MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN"

Transcriptie

1 LEASINVEST REAL ESTATE commanditaire vennootschap op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doet openbare Bevak naar Belgisch recht te 1040 Brussel (Etterbeek), Tervurenlaan 72 RPR Brussel MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN In het jaar tweeduizend en negen, op achttien mei om zeventien uur twintig minuten. Voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen. Te Antwerpen, Schermersstraat 42, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen LEASINVEST REAL ESTATE, openbare Bevak naar Belgisch recht die een openbaar beroep doet op het spaarwezen, rechtspersonenregister Brussel , met zetel te 1040 Brussel (Etterbeek), Tervurenlaan 72 (hierna de Vennootschap ). Opgericht onder de rechtsvorm van een Aktiengesellschaft naar Zwitsers recht met als naam Zanos Estate Company A.G. te Zug (Zwitserland) op éénentwintig november negentienhonderd drieënzeventig en voor het eerst geregistreerd te Zug (Zwitserland) op dertig november daarna. Bij beslissing van de algemene vergadering de dato zeventien november negentienhonderd achtentachtig, werd onder meer de maatschappelijke zetel verplaatst van Zwitserland naar België. Bij akte verleden voor notaris Hans Berquin te Brussel op zestien december negentienhonderd achtentachtig, twaalf januari negentienhonderd negenentachtig onder nummer , werd bovenvermelde zetelverplaatsing naar België bekrachtigd, werd vastgesteld dat de vennootschap onderworpen is aan het Belgische recht conform destijds artikel 197 van de vennootschappenwet en dat de vennootschap een rechtspersoon is naar Belgisch recht en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen, en werden de statuten integraal opnieuw vastgesteld naar Belgisch recht. De statuten werden daarna meermaals gewijzigd en wel als volgt: - bij akte verleden voor notaris Frank Celis te Antwerpen op acht juni negentienhonderd negenennegentig, 1

2 zesentwintig juni daarna onder het nummer , waarbij onder meer de naam werd gewijzigd in LEASINVEST REAL ESTATE en de vennootschap werd omgevormd in een vastgoedbevak naar Belgisch recht onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen, en waarvan vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden gesteld in voormelde akte van statutenwijziging en inzonderheid van het Bevak-statuut werd verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op één juli negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op twintig juli daarna onder het nummer ; - bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op achtentwintig juni tweeduizend en één, zesentwintig juli daarna onder het nummer , waarbij het kapitaal werd verhoogd in het kader van het toegestane kapitaal; - bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op veertien december tweeduizend en één, drie januari tweeduizend en twee onder nummer ; - bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op achtentwintig november tweeduizend en drie, twaalf december daarna onder nummer , houdende fusie door overneming van de naamloze vennootschappen EKIPORT en BRUSSIMMO ; Antwerpen op drieëntwintig december tweeduizend en vier, zeventien januari tweeduizend en vijf onder nummer ; Antwerpen op drieëntwintig december tweeduizend en vier, zeventien januari tweeduizend en vijf onder nummer , waarbij het kapitaal werd verhoogd door inbreng in natura van een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap Leasinvest dat werd afgesplitst ingevolge een beslissing tot partiële splitsing door overneming; Antwerpen op negenentwintig mei tweeduizend en zes, negentien juni daarna onder nummer ; Antwerpen op negenentwintig december tweeduizend en zes, tweeëntwintig januari daarna onder nummer , 2

3 houdende fusie door overneming van de naamloze vennootschap SQUARE DE MEEÛS 5-6, waarvan rechtzetting werd 30 maart 2007 onder nummer ; Antwerpen op vijftien oktober tweeduizend en zeven, vijf november daarna onder nummer , houdende onder meer fusie door overneming van de naamloze vennootschappen De Leewe, Warehouse Finance en Logistics Finance I, gevolgd door een akte van vaststelling van vervulling van de opschortende voorwaarde waaronder de beslissingen tot statutenwijziging werden genomen, verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 juni 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op zeventien juli daarna onder nummer ; Antwerpen op zevenentwintig juni tweeduizend en acht, zeventien juli daarna onder nummer Aanwezigheidslijst Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de identiteit en desgevallend deze van hun lasthebber, samen met het aantal aandelen die zij hebben neergelegd, dan wel waarvoor zij een attest van een rekeninghouder of vereffeningsinstelling hebben neergelegd, dan wel die op hun naam zijn ingeschreven in het register van aandelen, vermeld is op de aanwezigheidslijst, welke lijst aan deze notulen zal worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken. De vergadering wordt voorgezeten door de heer APPELMANS Jean-Louis Joseph Hilaire, bestuurder, geboren te Etterbeek op 23 maart 1953, wonende te 2650 Edegem, Graaf de Granvellelaan 29, mij wel bekend. Tot stemopnemers worden aangeduid: - de heer de BRUIJN Anthonius Jacobus Godefridus, geboren te Roosendaal (Nederland) op 06 december 1917, met verblijfskaart NZB 506,799, wonende te Kalmthout, Middendreef 29; - de heer DE BAKKER Luc, geboren te Beveren op 24 september 1955, wonende te Lokeren, Everslaarstraat 72, met identiteitskaart Tot secretaris wordt aangesteld: mevrouw PAREDIS Micheline, bedrijfsjuriste in de groep Leasinvest, geboren te Bree op 15 maart 1967, wonende te 2850 Boom, Beukenlaan 114, mij wel bekend. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER Na door ondergetekende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door de artikelen 533 3

