uitsluitingen Werkgeversaansprakelijkheid Productenaansprakelijkheid Aantasting van bodem en (oppervlakte)water Genetische schade Rubriek E. Vermogensschade...21 Artikel 15 Specifieke begripsomschrijving Vermogensschade...21 Artikel 16 Omschrijving van de dekking...21 Artikel 17 Verzekerd bedrag...21 Artikel 18 Aanvullende uitsluitingen Bestuurdersaansprakelijkheid Frauduleuze handelingen Geld en geldswaarden Niet vergoede kosten Schade aan personen en zaken Smaad Software Vermissing Rubriek F. Product recall en ompakkosten...22 Artikel 19 Omschrijving van de dekking Product recall Ompakkosten Artikel 20 Verzekerd bedrag...22 Artikel 21 Vergoeding van kosten product recall Kennisgeving Transport Reizen van ondergeschikte Opruimingskosten Controles Extra recallkosten Extra salariskosten Artikel 22 Vergoeding ompakkosten Ompakkosten Etiketteerkosten Sorteringskosten Bedrijfsschade Transportkosten Vernietigingskosten Stilstandkosten Artikel 23 Eigen risico...22 Artikel 24 Geldigheidsgebied...22 Artikel 25 Begrenzing naar tijd...23 Artikel 26 Uitsluitingen Afwijken van wettelijke voorschriften Gevolgschade Motorrijtuigen Onvoldoende geteste artikelen Opnieuw leveren van producten Verkeerde montage, gebrekkige controle Aanvullende voorwaarden Milieuschadeverzekering...24 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer Verzekerde Verzekerde locatie Locatie van derden Werklocatie / Werkzaamheden bij derden Emissie Verontreiniging Sanering Bereddings- en opruimingskosten Looptijd van de verzekering Zaakschade Verkoopwaarde Artikel 2 Dekkingsomvang Omschrijving van de dekking Meeverzekerde kosten Verzekerd bedrag Derdenbeding Dekking na het einde van de verzekering Artikel 3 Uitsluitingen Bestaande verontreiniging Genetische schade Merkelijke schuld Milieuzorg Motorrijtuigen Ondergrondse tanks Schade door vaar - of vliegtuigen Verhuurder en (mede)huurder(s) Artikel 4 Samenloop...25 Artikel 5 Verplichtingen bij verwezenlijking van schade Aanmelding Overige verplichtingen Verlies van dekking Derden Artikel 6 Saneringsbepalingen Regeling van sanering Opdracht tot sanering Derden Artikel 7 Adres...25 Artikel 8 Verweersbijstand Omschrijving van de dekking Verlenen van verweersbijstand V Voorwaarden Thoma Detailhandel Pakket Pagina 3

4 8.3 Duur van verweersbijstand Behandeling van aangemelde zaak Bijstand in procedures in rechte Vergoeding van kosten Aanvullende voorwaarden Geldverzekering...27 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Brandkast Gebeurtenis Geweld Schade Verzekerde Verzekerde waarden Vervoer Artikel 2 Verzekerd belang...27 Artikel 3 Dekking Gedekte gebeurtenissen Bijzondere dekkingen Artikel 4 Uitsluitingen Vermogensmisdrijf Valse of ongedekte cheques, verlopen geld Artikel 5 Schade Schadevergoeding Aanvullende voorwaarden Transportverzekering Eigen Vervoer..28 Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Berging- en opruimingskosten Beveiliging Gebeurtenis Hulpmaterialen Verzekerde som Verzekerde waarde Verzekerde zaken Verzekerden Artikel 2 Omschrijving van de dekking Berging- en opruimingskosten Bereddingskosten Dekkingsvorm Hulpmaterialen Artikel 3 Diefstal, verduistering of vermissing...28 Artikel 4 Verzekeringsgebied...28 Artikel 5 Begin en einde van het risico...28 Artikel 6 Aanvullende uitsluitingen Besmetting Eigen gebrek Inbeslagneming/verbeurdverklaring Ondeugdelijke verpakking / belading Opzet Rijden onder invloed Stakersrisico Vertraging Artikel 7 Schade Schadevergoeding Artikel 8 Einde van de verzekering...29 Artikel 9 Abandonnement Vaststelling invaliditeit Vaststelling uitkeringspercentage Whiplash Overige gevallen Cumulatie van uitkeringen Rentevergoeding Artikel 9 Bestaanden aandoeningen Bestaande ziekte Bestaande invaliditeit Artikel 10 Uitsluitingen Alcohol Binnendringen ziektekiemen Gevaarlijke sporten Ingewandsbreuk en andere ongevalgevolgen Medische handelingen Misdrijf Motorrijwiel Onware opgave Psychische aandoeningen Vechtpartijen Verslaving Vliegrisico Waagstuk Ziekelijke toestand Artikel 11 Begunstiging...32 Artikel 12 Eindleeftijd verzekerde...32 Aanvullende voorwaarden Ongevallen Polis Collectief...30 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Begunstigde Blijvende invaliditeit Gebeurtenis Ongeval Verzekerde Artikel 2 Omschrijving van de dekking...30 Artikel 3 Verzekeringsgebied...30 Artikel 4 Luchtvaartrisico...30 Artikel 5 Recht op uitkering Recht op uitkering bij overlijden Recht op uitkering bij blijvende invaliditeit Uitzendkrachten en/of stagiares Uitzendkrachten en /of stagiaires zijn uitsluitend verzekerd wanneer de uitzendkracht en/of stagiare werkzaamheden verricht in het bedrijf van verzekerde, inclusief het rechtstreeks woon-werkverkeer. De uitkering bij overlijden is gemaximeerd tot en de uitkering bij blijvende invaliditeit is gemaximeerd tot Artikel 6 Verplichtingen bij een ongeval Termijn van aanmelding Verplichtingen van de begunstigde(n) Verplichtingen van de verzekerde Verplichtingen van de verzekeringnemer Sanctie bij niet nakomen van verplichtingen Artikel 7 Schaderegeling bij overlijden Overlijden vóór vaststelling blijvende invaliditeit Overlijden na vaststelling blijvende invaliditeit Artikel 8 Schaderegeling bij blijvende invaliditeit...31 V Voorwaarden Thoma Detailhandel Pakket Pagina 4

5 Thoma Detailhandel Pakket - Algemene Voorwaarden januari 2007 Polis en voorwaarden Per risico vormen de Pakketvoorwaarden samen met de van toepassing zijnde Aanvullende voorwaarden en het polis(volg)blad één geheel. Bij strijdigheid gaan het polis(volg)blad voor de Aanvullende voorwaarden en de Pakketvoorwaarden. De Aanvullende voorwaarden gaan voor de Pakketvoorwaarden. Belangrijk: met betrekking tot de dekking: Zie ook de Artikelen Uitsluitingen en Risicowijzigingen van de Algemene- en Aanvullende Voorwaarden. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Aanvangspremie De eerste premie die verzekeringnemer verschuldigd wordt na het aangaan van de overeenkomst. 1.2 Bereddingskosten De kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege verzekeringnemer of een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor - indien gevallen - (een verzekerde aansprakelijk zou zijn en) de verzekering dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet. Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de verzekeringnemer of de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 van het Burgerlijk Wetboek en daardoor de belangen van Thoma Assuradeuren B.V. zijn benadeeld. 1.3 Blikseminslag Onder blikseminslag wordt verstaan een ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, waardoor ter plaatse van de blikseminslag aantoonbare schade is ontstaan aan het aardoppervlak en/of zich daarop bevindende zaken. 1.4 Braak Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot het gebouw of de bijgebouwen door verbreking van afsluitingen, met zichtbare sporen aan de buitenkant van beschadiging daaraan. Braak aan het vervoermiddel Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot het vervoermiddel waarin de op deze polis verzekerde zaken zich tijdens het transport bevind door verbreking van afsluitingen, met zichtbare sporen aan de buitenkant van beschadiging daaraan. 1.5 Brand Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Derhalve is onder andere geen brand: - zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; - doorbranden van elektrische apparaten en motoren; - oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 1.6 Dagwaarde De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage. 1.7 Derden Ieder ander dan de verzekerde(n). - alle bijgebouwen die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven Geld en geldswaardig papier Gemunt geld en bankbiljetten, ongeacht de valuta, dienende tot wettig betaalmiddel. Geldswaardig papier is alle papier waaraan in het maatschappelijk verkeer een zekere geldswaarde wordt toegekend, met inbegrip van (kas)cheques, betaalkaarten, creditcards, chipkaarten e.d. en het saldo van een chipautomaat Gevolmachtigd agent Thoma Assuradeuren B.V. (in het vervolg Thoma genaamd) geregistreerd als zodanig bij de Autoriteit Financiële Markten Inductie Schade aan installaties door overspanning / inductie tengevolge van bliksem, zonder dat zich blikseminslag in de nabijheid van de verzekerde zaken heeft voorgedaan Koelschade Schade (zoals verlies, waardevermindering en/of bederf) aan de verzekerde goederen aanwezig in koel- en/of vriesinstallatie(s), veroorzaakt door een geheel of gedeeltelijk falen van deze installatie(s) als rechtstreeks gevolg van: a. een plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging van deze installatie(s), onverschillig door welke oorzaak ontstaan; b. een onderbreking in de stroomtoevoer naar de koel- en/of vriesinstallatie(s) mits die stroomtoevoer langer dan een ononderbroken periode van zes uur gestremd is geweest Luchtverkeer Schade aan verzekerde zaken tengevolge van het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt of daaruit geworpen of gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp Maatschappij De maatschappij is als schadeverzekeraar geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De participerende maatschappijen worden omschreven in de begripsomschrijving Pool Neerslag Hieronder wordt verstaan regen, sneeuw, hagel of smeltwater Nieuwwaarde Het bedrag dat onmiddellijk voor de gedekte gebeurtenis nodig zou zijn geweest voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit Noodvoorzieningen De voorlopige voorzieningen die bij of direct na een gedekte gebeurtenis worden aangebracht in afwachting van definitief herstel voor zover deze maatregelen noodzakelijk en doelmatig zijn Opruimingskosten Uitsluitend de niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van wegruimen en/of afbreken van bovengronds aanwezige verzekerde zaken op de locatie van verzekerde en op de directe belendingen van die locatie voor zover dit wegruimen en/of afbreken het noodzakelijke gevolg is van een onder de polis gedekte schade. 1.8 Eigen schuld Thoma vergoedt geen schade die de verzekeringnemer of een verzekerde met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld heeft veroorzaakt. Met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van de verzekeringnemer of een verzekerde wordt voor de toepassing van deze uitsluiting gelijkgesteld de opzet, de al dan niet bewuste roekeloosheid of de al dan niet bewuste merkelijke schuld van degene die in opdracht of met goedvinden van de verzekeringnemer of een verzekerde de algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf of een deel van het bedrijf van de verzekeringnemer of van die verzekerde en die in die hoedanigheid schade veroorzaakt. 1.9 Gebouw Een als zodanig omschreven onroerende zaak met inbegrip van: - al hetgeen volgens verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt; 1.20 Ontploffing Explosie Een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds vóór de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen welke door een scheikundige reactie van vaste, V Voorwaarden Thoma Detailhandel Pakket Pagina 5