4 en 535 juncto 657 van het Wetboek van Vennootschappen en op artikel 64 van hetzelfde Wetboek, zet de voorzitter uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen: I. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op vierenveertig miljoen honderdachtentwintigduizend driehonderdzesentwintig euro vierenzestig cent ( ,64), vertegenwoordigd door vier miljoen twaalfduizend achthonderdtweeëndertig ( ) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. II. Dat alle aandelen stemgerechtigd zijn. III. Dat er geen obligaties, warrants of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven. IV. Dat er een commissaris in functie is, te weten de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D ENTREPRISES, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe), Marcel Thirylaan 204, die in deze functie wordt vertegenwoordigd door mevrouw WEYMEERSCH Christel, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op voormeld adres. V. Dat de enige statutaire zaakvoerder die de hoedanigheid heeft van (enige) beherende vennoot van de Vennootschap, te weten de naamloze vennootschap LEASINVEST REAL ESTATE MANAGEMENT, rechtspersonenregister Antwerpen , met zetel te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42 (hierna LREM ), die hier tussenkomt, alhier wordt vertegenwoordigd conform artikel 61 2 van het Wetboek van Vennootschappen en conform artikel 12 van de statuten van de Vennootschap en conform artikel 9 juncto artikel 7 van de statuten van LREM door haar vaste vertegenwoordiger de heer APPELMANS Jean-Louis, voornoemd, daartoe aangesteld bij besluit van de raad van bestuur de dato 13 mei 2004, 4 november daarna onder het nummer VI. Dat de Vennootschap een openbaar beroep op het spaarwezen doet en haar aandelen genoteerd zijn op de Eurolist van Euronext Brussel. VII. Dat de oproepingen tot deze algemene vergadering werden gedaan door middel van: 1) een aankondiging geplaatst in: 1. Het Belgisch Staatsblad van 22 april laatst. 2. De Tijd van 21 april laatst. 2) brieven gedateerd op 17 april laatst verstuurd aan de houders van aandelen op naam, de enige zaakvoerder en de commissaris op 24 april laatst. VIII. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende AGENDA: 4

5 Intrekking van de bestaande machtigingen en toekenning van een nieuwe bevoegdheid aan de zaakvoerder en de rechtstreekse dochtervennootschappen aangaande de inkoop en verkoop van eigen aandelen cfr. artikel 620 1, 5 de lid W.Venn. respectievelijk artikel 622 2, 1 ste lid W.Venn. Bepaling van maximum aantal te verkrijgen aandelen, minimale en maximale vergoeding per aandeel en duur van de machtiging. Voorstel tot besluit: Aan de zaakvoerder wordt een nieuwe machtiging verleend om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 W.Venn., gedurende een periode van 5 jaar vanaf de datum van de algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs of, van zodra de regelgeving dit toelaat, op enige andere wijze die de nodige waarborgen biedt voor de gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden door middel van gelijkwaardigheid van de geboden prijs, maximum 20% van het aantal bestaande aandelen van de Vennootschap in te kopen, waarbij alle door de Vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte [en nog aangehouden] aandelen van de Vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden. Deze inkoop dient te geschieden tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met de laagste van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussel vóór de verwervingsdatum verminderd met 15 % en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste van de laatste twintig slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussel voor de verwervingsdatum vermeerderd met 15 %. De zaakvoerder wordt tevens opnieuw gemachtigd om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden en termijnen, via de beurs of op enige andere wijze ingekochte aandelen van de Vennootschap te verkopen tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met het laagste van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussel vóór de vervreemdingsdatum verminderd met 15 % en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel voor de vervreemdingsdatum vermeerderd met 15 %. De raden van bestuur van de rechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap worden tevens gemachtigd om aandelen in de Vennootschap te kopen en te verkopen binnen de grenzen van de machtigingen hiervoor. De bestaande machtigingen die bij beslissing van de algemene vergadering de dato 15 oktober 2007 werden 5

6 verleend, worden dan ingetrokken met ingang van het in voege gaan van voormelde nieuwe machtigingen. IX. Dat de in de agenda voorgestelde statutenwijzingen voorafgaandelijk goedgekeurd werden door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt volgend besluit: ENIG BESLUIT Aan de zaakvoerder wordt een nieuwe machtiging verleend om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 W.Venn., gedurende een periode van 5 jaar vanaf de datum van de algemene vergadering die dit voorstel heeft aangenomen, via de beurs of, van zodra de regelgeving dit toelaat, op enige andere wijze die de nodige waarborgen biedt voor de gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden door middel van gelijkwaardigheid van de geboden prijs, maximum 20% van het aantal bestaande aandelen van de Vennootschap in te kopen, waarbij alle door de Vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte [en nog aangehouden] aandelen van de Vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden. Deze inkoop dient te geschieden tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met de laagste van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussel vóór de verwervingsdatum verminderd met 15 % en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste van de laatste twintig slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussel voor de verwervingsdatum vermeerderd met 15 %. De zaakvoerder wordt tevens opnieuw gemachtigd om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden en termijnen, via de beurs of op enige andere wijze ingekochte aandelen van de Vennootschap te verkopen tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met het laagste van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussel vóór de vervreemdingsdatum verminderd met 15 % en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel voor de vervreemdingsdatum vermeerderd met 15 %. De raden van bestuur van de rechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap worden tevens gemachtigd om aandelen in de Vennootschap te kopen en te verkopen binnen de grenzen van de machtigingen hiervoor. De bestaande machtigingen die bij beslissing van de algemene vergadering de dato 15 oktober 2007 werden verleend, worden dan ingetrokken met ingang van het in voege gaan van voormelde nieuwe machtigingen. 6

7 Stemming: Stemden tegen: sub 5, JP Morgan Chase Bank met stemmen en sub 6, Allianz GI France met stemmen. Onthielden zich: nihil. Stemden voor, met instemming van de zaakvoerder: alle andere aandeelhouders met inbegrip van sub 5, met 31 stemmen. Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven. SLOTBEPALINGEN Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) Het recht bedraagt vijfennegentig euro ( 95,00). Informatieplicht De notaris heeft de partijen gewezen en hun aandacht gevestigd op de tegenstrijdige belangen en de eventuele onevenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de partijen tevens gewezen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris heeft verder elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad geven. De partijen erkennen dat en verklaren uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen en dat zich volgens hen geen tegenstrijdige belangen voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven. Identiteitscontrole Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partijen / natuurlijke personen / ondertekenaars van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde en/of op de aanwezigheidslijst vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen, dan wel hem bekend zijn. Gedeeltelijke voorlezing - De partijen erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 11 mei laatst en dus minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer. - Onderhavige akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van akte. 7

8 - De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de partijen toegelicht. WAARVAN PROCES VERBAAL Verleden te Antwerpen, datum als voormeld. Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die erom verzochten, met inbegrip van de zaakvoerder/enige beherende vennoot, allen tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris, deze akte ondertekend. (volgen de handtekeningen) 8

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11-1000 Brussel BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564 G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Katwilgweg 2 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0535.792.564 Opgericht bij akte verleden voor

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V.

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. 3001828/165523/PJ versie datum 02-03-2007 WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. Op zeven september tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr. Petra Maria de Jong, notaris te Eindhoven: Manon Helena

Nadere informatie

09/01/2008. Na akte verleden voor meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven op 21/12/2007 luiden de statuten dan als volgt:

09/01/2008. Na akte verleden voor meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven op 21/12/2007 luiden de statuten dan als volgt: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RES" te 3000 Leuven, Vismarkt 10B rechtspersonenregister Leuven ondernemingsnummer 0456.589.985 09/01/2008 Deze vennootschap werd opgericht bij

Nadere informatie

LOYENSLLOEFF 17393 STATUTENWIJZIGING. (Bright Pensions N. V.)

LOYENSLLOEFF 17393 STATUTENWIJZIGING. (Bright Pensions N. V.) LOYENSLLOEFF 17393 brimepr/sipc1 147514 40057122 STATUTENWIJZIGING (Bright Pensions N. V.) Op achtentwintig november tweeduizend veertien is voor mij, mr. Rien Henk Meppelink, notaris met plaats van vestiging

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

"TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ.

TWEEDE AKTE CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. 1 "TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. DIT VOORSTEL ZAL AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN UNIQURE TE HOUDEN OP 27 JANUARI 2014 WORDEN

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012

STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 Hoofdstuk I Naam en zetel Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. ALGEMEEN Doel van de statutenwijziging is om de statuten in lijn te brengen met de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

Statuten van Koninklijke Philips N.V.

Statuten van Koninklijke Philips N.V. Statuten van Koninklijke Philips N.V. statutair gevestigd te Eindhoven d.d. 15 mei 2013 Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap is genaamd: Koninklijke Philips N.V. 2. De vennootschap kan tevens handelen

Nadere informatie