6 vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht Gevolgschade In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken door ontploffing is tevens gedekt de schade aan de verzekerde zaken welke als een gevolg van die vernieling moet worden aangemerkt. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere zaken door ontploffing is medegedekt de schade aan de verzekerde zaken welke als een gevolg van de nabijheid van die vernieling moet worden aangemerkt. Noot: de tekst van deze clausule en de daarbij Behorende toelichting is door het Verbond van Verzekeraars, afdeling brand op 5 april 1982 onder nummer 275/82 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Utrecht gedeponeerd Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voorzover de schade op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan Pakket In deze voorwaarden wordt met een pakket bedoeld het Thoma Detailhandel Pakket. Een pakket is een verzekeringsovereenkomst die dekking biedt voor verschillende risico's. Deze zijn omschreven op het polisblad. Naast de Algemene Voorwaarden zijn er voor alle verzekerde risico s Aanvullende Voorwaarden en eventueel ook een polisvolgblad van toepassing. Dit pakket vormt één geheel en kan niet worden gesplitst Plat dak Een dak met een hellingshoek van 15º of minder Pool Thoma Assuradeuren B.V. heeft een pool gevormd. Hierin accepteert zij, namens de deelnemende verzekeraars, de daarvoor in aanmerking komende risico s op basis van een vaste verdeling tussen de maatschappijen die haar een volmacht hebben verleend en participeren in de pool. De bovenstaande verzekeraar is de poolleader Risico Een specifiek risico zoals omschreven op het polisblad Risicodrager De verzekeraars van de Thoma Detailhandel Pool, zoals genoemd bij de ondertekening op het polisblad Sneeuwdruk Schade door geheel of gedeeltelijke instorting van een gebouw als gevolg van een sneeuw- of ijslaag Standaardprogrammatuur Uit voorraad geleverde programmatuur inclusief de dragers waarop deze programmatuur is vastgelegd Storm Een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde Verzekering Een op zichzelf staande verzekeringsovereenkomst of een binnen een pakket gedekt risico Verzekeringnemer Degene die deze verzekeringsovereenkomst met Thoma gesloten heeft en als zodanig op het polisblad is vermeld Vervolgpremie De premie die verzekeringnemer na de aanvangspremie verschuldigd wordt. Artikel 2 Betaling en terugbetaling van premie 2.1 Premiebetaling a. De verzekeringnemer dient de premie, daaronder begrepen de kosten en assurantiebelasting, uiterlijk op de premievervaldatum te hebben betaald. b. Indien verzekeringnemer de aanvangspremie weigert te betalen of niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt, wordt zonder dat een nadere ingebrekestelling door Thoma is vereist geen dekking verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden, dan wel alle aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat nadien heeft plaatsgevonden. c. Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden, dan wel alle aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat nadien heeft plaatsgevonden. d. Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, dan wel alle aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden, vanaf de vijftiende dag nadat Thoma de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven. e. De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen. f. De dekking wordt weer van kracht voor aanspraken voortvloeiend uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden, dan wel voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, na de dag waarop hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel door Thoma is ontvangen. In geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht wordt hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan. 2.2 Terugbetaling van premie Bij beëindiging van het pakket of een risico betaalt Thoma de premie over de termijn waarin het pakket of een risico niet meer van kracht is aan de verzekeringnemer terug onder inhouding van administratiekosten. Er bestaat geen recht op terugbetaling van premie indien het pakket of een risico beëindigd wordt door opzegging wegens opzettelijke misleiding van Thoma. Het recht op restitutie vervalt indien het te restitueren bedrag minder dan 10 bedraagt. Artikel 3 Pakketvoordelen De pakketvoordelen zijn: 3.1 Termijnbetaling De verzekeringnemer kan de jaarpremie zonder premietoeslag in termijnen, per maand, kwartaal of halfjaar, betalen. Termijnbetaling per maand kan uitsluitend indien de incasso plaats vindt door middel van automatische afschrijving. 3.2 Poliskosten Voor het pakket wordt eenmalig een vast bedrag aan poliskosten in rekening gebracht. Daarnaast worden bij iedere prolongatie en mutatiekosten in rekening gebracht. 3.3 Eigen risico Indien in geval van schade als gevolg van één gebeurtenis een beroep wordt gedaan op meerdere risico s binnen het pakket, wordt uitsluitend het hoogste van toepassing zijnde eigen risico in mindering gebracht. Artikel 4 Wijziging van premie en/of voorwaarden Thoma heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van het pakket of één of meer risico s groepsgewijs en bloc te wijzigen. De aanpassing van de premie en/of voorwaarden overeenkomstig die wijziging zal plaatsvinden op een door Thoma te bepalen datum te 0.00 uur. De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen één maand na de datum waarop de wijziging van kracht wordt schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de dekking van het pakket op de datum waarop de wijziging van kracht zou zijn geworden te 0.00 uur. De hierboven genoemde mogelijkheid tot beëindiging van de dekking is niet van toepassing bij een herziening van de premie en/of voorwaarden: - die voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen en/of - die verlaging van de premie en/of of uitbreiding van de dekking inhoudt. Artikel 5 Naverrekening De premie die op het polisblad staat, is slechts een voorlopige. Verzekeringnemer is verplicht binnen vijf maanden na het einde van ieder verzekeringsjaar Thoma de inlichtingen te verschaffen die zij nodig heeft om de definitieve premie vast te stellen. Indien hij hieraan niet voldoet, heeft Thoma het recht de definitieve premie vast te stellen op 150% van de voorlopige premie over dat jaar, of zoveel meer als Thoma op grond van haar gegevens toekomt. Thoma is verplicht verzekeringnemer terug te betalen als de definitieve premie lager is; verzekeringnemer is verplicht bij te betalen als de definitieve premie hoger is. V Voorwaarden Thoma Detailhandel Pakket Pagina 6

7 Artikel 6 Dekking 6.1 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis) Expertisekosten voor vaststelling van schade en kosten. Thoma betaalt aan de door de verzekeringnemer benoemde deskundige(n) maximaal het bedrag dat Thoma aan de door haar benoemde deskundige(n) vergoedt. De kosten van een eventuele derde deskundige worden volledig vergoed. Alle kosten van hiervoor genoemde deskundigen komen alleen voor vergoeding in aanmerking indien zij zich hebben geconformeerd aan de Gedragscode Expertiseorganisaties; 6.2 Belendingen Wijziging van de belendingen tast de dekking van de verzekering niet aan. Artikel 7 Schade 7.1 Vaststelling van de schade De schade en kosten worden in onderling overleg met verzekeringnemer geregeld of door een door Thoma ingeschakelde deskundige vastgesteld. Indien verzekeringnemer vóór de schadevaststelling de wens daartoe te kennen geeft, wordt de schade vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door verzekeringnemer en één door Thoma wordt benoemd. Voor het geval deze beide deskundigen geen overeenstemming kunnen bereiken benoemen zij samen vooraf een derde deskundige die binnen de grenzen van de taxaties van beiden, een bindende uitspraak zal doen. Alle hiervoor genoemde deskundigen moeten zich hebben geconformeerd aan de Gedragscode Expertiseorganisaties. 7.2 Andere verzekering Indien blijkt dat voor het verzekerde risico een andere verzekering is afgesloten al dan niet van oudere datum, dan geldt de onderhavige verzekering slechts als excedent boven de dekking die op de andere verzekering is verleend of verleend zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan; uitgesloten blijft het eigen risico dat krachtens deze andere verzekering(en) wordt gelopen. Wanneer wordt uitgegaan van de dagwaarde zal geen rekening worden gehouden met een eventuele van toepassing zijnde voortaxatie. 7.3 Schademeldingsplicht Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor Thoma tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan Thoma te melden. 7.4 Schade-informatieplicht Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht binnen redelijke termijn aan Thoma alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor Thoma van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen. 7.5 Medewerkingsplicht Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht hun volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van Thoma zou kunnen benadelen. In geval van een aansprakelijkheidsrisico zijn zij verplicht zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid. 7.6 Verplichting bij beschadiging of vernieling In geval van een gebeurtenis die voor Thoma tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is verzekerde verplicht beschadigde of vernielde zaken te bewaren en beschikbaar te houden voor inspectie door Thoma. 7.7 Sanctie bij niet nakomen verplichtingen Aan het pakket of een risico kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde één of meer van bovenstaande polisverplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van Thoma heeft benadeeld. In geval van een aansprakelijkheidsrisico is geen sprake van een benadeling bij een terechte erkenning van aansprakelijkheid of bij een erkenning van louter feiten. Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde de in artikel 7.3, 7.4 en 7.5 genoemde verplichtingen niet is nagekomen al dan niet met de opzet Thoma te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt. 7.8 Betaling van de schade De verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan binnen 4 weken na ontvangst door Thoma van alle gegevens, noodzakelijk voor de beoordeling van de schadevergoedingsplicht en de omvang van de schade. In afwijking van het ter zake in de wet bepaalde zal Thoma met betrekking tot een verschuldigde schadevergoeding niet eerder voor wettelijke rente kunnen worden aangesproken dan vier weken na de dag waarop Thoma alle noodzakelijke gegevens heeft ontvangen BTW verrekening Indien de verzekerde de BTW kan verrekenen met de door hem verschuldigde BTW-afdrachten, komt die BTW-toeslag niet voor vergoeding in aanmerking. Artikel 8 Schaderegeling De omvang van de schade en de hoogte van de kosten worden vastgesteld: a. ofwel in onderling overleg; b. ofwel, bij onderling goedvinden, door één expert c. ofwel, als partijen dat wensen, door twee ter zake deskundige experts, waarvan er één wordt benoemd door de verzekerde en één door Thoma. In laatstgenoemd geval moeten de experts, voordat ze met hun werkzaamheden beginnen, een derde expert benoemen. Als de eerste twee experts niet tot overeenstemming kunnen komen, stelt de derde expert de schade vast. Hij blijft daarbij binnen de grenzen van de beide eerdere schadevaststellingen. Zijn vaststelling is bindend, zowel voor de verzekerde als voor Thoma. Alle experts zullen zich bij de schadevaststelling baseren op dezelfde rapporten bodemonderzoek, saneringsplan, voor zover deze voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen. De schadevaststelling van de expert(s), waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van de opgaven en inlichtingen die de verzekerde heeft verstrekt, zal gelden als enig bewijs van de hoogte van de schade. Als Thoma meewerkt aan de vaststelling van de schade, betekent dat niet automatisch dat Thoma de schade zal vergoeden. Artikel 9 Duur en einde van het pakket / risico 9.1 Geldigheidsduur Per risico geldt de op het polisblad vermelde geldigheidsduur. Verlenging vindt telkens stilzwijgend plaats met een zelfde termijn Beëindiging door opzegging Thoma Het pakket of een risico eindigt door een schriftelijke opzegging door Thoma: a. Tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden; b. Binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor Thoma tot een uitkeringsverplichting kan leiden door verzekerde aan Thoma is gemeld of nadat Thoma een uitkering heeft gedaan dan wel heeft afgewezen. Het pakket of een risico eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan één maand na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief, behoudens in het geval dat de opzegging verband houdt met de opzet van een verzekerde Thoma te misleiden; c. Tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar volgend op een vol verzekeringsjaar waarin geen risico is gelopen, mits de opzegging geschiedt binnen één maand na het verstrijken van laatstgenoemd verzekeringsjaar; d. Indien verzekeringnemer de premie verschuldigd op de eerste premievervaldag weigert te betalen of niet tijdig betaalt alsmede indien verzekeringnemer de vervolgpremie weigert te betalen of niet tijdig betaalt, in het laatste geval echter uitsluitend indien Thoma de verzekeringnemer na het verstrijken van de premievervaldag vruchteloos tot betaling van de vervolgpremie heeft aangemaand. Het pakket of een risico eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het in geval van niet-tijdige betaling niet eerder dan één maand na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief; e. Binnen twee maanden na de ontdekking dat verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van het pakket of een risico niet is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet Thoma te misleiden dan wel Thoma het pakket of een risico bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. Het pakket of een risico eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum; f. Binnen één maand nadat bekend is geworden dat de verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis, aanspraak, of omstandigheid met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven; g. Binnen één maand nadat bekend is geworden, dat verzekerde zijn verplichtingen na schade niet is nagekomen; Beëindiging door opzegging verzekeringnemer Het pakket of een risico eindigt door een schriftelijke opzegging door de verzekeringnemer: a. tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden; b. binnen één maand nadat een gebeurtenis, aanspraak, of omstandigheid die voor Thoma tot een uitkeringsverplichting kan leiden door verzekerde aan Thoma is gemeld of nadat Thoma een uitkering heeft gedaan dan wel heeft afgewezen. Het pakket of een risico eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief; c. binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling van Thoma, houdende een wijziging van de premie en/of voorwaarden ten V Voorwaarden Thoma Detailhandel Pakket Pagina 7

8 nadele van de verzekeringnemer en/of verzekerde. Het pakket of een risico eindigt op de dag waarop de wijziging volgens de schriftelijke mededeling van Thoma ingaat, zij het niet eerder dan dertig dagen na de datum van dagtekening van bedoelde mededeling; d. tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar volgend op een vol jaar verzekeringsjaar waarin geen risico is gelopen, mits de opzegging geschiedt binnen één maand na het verstrijken van laatstgenoemd verzekeringsjaar; e. binnen twee maanden nadat Thoma tegenover verzekeringnemer een beroep op de niet-nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van het pakket of een risico heeft gedaan. Het pakket of een risico eindigt op de datum die in de opzeggingsbrief is vermeld of bij gebreke daarvan op de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief. 9.2 Tijdstip beëindiging In alle gevallen waarin de risicodekking eindigt, geschiedt dit om 0.00 uur. 9.3 Kennisgevingen; adres en bewijs van verzending Kennisgeving Waar deze (polis-)voorwaarden of de polis aan Thoma het recht geven of de verplichting opleggen om een bericht aan een belanghebbende bij de overeenkomst te zenden om enig rechtsgevolg teweeg te brengen, kan zij volstaan met de verzending van een niet aangetekend stuk. Thoma is bevoegd, voor zover wettelijk toegestaan, een kennisgeving van andere aard te verzenden (bijvoorbeeld per fax of elektronic mail) indien de belanghebbende het betreffende faxnummer of telecommunicatieadres aan Thoma kenbaar heeft gemaakt. Indien sprake is van twee verzekeringnemers, kan Thoma volstaan met berichtgeving aan de verzekeringnemer, die als eerste op de polis is vermeld Verzending aan het laatst opgegeven faxnummer of (telecommunicatie-) adres Thoma kan zich bij de verzending van het bericht houden aan het laatste door of namens de belanghebbende schriftelijk aan haar opgegeven faxnummer of (telecommunicatie-)adres Bewijs van de verzending Als bewijs van verzending geldt de bij Thoma aanwezige kopie van het betreffende (per post of bodedienst verzonden) stuk en (bij verzending op andere wijze) het originele document respectievelijk een kopie of een (gecomprimeerde) back-up daarvan tezamen met het document waaruit de gegevensoverdracht blijkt, alsmede (bij verzending via de geautomatiseerde administratie) de in de administratiesystemen vastgelegde vervaardiging van dat bericht Ondertekening van kennisgevingen Waar deze voorwaarden voor het uitoefenen van rechten of het voldoen aan verplichtingen en de daarmee samenhangende rechtsverhoudingen een schriftelijke kennisgeving van een bij de overeenkomst belanghebbende verlangen, wordt daaronder verstaan een naar behoren ondertekend geschrift Bewijsmiddelen Naast de in de wet vermelde bewijsmiddelen gelden op (elektronische) gegevensdragers opgeslagen of overgebrachte documenten ook als volledig bewijs ten voordele van Thoma. Artikel 10 Overgang verzekerd belang 10.1 Einde dekking Bij overgang van het verzekerd belang eindigt de dekking op de 30e dag nadat het belang is overgegaan - tenzij Thoma met de nieuwe belanghebbende overeenkomt de verzekering voort te zetten - of zoveel eerder als de nieuwe belanghebbende elders een verzekering sluit Wijzigingen Wijziging van handelsnaam of rechtsvorm brengt geen wijziging in de rechten en plichten van partijen, evenmin het deelnemen in, het treden uit of het overdragen van aandelen in een vennootschap of gemeenschappelijk eigendom Stil pandrecht Vestiging van stil pandrecht geldt niet als overgang van belang. Door een kwijting van de pandhouder wordt Thoma echter ook jegens verzekerde gekweten. Artikel 11 Inspecties Thoma heeft te allen tijde het recht de onder deze polis verzekerde zaken te inspecteren of te laten inspecteren. De verzekerde is verplicht daarbij alle medewerking te verlenen en de verlangde inlichtingen te verstrekken. Artikel 12 Algemene uitsluitingen 12.1 Molest Molest Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij Bewijslast Thoma dient te bewijzen, dat de schade direct veroorzaakt is door of ontstaan is uit een van de onder genoemde oorzaken. Noot: De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze vormen van molest, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te s-gravenhage is gedeponeerd Atoomkernreacties De verzekering geeft geen dekking indien de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan Dekking De uitsluiting onder 12.2 geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige, of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad ), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip Aansprakelijke derde Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, vindt artikel geen toepassing Eigen schuld Thoma vergoedt geen schade die de verzekeringnemer of een verzekerde met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld heeft veroorzaakt. Met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van de verzekeringnemer of een verzekerde wordt voor de toepassing van deze uitsluiting gelijkgesteld de opzet, de al dan niet bewuste roekeloosheid of de al dan niet bewuste merkelijke schuld van degene die in opdracht of met goedvinden van de verzekeringnemer of een verzekerde de algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf of een deel van het bedrijf van de verzekeringnemer of van die verzekerde en die in die hoedanigheid schade veroorzaakt Aardbeving en vulkanische uitbarsting Uitgesloten is schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar het omschreven gebouw zich bevindt, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij verzekerde bewijst, dat de materiële schade niet aan een der genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven Overstroming Uitgesloten is schade door overstroming ten gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van het door deze polis gedekte gebeurtenis. Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming. Artikel 13 Verplaatsing van het bedrijf en risicowijziging 13.1 Meldingsverplichting van verzekeringnemer Verzekeringnemer is verplicht tijdig vooraf, of in die gevallen waarin dit niet mogelijk is binnen 14 dagen na de dag waarop een van de hierna genoemde wijzigingen heeft plaatsgevonden, schriftelijk aan Thoma kennis te geven van: a. verhuizing/overbrenging van het bedrijf, het beroep of de activiteit naar een ander adres; b. wijziging van de aard van het omschreven bedrijf, het beroep of de activiteit; c. wijziging van de bestemming van de omschreven inventaris en goederen; d. wijziging van bestemming, bouwaard of dakbedekking van het omschreven gebouw; e. leegstand van het gebouw of van een als zelfstandig aan te merken deel daarvan; V Voorwaarden Thoma Detailhandel Pakket Pagina 8

9 f. het buiten gebruik zijn van het gebouw of een als zelfstandig aan te merken deel daarvan gedurende een aaneengesloten periode, die (naar verwachting) langer dan twee maanden zal duren; g. het geheel of gedeeltelijk kraken van het gebouw; tenzij verzekeringnemer aantoont dat hij van het optreden van een van de genoemde wijzigingen niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn Beoordeling van premie en voorwaarden namelding Na ontvangst van een melding van verzekeringnemer zoals genoemd onder 7.1. eindigt de dekking voor zover het risico door de wijziging verzwaard is met ingang van de dag van wijziging of mededeling van de wijziging, tenzij de verzekering zonder aanpassing van premie of voorwaarden kan worden voortgezet. Tenzij Thoma en de verzekeringnemer overeenkomen om de verzekering op gewijzigde condities voort te zetten, eindigt de verzekering door opzegging door Thoma of de verzekeringnemer met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Thoma betaalt de premie over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is aan de verzekeringnemer terug onder inhouding van administratiekosten Gevolgen van niet of niet tijdig melden Verzuimt de verzekeringnemer kennis te geven van verplaatsing van het bedrijf en van de risicowijzigingen genoemd onder 7.1., dan vervalt elk recht op vergoeding van schade ontstaan na de datum van verplaatsing of van risicowijziging, tenzij de verzekering ook na de kennisgeving zou zijn gecontinueerd. Indien Thoma de verzekering slechts tegen een hogere premie zou hebben voortgezet, wordt een eventuele schade vergoed in dezelfde verhouding als de voor het optreden van de wijziging geldende premie staat tot de nieuw te noteren premie. Het gestelde onder 7.2. blijft van kracht. Indien het bedrijf verplaatst wordt in de zin van het genoemde onder artikel 7.1.a. vergoedt Thoma geen schade ontstaan door diefstal of een poging daartoe en vandalisme indien in het polis(volg)blad specifieke eisen zijn gesteld ten aanzien van inbraakpreventie en het andere adres niet minimaal conform de gestelde eisen is beveiligd. Artikel 14 Terrorismedekking In geval van verwezenlijking van het terrorismerisico is de dekking van dit pakket voor elk op het polisblad omschreven risico afzonderlijk beperkt overeenkomstig het Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Een gebeurtenis of omstandigheid in verband waarmee aanspraak op uitkering of (rechts)bijstand wordt gedaan of kan ontstaan, dient zo spoedig mogelijk bij Thoma te worden gemeld, maar uiterlijk binnen twee jaar nadat de NHT heeft vastgesteld, dat deze gebeurtenis of omstandigheid als een verwezenlijking van het terrorismerisico wordt beschouwd. Na afloop van deze termijn vervalt elk recht op dekking. De tekst van het Clausuleblad terrorismedekking bij de NHT luidt als volgt: 14.1 Begripsomschrijvingen In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt voor zover niet anders blijkt verstaan onder: Terrorisme: Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken Kwaadwillige besmetting: Het buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband -is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken Preventieve maatregelen: Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT): Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel , en omschreven risico's, in herverzekering kunnen worden ondergebracht Verzekeringsovereenkomsten: Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 1 sub p van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 betrekking hebben op in Nederland gelegen risico's. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft In Nederland toegelaten verzekeraars: Schade-, levens- en zorgverzekeraars zoals bedoeld in artikel 12 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, en natura-uitvaartverzekeraars zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet toezicht naturauitvaartverzekeringsbedrijf, die bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel , en gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: - terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, - handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als 'het terrorismerisico', geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering. De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen. In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op: - schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; - gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 14.1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten. V Voorwaarden Thoma Detailhandel Pakket Pagina 9

10 14.3 Uitkeringsprotocol NHT Protocol afwikkeling claims Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen Bevoegdheid NHT De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden Aanspraak uitkeringgerechtigde Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkeringgerechtigde op de uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken Begrenzing aanspraken in tijd De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit Clausuleblad wordt beschouwd. Artikel 15 Tot slot 15.1 Klachtenbehandeling Op verzekeringsovereenkomsten, die worden gesloten door Thoma, is Nederlands recht van toepassing. Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de directie van Thoma Assuradeuren B.V. (Postbus 16, 7240 AA Lochem) of bij de directie van de Poolleader. Wanneer het oordeel van de Klachtencommissie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Kifid (Postbus AG DEN HAAG of telefoon ) Wilt u geen gebruik maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of vindt u de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter Verwerking persoonsgegevens Bij de aanvraag van een verzekering en andere financiële diensten worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Thoma verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Een consumentenbrochure van deze Gedragscode kunt u opvragen bij Thoma. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars of van de Nederlandse Vereniging van Banken U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon ) of bij de Nederlandse Vereniging van Banken (Postbus 3573, 1001 AH Amsterdam, ). In het kader van een verantwoord acceptatiebeleid kan Thoma uw gegevens inzien bij de Stichting CIS te Zeist. Dit gebeurt om risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie V Voorwaarden Thoma Detailhandel Pakket Pagina 10

11 Aanvullende voorwaarden Inventaris en Goederen januari 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Goederen Onder goederen van het op het polisbad omschreven bedrijf, het beroep of de activiteit worden verstaan: - grond- en hulpstoffen; - halffabrikaten; - eindproducten die voor verkoop zijn bestemd; - goederen in bewerking; - emballage. 1.2 Huurdersbelang De voor rekening van verzekerde als huurder aangebrachte veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen aan het gebouw, zoals centrale verwarmings-, keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, vloeren, en terreinafscheidingen. 1.3 Inventaris Al hetgeen dient tot uitoefening van het bedrijf, het beroep of de activiteit met inbegrip van huurdersbelang, bromfietsen, antennes, zonweringen, lichtreclames en standaardprogrammatuur. Niet als inventaris worden beschouwd: a. gebouwen, inboedel en goederen; b. geld en geldswaardig papier; c. andere motorrijtuigen dan bromfietsen; d. caravans, aanhangwagens en vaartuigen; e. losse onderdelen en accessoires bij het onder c. en d. genoemde. 1.4 Verzekerde De verzekerde is: - de verzekeringnemer; - elke andere persoon, voor zover dit uitdrukkelijk uit het polisblad blijkt; - elke andere persoon die een financieel belang heeft bij het in de polis omschreven bedrijf, beroep of de activiteit, zoals door aandeelhouderschap, mede-eigendom of investering (niet zijnde financieringsinstellingen of leveranciers). Artikel 2 Verzekerd belang Het belang dat de in artikel 1.4 genoemde verzekerde heeft bij de inventaris en goederen. Artikel 3 Dekking 3.1 Gedekte gebeurtenissen Deze verzekering dekt schade door een onzeker voorval aan de omschreven verzekerde zaken aanwezig binnen de bij verzekerde in gebruik zijnde bedrijfsruimte(n) van het risicoadres zoals vermeld op het polisblad veroorzaakt door: a. brand en brandblussing; b. blikseminslag; c. ontploffing; d. luchtverkeer; e. inductie; f. diefstal of een poging daartoe en vandalisme, uitsluitend indien gepleegd door iemand die door middel van braak het gebouw is binnengedrongen. Als in het gebouw meerdere bedrijven, instellingen e.d. zijn gevestigd, dan is aan het hierboven gestelde voldaan indien de dader door middel van braak aan het bij verzekerde in gebruik zijnde perceelsgedeelte is binnengedrongen of getracht heeft binnen te dringen; g. neerslag g.1. onvoorzien het gebouw binnengedrongen als gevolg van lekkage of overlopen van daken, balkons en dergelijke, dakgoten en de zich hieraan bevindende afvoerpijpen; g.2. onvoorzien gestroomd uit binnen het gebouw aanwezige afvoerpijpen van daken, balkons en dergelijke of dakgoten; h. storm; i. water of stoom onvoorzien gestroomd uit waterleiding-, centrale verwarming- of airconditioninginstallatie en daarop permanent aangesloten onderdelen en toestellen (behalve de sprinklerinstallatie), mits als gevolg van een defect daarvan, met inbegrip van schade door het springen van de installatie door vorst; j. water onvoorzien gestroomd uit de automatische sprinklerinstallatie, mits niet het gevolg van herstelling of wijziging van het gebouw, noch van herstelling, verwijdering of uitbreiding van de sprinklerinstallatie, van bevriezing als gevolg van nalatigheid van verzekerde, van uitvoering van een last van hogerhand, of van omstandigheden welke verzekerde bekend zijn; k. gewelddadige beroving en afpersing; l. breuk van aquaria; m. olie, onvoorzien gestroomd uit een op een schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallatie met bijbehorende leidingen en tanks; n. rook of roet, plotseling uitgestoten door een op een schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallatie; o. aanrijding en aanvaring; p. breuk van ruiten, deel uitmakende van het gebouw, alsmede van glas in toonbanken, vitrines, legplaten of spiegels; q. wegvallen van watervoorziening of elektrische stroom- of gaslevering als gevolg van het getroffen worden van het waterleidingbedrijf, de elektriciteitscentrale of het gasdistributiebedrijf (inclusief pompstations, tussenstations, onderstations, schakelstations en transformatorhuizen, buizen, pijpen, leidingen, hoogspanningsmasten en toebehoren, kabels e.d. zich bevindende tussen bedoelde gebouwen en de bij verzekerde in gebruik zijnde gebouwen) door een door deze verzekering gedekte gebeurtenis, mits zowel het wegvallen van de levering van water, gas of elektriciteit als de daaruit voortvloeiende stilstand of storing van het bedrijf van verzekerde langer dan zes uur achtereen duurt; r. koelschade tot een maximum bedrag van s. schade door sneeuwdruk. Indien het gebouw een geheel of gedeeltelijk plat dak heeft, wordt de schade uitkering beperkt tot maximaal per gebeurtenis met inachtneming van het op polisblad genoemde verzekerde belang. Deze dekking is alleen van kracht indien: - de bouw is uitgevoerd op basis van de tijdens de bouw geldende wet- regelgeving; Het in artikel 3.1.a t/m 3.1.r vermelde geldt ook als de gedekte gebeurtenissen het gevolg zijn van de aard of een gebrek van die zaken Dekking elders Tot maximaal buiten de bij verzekerde in gebruik zijnde bedrijfsruimte(n) van het risicoadres geldt het navolgende: a. in trappenhuizen, kelderboxen en bijgebouwen van het gebouw zijn de omschreven inventaris en goederen verzekerd tegen alle door deze verzekering gedekte gebeurtenissen (diefstal of een poging daartoe en vandalisme, uitsluitend indien gepleegd door iemand die door middel van braak de desbetreffende ruimte is binnengedrongen). Indien in het polis(volg)blad specifieke eisen zijn gesteld ten aanzien van het risico van diefstal of poging daartoe en het vandalisme risico, dan geldt dat beding ook hier. Voldoet de beveiliging niet aan de op het polisblad of het polis(volg)blad gestelde eisen, dan is er geen dekking voor de genoemde risico s. b. zonweringen aan het gebouw, antennes, lichtreclames, automaten, vitrines (met inhoud), eiland-etalages (met inhoud) en andere omschreven inventaris en goederen in andere gedeelten van het gebouw, aan de buitenkant, onder afdaken en op het terrein daarvan zijn verzekerd tegen alle door deze verzekering gedekte gebeurtenissen, met uitzondering van diefstal of een poging daartoe, vandalisme en neerslag. c. de omschreven inventaris en goederen die elders aanwezig zijn, zijn onverschillig waar in Nederland verzekerd: c.1. in gebouwen tegen alle door deze verzekering gedekte gebeurtenissen. Indien in het polis(volg)blad specifieke eisen zijn gesteld ten aanzien van het risico van diefstal of poging daartoe en het vandalisme risico, dan geldt dat beding ook hier. Voldoet de beveiliging niet aan de gestelde eisen, dan is er geen dekking voor de genoemde risico s; c.2. buiten gebouwen tegen brand, blikseminslag, ontploffing, luchtverkeer, gewelddadige beroving en afpersing. 3.2 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis) a. bereddingskosten tot maximaal 100% van het verzekerd belang; Er bestaat alleen recht op vergoeding van de onder a genoemde kosten indien deze het gevolg zijn van een gedekte gebeurtenis. Tot maximaal 10% van het verzekerd belang wordt voor ieder van de volgende onderdelen 3.2.b tot en met 3.2.g.3 afzonderlijk vergoed: b. kosten van grond, bestrating en tuinbeplanting op het risicoadres, tenzij de schade is veroorzaakt door storm, neerslag, diefstal of een poging daartoe en vandalisme; c. opruimingskosten; d. kosten van noodvoorzieningen; e. kosten van vervoer en opslag van de verzekerde zaken als gevolg van een door deze verzekering gedekte gebeurtenis; f. goederen, als in deze polis omschreven, in eigendom van derden in de bij verzekerde in gebruik zijnde bedrijfsruimte, als gevolg van een door deze verzekering gedekte gebeurtenis, doch alleen indien de schade voor rekening van verzekerde is en niet door andere verzekeringen is gedekt; g. kosten, voor zover deze voor rekening van verzekerde als huurder van het omschreven gebouw zijn, van: V Voorwaarden Thoma Detailhandel Pakket Pagina 11

12 g.1. herstel of vervanging van behang, witwerk, schilderwerk en betimmeringen van het gebouw als gevolg van schade door een door deze verzekering gedekt gebeurtenis; g.2. herstel van schade aan het gebouw als gevolg van braak of een poging daartoe; g.3. opsporing en herstel van een defect aan een waterleiding-, centrale verwarming-, airconditioning of sprinklerinstallatie of aan deze installaties aangesloten leidingen en/of toestellen, inclusief het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan het gebouw, indien dat defect is ontstaan door lekkage en deze installaties en de daarop aangesloten leidingen en/of toestellen door verzekerde als huurder zijn aangebracht. 5.4 Herstelbare schade In afwijking van artikel 5.2 zullen bij herstelbare schaden de herstelkosten en de eventueel na herstel niet opgeheven waardevermindering worden vergoed. De schadevergoeding zal echter nooit meer bedragen dan het verschil tussen de waarde van de beschadigde zaak onmiddellijk vóór de gebeurtenis en de restantwaarde daarvan onmiddellijk na de gebeurtenis. Artikel 4 Aanvullende uitsluitingen 4.1 Milieuschade Uitgesloten van dekking zijn kosten voor het ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan maken wordt verstaan onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond en/of (grond-)water en/of isolatie van een verontreiniging. 4.2 Zure depositie Uitgesloten is schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit depositie vanuit de lucht van stoffen, die direct of indirect de zuurgraad van de bodem of het oppervlaktewater beïnvloeden. 4.3 Softwareschade De verzekering geeft geen dekking voor schade of kosten veroorzaakt door of ontstaan uit het geheel of gedeeltelijk wissen of verloren gaan van computerprogramma's of -bestanden. Wel gedekt is schade aan standaardprogrammatuur. 4.4 Misbruik pasje De verzekering geeft geen dekking voor schade veroorzaakt door misbruik van een betaalpas met (pin)code, een creditcard of andere betaal- of spaarpassen. 4.5 Water, stoom, vorst en neerslagschade Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door: a. neerslag op andere wijze binnengedrongen dan omschreven in artikel 3.1.g.1. en 3.1.g.2.; b. riool- of grondwater; c. reparatiekosten van daken, balkons, dakgoten en afvoerpijpen voor zover nodig om de oorzaak van de schade op te heffen; d. het terugstromen van water via afvoerleidingen; e. water-, stoom-, vorst- en neerslagschade door slecht en/of achterstallig onderhoud van het gebouw. Artikel 5 Schade 5.1 Waardemaatstaf De omvang van de schade wordt vastgesteld op het verschil tussen de waarde van de inventaris en goederen onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis Nieuwwaarde Voor inventaris, niet zijnde antiek, kunst en verzamelingen, wordt daarbij uitgegaan van de nieuwwaarde indien: a. verzekerde niet reeds vóór de schade het voornemen had het bedrijf te beëindigen èn b. tot voortzetting van het bedrijf en ook tot heraanschaffing dan wel herstel wordt overgegaan èn c. verzekerde van heraanschaffing dan wel herstel binnen één jaar na de schadedatum schriftelijk mededeling heeft gedaan en uitvoering daarvan binnen drie jaar na bedoelde datum wordt gerealiseerd Dagwaarde Vergoeding op basis van dagwaarde vindt echter plaats indien: a. het in artikel gestelde niet geldt; b. het inventaris betreft waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde; c. het inventaris betreft, die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren; d. het bromfietsen betreft, en voor zover meegedekt overige motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens en vaartuigen. 5.2 Dagwaarderegeling goederen De vergoeding van schade aan goederen vindt plaats op basis van dagwaarde. 5.3 Antiek, kunst en verzamelingen Voor zaken met een antiquarische- of zeldzaamheidswaarde wordt uitgegaan van deze waarde. V Voorwaarden Thoma Detailhandel Pakket Pagina 12

13 Aanvullende voorwaarden Glasverzekering januari 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Glas Onder glas is te verstaan het tot lichtdoorlating dienende glas van het gebouw. Hieronder wordt mede verstaan tot lichtdoorlating dienend kunststof in dakramen en -koepels. 1.2 Verzekerde De verzekerde is: - de verzekeringnemer; - elke andere (rechts)persoon, voor zover dit uitdrukkelijk uit het polisblad blijkt. Artikel 2 Verzekerd belang Het belang dat de verzekerde heeft bij het op het polisblad omschreven glas. Artikel 3 Dekking 3.1 Gedekte gebeurtenissen Deze verzekering biedt dekking tegen schade door een onzeker voorval die bestaat uit: a. breuk van glas van het gebouw; b. beschadiging van beschildering en belettering van het glas na breuk van het glas. De schade-uitkering is gemaximeerd tot Bijzondere vergoedingen a. De kosten van door de glasbreuk noodzakelijk geworden noodvoorzieningen mits de glasschade voor vergoeding in aanmerking komt. Artikel 4 Uitsluitingen 4.1 Brand en ontploffing Uitgesloten is schade door brand, brandblussing of ontploffing. 4.2 Aanbouw, verbouw en leegstand Uitgesloten is schade ontstaan door of tijdens aanbouw, verbouw of leegstand van het gebouw. 4.3 Bewerking e.d. Uitgesloten is schade ontstaan tijdens versiering, bewerking, vervoer, verplaatsing of kunstmatig ontdooien van het glas. 4.4 Schade veroorzaakt door eigen gebrek Uitgesloten is schade door eigen gebrek bij glas-in-lood, draadglas en kunststof. 4.5 Broeikassen en volières Uitgesloten is schade aan glas in broeikassen en volières. 4.6 Portieken en trappenhuizen voor gemeenschappelijk gebruik Uitgesloten is schade aan glas in portieken en trappenhuizen voor gemeenschappelijk gebruik. Voor bedrijfsgebouwen geldt eveneens het bepaalde in artikel Windschermen, balkon- en terreinafscheidingen en gebogen glas(bedrijfsgebouwen) Uitgesloten is schade aan glas in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen en gebogen glas. Artikel 5 Schade 5.1 Vervanging glas Vergoed worden: a. de kosten van nieuw glas van dezelfde soort, hoedanigheid, grootte en dikte als het gebroken glas; b. de inzetkosten van het nieuwe glas; 5.2 Vergoeding in natura Het is Thoma toegestaan voor het herstel van de schade een door haar aangewezen glaszettersbedrijf de schade te laten herstellen. V Voorwaarden Thoma Detailhandel Pakket Pagina 13

14 Aanvullende voorwaarden Elektronicaverzekering januari 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Elektronica Onder Elektronica wordt verstaan de bedrijfsmatig in gebruik zijnde: Computerapparatuur Vast opgestelde elektronische informatieverwerkende apparatuur en informatiedragers inclusief bijbehorende randapparatuur. Daar onder wordt verstaan apparatuur, die alleen bedoeld is om (vast)aangesloten te zijn met de computer en waarmee deze computer datagegevens kan ontvangen dan wel kan weergeven en die niet in staat is zelfstandig, dus zonder de computer te functioneren. Onder randapparatuur wordt dus niet verstaan transportabele elektronica; Software Standaard gebruikersprogrammatuur en de voor een specifieke toepassing ontwikkelde en in gebruik zijnde door de producent geautoriseerde programmatuur; Standaard gebruikersprogrammatuur Door de producent geautoriseerde en in gebruik zijnde standaard gebruikersprogrammatuur; Beveiligingsapparatuur Elektronische apparatuur die dient tot inbraak- of brandsignalering van de bij verzekerde in gebruik zijnde bedrijfsruimte(n) op het risicoadres; Winkelelektronica Elektronische apparatuur die gebruikt wordt voor het uitoefenen van winkel-/horeca activiteiten binnen de bij verzekerde in gebruik zijnde bedrijfsruimte(n) van het risicoadres zoals bijvoorbeeld kassasystemen; Telecommunicatieapparatuur Telefooncentrales met toebehoren en faxapparatuur; Transportabele elektronica Laptops, notebooks, Personal Digital Assistants (PDAs), draadloze bestelterminals, draagbare scanners en printers, modems, beamers, digitale foto- en filmapparatuur en bijbehorende draagtassen; Nader te omschrijven apparatuur De specifiek in het polis(volg)blad omschreven apparatuur. 1.2 Extra Kosten De kosten die in overleg met Thoma worden gemaakt gedurende de op het polisblad genoemde uitkeringstermijn nadat een gedekte gebeurtenis zich heeft voorgedaan en die nodig zijn om bedrijfsstilstand of stoornis als gevolg van een gedekte gebeurtenis op te heffen of te verminderen. 1.3 Onderhoudscontract Een overeenkomst tussen verzekerde en de fabrikant, leverancier of een daarin gespecialiseerd bedrijf dat voorziet in: - regelmatig onderhoud ter voorkoming van storingen; - opheffen van storingen; - vervangen van apparatuur en/of onderdelen die ten gevolge van het normale gebruik versleten of beschadigd zijn. 1.4 Reconstructiekosten De kosten, die als gevolg van een door deze verzekering gedekt evenement voor de reconstructie van de administratie van de verzekerde gemaakt moeten worden (voor zover bedoelde kosten niet reeds in de schadetaxatie zijn begrepen), inclusief administratieve bescheiden van derden onder berusting van verzekerde. Wijziging van de administratie is toegestaan, mits de kosten hierdoor niet stijgen. 1.5 Verzekerd bedrag elektronica Onder het verzekerd bedrag wordt verstaan de nieuwwaarde van de elektronica. 1.6 Verzekerde De verzekerde is: - de verzekeringnemer; - elke andere persoon, voor zover dit uitdrukkelijk uit het polisblad blijkt; - elke andere persoon die een financieel belang heeft bij het in de polis omschreven bedrijf, beroep of de activiteit, zoals door aandeelhouderschap, mede-eigendom of investering (niet zijnde financieringsinstellingen of leveranciers). Artikel 2 Verzekerd belang Het belang dat de in artikel 1.6 genoemde verzekerde heeft bij de elektronica. Artikel 3 Omschrijving van de dekking 3.1 Binnen de bij verzekerde in gebruik zijnde bedrijfsruimte(n) van het risicoadres (binnen locatie) Indien op het polisblad dekking gegeven wordt voor schade binnen de bij verzekerde in gebruik zijnde bedrijfsruimte(n) van het risicoadres geldt tot maximaal het vermelde verzekerd belang dat de verzekering dekking biedt voor materiële schade aan of verlies van elektronica, of een gedeelte hiervan, door: 1. een plotselinge gebeurtenis die van buitenaf op de elektronica inwerkt ongeacht of deze ontstaan is uit eigen gebrek of uit de aard van de elektronica zelf; 2. diefstal of een poging daartoe en vandalisme, alleen indien gepleegd door iemand die de bij verzekerde in gebruik zijnde bedrijfsruimte(n) van het risicoadres van buitenaf door braak is binnengedrongen. 3.2 Buiten de bij verzekerde in gebruik zijnde bedrijfsruimte(n) van het risicoadres (buiten locatie) Indien op het polisblad dekking gegeven wordt voor schade buiten de bij verzekerde in gebruik zijnde bedrijfsruimte(n) van het risicoadres geldt tot maximaal het vermelde verzekerd belang dat de verzekering dekking biedt voor materiële schade aan of verlies van elektronica, of een gedeelte hiervan, door een plotselinge gebeurtenis die van buitenaf op de elektronica inwerkt ongeacht of deze ontstaan is uit eigen gebrek of uit de aard van de elektronica zelf Diefstaldekking transportabele elektronica tijdens transport Wanneer de elektronica wordt getransporteerd en tijdens het transport onbeheerd in een vervoermiddel wordt achtergelaten, is het risico van diefstal alleen gedekt na braak aan het vervoermiddel: a. indien het vervoermiddel is gestald in een afgesloten ruimte die voor derden niet toegankelijk is, of wanneer daarvan geen sprake is, b. in de volgende situatie: b.1. de diefstal plaatsvond tussen uur en uur èn b.2. de elektronica zich bevond in een afgesloten laadruimte/kofferbak èn b.3. de elektronica niet van buitenaf zichtbaar was. In de onder b. genoemde situatie dient verzekerde aan te tonen dat er geen adequatere maatregelen getroffen hadden kunnen worden om schade te voorkomen. 3.3 Onderhoudscontract en schade door eigen gebrek Schade ontstaan uit eigen gebrek of uit de aard van de elektronica zelf is uitsluitend gedekt indien verzekerde een onderhoudscontract voor de elektronica heeft. Voor zaken met een nieuwwaarde tot per zelfstandig verzekerde zaak en die niet ouder zijn dan 3 jaar is echter geen onderhoudscontract noodzakelijk. 3.4 Extra kosten Indien op het polisblad dekking gegeven wordt voor extra kosten, zijn deze meeverzekerd tot het bedrag als vermeld op het polisblad. 3.5 Reconstructiekosten Reconstructiekosten worden volledig vergoed tot maximaal het verzekerd belang. De betaling geschiedt naarmate de reconstructie vordert - ook al mocht de verzekering inmiddels eindigen - maar niet langer dan gedurende 104 weken. Wanneer het bedrijf wordt opgeheven of wanneer binnen 8 weken na de gebeurtenis nog geen pogingen in het werk zijn gesteld om het bedrijf weer op de capaciteit van voor de gebeurtenis te brengen, wordt de maximum uitkeringstermijn teruggebracht tot 10 weken. 3.6 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis) Boven het verzekerd bedrag zijn meeverzekerd de bereddingskosten tot maximaal 100% van het verzekerd belang; 3.7 Opruimingskosten Boven het verzekerd belang tot een maximum van 10% van het verzekerd belang zijn meeverzekerd opruimingskosten. Artikel 4 Uitsluitingen Niet verzekerd is/zijn: V Voorwaarden Thoma Detailhandel Pakket Pagina 14

15 4.1 Experimenten, opzettelijke overbelasting, abnormale beproevingen Schade veroorzaakt door experimenten, opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen, die geschieden op last of met medeweten van de verzekerde, de directie of de verantwoordelijke bedrijfsleiding; 4.2 Slijtage, corrosie, oxidatie of enig ander geleidelijk bederf Schade door slijtage, corrosie, oxidatie of enig ander geleidelijk bederf, opgetreden als natuurlijk gevolg van de gewone werking en het normale gebruik van de elektronica; 4.3 Esthetische beschadigingen Esthetische beschadigingen zoals schrammen, krassen of deuken die een goede technische werking niet beïnvloeden; 4.4 Schade aan regelmatig te vervangen onderdelen Schade die uitsluitend bestaat uit beschadiging van onderdelen die regelmatig worden vervangen, alsmede beveiligingen zoals zekeringen; 4.5 Opzet Schade die de verzekerde met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld heeft veroorzaakt. Met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van de verzekerde wordt voor de toepassing van deze uitsluiting gelijkgesteld de opzet, de al dan niet bewuste roekeloosheid of de al dan niet bewuste merkelijke schuld van degene die in opdracht of met goedvinden van de verzekerde de algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf of een deel van het bedrijf van de verzekerde en die in die hoedanigheid schade veroorzaakt; 4.6 Verhaal Schade verhaalbaar op een leverings-, garantie-, of onderhoudscontract. Artikel 5 Vaststelling van de schade, schadevergoeding 5.1 Herstelbare schade In afwijking van artikel zullen bij herstelbare schaden de herstelkosten en de eventueel na herstel niet opgeheven waardevermindering worden vergoed. De schadevergoeding zal echter nooit meer bedragen dan het verschil tussen de waarde van de beschadigde zaak onmiddellijk vóór de gebeurtenis en de restantwaarde daarvan onmiddellijk na de gebeurtenis. 5.2 Totaal verlies Van totaal verlies is sprake indien schadeherstel niet mogelijk is of de kosten daarvan meer bedragen dan het verschil tussen de dagwaarde van de elektronica direct voor en de waarde direct na het ontstaan van de schade Nieuwwaarde Vergoeding op basis van nieuwwaarde vindt plaats indien: a. verzekerde niet reeds vóór de schade het voornemen had het bedrijf te beëindigen èn b. tot voortzetting van het bedrijf en ook tot heraanschaffing dan wel herstel wordt overgegaan Dagwaarde Vergoeding op basis van dagwaarde vindt echter plaats indien: a. de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde; b. het elektronica betreft, die onttrokken is aan het gebruik waarvoor het bestemd was. 5.3 Eigen risico Indien een eigen risico van toepassing is, zal dit in mindering worden gebracht op de volgens de voorwaarden te verlenen schadevergoeding. Het eigen risico zal niet in mindering worden gebracht bij schade als gevolg van brand, ontploffing en blikseminslag. V Voorwaarden Thoma Detailhandel Pakket Pagina 15

16 Aanvullende voorwaarden Bedrijfsschade januari 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Bedrijfsschade Vermindering van de brutowinst als gevolg van de door het evenement veroorzaakte teruggang in productie en/of omzet van het verzekerde bedrijf. Vermindering van brutowinst welke eveneens zou zijn opgetreden als het evenement niet had plaatsgehad, blijft buiten beschouwing. De materiële schade zelf en de kosten van opruiming van beschadigde zaken zijn geen bedrijfsschade. 1.2 Brutowinst De opbrengst van productie en/of omzet, verminderd met de variabele kosten. 1.3 Variabele kosten Kosten welke evenredig omhoog of omlaag gaan met respectievelijk verhoging of verlaging van productie en/of omzet. Als zodanig gelden de inkoopprijs van verkochte goederen en van verbruikte grond- en hulpstoffen, omzetbelasting, kortingen, kosten van door derden bewezen diensten, van emballage en soortgelijke kosten. Lonen, salarissen en daarop betrekking hebbende sociale lasten worden niet als variabele kosten beschouwd. Onder lonen en salarissen worden mede begrepen provisies, winstdelingen en dergelijke voor het personeel. 1.4 Verzekerde De verzekerde is: - de verzekeringnemer; - elke andere persoon, voor zover dit uitdrukkelijk uit het polisblad blijkt; - elke andere persoon die een financieel belang heeft bij het in de polis omschreven bedrijf, beroep of de activiteit, zoals door aandeelhouderschap, mede-eigendom of investering (niet zijnde financieringsinstellingen of leveranciers). Artikel 2 Verzekerd belang Het belang dat de in artikel 1.4 genoemde verzekerde heeft bij de in de polis omschreven brutowinst. Artikel 3 Dekking 3.1 Gedekte gebeurtenissen De verzekering dekt de bedrijfsschade door een onzeker voorval die verzekerde tijdens de uitkeringstermijn lijdt door bedrijfsstilstand of - stoornis als gevolg van materiële schade tijdens de duur van de verzekering overkomen aan het op het polisblad omschreven gebouw (of de inhoud daarvan), veroorzaakt door: a. brand en brandblussing; b. blikseminslag; c. ontploffing; d. luchtverkeer; e. inductie, de schade-uitkering is gemaximeerd tot 25% van het verzekerd belang aan bedrijfsschade tot ten hoogste per gebeurtenis; f. diefstal of een poging daartoe en vandalisme, uitsluitend indien gepleegd door iemand die door middel van braak aan de buitenzijde van het gebouw is binnengedrongen. Als in het gebouw meerdere bedrijven, instellingen e.d. zijn gevestigd, dan is aan het hierboven gestelde voldaan indien de dader door middel van braak aan het bij verzekerde in gebruik zijnde perceelsgedeelte is binnengedrongen of getracht heeft binnen te dringen; g. neerslag g.1. onvoorzien het gebouw binnengedrongen als gevolg van lekkage of overlopen van daken, balkons en dergelijke, dakgoten en de zich hieraan bevindende afvoerpijpen; g.2. onvoorzien gestroomd uit binnen het gebouw aanwezige afvoerpijpen van daken, balkons en dergelijke of dakgoten; h. storm; i. water of stoom onvoorzien gestroomd uit waterleiding-, centrale verwarming- of airconditioninginstallatie en daarop permanent aangesloten onderdelen en toestellen (behalve de sprinklerinstallatie), mits als gevolg van een defect daarvan, met inbegrip van schade door het springen van de installatie door vorst; j. water onvoorzien gestroomd uit de automatische sprinklerinstallatie, mits niet het gevolg van herstelling of wijziging van het gebouw, noch van herstelling, verwijdering of uitbreiding van de sprinklerinstallatie, van bevriezing als gevolg van nalatigheid van verzekerde, van uitvoering van een last van hogerhand, of van omstandigheden welke verzekerde bekend zijn; k. gewelddadige beroving en afpersing; l. breuk van aquaria; m. olie, onvoorzien gestroomd uit een op een schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallatie met bijbehorende leidingen en tanks; n. rook of roet, plotseling uitgestoten door een op een schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallatie; o. aanrijding en aanvaring; p. breuk van ruiten, deel uitmakende van het gebouw, alsmede van glas in toonbanken, vitrines, legplaten of spiegels; q. wegvallen van watervoorziening of elektrische stroom- of gaslevering als gevolg van het getroffen worden van het waterleidingbedrijf, de elektriciteitscentrale of het gasdistributiebedrijf (inclusief pompstations, tussenstations, onderstations, schakelstations en transformatorhuizen, buizen, pijpen, leidingen, hoogspanningsmasten en toebehoren, kabels e.d. zich bevindende tussen bedoelde gebouwen en de bij verzekerde in gebruik zijnde gebouwen) door een door deze verzekering gedekt evenement, mits zowel het wegvallen van de levering van water, gas of elektriciteit als de daaruit voortvloeiende stilstand of storing van het bedrijf van verzekerde langer dan zes uur achtereen duurt; r. koelschade tot een maximum bedrag van met inachtneming van het verzekerd belang aan bedrijfsschade; s. afzetten van een straat of toevoerweg te water als gevolg van materiële schade aan een naburig pand zolang het omschreven gebouw hierdoor niet bereikbaar is; t. geheel of gedeeltelijke afsluiting van het winkelcentrum waarin het op het polisblad verzekerd bedrijf gevestigd is. Voorwaarde hierbij is wel dat het bedrijf waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden onder één dak moet zitten met het op het polisblad vermelde risicoadres; u. schade door sneeuwdruk. Indien het gebouw een geheel of gedeeltelijk plat dak heeft, wordt de schade uitkering beperkt tot maximaal per gebeurtenis met inachtneming van het verzekerd belang. Deze dekking is alleen van kracht indien: - de bouw is uitgevoerd op basis van de tijdens de bouw geldende wet- regelgeving; - de schade niet het gevolg is van constructiefouten; Het in artikel 3.1a t/m 3.1.t vermelde geldt ook als de gedekte gebeurtenissen het gevolg zijn van de aard of een gebrek van die zaken Bedrijfsschade als gevolg van materiële schade Met inachtneming van het onder 3.1. bepaalde is tevens gedekt bedrijfsschade als gevolg van materiële schade overkomen aan: a. zaken in trappenhuizen, kelderboxen en bijgebouwen van het gebouw (diefstal of een poging daartoe en vandalisme alleen na braak aan de desbetreffende ruimte). Indien in het polis(volg)blad specifieke eisen zijn gesteld ten aanzien van het risico van diefstal of poging daartoe en het vandalisme risico, dan geld deze eisen ook hier. Voldoet de beveiliging niet aan de op het polisblad of in het polis(volg)blad gestelde eisen, dan is er geen dekking voor de genoemde risico s; b. automaten, vitrines (met inhoud), eiland-etalages (met inhoud) alsmede overige roerende zaken in andere gedeelten van het gebouw, aan de buitenkant, onder afdaken en op het terrein daarvan met uitzondering van diefstal of een poging daartoe, vandalisme, storm en neerslag. 3.2 Bijzondere vergoedingen Kosten in overleg met Thoma gemaakt om na het ontstaan van een gedekte bedrijfsschade het bedrijf te kunnen voortzetten en aldus de bedrijfsschade te beperken, gelden tot het beloop van die beperking als bedrijfsschade. Artikel 4 Bijzondere bepalingen 4.1 Medeverzekering publiekstrekker, toeleverings- / afnemersrisico en reparatiewerkplaatsen Deze verzekering dekt tot maximaal 10% van het verzekerd belang voor ieder hieronder genoemd onderdeel afzonderlijk tevens de bedrijfsschade die verzekerde gedurende de uitkeringstermijn lijdt door bedrijfsstilstand of -stoornis als gevolg van materiële schade door één of meer van de onder artikel 3.1. genoemde gebeurtenissen, tijdens de duur van de verzekering overkomen, veroorzaakt door: a. Publiekstrekker tijdelijke sluiting van een bedrijf of winkelcentrum, dat geldt als publiekstrekker. Deze uitbreiding van dekking is uitsluitend van toepassing indien deze publiekstrekker binnen een straal van 1 kilometer van het op het polisblad vermelde risicoadres is gelegen; b. Toeleverings- / afnemersrisico stagnatie van de toelevering van en/of aflevering aan een bedrijf dat binnen Europa is gevestigd; c. Reparatiewerkplaatsen schade ontstaan aan machines en verdere bedrijfsuitrusting die voor reparatie en/of onderhoud bij een elders in Nederland gevestigd bedrijf aanwezig waren. V Voorwaarden Thoma Detailhandel Pakket Pagina 16

17 4.2 Reconstructiekosten Tot maximaal of tot het op het verzekerd belang zijn meeverzekerd de kosten, die als gevolg van een door deze verzekering gedekt evenement voor de reconstructie van de administratie van de verzekerde gemaakt moeten worden (voor zover bedoelde kosten niet reeds in de schadetaxatie zijn begrepen), inclusief administratieve bescheiden van derden onder berusting van verzekerde. Wijziging van de administratie is toegestaan, mits de kosten hierdoor niet stijgen. De schade wordt volledig vergoed tot maximaal het verzekerd bedrag. De betaling geschiedt naarmate de reconstructie vordert - ook al mocht de verzekering inmiddels eindigen - maar niet langer dan gedurende 104 weken. Wanneer het bedrijf wordt opgeheven of wanneer binnen 8 weken na de gebeurtenis nog geen pogingen in het werk zijn gesteld om het bedrijf weer op de capaciteit van voor de gebeurtenis te brengen, wordt de maximum uitkeringstermijn teruggebracht tot 10 weken. Artikel 5 Aanvullende uitsluitingen 5.1 Milieuschade Uitgesloten is schade door het ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan maken wordt verstaan onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond en/of (grond-)water en/of isolatie van een verontreiniging. 5.2 Zure depositie Uitgesloten is schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit depositie vanuit de lucht van stoffen, die direct of indirect de zuurgraad van de bodem of het oppervlaktewater beïnvloeden. 5.3 Softwareschade De verzekering geeft geen dekking voor schade of kosten veroorzaakt door of ontstaan uit het geheel of gedeeltelijk wissen of verloren gaan van computerprogramma s of -bestanden. Wel gedekt is schade aan standaardprogrammatuur. 5.4 Water, stoom, vorst en neerslagschade Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door: a. neerslag op andere wijze binnengedrongen dan omschreven in artikel 3.1.g.1. en 3.1.g.2.; b. riool- of grondwater; c. reparatiekosten van daken, balkons, dakgoten en afvoerpijpen voor zover nodig om de oorzaak van de schade op te heffen; d. het terugstromen van water via afvoerleidingen; e. water-, stoom-, vorst- en neerslagschade door slecht en/of achterstallig onderhoud van het gebouw. Artikel 6 Uitkeringstermijn 6.1 Uitkeringstermijn bij continuatie De termijn waarover de bedrijfsschade wordt vergoed, neemt een aanvang op het tijdstip waarop de bedrijfsschade ontstaat en duurt - ook al mocht de verzekering inmiddels eindigen onafgebroken zolang voort als nodig is: a. voor herbouw van het gebouw op dezelfde plaats en in dezelfde trant en voor vervanging van de roerende zaken, voor zover vereist voor de uitoefening van het bedrijf; b. zolang als daarna nog nodig mocht zijn voor herstel van productie en/of omzet op het peil dat bereikt zou zijn indien het door deze verzekering gedekte evenement niet plaats zou hebben gehad; een en ander met inachtneming van de maximale uitkeringstermijn van 52 weken. 6.2 Uitkeringstermijn bij beëindiging De uitkeringstermijn duurt, met inachtneming van het hiervoor bepaalde, ten hoogste 10 weken indien verzekerde: a. de uitoefening van het bedrijf, het beroep of de activiteit beëindigten/of b. in deze periode nog geen poging tot onverminderde voortzetting van de uitoefening van het bedrijf, het beroep of de activiteit heeft gedaan en/of c. een ander bedrijf, beroep of activiteit in het gebouw gaat uitoefenen. Artikel 7 Schade 7.1 Vaststelling van de schade Experts De schadevergoeding is gelijk aan de door de experts vastgestelde schade en kosten Schadevergoeding De schadevergoeding wordt door Thoma uitgekeerd naarmate de schade door de verzekerde wordt geleden, tenzij partijen uitkering in één bedrag overeenkomen. V Voorwaarden Thoma Detailhandel Pakket Pagina 17

18 Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering januari 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Aanspraak Vordering tot vergoeding van schade voortvloeiend uit een handelen of nalaten ingesteld tegen verzekerde(n). Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, worden als één aanspraak beschouwd en worden geacht bij Thoma te zijn aangemeld op het moment dat de eerste aanspraak is aangemeld. 1.2 Gebrekkig product Onder gebrekkig product wordt verstaan: een door verzekerde zelf gefabriceerd product, dat niet voldoet aan de overeengekomen kwaliteit, zoals schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst met de opdrachtgever. 1.3 Geldigheidsduur De periode vanaf de ingangsdatum tot de beëindigingdatum van de verzekering. 1.4 Handelen of nalaten Een handelen of nalaten waaruit een aanspraak voortvloeit. Met een handelen of nalaten wordt gelijkgesteld een schadevoorval dat uitsluitend vanwege een aan verzekerde toebehorende hoedanigheid krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 1.5 Milieuaantasting Uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover deze een prikkelende, verontreinigende of een besmetting dan wel bederf veroorzakende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater, of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). 1.6 Omstandigheid Feiten die voortvloeien uit of verband houden met bepaalde handelingen of nalatigheden waaruit een reële dreiging tot een aanspraak kan worden afgeleid. 1.7 Schade Schade aan personen en schade aan zaken Schade aan personen Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder personenschade wordt niet verstaan de door potentiële benadeelden gemaakte kosten van maatregelen tot voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de uit de maatregelen voortvloeiende gevolgschade Schade aan zaken Beschadiging, vernietiging, vuil worden of het verloren gaan van zaken van anderen dan de verzekeringnemer, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder zaakschade wordt niet verstaan de door potentiële benadeelden gemaakte kosten van maatregelen tot voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de uit de maatregelen voortvloeiende gevolgschade. 1.8 Verzekerde De verzekerden zijn: Verzekeringsnemer De verzekeringnemer waaronder mede te verstaan de vennoten, firmanten, commissarissen en bestuurders, in de verzekerde hoedanigheid; Ondergeschikten Ondergeschikten, waaronder mede begrepen uitzendkrachten en stagiaires, huisgenoten en familieleden van verzekeringnemer ten aanzien van de werkzaamheden die zij voor hem verrichten; Commissarissen De commissarissen van verzekeringnemer, handelend als zodanig; Personeelsvereniging De personeelsvereniging(en) van verzekeringnemer, handelend als zodanig; Pensioenfonds Het eigen pensioenfonds van verzekeringnemer, handelend als zodanig. 1.9 Verzekeringsjaar Een periode van twaalf maanden vanaf de premievervaldag en elke aansluitende periode van gelijke duur. Indien de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de premievervaldag of vanaf de premievervaldag tot de beëindigingdatum korter is dan twaalf maanden, wordt een dergelijke periode ook als een verzekeringsjaar beschouwd. Bij een geldigheidsduur korter dan twaalf maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de geldigheidsduur. Artikel 2 Algemene omschrijving van de dekking 2.1 Algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ten opzichte van particulieren Indien verzekeringnemer voor een overigens gedekte schade niet aansprakelijk is uitsluitend op grond van een aansprakelijkheidsbeperkend beding in algemene voorwaarden en dergelijke zal Thoma geen beroep doen op dit aansprakelijkheidsbeperkend beding jegens een rechtstreeks bij de schade betrokken particuliere benadeelde Leveringsvoorwaarden ten opzichte van bedrijven Indien verzekeringnemer aansprakelijkheidsbeperkende leveringsvoorwaarden hanteert, zal Thoma hem volgen in zijn beslissing om zich hierop al dan niet te beroepen jegens de rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken, niet particuliere, benadeelde. 2.2 Geldigheidsgebied Aan deze verzekering kunnen alleen rechten worden ontleend, indien een handelen of nalaten heeft plaatsgevonden binnen Europa. Niet verzekerd zijn in ieder geval aanspraken wegens schade in verband met: a. zaken die in gebieden buiten Europa tot schade leiden; b. werkzaamheden of activiteiten die door een verzekerde of een ander zijn of worden verricht in gebieden buiten Europa; c. diensten van een verzekerde die worden gebruikt ten behoeve van zaken die in gebieden buiten Europa in het verkeer zijn of worden gebracht. Het geldigheidsgebied is echter de hele wereld voor: - reizen die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Voor aanspraken die voortvloeien uit het daadwerkelijk verrichten van de verzekerde activiteiten blijft het geldigheidsgebied Europa; - schade door zaken die door een verzekerde of een ander niet beroeps- of bedrijfsmatig zijn uitgevoerd naar gebieden buiten Europa; 2.3 Namelding a. Indien Thoma overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Algemene voorwaarden of artikel 7 van de Algemene voorwaarden van haar recht gebruik maakt de verzekering te beëindigen, heeft de verzekeringnemer het recht voor deze beëindigingdatum tegen nader overeen te komen premie en voorwaarden de termijn van melden van aanspraken of omstandigheden, die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de geldigheidsduur en, voor zover van toepassing, binnen de overeengekomen duur van het voorrisico, met een jaar te verlengen. Deze termijn voor het melden van aanspraken of omstandigheden kan jaarlijks worden verlengd tegen dan nader overeen te komen premie en voorwaarden, behoudens opzegging conform artikel 4 van de Algemene voorwaarden of artikel 7 van de Algemene voorwaarden. b. Indien de verzekering eindigt wegens beëindiging van de verzekerde activiteiten, heeft de verzekeringnemer het recht voor deze beëindigingstadium tegen nader overeen te komen premie en voorwaarden de termijn van melden van aanspraken of omstandigheden, die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de geldigheidsduur en, voor zover van toepassing, binnen de overeengekomen duur van het voorrisico, met drie jaar te verlengen. Deze termijn voor het melden van aanspraken of omstandigheden kan na deze periode van drie jaar met periodes van een jaar worden verlengd tegen dan nader overeen te komen premie en voorwaarden, behoudens opzegging conform artikel 4 van de Algemene voorwaarden of artikel 7 van de Algemene voorwaarden. c. Voor aanspraken of omstandigheden gemeld binnen de overeengekomen periode als bedoeld onder a of b, geldt dat deze worden toegerekend aan het verzekeringsjaar waarin de beëindigingdatum is gelegen. 2.4 Overgangsregeling Indien voor een op deze verzekering gedekte schade als gevolg van een wijziging in de polisvoorwaarden meer dan één verzekerd bedrag van toepassing is, zullen deze bedragen niet cumuleren. V Voorwaarden Thoma Detailhandel Pakket Pagina 18

19 2.5 Verzekerd bedrag Thoma vergoedt per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle verzekerden tezamen: a. de schade; b. de kosten van verweer en rechtsbijstand overeenkomstig artikel en c. de kosten ter voorkoming of vermindering van schade overeenkomstig artikel , in totaal tot maximaal de voor de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten. Met betrekking tot het maximum verzekerd bedrag per aanspraak en verzekeringsjaar geldt dat de datum respectievelijk van een omstandigheid bepalend is voor het verzekeringsjaar waaraan de desbetreffende aanspraak respectievelijk omstandigheid wordt toegerekend. Indien de aansprakelijkheid van verzekerden onder meer dan één van de op het polisblad van toepassing verklaarde Rubrieken is verzekerd, geldt als verzekerd bedrag uitsluitend het hoogste bedrag dat van toepassing is Kosten van verweer Thoma vergoedt - met inachtneming van artikel ingeval van een gedekte schade: - de kosten van verweer, mits dat met instemming van Thoma wordt gevoerd, óók in een eventuele procedure die een benadeelde tegen een verzekerde aanhangig heeft gemaakt; - de kosten van rechtsbijstand mits die op verzoek van Thoma wordt verleend in een tegen een verzekerde aanhangig gemaakte tucht- of strafrechtelijke procedure. Deze kosten zullen bij een aanspraak die het verzekerde bedrag te boven gaat, worden vergoed in de verhouding van het verzekerde bedrag tot het gevorderde bedrag. Het eigen risico is op deze kosten niet van toepassing Kosten ter voorkoming of vermindering van schade Thoma vergoedt de kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege verzekeringnemer of een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor indien gevallen een verzekerde aansprakelijk zou zijn en de verzekering dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen worden in dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet. De kosten zullen bij een dreigende schade die het verzekerde bedrag te boven gaat, worden vergoed in de verhouding van het verzekerde bedrag tot het bedrag van de dreigende schade. Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de verzekeringnemer of de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 van het Burgerlijk Wetboek en daardoor de belangen van Thoma heeft benadeeld. 2.6 Voorrisico Aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden: a. tot maximaal drie jaar vóór de ingangsdatum van de verzekering, zijn verzekerd; b. tijdens de geldigheidsduur van de verzekering maar vóór de datum van wijziging in de dekking, zijn verzekerd conform de voorwaarden, verzekerd(e) bedrag(en) en eigen risico(s) per aanspraak die tot de wijzigingsdatum van kracht zijn en voor de verzekerde(n) voor wie de verzekering ten tijde van het handelen of nalaten geldt. Indien sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, is voor de toepasselijkheid van dit artikel bepalend de datum van de aanvang van deze reeks. 2.7 Wettelijke rente Thoma vergoedt - ingeval van een gedekte schade - zonodig ook boven het verzekerde bedrag de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom. De wettelijke rente wordt evenwel vergoed tot ten hoogste een bedrag gelijk aan het verzekerde bedrag voor de desbetreffende aanspraak. Artikel 3 Aanvullende uitsluitingen Op deze verzekering zijn de volgende uitsluitingen van toepassing. Uitzonderingen hierop worden apart vermeld. 3.1 Asbest Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, voortgevloeid uit of verband houdend met asbest of zaken die asbest bevatten. 3.2 Bijzondere bedingen Niet gedekt is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of soortgelijk beding, tenzij en voor zover aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan zonder deze bedingen. 3.3 Geleverde zaken / Verrichte werkzaamheden Ongeacht wie de schade heeft geleden of de kosten heeft gemaakt, is niet gedekt de aansprakelijkheid voor: - schade aan zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekeringnemer zijn geleverd; - schade en kosten die verband houden met het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van de zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekeringnemer zijn geleverd, behoudens het bepaalde in artikel 21.1 en schade en kosten die verband houden met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van de werkzaamheden die door of onder de verantwoordelijkheid van verzekeringnemer zijn verricht. Uitzondering Wel gedekt is: Schade door een gemonteerd of geplaatst onderdeel Zie hiervoor artikel onder punt d. 3.4 Motorrijtuigen / luchtvaartuigen Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die wordt toegebracht met of door een motorrijtuig of een luchtvaartuig dat: - een verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt; - een verzekerde als werkgever doet of laat gebruiken; - een niet-ondergeschikte gebruikt in het kader van de uitoefening van het bedrijf van verzekeringnemer. Uitzonderingen Wel gedekt is: Aanhangwagens De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een aanhangwagen die, na van een motorrijtuig te zijn losgemaakt of losgeraakt, veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen; Laden/lossen De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lading, bij het laden of lossen van motorrijtuigen; Lading De aansprakelijkheid voor schade toegebracht door lading die zich bevindt op dan wel valt of gevallen is van een motorrijtuig. Indien en voor zover hiervoor geen dekking is op een andere verzekering of daarop verzekerd zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan. Van deze verzekering blijft uitgesloten het eigen risico dat krachtens zo'n andere verzekering wordt gelopen; Motorrijtuigen in gebruik bij ondergeschikten De aansprakelijkheid van de verzekeringnemer als werkgever voor schade toegebracht met of door een motorrijtuig waarvan hij geen eigenaar of houder is en dat bij een ondergeschikte in gebruik was, indien en voor zover hiervoor geen dekking is op een andere verzekering of daarop verzekerd zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan. Van deze verzekering blijft uitgesloten het eigen risico dat krachtens zo'n andere verzekering wordt gelopen; Motorrijtuigen in gebruik bij niet-ondergeschikten De aansprakelijkheid van verzekeringnemer voor schade toegebracht met of door een motorrijtuig waarvan hij geen eigenaar of houder is en dat een niet-ondergeschikte gebruikt in het kader van de uitoefening van het bedrijf van de verzekeringnemer indien en voor zover hiervoor geen dekking is op een andere verzekering of daarop verzekerd zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan. Van deze verzekering blijft uitgesloten het eigen risico dat krachtens zo'n andere verzekering wordt gelopen. Indien de aansprakelijkheid van verzekeringnemer uitsluitend berust op artikel 6:171 van het Burgerlijk Wetboek zal Thoma de schade op de overige aansprakelijke(n) verhalen; Passagiers De aansprakelijkheid voor schade toegebracht door de verzekerden als passagier van een motorrijtuig of luchtvaartuig, indien en voor zover hiervoor geen dekking is op een andere verzekering of daarop verzekerd zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan. Van deze verzekering blijft uitgesloten het eigen risico dat krachtens zo'n andere verzekering wordt gelopen Gevaarlijke stoffen Voor al deze uitzonderingen geldt dat niet gedekt is de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen op grond van afdeling I van titel 14 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek waarvoor ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen een verplichte V Voorwaarden Thoma Detailhandel Pakket Pagina 19

20 verzekeringsdekking geldt of die gedekt is op (een) andere verzekering(en) dan deze verzekering of daarop verzekerd zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan. 3.5 Onjuiste mededelingen Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade, indien verzekerde met betrekking tot de melding en/of behandeling van de schade opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geeft of laat geven of een onware opgave doet of laat doen. 3.6 Opzet Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn: a. opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten; b. gedragingen die onder a. vallen, gepleegd in groepsverband, ook ingeval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten. Aan het opzettelijk karakter van het wederrechtelijk handelen of nalaten in de situatie a en/of b doet niet af, dat de verzekerde zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert, dat hij niet in staat is zijn wil te bepalen. 3.7 Overtreding voorschriften Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade tengevolge van een handelen of nalaten dat bewust in strijd is met enig van overheidswege gegeven voorschrift, indien zulks is geschied in opdracht van of met goedvinden van verzekerden. Indien de betreffende verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde verstaan een lid van de directie of bedrijfsleiding, alsmede enige functionaris in dienst van verzekerde, die door een lid van de directie is belast met bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van eerder genoemde voorschriften. 3.8 Seksuele gedragingen Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit: a. seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook; b. gedragingen die onder a vallen, gepleegd in groepsverband, ook in geval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten. 3.9 Vaartuigen Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken toegebracht met of door een vaartuig dat: - een verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, gebruikt of laat gebruiken; - een niet-ondergeschikte gebruikt in het kader van de uitoefening van het bedrijf van verzekeringnemer. Uitzondering Wel gedekt is: Passagiers de aansprakelijkheid voor schade toegebracht door een verzekerde als passagier van een vaartuig Vermogensdelicten Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een vermogensdelict van een verzekerde Vestiging buiten Nederland Niet gedekt is de aansprakelijkheid in verband met een vestiging buiten Nederland, tenzij Thoma en verzekeringnemer anders overeenkomen Zaken onder opzicht Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand namens hem: a. deze zaken onder zich had, zoals in beheer, ter bewaring, in huur, in gebruik, ten vervoer, ter bewerking of ter behandeling; en/of b. aan deze zaken werkzaamheden verrichtte: - in het eigen bedrijf; - buiten het eigen bedrijf van verzekeringnemer in welk geval de uitsluiting beperkt blijft tot de (delen van) zaken waaraan op het moment van de schadeveroorzaking werkzaamheden worden verricht. Uitzonderingen Wel gedekt is: Bijzondere dekking voor zaken onder opzicht a. de aansprakelijkheid voor schade aan zaken tot een maximum van per aanspraak, veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand namens hem deze zaken ter bewerking en/of ter behandeling onder zich had of daaraan werkzaamheden verrichtte. Indien op het polisblad geen hoger eigen risico is vermeld, dan geldt per aanspraak in dit geval een eigen risico van 10 % van de schade met een minimum van 100 per aanspraak. Per verzekeringsjaar zal voor deze dekking niet meer worden vergoed dan ; b. tot een bedrag van per aanspraak als onderdeel van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag per aanspraak, de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich had, indien en voor zover ter zake daarvan schade is vergoed door een brandverzekeraar die zich verbonden heeft te handelen overeenkomstig de regels van de Bedrijfsregeling Brandregres (2000). c. de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van een ondergeschikte voor wie verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk is, met uitzondering van schade aan motorrijtuigen; d. de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gemonteerd of geplaatst onderdeel aan of in de zaak die de verzekerde aan de eigenaar of bezitter heeft teruggeleverd, nadat hij dat vervangende dan wel nieuwe onderdeel daaraan heeft gemonteerd of daarin heeft geplaatst; voor het onderdeel zelf blijven de uitsluitingen onverkort van kracht. e. de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan zaken tot een maximum van per aanspraak en per verzekeringsjaar, veroorzaakt gedurende de tijd dat deze zijn gehuurd of ter beschikking zijn gesteld voor deelneming aan tentoonstellingen, beurzen, braderieën en dergelijke. Voor deze uitbreiding geldt een eigen risico van 250 per aanspraak. Artikel 4 Schaderegeling Indien deze verzekering dekking biedt, belast Thoma zich voor aanspraken boven het eigen risico tot maximaal het verzekerd bedrag met de behandeling van de aanspraak en de eventueel daaruit voortvloeiende regeling en vaststelling van de schade. Thoma heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen. Artikel 5 Voorlopige premie De laatst vastgestelde definitieve premie geldt als voorlopige premie voor het lopende verzekeringsjaar en per eerstkomende premievervaldag. Artikel 6 Einde van de verzekering In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de Algemene voorwaarden of artikel 9 van de Algemene voorwaarden eindigt de verzekering: 6.1 Beëindiging van de activiteiten Bij beëindiging van de activiteiten van de verzekeringnemer. 6.2 Overlijden verzekeringnemer Bij overlijden van verzekeringnemer indien de erfgenamen binnen negen maanden hebben aangegeven dat zij de verzekering niet wensen voort te zetten. Rubriek A Algemene aansprakelijkheid Artikel 7 Omschrijving van de dekking De verzekering dekt binnen deze Rubriek met inachtneming van de overige polisvoorwaarden de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden mits: - de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerden is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur de schriftelijke melding hiervan door Thoma is ontvangen; - de aansprakelijkheid respectievelijk de omstandigheid bij het aangaan van de verzekering of bij wijziging van de dekking bij geen van de verzekerden bekend was. Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij Thoma is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit voortvloeit geacht worden te zijn ingesteld op de datum van ontvangst van de melding van deze omstandigheid. Artikel 8 Aanvullende uitsluitingen Op deze Rubriek zijn de volgende uitsluitingen van toepassing. 8.1 Werkgeversaansprakelijkheid Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van hun ondergeschikten, zoals omschreven in Rubriek B. 8.2 Productenaansprakelijkheid Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade door zaken, zoals omschreven in Rubriek C. V Voorwaarden Thoma Detailhandel Pakket Pagina 20

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015 Clausuleblad Terrorismedekking Artikel 247-30.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1.1 Begripsomschrijving 3 1.1 Terrorisme 3 1.2 Kwaadwillige besmetting 3 1.3 Preventieve maatregelen 3 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2002

MKB Pakketvoorwaarden 2002 MKB Pakketvoorwaarden 2002 Per risico vormen de Pakketvoorwaarden samen met de van toepassing zijnde Aanvullende voorwaarden en indien van toepassing de Bijzondere voorwaarden één geheel. Bij strijdigheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006

Algemene voorwaarden 2006 Algemene voorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie 2.1 Premiebetaling

Nadere informatie

Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015

Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015 Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2006

MKB Pakketvoorwaarden 2006 MKB Pakketvoorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel 2. Einde van het pakket

Nadere informatie

V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007

V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007 V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanvangspremie 1.2 Fraude 1.3 Maatschappij 1.4 Pakket 1.5 Risico 1.6 Vereniging van Eigenaren 1.7 Vervolgpremie 1.8 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Particulier 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Algemene voorwaarden Particulier 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie 2.1 Premiebetaling 2.2 Terugbetaling van premie Artikel 3. Wijziging van premie en/of voorwaarden Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2009

Algemene voorwaarden 2009 Algemene voorwaarden 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie 1.5 Fraude Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie

Nadere informatie

Algemene Pakketvoorwaarden

Algemene Pakketvoorwaarden Algemene Pakketvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Risicodrager 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel 2. Bedenktijd

Nadere informatie

Pakketvoorwaarden 2008

Pakketvoorwaarden 2008 Pakketvoorwaarden 2008 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel 2. Einde van het

Nadere informatie

MKB pakketvoorwaarden

MKB pakketvoorwaarden Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Einde van het pakket Artikel 3. Betaling en terugbetaling van premie 3.1 Premiebetaling 3.2 Terugbetaling van premie Artikel 4. Pakketvoordelen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inventaris/Goederen Brand 2006

Aanvullende voorwaarden Inventaris/Goederen Brand 2006 Aanvullende voorwaarden Inventaris/Goederen Brand 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Begripsomschrijvingen Verzekerd belang Artikel 3. Dekking 3.1 Gedekte gebeurtenissen 3.2 Bijzondere vergoedingen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Clausuleblad terrorismedekking

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Clausuleblad terrorismedekking Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Clausuleblad terrorismedekking Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Clausuleblad terrorismedekking Avéro Achmea

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Glasverzekering Verzekeringsvoorwaarden Extra uitgebreid Glasverzekering Extra uitgebreid 2014 2014 1 / 8 2014.1 P2014.1 Voorwoord Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling

Nadere informatie

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Instrumentariumverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Inhoud 1 Begripsomschrijvingen... 2 1.1 Verzekeraar... 2 1.2 Verzekeringnemer... 2 1.3 Verzekerde... 2 1.4 Beredding... 2 1.5

Nadere informatie

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Inhoudsopgave. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Dekking 2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3.

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Glasverzekering Polisvoorwaarden Polismantel G.17 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Aanspraak 1.2. Derden 1.3. Evenement 1.4. Handelen of nalaten 1.5. Milieuaantasting 1.6. Omstandigheid 1.7. Schade 1.8.

Nadere informatie

Informatie voor de klant.

Informatie voor de klant. Voor-Elkaar-Pakket Inboedel Aanvullend t.b.v. kostbaarheden buitenshuis Aanvullende voorwaarden versie 01-2016 Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Inboedel Aanvullende t.b.v. kostbaarheden 01-2016 vormen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inventaris/Goederen 2001 Brand

Aanvullende voorwaarden Inventaris/Goederen 2001 Brand Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Algemeen (ALG)

Polisvoorwaarden Algemeen (ALG) WP01.3 Algemene voorwaarden Woonpakket 1. Grondslag 2. Begrippen 3. Wijziging van premie en/of voorwaarden 4. Einde van de dekkingen 5. Verlenging 6. Premiebetaling 7. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

Nadere informatie

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002

Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002 Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.40 C INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ALGEMENE INFORMATIE BEGRIPSOMSCHRIJVING OMVANG VAN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Deze voorwaarden gelden voor het Pensioen Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Pensioen Inkomens Plan

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Elektronicaverzekering 2006

Aanvullende voorwaarden Elektronicaverzekering 2006 Aanvullende voorwaarden Elektronicaverzekering 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Verzekerd belang Artikel 8. Artikel 9. Verplichting bij beschadiging of vernieling Betaling

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Agrarische Bedrijfsgebouwen Brand Versie 2015

Aanvullende voorwaarden Agrarische Bedrijfsgebouwen Brand Versie 2015 Artikel 1. Artikel 2. Begripsomschrijvingen Verzekerd belang Artikel 3. Dekking 3.1 Gedekte gebeurtenissen 3.2 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis) Artikel

Nadere informatie

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5 Aanvullende verzekering SPAV5 Polisvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 De maatschappij Maatschappij Voor Zorgverzekering Gouda N.V. 1.2 SPP De standaardpakketpolis waarop deze verzekering een

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden formulier XLI 0114.OC XLI 0114 OC Pagina 1 van 7 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN XLI 0207 OC ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst

Nadere informatie

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Page 1 of 5 K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4 * Uitsluitingen 2.5 * Schade 3 * Verplichtingen van verzekerde 3.1

Nadere informatie

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig tewerkgestelde uitzendkrachten en het ingeleende personeel als bedoeld in lid 4 van artikel 7:658 BW. Artikel 1 Grondslag 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Polismantel G.17. Glasverzekering. Polisvoorwaarden. Artikel Datum 1 april 2015

Polismantel G.17. Glasverzekering. Polisvoorwaarden. Artikel Datum 1 april 2015 Polismantel G.17 Glasverzekering Polisvoorwaarden Artikel 140-90.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Verzekeringnemer 3 1.2 Verzekerde 3 1.3 Glas 3 1.4 Opruimingskosten 3 1.5 Noodvoorziening

Nadere informatie

ZAV 07 Algemene Voorwaarden

ZAV 07 Algemene Voorwaarden ZAV 07 Algemene Voorwaarden orw rde Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rangorde Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel 6 Wijziging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Deze voorwaarden gelden voor het Lijfrente Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Lijfrente Inkomens Plan

Nadere informatie

Voorwaarden Woonverzekeringen

Voorwaarden Woonverzekeringen Voorwaarden Woonverzekeringen int avw0711 8.0084.00.0711 Inhoud Grondslag 1 Begrippen 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de verzekering 4 Verlenging 5 Premiebetaling 6 Nederlands recht,

Nadere informatie

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05 Amene Voaan ZAV 05 -2- Amene Voaan Modelnr. ZAV 05 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rango Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002

Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002 Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ZZP pakket (ZZP 2.1)

Algemene voorwaarden ZZP pakket (ZZP 2.1) Algemene voorwaarden ZZP pakket (ZZP 2.1) Inhoud: Definitie verzekeringsovereenkomst Mededelingsplicht Artikel: 1. Begripsomschrijvingen 2. Premie 3. Verplichtingen na schade 4. Verjaring 5. Wijziging

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

Evenementenverzekering

Evenementenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Evenementenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 675-06 Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade

Nadere informatie

Woongarant All in Appartementenpakket. Algemene Voorwaarden All In Appartementenpakket 0112. Inhoudsopgave

Woongarant All in Appartementenpakket. Algemene Voorwaarden All In Appartementenpakket 0112. Inhoudsopgave Woongarant All in Appartementenpakket Algemene Voorwaarden All In Appartementenpakket 0112 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Appartementenpakket 1.2 Risico 1.3 Verzekeraar(s) 1.4 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Evenementenverzekering

Evenementenverzekering Polismantel 675-06 Evenementenverzekering Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 5 Herziening van tarieven en/of voorwaarden 6 Wijziging

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 2A GRONDSLAG VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST...

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.30 A Lichtreclame verzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen

Nadere informatie

PRIVÉ PAKKET. Algemene voorwaarden APP06

PRIVÉ PAKKET. Algemene voorwaarden APP06 PRIVÉ PAKKET Algemene voorwaarden APP06 Privé Pakket APP06 Algemene voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Glas Versie 2.0 Let op! Deze Glas vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van BedrijfsImpulz Online. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt u de voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 15 13 09-12 1 Inhoud Artikel Grondslag 1 Begripsomschrijvingen 2 Algemene uitsluitingen 3 Verplichtingen na schade 4 Verjaring 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Algemene voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemene Voorwaarden (026) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan met GENERALI schadeverzekering maatschappij nv. Verzekerde: verzekeringnemer

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 415 Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen 2006-B

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen 2006-B Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Aanspraak 1.2 Derden 1.3 Geldigheidsduur 1.4 Handelen of nalaten 1.5 Milieuaantasting 1.6 Omstandigheid 1.7 Schade 1.8 Verzekerde 1.9 Verzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Artikel 1 Definities In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koopsom: Een eenmalige premiebetaling bij aanvang van de verzekering. 1.2 Maatschappij:

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer; de natuurlijke- of rechtspersonen die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs, maar alleen voor zover zij op grond van eigendom of een

Nadere informatie

Glasverzekering. Polismantel G.17. Polisvoorwaarden. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking.

Glasverzekering. Polismantel G.17. Polisvoorwaarden. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking. Glas Polisvoorwaarden Home 1 Glas Glas Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Schade Betaling en terugbetaling Aanpassing

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Hoofdstuk 7: Milieu Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Deze algemene voorwaarden zijn één geheel met het polisblad, het clausuleblad en de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de bijzondere

Nadere informatie

Voorwaarden. Lichtreclame FGD 2013-01

Voorwaarden. Lichtreclame FGD 2013-01 Voorwaarden Lichtreclame FGD 2013-01 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Gedekte gebeurtenissen 3 Artikel 3 Dekking boven het verzekerde bedrag 3 Artikel 4

Nadere informatie

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1 Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Installatie: de op het polisblad omschreven lichtreclame-installatie bevestigd aan of op het op het polisblad omschreven gebouw.

Nadere informatie

3 Uitkeringsprotocol NHT Samenvatting Protocol afwikkeling claims

3 Uitkeringsprotocol NHT Samenvatting Protocol afwikkeling claims Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst 2 B Onzeker voorval 3 Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst 4 Premiebetaling en restitutie 5 Risicowijziging 6

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig WEGAM+

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig WEGAM+ Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig WEGAM+ Artikel 1 Grondslag 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst liggen ten grondslag de door verzekeringnemer tot het aangaan van de verzekering

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Horeca

Aanvullende Voorwaarden Horeca Geld Horeca Versie 2.0 Let op! Deze Geld vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van BedrijfsImpulz Online. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt u

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Agrarische Bedrijfsschade Brand Versie 2017

Aanvullende voorwaarden Agrarische Bedrijfsschade Brand Versie 2017 Aanvullende voorwaarden Agrarische Bedrijfsschade Brand Versie 2017 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Begripsomschrijvingen Verzekerd belang Artikel 3. Dekking 3.1 Gedekte gebeurtenissen 3.2 Bijzondere

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering bestuurders van motorrijtuigen Model a

Polisvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering bestuurders van motorrijtuigen Model a Polisvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering bestuurders van motorrijtuigen Model 2009-0108a Artikel 1. Grondslag 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst liggen ten grondslag de door verzekeringnemer

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.28 A Instrumenten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Dekkingsgebied 2 Bereddingskosten

Nadere informatie

Kampeerautoverzekering algemeen polisvoorwaarden Algemene Voorwaarden deel 2

Kampeerautoverzekering algemeen polisvoorwaarden Algemene Voorwaarden deel 2 Inhoud Algemeen Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Geldigheidsgebied Aanvang, duur en einde van een verzekering Artikel 4 Aanvang en duur van een verzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Particulieren 000 F-WL PPAV 2011-01

Algemene voorwaarden Particulieren 000 F-WL PPAV 2011-01 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende verzekering niet anders is bepaald. Zij vormen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (ZV AVS08)

Algemene voorwaarden (ZV AVS08) Algemene voorwaarden (ZV AVS08) Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering en worden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inboedelverzekering Brand 2005

Aanvullende voorwaarden Inboedelverzekering Brand 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Dekking 2.1 Dekking in de woning 2.2 Dekking buiten de woning 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Particuliere Schadeverzekeringen versie 15-01

Algemene Voorwaarden. Particuliere Schadeverzekeringen versie 15-01 Particuliere Schadeverzekeringen versie 15-01 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 4.1 Artikel 4.2 Artikel 4.3 Artikel 4.4 Artikel 4.5 Artikel 4.6 Artikel

Nadere informatie

VOORWAARDEN Lichtreclame verzekering INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 3

VOORWAARDEN Lichtreclame verzekering INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 3 VOORWAARDEN Lichtreclame verzekering MODEL BE 03.2.30 B INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 3 ARTIKEL 4 UITGESLOTEN GEBEURTENISSEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulieren Kies en Klaar (FNAV1101KK)

Algemene Voorwaarden Particulieren Kies en Klaar (FNAV1101KK) Algemene Voorwaarden Particulieren Kies en Klaar (FNAV1101KK) Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor

Nadere informatie

(135-04) Inhoudsopgave AANVULLENDE VOORWAARDEN GLAS ALGEMENE VOORWAARDEN

(135-04) Inhoudsopgave AANVULLENDE VOORWAARDEN GLAS ALGEMENE VOORWAARDEN Voorwaarden Glaspolis (135-04) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene bepalingen Artikel 3 Onzeker voorval Artikel 4 Aanvang, duur en einde van de verzekering

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot HealthCare Aanvullende Voorwaarden Glas versie 15-01

Van Lanschot Chabot HealthCare Aanvullende Voorwaarden Glas versie 15-01 Aanvullende Voorwaarden Glas versie 15-01 Inhoudsopgave Algemene informatie Artikel 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 3 Artikel 3.1 Artikel 3.2

Nadere informatie

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Page 1 of 5 509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Wegwijzer Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3 Hoofdstuk 3: Verplichtingen van verzekerden

Nadere informatie

L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering

L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering L.B. 7 - Brand bedrijfsschadeverzekering Polisvoorwaarden Polismantel L.B.7. Wegwijzer zie artikel. Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Bijzondere dekkingen 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Raadhoven MedZorg Instrumentariumverzekering

Raadhoven MedZorg Instrumentariumverzekering Raadhoven MedZorg Instrumentariumverzekering Polisvoorwaarden RHN-VAVKV002 Inhoud zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 5 Herziening van tarieven

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Woonhuisverzekering Brand 2006

Aanvullende voorwaarden Woonhuisverzekering Brand 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Dekking 2.1 Gedekte gebeurtenissen 2.2 Eigen risico storm 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model LE 03.2.14 A Technische verzekering agrarische bedrijven Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 417 Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoudsopgave. Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Bereddingskosten 1.2 Berging- en opruimingskosten 1.3 Beveiliging 1.4 Gebeurtenis 1.5 Hulpmaterialen 1.6 Verzekerde som 1.7 Verzekerde waarde

Nadere informatie

MULTIVOORDEEL PAKKET VOOR DE PARTICULIER

MULTIVOORDEEL PAKKET VOOR DE PARTICULIER MULTIVOORDEEL PAKKET VOOR DE PARTICULIER Algemene voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In de verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: AMEV AMEV Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen PE1511, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Model 20253 blad 1 Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersrisico s en goed Werkgeverschap (Algemene en rubrieksvoorwaarden) Model WVV 2009

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersrisico s en goed Werkgeverschap (Algemene en rubrieksvoorwaarden) Model WVV 2009 (Algemene en rubrieksvoorwaarden) Model WVV 2009 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Onzekerheidsvereiste Deze overeenkomst beantwoordt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen aan het vereiste

Nadere informatie

BRUILOFTVERZEKERING BASIS

BRUILOFTVERZEKERING BASIS Voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 AMEV: AMEV Schadeverzekering N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht, Nederland. 1.2 verzekeringnemer:

Nadere informatie

VSI Pakketverzekering Pakket

VSI Pakketverzekering Pakket 1 VSI Pakketverzekering Pakket VSIPAK01 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in de VSI Pakketverzekering zijn opgenomen en vormen één geheel met de polisvoorwaarden van die verzekeringen.

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen

Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven Clausuleblad verloskunde RHN-AVB002/CB002 augustus 2015 Inhoud De volgende clausules zijn alleen van toepassing als de betreffende clausule in de

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringsvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering werkgever motorrijtuig (ZV WEGAM + 01/14) Inhoudsopgave...artikel Grondslag...1 Begripsomschrijvingen...2 Verzekeringsgebied...3 Omvang van de dekking...4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (027)

Algemene Voorwaarden (027) Algemene Voorwaarden (027) (027) A60.1684-08/07 Inhoud Artikel 2 A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 2 B Onzeker voorval Artikel 3 Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Polisvoorwaarden A t/m Z Pakket Particulieren

Algemene Polisvoorwaarden A t/m Z Pakket Particulieren Algemene Polisvoorwaarden 1. Begripsomschrijvingen... 2 Begrippen... 2 Gebeurtenis... 2 2. Omschrijving van dekking... 3 3. Uitsluitingen... 3 Algemene uitsluitingen... 3 Uitsluitingen per verzekering...

Nadere informatie

NnL. ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

NnL. ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Polisvoorwaarden PP 0000-01 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het ZekerheidsPakket Particulieren zijn opgenomen en vormen één geheel met

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007 Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Aanspraak 1.2 Derden 1.3 Geldigheidsduur 1.4 Handelen of nalaten 1.5 Milieuaantasting

Nadere informatie